Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, Adamov

2 Obsah 1. Základní charakteristika školy Škola Zřizovatel Součásti školy Základní údaje o součástech školy Materiálně-technické podmínky školy Údaje o školské radě Údaje o občanském sdružení při škole Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy Přehled oborů základního vzdělávání Vzdělávací programy Opatření k výuce některých předmětů: Učební plán základní školy Školní družina Školní klub Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Organizační schéma školy Vedení školy Přehled pracovníků školy Údaje o pedagogických pracovnících Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Údaje o nepedagogických pracovnících Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání Podrobný rozpis kurzů Podrobný rozpis kurzů pedagogů MŠ Podrobný rozpis kurzů pedagogů ZŠ Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol

3 5.1. Zápis k povinné školní docházce Rozhodnutí ředitele Zápis k předškolnímu vzdělávání Rozhodnutí ředitele Výsledky přijímacího řízení Údaje o přijímacím řízení na střední školu Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Celkové hodnocení a klasifikace žáků Přehled o chování Celkový přehled: Snížený stupeň z chování: Údaje o zameškaných hodinách Další údaje o žácích Integrovaní žáci: Péče o žáky s SVPU Kroužky reedukační péče Péče o talentované žáky Přípravná třída Práce speciálního pedagoga Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí, zřizovatelem a dalšími orgány Provedené kontroly ze strany České školní inspekce Provedené kontroly ze strany zřizovatele Ostatní kontroly: Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Aktivity školy v jednotlivých měsících ZÁŘÍ ŘÍJEN

4 LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN Školní výlety Lyžařský vzdělávací zájezd (LVZ) Plavecký výcvik Dopravní výchova Environmentální výchova Hodnocení práce ICT Prezentace školy na veřejnosti Účast školy v soutěžích, olympiádách Spolupráce školy s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělání Spolupráce školy s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů Asociace sportovních školních klubů Městské kulturní středisko Adamov Základní umělecká škola Adamov Spolupráce s tělovýchovnými organizacemi ve městě Spolupráce s Tukanem Účast žáků a pedagogů školy na životě v obci Pedagogicko-psychologická poradna Blansko Spolupráce se Střediskem služeb školám v Brně, NDIV Brno Spolupráce s vysokými a středními školami Spolupráce s gymnáziem Integra Brno Spolupráce se základními školami

5 11. Zapojení školy do rozvojových, mezinárodních programů a celostátních projektů Program podpory zdraví ve škole Zdravé zuby Mezinárodní spolupráce Základní údaje o hospodaření školy (rok 2011) Příjmy Výdaje Hospodářský výsledek Stav fondů Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů EU peníze do škol Další vzdělávání pedagogických pracovníků na ZŠ Adamov Projekt rovné šancei ve vzděláví Zkvalitňování výuky praktických činností, zejména technické výchovy na ZŠ a MŠ Adamov Zlepšování podmínek ICT v matematice pro žáky i pedagogické pracovníky, a to i mimo vyučování Zhodnocení a závěr Přílohy výroční zprávy Příloha č. 1: Činnost MŠ Jilemnického ve školním roce 2011/12 Příloha č. 2: Činnost MŠ Komenského ve školním roce 2011/12 Příloha č. 3: Akce školy informace o akcích základní školy 5

6 1. Základní charakteristika školy 1.1. Škola název školy Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace adresa školy Adamov, Komenského 4 právní forma příspěvková organizace IČ IZO identifikátor školy vedení školy ředitel: Mgr. Jana Burianová zástupce ředitele: Mgr. Jaroslava Šmerdová zástupce ředitele pro MŠ: Hana Marková vedoucí učitelka ZŠ: Mgr. Soňa Karásková vedoucí učitelka MŠ: Ivana Kosinová kontakt Tel.: Zřizovatel název zřizovatele Město Adamov IČ adresa zřizovatele Adamov, Pod Horkou 2 kontakt tel.: fax:

7 1.3. Součásti školy kapacita Mateřská škola Základní škola Školní družina Školní klub Školní jídelna MŠ Školní jídelna ZŠ 125 žáků 750 žáků 150 žáků 375 žáků 185 jídel 700 jídel 1.4. Základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu/odděl. Počet pracovníků Počet žáků na pracovníka MŠ Komenského MŠ Jilemnického ,5 4 13, ,3 5 14,4 Mateřská škola ,6 9 13,89 1. stupeň ZŠ ,66 10,4 15,29 2. stupeň ZŠ ,2 9 11,22 Základní škola ,57 19,4 13,4 Školní družina ,25 3,3 31,8 Školní klub ,07 - Školní jídelna MŠ Školní jídelna ZŠ , ,5-7

8 1.5. Materiálně-technické podmínky školy Učebny Herny Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna Odpočinkový areál, zahrada Sportovní zařízení Dílny a pozemky Žákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Investiční rozvoj 16 kmenových učeben 5 heren MŠ, 3 herny ŠD fyzikální a chemická, 2 informatiky. 1 jazyková, dějepisná a zeměpisná, přírodopisná, hudebna, 2 knihovny, cvičný byt, výtvarná výchova, školní klub, relaxační místnost 2 zahrady MŠ hřiště, 2 tělocvičny 1 školní zahrada, universální dílna stavitelný ve všech třídách i pracovnách velmi dobré, pomůcky, hračky a nářadí postupně doplňováno velmi dobré, odpovídající potřebám ZŠ velmi dobré, postupně doplňované velmi dobré, videotechnika ve všech třídách 1.stupně, 4 interaktivní tabule dle dlouhodobého záměru školy 8

9 1.6. Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 9 členů Za Město Adamov Jiří Němec Libuše Špačková Jitka Králíčková Za ZŠ a MŠ Adamov Zástupci rodičů žáků Kontakt Mgr. Jaroslava Šmerdová PaedDr. Dalimila Hodaňová Mgr. Soňa Karásková Bc. Roman Pilát Radka Janíčková Martina Řezníková Bc. Roman Pilát Školská rada byla ustanovena dle 167 zákona č. 561/2004 Sb , je složena ze 3 zástupců pedagogického sboru, 3 zástupců zřizovatele a 3 zástupců rodičů. Předsedou rady je Bc. Roman Pilát, MBA Údaje o občanském sdružení při škole Registrace Zaměření výchovně vzdělávací práce Kontakt Martina Řezníková Sdružení je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných zástupců dětí, kteří se zajímají o výchovu dětí a mládeže, o práci žáků a jejich zájmovou činnost. Členové pomáhají při organizaci a zajištění jednotlivých akcí školy. 9

10 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1. Přehled oborů základního vzdělávání a) nová soustava Kód Obor vzdělání Poznámky Zařazené třídy C/01 Základní škola RVP B/01 Základní škola speciální RVP 0 b) dobíhající soustava Kód Obor vzdělání Kód oborů podle dřívějších předpisů Zařazené třídy C/001 Základní škola nebyl přidělen B/001 Pomocná škola nebyl přidělen Vzdělávací programy Vzdělávací program Zařazené třídy ZÁKLADNÍ ŠKOLA - č.j / OBECNÁ ŠKOLA - č.j / NÁRODNÍ ŠKOLA - č.j / ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j / ) 14 10

11 2.3. Opatření k výuce některých předmětů: Volitelné předměty 2.VP Druhý cizí jazyk Výpočetní technika Sportovní hry Domácí nauky Cvičení z matematiky Cvičení z českého jazyka Německý jazyk Ruský jazyk Cílem vzdělávacího procesu bylo umožnit žákům osvojit si strategie a motivovat je pro celoživotní učení, podněcovat k tvořivému myšlení, logickému uvažování a ke schopnosti řešit problémy využívat skupinové, projektové a problémové vyučování, činnostní učení zaměřit se na učivo potřebné pro život, řešit praktické problémy a životní situace, uskutečňovat exkurze, návštěvy kulturních představení respektovat individualitu žáků, pomáhat žákům se specifickými vývojovými potřebami, pomáhat žákům ze sociálně slabého prostředí zaměřit se na osobnostní výchovu žáků, rozvíjet týmovou práci, rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých zdokonalovat komunikaci, vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci. připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svobodní a zodpovědní jedinci, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti. mít zdravé sebevědomí a schopnost vcítit se do situací ostatních, mít schopnost objektivně hodnotit výsledky vlastní činnosti i činnosti jiných. vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě. Podporovat schopnosti ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot. učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní i sociální zdraví a být za ně 11

12 odpovědný. vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovní hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi. zajistit bohaté mimoškolní aktivity rozvíjet tradice školy (sportovní utkání, soutěže, výtvarné práce,.) 2.4. Učební plán základní školy Učební plán školy je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem Ministerstva školství ČR. Je součástí ŠVP s motivačním názvem Hrou k vědění a respektuje osobnost žáků a jejich individuální potřeby. Filozofickým rámcem pro vzdělávací program je hra jako jedním z prostředků ke vzdělávání. Škola se zaměřuje na rozvoj sociálních, fyzických, emocionálních a kulturních potřeb dítěte. Snahou školy je zajistit kvalitní vzdělávání. Žáci se učí pomocí moderního vybavení a je pro ně připravováno velké množství aktivit v rámci vyučování i mimo něj. 1.stupeň ZŠ Týdenní rozložení hodin v ročníku I.st. Předmět Český jazyk Matematika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Anglický jazyk Informatika 1 1 Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Týdenní dotace

13 2.stupeň Předmět Týdenní rozložení hodin v ročníku II.st. Český jazyk Matematika Dějepis Zeměpis Přírodopis Fyzika Chemie Anglický jazyk Další cizí jazyk Informatika 1 1 Občanská a rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Volitelné předměty Týdenní dotace Jiné specializace, rozšířená výuka, zaměření: Specializace : Rozšířená výuka : Zaměření: ne ne Zdravá škola Informatika a výpočetní technika Environmentální výchova Projektové vyučování Čtenářská gramotnost Matematická gramotnost 13

14 2.5. Školní družina, která je součástí základní školy ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD celkem Fyz. 3/ 3,3 přepoč. Školní družina organizuje pravidelnou činnost oddělení a případně zájmových útvarů, pořádá (nebo spolupořádá) příležitostné akce a v průběhu dne nabízí spontánní aktivity. Družina umožňuje žákům i odpočinek a přípravu na vyučování. Pravidelná činnost je dána týdenní skladbou zaměstnání a představuje zejména organizované aktivity zájmového či tělovýchovného charakteru. Příležitostné akce přesahují zpravidla rámec oddělení a nejsou zahrnuty do standartní týdenní skladby činností. Jsou to slavnosti, výlety, návštěva divadelního představení, víkendové akce apod. Tyto akce připravuje škola jako celek a jsou někdy určená i rodičům nebo širší veřejnosti. Spontánní aktivity zahrnují každodenní individuální klidové činnosti po obědě, při pobytu venku, vychovatelka misí při těchto činnostech nejen zajišťovat bezpečnost žáků, ale také navozovat a podněcovat některé jejich vlastní aktivity. Řízené a spontánní činnosti na sebe navazují. Odpočinkové činnosti chápeme ve smyslu klidových činností (poslechové činnosti, individuální hry, klid po obědě) a také jako aktivní odpočinek (rekreační činnosti), který bude kompenzovat jednostrannou zátěž běhen školního vyučování. Příprava na vyučování spočívá ve vypracování domácích úkolů, patří zde didaktické hry, tématické vycházky, chvilky s angličtinou a další činnosti, které žáci získali ve školním vyučování. Základním principem práce ve školní družině je hra a zážitek. 14

15 Cílem činností v naší školní družině je rozvíjení zejména těchto klíčových kompetencí: 1. komunikativní Dítě umí formulovat své myšlenky a názory, vyjadřuje se souvisle a kultivovaně. Umí naslouchat druhým, vhodně reagovat, zapojovat se do diskuse. Umí pracovat s obrazovými materiály a textem v rozsahu svých znalostí. Přemýšlí o nich a tvořivě je využívá. 2. k řešení problémů Dítě vnímá nejrůznější problémové situace, přemýšlí o nich, hledá vhodná řešení. Snaží se je řešit samostatně. Uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí. 3. sociální a personální Dítě umí pracovat ve skupině, podílí se na tvorbě pravidel soužití, respektuje druhé, přispívá k upevňování dobrých vztahů ve skupině, v případě potřeby poskytne druhému pomoc nebo o ni požádá. Vytváří si pozitivní představu o sobě samém, ovládá a řídí svoje jednání a chování. 4. občanské Dítě respektuje přesvědčení druhých, váží si jich, odmítá hrubé zacházení, je vědomo si svých práv a povinností. Rozhoduje se podle dané situace a dokáže podle svých možností poskytnout účinnou pomoc. Aktivně a tvořivě se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit. Chápe základní ekologické souvislosti, má kladný vztah k přírodě a životnímu prostředí, chrání své zdraví. 5. pracovní Dítě používá bezpečně a účinně svěřené nástroje, vybavení a materiály. Dodržuje vymezená pravidla, především v souvislosti s bezpečností práce. Dokončí rozdělanou práci. Udržuje kolem sebe pořádek. 15

16 6. k učení Dítě vybírá vhodné metody a strategie, plánuje, vyhledává a třídí informace, uvádí věci do souvislostí. 7. k trávení volného času Dítě se aktivně podílí na tvorbě plánu činností, umí nakládat se svým volným časem, umí si zvolit vhodnou činnost, má své vyhraněné zájmy a záliby, umí říci ne nevhodným nabídkám. Při volbě témat činností v naší školní družině vycházíme mimo jiné také z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, konkrétně z vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, který je vytvořen pro 1. stupeň základní školy. Rozvíjí poznatky, zkušenosti a dovednosti získané v rodině a v předškolním vzdělávání. Je rozdělen do pěti okruhů, ze kterých i my při své práci vycházíme. 1) Místo, kde žijeme Společně s dětmi se seznamujeme s jejich nebližším okolím (rodina, obec, škola, společnost). Seznamujeme se se školním prostředím a s okolím školy, snažíme se dozvědět něco o jednotlivých obcích, ve kterých děti žijí. Věnujeme se dopravní výchově. Pomáháme u dětí vytvářet vztah ke svému bydlišti, k naší zemi. 2) Lidé kolem nás Učíme se základům vhodného chování, upozorňujeme na význam a podstatu tolerance, pomoci a solidarity mezi lidmi. Seznamujeme děti s významem pravidel nejen při hře, ale také v celém životě, věnujeme se základním právům a povinnostem každého člověka. Učíme děti všímat si svého okolí a rozpoznávat problémové situace. 3) Lidé a čas Společně s dětmi se seznamujeme s významem času, vývojem života a společnosti. Učíme se orientaci v dějích a čase. Hledáme některé historické souvislosti. 4) Rozmanitost přírody Poznáváme Zemi jako planetu sluneční soustavy. Sledujeme rozmanitost živé i neživé přírody a vliv lidské činnosti na přírodu. Věnujeme se významu ochrany přírody a životního prostředí. 16

17 5) Člověk a jeho zdraví Rozvíjíme hygienické návyky a věnujeme se otázkám zdravého životního stylu. Vedeme děti k odpovědnosti za své zdraví a zdraví ostatních. Do okruhu témat činností ve školní družině jsou zařazena také průřezová témata a to především týkající se osobnostní a sociální výchovy, enviromentální výchovy, multikulturní a mediální výchovy. Dalším důležitým průřezovým tématem, které není vymezeno Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, ale je do činností školní družiny zařazeno je výchova k trávení volného času. Kroužky školní družiny Název PD Náplň Vedoucí kroužku Šikovné ruce 10 Ruční a výtvarné činnostií Dana Špicarová Kulturní 28 Podpora zájmu o kulturu Edita Kuběnová Šikovné ruce 8 Rozvoj sportovního zaměření žáků Hana Lebišová 2.6 Školní klub Školní klub je školským zařízením pro zájmové vzdělávání žáků školy. Činnost ve školním klubu se organizuje pro přihlášené žáky pravidelnou i nepravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností ve dnech školního vyučování, v době mimo pravidelný rozvrh, ve dnech volna, ve dnech vedlejších i hlavních prázdnin. Svou činností navazuje činnost klubu na Školní vzdělávací program "Hrou k vědění" a vychází ze školního vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Bavíme se a poznáváme. Jeho cílem je smysluplné využití volného času žáků, rozvoj jejich všestranných zájmů, je jedním z nástrojů prevence výskytu sociálně patologických jevů. Posláním ŠK je motivovat, podporovat a vést děti k všestrannému rozvoji osobnosti, a to pestrou nabídkou aktivit v bezpečném prostředí pod profesionálním vedením. 17

18 V rámci své výchovně-vzdělávací činnosti nabízí ŠK dětem denní volnou odpočinkovou relaxaci, pravidelnou zájmovou činnost i nepravidelné společenské, zájmové i vzdělávací aktivity. Volná činnost - ŠK je denně přístupný přihlášeným žákům, kterým se v klubovně nabízí otevřená nabídka spontánních činností - četba knih, časopisů, hraní společenských her, relaxace, poslech hudby, komunikace s ostatními žáky, apod. Pravidelná zájmová činnost - bude se realizovat v oblasti sportovně-rekreační, výtvarně - estetické, osobnostního rozvoje, případně v dalších oblastech dle zájmu dětí. Příležitostná činnost - jedná se o aktivity z výše uvedených oblastí, které se konají dle zájmu účastníků. Školní klub je vybaven televizí videem, stolním fotbalem a stolem na stolní tenis. Zde mají žáci možnost relaxovat, připravovat se na výuku či hrát společenské hry. Při školním klubu pracují zájmové kroužky sportovního, uměleckého i vzdělávacího směru. S přehledem a nabídkou kroužků jsou děti i rodiče seznámeni na začátku školního roku nového školního roku. Vždy se vychází ze zájmu dětí. Podmínkou otevření jednotlivého kroužku je dostatečný počet zájemců ( 10 žáků). Cílem pedagogů je rozvíjet a podporovat u žáků kladný vztah ke sportu, zdravému životnímu stylu a smysluplně vyplnit a zpříjemnit jejich volný čas. Cílem je, aby získané a osvojené dovednosti a postoje umožní dětem život bez ohroženi návykovými látkami a stále vzrůstající kriminalitou. Školní klub u žáků : podporuje citlivé vztahy k lidem, přírodě, učíme je chránit si své zdraví. vede žáky k otevřené komunikaci, schopnosti spolupracovat a respektovat druhé. napomáhal vytvářet přátelskou atmosféru. 18

19 respektuje individuální schopnosti a dovednosti žáků. nabízí vhodné prostory pro zájmovou i relaxační činnost. Vzdělávání v této oblasti směřuje k utváření klíčových kompetencí žáků tím, že vede žáky k těmto zásadám: pravidelné každodenní pohybové činnosti spojené s využitím nabízených příležitostí jednat v duchu fair play, dodržovat pravidal her, poznat zjevné přestupky a adekvátně na ně reagovat samostatně organizovat nenáročné pohybové činnosti orientovat se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních akcích i v místě bydliště odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí, předvídá možnost úrazu ŠK počet oddělení ŠK počet dětí v ŠK počet vychovatelů ŠK Pravidelná činnost Zájmové kroužky (0,17) Přehled kroužků: Název kroužku a vedoucí Publicistický Dalimila Hodaňová Náplň Publicistický kroužek připravuje a následně vydává jednou za měsíc školní časopis Devítka. Školní časopis vychází již 12 roků, redakční radu tvoří zájemci z řad žáků 2.stupně. V časopise jsou zveřejňovány články žáků, které mapují konkrétní akce školy, rozhovory se zajímavými lidmi, školní projekty, výsledky sportovních soutěží a hry pro nejmenší. 19

20 Tito žáci navštěvují zajímavá místa spojená s publicistikou. Cestovatelský Aleš Spurný Taneční Marie Klepárníková Sportovní Atonín Kašpárek Angličtina Hana Žáčková Angličtina Martina Burianová Keramický kroužek Ilona Martochová Počítače Jana Horáčková Fyzikální kroužek Jaroslava Šmerdová Přírodovědný kroužek Lenka Dohová Zdravotnický kroužek Hana Doleželová Čtenářský kroužek Žáci se zájmem o poznávání našich zeměpisných a historických zajímavostí navštěvovali cestovatelský kroužek. Taneční kroužek navštěvovali dívky a chlapci se zájmem o tanec a aerobik. Pěstovali své pohybové schopnosti při nacvičování společenských tanců a společných skupinových vystoupeních. Žáci také zahájili polonézou školní ples a svými zajímavými skladbami zpestřili program školního plesu. Žáci zdokonalovali své dovednosti v oblasti míčových a pohybových her. Žáci druhé třídy, kteří měli zájem získat další vědomosti z anglického jazyka navštěvovali kroužek angličtiny. Hravou formou se seznamovali s dalšími anglickými slovíčky a výrazy. Žáci hravou formou vstoupili do tajů anglického jazyka. Kroužek je podpůrným prostředkem pro výuku jazyka od třetí třídy dle ŠVP. Kroužek určený pro žáky prvního stupně. Děti se učily vytvářet předměty z hlíny, zdobit je a upravovat. V tomto kroužku žáci rozvíjelii své znalosti z oblasti výpočetní techniky a její využití v běžném životě. Žáci se zájmem o fyziku se seznámili se zajímavými pomůckami a pokusy do fyziky a pracovali s výpočetní technikou. Zajímavosti přírody zkoumali žáci v přírodovědném kroužku. Zabývali se také ochranou přírody. Plnili úkoly Recyklohraní a EKOŠKOLY. Poskytování první pomoci, ošetření odřenin, zlomenin a ostatních poranění procvičovali žáci ve zdravotnickém kroužku. Zájemci o literaturu a dobrou knihu měli možnost navštěvovat čtenářský kroužek ve školní knihovně 20

21 Matematika Žáci si v tomto kroužku mohli doplňovat znalosti z tajů matematiky. Kroužky vedené rodiči nebo přáteli školy: Název kroužku Vedoucí kroužku Náplň činnosti Včelařský Doc. Ing.. Rudolf Rybář, CSc Žáci získávají teoretické i praktické poznatky ze včelařství. Judo Jiří Tyl Žáci se seznamují s prvky sebeobrany a nacvičují technické provedení jednotlivých prvků Mažoretky Tesařová Dívky získavaly prvotní zkušenosti s novými pohybiovými dovednostmi. Florbal Žlůva Zájemci o tento sport si zdokonalovali své dovednosti a taktiku hry.. Zumba Sandra Kejíková Dívky se učili základní prvky Zumby 21

22 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 3.1. Organizační schéma školy vedoucí ŠD vychovatel ky učitelé ŘEDITEL zástupce ředitele pro ZŠ asistentka účetní vedoucí učitelka OP vedoucí školního stravování učitelky OP vedoucí kuchařka vychovatel ky vedoucí školník zástupce ředitele vedoucí učitelka OP pro MŠ vedoucí školního stravování školník učitelky kuchařky uklizečky uklizečky 3.2. Vedení školy Funkce titul vzdělání Ředitel školy Mgr. VŠ - PF Zástupkyně ředitele zástupce statutárního zástupce Mgr. VŠ - PF Vedoucí učitelka ZŠ Ronovská Mgr. VŠ - PF Zástupkyně ředitele pro MŠ SŠ - MŠ Vedoucí učitelka MŠ SŠ - MŠ Výchovný poradce PaedDr. VŠ - PF Metodik PPDZ pro 1.st. ZŠ Mgr. VŠ - PF Metodik PPDZ pro 2..st. ZŠ Mgr. VŠ - PF Koordinátor ICT Mgr. VŠ - PF Koordinátor EVVO Mgr. VŠ - PF Koordinátor ŠVP Mgr. VŠ - PF 22

23 Rozšířené vedení školy Předsedové předmětových komisí nebo metodic. sdružení vedoucí vzdělání Metodické sdružení 1. st. ZŠ Mgr. VŠ - PF Metodické sdružení ŠD a ŠK SŠ - vychovatelství Předmětová komise Čj PaedDr. VŠ - PF Předmětová komise M Mgr. VŠ - PF Předmětová komise společenských věd Mgr. VŠ - PF Předmětová komise přírodních věd Mgr. VŠ - PF Předmětová komise výchovných předmětů Mgr. VŠ - PF Vedoucí třídních učitelů Mgr. VŠ - PF 3.3. Přehled pracovníků školy Základní údaje o pracovnících školy Fyzický počet Přepočtený počet Počet pracovníků celkem 53 49,91 Počet učitelů ZŠ 22 20,4 Počet vychovatelů ŠD,ŠK 3 3,5 Počet učitelek MŠ 9 9,0 Počet správních zaměstnanců 9 8,4 Počet zaměstnanců ŠJ ZŠ 5 5,5 Počet zaměstnanců ŠJ MŠ 5 3,7 Učitelé ZŠ Vychovatelé ŠD,ŠK Učitelky MŠ Správní zaměstnanci Zaměstnanci ŠJ ZŠ Zaměstnanci ŠJ MŠ 23

24 3.4. Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogič tí pracovníci Funkce Úvazek. Roků ped.praxe Stupeň vzdělán í Aprobace 1. učitelka 1,0 21 VŠ SP 2. učitelka 1,0 36 VŠ 1. st. ZŠ 3. učitelka 1,0 9 SŠ studující SP 4. učitel 1,0 9 VŠ M- Z 5. učitelka 1,0 36 VŠ SP 6. učitelka 0,87 6 VŠ 1. st. ZŠ 7. učitelka 1,0 33 VŠ Čj - D 8. učitelka 1,0 26 VŠ M - Ch 9. učitelka 1,0 6 VŠ 1.st.ZŠ 10. učitelka 1,0 20 VŠ 1. st. ZŠ 11. učitel 0,78 42 VŠ M - Tv 12. vychovatelka 1,0 18 VO vychovatelství 13. učitel 1,0 33 VŠ 1. st. ZŠ 14. učitelka 1,0 16 VŠ SP 15. vychovatelka 1,0 35 SŠ vychovatelství 16. učitelka 1,0 8 VŠ Čj - Ov 17. učitelka 1,0 25 VŠ SP 18. učitel 1,0 14 VŠ D - Z 19. učitelka 1,0 28 VŠ M - F 20. vychovatelka 0,85 34 SŠ vychovatelství 21. učitelka 0,82 16 VŠ Pg, Ov 22. učitel 1,0 17 VŠ M - Z 23. učitelka 1,0 13 VŠ SP 24. učitelka 1,0 9 VŠ 1. st. ZŠ 24

25 Pedagogičtí pracovníci MŠ Pedagogičtí pracovníci Funkce Úvazek Roků ped. praxe Stupeň vzdělání Aprobace 1. učitelka 1,0 31 SŠ učitelka MŠ 2. učitelka 1,0 31 SŠ učitelka MŠ 3. učitelka 1,0 34 SŠ učitelka MŠ 4. učitelka 1,0 31 SŠ učitelka MŠ 5. učitelka 1,0 21 SŠ učitelka MŠ 6. učitelka 1,0 35 SŠ učitelka MŠ 7. učitelka 1,0 28 SŠ učitelka MŠ 8. učitelka 1,0 31 SŠ učitelka MŠ 9. učitelka 1,0 33 SŠ učitelka MŠ 3.5. Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků Odborná kvalifikace % Učitelé 1. stupně 93 Učitelé 2. stupně 100 Učitelky MŠ 100 Vychovatelky ŠD 100 Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2011/12 nastoupili na školu: 0 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2011/12 nastoupili na školu: 0 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2011/12 odešli ze školy: 1 Nepedagogičtí pracovníci - počet : 0 25

26 3.6. Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Věk Muži Ženy Celkem % let , let , let , let a více let ,9 celkem Muži Ženy let let let let 61 a více let 26

27 3.7. Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 4 samostatná odb. kuchařka 4 SOU 4 kuchařka 3 SOU 2 ved. školní jídelny ZŠ 2 SŠ 4 školník 4 SOU 1 účetní 1 SŠ 1 administrativní pracovnice 1 SŠ 3 uklízečka 2,4 základní samostatná odb. kuchařka kuchařka ved. školní jídelny ZŠ školník účetní administrativní pracovnice 27

28 4. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání. pracovník termín studia instituce název akce financování Institucionální vzdělávání Studium ke splnění KP a) Studium v oblasti pedagogických věd b) Studium pedagogiky c) Studium pro asistenta pedagoga d) Studium pro ředitele škol e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace 1.2 Studium ke splnění dalších KP a) Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky b) Studium pro výchovné poradce c) Specializovaná činnost koordinace v oblasti ICT d) Specializovaná činnost tvorba a následná koordinace ŠVP e) Specializovaná činnost prevence sociálně patologických jevů f) Specializovaná činnost specializovaná činnost g) Specializovaná činnost specializovaná činnost v oblasti EVVO / /12 1VŠ Metodik ZŠ

29 Ředitelka školy byla členkou v kabinetu řízení a byla zapojena do projektu Rozvoj DVPP a sítě metodické podpory v Jihomoravském kraji. Pedaogové si rozšířují vzdělání v oblasti jazykové gramotnosti. Studium předepsané pro metodiky PPDZ dokončily dvě učitelky. 4.1 Podrobný rozpis kurzů Další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2011/ Vzdělávání učitelek MŠ termín název rozsah účastníci Proč jsou děti agresivní a co s tím Předškolní dítě a jeho vstup do společnosti Adaptace dítěte na MŠ Náprava řeči u dětí předškolního věku Komunikace, empatie, asertivita Náprava řeči u dětí předškolního věku Sdílení dobré praxe Moravské Kninice Realizujeme ŠVP Budoucí školní úspěšnost předškoláků Novelizace zákonů a vyhlášek Výtvarné činnosti práce s odpadem Rozvíjení smyslového vnímání jako prevence SPU Taneční a pohybová výchova Jazyk a řeč v RVP na MŠ Taneční a pohybová výchova Agrese a agresivita dětí Taneční a pohybová výchova Profil předškoláka

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

ŠVP Strana 1 (celkem 336)

ŠVP Strana 1 (celkem 336) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP Strana 1 (celkem 336) ŠKOLA V POHYBU Základní škola Kosmonosy, Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Platnost dokumentu od 1.9.2014 ŠVP Strana 2 (celkem

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 zpracovala: Ing. Monika Hodaňová zástupkyně ředitele školy Školská rada schválila dne: 9.10.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Rámcový vzdělávací program čj. 79-01-C/01 Základní škola Školní vzdělávací program čj. ZŠ-ŠVP-292/2007 Č.j.: 292/2007 Účinnost od: 1.září 2007 Spisový znak: 292/2007 Skartační

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo náměstí 34 zpracovala: Ing. Monika Hodaňová zástupkyně ředitele školy Školská rada schválila dne:

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz ŠKOLNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Předkládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název vzdělávacího programu: Škola v pohybu Adresa školy: Sportovní soukromá základní škola s.r.o, Podkrušnohorská 1677, Litvínov Zřizovatelé školy: Veronika

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2013/2014

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2013/2014 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2013/2014 Srpen 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole... 3 2 Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32 2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Aktualizace 1. 9. 2013 verze: 02092013-2 - verze: 02092013 Základní škola Jihlava,

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Dodatek č.1/2013 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Žabčice od 1. 9. 2013 takto: Základní škola a Mateřská škola

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva je zpracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) a ve znění

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Jihlava, Seifertova 5

Kompletní ŠVP. Základní škola Jihlava, Seifertova 5 školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Brána do světa Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více