CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1"

Transkript

1 NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ FORMA IČO ZŘIZOVATEL ADRESA, KONTAKTY PLATNOST Základní škola, Jelínkova 1, , Rýmařov tel , Mgr. Miloslav Horký Mgr. Vlastimil Baran příspěvková organizace Město Rýmařov náměstí Míru 1, , Rýmařov tel , od Stránka 1

2 OBSAH 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy. str Podmínky školy. str Charakteristika pedagogického sboru str Charakteristika žáků. str Dlouhodobé projkekty. str Spolupráce s rodiči a jinými subjekty. str Charakteristika Školního vzdělávacího programu 3.1. Zaměření školy školy. str Výchovné a vzdělávací strategie str Enviromentální vzdělávání, výchovy, osvěty. str Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. str Začlenění průřezových témat na 1.stupni. str Začlenění průřezových témat na 2.stupni. str Učební plán 4.1. Učební plán 1.stupně str Učební plán 2.stupně str Učební osnovy str Český jazyk str Anglický jazyk str Německý jazyk str Matematika str Informatika str Prvouka str Dějepis str Výchova k občanství str Osobnostní a sociální výchova str Fyzika str Chemie str Přírodopis str Zeměpis str Hudební výchova str Výtvarná výchova str Tělesná výchova str Pracovní činnosti str Hodnocení 6.1. Pravidla pro hodnocení žáků str Autoevaluace školy str. 277 Přílohy č. 1, 2 Klasifikační řád, školní program EVVO Stránka 2

3 2.Charakteristika školy Škola sdružuje: 2.1. Úplnost a velikost školy ZÁKLADNÍ ŠKOLU IZO kapacita 1410 žáků ŠKOLNÍ DRUŽINU IZO kapacita 200 dětí ŠKOLNÍ JÍDELNU IZO kapacita 1000 jídel 2.2. Podmínky školy Plně organizovaná škola, jediná ve městě, se spádovou oblastí pro okolní obce. Pro svou činnost využívá čtyř budov. Žáci 2.stupně jsou vzděláváni v hlavní budově na Jelínkově ulici. 1.stupeň je umístěn ve třech budovách - na Národní 15, 1.máje 30 a 1.máje 32. V budově na ulici 1.máje 30 je školní jídelna. materiální moderní učebnice, učební texty a pomůcky; důraz na estetickou úroveň tříd; řízené investice do školních budov podle potřeby; podpora ekonomické stránky školy zapojením do projektů; prostorové školní budovy s odpovídajícím počtem učeben a šaten; 3 velké a 1 malá tělocvična, kvalitní venkovní sportoviště; technické kvalitní kopírovací zařízení a vybavení jako nezbytný pomocník pro výuku; počítačová učebna na Jelínkově ulici a v budově na ulici 1.máje 32; počítačová síť rozvedená do učeben a kabinetů ve všech školních budovách; postupné vybavování kmenových učeben moderní didaktickou technikou; vnitřní telefonická síť mezi budovami; elektronické zabezpečení vstupu do školních budov na Jelínkově a Národní ulici; hygienické šatnové klece ve školních budovách 1.stupně, šatnové skříňky pro žáky 2.stupně; odpovídající sociální zařízení na všech budovách; odpovídající žákovský nábytek; zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků; organizační zajištění režimu školy s ohledem na psychické a fyzické zdraví žáků; Stránka 3

4 2.3. Charakteristika pedagogického sboru Na částečný úvazek zde pracuje informatik zajišťující chod počítačových sítí Struktura žáků Struktura žáků na 2.stupni je částečně ovlivněna odchodem části žáků na osmileté gymnázium. V dlouhodobém výhledu školy se počítá s 15 až 20 třídami 1.stupně, 12 třídami 2. stupně a celkovým počtem žáků kolem Dlouhodobé projekty a Žáci školy se příležitostně setkávají se svými vrstevníky ze škol partnerských měst Rýmařova. mezinárodní spolupráce Pravidelné jsou společné projekty zvláště se školou v polském Ozimku. Pravidelně se konají akce přesahující hranice školní budovy a propojující školní život se životem města. Žáci se podílí na sběru druhotných surovin, napomáhají úklidu ve městě akcí "čisté město". Každoroční školní akademie, kytička pro maminku, vánoční jarmark, kulturní vystoupení pro seniory představují školu široké veřejnosti. Významnou prezentací žáků je jejich zapojení do naukových a sportovních soutěží, zvláště ve sportu se žáci školy s úspěchem měří se svými vrstevníky na krajské i republikové úrovni. V rámci "adopce na dálku" žáci společně s učiteli podporují indického chlapce Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Pedagogický sbor je tvořen více než 50-ti pedagogy. Učitelé jsou jsou z více než 90% kvalifikováni. Nekvalifikovaní pedagogové si vzdělání doplňují odpovídajícím studiem. Na škole pracuje kvalifikovaný výchovný poradce. Specializuje se na práci s žáky s vývojovými poruchami učení a nadané žáky, věnuje se žákům vycházejícím. Správním orgánem školy je Rada školy, zřízená v roce 2005, která zajišťuje dohled nad vzdělávacími aktivitami školy a hospodařením. Vtažení rodičů do života školy je jedním z prioritních záměrů školy. Napomáhá tomu pravidelné pořádání dnů otevřených dveří, kulturních vystoupní žáků školy pro veřejnost, články v novinách informující o dění na škole. Pravidelně se aktualizují webové stránky školy. Stránka 4

5 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1. Zaměření školy 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie a profil absolventa Chci se dále rozvíjet a vzdělávat. Hledám správnou cestu. KOMPETENCE K UČENÍ Zaměření školy je určeno především požadavkem na absolventa školy. Vychází ze stávajících podmínek, tj. zejména z postavení jediné základní školy ve městě, z vědomí existence víceletého gymnázia, z uvědomění si složení obyvatelstva regionu. Obsah vzdělání není úzce specializován. Hlavní důraz je kladen na výuku všeobecně vzdělávacích předmětů s cílem získat přehled, umět dát do souvislostí a kriticky zhodnotit. Žáci mohou uplatnit svůj talent v naukových i sportovních soutěžích, individuální přístup je ze strany vyučujících uplatňován k žákům talentovaným i k dětem s vývojovými poruchami učení. Základní vzdělávání vyžaduje na 1. i na 2. stupni podnětné a tvůrčí školní prostředí, které stimuluje nejschopnější žáky, povzbuzuje méně nadané, chrání i podporuje žáky slabší a zajišťuje, aby se každé dítě prostřednictvím výuky přizpůsobené individuálním potřebám optimálně vyvíjelo v souladu s vlastními předpoklady pro vzdělávání. K tomu se vytvářejí i odpovídající podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Přátelská a vstřícná atmosféra vybízí žáky ke studiu, práci i činnostem podle jejich zájmu a poskytuje jim prostor a čas k aktivnímu učení a k plnému rozvinutí jejich osobnosti. Hodnocení výkonů a pracovních výsledků žáků musí být postaveno na plnění konkrétních a splnitelných úkolů, na posuzování individuálních změn žáka a pozitivně laděných hodnotících soudech. Žákům musí být dána možnost zažívat úspěch, nebát se chyby a pracovat s ní. Snahou pedagogického sboru je napomoci žákům říct sám o sobě: Umím se rozhodnout. Nenechám se odradit. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Jsem připravený. Jsem pracovitý. KOMPETENCE PRACOVNÍ Dorozumím se. Dokážu naslouchat. KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ Jsem slušný. Znám svá práva a povinnosti. KOMPETENCE OBČANSKÁ 3.3 Enviromentální vzdělávání, výchovy, osvěty (EVVO) Jsem součástí celku. Respektuji a jsem respektován. KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ Naplňování cílů a klíčových kompetencí, výčet výchovně vzdělávacích strategií, výčet témat a použitých forem je sledováno samostatným dokumentem - Školní program EVVO (příloha č.2) Stránka 5

6 3.4 Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení žáků s vývojovými poruchami učení Zabezpečení žáků mimořádně nadaných Zabezpečení žáků se zdravotním postižením Škola je otevřená žákům se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním, sociálním znevýhodněním i žákům talentovaným, žákům s mimořádným nadáním. Při jejich vzdělávání vychází z vyhlášky č. 72/2005 Sb a vyhlášky č. 73/2005 Sb. Výchovný poradce ve spolupráci s třídním učitelem zajišťuje vzdělávací potřeby žáků a ve spolupráci s poradenským zařízením zajišťuje odbornou diagnostiku. Na základě diagnostiky jsou konzultovány, plánovány a využívány vhodné metody a organizační postupy výuky. Žáci se zdravotním postižením i žáci mimořádně nadaní jsou integrováni v rámci běžných tříd. Na základě odborného posudku poradenského pracoviště výchovný poradce, třídní učitel a další pedagogičtí pracovníci, ve spolupráci se zákonnými zástupci žáka, vytváří a realizují individuální vzdělávací plán (IVP). Speciálně pedagogickou péči zajišťuje výchovný poradce školy ve spolupráci s třídními učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky. Koordinuje sestavení individuálního vzdělávacího plánu ve spolupráci s učiteli a rodiči. Zprostředkovává další odbornou péči a diagnostiku ve spolupráci s poradenským pracovištěm. Speciálně pedagogická individuální a skupinová práce probíhá na 1. stupni zpravidla mimo třídu, na 2.stupni v rámci běžné výuky. Rozsah péče vychází z doporučení odborného pracoviště, z koncepce a podmínek školy. Výchovný poradce podporuje rozvoj žáka, poskytuje poradenství rodičům a metodickou podporu učitelům. Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjišťování mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradnou a na základě závěrů odborného vyšetření sestavuje a realizuje IVP se strukturou dle právní úpravy. Mimořádně nadaní žáci mohou být přeřazeni do vyššího ročníku na základě komisionální zkoušky. V rámci výuky je zařazována práce v diferencovaných skupinách podle nadání žáka. Pro nadaného žáka učitel připravuje a zadává školní práci, která odpovídá a rozvíjí úroveň jeho dovedností v oblasti jeho nadání. Nadaní žáci mohou individuálně nebo skupinově navštěvovat vybrané bloky výuky ve vyšším ročníku. Případně jsou vytvářeny skupiny žáků s talentem pro určitou výukovou oblast napříč ročníku. O zařazení dítěte do školy rozhoduje ředitel po dohodě s rodiči či zástupci dítěte na základě lékařského a speciálně-pedagogického vyšetření a s přihlédnutím k možnostem školy. Vzdělávání žáka se zdravotním postižením vychází z úzké spolupráce s odborným pracovištem, v jehož péči dítě je. Východiskem výuky je individuální vzdělávací plán vypracovaný s ohledem na doporučení odborného pracoviště, podmínkou úspěšné integrace je úzká spolupráce s rodiči. Stránka 6

7 3.5 Zařazení průřezových témat na 1.stupni Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Kreativita OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace Kooperace a kompetice Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika Občanská společnost a škola VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO Občan, občanská společnost a stát OBČANA Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování VÝCHOVA K MYŠLENÍ V Evropa a svět nás zajímá EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH Objevujeme Evropu a svět SOUVISLOSTECH Jsme Evropané Kulturní diference Lidské vztahy MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Etnický původ Multikulturalita Princip sociálního smíru a solidarity Ekosystémy Základní podmínky života ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí kritické čtení a vnímání mediálních sdělení interpretace vztahu mediálních sdělení a reality stavba mediálních sdělení MEDIÁLNÍ VÝCHOVA vnímání autora mediálních sdělení fungování a vliv médií ve společnosti tvorba mediálního sdělení práce v realizačním týmu Jč, M, Sp, Hv, Aj Jč, Prv, TV Prv, Tv Prv, Hv, Tv, Vv Hv, Sp, Tv, Vv M, Prv Jč, Prv, Hv, Sp Hv, Aj, Jč, Tv, Vv Aj, M, Prv, Jč, Tv, Vv x x Vv Prv x x Prv, Aj, Hv, Jč Prv, Aj, Hv, M Hv Prv, Hv, Jč Aj, M, Prv Prv Aj, Vv x Prv, M, Sp Prv, Sp Vv Prv, M, Vv, Jč, Tv Tv M, Jč x x Hv Jč Hv Stránka 7

8 3.6 Zařazení průřezových témat na 2.stupni Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Kreativita OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace Kooperace a kompetice Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika Občanská společnost a škola VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO Občan, občanská společnost a stát OBČANA Formy participace občanů v politickém životě Principy dem. jako formy vlády a způsobu rozhodování VÝCHOVA K MYŠLENÍ V Evropa a svět nás zajímá EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH Objevujeme Evropu a svět SOUVISLOSTECH Jsme Evropané Kulturní diference Lidské vztahy MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Etnický původ Multikulturalita Princip sociálního smíru a solidarity Ekosystémy Základní podmínky života ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí kritické čtení a vnímání mediálních sdělení interpretace vztahu mediálních sdělení a reality stavba mediálních sdělení MEDIÁLNÍ VÝCHOVA vnímání autora mediálních sdělení fungování a vliv médií ve společnosti tvorba mediálního sdělení práce v realizačním týmu Př, F, Hv, Tv, M, Aj,Nj, Jč, Sp, OSV Př, Nj, Tv, Aj, VO, Hv, Sp, Vv, OSV Tv, VO, Sp, OSV VO, Sp, Tv, Hv, OSV M, Hv, Sp, Vv, VO, OSV Aj, VO, Hv, Vv, OSV VO, Tv, Vv, OSV Hv, Jč, Hv, Nj, VO, Aj, Sp, OSV VO, Pč, OSV VO, Aj, Sp, OSV VO, OSV VO, D VO, D VO,D VO, D, Z Z, Nj, Aj, Sp, Jč Nj, Aj, Z, Tv, Hv D, Z, Jč Př, VO, Hv, Vv, Jč Aj, D Z, VO, D, Jč VO, Nj, Aj, Vv VO, D Př, Z, Sp, F, Vv Př, CH, Z, Sp, F Z, Sp, CH, Vv, D, Př, Vv Sp, Tv, Jč VO, Jč, Sp, Vv VO, Jč, Sp Jč VO, Inf VO, Tv, Jč Inf, Vv, Jč Vo, Jč Stránka 8

9 4. UČEBNÍ PLÁN Týdenní dotace hodin v ročnících 4.1. Učební plán 1.stupně Názvy vyučovacích předmětů týdně disp. Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika Informatika Prvouka Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Svět práce Celková povinná časová dotace Učební plán 2.stupně Názvy vyučovacích předmětů Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Informatika Dějepis Výchova k občanství Osobnostní a sociální výchova Zeměpis Fyzika Chemie Přírodopis Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Svět práce Celková povinná časová dotace Týdenní dotace hodin v ročnících týdně disp Stránka 9

10 Poznámky k učebnímu plánu Nepovinné předměty a zájmové kroužky Integrace vzdělávacího obsahu na 2.stupni 5. UČEBNÍ OSNOVY Využití disponobilních hodin: 1.stupeň: 2.stupeň Český jazyk a literatura Matematika Člověk a jeho svět Český jazyk a literatura Německý jazyk Matematika Informatika Člověk a společnost Člověk a příroda 5 hodin 5 hodin 4 hodiny 2 hodiny 6 hodin 2 hodiny 3 hodiny 5 hodin 4 hodiny 2 hodiny Člověk a zdraví Žáci se dělí do skupin v hodinách cizího jazyka. Výuka žáků s vývojovými poruchami učení je na 1.stupni individuálně zařazena do průběhu hodin českého jazyka. Nepovinné předměty jsou vyučovány nad rámec učebního plánu pro přihlášené žáky: Zájmové kroužky jsou nabízeny podle zájmu a možností vyučujících i žáků. Vzdělávacího obsahu oboru Člověk a zdraví je integrován do přírodovědných předmětů, tělesné výchovy a osobnostní a sociální výchovy. Pro každý předmět učebního plánu 1. i 2. stupně jsou zpracovány učební osnovy v Název vyučovacího předmětu. Charakteristika vyučovacího předmětu. Rozpracování klíčových kompetencí pro daný předmět. Vymezení učebních strategií určených k realizaci učiva. Zařazení průřezových témat do předmětu. Rozpracování očekávaných výstupů: očekávaný výstup podle RVP ZV; výběr učiva; dílčí výstup pro jednotlivý ročník; zařazení průřezových témat; poznámky k realizaci výuky; Stránka 10

11 5.1. Český jazyk a literatura Charakteristika předmětu Rozvíjení klíčových kompetencí v českém jazyce Předmět je vyučován v ročníku v rozsahu 7 až 10 hodin na 1.stupni a v rozsahu 4 až 5 hodin na 2.stupni. Výuka většinou probíhá v kmenových učebnách, v případě vybavení interaktivními tabulemi jsou využívány interaktivní učebnice. V rámci výuky jsou zařazovány návštěvy městské knihovny, muzea, divadelních představení apod. Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou potřebné pro kvalitní jazykové vzdělání a pro úspěšné osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělávání. Užívání češtiny v mluvené i písemné podobě umožňuje žákům poznat a pochopit společensko-kulturní vývoj lidské společnosti. Žáci se učí interpretovat své reakce a pocity tak, aby dovedli pochopit svoji roli v různých komunikačních situacích a aby se uměli orientovat při vnímání okolního světa i sebe sama. Dobrá úroveň jazykové kultury patří k podstatným znakům všeobecné vyspělosti absolventa základního vzdělávání. Jazykové vyučování vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat i prosazovat výsledky svého poznávání. Ve výuce českého jazyka vyučující dbá na rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Žák... Kompetence k učení na základě svých poznatků si vytváří komplexnější pohled na kulturní a společenské jevy; třídí informace, na základě jejich pochopení je využívá v procesu učení; vyhledává a používá vhodné pomůcky (slovníky, jazykové příručky, encyklopedie, tabule gramatických přehledů ), audiovizuální techniku a další informační zdroje; provádí autokorekci chyb; Kompetence k řešení problémů vyhledává informace vhodné k řešení problému, využívá získané vědomosti a dovednosti k různým variantám řešení; samostatně řeší problémy, spolupodílí se při hledání dalších řešení; pracuje na úkolech, které rozvíjejí jeho schopnosti s využitím vlastních zkušeností a úsudku; volí různé způsoby řešení, užívá při řešení problémů různé (logické, matematické a empirické) postupy; Stránka 11

12 orientuje se v modelových situacích a snaží se dospět k jejich optimálnímu řešení s využitím vlastní kreativity; Kompetence komunikativní formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory; využívá získané komunikativní dovednosti ke spolupráci s ostatními lidmi; využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro komunikaci s okolním světem; naslouchá promluvám druhých lidí, reaguje na ně, zapojuje se do diskuze; formuluje a vyjadřuje své myšlenky, vyjadřuje se souvisle a kultivovaně v ústním i písemném projevu; Kompetence sociální a personální vytváří si pozitivní představu o sobě samém,která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; pracuje ve skupině a podílí se na vytváření pravidel práce v týmu (organizace práce, rozdělení rolí, spolupráce, ohleduplnost, úcta.) a napomáhá k jejich respektování; jedná s druhými lidmi, přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů; spoluutváří vhodné sociální prostředí (stejně se zapojuje do práce s žáky nadanými, ale i s žáky s poruchami učení); Kompetence občanská respektuje, chrání a oceňuje naše tradice, kulturní i historické dědictví; respektuje věkové, intelektové, sociální a etnické zvláštnosti spolužáků ; aktivně se zapojuje do kulturního dění účastí na kulturních akcích, popřípadě účastí na jejich spoluorganizování; účastí v soutěžích; Kompetence pracovní využívá získané dovednosti a znalosti, pro vlastní rozvoj a přípravu na budoucnost; dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti, závazky; rozvíjí svůj smysl pro povinnost samostatnou přípravou na výuku, shromažďováním materiálů; Stránka 12

13 Výchovné a vzdělávací stategie během výuky kladou důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací, využívání metod práce ( EUR, brainstorming, simulace a hraní rolí..); vedou žáky k sebehodnocení; individuálním přístupem k žákům maximalizují jejich šanci prožít úspěch; vedou žáky k samostatnému organizování některých akcí mimo vyučování; umožňují realizovat vlastní nápady, podněcují tvořivost; připravují žáky na různé soutěže a olympiády; vytváří situace, v nichž má žák radost z učení pro samotné učení a pro jeho další přínos; zadávají žákům zajímavé domácí úkoly; výuku vedou tak, aby žáci hledali různá řešení problémů, svoje řešení si dokázali obhájit; při výuce motivují žáky problémovými úlohami z praktického života; pomáhají žákům postupně si zdokonalovat kompetence práce s informacemi ze všech možných zdrojů, ústních, tištěných, mediálních a počítačových, včetně internetu, aby uměli je vyhledávat, třídit a vhodným způsobem využívat; v projektových dnech používají k logickému řešení problému monoprojekty, prezentaci vlastních výsledků, besed a dotazníků; děti vedou k aktivnímu podílu na všech fázích činnosti, na plánování, přípravě, realizaci a hodnocení; k realizaci projektů využívají multimediální učebnu ; vedou žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými; učí žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň poslouchat názor jiných (využít diskuze,výkladu,pc); podporují přátelské vztahy ve třídách a mezi třídami; začleňují metody kooperativního učení a jejich prostřednictvím vedou děti ke spolupráci ve vyučování; podporují komunikaci s jinými školami; během vzdělávání mimo jiné používají skupinovou práci žáků, vzájemnou pomoc při učení; Stránka 13

14 Zařazení průřezových témat na 1.stupni sociální kompetence vyvozují na praktických cvičeních a úkolech; usilují o to, aby žáci prokázali schopnost střídat role ve skupině; vedou žáky k respektování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se sami podílejí; učí žáky zároveň k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi nimi; chtějí žáky naučit základům kooperace a týmové práce; ve třídních kolektivech spolu s žáky stanovují pravidla chování navazující na školní řád; učí žáky respektovat individuální rozdíly( národnostní, kulturní, náboženské); při EV,OSV, MV kladou důraz na prožitek ( navazují na ŠVP v MŠ ); kladou důraz na enviromentální výchovu; žáky motivují k aktivnímu zapojení do oblasti Světa práce; vedou je k objektivnímu sebehodnocení a posouzení s reálnými možnostmi při profesní orientaci; Osobnostní a sociální výchova Rozvoj schopnosti poznávání cvičení schopnosti zapamatování; cvičení smyslového vnímání, pozornosti, soustředění; Sebepoznání a sebepojetí já jako zdroj informací o sobě; Mezilidské vztahy chování podporující dobré vztahy; Komunikace dovednosti pro verbální sdělování; Kooperace a kompetice rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (dovednosti odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé); Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislestech Evropa a svět nás zajímá rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa; život dětí v jiných zemích; Stránka 14

15 Zařazení průřezových témat na 2.stupni Multikulturní výchova Kulturní diference Enviromentální výchova Vztah člověka k prostředí multikulturalita jako prostředek obohacení; náš životní styl; Mediální výchova Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality rozdíl mezi reklamou a zprávou; Tvorba mediálního sdělení tvorba med. sdělení pro šk. časopis, rozhlas, TV či internet; Osobnostní a sociální výchova Rozvoj schopnosti poznávání cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, dovednosti zapamatování, řešení problémů; dovednosti pro učení a studium; Komunikace řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem, řeč lidských skutků; specifické komunikační dovednosti; dialog (vedení dialogu, jeho pravidla a řízení, typy dialogů); dovednosti pro sdělování verbální i neverbální (technika řeči, výraz řeči, cvičení v neverbálním sdělování); pravda, lež a předstírání v komunikaci; efektivní strategie: asertivní komunikace, dovednosti komunikační obrany proti agresi a manipulaci, otevřená a pozitivní komunikace; komunikace v různých situacích; Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislestech Evropa a svět nás zajímá rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa; život dětí v jiných zemích; Stránka 15

16 Jsme Evropané kořeny a zdroje evropské civilizace; Multikulturní výchova Kulturní diference jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti; Etnický původ různé způsoby života, odlišné myšlení a vnímání světa; Enviromentální výchova Vztah člověka k prostředí náš životní styl; Mediální výchova Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě; hodnotící prvky ve sdělení (výběr slov a záběrů); Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality rozdíl mezi reklamou a zprávou a mezi faktickým a fiktivním obsahem; vztah mediálního sdělení a sociální zkušenosti; Stavba mediálních sdělení principy sestavování zpravodajství a jejich identifikace, pozitivní principy, zezábavňující principy; Fungování a vliv médií ve společnosti vliv médií na každodenní život, společnost, politický život a kulturu z hlediska současné i historické perspektivy; Tvorba mediálních sdělení tvorba mediálního sdělení pro školní časopis, rozhlas, televizi či internet; Práce v realizačním týmu utváření týmu, význam různých věkových a sociálních skupin pro obohacení týmu, komunikace a spolupráce v týmu; Stránka 16

17 Český jazyk a literatura - 1.ročník Výstupy RVP Učivo Ročníkové výstupy Průřezová témata Poznámky KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čtení - praktické čtení Čte vázaným slabikováním. OSV:rozvoj schopností poznávánícvičení smyslového vnímání,pozornosti a soustředění četba prvního slabikáře a první čítanky porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti naslouchání - praktické Porozumí mluveným pokynům. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru naslouchání - praktické, věcné; mluvený projev - komunikační pravidla Pojmenuje základní komunikační pravidla. OSV:mezilidské vztahy - chování podporující dobré vztahy; pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost mluvený projev- základy techniky mluveného projevu Opravuje nesprávnou a nedbalou výslovnost. v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči mluvený projev- základy techniky mluveného projevu Věnuje pozornost správnému dýchání při mluvení. volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích mluvený projev -komunikační pravidla, mimojazykové prostředky řeči (pozdrav, oslovení, omluva, prosba) Vyjadřuje se jednoduše vlastními slovy v komunikaci v nejběžnějších situacích. na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh mluvený projev -vyjadřování závislé na komunikační situaci písemný projev - základní hygienické návyky písemný projev - technika psaní písemný projev - technika psaní; žánry písemného projevu - blahopřání mluvený projev - komunikace Uvede příklady svých zážitků. Vybaví si a vyjmenuje hygienické návyky spojené se psaním. Píše tvary písmen a číslic, spojuje písmena i slabiky. Píše jednoduchá sdělení. Seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti. Stránka 17

18 JAZYKOVÁ VÝCHOVA rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná porovnává a třídí slova podle zobecněného významu děj, věc, okolnost, vlastnost rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky zvuková stránka slova, grafická podoba slova, dlouhé a krátké samohlásky Slovní zásoba a tvoření slov - slova a pojmy. Slovní zásoba a tvoření slov - význam jednoduchých slov Skladba; diakritická znaménka Odlišuje dlouhé a krátké samohlásky, člení slova na slabiky. Vybaví si význam běžně užívaných slov. Třídí jednoduchá slova podle jejich významu. Označí větu. odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě - mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování LITERÁRNÍ VÝCHOVA čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku vyjadřuje své pocity z přečteného textu rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností Pravopis - psaní velkých písmen Tvořivé činnosti s literárním textem (dramatizace, přednes, reprodukce slyšeného, výtvarný doprovod) Zážitkové čtení a naslouchání (dramatizace, výtvarné zpracování) Základní literární pojmy (druhy, žánry) - pohádka, rozpočitadlo, hádanka, báseň, čtenář, kniha Tvořivé činnosti s literárním textem Napíše velké písmeno ve svém jméně. Vázaně čte, přednáší jednoduché básně, říkadla, rozpočítadla. Jednoduše vyjádří své pocity z přečteného textu. Vybaví si a jednoduše popíše běžné pohádky. Pracuje s literárním textem podle pokynů učitele. OSV-rozvoj schopnosti poznávánícvičení schopnosti zapamatování Stránka 18

19 Český jazyk a literatura - 2.ročník Výstupy RVP Učivo Ročníkové výstupy Průřezová témata Poznámky KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA plynule čte s porozuměním texty čtení - praktické čtení, pozorné čtení Čte s porozuměním texty přiměřeného OSV:rozvoj schopností poznávánícvičení přiměřeného rozsahu a náročnosti rozsahu a náročnosti. smyslového vnímání,pozornosti a soustředění porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti písemný projev, naslouchání Reprodukuje, vybaví si a plní písemné nebo mluvené pokyny. OSV:mezilidské vztahy - chování podporující dobré vztahy; respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru naslouchání - praktické, věcné; mluvený projev - komunikační pravidla Používá základní komunikační pravidla. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích mluvený projev- základy techniky mluveného projevu mluvený projev- základy techniky mluveného projevu (dýchání, tempo řeči) mluvený projev -komunikační pravidla, mimojazykové prostředky řeči (mimika, gesta) - omluva, prosba, poděkování Opravuje nesprávnou a nedbalou výslovnost. Uplatňuje správné dýchání při mluvení, uvědomuje si nutnost vhodného tempa řeči. Volí verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných situacích. na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh mluvený projev -vyjadřování závislé na komunikační situaci (oslovení, zahájení a ukončení dialogu) písemný projev - základní hygienické návyky písemný projev - technika psaní (čitelný a úhledný písemný projev) písemný projev - technika psaní mluvený projev - komunikace; žánry písemného projevu - vypravování a popis na základě obrazového materiálu, adresa, blahopřání, pozdrav z prázdnin Vlastními slovy popíše své zážitky. Aplikuje základní hygienické návyky spojené se psaním. Píše věcně správně, provádí kontrolu. Píše věcně správně jednoduchá sdělení. Seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti, vlastními slovy vypráví jednoduchý příběh.jednoduše popíše věc (hračka). Stránka 19

20 JAZYKOVÁ VÝCHOVA rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná porovnává a třídí slova podle zobecněného významu děj, věc, okolnost, vlastnost zvuková stránka slova, grafická podoba slova, dlouhé a krátké samohlásky Slovní zásoba a tvoření slov - slova, pojmy, význam slov Slovní zásoba a tvoření slov - členění slov na slabiky, abeceda; třídění a porovnávání slov rozlišuje slovní druhy v základním tvaru Tvarosloví - slovní druhy (bez zájmen a příslovcí) užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves Tvarosloví spojuje věty do jednodušších souvětí Skladba - věta jednoduchá, souvětí; vhodnými spojkami a jinými spojovacími pořádek slov ve větě; výrazy rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě - mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování Skladba - druhy vět podle postoje mluvčího Pravopis - měkké a tvrdé souhlásky, znělé a neznělé souhlásky, pravopis ú/ů, typické příklady psaní velkých písmen, psaní skupin dě,tě,ně,bě,pě,vě,mě Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova. Porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená. Třídí a porovnává slova - věci, děje. Vyhledává a pojmenuje podstatná jména (osoby, zvířata, věci), slovesa, předložky, jednoduché spojky, citoslovce,přídavná jména, číslovky, částice. Vybere správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves. Spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami. Rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího, uvede jejich příklady. Odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách; dě,tě,ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě - mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických příkladech vlastních jmen osob, zvířat. Stránka 20

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Ludmila Plachá telefon: 384 392 430 zřizovatel: Město Strmilov e-mail: reditel@zsstrmilov.cz fax: 384 392 354 typ školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA OTEVŘENÉ KOMUNIKACE DALŠÍ KROK Dodatek k ŠVP Škola otevřené komunikace č.j. 177/06 platnému od 1.9.2006, tento dodatek vstupuje v platnost 1.9.2013

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE Obsah 1. Identifikační údaje... 1 1.1. Název ŠVP... 1 1.2. Údaje o škole...

Více

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola v Království učíme se, hýbeme se 1 Základní školy Milady Petřkové Velký Týnec Školní vzdělávací program

Více

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň 5 Učební osnovy Rozdělení vzdělávacích oblastí na jednotlivé obory (předměty) je prezentováno v kapitole 4 Učební plán (nebo viz. obsah). Na vzdělávání v rámci oblastí se podílejí i volitelné předměty,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2. verze (provedeny drobné úpravy formalního rázu) Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice 14-1 - OBSAH ŠKOLA, CESTA DO ŽIVOTA... 5 Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Navazujeme na tradice, směřujeme k budoucnosti Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Sokolov, ulice Pionýrů 1614, Sokolov verze 1.9./2013 Tento ŠVP platí od školního roku 2013/2014 pro 1. a 6. ročník. Který předmět je ve

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 2 Obsah 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více

I ve mně je lídr č. j.:mand/650/2014.

I ve mně je lídr č. j.:mand/650/2014. I ve mně je lídr č. j.:mand/650/2014. 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost dokumentu... 4 2 Charakteristika školy... 6 2.1 Úplnost a velikost

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3

Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3 1 OBSAH Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3 2. Charakteristika školy 4 2.1. Úplnost a velikost školy 4 2.2. Vybavení školy.. 4 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 4 2.4. Dlouhodobé projekty, mezinárodní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Červený Kostelec, Lhota OBSAH: 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Základní údaje o škole 1.3. Zřizovatel školy 1.4. Organizační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. H. C. JANA MASARYKA HARRACHOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. H. C. JANA MASARYKA HARRACHOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. H. C. JANA MASARYKA HARRACHOV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: Školní vzdělávací program pro základní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov verze č. 2 Předkladatel: Základní škola

Více

ŠVP pro ZV. Škola pro radost

ŠVP pro ZV. Škola pro radost ŠVP pro ZV Škola pro radost Zpracováno dle RVP ZV (verze 2013) Platnost od 1. 9. 2014 č. j. 198/14 švp autorka loga: Jana Doležalová, Hradištko 2009 1 Identifikační údaje 1.1 Název vzdělávacího programu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 1. Identifikační údaje 1. Název programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovaný

Více

Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice

Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 1.1. ZŘIZOVATEL... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. ÚPLNOST A

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání UČÍME SE PRO ŽIVOT Základní škola Zubří, okres Vsetín č.j. ZŠ 218/2007 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: UČÍME SE PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 53 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Č.j. 315/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda

Více

Kniha III 2. Oblasti hodnocení 11 Cíle, kriteria a nástroje v jednotlivých oblastech hodnocení 13 Časové rozvržení evaluačních činností 16

Kniha III 2. Oblasti hodnocení 11 Cíle, kriteria a nástroje v jednotlivých oblastech hodnocení 13 Časové rozvržení evaluačních činností 16 KNIHA III PŘÍLOHY OBSAH KNIHA I CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. 5 Úplnost a velikost školy.. 5 Vybavení školy.. 5 Charakteristika pedagogického sboru 6 Charakteristika žáků 6 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Předkladatel základní údaje 1.3. Zřizovatel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hamry Hamry 12, Brno - Maloměřice OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast

Více

Základní škola Kounice, okres Nymburk Školní vzdělávací program

Základní škola Kounice, okres Nymburk Školní vzdělávací program OBSAH 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika školy a charakteristika ŠVP... 4 2.1 Charakteristika školy... 4 2.1.1 Velikost a úplnost školy... 4 2.1.2 Vybavení školy... 5 2.1.3 Charakteristika pedagogického

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE - 1 - OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠVP 3 2.1.Charakteristika školy 3 2.2.Charakteristika ŠVP 4 2.3.Výchovné a vzdělávací strategie 5 2.4. Začlenění průřezových témat 11 3.

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více