MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. VYUŽITÍ PRVKŮ ZDRAVOTNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY V HODINÁCH TV NA 1. STUPNI ZŠ (metodická příručka)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. VYUŽITÍ PRVKŮ ZDRAVOTNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY V HODINÁCH TV NA 1. STUPNI ZŠ (metodická příručka)"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra tělesné výchovy VYUŽITÍ PRVKŮ ZDRAVOTNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY V HODINÁCH TV NA 1. STUPNI ZŠ (metodická příručka) Diplomová práce BRNO 2006 Autor práce: Martina Fraňková Vedoucí práce: Mgr. Hana Šeráková Ph.D.

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a použila jen prameny uvedené v seznamu literatury. Souhlasím, aby práce byla uložena na Masarykově univerzitě v Brně v knihovně Pedagogické fakulty a zpřístupněna ke studijním účelům. V Praze dne Martina Fraňková

3 Děkuji Mgr. Haně Šerákové Ph.D. za odborné vedení práce a poskytování rad. Za milý a obětavý přístup.

4 OBSAH ÚVOD ZDRAVÝ POHYB A POHYB VŮBEC POHYB A POTŘEBA POHYBU V DÁVNÝCH DOBÁCH POHYB DNES A JEHO POTŘEBA CHARAKTERISTIKA MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU SPRÁVNÉ A VADNÉ DRŽENÍ TĚLA CHARAKTERISTIKA SVALY POSTURÁLNÍ A FÁZICKÉ PÁTEŘ HLAVNÍ TYPY VADNÉHO DRŽENÍ TĚLA OCHABLÉ DRŽENÍ TĚLA KULATÁ ZÁDA ZVĚTŠENÉ BEDERNÍ PROHNUTÍ PLOCHÁ ZÁDA SKOLIOTICKÉ DRŽENÍ TĚLA PORUCHY STAVBY DOLNÍCH KONČETIN ZDRAVOTNÍ TV CHARAKTERISTIKA HISTORIE ZTV CÍLE A ÚKOLY ZTV VYUŽITÍ ZTV A PRVKŮ ZTV V HODINÁCH TV NA ZŠ ZÁKLADNÍ PROSTŘEDKY ZDRAVOTNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ CVIČEBNÍ POLOHY Leh na zádech Sed a všechny jeho druhy Vzpory dřepmo i klečmo včetně jejich obměn... (přednožmo, únožmo, zánožmo) Dřep a klek Stoj Klony Výpady Přímivé polohy paží...33

5 4.1.2 VYROVNÁVACÍ CVIČENÍ Uvolňovací cvičení Protahovací cvičení Posilovací cvičení Dechová cvičení Relaxační cvičení Rovnovážná cvičení CHARAKTERISTIKA NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH OBLASTÍ K PROCVIČOVÁNÍ OBLAST ŠÍJOVÁ DRŽENÍ HLAVY OBLAST HRUDNÍKU PRSNÍ SVALY OBLAST ZAD POHYBLIVOST PÁTEŘE A POSILOVÁNÍ ZÁDOVÉHO SVALSTVA OBLAST BŘICHA OBLAST PÁNVE OBLAST DOLNÍCH KONČETIN OBLAST CHODIDEL JEDNOTLIVÁ CVIČENÍ A NÁMĚTY OBLAST ŠÍJOVÁ OBLAST ZAD A HRUDNÍKU (PRSNÍ SVALY, POHYBLIVOST PÁTEŘE) OBLAST BŘIŠNÍ A HÝŽĎOVÁ OBLAST DOLNÍCH KONČETIN PLOSKA NOHY CVIČENÍ DLE NÁPLNĚ HODIN TV ROZŠIŘUJÍCÍ PROSTŘEDKY ZTV PSYCHOMOTORIKA OBLAST TĚLA, OSOBY, VLASTNÍHO JÁ OBLAST VĚCÍ A PŘEDMĚTŮ SPOLEČENSKÁ OBLAST RYTMICKÁ VÝCHOVA A TANEC POHYBOVÉ HRY ZÁVĚR SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY...106

6 Úvod Heslo sportem ku zdraví slyšel snad už každý. Už jako malí jsme slýchávali, sportuj, ať jsi zdravý. Slova jsou slova a čin je čin. Už v prvním tisíciletí před naším letopočtem věděli lékaři o prospěšnosti pohybu pro zdraví. A co v dnešní době? Dnešní doba je velmi uspěchaná a lidé více, než na své zdraví, myslí spíše na práci a peníze. Každodenní shon a stres zdraví rozhodně nepřidá. Jako studentka oboru učitelství pro 1.stupeň základních škol (dále jen ZŠ) a zároveň učitelka na 1.stupni ZŠ jsem měla možnost se setkávat s mnoha dětmi jak v prostředí školy, tak i mimo ni (např. zájmové kroužky, akce pro děti, dětské dny apod.). Je pravda, že aktivity které nejsou povinné již nenavštěvuje tolik dětí, jako tomu bylo dříve. Dnešní doba plná počítačové techniky, internetu, videoher, mobilů, televize a jiných masmédií dětem vytváří pohodlí, jež aniž si to dokážou uvědomit, jim ubírá čas pro další či jiné možnosti rozvíjení své osobnosti. Stále více času tráví při hraní her u počítačů, sledováním televizních pořadů, chatováním a na pohyb či jinou prospěšnou činnost nemají čas a ani chuť. V posledních letech se objevila řada snah, jak situaci měnit, jak preventivně působit na děti i dospělé. Zdravý životní styl, zdravotní tělesná výchova (dále jen ZTv) a tělesná výchova (dále jen Tv) je stále diskutovanějším tématem. Proto i já bych se touto prací chtěla alespoň trošku připojit ke zlepšení stavu a informovanosti jak rodičům, tak především učitelům na základních školách. Jako učitelé bychom se měli zamyslet, zda opravdu dětem nemůžeme pomoci a přimět rodiče, aby se svým dětem také trochu věnovali. Základní škola je z hlediska upevňování návyku správného držení těla a prevence hlavních poruch podpůrně pohybového systému důležitým a rozhodujícím činitelem. 6

7 1 Zdravý pohyb a pohyb vůbec 1.1 Pohyb a potřeba pohybu v dávných dobách Význam pohybu pro zdraví člověka byl uznáván už před naším letopočtem. Ve třetím tisíciletí před naším letopočtem Číňané uznávali cvičení jako léčebný prostředek. (autorský kolektiv, 2001, str.6) V prvním tisíciletí před naším letopočtem lékaři dalekého orientu věděli, o prospěšnosti pohybu a některých speciálních cvičení pro zdraví. Evropská lékařská tradice začala až v pátém století před naším letopočtem. Prvním lékařem, který se podrobně zajímal o zdravou životosprávu, byl řek Dookles z Karystu. Tělesná cvičení chůzi a gymnastiku zařadil do programu každého dne čtyřikrát. Začátkem 1.století před naším letopočtem vynikal v Římě lékař Asklepiades. Stanovil si cíl léčit rychle, bezpečně a radostně. Tato léčba spočívala v tom, že proháněl pacienty po vycházkách, nutil je běhat, přinutil je ke koupelím i v chladné vodě a přiměl je k pohybu všeho druhu. Začátkem našeho letopočtu Celsus označil především velkoměstské obyvatele za lidi s oslabeným zdravím a usoudil, že jim mohou pomoci zejména vycházky ve stinných alejích. Stěžejní postavou byl Galén, který byl v dnešním slova smyslu první specializovaný tělovýchovný lékař. Pečoval o římské zápasníky a byl osobním lékařem císaře Marka Aurelia. Hlásal, že zdraví závisí především na vrozených vlastnostech, ale že mu lze přispět i vnějšími vlivy, jakožto správnou životosprávou, zejména dostatkem pohybu a čerstvého vzduchu, střídmou výživou, duševní rovnováhou, dostatkem spánku a tělesnou čistotou. V době Antiky byla ideálem krása, zdatnost těla, v souladu s ušlechtilou myslí. Galénovu teorii v detailech upravil v 9.století lékař Hunain ibn Ishaq a na přelomu 10. a 11.století ji obohatil lékař Avicenna, který sledoval i tep při tělesné námaze, zkoumal sportovní únavu apod. (Daněk, 1983) U nás podobné myšlenky prosazoval J.A.Komenský a později Tyrš a Fügner (zakladatelé Sokola). Již v Sokole propagovala Hanušová cvičení proti vadnému držení těla a tělocvik jako zdravotní a léčebný prostředek. O léčebný tělocvik se zasloužili lékaři Hirsch, Spott a Kneidl. (autorský kolektiv, 2001) 7

8 1.2 Pohyb dnes a jeho potřeba Pro dítě je pohyb od narození prostředkem poznání, prožívání a vyjádření citů a emocí. I když jsme zdánlivě v klidu, provádíme dechové pohyby, dochází k srdečním stahům, oběhu krve, pohybu očních víček, pohybu a záškubům svalů. V lidském pohybu je propojena složka fyzická, duševní a duchovní. Pohyb je i jedním z výrazových prostředků člověka, promlouvají jím naše pocity a nálady, postoje a je i jednou ze součástí komunikace mezi lidmi. (Mužík, Krejčí, 1997) Pohybová činnost je pro dítě i dospělého jedince velmi důležitá. Při pohybu dochází k vyplavování endorfínů radosti, pomáhá nám pročistit organismus a hlavně posílit duševní i fyzické zdraví. V současnosti sice převládá spíše méně pohyblivý styl života. Hlavně děti, které rodiče nevedou ke sportu a pohybovým aktivitám, tráví více času při sedavých činnostech. A především v zájmu zdravého vývoje dítěte bychom neměli pohybovou činnost dětí zanedbávat a nenechat ji pouze na školní povinné tělesné výchově. Každá škola nabízí mnoho zájmových činností, jakožto i sportovních. Dále je hodně sportovních klubů a zařízení, kde děti svůj volný čas mohou trávit. Nejenom pohybem, ale správnou životosprávou můžeme ovlivnit zdraví vývoj dítěte. Ve školách jsou už častěji měněny školní lavice a židličky pro přizpůsobení žákovy stavby těla. Výuka už neprobíhá pouze v lavicích, ale mnohem častěji je koncipována i v prostoru a dětem je umožněn pohyb po třídě. A pokud učitel zaznamená nesoustředěnost, je dobré děti aktivizovat protahovacím, či nějakým dechovým cvičením. Samozřejmě to záleží na učiteli samotném, jakým způsobem výuku koncipuje. Dětem je umožněno dodržovat pitný režim, který je přínosem pro dobré myšlení. 8

9 2 Charakteristika mladšího školního věku Při volbě pohybového zatížení a výběru vhodné pohybové aktivity nesmíme opomenout věk cvičenců. V průběhu růstu a vývoje dochází ke změnám, které můžeme do určité míry pozitivně, ale i negativně ovlivňovat pohybovým podnětem. (autorský kolektiv, 2001, str.19) Mladší školní věk je obdobím, které začíná od dosaženého šestého roku a vstupu do školy a končí objevením prvních známek puberty. (autorský kolektiv, 2001, str.21) Většinou do tohoto období zahrnujeme období, kdy děti navštěvují 1.stupeň ZŠ. Podle psychofyzických vývojových změn je to období velikých variací. Má dva biologické a psychologické stupně: věk 6 8 a (autorský kolektiv, 2001, str.21) Kolem šestého roku můžeme zaznamenat období první vytáhlosti. Potom růst a vývoj pokračují pomaleji, a proto se mohou v sedmém roce objevit kožní tukové vrstvy a postava plnější období plnosti. Nervová soustava není dokonale vyzrálá, jemná motorika se stále rozvíjí. Postupně se rozvíjí souhra ústředních i periferních činností percepčně motorické učení (percepční snadno vnímatelný). Vzrůstá výkonnost svalstva. Není rovnoměrnost v růstu kostí a svalstva, proto se děti jeví jako neohrabané, pohyby nejsou dokonale přesné. Je nesoulad mezi percepcí (vjem) a chtěným pohybem. Dokladem je dětské písmo. Počínaje devátým rokem života začínají být percepčně motorické činnosti dokonalejší. Pohybový vývoj je dynamický, vzrůstá zejména pohybová vytrvalost, rychlost a přesnost, zvláště u pohybů horními končetinami. (autorský kolektiv, 2001, str.21) V mladším školním věku dítě není postihováno tak často nemocemi. Objeví-li se, jsou to většinou nemoci jako ve věku předškolním (akutní záněty horních a dolních cest dýchacích, dětské infekční nemoci). Změna životních podmínek může být velkou zátěží pro organismus mnohdy překročí jeho adaptační možnosti. U většího počtu dětí objevujeme vadné držení těla. Bývá způsobeno náhlým omezením pohybu po zahájení školní docházky. Můžeme se setkat s větší hmotností o 8 10 procent. Je-li hmotnost větší o procent (dle Brocova indexu), došlo k zmnožení tukové tkáně a dítě je obézní. Na obezitě se podílejí četné faktory, nejčastěji dědičná dispozice v kombinaci s nevhodnými stravovacími návyky a se sníženou pohybovou aktivitou. Obezita vede k dalším somatickým poruchám vady v držení těla, nadměrné zatížení páteře a kloubů apod. Je možné onemocnění cukrovkou. Můžeme zjistit i některé odchylky somatických funkcí a projevů, které mohou být průvodním jevem psychické poruchy nebo 9

10 odchýleného vývoje osobnosti. Může jít o projev závažného psychického onemocnění. (autorský kolektiv, 2001, str.22) Dětští i tělovýchovní lékaři doporučují, aby dítě mělo dostatek vhodné pohybové aktivity. Během vývoje nastává trvalý, ale přirozený pokles pohybového nutkání pudu. Školní tělesná výchova nemůže zajistit dostatek pohybové stimulace nutné k vývoji dítěte. Do puberty je nutno využívat všech možností, které se naskýtají, aby se u dítěte rozvíjely pohybové vlastnosti na základě všestrannosti. Raná specializace není vhodná. Jednostranné přetížení některých částí pohybového systému vede k svalovým dysbalancím a mikrotraumatům. Současně může být narušen i další harmonický vývoj ostatních systému. (autorský kolektiv, 2001, str.22) Pro dítě v tomto období je potřeba minimálně jedna hodina denně pohybové aktivity. Jak řízené nebo spontánní. To platí pro děti relativně zdravé, ale i pro děti zdravotně oslabené. Nenahraditelnou součástí pohybového režimu dětí je spontánní pohybová aktivita. Její význam je tím větší, čím je dítě mladší. Její intenzita bývá vysoká a je řízena jedincem dle jeho možností. Neměla by být příliš rodiči i ostatními ovlivňována, je součástí přirozené výchovy a poznávání. (autorský kolektiv, 2001, str.22) 10

11 3 Správné a vadné držení těla 3.1 Charakteristika Držení těla je v každém věku výraz komplexní souhry tělesných a duševních faktorů, jejichž ovládání podléhá mnoha vlivům. Svou roli hraje např. zděděná kvalita tkáně, pohlaví, stáří, kondice svalstva i prostředí v němž žijeme. Také duševní faktory jako strach, radost nebo sklíčenost se často odráží v držení těla. Kromě toho má význam stavba kostí, tělesná výška a vrozený tvar páteře. (Mohr, 1993, str.22) Problém dnešního životního stylu je jednostranné přetěžování a vadné držení těla. Na páteř jsou kladeny nároky. Vždy se při tom musí přizpůsobit pohybový aparát a hlavní roli hraje právě páteř. Vadným držením těla dochází k jinému rozložení a působení působících sil jak v klidu, tak i v pohybu. A tím dochází k přetěžování jedněch svalů a k nečinnosti svalů druhých. Pokud se chybné držení těla, které právě často začíná u dětí školního věku upevní, potom tyto poruchy vedou v dospělém věku k velkým obtížím. (Mohr, 1993) A) výborné držení B) dobré držení C) chabé držení D) špatné držení obr.č.1 Hodnocení postavy podle Kleina a Thomase (http://lide.uhk.cz/home/pdf/ucitel/jilekma1/www) 11

12 3.2 Svaly posturální a fázické Předpokladem správného držení těla je rovnováha mezi svaly posturálními a svaly fázickými (přehled svalů viz. Tab.1). Posturální svaly udržují vzpřímené držení těla. U těchto svalů dochází často ke zkracování a proto je potřeba je protahovat a zmenšovat jejich svalové napětí. Fázické svaly zajišťují pohyb včetně jemné koordinace. Mají tendenci ochabovat a proto je nutné je posilovat. Poruchy svalové rovnováhy svalová dysbalance, vedou k funkčním poruchám hybného systému, ke změnám zakřivení páteře a omezení rozsahu kloubní pohyblivosti. (Kubánek, 1995, ) Tab.1. Přehled svalů posturálních a fázických (www.cvicime.cz) Svaly se sklonem ke zkrácení Svaly se sklonem k ochabování posturální svaly fázické svaly zadní strana těla sval lýtkový hýžďové svaly svaly zadní strany stehna přední pilový sval bederní část vzpřimovačů trupu dolní část kápového svalu (trapezius) čtyřhranný sval bederní mezilopatkové svaly horní část kápového svalu (trapezius) sval nad a pod hřebenem lopatky zvedač lopatky sval deltový přední strana těla kvadriceps čtyřhlavý sval stehenní natahovače prstů svaly vnitřní strany stehna přední hlava zevní svaly lýtka (dlouhý a krátký) napínač povázky stehenní přední sval holenní sval bedro-kyčlo-stehenní čtyřhlavý sval stehenní šikmé břišní svaly (kromě přední hlavy) sval podlopatkový přímé břišní svaly prsní svaly hluboké ohýbače šíje šikmé krční svaly žvýkací svaly na končetinách ohýbače natahovače, svaly klenby nohy 12

13 znak unavitelnost cévní zásobení odolnost regenerace zapojování ve stereotypu tvarově celkově funkce posturální menší lepší větší lepší lepší silnější udržování polohy těla fázické větší horší menší horší horší slabší pohyb 3.3 Páteř krční lordóza hrudní kyfóza bederní lordóza obr.č. 2 Páteř (http://lide.uhk.cz/home/pdf/ucitel/jilekma1/www) 13

14 3.4 Hlavní typy vadného držení těla Chybné držení těla a jím způsobené škody se projevují jako ochablé držení těla, plochá záda, kulatá záda, skoliotické držení, hyperlordóza, hyperkyfóza Ochablé držení těla Je charakteristické celkovým uvolněním a ochabnutím svalového a vazivového aparátu. Při ochablém držení těla bývá zvětšeno dvojité zakřivení páteře. Toto ochablé držení páteře lze vědomým úsilím změnit a dosáhnout správného držení těla. Abychom toho docílili, je nutné vyrovnat svalovou nerovnováhu a usilovat o správné zakřivení páteře. Při vyrovnávacích cvičeních musíme prvně uvolnit a protáhnout zkrácené svalstvo, pak teprve posílit svalstvo ochablé. Vhodná jsou cvičení pro správné držení hlavy, ramen, polohy pánve, protažení zkrácených prsních svalů, ohybačů kyčlí a svalstva na zadní straně dolních končetin. Dobré je využít i cvičení relaxační, dýchací a rovnovážná cvičení. (Kubánek, 1995) obr.č. 3 Celková uvolněnost ochablé držení těla Kulatá záda Kulatá záda nebo-li kyfotické držení je nejčastějším typem vadného držení těla u dětí. Nejvíce se objevuje v období urychleného růstu, tedy kolem 12. roku věku. 14

15 Projevuje se zvětšeným ohnutím hrudní části páteře (hrudní kyfóza). S kyfotickým držením bývá spojena ochablá a vyklenutá břišní stěna, vychýlená a předkloněná hlava dopředu, hrudní koš je plochý, pánev nakloněná dozadu, ramena vytočená vpřed a dovnitř. Příčinou jsou zkrácené prsní svaly a ochablé svaly šíjové, mezilopatkové a zádové. Úkolem je tedy obnovit normální zakřivení páteře. Čehož dosáhneme protažením prsních svalů, vzpřimovače trupu v bederní oblasti a svalů na přední straně stehna. Posílením šíjových svalů. Vhodná jsou cvičení pro správné držení hlavy, krku a ramen, správné posazení pánve, přímivá cvičení a hrudní záklony. Jsou-li kulatá záda spojena s bederní hyperlordózou, volíme cvičení, která působí současně na obě oblasti. Případně střídáme cvičení pro hrudní část páteře s cvičením pro bederní část páteře. (Mohr,1993, Kubánek, 1995) obr.č. 4 Zvětšená hrudní kyfóza - kulatá záda obr.č. 5 Zvětšená hrudní kyfóza se současně zvětšenou bederní lordózou Zvětšené bederní prohnutí Zvětšené bederní prohnutí je častým typem vadného držení těla. Patří sem bederní hyperlordóza. Vyplývá z nadměrného sklonu pánve v rovině předozadní. Takzvané vysazení pánve. K hyperlordóze přispívají zkrácené zádové svaly, zkrácené ohybače kyčelního kloubu a ochablé břišní a hýžďové svaly. Hlava bývá předkloněna, je zvětšené bederní prohnutí, výrazně vystrčena hýžďová oblast a ochablá břišní stěna vystupuje vpřed. 15

16 Vyrovnávací cvičení musíme zaměřit na úpravu polohy pánve. Je třeba protahovat svaly v oblasti bederní páteře, na přední a vnitřní straně stehen, ohybače kyčelního a kolenního kloubu, posilovat břišní, hýžďové a mezilopatkové svalstvo. (Kubánek, 1995) obr.č. 6 Zvětšená bederní lordóza Plochá záda Plochá záda nejsou moc častým typem vadného držení těla. Jak je patrno z názvu, celá záda jsou zploštělá. Normální zakřivení páteře téměř chybí. Hlavní příčinou může být slabost zádového svalstva, která je způsobena nedostatkem pohybu. To potom vede k chybnému držení těla a nebo k trvalému poškození. Například ke skolióze. obr.č. 7 Plochá záda 16

17 U plochých zad je buď postiženo jedno nebo obě zakřivení páteře. Plochá záda se častěji vyskytují u vytáhlých, štíhlých dětí se špatně vyvinutým svalstvem. Hlavním úkolem je, abychom působili na vytvoření normálního předozadního zakřivení páteře se správným sklonem pánve. Předpokladem vytvoření hrudní kyfózy je uvolnění svalstva v této oblasti. Posílením šíjového a bederního svalstva pomáhá vytvořit krční a bederní lordózu. Jednotlivá cvičení volíme pro každou oblast zvlášť. Vhodné jsou všechny pohyby trupu - postupné předklony, vzpřimy, předozadní vlny tělem, otáčení a kroužení trupu. Dobré je nošení drobných předmětů na hlavě. Také vhodné je lezení, plazení, podlézání a přelézání, protože se zvětšuje pohyblivost páteře všemi směry. Nezbytné jsou cviky pro rozvoj pohyblivosti pánve, abychom došli od vysazení ke správnému podsazení pánve. (Kubánek, 1995, Mohr, 1993) Skoliotické držení těla - nebo-li sklon k bočitosti páteře je vadným držením těla, které se objevuje více u děvčat než u chlapců. Protože se téměř nikdy neobjeví bolesti, je důležité, aby rodiče nebo učitelé sledovali, jestli se páteř dětí nemění. Příčiny mohou být rozdílné. Častou příčinou bývá šikmé postavení pánve, které je pak kompenzováno vychýlením páteře stranou. U skoliózy jsou záda prohnuta do strany a páteř není rovná. Nejnápadnější je takzvaný žebrový hrb. Křivé postavení zad může vést k přesunutí orgánů a tím k ovlivnění jejich funkcí. Skolióza se dá často poznat tím, že ramena nejsou ve stejné výši. Jedno z nich visí o něco hlouběji. Kyčel může také na jedné straně trochu více vystupovat. Skolióza vzniká během puberty, může být léčena a při včasném objevení může být vyléčena. Toto onemocnění je velmi závažné a tak jakékoliv cvičení i při jednodušší formě je nutné ve spolupráci s lékařem, nebo rehabilitačním pracovníkem. (Kubánek,1995, Mohr, 1993) 3.5 Poruchy stavby dolních končetin Pro záda mají naše nohy a jejich postavení velký význam. Pro náš podpůrný a pohybový systém, pro páteř, pánev a dolní končetiny je důležitá správná volba obuvi. Tím můžeme hodně ovlivnit. Jestliže mají nohy špatné postavení, trpí tak kolena a páteř, a tím i pánev a celá záda. Často jsou poškození zjištěna velmi pozdě. Proto je 17

18 velmi důležité dávat pozor již v dětském věku na to, aby nohy měly správný tvar. Pokud mají nenormální postavení, je nutné provádět korekturu. Jen v dětství je možné chybné postavení nohou cvičením a rehabilitací korigovat, a tedy i anomálie může být pomocí rehabilitace a cvičení odstraněna. Mezi poruchy patří: vbočené kolenní klouby (valgózní nohy do X) vybočené kolenní klouby (varózní nohy do O) ploché nohy ostatní vady dolních končetin (dysplazie kyčelního kloubu) Normální Varózní Valgózní obr.č. 8 Vbočené a vybočené klouby (http://lide.uhk.cz/home/pdf/ucitel/jilekma1/www) Příčiny vbočených a vybočených kolenních kloubů jsou různé. Mohou to být chyby při vývoji, uvolněná kloubní pouzdra, metabolické poruchy a nebo svalová nerovnováha (například u obézních nebo fotbalistů). 18

19 Další a nejčastější vadou jsou ploché nohy. Tato porucha může vzniknout v 1 3 roce a nebo v průběhu života. Příčinou vzniku plochých nohou v 1 3 roce života je předčasně stavění, nevhodná obuv a nebo dlouhé procházky. Příčina vzniku plochých nohou v průběhu života je dlouhém stání v nevhodné obuvi, při nošení nevhodné obuvi, při nadměrné hmotnosti, při snížené vazivové toleranci a svalové tkáně a při nadměrném zatěžování. Proto je nutné zařadit v Tv i cviky na plosku nohy (viz zásobník). obr.č. 9 Vizuální škála (http://lide.uhk.cz/home/pdf/ucitel/jilekma1/www) 19

20 4 Zdravotní Tv 4.1 Charakteristika Zdravotní tělesná výchova je forma tělesné výchovy, určená jedincům zdravotně oslabeným tj. jedincům patřícím do III. zdravotní skupiny podle zdravotnické klasifikace. (autorský kolektiv, 2001, str.5) Prvky zdravotní tělesné výchovy ale můžeme zařadit i do hodin povinné školní Tv. I pro děti relativně zdravé jsou zdravotní cviky vhodné a předcházíme tak možným zdravotním potížím. Již pro děti ve školce jsou tato cvičení vhodné a je dobré je zařazovat do ranních cvičení. Pro školní děti tyto cviky můžeme zařadit i v průběhu dne. Například o přestávkách, či jako zpestření a protažení v hodině. Jsou to například dechová cvičení, protahovací cvičení, relaxační a podobně. Ve vlastní praxi se mi to osvědčilo. Dítě se tak protáhne a je schopno znovu a plně vnímat a dále pracovat v plném nasazení. Naše populace je pro tělesnou výchovu rozdělena do čtyř zdravotních skupin podle směrnic Ministerstva zdravotnictví (MZ ČR č.3/1981). K těmto směrnicím vydalo MZ ČR v prosinci 1990 metodické pokyny. (autorský kolektiv, 2001, str.5) Do první a druhé skupiny patří jedinci zdraví, kteří se liší pouze schopnostmi a mírou připravenosti k tělesnému zatížení (jsou schopni zvládat školní Tv bez omezení). Do třetí zdravotní skupiny patří jedinci s trvalými nebo dočasnými odchylkami tělesného vývoje, tělesné stavby a zdravotního stavu, které nedovolují provádět tělesnou výchovu v plném rozsahu jako lidem zdravým. Omezení se týkají buď určitých cvičení, pohybových aktivit nebo míry zatížení (nejsou schopni zvládat v plné míře povinnou školní Tv) Čtvrtou skupinu tvoří lidé nemocní (cvičení vedou zdravotní odborníci terapeuti rehabilitační pracovníci). (autorský kolektiv, 2001) 4.2 Historie ZTv Význam pohybu pro člověka byl znám už před naším letopočtem. Dříve se však kladl důraz na vyhledávání talentů a vykazování zdatnosti. Byly normy pro hodnocení kvality provedení pohybových činností. Kritériem byl dosažený výkon (takzvané výkonnostní pojetí). (Mužík, Krejčí, 1997) K osamostatnění tělesné výchovy zdravotně 20

21 oslabených od léčebné dochází až v roce 1950, kde byla výnosem ministerstva školství (dále jen MŠ) zavedena nepovinná forma na školách všech stupňů včetně vysokých zvláštní Tv. Mottem je zdraví a prožitek. ( autorský kolektiv, 2001, str.7) Na základních a středních školách byly do zvláštní Tv zařazovány děti především s ortopedickým oslabením (vadným držením těla, plochýma nohama). (autorský kolektiv, 2001, str.7) Vývoj Dobrovolné Tv jedinců, kteří patří do III. zdravotní skupiny se o 30let opozdil, i když již v roce 1963 bylo organizaci ČSTV uloženo zřizovat oddíly zvláštní tělesné výchovy. (autorský kolektiv, 2001) Komise složená z lékařů, pedagogů a odborníků pro Tv se zaměřením na jednotlivé kategorie oslabení, připravovala začlenění této formy Tv do organizačního systému ČSTV a pracovala na vytvoření metodických postupů pro kategorie a druhy oslabení. Začlenění se podařilo až v roce 1981 po dvouletém experimentu, který ověřil vhodnost začlenění zvláštní Tv do organizační struktury ČSTV, konkrétně do Svazu základní a rekreační Tv pod názvem zdravotní Tv. Následovalo založení komise zdravotní Tv, byly vypracovány osnovy pro školení cvičitelů zdravotní Tv III. a II. třídy, vydány učební texty, pořádala se školení i semináře pro cvičitele. Po roce 1989 se stala ZTv součástí tělovýchovného programu Asociace Sport pro všechny i Sokola. Obě tyto organizace zůstávají pilíři realizace a vzdělávání zdravotní Tv, i když vlivem liberalizace se rozvíjí i v dalších organizacích, společnostech, klubech i na bázi soukromého podnikání. Rok 1989 otevřel hranice, rozšířil zahraniční styky, umožnil poznávání nových trendů i forem, především se zaměřením na duševní a společenský vývoj každého jedince. Pro potřeby zdravotní Tv byla aplikována např. psychomotorika, jóga atd.tělesná výchova a sport zdravotně oslabených jedinců postižených je intenzivně rozvíjen v samostatných svazech. (autorský kolektiv, 2001, str.7) V dnešní době je spousta organizací, která se zabývá zdravotní tělesnou výchovou. Už i v nabídkách fit-center můžeme tuto nabídku najít. Stále více se na základních školách vyskytuje výuka ZTv se specializovanými učiteli, ale určitě by situace šla zlepšit. 21

22 4.3 Cíle a úkoly ZTv Cíle a úkoly ZTv, tj. tělesné výchovy zdravotně oslabených, jsou obecné, totožné s cíli a úkoly Tv zdravých osob a také speciální pro různé typy oslabení. Buď jsou to úkoly zdravotní, vzdělávací a nebo výchovné. Pro úkol zdravotní je nejdůležitější vyrovnat oslabení tam, kde ještě nedošlo k fixaci vady, choroba není chronická a stabilizovat oslabení, zabránit zhoršování, pokud vyrovnání není již možné. Pro úkol vzdělávací je důležití seznámit cvičence s vhodnými cviky a dávkováním se zřetelem na jeho oslabení. Prohloubit a doplnit znalosti o příslušném oslabení a jak jej příznivě ovlivňovat a čeho se vyvarovat. Cíl výchovný má za úkol získat cvičence pro pravidelnou pohybovou činnost, pomoci mu vytvořit adekvátní pohybová režim, který by pravidelně dodržoval, dodržování hygienických zásad, vyrovnat se s oslabením a získat sebedůvěru v komunikaci. (autorský kolektiv, 2001) 4.4 Využití ZTv a prvků ZTv v hodinách Tv na ZŠ Jak už jsem se zmiňovala v předešlých kapitolách je ZTv koncipována pro jedince zařazené do III. zdravotní skupiny. Pro ně jsou v některých školách hodiny ZTv. Ne ale ve všech školách. Proto je alespoň dobré zdravotní cviky a prvky ZTv využít i v hodinách Tv na ZŠ. Můžeme využít jak dechová cvičení, relaxační cvičení, protahovací, uvolňovací, posilovací, tak i prvky psychomotoriky. Vždyť můžeme propojit Tv s hudební výchovou a využít rytmickou výchovu. V rámcovém vzdělávacím programu (dále jen RVP) je jedním z úkolů mezipředmětové vztahy. Proč jej nevyužít i v Tv a Hv. Ale i v jiných předmětech se tyto cvičení dají využít a zároveň je použít jako motivaci dětí nebo zpestření hodiny a zlepšení koncentrace žáků. Při tvorbě školního vzdělávacího programu se každá školička musí zamyslet nad průřezovými tématy a mezipředmětovými vazbami a hned tam mohou zapojit i prvky ZTv a výchovu ke zdraví, která je zahrnuta v RVP jako jeden z předmětů. Volitelný předmět ZTv není na každé škole a tak je dobré zahrnout její prvky do hodin povinné Tv na 1. i 2.stupni ZŠ. 22

23 4.5 Základní prostředky zdravotní tělesné výchovy Základní prostředky zdravotní tělesné výchovy tvoří podstatnou část pohybového programu. Mezi základní prostředky patří základní cvičební polohy, ve kterých se cvičení provádí, aby vznikl návyk správného držení těla, vznikly správné pohybové návyky a harmonicky se rozvíjelo kosterní svalstvo jedince. A vyrovnávací cvičení, do kterých řadíme cvičení uvolňovací, protahovací, posilovací, dechová, relaxační, vytrvalostní a rovnovážná. Vyrovnávací cvičení slouží k pozitivnímu ovlivnění jednotlivých zdravotních oslabení. Převaha cvičení závisí na oslabení. Například u oslabení hybného systému převažují cvičení posilovací, protahovací a cvičení v jednotlivých základních polohách aby se vytvořil návyk správného držení těla. Opodstatnění tu mají i cvičení dechová a relaxační. Při oslabení systému dýchacího převažují cvičení dechová. Je ale nutné i cvičení protahovací, posilovací a relaxační. (autorský kolektiv, 2001) Dobrá znalost techniky základních poloh je předpokladem pro správně provedená cvičení. S nácvikem správného držení těla se začíná nejlépe v té nejsnadnější poloze a to je poloha v lehu. Při této poloze je hmotnost těla rovnoměrně rozložena na velkou plochu podložky. Tato poloha je méně namáhavá, stabilní a žák se tak může dobře soustředit na pokyny cvičitele. V lehu je možné úspěšně kontrolovat správnou polohu jednotlivých částí těla. Jak hlavy, ramen, krční šíje, trupu, pánve a končetin. Obtížnost cvičení je dle výše těžiště a plochy opory. Pokud je cvičení v leže, je těžiště nízko nad podložkou rovnoměrně rozprostřeno a opora podložky je veliká a proto se ve ZTv postupuje od cviční v leže, přes obměny sedů, podporů a kleků až do té nejnáročnější polohy, která je poloha ve stoje. Ve všech polohách je důležité dbát na vytažení hlavy a prodloužení trupu směrem vzhůru, na stažení lopatek a ramen vzad dolů a podsazení pánve. Všechny svaly jsou při tom ve stavu určitého napětí, nejsou uvolněné. Ve všech polohách mají být jednotlivé části těla ve správném vzájemném poměru tak, aby držení celého těla i jeho jednotlivých částí bylo co nejlepší. Správný vzájemný poměr jednotlivých částí těla nejsnadněji vytvoříme ve zpevněném stoji zády ke stěně, dotýkáme-li se jí patami, lýtky, hýžděmi, lopatkami a týlní částí hlavy a snažíme-li se vtažením břišní stěny a 23

ŽS/18 Kompenzace pohybového zatížení

ŽS/18 Kompenzace pohybového zatížení Obsah: Kompenzační uvolňovací cvičení pro volejbal (KZ 1) Kompenzační protahovací cvičení pro volejbal (KZ 2) Kompenzační posilovací cvičení pro volejbal (KZ 3) 491 Kompenzační uvolňovací cvičení pro volejbal

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Krční páteř MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek 1 Léčebná tělesná výchova ovlivňující krční páteř Potíže s krční páteří nelze ovlivnit cvičením pouze krční páteře, ale

Více

Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím

Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím Cviky provádějte raději z počátku s odborně vyškoleným fyzioterapeutem, který má osvědčení pro práci metodou Mojžíšové, vyvarujete se chyb

Více

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová ABC BRANÍK STREČINK Autor Ivana Králová Strečink ve fotbale a jeho význam: - kompenzační prostředek, který v rámci regenerace při pravidelné aplikaci pozitivně ovlivňuje negativní vlivy jednostranného

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Hrudní páteř MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek 1 Cvičení pro hrudní páteř. Cviky v leže na zádech 1. Leh na zádech, pokrčená kolena, celá páteř na podložce, obě lopatky

Více

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní TV Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní tělesná výchova forma tělesné výchovy určená pro zdravotně oslabené jedince (z hlediska zdravotnické klasifikace se jedná o III. zdravotní

Více

Základní cviky pro rehabilitaci páteře

Základní cviky pro rehabilitaci páteře Příloha č. 2 Základní cviky pro rehabilitaci páteře 1. cvik Provedení: Leh na zádech, pokrčené nohy, chodidla i kolena od sebe na šířku pánve, ruce podél těla. Podsadíme pánev tak, že stáhneme břišní a

Více

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA Marta Benešová, lektorka sboru žen ČASPV Obrázky: Draha Horáková 1. díl Už v době, kdy se člověk naučil chodit vzpřímeně začal zřejmě velký problém se zády a s páteří, neboť vzpřímenou

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - protahovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

ŽS/17 Rozvoj flexibility

ŽS/17 Rozvoj flexibility Obsah: Metody strečinku Cvičení zaměřená na svalstvo nohou (KF 1) Cvičení zaměřená na zádové svalstvo (KF 2) Cvičení zaměřená na břišní svalstvo (KF 3) Cvičení zaměřená na svalstvo pletence ramenního,

Více

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce KOMPENZAČNÍ PROGRAM Seminární práce Trenérská škola II.ročník Vypracoval: Zbyněk Mařák Specializace : Lední hokej Datum: 16.5.2011 1 OBSAH 1. Lední hokej 2. Kompenzační cvičení 2.1. Kompenzační cvičení:

Více

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ. Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ. Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ ÚVOD Vlivem nerovnoměrné zátěže pohybového aparátu vznikají u hokejistů svalové dysbalance a poruchy držení těla skolióza, bederní hyperlordóza,

Více

Strečink a cvičení s míčem

Strečink a cvičení s míčem Strečink a cvičení s míčem Strečink pro hráče ledního hokeje Strečink je účinná metoda pro zlepšení pohyblivosti svalů a vazivových tkání, snižuje riziko poranění, zmenšuje svalovou bolestivost po tréninku,

Více

Rozcvičení ve volejbale

Rozcvičení ve volejbale Rozcvičení ve volejbale Každá tréninková jednotka, příprava na utkání by měla být zahájena kvalitním rozcvičením. Jeho hlavním cílem je připravit organismus hráče na následující zatížení a zároveň slouží

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - posilovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Obr. 3 Svalstvo horní končetiny ze zadní strany Obr. 4 Svalstvo horní končetiny ze zevní strany Obr. 5

Více

Zásobník protahovacích cviků

Zásobník protahovacích cviků Zásobník protahovacích cviků Obsah Úvod 1. Ohybač paže 2. Natahovače paže 3. Natahovače kyčle a ohybače kolena 4. Ohybač kyčle a natahovače kolena 5. Ohybače kyčle 6. Odtahovače a zevní rotátory kyčle

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Vadné držení těla MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek Cvičení při vadném držení těla Cvičení v lehu na zádech 1. Paty přitáhneme k hýždím, horní končetiny jsou upažené,

Více

AC SPARTA PRAHA STREČINK

AC SPARTA PRAHA STREČINK AC SPARTA PRAHA STREČINK Význam strečinku: Zvyšování výkonnosti (projevuje se ve zvyšování efektivnosti prováděných pohybů) Udržování pružnosti svalů a šlach Předcházení svalové nerovnováze (protažení

Více

Zásobník protahovacích cviků

Zásobník protahovacích cviků Zásobník protahovacích cviků 1. Ohybače paže 1. Ohybače paže 2. Natahovače paže 3. Natahovače kyčle a ohybače kolena 4. Ohybače kyčle a natahovače kolena 5. Ohybače kyčle 6. Odtahovače a zevní rotátory

Více

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se.

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se. CVIČENÍ PRO MUŽE Tréninkový plán vychází z potřeby zpevnit svalový korzet v průběhu úvodních 3 měsíců. Ve 4. A 5. měsíci se změní trénink ze zpevňovacího na kruhový, který zvyšuje vytrvalost. Zvýšený podíl

Více

Doporučené cviky po svalových skupinách

Doporučené cviky po svalových skupinách Horní část těla prsní sval Dolní část těla lýtkové svaly - šíjové svaly (trapéz. sval) - svaly ramene - svaly paží a zápěstí - hamstringy (zadní str. st.) - dolní část trupu - quadriceps (přední strana

Více

BALETJÓGA METODICKÁ PŘÍLOHA 63. www.caspv.cz. Text: Mgr. Jana Dostálová, foto: Pavel Čírtek, názvoslovný popis: PaedDr. Dobromila Růžičková.

BALETJÓGA METODICKÁ PŘÍLOHA 63. www.caspv.cz. Text: Mgr. Jana Dostálová, foto: Pavel Čírtek, názvoslovný popis: PaedDr. Dobromila Růžičková. Časopis pro všechny příznivce aktivního způsobu života 17. ročník září 2013 METODICKÁ PŘÍLOHA 63 BALETJÓGA Text: Mgr. Jana Dostálová, foto: Pavel Čírtek, názvoslovný popis: PaedDr. Dobromila Růžičková.

Více

Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 1. - vleže Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 2. - vkleče

Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 1. - vleže Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 2. - vkleče Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 1. - vleže Vleže na zádech opřeme jednu nohu celou plochou chodidla o zem a pokrčíme ji v koleně. Druhou nohu zvedneme, uchopíme ji pod kolenem a špičku chodidla

Více

Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči.

Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči. cvik 1 Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči. Správný sed (nejen) na míči: kyčelní klouby jsou o trochu výše než klouby kolenní

Více

Soubor kompenzačních cvičení

Soubor kompenzačních cvičení Soubor kompenzačních cvičení součást přípravy každého sportovce - silné a protažené svaly - rovnováha - pohyb, jako dárek pro každý den - způsob, jak mohu předcházet zranění soustředění plynulost kontrola

Více

Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 1. - vsedě I. Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 2. - vsedě II.

Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 1. - vsedě I. Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 2. - vsedě II. Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 1. - vsedě I. Sedíme na zemi, pokrčíme jednu dolní končetinu tak, aby se její chodidlo dotýkalo zevnitř druhého stehna. Vnější stranu lýtka a stehna bychom

Více

Zdravotní tělesná výchova Obsah

Zdravotní tělesná výchova Obsah Zdravotní tělesná výchova Obsah Odborné učiliště Chelčického 2, Praha 3 zpracoval: Mgr. Milan Kubic 1 Zdravotní tělesná výchova ZTV vychází ze tří na sebe navazujících fází: - Fáze dechová - Fáze pohybová

Více

Volejbalová průprava

Volejbalová průprava Volejbalová průprava Závěrečná práce v rámci školení III. třídy všestrannosti T. J. Sokol Uherské Hradiště župa Komenského Zaměření hodiny: volejbal Dne: 21. 8. 2013 Zpracoval: Předpoklady: Cvičenci: Skupina

Více

Příloha. Popis povinných prvků: 1. High Leg Kick Front. a) Pohled ze strany b) Pohled zepředu. Stoj spojný švihem přednožit vzhůru pravou/levou

Příloha. Popis povinných prvků: 1. High Leg Kick Front. a) Pohled ze strany b) Pohled zepředu. Stoj spojný švihem přednožit vzhůru pravou/levou Příloha Popis povinných prvků: 1. High Leg Kick Front a) Pohled ze strany b) Pohled zepředu Stoj spojný švihem přednožit vzhůru pravou/levou Obecné požadavky pro správné provedení High Leg Kicků Front:

Více

Protahovací a mobilizační cvičení v rámci zdravotního plavání

Protahovací a mobilizační cvičení v rámci zdravotního plavání Zpracovala: Pokorná Jitka Katedra plaveckých sportů UK FTVS Uveřejněno: Protahovací a mobilizační cvičení v rámci zdravotního plavání NOVOTNÁ, V., ČECHOVSKÁ, I., BŘEČKOVÁ, G. Zdravotní plavání 8 Protahovací

Více

REGENERACE V BADMINTONU úvod Martina Novotná

REGENERACE V BADMINTONU úvod Martina Novotná REGENERACE V BADMINTONU úvod Martina Novotná Badminton není jen trénink, turnaj a zase trénink. To by si měl uvědomit nejen samotný hráč, ale především i jeho trenér. A to neplatí jen pro hráče na vrcholové

Více

POSILOVÁNÍ S PILATES MÍČKY

POSILOVÁNÍ S PILATES MÍČKY Časopis pro všechny příznivce aktivního způsobu života 15. ročník prosinec 2011 METODICKÁ PŘÍLOHA 57 POSILOVÁNÍ S PILATES MÍČKY Text a foto: Martina Vaclová, redakce a foto na titulní straně: PaedDr. Zdeňka

Více

Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené

Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené Hlavním důsledkem svalové dysbalance je to, že namísto vyváženého zatěžování kloubů a vyváženého tvaru těla dochází k nerovnoměrnému zatěžování

Více

Krční páteř vsedě. Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky. Před cvičením...

Krční páteř vsedě. Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky. Před cvičením... Stránka 1 z 11 Stránka 2 z 11 Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky Pochází z letáku firmy Boehringer-Ingelheim k preparátu Movalis. Před cvičením... Krční páteř vsedě Cviky provádějte vsedě na židli s

Více

POSILOVÁNÍ S GUMOVÝMI PÁSY

POSILOVÁNÍ S GUMOVÝMI PÁSY POSILOVÁNÍ S GUMOVÝMI PÁSY Následující cvičení jsou zaměřena zejména na posílení břišních svalů, mezilopatkových svalů a hýždě. 1. Upažení vzhůru v sedu svalstvo ramen a trupu. sedněte si do středu nataženého

Více

v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby

v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby A otočení jedné nohy nártem (vč. hřebetu prstů) směrem dolů a lehké zatížení => protažení prstů a nártu

Více

Florbalová škola Teiwaz

Florbalová škola Teiwaz Florbalová škola Teiwaz Protahování Strečink =protahování Strečink pomáhá rychlejší regeneraci svalů Strečink zvyšuje rozsah kloubní pohyblivosti a pružnosti svalů i šlach Strečink pomáhá snižovat svalovou

Více

PROTAŽENÍ PÁTEŘE ODVÁDĚNÍ DOLNÍCH KONČETIN ZA HLAVU (ROLL-OVER) ZÁKLADNÍ POZICE Ležíme na zádech, paže podél těla, dlaně jsou na podložce.

PROTAŽENÍ PÁTEŘE ODVÁDĚNÍ DOLNÍCH KONČETIN ZA HLAVU (ROLL-OVER) ZÁKLADNÍ POZICE Ležíme na zádech, paže podél těla, dlaně jsou na podložce. PILATES CVIČENÍ PRO USNADNĚNÍ POČETÍ, ZDRAVÉ TĚHOTENSTVÍ, LEHKÝ POROD A PEVNÉ PÁNEVNÍ DNO 3. Protažení páteře PROTAŽENÍ PÁTEŘE ODVÁDĚNÍ DOLNÍCH KONČETIN ZA HLAVU (ROLL-OVER) 3/1 ZÁKLADNÍ POZICE Ležíme

Více

Jóga na mnoho způsobů

Jóga na mnoho způsobů METODICKÁ PŘÍLOHA ČASOPISU ČASPV POHYB JE ŽIVOT 1/2008 Příloha č. 42 Jóga na mnoho způsobů Mgr. Jana Dostálová, kresby mgr. Eva Nesibová pohyb_1_08_priloha1.indd 1 22.2.2008 9:00:58 Pohyb je život www.caspv.cz

Více

CVIKY S OVERBALLEM. Fyzioterapie CDT Provozovna: Úzká 201 500 03 Hradec Králové www.fyzioterapie-cdt.cz

CVIKY S OVERBALLEM. Fyzioterapie CDT Provozovna: Úzká 201 500 03 Hradec Králové www.fyzioterapie-cdt.cz CVIKY S OVERBALLEM Výchozí pozice: stoj na šířku pánve, plná váha těla spočívá na noze, která je na zemi, noha na balónku je uložena tak, aby koleno bylo stále nad patou. Ruce jsou vytočeny dlaněmi vpřed.

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy:

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy: Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 5 Očekávané výstupy: Žák by měl: - zařazovat do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti

Více

. v. &(k~ ICI. r------.--- -.--..-- - GYMNASTIKA SVALU PANEVNIHO ONA. Cvik 2. Cvik 1

. v. &(k~ ICI. r------.--- -.--..-- - GYMNASTIKA SVALU PANEVNIHO ONA. Cvik 2. Cvik 1 . v. ICI, Cvik 1 4 Pokud již žena trpí problémy s udržením moči, je nutno, aby nejprve navštívila svého lékaře - gynekologa. Ten ženu vyšetří a určí, jaký druh léčby je pro ni vhodný a zda je třeba svaly

Více

Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1

Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1 Název: Autor: Kompenzační cvičení Marta Bursová Formát: 17x24 cm, 196 stran Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1 Anotace Jedinečná publikace předkládá všem kondičním, výkonnostním i vrcholovým

Více

KOMPENZAČNÍ A NÁPRAVNÁ CVIČENÍ VE SPORTOVNÍM TRÉNINKU PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI. Zbyněk SVOZIL - Jitka DOSTÁLOVÁ

KOMPENZAČNÍ A NÁPRAVNÁ CVIČENÍ VE SPORTOVNÍM TRÉNINKU PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI. Zbyněk SVOZIL - Jitka DOSTÁLOVÁ KOMPENZAČNÍ A NÁPRAVNÁ CVIČENÍ VE SPORTOVNÍM TRÉNINKU PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI Zbyněk SVOZIL - Jitka DOSTÁLOVÁ Univerzita Palackého, Fakulta tělesné kultury, Olomouc, Česká republika RESUMÉ Práce řeší zásady

Více

Praktická cvičení z biologie člověka

Praktická cvičení z biologie člověka Téma: Soustava opěrná a pohybová (Hodnocení tělesné stavby, prognóza konečné výšky, test svalové rovnováhy, otisk plosky nohy, noha podle tvaru, test nervosvalové koordinace) A. Hodnocení tělesné stavby

Více

GYMNASTICKÉ SESTAVY PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI

GYMNASTICKÉ SESTAVY PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI Časopis pro všechny příznivce aktivního způsobu života 13. ročník prosinec 2009 METODICKÁ PŘÍLOHA 49. GYMNASTICKÉ SESTAVY PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI (4-5 a 6-7 let) DOPORUČENÉ PRO ODDÍLY VŠEOBECNÉ GYMNASTIKY

Více

Mnoho z nás tráví spoustu pracovního času sezením u počítače. Jiní si naopak

Mnoho z nás tráví spoustu pracovního času sezením u počítače. Jiní si naopak Mnoho z nás tráví spoustu pracovního času sezením u počítače. Jiní si naopak nesednou, jak je den dlouhý, nebo vykonávají tentýž pohyb či úkon stále dokola. Právě jim strečink pomáhá ulevit od ztuhlosti

Více

Uvolněte se, s výdechem uchopte bližší rukou špičku nohy a pomalu ji přitahujte k bérci.

Uvolněte se, s výdechem uchopte bližší rukou špičku nohy a pomalu ji přitahujte k bérci. Strečink Před několika dny se mi dostala do rukou zajímavá publikace s názvem Strečink od Michaela J. Altera, kde je popsáno a s názornými ilustracemi vyobrazeno tři sta protahovacích cviků. V knize nenajdete

Více

Zdravá záda. Mgr. Petra Lustigová. Cvičení na vzduchovém polštáři Dynair pro 2. stupeň základních škol

Zdravá záda. Mgr. Petra Lustigová. Cvičení na vzduchovém polštáři Dynair pro 2. stupeň základních škol Zdravá záda Mgr. Petra Lustigová Cvičení na vzduchovém polštáři Dynair pro 2. stupeň základních škol Cvičení na vzduchovém polštáři Dynair pro 2. stupeň základních škol Obsah CVIČENÍ NA DYNAIR PRO 2. STUPEŇ

Více

U dětí v mateřské škole můžeme využít pro cvičení laviček, žebřin a různých typů stavebnic.

U dětí v mateřské škole můžeme využít pro cvičení laviček, žebřin a různých typů stavebnic. Cvičení s nářadím U dětí v mateřské škole můžeme využít pro cvičení laviček, žebřin a různých typů stavebnic. Kromě klasického nářadí lze na našem trhu nalézt různé typy stavebnicových systémů. Jde o velké

Více

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata)

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) 5.11.3. Nepovinné předměty 5.11.3.1. ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Zdravotní tělesná výchova je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem

Více

2. Cviky s činkami. Cviky na šíji a ramena. K 10: Tlak s jednoručními činkami v sedu

2. Cviky s činkami. Cviky na šíji a ramena. K 10: Tlak s jednoručními činkami v sedu Cviky na šíji a ramena 39 K 10: Tlak s jednoručními činkami v sedu ramenní svaly, především jejich boční část šíjové svaly a svaly zadní části paže Posaďte se vzpřímeně na židli. Paže zvedněte a ohněte

Více

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje odbor podpory zdraví a prevence neinfekčních nemocí

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje odbor podpory zdraví a prevence neinfekčních nemocí Vadné držení těla školáků a jeho prevence Krajská hygienická stanice Pardubického kraje odbor podpory zdraví a prevence neinfekčních nemocí Naplňování vybraných cílů a dílčích aktivit Zdraví 21 v regionálních

Více

Rozcvičení prevence před zraněním

Rozcvičení prevence před zraněním Rozcvičení prevence před zraněním K vybudování dokonalé postavy je jasné, že budete potřebovat efektivní cvičení. Důležitým faktorem pro to, abyste z cvičení měli radost a vše šlo hladce, je rozcvičení.

Více

1. 4. týden. Chyba č. 1 Velké rozkročení nožiček (Odborně: Hyperabdukce kyčlí)

1. 4. týden. Chyba č. 1 Velké rozkročení nožiček (Odborně: Hyperabdukce kyčlí) 1. 4. týden Chyba č. 1 Velké rozkročení nožiček (Odborně: Hyperabdukce kyčlí) - nožičky skrčené pod bříškem - úhel rozkročení je 90 (stehna svírají úhel 90 ) - skrčené nožičky a kolena směřují do stran

Více

Procvičování kloubů CX - 01

Procvičování kloubů CX - 01 Procvičování kloubů CX - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Posilování, rozvoj a zlepšování svalů ramen. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití: Přidržte

Více

Cvičení s expanderem

Cvičení s expanderem 38 MÍČ A EXPANDER Cvičení s expanderem Výchozí pozice 1Posaďte se na podlahu s míčem za zády. Ujistěte se, že upínací očka pro expander jsou po stranách vašeho těla. 2Uchopte expander mezi palce a dlaně

Více

VARIANTY POSILOVÁNÍ BŘIŠNÍCH SVALŮ VHODNÉ PRO DĚTI

VARIANTY POSILOVÁNÍ BŘIŠNÍCH SVALŮ VHODNÉ PRO DĚTI ZP leh pokrčmo, upažit poníž, dlaně vzhůru Hlava vytažena z páteře, ramena zatažena od uší, pánev v neutrální poloze dolních žeber dolů směrem k pánvi motivace pro dítě: vyfoukni váleček Vše se děje bez

Více

Technika plaveckých způsobů

Technika plaveckých způsobů Technika plaveckých způsobů Kraul Díky cyklickému pohybu je to nejrychlejší a nejpřirozenější plavecký způsob. Poloha těla: tělo leží na břiše, poloha je mírně šikmá tzn. ramena jsou výše než boky. Poloha

Více

10 pravidel pro správné sezení

10 pravidel pro správné sezení Ergonomie sezení Řada z nás tráví v zaměstnání většinu pracovní doby vsedě. Připočteme-li navíc dobu strávenou vsedě u jídla, v dopravních prostředcích nebo televize, prosedíme neuvěřitelných 80 000 hodin

Více

10. lekce 1. KLOUBNÍ POHYBLIVOST

10. lekce 1. KLOUBNÍ POHYBLIVOST 10. lekce Tématický plán: Teorie - Kloubní pohyblivost, zásady a metody rozvoje. Strečink. Praxe - Kompenzační cvičení- program pro vadné držení těla. Lavičky. Doporučená literatura 1. KLOUBNÍ POHYBLIVOST

Více

13. Osmička pánví. Vyzkoušejte změnu poloh boků několikrát a spojte jednotlivé fáze do plynulého pohybu, který vytvoří osmič ku, opakujte 8x.

13. Osmička pánví. Vyzkoušejte změnu poloh boků několikrát a spojte jednotlivé fáze do plynulého pohybu, který vytvoří osmič ku, opakujte 8x. 13. Osmička pánví Výchozí pozice: Položte se na záda, paže nechte položené podél trupu, pokrčte dolní končetiny a opřete se o chodidla. Pomalu a postupně zvedněte pánev od podložky, až stehna a trup budou

Více

GYMNASTIKA SVALŮ PÁNEVNÍHO DNA

GYMNASTIKA SVALŮ PÁNEVNÍHO DNA Komu je leták určen? 2 Tento soubor cviků svalů pánevního dna je určen ženám, které trpí nekontrolovaným únikem moči, tedy inkontinencí. Jedná se o velice nepříjemnou poruchu, která vážně narušuje jejich

Více

ZdRAVÁ ZADA. Mgr. Petra Lustigová. Cvičení na vzduchovém polštáři Dynair pro 2. stupeň základních škol. 2. vydání

ZdRAVÁ ZADA. Mgr. Petra Lustigová. Cvičení na vzduchovém polštáři Dynair pro 2. stupeň základních škol. 2. vydání ZdRAVÁ Mgr. Petra Lustigová ZADA Cvičení na vzduchovém polštáři Dynair pro 2. stupeň základních škol 2. vydání CVIČENÍ NA VZDUCHOVÉM POLŠTÁŘI DYNAIR PRO 2. STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL 2. vydání PODĚKOVÁNÍ

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2015 Nadhazovači a poziční hráči 16-21 1. 2. týden 1. týden tempo 1:0:1 sec odpočinek 1 min mezi okruhy počet opakování : 2 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Více

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Současná civilizace je charakteristická nedostatečnou pohybovou aktivitou. ICHS obesita DM hemoroidy ICHDK bolesti zad stoupá počet profesí se sedavým charakterem

Více

Pěnový válec. uvolní a posílí svaly ZDRAVÍ

Pěnový válec. uvolní a posílí svaly ZDRAVÍ Pěnový válec uvolní a posílí svaly TEXT: JANA ČECHOVÁ KAŽDÝ ZNÁ POCIT TĚŽKÝCH, UNAVENÝCH NOHOU A ZATUHLÝCH SVALŮ. ROZBĚHNOUT SE V TOMTO STAVU DRUHÝ DEN PO NÁROČNÉM TRÉNINKU NENÍ ŽÁDNÁ LAHODA A TRVÁ CHVÍLI,

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2015 Nadhazovači a poziční hráči 16-21 5. 6. týden 5. týden tempo 1:0:1 sec odpočinek 1 min mezi okruhy počet opakování : 3 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Více

Testy fyzické způsobilosti. 234. pěšího praporu KVH AST o.s.

Testy fyzické způsobilosti. 234. pěšího praporu KVH AST o.s. Testy fyzické způsobilosti 234. pěšího praporu KVH AST o.s. Fyzická způsobilost a členství ve 234pp Žadatel, který se uchází o členství ve 234.pp musí mít mimo jiné splněny všechny fyzické testy. Z rozumných

Více

12. lekce Tématický plán: Teorie - Akrobatická příprava. Praxe- Praktické příklady akrobatické přípravy. Dechová cvičení Doporučená literatura

12. lekce Tématický plán: Teorie - Akrobatická příprava. Praxe- Praktické příklady akrobatické přípravy. Dechová cvičení Doporučená literatura 12. lekce Tématický plán: Teorie - Akrobatická příprava. Praxe- Praktické příklady akrobatické přípravy. Dechová cvičení Doporučená literatura 1. AKROBATICKÁ PŘÍPRAVA a příklady cvičení Akrobatickou přípravu

Více

FN Brno, pracoviště PDM. Černopolní 9, Brno

FN Brno, pracoviště PDM. Černopolní 9, Brno FN Brno, pracoviště PDM Černopolní 9, Brno CVIČENÍ NA MÍČI MANUÁL PRO DOMÁCÍ CVIČENÍ DĚTÍ S VADNÝM DRŢENÍM TĚLA A STRUKTURÁLNÍMI VADAMI PÁTEŘE Mgr. Martina Chválová Dětské rehabilitační oddělení FN Brno

Více

Procvičování kloubů LK - 01

Procvičování kloubů LK - 01 Procvičování kloubů LK - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Procvičování, posilování a rozvoj svalů ramen a rukou. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití:

Více

Praktická cvičení z biologie člověka

Praktická cvičení z biologie člověka Téma: Soustava opěrná a pohybová (Hodnocení tělesné stavby, prognóza konečné výšky, test svalové rovnováhy, otisk plosky nohy, noha podle tvaru, test nervosvalové koordinace) Pozor: pro výrobu otisku nohy

Více

ZDRAVOTNÍ CVIKY Příloha č. 6

ZDRAVOTNÍ CVIKY Příloha č. 6 Mateřská škola Veselí, okres Pardubice Veselí č. 67 Tel: 466972181 E-mail: materska.skola@obecveseli.cz ZDRAVOTNÍ CVIKY Příloha č. 6 Zpracovala: Olga Taichová Relaxace Vědomé uvolnění celého těla v lehu

Více

Cvičení při chronických. žilních onemocněních

Cvičení při chronických. žilních onemocněních Cvičení při chronických Cvičení při chronických [ žilních onemocněních 2 Cvičení vstoje č. 1 Stoj čelem ke stěně. Jedna noha je předsunutá jako při vykročení. Ruce jsou opřené o stěnu. Předsunutá noha

Více

Cvičení podle Ludmily Mojžíšové

Cvičení podle Ludmily Mojžíšové Cvičení podle Ludmily Mojžíšové Metoda Ludmily Mojžíšové je dnes spojována především se cviky, které pomáhají ženám s problémy neplodnosti. Původně byla řada těchto kompenzačních cviků sestavena pro pacienty

Více

Cvičení na vytrvalost

Cvičení na vytrvalost Cvičení na vytrvalost Vytrvalost přesahuje oddělené výbuchy síly, každodenní vytrvalé a výkonné využití kardiovaskulárního systému nám umožňuje cítit se silnějšími a lépe fungovat. Následující cvičení

Více

Svalové dysbalance. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz

Svalové dysbalance. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz Svalové dysbalance Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz FLEXORY-ohybače: dvojhlavý sval pažní flexe loketního kloubu sval bedrokyčlostehenní flexe kyčelního kloubu EXTENZORY natahovače, napínače trojhlavý

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2015 Nadhazovači a poziční hráči 16-21 3. 4. týden 3. týden tempo 1:0:1 sec odpočinek 1 min mezi okruhy počet opakování : 3 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Více

KLIKY VARIACE TŘÍČTVRTEČNÍ KLIK KLIK S ROZPAŽENÍM. Lze provádět od 2. týdne. Lze provádět od 7. týdne

KLIKY VARIACE TŘÍČTVRTEČNÍ KLIK KLIK S ROZPAŽENÍM. Lze provádět od 2. týdne. Lze provádět od 7. týdne KLIKY VARIACE TŘÍČTVRTEČNÍ KLIK POČET OPAKOVÁNÍ 0 INTENZITA střední Lze provádět od. týdne Začněte na všech čtyřech, pak přeneste váhu vpřed, tak, aby byla téměř celá na pažích. Pokrčte a překřižte nohy.

Více

Člověk a společnost. 10.Dělení svalů a jejich činnosti. Dělení svalů a jejich činnosti. Vytvořil: Jméno tvůrce. www.isspolygr.cz.

Člověk a společnost. 10.Dělení svalů a jejich činnosti. Dělení svalů a jejich činnosti. Vytvořil: Jméno tvůrce. www.isspolygr.cz. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: Jméno tvůrce Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo

Více

Metoda Ludmily Mojžíšové

Metoda Ludmily Mojžíšové Metoda Ludmily Mojžíšové Cvičení podle Mojžíšové může ovlivnit mnohá trápení způsobená naší nedobrou svalovou kondicí. Přináší úlevu od bolestí a potíží u lidí s dlouhodobými bolavými problémy. V oblasti

Více

ZVEDÁNÍ NOHOU NA BOKU

ZVEDÁNÍ NOHOU NA BOKU 98 POSILOVÁNÍ STŘEDU TĚLA ZVEDÁNÍ NOHOU NA BOKU CVIKY NA ZVÝŠENÍ SÍLY SVALŮ STŘEDU TĚLA Lehněte si na levý bok, pravou paži si položte pod hlavu a levou paži položte na pravé stehno. Nohy k sobě pevně

Více

Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza

Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza DEFORMITY PÁTERE Obsah prednášky Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza Detská kyfóza (školní kulatá záda) Prícina:

Více

VY_32_INOVACE_11.05 1/7 3.2.11.5 Svalová soustava Svalová soustava

VY_32_INOVACE_11.05 1/7 3.2.11.5 Svalová soustava Svalová soustava 1/7 3.2.11.5 Cíl charakterizovat druhy svalstva - popsat stavbu svalu - objasnit pojmy výživa a únava svalstva - chápat význam relaxace a tréninku - vyjmenovat nejznámější druhy svalstva - uvést úrazy,

Více

Elipsovité zařízení SF - 05

Elipsovité zařízení SF - 05 Elipsovité zařízení SF - 05 Cvičební a rozvoj koordinace těla Zvyšuje pohyblivost horních i dolních končetin a zlepšuje ohebnost kloubů. Pevně uchopte rukojeti oběma rukama a postavte se na pedály. Pohybujte

Více

TĚHOTENSKÉ PLAVÁNÍ 1) Uvolnění zádových svalů

TĚHOTENSKÉ PLAVÁNÍ 1) Uvolnění zádových svalů TĚHOTENSKÉ PLAVÁNÍ 1) Uvolnění zádových svalů Velká většina těhotných žen trpí bolestmi nejčastěji v oblasti hrudní a bederní páteře. V důsledku stále rostoucí dělohy dochází k nepřirozenému prohýbání

Více

Cvičíme. v kanceláři Jednoduché cviky proti bolesti zad

Cvičíme. v kanceláři Jednoduché cviky proti bolesti zad Cvičíme v kanceláři Jednoduché cviky proti bolesti zad PhDr. SIMONA SEDLÁKOVÁ, Ph.D. Cvičíme v kanceláři Jednoduché cviky proti bolesti zad VYŠEHRAD OBSAH Úvod...........................................

Více

Stáří a význam pohybu 1 / 6

Stáří a význam pohybu 1 / 6 Stáří a význam pohybu 1 / 6 Obsah STÁŘÍ A VÝZNAM POHYBU... 2 PROCES STÁRNUTÍ... 2 STÁŘÍ... 2 NEZDATNOST ORGANISMU... 3 Doporučení... 3 Vhodné pohybové aktivity... 4 Nevhodná cvičení... 4 Cíl ZTV... 5 Stáří

Více

I. CVIČENÍ S VYUŽITÍM VELKÝCH MÍČŮ

I. CVIČENÍ S VYUŽITÍM VELKÝCH MÍČŮ I. CVIČENÍ S VYUŽITÍM VELKÝCH MÍČŮ Toto cvičení není již doménou samotné fyzioterapie. Míče patří k běžným pomůckám v oblasti sportu, užití našly i v dětských zařízeních jako pomůcky ve školách, při volno-časových

Více

Svalové dysbalance pánevní oblasti. Kompenzační cvičení podle Marty Bursové Grada 2005, 2007 MUDr. Vlasta Rudolfová

Svalové dysbalance pánevní oblasti. Kompenzační cvičení podle Marty Bursové Grada 2005, 2007 MUDr. Vlasta Rudolfová Svalové dysbalance pánevní oblasti Kompenzační cvičení podle Marty Bursové Grada 2005, 2007 MUDr. Vlasta Rudolfová Anatomicko-fyziologické základy Svalový stah (kontrakce) je mechanický projev svalové

Více

Cvičení pro aktivní odpočinek relaxační cvičení

Cvičení pro aktivní odpočinek relaxační cvičení Český svaz karate Seminární práce Cvičení pro aktivní odpočinek relaxační cvičení Kopřivnice 10.9.2010 Mgr. Hejduková Soňa ASK Tatra Kopřivnice Trenér 3. třídy RELAXAČNÍ CVIČENÍ Obsah: 1. teorie 2. příklady

Více

Praktické cvičení TESTY NA VYŠETŘENÍ PÁTEŘE a JEJÍ POHYBLIVOSTI

Praktické cvičení TESTY NA VYŠETŘENÍ PÁTEŘE a JEJÍ POHYBLIVOSTI Jméno a příjmení: Studijní kombinace : datum: Praktické cvičení TESTY NA VYŠETŘENÍ PÁTEŘE a JEJÍ POHYBLIVOSTI Úvod: Jedním z prvních hlavních znaků správného držení těla je správné fyziologické zakřivení

Více

Metodické pokyny k motorickým testům (13/14 let U23)

Metodické pokyny k motorickým testům (13/14 let U23) Metodické pokyny k motorickým testům (13/14 let U23) Povinnost testování ve 22. a 40. týdnu mají oddíly se statutem SpS a SCM. Výsledky jsou zapisovány do rozeslané excelové tabulky a zasílají se emailem

Více

Závěrečná práce - trenérství MG II. třídy. Kompenzační cvičení v MG. Martina Šťastná

Závěrečná práce - trenérství MG II. třídy. Kompenzační cvičení v MG. Martina Šťastná Závěrečná práce - trenérství MG II. třídy Kompenzační cvičení v MG Martina Šťastná Obsah 1. Úvod... 2 2. Stav dosavadních poznatků... 3 2.1. Seznámení s tematikou, definice základních pojmů... 3 3. Následky

Více

Jak na zvětšenou kyfózu: Co je kyfóza, rozdělení, příčiny, co cvičit a čemu se vyhnout

Jak na zvětšenou kyfózu: Co je kyfóza, rozdělení, příčiny, co cvičit a čemu se vyhnout Jak na zvětšenou kyfózu: Co je kyfóza, rozdělení, příčiny, co cvičit a čemu se vyhnout Kyfóza dostala své jméno z řeckého slova kyfos, což značí přední ohyb, což je to, co kyfóza je: ohnutí či zaokrouhlení

Více

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU 8. lekce Tématický plán: Teorie - Svalová síla, zásady rozvoje a tvorba posilovacích programů. Praxe - Cvičení na stanovištích s náčiním - činky, plné míče. Doporučená literatura 1. SVALOVÁ SÍLA Úroveň

Více

Tematický plán: Teorie - Pořadová cvičení. Grafický záznam pohybu. Praxe - Cvičení dvojic, rozvoj pohyblivosti a síly trupu

Tematický plán: Teorie - Pořadová cvičení. Grafický záznam pohybu. Praxe - Cvičení dvojic, rozvoj pohyblivosti a síly trupu 4. lekce Tematický plán: Teorie - Pořadová cvičení. Grafický záznam pohybu. Praxe - Cvičení dvojic, rozvoj pohyblivosti a síly trupu 1. POŘADOVÁ CVIČENÍ Pořadová cvičení slouží k jednotnému řízení a organizování

Více