Okruhy učiva ke komisionálním zkouškám pro žáky plnící povinnou školní docházku v zahraničí - VIII. ročník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Okruhy učiva ke komisionálním zkouškám pro žáky plnící povinnou školní docházku v zahraničí - VIII. ročník"

Transkript

1 Krupka Váš dopis zn./ze dne: ---/--- Vyřizuje/linka Trčka/12 Naše značka: P Okruhy učiva ke komisionálním zkouškám pro žáky plnící povinnou školní docházku v zahraničí - VIII. ročník Předmět: Český jazyk a literatura Okruhy učiva Mluvnice - Tvoření slov - Slova přejatá a jejich pravopis - Skloňování obecných jmen přejatých, jejich užití v textu - Slovesný vid a jeho určování - Pravopis - i/y, skupiny ě/je,ně, s/z - Určování výpovědních celků - Věta jednoduchá a souvětí - Druhy vedlejších vět - Významové poměry mezi souřadně spojenými hlavními větami, větnými členy a souřadně spojenými vedlejšími větami - Souvětí souřadné a podřadné - Interpunkce v souvětí - Komplexní jazykový rozbor - Slovanské jazyky - Útvary českého jazyka a jazyková kultura Anglický jazyk Práce na počítači Komunikace a sloh - Výtah - Charakteristika literární postavy - Výklad - Líčení - Úvaha - Zařazování textů ke stylu a slohovému útvaru, určování slohového Gramatika - číslovky větší než tázací dovětky - neurčité číslovky (a few, a little) - čtení zlomků - trpný rod - časy ( přítomný prostý a průběhový, budoucí, blízká budoucnost, minulý prostý a průběhový, předpřítomný, rozkazovací způsob) - tvoření a stupňování příslovcí Konverzace - reálie GB, Irsko, USA, Kanada, Austrálie I. pololetí - pokročilé vyhledávání informací - MS WORD - styly písma, vkládání obrázků, wordart, tabulky

2 II. pololetí - MS EXCEL - rámečky, základní početní operace, základní funkce - MS POWERPOINT - rozložení prezentace, přechody, animace Matematika I. pololetí: A: Mocniny a odmocniny Výrazy G: Pythagorova věta Kruh, kružnice, válec II. pololetí: A: Rovnice s jednou neznámou, zkouška řešení Procenta (výpočet základu, procentové části, počtu procent) Statistika (znak, četnost, aritmetický průměr, modus, medián) Dějepis Občanská výchova Přírodopis G: Konstrukční úlohy (polohové vztahy přímka-kružnice, kružnice-kružnice, Thaletova kružnice) I. Raný novověk - Renesance a humanismus, Vznik Španělska, Zámořské objevy, Změny v Evropě v 15. a 16. století, Reformace, Anglie za vlády Tudorovců, Vláda Habsburků, Třicetiletá válka a její důsledky, Jan Ámos Komenský, II. Novověk - Baroko, Osvícenství, Vláda Marie Terezie a Josefa II., Rusko v 17. století Anglická revoluce, Boj anglických osad za nezávislost a vznik USA, Francie za vlády Ludvíka XIV. a XVI., Napoleon Bonaparte a napoleonské války, Průmyslová a vědecká revoluce, Klasicismus a romantismus, Národní obrození, Rok 1848 u nás a v Evropě, Habsburská monarchie ve 2. pol. 19. století, Dělnické hnutí, Občanská válka v USA Osobnost Psychické procesy a stavy Člověk v sociálních vztazích Hospodaření Právní minimum Savci Vejcorodí, živorodí Hmyzožravci, Letouni Primáti Hlodavci, zajíci, šelmy Ploutvonožci, chobotnatci, lichokopytníci, sudokopytníci, kytovci. Rozšíření zvířat Domestikace, etologie. Ekologie, ochrana přírody. Člověk Odlišnost člověka od ostatních savců. Geny. Rosteme pod matčiným srdcem prenatální vývoj člověka. Vývoj člověka po narození. Buňky, tkáně Soustava opěrná Soustava svalová Energie Trávicí soustava Dýchací soustava Tělní tekutiny Oběhová soustava

3 Fyzika Chemie Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Soustava vylučovací Soustava kožní. Soustava nervová. Smyslové orgány zrak, sluch, chuť, čich, hmat (kožní čidla) Soustava žláz s vnitřní sekrecí. Soustava pohlavní Sexualita, odpovědnost v partnerských vztazích (pohlavní choroby), plánované Práce Polohová a pohybová energie Teplo, tepelné motory Skupenské přeměny Zvuk Elektrický proud Ohmův zákon Výroba el. energie Látky, jejich vlastnosti, skupenství, rozpustnost, chemické děje Bezpečnost práce v laboratoři a při pokusech Směsi různorodé a stejnorodé Oddělování složek směsí Roztoky, složení roztoků Voda Vzduch Atom, molekula, ionty Chemické prvky Periodická soustava prvků (PSP) Chemické sloučeniny Chemické rovnice Chemická vazba Chemické reakce Zákon zachování hmotnosti Jednoduché anorganické sloučeniny Halogenidy Oxidy Kyseliny Hydroxidy Kyselost a zásaditost roztoků, ph, neutralizace Soli I. ČR na mapě Poloha, rozloha, Porovnání se sousedními státy, Vznik ČR, státní symboly Povrch, Půdy, Fauna a flóra, Ochrana krajiny, Obyvatelstvo a sídla II. Hospodářství Průmysl, Zemědělství, Doprava a spoje, Zahraniční a domácí obchod III. Praha hlavní město IV. Kraje ČR význam, města - hudební nástroje - lidové a umělé písně - baroko, klasicismus, romantismus, ruská hudba (znaky, skladatelé) - Semafor, Osvobozené divadlo - výroba papírového draka - lidská postava (zjednodušeně podle předlohy) - návrh známky (3 ks) - základní prostorové útvary (krychle, kvádr, válec- do 7 cm) - dokreslování předlohy - jednoduché origami - ilustrace k pohádce - Moje město (kresba) Rodina

4 - faktory ovlivňující stabilitu rodiny - komunikace mezi členy rodiny a vrstevníky Zdravá výživa - zásady zdravé výživy - nezdravé stravovací návyky a vznik civilizačních chorob Tělesná výchova Návykové látky - co je závislost - dělení drog podle účinku Atletika - vrh koulí - skok do dálky a výšky Sportovní hry - pravidla basketu, florbalu - basket (střelba driblink) - florbal (přihrávky) Gymnastika - přemet stranou - koza (skrčka) - hrazda (výmyk) Pěstitelské práce - Technická - výchova Domácnost Volba povolání Volitelný předmět č. 1 - bezpečnost práce, hygiena - technické postupy, účtování - konzervace potravin - příprava slavnostní tabule - společenské desatero 1. Trh práce 2. Volba profesní orientace 3. Možnosti vzdělávání Život a podmínky jeho existence Abiotické podmínky života - slunce, teplo, vzduch, voda, půda Biotické podmínky života - populace,společenstvo, ekosystém, biosféra Antropoekologie Konflikt člověka s životním prostředím Znečištění životního prostředí - problematika znečištění ovzduší, půdy, vody. Zemědělství, průmysl, doprava, lidská sídla. Problematika odpadů, nadměrného hluku. Ochrana přírody Chráněná území - příroda ČR, ochrana přírody, ochrana druhů, instituce zabývající se ochranou přírody, ekologické hospodaření, instituce a organizace zabývající se ochranou přírody, světové programy a úmluvy v oblasti ŽP. Naše zákony v oblasti ŽP. Řešení vybraných ekologických problémů. Cvičení z českého jazyka Cvičení z matematiky 1. Pravopis koncovek 2. Užití a význam cizích slov 3. Slovesné třídy a vzory 4. Neohebné slovní druhy 5. Stavba souvětí podřadného, souvětí souřadné Aritmetika: 1. Mocniny a odmocniny

5 2. Výrazy 3. Rovnice 4. Procenta Geometrie: 1. Pythagorova věta 2. Kruh, kružnice, válec (obvod, obsah, povrch, objem) 3. Konstrukční úlohy Pokud zákonný zástupce žáka předloží řediteli školy originál vysvědčení dítěte za příslušný školní rok a jeho překlad do českého jazyka, z něhož bude patrné, že úspěšně dokončil příslušný ročník v zahraniční škole, koná komisionální zkoušku jen z předmětů: Český jazyk, Dějepis a Zeměpis.

Matematika Ročník : 6.

Matematika Ročník : 6. Matematika Ročník : 6. Žák zvládá zákl. početní úkony s celými a desetinnými čísly pamětně i písemně počítá s předností početních operací a závorek převádí jednotky délky a obsahu rozeznává rovinné obrazce

Více

obohacobvání slovní zásoby, slovesný vid, psaní i/y v koncovkách, psaní předpon s-, z-, vzvěta

obohacobvání slovní zásoby, slovesný vid, psaní i/y v koncovkách, psaní předpon s-, z-, vzvěta Pravidla pro hodnocení a klasifikace v jednotlivých předmětech Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech jsou součástí Školního řádu. Povinností žáka je napsat seminární práci nejpozději

Více

JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN

JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN metodická příručka Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52 Mgr. Markéta Talandová metodik KA1 Mgr. Hana Lužná výchovná poradkyně Individuální vzdělávací plán

Více

Oblast: Čtenářská gramotnost Evidenční číslo: 1.1.1 Předmět: Č Vypracují: A. Filarová, K. Dujková, M. Růža Evidenční č.

Oblast: Čtenářská gramotnost Evidenční číslo: 1.1.1 Předmět: Č Vypracují: A. Filarová, K. Dujková, M. Růža Evidenční č. Oblast: Čtenářská gramotnost Evidenční číslo: 1.1.1 Předmět: Č Vypracují: A. Filarová, K. Dujková, M. Růža 1.1.1.1 Prac. list Dílna čtení, Bílý tesák Mgr. A. Filarová 1.1.1.2 Prac. list Dílna čtení, vlastní

Více

Přehled učiva. Český jazyk, 1. ročník. Základní pravopisné jevy - vyjmenovaná slova - psaní bě-, pě-, mě-, vě- - předpony s-, z-

Přehled učiva. Český jazyk, 1. ročník. Základní pravopisné jevy - vyjmenovaná slova - psaní bě-, pě-, mě-, vě- - předpony s-, z- RVP 3-4-M/01 Dopravní prostředky Český jazyk, 1. ročník Základní pravopisné jevy - vyjmenovaná slova - psaní bě-, pě-, mě-, vě- - předpony s-, z- Jazyk jako systém - obecné pojmy o jazyce - útvary národního

Více

EU peníze školám. Základní škola Veselí nad Lužnicí, ČSA 210,okres Tábor

EU peníze školám. Základní škola Veselí nad Lužnicí, ČSA 210,okres Tábor EU peníze školám Základní škola Veselí nad Lužnicí, ČSA 210,okres Tábor zpracovala v rámci šablony III/2 celkem 20 sad digitálních učebních materiálů. Seznam sad DUMů společně s e-mailovými adresami autorů

Více

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Kompletní ŠVP Školní vzdělávací program ZŠ Velká Polom 1.9.2013 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP 3 2.1 Výchovné a vzdělávací

Více

Rozhodnutí ve věci profilové části maturitní zkoušky na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5 v roce 2015

Rozhodnutí ve věci profilové části maturitní zkoušky na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5 v roce 2015 Rozhodnutí ve věci profilové části maturitní zkoušky na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5 v roce 2015 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a vyhláškou

Více

Školní vzdělávací plán LYCEUM- BRÁNA ŽIVOTA

Školní vzdělávací plán LYCEUM- BRÁNA ŽIVOTA Školní vzdělávací plán LYCEUM- BRÁNA ŽIVOTA Název oboru: Praktická škola dvouletá Název vyučovacího předmětu I. ročník II. ročník Jazykové a literární vzdělávání 4 4 Matematika 4 4 Základy přírodních a

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Osnovy - 2.stupeň ZŠ Ilji Hurníka, čj. 356/07, vydáno 29.8.2007 Aktualizováno k 1.9.2013 1 Obsah 2.1.1 Český

Více

Učební osnovy 2. stupeň

Učební osnovy 2. stupeň Učební osnovy 2. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Časové, organizační a obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

Příloha ze dne 25. 6. 2012

Příloha ze dne 25. 6. 2012 Příloha ze dne 25. 6. 2012 LABYRINT SVĚTA II ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM UHERSKÉ HRADIŠTĚ Úprava k 1. 9. 2012 Podpis ředitele školy: Obsah Změny v kapitole 5. Učební

Více

ZŠ Vnorovy zpracovala v rámci šablony III/2 540 DUM a v rámci šablony II/2 72 VM pro 2. až 9. ročník ZŠ. Předměty a tematické okruhy, pro které jsou

ZŠ Vnorovy zpracovala v rámci šablony III/2 540 DUM a v rámci šablony II/2 72 VM pro 2. až 9. ročník ZŠ. Předměty a tematické okruhy, pro které jsou ZŠ Vnorovy zpracovala v rámci šablony III/2 540 DUM a v rámci šablony II/2 72 VM pro 2. až 9. ročník ZŠ. Předměty a tematické okruhy, pro které jsou jednotlivé DUM a VM vytvořeny, jsou uvedeny v příslušném

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Kompletní materiál se všemi doplňky a úpravami.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Kompletní materiál se všemi doplňky a úpravami. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA Kompletní materiál se všemi doplňky a úpravami. Schválilo MŠMT dne 30.4. 1996 pod čj. 16 847/96-2 s platností od 1. 9. 1996. Znění aktuální k 1. září 2004 Obsah OBSAH

Více

Koncepce testů do III.ročníku a 7.O školní rok 2013/14

Koncepce testů do III.ročníku a 7.O školní rok 2013/14 Koncepce testů do III.ročníku a 7.O školní rok 2013/14 Předmět délka testu podoba Český jazyk 45 min didaktický test Anglický jazyk 60 min didaktický test s poslechem Francouzský jazyk 60 min didaktický

Více

pro ústní zkoušky společné a profilové části MZ 2011/12

pro ústní zkoušky společné a profilové části MZ 2011/12 MATURITNÍ TÉMATA pro ústní zkoušky společné a profilové části MZ 2011/12 Český jazyk a literatura... 2 Cizí jazyk... 6 Základy společenských věd... 8 Dějepis... 9 Zeměpis... 11 Matematika... 13 Fyzika...

Více

Školní vzdělávací program. Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o.

Školní vzdělávací program. Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Školní vzdělávací program Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Verze 2.1.2007 z 01. 09. 2007 Platnost 30.06.2008 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika školy a ŠVP 6 2.1. Charakteristika školy 6

Více

Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Základní školy T.G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1.9.2009

Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Základní školy T.G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1.9.2009 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Základní školy T.G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1.9.2009 Předkladatel: název školy Základní škola T.G. Masaryka Šardice,

Více

Prima škola pro všechny

Prima škola pro všechny školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Prima škola pro Prima škola pro všechny Prima škola pro všechny HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah

Více

D E V Ě T K R O K Ů D O Ž I V O T A

D E V Ě T K R O K Ů D O Ž I V O T A ZÁKLADNÍ ŠKOLA JABLONEC NAD NISOU, LIBERECKÁ 26, příspěvková organizace D E V Ě T K R O K Ů D O Ž I V O T A ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ZÁKLADNÍ účinnost od 1. září 2010 Obsah 1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o.

Školní vzdělávací program Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Školní vzdělávací program Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Kompas pro život aneb i cesta je cíl Verze 3.1.2008 z 01. 09. 2008 Platnost 1.9.2008-30.6.2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika

Více

Třída Téma hodiny Označení materiálu Jméno autora MATEMATIKA 1.A Procvičování + - do 5 VY_42_INOVACE_M1_ZF_01 Fenclová 1.

Třída Téma hodiny Označení materiálu Jméno autora MATEMATIKA 1.A Procvičování + - do 5 VY_42_INOVACE_M1_ZF_01 Fenclová 1. Třída Téma hodiny Označení materiálu Jméno autora MATEMATIKA 1.A Procvičování + - do 5 VY_42_INOVACE_M1_ZF_01 Fenclová 1.A Slovní úlohy 0-7 VY_42_INOVACE_M1_ZF_02 Fenclová 1.A Sčítání do 8 VY_42_INOVACE_M1_ZF_03

Více

Dodatek č. 2. Na základě zkušeností s výukou podle ŠVP Škola pro všechny došlo k 1. 9. 2011 ke změnám v následujících předmětech: osnovy

Dodatek č. 2. Na základě zkušeností s výukou podle ŠVP Škola pro všechny došlo k 1. 9. 2011 ke změnám v následujících předmětech: osnovy Dodatek č. 2 ke školnímu vzdělávacímu programu Škola pro všechny ze dne 1. 9. 2011 Na základě zkušeností s výukou podle ŠVP Škola pro všechny došlo k 1. 9. 2011 ke změnám v následujících předmětech: 1.

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Vzděláním k budoucnosti Kompletní ŠVP 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Školní vzdělávací program pro základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola Gebauerova 8 Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA GEBAUEROVA 8 OSTRAVA-PŘÍVOZ Motto Když nevíte, kam jdete, tak vás

Více

Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis

Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět přírodopis je koncipován na základě OVO Přírodopis v RVP ZV v plném

Více

Ámos - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání běžných tříd

Ámos - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání běžných tříd školní vzdělávací program Ámos - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání běžných tříd Škola na jevišti světa Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy a ŠVP... 4 2.1. Charakteristika

Více

ROČNÍ PROVÁDĚCÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO)

ROČNÍ PROVÁDĚCÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) ROČNÍ PROVÁDĚCÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) Průřezová opatření 1. Všem žákům naší školy průběžně poskytovat znalosti, dovednosti a návyky potřebné pro ochranu životního prostředí

Více

Školní vzdělávací program. Příloha č. 2. čj: ZŠ/0692/2011-MO, ze dne 27. června 2011

Školní vzdělávací program. Příloha č. 2. čj: ZŠ/0692/2011-MO, ze dne 27. června 2011 Školní vzdělávací program Příloha č. 2 čj: ZŠ/0692/2011-MO, ze dne 27. června 2011 platnost dokumentu od: 1. září 2011 2 Příloha č. 2 Školního vzdělávacího programu, čj: ZŠ/0692/2011-MO Mgr. Jaroslav Motejlek

Více