Pokyny pro vypracování maturitní práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pokyny pro vypracování maturitní práce"

Transkript

1 Pokyny pro vypracování maturitní práce Při vypracování práce se řiďte následujícími pokyny. Pro lepší orientaci je v příloze tohoto dokumentu přiložen VZOR zpracování maturitní práce. Charakteristika jednotlivých částí práce a řazení listů práce Titulní strana (1. list) - (nečísluje se, do číslování stran se nezapočítává) viz VZOR v příloze Zadání práce (2. list) - zadání práce, vedoucí maturitní práce (nečísluje se, do číslování stran se nezapočítává) Prohlášení autora (3. list) - (strana č. 1 číslo se na stránce neuvádí) - Prohlášení je umístěno v dolní části další stránky: Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval(a) samostatně a použil(a) jen literárních pramenů a informací, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury a zdrojů informací. V Moravské Třebové dne.. podpis Anotace (4. list) - (strana č. 2 číslo se neuvádí) - Anotace má krátce shrnout obsah a účel práce a upozornit na nové poznatky a hlavní závěry. Je stručná (obvykle nepřesahuje 200 slov). Píše se ve třetí osobě trpného rodu. Neobsahuje vysoce odborné výrazy ani odkazy na literaturu. Obsah práce (5. list) - (strana č. 3 od tohoto místa se již číslo strany uvádí) - Musí být úplný, včetně příloh, vytvořený nástroji textového editoru. VZOR: OBSAH ÚVOD NADPIS PRVNÍ ÚROVNĚ NADPIS DRUHÉ ÚROVNĚ Nadpis třetí úrovně... 8 ZÁVĚR SEZNAM OBRÁZKŮ A TABULEK POUŽITÁ SEZNAM POUŽITÉ LITERATURA LITERATURY... A ZDROJŮ INFORMACÍ 14 SEZNAM PŘÍLOH PŘÍLOHY -1-

2 Členění (struktura) práce: Úvod - Autor vymezí problém, kterým se práce zabývá, charakterizuje problematiku, představí cíle. Vlastní text práce - Podrobně charakterizujte sledovanou problematiku, uveďte postup a výsledky vlastní zkušenosti a navrhněte řešení problémů. - Práci logicky rozčleňte do kapitol. Závěr - Shrnuje obsah a výsledky práce. Napište, jak se podařilo naplnit cíle. Poznámky - Pouze pokud nejsou uvedeny pod čarou na příslušné straně textu. Seznam použité literatury a zdrojů informací - literatura, www stránky, Seznam obrázků, tabulek, příloh - jsou-li použity Přílohy - jsou-li použity Požadavky na formální úpravu V této části jsou sepsány požadavky na formální úpravu maturitní práce bez ohledu na umístění ve struktuře práce. Nadpisy pro formát nadpisů používejte styly jednotlivé kapitoly číslujte, použijte víceúrovňové číslování arabskými číslicemi!!!na konci značení číslicemi se nedělá tečka (např ) použijte maximálně 3 úrovně číslování každá kapitola nejvyšší úrovně bude začínat vždy na nové stránce. nečíslujte tyto nadpisy: Obsah, Úvod, Závěr, Seznam obrázků a tabulek, Seznam použité literatury a zdrojů informací, Seznam příloh, Přílohy pro zvýraznění nadpisů použijte buď tučný řez téhož písma, které je použito pro základní text, nebo jiné písmo např. bezpatkové velikost písma se volí větší než velikost písma základního, přičemž vyšším úrovním titulků přísluší větší velikost písma. Maximální velikosti nadpisu volte 18 bodů. název kapitoly se graficky zvýrazňuje pouze jedním způsobem, tedy buď tučným písmem, nebo kurzívou, nikoliv kombinací těchto způsobů do názvu kapitoly se nevkládají odkazy na poznámky pod čarou pro nadpisy všech úrovní se obvykle používá jednotný způsob vodorovného zarovnání, nejčastěji k levému okraji -2-

3 Základní text Nejpotřebnější vlastností základního textu maturitní práce je dobrá čitelnost, která závisí na použitém druhu, řezu a velikosti písma. Písmo patkové - Times New Roman, řez obyčejný, velikost 12 bodů nebo písmo bezpatkové - Calibri, řez obyčejný, velikost 12 bodů; (pro nadpisy kapitol maximálně 18 bodů ) Zarovnání: do bloku (je vhodné použít dělení slov), výjimkou mohou být např. matematické výrazy Odsazení: žádné Pro zvýraznění začátku odstavce se může 1. řádek odsadit od levého okraje (1,25 cm). Mezery mezi odstavci: 6 pt (bodů). Text odstavce vždy píšeme bezprostředně od levého okraje, a to včetně odrážek (s možnou výjimkou u víceúrovňových odrážek tam, kde to poslouží přehlednosti). Řádkování 1,5 řádku). Tip: V nabídce Tok textu bývá vhodné zapnout tzv. kontrolu osamocených řádků, čímž zabezpečíme, aby žádná stránka nezačínala ani nekončila odtrženým samotným řádkem odstavce z předchozí či následující strany. Zvýraznění textu - Různé klíčové pojmy a důležité fráze. K zvýraznění se nejčastěji používá jiný řez téhož písma - nejlépe kurzíva, nebo tučné písmo. Zcela nevhodným způsobem zvýraznění je podtržení. Obrázky, tabulky, grafy a jejich popisky - Každý obrázek, tabulka, graf apod bude číslován a bude mít stručný popisek. Obrázek musí být srozumitelný i bez okolního textu Například: Tabulka 7: Indexy lomu křehkých materiálů Obrázek 14: Dělení buňky ostrým nožem Požadavky na typografii - jednopísmenné předložky a spojky v celém textu musí být upraveny tak, aby se neocitly osamocené na konci řádku - mezi nadpisy musí být alespoň jeden úplný řádek textu, nesmí být dva nadpisy hned za sebou - stránka nesmí končit samostatným nadpisem bez textu, musí za ním být alespoň jeden úplný řádek textu - na začátku stránky musí být buď nadpis, nebo alespoň jeden úplný řádek textu. Stránka nesmí začínat neúplným řádkem ani prázdným řádkem. Pokud by některá z výše uvedených podmínek nebyla splněna, je třeba text upravit (doplnit/odebrat slova, věty). Seznam použité literatur y a zdrojů informací (viz n o r m a Č S N ISO ) - Jednotlivé položky zapište, očíslujte a seřaďte podle abecedy (viz příloha tohoto dokumentu). Využijte k tomu prostředky programu MS Word nebo Seznam použitého SW - Přednostně je třeba používat SW, kterým je škola vybavena. V případě užití SW, na který nemá škola licenci, je třeba tuto skutečnost konzultovat s vedoucím práce. V takovém případě bude žák prezentovat svoji práci na PC, na němž je příslušný SW legálně nainstalován. Rejstřík - Při velkém rozsahu práce by měl být její součástí i seznam použitých odborných výrazů (rejstřík), který podstatně usnadňuje vyhledávání. Začíná titulkem, který je následován abecedně seřazeným seznamem hesel. -3-

4 - Titulek (nadpis) je vhodné naformátovat stejně jako nadpisy kapitol (ovšem bez čísla) a pro hesla použít stejné písmo jako pro základní text, obvykle menšího stupně. Kvůli úspoře místa se rejstřík sází do dvou i více paralelních sloupců. Seznam příloh - Uveďte seznam příloh, nejprve napište číslo přílohy, po dvojtečce uveďte její název a do závorky napište, o jaký druh přílohy se jedná - obrázek, tabulka, graf, atd. Například: Příloha č. 1: Okolí Moravské Třebové (obrázek) Tato strana je poslední číslovaná, stránky se samotnými přílohami se nečíslují nebo se číslují římskými číslicemi. Do počtu znaků se nepočítají. Přílohy - Tabulky, obrázky, grafy a jiné grafické objekty lze vkládat přímo do textu. Někdy je však vhodnější vložit je na konec práce do přílohy (např. kvůli rozměrům). Pokud máte více příloh, číslujte je. Každou přílohu uveďte samostatně na stránce a označte ji číslem, po dvojtečce uveďte její název a na další řádek vložte vlastní obsah přílohy. Stránky s přílohami nečíslujte. Další pokyny k práci Rozsah maturitní práce je stran hlavního textu, počítáno od úvodu po závěr; nepočítají se přílohy ani úvodní stránky. Práci vypracujte pomocí programu MS Word. Použijte formát papíru A4, pište jednostranně. Okraje stránky: nahoře 2,5 cm, dole 2,5 cm, vpravo 1,5 cm, vlevo 3,5 cm. Pro text v tabulkách (v přílohách i v textu příloh) se doporučuje typ písma Arial, velikost 8. Číslování stran - arabskými číslicemi v zápatí stránky. Barevné obrázky lze použít, barevné písmo ne. Je třeba správně používat odborné termíny. V poslední fázi zpracování maturitní práce proveďte jazykovou korekturu (kontrolu pravopisu). Kopírování cizích textů (internet, literatura, apod) může být jen v nezbytně nutné míře. Nadužívání je důvodem k odmítnutí práce a to i tehdy, když budou zdroje uvedeny. Použití cizího textu bez uvedení zdroje je hodnoceno nedostatečně. Jazyková stránka je součástí hodnocení maturitní práce, stejně tak dodržování zásad práce s textovým editorem. Hrubé porušení zásad práce s textovým editorem nebo hrubé pravopisné či stylistické chyby sníží úroveň práce bez ohledu na obsah a mohou být důvodem k vrácení práce a jejímu přepracování. Stejně tak je hodnocena formální úprava daná touto Metodickou pomůckou ke zpracování maturitní práce. ODEVZDÁNÍ PRÁCE: 1) ve 2 svázaných vyhotoveních (např. v kroužkové vazbě) svému vedoucímu práce 2) elektronickou verzi zašlete em svému vedoucímu práce - Soubor bude ve formátu MS Word s názvem odpovídajícím vzoru: označení třídy_příjmení a jméno_mp (např.: C4A_Novák Jaroslav_MP). - V případě vložení přílohy do práce (výkresová dokumentace, CD/DVD, atd.) bude uvnitř zadní části desek vytvořena kapsa a příloha do ní vložena. -4-

5 Příloha: Vzor zpracování maturitní práce -5-

6 VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ Moravská Třebová, Jevíčská 937/7 URL: tel.: MATURITNÍ PRÁCE název práce Studijní obor: Třída: M/01 Technické lyceum C4A Školní rok: 2014/2015 jméno a příjmení autora

7 VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ , Moravská Třebová, Jevíčská 937/7 URL: tel.: Studijní obor: 78-42M/01 Technické lyceum škol. rok: 2014/2015 ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Příjmení a jméno žáka, třída:

8 Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval(a) samostatně a použil(a) jsem literárních pramenů a informací, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury a zdrojů informací. V Moravské Třebové dne. Podpis

9 Anotace

10 Obsah Úvod Archetypy výchovy Platónská paideia Platon a jeho doba Ideální stát a výchova Ideální člověk a výchova atd Vzdělávání 2.1 Systém vzdělávání Závěr Seznam použité literatury a zdrojů informací Seznam příloh Přílohy -3-

11 Úvod Rád bych prostřednictvím své práce vytvořil čtenáři ucelený přehled o problematice výchovy a vzdělávání. V první kapitole se zabývám -4-

12 1 Archeotypy výchovy 1.1 Platónská paidea Historie je velmi bohatá a dlouhá. Cestování a poznávání vzdálenějšího okolí doprovázelo rozvoj starověkých civilizací a svým způsobem bylo podmínkou jejich úspěšného rozvoje Platon a jeho doba

13 Závěr Výchova je významný -6-

14 Seznam použité literatury a zdrojů informací: např.: (citace knihy) [1] CANTÚ, MARCO: Mistrovství v Delphi 2 pro Windows 95/NT. První vydání, Praha, Computer Press, ISBN (citace článku ze seriálové publikace např. v časopise, novinách apod,) [2] KOUBSKÝ, PETR: Od DTP k pre-pressu. Softwarové noviny, ročník VI/1995, číslo 5, strany ISSN (elektronické publikace přiložené na fyzickém nosném médiu -například CD), lze doporučit obdobnou strukturu údajů, jako pro citace publikací tištěných. (citace internetového zdroje) - je navíc nutno uvést webovou adresu (URL): [3] Osobnosti hospodářských dějin. Euroekonom.cz [online]. [cit ]. Dostupné z: [4] KLIMÁNKOVÁ, Gabriela. Pojištění chat a chalup: které je nejlevnější?. In: Měšec: váš průvodce finančním světem [online]. [cit ]. Dostupné z: Pozn. Pro elektronický dokument je nutné uvést kompletní adresu. Pouze v případě, že jste čerpali více informací z celého webu, stačí uvést adresu úvodní stránky. Pozor: v případě, že máte ve Wordu nastaveno automatické formátování, odkaz se podtrhne a zabarví, to je nutno zrušit odebráním hypertextového odkazu. -7-

15 Seznam příloh Příloha č. 1: Příjezdy zahraničních osob čerpáno z Českého statistického úřadu (tabulka) Příloha č. 2: Okolí Moravské Třebové (obrázek) -8-

16 Přílohy (Může se jednat např. o diskety, výpisy zdrojových textů programů, samostatně tištěné listy s barevnou grafikou, soubory fotografií apod. Papírové přílohy, jejichž listy mají stejné rozměry, jako běžné listy dokumentu mohou být vloženy na jeho konec. Jiné přílohy se umisťují odděleně, musí však být nějakým způsobem fixovány, aby při manipulaci s dokumentem nemohlo dojít k jejich poškození či ztrátě a označeny (popsány). Výčet všech příloh je součástí obsahu dokumentu maturitní práce, uvádí se na jeho konci. Také v úvodní kapitole je nutno veškeré přílohy vyjmenovat a popsat jejich funkci.) Např. Příloha č. 1: Příjezdy zahraničních osob čerpáno z Českého statistického úřadu Pramen: Policie České republiky v osobách Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Ukazatel Příjezdy celkem podle druhu dopravy v tom: podle států v tom: silniční železniční letecká ze sousedních států v tom: Německo Rakousko Polsko Slovensko letiště x x ze států s vízovou povinností z ostatních států bez vízové povinnosti

17 Příloha č. 2: Okolí Moravské Třebové

Pokyny pro vypracování maturitní práce

Pokyny pro vypracování maturitní práce Pokyny pro vypracování maturitní práce Při vypracování práce se řiďte následujícími pokyny. Pro lepší orientaci je v příloze tohoto dokumentu přiložen VZOR zpracování maturitní práce. Charakteristika jednotlivých

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

Masarykova střední škola chemická

Masarykova střední škola chemická Masarykova střední škola chemická Křemencova 12/179,116 28 Praha 1 URL: http://www.mssch.cz Tel: 222 924 444 e-mail: info@mssch.cz Formální úprava ročníkové práce Obsah 1 ÚVOD 2 POKYNY PRO DIGITÁLNÍ PODOBU

Více

Formální úprava maturitní práce

Formální úprava maturitní práce Formální úprava maturitní práce 2014/15 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Členění práce... 4 2.1 Úvodní část... 4 2.2 Textová část... 6 2.3 Závěrečná část... 6 3. Provedení dokumentu... 7 3.1 Formátování textu...

Více

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT V rámci maturity mohou studenti vykonat dobrovolnou maturitní zkoušku z informačních a komunikačních technologií (dále IKT). Součástí této maturitní

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

Doporučení k psaní textů ročníkových a seminárních prací

Doporučení k psaní textů ročníkových a seminárních prací Doporučení k psaní textů ročníkových a seminárních prací Pro zpracování ročníkových a seminárních prací platí od března 1997 doporučení mezinárodní normy ČSN ISO 7144 Dokumentace - Formální úprava disertací

Více

Metodické pokyny ke zpracování absolventské práce

Metodické pokyny ke zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace Metodické pokyny ke zpracování absolventské

Více

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu RNDr.Bronislava Vláčilová Ing. Milan Koudelka Vydáno pro vnitřní potřebu školy 2013 OBSAH Úvod...2 1. Téma absolventské práce...2 2. Cíl absolventské práce...2

Více

Formální úprava absolventské práce

Formální úprava absolventské práce Formální úprava absolventské práce Student by měl odevzdat i po formální stránce kvalitní práci nejen proto, že se to vyžaduje a je to součást hodnocení práce, ale též proto, že při dodržení základních

Více

Pravidla pro tvorbu ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ

Pravidla pro tvorbu ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ Pravidla pro tvorbu ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ AHOL Vyšší odborná škola Mgr. Michaela Drozdová, Ph.D. Ostrava, 2013 Obsah Zadání a téma absolventské práce... 4 Struktura absolventské práce... 4 Přední deska

Více

BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS

BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS Cílem závěrečné práce je prokázat schopnost písemně formulovat výsledky samostatné odborné, resp. vědecké práce, prováděné pod dohledem vedoucího práce. Její obsah

Více

Diplomový seminář příručka k tvorbě absolventské práce Mgr. Stanislava Špirková

Diplomový seminář příručka k tvorbě absolventské práce Mgr. Stanislava Špirková AHOL Vyšší odborná škola o.p.s., Ostrava - Zábřeh Diplomový seminář příručka k tvorbě absolventské práce Mgr. Stanislava Špirková Vydáno pro vnitřní potřebu školy 2006 OBSAH Úvod...1 1. Téma absolventské

Více

POKYNY A PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE NA SGJŠ

POKYNY A PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE NA SGJŠ POKYNY A PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE NA SGJŠ Smyslem maturitní práce je prokázat, že student umí pracovat s odbornou literaturou, je schopen samostatně vyhledávat a třídit informace, prokázat vlastní

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací Příbram 2015 Vzor textu na deskách absolventské práce Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA JANA KAPOUNOVÁ

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA JANA KAPOUNOVÁ OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE JANA KAPOUNOVÁ OSTRAVA 2003 Obsah 1 Úvod...................................................... 2 Diplomová práce..............................................

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce Ostrava 2011 1. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_20 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, roč. Anotace Přínos/cílové kompetence

Více

METODICKÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

METODICKÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE METODICKÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE (Obsah a forma bakalářské práce) Antonín Řehoř 2006 OBSAH 1. Poznámky související s legislativou 3 2. Vše podstatné kolem bakalářské práce 5 3. Role subjektů

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE V diplomové práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního zadaného

Více

SEMINÁRNÍ A ZÁVĚREČNÉ PRÁCE (SP/BP/DP)...

SEMINÁRNÍ A ZÁVĚREČNÉ PRÁCE (SP/BP/DP)... OBSAH 1 SEMINÁRNÍ A ZÁVĚREČNÉ PRÁCE (SP/BP/DP)... 2 1.1 SEMINÁRNÍ PRÁCE... 2 1.2 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE... 2 1.3 ROZSAH PRÁCE... 3 1.4 TÉMA, NÁZEV A ZADÁNÍ PRÁCE... 3 2 OBSAH A STRUKTURA... 4 2.1 SEMINÁRNÍ PRÁCE...

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci)

DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci) DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, ) Ing. Jana Drašarová, Ph.D. Ing. Gabriela Krupincová listopad 2004, poslední aktualizace listopad 2010. Obsah Úvod...3 2. Harmonogram...3

Více

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce 25 45 65 50 (VZOR ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE) Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu Název práce 25 Studijní obor: Technické lyceum 78 42

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

Doporučení pro zpracování bakalářské práce

Doporučení pro zpracování bakalářské práce Vysoká škola regionálního rozvoje Doporučení pro zpracování bakalářské práce Bakalářskou prací (BP) student prokazuje, že je schopen řešit a písemně prezentovat zadaný problém a obhájit své vlastní přístupy

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ČESKÉ BUDĚJOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2013) Tyto pokyny se také přiměřeně vztahují k vypracování seminárních

Více

Zpracování kvalifikačních prací metodická pomůcka pro psaní závěrečných a studentských vědeckých odborných prací

Zpracování kvalifikačních prací metodická pomůcka pro psaní závěrečných a studentských vědeckých odborných prací Vysoká škola obchodní a hotelová Alena Klapalová, Jakub Trojan, Zdeněk Málek Zpracování kvalifikačních prací metodická pomůcka pro psaní závěrečných a studentských vědeckých odborných prací Brno 2013 Recenzent:

Více

Věrtel typografických pravidel a doporučení (pro psaní DP)

Věrtel typografických pravidel a doporučení (pro psaní DP) Věrtel typografických pravidel a doporučení (pro psaní DP) 1 JSME UVÁDĚNI DO TAJŮ PŘÍRUČKY...1 2 DOZVÍDÁME SE NÁLEŽITOSTI DIPLOMOVÉ PRÁCE...2 3 SÁZÍME TEXT...2 3.1 ROZVRHUJEME STRÁNKY...2 3.2 DÁVÁME SI

Více