Únava vlákny vyztužených kompozitů s polymerní matricí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Únava vlákny vyztužených kompozitů s polymerní matricí"

Transkript

1 Únava vlákny vyztužených kompozitů s polymerní matricí Ing. Michal Král Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. Útvar kompozitní technologie Seminář ČSM Praha,

2 Obsah 1. Základní pojmy únava materiálu, kmitavá zatížení 2. Podstata únavového poškození u kompozitních materiálů módy poškození, projevy únavového poškození 3. Problematika související s realizací únavových zkoušek 4. Faktory ovlivňující únavové chování kompozitních materiálů 5. Metodika a modely predikce životnosti

3 1. Základní pojmy Mezním stavem únavy materiálu rozumíme stav, kdy dojde vlivem časově proměnných zatížení k poruše funkční způsobilosti součásti. Vrtule VZLÚ V332-3B 08/sep/04/energy.engineering

4 1. Základní pojmy Kmitavá provozní zatížení σ h - horní napětí cyklu σ d - dolní napětí cyklu σ a - amplituda napětí σ m - střední napětí Δσ - rozkmit napětí T - perioda kmitu - frekvence zatěžování - součinitel asymetrie cyklu Obr. 3 Zátěžný cyklus s harmonickým průběhem

5 1. Základní pojmy Klasifikace zátěžných cyklů Obr. 4 Klasifikace zátěžných cyklů dle velikosti σ a, σ m a součinitele asymetrie cyklu R. Převzato z [1].

6 2. Únavové poškození u kompozitních materiálů Módy porušování - Trhliny v matrici - Poruchy mezifázového rozhraní - Delaminace - Porušení vláken Pokles tuhosti a pevnosti kompozitní konstrukce při cyklickém zatěžování Obr. 5 Rozvoj módů poškození během života kompozitního zkušebního tělesa [(0/90/±45) s ], [2]

7 2. Únavové poškození u kompozitních materiálů Pokles tuhosti - tah Obr. 6 Pokles tuhosti zkušebního tělesa sklo/epoxid kompozitu - [(0/90) 8 ] při cyklickém tahovém zatížení, R=0.1, f=10 Hz

8 2. Únavové poškození u kompozitních materiálů Pokles tuhosti - smyk Obr. 7 Pokles tuhosti zkušebního tělesa UD kompozitu uhlík/epoxid při silově řízeném smykovém cyklickém zatížení, R=0.1, f= 2Hz, [3]

9 2. Únavové poškození u kompozitních materiálů Pokles pevnosti Obr. 8 Zbytková pevnost UD kompozitu sklo/epoxid, R=0.1, zatížení orientováno ve směru vláken. Zbytková pevnost byla vyhodnocována na 20%, 50% a 80% životnosti na dané hladině. [4]

10 2. Únavové poškození u kompozitních materiálů Pokles pevnosti Obr. 9 Zbytková pevnost UD kompozitu sklo/epoxid, R=-1, zatížení orientováno ve směru vláken. Zbytková pevnost byla vyhodnocována na 20%, 50% a 80% životnosti na dané hladině. [4]

11 2. Únavové poškození u kompozitních materiálů Pokles pevnosti Obr. 10 Zbytková pevnost UD kompozitu sklo/epoxid, R=0.1, zatížení orientováno kolmo na vlákna. Zbytková pevnost byla vyhodnocována na 20%, 50% a 80% životnosti na dané hladině. [4]

12 2. Únavové poškození u kompozitních materiálů Pokles pevnosti Obr. 11 Zbytková pevnost UD laminátu sklo/epoxid, R=0.1, zatížení ve smyku v rovině laminátu. Zbytková pevnost byla vyhodnocována na 20%, 50% a 80% životnosti na dané hladině. [4]

13 3. Problematika související s realizací únavových zkoušek Normalizované metodiky - EN ISO 13003, Fibre Reinforced Plastic Composites Determination of Fatigue Properties Under Cyclic Loading Conditions - ASTM D3479, Standard test methodfor tension-tensionfatigue of polymer matrix composite materials - ASTM D6115, Standard test method for mode I fatigue delamination growth onset of unidirectional fibre reinforced polymer matrix composites - ISO Petroleum and natural gas industries Glass Reinforced Plastic Piping

14 3. Problematika související s realizací únavových zkoušek Zkušební tělesa - geometrie Obr. 12 Zkušební těleso dle ASTM D3039 Obr. 13 Zkušební těleso tvaru dog bone [5]

15 3. Problematika související s realizací únavových zkoušek Zkušební tělesa - stabilita zkušebních těles při tlakovém zatížení Obr. 14 Zkušební těleso UD kompozitu sklo/epoxid porušené v důsledku ztráty stability, R=10, [4] ASTM D3410 :

16 3. Problematika související s realizací únavových zkoušek Zkušební tělesa - porušení na konci příložky Obr. 15 Hodnoty součinitele tvaru pro různé způsoby upnutí vzorku a různé materiály příložek stanovené pomocí MKP [6]

17 3. Problematika související s realizací únavových zkoušek Frekvence zatěžování 1) Při cyklickém zatěžování dochází k ohřevu zkušebního tělesa (autogenous, selfgenerated heating). Vlákny vyztužené plasty mají nižší teplotní vodivost a vyšší vnitřní tlumení. Maximální přípustný nárůst teploty je dán závislostí mechanických vlastností na teplotě. Např. EN ISO připouští nárůst max. o 10 C. 2) Mechanické vlastnosti mohou být závislé na rychlosti zatěžování Způsob řízení cyklického zatěžování měkké (silové) vs. tvrdé (deformační) zatížení ASTM D3479 pojednává o obou způsobech

18 4. Faktory ovlivňující únavové chování kompozitních materiálů Vliv střední složky napětí Vliv okolní prostředí teplota, vlhkost, impakty Vliv formy výztuže tkaniny vs. jednosměrné výztuže, popř. krátkovláknové kompozity Vliv koncentrátorů napětí Vliv způsobu řízení cyklického zatěžování měkké vs. tvrdé

19 4. Faktory ovlivňující únavové chování kompozitních materiálů Vliv střední složky napětí Obr. 16 Filosofie CLD diagramu [7]

20 4. Faktory ovlivňující únavové chování kompozitních materiálů Vliv střední složky napětí Obr. 17 Po částech lineární CLD diagram pro cyklu [7]

21 4. Faktory ovlivňující únavové chování kompozitních materiálů Vliv teploty Obr. 18 S-N křivky kompozitu sklo/epoxid vyztuženého tkaninou při různých teplotách. Statická pevnost materiálu 122 MPa 470 MPa. [8]

22 4. Faktory ovlivňující únavové chování kompozitních materiálů Vliv vlhkosti, impaktu Vlhkost: -120 dní při 90% vlhkosti a 45 C Impakt: -kroupa 20mm a rychlost 105m/s 27J Obr. 19 Porovnání poklesu tuhosti zkušebních těles kompozitu sklo/epoxid, [9]

23 4. Faktory ovlivňující únavové chování kompozitních materiálů Vliv vlhkosti, impaktu Vlhkost: -120 dní při 90% vlhkosti a 45 C Impakt: -kroupa 20mm a rychlost 105m/s 27J Obr. 20 ε-n data kompozitu sklo/epoxid, R = -1, [9]

24 4. Faktory ovlivňující únavové chování kompozitních materiálů Vliv formy výztuže Obr. 21 Porovnání S-N křivek tkaninového kompozitu uhlík/epoxid se saténovou vazbou a ekvivalentního jednosměrného kompozitu, R = -1, [10]

25 4. Faktory ovlivňující únavové chování kompozitních materiálů Vliv formy výztuže Obr. 22 Porovnání S-N křivek tkaninového kompozitu uhlík/epoxid se saténovou vazbou a ekvivalentního jednosměrného kompozitu, R = -1, [10]

26 4. Faktory ovlivňující únavové chování kompozitních materiálů Vliv koncentrátorů napětí Obr. 23 Zkušební tělesa pro ověření vlivu koncentace napětí, Sims - Gladman, [11]

27 4. Faktory ovlivňující únavové chování kompozitních materiálů Vliv koncentrátorů napětí Obr. 24 S-N křivky zkušebních těles tkaninového kompozitu sklo/epoxid, Sims - Gladman, [11]

28 4. Faktory ovlivňující únavové chování kompozitních materiálů Vliv koncentrátorů napětí Obr. 25 Data normalizovaná vzhledem ke statické pevnosti příslušných zkušebních těles, Sims - Gladman, [11]

29 5. Metodika a modely predikce životnosti Paepegem Degrieck [12] 1) Modely únavového života 2) Fenomenologické modely vycházející ze zbytkové tuhosti a pevnosti 3) Modely postupného poškozování - modely predikující růst módu poškození - modely korelující mezi růstem módu poškození a zbyt. mechanickými vlastnosti Montesano[13] 1) Empirické/Poloempirické modely 2) Modely zbytkového života/tuhosti/pevnosti 3) Modely postupného poškozování - modely predikující růst módu poškození - modely korelující mezi růstem módu poškození a zbyt. mechanickými vlastnosti - explicitní modelování daného módu poškození (MKP, RVE) Xu[14], Sendeckyj[15]..

30 5. Metodika a modely predikce životnosti Modely únavového života - vycházejí z S-N křivek, CLD diagramů -Hashin Rotem [14] : Obr. 26 Různé formulace CLD diagramů pro cyklu. Levý obr. - Philippidis- Vassilopoulos [16], pravý obr. Boerstra [17], mat. systém - sklo/epoxid, [17]

31 5. Metodika a modely predikce životnosti Fenomenologické modely zbytková tuhost - Liu Lessard [18] : - Mao Mahadevan[19] : Obr. 27 Pokles tuhosti zkušebního tělesa laminátu sklo/epoxid [(0/90) 8 ] při cyklickém tahovém zatížení, R=0.1, f=10hz

32 5. Metodika a modely predikce životnosti Fenomenologické modely zbytková pevnost - Halpina kol. [20] : Obr. 28 Schématické zobrazení poklesu pevnosti [3]

33 5. Metodika a modely predikce životnosti Modely postupného poškozování modely predikující růst poškození - Bergman Prinz [21] : Modely postupného poškozování modely korelující mezi růstem poškození a zbytkovými mechanickými vlastnostmi - Ogin a kol. [22] :

34 Reference [1] Růžička, Milan, Miroslav Hanke a Milan Rost.: Dynamická pevnost a životnost. Praha: Nakladatelství ČVUT, 1987, 212 s. [2] Talreja R. Fatigue of composite materials. Lancaster, PA: Technomic Publishing Company, Inc; p. 20. [3] HARRIS, Bryan. Fatigue in composites: science and technology of the fatigue response of fibre-reinforced plastics. Boca Raton: CRC Press, 2003, xxi, 742 p. ISBN X. [4] Pasipolaridis E. A.: Residual strength and life prediction in composite materials after fatigue, PhD Thesis, University of Patras, [5] Overview of test geometry, material lay-up and test set-up. Optimat Blade project report OB_TG5_R003_TUDT rev. 000, doc. no , p. [6] I. De Baere, W. Van Paepegem, and J. Degrieck, On the design of end tabs for quasi-static and fatigue testing of bre-reinforced composites, Polymer Composites, vol. 30, no. 4, pp , 2009

35 [7] Philippidis TP, Vassilopoulos AP. Complex stress state effect on fatigue life of GFRP laminates. Part I, experimental. Int J Fatigue 2002;24(8): [8] G.D. Sims, D.G. Gladman, A framework for specifying fatigue strength of a glass / fabric reinforced pastic, NPL report DMA(A) 59, 1982 [9] Mayer R.M.: Design of composite structures against fatigue Application to wind turbine blades, Antony Rowe Ltd,Chippenham, Wiltshire, 1996, ISBN [10] Curtis, P a B Moore. A comparison of the fatigue performance of woven and non-woven CFRP laminates in reversed axial loading. International Journal of Fatigue. 1987, vol. 9, issue 2, s [11] G.D. Sims, D.G. Gladman, Effect of test conditions on the fatigue strength of a glass / fabric laminate: Part B, specimen condition, Plast. and Rubber: Mat. and Appl., 1980 [12] J. DegrieckJ. and W. V. Paepegem, Fatigue damage modeling of fibre- reinforced composite materials: Review," Applied Mechanics Reviews, vol. 54, pp , 2001.

36 [13] Montesano,J., Behdinan,K., Fawaz,Z.,P oon, Ch.: Considerationsf or Progressive Damage in Fiber-ReinforcedC omposite MaterialsS ubjectt o Fatigue. D.J.K.Mewhort et ol. (Eds.): HPCS 2009, LNCS 5976, p [14] J. Xu, S. Lomov, I. Verpoest, S. Daggumati, W. V. Paepegem, and J. Degrieck, Progressive fatigue damage modelling of textile composite on meso-scale with FEMethod", Proceedings of the SAMPE EUROPE 31st International Technical Conference, Paris, France, April [15] G. Sendeckyj, Life prediction for resin-matrix composite materials, in Fatigue of composite materials (K. Reifsnider, ed.), vol. Composite material series 4, pp , Elsevier, 1990.G..) [16] Philippidis TP, Vassilopoulos AP. Life prediction methodology for GFRP laminates under spectrum loading. Compos: Part A 2004;35(6): [17] Boerstra GK. The multislope model: a new description for the fatigue strength of glass reinforced plastic. Int J Fatigue 2007;29(8): [18] B. Liu and L. B. Lessard, Fatique and damage-tolerance analysis of composite aminates: Stiffness loss, damage-modelling, and life prediction," Composites Science and Technology, vol. 51, no. 1, pp ,1994.

37 [19] MAO, H a S MAHADEVAN. Fatigue damage modelling of composite materials. Composite Structures. 2002, vol. 58, issue 4, s DOI: /S (02) [20] J. C. Halpin, K. L. Jerina, and T. A. Johnson, Characterization of composites for the purpose of reliability evaluation," in Analysis of the test methods for high modulus bers and composites (ASTM STP 521), pp. 5-64, American Society for Testing and Materials, [21] J. H. W. Bergmann and R. Prinz, Fatigue life estimation of graphite/epoxy laminates under consideration of delamination growth, International Journal for Numerical Methods in Engineering, vol. 27, no. 2, pp. 323{341, [22] J. S. Ogin, P. Smith, and P. Beaumont, Matrix cracking and stiffness reduction during the fatigue of a (0/90)s gfrp laminate," Composites Science and Technology, vol. 22, no. 1, pp , 1985.

38 Děkuji za pozornost!

M E T A L L U R G I C A L J O U R N A L

M E T A L L U R G I C A L J O U R N A L R O Č N Í K / V O L. R O K / Y E A R L X I V 2 0 1 1 2 M E T A L L U R G I C A L J O U R N A L O D B O R N Ý Č A S O P I S P R O M E TA L U R G I I A M AT E R I Á L O V É I N Ž E N Ý R S T V Í B R A N

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Ústav kovových a dřevěných konstrukcí

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Ústav kovových a dřevěných konstrukcí VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Ústav kovových a dřevěných konstrukcí Ing. Petr Hradil ANALÝZA PŮSOBENÍ POLOTUHÝCH MECHANICKÝCH SPOJŮ V DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍCH ANALYSIS OF SEMI-RIGID BEHAVIOUR

Více

ÚNAVOVÉ VLASTNOSTI OCELI EUROFER VYVÍJENÉ PRO FÚZNÍ ENERGETIKU FATIGUE PROPERTIES OF EUROFER STEEL DEVELOPED FOR FUSION APPLICATION

ÚNAVOVÉ VLASTNOSTI OCELI EUROFER VYVÍJENÉ PRO FÚZNÍ ENERGETIKU FATIGUE PROPERTIES OF EUROFER STEEL DEVELOPED FOR FUSION APPLICATION ÚNAVOVÉ VLASTNOSTI OCELI EUROFER VYVÍJENÉ PRO FÚZNÍ ENERGETIKU FATIGUE PROPERTIES OF EUROFER STEEL DEVELOPED FOR FUSION APPLICATION Ivo Kuběna, Tomáš Kruml, Pavel Hutař, Luboš Náhlík, Stanislav Seitl,

Více

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA Vypracoval: Vedoucí diplomové práce: Prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc. Datum: 20. 12. 2005 PODĚKOVÁNÍ Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří se zasloužili

Více

Vliv teploty na výkon stavebně integrovaných FV polí

Vliv teploty na výkon stavebně integrovaných FV polí Vliv teploty na výkon stavebně integrovaných FV polí Temperature influence on performance of BIPV fields Kamil Staněk, ČVUT, Fakulta stavební, Katedra konstrukcí pozemních staveb Thákurova 7, 166 29 Praha

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

PROJEKTY V OBLASTI ENERGETIKY A STROJÍRENSTVÍ

PROJEKTY V OBLASTI ENERGETIKY A STROJÍRENSTVÍ PROJEKTY V OBLASTI ENERGETIKY A STROJÍRENSTVÍ Ing. Jiří Kropáč, Ph.D. I Ing. Lukáš Frýba prof. Ing. Stanislav Vejvoda, CSc. PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING TESTING VLIV OBSAHU VZDUCHU VE ZTVRDLÉM BETONU

Více

STAVEBNÍ OBZOR RO NÍK 13 ÍSLO 02/2004

STAVEBNÍ OBZOR RO NÍK 13 ÍSLO 02/2004 STAVEBNÍ OBZOR RO NÍK 13 ÍSLO 02/2004 Navigace v dokumentu OBSAH Kohoutková, A. K ístek, V. Význam smykových deformací p i zkou kách betonových trámk 33 Albert, D. Rohon, P. Vztah mezi obvodem u paty kmene

Více

Josef HOLEC České dráhy, a.s. Contact e-mail: Holec@mail.cd.cz

Josef HOLEC České dráhy, a.s. Contact e-mail: Holec@mail.cd.cz Czech Society for Nondestructive Testing NDE for Safety / DEFEKTOSKOPIE 2011 November 9-11, 2011 - Harmony Club Hotel, Ostrava - Czech Republic OPTIMALIZACE RUTINNÍCH ULTRAZVUKOVÝCH ZKOUŠEK ZA PODPORY

Více

VLIV PARAMETRŮ TERMOMECHANICKÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VÝSLEDNOU MIKROSTRUKTURU TRIP OCELI S VYSOKÝM OBSAHEM HLINÍKU EFFECTS OF THERMOMECHANICAL PROCESSING PARAMETERS ON FINAL MICROSTRUCTURE OF ALUMINIUM BEARING

Více

Kontrola vlastností železničních kol jakosti ER7T porovnání lomové houževnatosti ve vztahu k ostatním mechanickým zkouškám

Kontrola vlastností železničních kol jakosti ER7T porovnání lomové houževnatosti ve vztahu k ostatním mechanickým zkouškám Kontrola vlastností železničních kol jakosti ER7T porovnání lomové houževnatosti ve vztahu k ostatním mechanickým zkouškám Ing. Zdeněk endřejčík Ing. Vladimíra Nelibová BONATRANS a. s. BONATRANS a. s.

Více

The Brave may not live forever but the cautious do not live at all!

The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! Z knihy Byznys v plné nahotě od Richarda Bransona Úvodem bych chtěl poděkovat svému školiteli docentu Antonínu Blahovi za jeho podněty

Více

Děje ovlivňující vznik oxidických vrstev s dobrými ochrannými vlastnostmi na ocelích v parovodním prostředí energetických okruhů.

Děje ovlivňující vznik oxidických vrstev s dobrými ochrannými vlastnostmi na ocelích v parovodním prostředí energetických okruhů. Děje ovlivňující vznik oxidických vrstev s dobrými ochrannými vlastnostmi na ocelích v parovodním prostředí energetických okruhů. Conditions required for growth of oxide layers with protective properties

Více

SOFTWAROVÁ PODPORA NÁVRHU OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

SOFTWAROVÁ PODPORA NÁVRHU OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ SOFTWAROVÁ PODPORA NÁVRHU OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ Praha, září 2010 České vysoké učení technické v Praze Obsah F. Wald Předmluva...5 J. Studnička 1 Statický výpočet a software...7 J. Macháček 2

Více

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering Institute of Concrete and Masonry Structures, Veveri 95, 662 37 Brno Nosné konstrukce II - AF01 1. přednp ednáška Navrhování betonových prvků

Více

OVMT Mechanické zkoušky

OVMT Mechanické zkoušky Mechanické zkoušky Mechanickými zkouškami zjišťujeme chování materiálu za působení vnějších sil, tzn., že zkoumáme jeho mechanické vlastnosti. Některé mechanické vlastnosti materiálu vyjadřují jeho odpor

Více

Jaderná energetika v pracích mladé generace 2006

Jaderná energetika v pracích mladé generace 2006 VUT v Brně, Fakulta strojní, Energetický ústav, Odbor energetického inženýrství Český svaz vědeckotechnickcýh společností Česká nukleární společnost Energovýzkum, spol. s r.o., Brno Jaderná energetika

Více

Optika Ra Profiloměr Ra Ran-optika Ran-profiloměr. 0 2 4 6 8 h

Optika Ra Profiloměr Ra Ran-optika Ran-profiloměr. 0 2 4 6 8 h Komparace a analýza drsnosti povrchů materiálů získaných technologií abrazivního vodního paprsku metodou stínovou a komerčními metodami Comparison and Analysis of the Roughness of Material Surfaces Obtained

Více

DLOUHODOBÉ MECHANICKÉ POD VLIVEM KOROZNÍHO PROSTŘEDÍ. INIS-mf 10145 SEMINÁŘ

DLOUHODOBÉ MECHANICKÉ POD VLIVEM KOROZNÍHO PROSTŘEDÍ. INIS-mf 10145 SEMINÁŘ Krajské rada čtskoslovtntké spolatnosti Sa kraj* ÓstřtdM odbornừkc«csvtf Žéruptvné aattrtélr Cs. společnost pro nauku a«t«m*ltefc f>»4 ČSAV Pobočka ÍSVTS VÔHŽ ftobré - étffewrné *«N*4IM Octli pro tntrff«f4kw

Více

ČSN EN 1991-4 OPRAVA 1

ČSN EN 1991-4 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.010.30 Leden 2011 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží ČSN EN 1991-4 OPRAVA 1 73 0035 Corrigendum ČSN EN 1991-4 (73 0035) Zatížení konstrukcí

Více

VLIV TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ NA ZMĚNY MECHANICKÝCH HODNOT U MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ

VLIV TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ NA ZMĚNY MECHANICKÝCH HODNOT U MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ VLIV TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ NA ZMĚNY MECHANICKÝCH HODNOT U MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ INFLUENCE OF WELDING TECHNOLOGY ON CHANGES OF MECHANICAL VALUES OF MICRO-ALLOYED STEELS Antonín Kříž Department of Material

Více

VLIV ELEKTRICKÉHO POLE A NÁBOJE NA USPOŘÁDÁNÍ SAZOVÝCH ČÁSTIC V KOMPOZITECH POLYSTYREN SAZE

VLIV ELEKTRICKÉHO POLE A NÁBOJE NA USPOŘÁDÁNÍ SAZOVÝCH ČÁSTIC V KOMPOZITECH POLYSTYREN SAZE VLIV ELEKTRICKÉHO POLE A NÁBOJE NA USPOŘÁDÁNÍ SAZOVÝCH ČÁSTIC V KOMPOZITECH POLYSTYREN SAZE J. Lipták, V. Bouda ČVUT Praha, fakulta elektrotechnická, Technická 2, 166 27 Praha 6, Česká republika 1. ÚVOD

Více

Extruzní proces v cereální a cukrovinkářské technologii

Extruzní proces v cereální a cukrovinkářské technologii Extruzní proces v cereální a cukrovinkářské technologii Extrusion process in cereal and confectionery technologies Evžen Šárka, Jana Čopíková, Petra Smrčková Vysoká škola chemicko-technologická v Praze,

Více

(selucka@technicalmuseum.cz)

(selucka@technicalmuseum.cz) FKR 2014 71 Současné standardy mikroklimatu v muzejní praxi Alena Selucká 1 Petr Jakubec 2 (selucka@technicalmuseum.cz) 1 Technické muzeum v Brně, 2 TR instruments s. r. o. Doporučení pro mikroklimatické

Více

r o č n í k LV I I I. 2 0 1 0. č í s l o 11 12

r o č n í k LV I I I. 2 0 1 0. č í s l o 11 12 11 12/2010 Časopis Slévárenství získal osvědčení o zápisu ochranné známky. Dne 20. 6. 2008 byl Radou pro V a V zařazen na pozitivní list recenzovaných časopisů (www.vyzkum.cz). Časopis a všechny v něm

Více

TECHNICKÉ MATERIÁLY II

TECHNICKÉ MATERIÁLY II Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TECHNICKÉ MATERIÁLY II učební text Zdeněk Jonšta Ostrava 2012 Recenze: Doc. Ing. Miroslav Greger, CSc. Mgr. Tomáš Fismol Název: Technické materiály II Autor:

Více

Možné dopady klimatické změny na vodní zdroje

Možné dopady klimatické změny na vodní zdroje Možné dopady klimatické změny na vodní zdroje Pr vní studie Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masar yka k dopadům klimatické změny v oblasti vody, uskutečněné v devadesátých letech minulého století

Více

Ing. Petr Unucka. STUDIUM ROVNOVÁŽNÝCH STAVŮ V MULTIKOMPONENTNÍCH SYSTÉMECH C-Cr-Fe-Mo-X

Ing. Petr Unucka. STUDIUM ROVNOVÁŽNÝCH STAVŮ V MULTIKOMPONENTNÍCH SYSTÉMECH C-Cr-Fe-Mo-X VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojního inženýrství Ústav materiálových věd a inženýrství Ing. Petr Unucka STUDIUM ROVNOVÁŽNÝCH STAVŮ V MULTIKOMPONENTNÍCH SYSTÉMECH C-Cr-Fe-Mo-X EQUILIBRIA IN MULTICOMPONENT

Více

České vysoké učení technické v Praze. Fakulta stavební

České vysoké učení technické v Praze. Fakulta stavební České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební TRADIČNÍ & ADAPTIVNÍ MODEL TEPELNÉ POHODY Disertační práce 2001 Ing. Lada Centnerová České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební TRADIČNÍ

Více