PROFIL MOTIVAČNÍ STRUKTURY UČITELE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROFIL MOTIVAČNÍ STRUKTURY UČITELE"

Transkript

1 PROFIL MOTIVAČNÍ STRUKTURY UČITELE Lucie Křeménková 1, Jan Sebastian Novotný 2 Anotace Příspěvek přibližuje pohled na motivaci učitele. Jeho primární zaměření se klade za cíl teoreticky i výzkumně popsat profil struktury motivace u středoškolských učitelů. Motivace je nedílnou a esenciální složkou učitelova výkonu a jako taková se výrazným způsobem podílí na jeho celkových pracovních i profesních výsledcích. Motivační struktura je úzce napojena na osobnost jedince a v tomto kontextu také výrazně variuje. Domníváme se, že motivační struktura se v rámci jednotlivých profesí diametrálně odlišuje a v každé z nich jsou žádoucí odlišné motivační dispozice. Klíčová slova Motivace, motivační struktura, učitel. Summary The article outlines the motivation of teacher. It s aimed to theoretically and exploratively describe high school teachers motivation s structure profile. Motivation is an essentials part of teacher s performance and by that in participates significantly on teacher s work and career outcomes. Structure of motivation is closely connected with personality and varies markedly in this context. We suppose that structure of motivation differs diametrically in miscellaneous professions, and each of them requires different motivational dispositions. Keywords Motivation, structure of motivation, teacher. Uvedení do problematiky Koncept motivace pracovníka pojímáme jako důležitou součást pracovního výkonu. Motivaci není v psychologii přisuzován zcela jednoznačný význam. To je však osudem mnoha psychologických pojmů. Jak upozorňuje například Zimbardo (2003) motivaci jako takovou, není možné přímo pozorovat a proto na existenci a podstatu tohoto jevu usuzujeme spíše nepřímo, především z výsledků chování a jednání člověka. V tomto kontextu lze na motivaci pohlížet ve smyslu psychologických důvodů určitého chování, charakteristického subjektivitou a proměnlivostí. Motivační procesy určují, kterou z mnoha předpokládaných odpovědí organismu, jedinec v daném momentu zvolí. Motivaci je vlastní schopnost spojovat 1 Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. UP Olomouc, Pedagogická fakulta, Katedra psychologie a patopsychologie Žižkovo náměstí 5, Olomouc PhDr. Jan Sebastian Novotný, Ph.D. OU Ostrava, Filozofická fakulta, Katedra psychologie Reální 5, Ostrava,

2 pozorované chování s vnitřními stavy člověka a rovněž i zdůvodňování variability lidského chování. V zaměření motivace se uplatňuje osobnost jedince i jeho hierarchie hodnot, včetně mnoha dalších faktorů, které se mohou projevit v průběhu času, vlivem zkušeností, schopností a znalostí, pozitivních i negativních zážitků a v neposlední řadě taktéž aktuálním stavem daného jedince. Motivaci lze ovlivňovat více či méně zásadními změnami žádoucího cíle, kterého chce člověk dosáhnout, a taktéž vhodnými změnami okolností, které k němu vedou. Je možné předpokládat, že motivovaný učitel bude schopen a ochoten vyvíjet větší úsilí při profesním výkonu, což povede k optimalizaci vyučovacího procesu a je rovněž možné předpokládat, že i k větší pracovní spokojenosti (Křeménková, 2010). Pokud se zaměříme na motivaci z hlediska profesního výkonu, doznáme, že je tomuto aspektu přisuzován velký význam. Množství výzkumných studií a šetření předpokládá, že motivace je podstatnou determinantou výkonu. Přesto existuje podivuhodně málo prací, které by vliv motivace na výkon zkoumaly a potvrzovaly (Schuler, Prochaska, 2003). V souladu s tématem a obsahem našeho záměru je nutné vymezit způsob vnímání motivace v rámci tohoto příspěvku. Na motivaci lze nahlížet jako na soubor veškerého uvažovaného chování tedy na základě psychofyzického fenoménu, prezentujícího potřeby organismu. Jinou možností je naopak uchopení motivace jako chování vědomého, intencí řízeného a neimpulzivního charakteru. V tomto kontextu, je možné vybrané typy chování označit jako nemotivované. Na základě našeho odborného zaměření a s přihlédnutím k aplikační oblasti získaných informací i výzkumných dat, se přikláníme k druhé možnosti a budeme posuzovat motivaci s ohledem na užší vymezení tohoto jevu. Profil motivační struktury učitele Přestože o důležitosti a nutnosti motivace učitele a deskripce jeho motivační struktury jako takové nepochybujeme, v dostupné literatuře jsme našli jen velmi málo informací dotýkajících se přímo této oblasti. Můžeme tedy ve shodě například s Prášilovou (2006, 2008), Prášilovou a Vašťatkovou (2005) konstatovat, že v komentované sféře nebyl dosud učiněn žádný výraznější průlom, který by do této oblasti přinesl zásadní a nové informace. Následující část příspěvku je z těchto důvodů konstituována především jako souhrn komplementárních zdrojů a informací využitých ze souvisejících pramenů. Předpokládáme, že aktuální nedostatky v popisované oblasti by si zasloužily výraznější zájem odborné veřejnosti z různých vědních oborů (např. pedagogiky, psychologie či sociologie). Motivační profil učitele je tvořen složitým komplexem vnitřních incentiv, jež jsou uvědomované i neuvědomované, a které následně ve spojení s jejich vnějšími protějšky a situací aktivizují učitelovo chování a jednání. Osobnost pracovníka (především jeho adaptabilita, nezdolnost a otevřenost), sociální vztahy a vazby, osobní přínos vykonávané profese a konkrétní pracovní podmínky patří mezi základní pobídky, ovlivňující míru motivace (Matoušková, Spurný, 2008). Motivace úzce souvisí s jeho postojem k práci jako takové. Její míra poukazuje na případnou snahu či touhu učitele podílet se na pedagogických procesech, které zahrnují například klima třídy (školy), dále zájem učitele o vzdělání a disciplínu studentů. Řada výzkumů poukazuje na fakt, že zvyšování učitelovy motivace vede k jednoznačným ziskům jak na straně studentů, tak na straně samotného učitele. Například výzkumné šetření autorů Shaariho, Yaakuba a Hashima (2002) potvrdilo, že pracovní motivace je zásadní pro efektivitu každé organizace. V oblasti vzdělávání vytváří předpoklad pro kvalitnější práci učitele a lepší výkon studentů. Učitel, jehož motivace k úspěchu je vyšší, pracuje svědomitěji a vykazuje vyšší míru zodpovědnosti. Motivace k výkonu se stala ústředním faktorem pro další zkoumání a lze ji definovat jako určitou predispozici člověka ke snaze uspět. Učitelé mající vyšší motivační autonomii vykazují menší míru zátěže a vyšší 2

3 pracovní spokojenost než ti, jejichž motivační nezávislost je nízká. Autoři však dále pokračují, že, navzdory intenzivnímu výzkumu a diskuzím na téma předpověditelnosti úspěšného vykonávání učitelské profese, zůstává výkon učitele (respektive jeho motivace k němu) nadále zčásti zahalen tajemstvím, neboť jakožto složitý komplex řady aspektů je velmi obtížně predikovatelný. Bedrnová a Nový (1998) naznačují, že motivace ve smyslu konečného ideálu představuje významný cíl snažení jedince, tedy to, o co usiluje. Pro každé školské zařízení by bylo žádoucí, kdyby směr usilování jejich pracovníků učitelů, byl v souladu s jeho cíli, což ne ve všech případech platí. Jedním z motivačních činitelů působících na učitele může být jeho profesní příprava, stejně jako další vzdělávání při zaměstnání. Řada učitelů si stěžuje na neutěšené podmínky či možnosti při dalším zvyšování kvalifikace a odborných znalostí či dovedností. Za nejčastější důvody uvádí časovou zaneprázdněnost, nedostatek finančních prostředků, či málo pochopení a podpory ze strany vedení školy. Zajímavý poznatek k tomuto tématu přináší Ústav pro informace ve vzdělávání (1996), který cituje studii OECD zabývající se problematikou efektivity učitelů, respektive škol jako samostatných subjektů vzdělávání. Publikace zdůrazňuje fakt, že kvalitnější výchova a další vzdělávání učitelů náleží mezi klíčové metody zvyšování kvality školství. Studie uvádí v souvislost národní systémy evaluace jednotlivých zemí, které se v konečném důsledku snaží vytvořit na školách atmosféru sebehodnocení, tak aby se podporovala tendence zaměstnanců stavět si stále nové a nové cíle, přehodnocovat výsledky vlastní činnosti a zvyšovat sebedůvěru a profesionalitu. Především pokud je škola v tzv. nedobrém stavu s nízkou úrovní morálky, nabývá odborný růst pracovníků školy na významu. Můžeme se domnívat, že při poskytování možností dalšího vzdělávání vedením školy (či přímou podporou ze strany MŠMT) bude analogicky vzrůstat i motivace k výkonu učitelské profese. V podobném duchu lze navázat při dalším motivu k výkonu učitelské profese, jímž je schopnost či potřeba seberealizace. Můžeme uvést například potřebu vzdělávat a vychovávat, stejně jako působit na formování dětí a mládeže. Učitelská profese je charakteristická řadou specifik (tabulkové zařazení platu, malá možnost postupu etc.), díky nimž není v praxi příliš reálné aplikovat běžná funkční manažerská opatření ke zvyšování motivace. Proto se domníváme, že hlavní prioritní osou by se v tomto případě měly stát především vnitřní charakteristiky práce, tedy posilování vnitřní motivace učitele (Křeménková, 2010). V této souvislosti můžeme připomenout vztah osobnostních předpokladů či proměnných k výkonu učitelské profese, což mimo jiné ovlivňuje i snahu o adekvátní, dobrý či plnohodnotný výkon. Určení osobnostních předpokladů pro efektivní adaptaci na výkon učitelského povolání, je vyústěním učitelské profesiografie. Koncept motivační struktury vnímáme, v souladu se Stuchlíkovou a Manem (2009) jako staronový psychologický pojem, jehož základ prošel během vývoje psychologických úvah výraznou proměnou. Obecně motivační struktura zahrnuje implicitní i explicitní motivy především v rovině osobních cílů. Právě u osobních cílů pokládáme za vhodné se zastavit, neboť jsou klíčovým místem k pochopení nejen motivace, ale i osobnosti jako takové. Zjištění toho, jaké cíle a proč si daná osoba klade, je zásadní při porozumění jejímu self-systému. Následně tedy může být motivační struktura definována jako osobně konzistentní způsob volby osobních cílů a způsobů usilování o ně. Může být posouzena na základě souhrnné informace o různých cílech, o něž dotyčná osoba v daném čase usiluje. Souhrnná míra vytváří individuálně specifický profil chování a poskytuje (nebo poskytnout může) relativně trvalou charakteristiku motivace (Stuchlíková, Man, 2009, s. 160). Autoři dále uvádějí, že koncept motivační struktury vychází z teorie current concerns, latentního mozkového procesu, který stojí na pozadí explicitně vyvozené potřeby mít cíl. Popsaný latentní proces zdůrazňuje emoční, percepční, kognitivní i motivační odpovědi na podněty, což podporuje proces usilování o cíl. Pro doplnění je třeba dodat, že latentní mozkový proces current concerns začíná v okamžiku vytvoření určitého zaujetí pro cíl. Touto fází se detailně 3

4 zabývala německá motivační psychologie, která navázala na Heckhausenův model Rubikonu 3 (1989). V mezích výše uvedeného lze dále doplnit i vytváření určité motivační profilace, jakožto součásti osobnostní struktury jedince. Jinými slovy vznik či utvoření určitého hodnotového a postojového systému, který je natolik stabilní, že na jeho základě je možné predikovat určité způsoby chování. Existují však i podněty a stimuly, které musí být neustále posilovány. Mikuláštík (2001) zdůrazňuje především tzv. aktuální zájem, jakožto latentní chování organismu mezi dvěma časovými okamžiky, což jsou osobní zaujatost a úsilí směřující k cíli, a také následné dosažení cíle, nebo jeho vzdání se. Příkladem motivační struktury na obecnější rovině může být souhrn vybraných osobnostních charakteristik, jak nám je nabízí např. Schuler a Prochaska (2003). Autoři tento koncept pojímají jako podíl osobnosti na vlastní výkonnosti respektive na motivaci k ní. Na podkladě teoreticko výzkumné analýzy zmíněných autorů předpokládáme, že profesní motivační struktura může být determinována a popsána na základě následujících osobnostních vlastností: vytrvalost, dominance, angažovanost, důvěra v úspěch, flexibilita, flow, nebojácnost, internalita, kompenzační úsilí, hrdost na výkon, ochota učit se, preference, samostatnost, sebekontrola, orientace na status, soutěživost, cílevědomost. Předpokládáme, že na základě takto navrženého konceptu motivační struktury, respektive jednotlivých složek motivace k výkonu, se budou jednotlivé profese výrazně odlišovat. Naše primární zaměření si klade za cíl popsat motivační profil u profese učitele a v jeho výzkumné bázi pak detekovat rozdíly na základě stanovených proměnných. Nejprve se ve vymezených mantinelech pokusíme o deskripci učitelské profese z hlediska motivace k výkonu a jejího profilu. Výkonová motivace Jedním z hlavních aspektů pracovní činnosti a rovněž i jedním z kritérií hodnocení daného pracovníka je jeho pracovní výkon. Ten je spoluurčován i charakteristikami pracovní motivace, především z hlediska jeho výkonu v kvantitativních i kvalitativních aspektech, dále pak z hlediska kvalifikace a pracovních podmínek v nejširším slova smyslu (Bedrnová, Nový, 1998). Výkon jedince nemusí nutně v každém časovém úseku odpovídat realizované činnosti a schopnostem. Determinantou výkonu nejsou pouze schopnosti, dovednosti a praxe, ale také motivace, vůle k výkonu či pracovní ochota. Množství autorů se přiklání k předpokladu, že motiv vysokého výkonu je mnohdy pouze prostředkem k dosažení jiného cíle, nebo uspokojení vlastní potřeby (Bureš, 1981). Matoušková a Spurný (2008) si všímají relativně nedostačujícího počtu studií komentujících tuto problematiku a upozorňují na souvislosti popisovaného konstruktu s vlastnostmi osobnosti. Pracovní výkon bývá výsledkem působení motivačních sil, schopností člověka a kvality pracovních podmínek. Z tohoto vyplývá, že i nadměrná výkonová motivace je neúčinná při absenci schopností, stejně tak jako ani mimořádné schopnosti kauzálně nevedou k vysokému výkonu, pokud jedinec vykazuje nedostatek motivace. Bedrnová a Nový (1998) vnímají výkonovou motivaci jako úsilí jedince vyhnout se neúspěchu, zažít úspěch a obdiv. Cílem této snahy je zvýšení hodnoty sebe sama nejen pro daného člověka, ale i pro jeho sociální okolí. Motiv výkonu je konkretizován jako 3 V Heckhausenově modelu je první fáze charakterizována jako zvažování potenciálních cílů z hlediska výhod a nevýhod, možností jejich úspěšného dosažení apod. Následně dochází k fázi, kdy se formuluje intence záměr dosažení cíle, což je popisováno jako bod Rubikonu, nebo také předakční fáze. V ní jedinec ještě nemusí vykazovat žádné úsilí o dosažení cíle. Poté nastupuje část vlastního jednání, která je charakteristická potlačováním odlišných intencí, které nejsou v souladu se zaměřeným cílem a aktivací úsilí a vytrvalosti. Poslední je postakční fáze, jejíž náplní je retrospektivní hodnocení a výsledkem naučená intence k podobnému jednání v budoucnu. Metafora Rubikonu byla zvolena pro zdůraznění momentu, od kterého již není návratu cíl bude buď realizován, nebo se ho daný jedinec vzdá. Obě možnosti však budou uskutečněny s nutnou investicí duševních sil (Heckhausen, 2001). 4

5 jedna z relativně stabilních osobnostních charakteristik, přičemž její míra se projevuje v těch situacích, v nichž je měřítko výkonu významné. Je zřejmé, že profesní činnost tímto místem je. Zmiňovaná osobnostní míra výkonové motivace je dána poměrem dvou tendencí: potřeba úspěchu a potřeba vyhnout se neúspěchu. Schuler a Prochaska (2003) nepochybují o důležitosti, která je motivaci k výkonu přisuzována. Avšak samotný pojem a jeho teoretické ukotvení se vztahují k řadě problematických oblastí. Nejspornějším bodem, který zasahuje přímo do podstaty tohoto pojmu, je jeho neúplné potvrzení ve stupni homogenity, univerzálnosti či generalizovatelnosti. Navzdory předchozímu tvrzení je však hojně užíván především v psychologii práce. Pracovní výkon jedince závisí na souhře subjektivních a objektivních činitelů výkonu. V podstatě mohou všichni tito činitelé být v dané organizaci žádoucí a ve vysoké míře kontrolováni (ve smyslu řízení). Otázka motivace k výkonu se dotýká především činností, kde je žádoucí vlastní aktivita a iniciativa (Schuler, Prochaska, 2003). Přestože učitelství není činností, která je v obecných rysech charakteristická výraznou vlastní autonomií jejich vykonavatelů, máme důvod se domnívat, že v hlavních cílech (výchova a vzdělávání) umožňuje určitou aktivitu a do jisté míry i svobodu činnosti, neboť každý učitel má jiný (vlastní) způsob např. výkladu látky, ověřování osvojených znalostí a dovedností žáků či třeba schopnost komunikace (Křeménková, 2010). Jakožto dodatek k popisované oblasti můžeme rovněž zmínit také koncepci řízení pracovního výkonu pedagogů, což je nepřetržitý a flexibilní proces, ve kterém především manažeři (ředitelé škol) a jejich přímí podřízení (učitelé) kooperují jako partneři v rámci dosažení žádoucích výsledků (Koubek, 2004). Řízení pracovního výkonu je složitá činnost, jejíž podstatou je přimět zaměstnance k výkonu, který by zcela vystihoval cíle organizace. Motivace pracovníků je základní podmínkou vedoucí k aktivnímu, samostatnému, efektivnímu a plnohodnotnému výkonu profese. Vzhledem ke komplexnosti a složitosti fenoménu motivace je její uplatňování v praxi vystaveno řadě proměnlivých faktorů. Dle Prášilové (2006, s. 144) je motivace nutnou podmínkou realizace všech fází řídícího procesu, nejen fáze vedení lidí. V prostředí školy může (podle uvedené autorky) ředitel nebo jiný vedoucí pracovník využívat řadu stimulačních incentiv. Mezi nejúčinnější bezpochyby patří hmotné odměny, mezi něž řadíme plat, osobní ohodnocení, odměny, možnost využívat služeb a sportovních i jiných zařízení školy danými zaměstnanci, případně i rodinnými příslušníky, důchodové spoření, permanentní vstupenky, stravenky apod. Finančními aspekty se zabývá i Eger (1998), jenž předpokládá, že z motivačního hlediska mají peníze relativně malý akční rádius působnosti a i z hlediska korelační závislosti mezi nimi a motivací nenachází příliš silnou vazbu. Autor pro uvedené spojení používá zajímavý příměr drahé motivace. V souvislosti s typologií odměn platí, že lidé očekávají individualizované odměny, jinými slovy chtějí dostat to, co očekávají. Prášilová (2006) pokračuje dalším stimulem, kterým je atraktivita obsahu pracovní činnosti. Do této kategorie patří využívání kreativity, umožnění osobního developmentu, posilování osobní prestiže i autonomie zaměstnance. Povzbuzování zaměstnanců tvoří významný motivační stimul týkající se pozitivní zpětné vazby, zprostředkování dobrého pocitu z kvalitně odvedené práce a v neposlední řadě i příznivého dopadu v rovině racionální i prožitkové. Eger (1998) v tomto kontextu zmiňuje uznání jako nejdůležitější motivační aspekt, jehož přítomnost by měla být shledávána i u malých, dílčích úspěchů. Při motivaci učitelů by měl být vedoucí pracovník schopen vymezit základní principy související s aplikační oblastí teorií motivace. Mezi nejdůležitější patří komplexnost a proměnlivost projevů člověka v práci, což reflektuje uspořádání motivů do hierarchie dle osobní důležitosti a jejich situační variabilitu závislou na vnějších vlivech i pocitu uspokojování osobních potřeb. Další sférou jsou motivy určující jednání učitele, jež jsou výslednicí celkového vzájemného vlivu a vyrovnávání mezi původními potřebami a postupně 5

6 získávanými zkušenostmi. Nutno podotknout, že na výsledku pracovního výkonu a motivaci k jeho realizaci se podílí rovněž i povaha pracovního úkolu, socioprofesní skladba zaměstnanců i přiměřenost výkonové i mentální kapacity pracovníka (Mayerová, 1998). Problematické aspekty aplikace základních principů motivace do oblasti školství V předchozím textu jsme se již v náznacích dotkli některých problematických aspektů aplikační oblasti motivace, motivace k výkonu a motivační struktury učitele. Nyní bychom rádi naznačené třecí plochy více rozvedli. Popisované oblasti jsou součástí širšího rámce, jímž je řízení školy 4. V kontextu této sféry se očekává interdisciplinární pojetí, které je primárně syceno z obecného managementu a rovněž i z pedagogiky. Mezi další vědní disciplíny se pak řadí: psychologie, sociologie, antropologie, ekonomie, filosofie a další. Obsáhlá oblast pracovní motivace z převážné většiny vychází z psychologicko-ekonomické podstaty, což může být obtížně uchopitelné a aplikovatelné v jiných vědních oborech či profesích, vycházejících z odlišného zaměření či samotné podstaty. Obdržálek (1989) a Eger (1998) uvádí rozdíly, které mezi školami a hospodářskými organizacemi spatřují. Primárně jde o vyšší míru nutnosti dodržovat předpisy a směrnice na straně škol, dále pak výchovně-vzdělávací cíl školy, který je diametrálně odlišný od cílů materiálně-finančních na straně podniků. Při konkretizaci rozdílů nelze vynechat oblast rozpočtu, který je v rámci školy stálejší a veřejně kontrolovatelný, zatímco u hospodářských organizací souvisí s dynamikou a požadavky trhu či spotřebitelů. Další bod souvisí s předchozím tvrzením, neboť se dotýká efektivnosti trhu jako kritéria úspěšnosti, což v případě školy neexistuje. Řada například vzdělávacích programů je realizována z edukačních nebo politických důvodů a na trhu by pravděpodobně neuspěla. V neposlední řadě lze zmínit i přímé ovlivňování záměrů školy politickými rozhodnutími a stavem teorie a praxe vedení výchovy a vzdělávání, nikoliv bezprostředně řídícími pracovníky. Výzkumné šetření V kontextu našeho výzkumného úsilí bude na motivační strukturu pohlíženo z hlediska vybraných osobnostních charakteristik, které se v určité míře objevují u všech jedinců. Pokusíme se stanovit, jakým způsobem se od sebe liší motivační struktura učitelů v závislosti na pohlaví, délce praxe a typu střední školy. Náš výzkumný záměr jsme realizovali na vzorku 117 učitelů středních škol na Střední Moravě. Výzkumný soubor byl dále vnitřně diferencován dle následujících charakteristik: pohlaví (muži, n = 42; ženy, n = 75), typu střední školy (gymnázia, G = 53; střední odborné školy SŠ = 64) a délky praxe 5 (začínající učitelé, Z = 40, učitelé experti E = 46, vyhasínající učitelé, V = 31). Výzkumnou metodou se stal dotazník motivace k výkonu LMI, jenž je 4 Jde o velmi náročný proces, který vyžaduje schopnosti v obou řídících dimenzích, což jsou dimenze manažerská a personální. Manažerská dimenze reprezentuje povinnost a odpovědnost rozhodovat o cílech a strategii organizace, využívání jejich zdrojů apod. Jde o oblast, která je velmi specifická. Personální dimenze zahrnuje lidský rozměr managementu, tedy řízení a vedení lidských zdrojů směrem k dosažení či splnění cílů organizace. Řízení školy vyžaduje odborný přístup a tedy i přípravu (především u vedoucích pracovníků škol), avšak může být poskytována i pracovníkům školské správy, samosprávy, případně i pracovníkům kontrolních orgánů a pedagogickým pracovníkům (Urban, 2003). 5 Začínající učitelé jsou charakterizování 10 letou délkou praxe, učitelé experti se pohybují v intervalu let praxe a učitelé vyhasínající pak zahrnují kategorii postihující praxi dlouhou více než 25 let. 6

7 relevantní psychologickou metodou posuzující míru chování směřujícího k naplnění podstaty dané profese. Metoda v 17 škálách postihuje jednotlivé osobnostní vlastnosti, které umožňují zjistit motivační profil dané osobnosti. Jednotlivé škály obsahují následující vlastnosti osobnosti podílející se na vlastní výkonnosti: vytrvalost (VY), dominance (DO), angažovanost (AN), důvěra v úspěch (DU), flexibilita (FX), flow (FL), nebojácnost (NE), internalita (IN), kompenzační úsilí (KU), hrdost na výkon (HV), ochota učit se (OU), preference (PO), samostatnost (SA), sebekontrola (SK), orientace na status (OS), soutěživost SO), cílevědomost (CV). Základní profil motivační struktury učitelů námi sledovaného vzorku ukazuje následující tabulka (CS=celkový skór): Tabulka 1: Profil motivační struktury učitelů VY DO AN DU FX FL NE IN KU HV OU PO SA SK OS SO CV CS Jak můžeme vidět, drží se většina průměrů výsledného profilu kolem středových hodnot. Z tohoto úhlu pohledu by se tak mohlo zdát, že z pohledu motivace není možné vymezit jasněji konkrétní podoblasti, které by výrazněji vybočovaly. Je však nutné uvědomit si některé skutečnosti. Většina hodnot byla zatížena relativně vysokou hodnotou směrodatné odchylky, jinak řečeno odpovědi učitelů se od sebe často výrazně lišily. To znamená, že využitelnost profilu motivační struktury při vytváření motivačního plánu musí být postavena především na individuální práci s profilem konkrétních učitelů (neboť výsledná data ukazují, že zde není možné provádět větší zobecňování). Druhou skutečností je potom fakt, že tento profil popisuje jednu profesi. Chtěli-li bychom hodnotit použitelnost tohoto přístupu při moderování motivace pracovníka, bylo by nutné nejdříve zjistit profil motivační struktury i u jiných typů profesí, a teprve po jejich vzájemném porovnání bychom byli schopní určit, zda je možné využít těchto profilů na obecnější úrovni jednotlivých profesí (čili zda existují pro určité profese specifické profily motivační struktury pracovníků), nebo zda je použit těchto profilů možné pouze na úrovni jednotlivců. Kromě zjištění tohoto profilu jsme také porovnali profily motivační struktury učitelů v závislosti na výše uvedených sledovaných charakteristikách. 7

8 Tabulka 2: Profil motivační struktury v závislosti na pohlaví (červená=m, zelená=ž) VY DO AN DU FX FL NE IN KU HV OU PO SA SK OS SO CV CS Provedená statistická analýza s využitím Studentova t-testu prokázala signifikantní rozdíly především v těchto škálách: flow a sebekontrola. Tabulka 3: Profil motivační struktury v závislosti na typu školy (červená=sš, zelená=g) VY DO AN DU FX FL NE IN KU HV OU PO SA SK OS SO CV CS Statistická analýza realizovaná s využitím Studentova t-testu potvrdila signifikantní rozdíly pouze v této škále: angažovanost. 8

9 Tabulka 4: Profil motivační struktury v závislosti na délce praxe (červená=z, zelená=e, modrá=v) VY DO AN DU FX FL NE IN KU HV OU PO SA SK OS SO CV CS V posledním případě, zjišťujícím rozdíly mezi učiteli dle délky praxe, byla zvolena metoda ANOVA. Ta prokázala následující rozdíly: v případě škál důvěra v úspěch a flow jsou rozdíly patrné mezi skupinou začínajících učitelů a učitelů expertů. U škál nebojácnost a orientace na status byly rozdíly prokazatelné nejen mezi skupinou učitelů začínajících a expertů, ale i mezi učiteli začínajícími a vyhasínajícími. Jak můžeme vidět, neliší se učitelé významně téměř v žádné z charakteristik bez ohledu na diskriminační kritérium. Statisticky významné rozdíly se nám podařilo nalézt pouze u několika kategorií, tyto kategorie se navíc liší v závislosti na diskriminační charakteristice. Z tohoto úhlu pohledu tak není možné z těchto výsledků odvozovat hlubší závěry. Zajímavým poznatkem je tak spíše skutečnost, že u kategorie internalita můžeme sledovat největší rozdíly ve výsledných hodnotách u všech skupin učitelů, zároveň ale tyto výsledky vykazují velmi vysoké směrodatné odchylky. Zdá se, že tato kategorie je jedním z nejvýraznějších odlišujících parametrů nejen v rámci skupin (velké rozdíly průměrů), ale zároveň i uvnitř jednotlivých skupin (velké směrodatné odchylky). Z výše uvedeného se domníváme, že další výzkum, využívající profil struktury motivace, by se měl zaměřit jednak na komparaci profilů v rámci jednotlivých profesí, jednak na podrobnější analýzu více diferencujících kategorií (s velkým rozdílem průměrů nebo směrodatných odchylek) s cílem zjistit, zda a jak je možné tyto zvláštnosti hodnot interpretovat a využít. Důležitým krokem by tak zdá se bylo hlubší zkoumání profilu, především s využitím širší testové baterie v kombinaci s individuálněji zaměřenými kvalitativními metodami. Závěr 9

10 Aspekty motivace se výrazně uplatňují v každé profesi, přičemž především v manažerské oblasti a u podnikatelských subjektů dosáhlo využívání motivačních principů značných výsledků. Pracovní motivace je však zásadní pro efektivitu každé organizace (Shaari, Yaakub, Hashim, 2002). Oblast učitelské profese můžeme v tomto ohledu s trochou nadsázky připodobnit k poli neoranému, čímž máme na mysli nedostatečnou pozornost věnovanou oblasti školství z hlediska pracovní motivace. Důležitým pojmem je motivace k výkonu, jež se stala ústředním bodem pro další zkoumání a lze ji definovat jako určitou predispozici jedince uspět. Řada autorů se přiklání k tezi, že motiv vysokého výkonu je zpravidla pouze prostředkem k dosažení jiného, dalšího cíle, případně uspokojení vlastní potřeby. Zvláště se zdůrazňuje potřeba pozitivního sebehodnocení vzhledem k provedenému výkonu (Bureš, 1981, Shaari, Yaakub, Hashim, 2002). Sférou motivace se z hlediska školství nejvýrazněji zabývá oblast školského managementu, přičemž se v česky psaných textech objevují ještě synonyma: management školy, školní management, vnitřní řízení školy, mikrořízení školy (Prášilová, 2008). Je možné se setkat i s termínem koučování ve školní praxi. I v tomto případě je však patrný výrazný nedostatek dostupných zdrojů týkajících se primárně školství, proto autoři (např. Mayerová (1998), Eger (1998), Prášilová (2006, 2008), Horská (2009) a další) většinou využívají informační zdroje jiných vědních oborů. Literatura BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. Psychologie a sociologie řízení. 1. vyd. Praha : Management Press, s. ISBN BUREŠ, Z. Psychologie práce 1. svazek. 1. vyd. Praha: SPN, s. ISBN EGER, L. Hodnocení spolupracovníků a jeho důsledky. 1. vyd. Efektivní školský management. Plzeň : Západočeská univerzita, s. ISBN HECKHAUSEN, H. Motivation and action. 1st ed. Berlin : Springer, s. ISBN HORSKÁ, V. Koučování ve školní praxi. 1. vyd. Praha : Grada, s. ISBN KŘEMÉNKOVÁ, L. Pracovní spokojenost učitelů a související determinanty. Olomouc, Disertační práce (Ph.D.). Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Ústav pedagogiky a sociálních studií. MATOUŠKOVÁ, I., SPURNÝ, J. Pracovní spokojenost - mnohorozměrný pojem. Brána vzdělání [online] [cit ], s Dostupný z WWW: <http://www.branavzdelani.estranky.cz/clanky/kontakt/kontakt>. MAYEROVÁ, M. Motivace a ovlivňování pracovníků. 1. vyd. Efektivní školský management. Plzeň : Západočeská univerzita, s. ISBN OBDRŽÁLEK, Z. Riadenie výchovy a vzdelávania v socialistickej spoločnosti. 2. vyd. Bratislava, s. PRÁŠILOVÁ, M. Vybrané kapitoly ze školského managementu pro pedagogické pracovníky. 1. vyd. Olomouc : UP Olomouc, s. ISBN PRÁŠILOVÁ, M. Řízení základní školy v letech vyd. Olomouc : UP, s. ISBN PROCHASKA, M., SCHULER, H. Dotazník motivace k výkonu LMI. 1. vyd. Praha : Testcentrum, s. ISBN SHAARI, S., YAAKUB, N. F., HASHIM, R. A. Job Motivation and Performance of Secondary School Teachers. Malaysian Management Journal [online]. 2002, 6, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://eprints.uum.edu.my/979/1/job_motivation_and_performance_of_sec ONDARY_SCHOOL_TEACHERS.pdf>. ISSN

11 STUCHLÍKOVÁ, I., MAN, F. Motivační struktura integrující koncept psychologie motivace. Československá psychologie 2009, roč. 53, č. 2, s ISSN X. URBAN, J. Personální rozměr managementu. Moderní řízení, 2003, č. 4, s ISSN ZIMBARDO, P., G. Psychology. 4th ed. Boston : Allyn and Bacon, s. ISBN

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti Škoda Auto Vysoká škola

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti Škoda Auto Vysoká škola Autoři kapitol: Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, kap. 2, 4, 6, 7 PhDr. Martin Cipro, kap. 4 Mgr. Tereza Francová Vysoká škola ekonomická v Praze, kap. 3 PhDr. Emilie Franková,

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F11 Zásady personálního řízení projektu V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Úkoly managementu

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Manažerské rozhodování

Manažerské rozhodování Manažerské rozhodování Volba stylu rozhodování a využitelné modely Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE pro tříleté učební obory SOU PSY 301 Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 31. října 1986, č. j. 27

Více

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Milan Jermář 25. 10. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky vzdělávacího modulu (popř. lektory, tutory) s cílem a obsahem

Více

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 motivace a vůle Motivace Proč chcete studovat psychologii? Sepište seznam svých motivů Motivace základní pojmy termín motivace z latinského moveo

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil Jan Ukázkový jan.ukazkovy@tcconline.cz 1. srpna 2015 Dostává se Vám do rukou výstup z Pracovního profilu. Jedná se o základní dotazník, který

Více

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz Monitorujeme a rozvíjíme kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz O nás Občanské sdružení Společnost pro kvalitu školy vzniklo koncem 90. let 20. století jako občanské sdružení Klíč. Vzhledem k

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK

Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK Vladimíra Hornáčková Pedagogická fakulta UHK Hradec Králové 2012 Pedagogická fakulta UHK bakalářské studium obor

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

MOTIVACE Definice motivace

MOTIVACE Definice motivace MOTIVACE zpracovaly: Lucie Tylšarová, Lucie Zimlová Definice motivace Původ slova motivace můžeme hledat v latině - movero, movere, tj. pohybovat, měnit. Definice motivace není jednoznačná, každý autor

Více

Zpráva z dotazníku zjišťování pracovní spokojenosti učitelů v oblasti kvality pracovních podmínek a naplňování profesních potřeb

Zpráva z dotazníku zjišťování pracovní spokojenosti učitelů v oblasti kvality pracovních podmínek a naplňování profesních potřeb Zpráva z dotazníku zjišťování pracovní osti učitelů v oblasti kvality pracovních podmínek a naplňování profesních potřeb JT's test, Ostrava-Poruba, U Sportoviště 1164 VNITŘNÍ OBLASTI PRACOVNÍ SPOKOJENOSTI

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance.

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Jitka Pešková (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích) Příspěvek pro seminář Spolupráce? Spolupráce!, 24. 3. 2014, Moravské zemské muzeum

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás!

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F1 Role projektového manažera a komunikace V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Role

Více

Psychologie a sociologie úvod

Psychologie a sociologie úvod Psychologie a sociologie úvod Vlastnosti vrozené a získané. Socializace, primární socializace. Sociální pozice, sociální status, sociální role. PaS 1 1 Psychologie a sociologie Některá vymezení pojmu psychologie:

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

Rekreologie PVČ (pedagogika volného času)

Rekreologie PVČ (pedagogika volného času) UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY Studijní program: Studijní obor: Forma studia: Tělesná výchova a sport Rekreologie PVČ (pedagogika volného času) kombinovaná Tématické okruhy pro

Více

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová B.Rossí Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová Adaptační proces Definice : Není to nic jiného než seznamování pracovníka s podnikem,

Více

Závěrečná zpráva z projektu SO FAR - SO NEAR

Závěrečná zpráva z projektu SO FAR - SO NEAR Závěrečná zpráva z projektu SO FAR - SO NEAR část: Mapování proinkluzivního klimatu v ZŠ Lupáčova, Praha Výňatek ze zprávy Předmětem spolupráce ZŠ Lupáčova, Praha se společností SOCIOKLIMA, s.r.o. je mapování

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání a učení Efektivita a kvalita FAKTORY EFEKTIVITY VÝUKOVÝCH PROCESŮ Koncepce přípravy pracovníků Určení vzdělávacích (učebních) cílů Výběr účastníků do kurzů a školení Diagnostika

Více

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Domácí vzdělávání Lukáš Matěna MFF UK, Pedagogika II, LS 2013/14

Domácí vzdělávání Lukáš Matěna MFF UK, Pedagogika II, LS 2013/14 Domácí vzdělávání Lukáš Matěna MFF UK, Pedagogika II, LS 2013/14 Úvod Jednou z alternativ povinné školní docházky je domácí vzdělávání. Tento fenomén, historicky pocházející z potřeby rodičů zajistit svým

Více

Školský management v perspektivě tří časových rovin

Školský management v perspektivě tří časových rovin Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Školský management v perspektivě tří časových rovin PhDr. Václav TROJAN, Ph.D. vedoucí katedry 07.06.2012 1 2 Přivítání na konferenci

Více

Organizační chování. Osobnost člověka v organizaci

Organizační chování. Osobnost člověka v organizaci Organizační chování Osobnost člověka v organizaci Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 Další vývoj v oblasti MOS Svaz měst a obcí

Více

ZVYŠOVÁNÍODBORNÝCH KOMPETENCÍAKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉUNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ. Název balíčku. Jméno autora/autorů

ZVYŠOVÁNÍODBORNÝCH KOMPETENCÍAKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉUNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ. Název balíčku. Jméno autora/autorů ZVYŠOVÁNÍODBORNÝCH KOMPETENCÍAKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉUNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Název balíčku Jméno autora/autorů Mgr. Alexandra Tomášová Raškovice, březen 2013 Ostravská

Více

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková)

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) EDUKACE Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) = výchova - v širším slova smyslu (výchova + vzdělávání), častěji používaný termín, ale nejednoznačný

Více

MZDOVÝ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM

MZDOVÝ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM Motivovat lidi znamená, že je musíte přimět chtít to, co chcete, aby chtěli M. Amstrong MZDOVÝ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné z Metodického

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

Modul H Vzdělávání pracovníků mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová

Modul H Vzdělávání pracovníků mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Modul H Vzdělávání pracovníků mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová - termín motivace označuje hybnou sílu či energii, která nás vede k určitému chování a jednání

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA Výběr a definice klíčových kompetencí řídících pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových

SOUHRNNÁ ZPRÁVA Výběr a definice klíčových kompetencí řídících pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových SOUHRNNÁ ZPRÁVA Výběr a definice klíčových kompetencí řídících pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových organizací dětí a mládeže, nebo pracujících s dětmi a mládeží.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Metodický list č. 1 Personální práce a řízení lidských zdrojů v organizaci. Vytváření a analýza pracovních míst. Personální plánování.

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015 Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem Velká Hradební 13 400 01 Ústí nad Labem Katedra ošetřovatelství a porodní asistence OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Prezentace katedry www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 1 2 Cíl katedry CŠM Cílem je nejen vzdělávat profesionální

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ

FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ PROJEKT METR (Sdílení pracovních míst jako forma podpory mezigeneračního transferu kompetencí mezi pracovníky CZ.1.04/2.2.00/11.00024) Konference

Více

NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY

NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PhDr. Petr Jedinák, Ph.D. katedra managementu a informatiky, Fakulta bezpečnostně právní,

Více

SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY Univerzita Palackého v Olomouci Katedra psychologie SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY Bakalářská diplomová práce Bc. Karolína Fryštacká PhDr. Martina Fülepová Obsah Teoretické ukotvení

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1293_Persdonalistika. Nástroje personální politiky_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1293_Persdonalistika. Nástroje personální politiky_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1293_Persdonalistika. Nástroje personální politiky_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu. Inovace studijních oborů na PdF UHK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu. Inovace studijních oborů na PdF UHK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036. 1. Podstata aktivizačních metod výuky, kritického myšlení a konstruktivistického pojetí výuky Aktivizační metody výuky Aktivizační metody výuky jsou vyučovací postupy, kdy žáci aktivně získávají nové poznatky

Více

Rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí v ŠVP Workshop: Hodnocení klíčových kompetencí

Rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí v ŠVP Workshop: Hodnocení klíčových kompetencí Rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí v ŠVP Workshop: Hodnocení klíčových kompetencí Lektor: PhDr. Josef Filouš, Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí KOMPETENCE K UČENÍ Individualizovat vyučovací metody

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Hodnocení a odměňování zaměstnanců. Kariérové plánování Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení,

Více

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie Pedagogické principy Montessori školy Každé dítě je jedinečnou osobností, má svůj vlastní tvůrčí potenciál, motivaci učit se a právo být respektováno jako osobnost. Jelikož jsou děti zásadně ovlivňovány

Více

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU JAKO SOUČÁST PODNIKOVË STREATEGIE

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU JAKO SOUČÁST PODNIKOVË STREATEGIE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU Metodický list č.1 ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU JAKO SOUČÁST PODNIKOVË STREATEGIE Strategie jako základ konkurenceschopnosti podniku Strategie rozvoje lidských zdrojů jako nedílná součást

Více

Program Statistica Base 9. Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D.

Program Statistica Base 9. Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Program Statistica Base 9 Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. OBSAH KURZU obsluha jednotlivých nástrojů, funkce pro import dat z jiných aplikací, práce s popisnou statistikou, vytváření grafů, analýza dat, výstupní

Více

Neuromarketing a jeho aplikace. Pavel Rosenlacher

Neuromarketing a jeho aplikace. Pavel Rosenlacher Neuromarketing a jeho aplikace Pavel Rosenlacher Obsah prezentace Definice neuromarketingu Východiska neuromarketingu Vědecké disciplíny a NMK Historie neuromarketingu Cíle neuromarketingu Přínosy neuromarketingu

Více

INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ

INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ S T R U Č N Ý P Ř E H L E D ÚVOD Inventář motivů, hodnot a preferencí () odhaluje vnitřní hodnoty, cíle a zájmy člověka. Výsledky z inventáře odhalují jaký typ práce,

Více

TOP MANAGEMENT PROGRAM

TOP MANAGEMENT PROGRAM 1/1/2015 TTI SUCCESS INSIGHTS TOP MANAGEMENT PROGRAM Popis metody František Vlčík Top Mananagement Program Lidé ve vrcholných pozicích společnosti dosáhli svého postavení kombinací vlastních dovedností,

Více

Praha, 6. 7. 12. 2006. Pracovníci škol pro sluchově postižené a znakový jazyk zpráva z výzkumného projektu

Praha, 6. 7. 12. 2006. Pracovníci škol pro sluchově postižené a znakový jazyk zpráva z výzkumného projektu Vzdělávání sluchově postižených Praha, 6. 7. 12. 2006 LANGER Jiří Mgr., Ph.D. - odborný asistent, tajemník katedry Katedra speciální pedagogiky PdF UP Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc jiri.langer@upol.cz

Více

ŽIVOTOPIS. Jitka Nábělková, rozená Šlímová

ŽIVOTOPIS. Jitka Nábělková, rozená Šlímová ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Jitka Nábělková, rozená Šlímová Mgr., Ph.D. jitka.nabelkova@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) 2003-2005 Vykonávaná

Více

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Centrum dalšího vzdělávání PdF OU ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Předkládáme Vám zkušební okruhy k závěrečným

Více

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Na svých pozicích řešíte množství situací a vztahů, které jsou pro vás náročnější než jiné a pravděpodobně si kladete otázku proč. Jednou z možností, jak na tuto

Více

Přístupy malých a středních podniků k marketingovým aktivitám

Přístupy malých a středních podniků k marketingovým aktivitám Přístupy malých a středních podniků k marketingovým aktivitám Petra Koudelková VUT Brno, Fakulta Podnikatelská Tel.: 793 649 578 Email: koudelkova@fbm.vutbr.cz Abstrakt V závislosti na finanční krizi je

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Hodnocení zaměstnance.

Hodnocení zaměstnance. Jedličkův ústav, příspěvková organizace Lužická 920/7, 460 01 Liberec 1 Staré Město Hodnocení zaměstnance. Platnost od: 01. 08. 2011 Standard č. 10 a I. Základní ustanovení. Zaměstnanci Jedličkova ústavu

Více

Motivace jako klíčový faktor úspěchu projektového řízení

Motivace jako klíčový faktor úspěchu projektového řízení Motivace jako klíčový faktor úspěchu projektového řízení Mgr. Michaela Balarinová michaela.balarinova@email.cz Anotace Úspěch projektů je závislý na výkonech jednotlivců, kteří tvoří projektový tým. Proto

Více

Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích

Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích Zpráva o šetření Září 2010 Mgr. Eva Žilayová 1 Obsah: A) Úvod a metodologická část. 3 (cíl, účel, obsahové

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Motivace k podnikání a její podpora

Motivace k podnikání a její podpora Motivace k podnikání a její podpora Martin Lukeš Praha, 7.12.2007 Seminář Vybrané možnosti ovlivňování motivace nezaměstnaných OBSAH 1. Výchova a vývoj podnikatelské osobnosti 2. Faktory ovlivňující vstup

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU ANALÝZA, INVESTOVÁNÍ, OCEŇOVÁNÍ, RIZIKO, FLEXIBILITA Dana Dluhošová a kol. Recenzenti: prof. Dr. Ing. Jan Frait prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. prof. Ing. Jozef

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Katedra antropologie a zdravovědy. Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. pořádá. 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma

Katedra antropologie a zdravovědy. Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. pořádá. 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma Katedra antropologie a zdravovědy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pořádá 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma "Principy a fungování Agentury domací péče poskytující ošetřovatelskou

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

Vzdělávání pedagogů k inkluzi. Učit - znamená ukazovat, že je to možné. Paulo Coelho

Vzdělávání pedagogů k inkluzi. Učit - znamená ukazovat, že je to možné. Paulo Coelho Vzdělávání pedagogů k inkluzi Učit - znamená ukazovat, že je to možné. Paulo Coelho V posledních letech se stále častěji hovoří o nutnosti integrace a inkluze v České republice. Pojmy integrace a inkluze

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) Studium předmětu umožní studentům studijního oboru Veřejná správa základní orientaci

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

T T. Think Together 2011. Martina Urbanová THINK TOGETHER. Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation

T T. Think Together 2011. Martina Urbanová THINK TOGETHER. Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 7. února 2011 T T THINK TOGETHER Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation Martina

Více