ZAPl S SLANÝ KRÁLOVSKÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZAPl S SLANÝ KRÁLOVSKÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD"

Transkript

1 KRÁLOVSKÉ MĚSTO SLANÝ MĚSTSKÝ ÚŘAD, ZAPl S Z 21. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE P. Jaroslav Hložek, I. místostarosta přivítal členy zastupitelstva města a požádal o projev úcty minutou ticha za pana RNDr. Ivo Rubíka, starostu města Slaného. Dále zahájil a řídil 21.řádné zasedání zastupitelstva města svolané v termínu 18. prosince Přivítal přítomné členy zastupitelstva města, občany města a hosty. Konstatoval, že je přítomna většina členů zastupitelstva města a zasedání je schopno usnášení. ÚČAST ČLENŮ ZASTU PITELSTVA: přítomno omluveno neomluveno: 26 Pracovníci MěÚ: 15 Občané, hosté 18 Celkový počet: 59 1 (p.kocourek, DiS. ) Ověřovateli z 20. řádného řádu zastupitelstva města určeni: zasedání zastupitelstva ze dne byli dle jednacího místostarosta a dva členové zastupitelstva města Zápis byl k nahlédnutí na městském úřadě, ověřovatelé: p. Petr Čapek, p. Pavel Varvařovský zápis podepsali a nevznesli připomínky ani žádné obsahové doplňky. Zápis z 20.řádného zasedání zastupitelstva města byl schválen v předloženém znění. Pan I. místostarosta sdě lil, že jako ověřovatelé pro přípravu návrhu usnesení dnešního 21. řádného zasedání byli navrženi: p.jaroslav Matějka RNDr.Vladimír Kulich

2 Zastupitelstvo města schválilo většinou hlasů navržené ověřovatele (22 pro, 2 zdrž - p.matéjka, RNDr.Kulich) (O.OJ) (přichází lng.dušák) Proběhl slib nového člena zastupitelstva města Slaného MUDr. Renaty Rankové < 0 05 l Návrh programu, jak uvedl pan l.místostarosta, obdrželi všichni členové zastupitelstva města v dostatečném předstihu v písemných podkladech. Pan l.místostarosta se dotázal, zda má někdo z přítomných členů zastupitelstva města nějakou připomínku, nebo potřebu doplnění předloženého programu. Pan Hložek navrhl doplnění bodů, odeslaných po řádné pozvánce popř. předložených přímo na dnešním zasedání OA - Volba člena rady města (25 pro, I nehl. - Jng.Šrom) < 0 24 ) 13A - Návrh na zrušení Knihovny Václava Štecha - příspěvkové organizace a převod majetku, práv a závazků na zřizovatele (26 pro) < 0 16 l 13B - Návrh na rozšíření doplňkové činno s ti města o koncesovanou živnost (25 p ro, I zdrž. - Ing. Dušák) co. 16 l 14/A - Žádost místní akční skupiny Přemyslovské Střední Čechy o.p.s, o zařazení územní působnosti města Slaného do území MAS na roky (26 pro) < 0 ' 7 l 15A -Zápisy zjednání finančního výboru (26 pro) < 0 17 ) Zpráva o výsledcích jednání výboru pro PD zasedání v lednu) - jako informace (projednání na mimořádném RNDr.Peška(O.IOJ navrhl zařazení bodu 6A - Pronájem tepelných zařízení města (I O pro - Mgr. Švarc, RNDr.Peška, pp.matéjka, Kasík, Matoušek, Varvařovský, Ing.Šourek, Mgr. Berkovec, MUDr. Heřman, Ing.Bartoníček 5 proti - MUDr.Ranková, MUDr. Vašek, pp.šváb, Vávra, Schneider, I O zdrž. - Ing. Dušák, MUDr.Peterková, Mgr.Kaisrlíková, RNDr.Kulich, Jng.Hampl, pp.dobner, Čapek, Kunst, Hložek, Mgr. Hrabánek, I nehl. - Ing.Šrom) < 0 20 l 16 - informace o možnostech odměňování předsunout před bod la 7 A - Zařadit Zprávu o výsledcích jednání výboru pro parkovací dům Pan Matoušek(O.IJl -navrhl zařazení zprávy o výsledcích jednání Výboru pro parkovací dům před rozpočet města. (JO pro, 7 proti - Ing.Hampl, pp.vávra, Schneider, Čapek, Kunst, Hložek, Mgr.Hrabánek, 9 zdrž. - MUDr.Peterková, MUDr.Ranková, MUDr. Vašek, pp.šváb, Dobner, lng.dušák, Ing. Bartoníček, RNDr.Kulich, Mgr.Berkovec)(O.!S) Mgr.Berkovec - podal pozměňovací návrh k rozpočtu. Zastupitelstvo města schválilo většinou hlasů upravený program zasedání. (22 pro, 2 proti - RNDr.Peška, p.kasík, I zdrž.- p. Varvařovský, 1 nehlas. - Jng.Šrom) < 0 25 ) Pan l.místostarosta upozornil, že výsledky hlasování u jednotlivých projednávaných bodů budou v zápise uváděny jmenovitě. Strana 2 (celkem 12)

3 PROGRAM O/A Volba člena rady města I. Návrh rozpočtu města Slaného na rok Informace o možnostech odměňováni neuvolněných členů zastupitelstva města - rada, výbory a komise a dalších čl enů výborů a komisí 1/A Návrh odměn členům komisí rady města 1/B Návrh možných úsporných řešení a opatření k zajištění vyrovnaného rozpočtu m ěsta v roce 2013 a letech následujících 2. Návrh na rozpočtové opatření č. 14/2013 (Navýšení výdajů vzniklých v souvislosti s výmě nou již nevyhovujícího vyvolávacího systému na správním odboru a odboru dopravy v budově čp. 160 a docházkového systému městského úřadu) 3. Návrh na rozpočtové opatření č. 15/2013 (Navýšení příspěvku VSH Slaný z nedo čerpaných příspěvků sportovním organizacím) 4. Návrh na rozpočtové opatření č. 16/2013 (Přijetí poskytnutých účelových dotací, pojistného plněn í a přeplatků ze elektrickou energii) 4/ A Odpis pohledávek k (z titulu nájmů z bytů a služeb spojených s užíváním bytů a z nájmů nebytových prostor a dlužníků) 5. Návrh plánu města Slaný pro budoucí spolupráci a partnerství s agenturou pro sociální začleňování v letech 2014 až Návrh Koncepce rozvoje Městského kamerového dohlížecího systému (MKDS) na roky 2014 až Návrh na změny v Zásadách o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace 8. Návrh na odprodej části pozemkové parcely p. č. 1295/5 o výměře cca 45 m 2 orná půda v k. ú. Slaný (Nosačická ulice - p. Míčka, požádal o odkup dotčeného pozemku, kde stojí trafostanice, která bude sloužit k napájení celého areálu). 9. Návrh na odprodej stavební parcely p. č. 713 o výměře 7m 2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Kvíc (náves K víc - pozemek zastavěný trafostanicí ve vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce a.s. Děčín ) 10. Návrh na bezúplatný převod části pozemkové parcely p.č. 751 /14 o výměře cca 490m 2 ostatní plocha, manipulační plocha v k. ú. Slaný (ulice Pražská a Okružní) l l. Výstupy zjednání Studentského fóra ve Slaném 12. Návrh na přísedící Okresního soudu v Kladn ě 13. Návrh Zřizovací listiny Knihovny Václava Štecha a lnfocentra Pod Velvarskou branou 13/A Návrh na zrušení Knihovny V.Štecha - příspěvkové organizace a převod majetku, práv a závazků na zřizovatele 13/B Návrh na rozšíření doplňkové činnosti města o koncesovanou živnost 14. Návrh na vstup do zájmového sdružení Bohemia Centralis s.p.o. 14/A Žádost místní akční skupiny Přemyslovské Střední Čechy o.p.s, o zařazení územní působnosti města Slaného do území MAS na roky Zápisy zjednání Kontrolního výboru zastupitelstva města Slaného 15/ A Zápisy z jednání Finančního výboru zastupitelstva města Slaného 17. Návrh na vydání OZV 5/2013 o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 7/20 I O 17/A Návrh na vydání OZV 6(2003 upravující obecně závaznou vyhlášku č. 2/2013 o místním poplatku za provoz systému shromaždování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 18. Návrh na schválení smlouvy o dílo veřejné zakázky "Zateplení objektu Základní školy Slaný, Rabasova Diskuse Přílohy tohoto zápisu: Zápis z 20. řádného zasedání zastupitelstva města Připomínky k rozpočtu - Ing.Dosoudil, Mgr. Berkovec, RNDr.Peška, p.hruška, Ing.Šrom Obecně závazná vyhláška č. 5/2013 Obecně závazná vyhláška č. 6/2013 Plán města Slaný pro budoucí spolupráci a partnerství s agenturou pro sociální začleňování v letech 2014 až 2016 Dotazník pro uchazeče - Město Slaný Koncepce rozvoje Městského kamerového dohlížecího systému (MKDS) na roky 2014 až 2018 Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace Strana 3 (celkem 12)

4 Písemná žádost Josefa Mičky a mapka Zřizovac í listina Knihovny Václava Štecha a Infocentra Pod Velvarskou branou Snímek z pozemkové mapy s vyznačením pozemku pro odprodej ČEZ Snímek z pozemkové mapy s vyzn ačen ím pozemku pro převod od ČR - ÚZSVM Zápis z 23. a 24 jednání kontrolního výboru Zápis č.4 a 5 zjednání finanční ho výboru Smlouva o dílo Zateplení obj ektu Zákl adní školy Slaný, Rabasova 821 Prezen č ní listiny Zápis z 21 řádného zasedání zastupitelstva města má 12 stran. Zapsali a zpracovali: Ing. Petr Kolačkovský, Jaroslava Prošková Ov ě řovatelé: p. Jaroslav Matějka ~alf.?7 ~ Jaroslav OŽEK I. místostarosta Pro upřesnění, čísla za jmény diskutujících resp. za výsledkem hlasování, znamenají č a sový údaj, kde lze diskusní příspěvek dohledat na zvukovém záznamu z jednání zastupitelstva mě sta, který je k dispozici na webových stránkách města u aktuálního zápisu. AD 0/A VOLBA NOVÉHO ČLENA RADY M ĚSTA Postup dle volebního řádu přijatého na ustavuj ícím zasedání zastupitelstva města. Návrh na provedení volby aklamací (16 pro, 5 proti - Jng.Dušák, lng.šourek, Mgr.Švarc, pp.kasík, Matějka, 4 zdrž. - pp. Varvařovský, Matoušek, RNDr.Peška, MUDr. Heřman, 1 nehl. - (0 28) lng.srom) Návrhy na dopln ění rady města: p.schneider pře dne s l návrh na dop l něn í rady o pana Kunsta. Strana 4 (celkem 12)

5 Hlasování o volbě pana Kunsta za č l e na rady m ěsta (18 pro, 3 proti- pp.kasík, VarvaPovský RNDr.Peška, 4 zdrž. - Ing.Šourek, pp. Matějka, Kunst, Ing.Dušák, 1 nehl. - Ing.Šrom) 0 29 < > ad 1 NÁ VRH ROZPOČTU MĚSTA SLANÉHO NA ROK 2014 V diskusi vystoupili: RNDr.Peška,< ) - Otázka: Zápis z rady města z není na webu města. Konala se rada k rozpočtu města? p Hložek,< J - V jeden den (27.11) se konaly dvě zasedání rady., lng.bartoníček,< 0 37 l - Pozměňovací návrh k ro zpočtu 2014: vyčlenění částky 60 tis. Kč z položky Nespecifikované rezervy, přesunout ji do kapitoly odboru kultury s určením na historickou konferenci a sborník (25 pro, 1 nehl. - RNDr.Peška) < 3 02 > (vrátil se Ing.Šrom) (0.40l Ing.Dušák( J - Otázka: Nárůst položky platy zamě s tnanců?, Ing.Nová, (0.4 3 l Knihovna V.Štecha se stává od organizační složkou mě s ta a tedy i platy zam ěstnanců jdou do této goiožky., Inffi.Šrom,< J Otázka: Jak bude kryt schodek rozpočtu v průběhu roku? P.Hložek,< 0 4 l Ing.Nová,<.4SJ - Rozpočet se mů že schválit jako schodkový za předpokladu uhrazení schodku smluvním úvěrem. Tento záměr, tedy přijetí úvěru, již dříve zastupitelstvo schválilo., Ing.Šrom, < > p.hložek,< Ing.Nová,< 0 50 > Ing.Šrom,< 0 50 l p.hložek,<o.sij lng.šrom,< 054 > p.hložek,<o.ss) lng.šrom,< p.hložek,< Ing.Šrom,< 0 59 > p.hložek,<t.oo) Ing.Šrom,<t.0 1 ) Návrh: Stornovat všechny ty akce (pod tabulkou č.8), které mají být zahajované v roce S ohledem na deficit mezi příjmy a výdaji navrhuji nezahajovat v příštím roce nové stavby (4 pro- Ing.Šrom, pp.matě(ka, Kasík, Ing.Šourek, 19 proti, 1 zdrž. - Mgr.Švarc, 2 nehl.- RNDr.Peška, p. Varvařovský) < 2 59 "Omezit i ty rozestavěné, v plném rozsahu, když na to nemáme, pouze na to nejnutnější, tedy ušetřit z rozpočtu těch staveb." - staženo,< 2 58 ) Mgr. Hrabánek, (t.0 4 ) p.hiožek, 041 (1. Ing.Šrom, <t.0 4 ) p.hiožek, (I.0 4 J RNDr.Peška, 051 lng.nová,0 10 (1. > Mgr.Hrabánek,<I.IO) p.hložek,<l.1 1 l lng. Bartoníček,<J.B) Předkládat Erůběžně zprávu o stavu akcí financovaných pomocí dotací., p.hložek,<1.1 4 l Ing.Grohmann,<l.l l Informace o stavu u pěti investi čních akcí financovaných z dotací., p.matoušek,<t. 2 o) Otázka: Průběh jednání u akce "ČOV" - zahájena diskuse k položené otázce, p.hložek,< t. 241 Mgr.Hrabánek, 0 24 ) RNDr.Peška, < t. 261 ~.Hložek, <t. 261 MUDr.Heřman, < t. 27 > Ing.Grohmann, < t. 281 M UD r.heřman, < t. 29 > Ing.Grohmann,<L 2 l MUDr.Heřman,!l 30 > Ing.Grohmann,<IJO) MUDr.Heřman, <t. 3 0) p.hložek,<ijo) MU Dr.Heřman, 311 ( 1. p.hložek, < 1 32 ) MUD r.heřman,(!.3 2 ) lng.grohmann, ( MUDr.Heřman, < ) Mgr.Hrabánek, < p.matoušek, < ) lng.grohmann, < ) RNDr.Peška, < ) Mgr.Hrabánek, 8 (1.3 ) p.matoušek, 381 (1. p.hložek, < > Mgr.Hrabánek,<J. 42 l RNDr.Peška,<t. 42 ) p.hložek,o.4 3 ) Ing. Bartoníček,tJ.4S J p.matoušek,<t. 47 > Ing.Bartoníček,<L 481 p.hložek,<t. 49 > ukončena diskuse k položené otázce, Mgr.Berkovec, 0 50 > Pozměňovací návrh k rozpočtu 2014: položka č.3 z tabulky č. 8 - Splátka za výstavbu parkovacího domu - přesunout do účtu "rezerva", (7 pro Ing.Šrom, Mgr.Švarc, RNDr.Peška, pp.matějka, Varvařovský, Ing.Šourek, Mgr.Berkovec 14 proti, 5v zdrž..- RljDr.Kz'!lich, f.:'mato~šek, MU_Dr.Heřm_an, p.dobner, Ing:Barto~!ček! < 3 ~ 01 > 1 p.varvarovsky,< 5 1 Ing.Srom/ 55 ) Otazka: Jake byly duvody pro to, kdy Je garazovy dum zahájen ve splátkování, není v podstatě účetním majetkem města, jak je možné, že je zanesen do katastru jako vlastnictví města? Kde jsou zahrnuty výdaje na provoz PO? Jaké byly důvody převést PD do majetku města když tak se stává zpravidla po uhrazení poslední splátky? p.hiožek,<t. 581 lng.nová,(j.s 8 ) Zařazení do majetku města nesouvisí s platbou, stavba byla přev zata, zkolaudována, účetně se zařadí do majetku města a je zahájeno jeho odepisování., p.hložek,<j. 59 > RNDr.Peška,< 2 00 > p.hiožek,< 2 02 > Mgr.Berkovec,< 2 02 l p.matoušek,< 2 03 > Doplnění návrhu Mgr.Berkovce:... do rozhodnutí soudu nebo zastupitelstva se fo zdržuje splátka", resg... pokud soud nebo zastupitelstvo rozhodne jinak". - staženo< 281, lng.dušák,< 2 S) p.hložek,< 2 08 ) Mgr.Berkovec,( > p.hložek,< 2 12 > p.varvařovský, < MUDr.Ranková,(2.l 5 ) Ing.Bartoníček,( ) Ing.N ová, < 2 20 Í I ng.dušák, < 2 22 ) Ing. Hampl, < 2 22 > lng.šrom, < Strana 5 (celkem 12)

6 MUDr.Ranková,< 2 27 l Ing.Šrom,' 2 28 l p.matoušek,< 2 29 > RNDr.Peška,< 2 29 ) Jsou v rozpočtu dříve schválené 2 mil. na kauzu PD?, Ing.Nová,< 2.30)- Ano. RNDr.Peška,< 2.3Il Dotaz k rozpočtovému výhledu: "V průběhu celého období mě sto splácí forfaiting na vybudování kanalizace a parkovacího domu a v neposlední řadě úvěr na opatření, které směřují k realizaci programu Reforma veřejné správy. Co to znamená, že v průběhu celého období město splácí forfaiting na vybudování kanalizace a PD. Kde jsou náklady na forfaiting, co to je a kdy jsme to schválili?, lng.nová,< 2 J 2 ) - Forfaiting = odkup pohledávky třetí osobou, město pak splácí jí, žádné navýšení to pro město neznamená. Jde o vztah mezi dvěma firmami prodávající pohledávku a pohledávku kupující., RNDr.Peška, < ) Návrh na vyřazení položky "pří s pěvek církvím z rozpočtu města na rok 2014" - staženo< 239 J p.hložek,< 236 J p.matoušek,<.4 3 ) p.hložek,<2.4 4 ) Ing.Šrom, < 2 45 ) Ing.Kolačkovský,ť2 47 ) Ing.Šrom, < > p.hložek, < 2 48 ) Ing.Šmehlík,< J MUDr.Ranková, < 252 ) Mgr.Ničová, < 253 > p.hložek,< 2 54 l lng.šrom, < 254 ) p.hiožek,< 2 56 l lng.šrom,< 2 56 l p.sejkora,< 2 57 > Zastupitelstvo města schválilo návrh rozpočtu města Slaného na rok 2014 v těchto závazných ukazatelích: příjmy běžné výdaje dle jednotlivých ORJ (kapitol)- viz tabulka č.9 kapitálové výdaje dle jmenovitého seznamu investičních akcí - viz tabulka č.8 finanční vztahy k příspěvkovým organizacím - viz tabulka č.ll finanční vztahy ke třetím osobám (právnickým organizacím, neziskovým organizacím, sportovním a zájmovým organizacím, občanským sdružením apod.) - viz tabulka č.12 úkol č. 247 a ukládá: správcům jednotlivých kapitol ho s podařit dle schválených závazných ukazatelů ho spodárně a účelně správcům jednotlivých kapitol předkládat a projednávat v zastupitelstvu m ěsta rozpočtová opatření týkající se příjmů, výdajů, výsledku ho spo dařen í, jmenovitého seznamu investičních akcí nad rámec schválených závazných ukazatelů vedoucí finančního odboru začlenit do schváleného rozpočtu města na rok 2014 dopady schválených vztahů ke státnímu rozpočtu a veřejným rozpočtům a provést rozpis rozpočtu. (20 pro, 2 proti - p.kasík, Ing.Šrom, 2 zdrž. - Ing.Šourek, p.matějlw, 2 nehlas. - RNDr.Pešlw, Mgr.Švarc) < 3 03 ) (přestávka 10 minut) odchází MUDr.Ranková < 3 04 > ad 16 INFORMACE O MOŽNOSTECH ODMĚŇOVÁNÍ NEUVOLNĚNÝCH ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA- RADA, VÝBORY A KOMISE A DALŠÍM ČLENŮ VÝBORŮ A KOMISÍ V diskusi vystoupili: Mgr.Švarc,< 3 07 l Ing.Bartoníček, < 3 10 > Ing.Dušák,< 3 13 l Návrh: Vyplácet odměny neuvolněným členům zastupitelstva v maximální možné výši., Ing.Hampl,< 3 16 l RNDr.Peška,<J.I?l Návrh: viz.písemné znění, Mgr.Švarc,< 3 19 > RNDr.Peška,< 3.J 9 ) Mgr.Švarc,< 3 20 > MU Dr.Heřman,< ) Návrh: Vyplácet odměny neuvolněným členům zastupitelstva ve stávající výši., (16 pro, 6 proti - pp.dobner, Matějlw, Ing.Dušák, In~.Šourek, lng.šrom, Mgr.Švarc, 3 zdrž. - p.možek, Kunst, MUDr.Peterková) < 3 29 ) p.dobner,< 22 ) p.hiožek,<3.2j) Mgr.Švarc,< 3 25 l p.matějka, < 3 25 l ~Hoyška,< 3 27 l p.dobner,< 3 22 l RNDr.Peška,< 335 l Návrh: Pro č leny komisí a výborů - "nezastupitele" 300,- Kč za jednání orgánu. - (15 pro, 9 zdrž. - Ing.Dušák, pp. Varvařovský, Vávra, Schneider, Čapek, Kunst, Matoušek, Ing.Hampl, Mgr.Hrabánek) < 339 > Ing.Bartoníček,< 3 35 l p.varvařovský,(j.37í, úkol č Ing. Petru Kolačkovskému, tajemníkoví MěU Slaný - T: Zajistit vyplácení schválené výše měsíčních odměn s účinností od I.ledna Strana 6 (celkem 12)

7 odchází Mgr.Švarc < ) ad 1/A NÁVRH ODMĚN NEUVOLNĚNÝM ČLENŮM KOMISÍ RADY MĚSTA V diskusi vystoupili: lng.bartoníček,<3.40) Návrh: Přepočítat odměny za rok 2013 dle právě schválených pravidel (2 pro - lng.bartoníček, RNDr.Peška, I3 proti, 6 zdrž. - RNDr.Kulich, Mgr. Hrabánek, Ing.Šrom, ffz' Šváb, Kunst, Matoušek, 3 nepř. - lng.hampl, pp. Vávra, Varvařovský) C >p.dobner,< 2 > _ Zastupitelstvo města souhlasilo s navrženými odměnami za práci v komisích RM. (I 6 pro, I proti - RNDr.Peška, 4 zdrž. - MUDr. Vašek, RNDr.Kulich, Ing.Bartoníček, p.matoušek, 3 nepř. - lng.hampl, pp. Vávra, Varvařovský/ 3 45 > úkol č. 249-Ing. Petru Kolačkovskému, tajemníkovi MěÚ Slaný- T: Zajistit vyplacení odměn podle schváleného návrhu. ad 1/B NÁVRH MOŽNÝCH ÚSPORNÝCH ŘEŠENÍ A OPATŘENÍ K ZAJJŠTĚNÍ VYROVNANÉHO ROZPOČTU MĚSTA V ROCE 2013 A LETECH NÁSLEDUJÍCÍCH V diskusi vystoupili: Ing.Bartoníček,C 3 46 l Mgr.Hrabánek, ( > p.hložek,< l Zastupitelstvo města projednalo zprávu rady města s přehledem čerpání rozpočtu města, seznamem úsporných opatření a návrhem dalších úsporných opatření. Zastupitelstvo města doporučilo schválené investiční akce z tabulky B) v roce 2013 nerealizovat. (23 pro, I nepř. - RNDr.Kulich;P 50 > ad 2 NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 14/2013 Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 14/2013 a to zapojení úspor z běžných výdajů odborů dopravy a silničního hospodářství ve výši 100 tis. Kč, správního ve výši 200 tis. Kč, finančního ve výši 100 tis. Kč, správy majetku ve výši 200 tis. Kč a úseku informatiky ve výši 112 tis. Kč do výdajové části rozpočtu na realizaci akcí "Modernizace vyvolávacího systému" a "Modernizace docházkového systému". (22 pro, 2 nepř. - Mgr.Berkovec, Ing.Šrom;P 55 > úkol č Ing. Zině Nové, vedoucí finančního odboru- T: Zapracovat rozpočtové opatření č. 14/2013 do upraveného rozpočtu města. ad 3 NÁVRH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ Č.l5/2013 Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č.l5/20 13 a to převod nedočerpaných příspěvků sportovním klubům 3419 položka 5222 ve výši Kč ,-- na neinvestiční příspěvek VSH Slaný 3412 položka (23 pro, 1 nepř. - Mgr.Berkovec;P 58 > úkol č Ing. Zině Nové, vedoucí finančního odboru - T: Zajistit zapracování rozpočtového opatření č. 15/2013 do upraveného rozpočtu města. ad 4 NÁVRH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ Č.16/2013 Zastupitelstvo města schválilo RO č. 16/2013 přijetím těchto dotací, pojistných plnění a přeplatku za elektrickou energii: přijetí neinvestičního příspěvku od Úřadu práce ČR ve výši Kč ,-- na aktivní politiku zaměstnanosti na plat uklízečky - vratka dotace do Všeobecné pokladní správy prostřednictvím Středočeského kraje na základě vypořádání dotace na volby prezidenta ČR ve výši Kč 4.291,38 - přijetí neinvestičního dotace od MV ČR z OPLZZ výzva č. 89 na základě žádosti o platbu na projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný" ve výši Kč ,01 z prostředků EU a Kč ,47 z prostředků SR Strana 7 (celkem 12)

8 přijetí neinvestiční dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu Č R z Všeobecné pokladní správy prostřednictvím Středočeského kraje ve výši Kč ,-- - přijetí neinvestič ní dotace od Středočeského kraje ve výši Kč 6.300,-- na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin přijetí investiční dotace od Středočeského kraje ve výši Kč ,-- na zpracování lesních hospodářských osnov - přijetí neinvestiční dotace od Středočeského kraje ve výši Kč ,-- na činnost odborného lesního hospodáře za III. čtvrtletí 2013 přijetí pojistného plnění od pojišťovny Generali ve výši Kč ,-- za likvidaci pojistné události v č.p. 222, Hlaváčkovo nám. do běžných výdajů OSM přijetí pojistného plnění od pojišťovny Kooperativa výši Kč 5.097,-- za nabouraný sloup veřejného osvětlení do běžn ýc h výdajů ODSH na likvidaci škodní události přijetí přeplatku za elektrickou energii v hale BIOS ve výši Kč ,-- do běžných výdajů haly BIOS na úhradu záloh elektrické energie v roce (24 prof3 59 > úkol č Ing. Zině Nové, vedoucí finančního odboru- T: Zajistit zapracování rozpočtového opatření č. 16/2013 do upraveného rozpočtu města. ad 4/ A ODPIS POHLEDÁVEK K Zastupitelstvo města schválilo odpis pohledávek k z titulu nájmů z bytů a služeb spojených s užíváním ve správě ROK servis, s.r.o. Slaný v celkové výši Kč ,20. (23 pro, 1 nepř. - p. Varvařovsk:ý/ 4 03 ) úkol č Ing. Zině Nové, vedoucí finančního odboru- T: Zajistit odpis pohledávek dle schváleného návrhu z účetnictví města. ad 5 NÁVRH PLÁNU MĚSTA SLANÝ PRO BUDOUCÍ SPOLUPRÁCI A PARTNERSTVÍ S AGENTUROU PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ V LETECH 2014 AŽ 2016 V diskusi vystoupili: lng.bartoníček,< 4 04 l lng.dušák,< 4 05 ) - Požádal o zařazení do skupiny Lokálního partnerství, Mgr..Hrabánek,< 4 07 > p.varvařovský - stejné jako lng.dušák,< 4 09 l Zastupitelstvo města schválilo "Plán města Slaný pro budoucí spolupráci a partnerství s Agenturou pro sociální začleňování v letech 2014 až 2016." v upraveném znění. (21 pro, 1 zdrž Ing. Dušák, 2 nepř. - RNDr.Peška, Mgr.Berkovec/ 4 10 ) úkol č Mgr. Martinu Hrabánkovi, místostarostovi - T: Dále rozvíjet spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování při Úřadu vlády ČR. ad 6 NÁ VRH KONCEPCE ROZVOJE MĚSTSKÉHO KAMEROVÉHO DOHLÍŽECÍHO SYSTÉMU NA ROKY 2014Až2018 Zastupitelstvo města schválilo "Koncepci rozvoje Městského kamerového dohlížecího systému (MKDS) na roky 2014 až 2016 včetně přílohy č. 1. (22 pro, 2 nepř. - RNDr.Peška, Mgr.Berkovec/ 4 10 ) úkol č P.Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu OSM - T: Zapracovat investiční náklady na modernizaci MKDS (podle schválené koncepce) do rozpočtu na kalendářní roky 2014 až ad 7 NÁ VRH NA ZMĚNY V ZÁSADÁCH O POSKYTOV ÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVK Ů Z ROZPOČT U MĚSTA SLANÉHO PRO SPORTOVNÍ A ZÁJMOVÉ ORGANIZACE V diskusi vystoupili: Ing.Bartoníček,< l - Požádal o následující úpravy texzu: II.l -V případě, že pro danou činnost nejsou ve Slaném vhodné podmínky, lze zažádat o podporu akce konané mimo území Slaného - vyškrtnout (5 pro - lng.bartoníček, pp. Vávra, Šváb, Strana 8 (celkem 12)

9 Varvařovský, Matějka, 13 proti, 6 zdrž. - pp.kunst, Čapek, možek, Schneider, Ing.Hampl, Mgr.Berkovec./ 4 18 > II.2 - a působí na území města a alespoň 1 rok vyvíjí činnost na území města - doplnit (19 pro, I proti- Kasík, 4 zdrž. - pp. Čapek, možek, Schneider, MUDr. Vašekf4 19 > VL - změna u položky l.sportovní organizace B.pro dospělé u.% - 20% C.na provoz, pronájem a údržbu ~ -30% (22 pro, 2 zdrž. - p.šváb, Ing.Šrom/ 4 20 > Mgr. Hrabánek,< J Zastupitelstvo města schválilo navrhované znění předložených zásad o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace v upraveném znění. (24 pro/ 4 21 > úkol č Bc. D. Karflkové, vedoucí odboru školství a těloyýchovv - T: Informovat sportovní a zájmové organizace o schválených změnách v Zásadách o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu m ěsta Slaného pro sportovní a zájmové organizace. ad 8 NÁVRH NA ODPRODEJ ČÁSTI POZEMKOVÉ PARCELY P. Č.1295/5 O VÝMĚŘE CCA 45M 2 ORNÁ PŮDA V K. Ú. SLANÝ {NOSAČICKÁ ULICE) Zastupitelstvo města schválilo odprodej části pozemkové parcely p. č. 1295/5 o výměře cca 45m 2 orná půda v k. ú. Slaný za kupní cenu 250,- Kčlm 2 do vlastnictví Josefa Mičky.(24 pro/ 4 22 > úkol č. 257-P. Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku- T: Zajistit uzavření kupní smlouvy ve smyslu usnesení zastupitelstva města. ad 9 NÁVRH NA ODPRODEJ STAVEBNÍ PARCELY p. Č. 713 O VÝMĚŘE 7M 2 ZASTAVĚNÁ PLOCHA A NÁDVOŘÍ V K. Ú KVÍC (NÁ VES KVÍC). Zastupitelstvo města schválilo odprodej stavební parcely p. č. 713 o výměře 7 m 2 zastavěná plocha a nádvoří k. ú. Kvíc a to za kupní cenu 1.000,00 Kčlm 2, t. j. celkem 7.000,00 Kč, do vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Děčín. (24 pro/ 4 22 > úkol č Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správv majetku- T: Zajistit uzavření kupní smlouvy ve smyslu usnesení zastupitelstva města. ad 10 NÁVRH NA BEZÚPLATNÝ PŘEVOD ČÁSTI POZEMKOVÉ PARCELY P.Č. 751/14 O VÝMĚŘE CCA 490 M 2 OSTATNÍ PLOCHA, MANIPULAČNÍ PLOCHA V K. Ú. SLANÝ (ULICE PRAŽSKÁ A OKRUŽNÍ) Zastupitelstvo města schválilo bezúplatný převod části pozemkové parcely p. č. 751/14 o výměře cca 490 m 2 ostatní plocha, manipulační plocha v k. ú. Slaný z majetku České republiky s příslu šností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku Města Slaný s tím, že Město Slaný zajistí geometrické oddělení předmětné části pozemku. (24 pro/ 4 23 > úkol č P. Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku- T: Zajistit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti ve smyslu usnesení zastupitelstva města. ad ll VÝSTUPY Z JEDNÁNÍ STUDENTSKÉHO FÓRA VE SLANÉM V diskusi vystoupili: Ing.Dušák, < 4 24 > - Požádal o doplnění úkolu pro Radu města: viz. níže Zastupitelstvo města projednalo formulované problémy vzešlé ze Studentského fóra a ověřené anketou včetně garantů řešení stanovených radou města. (22 pro, I zdrž - Ing.Bartoníček, 1 - nehlasoval - Ing.Hampl/ 4 26 > Strana 9 (celkem 12)

10 úkol č Radě města- T: Informovat zastupitelstvo o přijatých opatřeních. ad 12 NÁ VRH NA PŘÍSEDÍCÍ OKRESNÍHO SOUDU V KLADNĚ Zastupitelstvo města schválilo a volí jako přísedícího Okresního soudu v Kladně pana Jaroslava Matějku. Zastupitelstvo města schválilo a volí jako přísedícího Okresního soudu v Kladně pana Karla Pixu. (23 pro, 1 zdrž-p-matějka/ 4 27 > úkol č Ing. Petru Kolačkovskému, tajemníkovi, MěÚ Slaný- T: Zajistit informování Okresního soudu v Kladně o zvolených přísedících za město Slaný. ad 13 NÁ VRH ZŘIZOVACÍ LISTINY KNIHOVNY VÁCLAVA ŠTECHA A INFOCENTRA POD VELY ARSKOU BRANOU Zastupitelstvo města schválilo Zřizovací listinu organizační složky - Knihovny Václava Štecha Infocentrum Pod Velvarskou branou v upraveném znění. (24 pro) < 4 29 ) AD 13A NÁ VRH NA ZRUŠENÍ KNIHOVNY VÁCLAV A ŠTECHA - PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE A PŘEVOD MAJETKU, PRÁV A ZÁVAZKŮ NA ZŘIZOVATELE Zastupitelstvo Města Slaný rozhodlo o zrušení příspěvkové organizace Knihovna Václava Štecha- příspěvková organizace se sídlem Masarykovo náměstí 159, 274 Ol Slaný- IČ k Dnem přechází majetek, práva a závazky této pří spěvkové organizace na zřizovatele, Město Slaný, Velvarská 136, Slaný, IČ (24 pro)< 30 ) AD 13B NÁ VRH NA ROZŠÍŘENÍ DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI MĚSTA O KONCESOVANOU ŽIVNOST Zastupitelstvo města schválilo rozšíření doplňkové činnosti města o živnost koncesovanou s předmětem podnikání "Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin". (24 pro) < 430 > úkol č Jaroslavu Hložkovi,!.místostarostovi-T: Zajistit veškeré náležitosti spojené se zřízení koncese. ad 14 NÁ VRH NA VÝSTUP DO ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ BOHEMIA CENTRALIS S.P.O. Zastupitelstvo města schválilo vstup města Slaného do zájmového sdružení Bohemia Centralis. (24 pro/4.31) úkol č Ing. Petru Kolačkovskému, tajemníkoví MěÚ Slaný - T: Informovat zástupkyni Bohemia Centralis o rozhodnutí zastupitelstva města. ad 14/A ŽÁDOST MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PREMYSLOVSKÉ STŘEDNÍ ČECHY O.P.S, O ZARAZENÍ ÚZEMNÍ PŮSOBNOSTI MĚSTA SLANÉHO DO ÚZEMÍ MAS NA ROKY Zastupitelstvo města schválilo zařazení správního území města Slaného do území působnosti Místní akční skupiny Přemyslovské střední Čechy o.p.s na období (24 pro) < 43 2 ) úkol č P. Jaroslavu Hložkovi, I. místostarostovi- T: Zajistit veškeré náležitosti spojené s tímto návrhem. ad 15 ZÁPISY Z JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO VÝBORU V diskusi vystoupili: p.matějka,< 433 l RNDr.Peška,< 434 l - vyzval kontrolní výbor k prověření zákonných podmínek pro prodloužení nájemní smlouvy na pronájem tepelných zařízení města firmě RDK do roku 2020 tak jak bylo podepsáno ve smlouvě od Otázka na radu města: Jaké jsou důvody pro zkrácení termínu pro vypovězení smlouvy o pronájmu tepelných zařízení firmě ROK z na a proč je cena tepla ve Slaném vysoko nad průměrem ČR? Strana 10 (celkem 12)

11 p.hiožek,< J Ing.~abas, < J p.hložek,< 4 53 l In.Bartoníček, < 454 l odchází Ing.Dušák < 4 54 ) p.matějka, < 4 55 l Ing.Sourek,< 4 56 l MUDr.Heřman, < 4 5 l p.varvařovský,< 5 00 l MUDr.Heřman, < 5 00 l p.matoušek,< 5 01 ) p.hiožek,< 5 02 l MUDr.Heřman,< 5 02 l p.hložek,< 5 02 l RNDr.Peška,< 5 03 l Zastupitelstvo města schválilo předložený návrh odměn členům kontrolního výboru zastupitelstva města. (23 pro) < 5 05 ) Zastupitelstvo města schválilo zápis z 23.jednání Kontrolního výboru zastupitelstva města a bere na vědomí zápis z 24.jednání Kontrolního výboru zastupitelstva mě s ta. (23 pro) < 5 06 l ad 15A ZÁPISY Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU Zastupitelstvo města bere na vědomí zápisy č.4 a 5 z jednání Finančního výboru zastupitelstva mě sta. (20 pro, 3 nepř. - MU Dr. Vašek, Ing. Hampl, RNDr.Peška) < 5 08 ) ad 17 NÁVRH NA VYDÁNÍ OZV 5/2013 O ZRUŠENÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY Č. 7/2010 Zastupitelstvo města schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2013 "0 zrušení OZV 7/201 podle předloženého znění. (21 pro, 2 nepř. - MUDr. Vašek, RNDr.Peška) < 5 09 ) úkol č Ing. Petru Kolačkovskému, tajemníkoví MěÚ Slaný - T: Zajistit veškeré náležitosti spojené s uvedením Obecně závazné vyhlášky č. 5/2013 "0 zrušení OZV 7/2010 v účinnost. ad 17/A NÁVRH NA VYDÁNÍ OZV 6/2003 UPRAVUJÍCÍ OBECNĚ ZÁVAZNOU VYHLÁŠKU Č. 2/2013 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍV ÁNÍ A ODSTRAŇ OV ÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ Zastupitelstvo města schválilo Obecně závaznou vyhlášku č.6/ "upravující obecně závaznou vyhlášku č.2/2013, o místním poplatku za provoz systému s hromažďování, sběru, přeprav:k třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů" podle předloženého znění. (23 pro) (5. 1 l úkol č Ing. Petru Kolačkovskému, tajemníkoví MěÚ Slaný - T: Zajistit veškeré náležitosti spojené s uvedením Obecně závazné vyhlášky č. 6/20 13 "upravující obecně závaznou vyhlášku č.2/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů " v účinno st ad 18 NÁVRH NA SCHVÁLENÍ SMLOUVY O DÍLO VEŘEJNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SLANÝ, RABASOVA 821" ZAKÁZKY "ZATEPLENÍ OBJEKTU V diskusi vystoupili: Ing.Bartoníček,< 5 14 l ~.Hložek, < 5 15 l Ing.Kolačkovský, < l RNDr.Peška,< 5 18 l p.hložek, < 5 20 ) RNDr.Peška, < 5 20 ) p.hložek, ( 5,2 Zastupitelstvo města schválilo znění návrhu smlouvy o dílo na realizaci stavebních prací veřejné zakázky "Zateplení objektu Základní školy Slaný, Rabasova 821". (18 pro, 3 proti - lng.šrom, p.kasík, MUDr.Heřman, 2 zdrž - RNDr.Peška, Ing. Bartoníček) < 522 ) úkol č P. Jaroslavu Hložkovi, I. místostarostovi- T: V případě úspěšného dokončení zadávacího řízení smlouvou uzavřít s vybraným uchazečem s doplnění údajů z nabídky uchazeče do smlouvy o dílo. (především identifikační údaje druhé smluvní strany, údaje o ceně, termínu apod. ) ad 19 DISKUSE p.hložek ( )- navrhl pracovní schůzku na k problematice Parkovacího domu Ing.Kolačkovský < 5 27 l - požádal o možnost elektronické komunikace se zastupiteli (byl vysloven souhlas Strana l l (celkem 12)

12 p.matoušek < 5 28 >- nahrávání zastupitelstva zálohovat na diktafon Ing.Bartoníček < 5 29 > - Otázka na termín zastupitelstva a plesu: mimořádné zastupitelstvo , termín plesu Pan ].místostarosta Hložek poděkoval přítomným za účast a ukončil ve hodin 21.řádné zasedání zastupitelstva města a popřál všem příjemné prožití vánočních svátků a šťastný vstup do nového roku Strana 12 (celkem 12)

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 13/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 11. 3. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

Z Á P I S Z 63. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z 63. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE Z Á P I S Z 63. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 23.10.2013 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 23. října 2013 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík p. Jaroslav Hložek, Mgr. Martin Hrabánek, p. Petr Čapek,

Více

Z Á P I S Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 27. 10. 2004

Z Á P I S Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 27. 10. 2004 Z Á P I S Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 27. 10. 2004 MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Místo konání: Čas konání: 27. 10. 2004 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Ing. Pavel Bartoníček, p. Karel Ležák,

Více

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek (dostavil se 16.40), Ing. Pavel Bartoníček,

Více

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 22. prosince 2004 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Ing. Pavel Bartoníček, p. Karel

Více

Z Á P I S Z 27. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22. 02. 2012

Z Á P I S Z 27. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22. 02. 2012 Z Á P I S Z 27. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22. 02. 2012 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 22. února 2012 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Mgr. Martin Hrabánek, p. Libor Dobner

Více

Z Á P I S Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 10. října 2007

Z Á P I S Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 10. října 2007 Z Á P I S Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 10. října Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 10. října Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, ing. Petr Kolačkovský, p. Jaroslav Hložek, ing. Pavel Bartoníček,

Více

Z Á P I S Z 57. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z 57. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE Z Á P I S Z 57. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 26. 06. 2013 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 26. června 2013 Přítomni: p. Jaroslav Hložek, Mgr. Miroslava Kaisrlíková, p. Ladislav Schneider,

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 2. března 2011 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, MUDr. Bohumil Vašek, p. Libor Dobner,

Více

ZAPl S KR Á L O VSKÉ MĚS'IO 11Ě S TSKÝ ÚŘAD. byl schválen v předloženém. Zápis z 17. řádného zasedání zastupitelstva města

ZAPl S KR Á L O VSKÉ MĚS'IO 11Ě S TSKÝ ÚŘAD. byl schválen v předloženém. Zápis z 17. řádného zasedání zastupitelstva města KR Á L O VSKÉ MĚS'IO..? SJ~ANY 11Ě S TSKÝ ÚŘAD., ZAPl S Z 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 26. 06. 2013 P. Jaroslav Hložek, }.místostarosta úvodem omluvil neúčast RNDr. Ivo Rubíka z rodinných

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Z Á P I S Z 65. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z 65. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE Z Á P I S Z 65. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 20. 11. 2013 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 20. listopadu 2013 Přítomni: p. Jaroslav Hložek, Mgr. Martin Hrabánek, MUDr. Bohumil Vašek, p.

Více

Z Á P I S Z 20. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z 20. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE Z Á P I S Z 20. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 09. 11. 2011 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 9. listopadu 2011 Přítomni: Omluven: RNDr. Ivo Rubík, MUDr. Bohumil Vašek, p. Libor Dobner, Mgr.

Více

Usnesení. přijatá na 2. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, konaném dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava

Usnesení. přijatá na 2. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, konaném dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava Usnesení přijatá na 2. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, konaném dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava 38/2/2014 Zastupitelstvo obce Doubrava předsedkyní návrhové komise paní

Více

Z Á P I S Z 68. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z 68. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE Z Á P I S Z 68. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15.01.2014 Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 15.01.2014 Přítomni: p. Jaroslav Hložek, Mgr. Martin Hrabánek, p. Petr Čapek, p. Libor Dobner, p.

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

U S N E S E N Í 17. zasedání Zastupitelstva města Klimkovic konaného dne 14.12.2005

U S N E S E N Í 17. zasedání Zastupitelstva města Klimkovic konaného dne 14.12.2005 U S N E S E N Í 17. zasedání Zastupitelstva města Klimkovic konaného dne 14.12.2005 po projednání: 176/17 schvaluje 176.1 program 17. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14.12.2005 177/17 bere na

Více

ZÁPIS. Městské centrum GRAND, 27. června 2016 I od 16 7 hodin PROGRAM JEDNÁNÍ JE PŘÍLOHOU TOHOTO ZÁPISU

ZÁPIS. Městské centrum GRAND, 27. června 2016 I od 16 7 hodin PROGRAM JEDNÁNÍ JE PŘÍLOHOU TOHOTO ZÁPISU ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLANÝ číslo jednání: 22/2016/ZM Městské centrum GRAND, 27. června 2016 I od 16 7 hodin Stránka 1 z 16 Vzhledem k této skutečnosti, budou případné námitky k tomuto zápisu

Více

Z Á P I S Z 67. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z 67. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE Z Á P I S Z 67. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 18.12.2013 Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 18. 12. 2013 Přítomni: p. Jaroslav Hložek, Mgr. Martin Hrabánek, p. Petr Čapek, p. Libor Dobner,

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012

USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012 USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012 1/42/RM/2012 Kontrola plnění usnesení I. Rada města-bere na vědomí splněná usnesení č. 13/34/RM/2012, 25/39/RM/2012, 3/40/RM/2012, 4/40/RM/2012,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 6 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Městský úřad Slaný, kancelář starosty Den konání: 07. 12. 2016 číslo jednání: 82/2016/RM Přítomní radní: Jiří Víšek, Martin Matoušek,

Více

Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce 12. prosince 2011

Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce 12. prosince 2011 1 Obec Kostice Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce 12. prosince 2011 2 Zápis o průběhu 7. zasedání zastupitelstva obce Kostice ze dne 12.12.2011 --------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí 1 Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 3. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 22. 12. 2010 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Z Á P I S Z 76. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z 76. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE Z Á P I S Z 76. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 3. 5. 2006 Místo konání: Čas konání: 3. května 2006 Přítomni: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, p. Karel Ležák Ing. Petr Kolačkovský,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 7 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 74/2016/RM Místo konání: Den konání: 15. 09. 2016 Městský úřad Slaný, kancelář starosty Přítomní radní: Mgr. Martin Hrabánek, Jiří Víšek,

Více

U S N E S E N Í. 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 14.5.2007 U S N E S E N Í 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 16/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 1. 11. 2014 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Přítomni: p. Fischer, MUDr. Forstová, pí. Houžvičková, MUDr. Chaloupka, Mgr.

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z 4. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 10. zasedání Zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne o d 16:00 hodin v sále dom u kultury

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 10. zasedání Zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne o d 16:00 hodin v sále dom u kultury Příloha č. 4 k č. j.: MUMO-KT/32088/15 Sp. zn.: KT/36/2015/Hroe Zastupitelstvo města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 10. zasedání Zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne 09.12.2015

Více

Zápis. o průběhu 11. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 11. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov ! Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 11. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 14.12.2015 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. Zahájení, určení ověřovatelů

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 80 Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 06. 08. 2014 Přítomni: Omluveni: Mgr. Martin Hrabánek, Jaroslav Hložek, p. Petr Čapek, MUDr. Bohumil Vašek,

Více

z 20. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 14. 9. 2009 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I

z 20. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 14. 9. 2009 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více

Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin.

Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin. Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne 6.6.2016, od 18:30 hodin. Den a místo konání: 6.6.2016, budova úřadu městyse Heraltice, kancelář starosty Hodina zahájení a ukončení:

Více

Z Á P I S Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 28. února 2007

Z Á P I S Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 28. února 2007 Z Á P I S Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 28. února 2007 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 28. února 2007 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, Ing. Petr Kolačkovský, p. Jaroslav Hložek, p.vojtěch

Více

Zápis č. 11 ze zasedání zastupitelstva obce 10. prosince 2012

Zápis č. 11 ze zasedání zastupitelstva obce 10. prosince 2012 1 Obec Kostice Zápis č. 11 ze zasedání zastupitelstva obce 10. prosince 2012 2 Zápis o průběhu 11. zasedání zastupitelstva obce Kostice ze dne 10.12.2012 --------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 28. 11. 2012 v 18:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Mgr. et Mgr. S.

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 84 Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 8. 10. 2014 Přítomni: Omluveni: Mgr. Martin Hrabánek, p. Jaroslav Hložek, p. Petr Čapek, p. Ladislav Schneider,

Více

ZÁPIS z 21. zasedání finančního výboru ze dne 2. 12. 2013. Přítomni: Peštuková, Buchta, Švubová, Kubíček, Vysloužil, Zaoral

ZÁPIS z 21. zasedání finančního výboru ze dne 2. 12. 2013. Přítomni: Peštuková, Buchta, Švubová, Kubíček, Vysloužil, Zaoral ZÁPIS z 21. zasedání finančního výboru ze dne 2. 12. 2013 Přítomni: Peštuková, Buchta, Švubová, Kubíček, Vysloužil, Zaoral Nepřítomni: Slavík - rezignace Hosté: Peitlová, Frenštátská, Vinklerová Zapisovatel:

Více

Zápis č. 12/2011. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 12. 2011 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod.

Zápis č. 12/2011. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 12. 2011 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Zápis č. 12/2011 veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 12. 2011 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Žofia Vorlová, Mgr. Markéta Drobečková,

Více

Zápis č. 4/2010 ze dne Stránka 1

Zápis č. 4/2010 ze dne Stránka 1 Z á p i s o průběhu 4. zasedání Zastupitelstva obce Krasová konaného dne 14. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ Krasová Místostarosta zahájil 4. zasedání Zastupitelstva obce Krasová (dále jen zastupitelstvo

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 12. 2016 25. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

p. Sýkora, p. Peroutka, p. Forst, p. Němec, p. Vašák, p. Matějka, p. Hodina, pí Johánková, JUDr. Vrbecká, Ing. Uzlová

p. Sýkora, p. Peroutka, p. Forst, p. Němec, p. Vašák, p. Matějka, p. Hodina, pí Johánková, JUDr. Vrbecká, Ing. Uzlová Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva města Mirošov, které se konalo v pondělí dne 14. června 2010 od 18:00 hodin na Městském úřadě Mirošov --------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období konaného dne ve výstavní síni MÚ Krupka

U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období konaného dne ve výstavní síni MÚ Krupka U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období 2014 2018 konaného dne 18.02.2015 ve výstavní síni MÚ Krupka Přítomno:20 Nepřítomno: 1 Z toho omluveno: 1 Zasedání zastupitelstva města

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Následující rozpočtové opatření č. 14/2009 rozpočtu města: Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Následující rozpočtové opatření č. 14/2009 rozpočtu města: Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 7.12.2009 od 15:00 hod. v koncertním sále Základní umělecké školy Moravská Třebová za účasti

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě Obec Starý Mateřov Zastupitelstvo Obce Starý Mateřov Výpis usnesení z: Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě

Více

Přítomni: Sýkora, Mošna, RNDr. Lang, Forst, Mgr. Judl, Vašák, Němec, Johánková, Ing. Uzlová, JUDr. Vrbecká, Strnad, Hodina, Soukup

Přítomni: Sýkora, Mošna, RNDr. Lang, Forst, Mgr. Judl, Vašák, Němec, Johánková, Ing. Uzlová, JUDr. Vrbecká, Strnad, Hodina, Soukup Z Á P I S z 4. zasedání zastupitelstva města Mirošov, které se konalo v pondělí dne 23. června 2008 od 18.00 hodin na Městském úřadě Mirošov -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z Á P I S Z 35. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z 35. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE Z Á P I S Z 35. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 6. 2004 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. června 2004 Přítomni: Přizváni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Ing. Pavel Bartoníček,

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z 13. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného

Více

R O Z P O Č E T N A R O K

R O Z P O Č E T N A R O K M Ě S T O K R U P K A R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 4 Rozpočtu města Krupka na rok 2014 Zastupitelstvo města Krupka na svém zasedání dne 10. 03.2014 schválilo rozpočet města na rok 2014, který byl zpracován

Více

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 15/1.1 Program 15. zasedání

Více

USNESENÍ z 3. jednání Zastupitelstva obce Dolní Nivy

USNESENÍ z 3. jednání Zastupitelstva obce Dolní Nivy USNESENÍ z 3. jednání Zastupitelstva obce Dolní Nivy, které se uskutečnilo dne 31. března 2015 v době od 17:00 do 19.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Dolní Nivy Přítomno: Omluveni: Neomluveni:

Více

Z Á P I S Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE Z Á P I S Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 26. 10. 2011 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 26. října 2011 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, MUDr. Bohumil Vašek, p. Libor Dobner, Mgr. Martin Hrabánek,

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Z Á P I S Z 32. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z 32. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE Z Á P I S Z 32. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 09. 05. 2012 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 9. května 2012 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Mgr. Martin Hrabánek, p. Libor Dobner,

Více

Obec Bítovany. Zastupitelstvo obce SCHVALUJE : 1. Program zasedání. ( viz Příloha )

Obec Bítovany. Zastupitelstvo obce SCHVALUJE : 1. Program zasedání. ( viz Příloha ) Obec Bítovany Usnesení č. 15 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14.12.2009 v 18. 00 hodin v sále Oú Přítomni : Čechlovská Jana, RNDr. Mohl Jiří, Sehnalová Hana, Dvořáková Olga, Procházková

Více

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin. Obec Velké Chvojno Zastupitelstvo obce Velké Chvojno Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne 29.6. 2015, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Z Á P I S Z 71. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z 71. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE Z Á P I S Z 71. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15. 2. 2006 Místo konání: Čas konání: 15. února 2006 Přítomni: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, p. Karel Ležák, p. Petr Čapek, Ing.

Více

Zápis č. 25. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti

Zápis č. 25. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Zápis č. 25 ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Přítomni: dle prezenční listiny Program zasedání: 1. Zahájení 2. Zpráva

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

Z Á P I S Z 59. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 28. 08. 2013

Z Á P I S Z 59. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 28. 08. 2013 Z Á P I S Z 59. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 28. 08. 2013 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 28. srpna 2013 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, p. Ladislav Schneider, p. Libor Dobner,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 22/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 29. 4. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města č. 7/2016

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města č. 7/2016 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEMOŠNÁ USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města č. 7/2016 1. Zahájení 2. Ověření zápisu z minulého zasedání 3. Kontrola usnesení Projednání návrhu na bezúplatný převod

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Zápis č. 16/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice ze dne 18. prosince 2016

Zápis č. 16/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice ze dne 18. prosince 2016 Zápis č. 16/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice ze dne 18. prosince 2016 Místo konání: kancelář ZO Přítomni: Miroslav Břenda, Kateřina Javorská, Martin Bednář, Jiří Dobiáš, Tomáš Kukla, Marie Šedivá

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 16/16/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 16/16/Ko ZM města KRNOVA SS 16/16/Ko 16. zasedání ZM U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 2. listopadu 2016 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově

Více

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně) 1 U S N E S E N Í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 11. prosince 2012 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 83 Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 24. 09. 2014 Přítomni: Omluveni: Mgr. Martin Hrabánek, p. Jaroslav Hložek, p. Petr Čapek, p. Ladislav Schneider,

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 18.12.2008 v sále Hasičské zbrojnici v Teplicích nad Bečvou Přítomni: Ladislav Táborský Zdeněk

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

U S N E S E N Í. č. 12. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin.

U S N E S E N Í. č. 12. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin. U S N E S E N Í č. 12. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne 11. 7. 2016 v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin. Zastupitelstvo městyse bere na vědomí: Předložené a projednané

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 16/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 25. 3. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

z 18. zasedání Zastupitelstva města Černošice ze dne

z 18. zasedání Zastupitelstva města Černošice ze dne USNESENÍ z 18. zasedání Zastupitelstva města Černošice ze dne 14. 12. 2016 Přítomni: Hosté: Omluveni: Zasedání zahájeno: Zasedání ukončeno: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Tomáš Hlaváček, Mgr. Šimon Hradilek,

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í. 330/14/ZM/2016 Zařazení bodů do programu 14. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice

P Ř E H L E D U S N E S E N Í. 330/14/ZM/2016 Zařazení bodů do programu 14. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice Zastupitelstvo města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 14. zasedání zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne 15. 06.2016 o d 16:00 hodin v sále dom u kultury 329/14/ZM/2016 Určení ověřovatelů

Více

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015 Přítomno: 9 členů zastupitelstva (všichni) Hosté: František Čala, Eva Čalová, Ing. P. František Kuběna Program: 1) Zahájení 2) Ověření zápisu z minulého zastupitelstva a volba ověřovatelů zápisu 3) Projednání

Více

Program 1. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

Program 1. zasedání Zastupitelstva města Žlutice Program 1. zasedání Zastupitelstva města Žlutice Termín a místo konání: středa 17. prosince 2014 od 18 hodin v Kulturním domě Žlutice 1. Zahájení a schválení programu jednání 2. Informace z jednání Rady

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 400/ /ZM

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 400/ /ZM U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které bylo řádně svoláno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, dne 5. 12.

Více

Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010

Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010 Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010 Přítomni: dle prezenční listiny P r o g r a m: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 12. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 20. 6. 2016 v 17:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013

Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013 Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013 Do jednání zastupitelstva města Krupka je předložen zpracovaný návrh rozpočtu města na rok 2013, který byl zpracován v souladu s 11 zákona číslo 250/2000 Sb., o

Více

Radovan Klusák Mgr. Marek Babák Mgr. Zdeňka Dohnálková Ing. Petr Bábor, Ph.D příchod 9.38 hodin

Radovan Klusák Mgr. Marek Babák Mgr. Zdeňka Dohnálková Ing. Petr Bábor, Ph.D příchod 9.38 hodin ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 22/2012, konané dne 24. října 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00 Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 19.12.2016 v 18:00 Ve Studené dne 20.12.2016 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 Program

Více

Zápis č. 34/10 ze zasedání zastupitelstva obce Kejžlice dne

Zápis č. 34/10 ze zasedání zastupitelstva obce Kejžlice dne Zápis č. 34/10 ze zasedání zastupitelstva obce Kejžlice dne 19.5.2010 Přítomno : 7 členů ZO Zástěra Václav, Kašparová Jana, Vodrážka Miroslav, Vacek Michal, Mgr. Tumová Gabriela, Brož Ladislav, František

Více

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli 1097. Zastupitelstvo města schvaluje další postup ve věci investičního

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod.

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod. Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Korek Vladimír, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek Karel, Illek František,

Více