ADZ základní statistické funkce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ADZ základní statistické funkce"

Transkript

1 ADZ základní statistické funkce Základní statistické funkce a znaky v softwaru Excel Znak Stručný popis + Sčítání buněk - Odčítání buněk * Násobení buněk / Dělení buněk Ctrl+c Vyjmutí buňky Ctrl+v Vložení vyjmuté buňky Ctrl+f Hledání (čísla, textu, ) = Aktivace vzorce A1 Označení buňky A1:B2 Označená oblast buněk $A$1: $B$2 Ukotvení oblasti $A$1 Ukotvení buňky $A1 Ukotvení sloupce A$1 Ukotvení řádku Funkce Počet (oblast dat) Suma (oblast dat) Průměr (oblast dat) Geomean (oblast dat) Median (oblast dat) Modus (oblast dat) Odmocnina (hodnota) Power (hodnota; mocnina) Svyhledat(co;oblast dat;posunutí, podmínka) Sumif (oblast dat; podmínka; oblast sčítání) Countif (oblast dat; podmínka; oblast počtu) RANK.EQ (hodnota; oblast dat; pořadí) Small (oblast dat; pořadí) Large (oblast dat; pořadí) Percentrank.inc (oblast dat; hodnota) Stručný popis Počet vyplněných buněk Suma hodnot buněk ve vybrané oblasti Aritmetický průměr z vybrané oblasti Geometrický průměr z vybrané oblasti Odhad mediánu (50 % kvantil) Výpočet modusu (nejčastěji se vyskytující hodnota) Druhá odmocnina z vybrané hodnoty Umocnění i odmocnění na daný exponent Vyhledávání hodnot v tabulkách dle sloupců (posunutí = počet sloupců doprava, podmínka: 0 = přesně, 1 = přibližně) Sčítání obsahu po splnění logických hodnot Počet buněk po splnění logických hodnot Pořadová hodnota u hledané hodnoty buňky Výpis nejmenšího čísla pro dané pořadí Výpis největšího čísla pro dané pořadí Procentuálně vyjádřené pořadí v seznamu 1

2 Percentil.inc (oblast dat; procenta) Výpis kvantilu dle zadané pravděpodobnosti Quartil.inc (oblast dat; požadovaný kvartil) Výpis hodnot jednotlivých kvartilů Max (oblast dat) Nalezení maximální hodnoty v souboru Min (oblast dat) Nalezení minimální hodnoty v souboru Var.výběr (oblast dat) Výběrový rozptyl Smodch.výběr (oblast dat) Výběrová směrodatná odchylka Zaokrouhlit (číslo, číslice) Matematické zaokrouhlení požadovaného čísla, číslice = počet desetinných míst) Zaokr.nahoru (číslo, významnost) Zaokrouhlení nahoru daného čísla, významnost = násobky, tj. 2 = násobky 2) Zaokr.dolu (číslo, významnost) Zaokrouhlení dolu daného čísla, významnost = násobky, tj. 2 = násobky 2) Log (číslo) Logaritmus čísla při zadaném základu Četnosti (oblast dat, hodnota) Matice absolutních četností, která roztřídí data na základě zadaných horních mezí intervalů. Četnosti (oblast dat, oblast hodnot) Počty (četnosti) z naměřeného souboru dat pro dané hodnoty (ctrl + shift + enter) Binomdist (počet úspěchů, pokusy celkem, Binomické rozdělení pravděpodobnosti pravděpodobnost, kumulace hodnot) s parametry n (pokusy celkem) a p (pravděpodobnost), kde pro kumulace = 1 jde o distribuční funkci a pro = 0 jde o pravděpodobnostní funkci Nyní () Aktuální datum a čas Dnes () CONCATENATE( text nebo F8; text nebo F8) Aktuální datum Spojení více buněk (textu) do jedné 2

3 Probrané dovednosti v software Excel 1. Hodina Tvorba studentského konta na KMA/ZČU, Seznámení se softwarem Excel, základní operace, výběr a tvorba funkcí (např. SUMA). 4) Pecinovský J., Pecinovský R.: Excel 2010 podrobný průvodce, GRADA ) Král M.: Excel 2010 snadno a rychle, GRADA, Popis uživatelského rozhraní Excel 2010 Nový soubor (běžný, ukázkové šablony, plán amortizace půjčky, ) Otevření souboru Uložení souboru, uložení jako Výběr oblasti buněk matice, vektor Volba formátu buněk (včetně přednastavené nabídky) Kopírování hodnot buněk i vzorců Tvorba funkce (suma, součet, rozdíl, podíl ) Výběr vytvořených funkcí, jejich syntaxe a vkládání přes nabídku v Excelu, selekce funkcí (matematické, statistické, finanční, ) Vložit prázdný řádek, sloupec, buňku Vyjmout, vložit buňku Kopírování formátu vybrané oblasti buněk Přizpůsobení šířky řádků a sloupců Postupné načítání hodnot v buňkách (1, 2, 3, 4, 5, ) Ukotvení buněk (konkrétní buňky, sloupce, řádku) Vkládání klipartů (obrázků), martartů a jejich úprava, vzhled, použití Zacyklení funkce (tvorba chyb, odkaz na sama sebe ) 3

4 2. Hodina Seznámení se softwarem Excel, základní operace, vlastnosti funkcí, tvorba vlastních tabulek, formátování, úprava buněk, řazení, vkládání komentářů atd. Odkaz na text: cvičení ADZ, nápověda Microsoft Excel (F1) 4) Pecinovský J., Pecinovský R.: Excel 2010 podrobný průvodce, GRADA ) Král M.: Excel 2010 snadno a rychle, GRADA, ) Přednáška KMA/ADZ č. 1. Změna typu a velikosti písma, formátu (viz Word) Tvorba tabulek (vlastnoruční), zbarvení, vypnutí a zapnutí mřížky, kresba ohraničení, kopírování formátu tabulky Formát tabulek přednastavený (vlastnosti), pojmenování, přidávání sloupců a řádků, filtrování, operace s vytvořenou tabulkou Vytvořené funkce (přednastavené), syntaxe funkcí Vkládání již vytvořených funkcí přes Excel (funkce Suma), selekce funkcí (matematické, statistické, finanční, ) Použití nápovědy včetně uvedených příkladů Pojmenování buňky a použití ve vzorcích Slučování a zalamování buněk Podmíněný formát Datové pruhy Barevné škály Sady ikon Tvorba vlastních podmíněných formátů (pravidel např. označení čísel > 10) Vkládání a úprava komentářů Používání a tvorba vlastního stylu buněk nebo použití přednastaveného Stylu buňky Konkrétní příklad z praxe průměrné mzdy Plzeňský kraj Hledání textu či čísel na jednotlivých listech v buňkách (ctrl + F) Nalezení pořadové statistiky ve vybrané oblasti dat (pomocí příkazu RANK.EQ nalézt pořadí požadované hodnoty v seřazeném souboru) Parametry funkcí odkazem (RANK.EQ) Použití překladové slovníku v textech a buňkách (CZ -> ANG), použití slovníku synonym (Tezaurus) a kontrola pravopisu a gramatiky Tisk s mřížkou i bez mřížky Příkazy: Rank.EQ Počet Průměr 4

5 3. Hodina Pokročilé funkce v software Excel, vkládání hodnot odkazy, charakteristiky polohy, operace s daty (řazení, ), procenta, atd. 4) Kožíšek J., Stieberová B.: Statistika v příkladech, 5) Pecinovský J., Pecinovský R.: Excel 2010 podrobný průvodce, GRADA ) Král M.: Excel 2010 snadno a rychle, GRADA, ) Přednáška KMA/ADZ č. 1. Stručný popis probrané látky, více viz přednáška adz_1 : Popisná statistika kvantitativní popis zkoumaných empirických jevů a procesů pomocí statistických charakteristik. Charakteristiky polohy základní ukazatele, které charakterizují soubory statistických údajů a vyjadřují úroveň statistického souboru z hlediska velikosti sledovaného znaku. Jsou děleny podle toho, jestli se opírají o celý soubor statistických údajů (průměry) nebo jen část hodnot, případně jsou konstruovány zvláštním způsobem (modus, medián, kvantily). Odhady střední (očekávané) hodnoty Aritmetický průměr (PRŮMĚR) Medián (MEDIAN) Modus (MODE) Součet obsahu více buněk (SUMA) Součet s logickou podmínkou >, <, =, (SUMIF) Počet buněk s obsahem (POČET) Počet s logickou podmínkou >, <, =, (COUNTIF) Řazení dat podle velikosti vzestupně (SMALL) Řazení dat podle velikosti sestupně (LARGE) Řazení dat z nabídky Excel, včetně použití interaktivního filtru pro rozevírací nabídku Nalezení, kolik % dat z výběrového souboru je menší než uvažovaná hodnota (PRECENTRANK.INC) Nalezení tzv. kvantilu (hodnotu při zadaném %, pro kterou je právě % hodnot menších, PERCENTIL.INC) Nalezení kvartilů (dolního a horního kvartilu, mediánu, příklad viz mzdy) Nalezení minimální a maximální hodnoty v souboru 4. Hodina Grafické zpracování dat jedná se o velmi účinný způsob, jak prezentovat statistické údaje. Grafy nejsou tak přesné jako tabulky, ale rychle a lépe mohou poskytnout názornou představu o důležitých tendencích a souvislostech. Pomocí grafů můžeme například 5

6 odhadovat trendy a kolísání časových řad nebo několik časových řad vzájemně srovnávat. Nevhodné použití grafického vyjádření však může též svádět k chybným úvahám a interpretacím. Graf představuje přepsání číselných údajů do soustavy geometrických obrazců. Základní smysl číselných údajů interpretujeme pomocí souřadnic, stupnic a grafické sítě. Charakteristiky variability základní ukazatele, které představují koncentraci (variabilitu) hodnot okolo odhadu střední hodnoty (průměru). 4) Kožíšek J., Stieberová B.: Statistika v příkladech, 5) Pecinovský J., Pecinovský R.: Excel 2010 podrobný průvodce, GRADA ) Král M.: Excel 2010 snadno a rychle, GRADA, ) Přednáška KMA/ADZ č. 1, 2. Databázové funkce (SVYHLEDAT, VVYHLEDAT) Tvorba bodového grafu, včetně přesunu na samostatný list Tvorba spojnicového grafu Tvorba výsečového grafu Tvorba sloupcového a dvou-osového grafu Tvorba bublinového grafu + chybové úsečky Tvorba a úprava nadpisu, legendy, popis os (včetně odkazů na buňky) Přidávání a odebírání řady v grafu Popis osy x odkazem (např. vykreslené roky) Nastavení os (automatické, pevné měřítko, volba jednotek např. tisíce) Grafické úpravy v grafech (pozadí, barvy, písmo, ) Vykreslení a matematický popis trendové křivky (y = ax + b) Změna typu již vytvořeného grafu Tvorba minigrafů Výpočet výběrového rozptylu a směrodatné odchylky (více viz 1. Přednáška) Odhad střední hodnoty (statistické míry polohy): n E(X) = x = 1 n x i. i=1 n Odhad rozptylu (statistické míry variability): D(X) = s 2 = 1 n 1 (x i x ) 2. i=1 Odhad směrodatné odchylky (statistické míry variability): 6

7 s = s 2 = 1 n 1 (x i x ) 2. n i=1 5. Hodina Histogram (sloupcový diagram) po základní analýze dat, lze vytvořit tzv. histogram, který slouží k lepší představě o vybraném statistickém souboru, resp. jde o možný náhled na statistické chování (možného modelu). Zde je nutné jednotlivé statistické údaje roztřídit do vhodných intervalů a vypočítat příslušné statistické charakteristiky, tj. histogram je sloupcový graf se sloupci stejné šířky, jejichž výška je určena počtem vyskytujících se hodnot v každém sloupci. 4) Kožíšek J., Stieberová B.: Statistika v příkladech, 5) Pecinovský J., Pecinovský R.: Excel 2010 podrobný průvodce, GRADA ) Král M.: Excel 2010 snadno a rychle, GRADA, ) Přednáška KMA/ADZ č. 1, 2. Nástroj Analýza dat Pořadová statistika Popisná statistika Analýza náhodného výběru dat (počet dat, maximální hodnota, minimální hodnota, variační rozpětí naměřených hodnot, ) Zaokrouhlování hodnot v buňkách (zaokrouhlit nahoru, zaokrouhlit dolu, matematické zaokrouhlování) Možnosti vnořování funkcí v Excelu např. Zaokr.nahoru (1+3,3*log(n)), funkce logaritmus Tvorba histogramu absolutní a kumulativní četnosti, relativní četnosti a kumulativní relativní četnosti Určení počtu tříd pro stanovení počtu skupin (intervalů) se používají některá pravidla např. modifikované Sturgesovo pravidlo Určení šířky třídy vychází ze znalosti variačního rozpětí a přibližného počtu intervalů Výpočet četnosti naměřených hodnot v jednotlivých intervalech Vykreslení histogramu pomocí sloupcového grafu Absolutní i relativní četnosti (v %, počet ve třídě / počet dat celkem) Použití maticových vzorců (ctrl + shif + enter) např. ČETNOSTI Tvorba histogramu pomocí maticového vzorce Spojování textu v buňkách CONCATENATE( text nebo F8; text nebo F8) Interpretace získaných hodnot (pravděpodobností) v histogramu. 7

8 6. Hodina Vícerozměrná data - kontingenční tabulky. Při zpracování vícerozměrných dat, hledáme souvislosti mezi dvěma, případně více náhodnými veličinami. Pro různé typy dat je třeba používat různé matematické postupy vhodné pro zjišťování souvislostí a závislostí. Kontingenční tabulka se užívá k přehledné vizualizaci vzájemného vztahu dvou statistických znaků. V praxi vzniká kontingenční tabulka tak, že se na statistických jednotkách sledují dva znaky. Řádky kontingenční tabulky odpovídají možným hodnotám prvního znaku, sloupce pak možným hodnotám druhého znaku. V příslušné buňce kontingenční tabulky je pak zařazen počet případů, kdy zároveň měl první znak hodnotu odpovídající příslušnému řádku a druhý znak hodnotu odpovídající příslušnému sloupci. Je možné, aby jeden řádek či sloupec odpovídal více možným hodnotám znaku. To se děje v případě, kdy znak nabývá některých hodnot příliš zřídka, takže je vhodné spojit více možných hodnot. Součty (mezisoučty) všech hodnot v každém řádku, resp. sloupci nesou informaci o počtu výskytů jevů, při nichž nabyl první (resp. druhý znak) příslušné hodnoty bez ohledu na hodnotu druhého (resp. prvního) znaku. Kromě prostého popisu četností kombinací hodnot dvou znaků nabízí kontingenční tabulka možnost testovat, zda mezi oběma znaky existuje nějaký vztah. Náhodný pokus je každý proces, jehož výsledek je při jinak stejných počátečních podmínkách nejistý; výsledek nejsme schopni s jistotou předpovědět; množinu všech možných výsledků náhodného pokusu označujeme Ω. Náhodný jev je jev A, který je podmnožinou množiny Ω (A Ω); náhodné jevy značíme velkými latinskými písmeny z počátku abecedy {A, B, C, }; celá množina Ω je jev jistý; prázdná množina je jev nemožný. Elementární jevy - jsou minimální jevy různé od jevu nemožného a jsou párově neslučitelné. Každý jev A lze vyjádřit množinou elementárních jevů. Pravděpodobnost jevu každému jevu A přiřazujeme reálné číslo P(A); pravděpodobnost (ppst) lze chápat jako předpověď poměrných četností výsledku při mnohonásobném opakování daného pokusu; ppst lze chápat jako kvantitativní ohodnocení stupně jistoty. Existují různé možnosti matematického zavedení pravděpodobnosti - klasická ppst, geometrická ppst, statistická ppst a axiomatická ppst. Klasická definice pravděpodobnosti P(A) = N(A) N, kde N(A) je počet výsledků příznivých jevu A a N je počet všech možných výsledků. 8

9 4) Kožíšek J., Stieberová B.: Statistika v příkladech, 5) Pecinovský J., Pecinovský R.: Excel 2010 podrobný průvodce, GRADA ) Král M.: Excel 2010 snadno a rychle, GRADA, ) Přednáška KMA/ADZ č. 1, 2, 3, 5. Kopírování a vkládání grafů do software Word (typy vkládání sešit, propojení, obrázek) Analýza dat v Excelu Instalace: Soubor Možnosti Doplňky Spravovat doplňky aplikace Excel (tlačítko Přejít ) Analytické nástroje Použití: Data Analýza dat Analýza dat tvorba histogramu popisné statistiky pořadová statistika a percentily Kontingenční tabulky (viz ADZ_05) Countifs Vložit tabulku Kontingenční graf tvorba grafu, úprava, Seznámení s teorií Pravděpodobnosti (viz ADZ_03) Náhodný pokus Náhodný jev Náhodná veličina Základní definice pravděpodobnosti P(A) = N(A) Náhodné veličiny (diskrétní vs. spojitá) Příklad: Hod kostkou diskrétní náhodná veličina, rovnoměrné rozdělení pravděpodobnosti N 7. Hodina Odkaz na text: cvičení ADZ, nápověda Microsoft Excel (F1), ADZ_03, ADZ_04 Spojitá a diskrétní náhodná veličina Pravděpodobnostní funkce P(x) = P(X = x) Distribuční funkce F(x) = P(X x) Důraz na pravděpodobnostní a distribuční funkci (příklad hod kostkou) Modelování změny modelu při změně parametrů Operace s grafy (kopírování, změna dat, vkládání, ) Odkazy: 2_pracovnici/002_foto/&DRL=CZ&DROF=0&nick=ToTou&kam=vyuka.php 9

10 10

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů 35 Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení 44 Práce se soubory 54 Práce se sešity a šablonami 58 Práce s listy 85 Výběr, vkládání

Více

1 ZÁKLADY TABULKOVÉHO PROCESORU

1 ZÁKLADY TABULKOVÉHO PROCESORU 1 ZÁKLADY TABULKOVÉHO PROCESORU 1.1 K ČEMU JE TABULKOVÝ PROCESOR ke tvorbě tabulek k řešení opakujících se početních úloh ke grafickému znázornění závislostí a empirických hodnot k jednoduchým databázovým

Více

MS Excel TABULKOVÝ PROCESOR KURZY VÝPOČETNÍ TECHNIKY. 776-85 50 58 kajtar@seznam.cz www.kajtar.com IČO: 731 81 269

MS Excel TABULKOVÝ PROCESOR KURZY VÝPOČETNÍ TECHNIKY. 776-85 50 58 kajtar@seznam.cz www.kajtar.com IČO: 731 81 269 MS Excel TABULKOVÝ PROCESOR KURZY VÝPOČETNÍ TECHNIKY 776-85 50 58 kajtar@seznam.cz www.kajtar.com IČO: 731 81 269 Obsah Popis základního okna MS Excel... 3 Buňka... 4 Zadávání hodnot... 5 Editace hodnot...

Více

Evidence technických dat

Evidence technických dat 4 Evidence technických dat V té to ka pi to le: Evidence majetku Evidence zakázek Evidence technické dokumentace Kapitola 4 Evidence technických dat Povinnost evidovat různé druhy dat má každý podnikatelský

Více

Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie)

Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie) Míra nezaměstnanosti *%+ 211 Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie) Míra nezaměstnanosti *%+ (okres Opava, červen 21) Rozsah 77 Průměr 11,5 Minimum 5,5 Dolní kvartil 8,4 5 1 15 2 Medián 9,9 Horní

Více

Obsah ZÁKLADNÍ INFORMACE...4 OČEKÁVANÉ VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI...5 TÉMATICKÉ OKRUHY...6 TEST 1 ZADÁNÍ...10 TEST 1 TABULKA S BODOVÝM HODNOCENÍM...

Obsah ZÁKLADNÍ INFORMACE...4 OČEKÁVANÉ VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI...5 TÉMATICKÉ OKRUHY...6 TEST 1 ZADÁNÍ...10 TEST 1 TABULKA S BODOVÝM HODNOCENÍM... Obsah ZÁKLADNÍ INFORMACE...4 OČEKÁVANÉ VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI...5 TÉMATICKÉ OKRUHY...6 TEST 1 ZADÁNÍ...10 TEST 1 TABULKA S BODOVÝM HODNOCENÍM... TEST 1 ŘEŠENÍ...5 TEST ZADÁNÍ...40 TEST TABULKA S BODOVÝM

Více

Efektivní práce s Excelem (středně pokročilí uživatelé)

Efektivní práce s Excelem (středně pokročilí uživatelé) 2015 Efektivní práce s Excelem (středně pokročilí uživatelé) rozsah: 2 dny (10 hodin) Mgr. Jiří Číhař www.dataspectrum.cz Efektivní práce s Excelem pro středně pokročilé uživatele Práce s rozsáhlými tabulkami

Více

SPECIMEN. Základy zpracování dat. Michal Otyepka, Pavel Banáš, Eva Otyepková verze 16.2.2007. tento text byl vysázen systémem L A TEX2 ε

SPECIMEN. Základy zpracování dat. Michal Otyepka, Pavel Banáš, Eva Otyepková verze 16.2.2007. tento text byl vysázen systémem L A TEX2 ε Základy zpracování dat Michal Otyepka, Pavel Banáš, Eva Otyepková verze 16.2.2007 tento text byl vysázen systémem L A TEX2 ε ii Skripta vznikla pro potřeby kurzu Základy zpracování dat určeného studentům

Více

Zpracování náhodného výběru. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Zpracování náhodného výběru. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Zpracování náhodného výběru popisná statistika Ing. Michal Dorda, Ph.D. Základní pojmy Úkolem statistiky je na základě vlastností výběrového souboru usuzovat o vlastnostech celé populace. Populace(základní

Více

Využití matematických vzorců s odkazy na obsahy jednotlivých buněk je jednou ze základních funkcí programu.

Využití matematických vzorců s odkazy na obsahy jednotlivých buněk je jednou ze základních funkcí programu. MS EXCEL Vzorce (funkce) Obsah MS EXCEL Vzorce a funkce... 1 1) Varianty vložení vzorce... 1 a) vložení adres do vzorce pomocí myši... 1 b) vložení adres do vzorce přímým zápisem z klávesnice... 2 c) vložení

Více

Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty

Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty Bohumír Procházka, SZÚ Praha 1 Co můžeme sledovat Pro charakteristiku nebo vlastnost, kterou chceme sledovat zvolíme termín jev.

Více

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

Při statistickém zkoumání se snažíme udělat nějaký závěr ohledně vlastností celého statistického souboru

Při statistickém zkoumání se snažíme udělat nějaký závěr ohledně vlastností celého statistického souboru 0.1 Základy statistického zpracování dat 1 0.1 Základy statistického zpracování dat Statistika se zabývá shromažďováním, tříděním a popisem velkých souborů dat. Někdy se pod pojmem statistika myslí přímo

Více

1 Náhodný výběr a normální rozdělení 1.1 Teoretická a statistická pravděpodobnost

1 Náhodný výběr a normální rozdělení 1.1 Teoretická a statistická pravděpodobnost 1 Náhodný výběr a normální rozdělení 1.1 Teoretická a statistická pravděpodobnost Ve světě kolem nás eistují děje, jejichž výsledek nelze předem jednoznačně určit. Například nemůžete předem určit, kolik

Více

Výpočty v tabulce. tip TEXT A ČÍSLA V BUŇKÁCH VÝPOČTY V TABULCE KAPITOLA 3

Výpočty v tabulce. tip TEXT A ČÍSLA V BUŇKÁCH VÝPOČTY V TABULCE KAPITOLA 3 KAPITOLA 3 Výpočty v tabulce VÝPOČTY POMOCÍ VZORCŮ VLOŽENÍ ZÁKLADNÍCH SOUHRNŮ VÝPOČTY POMOCÍ FUNKCÍ PŘÍKLADY NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH FUNKCÍ KOMBINOVÁNÍ FUNKCÍ SE VZORCI SHRNUTÍ Jedním z důvodů, pro které se staly

Více

Základní analýza dat. Úvod

Základní analýza dat. Úvod Základní analýza dat literatura: Hendl, J. 2006: Přehled statistických metod zpracování dat. Analýza a metaanalýza dat. Praha: Portál. Macháček, J. 2001: Studie k velkomoravské keramice. Metody, analýzy

Více

NemKalk 7 uživatelská příručka. Úřední a tržní oceňování nemovitostí

NemKalk 7 uživatelská příručka. Úřední a tržní oceňování nemovitostí NemKalk 7 uživatelská příručka Úřední a tržní oceňování nemovitostí Obsah Úvod...3 Projekt ocenění...4 Vytvoření nového projektu ocenění...5 Vlastnosti projektu...6 Základní cena stavebních pozemků...8

Více

Statistika pro gymnázia

Statistika pro gymnázia Statistika pro gymnázia Pracovní verze učebního textu ZÁKLADNÍ POJMY Statistika zkoumá jevy (společenské, přírodní, technické) ve velkých statistických souborech. Prvky statistických souborů se nazývají

Více

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti UP E CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti Studijní text Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování

Více

ajejichaplikace Andrea Peterková Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

ajejichaplikace Andrea Peterková Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Řešení krizových situací metody ajejichaplikace Katarína Jelšovská Andrea Peterková Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením

Více

Marek Laurenčík. Excel. práce s databázemi a kontingenčními tabulkami

Marek Laurenčík. Excel. práce s databázemi a kontingenčními tabulkami Marek Laurenčík Excel práce s databázemi a kontingenčními tabulkami 2010 Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována

Více

UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu. Aplikace STAT1. Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 3. 11.

UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu. Aplikace STAT1. Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 3. 11. UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu Aplikace STAT1 Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 Jiří Neubauer, Marek Sedlačík, Oldřich Kříž 3. 11. 2012 Popis a návod k použití aplikace

Více

Webová aplikace pro zpracování statistických dat

Webová aplikace pro zpracování statistických dat Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Webová aplikace pro zpracování statistických dat Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Pavel Haluza, PhD. Josef Jelínek Brno 2015 2 Velmi rád bych

Více

333 tipů a triků pro Microsoft Office 2013

333 tipů a triků pro Microsoft Office 2013 333 tipů a triků pro Microsoft Office Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah Obecné...10 1. Jaké jsou novinky v Microsoft Office?...10 2. Jaké existují edice

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 MATEMATIKA Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže a

Více

MS ACCESS 2010 relační databáze

MS ACCESS 2010 relační databáze MS ACCESS 2010 relační databáze Elektronická učebnice Zuzana Žárská Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic OBSAH 1 Základní pojmy databáze...

Více

ISSN 1801-2361. Copyright 2003 2005 Jiří Číhař, Dataspectrum http:// //www.dataspectrum.cz mailto:eam@dataspectrum.cz

ISSN 1801-2361. Copyright 2003 2005 Jiří Číhař, Dataspectrum http:// //www.dataspectrum.cz mailto:eam@dataspectrum.cz Excel Asistent Magazín 01/2005 ISSN 1801-2361 Copyright 2003 2005 Jiří Číhař, Dataspectrum http:// //www.dataspectrum.cz mailto:eam@dataspectrum.cz Excel Asistent Magazín je určen k volnému šíření. Pokud

Více

Příloha č. 1 KATALOG POŽADAVKŮ PRO NEPOVINNOU ZKOUŠKU PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZE STŘEDOŠKOLSKÉ MATEMATIKY MATEMATIKA+

Příloha č. 1 KATALOG POŽADAVKŮ PRO NEPOVINNOU ZKOUŠKU PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZE STŘEDOŠKOLSKÉ MATEMATIKY MATEMATIKA+ Příloha č. 1 KATALOG POŽADAVKŮ PRO NEPOVINNOU ZKOUŠKU PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZE STŘEDOŠKOLSKÉ MATEMATIKY MATEMATIKA+ 2 Úvod Účel a obsah katalogu Katalog požadavků výběrové nepovinné zkoušky

Více

ZPRACOVÁNÍ DAT FYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ. Studijní text pro řešitele FO, studující fyziku na UHK a ostatní zájemce o fyziku. Bohumil Vybíral.

ZPRACOVÁNÍ DAT FYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ. Studijní text pro řešitele FO, studující fyziku na UHK a ostatní zájemce o fyziku. Bohumil Vybíral. Obsah ZPRACOVÁNÍ DAT FYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ Studijní text pro řešitele FO, studující fyziku na UHK a ostatní zájemce o fyziku Bohumil Vybíral Úvod 3 1 Chyby měření 6 2 Teorie náhodných chyb 8 3 Hodnocení přesnosti

Více