Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katedra geotechniky a podzemního stavitelství"

Transkript

1 Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Zakládání staveb Úvod doc. Dr. Ing. Hynek Lahuta Inovace studijního oboru Geotechnika CZ.1.07/2.2.00/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

2 ÚVOD K ZAKLÁDÁNÍ STAVEB Významné osobnosti: C.A.COULOMB (1973) - teorie pevnosti, stability a tlak zemin na konstrukce K. TERZAGHI - moderní mechanika zemin (1925) T. Young, L.Prandtl, J.Boussinesq, B.Pascal V. Mencl, A. Myslivec, J. Eichler, J. Jesenák mechanika zeminn Z. Bažant, J. Hulla, J. Šimek, I. Trávníček zakládání staveb Ve vývoji MZ - společnost ISSMGE (zal. 1936) Teoretický základ: ing. geologie, hydrogeologie, mechanika zemin a hornin. Doplňkové znalosti: stavební mechanika, pružnost a pevnost, dynamika, hydraulika, stavební konstrukce i ekonomika. Dnes: zvýšené požadavky na založení (využití podzemních prostor, nedostatek prostoru v centrech měst) Náplň ZS je řešit 2 úlohy: návrh a vytvoření základu základ (plošný, hloubkový) základová půda návrh stavební jámy (nezřídka složitější problematika než samotný základ) ZEMINA JAKO PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ Geotechnické třídění (charakter a podstata pevnosti): pevná (skalní a poloskalní) p ) hornina hornina soudržná (jílovitá) zemina nesoudržná Podstata pevnosti u zemin: soudržnýc ch nesoudržných síly H O a částic cemi 2 cementace částic tření dilatance nepraváá soudržnost vnitřní tření dilatance - 1 -

3 Vliv struktury horninového masívu na tyto vlastnosti: rozdíl r v pojmech mas ho or K s K s součinitel strukturního oslabení VLASTNOSTI ZEMIN POPISNÉ FYZIKÁLNÍ Rozměry pevných částicc - zrnitostt a názvy zemin % zastoupení zrn - graficky jako křivka zrnitosti zrna < 0,06 mm suspenze; 0,066 mm < zrna < 60 mm síta 100 jíl prach jemný písek střední hrubý drobný štěrk střední hrubý propady síty v % hmotnosti zrn ,001 0,002 0, ,01 0,02 0,063 0,125 0,25 0, rozměry otvorůů sít (mm) Obr. 1. Obalová křivka zrnitosti vzorků spraší (stavba ČD Brno 1.část odstavného nádraží,, 2003) Hustoměrná metoda Základ Stokesův zákon pro klesání kulové částice průměru 0,2 až 0,002 mm ve vodě: s w 2 v d 18 - dynamická viskozita /Pas/ Pro stálou teplotu a měrnou tíhu: v Cd 2 Pro teplotu vody 20 C bude C=

4 Pro známé v dostaneme průměr zrna d 0, 001 s t Inovace studijního oboru Geotechnika Používáme Cassagrandův hustoměr, měření 24 hodin. Základ názvu - podstatné jméno j Složka - přídavné jméno (15( - 35 %) Příměs % Zkratky: první symboll - základ druhý symbol - přídavná část příměs - pomlčka Číslo nestejnozrnitosti C d d u Číslo křivosti C c d 30 d d Klasifikační systémy - ČSN EN ISO , 2 Geotechnický průzkum a zkoušení Pojmenování a zatřiďování zemin (1 Pojmenování a popis, 2 Zásady zatřiďování), ČSN Navrhování a provádění zemního tělesaa pozemních komunikací (Příloha A Klasifikace zemin pro pozemní komunikace), ČSN Malé vodní nádrže, 2011 ČSN a ČSN vycházejí z mezinárodní klasifikace USCS (Unified Soil Classification System) ), který je založen na n zrnitostní analýze a stanovení Atterbergových mezí. Neplatné normy obsahující klasifikační systémy - ČSN Zakládání staveb / Základováá půda podd plošnými základy - zrušena (klasifikace přejata do ČSNN ) - ČSNN Klasifikace zemin pro dopravní stavbyy - zrušenaa

5 Pojmenování dle EC7: Inovace studijního oboru Geotechnika čitý štěrk (sandy gravel) (sagr) bě písčitý jemný štěrk (coarse y fine gravel) (csafgr) dně písčitý prach (medium y silt) (msasi) ně štěrkovitý hrubozrnný písek gravelly coarse sand) (fgrcsa) chovitý jemný písek (silty( fine ) (sifsa) ně štěrkovitý, hrubozrnně ý prach(fine gravelly, coarse y silt) (fgrcsasi) dně písčitý jíl (medium sandy (msaci). nda sah štěrku (2 mm -63mm) sah písku (0,063 mm - 2 mm) sah jemnější frakce (< 0,063 mm) sah jilů v % z celkové hmotnosti é a jemné frakce zeminy (velikost < 63 mm) mnozrnné zeminy (hlína a jíl) miny o různé zrnitosti (hlinité( neboo ité štěrky a písky) ubozrnné zeminy (štěrky a písky) mina Objemová a měrná tíha: : 3 fázový systém po vysušení 2 fáze. Obr. 2. Zemina jakoo 3fázový systém, resp. 2fázový - 4 -

6 Objemová tíha: G V Objemová tíha po vysušení: d G d Objemová tíha (efektivní)) pod hladinou vody: V SU 1 n s w Gd s V V Měrná tíha: p Pórovitost a číslo pórovitosti: pórovitost čísloo pórovitosti n V p d 1 Vp e d V V V s e n 1 e p s 1 Hutnost: Pro nesoudržnouu zeminu - relativní hutnost I D e e max max e e min kypré < 0,33 středně hutné 0,33-0,67 hutné > 0,67 Vlhkost a stupeň nasycení: Vlhkost (důležitá pro Atterbergovi meze) w G Gw d V S r V stupeň nasycení pw p suché zavlhnuté 0 0,,01-0,25 vlhké mokré velmi mokréé nasycené 0,25-0,55 0,5-0,75 0,75-0,99 1 Tvar zrn: Závisí na druhu mateřské horniny a délce transportu Suchá cesta (gravitačně, činnost větru) rychleji úlomkyy opracujee než vodní prostředí Podle tvaru a opracovanosti rozlišíme říční (sklovitý lesk se zachovalými lomovými plochami) a váté (dokonale zaoblené hrany a mléčný lesk obroušených povrchů) jemnozrnné křemité písky - 5 -

7 ČSN posuzuje tvar zrn podle zakulacení (sféricita) a zaoblení. Zakulacení zrn (podle poměru střední osy ke dlouhé): - stejnorozměrná - plochá - ploše protáhlá - protáhlá Zaoblení zrn (vizuálně): ostrohranná poloostroh hranná polozaoblená (angulární) (subangulá( ární) zaoblená Tab. 1. Škála pro odhad tvaru klastickýchh zrn. V případě hrubých frakcí je j tvar částice popsán jejich angularitoa ou, tvarem a povrchovou texturou, viz tab. 2. parametr angularita/zaoblenost tvar povrchová textura Tab.2. Názvy pro stanovení tvaru zrna. tvar částice velmi ostrohranný ostrohranný slabě ostrohranný slabě zaoblený zaoblený dobře zaoblený kvádrový plochý podlouhlý drsná hladká - 6 -

8 1. Obchodní centrum m Myslbek (1995) stavební jáma, hluboká m, jee zajištěna kotvenými konstrukčními podzemními stěnami. Okolní objekty a komunikace byly zabezpe- čeny tryskovou injektáží a mikropilotovými stěnami. 2. Nový silniční most v Ústí n-labem (1998) vlevo: jediný pylon mostu je založen v jímce z podzemních stěn vyhloubené až na pevný skalní podklad. Vpravo: pohled na dokončenou mostní konstrukci 3. Most přes vodní nádržž Skalka u Chebu (1994) opěry i pilíře mostu mezinárodní silnice E48 jsou založeny na elementech železobetonových podzemních stěn

9 Obr. 4. Strahovv ( ) kotvení severního portálu tunelu, tvořeného pilotovou stěnou, reinjektabilními pramencovými kotvami v délkách m. Obr. 5. Elektrárna Mělník, výklopník vápence (1994) - zapažení stavební jámy pro studenty byly vytvořeny v rámci projektu: Inovace studijního oboru geotechnika financovaného z prostředků EU a státního rozpočtu ČR

10 Obr. 6. Stavební jáma pro hotel Renaissance ( ) zajištěná kotvenými podzemními stěnami a tryskovou injektáží (vlevo). Stavební jáma pro hotel Renaissance ( ) detailní pohledy na sloupy tryskové injektáže, které zpevnily zeminu přímo pod základy okolních objektů a dovolily otevřít stavební jámu až k jejich nosným obvodovým zdem (vpravo). Obr. 7. Zajištění stavební jámy v Brně kotveným záporovým pažením (1996) - 9 -

11 Obr. 8. Famírova ulice ( ) úprava komunikace prefabrikovanými podzemními stěnami Obr. 9. Slánského ulice, podchod pro pěší (1990)) vybudovaný pod frekventovanou vozovkou z prefabrikovaných podzemních stěn Obr. 10. Porušení pilotového základu

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Základní vlastnosti zemin a klasifikace zemin cvičení doc. Dr. Ing. Hynek Lahuta Inovace studijního oboru Geotechnika CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Tento projekt

Více

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ING. JOSEF PANÁČEK BETONOVÉ MOSTY I MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

3 Plošné základy. 3.1 Druhy plošných základů. Plošné základy

3 Plošné základy. 3.1 Druhy plošných základů. Plošné základy Plošné základy 3 Plošné základy Plošné základy, jež jsou nejspodnější částí konstrukce stavby, přenášejí veškeré zatížení ze stavby do základové půdy pomocí plochy základové spáry. Ta se volí obvykle vodorovná

Více

kladové konstrukce Základov Základy ení ze svislých konstrukcído půdy. Stavba mám rovnoměrn Vyloučen = konstrukce přenp ení trhlin v konstrukcích. ch.

kladové konstrukce Základov Základy ení ze svislých konstrukcído půdy. Stavba mám rovnoměrn Vyloučen = konstrukce přenp ení trhlin v konstrukcích. ch. Zemní práce Základov kladové konstrukce Zakládání staveb Je jedním m ze základnz kladních oborů stavebnictví zahrnující návrh základz kladů a volbu vhodné metody provádění základů a s tím t m spojené provádění

Více

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub 1 Obsah 1. 1.1 2. 2.1 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5.1 5.5.2 5.6 5.6.1 5.6.2 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 6. 6.1 6.2

Více

Jak správně zvolit materiál pro vnitřní vodovod ČSN 75 9010 - ZKUŠENOSTI SE VSAKOVÁNÍM. Rančířov 2012. Ing. Žabička, Žabička TPS, s.r.

Jak správně zvolit materiál pro vnitřní vodovod ČSN 75 9010 - ZKUŠENOSTI SE VSAKOVÁNÍM. Rančířov 2012. Ing. Žabička, Žabička TPS, s.r. Jak správně zvolit materiál pro vnitřní vodovod ČSN 75 9010 - ZKUŠENOSTI SE VSAKOVÁNÍM Rančířov 2012 Ing. Žabička, Žabička TPS, s.r.o Jaký materiál potrubí vnitřního vodovodu zvolit? Přetrvává představa,

Více

PODCHYCOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ TECHNOLOGIÍ TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE. PŘÍKLADY Z PRAXE.

PODCHYCOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ TECHNOLOGIÍ TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE. PŘÍKLADY Z PRAXE. PODCHYCOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ TECHNOLOGIÍ TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE. PŘÍKLADY Z PRAXE. ING. MARTIN RŮŽIČKA SOLETANCHE Česká republika s.r.o. K Botiči 6, 101 00 Praha 10 tel.: 2 717 45 202, 206, 217 fax: 2

Více

Systémy pro opravy betonových konstrukcí a speciální malty.

Systémy pro opravy betonových konstrukcí a speciální malty. Dodavatel speciálních stavebních materiálů Systémy pro opravy betonových konstrukcí a speciální malty. Systém Antol CLS Speciální malty Hydroizolace je již více než 140 let předním výrobcem v technologii

Více

KVALITNÍ ŘEMESLNICKÁ PRÁCE PŘI OBNOVĚ PODSTÁVKOVÝCH DOMŮ. ZÁKLADY PODSTÁVKOVÉHO DOMU Jiří Hořínek a Šárka Draxlová

KVALITNÍ ŘEMESLNICKÁ PRÁCE PŘI OBNOVĚ PODSTÁVKOVÝCH DOMŮ. ZÁKLADY PODSTÁVKOVÉHO DOMU Jiří Hořínek a Šárka Draxlová KVALITNÍ ŘEMESLNICKÁ PRÁCE PŘI OBNOVĚ PODSTÁVKOVÝCH DOMŮ ZÁKLADY PODSTÁVKOVÉHO DOMU Jiří Hořínek a Šárka Draxlová ZÁKLADY PODSTÁVKOVÉHO DOMU Jiří Hořínek a Šárka Draxlová Předmluva: Podstávkové domy a

Více

Kapitola 20 PYLONY A MOSTNÍ ZÁVĚSY

Kapitola 20 PYLONY A MOSTNÍ ZÁVĚSY MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 20 PYLONY A MOSTNÍ ZÁVĚSY Schváleno: MD-OI, č.j. 318/08-910-IPK/ ze dne 8. 4. 2008, s účinností

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz stavitel Ochranné hráze na vodních tocích Prof. Ing. Jaromír Říha, CSc. Grada Publishing Tato publikace vyšla za podpory: projektu NAZV č. QH81223

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

TECHNICKÉ MATERIÁLY II

TECHNICKÉ MATERIÁLY II Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TECHNICKÉ MATERIÁLY II učební text Zdeněk Jonšta Ostrava 2012 Recenze: Doc. Ing. Miroslav Greger, CSc. Mgr. Tomáš Fismol Název: Technické materiály II Autor:

Více

Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika

Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika Zpracoval: Mgr. Michal Havlík Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika Kapitola 4 - GEOLOGIE A TEPELNÉ

Více

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014 Revitalizace trati České

Více

Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Faktory determinující bezpečnost železniční nákladní přepravy Tomáš Vystrčil Bakalářská práce 2014 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně.

Více

INFRA PVC QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM SN 12, SN 16

INFRA PVC QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM SN 12, SN 16 INFRA KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM PVC QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM SN 12, SN 16 PIPES FOR LIFE KANALIZAČNÍ SYSTÉMY PVC QUANTUM Obsah 1. Základní údaje o systému 4 1.1 Konstrukce trubek 5 1.2. Chemická

Více

MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE

MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE Interaktivní multimediální text pro všechny studijní programy FSI Doc. Ing. Anton

Více

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA Vypracoval: Vedoucí diplomové práce: Prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc. Datum: 20. 12. 2005 PODĚKOVÁNÍ Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří se zasloužili

Více

Podkladový materiál pro ministra životního prostředí k problematice nekonvenčního zemního plynu z břidlic a podzemního zplyňování uhlí

Podkladový materiál pro ministra životního prostředí k problematice nekonvenčního zemního plynu z břidlic a podzemního zplyňování uhlí Podkladový materiál pro ministra životního prostředí k problematice nekonvenčního zemního plynu z břidlic a podzemního zplyňování uhlí RNDr. Vlastimila Dvořáková se spolupracovníky RNDr. Juraj Franců,

Více

Projekt průzkumných prací na hypotetické lokalitě 2010

Projekt průzkumných prací na hypotetické lokalitě 2010 Česká geologická služba Projekt průzkumných prací na hypotetické lokalitě 2010 Závěrečná zpráva J. Procházka et al. srpen 2010 Správa úložišť radioaktivních odpadů Projekt průzkumných prací na hypotetické

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA BEST UNIKA je vynikající stavební materiál Spolehlivá, trvanlivá konstrukce zajišťuje pohodu bydlení Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., ČVUT Praha, fakulta architektury, ústav

Více

Textová část 1/38 1. ÚVOD

Textová část 1/38 1. ÚVOD Textová část 1/38 1. ÚVOD Cílem dokumentu je využít potenciál nezastavěných měst obce pro rozvoj krátkodobé rekreace obyvatel a zvýšit atraktivnost města pro jeho návštěvníky. Takto vymezený cíl metodicky

Více

Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY

Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/1

Více

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Radon Stavební souvislosti II. Sešit G Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Principy ochrany proti radonu a gama záření ze stavebních materiálů Martin Jiránek Milena Honzíková STÁTNÍ ÚŘAD

Více

Mapování a bonitace půd ČR. Tomáš Khel, Jan Vopravil, Ivan Novotný, Pavel Novák

Mapování a bonitace půd ČR. Tomáš Khel, Jan Vopravil, Ivan Novotný, Pavel Novák Mapování a bonitace půd ČR Tomáš Khel, Jan Vopravil, Ivan Novotný, Pavel Novák Komplexní průzkum zemědělských půd 1962 1972 Usnesení vlády ČSR ze dne 4. 1. 1961 Účel: vědecké podklady pro zvýšení půdní

Více

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ Schváleno: MD OSI č. j. 205/10-910-IPK/1 ze

Více

Činnost jezer a moří

Činnost jezer a moří Činnost jezer a moří jezera Těleso stojaté vody, které nekomunikuje se světovým oceánem (okrajová moře) žádným způsobem ani podzemní vodou Není definováno velikostně Není definováno typem vody Vztah tvaru

Více