ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Ladná ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LADNÁ, okres BŘECLAV SPORTOVNÍ 13, Ladná

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Ladná ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LADNÁ, okres BŘECLAV SPORTOVNÍ 13, 691 46 Ladná"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Ladná ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA LADNÁ, okres BŘECLAV SPORTOVNÍ 13, Ladná

2 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Základní školy Ladná Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Adresa školy: Sportovní 13, Ladná IČ: Zřizovatel školy: Obec Ladná IZO: Masarykova 119/ Ladná IČ: Ředitel školy Mgr. Jana Mrázová starostka obce: Mgr. Priesterrathová Renáta telefon: , web: Koordinátor ŠVP: Mgr. Jana Mrázová Kontakty: telefon: , web: Platnost dokumentu: od Mgr. Jana Mrázová ředitelka školy

3 2. Charakteristika školy a školního vzdělávacího programu Znovuobnovení školy Základní škola Ladná byla v roce 2003 Městem Břeclav zrušena z důvodu malého počtu dětí. V té době školu navštěvovalo 64 žáků, pracovalo zde 5 učitelů, 1 vychovatelka školní družiny a 1 školnice. Důvody uzavření ladenské školy byly takové, že děti měly doplnit chybějící počty žáků v městských školách. Děti musely začít dojíždět autobusem do přibližně 8km vzdálené školy ve městě. Obec Ladná se referendem, které se konalo v roce 2004, osamostatnila a k otevřela fungující školu v obci. K výuce se přihlásilo 12 dětí čtyř ročníků základní školy, takže obec mohla otevřít jednu třídu základní školy. Počítá se samozřejmě do budoucna s tím, že dětí bude postupně přibývat, že již nebudou dojíždět za vzděláním do města, ale zůstanou se vzdělávat ve staronové škole v Ladné. Velikost a úplnost školy Základní škola a Mateřská škola Ladná je málotřídní vesnická škola pro ročník ZŠ. Kořeny Základní školy Ladná sahají do 19. století. Na jaře r se začalo se stavbou školní budovy, která byla ještě na podzim téhož roku dokončena. Budova si za dobu svého působení prošla řadou rekonstrukcí. Od roku 2007 je příspěvkovou organizací obce Ladná a má tak právní subjektivitu. Součástí je i nová sportovní hala. V současné době školu navštěvuje 35 dětí a pracuje zde 5 pedagogických pracovníků. Školní družina je umístěna v prostorách bývalé tělocvičny. - Základní škola IZO: s cílovou kapacitou 85 žáků - Školní družina IZO: s cílovou kapacitou 50 žáků Vybavení školy Vyučování ve školní budově probíhá v 3 třídách a podle potřeby i v počítačové učebně. Z organizačních důvodů se výuka uskutečňuje ve spojených nebo samostatných třídách. Prostory pro výuku jsou dostatečné, na I. stupni. Výuka probíhá v moderně, vkusně a funkčně zařízených třídách a učebně PC. Třídy jsou vybavené interaktivními tabulemi a počítači. K optimálnímu hudebnímu rozvoji žáků slouží piano a přenosné hrací varhany. K pohybovým aktivitám žáci a vyučující využívají novou sportovní halu zařízenou k maximální spokojenosti našich žáků. Pro pobyt venku se využívá ke cvičení areál TJ Sokol Ladná.Vyučující se scházejí ve sborovně, mají volný přístup k internetu, požívají tiskárnu i kopírku. Škola má šatny, WC pro dívky a chlapce. Provozujeme školní družinu a nabízíme žákům nepřeberné množství zájmových útvarů. V prostorách mateřské školy (2min chůze od školy) se nachází jídelna, vydává obědy pro žáky i zaměstnance školy.

4 Personální zajištění vzdělávání V ZŠ Ladná pracuje se žáky 5 pedagogických pracovníků. Jejich počet je závislý na změnách v počtu žáků školy. Z uvedeného počtu jsou 4 učitelé a 1 vychovatelka školní družiny. Výhodné pro práci a další perspektivu školy je věkové rozložení pedagogických pracovníků. Všichni učitelé mají vzdělání pedagogického směru. Výhodou je, že většina pedagogického sboru žije v místě působiště školy nebo v nejbližším okolí. Jedná se o poměrně stabilní pedagogický sbor, ve kterém dochází pouze k malým obměnám. Pozitivním jevem v pedagogickém sboru je ochota zapojit se do mimoškolních aktivit, které škola organizuje a snaha navzájem si pomoci při řešení pedagogických problémů. Plánem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků je systematické cílené vzdělávání pedagogů v předmětech, které jsou aktuálně potřebné (cizí jazyk, počítačová gramotnost). Respektujeme také vzdělávání pedagogických pracovníků za účelem prohlubování znalostí daného předmětu (Vlastivěda, Přírodověda, Český jazyk, Matematika,,). Spolupráce s rodiči Rodiče jsou o průběhu vzdělávání žáků informováni prostřednictvím žákovských knížek, třídních schůzek nebo konzultačních hodin. Dobrá komunikace s rodiči je jedním z hlavních cílů školy. Velmi podstatné pro správnou realizaci školního vzdělávacího programu je vtažení rodičů do procesu vzdělávání svých dětí, toho není možné bez kvalitní vzájemné komunikace dosáhnout. Záměrem školy je odstranění bariér mezi rodinou a školou. Snahou školy je nabídnout rodičům zapojení do aktivit školy. Je důležité informovat rodiče o možnosti navštěvovat vyučovací hodiny. Škola pravidelně pořádá Dny otevřených dveří. Ty slouží k propagaci práce školy a seznámení veřejnosti s úrovní práce.je vypracován a realizován systém veřejných akcí, na které jsou zváni rodiče a veřejnost. Charakteristika žáků Předně školu navštěvují děti z naší obce. V posledních letech vzděláváme i děti cizích státních příslušníků. Škola nabízí integraci žákům s vývojovými poruchami učení. V této oblasti má solidní zkušenosti. Neintegruje žáky s mentálním postižením, pro které není schopna nabídnout odpovídající podmínky. Nabízí také možnosti pro rozvoj nadaných žáků v rámci výuky, zapojením do naukových soutěží nebo mimoškolních aktivit. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Nedílnou součástí vyučovacího procesu jsou školní projekty, ať už krátkodobé nebo dlouhodobější i celoroční. Příprava, realizace, výstupy a evaluace projektů zvyšují efektivitu vyučovacího procesu, motivují žáky a podporují spolupráci všech pedagogů, žáků, ale i rodičů. Například Zdravé zuby, Barevný týden, Týden pro zdraví, Dopravní výchova v praxi, Jsem občan, Moje rodina, Bydlím v Evropě, projektové dny k ročním obdobím atd. Tradičně se pořádají vystoupení žáků v době Vánoc, Halloween, karnevaly pro děti, vystoupení ke Dni matek. K oživení školní činnosti patří také dodržování lidových tradic a zvyků koledování, Mikuláš a čert, čarodějnice, vynášení Morany, fašank atd. Plánujeme uspořádat v nové sportovní hale školní akademii pro rodiče a širokou veřejnost. Aktuálně pořádáme akce: Rozsvěcování vánočního stromečku, vánoční a velikonoční dílny, Martinský průvod, Adventní zpívání, Den dětí.

5 Za účasti rodičů a veřejnosti probíhají školy v přírodě, turistické akce, výlety na kolech, zájezdy, návštěva divadel v Brně, návštěva filmových představení, organizace jarmarku. Spolupráce s veřejností a jinými subjekty Škola úzce spolupracuje se zřizovatelem (obec Ladná), který se nejen finančně, ale i organizačně podílí na životě školy. Tradičně dobrá je i spolupráce s místní knihovnou, hasičským sborem, tělovýchovnou jednotou, Sdružením občanů Ladné a rybářským sdružením. Žáci navštěvují včelařský a myslivecký kroužek za podpory a realizace místních občanů. Škola také organizuje dle požadavků obce akce vzdělávacího, kulturního a sportovního charakteru pro veřejnost. Abychom předešli výukovým nebo výchovným problémům žáků, pedagogové spolupracují s SPC Brno a PPP Břeclav, PPP Hodonín. Ve spolupráci s těmito organizacemi vypracovávají IVP pro jednotlivé žáky. Pro prevenci sociálně-patologických jevů úzce spolupracujeme s Policií ČR. O dění ve škole dává škola pravidelně vědět v místním Zpravodaji a na internetových stránkách školy.naším přáním je aby se škola stala nedílnou součástí chodu obce, aby byla úspěšná, aby žáci, rodiče, zaměstnanci i veřejnost byli spokojeni, aby ve škole panovala vždy příjemná atmosféra Servisní služby Školní družina je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování. ŠD není pokračováním školního vzdělávání, ani ho nikterak nenahrazuje. Hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Vhodné střídání práce a odpočinku přispívá k odstranění únavy z předchozí školní činnosti.

6 2. Charakteristika ŠVP Škola pro obec kam chodí všichni rádi Strategické cíle: 1. Respektovat osobnost dítěte, posilovat jeho zdravé sebevědomí, povzbuzovat jeho zvídavost. 2. Utvářet a posilovat v žácích pozitivní přístup k lidem a světu, vychovávat zdravě sebevědomé a slušné lidi, kteří umějí stát za svými názory a zároveň umějí přijímat názory jiných. 3. Trvale utvářet prostředí školy tak, aby bylo zajímavé, podnětné, čisté a upravené. 4. Vytvářet školu s dobrou image, kvalitním vybavením a personálním obsazením. 5. Přispívat k smysluplnému naplňování volného času dětí. 6. Využívat efektivních forem a metod práce činnostní učení. 7. Zachování vesnického charakteru školy s dobrými mezilidskými vztahy. 8. Škola kulturním, společenským a sportovním centrem obce. Klima školy Jak se dělá pohoda Jsme školou otevřenou komunikaci a spolupráci Každý problém se dá řešit, pokud o něm dokážu hovořit. Hlásíme se k inovativním školám (činnostní, kooperativní a projektové vyučování/ Každý žák má větší motivaci k učení, pokud je podáno zajímavou formou. Integrujeme do běžných tříd žáky s poruchami učení Každý žák je jedinečná osobnost, která dokáže druhé obohatit.

7 Umožňujeme práci s počítačem Svět kolem nás nabízí mnoho zajímavých informací a možností. Nabízíme zájmové kroužky Kdo si hraje, nezlobí a vyvaruje se nevhodného chování. Roční práci provází spousta školních tradic, které obohacují kulturní život obce. Klíčové kompetence Kudy vede naše cesta k úspěchu Klíčová kompetence: 1. Kompetence k učení umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení 2. Kompetence k řešení problémů -podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů Co představuje v životě ZŠ Ladná Nabízíme žákům ve vyučování různé zdroje informací. Kromě učebnic žáci čerpají informace z encyklopedií, internetu, novin, časopisů. Vedeme žáky k tomu, aby dokázal informace třídit a dále využívat ve svém učení. V učení je kladen důraz na čtení s porozuměním a práci s textem. Zadáváme takové domácí úkoly, které odpovídají jejich individuální úrovni a slouží jako příprava na další vyučování. Umožníme žákům zažít při školní práci úspěch. Vedeme žáka k tomu, aby si v průběhu školního roku vytvářeli vlastní portfolio, do kterého jsou zařazovány jeho nejlepší práce. Výuka není omezena pouze na frontální vyučování. Předpokladem smysluplného učení je aktivita žáka ve vyučování, střídání metod práce, prožitkové vyučování, dialog žáka a učitele, využití experimentu. Na závěr každého klasifikačního období umožníme žákům provést sebehodnocení své práce a posoudit vlastní pokrok. Předkládáme žákům problémové situace, při jejichž řešení jsou nuceni použít více poznatků z různých oblastí lidské činnosti (vzdělávacích oblastí) a které nabízejí více řešení. Vedeme žáky k tomu, aby si dokázali svoje řešení obhájit. Nabízíme žákům k řešení problémů kromě učebnice i další informační zdroje. Organizujeme školní projektové dny, kdy žáci pracují na společném řešení ve věkově různých skupinách. V některých vzdělávacích oblastech využíváme při výuce netradičních problémových úloh z projektů Scio. Zadáváme žákům ve výuce a k domácí přípravě problémové úlohy z praktického života. Vedeme žáky k tomu, aby dokázali samostatně hledat řešení, prezentovat je ostatním a obhájit řešení před spolužáky. Každý z žáků školy absolvuje za dobu školní docházky pobyt ve škole v přírodě.

8 3. Kompetence komunikativní - vést žáka k všestranné, účinné a otevřené komunikaci. 4. Kompetence sociální a personální - rozvíjet schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastních i druhých. Učit žáky chránit svoje zdraví a být za ně odpovědný. Učit žáky žít společně s ostatními lidmi. 5. Kompetence občanské - připravovat žáka k tomu, aby se projevoval jako svébytná a zodpovědná osobnost, uplatňující svá práva a povinnosti. Vést žáka k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jiným kulturám a duchovním hodnotám. 6. Vedeme žáky k tomu, aby dokázali vhodně a kultivovaně komunikovat se spolužáky, učiteli a dalšími osobami, se kterými se setkávají v každodenním životě. Netolerujeme vulgární a hrubé vyjadřování. Důslednou prací třídních učitelů podporujeme přátelské vztahy uvnitř školní komunity. Vedeme žáky k tomu, aby svoje chování dokázali vysvětlit v rámci třídního kolektivu. Organizujeme nejméně třídnické hodiny, při kterých se zabýváme problémovými oblastmi práce školy. Vedeme žáky k tomu, aby byli schopni komunikovat s žáky dalších škol (regionální, mezinárodní). Umožňujeme komunikaci prostřednictvím elektronické pošty. Seznamujeme žáky se základy práce s různými komunikačními prostředky. Učíme žáky spolupracovat v rámci projektových dnů, které škola organizuje v průběhu každého školního roku (např. Den pro zdraví). Během vyučování využíváme skupinovou práci, vzájemnou spolupráci a pomoc žáků při učení. Využíváme kooperativní a týmové metody práce. Učíme žáky přijímat a respektovat role v týmu, přispívat na utváření příjemné atmosféry v týmu, naslouchat druhým. Sociální kompetence vyvozujeme na praktických úlohách. Sociální kompetence nelze učit pomocí frontálních vyučovacích metod. Vedeme žáky k pochopení toho, že tělesná výchova a pohybové aktivity jsou důležité pro jejich celkový fyzický a duševní rozvoj. Nabízíme žákům další tělovýchovné aktivity v rámci mimoškolní činnosti a práce ŠD. Žáky vedeme k tomu, aby respektovali pravidla stanovená školním řádem a společně stanovená pravidla ve třídách. Prostřednictvím pochopení těchto pravidel vedeme žáky k tomu, aby pochopili základní principy celospolečenských norem nejen svých práv, ale i povinností. Respektujeme individuální rozdíly mezi žáky (sociální, zdravotní, národnostní a další) a přizpůsobujeme jim metody školní práce. Vedeme žáky k ekologickému chování ve škole například tříděním odpadu. Seznamujeme žáky prostřednictvím besed se starostou obce s problémy života obce. Společně dohodnutá pravidla uplatňujeme i při pobytových akcích v mimoškolním prostředí. Seznamujeme žáky s kulturou evropských i mimoevropských zemí, náboženskými rozdíly, příčinami a následky konfliktů.

9 Kompetence pracovní - pomáhat žákům rozvíjet svoje schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat svoje vědomosti při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Ve všech vyučovacích předmětech uplatňujeme sebehodnocení a hodnocení práce žáků. Učíme žáky chápat rizika spojená s podnikáním, seznamujeme se etickými zásadami, vysvětlujeme základní principy bezpečnosti práce. Za žáky se speciálními potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením / tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, autismem, vadami řeči, souběžným postižením více vadami a vývojovými poruchami učení nebo chování/, žáci se zdravotním znevýhodněním / zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním a lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování/ a žáci se sociálním znevýhodněním / z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou a žáci v postavení azylantů a účastníků řízení o udělení azylu/. Péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami zajišťuje dle možností speciální pedagog, výchovný poradce, třídní učitelé a v potřebné míře i jednotliví pedagogové. Výchovný poradce ve spolupráci s příslušnými učiteli zpracovává individuální vzdělávací plán žáka, komunikuje s odbornými pracovišti vně školy, pomáhá s vedením příslušné dokumentace, zajišťuje pravidelný monitoring, konzultuje s vyučujícími možnosti integrace žáka v daném předmětu, integraci v rámci třídy a školy, poskytuje informace rodičům. Třídní učitel zajišťuje přiměřenou integraci žáka do skupiny vrstevníků, informuje ostatní kolegy o případných změnách nebo problémech. Buduje kontakt s rodiči žáka a rozvíjí spolupráci při tvorbě koncepce a systému vzdělávání těchto žáků. Pokud povaha zdravotního postižení objektivně neumožňuje naplnění některých očekávaných výstupů z RVP, je možné ve ŠVP nahradit příslušné očekávané výstupy takovými, které lépe vyhovují vzdělávacím možnostem žáků se zdravotním postižením. Je nutné vytvářet žákům podmínky pro jejich úspěšné vzdělávání a uspokojování jejich speciálních vzdělávacích potřeb kombinací speciálně pedagogických postupů a alternativních metod používaných ve vzdělávání běžné populace / rozvíjení rozumových schopností, orientačních dovedností, zlepšování sociální komunikace a dalších specifických dovedností žáků/. Základní vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním vyžaduje podnětné a vstřícné školní prostředí a péči pedagogických pracovníků, kteří tímto podporují jejich sociální integraci. Přestože lze nalézt v jednotlivých skupinách žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním společné charakteristiky vzdělávacích potřeb a stejný druh speciálně pedagogické podpory, je nutné si uvědomit, že žáci jako jednotlivci se mohou ve svých individuálních vzdělávacích potřebách a možnostech lišit. Potřebné učební a kompenzační pomůcky, stejně jako architektonické úpravy, zajistí škola v míře, která je přiměřená jejím finančním možnostem. Škola spolupracuje s PPP v Břeclavi.

10 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Škola při zjišťování mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného vyšetření sestavuje a realizuje IVP se strukturou dle právní úpravy. Mimořádně nadaní žáci mohou být přeřazeni do vyššího ročníku na základě komisionální zkoušky. V rámci výuky je zařazována práce v diferencovaných skupinách podle nadání žáka. Pro takového žáka učitel připravuje a zadává školní práci, která odpovídá a rozvíjí úroveň jeho dovedností v oblasti jeho nadání. Všichni pedagogičtí pracovníci se snaží systematicky pracovat s talentovanými žáky, jejich schopnosti aktivovat správnou motivací, přistupovat k nim individuálně, zapojit žáky do soutěží a olympiád a soustavným metodickým vedením se snažit o dosáhnutí co nejlepších výsledků žáků. Třídní učitel zjistí zájem žáků o studium na osmiletém gymnáziu. Začlenění průřezových témat Průřezová témata a jejich tematické okruhy procházejí napříč vzdělávacími předměty a umožňují jejich propojení. Tím se zvyšuje ucelenost žákova vzdělávání a rozvíjí se jeho klíčové kompetence. Začlenění průřezových témat probíhá v několika rovinách. První rovinu představuje začlenění průřezových témat do výuky jednotlivých předmětů. V této úrovni projdou průřezová témata všichni žáci. Druhou rovinu představuje zahrnutí průřezových témat v pravidelných celoškolních projektech, kterých se účastní všichni žáci školy a jejichž téma reaguje na aktuální události a potřeby společnosti. Průřezová témata: A/ Osobnostní a sociální výchova - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita - poznávací schopnosti - mezilidské vztahy - komunikace - spolupráce a soutěživost - řešení problémů a rozhodovací dovednosti - hodnoty, postoje, praktická etika Další realizace: pravidelné komunitní kruhy, důsledné dodržování dohodnutých pravidel vzájemné komunikace, celkové klima školy s převažujícím pozitivním hodnocením, neformální setkávání na společenských akcích školy B/ Výchova demokratického občana - občanská společnost a škola

11 - občan, občanská společnost a stát - formy participace občanů v politickém životě principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Další realizace: spolupodíl žáků na pravidelné evaluaci školy, spolupráce s obecní komunitou v rámci školy a obce C/ Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá - objevujeme Evropu a svět - jsme Evropané Další realizace: celoškolní projekty, možnost ového dopisování se žáky ze zahraničí a využití zahraničních webových stránek D/ Multikulturní výchova - kulturní rozdíly - lidské vztahy - etnický původ - multikulturalita - princip sociálního smíru a solidarity Další realizace: chápání významu jednotlivých bodů školního řádu a jeho dodržování, spoluúčast při jejich tvorbě, celoškolní projekty, pořádání sbírek pro lidi v tísni E/ Environmentální výchova - ekosystémy - základní podmínky života - lidské aktivity a problémy životního prostředí - vztah člověka k prostředí Další realizace: celoškolní projekty, tříděný odpad ve škole, část výukových aktivit v lese, u rybníka aj., pravidelný úklid okolí školy a v obci, pravidelné výjezdy do přírody, školní minizoo, údržba sportovního areálu F/ Mediální výchova - vnímání mediálních sdělení - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - fungování a vliv médií ve společnosti Další realizace: práce s webovými stránkami školy, prezentace ve školních projektech s využitím různých druhů médií, školní časopis Výuka podle ŠVP rozlišuje tři vzdělávací období: - první období zahrnuje ročník - druhé období zahrnuje ročník

12 - třetí období zahrnuje ročník Na naší škole realizujeme 1. a 2. vzdělávací období. Každé vzdělávací období má své specifické cíle a stanovené očekávané výstupy, které jsou na konci 5. ročníku závazné. Na konci 3. ročníku jsou očekávané výstupy pouze orientační. Základní vyučovací jednotkou je vyučovací hodina / 45 minut/. V případě projektového vyučování je doba výuky omezena první a poslední vyučovací hodinou v rozvrhu daného dne a přestávky jsou organizovány podle aktuálních potřeb žáků. Podle potřeb vyučujících dochází i ke zkracování nebo prodloužení vyučovacích hodin. Oddělování hodin není omezováno používáním zvonění.výuka začíná v 8.00 hod., velká přestávka je po druhé vyučovací hodině a trvá 20 minut. Délka malé přestávky je 10 minut. Metody a formy výuky ŠVP nestanovuje závazně nechává na vyučujícím, aby pro dosažení očekávané kompetence zvolil sám takové metody a formy výuky, které budou vést k očekávanému efektu. Každý vyučující však bude upřednostňovat takový způsob práce, který žáky aktivizuje a rozvíjí jejich vzájemnou komunikaci i schopnost samostatné tvůrčí práce.

13 3. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje RVP, je realizován prostřednictvím jednotlivými vzdělávacími obory předměty. Předměty povinné pro všechny žáky (např. ČJ, M, TV) a předměty nepovinné (Náboženství). Následující přehled uvádí názvy povinných předmětů podle toho, jak naplňují vzdělávací oblasti: 1. STUPEŇ - ŠUP Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory - předměty Dotace hodin ŠUP RUP Rozdíl ŠUP Celkem Celkem RUP Český jazyk a literatura Cizí jazyk Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Umění a kultura Člověk a zdraví Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti Člověk a svět práce Celková povinná časová dotace Disponibilní časová dotace

14 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 4. Učební osnovy pro 1. stupeň Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je vyučován ve všech ročnících 1. stupně. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru český jazyk a literatura stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání a související očekávané výstupy průřezových témat. Český jazyk a literatura má mezi vyučovacími předměty stěžejní postavení. Dovednosti, které si v jeho rámci žáci osvojují, jsou důležité nejen pro vzdělávání v rámci oblasti Jazyk a jazyková komunikace, ale umožňují získávání poznatků ve všech dalších oborech. Výuka probíhá většinou v kmenových třídách.v 1., 2. ročníku se vyučuje předmět Český jazyk a literatura 9 hodin týdně, ve 3. ročníku 8 hodin týdně, ve 4. ročníku 7 hodin týdně a v 5. ročníku 8 hodin týdně.některá témata, zejména z oblasti literatury, jsou realizována formou krátkodobých projektů, při nichž dochází k propojování žáků různých ročníků. Dalším způsobem naplňování cílů předmětu jsou návštěvy knihoven, práce s knihou a texty na internetu. Důraz je kladen na rozvoj komunikačních dovedností, tomu je podřízena i výuka gramatiky. V rámci předmětu Český jazyk a literatura budou integrována následující průřezová témata: - Osobnostní a sociální výchova v ročníku (rozvoj schopností poznávání, psychohygiena, kreativita, poznávání lidí, mezilidské vztahy, komunikace, kooperace a kompetice) - Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech ve 4. a 5. ročníku (Evropa a svět nás zajímá) - Multikulturní výchova v ročníku (lidské vztahy a multikulturalita) - Mediální okruhy v 4. a 5. ročníku (kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, vnímání autora mediálních sdělení, tvorba mediálního sdělení a práce v realizačním týmu)

15 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ročník: 1. Výstup Průřezová témata Mezipřed. vztahy Projekty a kurzy - zná jednotlivá písmena tiskací a psací, malá a velká - umí jednotlivá písmena a hlásky správně přečíst, vyslovit a napsat -umí skládat slabiky, slova - čte slabiky, slova - tvoří jednoduché věty - hlasitě čte jednoduché věty se správnou intonací - rozumí přečtené větě, dokáže ji opakovat - umí sedět při psaní - rozlišuje psací a tiskací písmena - umí napsat psací písmena velké a malé abecedy - umí napsat slabiky, jednoduchá slova a věty - dokáže přepsat tiskací písmo do psané podoby - dokáže psát diktát jednotlivých slov a vět písmena a hlásky čtení psaní OSV: Osobnostní rozvoj rozvoj schopností poznávání, psychohygiena Sociální rozvoj poznávání lidí, mezilidské vztahy, komunikace, kooperace a kompetice MV- lidské vztahy VV doplnění textu obrázkem - umí tvořit smysluplné věty - dokáže dramatizovat jednoduchý text - dokáže vyprávět pohádky a příběhy podle obrázkové osnovy - naučí se zpaměti básničku (min. 4 verše) - dokáže básničku recitovat vyjadřovací schopnosti Metody, formy, nástroje, pomůcky - sluchová analýza a syntéza, rozhovor, vyprávění, manipulace s písmeny a slabikami, zapojování všech smyslů, individuální přístup, skupinová práce. Pomůcky tabule, magnetická tabule, nástěnné tabule, obrazy a obrázky, textilní písmena, bzučák, kartičky se slabikami a se slovy, obrázková abeceda, krychle s písmeny

16 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ročník: 2. Výstup - čte plynule s porozuměním jednoduché texty nahlas i potichu - dbá na správnou intonaci - umí naslouchat přednesu - rozlišuje poezii a prózu - dokáže přečtený text vyprávět čtení a literární výchova Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty a kurzy OSV: Osobnostní rozvoj rozvoj schopností poznávání, psychohygiena, kreativita Sociální rozvoj poznávání lidí, mezilidské vztahy, komunikace, kooperace a kompetice - rozlišuje a umí vyjmenovat samohlásky, měkké, tvrdé a obojetné souhlásky - zná gramatiku měkkých a tvrdých souhlásek - rozlišuje a umí vyjmenovat samohlásky, měkké, tvrdé a obojetné souhlásky - zná gramatiku měkkých a tvrdých souhlásek - umí rozdělit slova na slabiky - umí rozdělit slovo na konci řádku - rozlišuje zvukovou a psanou podobu slabik dě, tě, ně - umí ze slov tvořit smysluplné věty - rozlišuje vlastní jména osob a zvířat - pozná párové souhlásky - spodobu na konci slov - pozná konec věty a začátek věty následující - věty začíná velkým písmenem - rozlišuje druhy vět oznamovací, tázací, rozkazovací, přací - zná a správně používá interpunkční znaménka - umí seřadit věty v textu hlásky slabiky slova věty MKV Lidské vztahy (sociální a komunikativní hry zaměřené na toleranci, empatii a harmonické mezilidské vztahy)

17 Výstup - rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk - umí se spisovně vyjadřovat ve větách - je schopen vyjádřit svůj názor, pocity - podle obrázkové osnovy vypráví děj - umí naslouchat druhému - zvládne správné tvary písmen abecedy, opis a přepis jednoduchých textů komunikační a slohová výchova Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty a kurzy - rozpozná znělé a neznělé souhlásky uvnitř i na konci slova osvojuje si pravopis znělých a neznělých souhlásek - umí abecedu - umí řadit slova podle abecedy - umí vyhledávat v abecedním seznamu (rejstřík, slovník, telef. seznam) psaní znělé a neznělé souhlásky abeceda

18 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ročník: 3. Výstup - zdokonaluje se v plynulém a výrazném čtení - umí číst potichu i předčítat nahlas - orientuje se v textu - využívá četbu jako zdroj poznatků - čte a porozuměním - umí reprodukovat text - pozná slova souznačná a protikladná - jednoznačná, mnoho značná, citově zabarvená, spisovná a nespisovná - zná obojetné souhlásky - zná vyjmenovaná slova a jejich pravopis - pozná podstatné jméno - umí určit rod, číslo, pád podst. jmen - rozlišuje názvy obcí a ulic a správně je píše čtení a literární výchova význam slov, vyjmenovaná slova podstatná jména Průřezová témata,mezipředmět ové vztahy, projekty, kurzy MKV- lidské vztahy OSV: Osobnostní rozvoj rozvoj schopností poznávání, psychohygiena, kreativita Sociální rozvoj poznávání lidí, mezilidské vztahy, komunikace, kooperace a kompetice - pozná sloveso - umí určit osobu, číslo a čas sloves - určí slovní druhy - předložky a spojky - pozná předložky a umí je napsat s podst. jmen - zná příklady slov souznačných a protikladných a umí je použít ve větě slovesa ostatní slovní druhy věta jednoduchá, souvětí

19 Výstup - orientuje se textu slyšeném i čteném - je schopen vypravovat podle osnovy - umí věrohodně popsat předmět - umí telefonovat - umí napsat adresu, přání, pozdrav na pohlednici - dbá na úpravu v sešitě komunikační a slohová výchova psaní Průřezová témata,mezipředmět ové vztahy, projekty, kurzy

20 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ročník: 4. Výstup - čte nahlas i potichu - rozumí přiměřeně náročnému textu a umí ho reprodukovat - odliší podstatné a okrajové informace - dokáže si vybrat četbu podle vlastního zájmu a udělat zápis do deníku - seznámí se s autory dětských knih spisovatelé a básníci B. Němcová, K.J.Erben, J. Seifert, F. Halas, Z. Kriebel, M. Macourek, H.Ch. Andersen, A. Lindgrenová, R. Kipling čtení a literární výchova Průřezová témata,mezipředmět ové vztahy,projekty akursy MKV- lidské vztahy - seznámí se jazykem jako s prostředkem komunikace mateřský jazyk - rozliší větu jednoduchou a souvětí - určí základní skladebné dvojice ve větě jednoduché - seznámí se s pravidlem shody přísudku s podmětem - z vět jednoduchých vytvoří souvětí - rozlišuje slova jednoznačná, mnohoznačná, synonyma, opozita, slova citově zabarvená - umí užívat slova spisovná, výstižná, slova citově zabarvená - rozlišuje slova ohebná a neohebná - rozlišuje předpony a předložky a správně je píše - určí slovní základ (předpona, kořen, přípona) věta, souvětí slovo stavba slova

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu 1. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a

Více

Základní škola a Mateřská škola Spořice, okres Chomutov příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ( ŠVP ZV )

Základní škola a Mateřská škola Spořice, okres Chomutov příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ( ŠVP ZV ) Základní škola a Mateřská škola Spořice, okres Chomutov příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ( ŠVP ZV ) VESELÁ ŠKOLA Kdo si hraje, nezlobí Obsah 1. Identifikační údaje

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Žijeme v EU Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 1 1. Identifikační údaje Adresa školy: Základní škola a mateřská škola, Jičín 17.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLŠANY U PROSTĚJOVA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV SE ZMĚNAMI PLATNÝMI OD 1.9.2013 Projednán na pedagogické radě dne 26.8.2013

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Brantice, okres Bruntál, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Základní škola Brantice 1 Preambule Dnešní společnost se výrazně globalizuje. Vzdělávání by proto

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život zpracovaný podle RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, ŽERNOSECKÁ 3 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život zpracovaný podle RVP ZV Č. j.: OSD/02/2013 2 OBSAH: 1. Identifikační údaje...4 2. Charakteristika

Více

Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace

Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace Školní vzdělávací program - 1 - Školní vzdělávací program - 2 - OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Charakteristika školy a ŠVP 3-5 Výchovné a vzdělávací strategie 7-10 Učební plán pro 1. a 2. stupeň..

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Název programu: Umět a znát pro život

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Název programu: Umět a znát pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: Umět a znát pro život 1 Struktura ŠVP 1. Identifikační údaje..str. 3 2. Charakteristika školy..str. 4 3. Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV (Aktualizovaná verze dokumentu platného od 1.9.2007) Poznáváme svět Základní škola Senožaty Senožaty 184 1. Identifikační údaje

Více

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194)

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194) MRAVNOST LIDSKOST - VZDĚLANOST Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07 Tupesy 112 --- čtvrtá verze --- platnost od školního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE Edisonova 40 Dopplerova 351 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH 1. Identifikační údaje str. 3 1.1. Název vzdělávacího programu str. 3 1.2. Předkladatel

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Hluk, nám. Komenského 950, HLUK Identifikační údaje: Název ŠVP: Školní vzdělávací program Základní školy Hluk Název

Více

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice Základní škola České Heřmanice, příspěvková organizace www.skola@ceskehermanice.cz IČO: 72088591, 465 549 534 Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2.CHARAKTERISTIKA

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Kájov. Školní vzdělávací program pro základní vzdělání. Tvořivá škola

Základní škola a Mateřská škola Kájov. Školní vzdělávací program pro základní vzdělání. Tvořivá škola Základní škola a Mateřská škola Kájov Školní vzdělávací program pro základní vzdělání Tvořivá škola Základní škola a Mateřská škola Kájov Název vzdělávacího programu Školní vzdělávací program pro základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání 3. verze platná od 1. 9. 2013 Školní vzdělávací program - Základní školy Hronov- Velký Dřevíč, okres Náchod č. j. zšvd 71/2007 V Hronově -Velkém Dřevíči

Více

Příloha k ŠVP Jazyky, talent, motivace aneb Hálkova nezahálí pro třídy s rozšířenou výukou skupiny předmětů

Příloha k ŠVP Jazyky, talent, motivace aneb Hálkova nezahálí pro třídy s rozšířenou výukou skupiny předmětů Příloha k ŠVP Jazyky, talent, motivace aneb Hálkova nezahálí pro třídy s rozšířenou výukou skupiny předmětů zpracovaná v rámci projektu Zvyšování kvality vzdělávání mimořádně nadaných dětí na 1. stupni

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY MILÍN Milín, Školní 247 1 Obsah 1. Identifikač ní údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Podmínky

Více

Škola, ve které máme na děti čas.

Škola, ve které máme na děti čas. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Škola, ve které máme na děti čas. Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha - východ, Školní 27, 251 66 Senohraby

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Ludmila Plachá telefon: 384 392 430 zřizovatel: Město Strmilov e-mail: reditel@zsstrmilov.cz fax: 384 392 354 typ školy:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2. verze (provedeny drobné úpravy formalního rázu) Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice 14-1 - OBSAH ŠKOLA, CESTA DO ŽIVOTA... 5 Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠVP pro ZV Všichni spolu Základní škola a Mateřská škola Plavsko ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Plavsko Plavsko 39, 378 02 Stráž nad Nežárkou (dodatek

Více

ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE

ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č.p. 174 IČ 70983259 ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: ZŠ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Od hraní k vědění Základní školy Žarošice 696 34 Žarošice 321, okres Hodonín 1 1. Identifikační údaje: Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní školy a Mateřské školy Sluhy OSTROV DĚTSTVÍ III. VERZE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní školy a Mateřské školy Sluhy OSTROV DĚTSTVÍ III. VERZE Č.J.: 52/06 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy a Mateřské školy Sluhy OSTROV DĚTSTVÍ III. VERZE Školní vzdělávací program předškolního a základního vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Sluhy

Více