Přednáška Bc. Tomáš Chalupa

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2011-12-14 12. Přednáška Bc. Tomáš Chalupa"

Transkript

1 Ochrana spotřebitele v EU, právo obchodních společností, hospodářská soutěž na společném trhu Ochrana zdraví a bezpečnosti spotřebitele - Všeobecná politika EU, kterou provádí Komise, směřuje k podpoře těchto pěti základních práv spotřebitelů: - Ochrana zdraví a bezpečnosti spotřebitelů - Ochrana hospodářských zájmů spotřebitelů - Podpora informovanosti a výchovy spotřebitele - Dostupnost k tomu, aby se spotřebitel mohl úspěšně dovolat svých práv - Právo na zastoupení a na účast při rozhodování Komise Právo obchodních společností - Pravidla volného pohybu osob se nevztahují jen na osoby fyzické, ale i na osoby právnické. - Realizace práva na usazování neznamená jen změnu sídla společnosti, ale především zakládání společností nových, nejčastěji dceřiných ve vztahu ke společnosti již působící v některém členském státě. Strategie EU - Tato strategie má dva směry: a) stanovení minimálních standardů, a to pomocí harmonizačních směrnic b) vytváření nových forem společností založených výlučně na právu EU (tedy nikoli na národní úpravě) Obchodněprávní publicita - Členské státy musí zajistit, aby základní dokumenty jako statuty společností, jakož i informace o sídle, likvidaci apod. byly veřejně přístupné. - Na písemnou žádost musí být možné získat úplný nebo částečný opis každé listiny nebo každého údaje. Založení společností - Stanovy nebo akt, kterým se společnost zakládá, musí obsahovat alespoň tyto údaje: a) firmu, právní formu a sídlo společnosti, b) předmět podnikání, c) podrobné údaje o základním kapitálu společnosti a jeho rozložení na akcie, d) o zakladatelích, jakož i o nákladech na založení a o výhodách pro zakladatele. - Existují dva formální důvody neplatnosti založení: a) neexistence nebo formální neplatnost zakládacích dokumentů a b) závažná neúplnost jejich obsahu. - Hmotné důvody neplatnosti se týkají: - protiprávního charakteru předmětu podnikání, - porušení předpisů o opatření základního kapitálu či - nezpůsobilost všech zakládajících společníků k právním úkolům. Nové formy společností ve Společenství 1) Evropské hospodářské zájmové sdružení (Europeaneconomicinterestgrouping) - úprava je obsažená v nařízení č. 2137/85 2) Evropská společnost (SocietasEuropaea), upravená nařízením č. 2157/2001 3) Evropská družstevní společnost (nařízení č. 1435/2003 a směrnice č. 2003/72) Evropské hospodářské zájmové sdružení - Účelem je usnadnění nebo rozvoj hospodářské činnosti jeho členů s cílem umožnit jim zvýšení nebo zlepšení jejich hospodářských výsledků.

2 - Ten, kdo usiluje o založení sdružení, musí uzavřít smlouvu a provést registraci ve státě, kde má sídlo. - Je nutno uvést, že EHZS musí mít alespoň dva členy pocházející z rozdílných členských států. Evropská společnost (SE) - Je založena jako právnická osoba - akciová společnost na území EU. - Její kapitál je rozložen na akcie a každý akcionář ručí za závazky společnosti do výše kapitálu, který upsal. - Kapitál společnosti je vyjádřen v EUR a musí mít minimální výši EUR. - Sídlo musí ležet na území EU, a sice v tom členském státu, kde se nachází hlavní správa společnosti. - Firma Evropské společnosti musí obsahovat dodatek "SE" a žádná jiná obchodní společnost nesmí tento dodatek uvádět. - K založení Evropské společnosti může dojít např. následujícími způsoby: - fúzí již existujících obchodních společností, a to fúzí sloučením i fúzí splynutím, jestliže nejméně dvě ze společností podléhají právním předpisům různých členských států. Struktura SE - Za podmínek stanovených tímto nařízením má SE tyto orgány: Valnou hromadu akcionářů Buď dozorčí a řídící orgán (dualistický systém), nebo správní orgán (monistický systém), podle toho, kterou možnost obsahují stanovy. Evropská družstevní společnost (SCE) - základním účelem SCEje uspokojování potřeb členů nebo rozvoj jejich hospodářských a sociálních činností, zejména uzavíráním smluv se členy na dodávky zboží či poskytování služeb nebo na provedení prací takového druhu, který SCE provádí nebo obstarává. - Je založena fyzickými osobami s bydlištěm v různých členských státech EU nebo právnickými osobami zřízenými podle práva různých členských států EU, - popřípadě vzniklou fúzí dvou stávajících družstevatd. - Minimální výše základního kapitálu SCE činí EUR (může být vyjádřen v národní měně nebo v euro). - Sídlo SCE se nachází na území EU. Vnitřní struktura SCE - SCE má tyto orgány: a. Valnou hromadu a b. buď dozorčí orgán a řídící orgán (dualistický systém), nebo správní orgán (monistický systém), podle toho, kterou možnost obsahují stanovy. Hospodářská soutěž - souběžná snaha subjektů na trhuurčitého druhu zboží nebo služeb, jejichž cílem je dosažení určitých výhod před ostatními v oblasti hospodářských užitků, popř. výsledků, a jež vzájemně ovlivňuje jejich hospodářskou činnost. Ochrana hospodářské soutěže - Hmotněprávní úpravasestává ze dvou relativně samostatných oblastí: - Antitrustové právo, zahrnující tzv. kartelové právo (zákaz určitých dohod mezi podniky) a zákaz zneužívání dominantního postavení - Právo koncentrací (kontrola fúzí podniků)

3 Zákaz určitých dohod mezi podniky - S vnitřním trhem jsou neslučitelné, a proto zakázané, veškeré dohody mezi podniky, rozhodnutí sdružení podniků a jednání ve vzájemné shodě, které by: - mohly ovlivnit obchod mezi členskými státy a - jejichž cílem nebo výsledkem je vyloučení, omezení nebo narušení hospodářské soutěže na vnitřním trhu Zákaz určitých dohod mezi podniky, které a) přímo nebo nepřímo určují nákupní nebo prodejní ceny anebo jiné obchodní podmínky; b) omezují nebo kontrolují výrobu, odbyt, technický rozvoj nebo investice; c) rozdělují trhy nebo zdroje zásobování; d) uplatňují vůči obchodním partnerům rozdílné podmínky při plnění stejné povahy, čímž jsou někteří partneři znevýhodněni v hospodářské soutěži; e) podmiňují uzavření smluv tím, že druhá strana přijme další plnění, která ani věcně, ani podle obchodních zvyklostí s předmětem těchto smluv nesouvisejí Výjimky od zákazu určitých dohod mezi podniky - Dohody jsou povoleny, jsou-li splněny následující podmínky: - dohoda musí přispívat ke zlepšení výroby nebo distribuce výrobků nebo - k podpoře technického nebo hospodářského pokroku - Dohoda nesmí podniky omezovat více, - než je nezbytně nutné a - nesmí rovněž umožnit vyloučení hospodářské soutěž ve vztahu k podstatné části výrobků tímto dotčených. - Komise může stanovit tzv. skupinové (blokové) výjimky. Jsou to: - Tzv. vertikální dohody - Dohody o specializaci - Dohody o výzkumu a vývoji - Dohody o licencích týkajících se know-how - Dohody v oblasti pojišťovnictví Zákaz zneužívání dominantního postavení - obsahuje tři kumulativní podmínky, které dohromady tvoří skutkovou podstatu zakázaného jednání: a. dominantní postavení b. zneužívání tohoto postavení c. vliv na obchod mezi členskými státy Dominantní postavení - bylo definováno SD jako hospodářsky silné postavení, které podnik má a které mu umožňuje, aby zabraňoval efektivní soutěži, protože mu dává sílu chovat se do značné míry nezávisle na svých konkurentech, odběratelích a spotřebitelích. Zákaz zneužívání dominantního postavení - čtyři příklady zneužívání: a) v přímém nebo nepřímém vynucování nepřiměřených nákupních nebo prodejních cen anebo jiných nerovných obchodních podmínek; b) Omezování výroby, odbytu,nebotechnického vývoje na úkor spotřebitelů, c) v uplatňování rozdílných podmínek vůči obchodním partnerům při plnění stejné povahy, čímž jsou někteří partneři znevýhodňováni v hospodářské soutěži; d) v podmiňování uzavření smluv tím, že druhá strana přijme další plnění, která ani věcně, ani podle obchodních zvyklostí s předmětem těchto smluv nesouvisejí.

4 Aplikace ustanovení o hospodářské soutěži (antitrustové právo) - Komisi a národním soutěžním úřadům jsou svěřeny tyto pravomoci: a. zjišťovat skutkový stav při posuzování jednotlivých případů domnělého nebo skutečného porušení b. rozhodovat o důsledcích porušení - Komise rozhoduje ex offo nebo na základě stížnosti, kterou může podat podnik (soutěžitel) s oprávněným zájmem nebo členský stát. - Vlastní rozhodnutí Komise může zahrnovat: - Uložení povinnosti ukončit protiprávní chování - Event. přijetí předběžného opatření - Event. přijetí závazků (tj. slibů či záruk podniků) vztahujících se k nařízeným opatřením - Ukládat sankce Právo koncentrací (kontrola fúzí podniku) - má dvě protikladné stránky: a) sloučený podnik má zpravidla silnější postavení na trhu, může lépe překonat ekonomické potíže a jeho činnost je obecně efektivnější b) znamená zmenšování počtu soutěžitelů na trhu, a tedy kvantitativní omezování soutěže - Výsledkem sloučení mohou být dvě různé situace: a) Podnik a se sloučí s podnikem b tak, že ho pohltí (a tedy se zvětší), aniž by sám změnil svůj statut (a+b = A). b) Druhý případ je ten, že sloučením dvou nebo více podniků vznikne nový subjekt (a+b = C). Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) - ochrana hospodářské soutěže v ČR institucionálně zajišťována tímto Úřadem se sídlem v Brně. - přísluší mu vytvářet podmínky pro podporu a ochranu hospodářské soutěže, vykonávat dohled při zadávání veřejných zakázek a veřejné podpory a vykonávat další působnosti stanovené zvláštními zákony. Regulace státních podpor - Podpory poskytované státy, jako forma státního intervencionismu, v zásadě a) narušují hospodářskou soutěž nejen v národním měřítku, ale i v měřítku EU a zároveň b) narušují obchod mezi členskými státy, tedy volný pohyb zboží, neboť vedou ke ztížení postavení dovozců. Podpory slučitelné s vnitřním trhem - se řadí do dvou kategorií: a) podpory bez dalšího považované vždy za slučitelné s vnitřním trhem a b) podpory, které mohou být takto kvalifikovány, což záleží na stanovisku Komise. Podpory vždy slučitelné s vnitřním trhem - Jsou to: a) podpory sociální povahy poskytované individuálním spotřebitelům za podmínky, že jsou poskytovány bez diskriminace podle původu výrobků b) podpory určené k náhradě škod způsobených přírodními pohromami nebo jinými mimořádnými událostmi.

5 Za slučitelné s vnitřním trhem mohou být v souladu s rozhodnutím Komise považovány: a) podpory, které mají napomáhat hospodářskému rozvoji oblastí s mimořádně nízkou životní úrovní nebo s vysokou nezaměstnaností, b) podpory, které mají napomáhat uskutečnění některého významného projektu společného evropského zájmu, c) podpory, které mají napravit vážnou poruchu v ekonomice některého členského státu, d) podpory, které mají usnadňovat rozvoj určitých hospodářských činností nebo oblastí, e) podpory, které mají napomáhat kultuře a zachování kulturního dědictví, f) jiné druhy podpor, které mohou být určeny rozhodnutím Rady. Komise tyto výjimky povoluje po posouzení, zda vyhovují těmto kritériím: - podpora rozvoje, který je v zájmu EU jako celku, - nezbytnost podpory, tedy nemožnost dosáhnout žádoucího účinku jiným způsobem, - přiměřenost výše podpory a její formy. Právo veřejných zakázek - členské státy nemohou zakázky zásadně vyhrazovat domácím podnikům. - veřejná soutěž na veřejnou zakázku musí být vyhlášena v měřítku EU; nesmí existovat diskriminace uchazečů z jiných členských států. Přezkumné řízení - koná nezávislý orgán v případě pochybností o regulérnosti - při zjištění neregulérnosti je možno: - přijmout předběžné opatření, aby se zabránilo dalšímu poškozování zájmů, - zrušit napadené rozhodnutí, - případně rozhodnout o náhradě škody. - Komise může zahájit řízení týkající se vynucení práva EU

SMLOUVA O ZALOŽENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

SMLOUVA O ZALOŽENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ Tento text je konsolidovanou verzí Smlouvy o založení Evropského společenství a byl vytvořen odborem komunitárního práva pro pracovní potřebu Ministerstva zahraničních věcí České republiky za účelem zpřehlednění

Více

PŘEDSEDA VLÁDY. vyhlašuje

PŘEDSEDA VLÁDY. vyhlašuje PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 340/2004

Více

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU Zpracoval:

Více

SMLOUVA O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE

SMLOUVA O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE SMLOUVA O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (VE ZNĚNÍ LISABONSKÉ SMLOUVY) Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny PI 1.189 LEDEN 2008 Dokument byl vytvořen na základě znění návrhu Lisabonské smlouvy,

Více

Podnikání = Soustavná činnost, Prováděná samostatně podnikatelem, Vlastním jménem, Na vlastní odpovědnost, Za účelem dosažení zisku

Podnikání = Soustavná činnost, Prováděná samostatně podnikatelem, Vlastním jménem, Na vlastní odpovědnost, Za účelem dosažení zisku Právní formy podnikání - Osobní vlastnictví - Partnerství - Kapitálová společnost - Formy vlastnictví - Druh závazků - Výše zakladatelských nákladů - Doba trvání podnikání - Možnost přenosu práv - Kapitálová

Více

VEŘEJNÁ PODPORA: OTÁZKY SPOJENÉ S POSUZOVÁNÍM EXISTENCE

VEŘEJNÁ PODPORA: OTÁZKY SPOJENÉ S POSUZOVÁNÍM EXISTENCE VEŘEJNÁ PODPORA: OTÁZKY SPOJENÉ S POSUZOVÁNÍM EXISTENCE VEŘEJNÉ PODPORY, JEJÍ SLUČITELNOSTI SE SMLOUVOU O ZALOŽENÍ ES A PROCEDURÁLNÍ POSTUPY (STRUČNÝ PŘEHLED KOMUNITÁRNÍ ÚPRAVY) Zpracovatelé: Část A: Mgr.

Více

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group Studie byla spolufinancována Evropskou unií (SROP, opatřen ení 5.2 TP RPS) STUDIE VEŘEJN EJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLN LNÍCH FONDŮ V LETECH 2007-2013 2013 Ministerstvo pro místnm stní rozvoj Odbor

Více

METODIKA K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÝCH PODPOR A PODPOR DE MINIMIS

METODIKA K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÝCH PODPOR A PODPOR DE MINIMIS PŘÍLOHA Č. 1 SMĚRNICE S 2/2010 o poskytování veřejných podpor a podpor de minimis METODIKA K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÝCH PODPOR A PODPOR DE MINIMIS 1 VEŘEJNÁ PODPORA Veřejnou podporou se rozumí podpora poskytovaná

Více

STUDIE VEŘEJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ Obecná část

STUDIE VEŘEJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ Obecná část STUDIE VEŘEJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ Obecná část PBA Group Prague-Brussels Advisory Group OBSAH: Použité pojmy a zkratky 3 Předmět zadání 4 Pojetí studie 4 Hodnocení 4 Obecná doporučení

Více

VÝBĚR LEGISLATIVY K VEŘEJNÉ PODPOŘE

VÝBĚR LEGISLATIVY K VEŘEJNÉ PODPOŘE VÝBĚR LEGISLATIVY K VEŘEJNÉ PODPOŘE Státní či veřejnou podporu upravují v evropském prostoru především následující právní předpisy: 1) Články 87 a 88 Smlouvy o ES 2) Nařízení Rady (ES) č. 994/98 ze dne

Více

2004L0018 CS 01.01.2009 007.001 1

2004L0018 CS 01.01.2009 007.001 1 2004L0018 CS 01.01.2009 007.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/18/ES ze dne

Více

RÁMEC SPOLEČENSTVÍ PRO STÁTNÍ PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

RÁMEC SPOLEČENSTVÍ PRO STÁTNÍ PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ 30.12.2006 CS Úřední věstník Evropské unie C 323/1 I (Informace) KOMISE RÁMEC SPOLEČENSTVÍ PRO STÁTNÍ PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ (2006/C 323/01) Strana 1. ÚVOD...................................................................................................

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU 28.3.2014 Úřední věstník Evropské unie L 94/243 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky,

Více

Veřejná podpora. studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu

Veřejná podpora. studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Vzdělávací modul č.: 4 Veřejná podpora studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659, spolufinancovaného

Více

Informační list č. 4/2005

Informační list č. 4/2005 Informační list č. 4/2005 Veřejná podpora - definice Dle čl. 87 odst. 1 Smlouvy o založení Evropských společenství je za veřejnou podporu považována taková podpora, která je poskytována ze státních prostředků,

Více

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI III. NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013

Více

NÁVRH ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Hlava I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

NÁVRH ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Hlava I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ NÁVRH ZÁKON ze dne...2016 o zadávání veřejných zakázek Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Hlava I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět zákona (1) Tento zákon zapracovává

Více

137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006. o veřejných zakázkách

137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006. o veřejných zakázkách 137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o veřejných zakázkách Změna: 110/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 76/2008 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 110/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 417/2009 Sb.

Více

Podmínky provádění kontroly a vlastní kontrolní mechanismy zadávání veřejných zakázek. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D

Podmínky provádění kontroly a vlastní kontrolní mechanismy zadávání veřejných zakázek. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D Podmínky provádění kontroly a vlastní kontrolní mechanismy zadávání veřejných zakázek JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D Transparency International - Česká republika Projekt: Transparentní veřejné zakázky Koordinátor

Více

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy I. ÚVOD...VIII II. OBECNĚ K OCHRANĚ SPOTŘEBITELE A JEJÍ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ...VIII III. ÚPRAVA OCHRANY

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 BRNO květen 2003 OBSAH I. ÚVOD...3 II. LEGISLATIVNÍ ČINNOST ÚŘADU 1. NOVELY ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK...7 2. STAV PŘÍPRAVY

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci orgán pro METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 Verze: 3 Červenec 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Více

Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na

Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

Více

1) Prameny obch. práva (obecně, v evr.právu a č. právu, působnost obch.zákoníku)

1) Prameny obch. práva (obecně, v evr.právu a č. právu, působnost obch.zákoníku) 1) Prameny obch. práva (obecně, v evr.právu a č. právu, působnost obch.zákoníku) O českém právním systému a obecně i o celém kontinentálním právu lze říci, že se jedná o psané právo, protože za prameny

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/34/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/34/EU L 343/32 Úřední věstník Evropské unie 14.12.2012 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru (přepracované

Více

D I P L O M O V Á P R Á C E

D I P L O M O V Á P R Á C E JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání marketing a management D I P L O M O V Á P

Více

2004L0049 CS 18.12.2009 002.001 1

2004L0049 CS 18.12.2009 002.001 1 2004L0049 CS 18.12.2009 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/49/ES ze dne

Více

Leonardo da Vinci. Ochrana osobních údajů

Leonardo da Vinci. Ochrana osobních údajů Leonardo da Vinci Ochrana osobních údajů Vybrané otázky. Příručka pro podnikatele. OBSAH PŘEDMLUVA 4 1. ÚVOD 5 2. EVROPSKÁ A NÁRODNÍ LEGISLATIVA A ZÁKLADNÍ DEFINICE 6 2.1. Evropské a národní zákony o ochraně

Více

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bakalářská práce Autor: Evgeniya Bibik Bankovní management, bankovní manažer

Více