2MO301 Mezinárodní obchod

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2MO301 Mezinárodní obchod"

Transkript

1 Katedra mezinárodního obchodu 2MO301 Mezinárodní obchod Cvičení č. 9: Diskuse na téma přímé zahraniční investice a a) jejich obecné dopady na českou ekonomiku b) jejich dopady na strukturu zapojení České republiky do mezinárodního obchodu. Ing. Ilya Bolotov, Ph.D., MBA

2 Vtip dne Vejde turista v San Francisku do obchodu se zvířaty a prohlíží si opice. V tom vejde jiný chlap, jde rovnou k prodavači a ptá se: - Prosím jednu opici typu C++. Prodavač mu ji podá, chlap zaplatí 5000 dolaru a odejde. Překvapený turista se ptá: - Prosím vás, co to bylo za opici, ze byla tak drahá? - No, víte, ona dokáže programovat v C++, bez chyb, efektivně, úhledný kód. Velmi dobrá investice. - A tamty opice? - Ty stojí dolaru, ale umí programovat v C++, v Javě i v XML. - Proboha, a tam máte opici za ! Co dokáže ta? - No, abych řekl pravdu, ještě jsem ji neviděl nic dělat, ale ostatní opice ji oslovují project manager

3 Program cvičení Teorie přímých zahraničních investic Definice PZI a druhy PZI Pozitivní a negativní efekty PZI Faktory ovlivňující příliv PZI PZI a zahraniční obchod Přímé zahraniční investice ve světě Přímé zahraniční investice v ČR Investiční pobídky v ČR

4 Teorie přímých zahraničních investic (PZI)

5 PZI v pojetí mezinárodních organizací: OECD, MMF, UNCTADu, apod. Přímá zahraniční investice odráží záměr rezidenta jedné ekonomiky (přímý investor) získat trvalou účast v subjektu, který je rezidentem v ekonomice jiné než ekonomika investora (přímá investice). Trvalá účast implikuje existenci dlouhodobého vztahu mezi přímým investorem a přímou investicí a významný vliv na řízení podniku. Přímá investice zahrnuje jak původní transakci mezi oběma subjekty, tak všechny následující kapitálové transakce mezi nimi a mezi afilovanými podniky, zapsanými i nezapsanými v obchodním rejstříku. Zdroj: ČNB. Přímé zahraniční investice, březen 2008 DUPAL, J. Účinky přímých zahraničních investic podpořených investičními pobídkami v kontextu svých pozitiv a negativ (disertační práce). Praha: VŠE,

6 Definice PZI podle Devizového zákona (Zákon č. 219/1995 Sb., odst. 1 ad i)) Přímou investicí při plnění oznamovací povinnosti takové vynaložení peněžních prostředků nebo jiných penězi ocenitelných majetkových práv a jiných majetkových hodnot, jehož účelem je založení, nabytí nebo rozšíření trvalých ekonomických vztahů a to zejména některou z těchto forem: 1. vznik nebo získání výlučného podílu na podnikání včetně jeho rozšíření, 2. účast v nově vzniklém nebo existujícím podnikání, jestliže investor vlastní nebo získá nejméně 10 % podílu na základním kapitálu obchodní společnosti nebo družstva nebo nejméně 10 % podílu na vlastním kapitálu společnosti nebo nejméně 10 % hlasovacích práv nebo jiný podíl na podnikání společnosti přesahující 10 %, 3. další poskytnutí nebo přijetí finančních prostředků nebo jiných penězi ocenitelných majetkových hodnot nebo práv v rámci ekonomických vztahů založených přímou investicí, 4. finanční úvěr spojený s dohodou o podílu na rozdělení zisku nebo s výkonem účinného vlivu na řízení podniku, 5. užití zisku ze stávající přímé investice do této investice (reinvestice zisku)

7 Složení PZI Přímá investice = základní kapitál zahrnuje vklad nerezidenta do základního kapitálu společnosti (základní kapitál v pobočkách, všechny podíly v dceřiných a přidruţených společnostech). + reinvestovaný zisk podíl přímého investora (v poměru k přímé majetkové účasti) na hospodářském výsledku nerozděleném formou dividend. Reinvestovaný zisk = Nerozdělený zisk minulých období + výsledek + hospodaření běžného období po zdanění dividendy ostatní kapitál Ostatní kapitál zahrnuje přijaté a poskytnuté úvěry, včetně dluhových cenných papírů a dodavatelských úvěrů, mezi přímými investory a jejich dceřinými společnostmi, pobočkami a přidruženými společnostmi. Tyto úvěrové vztahy jsou zachyceny v mezipodnikových pohledávkách a závazcích

8 Členění PZI Konglomerátní PZI ČNB má podrobnější Joint ventures členění (Druhy PZI se často překrývají) Zdroj: HLAVÁČEK, T. Vliv zahraničních investic na ekonomiku Zlínského kraje (bakalářská práce). Pardubice : Univerzita Pardubice,

9 Druhy PZI (1) Podle způsobu vstupu (převažuje) : Greenfield / investice na zelené louce investice do nových aktiv (Phillips v Hranicích na Moravě, Automobilka TPCA Kolín); Brownfield / investice na hnědé louce změna vlastnické struktury i investice do restrukturalizace (Volkswagen do Škoda Auto); M&A (Mergers and Acquisitions) / Fúze a akvizice ovládnutí již existujících podniků (Převzetí ČSOB finanční skupinou KBC); Joint venture / Společný podnik spolupráce dvou či více podniků (Automobilka TPCA Kolín: Toyota Motor Corporation a PSA Peugeot Citroën)

10 8 World Investment Report 201 gross c Podle způsobu vstupu (statistiky, WIR 2014): Figure I.8. Historic trend of FDI projects, econom (Billions of dollars) of FDI o Value of announced FDI greenfield projects Value of cross-border M&As TNCs w transitio investm of deve transfer hands o This tr in the value o develop Source: UNCTAD FDI-TNC-GVC Information System, cross-border M&A database for M&As and information from the Financial Times Ltd, fdi Markets (www.fdimarkets.com) for greenfield projects. country over 80 their roles as acquirers. Their cross-border M&As by Sou In Africa as a who

11 Druhy PZI (2) Podle motivu vstupu (J. H. Dunning): Market seeking / Trhy vyhledávající cílem je růst podílu na trhu a pokles nákladů na jeho zásobování; vytlačují domácí produkci nebo nahrazují dovoz (Investice Coca- Coly v Praze) horizontální PZI ; Asset seeking / Zdroje (Aktiva) vyhledávající cílem je získání specifických aktiv (levná pracovní síla, patent, technologie, obchodní značka apod.) (Vstup SABMiller do Plzeňskoho Prazdroje); Effeciency seeking / Efektivitu (Faktory) vyhledávající cílem je optimalizace výroby (pokles výrobních nákladů) (Investice Audi do motorárny v Györu) vertikální PZI

12 Druhy PZI (3) Podle míry kontroly: Podniky s menšinovým zahraničním podílem mezi % (Podíl Boeingu na Aero Vodochodech); Podniky pod zahraniční kontrolou kontrolní vlastnický podíl (Privatizace Rakony Rakovník do rukou Procter & Gamble). Členění ČNB: Pobočky - 100% vlastněná trvalá zastoupení nebo kanceláře přímého investora; pozemky a stavby přímo vlastněné investorem; mobilní zařízení operující v ekonomice alespoň 1 rok; Dceřiné společnosti - více než 50% podíl; Přidružené společnosti % podíl

13 Druhy PZI (4) Podle specializace mateřské firmy: Vertikální PZI rozdílné fáze produkčního řetězce v jednotlivých pobočkách (Ovládnutí BorsodChem Gazpromem, retailingové společnosti) Efektivitu (Faktory) vyhledávající ; Horizontální PZI podobné fáze produkčního řetězce v jednotlivých pobočkách (Investice PWC v Praze) Trhy vyhledávající; Konglomerátní PZI investice do nepříbuzenské činnosti (Vivendi a zábavný průmysl: Jean- Marie Messier)

14 Efekty PZI Pozitiva (1) - Spillover efekty - Doplnění kapitálu v případě nedostatečných soukromých a veřejných úspor; Multiplikační (Crowding- in) efekt investice zahraničních společností pomáhají rozvoji domácích firem apod.; Vztahy mezi domácími firmami a podniky pod zahraniční kontrolou: lepší přístup k úvěrům, vstup na zahraniční trhy; Příliv moderních technologií a manažerských dovedností; Zlepšení povědomí o zemi, image země;

15 Efekty PZI Pozitiva (2) Vliv na kulturní a sociální sféru, mj. snížení nezaměstnanosti; Pozitivní vliv na konkurenceschopnost a exportní výkonnost ekonomiky; Vliv PZI na platební bilanci: vyrovnání deficitu běžného účtu (v ČR); Další pozitivní efekty: rozvoj infrastruktury, zlepšení institucionálního prostředí, stabilizace odvětví apod

16 Efekty PZI Negativa (1) - Spinnoff efekty - Vytěsnění domácích úspor zahraničními (např. v USA); Vytěsňování domácích firem (Crowding- out efekt), mj. v důsledku konkurenčního boje; Vznik duální ekonomiky (firmy pod zahraniční kontrolou vs. podkapitalizované domácí firmy); zvýšení mezd se šíří na ekonomiku, ale růst produktivity práce je pomalejší u domácích firem); Vliv na měnový kurz a cenovou hladinu (zhodnocení, růst cen), měnová politika CB tlumicí negativní dopady potom vede k růstu úrokových sazeb a zpomalení investiční aktivity; Vliv na běžný účet platební bilance: zhoršení bilance výnosů, možná repatriace zisků;

17 Efekty PZI Negativa (2) Importní náročnost PZI (změna v komoditní struktuře dovoz surovin, polotovarů, vytěsňování domácích dodavatelů, zhoršení obchodní bilance); Pobídková konkurence mezi státy, výhoda daňových rájů (Nizozemí); Environmentální a sociální dopady PZI (mezery v zákonech nebo nedostatečná úprava, poškození životního prostředí), mj. také růst nezaměstnanosti kvůli upřednostňování kapitálově náročného způsobu výroby; Růst zadluženosti ekonomiky (ostatní kapitál v PB - úvěry); Další efekty: snížení příjmů státního rozpočtu (využití transferových cen apod.)

18 Faktory ovlivňující příliv PZI (1) Potenciál země (např. velký nesaturovaný trh, výroba v zemi je výhodnější) či geografická poloha (kanceláře, továrny); Úroveň vyspělosti země (dostatečná pro uskutečnění PZI, např. infrastruktura, kvalifikovaná pracovní síla); Náklady (levná pracovní síla, příznivější zákony, významné obchodní překážky, vzdálenosti apod.); Investiční pobídky (infrastruktura, slevy na daních, různé subvence). konkurence mezi zeměmi

19 Faktory ovlivňující příliv PZI (2) Stabilita země (politická, ekonomická, finanční - dluh) měřená např. ratingem Tři největší společnosti: Moody s Corporation, Fitch Group, Standard & Poor's; Částečně OECD rating. Úrokové sazby (vysoké úrokové sazby znemožňují úvěry v domácí měně); Stav světové ekonomiky (krize) a politická rozhodnutí

20 PZI a zahraniční obchod PZI dodávají kapitál pro rozvoj exportních odvětví a zvyšují jejich konkurenceschopnost (modernizace, nové technologie, know- how apod.či nepřímo přes zlepšení image země); PZI financují schodek obchodní bilance (stabilizace vývoje země ČR do r. 2005); PZI vedou ke změnám struktury vývozu a dovozu (často dovoz surovin, vývoz hotové produkce); PZI vedou apreciaci měny, což znevýhodňuje vývozy (záleží však na růstu konkurenceschopnosti ČR)

21 Vývoj PZI ve světě

22 Vývoj PZI ve světě Úkol č. 1: Stanovte výši přílivu a odlivu PZI, stav PZI, jejich podíl na světovém HDP a porovnejte s investicemi (hrubá tvorba fixního kapitálu). Proč existují rozdíly? Úkol č. 2: Analyzujte dynamiku růstu PZI a období propadu. Která léta představovaly vrcholy přílivu, odlivu? Jaké bylo maximum? Proč docházelo k poklesům? Je oživení v r značné? Úkol č. 3: Charakterizujte strukturu PZI z účetního a druhového hlediska. Co převažuje? Úkol č. 4: Charakterizujte teritoriální strukturu PZI: podle hlavních skupin zemí a určete tři největší vývozci a dovozci PZI. Úkol č. 5: Charakterizujte odvětvovou strukturu: nejvýznamnější sektory

23 Statistiky: Příliv PZI v r. 2013: 1,45 bil. USD, stav 25,5 bil. USD PZI / sv. HDP (2013) 2 % Převažují Greenfieldové investice (před krizí, v r výjimka), Investice do ZK (do r. 2009), poté reinvestované zisky (od r. 2010). Vrcholy: 2000 (1,3 bil. USD) a 2007 (1,7 bil. USD) Poklesy: 11. září, problémy amerických společností, světová krize Největší poskytovatelé PZI: USA, Japonsko, Čína, Rusko, Hong Kong, Velká Británie, Švýcarsko (dle mezinárodních společností). Největší dovozci PZI: USA, Čína, Rusko, Hong Kong, Brazílie, Singapur (celkově EU+USA+Japonsko, Asie a Latinská Amerika). Odvětvová struktura: : Finance, těžební a ropný průmysl a služby : Stroje a dopravní prostředky (až 50 %), těžební a ropný průmysl, obchod 2012 současnost: Služby (viz dále)

24 4 per cent, corresponding to half of its 2011 share and less than one fourth of its 2003 share. On the M&A side, the FDI picture confirms a pessimistic investment outlook for the extractive Although the impact of the crisis was widespread, across the spectrum of productive activities, clear Pokles PZI ve vybraných odvětvích v r Figure I.11. Ten industries with the largest declines in greenfield FDI projects in 2012 (Billions of dollars and per cent) Loss in value, 2012 vs 2011 Loss in number of projects, 2012 vs 2011 $ billion Per cent Number Per cent Mining, quarrying and petroleum 51-67% 76-46% Coke, petroleum products and nuclear fuel 46-69% 71-49% Metals and metal products 33-53% % Electricity, gas and water 26-28% % Transport, storage and communications Chemicals and chemical products excl. pharmaceuticals Motor vehicles and other transport equipment Electrical and electronic equipment Business services Rubber and plastic products % 26-3% -39% % -25% % -41% % 94-21% -3% -48% % All % % Source: UNCTAD, based on information from the Financial Times Ltd, fdi Markets (www.fdimarkets.com)

25 Vývoj PZI v ČR

26 Vývoj PZI v ČR Úkol č. 1: Stanovte výši přílivu a odlivu PZI, stav PZI, jejich podíl na českém HDP (cca 3,8 bil. CZK). Úkol č. 2: Analyzujte dynamiku růstu PZI a období propadu. Která léta představovaly vrcholy přílivu, odlivu? Jaké bylo maximum? Proč docházelo k poklesům? Bylo oživení v r značné v ČR? Úkol č. 3: Charakterizujte strukturu PZI z účetního hlediska. Které položky převažuje u přílivu a odlivu investic? Úkol č. 4: Charakterizujte teritoriální strukturu PZI: určete tři největší investory v ČR a tři nejdůležitější cílové destinace českých PZI. Úkol č. 5: Charakterizujte odvětvovou strukturu investic do a z ČR: nejvýznamnější sektory

27 Statistiky: PZI/HDP (2013) 3,5 % Stav odlivu PZI z ČR (2013) Stav přílivu PZI do ČR (2013) 920 mld. CZK 3250 mld. CZK (> 2/3 HDP) PZI v r. 2013: příliv cca 5,0 mld. USD (110 mld. CZK), odliv cca 3,3 mld. USD (73 mld. CZK). Převažuje reinvestovaný zisk a investice do ZK. Vrcholy: 2002 a 2005 (privatizace); růst byl urychlen zavedením investičních pobídek v r Poklesy: události v USA, recese, světová krize. Příliv PZI (ke stavu viz graf na další stránce) v r. 2013: Hl. město Praha, Středočeský kraj, Moravskoslezský kraj, Ústecký kraj, Jihomoravský kraj EU (Nizozemí 40 mld. CZK, Rakousko 30 mld. CZK, Kypr 20 mld. CZK, Belgie 10 mld. CZK), zbytek světa (Rusko, Britské panenské ostrovy) Odliv PZI (ke stavu viz graf na další stránce): EU (Nizozemí, Slovensko, Francie, Lichtenštejnsko, Rumunsko), zbytek světa (Gruzie, Rusko)

28 Struktura přílivu přímých zahraničních investic do ČR (v mld. Kč) Základní kapitál Reinvestovaný zisk Ostatní kapitál Celkem

29 Příliv PZI v r ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ, RYBOLOV 0% 0% 0% 0% TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ PROFESNÍ, VĚDECKÉ A 1% 0% TECHNICKÉ ČINNOSTI ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 12% 6% VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA ADMINISTRATIVNÍ A PODPŮRNÉ ČINNOSTI 18% VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA A KLIMATIZOVANÉHO VZDUCHU - 22% A KLIMATIZOVANÉHO VZDUCHU ÚPRAVA A ROZVOD VODY, KANALIZACE, SBĚR A ÚPRAVA ODPADŮ STAVEBNICTVÍ DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ, POŠTOVNÍ A KURÝRNÍ ČINNOSTI 1% UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ - 1% INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI 8% - 6% 0% - 2% FINANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ ČINNOSTI FINANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ ČINNOSTI 24% ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ PROFESNÍ, VĚDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI Zdroj: ČNB

30 Odliv PZI v r VÝROBA A ROZVOD ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ, RYBOLOV 0% 0% 0% ELEKTŘINY, PLYNU, TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ TEPLA A 0% 0% KLIMATIZOVANÉHO ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 0% 0% - 2% VZDUCHU VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA 10% VELKOOBCHOD, 0% MALOOBCHOD; 0% A KLIMATIZOVANÉHO VZDUCHU ÚPRAVA A ROZVOD VODY, KANALIZACE, SBĚR A ÚPRAVA ODPADŮ OPRAVY STAVEBNICTVÍ PROFESNÍ, VĚDECKÉ A MOTOROVÝCH VELKOOBCHOD, MALOOBCHOD; OPRAVY TECHNICKÉ ČINNOSTI VOZIDEL MOTOROVÝCH VOZIDEL 18% 10% DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ, POŠTOVNÍ A KURÝRNÍ 5% 0% ČINNOSTI INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI 4% FINANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ ČINNOSTI ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ FINANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ ČINNOSTI 51% PROFESNÍ, VĚDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI ADMINISTRATIVNÍ A PODPŮRNÉ ČINNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ A REKREAČNÍ ČINNOSTI Zdroj: ČNB ČINNOSTI OSTATNÍCH SLUŽEB

31 Investiční pobídky v ČR v minulosti V ČR podporou investic se zabývá agentura CzechInvest,http://www.czechinvest.org Zpracovatelský průmysl: Investoři zavádějící novou výrobu nebo rozšiřující stávající výrobu v oblasti zpracovatelského průmyslu mohou v případě investice vyšší než 50 mil. Kč získat investiční pobídky podle Zákona o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb. ve znění platném od 2. července Celková hodnota výše uvedených investičních pobídek (kromě školení a rekvalifikace) nesmí překročit 40 % (resp. 60 % u malých a 50% u středních podniků) z investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

32 Projekty podle sektorů v roce 2013 Dřevozpracující a Centrum papírenský Biotechnologický a strategických služeb 2,78% Elektronický a Výroba dopravních medicinská technika 2,78% elektrotechnický prostředků 4,63% 6,48% 31,48% Gumárenský a plastikářský 8,33% chemický a farmaceutický 5,56% IT a vývoj software Strojírenský 0,93% 16,67% kovodělný a kovozpracující Potravinářský Ostatní Letectví 4,63% 7,41% 7,41% 0,93% Trend posledních let: Pomalé snížení podílu zpracovatelského průmyslu Zdroj: CzechInvest

33 Počet projektů v roce 2013 podle země původu Švédsko Čína Španělsko 2,78% 1,85% Tchajwan Velká Británie a 0,93% Ukrajina Severní Irsko Česká republika 0,93% Švýcarsko 0,93% 4,63% 18,52% Dánsko 6,48% 4,63% Spojené státy americké Francie 9,26% 0,93% Spojené arabské Indie emiráty 1,85% 1,85% Itálie Slovensko 1,85% 0,93% Japonsko Singapur Rakousko Korea (Korejská 6,48% 0,93% 5,56% Nizozemí Německo Lucembursko republika) 4,63% 21,30% 0,93% 1,85% Zdroj: CzechInvest

34 Počet projektů dle krajů v roce 2013 Zlínský kraj Hl. m. Praha Jihočeský kraj Vysočina 8,33% 1,85% 6,48% 1,85% Jihomoravský kraj Ústecký kraj 13,89% 8,33% Královéhradecký kraj 4,63% Středočeský kraj 12,96% Liberecký kraj 6,48% Plzeňský kraj 9,26% Pardubický kraj Moravskoslezský kraj 7,41% Olomoucký kraj 5,56% 12,96% Zdroj: CzechInvest

35 Nabízené pobídky Investiční pobídky (1) Sleva na dani z příjmů právnických osob: úplná sleva na dani z příjmu (DDPO) až po dobu 10 let (nově vzniklé společnosti), částečná sleva na dani z příjmu (DDPO) až po dobu 10 let (expandující společnosti). Hmotná podpora vytvářených pracovních míst: 50 tis. Kč na jedno nové pracovní místo v regionech nejvíce postižených nezaměstnaností (A). Hmotná podpora na školení a rekvalifikace: ve výši 25 % nákladů na školení a rekvalifikace v regionech nejvíce postižených nezaměstnaností (A)

36 Investiční pobídky (2)

37 Investiční pobídky (3) (Dupal, J., 2009)

38 Zahraniční společnosti v ČR Vliv zahraničních podniků na český průmysl Zaměstnanost 37 % 45,7 % v průmyslu Průmyslová produkce 52 % 59,5 % Průmyslový vývoz 60 % 70,1 % Zdroj: Survey of the Czech Economy 2005 and 2008, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

39 Zdroj: CzechInvest

40 Novela zákona o investičních pobídkách Zavedení investičních pobídek pro výzkum a vývoj a strategické služby (např. vývoj softwaru); Zavedení přímé podpory investorům (institut strategické investiční akce). Podpora pro malé a střední podniky z evropských fondů a z OPPI (Operačního programu Podnikání a Inovace); Podpora pro nejmenší firmy ze seed fondu růstového kapitálu

41 Závěr Otázky: Potřebuje ČR PZI? Pokud ano, potřebuje investiční pobídky?

42 Co je třeba vědět? PZI dlouhodobý záměr, min. 10 % na ZK Více druhů členění (hlavně účetní hledisko, členění podle způsob vstupu a ČNB); Pozitivní a negativní efekty PZI. Aktuální vývoj: Pomalé oživení po krizi kvůli nejistotě ve světě, příliv PZI o 15 % nižší než dlouhodobý průměr před krizí; Oživení v ČR, předkrizové hodnoty však zatím nebyly dosaženy. Nejvíce investicí směřovalo v r do služeb. Došlo k novele zákona o investičních pobídkách v r Hlavními investory v ČR jsou Nizozemí, Německo, Kypr, Rakousko, Francie. ČR nejvíce investuje do Nizozemska a sousedních států (Slovensko, Polsko), Kypru. Významné byly také investice do Ruska, nyní je na řadě Čína

43 Informace a statistiky UNCTAD: World Investment Report a databáze UnctadStat WIR 2011: Non- Equity Modes of International Production and Development Světová banky a OECD platební bilance Centrální banky států statistiky platební bilance Česká republika: Česká národní banka: statistiky platební bilance (toky) a investiční pozice (stavy), CzechInvest (informace o podpoře investic),

44 Děkuji za pozornost! _J _

45 Použité zdroje DUPAL, J. Účinky přímých zahraničních investic podpořených investičními pobídkami v kontextu svých pozitiv a negativ (disertační práce). Praha: VŠE, 2009 HLAVÁČEK, T. Vliv zahraničních investic na ekonomiku Zlínského kraje (bakalářská práce). Pardubice : Univerzita Pardubice, 2010 Podklad pro cvičení č. 5 (Ing. Vondrák, 2007) Agentura CzechInvest,

PLATEBNÍ BILANCE 010 2

PLATEBNÍ BILANCE 010 2 PLATEBNÍ BILANCE 2010 OBSAH I. SOUHRNNÁ ČÁST 1 II. PODROBNÁ ČÁST 3 1. BĚŽNÝ ÚČET PLATEBNÍ BILANCE 3 1.1 OBCHODNÍ BILANCE 3 1.2 BILANCE SLUŽEB 3 1.3 BILANCE VÝNOSŮ 5 1.4 BĚŽNÉ PŘEVODY 5 2. KAPITÁLOVÝ ÚČET

Více

Průzkum trhu výzkumných a vývojových potřeb podnikatelských subjektů v Ústeckém kraji

Průzkum trhu výzkumných a vývojových potřeb podnikatelských subjektů v Ústeckém kraji Průzkum trhu výzkumných a vývojových potřeb podnikatelských subjektů v Ústeckém kraji Závěrečná zpráva připravila společnost Prosinec 2012 Projekt Průzkum trhu výzkumných a vývojových potřeb podnikatelských

Více

SOUHRNNÁ ČÁST PODROBNÁ ČÁST PŘÍLOHA

SOUHRNNÁ ČÁST PODROBNÁ ČÁST PŘÍLOHA PLATEBNÍ BILANCE 1999 2 OBSAH SOUHRNNÁ ČÁST 3 PODROBNÁ ČÁST 8 1. BĚŽNÝ ÚČET PLATEBNÍ BILANCE 8 1.1. Obchodní bilance 8 1.1.1. Faktory ovlivňující výši deficitu obchodní bilance 10 1.1.2. Směnné relace

Více

PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012

PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012 PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012 Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Českým statistickým úřadem září 2012 Tyto podklady byly

Více

ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing)

ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing) ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing) ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní informace OBSAH 1. Hlavní vývojové trendy české ekonomiky v roce 2004

Více

STAVEBNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2014

STAVEBNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2014 STAVEBNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2014 říjen 2014 STAVEBNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2014 PRACOVNÍ PŘÍRŮČKA 21. aktualizované vydání pro MPO ČR zpracoval ÚRS PRAHA, a.s. Praha říjen 2014 O B S A H ZÁKLADNÍ UKAZATELE

Více

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE pro období 2014-2020 ANALÝZA ROZVOJOVÝCH CHARAKTERISTIK A POTENCIÁLU KARLOVARSKÉHO KRAJE 2012 Zadavatel: Karlovarský kraj Zpracovatel: Berman Group BermanGroup, 2012

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky VYHODNOCENÍ INVESTIČNÍCH POBÍDEK VE ZPRACOVATELSKÉM PRŮMYSLU

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky VYHODNOCENÍ INVESTIČNÍCH POBÍDEK VE ZPRACOVATELSKÉM PRŮMYSLU Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky VYHODNOCENÍ INVESTIČNÍCH POBÍDEK VE ZPRACOVATELSKÉM PRŮMYSLU 1 Materiál Vyhodnocení investičních pobídek ve zpracovatelském průmyslu byl zpracován odborem

Více

Analýza potřeb subjektů tvořící inovační prostředí Zlínského kraje

Analýza potřeb subjektů tvořící inovační prostředí Zlínského kraje závěrečná zpráva Analýza potřeb subjektů tvořící inovační prostředí Zlínského kraje I. Loučková a kol. Analýza potřeb subjektů tvořících inovační prostředí Zlínského kraje Sociotrendy, 2011 ISBN 978-80-904888-2-3

Více

VLIV VELKÝCH FIREM NA EKONOMIKU ČESKÉ REPUBLIKY

VLIV VELKÝCH FIREM NA EKONOMIKU ČESKÉ REPUBLIKY VLIV VELKÝCH FIREM NA EKONOMIKU ČESKÉ REPUBLIKY Vysoká škola ekonomická v Praze Milan Damborský, Taťána Hornychová Obsah Manažerské shrnutí... 2 1. Úvod... 5 2. Hodnocení role velkých společností v ekonomice...

Více

Česká agentura na podporu obchodu CZECHTRADE. Česká republika v roce 2008

Česká agentura na podporu obchodu CZECHTRADE. Česká republika v roce 2008 Česká agentura na podporu obchodu CZECHTRADE Česká republika v roce 2008 Základní informace Praha (Uzávěrka rukopisu ke 30.6.2009) ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2008 Základní informace OBSAH 1. Hlavní vývojové

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 11 vydání 11/ ročník 2009 /30. 12.2009 Bulletin CES VŠEM V TOMTO VYDÁNÍ Strukturální dopady

Více

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR M

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR M FS Podnikatelský inkubátor Fiktivní cvičná případová studie! Tento dokument obsahuje cvičnou případovou studii proveditelnosti fiktivního projektu. Všechny uvedené části mají sloužit jen jako příklady

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2013

PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2013 PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2013 Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Českým statistickým úřadem 4. října 2013 Podklady pro tuto

Více

RÁMEC STRATEGIE KONKURENCESCHOPNOSTI

RÁMEC STRATEGIE KONKURENCESCHOPNOSTI RÁMEC STRATEGIE KONKURENCESCHOPNOSTI NÁRODNÍ EKONOMICKÁ RADA VLÁDY Michal Mejstřík (editor) a kolektiv NERV Rámec Strategie konkurenceschopnosti a výchozí náměty NERVu (Závěrečná zpráva podskupin Národní

Více

I. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (SEKCE C)

I. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (SEKCE C) I. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (SEKCE C) Zpracovatelský průmysl I.1 Charakteristika zpracovatelského průmyslu Zpracovatelský průmysl (ZP) je v České republice jedním z hlavních zdrojů tvorby hrubého domácího

Více

ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2010

ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2010 ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2010 Úřad vlády ČR, Rada pro výzkum, vývoj a inovace Rada pro výzkum, vývoj a inovace Vydal: Úřad vlády

Více

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ Metodická příručka

Více

Byty nad zlato? Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice

Byty nad zlato? Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice Byty nad zlato? Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice 2010 2011 Únor 2012 Obsah Úvod 3 1 Makroekonomický vývoj 4 1.1 Makroekonomický vývoj v evropském kontextu 4 1.2 Makroekonomický vývoj

Více

Ekonomika podniku I. Ing. Martina Vejvodová. Trimestr duben 2012. Ing. Martina Vejvodová trimestr duben 2012 skupina PMAR2

Ekonomika podniku I. Ing. Martina Vejvodová. Trimestr duben 2012. Ing. Martina Vejvodová trimestr duben 2012 skupina PMAR2 Ekonomika podniku I Ing. Martina Vejvodová Trimestr duben 2012 Organizace předmětu Ekonomika podniku I Ing. Martina Vejvodová Ekonomika podniku II Ing. Pavel Kovařík Termíny: 13.04.2012 20.04.2012 26.04.2012

Více

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 duben 2006 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Výsledky realizace Koncepce podpory malého a středního 3 podnikání v letech 2005-2006 2.1 Výsledky realizace

Více

Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison

Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison Anna Kadeřábková 1 a kol. Abstrakt Příspěvek prezentuje přístupy použité

Více

Dopady investic čerpající investiční pobídky

Dopady investic čerpající investiční pobídky Dopady investic čerpající investiční pobídky MICHAL PÍCL Student doktorského studia, Katedra hospodářské a sociální politiky, Národohospodářská fakulta VŠE v Praze, Nám. W - Churchilla 4, 130 67 Praha

Více

2MO301 Mezinárodní obchod

2MO301 Mezinárodní obchod * Aktualizace 10. října 2014 Katedra mezinárodního obchodu 2MO301 Mezinárodní obchod Cvičení č. 4 : Struktura platební bilance na příkladu České republiky, zdůraznění vlivu mezinárodních obchodních vztahů

Více

Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013

Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Leden 2014 Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013 O B S A H S H R N U T Í... 3 I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE... 6 I.1 VÝKONNOST EKONOMIKY...

Více

2 RE LN EKONOMIKA 2 RE LN EKONOMIKA. 2.1 MAKROEKONOMICK PROSTÿEDÕ

2 RE LN EKONOMIKA 2 RE LN EKONOMIKA. 2.1 MAKROEKONOMICK PROSTÿEDÕ RE LN EKONOMIKA 13 RE LN EKONOMIKA.1 MAKROEKONOMICK PROSTÿEDÕ Zahraniční i domácí makroekonomický vývoj byl v roce příznivý. Silnou ekonomickou aktivitu neomezilo ani pokračující zpřísňování měnové politiky

Více

Objednatel: Selekta Pacov, a.s. Pacov Starodvorská 352 PSČ 395 01 IČ: 47 23 83 99

Objednatel: Selekta Pacov, a.s. Pacov Starodvorská 352 PSČ 395 01 IČ: 47 23 83 99 TRŽNÍ OCENĚNÍ SPOLEČNOSTI č. 16/Z/2006 Selekta Pacov, a.s. Objednatel: Selekta Pacov, a.s. Pacov Starodvorská 352 PSČ 395 01 IČ: 47 23 83 99 Zhotovitel: Euro-Trend, s.r.o. znalecký ústav Praha 5 Smíchov

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI

STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI Leden 2014 STUDIE POTENCIÁLU BALNEOLOGICKÉHO KLASTRU Stránka 2 z 67 Obsah 1 Úvod...

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více