Zpráva ze stáže ve Švédsku:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva ze stáže ve Švédsku:"

Transkript

1 Zpráva ze stáže ve Švédsku: Modely podpory pro rozhodování lidí s mentálním postižením Obsah 1. ÚVOD TRANSFORAMCE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SYSTÉM FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB... 4 Bydlení... 5 Zaměstnávání... 5 FUB The Swedish National Association for Persons with Intellectual Disability KONTROLA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ROLE GOD MANA - RÁDCE A FÖRLVALTARE - SPRÁVCE... 9 God man (dále jen G)... 9 Förvaltare (dále jen F)... 9 Úřad veřejného opatrovníka Výběr god manů a förvaltare Řízení o ustanovení god mana a förvaltare Monitoring a kontrola god manů a förvaltare Správa majetku Vzdělávání god manů a förvaltare Asociace god manů a förvaltare ZÁVĚR

2 1. ÚVOD Ve Švédsku je odlišná společensko kulturní situace než v České republice. Více zde důvěřují vládě, vládním organizacím a zákonům. Při návštěvě Stockholmu jsme slyšeli i kritické hlasy od pracovníků neziskových organizací a zástupců různých úřadů k výkonu podpory pro lidi s postižením, všechny se však odehrávaly v rovině: Ano, máme problémy, ale postupně se ve spolupráci s vládními orgány řeší. Vykonávat veřejnou službu je velmi prestižní záležitost a víra v sociální systém je, zdá se, i jedním z prvních ochranných prvků před zneužíváním nástrojů podpory pro lidi s postižením. Na stáži ve Švédsku jsme měli možnost hovořit s mnoha významnými lidmi v oblasti podporovaného rozhodování lidí s mentálním postižením. Setkali jsme se také s lidmi, kteří přímo poskytují podporu lidem s postižením (podpůrná osoba, god man). Lidé, se kterými jsme hovořili, opakovaně zdůrazňovali, že výchozím principem ve Švédsku je, že každý člověk je právně způsobilý. Následná podpůrná a ochranná opatření nastupují až v případě, kdy se prokáže opak. Systém zbavování a omezování způsobilosti byl ve Švédsku zrušen v roce Opatrovníka je možno ustanovit pouze osobám mladším 18 let, pro osoby dospělé tohoto užít nelze. V rámci stáže jsme získali mnoho poznatků o systému fungování sociálních služeb, o podporovaném rozhodování a opatrovnictví. Jako velice zajímavé a v české praxi využitelné vnímáme funkce god mana (rádce) a förvaltare (správce). Nepředkládáme tento model jako ideální, vhodný k plnému následování, to ani z hlediska kulturně společenské odlišnosti českého a švédského prostředí zřejmě nelze. Obsahuje ale řadu prvků, které jsou inspirativní a využitelné v českém prostředí. 2

3 2. TRANSFORAMCE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Většina témat a problémů, se kterými se ve Švédsku setkávají, se příliš neliší od témat a problémů, se kterými se setkáváme my zde v ČR. Švédsko procházelo před několika lety obdobnými procesy jako nyní Česká republika. Reforma systému sociálních služeb zde probíhala od r Ve Švédsku pomohla procesu transformace sociálních služeb medializace problematiky a prohlášení politiků a jiných významných lidí, kteří měli sami děti s mentálním postižením (dále jen MP). Změnil se také způsob nahlížení na lidi s postižením. Začalo se více upozorňovat na schopnosti lidí s MP, nikoli na jejich nedostatky. Při transformaci hrála podstatnou roli i nedobrá ekonomická situace, ta podpořila zrušení velkých institucí. Přesto zde byly samozřejmě velké dohady o dopadu, který transformace způsobí. Velké obavy měli zejména rodiče dětí s postižením. Na druhé straně se stále více začaly ozývat hlasy rodičů, kteří už nechtěli, aby jejich děti nadále žily v institucích. Zrušení velkých ústavů a institucí předcházelo rozhodnutí vlády o vyhlášení priorit a zastavení příjmu osob s MP do velkých institucí. V roce 1997 bylo zákonem stanoveno rozhodnutí o uzavření ústavních institucí nejpozději do konce roku Poslední velké zařízení bylo pak skutečně uzavřeno v r Každý člověk musel mít při odchodu ze zařízení plán, jak a kam se přestěhuje. Ombudsmanka pro lidi s postižením města Stockholm Ritta Leena Karlsson uvedla, že transformace probíhala především na úrovni obcí, které zpracovávaly plán pro transformaci. Jako první se z institucí stěhovaly děti. Ve Švédsku se osvědčila praxe, kdy z ústavních zařízení umožnili odcházet v první řadě lidem s nejtěžším postižením a až následně odcházeli lidé s menší mírou potřebné podpory. Po transformaci se ukázalo, že lidé s postižením se po opuštění ústavních zařízení stali daleko schopnějšími, než se původně očekávalo. Jak nám sdělila ombudsmanka města Stockholm, původní plán zmenšit počty osob v nově budovaných domácnostech na maximální počet 4-5 obyvatel bohužel z ekonomických důvodů neprošel a stále zde existuje u řady poskytovatelů sociálních služeb tendence soustřeďovat domky nebo byty pro lidi s MP do vzájemné blízkosti. Nynější maximální kapacita tzv. skupinového bydlení je 6 lidí ve dvou bytech vedle sebe. 3

4 3. SYSTÉM FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Lidé s postižením jsou ve Švédsku součástí společnosti jako každý jiný člověk. V roce 1994 byl schválen Zákon o podpoře lidí s vážným a dlouhodobým funkčním postižením (dále jen LSS). Zákon upravuje tyto služby: 1) Poradenství a jiné osobní podpory 2) Osobní asistenci 3) Služby průvodce 4) Osobní kontakt 5) Odlehčovací služby v domácnosti 6) Krátké pobyty mimo domov 7) Krátký dohled pro děti školního věku nad 12 let 8) Bydlení v rodinných domovech nebo v domovech se speciálními službami pro děti a dospívající 9) Pobytové programy se speciálními službami pro dospělé nebo speciálně přizpůsobené pobytové programy 10) Denní činnost. Zajímavá je například služba Osobní kontakt. Jedná se o placenou službu. Vykonává ji člověk, který se k jejímu výkonu přihlásí. Jedná se o běžného občana, není požadováno speciální vzdělání. Osobní kontakt dochází s uživatelem této služby například na kulturní akce podle jeho přání. Na podobné aktivity v ČR fungují na některých místech dobrovolnické programy. Dobrovolnictví je však ve Švédsku vnímáno jako něco nevhodného. K zajištění podpory by měly sloužit zejména peníze z vysokých daní, které všichni občané odvádí státu. Dobrovolnictví je tedy vnímáno trochu jako selhání systému. Podle Ritty Leeny Karlsson se ale situace postupně mění a dobrovolnictví je stále více přijímáno jako pozitivní možnost. Před účinností LSS byla sociální služba člověku přidělována na základě posudku od lékaře. Lékař usoudil, že je člověk nezpůsobilý a podle rozsahu postižení službu doporučil. V současné době se o služby žádá podle individuálních potřeb každého člověka. Za zajištění práv a potřebných sociálních služeb pro osoby s MP zodpovídá obec. Na obecním úřadě funguje pracovník Bistründshandläggare, u kterého může člověk s postižením žádat o podporu. Pracovník zhodnotí míru potřebné podpory a vytváří s klientem individuální plán. Pracovníci poskytovaných sociálních služeb tento plán revidují a zasílají 1 x rok zpět na úřad. Je ale těžké dodržovat tento interval ve Stockholmu je 120 pracovníků na cca 900 tis. obyvatel, v obci na cca 20 tis. obyvatel 5 pracovníků. Jednou za rok by se měl také scházet pracovník obce, god man (viz kapitola 6) a zástupci sociálních služeb k poradě a revizi plánů. Podle LSS by mělo docházet k individuálnímu posouzení potřeb každého člověkas MP. Neexistuje ale jednotná metodika a způsoby zjišťování a vyhodnocování potřeb se liší region od regionu. Existují ale snahy tyto odlišné postupy sjednotit. 4

5 Ve Švédsku byl zaznamenán velký posun způsobu poskytování sociálních služeb od velkých státních institucí poskytujících sociální služby k menším a soukromým poskytovatelům. Výhoda větších institucí je dle pracovnice FUB (The Swedish National Association for Persons with Intellectual Disability) Iren A hlund pouze v možnostech vzdělávání personálu. Menší poskytovatelé na vzdělávání nemají dostatek finančních prostředků. Nevýhodou větších poskytovatelů je to, že nemají snahu zaměřit se na individuální potřeby člověka. Zajišťují stravu, úklid, nákup pouze základní potřeby a nic dalšího. Bydlení Sociální služby jsou ve Švédsku odděleny od bydlení. Obec může pronajmout byt přímo člověku s MP, ten platí nájem (v případě potřeby s podporou god mana). Byty jsou v běžných obytných domech, kde jsou např. 2 patra vyhrazena pro lidi s postižením. Jedno patro obývá zhruba 6 lidí. Funguje zde v případě potřeby služba 24 hodin denně. Zaměstnávání Pro zajištění práce na běžném pracovním trhu je na úřadech práce zřízeno zvláštní oddělení pro lidi s postižením (labour office). Stát poskytuje firmám za to, že zaměstnávají osoby s postižením finance na část jejich platu (např. 60%, ale může být i 100%). Je možné se také obrátit na denní centra, která pomáhají lidem s postižením najít vhodnou práci, např. úklid ulic, práce v zahradnictví apod. (odměna ale bývá malá, např. 35 švédských korun za den, v přepočtu 105 Kč). FUB The Swedish National Association for Persons Disability with Intellectual Organizace FUB se zabývá podporou dětí, mladých a dospělých osob s mentálním postižením. Organizaci založili rodiče dětí s postižením, ale v současnosti v ní působí i další profesionálové. Organizace je financována ze státních dotací a členských příspěvků. Dalšími zdroji financování je např. dědictví od rodičů členů, výtěžek státní loterie apod. FUB má členů ze 165 míst po celém Švédsku. Členové organizace jsou většinou lidé s MP. Pracovnice Iren A hlund představila jejich současný projekt, ve kterém poskytují podporu rodičům, kteří sami mají mentální postižení. V 50 % případů jsou těmto rodičům odebrány děti s poukazem na to, že se o ně nemohou starat a jsou umístěny do jiných rodin, často místně hodně vzdálených. Organizace je podporuje v udržování kontaktu s dětmi (nemají např. peníze na cestování do vzdálených lokalit) a poskytuje i další podporu podle potřeby. 5

6 FUB podporuje také rodiče dětí s mentálním postižením. Tady je často největší problém v tom, že rodiče brání svým dětem dospět. Podle pracovnic FUB existují dvě skupiny rodičů, jedni usilují o změny pro své děti, druzí se je snaží držet doma nebo nad nimi mít co největší kontrolu. V rámci FUB vznikl projekt KLIPPAN (hora, skála), který je zaměřen na podporu lidí s postižením. Projekt představil pan Conny Berquist, který pracuje v kanceláři v rámci tohoto projektu jako informátor. V rámci své práce podporuje ostatní lidi s MP, podává informace, jezdí i do terénu a informuje veřejnost, jaké to je žít s MP. FUB poskytuje svým členům také osobní podporu. Pracovnice, která tuto podporu poskytuje, sama sebe označila jako kognitivní vozíček. Jedná se o poskytování podpory členům v jejich pracovním zapojení, pomoc s jejich účastí na různých poradách a konferencích, a to i mezinárodních, kde se jedná zejména o překladatelské činnosti a tlumočení. Dále poskytuje informace a podporu např. při změně god mana. Paní Kity, která ve FUB působí jako podpůrná osoba, ale zdůraznila, že do vztahu člověka s MP a god mana zásadně nevstupují. Paní Kity také upravuje dokumenty do formátu snadného čtení - easy to read, překládá náročné texty do srozumitelného jazyka, aby jim porozuměli i lidé s postižením. Kity se snaží lidem s postižením naslouchat, zaobírá se jejich problémy a snaží se vylepšovat jejich situaci a postavení ve společnosti. 6

7 4. KONTROLA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Obec má právo kontroly kvality poskytování sociálních služeb. Způsob provádění kontroly ze strany jednotlivých obcí se ale značně liší. Ve Stockholmu jsou dva inspektoři a je zde asi sociálních služeb. Národní rada pro zdravotnictví a sociální péči vydává pokyny k tomu, jak by mělo vypadat poskytování sociálních služeb a může i sama provést kontrolu. Také vydává zprávy o své činnosti, které obsahují doporučení. Národní rada má podobnou roli jako u nás ombudsman. Organizace FUB používá model kontroly sociálních služeb BUKU. BUKU znamená uživatelem řízené hodnocení a rozvoj kvality. Model je založen na předpokladu, že všichni lidé mají očekávání a potřeby, které mají být naplněny. Osoby se zdravotním postižením, stejně jako jejich rodinní příslušníci, by měli být schopni aktivně se podílet na rozhodování o poskytovaných sociálních službách a aktivitách, které pro ně mají zásadní význam. Model BUKU zkoumá individuální životní situaci člověka jako celek. Součástí hodnocení BUKU jsou různé oblasti např. trávení volného času, zdraví, péče o hygienu, zaměstnání apod. Při hodnocení BUKU je vytvořen výběrový tým odborníků. Tým pracuje po dobu pěti dnů - tři dny na místě a dva dny pročítá veškerou dokumentaci. V zařízení vede tým rozhovory a pozorování, sleduje obvykle 2 až 3 osoby, které zde pracují nebo žijí. Nikdo z hodnotícího týmu nesmí u hodnoceného poskytovatele aktivně působit. Z kontroly se zpracovává závěrečná zpráva, která poskytuje člověku, rodinným příslušníkům a pracovníkům poskytovaných sociálních služeb kompletní obraz o životní situaci člověka. Ve zprávě jsou uvedeny doporučení pro vedení a zaměstnance poskytovaných služeb. Je důležité, aby všechny doporučení a návrhy na změny a zlepšení, byly prezentovány personálu, který bude zodpovědný za jejich provedení. Následná kontrola plnění doporučení následuje cca za 1 rok. Iren z FUB si myslí, že k případnému zneužívání klientů dochází proto, že pracovníci nejsou dostatečně vyškoleni, že si neví v tak náročné práci rady (viz následující kapitola). 7

8 5. VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ Všichni odborníci, se kterými jsme se setkali, označili jako největší problém v současné praxi poskytování podpory lidem s postižením vzdělávání pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků. LSS neobsahuje žádné požadavky na jejich vzdělání. Velká část pracovníků nemusí mít, mimo krátkého školení pro zdravotnický personál, žádné další vzdělání. Zejména pro malé poskytovatele je obtížné (zejména z finančních důvodů) školit své zaměstnance. Pracovníci pak neumějí poskytovat lidem s MP dobrou podporu. Iren z FUB uvedla jako příklad společné domácnosti, kde se často podpora klientů zužuje na práci hospodyně, spíše než na skutečnou podporu jejich dovedností a rozvoj samostatnosti. S podporou volného času, vztahů a společenského života si nekvalifikovaní zaměstnanci většinou také neví rady. Pracovníci nemají dostatečné vzdělání v oblasti sociálních služeb a sami ani nevnímají potřebu se v dané oblasti vzdělávat. Ve Švédsku mají pracovníci v sociálních službách dle Iren z FUB nízký statut. Lidé nemají o tyto pracovní pozice příliš velký zájem, zejména pak mladí lidé. 8

9 6. ROLE GOD MANA - RÁDCE A FÖRLVALTARE - SPRÁVCE God man (dále jen G) G se do češtiny překládá většinou jako rádce. Jeho úkolem je poskytovat podporu při rozhodování člověku s mentálním postižením. G je ve Švédsku vnímán jako další zdroj podpory pro člověka s postižením, vedle sociálních služeb atd. Měl by být neutrální. Kdo má G, může stále sám o sobě rozhodovat a svobodně jednat, G do jeho rozhodování nemůže zasahovat. Rolí G je pomáhat zajistit dobré služby, hospodaření s penězi, kontakt s obcí, s lékaři a dalšími subjekty v komunitě. Jeho úkolem není poskytovat služby sám. To potvrdila také ombudsmanka Ritta, která uvedla, že funkce G je špatně pochopena nemá sám pečovat, má zadávat úkoly službám, starat se o ochranu zájmů člověka, nikoli sám tyto služby vykonávat. Förvaltare (dále jen F) F se překládá do češtiny jako správce. Je ustanovován tehdy, když se člověk s postižením není schopen postarat sám o sebe a svůj majetek, nebo když se ukáže, že nestačí podpora G. Podle slov vedoucího Úřadu veřejného opatrovníka (viz níže) je snahou ustanovovat F jen ve výjimečných případech, zejména tam, kde se jedná u člověka s postižením o velký majetek, správu značných finančních prostředků. Pro výkon F neexistují žádné stanovené předpoklady, není to profese. Pracovníci Úřadu veřejného opatrovníka řekli, že nechtějí, aby se profesí v budoucnu stala. Ustanovením funkce F reálně dochází k omezení ve způsobilosti v těch oblastech, kde je stanovena pravomoc F. Pokud ale postižený učiní předmětný úkon se souhlasem F, bude právní úkon platný. Osoba pod F může sepsat závěť, ale musí to být v souladu s vymezením pravomocí F či s jeho souhlasem. F může rozhodnout o tom, že se osoba odstěhuje do zařízení, kde je poskytována péče. Pro zdravotnické úkony existuje speciální právní úprava. Obecně souhlas F k vykonání zdravotnického úkonu není třeba. Reálně dochází k ustanovení F pro řešení situací, kdy má člověk například dluhy, je závislý na alkoholu, nebo drogách apod. Fungování G a F je na principu dobrovolnosti (většinou tuto pozici zastávají bývalí úředníci, sociální pracovníci, učitelé, policisté). 9

10 Úřad veřejného opatrovníka Fungování úřadu nám představil jeho vedoucí Ian Dickson Lauritzen. Úřad se skládá z 5 členů, 5 jejich zástupců a 20 zaměstnanců pro administrativu. Jsou zde funkce předsedy a vícepředsedy. Úřad ročně vynaloží na platy zaměstnanců 28, 5 mil. švédských korun, přitom 15 milionů jde z poplatků od osob, které mají G nebo F. 70% klientů si poplatek hradí sami. Aktuálně je asi ustanovených G a F. V úřadu jsou ale i další funkce (jako například podoba českého OSPODu až nezletilých osob), nejen péče o osoby s G a F. G a F dostává asi švédských korun ročně a může dostat i speciální prémii za zvláštní práci (například výměna bydlení, prodej velkého majetku, nakládání s pozůstalostí). Úřad má celostátní působnost. Institut G a F je určen pouze pro občany Švédska. Pod Stockholmským úřadem jsou občané města Stockholm a občané Švédska, kteří momentálně pobývají v zahraničí. Správa jejich věcí v rámci Evropy není problém, ale například v USA se jedná o značný problém, zejména proto, že právnické služby jsou zde drahé a klienti většinou přijdou o hodně peněz. Výběr god manů a förvaltare Švédský model institutů G a F se odklání od profesionality a požaduje pouze běžné schopnosti pro výkon této funkce. Nikdy se nejedná o profesionálního G či F, výkon pozice by neměl být jediným a hlavním zaměstnáním osoby vykonávající G a F. G či F musí být občanem Švédska. Musí jít o věrohodnou osobu, která bude funkci vykonávat ze své vůle. Je vhodné, aby tyto osoby měly určité zkušenosti s prací, která se podobá práci G či F (například učitel, sociální pracovník, účetní atd.). Na úřad se chodí hlásit přímo sami zájemci o výkon funkce G či F, bez vztahu ke konkrétní osobě. G či F jsou často členy asociací G a F. Ve Švédsku je jich několik a zabezpečují mj. i částečně vzdělávání pro G a F (viz níže). Ustavení za G či F člena rodiny je většinou nejjednodušší řešení, může to být ale často velmi problematické. Všichni odborníci, se kterými jsme ve Švédsku mluvili, se shodují, že je lepší když funkci G či F vykonává někdo jiný, než člen rodiny. Rodina má často tendenci člověka především chránit a ve výkonu těchto institutů směřovat spíše k opatrovnictví. V praxi častokrát dochází k řetězení funkcí rodič je zároveň asistentem osoby a zároveň G či F. Referující odborníci nám sdělili, že tato kumulace rolí je u rodičů tolerována, byť je to potencionálně problematické. U ostatních osob není možné, aby byl G či F současně např. osobním asistentem. G či F má většinou na starosti cca 4 lidi. Nicméně, došlo i k extrémním případům, kdy například jeden F měl na starosti i 70 osob (jednalo se zejména o účetní činnosti). Někdy G a 10

11 F funguje jako profesionál a poskytuje službu například lidem. V této podobě je to pro něj pak práce na plný úvazek. Na Úřadu veřejného opatrovníka nám ale sdělili, že se jim tento přístup příliš nelíbí. G a F by totiž neměl být nikdo na plný úvazek, neměl by to být profesionál, ale obyčejný člověk. Měl by využívat zdravý rozum. Ačkoliv je mezi způsobem výkonu funkce G a F významný rozdíl, často se stává, že G jsou zároveň i F. Řízení o ustanovení god mana a förvaltare K ustanovení G a F jsou potřebné následující doklady: zpráva od lékaře, zpráva ze sociálního odboru, informace o tom, proč je třeba, aby osoba měla tuto podporu a souhlas s ustanovením do funkce konkrétního G či F. Pokud o ustanovení G či F požádá přímo osoba s postižením nebo její rodina, můžou adresovat své podání přímo na soud. I v tomto případě se ale soud obrací na Úřad veřejného opatrovníka, aby ověřil zaslané informace nebo doložil nezbytné. Stanovisko Úřadu je významným prvkem při rozhodnutí soudu. Jmenovat G či F může pouze soud. Výměnu G či F za jiného G či F může provádět i Úřad veřejného opatrovníka. Řízení trvá většinou jeden měsíc, včetně ustanovení G či F. Monitoring a kontrola god manů a förvaltare G i F je povinen podávat 1x ročně zprávu o finanční situaci, kde jsou uvedeny příjmy a výdaje člověka. Formulář zprávy obsahuje řadu dalších otázek, např. zda byly využity všechny možnosti žádat o dávky a další příspěvky, otázky týkající se komunikace apod. Pokud Úřad zprávu nepřijme nebo ji nechá opravit, může se stát, že G a F nedostane odměnu. Pokud zprávu neopraví, může být i z výkonu své funkce odvolán. Kontrola je prováděna prostřednictvím County administration boards, tedy krajskými správními radami, které mají v kompetenci kontrolu spisů a toho, zda je vše v pořádku. Dalším článkem v systému kontroly je ombudsman pro spravedlnost, ombudsman for Justice (JO). Ten sleduje, zda je postup G či F v souladu s právem. Tomuto ombudsmanovi může kdokoli poslat podnět k prošetření činnosti G a F. Nezastupitelným článek kontroly je existence soudu, který řeší opatrovnické věci, ať již obvodních, resp. okresních, tak i odvolacího soudu. Správa majetku Osoba s postižením má účet, který spravuje G či F. Na účtu je však max švédských korun. Vedle tohoto účtu existuje ještě druhý účet, který je blokovaný. Úřad veřejného opatrovníka rozhoduje o tom, zda dojde k uvolnění peněz na to, aby se vyčerpané peníze z běžného účtu na něj opět dočerpaly ze zmrazeného účtu. 11

12 O neběžných právních úkonech rozhoduje také Úřad veřejného opatrovníka - např. při prodeji nemovitosti dává veřejný opatrovník souhlas k prodeji (hlavním faktorem je především cena). Po celou dobu procesu prodeje je veřejný opatrovník aktivní a jeho souhlas je z hlediska práva nezbytnou podmínkou pro to, aby k uzavření dohody skutečně mohlo dojít. Úřad požaduje např. tři nezávislé hodnocení budovy. Vzdělávání god manů a förvaltare Neexistuje žádné speciální vzdělávání k výkonu těchto rolí. Úřad žádné nezajišťuje. G a F jsou pouze informováni o tom, jak je třeba vyplňovat každoroční zprávy. Vzdělávání poskytují interně asociace G a F. Obec má povinnost organizovat vzdělávací kurzy pro G a F. Kurzy nejsou pro G a F povinné. Kurzy jsou zaměřeny zejména na hospodaření s financemi. Asociace god manů a förvaltare Cílem asociací je prosazování společných zájmů před vládou, poradenství a realizace přednášek a vzdělávání pro G a F. Asociace realizuje vzdělávání ve 3 klíčových oblastech: sociální, právní a správy finančních prostředků. Některé kurzy jsou zaměřeny na komunikaci s lidmi s postižením a síťování. Dále G a F informují zejména o tom, co se jak vyplňuje do každoročních zpráv a o vhodných postupech např. co je třeba zjistit pro ustanovení G a F. Asociace, s jejíž členkou jsme na stáži mluvili, má ve Stockholmu asi 450 G a F, členství v ní není povinné. Asociace spolupracuje s Úřadem veřejného opatrovníka (viz výše). 12

13 7. ZÁVĚR Švédský systém podpůrcovství a opatrovnictví se jeví jako funkční a dostatečně proporcionální s ohledem na přiměřenou míru potřebné ochrany osob, které si svým jednáním mohou způsobit újmu a potřebují podporu při samostatném rozhodování. Staví na vyspělosti občanské společnosti a morálním kreditu osobnosti. Být god manem či förvaltare je ve Švédsku prestižní záležitostí, lidé se sami hlásí k výkonu těchto funkcí. Problematické může být, stejně jako v českém prostředí, když funkci G či F vykonává rodinný příslušník. V těchto případech může docházet k překračování stanovených pravomocí. Preferuje se tedy, aby G či F vykonával někdo jiný, nejlépe člověk, který má již určité zkušenosti s prací, která se vztahuje k podobným oblastem jako funkce G či F (například učitel, sociální pracovník, účetní atd.) Úřad veřejného opatrovníka, který v systému přebírá velkou část agendy našich opatrovnických soudů a zároveň řeší věci v krátké době, by byl velice dobře využitelný v našem systému. Ve Stockholmu funguje ombudsman města Stockholm, který hají zájmy lidí s postižením a vyjednává s politiky o zlepšování jejich životní situace. Zodpovídá za všechny oblasti týkající se života lidí s postižením výstavba, sociální oblast, vzdělávání. Řídí se vládními pravidly, ale má stanovena i svá pravidla. Jeho hlavním cílem je zlepšení přístupnosti veřejných služeb občanům s postižením a řešení jejich konkrétních problémů. Ve Švédském systému lze nalézt hodně prvků, které by bylo možné využít v českém prostředí. Samozřejmě ani ve Švédsku není vše ideální, jak už zde bylo několikrát zmíněno. Švédové se snaží problémy intenzivně řešit ve spolupráci s vládou a vládními orgány, kterým naprosto důvěřují. Možnosti využití jednotlivých prvků Švédského systému v podmínkách ČR budou dále v projektu popsány v dalších výstupech. Zpracovali: Jaroslava Sýkorová - odborný garant/ lektor Romana Trutnovská administrativní pracovník/lektor Barbora Rittichová - právnička Marcela Lutonská členka konzultační skupiny Daniel Lindenberg člen konzultační skupiny Václav Štrunc projektový manažer 13

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku Úplné znění Název spolku: Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, z. s. Užívané zkratky: SF DHR, z. s. Sídlo: Brno, Zubatého 1, 614 00 Obsah stanov: I. Základní

Více

A3 HnutíNezávislý život. Elena Pečarič. YHD Sdružení pro teorii a kulturu postižení(slovinsko)

A3 HnutíNezávislý život. Elena Pečarič. YHD Sdružení pro teorii a kulturu postižení(slovinsko) A3 HnutíNezávislý život Elena Pečarič YHD Sdružení pro teorii a kulturu postižení(slovinsko) 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU I. ÚČEL A POSLÁNÍ NADACE TAŤÁNY KUCHAŘOVÉ - KRÁSA POMOCI Účelem nadace je zajištění finanční, materiální, humanitární, právní, odborné, personální nebo vzdělávací podpory a pomoci zdravotně, sociálně či

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz www.nadacesirius.cz Výzkumné otázky I. Co profesionálům z oblasti náhradní péče o dítě přinesly

Více

Statut F-nadace lánek I Základní ustanovení lánek II el nadace lánek III Správce nadace lánek IV Správní rada

Statut F-nadace lánek I Základní ustanovení lánek II el nadace lánek III Správce nadace lánek IV Správní rada Statut F-nadace (úplné znění ke dni 30.4.2009) Článek I Základní ustanovení 1. Název nadace je F-nadace (dále jen nadace ), IČO 60449837. Nadace vznikla registrací u Obvodního úřadu v Praze 3 dne 25. července

Více

STANOVY. občanského sdružení DOMOV JITKA dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I Úvodní ustanovení

STANOVY. občanského sdružení DOMOV JITKA dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I Úvodní ustanovení STANOVY občanského sdružení DOMOV JITKA dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I Úvodní ustanovení DOMOV JITKA Název občanského sdružení: Sídlo: Vsetín 755 01,

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V KASTÍLII A LEÓNU (ŠPANĚLSKO) A JEJICH FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ASOCIACE AUTISMO BURGOS

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V KASTÍLII A LEÓNU (ŠPANĚLSKO) A JEJICH FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ASOCIACE AUTISMO BURGOS SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V KASTÍLII A LEÓNU (ŠPANĚLSKO) A JEJICH FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ASOCIACE AUTISMO BURGOS BRNO 14. LISTOPADU 2013 DĚTSTVÍ Sociální služby > Raná péče Vzdělávání > Školní

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s.

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Čl. I Základní ustanovení Název sdružení: ProWaldorf Karviná, o. s. Sídlo: Na Kopci 2108/48, Karviná Mizerov, 734 01 Čl. II Právní postavení sdružení

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Platnost: od 1. 1. 2013 Směrnice č.: LX OA - 001 (R1) Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Obsah směrnice: I. Veřejný závazek II. Ochrana před předsudky a možné negativní hodnocení

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo STANOVY SPOLKU KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava Čl. 2 Statut

Více

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 136 VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 1 ÚVOD A KONTEXT Ačkoliv autoři Bílé knihy (Národní program rozvoje vzdělávání v České republice 2001) v rámci

Více

Aktuální změny v legislativě zdravotnických prostředků. Odbor farmacie Mgr. Kateřina Pavlíková

Aktuální změny v legislativě zdravotnických prostředků. Odbor farmacie Mgr. Kateřina Pavlíková Aktuální změny v legislativě zdravotnických prostředků Odbor farmacie Mgr. Kateřina Pavlíková Základní ustanovení Nový zákon o zdravotnických prostředcích účinnost: 1.4 2015 sjednocuje význam pojmů tak,

Více

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce. Multifunkčnost sociálního pracovníka

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce. Multifunkčnost sociálního pracovníka Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Multifunkčnost sociálního pracovníka Představení, cíl příspěvku Mgr. Naděžda Škrabalová, DiS. Cílem je podpořit účastníky semináře při stanovování

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Odlišné resorty, jeden člověk. Nutnost propojení transformačních procesů v sociálních službách a ve zdravotnictví.

Odlišné resorty, jeden člověk. Nutnost propojení transformačních procesů v sociálních službách a ve zdravotnictví. Odlišné resorty, jeden člověk. Nutnost propojení transformačních procesů v sociálních službách a ve zdravotnictví. Milan Šveřepa Centrum podpory transformace, o.p.s. Konference sociální psychiatrie, Přerov,

Více

3. výzvu k podání žádostí o nadační příspěvek

3. výzvu k podání žádostí o nadační příspěvek Nadační fond CESTA KE VZDĚLÁNÍ Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1 Nadační fond Cesta ke vzdělání se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 vyhlašuje 3. výzvu k podání žádostí o nadační příspěvek

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Vyhodnocení a shrnutí výstupů za jednotlivé pracovní skupiny

Vyhodnocení a shrnutí výstupů za jednotlivé pracovní skupiny Vyhodnocení a shrnutí výstupů za jednotlivé pracovní skupiny WORKSHOP Sociální práce s rodinou s dětmi Možnosti nastavení efektivní spolupráce pracovníků OSPOD a sociálních služeb II 12. 12. 2013 DK Akord

Více

Statut Rady pro výzkum a vývoj

Statut Rady pro výzkum a vývoj Statut Rady pro výzkum a vývoj P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2005 č. 82, ve znění usnesení vlády: ze dne 19. října 2005 č. 1354, ze dne 15. listopadu 2006 č. 1321, ze dne 19. března 2007

Více

Způsobilost k právním úkonům. Právní ochrana lidí s postižením

Způsobilost k právním úkonům. Právní ochrana lidí s postižením Způsobilost k právním úkonům Právní ochrana lidí s postižením 1 Rozhodování lidí s postižením Autonomní - Člověk rozhoduje samostatně, nese důsledky svých rozhodnutí sám a je za ně odpovědný. Náhradní

Více

Členské a klubové příspěvky

Členské a klubové příspěvky Členské a klubové příspěvky Asociace školních sportovních klubů České republiky Identifikační číslo: IČ: 45773688 Sídlo spolku: José Martího 269/31, Veleslavín, 162 00 Praha Údaje o zápisu ve spolkovém

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Smlouva. o poskytování služby Podpora samostatného bydlení. 1. Pan/paní (jméno a příjmení): Datum narození: Adresa trvalého bydliště: Ulice: Město:

Smlouva. o poskytování služby Podpora samostatného bydlení. 1. Pan/paní (jméno a příjmení): Datum narození: Adresa trvalého bydliště: Ulice: Město: Smlouva o poskytování služby Podpora samostatného bydlení 1. Pan/paní (jméno a příjmení): Datum narození: Adresa trvalého bydliště: Ulice: Město: a 2. Rytmus od klienta k občanovi o.p.s. Adresa: Londýnská

Více

P O S K Y T O V Á N Í I N F O R M A C Í podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění

P O S K Y T O V Á N Í I N F O R M A C Í podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění P O S K Y T O V Á N Í I N F O R M A C Í podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění 1. P R A V O M O C I A PŮSOBNOST ŘEDITELE ŠKOLY Mgr. Jan Pavelka byl jmenován do funkce ředitele školy Radou Moravskoslezského

Více

STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku

STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku 1 HARANT - Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z. s., stanovy STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Název a sídlo Název: HARANT - Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z. s. Sídlo: U

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy ZŠ, Mendelova má sídlo v ZŠ, Mendelova v Karviné Hranicích, ulice Einsteinova 2871. Čl. II Právní poměry 1.

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s.

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava

Více

P o m o c b e z h r a n i c

P o m o c b e z h r a n i c Stanovy občanského sdružení P o m o c b e z h r a n i c Článek I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Pomoc bez hranic Sídlo sdružení: Neústupného 1839/8, Praha 5 Článek II Právní postavení sdružení

Více

7. výzvu k podání žádostí. o nadační příspěvek

7. výzvu k podání žádostí. o nadační příspěvek Nadační fond CESTA KE VZDĚLÁNÍ Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 Nadační fond Cesta ke vzdělání se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 vyhlašuje 7. výzvu k podání žádostí o nadační příspěvek

Více

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE O DÍTĚ V okamžiku, kdy sociální pracovnice a přizvaní odborníci a organizace dokončili

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU..

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU.. Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00027 s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Informace o škole IČO: 666 10 699

Informace o škole IČO: 666 10 699 Informace o škole Název školy: Hotelová škola Třebíč Sídlo: Sirotčí 4, 674 01 Třebíč IČO: 666 10 699 Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovací listina: Hotelové škola Třebíč byla zřízena na základě

Více

PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ

PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ MĚSTSKÝ ÚŘ AD TŘINEC ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Metodika odboru sociálních věcí č. 7/2014 ve znění Dodatku č. 1 s účinností ode dne 01.06.2015 PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ Vydal:

Více

STANOVY. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Právní postavení sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. 4 Členství

STANOVY. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Právní postavení sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. 4 Členství Stanovy sdružení STANOVY Čl. 1 Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Křídla pro pěstouny o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo sdružení: Podlažice 111, 538 51 Chrast Čl. 2 Právní postavení sdružení 1.

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje prosinec 12/2010 Metodické doporučení k oblastem:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje prosinec 12/2010 Metodické doporučení k oblastem: Krajský úřad Královéhradeckého kraje prosinec 12/2010 Metodické doporučení k oblastem: 1) Cílová skupina 2) Nabídka služeb (základní a fakultativní činnosti) 1) CÍLOVÁ SKUPINA Základním stavebním kamenem

Více

systému péče o ohrožené děti

systému péče o ohrožené děti Seminář pro členy krajských koordinačních skupin k transformaci systému péče o ohrožené děti Transformace a sjednocení Síť služeb Transformace stávajících služeb systému péče o ohrožené děti Benešov 13.

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012 PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně právní ochraně dětí schvalovací proces Prošla dvakrát mezirezortním

Více

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Schváleno VV AŠSK ČR 26. 6. 2013 (jednotlivé články předpisu podléhají Stanovám AŠSK ČR, schválených XV. sněmem 12. 4. 2013 a

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net Valná hromada občanského sdružení dne 10.2.2005 schválila Organizační řád sdružení, ten byl novelizován na náhradní Valné hromadě konané 7.7.2008 a náhradní Valné hromadě

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb Místo realizace: Domov Bílá Opava Závaznost pro: Domov se zvláštním režimem Platnost od: 01. 06. 2014 Nespokojený

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz STANOVISKO č. 1/2007 červen 2007 Stanovisko k aplikaci práva na ochranu osobních údajů při poskytování informací

Více

Standardy kvality pro OSPOD

Standardy kvality pro OSPOD 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své spádové oblasti. 1b Doba výkonu sociálně-právní

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5. Informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5. Informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5 č.j. 81/05/2015 Informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vypracovala: Mgr. Bušková Věra Schválila: Mgr. Bušková Věra Vydáno dne:

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s. Článek I Úvodní ustanovení: Název občanského sdružení: Mateřské centrum Studánka Zličín Sídlo: Nedašovská 354, Praha 5 Zličín, 155 21 Článek

Více

Stanovy Akademie nadání o. s.

Stanovy Akademie nadání o. s. Stanovy Akademie nadání o. s. Preambule Sdružení se zakládá z iniciativy rodičů a profesionálů pracujících s nadanými dětmi a jejich rodinami. Sdružení je organizačně i jinak nezávislé na státních orgánech,

Více

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující rodiče, děti s poruchou autistického spektra (PAS), jejich přátele, odborníky a příznivce.

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující rodiče, děti s poruchou autistického spektra (PAS), jejich přátele, odborníky a příznivce. Stanovy občanského sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: ADAM Autistické děti a my (dále jen "sdružení") Sídlo: Dlouhá třída 79/1101, Havířov, PSČ 736 01 Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné,

Více

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis:

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Název standardu 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4a) Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Stanovy občanského sdružení PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství

Stanovy občanského sdružení PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství Stanovy občanského sdružení PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství PREAMBULE My spotřebitelé biopotravin a příznivci ekologického zemědělství se svobodně sdružujeme za účelem

Více

Zkvalitňování životních podmínek Naplňování lidských práv Přeměna velkokapacitních služeb sociální péče Vytvořit koordinovanou síť služeb

Zkvalitňování životních podmínek Naplňování lidských práv Přeměna velkokapacitních služeb sociální péče Vytvořit koordinovanou síť služeb Proč transformujeme N E P L Á N U J E M E P O U Z E N O V É S O C I Á L N Í S L U Ž B Y, P L Á N U J E M E S P Í Š E T O, J A K C H C E Č L O V Ě K S P O S T I Ž E N Í M Ž Í T, B Y D L E T, P R A C O V

Více

ECB-PUBLIC. 1. Úvod. 2. ECB a její správní revizní komise

ECB-PUBLIC. 1. Úvod. 2. ECB a její správní revizní komise Výzva externím odborníkům k vyjádření zájmu o jmenování do funkce náhradníka člena správní revizní komise Evropské centrální banky (Frankfurt nad Mohanem, Německo) 1. Úvod Nařízení Rady (EU) č. 1024/2013

Více

Žádost o poskytnutí sociální služby

Žádost o poskytnutí sociální služby Žádost o poskytnutí sociální služby Chráněné bydlení Sv. Michaela, Diecézní charita Brno - Služby Brno, Gorkého 34, 602 00 Brno Vážený žadateli, tato žádost nám poskytne základní informace o Vás a o motivaci,

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

Závazek, spolupráce a kompromis

Závazek, spolupráce a kompromis Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Závazek, spolupráce a kompromis Aneb jak vznikla úmluva o právech osob se zdravotním postižením Camille Latimier Praha, 17.3.2012

Více

Doporučený postup č. 2 /2014

Doporučený postup č. 2 /2014 Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor sociálních služeb Doporučený postup č. 2 /2014 Problematika neregistrovaných sociálních služeb a stíhání správního deliktu poskytování sociálních služeb bez oprávnění

Více

SPOLEK PRO LŮŽKOVÝ HOSPIC MEZI STROMY, z. s.

SPOLEK PRO LŮŽKOVÝ HOSPIC MEZI STROMY, z. s. SPOLEK PRO LŮŽKOVÝ HOSPIC MEZI STROMY, z. s. STANOVY SPOLKU Čl. I Název a sídlo Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení 1 Název a sídlo 1.Přesný název sdružení je Opři se, o. s. Stanovy občanského sdružení 2.Adresa sdružení je Boženy Koutníkové 2022, Čelákovice, 250 88. 2 Náplň sdružení 1.Podpora dětí vyrůstajících v dětských

Více

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost naplnit. Politici, úředníci a často ani poskytovatelé sociálních

Více

Stanovy. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek

Stanovy. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek Stanovy Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek I. Název a sídlo 1) Název sdružení: Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek (

Více

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti. Karlovy Vary, 8. října 2012 MPSV

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti. Karlovy Vary, 8. října 2012 MPSV Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti Karlovy Vary, 8. října 2012 MPSV Klíčové aktivity: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU Pečovatelská služba MČ Praha 20 je terénní sociální služba, poskytovaná dle 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, osobám, které mají sníženou

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992 280 Z Á K O N České národní rady ze dne 28. dubna 1992 o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních

Více

Hodnocení spokojenosti zaměstnanců

Hodnocení spokojenosti zaměstnanců Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Hodnocení spokojenosti zaměstnanců ZPRÁVA ZA ROK 2013 z k r á c e n é v y d á n í v e ř e j n o s t Dotazník hodnocení spokojenosti ze strany zaměstnanců nastavuje

Více

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení Stanovy podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Občanské sdružení GAVANET Hlava I Základní ustanovení Tyto stanovy upravují postavení a právní poměry v Občanském sdružení GAVANET

Více

BOZP TRENDY VE VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ V ZEMÍCH EU A V ČR

BOZP TRENDY VE VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ V ZEMÍCH EU A V ČR BOZP TRENDY VE VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ V ZEMÍCH EU A V ČR PhDr. Lidmila KLEINOVÁ, CSc KONSTATOVÁNÍ Každá státní instituce zodpovědná za BOZP v každé evropské zemi si v rámci svých kompetencí a zodpovědností

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

Obec Lipová vznikla 1. ledna 1992 na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra

Obec Lipová vznikla 1. ledna 1992 na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra OFICIÁLNÍ NÁZEV DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ vznikla 1. ledna 1992 na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra č. j. VSC-3-4003/91 ze dne 13. prosince 1991, oddělením od města Slavičína. tvoří jeden územně samosprávní

Více

Stanovy Asociace dospělých pro hyperaktivní děti, o.s.

Stanovy Asociace dospělých pro hyperaktivní děti, o.s. Stanovy Asociace dospělých pro hyperaktivní děti, o.s. Čl. 1. Název a sídlo Sdružení nese název Asociace dospělých pro hyperaktivní děti, o.s. (dále jen sdružení ). Sídlo: Družstevní 465, 252 62 Horoměřice

Více

Pracovní rehabilitace

Pracovní rehabilitace Novela zákona o zaměstnanosti, přijatá zákonem č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona

Více

Stanovy organizace. OliMali. stanovy občanského sdružení

Stanovy organizace. OliMali. stanovy občanského sdružení Stanovy organizace OliMali stanovy občanského sdružení 1. Základní ustanovení a) Název sdružení: OliMali b) OliMali (dále jen sdružení) je neziskové, charitativní sdružení k poskytování obecně prospěšných

Více

Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov

Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov STANOVY I. Úvodní ustanovení 1.1 Název spolku: Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov (dále jen Spolek). 1.2 Sídlo Spolku: Na Závodí 70, 739 25 Sviadnov 1.3 Spolek je založený na principu

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31.

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. března 2005 http://www.denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Úroky na bankovních účtech

Více

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR 17. září 2014 Odbor ochrany práv dětí Národní strategie ochrany práv dětí a související AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012

Více

Právní způsobilost a opatrovnictví

Právní způsobilost a opatrovnictví Právní způsobilost a opatrovnictví JUDr. Dana Kořínková Potřeby člověka se sníženou schopností správně se rozhodovat Právní úprava sleduje ochranu v různých situacích pomoc/zastoupení při realizaci právních

Více

Stanovy České komory zdravotnických pracovníků

Stanovy České komory zdravotnických pracovníků Stanovy České komory zdravotnických pracovníků Sjezd delegátů České komory zdravotnických pracovníků schvaluje tento Stavovský předpis. Část první Obecná ustanovení 1 (1) Stanovy České komory zdravotnických

Více