37. setkání AUČCJ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "37. setkání AUČCJ 19. 5. 2012"

Transkript

1 37. setkání AUČCJ zapsala: Dita Macháčková kontrolou potvrdila: Marie Poláčková 1. Aktuality L. Holá představila další publikaci z řady Adaptovaná česká próza - Povídky malostranské. Kniha má stejné uspořádání jako předchozí publikace této řady, tj. 6 povídek, poté následují cvičení, slovníček a klíč. Součástí svazku je audio CD. Autorka věnovala jeden výtisk knihovně AUČCJ. M. Kotišová představila zjednodušenou četbu pro cizince upravenou a zkrácenou knihu K. Čapka RUR. V publikaci je použito 300 nejčastějších slov (podle frekvenčního slovníku). Připojen je výkladový slovníček 126 těžších výrazů. Autorka čte tuto knihu se slovanskými mluvčími hned, s neslovanskými cca po 3 měsících výuky. Dále přinesla na ukázku čítanku 56 pádových příběhů pro cizince. Jedná se o nejfrekventovanější substantiva poskládaná do příběhu podle jednotlivých pádů. V publikaci jsou 2 typy příběhů: a) jedno slovo se opakuje v celém paradigmatu, b) v 1 paradigmatu je použito 7 slov. Na stránkách M. Kotišové je také zdarma výkladový slovník, který nyní obsahuje cca 7 tisíc slov. M. Kestřánková doplnila informace o učebnici Čeština pro cizince (prahová úroveň B1) publikace získala doložku MŠMT. M. Poláčková upozornila na novou Cvičebnici češtiny od nakl. Polyglot publikaci lze výhodně zakoupit na setkání, jeden výtisk byl darován knihovně AUČCJ. Cvičebnice bude představena na některém z dalších setkání. L. Holá informovala omezinárodním víkendovém semináři Praha, který se bude konat června 2012 v učebním centru Krystal. Více informací naleznete na webových stránkách ÚJOP. 2. M. Zíková: Nejčastější výslovnostní chyby a jejich náprava v češtině mluvčích slovanských a vybraných asijských jazyků - přednášející vede kurz Korektivní výslovnost na FF UK v Praze - národnosti: Rusové, Ukrajinci, Poláci, Bulhaři, slaběji asijské jazyky většinou mluvčí téměř bilingvní

2 o Slovany je třeba odnaučit výslovnostní rysy charakteristické pro jejich jazyk kvalita samohlásek - studenti slyší rozdílnou výslovnost i/y není to kvalita, je to větší/menší otevřenost i/y po určitých souhláskách kvantita samohlásek souhlásky: - š, ž, č hl. Poláci - ť, ď, ň hl. Rusové, rozkládání na tj, dj, nj + šum (riziko palatalizace se eliminuje u zadních vokálů) - vysvětlit/zobrazit postavení mluvidel - h x ch Poláci, Bulhaři, nerozlišují je a neumí vyslovit - h vhodné je vokál+h+vokál - ch vhodné je přes krk natlačit jazyk, dále ch+í - l pro všechny, je dobré zobrazit artikulaci, vhodná kombinace l+í,é = přední samohlásky - slabikotvorné l, r ztráta znělosti a slabičnosti, vhodné slabikovat - asimilace znělosti hl. Poláci: sv, tv, kv sf, tf, kf přízvuk - pletou si náš dynamický přízvuk s výškou melodie (babička) o asijské jazyky disponují oproti slovanským velkým množstvím vokálů a malým množstvím souhlásek 3. J. Šimek: Některé obvyklé problémy při osvojování českého hláskového systému cizinci - Dubědova typologie jazyků podle fungování vokalické kvantity: o typ 1 - jazyky, ve kterých má vokalická kvantita fonologickou platnost (čeština, japonština, chorvatština, maďarština) o typ 2 - jazyky, ve kterých je vokalická kvantita foneticky variabilní, nikoli však funkční (ruština, angličtina, němčina, francouzština) o typ 3 - jazyky, ve kterých vokalická kvantita není foneticky variabilní, a tedy ani funkční (gruzínština, španělština) - nejobtíženější je kvantita českých vokálů pro skupinu 2, navíc čeština v některých typech textů ignoruje diakritiku (SMS, ) - problém i/y - palatální okluzívy ť, ď, ň někdy píšeme bez grafického označení to je problém - mytizace problému výslovnosti ř - české alofony - asimilace znělosti - grafém ě - spřežka ch

3 - hláska č - grafémy i/y - marnost úsilí při studiu problematiky i/y může být pro studenta demotivující - problematika i/y je posvátná kráva českého pravopisu 4. K. Anghelescu: Logopedická terapie u cizinců - terapeutka nejdříve učila české děti, poté se přidaly bilingvální děti, tím se klienti rozšířili o cizince - malé dítě nejdříve zvládá fonologické minimum schopnost rozlišovat distinktivní prvky v jazyce - později zvládá fonologické maximum osvojení si fonetických odstínů při realizaci fonických řad - fonematický sluch (vhodnější termín fonematické slyšení) = vrozená schopnost rozlišovat sluchem jednotlivé zvukově podobné hlásky i s jejich jemnou odlišností ve výslovnosti - tento vývoj by měl být ukončen kolem 6. roku věku, pokud ne, je to patologické, stejné potíže mají cizinci - distinktivní rysy hlásek: 1. vokálnost x nevokálnost 2. konsonantnost x nekonsonantnost 3. kompaktnost x difúznost 4. napjatost x nenapjatost 5. znělost x neznělost 6. nosovost x nenosovost 7. kontinuálnost x nekontinuálnost 8. drsnost x matnost 9. abruptivnost x neabruptivnost 10. gravisovost x akutovost 11. mollovost x nemollovost 12. durovost x nedurovost 13. kvantita samohlásek problémy Slovanů: - délka samohlásek - měkké L - výslovnost I/Y - výslovnost Ř problémy Asiatů: - měkčení a délka samohlásek - chybné předložkové vazby - výslovnost diftongů - nadbytečné vkládání samohlásek souhláskových skupin - diferenciace sykavek

4 - diferenciace znělých a neznělých souhlásek - nerozeznají V a B - kmitné R a L vnímají jako jednu hlásku metodika úpravy: - především posílit schopnost vnímat sluchem rozdíly mezi hláskami - správná motorická realizace hlásek - diferenciace akusticky podobných fonémů, znělých a neznělých souhlásek, sykavek obou řad (pomůcka pro sykavky: ostrá řada jde do úsměvu, na sykavky s háčkem špulit pusu) cvičení: - vyvozování problematických hlásek na správném artikulačním místě - rozlišení dané hlásky ve slabikách a ve slovech - doplňování problematických hlásek do slov - diktát slov a vět - hlasité čtení - doplňování dlouhých a krátkých samohlásek do slov a do textu - identifikace slova s významotvornou záměnou hlásky a jeho správné významové užití ve větě 5. J. Veroňková: Typické nedostatky ve výslovnosti moderátorů televizního zpravodajství - provedla sérii testů v celoplošných televizích - mluvčí působí jako řečový vzor - míra přijatelnosti pro laického mluvčího % (čt %) - typická je: otevřená výslovnost (nedotahování do krajních poloh) redukce a zkracování krátkých samohlásek centralizace trojúhelníku oslabování, vynechání hlásek (v, j, h...) asimilace znělosti disimilace vynechání souhlásky - hlavní příčiny: vlastní (nedbalá) artikulační technika příliš vysoké tempo řeči 6. MgA. Radana Lencová, Ph.D. - psanému písmu se věnuje od r. 2002, začala v rámci doktorského studia na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze - kniha Rozhovory o písmu rukopisném

5 - Češi mají v psaném projevu špatnou úroveň - druhy písma: spojené nejhůře čitelné, píše jím méně než polovina populace a tento počet se stále snižuje částečně spojené s přerušením pro diakritiku, je lépe čitelné než spojené nespojené/script velmi dobře čitelné nespojené/hůlkové velmi dobře čitelné, zápis pouze velkou abecedou - nejstarší latinkové písmo bylo nespojené (např. římská kapitála, psaná štětcem a tesaná do kamene) - první latinkové písmo v Čechách byla karolinská minuskula ( stol.) písmo nespojené, ale s rozlišováním velké a malé abecedy - renesanční písmo - barokní a klasicistní spojené se sklonem, více estetiky - inspirace pro české školní písmo v 19. stol: krasopisná latinka tučná anglická - princip Copperplate Style ( stol.) - průzkum diplomová práce K. Ventové na PedFUK v Praze - jaké jsou problémy dětí s písmem: hl. udržení sklonu, diakritika - přelom 4./5. třídy děti začínají zjednodušovat písmo, ale ne v češtině - srovnání psacích vzorů s jinými zeměmi - v samoobslužné prádelně nasbírala kolem 180 rukopisů cizinců: 60 % bylo scriptem, 8 % spojeným písmem - poté začala na tvorbě Comenia - inspirace renesančním písmem: funkční, svižné, elegantní, jednoduché - renesanční i proporce písma: malá abeceda zvětšená 8:5 - n, m stejný počet obloučků jako u tištěného písma - Comenia Script je podobné tištěnému - Comenia Script má volitelný sklon písma - Comenia Script přiřazuje písmena - výběr z tvarových variant (ale až od 2. třídy) k, y - je vhodnější pro leváky než vázané - obrázky v běžných písankách nekorespondují s tvarem písma, proto vytvořila písmena abecedy v propojení s obrázky (Comenia Pictures) - vytvořila didaktické pomůcky pro nácvik Comenia Scripta: praktický manuál, písanky, pexeso... - na webu MŠMT je vyhodnocení projektu - spolupracovala s J. Cvejnovou na učebnici pro cizince Česky prosím start - pro učitele existuje Praktický seminář Comenia Script odkaz: - kontakt: 7. J. Cvejnová: Proč a jak učit psát cizince analfabety a poloanalfabety

6 - gramotný člověk je takový, který umí s porozuměním přečíst a napsat krátký jednoduchý výrok ze svého každodenního života - vztaženo k rámci kdo má zkoušku na úrovni A1, je gramotný - pologramotní většinou ovládají čtení, ale ne psaní - Centrum pro integraci cizinců v Praze diagnostikovalo v roce celkově 45 cizinců z toho 3 byli negramotní, 6 pologramotných - žadatelé o azyl jsou velká, ale ne jediná skupina, s negramotnými se setkáváme mezi cizinci všude (kromě migrantů z vyspělých zemí) - oblasti negramotnosti: Subsaharská Afrika a Maroko, dále Asie Afganistan, Bangladéš, Pákistán, Jemen, Bhútán, Nepál (až 50 %) - zlepšení v Latinské Americe - velká negramotnost žen (celosvětově) - 1/3 populace Evropy ohrožena pologramotností - v ČR hl. Ústecký kraj - zdroj: UNESCO desetiletí boje proti negramotnosti - 8. září Den gramotnosti - boj proti negramotnosti v ČR: Všeobecná deklarace lidských práv článek 26: právo na vzdělání Deklarace práv dítěte Úmluva o právním postavení uprchlíků článek 22: stejné zacházení jako se všemi občany v oblasti vzdělávání Program UNESCO Vzdělání pro všechny Světová deklarace pro vzdělávání Rozvojové cíle tisíciletí dokument OSN (ČR podepsala v roce 2000) Cíl 2 dosáhnout základní vzdělání pro všechny Odborná skupina EU aktivity nizozemské princezny Laurentien, zvláštní velvyslankyně UNESCO pro otázky gramotnosti a rozvoje - u migrantů je nutno spojit výuku gramotnosti s výukou jazyka jasná motivace této výuky získání autonomie, lepší kvality života, získání povolení pro trvalý pobyt, úspěšnější motivace u žen rozumné stanovení cílů dosažení úrovně A1 jako maximum poučení učitelé nelze se opírat příliš o mimojazykové znalosti pomalé tempo výuky, nevhodné pro intenzivní kurzy odlišný počet hodin výuky (300 hodin výuky) x normální student 50 malá skupina - specifické rysy výuky polo/analfabetů: vykazují dobré výsledky v poslechu a mluvení mají rozvinutou sluchovou paměť a ústní kulturu jiný typ znalostí o světě nelze užívat zprostředkovací jazyk při výuce učíme vyslovovat, číst a psát zároveň (písanka) - výukové metody analfabetů:

7 Nízkoprahové kurzy češtiny metodika práce O. Matula: Český den interkulturní výuka Připravte se s námi na zkoušku z českého jazyka pro trvalý pobyt vhodné jako nástavba před přípravou na zkoušku Česky, prosím A0: - kombinace nácviku výslovnosti, čtení a psaní - kombinuje získávání gramotnosti s pomalým učením českému jazyku - v prvních pěti lekcích převládá zaměření na výuku gramotnosti - práce se jmény jako společným prvkem všech jazyků Diskuze: Pazderová: pro nácvik h/ch je dobré číst s rukou na hrudi Friedlová: Jaký je ohlas na písmo Comenia Script? Lencová: Většinou kladný, zvlášť ze stran těch, kteří ho vyzkoušeli. Macháčková: Kolik je škol, kde se Comenia Script využívá? Lencová: Do pilotního ověření se zařadilo 33 škol, v těch je Comenia Script závazné do cca 3. třídy. Jinak v současné době je nedokonalá legislativa žádné písmo není nelegální. Seznam škol užívajících Comenia Script je na webu MŠMT. Výsledky testování dětí ze škol, kde pilotně ověřují Comenia Scrip efektivním způsobem se naučily psát i číst, mají rychlejší orientaci v textu, děti nemají odpor ke psaní. Kontrolních škol je 15. Nejčastější argument proti písmu je: já to zvládnul, tak ty taky. 8. D. Macháčková: Jak zlepšovat ústní projev cizinců v češtině (workshop) - popisuje lektorské zkušenosti z Plzně; program Interstud pro nadané studenty ze třetích zemí, kteří dále studují v češtině - úroveň B2/C1 - co zlepšovat: celé větné celky, příp. jejich segmenty spojování vět ve větné celky (problematika spojek) - komunikace ústní x písemná - funkce komunikace: informativní instruktivní zábavná výchovná socializační úniková atd. - deformace informací - druhy komunikace - komunikace cizince

8 - odhadovaný poměr verbální a neverbální komunikace: verbální 55%, neverbální 45% u cizinců posilování verbální složky projevu - paralingvistické aspekty (hlasitost, výška tónu řeči, rychlost...) - důležité z hlediska porozumění cizincům; z toho důvodu cílená práce s paralingvistickými aspekty - příprava na prezentaci a psaní diplomových prací - možnosti úvodu prezentace: etymologie, klasifikace a třídění, příklad, srovnávání, funkce, spojování známého s neznámým, vzbuzování zájmu, popis, velikost nebo množství, tvar/váha/barva, kompozice a struktura, úprava, vysvětlování, opakování a posilování myšlenek, zapojení posluchačů, aktuální událost, kompliment publiku, osobní zážitek, zkušenost, překvapivá skutečnost, provokativní vyjádření - aktivity techniky (2 základní podmínky po aktivity zlepšující ústní projev cizinců: 1. vhodný kolektiv, 2. rozvíjení primárně jedné dovednosti): Sportovní komentátor (Krteček) Tichá pošta (důraz na artikulaci) je dobré se vyvarovat jednoduchých textů je možno přidat nové části textu Originální jídelní lístek (studenti spontánně pojmenovávají jídla netradičními názvy, učitel zaznamenává odpovědi, zdůvodňování volby názvu, výběr nejlepšího názvu) Zamíchej a srovnej Bláznivá logika Nekupte to! (prodat publiku co nejbizarnější věc) Jsem jako (najít spojitost mezi sebou a objektem, pak ztěžuji zadání - odpověď = souvětí...) Šokující statistika ( top ten studenti mají za úkol diskutovat o příčinách a srovnávat jev s jejich zemí) Báječná novina

Metodika přípravy ke zkoušce z českého jazyka pro žadatele o trvalý pobyt (úroveň A1)

Metodika přípravy ke zkoušce z českého jazyka pro žadatele o trvalý pobyt (úroveň A1) Metodika přípravy ke zkoušce z českého jazyka pro žadatele o trvalý pobyt (úroveň A1) Kolektiv autorů: Jitka Cvejnová, Jana Čemusová, Milan Hrdlička, Petra Chvojková, Marie Kestřánková, Jitka Lukášová,

Více

ZAČLENĚNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ

ZAČLENĚNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ Projekt CZ.1.07/1.2.07/03.0021 ZAČLENĚNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PEDAGOGY Mgr. Martin Punčochář, Mgr. Taťjana Bernátková www.deticizincu.cz centrum@deticizincu.cz vpc1@deticizincu.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM PŘÍLOHA č.1 VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM PO- STIŽENÍM OBSAH 1. Úvod... 2 2. Učební plán ŠVP pro žáky s lehkým

Více

1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE. 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace

1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE. 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace 8 1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace V odborné literatuře pedagogické, psychologické se setkáváme s termínem specifické poruchy učení a chování,

Více

Manuál. výuky českého jazyka pro cizince v Integračním centru Praha. www.icpraha.com

Manuál. výuky českého jazyka pro cizince v Integračním centru Praha. www.icpraha.com Manuál výuky českého jazyka pro cizince v Integračním centru Praha 2015 www.icpraha.com 1 Tento projekt je realizován za podpory Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí Manuál

Více

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ŠKOLA... 9 4 UČEBNÍ PLÁN... 20

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ŠKOLA... 9 4 UČEBNÍ PLÁN... 20 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 1.1 NÁZEV ŠVP... 3 1.2 PŘEDKLADATEL ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 3 1.3 ZŘIZOVATEL... 3 1.4 PLATNOST DOKUMENTU... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LMP

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LMP 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Název programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LMP ŠKOLOU DO ŽIVOTA verze 7 2013/2014 Název školy: Adresa školy: Ředitelka: Speciální základní škola, Štětí, Ostrovní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVÝ ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVÝ ŽIVOT č.j. 2012/2/int Základní škola Mořina ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVÝ ŽIVOT VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1 Obsah Obsah... 2 Identifikační údaje školy... 3 Charakteristika školy... 4 Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Ludmila Plachá telefon: 384 392 430 zřizovatel: Město Strmilov e-mail: reditel@zsstrmilov.cz fax: 384 392 354 typ školy:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Č.j. 315/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda

Více

Základní škola Kounice, okres Nymburk Školní vzdělávací program

Základní škola Kounice, okres Nymburk Školní vzdělávací program OBSAH 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika školy a charakteristika ŠVP... 4 2.1 Charakteristika školy... 4 2.1.1 Velikost a úplnost školy... 4 2.1.2 Vybavení školy... 5 2.1.3 Charakteristika pedagogického

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. ČESKÝ JAZYK 1. období

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. ČESKÝ JAZYK 1. období 7. 1.Vzdělávací oblast JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace má rozhodující postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury patří k podstatným

Více

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice Základní škola České Heřmanice, příspěvková organizace www.skola@ceskehermanice.cz IČO: 72088591, 465 549 534 Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2.CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 Škola se stoletou tradicí Škola, která hledí do budoucnosti platnost: od 1. 9. 2007 verze 4 - platnost: od 1. 9. 2013 Čj.: MZŠ 526/2013

Více

Specifické poruchy učení a chování

Specifické poruchy učení a chování Specifické poruchy učení a chování PaedDr. Drahomíra Jucovičová Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Buďme na sebe hodní Základní škola a Mateřská škola Střítež, okr. Frýdek Místek, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje 1. 1. Předkladatel Základní

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola a zdraví Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 skolakretin.detskelecebny.cz Verze 3.0 Obsah 1. Identifikační údaje... 8 2. Charakteristika školy...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola:

Více

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ První aktualizace čj.: 123/13 2. Charakteristika školy 2. Úplnost a velikost

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1. Identifikační údaje organizace.. 4 2. Charakteristika školy. 5 2.1 Úplnost

Více

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze)

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP motivační název ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA (upravená verze) PŘEDKLADATEL: Základní škola Cheb,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32 2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Aktualizace 1. 9. 2013 verze: 02092013-2 - verze: 02092013 Základní škola Jihlava,

Více

ŠVP NA ROVINĚ. adresa zřizovatele: Schwarzovo nám. 319, Pardubice 530 03. Platnost od 1. 9. 2010. podpis ředitele razítko školy

ŠVP NA ROVINĚ. adresa zřizovatele: Schwarzovo nám. 319, Pardubice 530 03. Platnost od 1. 9. 2010. podpis ředitele razítko školy ŠVP NA ROVINĚ předkladatel: Mgr. Jana Hrázská, Mgr. Pavlína Václavíková Masarykovo náměstí 110, Lázně Bohdaneč 533 41 ředitelka: Mgr. Pavlína Václavíková IČO: 71341081 IZO 181 014 181 adresa zřizovatele:

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE A OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. k učebnicím ALTER pro 1. stupeň ZŠ

KLÍČOVÉ KOMPETENCE A OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. k učebnicím ALTER pro 1. stupeň ZŠ KLÍČOVÉ KOMPETENCE A OČEKÁVANÉ VÝSTUPY k učebnicím ALTER pro 1. stupeň ZŠ zkoordinované s RVP ZV pro vzdělávací obory: Český jazyk a literatura, Matematika a její aplikace, Člověk a jeho svět Všechny učebnice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Hluk, nám. Komenského 950, HLUK Identifikační údaje: Název ŠVP: Školní vzdělávací program Základní školy Hluk Název

Více

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 1 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Začlenění průřezových

Více

pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE

pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE ZŠ Mokré Lazce, okres Opava, příspěvková organizace - 1 - 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Základní škola

Více

9. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK, KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE, ZÁKLADY RUSKÉHO JAZYKA

9. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK, KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE, ZÁKLADY RUSKÉHO JAZYKA 9. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK, KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE, ZÁKLADY RUSKÉHO JAZYKA 1 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Obsah Identifikační údaje 1.1. Název vzdělávacího programu 1.2. Základní údaje o škole 1.3. Zřizovatel školy 1.4. Organizační schéma školy 1.5.

Obsah Identifikační údaje 1.1. Název vzdělávacího programu 1.2. Základní údaje o škole 1.3. Zřizovatel školy 1.4. Organizační schéma školy 1.5. Obsah 1. Identifikační údaje 7 1.1. Název vzdělávacího programu 7 1.2. Základní údaje o škole 7 1.3. Zřizovatel školy 7 1.4. Organizační schéma školy 8 1.5. Platnost dokumentu 8 2. Charakteristika školy

Více