Počáteční zůstatek na BÚ k ,28

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Počáteční zůstatek na BÚ k 1. 1. 2014 5 478 347,28"

Transkript

1 ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE METYLOVICE ZA 1. POLOLETÍ / Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v Kč) Počáteční zůstatek na BÚ k ,28 Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet Daňové příjmy ,13 Nedaňové příjmy ,76 Kapitálové příjmy ,-- Dotace ,-- Celkem příjmy ,89 Běžné výdaje ,41 Kapitálové výdaje ,90 Celkem výdaje ,31 Splátky úvěrů ,-- Zůstatek na BÚ u KB k ,48 Zůstatek na BÚ u ČNB k ,36 Zůstatek na majetkovém účtu u KB k ,-- Celkem rozpočtové prostředky ,86 1

2 PŘÍJMY: Rozpočet Skutečnost Sesk. 11 daně z příjmu: Daň z příjmu FO ze závis. čin ,15 Daň z příjmu FO ze SVČ ,55 Daň z příjmu FO z kapit. výnosů ,90 Daň z příjmu PO ,05 Daň z příjmu PO za obce ,-- Daň z přidané hodnoty ,06 Sesk. 13 poplatky a daně z vybraných činností.: Poplatek za komunální odpad ,-- Popl. ze psů ,-- Popl. za užív. veřej. prostr ,-- Popl. ze vstupného ,-- Odvod loterií a podob. her ,93 Správní poplatky ,-- Sesk. 15 majetkové daně: Daň z nemovitosti ,49 Daňové příjmy ,13 Sesk. 24 přijaté splátky půjčených prostředků ,-- Sesk. 41 běžně přijaté dotace: Neinvestiční přijaté dotace ze SR ,-- Dotace z Úřadu práce ,-- Dotace GO tělocvičny ,-- Dotace Obnova VO ,-- Dotace volby do EP ,-- Dotace celkem ,-- Sesk. 2x,31 nedaňové a kapitálové příjmy: 1039 lesní hospodářství , zeměd. činnost , pitná voda , kanalizace , základní škola , kino , knihovna muzeum , kultura , místní rozhlas , noviny, zpravodaj , SPOZ - 150, tělovýchova , bytové hospodářství ,-- 2

3 3613- nebytové hospodářství , pohřebnictví , KTR , komunální služby , sběr komunál. odpadů , zneškod. komunál. odpadů , využívání ostat. odpadů , požární ochrana , místní správa , příjmy z fin. operací , fin. vypořádání minul. Let , ostatní činnosti ,97 Celkem příjmy nedaňové a kapitálové ,76 Celkem příjmy ,89 Komentář k příjmům: Popl. za komunální odpad (pol.1340): poplatek za odvoz a likvidaci odpadu podle zákona Popl. ze psů (pol.1341): za psy dle zákona Popl.za užív.veř.prostranství (pol.1343): platí stánkaři Popl.ze vstupného (pol.1344): pořadatelé při konání kulturních akcí se vstupným Odvod loterií a podob. her (pol.1351): sdílená daň pro obec Správní poplatky (pol.1361): poplatky vybírané podle zákona o správních poplatcích, např. za ověřování podpisů a listin, za tombolu, přihlášení k trvalému pobytu, výpisy z Czech Pointu apod. Přijaté splátky půjč.prostř. (pol2412): splátka půjčky Obec-investem s.r.o lesní hosp.: za prodej dříví z obecního lesa 1098 zeměd. činnost: za nájem pozemku: AREA F-M, Beskyd Agro Palkovice, Blažek V.,BRC Čeladná, Čup J., Fitrzyk, ITECO TRADE Palkovice, Kašprík V., Kukuczková L, Mačejovský J.,Papillio advertising Ostrava, Pěchová, Severa, Sm plynárenská a.s., Strnadlová P., Svoboda L., Škapa M., Volný J., 2119 těžeb. průmysl: za průzkum území od Unigeo a.s vodní hospodářství: za nájem vodovodního řádu 2321 kanalizace: za nájem kanalizačního řádu 3

4 3113 základní škola: vratka nespotřebovaného příspěvku na sport. aktivity 3313 kino: za nájem kinosálu 3314 knihovna: za půjčování knih 3315 muzeum: vstupné, prodej brožurek, pohlednic, předmětů 3319 kultura: za prodej fotobrožurek, pohlednic 3341 místní rozhlas: za hlášení rozhlasem pro podnikatele 3349 zpravodaj, noviny: za inzeráty od inzerujících 3419 tělovýchova: za nájem tělocvičny 3612 bytové hospod.: nájmy bytových prostorů: Konvičková Kubalová Farný Kopčáková Trnečková Orihelová Němcová Smilovský (Černoch) Niesnerová zálohy na služby: Farný Kopčáková Trnečková Smilovský (Černoch) Němcová Orihelová Niesnerová nebyt. hospod.: nájmy nebytových prostorů: Potraviny Pod lípami Česká pošta Ordinace lékaře Telefonica O2 Bar SOKOL RioMedia Praha Internethome s.r.o. Fárek M. zálohy na teplo: Potraviny Pod lípami Ordinace lékaře Česká pošta Bar SOKOL Fárek M. 4

5 3632 pohřebnictví: za pronájem hrobových míst 3633 televize: měsíční poplatky za příjem televize v bytovém domě čp komunál. služby: nahodilé příjmy 3722 svoz komunál. odpadu: příjem od lidí, kteří si objednali kontejner na odpad, za prodej popelnic 3725 využívání komun. odpadu: od EKO-KOMu za sběr tříděného odpadu 3726 využ.ost.odpadů: za sběr železného šrotu 6171 místní správa: pronájem movitých předmětů, dary, věcná břemena 6310 finanční operace: úroky z bankovních účtů, dividendy 6402 fin. vypořádání minul. let: doplatek dotace na volby prezidenta v r ost. činnosti: za kopírování, za vyvěšení plakátů, VÝDAJE: Rozpočet Skutečnost Sesk.10 veterinární péče ,10 - správa lesního hospodářství ,-- ost. záležitosti lesního hospodářství ,-- Sesk.21 cestovní ruch ,-- Sesk.22 silnice ,50 - ost. záležitosti pozem.komunikací ,-- - veřejná silniční doprava ,-- sesk.23 kanalizace ,-- sesk.31 - základní škola ,90 sesk.33 kino ,-- - knihovna ,-- - muzeum ,-- - kultura ,-- - činnost církví

6 - místní rozhlas zpravodaj, noviny ,-- - klub důchodců ,30 - SPOZ ,-- sesk.34 tělovýchova ,87 - ost. zájmová činnost sesk.36 bytové hospodářství ,50 - nebytové hospodářství ,90 - veřejné osvětlení ,-- - pohřebnictví ,-- - komunální služby sesk.37 nebezpečný odpad ,-- - komunální odpad ,60 - velkoobjemový odpad ,-- - veřejná zeleň ,60 - povodně ,40 Sesk.43 domovy pro seniory sesk.52 ochrana obyvatelstva sesk.55 požární ochrana ,32 sesk.61 zastupitelstvo ,-- - volby do EP ,-- - místní správa ,52 sesk.63 služby peněžních ústavů ,40 - pojištění majetku obce ,-- - daň PO za obec ,-- sesk.64 fin. vypořádání minulých let ,40 ostatní činnosti ,-- - rezerva Výdaje bez rezervy ,31 Celkem výdaje vč. rezervy ,31 Komentář k výdajům: Sesk.10- veter. Péče: ustájení psů ,10 - lesní hospod: správa lesa 9 629,-- 6

7 - ost. zálež.les.hosp.: nákup lapačů hmyzu ,-- zalesnění ,-- Sesk.21 cestovní ruch: el. energie 600,-- správní poplatek stavba cyklostezky ,-- oprava infokiosku ,-- dar na novou Bezručovou chatu ,-- Sesk.22 silnice: rozhrnování sněhu 5 082,-- struska 4 359,50 projekt úpravy dopr.znač. MK ke hřbitovu 6 050,-- vytýčení hranic MK od kravína ke skládce ,-- zaměření cesty Čupovice Jirgl ,-- protlak pod MK u školy 7 744,-- el. energie pro semafory ,-- zprac. dokum. k ÚŘ křižovatka vrchovina ,-- zprac. rozpočtu k opravě MK 5 000,-- - ost.zálež.poz.komun.: polohopis.plán pro PD chodník OÚ škola 7 000,-- spr.poplatek chodník křižovatka vrchov ,-- - veř.siln.doprava: příspěvek ČSAD ,-- - kanalizace: přepojení k nové škole ,-- sesk.31 základní škola: příspěvek obce na provoz ,-- stav. a aut. dozor stavba školy ,90 zprac. dodatku ke stavbě školy ,-- zprac. žádosti o dotaci na demolici ,-- podzem. komunikač. přípojka ,-- plyn ,-- - mateřská škola: příspěvek obce na provoz ,-- oprava vypínačů 3 847,-- Přírodní zahrada , odd.MŠ: příspěvek na provoz ,-- sesk.33- kino: odměna za úklid, soc. a zdrav. poj ,-- madlo k podiu 4 130,-- - knihovna: odměna knihovnice 4 487,-- knihy 5 729,-- - muzeum: otop 7 420,-- odměna za úklid +zdrav. a soc.poj ,-- odměna za průvodcovství 4 131,-- pohoštění při vernisáži 780,-- materiál na oplocení 3 439,-- 7

8 - kultura: výroba skládacího podia ,-- Divadlo U lípy 2 900,-- Divadlo Klauniky 7 200,-- čarodějničky 3 704,-- knihy pro předškoláky 1 056,-- - zpravodaj: distribuce 1 442,-- odměna 1 176,-- tisk ,-- - klub seniorů: zájezd 9 728,30 - SPOZ: dárkové balíčky jubilantům 3 500,-- vítání občánků 5 238,-- peřinky do postýlky 1 529,-- blahopřání jubilantům 4 724,-- den dětí 995,-- sesk.34 tělovýchova: odměna uklízečky ,-- zdrav., sociál. pojištění ,-- el. energie ,-- voda 5 409,-- čistící prostředky, drobný mat ,40 plyn ,13 2 ks nástěnných popelníků 2 057,-- zátěžový koberec 2 061,-- BOZP 3 090,34 elektroopravy 2 618,60 sesk.36 bytové hosp.: el. energie 3 294,-- plyn ,-- voda 6 888,-- úroky z hypotéky 3 551,25 oprava čerpadla u kotle 7 722,25 vratka kaucí ,-- odhlučnění bytu č ,-- madlo ke schodum k bytu č ,-- - nebyt. hosp.: plyn ,-- el. energie 3 775,-- elektroopravy ordinace 2 474,90 - veřejné osvětlení: el. energie ,-- montáž ,-- opravy ,-- - pohřebnictví: el. energie 508,-- konve 4 ks 1 332,-- sesk.37 odpad: nebezpečný odpad 5 677,-- 8

9 sběr separovaného odpadu ,-- odvoz odpadu ,-- uložení odpadu Skladeko Staříč ,60 nákup pytlů na odpad pro chataře 6 353,-- kompostárna správní popl ,-- objemný odpad ,-- Kompostárna a sběrný dvůr ,-- - veřejná zeleň: odměny ,-- zdravotní a sociální pojištění ,-- pohonné hmoty ,-- pojištění st. multikáry 5 592,-- nákup materiálu ,60 otop peletky ,-- el. energie ,-- koupě pracovních bund 3 262,-- oprava malotraktoru ,-- nemocenské dávky ,-- elektrorevize 2 500,- servis nové multikáry 2 942,-- oprava sekaček 3 537,-- oprava st. multikáry 6 083,-- Regenerace ovoc. sadu ,-- - povodně: serverové služby 7 308,40 hlásná služba 1 169,-- studie Protipovod. Opatření ,-- sesk.55 požární ochrana: el. energie 1 636,-- telefon + hlásky 416,-- odměny za práce na dohody 5 646,-- oprava motor. Pily 3 000,-- oprava dých. Přístrojů 6 720,-- sesk.61 zastupitelstvo: odměny ,-- sociál., zdrav. pojištění ,-- stravné 4 200,-- telefon 255,-- - volby do EP: odměny ,-- kanc. materiál 1 276,-- PHM 196,-- poštovné 228,-- služby školy 967,-- pohoštění 1 088,-- - místní správa: mzdy ,-- práce na dohody 6 126,-- sociál., zdrav. poj ,-- 9

10 el. energie 8 240,-- telefon, internet 5 253,-- pohonné hmoty 5 805,-- plyn ,-- kancelářské potřeby ,-- poštovné 8 422,-- pojištění odp. za škodu 1 872,-- pojištění auta 1 795,-- služby GORDIC ,59 předplatné časopisů, knihy 3 839,-- služby TOPSPINu 7 567,-- oprava kopírky ,-- školení 3 796,-- elektroopravy 3 900,-- počítač Růža ,80 SW office ,40 právnické služby ,-- přestupkové řízení ,-- školení 4 560,-- sesk.63 poplatky bance: poplatky za vedení účtů, úvěru 5 627,40 - ost. fin.operace: daň z příjmu právnických osob za obec ,-- - pojištění nespecif.: pojištění nem. a mov. majetku obce ,-- sesk.64 finanč.vypoř.: vrácení části dotace na volby do kraj. zast ,40 ostatní činnosti: čl. příspěvek Spolku pro obnovu venkova 1 500,-- přísp. Mikroregionu ,-- příspěvky ne ekolog. kotel ,-- FINANCOVÁNÍ: Splátka hypotéky: na rekonstrukci objektu na byty ,-- Zůstatek dlouhodobých závazků: - hypotéka ,-- - půjčka u AVE CZ ,-- Zpracovala: Ing. Čupová