ZAPl S SLANÝ KRÁLOVSKÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZAPl S SLANÝ KRÁLOVSKÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD"

Transkript

1 KRÁLOVSKÉ MĚSTO SLANÝ MĚSTSKÝ ÚŘAD, ZAPl S Z 21. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE P. Jaroslav Hložek, I. místostarosta přivítal členy zastupitelstva města a požádal o projev úcty minutou ticha za pana RNDr. Ivo Rubíka, starostu města Slaného. Dále zahájil a řídil 21.řádné zasedání zastupitelstva města svolané v termínu 18. prosince Přivítal přítomné členy zastupitelstva města, občany města a hosty. Konstatoval, že je přítomna většina členů zastupitelstva města a zasedání je schopno usnášení. ÚČAST ČLENŮ ZASTU PITELSTVA: přítomno omluveno neomluveno: 26 Pracovníci MěÚ: 15 Občané, hosté 18 Celkový počet: 59 1 (p.kocourek, DiS. ) Ověřovateli z 20. řádného řádu zastupitelstva města určeni: zasedání zastupitelstva ze dne byli dle jednacího místostarosta a dva členové zastupitelstva města Zápis byl k nahlédnutí na městském úřadě, ověřovatelé: p. Petr Čapek, p. Pavel Varvařovský zápis podepsali a nevznesli připomínky ani žádné obsahové doplňky. Zápis z 20.řádného zasedání zastupitelstva města byl schválen v předloženém znění. Pan I. místostarosta sdě lil, že jako ověřovatelé pro přípravu návrhu usnesení dnešního 21. řádného zasedání byli navrženi: p.jaroslav Matějka RNDr.Vladimír Kulich

2 Zastupitelstvo města schválilo většinou hlasů navržené ověřovatele (22 pro, 2 zdrž - p.matéjka, RNDr.Kulich) (O.OJ) (přichází lng.dušák) Proběhl slib nového člena zastupitelstva města Slaného MUDr. Renaty Rankové < 0 05 l Návrh programu, jak uvedl pan l.místostarosta, obdrželi všichni členové zastupitelstva města v dostatečném předstihu v písemných podkladech. Pan l.místostarosta se dotázal, zda má někdo z přítomných členů zastupitelstva města nějakou připomínku, nebo potřebu doplnění předloženého programu. Pan Hložek navrhl doplnění bodů, odeslaných po řádné pozvánce popř. předložených přímo na dnešním zasedání OA - Volba člena rady města (25 pro, I nehl. - Jng.Šrom) < 0 24 ) 13A - Návrh na zrušení Knihovny Václava Štecha - příspěvkové organizace a převod majetku, práv a závazků na zřizovatele (26 pro) < 0 16 l 13B - Návrh na rozšíření doplňkové činno s ti města o koncesovanou živnost (25 p ro, I zdrž. - Ing. Dušák) co. 16 l 14/A - Žádost místní akční skupiny Přemyslovské Střední Čechy o.p.s, o zařazení územní působnosti města Slaného do území MAS na roky (26 pro) < 0 ' 7 l 15A -Zápisy zjednání finančního výboru (26 pro) < 0 17 ) Zpráva o výsledcích jednání výboru pro PD zasedání v lednu) - jako informace (projednání na mimořádném RNDr.Peška(O.IOJ navrhl zařazení bodu 6A - Pronájem tepelných zařízení města (I O pro - Mgr. Švarc, RNDr.Peška, pp.matéjka, Kasík, Matoušek, Varvařovský, Ing.Šourek, Mgr. Berkovec, MUDr. Heřman, Ing.Bartoníček 5 proti - MUDr.Ranková, MUDr. Vašek, pp.šváb, Vávra, Schneider, I O zdrž. - Ing. Dušák, MUDr.Peterková, Mgr.Kaisrlíková, RNDr.Kulich, Jng.Hampl, pp.dobner, Čapek, Kunst, Hložek, Mgr. Hrabánek, I nehl. - Ing.Šrom) < 0 20 l 16 - informace o možnostech odměňování předsunout před bod la 7 A - Zařadit Zprávu o výsledcích jednání výboru pro parkovací dům Pan Matoušek(O.IJl -navrhl zařazení zprávy o výsledcích jednání Výboru pro parkovací dům před rozpočet města. (JO pro, 7 proti - Ing.Hampl, pp.vávra, Schneider, Čapek, Kunst, Hložek, Mgr.Hrabánek, 9 zdrž. - MUDr.Peterková, MUDr.Ranková, MUDr. Vašek, pp.šváb, Dobner, lng.dušák, Ing. Bartoníček, RNDr.Kulich, Mgr.Berkovec)(O.!S) Mgr.Berkovec - podal pozměňovací návrh k rozpočtu. Zastupitelstvo města schválilo většinou hlasů upravený program zasedání. (22 pro, 2 proti - RNDr.Peška, p.kasík, I zdrž.- p. Varvařovský, 1 nehlas. - Jng.Šrom) < 0 25 ) Pan l.místostarosta upozornil, že výsledky hlasování u jednotlivých projednávaných bodů budou v zápise uváděny jmenovitě. Strana 2 (celkem 12)

3 PROGRAM O/A Volba člena rady města I. Návrh rozpočtu města Slaného na rok Informace o možnostech odměňováni neuvolněných členů zastupitelstva města - rada, výbory a komise a dalších čl enů výborů a komisí 1/A Návrh odměn členům komisí rady města 1/B Návrh možných úsporných řešení a opatření k zajištění vyrovnaného rozpočtu m ěsta v roce 2013 a letech následujících 2. Návrh na rozpočtové opatření č. 14/2013 (Navýšení výdajů vzniklých v souvislosti s výmě nou již nevyhovujícího vyvolávacího systému na správním odboru a odboru dopravy v budově čp. 160 a docházkového systému městského úřadu) 3. Návrh na rozpočtové opatření č. 15/2013 (Navýšení příspěvku VSH Slaný z nedo čerpaných příspěvků sportovním organizacím) 4. Návrh na rozpočtové opatření č. 16/2013 (Přijetí poskytnutých účelových dotací, pojistného plněn í a přeplatků ze elektrickou energii) 4/ A Odpis pohledávek k (z titulu nájmů z bytů a služeb spojených s užíváním bytů a z nájmů nebytových prostor a dlužníků) 5. Návrh plánu města Slaný pro budoucí spolupráci a partnerství s agenturou pro sociální začleňování v letech 2014 až Návrh Koncepce rozvoje Městského kamerového dohlížecího systému (MKDS) na roky 2014 až Návrh na změny v Zásadách o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace 8. Návrh na odprodej části pozemkové parcely p. č. 1295/5 o výměře cca 45 m 2 orná půda v k. ú. Slaný (Nosačická ulice - p. Míčka, požádal o odkup dotčeného pozemku, kde stojí trafostanice, která bude sloužit k napájení celého areálu). 9. Návrh na odprodej stavební parcely p. č. 713 o výměře 7m 2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Kvíc (náves K víc - pozemek zastavěný trafostanicí ve vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce a.s. Děčín ) 10. Návrh na bezúplatný převod části pozemkové parcely p.č. 751 /14 o výměře cca 490m 2 ostatní plocha, manipulační plocha v k. ú. Slaný (ulice Pražská a Okružní) l l. Výstupy zjednání Studentského fóra ve Slaném 12. Návrh na přísedící Okresního soudu v Kladn ě 13. Návrh Zřizovací listiny Knihovny Václava Štecha a lnfocentra Pod Velvarskou branou 13/A Návrh na zrušení Knihovny V.Štecha - příspěvkové organizace a převod majetku, práv a závazků na zřizovatele 13/B Návrh na rozšíření doplňkové činnosti města o koncesovanou živnost 14. Návrh na vstup do zájmového sdružení Bohemia Centralis s.p.o. 14/A Žádost místní akční skupiny Přemyslovské Střední Čechy o.p.s, o zařazení územní působnosti města Slaného do území MAS na roky Zápisy zjednání Kontrolního výboru zastupitelstva města Slaného 15/ A Zápisy z jednání Finančního výboru zastupitelstva města Slaného 17. Návrh na vydání OZV 5/2013 o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 7/20 I O 17/A Návrh na vydání OZV 6(2003 upravující obecně závaznou vyhlášku č. 2/2013 o místním poplatku za provoz systému shromaždování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 18. Návrh na schválení smlouvy o dílo veřejné zakázky "Zateplení objektu Základní školy Slaný, Rabasova Diskuse Přílohy tohoto zápisu: Zápis z 20. řádného zasedání zastupitelstva města Připomínky k rozpočtu - Ing.Dosoudil, Mgr. Berkovec, RNDr.Peška, p.hruška, Ing.Šrom Obecně závazná vyhláška č. 5/2013 Obecně závazná vyhláška č. 6/2013 Plán města Slaný pro budoucí spolupráci a partnerství s agenturou pro sociální začleňování v letech 2014 až 2016 Dotazník pro uchazeče - Město Slaný Koncepce rozvoje Městského kamerového dohlížecího systému (MKDS) na roky 2014 až 2018 Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace Strana 3 (celkem 12)

4 Písemná žádost Josefa Mičky a mapka Zřizovac í listina Knihovny Václava Štecha a Infocentra Pod Velvarskou branou Snímek z pozemkové mapy s vyznačením pozemku pro odprodej ČEZ Snímek z pozemkové mapy s vyzn ačen ím pozemku pro převod od ČR - ÚZSVM Zápis z 23. a 24 jednání kontrolního výboru Zápis č.4 a 5 zjednání finanční ho výboru Smlouva o dílo Zateplení obj ektu Zákl adní školy Slaný, Rabasova 821 Prezen č ní listiny Zápis z 21 řádného zasedání zastupitelstva města má 12 stran. Zapsali a zpracovali: Ing. Petr Kolačkovský, Jaroslava Prošková Ov ě řovatelé: p. Jaroslav Matějka ~alf.?7 ~ Jaroslav OŽEK I. místostarosta Pro upřesnění, čísla za jmény diskutujících resp. za výsledkem hlasování, znamenají č a sový údaj, kde lze diskusní příspěvek dohledat na zvukovém záznamu z jednání zastupitelstva mě sta, který je k dispozici na webových stránkách města u aktuálního zápisu. AD 0/A VOLBA NOVÉHO ČLENA RADY M ĚSTA Postup dle volebního řádu přijatého na ustavuj ícím zasedání zastupitelstva města. Návrh na provedení volby aklamací (16 pro, 5 proti - Jng.Dušák, lng.šourek, Mgr.Švarc, pp.kasík, Matějka, 4 zdrž. - pp. Varvařovský, Matoušek, RNDr.Peška, MUDr. Heřman, 1 nehl. - (0 28) lng.srom) Návrhy na dopln ění rady města: p.schneider pře dne s l návrh na dop l něn í rady o pana Kunsta. Strana 4 (celkem 12)

5 Hlasování o volbě pana Kunsta za č l e na rady m ěsta (18 pro, 3 proti- pp.kasík, VarvaPovský RNDr.Peška, 4 zdrž. - Ing.Šourek, pp. Matějka, Kunst, Ing.Dušák, 1 nehl. - Ing.Šrom) 0 29 < > ad 1 NÁ VRH ROZPOČTU MĚSTA SLANÉHO NA ROK 2014 V diskusi vystoupili: RNDr.Peška,< ) - Otázka: Zápis z rady města z není na webu města. Konala se rada k rozpočtu města? p Hložek,< J - V jeden den (27.11) se konaly dvě zasedání rady., lng.bartoníček,< 0 37 l - Pozměňovací návrh k ro zpočtu 2014: vyčlenění částky 60 tis. Kč z položky Nespecifikované rezervy, přesunout ji do kapitoly odboru kultury s určením na historickou konferenci a sborník (25 pro, 1 nehl. - RNDr.Peška) < 3 02 > (vrátil se Ing.Šrom) (0.40l Ing.Dušák( J - Otázka: Nárůst položky platy zamě s tnanců?, Ing.Nová, (0.4 3 l Knihovna V.Štecha se stává od organizační složkou mě s ta a tedy i platy zam ěstnanců jdou do této goiožky., Inffi.Šrom,< J Otázka: Jak bude kryt schodek rozpočtu v průběhu roku? P.Hložek,< 0 4 l Ing.Nová,<.4SJ - Rozpočet se mů že schválit jako schodkový za předpokladu uhrazení schodku smluvním úvěrem. Tento záměr, tedy přijetí úvěru, již dříve zastupitelstvo schválilo., Ing.Šrom, < > p.hložek,< Ing.Nová,< 0 50 > Ing.Šrom,< 0 50 l p.hložek,<o.sij lng.šrom,< 054 > p.hložek,<o.ss) lng.šrom,< p.hložek,< Ing.Šrom,< 0 59 > p.hložek,<t.oo) Ing.Šrom,<t.0 1 ) Návrh: Stornovat všechny ty akce (pod tabulkou č.8), které mají být zahajované v roce S ohledem na deficit mezi příjmy a výdaji navrhuji nezahajovat v příštím roce nové stavby (4 pro- Ing.Šrom, pp.matě(ka, Kasík, Ing.Šourek, 19 proti, 1 zdrž. - Mgr.Švarc, 2 nehl.- RNDr.Peška, p. Varvařovský) < 2 59 "Omezit i ty rozestavěné, v plném rozsahu, když na to nemáme, pouze na to nejnutnější, tedy ušetřit z rozpočtu těch staveb." - staženo,< 2 58 ) Mgr. Hrabánek, (t.0 4 ) p.hiožek, 041 (1. Ing.Šrom, <t.0 4 ) p.hiožek, (I.0 4 J RNDr.Peška, 051 lng.nová,0 10 (1. > Mgr.Hrabánek,<I.IO) p.hložek,<l.1 1 l lng. Bartoníček,<J.B) Předkládat Erůběžně zprávu o stavu akcí financovaných pomocí dotací., p.hložek,<1.1 4 l Ing.Grohmann,<l.l l Informace o stavu u pěti investi čních akcí financovaných z dotací., p.matoušek,<t. 2 o) Otázka: Průběh jednání u akce "ČOV" - zahájena diskuse k položené otázce, p.hložek,< t. 241 Mgr.Hrabánek, 0 24 ) RNDr.Peška, < t. 261 ~.Hložek, <t. 261 MUDr.Heřman, < t. 27 > Ing.Grohmann, < t. 281 M UD r.heřman, < t. 29 > Ing.Grohmann,<L 2 l MUDr.Heřman,!l 30 > Ing.Grohmann,<IJO) MUDr.Heřman, <t. 3 0) p.hložek,<ijo) MU Dr.Heřman, 311 ( 1. p.hložek, < 1 32 ) MUD r.heřman,(!.3 2 ) lng.grohmann, ( MUDr.Heřman, < ) Mgr.Hrabánek, < p.matoušek, < ) lng.grohmann, < ) RNDr.Peška, < ) Mgr.Hrabánek, 8 (1.3 ) p.matoušek, 381 (1. p.hložek, < > Mgr.Hrabánek,<J. 42 l RNDr.Peška,<t. 42 ) p.hložek,o.4 3 ) Ing. Bartoníček,tJ.4S J p.matoušek,<t. 47 > Ing.Bartoníček,<L 481 p.hložek,<t. 49 > ukončena diskuse k položené otázce, Mgr.Berkovec, 0 50 > Pozměňovací návrh k rozpočtu 2014: položka č.3 z tabulky č. 8 - Splátka za výstavbu parkovacího domu - přesunout do účtu "rezerva", (7 pro Ing.Šrom, Mgr.Švarc, RNDr.Peška, pp.matějka, Varvařovský, Ing.Šourek, Mgr.Berkovec 14 proti, 5v zdrž..- RljDr.Kz'!lich, f.:'mato~šek, MU_Dr.Heřm_an, p.dobner, Ing:Barto~!ček! < 3 ~ 01 > 1 p.varvarovsky,< 5 1 Ing.Srom/ 55 ) Otazka: Jake byly duvody pro to, kdy Je garazovy dum zahájen ve splátkování, není v podstatě účetním majetkem města, jak je možné, že je zanesen do katastru jako vlastnictví města? Kde jsou zahrnuty výdaje na provoz PO? Jaké byly důvody převést PD do majetku města když tak se stává zpravidla po uhrazení poslední splátky? p.hiožek,<t. 581 lng.nová,(j.s 8 ) Zařazení do majetku města nesouvisí s platbou, stavba byla přev zata, zkolaudována, účetně se zařadí do majetku města a je zahájeno jeho odepisování., p.hložek,<j. 59 > RNDr.Peška,< 2 00 > p.hiožek,< 2 02 > Mgr.Berkovec,< 2 02 l p.matoušek,< 2 03 > Doplnění návrhu Mgr.Berkovce:... do rozhodnutí soudu nebo zastupitelstva se fo zdržuje splátka", resg... pokud soud nebo zastupitelstvo rozhodne jinak". - staženo< 281, lng.dušák,< 2 S) p.hložek,< 2 08 ) Mgr.Berkovec,( > p.hložek,< 2 12 > p.varvařovský, < MUDr.Ranková,(2.l 5 ) Ing.Bartoníček,( ) Ing.N ová, < 2 20 Í I ng.dušák, < 2 22 ) Ing. Hampl, < 2 22 > lng.šrom, < Strana 5 (celkem 12)

6 MUDr.Ranková,< 2 27 l Ing.Šrom,' 2 28 l p.matoušek,< 2 29 > RNDr.Peška,< 2 29 ) Jsou v rozpočtu dříve schválené 2 mil. na kauzu PD?, Ing.Nová,< 2.30)- Ano. RNDr.Peška,< 2.3Il Dotaz k rozpočtovému výhledu: "V průběhu celého období mě sto splácí forfaiting na vybudování kanalizace a parkovacího domu a v neposlední řadě úvěr na opatření, které směřují k realizaci programu Reforma veřejné správy. Co to znamená, že v průběhu celého období město splácí forfaiting na vybudování kanalizace a PD. Kde jsou náklady na forfaiting, co to je a kdy jsme to schválili?, lng.nová,< 2 J 2 ) - Forfaiting = odkup pohledávky třetí osobou, město pak splácí jí, žádné navýšení to pro město neznamená. Jde o vztah mezi dvěma firmami prodávající pohledávku a pohledávku kupující., RNDr.Peška, < ) Návrh na vyřazení položky "pří s pěvek církvím z rozpočtu města na rok 2014" - staženo< 239 J p.hložek,< 236 J p.matoušek,<.4 3 ) p.hložek,<2.4 4 ) Ing.Šrom, < 2 45 ) Ing.Kolačkovský,ť2 47 ) Ing.Šrom, < > p.hložek, < 2 48 ) Ing.Šmehlík,< J MUDr.Ranková, < 252 ) Mgr.Ničová, < 253 > p.hložek,< 2 54 l lng.šrom, < 254 ) p.hiožek,< 2 56 l lng.šrom,< 2 56 l p.sejkora,< 2 57 > Zastupitelstvo města schválilo návrh rozpočtu města Slaného na rok 2014 v těchto závazných ukazatelích: příjmy běžné výdaje dle jednotlivých ORJ (kapitol)- viz tabulka č.9 kapitálové výdaje dle jmenovitého seznamu investičních akcí - viz tabulka č.8 finanční vztahy k příspěvkovým organizacím - viz tabulka č.ll finanční vztahy ke třetím osobám (právnickým organizacím, neziskovým organizacím, sportovním a zájmovým organizacím, občanským sdružením apod.) - viz tabulka č.12 úkol č. 247 a ukládá: správcům jednotlivých kapitol ho s podařit dle schválených závazných ukazatelů ho spodárně a účelně správcům jednotlivých kapitol předkládat a projednávat v zastupitelstvu m ěsta rozpočtová opatření týkající se příjmů, výdajů, výsledku ho spo dařen í, jmenovitého seznamu investičních akcí nad rámec schválených závazných ukazatelů vedoucí finančního odboru začlenit do schváleného rozpočtu města na rok 2014 dopady schválených vztahů ke státnímu rozpočtu a veřejným rozpočtům a provést rozpis rozpočtu. (20 pro, 2 proti - p.kasík, Ing.Šrom, 2 zdrž. - Ing.Šourek, p.matějlw, 2 nehlas. - RNDr.Pešlw, Mgr.Švarc) < 3 03 ) (přestávka 10 minut) odchází MUDr.Ranková < 3 04 > ad 16 INFORMACE O MOŽNOSTECH ODMĚŇOVÁNÍ NEUVOLNĚNÝCH ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA- RADA, VÝBORY A KOMISE A DALŠÍM ČLENŮ VÝBORŮ A KOMISÍ V diskusi vystoupili: Mgr.Švarc,< 3 07 l Ing.Bartoníček, < 3 10 > Ing.Dušák,< 3 13 l Návrh: Vyplácet odměny neuvolněným členům zastupitelstva v maximální možné výši., Ing.Hampl,< 3 16 l RNDr.Peška,<J.I?l Návrh: viz.písemné znění, Mgr.Švarc,< 3 19 > RNDr.Peška,< 3.J 9 ) Mgr.Švarc,< 3 20 > MU Dr.Heřman,< ) Návrh: Vyplácet odměny neuvolněným členům zastupitelstva ve stávající výši., (16 pro, 6 proti - pp.dobner, Matějlw, Ing.Dušák, In~.Šourek, lng.šrom, Mgr.Švarc, 3 zdrž. - p.možek, Kunst, MUDr.Peterková) < 3 29 ) p.dobner,< 22 ) p.hiožek,<3.2j) Mgr.Švarc,< 3 25 l p.matějka, < 3 25 l ~Hoyška,< 3 27 l p.dobner,< 3 22 l RNDr.Peška,< 335 l Návrh: Pro č leny komisí a výborů - "nezastupitele" 300,- Kč za jednání orgánu. - (15 pro, 9 zdrž. - Ing.Dušák, pp. Varvařovský, Vávra, Schneider, Čapek, Kunst, Matoušek, Ing.Hampl, Mgr.Hrabánek) < 339 > Ing.Bartoníček,< 3 35 l p.varvařovský,(j.37í, úkol č Ing. Petru Kolačkovskému, tajemníkoví MěU Slaný - T: Zajistit vyplácení schválené výše měsíčních odměn s účinností od I.ledna Strana 6 (celkem 12)

7 odchází Mgr.Švarc < ) ad 1/A NÁVRH ODMĚN NEUVOLNĚNÝM ČLENŮM KOMISÍ RADY MĚSTA V diskusi vystoupili: lng.bartoníček,<3.40) Návrh: Přepočítat odměny za rok 2013 dle právě schválených pravidel (2 pro - lng.bartoníček, RNDr.Peška, I3 proti, 6 zdrž. - RNDr.Kulich, Mgr. Hrabánek, Ing.Šrom, ffz' Šváb, Kunst, Matoušek, 3 nepř. - lng.hampl, pp. Vávra, Varvařovský) C >p.dobner,< 2 > _ Zastupitelstvo města souhlasilo s navrženými odměnami za práci v komisích RM. (I 6 pro, I proti - RNDr.Peška, 4 zdrž. - MUDr. Vašek, RNDr.Kulich, Ing.Bartoníček, p.matoušek, 3 nepř. - lng.hampl, pp. Vávra, Varvařovský/ 3 45 > úkol č. 249-Ing. Petru Kolačkovskému, tajemníkovi MěÚ Slaný- T: Zajistit vyplacení odměn podle schváleného návrhu. ad 1/B NÁVRH MOŽNÝCH ÚSPORNÝCH ŘEŠENÍ A OPATŘENÍ K ZAJJŠTĚNÍ VYROVNANÉHO ROZPOČTU MĚSTA V ROCE 2013 A LETECH NÁSLEDUJÍCÍCH V diskusi vystoupili: Ing.Bartoníček,C 3 46 l Mgr.Hrabánek, ( > p.hložek,< l Zastupitelstvo města projednalo zprávu rady města s přehledem čerpání rozpočtu města, seznamem úsporných opatření a návrhem dalších úsporných opatření. Zastupitelstvo města doporučilo schválené investiční akce z tabulky B) v roce 2013 nerealizovat. (23 pro, I nepř. - RNDr.Kulich;P 50 > ad 2 NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 14/2013 Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 14/2013 a to zapojení úspor z běžných výdajů odborů dopravy a silničního hospodářství ve výši 100 tis. Kč, správního ve výši 200 tis. Kč, finančního ve výši 100 tis. Kč, správy majetku ve výši 200 tis. Kč a úseku informatiky ve výši 112 tis. Kč do výdajové části rozpočtu na realizaci akcí "Modernizace vyvolávacího systému" a "Modernizace docházkového systému". (22 pro, 2 nepř. - Mgr.Berkovec, Ing.Šrom;P 55 > úkol č Ing. Zině Nové, vedoucí finančního odboru- T: Zapracovat rozpočtové opatření č. 14/2013 do upraveného rozpočtu města. ad 3 NÁVRH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ Č.l5/2013 Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č.l5/20 13 a to převod nedočerpaných příspěvků sportovním klubům 3419 položka 5222 ve výši Kč ,-- na neinvestiční příspěvek VSH Slaný 3412 položka (23 pro, 1 nepř. - Mgr.Berkovec;P 58 > úkol č Ing. Zině Nové, vedoucí finančního odboru - T: Zajistit zapracování rozpočtového opatření č. 15/2013 do upraveného rozpočtu města. ad 4 NÁVRH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ Č.16/2013 Zastupitelstvo města schválilo RO č. 16/2013 přijetím těchto dotací, pojistných plnění a přeplatku za elektrickou energii: přijetí neinvestičního příspěvku od Úřadu práce ČR ve výši Kč ,-- na aktivní politiku zaměstnanosti na plat uklízečky - vratka dotace do Všeobecné pokladní správy prostřednictvím Středočeského kraje na základě vypořádání dotace na volby prezidenta ČR ve výši Kč 4.291,38 - přijetí neinvestičního dotace od MV ČR z OPLZZ výzva č. 89 na základě žádosti o platbu na projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný" ve výši Kč ,01 z prostředků EU a Kč ,47 z prostředků SR Strana 7 (celkem 12)

8 přijetí neinvestiční dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu Č R z Všeobecné pokladní správy prostřednictvím Středočeského kraje ve výši Kč ,-- - přijetí neinvestič ní dotace od Středočeského kraje ve výši Kč 6.300,-- na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin přijetí investiční dotace od Středočeského kraje ve výši Kč ,-- na zpracování lesních hospodářských osnov - přijetí neinvestiční dotace od Středočeského kraje ve výši Kč ,-- na činnost odborného lesního hospodáře za III. čtvrtletí 2013 přijetí pojistného plnění od pojišťovny Generali ve výši Kč ,-- za likvidaci pojistné události v č.p. 222, Hlaváčkovo nám. do běžných výdajů OSM přijetí pojistného plnění od pojišťovny Kooperativa výši Kč 5.097,-- za nabouraný sloup veřejného osvětlení do běžn ýc h výdajů ODSH na likvidaci škodní události přijetí přeplatku za elektrickou energii v hale BIOS ve výši Kč ,-- do běžných výdajů haly BIOS na úhradu záloh elektrické energie v roce (24 prof3 59 > úkol č Ing. Zině Nové, vedoucí finančního odboru- T: Zajistit zapracování rozpočtového opatření č. 16/2013 do upraveného rozpočtu města. ad 4/ A ODPIS POHLEDÁVEK K Zastupitelstvo města schválilo odpis pohledávek k z titulu nájmů z bytů a služeb spojených s užíváním ve správě ROK servis, s.r.o. Slaný v celkové výši Kč ,20. (23 pro, 1 nepř. - p. Varvařovsk:ý/ 4 03 ) úkol č Ing. Zině Nové, vedoucí finančního odboru- T: Zajistit odpis pohledávek dle schváleného návrhu z účetnictví města. ad 5 NÁVRH PLÁNU MĚSTA SLANÝ PRO BUDOUCÍ SPOLUPRÁCI A PARTNERSTVÍ S AGENTUROU PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ V LETECH 2014 AŽ 2016 V diskusi vystoupili: lng.bartoníček,< 4 04 l lng.dušák,< 4 05 ) - Požádal o zařazení do skupiny Lokálního partnerství, Mgr..Hrabánek,< 4 07 > p.varvařovský - stejné jako lng.dušák,< 4 09 l Zastupitelstvo města schválilo "Plán města Slaný pro budoucí spolupráci a partnerství s Agenturou pro sociální začleňování v letech 2014 až 2016." v upraveném znění. (21 pro, 1 zdrž Ing. Dušák, 2 nepř. - RNDr.Peška, Mgr.Berkovec/ 4 10 ) úkol č Mgr. Martinu Hrabánkovi, místostarostovi - T: Dále rozvíjet spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování při Úřadu vlády ČR. ad 6 NÁ VRH KONCEPCE ROZVOJE MĚSTSKÉHO KAMEROVÉHO DOHLÍŽECÍHO SYSTÉMU NA ROKY 2014Až2018 Zastupitelstvo města schválilo "Koncepci rozvoje Městského kamerového dohlížecího systému (MKDS) na roky 2014 až 2016 včetně přílohy č. 1. (22 pro, 2 nepř. - RNDr.Peška, Mgr.Berkovec/ 4 10 ) úkol č P.Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu OSM - T: Zapracovat investiční náklady na modernizaci MKDS (podle schválené koncepce) do rozpočtu na kalendářní roky 2014 až ad 7 NÁ VRH NA ZMĚNY V ZÁSADÁCH O POSKYTOV ÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVK Ů Z ROZPOČT U MĚSTA SLANÉHO PRO SPORTOVNÍ A ZÁJMOVÉ ORGANIZACE V diskusi vystoupili: Ing.Bartoníček,< l - Požádal o následující úpravy texzu: II.l -V případě, že pro danou činnost nejsou ve Slaném vhodné podmínky, lze zažádat o podporu akce konané mimo území Slaného - vyškrtnout (5 pro - lng.bartoníček, pp. Vávra, Šváb, Strana 8 (celkem 12)

9 Varvařovský, Matějka, 13 proti, 6 zdrž. - pp.kunst, Čapek, možek, Schneider, Ing.Hampl, Mgr.Berkovec./ 4 18 > II.2 - a působí na území města a alespoň 1 rok vyvíjí činnost na území města - doplnit (19 pro, I proti- Kasík, 4 zdrž. - pp. Čapek, možek, Schneider, MUDr. Vašekf4 19 > VL - změna u položky l.sportovní organizace B.pro dospělé u.% - 20% C.na provoz, pronájem a údržbu ~ -30% (22 pro, 2 zdrž. - p.šváb, Ing.Šrom/ 4 20 > Mgr. Hrabánek,< J Zastupitelstvo města schválilo navrhované znění předložených zásad o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace v upraveném znění. (24 pro/ 4 21 > úkol č Bc. D. Karflkové, vedoucí odboru školství a těloyýchovv - T: Informovat sportovní a zájmové organizace o schválených změnách v Zásadách o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu m ěsta Slaného pro sportovní a zájmové organizace. ad 8 NÁVRH NA ODPRODEJ ČÁSTI POZEMKOVÉ PARCELY P. Č.1295/5 O VÝMĚŘE CCA 45M 2 ORNÁ PŮDA V K. Ú. SLANÝ {NOSAČICKÁ ULICE) Zastupitelstvo města schválilo odprodej části pozemkové parcely p. č. 1295/5 o výměře cca 45m 2 orná půda v k. ú. Slaný za kupní cenu 250,- Kčlm 2 do vlastnictví Josefa Mičky.(24 pro/ 4 22 > úkol č. 257-P. Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku- T: Zajistit uzavření kupní smlouvy ve smyslu usnesení zastupitelstva města. ad 9 NÁVRH NA ODPRODEJ STAVEBNÍ PARCELY p. Č. 713 O VÝMĚŘE 7M 2 ZASTAVĚNÁ PLOCHA A NÁDVOŘÍ V K. Ú KVÍC (NÁ VES KVÍC). Zastupitelstvo města schválilo odprodej stavební parcely p. č. 713 o výměře 7 m 2 zastavěná plocha a nádvoří k. ú. Kvíc a to za kupní cenu 1.000,00 Kčlm 2, t. j. celkem 7.000,00 Kč, do vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Děčín. (24 pro/ 4 22 > úkol č Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správv majetku- T: Zajistit uzavření kupní smlouvy ve smyslu usnesení zastupitelstva města. ad 10 NÁVRH NA BEZÚPLATNÝ PŘEVOD ČÁSTI POZEMKOVÉ PARCELY P.Č. 751/14 O VÝMĚŘE CCA 490 M 2 OSTATNÍ PLOCHA, MANIPULAČNÍ PLOCHA V K. Ú. SLANÝ (ULICE PRAŽSKÁ A OKRUŽNÍ) Zastupitelstvo města schválilo bezúplatný převod části pozemkové parcely p. č. 751/14 o výměře cca 490 m 2 ostatní plocha, manipulační plocha v k. ú. Slaný z majetku České republiky s příslu šností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku Města Slaný s tím, že Město Slaný zajistí geometrické oddělení předmětné části pozemku. (24 pro/ 4 23 > úkol č P. Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku- T: Zajistit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti ve smyslu usnesení zastupitelstva města. ad ll VÝSTUPY Z JEDNÁNÍ STUDENTSKÉHO FÓRA VE SLANÉM V diskusi vystoupili: Ing.Dušák, < 4 24 > - Požádal o doplnění úkolu pro Radu města: viz. níže Zastupitelstvo města projednalo formulované problémy vzešlé ze Studentského fóra a ověřené anketou včetně garantů řešení stanovených radou města. (22 pro, I zdrž - Ing.Bartoníček, 1 - nehlasoval - Ing.Hampl/ 4 26 > Strana 9 (celkem 12)

10 úkol č Radě města- T: Informovat zastupitelstvo o přijatých opatřeních. ad 12 NÁ VRH NA PŘÍSEDÍCÍ OKRESNÍHO SOUDU V KLADNĚ Zastupitelstvo města schválilo a volí jako přísedícího Okresního soudu v Kladně pana Jaroslava Matějku. Zastupitelstvo města schválilo a volí jako přísedícího Okresního soudu v Kladně pana Karla Pixu. (23 pro, 1 zdrž-p-matějka/ 4 27 > úkol č Ing. Petru Kolačkovskému, tajemníkovi, MěÚ Slaný- T: Zajistit informování Okresního soudu v Kladně o zvolených přísedících za město Slaný. ad 13 NÁ VRH ZŘIZOVACÍ LISTINY KNIHOVNY VÁCLAVA ŠTECHA A INFOCENTRA POD VELY ARSKOU BRANOU Zastupitelstvo města schválilo Zřizovací listinu organizační složky - Knihovny Václava Štecha Infocentrum Pod Velvarskou branou v upraveném znění. (24 pro) < 4 29 ) AD 13A NÁ VRH NA ZRUŠENÍ KNIHOVNY VÁCLAV A ŠTECHA - PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE A PŘEVOD MAJETKU, PRÁV A ZÁVAZKŮ NA ZŘIZOVATELE Zastupitelstvo Města Slaný rozhodlo o zrušení příspěvkové organizace Knihovna Václava Štecha- příspěvková organizace se sídlem Masarykovo náměstí 159, 274 Ol Slaný- IČ k Dnem přechází majetek, práva a závazky této pří spěvkové organizace na zřizovatele, Město Slaný, Velvarská 136, Slaný, IČ (24 pro)< 30 ) AD 13B NÁ VRH NA ROZŠÍŘENÍ DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI MĚSTA O KONCESOVANOU ŽIVNOST Zastupitelstvo města schválilo rozšíření doplňkové činnosti města o živnost koncesovanou s předmětem podnikání "Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin". (24 pro) < 430 > úkol č Jaroslavu Hložkovi,!.místostarostovi-T: Zajistit veškeré náležitosti spojené se zřízení koncese. ad 14 NÁ VRH NA VÝSTUP DO ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ BOHEMIA CENTRALIS S.P.O. Zastupitelstvo města schválilo vstup města Slaného do zájmového sdružení Bohemia Centralis. (24 pro/4.31) úkol č Ing. Petru Kolačkovskému, tajemníkoví MěÚ Slaný - T: Informovat zástupkyni Bohemia Centralis o rozhodnutí zastupitelstva města. ad 14/A ŽÁDOST MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PREMYSLOVSKÉ STŘEDNÍ ČECHY O.P.S, O ZARAZENÍ ÚZEMNÍ PŮSOBNOSTI MĚSTA SLANÉHO DO ÚZEMÍ MAS NA ROKY Zastupitelstvo města schválilo zařazení správního území města Slaného do území působnosti Místní akční skupiny Přemyslovské střední Čechy o.p.s na období (24 pro) < 43 2 ) úkol č P. Jaroslavu Hložkovi, I. místostarostovi- T: Zajistit veškeré náležitosti spojené s tímto návrhem. ad 15 ZÁPISY Z JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO VÝBORU V diskusi vystoupili: p.matějka,< 433 l RNDr.Peška,< 434 l - vyzval kontrolní výbor k prověření zákonných podmínek pro prodloužení nájemní smlouvy na pronájem tepelných zařízení města firmě RDK do roku 2020 tak jak bylo podepsáno ve smlouvě od Otázka na radu města: Jaké jsou důvody pro zkrácení termínu pro vypovězení smlouvy o pronájmu tepelných zařízení firmě ROK z na a proč je cena tepla ve Slaném vysoko nad průměrem ČR? Strana 10 (celkem 12)

11 p.hiožek,< J Ing.~abas, < J p.hložek,< 4 53 l In.Bartoníček, < 454 l odchází Ing.Dušák < 4 54 ) p.matějka, < 4 55 l Ing.Sourek,< 4 56 l MUDr.Heřman, < 4 5 l p.varvařovský,< 5 00 l MUDr.Heřman, < 5 00 l p.matoušek,< 5 01 ) p.hiožek,< 5 02 l MUDr.Heřman,< 5 02 l p.hložek,< 5 02 l RNDr.Peška,< 5 03 l Zastupitelstvo města schválilo předložený návrh odměn členům kontrolního výboru zastupitelstva města. (23 pro) < 5 05 ) Zastupitelstvo města schválilo zápis z 23.jednání Kontrolního výboru zastupitelstva města a bere na vědomí zápis z 24.jednání Kontrolního výboru zastupitelstva mě s ta. (23 pro) < 5 06 l ad 15A ZÁPISY Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU Zastupitelstvo města bere na vědomí zápisy č.4 a 5 z jednání Finančního výboru zastupitelstva mě sta. (20 pro, 3 nepř. - MU Dr. Vašek, Ing. Hampl, RNDr.Peška) < 5 08 ) ad 17 NÁVRH NA VYDÁNÍ OZV 5/2013 O ZRUŠENÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY Č. 7/2010 Zastupitelstvo města schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2013 "0 zrušení OZV 7/201 podle předloženého znění. (21 pro, 2 nepř. - MUDr. Vašek, RNDr.Peška) < 5 09 ) úkol č Ing. Petru Kolačkovskému, tajemníkoví MěÚ Slaný - T: Zajistit veškeré náležitosti spojené s uvedením Obecně závazné vyhlášky č. 5/2013 "0 zrušení OZV 7/2010 v účinnost. ad 17/A NÁVRH NA VYDÁNÍ OZV 6/2003 UPRAVUJÍCÍ OBECNĚ ZÁVAZNOU VYHLÁŠKU Č. 2/2013 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍV ÁNÍ A ODSTRAŇ OV ÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ Zastupitelstvo města schválilo Obecně závaznou vyhlášku č.6/ "upravující obecně závaznou vyhlášku č.2/2013, o místním poplatku za provoz systému s hromažďování, sběru, přeprav:k třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů" podle předloženého znění. (23 pro) (5. 1 l úkol č Ing. Petru Kolačkovskému, tajemníkoví MěÚ Slaný - T: Zajistit veškeré náležitosti spojené s uvedením Obecně závazné vyhlášky č. 6/20 13 "upravující obecně závaznou vyhlášku č.2/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů " v účinno st ad 18 NÁVRH NA SCHVÁLENÍ SMLOUVY O DÍLO VEŘEJNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SLANÝ, RABASOVA 821" ZAKÁZKY "ZATEPLENÍ OBJEKTU V diskusi vystoupili: Ing.Bartoníček,< 5 14 l ~.Hložek, < 5 15 l Ing.Kolačkovský, < l RNDr.Peška,< 5 18 l p.hložek, < 5 20 ) RNDr.Peška, < 5 20 ) p.hložek, ( 5,2 Zastupitelstvo města schválilo znění návrhu smlouvy o dílo na realizaci stavebních prací veřejné zakázky "Zateplení objektu Základní školy Slaný, Rabasova 821". (18 pro, 3 proti - lng.šrom, p.kasík, MUDr.Heřman, 2 zdrž - RNDr.Peška, Ing. Bartoníček) < 522 ) úkol č P. Jaroslavu Hložkovi, I. místostarostovi- T: V případě úspěšného dokončení zadávacího řízení smlouvou uzavřít s vybraným uchazečem s doplnění údajů z nabídky uchazeče do smlouvy o dílo. (především identifikační údaje druhé smluvní strany, údaje o ceně, termínu apod. ) ad 19 DISKUSE p.hložek ( )- navrhl pracovní schůzku na k problematice Parkovacího domu Ing.Kolačkovský < 5 27 l - požádal o možnost elektronické komunikace se zastupiteli (byl vysloven souhlas Strana l l (celkem 12)

12 p.matoušek < 5 28 >- nahrávání zastupitelstva zálohovat na diktafon Ing.Bartoníček < 5 29 > - Otázka na termín zastupitelstva a plesu: mimořádné zastupitelstvo , termín plesu Pan ].místostarosta Hložek poděkoval přítomným za účast a ukončil ve hodin 21.řádné zasedání zastupitelstva města a popřál všem příjemné prožití vánočních svátků a šťastný vstup do nového roku Strana 12 (celkem 12)

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. Usnesení č. 67/2015 90/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluven Přítomni zastupitelé: Romana Adamcová, Mgr.

Více

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický Program: ZÁPIS jednání Zastupitelstva obce Rudoltice dne 26. 11. 2009 Nezveřejněné části tohoto zápisu (iniciály, popř. XXX) jsou pro občany k nahlédnutí v písemném vyhotovení zápisu na obecním úřadu.

Více

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 P ř í t o m n i : Adam Vojtěch MUDr, Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

PROGRAM: Strana 1 (celkem 43) Město Česká Lípa

PROGRAM: Strana 1 (celkem 43) Město Česká Lípa z 27. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 1, zahájila 27. zasedání zastupitelstva města, které bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích. Dále starostka města konstatovala, že zápis z předchozího

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání:

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání: Zápis 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav Svozil, starosta

Více

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Stránka č. 1 z 8 Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu:jan Kundera, Josef Holub kdo je pro: 7, proti: 0, zdržel se

Více

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Město Úvaly ZÁPIS 13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Přítomni: MUDr. Jan Šťastný, Ing. Michal Breda, JUDr. Ing. Petr Petržílek, Josef

Více

Z Á P I S. 73. Projekt Tunel Žižkova/Pekařská Podmokelská Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Z Á P I S. 73. Projekt Tunel Žižkova/Pekařská Podmokelská Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku Z Á P I S z 15. jednání Rady města Ústí nad Labem ze dne 10. 6. 2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jednání zahájil a

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hoštice Hoštice 74 768 13 Litenčice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30. dubna 2014 Ing. Ivo Lejsal KUZL 41201/2013 KŘ KUSP 41201/2013

Více

Zápis č. 6/2006 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 26. června 2006 v sále SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí.

Zápis č. 6/2006 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 26. června 2006 v sále SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Zápis č. 6/2006 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 26. června 2006 v sále SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Přítomno: Omluveni: 15 členů (2 členové zastupitelstva

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: ĹK-0083/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8. 10. 2013 a 6. 5.

Více

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost:

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost: Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Obce Velká Jesenice č. 2/2014 konaného dne 22. dubna 2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velké Jesenici Přítomni: Jeništa, Krčil,

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bělov Bělov 77 768 21 Kvasice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. dubna

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

na víceúčelovém hřišti za rok 2011

na víceúčelovém hřišti za rok 2011 ze dne usnesení text usnesení termín plnění zodpovědná osoba splněné/nesplněnáhradní termín poznámka 23.1.2012 1/1/12 Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti

Více

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 15. 9. 2014 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 8 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 3 členi

Více

U S N E S E N Í. z jednání 1.schůze rady města konané dne 9.11.2006

U S N E S E N Í. z jednání 1.schůze rady města konané dne 9.11.2006 U S N E S E N Í z jednání 1.schůze rady města konané dne 9.11.2006 Přítomno: 7 členů rady Omluven: 0 Tajemník: Ing.Vavera Hynek Hosté: p. Berkovec Stanislav-jednatel Služeb obce M.Albrechtice s.r.o. Číslo

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání Z á p i s z IX. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nepomuk konaného dne 20.12.2011 od l8.oo hodin v sále hotelu ve Dvorci Číslo jednání: JedNZ2-9/2011 Datum jednání: 20.11.2011 Místo jednání : sál

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2014

Závěrečný účet města Třince za rok 2014 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 5. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 15.06.2015 usnesením č. 05/140/2015 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 2.1 Prodej majetku 2.2 Inventarizace

Více

65 let od konce války

65 let od konce války 65 let od konce války Audit: Stivín bez výhrad 7 U Labutě 49 5 30. dubna 2010 slovo starostky Vážení spoluobčané, jistě už mnozí z vás zaznamenali, že na dubnovém zasedání zastupitelstva města byla schválena

Více

Z Á P I S Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 05. 09. 2011

Z Á P I S Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 05. 09. 2011 Z Á P I S Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 05. 09. 2011 Přítomni: Omluveni: p. Lukáš Pohanka starosta MUDr. Jiří Vytiska člen rady Mgr. Vladimíra Hoření členka

Více