CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1"

Transkript

1 NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ FORMA IČO ZŘIZOVATEL ADRESA, KONTAKTY PLATNOST Základní škola, Jelínkova 1, , Rýmařov tel , Mgr. Miloslav Horký Mgr. Vlastimil Baran příspěvková organizace Město Rýmařov náměstí Míru 1, , Rýmařov tel , od Stránka 1

2 OBSAH 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy. str Podmínky školy. str Charakteristika pedagogického sboru str Charakteristika žáků. str Dlouhodobé projkekty. str Spolupráce s rodiči a jinými subjekty. str Charakteristika Školního vzdělávacího programu 3.1. Zaměření školy školy. str Výchovné a vzdělávací strategie str Enviromentální vzdělávání, výchovy, osvěty. str Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. str Začlenění průřezových témat na 1.stupni. str Začlenění průřezových témat na 2.stupni. str Učební plán 4.1. Učební plán 1.stupně str Učební plán 2.stupně str Učební osnovy str Český jazyk str Anglický jazyk str Německý jazyk str Matematika str Informatika str Prvouka str Dějepis str Výchova k občanství str Osobnostní a sociální výchova str Fyzika str Chemie str Přírodopis str Zeměpis str Hudební výchova str Výtvarná výchova str Tělesná výchova str Pracovní činnosti str Hodnocení 6.1. Pravidla pro hodnocení žáků str Autoevaluace školy str. 277 Přílohy č. 1, 2 Klasifikační řád, školní program EVVO Stránka 2

3 2.Charakteristika školy Škola sdružuje: 2.1. Úplnost a velikost školy ZÁKLADNÍ ŠKOLU IZO kapacita 1410 žáků ŠKOLNÍ DRUŽINU IZO kapacita 200 dětí ŠKOLNÍ JÍDELNU IZO kapacita 1000 jídel 2.2. Podmínky školy Plně organizovaná škola, jediná ve městě, se spádovou oblastí pro okolní obce. Pro svou činnost využívá čtyř budov. Žáci 2.stupně jsou vzděláváni v hlavní budově na Jelínkově ulici. 1.stupeň je umístěn ve třech budovách - na Národní 15, 1.máje 30 a 1.máje 32. V budově na ulici 1.máje 30 je školní jídelna. materiální moderní učebnice, učební texty a pomůcky; důraz na estetickou úroveň tříd; řízené investice do školních budov podle potřeby; podpora ekonomické stránky školy zapojením do projektů; prostorové školní budovy s odpovídajícím počtem učeben a šaten; 3 velké a 1 malá tělocvična, kvalitní venkovní sportoviště; technické kvalitní kopírovací zařízení a vybavení jako nezbytný pomocník pro výuku; počítačová učebna na Jelínkově ulici a v budově na ulici 1.máje 32; počítačová síť rozvedená do učeben a kabinetů ve všech školních budovách; postupné vybavování kmenových učeben moderní didaktickou technikou; vnitřní telefonická síť mezi budovami; elektronické zabezpečení vstupu do školních budov na Jelínkově a Národní ulici; hygienické šatnové klece ve školních budovách 1.stupně, šatnové skříňky pro žáky 2.stupně; odpovídající sociální zařízení na všech budovách; odpovídající žákovský nábytek; zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků; organizační zajištění režimu školy s ohledem na psychické a fyzické zdraví žáků; Stránka 3

4 2.3. Charakteristika pedagogického sboru Na částečný úvazek zde pracuje informatik zajišťující chod počítačových sítí Struktura žáků Struktura žáků na 2.stupni je částečně ovlivněna odchodem části žáků na osmileté gymnázium. V dlouhodobém výhledu školy se počítá s 15 až 20 třídami 1.stupně, 12 třídami 2. stupně a celkovým počtem žáků kolem Dlouhodobé projekty a Žáci školy se příležitostně setkávají se svými vrstevníky ze škol partnerských měst Rýmařova. mezinárodní spolupráce Pravidelné jsou společné projekty zvláště se školou v polském Ozimku. Pravidelně se konají akce přesahující hranice školní budovy a propojující školní život se životem města. Žáci se podílí na sběru druhotných surovin, napomáhají úklidu ve městě akcí "čisté město". Každoroční školní akademie, kytička pro maminku, vánoční jarmark, kulturní vystoupení pro seniory představují školu široké veřejnosti. Významnou prezentací žáků je jejich zapojení do naukových a sportovních soutěží, zvláště ve sportu se žáci školy s úspěchem měří se svými vrstevníky na krajské i republikové úrovni. V rámci "adopce na dálku" žáci společně s učiteli podporují indického chlapce Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Pedagogický sbor je tvořen více než 50-ti pedagogy. Učitelé jsou jsou z více než 90% kvalifikováni. Nekvalifikovaní pedagogové si vzdělání doplňují odpovídajícím studiem. Na škole pracuje kvalifikovaný výchovný poradce. Specializuje se na práci s žáky s vývojovými poruchami učení a nadané žáky, věnuje se žákům vycházejícím. Správním orgánem školy je Rada školy, zřízená v roce 2005, která zajišťuje dohled nad vzdělávacími aktivitami školy a hospodařením. Vtažení rodičů do života školy je jedním z prioritních záměrů školy. Napomáhá tomu pravidelné pořádání dnů otevřených dveří, kulturních vystoupní žáků školy pro veřejnost, články v novinách informující o dění na škole. Pravidelně se aktualizují webové stránky školy. Stránka 4

5 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1. Zaměření školy 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie a profil absolventa Chci se dále rozvíjet a vzdělávat. Hledám správnou cestu. KOMPETENCE K UČENÍ Zaměření školy je určeno především požadavkem na absolventa školy. Vychází ze stávajících podmínek, tj. zejména z postavení jediné základní školy ve městě, z vědomí existence víceletého gymnázia, z uvědomění si složení obyvatelstva regionu. Obsah vzdělání není úzce specializován. Hlavní důraz je kladen na výuku všeobecně vzdělávacích předmětů s cílem získat přehled, umět dát do souvislostí a kriticky zhodnotit. Žáci mohou uplatnit svůj talent v naukových i sportovních soutěžích, individuální přístup je ze strany vyučujících uplatňován k žákům talentovaným i k dětem s vývojovými poruchami učení. Základní vzdělávání vyžaduje na 1. i na 2. stupni podnětné a tvůrčí školní prostředí, které stimuluje nejschopnější žáky, povzbuzuje méně nadané, chrání i podporuje žáky slabší a zajišťuje, aby se každé dítě prostřednictvím výuky přizpůsobené individuálním potřebám optimálně vyvíjelo v souladu s vlastními předpoklady pro vzdělávání. K tomu se vytvářejí i odpovídající podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Přátelská a vstřícná atmosféra vybízí žáky ke studiu, práci i činnostem podle jejich zájmu a poskytuje jim prostor a čas k aktivnímu učení a k plnému rozvinutí jejich osobnosti. Hodnocení výkonů a pracovních výsledků žáků musí být postaveno na plnění konkrétních a splnitelných úkolů, na posuzování individuálních změn žáka a pozitivně laděných hodnotících soudech. Žákům musí být dána možnost zažívat úspěch, nebát se chyby a pracovat s ní. Snahou pedagogického sboru je napomoci žákům říct sám o sobě: Umím se rozhodnout. Nenechám se odradit. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Jsem připravený. Jsem pracovitý. KOMPETENCE PRACOVNÍ Dorozumím se. Dokážu naslouchat. KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ Jsem slušný. Znám svá práva a povinnosti. KOMPETENCE OBČANSKÁ 3.3 Enviromentální vzdělávání, výchovy, osvěty (EVVO) Jsem součástí celku. Respektuji a jsem respektován. KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ Naplňování cílů a klíčových kompetencí, výčet výchovně vzdělávacích strategií, výčet témat a použitých forem je sledováno samostatným dokumentem - Školní program EVVO (příloha č.2) Stránka 5

6 3.4 Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení žáků s vývojovými poruchami učení Zabezpečení žáků mimořádně nadaných Zabezpečení žáků se zdravotním postižením Škola je otevřená žákům se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním, sociálním znevýhodněním i žákům talentovaným, žákům s mimořádným nadáním. Při jejich vzdělávání vychází z vyhlášky č. 72/2005 Sb a vyhlášky č. 73/2005 Sb. Výchovný poradce ve spolupráci s třídním učitelem zajišťuje vzdělávací potřeby žáků a ve spolupráci s poradenským zařízením zajišťuje odbornou diagnostiku. Na základě diagnostiky jsou konzultovány, plánovány a využívány vhodné metody a organizační postupy výuky. Žáci se zdravotním postižením i žáci mimořádně nadaní jsou integrováni v rámci běžných tříd. Na základě odborného posudku poradenského pracoviště výchovný poradce, třídní učitel a další pedagogičtí pracovníci, ve spolupráci se zákonnými zástupci žáka, vytváří a realizují individuální vzdělávací plán (IVP). Speciálně pedagogickou péči zajišťuje výchovný poradce školy ve spolupráci s třídními učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky. Koordinuje sestavení individuálního vzdělávacího plánu ve spolupráci s učiteli a rodiči. Zprostředkovává další odbornou péči a diagnostiku ve spolupráci s poradenským pracovištěm. Speciálně pedagogická individuální a skupinová práce probíhá na 1. stupni zpravidla mimo třídu, na 2.stupni v rámci běžné výuky. Rozsah péče vychází z doporučení odborného pracoviště, z koncepce a podmínek školy. Výchovný poradce podporuje rozvoj žáka, poskytuje poradenství rodičům a metodickou podporu učitelům. Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjišťování mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradnou a na základě závěrů odborného vyšetření sestavuje a realizuje IVP se strukturou dle právní úpravy. Mimořádně nadaní žáci mohou být přeřazeni do vyššího ročníku na základě komisionální zkoušky. V rámci výuky je zařazována práce v diferencovaných skupinách podle nadání žáka. Pro nadaného žáka učitel připravuje a zadává školní práci, která odpovídá a rozvíjí úroveň jeho dovedností v oblasti jeho nadání. Nadaní žáci mohou individuálně nebo skupinově navštěvovat vybrané bloky výuky ve vyšším ročníku. Případně jsou vytvářeny skupiny žáků s talentem pro určitou výukovou oblast napříč ročníku. O zařazení dítěte do školy rozhoduje ředitel po dohodě s rodiči či zástupci dítěte na základě lékařského a speciálně-pedagogického vyšetření a s přihlédnutím k možnostem školy. Vzdělávání žáka se zdravotním postižením vychází z úzké spolupráce s odborným pracovištem, v jehož péči dítě je. Východiskem výuky je individuální vzdělávací plán vypracovaný s ohledem na doporučení odborného pracoviště, podmínkou úspěšné integrace je úzká spolupráce s rodiči. Stránka 6

7 3.5 Zařazení průřezových témat na 1.stupni Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Kreativita OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace Kooperace a kompetice Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika Občanská společnost a škola VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO Občan, občanská společnost a stát OBČANA Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování VÝCHOVA K MYŠLENÍ V Evropa a svět nás zajímá EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH Objevujeme Evropu a svět SOUVISLOSTECH Jsme Evropané Kulturní diference Lidské vztahy MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Etnický původ Multikulturalita Princip sociálního smíru a solidarity Ekosystémy Základní podmínky života ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí kritické čtení a vnímání mediálních sdělení interpretace vztahu mediálních sdělení a reality stavba mediálních sdělení MEDIÁLNÍ VÝCHOVA vnímání autora mediálních sdělení fungování a vliv médií ve společnosti tvorba mediálního sdělení práce v realizačním týmu Jč, M, Sp, Hv, Aj Jč, Prv, TV Prv, Tv Prv, Hv, Tv, Vv Hv, Sp, Tv, Vv M, Prv Jč, Prv, Hv, Sp Hv, Aj, Jč, Tv, Vv Aj, M, Prv, Jč, Tv, Vv x x Vv Prv x x Prv, Aj, Hv, Jč Prv, Aj, Hv, M Hv Prv, Hv, Jč Aj, M, Prv Prv Aj, Vv x Prv, M, Sp Prv, Sp Vv Prv, M, Vv, Jč, Tv Tv M, Jč x x Hv Jč Hv Stránka 7

8 3.6 Zařazení průřezových témat na 2.stupni Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Kreativita OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace Kooperace a kompetice Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika Občanská společnost a škola VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO Občan, občanská společnost a stát OBČANA Formy participace občanů v politickém životě Principy dem. jako formy vlády a způsobu rozhodování VÝCHOVA K MYŠLENÍ V Evropa a svět nás zajímá EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH Objevujeme Evropu a svět SOUVISLOSTECH Jsme Evropané Kulturní diference Lidské vztahy MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Etnický původ Multikulturalita Princip sociálního smíru a solidarity Ekosystémy Základní podmínky života ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí kritické čtení a vnímání mediálních sdělení interpretace vztahu mediálních sdělení a reality stavba mediálních sdělení MEDIÁLNÍ VÝCHOVA vnímání autora mediálních sdělení fungování a vliv médií ve společnosti tvorba mediálního sdělení práce v realizačním týmu Př, F, Hv, Tv, M, Aj,Nj, Jč, Sp, OSV Př, Nj, Tv, Aj, VO, Hv, Sp, Vv, OSV Tv, VO, Sp, OSV VO, Sp, Tv, Hv, OSV M, Hv, Sp, Vv, VO, OSV Aj, VO, Hv, Vv, OSV VO, Tv, Vv, OSV Hv, Jč, Hv, Nj, VO, Aj, Sp, OSV VO, Pč, OSV VO, Aj, Sp, OSV VO, OSV VO, D VO, D VO,D VO, D, Z Z, Nj, Aj, Sp, Jč Nj, Aj, Z, Tv, Hv D, Z, Jč Př, VO, Hv, Vv, Jč Aj, D Z, VO, D, Jč VO, Nj, Aj, Vv VO, D Př, Z, Sp, F, Vv Př, CH, Z, Sp, F Z, Sp, CH, Vv, D, Př, Vv Sp, Tv, Jč VO, Jč, Sp, Vv VO, Jč, Sp Jč VO, Inf VO, Tv, Jč Inf, Vv, Jč Vo, Jč Stránka 8

9 4. UČEBNÍ PLÁN Týdenní dotace hodin v ročnících 4.1. Učební plán 1.stupně Názvy vyučovacích předmětů týdně disp. Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika Informatika Prvouka Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Svět práce Celková povinná časová dotace Učební plán 2.stupně Názvy vyučovacích předmětů Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Informatika Dějepis Výchova k občanství Osobnostní a sociální výchova Zeměpis Fyzika Chemie Přírodopis Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Svět práce Celková povinná časová dotace Týdenní dotace hodin v ročnících týdně disp Stránka 9

10 Poznámky k učebnímu plánu Nepovinné předměty a zájmové kroužky Integrace vzdělávacího obsahu na 2.stupni 5. UČEBNÍ OSNOVY Využití disponobilních hodin: 1.stupeň: 2.stupeň Český jazyk a literatura Matematika Člověk a jeho svět Český jazyk a literatura Německý jazyk Matematika Informatika Člověk a společnost Člověk a příroda 5 hodin 5 hodin 4 hodiny 2 hodiny 6 hodin 2 hodiny 3 hodiny 5 hodin 4 hodiny 2 hodiny Člověk a zdraví Žáci se dělí do skupin v hodinách cizího jazyka. Výuka žáků s vývojovými poruchami učení je na 1.stupni individuálně zařazena do průběhu hodin českého jazyka. Nepovinné předměty jsou vyučovány nad rámec učebního plánu pro přihlášené žáky: Zájmové kroužky jsou nabízeny podle zájmu a možností vyučujících i žáků. Vzdělávacího obsahu oboru Člověk a zdraví je integrován do přírodovědných předmětů, tělesné výchovy a osobnostní a sociální výchovy. Pro každý předmět učebního plánu 1. i 2. stupně jsou zpracovány učební osnovy v Název vyučovacího předmětu. Charakteristika vyučovacího předmětu. Rozpracování klíčových kompetencí pro daný předmět. Vymezení učebních strategií určených k realizaci učiva. Zařazení průřezových témat do předmětu. Rozpracování očekávaných výstupů: očekávaný výstup podle RVP ZV; výběr učiva; dílčí výstup pro jednotlivý ročník; zařazení průřezových témat; poznámky k realizaci výuky; Stránka 10

11 5.1. Český jazyk a literatura Charakteristika předmětu Rozvíjení klíčových kompetencí v českém jazyce Předmět je vyučován v ročníku v rozsahu 7 až 10 hodin na 1.stupni a v rozsahu 4 až 5 hodin na 2.stupni. Výuka většinou probíhá v kmenových učebnách, v případě vybavení interaktivními tabulemi jsou využívány interaktivní učebnice. V rámci výuky jsou zařazovány návštěvy městské knihovny, muzea, divadelních představení apod. Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou potřebné pro kvalitní jazykové vzdělání a pro úspěšné osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělávání. Užívání češtiny v mluvené i písemné podobě umožňuje žákům poznat a pochopit společensko-kulturní vývoj lidské společnosti. Žáci se učí interpretovat své reakce a pocity tak, aby dovedli pochopit svoji roli v různých komunikačních situacích a aby se uměli orientovat při vnímání okolního světa i sebe sama. Dobrá úroveň jazykové kultury patří k podstatným znakům všeobecné vyspělosti absolventa základního vzdělávání. Jazykové vyučování vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat i prosazovat výsledky svého poznávání. Ve výuce českého jazyka vyučující dbá na rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Žák... Kompetence k učení na základě svých poznatků si vytváří komplexnější pohled na kulturní a společenské jevy; třídí informace, na základě jejich pochopení je využívá v procesu učení; vyhledává a používá vhodné pomůcky (slovníky, jazykové příručky, encyklopedie, tabule gramatických přehledů ), audiovizuální techniku a další informační zdroje; provádí autokorekci chyb; Kompetence k řešení problémů vyhledává informace vhodné k řešení problému, využívá získané vědomosti a dovednosti k různým variantám řešení; samostatně řeší problémy, spolupodílí se při hledání dalších řešení; pracuje na úkolech, které rozvíjejí jeho schopnosti s využitím vlastních zkušeností a úsudku; volí různé způsoby řešení, užívá při řešení problémů různé (logické, matematické a empirické) postupy; Stránka 11

12 orientuje se v modelových situacích a snaží se dospět k jejich optimálnímu řešení s využitím vlastní kreativity; Kompetence komunikativní formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory; využívá získané komunikativní dovednosti ke spolupráci s ostatními lidmi; využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro komunikaci s okolním světem; naslouchá promluvám druhých lidí, reaguje na ně, zapojuje se do diskuze; formuluje a vyjadřuje své myšlenky, vyjadřuje se souvisle a kultivovaně v ústním i písemném projevu; Kompetence sociální a personální vytváří si pozitivní představu o sobě samém,která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; pracuje ve skupině a podílí se na vytváření pravidel práce v týmu (organizace práce, rozdělení rolí, spolupráce, ohleduplnost, úcta.) a napomáhá k jejich respektování; jedná s druhými lidmi, přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů; spoluutváří vhodné sociální prostředí (stejně se zapojuje do práce s žáky nadanými, ale i s žáky s poruchami učení); Kompetence občanská respektuje, chrání a oceňuje naše tradice, kulturní i historické dědictví; respektuje věkové, intelektové, sociální a etnické zvláštnosti spolužáků ; aktivně se zapojuje do kulturního dění účastí na kulturních akcích, popřípadě účastí na jejich spoluorganizování; účastí v soutěžích; Kompetence pracovní využívá získané dovednosti a znalosti, pro vlastní rozvoj a přípravu na budoucnost; dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti, závazky; rozvíjí svůj smysl pro povinnost samostatnou přípravou na výuku, shromažďováním materiálů; Stránka 12

13 Výchovné a vzdělávací stategie během výuky kladou důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací, využívání metod práce ( EUR, brainstorming, simulace a hraní rolí..); vedou žáky k sebehodnocení; individuálním přístupem k žákům maximalizují jejich šanci prožít úspěch; vedou žáky k samostatnému organizování některých akcí mimo vyučování; umožňují realizovat vlastní nápady, podněcují tvořivost; připravují žáky na různé soutěže a olympiády; vytváří situace, v nichž má žák radost z učení pro samotné učení a pro jeho další přínos; zadávají žákům zajímavé domácí úkoly; výuku vedou tak, aby žáci hledali různá řešení problémů, svoje řešení si dokázali obhájit; při výuce motivují žáky problémovými úlohami z praktického života; pomáhají žákům postupně si zdokonalovat kompetence práce s informacemi ze všech možných zdrojů, ústních, tištěných, mediálních a počítačových, včetně internetu, aby uměli je vyhledávat, třídit a vhodným způsobem využívat; v projektových dnech používají k logickému řešení problému monoprojekty, prezentaci vlastních výsledků, besed a dotazníků; děti vedou k aktivnímu podílu na všech fázích činnosti, na plánování, přípravě, realizaci a hodnocení; k realizaci projektů využívají multimediální učebnu ; vedou žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými; učí žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň poslouchat názor jiných (využít diskuze,výkladu,pc); podporují přátelské vztahy ve třídách a mezi třídami; začleňují metody kooperativního učení a jejich prostřednictvím vedou děti ke spolupráci ve vyučování; podporují komunikaci s jinými školami; během vzdělávání mimo jiné používají skupinovou práci žáků, vzájemnou pomoc při učení; Stránka 13

14 Zařazení průřezových témat na 1.stupni sociální kompetence vyvozují na praktických cvičeních a úkolech; usilují o to, aby žáci prokázali schopnost střídat role ve skupině; vedou žáky k respektování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se sami podílejí; učí žáky zároveň k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi nimi; chtějí žáky naučit základům kooperace a týmové práce; ve třídních kolektivech spolu s žáky stanovují pravidla chování navazující na školní řád; učí žáky respektovat individuální rozdíly( národnostní, kulturní, náboženské); při EV,OSV, MV kladou důraz na prožitek ( navazují na ŠVP v MŠ ); kladou důraz na enviromentální výchovu; žáky motivují k aktivnímu zapojení do oblasti Světa práce; vedou je k objektivnímu sebehodnocení a posouzení s reálnými možnostmi při profesní orientaci; Osobnostní a sociální výchova Rozvoj schopnosti poznávání cvičení schopnosti zapamatování; cvičení smyslového vnímání, pozornosti, soustředění; Sebepoznání a sebepojetí já jako zdroj informací o sobě; Mezilidské vztahy chování podporující dobré vztahy; Komunikace dovednosti pro verbální sdělování; Kooperace a kompetice rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (dovednosti odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé); Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislestech Evropa a svět nás zajímá rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa; život dětí v jiných zemích; Stránka 14

15 Zařazení průřezových témat na 2.stupni Multikulturní výchova Kulturní diference Enviromentální výchova Vztah člověka k prostředí multikulturalita jako prostředek obohacení; náš životní styl; Mediální výchova Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality rozdíl mezi reklamou a zprávou; Tvorba mediálního sdělení tvorba med. sdělení pro šk. časopis, rozhlas, TV či internet; Osobnostní a sociální výchova Rozvoj schopnosti poznávání cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, dovednosti zapamatování, řešení problémů; dovednosti pro učení a studium; Komunikace řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem, řeč lidských skutků; specifické komunikační dovednosti; dialog (vedení dialogu, jeho pravidla a řízení, typy dialogů); dovednosti pro sdělování verbální i neverbální (technika řeči, výraz řeči, cvičení v neverbálním sdělování); pravda, lež a předstírání v komunikaci; efektivní strategie: asertivní komunikace, dovednosti komunikační obrany proti agresi a manipulaci, otevřená a pozitivní komunikace; komunikace v různých situacích; Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislestech Evropa a svět nás zajímá rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa; život dětí v jiných zemích; Stránka 15

16 Jsme Evropané kořeny a zdroje evropské civilizace; Multikulturní výchova Kulturní diference jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti; Etnický původ různé způsoby života, odlišné myšlení a vnímání světa; Enviromentální výchova Vztah člověka k prostředí náš životní styl; Mediální výchova Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě; hodnotící prvky ve sdělení (výběr slov a záběrů); Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality rozdíl mezi reklamou a zprávou a mezi faktickým a fiktivním obsahem; vztah mediálního sdělení a sociální zkušenosti; Stavba mediálních sdělení principy sestavování zpravodajství a jejich identifikace, pozitivní principy, zezábavňující principy; Fungování a vliv médií ve společnosti vliv médií na každodenní život, společnost, politický život a kulturu z hlediska současné i historické perspektivy; Tvorba mediálních sdělení tvorba mediálního sdělení pro školní časopis, rozhlas, televizi či internet; Práce v realizačním týmu utváření týmu, význam různých věkových a sociálních skupin pro obohacení týmu, komunikace a spolupráce v týmu; Stránka 16

17 Český jazyk a literatura - 1.ročník Výstupy RVP Učivo Ročníkové výstupy Průřezová témata Poznámky KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čtení - praktické čtení Čte vázaným slabikováním. OSV:rozvoj schopností poznávánícvičení smyslového vnímání,pozornosti a soustředění četba prvního slabikáře a první čítanky porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti naslouchání - praktické Porozumí mluveným pokynům. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru naslouchání - praktické, věcné; mluvený projev - komunikační pravidla Pojmenuje základní komunikační pravidla. OSV:mezilidské vztahy - chování podporující dobré vztahy; pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost mluvený projev- základy techniky mluveného projevu Opravuje nesprávnou a nedbalou výslovnost. v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči mluvený projev- základy techniky mluveného projevu Věnuje pozornost správnému dýchání při mluvení. volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích mluvený projev -komunikační pravidla, mimojazykové prostředky řeči (pozdrav, oslovení, omluva, prosba) Vyjadřuje se jednoduše vlastními slovy v komunikaci v nejběžnějších situacích. na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh mluvený projev -vyjadřování závislé na komunikační situaci písemný projev - základní hygienické návyky písemný projev - technika psaní písemný projev - technika psaní; žánry písemného projevu - blahopřání mluvený projev - komunikace Uvede příklady svých zážitků. Vybaví si a vyjmenuje hygienické návyky spojené se psaním. Píše tvary písmen a číslic, spojuje písmena i slabiky. Píše jednoduchá sdělení. Seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti. Stránka 17

18 JAZYKOVÁ VÝCHOVA rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná porovnává a třídí slova podle zobecněného významu děj, věc, okolnost, vlastnost rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky zvuková stránka slova, grafická podoba slova, dlouhé a krátké samohlásky Slovní zásoba a tvoření slov - slova a pojmy. Slovní zásoba a tvoření slov - význam jednoduchých slov Skladba; diakritická znaménka Odlišuje dlouhé a krátké samohlásky, člení slova na slabiky. Vybaví si význam běžně užívaných slov. Třídí jednoduchá slova podle jejich významu. Označí větu. odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě - mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování LITERÁRNÍ VÝCHOVA čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku vyjadřuje své pocity z přečteného textu rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností Pravopis - psaní velkých písmen Tvořivé činnosti s literárním textem (dramatizace, přednes, reprodukce slyšeného, výtvarný doprovod) Zážitkové čtení a naslouchání (dramatizace, výtvarné zpracování) Základní literární pojmy (druhy, žánry) - pohádka, rozpočitadlo, hádanka, báseň, čtenář, kniha Tvořivé činnosti s literárním textem Napíše velké písmeno ve svém jméně. Vázaně čte, přednáší jednoduché básně, říkadla, rozpočítadla. Jednoduše vyjádří své pocity z přečteného textu. Vybaví si a jednoduše popíše běžné pohádky. Pracuje s literárním textem podle pokynů učitele. OSV-rozvoj schopnosti poznávánícvičení schopnosti zapamatování Stránka 18

19 Český jazyk a literatura - 2.ročník Výstupy RVP Učivo Ročníkové výstupy Průřezová témata Poznámky KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA plynule čte s porozuměním texty čtení - praktické čtení, pozorné čtení Čte s porozuměním texty přiměřeného OSV:rozvoj schopností poznávánícvičení přiměřeného rozsahu a náročnosti rozsahu a náročnosti. smyslového vnímání,pozornosti a soustředění porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti písemný projev, naslouchání Reprodukuje, vybaví si a plní písemné nebo mluvené pokyny. OSV:mezilidské vztahy - chování podporující dobré vztahy; respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru naslouchání - praktické, věcné; mluvený projev - komunikační pravidla Používá základní komunikační pravidla. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích mluvený projev- základy techniky mluveného projevu mluvený projev- základy techniky mluveného projevu (dýchání, tempo řeči) mluvený projev -komunikační pravidla, mimojazykové prostředky řeči (mimika, gesta) - omluva, prosba, poděkování Opravuje nesprávnou a nedbalou výslovnost. Uplatňuje správné dýchání při mluvení, uvědomuje si nutnost vhodného tempa řeči. Volí verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných situacích. na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh mluvený projev -vyjadřování závislé na komunikační situaci (oslovení, zahájení a ukončení dialogu) písemný projev - základní hygienické návyky písemný projev - technika psaní (čitelný a úhledný písemný projev) písemný projev - technika psaní mluvený projev - komunikace; žánry písemného projevu - vypravování a popis na základě obrazového materiálu, adresa, blahopřání, pozdrav z prázdnin Vlastními slovy popíše své zážitky. Aplikuje základní hygienické návyky spojené se psaním. Píše věcně správně, provádí kontrolu. Píše věcně správně jednoduchá sdělení. Seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti, vlastními slovy vypráví jednoduchý příběh.jednoduše popíše věc (hračka). Stránka 19

20 JAZYKOVÁ VÝCHOVA rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná porovnává a třídí slova podle zobecněného významu děj, věc, okolnost, vlastnost zvuková stránka slova, grafická podoba slova, dlouhé a krátké samohlásky Slovní zásoba a tvoření slov - slova, pojmy, význam slov Slovní zásoba a tvoření slov - členění slov na slabiky, abeceda; třídění a porovnávání slov rozlišuje slovní druhy v základním tvaru Tvarosloví - slovní druhy (bez zájmen a příslovcí) užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves Tvarosloví spojuje věty do jednodušších souvětí Skladba - věta jednoduchá, souvětí; vhodnými spojkami a jinými spojovacími pořádek slov ve větě; výrazy rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě - mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování Skladba - druhy vět podle postoje mluvčího Pravopis - měkké a tvrdé souhlásky, znělé a neznělé souhlásky, pravopis ú/ů, typické příklady psaní velkých písmen, psaní skupin dě,tě,ně,bě,pě,vě,mě Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova. Porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená. Třídí a porovnává slova - věci, děje. Vyhledává a pojmenuje podstatná jména (osoby, zvířata, věci), slovesa, předložky, jednoduché spojky, citoslovce,přídavná jména, číslovky, částice. Vybere správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves. Spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami. Rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího, uvede jejich příklady. Odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách; dě,tě,ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě - mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických příkladech vlastních jmen osob, zvířat. Stránka 20

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice základní pravidla rozhovoru 3. ZÁŘÍ / 32 OSV9 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

Více

1. Jazyk a jazyková komunikace

1. Jazyk a jazyková komunikace 1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1 Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Český jazyk a literatura je rozdělen

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA ++RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5.

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného a podobného významu a slova vícevýznamová

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Předmět:: Český jazyk

Předmět:: Český jazyk 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice 8. zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 22. rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti správné čtení slabik, slov a krátkých vět hlasité čtení, ZÁŘÍ / 3 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Český jazyk pro 4. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 5.

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

RVP ZV Obsah. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo

RVP ZV Obsah. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití spisovně vyslovuje česká a

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOL V PRAZE VZDĚLÁVACÍ OBOR: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. STUPEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOL V PRAZE VZDĚLÁVACÍ OBOR: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. STUPEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOL V PRAZE VZDĚLÁVACÍ OBOR: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. STUPEŇ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. ROČNÍK Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Průřezová témata

Více

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova Čtení čte

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - komunikuje kultivovaně - moduluje souvislou řeč

ŠVP Školní očekávané výstupy. - komunikuje kultivovaně - moduluje souvislou řeč KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Z V 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 6. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova plynule

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Český jazyk a literatura - 6. ročník Samostatně pracuje s Pravidly obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) OSV Řešení problémů a českého pravopisu, se Slovníkem rozhodovací dovednosti (práce spisovné

Více

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 4. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 8. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název předmětu: Český jazyk Časová dotace: 40 vyučovacích hodin (35 povinných a 5 disponibilních) Ročník: 1. Časová dotace: 9 hodin týdně Komunikační a slohová

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé Uvědomělé hlasité čtení - dodržování správné techniky čtení Tiché čtení - schopnost reprodukce

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 3. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý ČASOVÉ OBDOBÍ Září Říjen KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Umí vyznačit ve slově kořen, předponu, příponu, koncovku Umí vytvořit tvar slova a slovo příbuzné Umí odvodit slova pomocí přípony

Více

Český jazyk v 5. ročníku

Český jazyk v 5. ročníku Český jazyk v 5. ročníku září Jazyková Při hlasitém čtení vhodně využívá modulace souvislé řeči a různá zabarvení hlasu. Po tichém čtení samostatně reprodukuje text. Odliší podstatné a okrajové informace,

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. Obsah RVP ZV KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 7. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v českém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v českém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk

Více

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání.

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Pracovní činnosti 9. ročník -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Průřezová témata, přesahy, souvislosti VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

Český jazyk ve 4. ročníku

Český jazyk ve 4. ročníku Český jazyk ve 4. ročníku září Jazyková Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas. učebnice strana 3 7 Procvičuje praktické naslouchání při komunikaci s další osobou. pracovní sešit strana

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ vyučovací předmět - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 3. období 6. ročník Český jazyk pro 6.ročník ZŠ a primu víceletého gymnázia (Fraus 2003) Pracovní sešit pro 6.ročník ZŠ a primu

Více

Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník

Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Vzdělávací obsah předmětu v 1. - 3. ročníku Vyučovací předmět: Období ročník: Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Charakteristika předmětu V předmětu Český jazyk a literatura je realizován obsah

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA rozliší větu jednoduchou a souvětí ví, co znamená věta, slovo rozlišuje slova nespisovná a nahradí je spisovnými zná pravidla pro psaní

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ PŘÍLOHA Č. 1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ 2. vydání (platné od školního roku 2013/2014) UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2116 272 01

Více

Charakteristika předmětu Český jazyk

Charakteristika předmětu Český jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Český jazyk Český jazyk a literatura Charakteristika předmětu Český jazyk Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ 5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vést žáka

Více

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Aktualizace

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více