ZAPl S SLANÝ KRÁLOVSKÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZAPl S SLANÝ KRÁLOVSKÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD"

Transkript

1 KRÁLOVSKÉ MĚSTO SLANÝ MĚSTSKÝ ÚŘAD, ZAPl S Z 21. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE P. Jaroslav Hložek, I. místostarosta přivítal členy zastupitelstva města a požádal o projev úcty minutou ticha za pana RNDr. Ivo Rubíka, starostu města Slaného. Dále zahájil a řídil 21.řádné zasedání zastupitelstva města svolané v termínu 18. prosince Přivítal přítomné členy zastupitelstva města, občany města a hosty. Konstatoval, že je přítomna většina členů zastupitelstva města a zasedání je schopno usnášení. ÚČAST ČLENŮ ZASTU PITELSTVA: přítomno omluveno neomluveno: 26 Pracovníci MěÚ: 15 Občané, hosté 18 Celkový počet: 59 1 (p.kocourek, DiS. ) Ověřovateli z 20. řádného řádu zastupitelstva města určeni: zasedání zastupitelstva ze dne byli dle jednacího místostarosta a dva členové zastupitelstva města Zápis byl k nahlédnutí na městském úřadě, ověřovatelé: p. Petr Čapek, p. Pavel Varvařovský zápis podepsali a nevznesli připomínky ani žádné obsahové doplňky. Zápis z 20.řádného zasedání zastupitelstva města byl schválen v předloženém znění. Pan I. místostarosta sdě lil, že jako ověřovatelé pro přípravu návrhu usnesení dnešního 21. řádného zasedání byli navrženi: p.jaroslav Matějka RNDr.Vladimír Kulich

2 Zastupitelstvo města schválilo většinou hlasů navržené ověřovatele (22 pro, 2 zdrž - p.matéjka, RNDr.Kulich) (O.OJ) (přichází lng.dušák) Proběhl slib nového člena zastupitelstva města Slaného MUDr. Renaty Rankové < 0 05 l Návrh programu, jak uvedl pan l.místostarosta, obdrželi všichni členové zastupitelstva města v dostatečném předstihu v písemných podkladech. Pan l.místostarosta se dotázal, zda má někdo z přítomných členů zastupitelstva města nějakou připomínku, nebo potřebu doplnění předloženého programu. Pan Hložek navrhl doplnění bodů, odeslaných po řádné pozvánce popř. předložených přímo na dnešním zasedání OA - Volba člena rady města (25 pro, I nehl. - Jng.Šrom) < 0 24 ) 13A - Návrh na zrušení Knihovny Václava Štecha - příspěvkové organizace a převod majetku, práv a závazků na zřizovatele (26 pro) < 0 16 l 13B - Návrh na rozšíření doplňkové činno s ti města o koncesovanou živnost (25 p ro, I zdrž. - Ing. Dušák) co. 16 l 14/A - Žádost místní akční skupiny Přemyslovské Střední Čechy o.p.s, o zařazení územní působnosti města Slaného do území MAS na roky (26 pro) < 0 ' 7 l 15A -Zápisy zjednání finančního výboru (26 pro) < 0 17 ) Zpráva o výsledcích jednání výboru pro PD zasedání v lednu) - jako informace (projednání na mimořádném RNDr.Peška(O.IOJ navrhl zařazení bodu 6A - Pronájem tepelných zařízení města (I O pro - Mgr. Švarc, RNDr.Peška, pp.matéjka, Kasík, Matoušek, Varvařovský, Ing.Šourek, Mgr. Berkovec, MUDr. Heřman, Ing.Bartoníček 5 proti - MUDr.Ranková, MUDr. Vašek, pp.šváb, Vávra, Schneider, I O zdrž. - Ing. Dušák, MUDr.Peterková, Mgr.Kaisrlíková, RNDr.Kulich, Jng.Hampl, pp.dobner, Čapek, Kunst, Hložek, Mgr. Hrabánek, I nehl. - Ing.Šrom) < 0 20 l 16 - informace o možnostech odměňování předsunout před bod la 7 A - Zařadit Zprávu o výsledcích jednání výboru pro parkovací dům Pan Matoušek(O.IJl -navrhl zařazení zprávy o výsledcích jednání Výboru pro parkovací dům před rozpočet města. (JO pro, 7 proti - Ing.Hampl, pp.vávra, Schneider, Čapek, Kunst, Hložek, Mgr.Hrabánek, 9 zdrž. - MUDr.Peterková, MUDr.Ranková, MUDr. Vašek, pp.šváb, Dobner, lng.dušák, Ing. Bartoníček, RNDr.Kulich, Mgr.Berkovec)(O.!S) Mgr.Berkovec - podal pozměňovací návrh k rozpočtu. Zastupitelstvo města schválilo většinou hlasů upravený program zasedání. (22 pro, 2 proti - RNDr.Peška, p.kasík, I zdrž.- p. Varvařovský, 1 nehlas. - Jng.Šrom) < 0 25 ) Pan l.místostarosta upozornil, že výsledky hlasování u jednotlivých projednávaných bodů budou v zápise uváděny jmenovitě. Strana 2 (celkem 12)

3 PROGRAM O/A Volba člena rady města I. Návrh rozpočtu města Slaného na rok Informace o možnostech odměňováni neuvolněných členů zastupitelstva města - rada, výbory a komise a dalších čl enů výborů a komisí 1/A Návrh odměn členům komisí rady města 1/B Návrh možných úsporných řešení a opatření k zajištění vyrovnaného rozpočtu m ěsta v roce 2013 a letech následujících 2. Návrh na rozpočtové opatření č. 14/2013 (Navýšení výdajů vzniklých v souvislosti s výmě nou již nevyhovujícího vyvolávacího systému na správním odboru a odboru dopravy v budově čp. 160 a docházkového systému městského úřadu) 3. Návrh na rozpočtové opatření č. 15/2013 (Navýšení příspěvku VSH Slaný z nedo čerpaných příspěvků sportovním organizacím) 4. Návrh na rozpočtové opatření č. 16/2013 (Přijetí poskytnutých účelových dotací, pojistného plněn í a přeplatků ze elektrickou energii) 4/ A Odpis pohledávek k (z titulu nájmů z bytů a služeb spojených s užíváním bytů a z nájmů nebytových prostor a dlužníků) 5. Návrh plánu města Slaný pro budoucí spolupráci a partnerství s agenturou pro sociální začleňování v letech 2014 až Návrh Koncepce rozvoje Městského kamerového dohlížecího systému (MKDS) na roky 2014 až Návrh na změny v Zásadách o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace 8. Návrh na odprodej části pozemkové parcely p. č. 1295/5 o výměře cca 45 m 2 orná půda v k. ú. Slaný (Nosačická ulice - p. Míčka, požádal o odkup dotčeného pozemku, kde stojí trafostanice, která bude sloužit k napájení celého areálu). 9. Návrh na odprodej stavební parcely p. č. 713 o výměře 7m 2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Kvíc (náves K víc - pozemek zastavěný trafostanicí ve vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce a.s. Děčín ) 10. Návrh na bezúplatný převod části pozemkové parcely p.č. 751 /14 o výměře cca 490m 2 ostatní plocha, manipulační plocha v k. ú. Slaný (ulice Pražská a Okružní) l l. Výstupy zjednání Studentského fóra ve Slaném 12. Návrh na přísedící Okresního soudu v Kladn ě 13. Návrh Zřizovací listiny Knihovny Václava Štecha a lnfocentra Pod Velvarskou branou 13/A Návrh na zrušení Knihovny V.Štecha - příspěvkové organizace a převod majetku, práv a závazků na zřizovatele 13/B Návrh na rozšíření doplňkové činnosti města o koncesovanou živnost 14. Návrh na vstup do zájmového sdružení Bohemia Centralis s.p.o. 14/A Žádost místní akční skupiny Přemyslovské Střední Čechy o.p.s, o zařazení územní působnosti města Slaného do území MAS na roky Zápisy zjednání Kontrolního výboru zastupitelstva města Slaného 15/ A Zápisy z jednání Finančního výboru zastupitelstva města Slaného 17. Návrh na vydání OZV 5/2013 o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 7/20 I O 17/A Návrh na vydání OZV 6(2003 upravující obecně závaznou vyhlášku č. 2/2013 o místním poplatku za provoz systému shromaždování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 18. Návrh na schválení smlouvy o dílo veřejné zakázky "Zateplení objektu Základní školy Slaný, Rabasova Diskuse Přílohy tohoto zápisu: Zápis z 20. řádného zasedání zastupitelstva města Připomínky k rozpočtu - Ing.Dosoudil, Mgr. Berkovec, RNDr.Peška, p.hruška, Ing.Šrom Obecně závazná vyhláška č. 5/2013 Obecně závazná vyhláška č. 6/2013 Plán města Slaný pro budoucí spolupráci a partnerství s agenturou pro sociální začleňování v letech 2014 až 2016 Dotazník pro uchazeče - Město Slaný Koncepce rozvoje Městského kamerového dohlížecího systému (MKDS) na roky 2014 až 2018 Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace Strana 3 (celkem 12)

4 Písemná žádost Josefa Mičky a mapka Zřizovac í listina Knihovny Václava Štecha a Infocentra Pod Velvarskou branou Snímek z pozemkové mapy s vyznačením pozemku pro odprodej ČEZ Snímek z pozemkové mapy s vyzn ačen ím pozemku pro převod od ČR - ÚZSVM Zápis z 23. a 24 jednání kontrolního výboru Zápis č.4 a 5 zjednání finanční ho výboru Smlouva o dílo Zateplení obj ektu Zákl adní školy Slaný, Rabasova 821 Prezen č ní listiny Zápis z 21 řádného zasedání zastupitelstva města má 12 stran. Zapsali a zpracovali: Ing. Petr Kolačkovský, Jaroslava Prošková Ov ě řovatelé: p. Jaroslav Matějka ~alf.?7 ~ Jaroslav OŽEK I. místostarosta Pro upřesnění, čísla za jmény diskutujících resp. za výsledkem hlasování, znamenají č a sový údaj, kde lze diskusní příspěvek dohledat na zvukovém záznamu z jednání zastupitelstva mě sta, který je k dispozici na webových stránkách města u aktuálního zápisu. AD 0/A VOLBA NOVÉHO ČLENA RADY M ĚSTA Postup dle volebního řádu přijatého na ustavuj ícím zasedání zastupitelstva města. Návrh na provedení volby aklamací (16 pro, 5 proti - Jng.Dušák, lng.šourek, Mgr.Švarc, pp.kasík, Matějka, 4 zdrž. - pp. Varvařovský, Matoušek, RNDr.Peška, MUDr. Heřman, 1 nehl. - (0 28) lng.srom) Návrhy na dopln ění rady města: p.schneider pře dne s l návrh na dop l něn í rady o pana Kunsta. Strana 4 (celkem 12)

5 Hlasování o volbě pana Kunsta za č l e na rady m ěsta (18 pro, 3 proti- pp.kasík, VarvaPovský RNDr.Peška, 4 zdrž. - Ing.Šourek, pp. Matějka, Kunst, Ing.Dušák, 1 nehl. - Ing.Šrom) 0 29 < > ad 1 NÁ VRH ROZPOČTU MĚSTA SLANÉHO NA ROK 2014 V diskusi vystoupili: RNDr.Peška,< ) - Otázka: Zápis z rady města z není na webu města. Konala se rada k rozpočtu města? p Hložek,< J - V jeden den (27.11) se konaly dvě zasedání rady., lng.bartoníček,< 0 37 l - Pozměňovací návrh k ro zpočtu 2014: vyčlenění částky 60 tis. Kč z položky Nespecifikované rezervy, přesunout ji do kapitoly odboru kultury s určením na historickou konferenci a sborník (25 pro, 1 nehl. - RNDr.Peška) < 3 02 > (vrátil se Ing.Šrom) (0.40l Ing.Dušák( J - Otázka: Nárůst položky platy zamě s tnanců?, Ing.Nová, (0.4 3 l Knihovna V.Štecha se stává od organizační složkou mě s ta a tedy i platy zam ěstnanců jdou do této goiožky., Inffi.Šrom,< J Otázka: Jak bude kryt schodek rozpočtu v průběhu roku? P.Hložek,< 0 4 l Ing.Nová,<.4SJ - Rozpočet se mů že schválit jako schodkový za předpokladu uhrazení schodku smluvním úvěrem. Tento záměr, tedy přijetí úvěru, již dříve zastupitelstvo schválilo., Ing.Šrom, < > p.hložek,< Ing.Nová,< 0 50 > Ing.Šrom,< 0 50 l p.hložek,<o.sij lng.šrom,< 054 > p.hložek,<o.ss) lng.šrom,< p.hložek,< Ing.Šrom,< 0 59 > p.hložek,<t.oo) Ing.Šrom,<t.0 1 ) Návrh: Stornovat všechny ty akce (pod tabulkou č.8), které mají být zahajované v roce S ohledem na deficit mezi příjmy a výdaji navrhuji nezahajovat v příštím roce nové stavby (4 pro- Ing.Šrom, pp.matě(ka, Kasík, Ing.Šourek, 19 proti, 1 zdrž. - Mgr.Švarc, 2 nehl.- RNDr.Peška, p. Varvařovský) < 2 59 "Omezit i ty rozestavěné, v plném rozsahu, když na to nemáme, pouze na to nejnutnější, tedy ušetřit z rozpočtu těch staveb." - staženo,< 2 58 ) Mgr. Hrabánek, (t.0 4 ) p.hiožek, 041 (1. Ing.Šrom, <t.0 4 ) p.hiožek, (I.0 4 J RNDr.Peška, 051 lng.nová,0 10 (1. > Mgr.Hrabánek,<I.IO) p.hložek,<l.1 1 l lng. Bartoníček,<J.B) Předkládat Erůběžně zprávu o stavu akcí financovaných pomocí dotací., p.hložek,<1.1 4 l Ing.Grohmann,<l.l l Informace o stavu u pěti investi čních akcí financovaných z dotací., p.matoušek,<t. 2 o) Otázka: Průběh jednání u akce "ČOV" - zahájena diskuse k položené otázce, p.hložek,< t. 241 Mgr.Hrabánek, 0 24 ) RNDr.Peška, < t. 261 ~.Hložek, <t. 261 MUDr.Heřman, < t. 27 > Ing.Grohmann, < t. 281 M UD r.heřman, < t. 29 > Ing.Grohmann,<L 2 l MUDr.Heřman,!l 30 > Ing.Grohmann,<IJO) MUDr.Heřman, <t. 3 0) p.hložek,<ijo) MU Dr.Heřman, 311 ( 1. p.hložek, < 1 32 ) MUD r.heřman,(!.3 2 ) lng.grohmann, ( MUDr.Heřman, < ) Mgr.Hrabánek, < p.matoušek, < ) lng.grohmann, < ) RNDr.Peška, < ) Mgr.Hrabánek, 8 (1.3 ) p.matoušek, 381 (1. p.hložek, < > Mgr.Hrabánek,<J. 42 l RNDr.Peška,<t. 42 ) p.hložek,o.4 3 ) Ing. Bartoníček,tJ.4S J p.matoušek,<t. 47 > Ing.Bartoníček,<L 481 p.hložek,<t. 49 > ukončena diskuse k položené otázce, Mgr.Berkovec, 0 50 > Pozměňovací návrh k rozpočtu 2014: položka č.3 z tabulky č. 8 - Splátka za výstavbu parkovacího domu - přesunout do účtu "rezerva", (7 pro Ing.Šrom, Mgr.Švarc, RNDr.Peška, pp.matějka, Varvařovský, Ing.Šourek, Mgr.Berkovec 14 proti, 5v zdrž..- RljDr.Kz'!lich, f.:'mato~šek, MU_Dr.Heřm_an, p.dobner, Ing:Barto~!ček! < 3 ~ 01 > 1 p.varvarovsky,< 5 1 Ing.Srom/ 55 ) Otazka: Jake byly duvody pro to, kdy Je garazovy dum zahájen ve splátkování, není v podstatě účetním majetkem města, jak je možné, že je zanesen do katastru jako vlastnictví města? Kde jsou zahrnuty výdaje na provoz PO? Jaké byly důvody převést PD do majetku města když tak se stává zpravidla po uhrazení poslední splátky? p.hiožek,<t. 581 lng.nová,(j.s 8 ) Zařazení do majetku města nesouvisí s platbou, stavba byla přev zata, zkolaudována, účetně se zařadí do majetku města a je zahájeno jeho odepisování., p.hložek,<j. 59 > RNDr.Peška,< 2 00 > p.hiožek,< 2 02 > Mgr.Berkovec,< 2 02 l p.matoušek,< 2 03 > Doplnění návrhu Mgr.Berkovce:... do rozhodnutí soudu nebo zastupitelstva se fo zdržuje splátka", resg... pokud soud nebo zastupitelstvo rozhodne jinak". - staženo< 281, lng.dušák,< 2 S) p.hložek,< 2 08 ) Mgr.Berkovec,( > p.hložek,< 2 12 > p.varvařovský, < MUDr.Ranková,(2.l 5 ) Ing.Bartoníček,( ) Ing.N ová, < 2 20 Í I ng.dušák, < 2 22 ) Ing. Hampl, < 2 22 > lng.šrom, < Strana 5 (celkem 12)

6 MUDr.Ranková,< 2 27 l Ing.Šrom,' 2 28 l p.matoušek,< 2 29 > RNDr.Peška,< 2 29 ) Jsou v rozpočtu dříve schválené 2 mil. na kauzu PD?, Ing.Nová,< 2.30)- Ano. RNDr.Peška,< 2.3Il Dotaz k rozpočtovému výhledu: "V průběhu celého období mě sto splácí forfaiting na vybudování kanalizace a parkovacího domu a v neposlední řadě úvěr na opatření, které směřují k realizaci programu Reforma veřejné správy. Co to znamená, že v průběhu celého období město splácí forfaiting na vybudování kanalizace a PD. Kde jsou náklady na forfaiting, co to je a kdy jsme to schválili?, lng.nová,< 2 J 2 ) - Forfaiting = odkup pohledávky třetí osobou, město pak splácí jí, žádné navýšení to pro město neznamená. Jde o vztah mezi dvěma firmami prodávající pohledávku a pohledávku kupující., RNDr.Peška, < ) Návrh na vyřazení položky "pří s pěvek církvím z rozpočtu města na rok 2014" - staženo< 239 J p.hložek,< 236 J p.matoušek,<.4 3 ) p.hložek,<2.4 4 ) Ing.Šrom, < 2 45 ) Ing.Kolačkovský,ť2 47 ) Ing.Šrom, < > p.hložek, < 2 48 ) Ing.Šmehlík,< J MUDr.Ranková, < 252 ) Mgr.Ničová, < 253 > p.hložek,< 2 54 l lng.šrom, < 254 ) p.hiožek,< 2 56 l lng.šrom,< 2 56 l p.sejkora,< 2 57 > Zastupitelstvo města schválilo návrh rozpočtu města Slaného na rok 2014 v těchto závazných ukazatelích: příjmy běžné výdaje dle jednotlivých ORJ (kapitol)- viz tabulka č.9 kapitálové výdaje dle jmenovitého seznamu investičních akcí - viz tabulka č.8 finanční vztahy k příspěvkovým organizacím - viz tabulka č.ll finanční vztahy ke třetím osobám (právnickým organizacím, neziskovým organizacím, sportovním a zájmovým organizacím, občanským sdružením apod.) - viz tabulka č.12 úkol č. 247 a ukládá: správcům jednotlivých kapitol ho s podařit dle schválených závazných ukazatelů ho spodárně a účelně správcům jednotlivých kapitol předkládat a projednávat v zastupitelstvu m ěsta rozpočtová opatření týkající se příjmů, výdajů, výsledku ho spo dařen í, jmenovitého seznamu investičních akcí nad rámec schválených závazných ukazatelů vedoucí finančního odboru začlenit do schváleného rozpočtu města na rok 2014 dopady schválených vztahů ke státnímu rozpočtu a veřejným rozpočtům a provést rozpis rozpočtu. (20 pro, 2 proti - p.kasík, Ing.Šrom, 2 zdrž. - Ing.Šourek, p.matějlw, 2 nehlas. - RNDr.Pešlw, Mgr.Švarc) < 3 03 ) (přestávka 10 minut) odchází MUDr.Ranková < 3 04 > ad 16 INFORMACE O MOŽNOSTECH ODMĚŇOVÁNÍ NEUVOLNĚNÝCH ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA- RADA, VÝBORY A KOMISE A DALŠÍM ČLENŮ VÝBORŮ A KOMISÍ V diskusi vystoupili: Mgr.Švarc,< 3 07 l Ing.Bartoníček, < 3 10 > Ing.Dušák,< 3 13 l Návrh: Vyplácet odměny neuvolněným členům zastupitelstva v maximální možné výši., Ing.Hampl,< 3 16 l RNDr.Peška,<J.I?l Návrh: viz.písemné znění, Mgr.Švarc,< 3 19 > RNDr.Peška,< 3.J 9 ) Mgr.Švarc,< 3 20 > MU Dr.Heřman,< ) Návrh: Vyplácet odměny neuvolněným členům zastupitelstva ve stávající výši., (16 pro, 6 proti - pp.dobner, Matějlw, Ing.Dušák, In~.Šourek, lng.šrom, Mgr.Švarc, 3 zdrž. - p.možek, Kunst, MUDr.Peterková) < 3 29 ) p.dobner,< 22 ) p.hiožek,<3.2j) Mgr.Švarc,< 3 25 l p.matějka, < 3 25 l ~Hoyška,< 3 27 l p.dobner,< 3 22 l RNDr.Peška,< 335 l Návrh: Pro č leny komisí a výborů - "nezastupitele" 300,- Kč za jednání orgánu. - (15 pro, 9 zdrž. - Ing.Dušák, pp. Varvařovský, Vávra, Schneider, Čapek, Kunst, Matoušek, Ing.Hampl, Mgr.Hrabánek) < 339 > Ing.Bartoníček,< 3 35 l p.varvařovský,(j.37í, úkol č Ing. Petru Kolačkovskému, tajemníkoví MěU Slaný - T: Zajistit vyplácení schválené výše měsíčních odměn s účinností od I.ledna Strana 6 (celkem 12)

7 odchází Mgr.Švarc < ) ad 1/A NÁVRH ODMĚN NEUVOLNĚNÝM ČLENŮM KOMISÍ RADY MĚSTA V diskusi vystoupili: lng.bartoníček,<3.40) Návrh: Přepočítat odměny za rok 2013 dle právě schválených pravidel (2 pro - lng.bartoníček, RNDr.Peška, I3 proti, 6 zdrž. - RNDr.Kulich, Mgr. Hrabánek, Ing.Šrom, ffz' Šváb, Kunst, Matoušek, 3 nepř. - lng.hampl, pp. Vávra, Varvařovský) C >p.dobner,< 2 > _ Zastupitelstvo města souhlasilo s navrženými odměnami za práci v komisích RM. (I 6 pro, I proti - RNDr.Peška, 4 zdrž. - MUDr. Vašek, RNDr.Kulich, Ing.Bartoníček, p.matoušek, 3 nepř. - lng.hampl, pp. Vávra, Varvařovský/ 3 45 > úkol č. 249-Ing. Petru Kolačkovskému, tajemníkovi MěÚ Slaný- T: Zajistit vyplacení odměn podle schváleného návrhu. ad 1/B NÁVRH MOŽNÝCH ÚSPORNÝCH ŘEŠENÍ A OPATŘENÍ K ZAJJŠTĚNÍ VYROVNANÉHO ROZPOČTU MĚSTA V ROCE 2013 A LETECH NÁSLEDUJÍCÍCH V diskusi vystoupili: Ing.Bartoníček,C 3 46 l Mgr.Hrabánek, ( > p.hložek,< l Zastupitelstvo města projednalo zprávu rady města s přehledem čerpání rozpočtu města, seznamem úsporných opatření a návrhem dalších úsporných opatření. Zastupitelstvo města doporučilo schválené investiční akce z tabulky B) v roce 2013 nerealizovat. (23 pro, I nepř. - RNDr.Kulich;P 50 > ad 2 NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 14/2013 Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 14/2013 a to zapojení úspor z běžných výdajů odborů dopravy a silničního hospodářství ve výši 100 tis. Kč, správního ve výši 200 tis. Kč, finančního ve výši 100 tis. Kč, správy majetku ve výši 200 tis. Kč a úseku informatiky ve výši 112 tis. Kč do výdajové části rozpočtu na realizaci akcí "Modernizace vyvolávacího systému" a "Modernizace docházkového systému". (22 pro, 2 nepř. - Mgr.Berkovec, Ing.Šrom;P 55 > úkol č Ing. Zině Nové, vedoucí finančního odboru- T: Zapracovat rozpočtové opatření č. 14/2013 do upraveného rozpočtu města. ad 3 NÁVRH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ Č.l5/2013 Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č.l5/20 13 a to převod nedočerpaných příspěvků sportovním klubům 3419 položka 5222 ve výši Kč ,-- na neinvestiční příspěvek VSH Slaný 3412 položka (23 pro, 1 nepř. - Mgr.Berkovec;P 58 > úkol č Ing. Zině Nové, vedoucí finančního odboru - T: Zajistit zapracování rozpočtového opatření č. 15/2013 do upraveného rozpočtu města. ad 4 NÁVRH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ Č.16/2013 Zastupitelstvo města schválilo RO č. 16/2013 přijetím těchto dotací, pojistných plnění a přeplatku za elektrickou energii: přijetí neinvestičního příspěvku od Úřadu práce ČR ve výši Kč ,-- na aktivní politiku zaměstnanosti na plat uklízečky - vratka dotace do Všeobecné pokladní správy prostřednictvím Středočeského kraje na základě vypořádání dotace na volby prezidenta ČR ve výši Kč 4.291,38 - přijetí neinvestičního dotace od MV ČR z OPLZZ výzva č. 89 na základě žádosti o platbu na projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný" ve výši Kč ,01 z prostředků EU a Kč ,47 z prostředků SR Strana 7 (celkem 12)

8 přijetí neinvestiční dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu Č R z Všeobecné pokladní správy prostřednictvím Středočeského kraje ve výši Kč ,-- - přijetí neinvestič ní dotace od Středočeského kraje ve výši Kč 6.300,-- na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin přijetí investiční dotace od Středočeského kraje ve výši Kč ,-- na zpracování lesních hospodářských osnov - přijetí neinvestiční dotace od Středočeského kraje ve výši Kč ,-- na činnost odborného lesního hospodáře za III. čtvrtletí 2013 přijetí pojistného plnění od pojišťovny Generali ve výši Kč ,-- za likvidaci pojistné události v č.p. 222, Hlaváčkovo nám. do běžných výdajů OSM přijetí pojistného plnění od pojišťovny Kooperativa výši Kč 5.097,-- za nabouraný sloup veřejného osvětlení do běžn ýc h výdajů ODSH na likvidaci škodní události přijetí přeplatku za elektrickou energii v hale BIOS ve výši Kč ,-- do běžných výdajů haly BIOS na úhradu záloh elektrické energie v roce (24 prof3 59 > úkol č Ing. Zině Nové, vedoucí finančního odboru- T: Zajistit zapracování rozpočtového opatření č. 16/2013 do upraveného rozpočtu města. ad 4/ A ODPIS POHLEDÁVEK K Zastupitelstvo města schválilo odpis pohledávek k z titulu nájmů z bytů a služeb spojených s užíváním ve správě ROK servis, s.r.o. Slaný v celkové výši Kč ,20. (23 pro, 1 nepř. - p. Varvařovsk:ý/ 4 03 ) úkol č Ing. Zině Nové, vedoucí finančního odboru- T: Zajistit odpis pohledávek dle schváleného návrhu z účetnictví města. ad 5 NÁVRH PLÁNU MĚSTA SLANÝ PRO BUDOUCÍ SPOLUPRÁCI A PARTNERSTVÍ S AGENTUROU PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ V LETECH 2014 AŽ 2016 V diskusi vystoupili: lng.bartoníček,< 4 04 l lng.dušák,< 4 05 ) - Požádal o zařazení do skupiny Lokálního partnerství, Mgr..Hrabánek,< 4 07 > p.varvařovský - stejné jako lng.dušák,< 4 09 l Zastupitelstvo města schválilo "Plán města Slaný pro budoucí spolupráci a partnerství s Agenturou pro sociální začleňování v letech 2014 až 2016." v upraveném znění. (21 pro, 1 zdrž Ing. Dušák, 2 nepř. - RNDr.Peška, Mgr.Berkovec/ 4 10 ) úkol č Mgr. Martinu Hrabánkovi, místostarostovi - T: Dále rozvíjet spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování při Úřadu vlády ČR. ad 6 NÁ VRH KONCEPCE ROZVOJE MĚSTSKÉHO KAMEROVÉHO DOHLÍŽECÍHO SYSTÉMU NA ROKY 2014Až2018 Zastupitelstvo města schválilo "Koncepci rozvoje Městského kamerového dohlížecího systému (MKDS) na roky 2014 až 2016 včetně přílohy č. 1. (22 pro, 2 nepř. - RNDr.Peška, Mgr.Berkovec/ 4 10 ) úkol č P.Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu OSM - T: Zapracovat investiční náklady na modernizaci MKDS (podle schválené koncepce) do rozpočtu na kalendářní roky 2014 až ad 7 NÁ VRH NA ZMĚNY V ZÁSADÁCH O POSKYTOV ÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVK Ů Z ROZPOČT U MĚSTA SLANÉHO PRO SPORTOVNÍ A ZÁJMOVÉ ORGANIZACE V diskusi vystoupili: Ing.Bartoníček,< l - Požádal o následující úpravy texzu: II.l -V případě, že pro danou činnost nejsou ve Slaném vhodné podmínky, lze zažádat o podporu akce konané mimo území Slaného - vyškrtnout (5 pro - lng.bartoníček, pp. Vávra, Šváb, Strana 8 (celkem 12)

9 Varvařovský, Matějka, 13 proti, 6 zdrž. - pp.kunst, Čapek, možek, Schneider, Ing.Hampl, Mgr.Berkovec./ 4 18 > II.2 - a působí na území města a alespoň 1 rok vyvíjí činnost na území města - doplnit (19 pro, I proti- Kasík, 4 zdrž. - pp. Čapek, možek, Schneider, MUDr. Vašekf4 19 > VL - změna u položky l.sportovní organizace B.pro dospělé u.% - 20% C.na provoz, pronájem a údržbu ~ -30% (22 pro, 2 zdrž. - p.šváb, Ing.Šrom/ 4 20 > Mgr. Hrabánek,< J Zastupitelstvo města schválilo navrhované znění předložených zásad o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace v upraveném znění. (24 pro/ 4 21 > úkol č Bc. D. Karflkové, vedoucí odboru školství a těloyýchovv - T: Informovat sportovní a zájmové organizace o schválených změnách v Zásadách o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu m ěsta Slaného pro sportovní a zájmové organizace. ad 8 NÁVRH NA ODPRODEJ ČÁSTI POZEMKOVÉ PARCELY P. Č.1295/5 O VÝMĚŘE CCA 45M 2 ORNÁ PŮDA V K. Ú. SLANÝ {NOSAČICKÁ ULICE) Zastupitelstvo města schválilo odprodej části pozemkové parcely p. č. 1295/5 o výměře cca 45m 2 orná půda v k. ú. Slaný za kupní cenu 250,- Kčlm 2 do vlastnictví Josefa Mičky.(24 pro/ 4 22 > úkol č. 257-P. Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku- T: Zajistit uzavření kupní smlouvy ve smyslu usnesení zastupitelstva města. ad 9 NÁVRH NA ODPRODEJ STAVEBNÍ PARCELY p. Č. 713 O VÝMĚŘE 7M 2 ZASTAVĚNÁ PLOCHA A NÁDVOŘÍ V K. Ú KVÍC (NÁ VES KVÍC). Zastupitelstvo města schválilo odprodej stavební parcely p. č. 713 o výměře 7 m 2 zastavěná plocha a nádvoří k. ú. Kvíc a to za kupní cenu 1.000,00 Kčlm 2, t. j. celkem 7.000,00 Kč, do vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Děčín. (24 pro/ 4 22 > úkol č Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správv majetku- T: Zajistit uzavření kupní smlouvy ve smyslu usnesení zastupitelstva města. ad 10 NÁVRH NA BEZÚPLATNÝ PŘEVOD ČÁSTI POZEMKOVÉ PARCELY P.Č. 751/14 O VÝMĚŘE CCA 490 M 2 OSTATNÍ PLOCHA, MANIPULAČNÍ PLOCHA V K. Ú. SLANÝ (ULICE PRAŽSKÁ A OKRUŽNÍ) Zastupitelstvo města schválilo bezúplatný převod části pozemkové parcely p. č. 751/14 o výměře cca 490 m 2 ostatní plocha, manipulační plocha v k. ú. Slaný z majetku České republiky s příslu šností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku Města Slaný s tím, že Město Slaný zajistí geometrické oddělení předmětné části pozemku. (24 pro/ 4 23 > úkol č P. Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku- T: Zajistit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti ve smyslu usnesení zastupitelstva města. ad ll VÝSTUPY Z JEDNÁNÍ STUDENTSKÉHO FÓRA VE SLANÉM V diskusi vystoupili: Ing.Dušák, < 4 24 > - Požádal o doplnění úkolu pro Radu města: viz. níže Zastupitelstvo města projednalo formulované problémy vzešlé ze Studentského fóra a ověřené anketou včetně garantů řešení stanovených radou města. (22 pro, I zdrž - Ing.Bartoníček, 1 - nehlasoval - Ing.Hampl/ 4 26 > Strana 9 (celkem 12)

10 úkol č Radě města- T: Informovat zastupitelstvo o přijatých opatřeních. ad 12 NÁ VRH NA PŘÍSEDÍCÍ OKRESNÍHO SOUDU V KLADNĚ Zastupitelstvo města schválilo a volí jako přísedícího Okresního soudu v Kladně pana Jaroslava Matějku. Zastupitelstvo města schválilo a volí jako přísedícího Okresního soudu v Kladně pana Karla Pixu. (23 pro, 1 zdrž-p-matějka/ 4 27 > úkol č Ing. Petru Kolačkovskému, tajemníkovi, MěÚ Slaný- T: Zajistit informování Okresního soudu v Kladně o zvolených přísedících za město Slaný. ad 13 NÁ VRH ZŘIZOVACÍ LISTINY KNIHOVNY VÁCLAVA ŠTECHA A INFOCENTRA POD VELY ARSKOU BRANOU Zastupitelstvo města schválilo Zřizovací listinu organizační složky - Knihovny Václava Štecha Infocentrum Pod Velvarskou branou v upraveném znění. (24 pro) < 4 29 ) AD 13A NÁ VRH NA ZRUŠENÍ KNIHOVNY VÁCLAV A ŠTECHA - PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE A PŘEVOD MAJETKU, PRÁV A ZÁVAZKŮ NA ZŘIZOVATELE Zastupitelstvo Města Slaný rozhodlo o zrušení příspěvkové organizace Knihovna Václava Štecha- příspěvková organizace se sídlem Masarykovo náměstí 159, 274 Ol Slaný- IČ k Dnem přechází majetek, práva a závazky této pří spěvkové organizace na zřizovatele, Město Slaný, Velvarská 136, Slaný, IČ (24 pro)< 30 ) AD 13B NÁ VRH NA ROZŠÍŘENÍ DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI MĚSTA O KONCESOVANOU ŽIVNOST Zastupitelstvo města schválilo rozšíření doplňkové činnosti města o živnost koncesovanou s předmětem podnikání "Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin". (24 pro) < 430 > úkol č Jaroslavu Hložkovi,!.místostarostovi-T: Zajistit veškeré náležitosti spojené se zřízení koncese. ad 14 NÁ VRH NA VÝSTUP DO ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ BOHEMIA CENTRALIS S.P.O. Zastupitelstvo města schválilo vstup města Slaného do zájmového sdružení Bohemia Centralis. (24 pro/4.31) úkol č Ing. Petru Kolačkovskému, tajemníkoví MěÚ Slaný - T: Informovat zástupkyni Bohemia Centralis o rozhodnutí zastupitelstva města. ad 14/A ŽÁDOST MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PREMYSLOVSKÉ STŘEDNÍ ČECHY O.P.S, O ZARAZENÍ ÚZEMNÍ PŮSOBNOSTI MĚSTA SLANÉHO DO ÚZEMÍ MAS NA ROKY Zastupitelstvo města schválilo zařazení správního území města Slaného do území působnosti Místní akční skupiny Přemyslovské střední Čechy o.p.s na období (24 pro) < 43 2 ) úkol č P. Jaroslavu Hložkovi, I. místostarostovi- T: Zajistit veškeré náležitosti spojené s tímto návrhem. ad 15 ZÁPISY Z JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO VÝBORU V diskusi vystoupili: p.matějka,< 433 l RNDr.Peška,< 434 l - vyzval kontrolní výbor k prověření zákonných podmínek pro prodloužení nájemní smlouvy na pronájem tepelných zařízení města firmě RDK do roku 2020 tak jak bylo podepsáno ve smlouvě od Otázka na radu města: Jaké jsou důvody pro zkrácení termínu pro vypovězení smlouvy o pronájmu tepelných zařízení firmě ROK z na a proč je cena tepla ve Slaném vysoko nad průměrem ČR? Strana 10 (celkem 12)

11 p.hiožek,< J Ing.~abas, < J p.hložek,< 4 53 l In.Bartoníček, < 454 l odchází Ing.Dušák < 4 54 ) p.matějka, < 4 55 l Ing.Sourek,< 4 56 l MUDr.Heřman, < 4 5 l p.varvařovský,< 5 00 l MUDr.Heřman, < 5 00 l p.matoušek,< 5 01 ) p.hiožek,< 5 02 l MUDr.Heřman,< 5 02 l p.hložek,< 5 02 l RNDr.Peška,< 5 03 l Zastupitelstvo města schválilo předložený návrh odměn členům kontrolního výboru zastupitelstva města. (23 pro) < 5 05 ) Zastupitelstvo města schválilo zápis z 23.jednání Kontrolního výboru zastupitelstva města a bere na vědomí zápis z 24.jednání Kontrolního výboru zastupitelstva mě s ta. (23 pro) < 5 06 l ad 15A ZÁPISY Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU Zastupitelstvo města bere na vědomí zápisy č.4 a 5 z jednání Finančního výboru zastupitelstva mě sta. (20 pro, 3 nepř. - MU Dr. Vašek, Ing. Hampl, RNDr.Peška) < 5 08 ) ad 17 NÁVRH NA VYDÁNÍ OZV 5/2013 O ZRUŠENÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY Č. 7/2010 Zastupitelstvo města schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2013 "0 zrušení OZV 7/201 podle předloženého znění. (21 pro, 2 nepř. - MUDr. Vašek, RNDr.Peška) < 5 09 ) úkol č Ing. Petru Kolačkovskému, tajemníkoví MěÚ Slaný - T: Zajistit veškeré náležitosti spojené s uvedením Obecně závazné vyhlášky č. 5/2013 "0 zrušení OZV 7/2010 v účinnost. ad 17/A NÁVRH NA VYDÁNÍ OZV 6/2003 UPRAVUJÍCÍ OBECNĚ ZÁVAZNOU VYHLÁŠKU Č. 2/2013 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍV ÁNÍ A ODSTRAŇ OV ÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ Zastupitelstvo města schválilo Obecně závaznou vyhlášku č.6/ "upravující obecně závaznou vyhlášku č.2/2013, o místním poplatku za provoz systému s hromažďování, sběru, přeprav:k třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů" podle předloženého znění. (23 pro) (5. 1 l úkol č Ing. Petru Kolačkovskému, tajemníkoví MěÚ Slaný - T: Zajistit veškeré náležitosti spojené s uvedením Obecně závazné vyhlášky č. 6/20 13 "upravující obecně závaznou vyhlášku č.2/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů " v účinno st ad 18 NÁVRH NA SCHVÁLENÍ SMLOUVY O DÍLO VEŘEJNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SLANÝ, RABASOVA 821" ZAKÁZKY "ZATEPLENÍ OBJEKTU V diskusi vystoupili: Ing.Bartoníček,< 5 14 l ~.Hložek, < 5 15 l Ing.Kolačkovský, < l RNDr.Peška,< 5 18 l p.hložek, < 5 20 ) RNDr.Peška, < 5 20 ) p.hložek, ( 5,2 Zastupitelstvo města schválilo znění návrhu smlouvy o dílo na realizaci stavebních prací veřejné zakázky "Zateplení objektu Základní školy Slaný, Rabasova 821". (18 pro, 3 proti - lng.šrom, p.kasík, MUDr.Heřman, 2 zdrž - RNDr.Peška, Ing. Bartoníček) < 522 ) úkol č P. Jaroslavu Hložkovi, I. místostarostovi- T: V případě úspěšného dokončení zadávacího řízení smlouvou uzavřít s vybraným uchazečem s doplnění údajů z nabídky uchazeče do smlouvy o dílo. (především identifikační údaje druhé smluvní strany, údaje o ceně, termínu apod. ) ad 19 DISKUSE p.hložek ( )- navrhl pracovní schůzku na k problematice Parkovacího domu Ing.Kolačkovský < 5 27 l - požádal o možnost elektronické komunikace se zastupiteli (byl vysloven souhlas Strana l l (celkem 12)

12 p.matoušek < 5 28 >- nahrávání zastupitelstva zálohovat na diktafon Ing.Bartoníček < 5 29 > - Otázka na termín zastupitelstva a plesu: mimořádné zastupitelstvo , termín plesu Pan ].místostarosta Hložek poděkoval přítomným za účast a ukončil ve hodin 21.řádné zasedání zastupitelstva města a popřál všem příjemné prožití vánočních svátků a šťastný vstup do nového roku Strana 12 (celkem 12)

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 22. prosince 2004 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Ing. Pavel Bartoníček, p. Karel

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 80 Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 06. 08. 2014 Přítomni: Omluveni: Mgr. Martin Hrabánek, Jaroslav Hložek, p. Petr Čapek, MUDr. Bohumil Vašek,

Více

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 2. března 2011 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, MUDr. Bohumil Vašek, p. Libor Dobner,

Více

ZAPl S. P. Jaroslav Hložek, I. místostarosta zahájil a řídil 23.řádné zasedá ní zastupitelstva

ZAPl S. P. Jaroslav Hložek, I. místostarosta zahájil a řídil 23.řádné zasedá ní zastupitelstva , ZAPl S Z 23. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚST A KONANÉHO DNE 26. 03.2014 P. Jaroslav Hložek, I. místostarosta zahájil a řídil 23.řádné zasedá ní zastupitelstva m ěs ta svolané v termínu 26. března

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 22/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 29. 4. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

Z Á P I S Z 9. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 14. března 2007

Z Á P I S Z 9. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 14. března 2007 Z Á P I S Z 9. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 14. března 2007 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 14. března 2007 Přítomni: Přizván: RNDr. Ivo Rubík, Ing. Petr Kolačkovský, p. Jaroslav Hložek,

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis č. 12/2011. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 12. 2011 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod.

Zápis č. 12/2011. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 12. 2011 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Zápis č. 12/2011 veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 12. 2011 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Žofia Vorlová, Mgr. Markéta Drobečková,

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č. 3/2010 Přítomni: Omluveni: Za MěÚ: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslav

Více

ZÁPIS z 21. zasedání finančního výboru ze dne 2. 12. 2013. Přítomni: Peštuková, Buchta, Švubová, Kubíček, Vysloužil, Zaoral

ZÁPIS z 21. zasedání finančního výboru ze dne 2. 12. 2013. Přítomni: Peštuková, Buchta, Švubová, Kubíček, Vysloužil, Zaoral ZÁPIS z 21. zasedání finančního výboru ze dne 2. 12. 2013 Přítomni: Peštuková, Buchta, Švubová, Kubíček, Vysloužil, Zaoral Nepřítomni: Slavík - rezignace Hosté: Peitlová, Frenštátská, Vinklerová Zapisovatel:

Více

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011.

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011. Příloha č. 3 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 20.10.2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

U S N E S E N Í 17. zasedání Zastupitelstva města Klimkovic konaného dne 14.12.2005

U S N E S E N Í 17. zasedání Zastupitelstva města Klimkovic konaného dne 14.12.2005 U S N E S E N Í 17. zasedání Zastupitelstva města Klimkovic konaného dne 14.12.2005 po projednání: 176/17 schvaluje 176.1 program 17. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14.12.2005 177/17 bere na

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 38/2015/RM Den konání: 19. 08. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 12/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 4. 3. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 28. 11. 2012 v 18:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Mgr. et Mgr. S.

Více

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 22. zasedání

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Usnesení č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 11. 12. 2012 na obecním úřadě

Usnesení č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 11. 12. 2012 na obecním úřadě Usnesení č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 11. 12. 2012 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: - rozpočtové provizorium na první

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Zápis č. 8/14. obce l.hota, které se konalo dne 24. 4. 2014 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě.

Zápis č. 8/14. obce l.hota, které se konalo dne 24. 4. 2014 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě. Zápis č. 8/14 ze zasedání Zastupitelstva obce l.hota, které se konalo dne 24. 4. 2014 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě. Program: 1) Zahájení 2) Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 6 Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Den konání: 29. 7. 2015 Přítomní radní: Omluven: Přítomni: číslo jednání: 36/2015/RM Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec,

Více

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Z á p i s ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Přítomni: dle prezenční listiny Zasedání zahájil a řídil starosta

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 22.prosince 2014 v Domě služeb II,Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 22.prosince 2014 v Domě služeb II,Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 22.prosince 2014 v Domě služeb II,Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva Obce

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 99 Vydána dne 16.11.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3130. Zpráva o vyřízení interpelací 3131. Návrh na

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z 3. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 8 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 05. 08. 2015 Přítomní radní: Omluven: Přítomni: číslo jednání: 37/2015/RM Ing. Pavel Zálom, RNDr. Ladislav

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Zápis z 3. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 9.3.2015 od 16.00 hodin

Zápis z 3. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 9.3.2015 od 16.00 hodin Zastupitelstva města, které se Strana č. 1 /8 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Kozák Roman, Panc Oldřich v 16.55, Rychtaříková Jana, Volfová Jitka, Zajícová Jana, Ulbrich Jaroslav, Svoboda Petr, Truhlář

Více

U S N E S E N Í R 951/11-08

U S N E S E N Í R 951/11-08 U S N E S E N Í z 47. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 18. listopadu 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova. Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova. Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova bylo zahájeno v Základní škole Harrachov dne 29.01.2014 v 17:04 hodin a ukončeno

Více

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 10.1. 2011 v 17.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Mgr. Bc. Marek Košut Kučera Jaroslav Gréeová Eva Ing.

Více

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 18. 12. 2013 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 9 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 2

Více

Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 13. 12. 2006 od 18.00 hod v zasedací místnosti TJ Sokol Sedlec-Prčice

Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 13. 12. 2006 od 18.00 hod v zasedací místnosti TJ Sokol Sedlec-Prčice Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 13. 12. 2006 od 18.00 hod v zasedací místnosti TJ Sokol Sedlec-Prčice Přítomni: dle prezenční listiny všech 15 zastupitelů Připomínky

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí Město Suchdol nad Lužnicí USNESENÍ 22. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 16. 6. 2014 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Zápis č. 4. ze zasedání ZM ze dne 27. 4. 2011 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice.

Zápis č. 4. ze zasedání ZM ze dne 27. 4. 2011 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice. Zápis č. 4 ze zasedání ZM ze d 27. 4. 2011 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice. Příští zasedání 25. 5. 2011 od 18.00 v sálu přízemí radnice. Přítomni: dle prezenční listiny (15) Nesplněná ussení: 0 Splněná

Více

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod.

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. F. Homola, Ing. E. Klašková, J. Lipták, V.

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis Č. 8/20 15 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 9. 9. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 8/2014 v 17.30 hod.

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 16. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 16. prosince 2008 usnesením č. 16/453/2008 program 16. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 16/454/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce 1 21. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 22.2.2010. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Černý Petr, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Milan Novák Omluveni: Němeček René, Festová Renata Hosté:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě Obec Starý Mateřov Zastupitelstvo Obce Starý Mateřov Výpis usnesení z: Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák Omluveni: p. Frohlich, p. Čuchal

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Program: 1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění, schválení

Program: 1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění, schválení Zápis a usnesení 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na čtvrtek dne 19. 12. 2013 v 13,00 hodin

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod.

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Přítomni: Ing. Josef Čížek, Jan Gerenda, Miloš Břeň, Lenka Hypešová, Karel Bárta a Josef Brom. Nepřítomni: Jiří Novák.

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2014 Datum konání: 2. 7. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2014 Datum konání: 2. 7. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2014 Datum konání: 2. 7. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Hanykýř Omluveni: p. Krčil, p. Pokorná

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Roman Guráň, Marie Benýšková, Josef Zelinka

Více

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu.

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu. Z Á P I S o průběhu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 22. prosince 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod.

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč Výpis z U s n e s e n í č. 2/2014 ze zasedání Rady města, konaného 20.1.2014 na Městském úřadě v Jílovém u Prahy 2.1.14 Rada města bere na vědomí kontrolu úkolů z minulé RM. 2.2.14 Rada města bere na vědomí

Více

Omluveni: Ing. Alois Vrána

Omluveni: Ing. Alois Vrána Zápis z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 14.12.2006 v budově Obecního úřadu Janovice (zahájení zasedání v 17:00 hod., ukončení v 19:40 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, František

Více

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli 1097. Zastupitelstvo města schvaluje další postup ve věci investičního

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral přivítal všechny přítomné a zahájil 17. zasedání

Více

Město Pohořelice. ad 2) Kontrola úkolů. ad 3) Interpelace členů rady. ad 4) Bytové záležitosti. ad 5) Žádosti

Město Pohořelice. ad 2) Kontrola úkolů. ad 3) Interpelace členů rady. ad 4) Bytové záležitosti. ad 5) Žádosti Město Pohořelice Zápis z 46. schůze rady města konané dne 1. 8. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, tajemník MVDr. Michalica Omluveni: Mgr. Plevzová, Mgr. Janičatová,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů ( Roma Svoboda omluven), 2 občané, 1 host

Více

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Obec Třanovice Zápis z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 5 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Z á p i s. Program jednání:

Z á p i s. Program jednání: Z á p i s z 28. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14. 9. 2011 od 9,00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr. Táňa Šormová,

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Zápis z 10. zasedání Finančního výboru ZM. Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 18.00 hodin.

Zápis z 10. zasedání Finančního výboru ZM. Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 18.00 hodin. 1/6 ZM Přítomni: viz. presenční listina Omluveni: p. Vencovský Neomluveni: Hosté: Ing. Peterková, Mgr. Hluštík Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 18.00 hodin.

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 Přítomni: Martin Roman, Jaromír Honsa, ing. Martin Kubíček, Ladislava Šonková, Karel Tomandl, ing. Pavla Zahrádková, Jiří Hruška

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Cetkovský, J. Zoubek, Ing. Zapletal, M. Holasová, Ing. J. Vašíček, M. Dvořák,

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014

z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014 z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu, volební a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) ověřovatele zápisu

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více