ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Ladná ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LADNÁ, okres BŘECLAV SPORTOVNÍ 13, Ladná

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Ladná ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LADNÁ, okres BŘECLAV SPORTOVNÍ 13, 691 46 Ladná"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Ladná ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA LADNÁ, okres BŘECLAV SPORTOVNÍ 13, Ladná

2 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Základní školy Ladná Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Adresa školy: Sportovní 13, Ladná IČ: Zřizovatel školy: Obec Ladná IZO: Masarykova 119/ Ladná IČ: Ředitel školy Mgr. Jana Mrázová starostka obce: Mgr. Priesterrathová Renáta telefon: , web: Koordinátor ŠVP: Mgr. Jana Mrázová Kontakty: telefon: , web: Platnost dokumentu: od Mgr. Jana Mrázová ředitelka školy

3 2. Charakteristika školy a školního vzdělávacího programu Znovuobnovení školy Základní škola Ladná byla v roce 2003 Městem Břeclav zrušena z důvodu malého počtu dětí. V té době školu navštěvovalo 64 žáků, pracovalo zde 5 učitelů, 1 vychovatelka školní družiny a 1 školnice. Důvody uzavření ladenské školy byly takové, že děti měly doplnit chybějící počty žáků v městských školách. Děti musely začít dojíždět autobusem do přibližně 8km vzdálené školy ve městě. Obec Ladná se referendem, které se konalo v roce 2004, osamostatnila a k otevřela fungující školu v obci. K výuce se přihlásilo 12 dětí čtyř ročníků základní školy, takže obec mohla otevřít jednu třídu základní školy. Počítá se samozřejmě do budoucna s tím, že dětí bude postupně přibývat, že již nebudou dojíždět za vzděláním do města, ale zůstanou se vzdělávat ve staronové škole v Ladné. Velikost a úplnost školy Základní škola a Mateřská škola Ladná je málotřídní vesnická škola pro ročník ZŠ. Kořeny Základní školy Ladná sahají do 19. století. Na jaře r se začalo se stavbou školní budovy, která byla ještě na podzim téhož roku dokončena. Budova si za dobu svého působení prošla řadou rekonstrukcí. Od roku 2007 je příspěvkovou organizací obce Ladná a má tak právní subjektivitu. Součástí je i nová sportovní hala. V současné době školu navštěvuje 35 dětí a pracuje zde 5 pedagogických pracovníků. Školní družina je umístěna v prostorách bývalé tělocvičny. - Základní škola IZO: s cílovou kapacitou 85 žáků - Školní družina IZO: s cílovou kapacitou 50 žáků Vybavení školy Vyučování ve školní budově probíhá v 3 třídách a podle potřeby i v počítačové učebně. Z organizačních důvodů se výuka uskutečňuje ve spojených nebo samostatných třídách. Prostory pro výuku jsou dostatečné, na I. stupni. Výuka probíhá v moderně, vkusně a funkčně zařízených třídách a učebně PC. Třídy jsou vybavené interaktivními tabulemi a počítači. K optimálnímu hudebnímu rozvoji žáků slouží piano a přenosné hrací varhany. K pohybovým aktivitám žáci a vyučující využívají novou sportovní halu zařízenou k maximální spokojenosti našich žáků. Pro pobyt venku se využívá ke cvičení areál TJ Sokol Ladná.Vyučující se scházejí ve sborovně, mají volný přístup k internetu, požívají tiskárnu i kopírku. Škola má šatny, WC pro dívky a chlapce. Provozujeme školní družinu a nabízíme žákům nepřeberné množství zájmových útvarů. V prostorách mateřské školy (2min chůze od školy) se nachází jídelna, vydává obědy pro žáky i zaměstnance školy.

4 Personální zajištění vzdělávání V ZŠ Ladná pracuje se žáky 5 pedagogických pracovníků. Jejich počet je závislý na změnách v počtu žáků školy. Z uvedeného počtu jsou 4 učitelé a 1 vychovatelka školní družiny. Výhodné pro práci a další perspektivu školy je věkové rozložení pedagogických pracovníků. Všichni učitelé mají vzdělání pedagogického směru. Výhodou je, že většina pedagogického sboru žije v místě působiště školy nebo v nejbližším okolí. Jedná se o poměrně stabilní pedagogický sbor, ve kterém dochází pouze k malým obměnám. Pozitivním jevem v pedagogickém sboru je ochota zapojit se do mimoškolních aktivit, které škola organizuje a snaha navzájem si pomoci při řešení pedagogických problémů. Plánem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků je systematické cílené vzdělávání pedagogů v předmětech, které jsou aktuálně potřebné (cizí jazyk, počítačová gramotnost). Respektujeme také vzdělávání pedagogických pracovníků za účelem prohlubování znalostí daného předmětu (Vlastivěda, Přírodověda, Český jazyk, Matematika,,). Spolupráce s rodiči Rodiče jsou o průběhu vzdělávání žáků informováni prostřednictvím žákovských knížek, třídních schůzek nebo konzultačních hodin. Dobrá komunikace s rodiči je jedním z hlavních cílů školy. Velmi podstatné pro správnou realizaci školního vzdělávacího programu je vtažení rodičů do procesu vzdělávání svých dětí, toho není možné bez kvalitní vzájemné komunikace dosáhnout. Záměrem školy je odstranění bariér mezi rodinou a školou. Snahou školy je nabídnout rodičům zapojení do aktivit školy. Je důležité informovat rodiče o možnosti navštěvovat vyučovací hodiny. Škola pravidelně pořádá Dny otevřených dveří. Ty slouží k propagaci práce školy a seznámení veřejnosti s úrovní práce.je vypracován a realizován systém veřejných akcí, na které jsou zváni rodiče a veřejnost. Charakteristika žáků Předně školu navštěvují děti z naší obce. V posledních letech vzděláváme i děti cizích státních příslušníků. Škola nabízí integraci žákům s vývojovými poruchami učení. V této oblasti má solidní zkušenosti. Neintegruje žáky s mentálním postižením, pro které není schopna nabídnout odpovídající podmínky. Nabízí také možnosti pro rozvoj nadaných žáků v rámci výuky, zapojením do naukových soutěží nebo mimoškolních aktivit. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Nedílnou součástí vyučovacího procesu jsou školní projekty, ať už krátkodobé nebo dlouhodobější i celoroční. Příprava, realizace, výstupy a evaluace projektů zvyšují efektivitu vyučovacího procesu, motivují žáky a podporují spolupráci všech pedagogů, žáků, ale i rodičů. Například Zdravé zuby, Barevný týden, Týden pro zdraví, Dopravní výchova v praxi, Jsem občan, Moje rodina, Bydlím v Evropě, projektové dny k ročním obdobím atd. Tradičně se pořádají vystoupení žáků v době Vánoc, Halloween, karnevaly pro děti, vystoupení ke Dni matek. K oživení školní činnosti patří také dodržování lidových tradic a zvyků koledování, Mikuláš a čert, čarodějnice, vynášení Morany, fašank atd. Plánujeme uspořádat v nové sportovní hale školní akademii pro rodiče a širokou veřejnost. Aktuálně pořádáme akce: Rozsvěcování vánočního stromečku, vánoční a velikonoční dílny, Martinský průvod, Adventní zpívání, Den dětí.

5 Za účasti rodičů a veřejnosti probíhají školy v přírodě, turistické akce, výlety na kolech, zájezdy, návštěva divadel v Brně, návštěva filmových představení, organizace jarmarku. Spolupráce s veřejností a jinými subjekty Škola úzce spolupracuje se zřizovatelem (obec Ladná), který se nejen finančně, ale i organizačně podílí na životě školy. Tradičně dobrá je i spolupráce s místní knihovnou, hasičským sborem, tělovýchovnou jednotou, Sdružením občanů Ladné a rybářským sdružením. Žáci navštěvují včelařský a myslivecký kroužek za podpory a realizace místních občanů. Škola také organizuje dle požadavků obce akce vzdělávacího, kulturního a sportovního charakteru pro veřejnost. Abychom předešli výukovým nebo výchovným problémům žáků, pedagogové spolupracují s SPC Brno a PPP Břeclav, PPP Hodonín. Ve spolupráci s těmito organizacemi vypracovávají IVP pro jednotlivé žáky. Pro prevenci sociálně-patologických jevů úzce spolupracujeme s Policií ČR. O dění ve škole dává škola pravidelně vědět v místním Zpravodaji a na internetových stránkách školy.naším přáním je aby se škola stala nedílnou součástí chodu obce, aby byla úspěšná, aby žáci, rodiče, zaměstnanci i veřejnost byli spokojeni, aby ve škole panovala vždy příjemná atmosféra Servisní služby Školní družina je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování. ŠD není pokračováním školního vzdělávání, ani ho nikterak nenahrazuje. Hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Vhodné střídání práce a odpočinku přispívá k odstranění únavy z předchozí školní činnosti.

6 2. Charakteristika ŠVP Škola pro obec kam chodí všichni rádi Strategické cíle: 1. Respektovat osobnost dítěte, posilovat jeho zdravé sebevědomí, povzbuzovat jeho zvídavost. 2. Utvářet a posilovat v žácích pozitivní přístup k lidem a světu, vychovávat zdravě sebevědomé a slušné lidi, kteří umějí stát za svými názory a zároveň umějí přijímat názory jiných. 3. Trvale utvářet prostředí školy tak, aby bylo zajímavé, podnětné, čisté a upravené. 4. Vytvářet školu s dobrou image, kvalitním vybavením a personálním obsazením. 5. Přispívat k smysluplnému naplňování volného času dětí. 6. Využívat efektivních forem a metod práce činnostní učení. 7. Zachování vesnického charakteru školy s dobrými mezilidskými vztahy. 8. Škola kulturním, společenským a sportovním centrem obce. Klima školy Jak se dělá pohoda Jsme školou otevřenou komunikaci a spolupráci Každý problém se dá řešit, pokud o něm dokážu hovořit. Hlásíme se k inovativním školám (činnostní, kooperativní a projektové vyučování/ Každý žák má větší motivaci k učení, pokud je podáno zajímavou formou. Integrujeme do běžných tříd žáky s poruchami učení Každý žák je jedinečná osobnost, která dokáže druhé obohatit.

7 Umožňujeme práci s počítačem Svět kolem nás nabízí mnoho zajímavých informací a možností. Nabízíme zájmové kroužky Kdo si hraje, nezlobí a vyvaruje se nevhodného chování. Roční práci provází spousta školních tradic, které obohacují kulturní život obce. Klíčové kompetence Kudy vede naše cesta k úspěchu Klíčová kompetence: 1. Kompetence k učení umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení 2. Kompetence k řešení problémů -podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů Co představuje v životě ZŠ Ladná Nabízíme žákům ve vyučování různé zdroje informací. Kromě učebnic žáci čerpají informace z encyklopedií, internetu, novin, časopisů. Vedeme žáky k tomu, aby dokázal informace třídit a dále využívat ve svém učení. V učení je kladen důraz na čtení s porozuměním a práci s textem. Zadáváme takové domácí úkoly, které odpovídají jejich individuální úrovni a slouží jako příprava na další vyučování. Umožníme žákům zažít při školní práci úspěch. Vedeme žáka k tomu, aby si v průběhu školního roku vytvářeli vlastní portfolio, do kterého jsou zařazovány jeho nejlepší práce. Výuka není omezena pouze na frontální vyučování. Předpokladem smysluplného učení je aktivita žáka ve vyučování, střídání metod práce, prožitkové vyučování, dialog žáka a učitele, využití experimentu. Na závěr každého klasifikačního období umožníme žákům provést sebehodnocení své práce a posoudit vlastní pokrok. Předkládáme žákům problémové situace, při jejichž řešení jsou nuceni použít více poznatků z různých oblastí lidské činnosti (vzdělávacích oblastí) a které nabízejí více řešení. Vedeme žáky k tomu, aby si dokázali svoje řešení obhájit. Nabízíme žákům k řešení problémů kromě učebnice i další informační zdroje. Organizujeme školní projektové dny, kdy žáci pracují na společném řešení ve věkově různých skupinách. V některých vzdělávacích oblastech využíváme při výuce netradičních problémových úloh z projektů Scio. Zadáváme žákům ve výuce a k domácí přípravě problémové úlohy z praktického života. Vedeme žáky k tomu, aby dokázali samostatně hledat řešení, prezentovat je ostatním a obhájit řešení před spolužáky. Každý z žáků školy absolvuje za dobu školní docházky pobyt ve škole v přírodě.

8 3. Kompetence komunikativní - vést žáka k všestranné, účinné a otevřené komunikaci. 4. Kompetence sociální a personální - rozvíjet schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastních i druhých. Učit žáky chránit svoje zdraví a být za ně odpovědný. Učit žáky žít společně s ostatními lidmi. 5. Kompetence občanské - připravovat žáka k tomu, aby se projevoval jako svébytná a zodpovědná osobnost, uplatňující svá práva a povinnosti. Vést žáka k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jiným kulturám a duchovním hodnotám. 6. Vedeme žáky k tomu, aby dokázali vhodně a kultivovaně komunikovat se spolužáky, učiteli a dalšími osobami, se kterými se setkávají v každodenním životě. Netolerujeme vulgární a hrubé vyjadřování. Důslednou prací třídních učitelů podporujeme přátelské vztahy uvnitř školní komunity. Vedeme žáky k tomu, aby svoje chování dokázali vysvětlit v rámci třídního kolektivu. Organizujeme nejméně třídnické hodiny, při kterých se zabýváme problémovými oblastmi práce školy. Vedeme žáky k tomu, aby byli schopni komunikovat s žáky dalších škol (regionální, mezinárodní). Umožňujeme komunikaci prostřednictvím elektronické pošty. Seznamujeme žáky se základy práce s různými komunikačními prostředky. Učíme žáky spolupracovat v rámci projektových dnů, které škola organizuje v průběhu každého školního roku (např. Den pro zdraví). Během vyučování využíváme skupinovou práci, vzájemnou spolupráci a pomoc žáků při učení. Využíváme kooperativní a týmové metody práce. Učíme žáky přijímat a respektovat role v týmu, přispívat na utváření příjemné atmosféry v týmu, naslouchat druhým. Sociální kompetence vyvozujeme na praktických úlohách. Sociální kompetence nelze učit pomocí frontálních vyučovacích metod. Vedeme žáky k pochopení toho, že tělesná výchova a pohybové aktivity jsou důležité pro jejich celkový fyzický a duševní rozvoj. Nabízíme žákům další tělovýchovné aktivity v rámci mimoškolní činnosti a práce ŠD. Žáky vedeme k tomu, aby respektovali pravidla stanovená školním řádem a společně stanovená pravidla ve třídách. Prostřednictvím pochopení těchto pravidel vedeme žáky k tomu, aby pochopili základní principy celospolečenských norem nejen svých práv, ale i povinností. Respektujeme individuální rozdíly mezi žáky (sociální, zdravotní, národnostní a další) a přizpůsobujeme jim metody školní práce. Vedeme žáky k ekologickému chování ve škole například tříděním odpadu. Seznamujeme žáky prostřednictvím besed se starostou obce s problémy života obce. Společně dohodnutá pravidla uplatňujeme i při pobytových akcích v mimoškolním prostředí. Seznamujeme žáky s kulturou evropských i mimoevropských zemí, náboženskými rozdíly, příčinami a následky konfliktů.

9 Kompetence pracovní - pomáhat žákům rozvíjet svoje schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat svoje vědomosti při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Ve všech vyučovacích předmětech uplatňujeme sebehodnocení a hodnocení práce žáků. Učíme žáky chápat rizika spojená s podnikáním, seznamujeme se etickými zásadami, vysvětlujeme základní principy bezpečnosti práce. Za žáky se speciálními potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením / tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, autismem, vadami řeči, souběžným postižením více vadami a vývojovými poruchami učení nebo chování/, žáci se zdravotním znevýhodněním / zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním a lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování/ a žáci se sociálním znevýhodněním / z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou a žáci v postavení azylantů a účastníků řízení o udělení azylu/. Péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami zajišťuje dle možností speciální pedagog, výchovný poradce, třídní učitelé a v potřebné míře i jednotliví pedagogové. Výchovný poradce ve spolupráci s příslušnými učiteli zpracovává individuální vzdělávací plán žáka, komunikuje s odbornými pracovišti vně školy, pomáhá s vedením příslušné dokumentace, zajišťuje pravidelný monitoring, konzultuje s vyučujícími možnosti integrace žáka v daném předmětu, integraci v rámci třídy a školy, poskytuje informace rodičům. Třídní učitel zajišťuje přiměřenou integraci žáka do skupiny vrstevníků, informuje ostatní kolegy o případných změnách nebo problémech. Buduje kontakt s rodiči žáka a rozvíjí spolupráci při tvorbě koncepce a systému vzdělávání těchto žáků. Pokud povaha zdravotního postižení objektivně neumožňuje naplnění některých očekávaných výstupů z RVP, je možné ve ŠVP nahradit příslušné očekávané výstupy takovými, které lépe vyhovují vzdělávacím možnostem žáků se zdravotním postižením. Je nutné vytvářet žákům podmínky pro jejich úspěšné vzdělávání a uspokojování jejich speciálních vzdělávacích potřeb kombinací speciálně pedagogických postupů a alternativních metod používaných ve vzdělávání běžné populace / rozvíjení rozumových schopností, orientačních dovedností, zlepšování sociální komunikace a dalších specifických dovedností žáků/. Základní vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním vyžaduje podnětné a vstřícné školní prostředí a péči pedagogických pracovníků, kteří tímto podporují jejich sociální integraci. Přestože lze nalézt v jednotlivých skupinách žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním společné charakteristiky vzdělávacích potřeb a stejný druh speciálně pedagogické podpory, je nutné si uvědomit, že žáci jako jednotlivci se mohou ve svých individuálních vzdělávacích potřebách a možnostech lišit. Potřebné učební a kompenzační pomůcky, stejně jako architektonické úpravy, zajistí škola v míře, která je přiměřená jejím finančním možnostem. Škola spolupracuje s PPP v Břeclavi.

10 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Škola při zjišťování mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného vyšetření sestavuje a realizuje IVP se strukturou dle právní úpravy. Mimořádně nadaní žáci mohou být přeřazeni do vyššího ročníku na základě komisionální zkoušky. V rámci výuky je zařazována práce v diferencovaných skupinách podle nadání žáka. Pro takového žáka učitel připravuje a zadává školní práci, která odpovídá a rozvíjí úroveň jeho dovedností v oblasti jeho nadání. Všichni pedagogičtí pracovníci se snaží systematicky pracovat s talentovanými žáky, jejich schopnosti aktivovat správnou motivací, přistupovat k nim individuálně, zapojit žáky do soutěží a olympiád a soustavným metodickým vedením se snažit o dosáhnutí co nejlepších výsledků žáků. Třídní učitel zjistí zájem žáků o studium na osmiletém gymnáziu. Začlenění průřezových témat Průřezová témata a jejich tematické okruhy procházejí napříč vzdělávacími předměty a umožňují jejich propojení. Tím se zvyšuje ucelenost žákova vzdělávání a rozvíjí se jeho klíčové kompetence. Začlenění průřezových témat probíhá v několika rovinách. První rovinu představuje začlenění průřezových témat do výuky jednotlivých předmětů. V této úrovni projdou průřezová témata všichni žáci. Druhou rovinu představuje zahrnutí průřezových témat v pravidelných celoškolních projektech, kterých se účastní všichni žáci školy a jejichž téma reaguje na aktuální události a potřeby společnosti. Průřezová témata: A/ Osobnostní a sociální výchova - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita - poznávací schopnosti - mezilidské vztahy - komunikace - spolupráce a soutěživost - řešení problémů a rozhodovací dovednosti - hodnoty, postoje, praktická etika Další realizace: pravidelné komunitní kruhy, důsledné dodržování dohodnutých pravidel vzájemné komunikace, celkové klima školy s převažujícím pozitivním hodnocením, neformální setkávání na společenských akcích školy B/ Výchova demokratického občana - občanská společnost a škola

11 - občan, občanská společnost a stát - formy participace občanů v politickém životě principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Další realizace: spolupodíl žáků na pravidelné evaluaci školy, spolupráce s obecní komunitou v rámci školy a obce C/ Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá - objevujeme Evropu a svět - jsme Evropané Další realizace: celoškolní projekty, možnost ového dopisování se žáky ze zahraničí a využití zahraničních webových stránek D/ Multikulturní výchova - kulturní rozdíly - lidské vztahy - etnický původ - multikulturalita - princip sociálního smíru a solidarity Další realizace: chápání významu jednotlivých bodů školního řádu a jeho dodržování, spoluúčast při jejich tvorbě, celoškolní projekty, pořádání sbírek pro lidi v tísni E/ Environmentální výchova - ekosystémy - základní podmínky života - lidské aktivity a problémy životního prostředí - vztah člověka k prostředí Další realizace: celoškolní projekty, tříděný odpad ve škole, část výukových aktivit v lese, u rybníka aj., pravidelný úklid okolí školy a v obci, pravidelné výjezdy do přírody, školní minizoo, údržba sportovního areálu F/ Mediální výchova - vnímání mediálních sdělení - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - fungování a vliv médií ve společnosti Další realizace: práce s webovými stránkami školy, prezentace ve školních projektech s využitím různých druhů médií, školní časopis Výuka podle ŠVP rozlišuje tři vzdělávací období: - první období zahrnuje ročník - druhé období zahrnuje ročník

12 - třetí období zahrnuje ročník Na naší škole realizujeme 1. a 2. vzdělávací období. Každé vzdělávací období má své specifické cíle a stanovené očekávané výstupy, které jsou na konci 5. ročníku závazné. Na konci 3. ročníku jsou očekávané výstupy pouze orientační. Základní vyučovací jednotkou je vyučovací hodina / 45 minut/. V případě projektového vyučování je doba výuky omezena první a poslední vyučovací hodinou v rozvrhu daného dne a přestávky jsou organizovány podle aktuálních potřeb žáků. Podle potřeb vyučujících dochází i ke zkracování nebo prodloužení vyučovacích hodin. Oddělování hodin není omezováno používáním zvonění.výuka začíná v 8.00 hod., velká přestávka je po druhé vyučovací hodině a trvá 20 minut. Délka malé přestávky je 10 minut. Metody a formy výuky ŠVP nestanovuje závazně nechává na vyučujícím, aby pro dosažení očekávané kompetence zvolil sám takové metody a formy výuky, které budou vést k očekávanému efektu. Každý vyučující však bude upřednostňovat takový způsob práce, který žáky aktivizuje a rozvíjí jejich vzájemnou komunikaci i schopnost samostatné tvůrčí práce.

13 3. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje RVP, je realizován prostřednictvím jednotlivými vzdělávacími obory předměty. Předměty povinné pro všechny žáky (např. ČJ, M, TV) a předměty nepovinné (Náboženství). Následující přehled uvádí názvy povinných předmětů podle toho, jak naplňují vzdělávací oblasti: 1. STUPEŇ - ŠUP Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory - předměty Dotace hodin ŠUP RUP Rozdíl ŠUP Celkem Celkem RUP Český jazyk a literatura Cizí jazyk Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Umění a kultura Člověk a zdraví Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti Člověk a svět práce Celková povinná časová dotace Disponibilní časová dotace

14 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 4. Učební osnovy pro 1. stupeň Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je vyučován ve všech ročnících 1. stupně. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru český jazyk a literatura stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání a související očekávané výstupy průřezových témat. Český jazyk a literatura má mezi vyučovacími předměty stěžejní postavení. Dovednosti, které si v jeho rámci žáci osvojují, jsou důležité nejen pro vzdělávání v rámci oblasti Jazyk a jazyková komunikace, ale umožňují získávání poznatků ve všech dalších oborech. Výuka probíhá většinou v kmenových třídách.v 1., 2. ročníku se vyučuje předmět Český jazyk a literatura 9 hodin týdně, ve 3. ročníku 8 hodin týdně, ve 4. ročníku 7 hodin týdně a v 5. ročníku 8 hodin týdně.některá témata, zejména z oblasti literatury, jsou realizována formou krátkodobých projektů, při nichž dochází k propojování žáků různých ročníků. Dalším způsobem naplňování cílů předmětu jsou návštěvy knihoven, práce s knihou a texty na internetu. Důraz je kladen na rozvoj komunikačních dovedností, tomu je podřízena i výuka gramatiky. V rámci předmětu Český jazyk a literatura budou integrována následující průřezová témata: - Osobnostní a sociální výchova v ročníku (rozvoj schopností poznávání, psychohygiena, kreativita, poznávání lidí, mezilidské vztahy, komunikace, kooperace a kompetice) - Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech ve 4. a 5. ročníku (Evropa a svět nás zajímá) - Multikulturní výchova v ročníku (lidské vztahy a multikulturalita) - Mediální okruhy v 4. a 5. ročníku (kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, vnímání autora mediálních sdělení, tvorba mediálního sdělení a práce v realizačním týmu)

15 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ročník: 1. Výstup Průřezová témata Mezipřed. vztahy Projekty a kurzy - zná jednotlivá písmena tiskací a psací, malá a velká - umí jednotlivá písmena a hlásky správně přečíst, vyslovit a napsat -umí skládat slabiky, slova - čte slabiky, slova - tvoří jednoduché věty - hlasitě čte jednoduché věty se správnou intonací - rozumí přečtené větě, dokáže ji opakovat - umí sedět při psaní - rozlišuje psací a tiskací písmena - umí napsat psací písmena velké a malé abecedy - umí napsat slabiky, jednoduchá slova a věty - dokáže přepsat tiskací písmo do psané podoby - dokáže psát diktát jednotlivých slov a vět písmena a hlásky čtení psaní OSV: Osobnostní rozvoj rozvoj schopností poznávání, psychohygiena Sociální rozvoj poznávání lidí, mezilidské vztahy, komunikace, kooperace a kompetice MV- lidské vztahy VV doplnění textu obrázkem - umí tvořit smysluplné věty - dokáže dramatizovat jednoduchý text - dokáže vyprávět pohádky a příběhy podle obrázkové osnovy - naučí se zpaměti básničku (min. 4 verše) - dokáže básničku recitovat vyjadřovací schopnosti Metody, formy, nástroje, pomůcky - sluchová analýza a syntéza, rozhovor, vyprávění, manipulace s písmeny a slabikami, zapojování všech smyslů, individuální přístup, skupinová práce. Pomůcky tabule, magnetická tabule, nástěnné tabule, obrazy a obrázky, textilní písmena, bzučák, kartičky se slabikami a se slovy, obrázková abeceda, krychle s písmeny

16 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ročník: 2. Výstup - čte plynule s porozuměním jednoduché texty nahlas i potichu - dbá na správnou intonaci - umí naslouchat přednesu - rozlišuje poezii a prózu - dokáže přečtený text vyprávět čtení a literární výchova Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty a kurzy OSV: Osobnostní rozvoj rozvoj schopností poznávání, psychohygiena, kreativita Sociální rozvoj poznávání lidí, mezilidské vztahy, komunikace, kooperace a kompetice - rozlišuje a umí vyjmenovat samohlásky, měkké, tvrdé a obojetné souhlásky - zná gramatiku měkkých a tvrdých souhlásek - rozlišuje a umí vyjmenovat samohlásky, měkké, tvrdé a obojetné souhlásky - zná gramatiku měkkých a tvrdých souhlásek - umí rozdělit slova na slabiky - umí rozdělit slovo na konci řádku - rozlišuje zvukovou a psanou podobu slabik dě, tě, ně - umí ze slov tvořit smysluplné věty - rozlišuje vlastní jména osob a zvířat - pozná párové souhlásky - spodobu na konci slov - pozná konec věty a začátek věty následující - věty začíná velkým písmenem - rozlišuje druhy vět oznamovací, tázací, rozkazovací, přací - zná a správně používá interpunkční znaménka - umí seřadit věty v textu hlásky slabiky slova věty MKV Lidské vztahy (sociální a komunikativní hry zaměřené na toleranci, empatii a harmonické mezilidské vztahy)

17 Výstup - rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk - umí se spisovně vyjadřovat ve větách - je schopen vyjádřit svůj názor, pocity - podle obrázkové osnovy vypráví děj - umí naslouchat druhému - zvládne správné tvary písmen abecedy, opis a přepis jednoduchých textů komunikační a slohová výchova Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty a kurzy - rozpozná znělé a neznělé souhlásky uvnitř i na konci slova osvojuje si pravopis znělých a neznělých souhlásek - umí abecedu - umí řadit slova podle abecedy - umí vyhledávat v abecedním seznamu (rejstřík, slovník, telef. seznam) psaní znělé a neznělé souhlásky abeceda

18 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ročník: 3. Výstup - zdokonaluje se v plynulém a výrazném čtení - umí číst potichu i předčítat nahlas - orientuje se v textu - využívá četbu jako zdroj poznatků - čte a porozuměním - umí reprodukovat text - pozná slova souznačná a protikladná - jednoznačná, mnoho značná, citově zabarvená, spisovná a nespisovná - zná obojetné souhlásky - zná vyjmenovaná slova a jejich pravopis - pozná podstatné jméno - umí určit rod, číslo, pád podst. jmen - rozlišuje názvy obcí a ulic a správně je píše čtení a literární výchova význam slov, vyjmenovaná slova podstatná jména Průřezová témata,mezipředmět ové vztahy, projekty, kurzy MKV- lidské vztahy OSV: Osobnostní rozvoj rozvoj schopností poznávání, psychohygiena, kreativita Sociální rozvoj poznávání lidí, mezilidské vztahy, komunikace, kooperace a kompetice - pozná sloveso - umí určit osobu, číslo a čas sloves - určí slovní druhy - předložky a spojky - pozná předložky a umí je napsat s podst. jmen - zná příklady slov souznačných a protikladných a umí je použít ve větě slovesa ostatní slovní druhy věta jednoduchá, souvětí

19 Výstup - orientuje se textu slyšeném i čteném - je schopen vypravovat podle osnovy - umí věrohodně popsat předmět - umí telefonovat - umí napsat adresu, přání, pozdrav na pohlednici - dbá na úpravu v sešitě komunikační a slohová výchova psaní Průřezová témata,mezipředmět ové vztahy, projekty, kurzy

20 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ročník: 4. Výstup - čte nahlas i potichu - rozumí přiměřeně náročnému textu a umí ho reprodukovat - odliší podstatné a okrajové informace - dokáže si vybrat četbu podle vlastního zájmu a udělat zápis do deníku - seznámí se s autory dětských knih spisovatelé a básníci B. Němcová, K.J.Erben, J. Seifert, F. Halas, Z. Kriebel, M. Macourek, H.Ch. Andersen, A. Lindgrenová, R. Kipling čtení a literární výchova Průřezová témata,mezipředmět ové vztahy,projekty akursy MKV- lidské vztahy - seznámí se jazykem jako s prostředkem komunikace mateřský jazyk - rozliší větu jednoduchou a souvětí - určí základní skladebné dvojice ve větě jednoduché - seznámí se s pravidlem shody přísudku s podmětem - z vět jednoduchých vytvoří souvětí - rozlišuje slova jednoznačná, mnohoznačná, synonyma, opozita, slova citově zabarvená - umí užívat slova spisovná, výstižná, slova citově zabarvená - rozlišuje slova ohebná a neohebná - rozlišuje předpony a předložky a správně je píše - určí slovní základ (předpona, kořen, přípona) věta, souvětí slovo stavba slova

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, 5.1.2.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, Zná číslice 1 až 20, umí je napsat a

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 5. - MATEMATIKA Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace.

V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace. MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace. Žáci v ní mají získat početní

Více

Matematika a její aplikace - 1. ročník

Matematika a její aplikace - 1. ročník Matematika a její aplikace - 1. ročník počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20 užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace se realizuje v předmětu Matematika po celou dobu školní docházky. Na 1. stupni

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 5. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách.

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách. 5.2 Oblast: Předmět: Matematika 5.2.1 Obor: Charakteristika předmětu matematika 1. stupeň Matematika tvoří základ vzdělávacího působení v základní škole. Vede žáky k získávání matematických pojmů, algoritmů,

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE + MP vazby 1. Obor přirozených čísel - používá čísla v oboru 0-20 k modelování reálných situací.- práce s manipulativy - počítá předměty v oboru 0-20, vytváří soubory

Více

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Matematika poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost. Žáci získávají početní

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5.

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5. ročník) Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění předmětů do skupin. Počítání

Více

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Matematika se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. ročníku 4 hodiny týdně ve

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Přirozená čísla do a přes 1 000 000 Žák: ČaPO: počítá do 1 000 000 - počítá po statisících, desetitisících, tisících ČaPO: čte a zobrazí číslo na číselné ose

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Příloha č. 1b. I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Příloha č. 1b. I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Cizí jazyk - Anglický jazyk Příloha č. 1b I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň)

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení anglický jazyk jako důležitý cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností poskytuje jazykový základ

Více

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Číslo a početní operace - využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Žák cvičí prostorovou představivost Žák využívá při paměťovém i písemném počítání komutativnost i asociativní sčítání a násobení Žák provádí písemné početní operace v oboru Opakování učiva 3. ročníku Písemné

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učebnice Happy House 2 Hry, soutěže, práce s obrázky a předměty Lekce 1 - učebnice Happy Street 1 úvod Hry s obrázky, slovy, písničky, básničky, Pokyny a příkazy ve škole rozkazovací způsob hry

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník Charakteristika předmětu ANGLICKÝ JAZYK 3. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, poskytuje žákům jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě. Proniká

Více

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá k chápání

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE. 5.2.1 Matematika 1. stupeň

5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE. 5.2.1 Matematika 1. stupeň 5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA Časové, organizační a obsahové vymezení Ve všech předmětech platí stejná časová dotace jako pro žáky bez integrace. Žáka zapojujeme do všech činností a práce

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Sčítání a odčítání s přechodem přes desítku Žák: ČaPO: sčítá a odčítá v oboru do 20-ti s přechodem přes desítku - sčítání a odčítání v oboru přirozených čísel

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty

Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty přirozená čísla 1 až 5 správně čte daná čísla vyhledává je na číselné ose řadí čísla lineárně

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

6.5 Matematika 1.stupeň

6.5 Matematika 1.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika a její aplikace Matematika 6.5 Matematika 1.stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět matematika je předmět, který poskytuje

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Dodatek č. I. K 1. 9. 2012 dochází ke změně ŠVP Vyhlídka do života. Změna se týká:

Dodatek č. I. K 1. 9. 2012 dochází ke změně ŠVP Vyhlídka do života. Změna se týká: Dodatek č. I K 1. 9. 2012 dochází ke změně ŠVP Vyhlídka do života. Změna se týká: 1. Učebního plánu hodinová dotace se ve 4. ročníku mění v Českém jazyce ze 7 hodin na 8 hodin týdně a v Informatice z 1

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: MATEMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Matematika je v základním vzdělávání založen především na aktivních činnostech,

Více

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá Přehled učiva 1. ročník l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá l číselná řada 1-10, sčítání do 10, geometrické tvary Doksy l číselná řada 1-10, sčítání do 20 bez přechodu 10, slovní úloha

Více

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 138 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 1. stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Učební texty : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 2. ročník Mgr. M. Novotný, F. Novák: Matýskova matematika 4.,5.,6.díl

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

časová dotace: 1. až 3. třída - 4 hodiny týdně, 4. a 5. třída 5 hodin týdně

časová dotace: 1. až 3. třída - 4 hodiny týdně, 4. a 5. třída 5 hodin týdně Výuka Matematiky je postavena na rozvíjení vlastních zkušeností žáků a na jejich přirozeném zájmu, přirozené schopnosti vnímat, pozorovat a experimentovat. Žáci se matematiku učí řešením úloh a činnostmi,

Více

5.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace

5.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 5.2. 5.2.1. Matematika pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Příloha k ŠVP Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, příspěvková organizace

Příloha k ŠVP Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, příspěvková organizace Učební plán Poznámky k učebnímu plánu 1. stupně: Disponibilní hodiny byly na 1. stupni využity na posílení výuky předmětu Matematika a její aplikace (2) a také předmětu Člověk a jeho svět (2). Anglický

Více

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu V tomto období shrnujeme a prohlubujeme vědomosti žáků ve všech oblastech jazykového vzdělávání na základní škole. K tomu jsou využívány

Více

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 4. ročník Čas.plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 3. ročníku Počítaní do 20 Sčítání a odčítání do 20 Násobení a dělení číslem 2 Počítání

Více

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň 5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Anglický jazyk patří do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá

Více

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v matematice je založena na praktických činnostech, sleduje využití matematických dovedností v praktickém

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem je získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k

Více