2MO301 Mezinárodní obchod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2MO301 Mezinárodní obchod"

Transkript

1 Katedra mezinárodního obchodu 2MO301 Mezinárodní obchod Cvičení č. 9: Diskuse na téma přímé zahraniční investice a a) jejich obecné dopady na českou ekonomiku b) jejich dopady na strukturu zapojení České republiky do mezinárodního obchodu. Ing. Ilya Bolotov, Ph.D., MBA

2 Vtip dne Vejde turista v San Francisku do obchodu se zvířaty a prohlíží si opice. V tom vejde jiný chlap, jde rovnou k prodavači a ptá se: - Prosím jednu opici typu C++. Prodavač mu ji podá, chlap zaplatí 5000 dolaru a odejde. Překvapený turista se ptá: - Prosím vás, co to bylo za opici, ze byla tak drahá? - No, víte, ona dokáže programovat v C++, bez chyb, efektivně, úhledný kód. Velmi dobrá investice. - A tamty opice? - Ty stojí dolaru, ale umí programovat v C++, v Javě i v XML. - Proboha, a tam máte opici za ! Co dokáže ta? - No, abych řekl pravdu, ještě jsem ji neviděl nic dělat, ale ostatní opice ji oslovují project manager

3 Program cvičení Teorie přímých zahraničních investic Definice PZI a druhy PZI Pozitivní a negativní efekty PZI Faktory ovlivňující příliv PZI PZI a zahraniční obchod Přímé zahraniční investice ve světě Přímé zahraniční investice v ČR Investiční pobídky v ČR

4 Teorie přímých zahraničních investic (PZI)

5 PZI v pojetí mezinárodních organizací: OECD, MMF, UNCTADu, apod. Přímá zahraniční investice odráží záměr rezidenta jedné ekonomiky (přímý investor) získat trvalou účast v subjektu, který je rezidentem v ekonomice jiné než ekonomika investora (přímá investice). Trvalá účast implikuje existenci dlouhodobého vztahu mezi přímým investorem a přímou investicí a významný vliv na řízení podniku. Přímá investice zahrnuje jak původní transakci mezi oběma subjekty, tak všechny následující kapitálové transakce mezi nimi a mezi afilovanými podniky, zapsanými i nezapsanými v obchodním rejstříku. Zdroj: ČNB. Přímé zahraniční investice, březen 2008 DUPAL, J. Účinky přímých zahraničních investic podpořených investičními pobídkami v kontextu svých pozitiv a negativ (disertační práce). Praha: VŠE,

6 Definice PZI podle Devizového zákona (Zákon č. 219/1995 Sb., odst. 1 ad i)) Přímou investicí při plnění oznamovací povinnosti takové vynaložení peněžních prostředků nebo jiných penězi ocenitelných majetkových práv a jiných majetkových hodnot, jehož účelem je založení, nabytí nebo rozšíření trvalých ekonomických vztahů a to zejména některou z těchto forem: 1. vznik nebo získání výlučného podílu na podnikání včetně jeho rozšíření, 2. účast v nově vzniklém nebo existujícím podnikání, jestliže investor vlastní nebo získá nejméně 10 % podílu na základním kapitálu obchodní společnosti nebo družstva nebo nejméně 10 % podílu na vlastním kapitálu společnosti nebo nejméně 10 % hlasovacích práv nebo jiný podíl na podnikání společnosti přesahující 10 %, 3. další poskytnutí nebo přijetí finančních prostředků nebo jiných penězi ocenitelných majetkových hodnot nebo práv v rámci ekonomických vztahů založených přímou investicí, 4. finanční úvěr spojený s dohodou o podílu na rozdělení zisku nebo s výkonem účinného vlivu na řízení podniku, 5. užití zisku ze stávající přímé investice do této investice (reinvestice zisku)

7 Složení PZI Přímá investice = základní kapitál zahrnuje vklad nerezidenta do základního kapitálu společnosti (základní kapitál v pobočkách, všechny podíly v dceřiných a přidruţených společnostech). + reinvestovaný zisk podíl přímého investora (v poměru k přímé majetkové účasti) na hospodářském výsledku nerozděleném formou dividend. Reinvestovaný zisk = Nerozdělený zisk minulých období + výsledek + hospodaření běžného období po zdanění dividendy ostatní kapitál Ostatní kapitál zahrnuje přijaté a poskytnuté úvěry, včetně dluhových cenných papírů a dodavatelských úvěrů, mezi přímými investory a jejich dceřinými společnostmi, pobočkami a přidruženými společnostmi. Tyto úvěrové vztahy jsou zachyceny v mezipodnikových pohledávkách a závazcích

8 Členění PZI Konglomerátní PZI ČNB má podrobnější Joint ventures členění (Druhy PZI se často překrývají) Zdroj: HLAVÁČEK, T. Vliv zahraničních investic na ekonomiku Zlínského kraje (bakalářská práce). Pardubice : Univerzita Pardubice,

9 Druhy PZI (1) Podle způsobu vstupu (převažuje) : Greenfield / investice na zelené louce investice do nových aktiv (Phillips v Hranicích na Moravě, Automobilka TPCA Kolín); Brownfield / investice na hnědé louce změna vlastnické struktury i investice do restrukturalizace (Volkswagen do Škoda Auto); M&A (Mergers and Acquisitions) / Fúze a akvizice ovládnutí již existujících podniků (Převzetí ČSOB finanční skupinou KBC); Joint venture / Společný podnik spolupráce dvou či více podniků (Automobilka TPCA Kolín: Toyota Motor Corporation a PSA Peugeot Citroën)

10 8 World Investment Report 201 gross c Podle způsobu vstupu (statistiky, WIR 2014): Figure I.8. Historic trend of FDI projects, econom (Billions of dollars) of FDI o Value of announced FDI greenfield projects Value of cross-border M&As TNCs w transitio investm of deve transfer hands o This tr in the value o develop Source: UNCTAD FDI-TNC-GVC Information System, cross-border M&A database for M&As and information from the Financial Times Ltd, fdi Markets (www.fdimarkets.com) for greenfield projects. country over 80 their roles as acquirers. Their cross-border M&As by Sou In Africa as a who

11 Druhy PZI (2) Podle motivu vstupu (J. H. Dunning): Market seeking / Trhy vyhledávající cílem je růst podílu na trhu a pokles nákladů na jeho zásobování; vytlačují domácí produkci nebo nahrazují dovoz (Investice Coca- Coly v Praze) horizontální PZI ; Asset seeking / Zdroje (Aktiva) vyhledávající cílem je získání specifických aktiv (levná pracovní síla, patent, technologie, obchodní značka apod.) (Vstup SABMiller do Plzeňskoho Prazdroje); Effeciency seeking / Efektivitu (Faktory) vyhledávající cílem je optimalizace výroby (pokles výrobních nákladů) (Investice Audi do motorárny v Györu) vertikální PZI

12 Druhy PZI (3) Podle míry kontroly: Podniky s menšinovým zahraničním podílem mezi % (Podíl Boeingu na Aero Vodochodech); Podniky pod zahraniční kontrolou kontrolní vlastnický podíl (Privatizace Rakony Rakovník do rukou Procter & Gamble). Členění ČNB: Pobočky - 100% vlastněná trvalá zastoupení nebo kanceláře přímého investora; pozemky a stavby přímo vlastněné investorem; mobilní zařízení operující v ekonomice alespoň 1 rok; Dceřiné společnosti - více než 50% podíl; Přidružené společnosti % podíl

13 Druhy PZI (4) Podle specializace mateřské firmy: Vertikální PZI rozdílné fáze produkčního řetězce v jednotlivých pobočkách (Ovládnutí BorsodChem Gazpromem, retailingové společnosti) Efektivitu (Faktory) vyhledávající ; Horizontální PZI podobné fáze produkčního řetězce v jednotlivých pobočkách (Investice PWC v Praze) Trhy vyhledávající; Konglomerátní PZI investice do nepříbuzenské činnosti (Vivendi a zábavný průmysl: Jean- Marie Messier)

14 Efekty PZI Pozitiva (1) - Spillover efekty - Doplnění kapitálu v případě nedostatečných soukromých a veřejných úspor; Multiplikační (Crowding- in) efekt investice zahraničních společností pomáhají rozvoji domácích firem apod.; Vztahy mezi domácími firmami a podniky pod zahraniční kontrolou: lepší přístup k úvěrům, vstup na zahraniční trhy; Příliv moderních technologií a manažerských dovedností; Zlepšení povědomí o zemi, image země;

15 Efekty PZI Pozitiva (2) Vliv na kulturní a sociální sféru, mj. snížení nezaměstnanosti; Pozitivní vliv na konkurenceschopnost a exportní výkonnost ekonomiky; Vliv PZI na platební bilanci: vyrovnání deficitu běžného účtu (v ČR); Další pozitivní efekty: rozvoj infrastruktury, zlepšení institucionálního prostředí, stabilizace odvětví apod

16 Efekty PZI Negativa (1) - Spinnoff efekty - Vytěsnění domácích úspor zahraničními (např. v USA); Vytěsňování domácích firem (Crowding- out efekt), mj. v důsledku konkurenčního boje; Vznik duální ekonomiky (firmy pod zahraniční kontrolou vs. podkapitalizované domácí firmy); zvýšení mezd se šíří na ekonomiku, ale růst produktivity práce je pomalejší u domácích firem); Vliv na měnový kurz a cenovou hladinu (zhodnocení, růst cen), měnová politika CB tlumicí negativní dopady potom vede k růstu úrokových sazeb a zpomalení investiční aktivity; Vliv na běžný účet platební bilance: zhoršení bilance výnosů, možná repatriace zisků;

17 Efekty PZI Negativa (2) Importní náročnost PZI (změna v komoditní struktuře dovoz surovin, polotovarů, vytěsňování domácích dodavatelů, zhoršení obchodní bilance); Pobídková konkurence mezi státy, výhoda daňových rájů (Nizozemí); Environmentální a sociální dopady PZI (mezery v zákonech nebo nedostatečná úprava, poškození životního prostředí), mj. také růst nezaměstnanosti kvůli upřednostňování kapitálově náročného způsobu výroby; Růst zadluženosti ekonomiky (ostatní kapitál v PB - úvěry); Další efekty: snížení příjmů státního rozpočtu (využití transferových cen apod.)

18 Faktory ovlivňující příliv PZI (1) Potenciál země (např. velký nesaturovaný trh, výroba v zemi je výhodnější) či geografická poloha (kanceláře, továrny); Úroveň vyspělosti země (dostatečná pro uskutečnění PZI, např. infrastruktura, kvalifikovaná pracovní síla); Náklady (levná pracovní síla, příznivější zákony, významné obchodní překážky, vzdálenosti apod.); Investiční pobídky (infrastruktura, slevy na daních, různé subvence). konkurence mezi zeměmi

19 Faktory ovlivňující příliv PZI (2) Stabilita země (politická, ekonomická, finanční - dluh) měřená např. ratingem Tři největší společnosti: Moody s Corporation, Fitch Group, Standard & Poor's; Částečně OECD rating. Úrokové sazby (vysoké úrokové sazby znemožňují úvěry v domácí měně); Stav světové ekonomiky (krize) a politická rozhodnutí

20 PZI a zahraniční obchod PZI dodávají kapitál pro rozvoj exportních odvětví a zvyšují jejich konkurenceschopnost (modernizace, nové technologie, know- how apod.či nepřímo přes zlepšení image země); PZI financují schodek obchodní bilance (stabilizace vývoje země ČR do r. 2005); PZI vedou ke změnám struktury vývozu a dovozu (často dovoz surovin, vývoz hotové produkce); PZI vedou apreciaci měny, což znevýhodňuje vývozy (záleží však na růstu konkurenceschopnosti ČR)

21 Vývoj PZI ve světě

22 Vývoj PZI ve světě Úkol č. 1: Stanovte výši přílivu a odlivu PZI, stav PZI, jejich podíl na světovém HDP a porovnejte s investicemi (hrubá tvorba fixního kapitálu). Proč existují rozdíly? Úkol č. 2: Analyzujte dynamiku růstu PZI a období propadu. Která léta představovaly vrcholy přílivu, odlivu? Jaké bylo maximum? Proč docházelo k poklesům? Je oživení v r značné? Úkol č. 3: Charakterizujte strukturu PZI z účetního a druhového hlediska. Co převažuje? Úkol č. 4: Charakterizujte teritoriální strukturu PZI: podle hlavních skupin zemí a určete tři největší vývozci a dovozci PZI. Úkol č. 5: Charakterizujte odvětvovou strukturu: nejvýznamnější sektory

23 Statistiky: Příliv PZI v r. 2013: 1,45 bil. USD, stav 25,5 bil. USD PZI / sv. HDP (2013) 2 % Převažují Greenfieldové investice (před krizí, v r výjimka), Investice do ZK (do r. 2009), poté reinvestované zisky (od r. 2010). Vrcholy: 2000 (1,3 bil. USD) a 2007 (1,7 bil. USD) Poklesy: 11. září, problémy amerických společností, světová krize Největší poskytovatelé PZI: USA, Japonsko, Čína, Rusko, Hong Kong, Velká Británie, Švýcarsko (dle mezinárodních společností). Největší dovozci PZI: USA, Čína, Rusko, Hong Kong, Brazílie, Singapur (celkově EU+USA+Japonsko, Asie a Latinská Amerika). Odvětvová struktura: : Finance, těžební a ropný průmysl a služby : Stroje a dopravní prostředky (až 50 %), těžební a ropný průmysl, obchod 2012 současnost: Služby (viz dále)

24 4 per cent, corresponding to half of its 2011 share and less than one fourth of its 2003 share. On the M&A side, the FDI picture confirms a pessimistic investment outlook for the extractive Although the impact of the crisis was widespread, across the spectrum of productive activities, clear Pokles PZI ve vybraných odvětvích v r Figure I.11. Ten industries with the largest declines in greenfield FDI projects in 2012 (Billions of dollars and per cent) Loss in value, 2012 vs 2011 Loss in number of projects, 2012 vs 2011 $ billion Per cent Number Per cent Mining, quarrying and petroleum 51-67% 76-46% Coke, petroleum products and nuclear fuel 46-69% 71-49% Metals and metal products 33-53% % Electricity, gas and water 26-28% % Transport, storage and communications Chemicals and chemical products excl. pharmaceuticals Motor vehicles and other transport equipment Electrical and electronic equipment Business services Rubber and plastic products % 26-3% -39% % -25% % -41% % 94-21% -3% -48% % All % % Source: UNCTAD, based on information from the Financial Times Ltd, fdi Markets (www.fdimarkets.com)

25 Vývoj PZI v ČR

26 Vývoj PZI v ČR Úkol č. 1: Stanovte výši přílivu a odlivu PZI, stav PZI, jejich podíl na českém HDP (cca 3,8 bil. CZK). Úkol č. 2: Analyzujte dynamiku růstu PZI a období propadu. Která léta představovaly vrcholy přílivu, odlivu? Jaké bylo maximum? Proč docházelo k poklesům? Bylo oživení v r značné v ČR? Úkol č. 3: Charakterizujte strukturu PZI z účetního hlediska. Které položky převažuje u přílivu a odlivu investic? Úkol č. 4: Charakterizujte teritoriální strukturu PZI: určete tři největší investory v ČR a tři nejdůležitější cílové destinace českých PZI. Úkol č. 5: Charakterizujte odvětvovou strukturu investic do a z ČR: nejvýznamnější sektory

27 Statistiky: PZI/HDP (2013) 3,5 % Stav odlivu PZI z ČR (2013) Stav přílivu PZI do ČR (2013) 920 mld. CZK 3250 mld. CZK (> 2/3 HDP) PZI v r. 2013: příliv cca 5,0 mld. USD (110 mld. CZK), odliv cca 3,3 mld. USD (73 mld. CZK). Převažuje reinvestovaný zisk a investice do ZK. Vrcholy: 2002 a 2005 (privatizace); růst byl urychlen zavedením investičních pobídek v r Poklesy: události v USA, recese, světová krize. Příliv PZI (ke stavu viz graf na další stránce) v r. 2013: Hl. město Praha, Středočeský kraj, Moravskoslezský kraj, Ústecký kraj, Jihomoravský kraj EU (Nizozemí 40 mld. CZK, Rakousko 30 mld. CZK, Kypr 20 mld. CZK, Belgie 10 mld. CZK), zbytek světa (Rusko, Britské panenské ostrovy) Odliv PZI (ke stavu viz graf na další stránce): EU (Nizozemí, Slovensko, Francie, Lichtenštejnsko, Rumunsko), zbytek světa (Gruzie, Rusko)

28 Struktura přílivu přímých zahraničních investic do ČR (v mld. Kč) Základní kapitál Reinvestovaný zisk Ostatní kapitál Celkem

29 Příliv PZI v r ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ, RYBOLOV 0% 0% 0% 0% TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ PROFESNÍ, VĚDECKÉ A 1% 0% TECHNICKÉ ČINNOSTI ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 12% 6% VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA ADMINISTRATIVNÍ A PODPŮRNÉ ČINNOSTI 18% VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA A KLIMATIZOVANÉHO VZDUCHU - 22% A KLIMATIZOVANÉHO VZDUCHU ÚPRAVA A ROZVOD VODY, KANALIZACE, SBĚR A ÚPRAVA ODPADŮ STAVEBNICTVÍ DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ, POŠTOVNÍ A KURÝRNÍ ČINNOSTI 1% UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ - 1% INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI 8% - 6% 0% - 2% FINANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ ČINNOSTI FINANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ ČINNOSTI 24% ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ PROFESNÍ, VĚDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI Zdroj: ČNB

30 Odliv PZI v r VÝROBA A ROZVOD ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ, RYBOLOV 0% 0% 0% ELEKTŘINY, PLYNU, TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ TEPLA A 0% 0% KLIMATIZOVANÉHO ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 0% 0% - 2% VZDUCHU VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA 10% VELKOOBCHOD, 0% MALOOBCHOD; 0% A KLIMATIZOVANÉHO VZDUCHU ÚPRAVA A ROZVOD VODY, KANALIZACE, SBĚR A ÚPRAVA ODPADŮ OPRAVY STAVEBNICTVÍ PROFESNÍ, VĚDECKÉ A MOTOROVÝCH VELKOOBCHOD, MALOOBCHOD; OPRAVY TECHNICKÉ ČINNOSTI VOZIDEL MOTOROVÝCH VOZIDEL 18% 10% DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ, POŠTOVNÍ A KURÝRNÍ 5% 0% ČINNOSTI INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI 4% FINANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ ČINNOSTI ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ FINANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ ČINNOSTI 51% PROFESNÍ, VĚDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI ADMINISTRATIVNÍ A PODPŮRNÉ ČINNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ A REKREAČNÍ ČINNOSTI Zdroj: ČNB ČINNOSTI OSTATNÍCH SLUŽEB

31 Investiční pobídky v ČR v minulosti V ČR podporou investic se zabývá agentura CzechInvest,http://www.czechinvest.org Zpracovatelský průmysl: Investoři zavádějící novou výrobu nebo rozšiřující stávající výrobu v oblasti zpracovatelského průmyslu mohou v případě investice vyšší než 50 mil. Kč získat investiční pobídky podle Zákona o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb. ve znění platném od 2. července Celková hodnota výše uvedených investičních pobídek (kromě školení a rekvalifikace) nesmí překročit 40 % (resp. 60 % u malých a 50% u středních podniků) z investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

32 Projekty podle sektorů v roce 2013 Dřevozpracující a Centrum papírenský Biotechnologický a strategických služeb 2,78% Elektronický a Výroba dopravních medicinská technika 2,78% elektrotechnický prostředků 4,63% 6,48% 31,48% Gumárenský a plastikářský 8,33% chemický a farmaceutický 5,56% IT a vývoj software Strojírenský 0,93% 16,67% kovodělný a kovozpracující Potravinářský Ostatní Letectví 4,63% 7,41% 7,41% 0,93% Trend posledních let: Pomalé snížení podílu zpracovatelského průmyslu Zdroj: CzechInvest

33 Počet projektů v roce 2013 podle země původu Švédsko Čína Španělsko 2,78% 1,85% Tchajwan Velká Británie a 0,93% Ukrajina Severní Irsko Česká republika 0,93% Švýcarsko 0,93% 4,63% 18,52% Dánsko 6,48% 4,63% Spojené státy americké Francie 9,26% 0,93% Spojené arabské Indie emiráty 1,85% 1,85% Itálie Slovensko 1,85% 0,93% Japonsko Singapur Rakousko Korea (Korejská 6,48% 0,93% 5,56% Nizozemí Německo Lucembursko republika) 4,63% 21,30% 0,93% 1,85% Zdroj: CzechInvest

34 Počet projektů dle krajů v roce 2013 Zlínský kraj Hl. m. Praha Jihočeský kraj Vysočina 8,33% 1,85% 6,48% 1,85% Jihomoravský kraj Ústecký kraj 13,89% 8,33% Královéhradecký kraj 4,63% Středočeský kraj 12,96% Liberecký kraj 6,48% Plzeňský kraj 9,26% Pardubický kraj Moravskoslezský kraj 7,41% Olomoucký kraj 5,56% 12,96% Zdroj: CzechInvest

35 Nabízené pobídky Investiční pobídky (1) Sleva na dani z příjmů právnických osob: úplná sleva na dani z příjmu (DDPO) až po dobu 10 let (nově vzniklé společnosti), částečná sleva na dani z příjmu (DDPO) až po dobu 10 let (expandující společnosti). Hmotná podpora vytvářených pracovních míst: 50 tis. Kč na jedno nové pracovní místo v regionech nejvíce postižených nezaměstnaností (A). Hmotná podpora na školení a rekvalifikace: ve výši 25 % nákladů na školení a rekvalifikace v regionech nejvíce postižených nezaměstnaností (A)

36 Investiční pobídky (2)

37 Investiční pobídky (3) (Dupal, J., 2009)

38 Zahraniční společnosti v ČR Vliv zahraničních podniků na český průmysl Zaměstnanost 37 % 45,7 % v průmyslu Průmyslová produkce 52 % 59,5 % Průmyslový vývoz 60 % 70,1 % Zdroj: Survey of the Czech Economy 2005 and 2008, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

39 Zdroj: CzechInvest

40 Novela zákona o investičních pobídkách Zavedení investičních pobídek pro výzkum a vývoj a strategické služby (např. vývoj softwaru); Zavedení přímé podpory investorům (institut strategické investiční akce). Podpora pro malé a střední podniky z evropských fondů a z OPPI (Operačního programu Podnikání a Inovace); Podpora pro nejmenší firmy ze seed fondu růstového kapitálu

41 Závěr Otázky: Potřebuje ČR PZI? Pokud ano, potřebuje investiční pobídky?

42 Co je třeba vědět? PZI dlouhodobý záměr, min. 10 % na ZK Více druhů členění (hlavně účetní hledisko, členění podle způsob vstupu a ČNB); Pozitivní a negativní efekty PZI. Aktuální vývoj: Pomalé oživení po krizi kvůli nejistotě ve světě, příliv PZI o 15 % nižší než dlouhodobý průměr před krizí; Oživení v ČR, předkrizové hodnoty však zatím nebyly dosaženy. Nejvíce investicí směřovalo v r do služeb. Došlo k novele zákona o investičních pobídkách v r Hlavními investory v ČR jsou Nizozemí, Německo, Kypr, Rakousko, Francie. ČR nejvíce investuje do Nizozemska a sousedních států (Slovensko, Polsko), Kypru. Významné byly také investice do Ruska, nyní je na řadě Čína

43 Informace a statistiky UNCTAD: World Investment Report a databáze UnctadStat WIR 2011: Non- Equity Modes of International Production and Development Světová banky a OECD platební bilance Centrální banky států statistiky platební bilance Česká republika: Česká národní banka: statistiky platební bilance (toky) a investiční pozice (stavy), CzechInvest (informace o podpoře investic),

44 Děkuji za pozornost! _J _

45 Použité zdroje DUPAL, J. Účinky přímých zahraničních investic podpořených investičními pobídkami v kontextu svých pozitiv a negativ (disertační práce). Praha: VŠE, 2009 HLAVÁČEK, T. Vliv zahraničních investic na ekonomiku Zlínského kraje (bakalářská práce). Pardubice : Univerzita Pardubice, 2010 Podklad pro cvičení č. 5 (Ing. Vondrák, 2007) Agentura CzechInvest,

PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE ZA ROK Sekce statistiky a datové podpory Odbor platební bilance a ekonomických statistik

PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE ZA ROK Sekce statistiky a datové podpory Odbor platební bilance a ekonomických statistik PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE ZA ROK 2015 Sekce statistiky a datové podpory Odbor platební bilance a ekonomických statistik 2017 Obecný metodický popis a komentář k vývoji přímých zahraničních investic za

Více

Elektrotechnický průmysl a CzechInvest. Amper, Brno, 2014 Aleš Stavjaňa, Sektorový Manažer pro Elektroniku

Elektrotechnický průmysl a CzechInvest. Amper, Brno, 2014 Aleš Stavjaňa, Sektorový Manažer pro Elektroniku Elektrotechnický průmysl a CzechInvest Amper, Brno, 2014 Aleš Stavjaňa, Sektorový Manažer pro Elektroniku Elektrotechnický průmysl z pohledu CI Tradiční odvětví, přestože neplní titulní stránky Má svou

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 12/2016 Obsah Zahraniční investice... 2 Přímé zahraniční investice v Polsku v roce 2015... 2 Závazky z titulu přímých

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 08/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 3 Průmyslová

Více

Investment Academy Modul: Investiční proces a podnikatelské nemovitosti. Ing. Milan Damborský, Ph.D. VÝVOJ INVESTIC - LOKALIZAČNÍ FAKTORY

Investment Academy Modul: Investiční proces a podnikatelské nemovitosti. Ing. Milan Damborský, Ph.D. VÝVOJ INVESTIC - LOKALIZAČNÍ FAKTORY 15. 3. 2016 Investment Academy Modul: Investiční proces a podnikatelské nemovitosti Ing. Milan Damborský, Ph.D. VÝVOJ INVESTIC - LOKALIZAČNÍ FAKTORY CV strana 2 Ministerstvo pro místní rozvoj 2004 2007

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ KATEDRA EKONOMICKÝCH TEORIÍ PLATEBNÍ BILANCE Teze diplomové práce Vypracovala: : Bc. Kristýna Jandová Vedoucí diplomové práce: Ing. Eva Kaňková

Více

Aktuální potřeby investorů v oblasti pracovní síly

Aktuální potřeby investorů v oblasti pracovní síly Aktuální potřeby investorů v oblasti pracovní síly Mgr. Ing. Karel Kučera www.czechinvest.org o CzechInvestu Představení poslání a cílů agentury 3 CzechInvest podporuje malé a střední podnikatele podnikatelskou

Více

Vývoj české ekonomiky

Vývoj české ekonomiky Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014 PRŮMYSL ČR Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch Praha 8. 12. 2014 Obsah I. Postavení průmyslu II. Majetková struktura českého průmyslu III. Postavení průmyslu z pohledu mezinárodní konkurenceschopnosti

Více

UNIVERZITA PARDUBICE

UNIVERZITA PARDUBICE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ Ústav ekonomie PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE V ČR (analýza vlivu na rozvoj Nového Města nad Metují) BAKALÁŘSKÁ PRÁCE AUTOR PRÁCE: Emilie Zelená VEDOUCÍ PRÁCE:

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

B Výdaje a investice v ICT

B Výdaje a investice v ICT Investice do ICT vybavení a softwaru Pod pojmem investice se v této kapitole rozumí tvorba hrubého fixního kapitálu (P.51), jež zahrnuje především pořízení fixních aktiv (P.511). Fixní aktiva jsou hmotná

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 380463 380169 Adresa 379967 379967 Tel. 128763 101540 Fax

Více

Přímé zahraniční investice a dopady na ČR vybrané souvislosti

Přímé zahraniční investice a dopady na ČR vybrané souvislosti Přímé zahraniční investice a dopady na ČR vybrané souvislosti Eva Zamrazilová, Václav Žďárek CES VŠEM, Praha www.cesvsem.cz Smilovice, 5. prosinec 2006 Struktura prezentace: 1. Úvod 2. Aktuální tendence

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2014

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2014 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 08/2014 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

VĚDA A VÝZKUM V NEJNOVĚJŠÍCH ČÍSLECH

VĚDA A VÝZKUM V NEJNOVĚJŠÍCH ČÍSLECH VĚDA A VÝZKUM V NEJNOVĚJŠÍCH ČÍSLECH Martin Mana Tisková konference, 18. září 2012, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/23 Roční šetření o výzkumu a vývoji VTR 5-01

Více

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Konference 25 let kapitalismu v České republice Žofín, 15. listopadu 214 Vladimír Tomšík Česká národní banka Stav ekonomiky na počátku transformace Země

Více

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1. průmyslu v ČR Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.2015 průmyslu v ČR 1 Současný vývoj chemického průmyslu v ČR Postavení chemického průmyslu v české

Více

VÝZKUM A VÝVOJ. Martin Mana Marek Štampach. Tisková konference, 15. říjen 2015, ČSÚ Praha

VÝZKUM A VÝVOJ. Martin Mana Marek Štampach. Tisková konference, 15. říjen 2015, ČSÚ Praha VÝZKUM A VÝVOJ Martin Mana Marek Štampach Tisková konference, 15. říjen 2015, ČSÚ Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Kolik lidí v Česku pracuje ve výzkumu a vývoji?

Více

Graf 1-1: Platné aktivní licence podle předmětu licenční smlouvy; 2009

Graf 1-1: Platné aktivní licence podle předmětu licenční smlouvy; 2009 ANALYTICKÁ ČÁST 1. Aktivní (poskytnuté, prodané) licence Počet poskytovatelů licencí v ČR ve sledovaném roce zahrnuje všechny právnické subjekty působící na území ČR, které jsou poskytovatelem práva používat

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vývoj přímých zahraničních investic v České republice (analýza a důsledky pro rozvoj Nového Města nad Metují) Bc. Emilie Zelená Diplomová práce 2009 Prohlašuji:

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Konference Zaměstnanost 2015 / Karlovy Vary Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu

Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu Ing. Miroslav Kalous, CSc. Česká národní banka, sekce měnová a statistiky miroslav.kalous@.kalous@cnb.czcz Seminář MF ČR, Smilovice 2.12.2003

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED. Tab. C.1 Vybrané ukazatele v kraji Hl. m. Praha podle 22 správních obvodů v 1. čtvrtletí v tom správní obvody Kraj.

SOUHRNNÝ PŘEHLED. Tab. C.1 Vybrané ukazatele v kraji Hl. m. Praha podle 22 správních obvodů v 1. čtvrtletí v tom správní obvody Kraj. Kraj celkem Praha 1 Praha 2 Praha 3 Praha 4 Praha 5 Praha 6 Praha 7 ZÁKLADNÍ ÚDAJE (k 1. 1. 2016) Rozloha v km 2 49 616 554 419 648 3 230 3 509 5 609 1 047 Části obce díly 147 7 4 4 12 10 15 4 Městské

Více

Mezinárodní trh peněz

Mezinárodní trh peněz Mezinárodní trh peněz Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní trh peněz zprostředkovává přístup cizinců k národní měně a domácích subjektů k cizím měnám. - valuty - devizy - devizový trh, devizové

Více

Graf 1-1: Platné aktivní licence podle předmětu licenční smlouvy; 2010

Graf 1-1: Platné aktivní licence podle předmětu licenční smlouvy; 2010 ANALYTICKÁ ČÁST 1. Aktivní (poskytnuté, prodané) licence Počet poskytovatelů licencí v ČR ve sledovaném roce zahrnuje všechny právnické subjekty působící na území ČR, které jsou poskytovatelem práva používat

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 19. října 2016

Více

2011: oslabení nebo zrychlení růstu?

2011: oslabení nebo zrychlení růstu? 211: oslabení nebo zrychlení růstu? Eva Zamrazilová Členka bankovní rady a vrchní ředitelka ČNB Očekávaný vývoj realitního trhu a developerských projektů v ČR a střední Evropě Brno, 1. prosince 21 Odraz

Více

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C.4.1: Platební bilance roční

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C.4.1: Platební bilance roční Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 5 7 8 9 1 11 Odhad Vývoz zboží (fob) mld. Kč 15 171 17 189 15 79 5 1 1 růst v %, 9, 5,7 8,5 1,8 15,,,7, 5, Dovoz zboží

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 3 5 7 9 1 11 Vývoz zboží (fob) mld. K č 15 1371 173 19 15 79 7 131 319 rů st v % 1, 9,3 5,7,5 1, 15,, 13,,, Dovoz zboží

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ÚNOR 2010

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ÚNOR 2010 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ÚNOR 2010 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 370335 368681 Adresa 368479 368447 Tel. 100687 78686 Fax

Více

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Konference Vysoká škola ekonomická Praha, 17. září 2009 I. Tržby v ubytování, stravování a pohostinství Ukazatel Index 2009/2008

Více

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 8 30. dubna 2015

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 8 30. dubna 2015 Operace v mezinárodním obchodě Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 8 30. dubna 2015 Vybrané zvláštní operace v mezinárodním prostředí Přímé zahraniční investice PZI (FDI) Štrach 2009 investice do jiné země

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika Hospodářská politika doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Hlavní cíl: zajištění ekonomického růstu, ekonomické rovnováhy, cenové stability, plné zaměstnanosti a sociálních úkolů státu. 1 Cílů HP je dosahováno

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA TEZE DIPLOMOVÉ PRÁCE: VÝVOJ PŘÍMÝCH ZAHRANIČNÍCH INVESTIC VE VIETNAMU V LETECH 1988 2000 Autor: Vedoucí diplomové práce: Katedra řízení Praha

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz DUBEN 2009

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz DUBEN 2009 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz DUBEN 2009 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 343182 342664 Adresa 342609 342477 Tel. 100853 78861 Fax

Více

ČESKÁ EKONOMIKA. V roce 2016 a 1. polovině roku Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz. Česká ekonomika

ČESKÁ EKONOMIKA. V roce 2016 a 1. polovině roku Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz. Česká ekonomika ČESKÁ EKONOMIKA V roce 2016 a 1. polovině roku 2017 Hrubý domácí produkt v ČR a ve světě (stálé ceny, sezónně a kalendářně očištěno, pro USA sezónně neočištěné údaje, meziroční změna v %) 8 6 4 2 0-2 -4-6

Více

Podpora podniků ze strany CzechInvestu Ing. Iva Ševčíková. Britský den v Českých Budějovicích 19. 11. 2014

Podpora podniků ze strany CzechInvestu Ing. Iva Ševčíková. Britský den v Českých Budějovicích 19. 11. 2014 Podpora podniků ze strany CzechInvestu Ing. Iva Ševčíková Britský den v Českých Budějovicích 19. 11. 2014 Poslání agentury CzechInvest přispívá:! k přílivu zahraničních investic! k rozvoji domácích společností!

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 5 7 8 9 1 11 Vývoz zboží (fob) mld. Kč 15 171 17 189 15 79 7 11.. růst v % 1, 9, 5,7 8,5 1,8 15,, 1,8.. Dovoz zboží (fob)

Více

AKTUÁLNÍ VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH

AKTUÁLNÍ VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH AKTUÁLNÍ VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH Globální ekonomika Doc. RNDr. Petr Budinský, CSc. Praha, 2016 Aktuální vývoj na finančních trzích Globální ekonomika Dluhopisy a měny Akcie a komodity Globální ekonomika

Více

2 0 1 0-2 0 1 3. Projekt : CZ.1.07/3.2.07/01.0036 OPF- SU

2 0 1 0-2 0 1 3. Projekt : CZ.1.07/3.2.07/01.0036 OPF- SU 1 V Ý Z N A M V N Ě J Š Í C H E K O N O M I C K Ý C H V Z T A H Ů V N Á R O D N Í E K O N O M I C E V Z D Ě L Á V A C Í M A T E R I Á L K E K U R Z U Z A H R A N I Č N Í O B C H O D S L E Z S K Á U N I

Více

Globální ekonomika na jaře roku 2016: implikace pro vybrané regiony a trhy

Globální ekonomika na jaře roku 2016: implikace pro vybrané regiony a trhy Globální ekonomika na jaře roku 2016: implikace pro vybrané regiony a trhy (Patrik Hudec, Head of Fund Portfolio Management) Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. květen 2016 2 Globální

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 06/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 06/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 06/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY ZVYŠOV OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY Mirek Topolánek předseda vlády ČR Fourth Business Roundtable with the Government of the Czech Republic ic,, 20.11.2007 REFORMNÍ DOKTRÍNA FILOZOFIE REFORMNÍ

Více

Počet poskytovatelů licencí Počet platných licencí Přijaté licenční poplatky (v mil. Kč) Nové odrůdy rostlin a plemen zvířat. Patent.

Počet poskytovatelů licencí Počet platných licencí Přijaté licenční poplatky (v mil. Kč) Nové odrůdy rostlin a plemen zvířat. Patent. ANALYTICKÁ ČÁST Počet poskytovatelů licencí v ČR ve sledovaném roce zahrnuje všechny subjekty působící na území ČR, které jsou poskytovatelem práva používat některou z ochran průmyslového vlastnictví (patenty,

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ŘÍJEN 2010

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ŘÍJEN 2010 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ŘÍJEN 2010 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 381590 381276 Adresa 381070 381070 Tel. 93601 73006 Fax

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic. Bc. Martina Malíková Ředitelka regionální kanceláře pro Plzeňský kraj 23.

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic. Bc. Martina Malíková Ředitelka regionální kanceláře pro Plzeňský kraj 23. CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Bc. Martina Malíková Ředitelka regionální kanceláře pro Plzeňský kraj 23. dubna 2014 Obsah prezentace Agentura CzechInvest Regionální kanceláře Investiční

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 07/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Osnova Nástup neoliberalismu Problémy strategie nahrazování dovozu Východoasijský model Ekonomické reformy v RZ RZ a WTO

Osnova Nástup neoliberalismu Problémy strategie nahrazování dovozu Východoasijský model Ekonomické reformy v RZ RZ a WTO Hospodářský rozvoj II. Vladan Hodulák Osnova Nástup neoliberalismu Problémy strategie nahrazování dovozu Východoasijský model Ekonomické reformy v RZ RZ a WTO Nástup neoliberalismu Strukturalismus ovlivňoval

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 05/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 05/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 05/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

IV.3 Zahraniční obchod se službami a znalostmi v oblasti high-tech (TBP)

IV.3 Zahraniční obchod se službami a znalostmi v oblasti high-tech (TBP) IV.3 Zahraniční obchod se službami a znalostmi v oblasti high-tech (TBP) Základní metodologie a koncepce statistiky technologické platební bilance (TBP) je založena na manuálu TBP (TBP Manual, OECD, 1990)

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Ministerstvo financí září 2016 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2016 a 2017 (vývoj daňových

Více

Zahraniční obchod v roce 2008

Zahraniční obchod v roce 2008 3 Zahraniční obchod v roce 28 Obrat zahraničního obchodu zaznamenal poprvé od vstupu České republiky do Evropské unie a podruhé v historii České republiky meziroční pokles. V porovnání s rokem 27 se obrat

Více

4. 3. Váha nefinančních firem pod zahraniční kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice

4. 3. Váha nefinančních firem pod zahraniční kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice 4. 3. Váha nefinančních firem kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice 4.3.1. Spojitost s přílivem přímých investic Odlišnost pojmů Je třeba rozlišovat termín příliv přímých

Více

Produkce a nakládání s odpady. v roce 2010. Ing. Jiří Hrbek. Ing. Miloslava a Veselá. prostředí ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. www.czso.

Produkce a nakládání s odpady. v roce 2010. Ing. Jiří Hrbek. Ing. Miloslava a Veselá. prostředí ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. www.czso. Produkce a nakládání s odpady v roce 2010 Ing. Jiří Hrbek Ing. Miloslava a Veselá Odbor statistiky ti tik zemědělství, lesnictví a životního prostředí Statistické zjišťování o odpadech (Odp 5-01) Produkce

Více

#Cesko2016. Česko : Jak jsme na tom?

#Cesko2016. Česko : Jak jsme na tom? Česko : Jak jsme na tom? 10. 11. 2016 EKONOMICKÝ POTENCIÁL Garant: David Vávra ROSTEME POMALU Index 2006 = 100 135 125 115 Produkce na zaměstnance Produkce na hodinu práce 105 95 85 75 65 55 1993 1994

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za 1. pol. roku 2016 dosáhly

Více

Jan Koucký Konkurenceschopnost chemického průmyslu, kvalifikační požadavky a uplatnění absolventů vysokých škol: vývoj a srovnání

Jan Koucký Konkurenceschopnost chemického průmyslu, kvalifikační požadavky a uplatnění absolventů vysokých škol: vývoj a srovnání Jan Koucký Konkurenceschopnost chemického průmyslu, kvalifikační požadavky a uplatnění absolventů vysokých škol: vývoj a srovnání www.kredo.reformy-msmt.cz Obsah prezentace: Konkurenceschopnost chemického

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Role CzechInvestu. Podpora investic, podnikatelské nemovitosti

Role CzechInvestu. Podpora investic, podnikatelské nemovitosti Investiční příležitosti Zlínského kraje Ing. Mariana Vítová, CzechInvest 12.6.2008 Role CzechInvestu Podpora investic, podnikatelské nemovitosti -- podpora investičních projektů (od výběru lokality až

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 21. října 2015

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2012

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2012 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 12/2012 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST

Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST Platební bilance: systematický zápis veškerých ekonomických transakcí mezi rezidenty a nerezidenty sledované země za určité časové období o ekonomické

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 05/2013

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 05/2013 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 05/2013 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2006

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2006 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve třetím čtvrtletí

Více

CzechInvest - Regionální kanceláře - představení produktů a služeb, aktuální dotační příležitosti

CzechInvest - Regionální kanceláře - představení produktů a služeb, aktuální dotační příležitosti CzechInvest - Regionální kanceláře - představení produktů a služeb, aktuální dotační příležitosti Regionální kancelář pro Královéhradecký a Pardubický kraj Ing. Michal Tureček a Ing. Marie Černošová 24.

Více

Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008)

Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008) Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008) Jan Vlach Konference: Dokážeme hájit zájmy zaměstnavatelů i zaměstnanců? 9. září 2010, Clarion Congress Hotel

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Ministerstvo financí listopad 2016 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2016 a 2017 (vývoj daňových

Více

Centrální bankovnictví 2. část

Centrální bankovnictví 2. část Centrální bankovnictví 2. část 1. Platební bilance Jaroslava Durčáková 2011/2012 1 1. Platební bilance 1.1 Vnější vztahy z pohledu PB; základní kategorie PB 1.2 Kreditní a debetní položky; vznik devizové

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Podpora inovací v elektronické výrobě

Podpora inovací v elektronické výrobě Podpora inovací v elektronické výrobě Ing. Petr Očko, Ph.D. Ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje 13. března 2012 Český elektrotechnický průmysl: Jak jsme na tom? Agenda 1. Operační program Podnikání

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 01/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 01/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 01/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Tab. H.2 Ekonomické subjekty podle převažující činnosti CZ-NACE ve Středočeském kraji a jeho okresech k

Tab. H.2 Ekonomické subjekty podle převažující činnosti CZ-NACE ve Středočeském kraji a jeho okresech k Celkem 328 029 25 049 22 260 35 261 22 365 16 429 24 149 27 311 23 723 47 894 41 630 30 045 11 913 v tom: A Zemědělství, lesnictví a rybářství 14 706 1 901 933 1 084 929 1 006 1 245 1 048 1 193 1 464 1

Více

Očekávaný vývoj světové ekonomiky

Očekávaný vývoj světové ekonomiky Očekávaný vývoj světové ekonomiky Jan Frait člen bankovní rady ČNB Brno, Holiday Inn, 4. října 2006 Očekávaný vývoj a příležitosti rozvoje cestovního ruchu" Centráln lní banka a cestovní ruch? Co má společného

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

DISKUSE. ve výši podílu celkových ročních náhrad zaměstnancům v EUR

DISKUSE. ve výši podílu celkových ročních náhrad zaměstnancům v EUR DISKUSE JEDNÁNÍ PRACOVNÍHO TÝMU RHSD ČR pro daně a pojištění dne 5. 1. 2017 na MF k materiálu Analýza odlivu zisků : Důsledky pro českou ekonomiku a návrhy na opatření K diskusi postupuji srovnání vybraných

Více

Mezinárodní ekonomické vztahy po 2.světové válce a jejich subjekty

Mezinárodní ekonomické vztahy po 2.světové válce a jejich subjekty Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Studijní program: Hospodářská politika Studijní obor: Veřejná správa a regionální rozvoj Forma studia: prezenční Školní rok: 2003/2004 Mezinárodní

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2013

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2013 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2013 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Zahraniční investoři v elektrotechnickém a elektronickém průmyslu ČR 13. března 2012 Štěpán Rabiňák Sektorový specialista pro elektrotechniku a elektroniku

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Světová ekonomika Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 Exportní dovednosti a úspěchy společností Národního strojírenského klastru Aktuální příležitosti a překážky v zahraničním obchodě Milan Hovorka Česká republika: globální kontext

Více

PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE. Březen 2004

PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE. Březen 2004 2002 PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE Březen 2004 1. ÚVOD Zaměření a obsah publikace Roční publikace Přímé zahraniční investice přináší podrobný přehled statistiky přímých zahraničních investic v České republice

Více

Počet poskytovatelů licencí Počet platných licencí Přijaté licenční poplatky (v mil. Kč) Nové odrůdy rostlin a plemen zvířat. Patent.

Počet poskytovatelů licencí Počet platných licencí Přijaté licenční poplatky (v mil. Kč) Nové odrůdy rostlin a plemen zvířat. Patent. Analytická část Úvod Předmětem následujícího textu jsou zjištění, plynoucí ze statistického šetření Českého statistického úřadu o licencích za rok 2014, zaměřeného na poskytovatele licencí, počty platných

Více

Turbulence na finančních trzích a jejich vliv na Českou republiku. Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Česká národní banka Praha, 23.

Turbulence na finančních trzích a jejich vliv na Českou republiku. Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Česká národní banka Praha, 23. Turbulence na finančních trzích a jejich vliv na Českou republiku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Česká národní banka Praha, 23. květen 2012 Obsah prezentace 1. Postavení ČR v zrcadel dluhových problémů

Více