Pokyny pro vypracování absolventské práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pokyny pro vypracování absolventské práce"

Transkript

1 Pokyny pro vypracování absolventské práce Při vypracování práce se řiďte následujícími pokyny. Pro lepší orientaci je v příloze tohoto dokumentu přiložen VZOR zpracování absolventské práce. Charakteris tika jednotlivých čás tí práce a řazení lis tů práce Titulní strana (1. list) - (nečísluje se a do číslování stran se nezapočítává) viz VZOR v příloze Zadání práce (2. list) - zadání práce, vedoucí absolventské práce (nečísluje se a do číslování stran se nezapočítává) Prohlášení autora (3. list) - (strana 1 číslo se neuvádí) - je umístěno v dolní části další stránky: Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval(a) samostatně a použil(a) jen literárních pramenů a informací, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury a zdrojů informací. V Moravské Třebové dne.. podpis Anotace (4. list) - (strana 2 číslo se neuvádí) Vložte vlastní anotaci v češtině o délce řádků, anotace stručně vystihuje, čím se daná práce zabývá. Píše se ve třetí osobě trpného rodu. Neobsahuje vysoce odborné výrazy, ani odkazy na literaturu. Annotation Vložte vlastní anotaci v angličtině o délce řádků; anotace stručně vystihuje, čím se daná práce zabývá. Klíčová slova Uveďte 5-10 slov v češtině, která vystihují obsah práce. Keywords Uveďte 5-10 slov v angličtině, která vystihují obsah práce. -1-

2 Obsah práce (5. list) - (strana 3 od tohoto místa se již číslo strany uvádí) - Musí být úplný, včetně příloh, vytvořený nástroji textového editoru. VZOR: OBSAH ÚVOD NADPIS PRVNÍ ÚROVNĚ NADPIS DRUHÉ ÚROVNĚ Nadpis třetí úrovně... 8 ZÁVĚR SEZNAM OBRÁZKŮ A TABULEK SEZNAM POUŽITÁ POUŽITÉ LITERATURA... LITERATURY A ZDROJŮ INFORMACÍ 14 SEZNAM PŘÍLOH PŘÍLOHY Obsah práce podrobněji: Úvod - Autor vymezí problém, kterým se práce zabývá, charakterizuje problematiku, představí cíle Vlastní práce - Podrobně charakterizujte sledovanou problematiku, uveďte postup a výsledky vlastní zkušenosti a navrhněte řešení problémů. - Práci logicky rozčleňte do kapitol. Každá kapitola nejvyšší úrovně začíná na nové stránce. - Jednotlivé kapitoly číslujte, použijte víceúrovňové číslování arabskými číslicemi. Na konci značení číslicemi se nedělá tečka (např ) Pokyny pro formátování textu Nadpisy: nečíslujte nadpisy - Obsah, Úvod, Závěr, Seznam obrázků a tabulek, Seznam použité literatury a zdrojů informací, Seznam příloh, Přílohy pro zvýraznění nadpisů se používá nejčastěji tučný řez téhož písma, které je použito pro základní text, nebo i jiné písmo, které pak musí být výrazně odlišné, například bezpatkové velikost písma se volí obvykle větší než velikost písma základního, přičemž vyšším úrovním titulků přísluší větší velikost písma. Maximální velikosti nadpisu volte 18 bodů název kapitoly se graficky zvýrazňuje pouze jednou, tedy buď tučným písmem nebo kurzívou, nikoliv kombinací těchto způsobů do názvu kapitoly se nevkládají odkazy na poznámky pod čarou pro nadpisy všech úrovní se obvykle používá jednotný způsob vodorovného zarovnání, nejčastěji k levému okraji -2-

3 Základní text: Nejpotřebnější vlastností základního textu maturitní práce je dobrá čitelnost, která závisí především na použitém druhu, řezu a velikosti písma. Písmo se volí nejčastěji patkové - Times New Roman, řez obyčejný a velikost nejlépe 12 bodů, pro nadpisy kapitol maximálně 18 bodů (bezpatková písma se hodí pro titulky). Zarovnání: do bloku (je vhodné použít dělení slov), výjimkou mohou být např. matematické výrazy Odsazení: žádné Mezery mezi odstavci: 6 pt (bodů). Text odstavce vždy píšeme bezprostředně od levého okraje, a to včetně odrážek (s možnou výjimkou u víceúrovňových odrážek tam, kde to poslouží přehlednosti). Pro zvýraznění začátku odstavce se může 1. řádek odsadit od levého okraje (1,25 cm). Jednotlivé řádky základního textu se navzájem odsazují zhruba dvoubodovým prokladem (tj. při velikosti písma 12 = řádkování 1,5 řádku). Tip: V nabídce Tok textu bývá vhodné zapnout tzv. kontrolu osamocených řádků, čímž zabezpečíme, aby žádná stránka nezačínala ani nekončila odtrženým samotným řádkem odstavce z předchozí či následující strany. Vyznačování Účelem vyznačování je odlišně naformátovat takové části základního textu, které mají být vůči svému okolí opticky zvýrazněny - různé klíčové pojmy a důležité fráze. K vyznačování se nejčastěji používá jiný řez téhož písma - nejlépe kurzíva, nebo tučné písmo. Zcela nevhodným způsobem vyznačování je podtržení. Popisky a legendy Různé tabulky, grafy a obrázky můžeme vkládat i přímo za konkrétní text. Je-li tabulek, grafů, obrázků v textu více, číslujeme je průběžně. Popisek obsahuje: stručný popis prvku a případně i číslování. Například: Tabulka 7: Indexy lomu křehkých materiálù Obrázek 14: Dělení buňky ostrým nožem Závěr - Shrnuje obsah a výsledky práce. Napište, jak se podařilo naplnit cíle. Seznam použité literatury a zdrojů informací - Seznam literatury se uvádí na konci práce. Jednotlivé položky zapište a očíslujte a seřaďte je podle abecedy (viz příloha tohoto dokumentu). Seznam použitého SW - Přednostně je třeba používat SW, kterým je škola vybavena. V případě užití SW, na který nemá škola licenci, je třeba tuto skutečnost konzultovat s vedoucím práce. V takovém případě bude žák prezentovat svoji práci na PC, na němž je příslušný SW legálně nainstalován. -3-

4 Rejstřík - Při velkém rozsahu práce by měl být její součástí i seznam použitých odborných výrazů (rejstřík), který podstatně usnadňuje vyhledávání. Začíná titulkem, který je následován abecedně seřazeným seznamem hesel. - Titulek (nadpis) je vhodné naformátovat stejně jako nadpisy kapitol (ovšem bez čísla) a pro hesla použít stejné písmo jako pro základní text, obvykle menšího stupně. Kvůli úspoře místa se rejstřík sází do dvou i více paralelních sloupců. Seznam příloh - Uveďte seznam příloh, nejprve napište číslo přílohy, po dvojtečce uveďte její název a do závorky napište, o jaký druh přílohy se jedná - obrázek, tabulka, graf, atd. Například: Příloha č. 1: Okolí Moravské Třebové (obrázek) Tato strana je poslední číslovaná, stránky se samotnými přílohami se nečíslují, nebo se číslují římskými číslicemi. Do počtu znaků se nepočítají. Přílohy Přílohy - Tabulky, obrázky, grafy a jiné grafické objekty lze vkládat přímo do textu. Někdy je však vhodnější vložit je na konec práce do přílohy (např. kvůli rozměrům). Pokud máte více příloh, číslujte je. Každou přílohu uveďte samostatně na stránce a označte ji číslem, po dvojtečce uveďte její název a na další řádek vložte vlastní obsah přílohy. Stránky s přílohami nemusíte číslovat. -4-

5 Další pokyny k práci Rozsah absolventské práce je stran hlavního textu, počítáno od úvodu po závěr; nepočítají se přílohy ani úvodní stránky. Práci vypracujte pomocí programu MS Word, případně po dohodě s vedoucím práce v jiném textovém procesoru. Okraje stránky: nahoře 2,5 cm, dole 2,5 cm, vpravo 1,5 cm, vlevo 3,5 cm. Použijte formát papíru A4, pište jednostranně. Pro text v tabulkách (v přílohách i v textu) se doporučuje typ písma Arial, velikost 8. Číslování stran - arabskými číslicemi v zápatí stránky. Barevné obrázky lze použít, barevné písmo ne. Je třeba správně používat odborné termíny. V poslední fázi zpracování maturitní práce proveďte jazykovou korekturu (kontrolu pravopisu). Jazyková stránka je součástí hodnocení absolventské práce, stejně tak dodržování zásad práce s textovým editorem. Hrubé porušení zásad práce s textovým editorem nebo hrubé pravopisné či stylistické chyby sníží úroveň práce bez ohledu na obsah a mohou být také důvodem k vrácení práce a jejímu přepracování. Stejně tak je hodnocena formální úprava daná touto Metodickou pomůckou ke zpracování absolventských prací. ODEVZDÁNÍ PRÁCE: 1) ve 2 svázaných vyhotoveních (1x v kroužkové vazbě, 1 x v knižní vazbě) svému vedoucímu učiteli 2) elektronickou verzi zašlete na CD V případě vložení přílohy do práce (výkresová dokumentace, CD, atd.) bude uvnitř zadní části desek vytvořena kapsa a příloha do ní vložena. -5-

6 Příloha: Vzor zpracování absolventské práce -6-

7 VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ Moravská Třebová, Jevíčská 7 URL: tel.: ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce Studijní obor: N/01 Ochrana vojsk a obyvatelstva Třída: VOŠ-3A Školní rok: 2012/2013 jméno a příjmení autora

8 Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval(a) samostatně a použil(a) jsem literárních pramenů a informací, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury a zdrojů informací. V Moravské Třebové dne. Podpis

9 Obsah Úvod Rozdíl mezi účetním hospodářským výsledkem a daňovým základem Účetní hospodářský výsledek podniku Transformace účetního hospodářského výsledku Položky, o které se navýší účetní hospodářský výsledek Položky, které snižují účetní hospodářský výsledek Daňový základ Rozdíly v účtování Druhy daní Závěr Seznam použité literatury a zdrojů informací Seznam příloh Přílohy

10 Úvod Jedná se o vypracovanou případovou účetní studii firmy Casiopea. Na základě zadání je proveden výpočet základu daně z příjmů právnických osob přes výsledek hospodaření až po výpočet samotné daně z běžné činnosti, včetně jejího zaúčtování. Dále text informuje nejen o termínech podání daňového přiznání k dani příjmů právnických osob a splatnosti daně, ale také o platebním kalendáři na rok Popisuje rozdíl mezi účetním hospodářským výsledkem a daňovým základem, i položkách navyšujících účetní hospodářský výsledek a položkách snižující účetní hospodářský výsledek. Věnuje se rozdílům v účtování o různých druzích daní, členění daní, i jejich účtování. Praktická část obsahuje zaúčtování v druhovém členění nákladů, výpočet odpisů a výsledovku s rozvahou

11 1 Rozdíl mezi účetním hospodářským výsledkem a daňovým základem 1.1 Účetní hospodářský výsledek podniku text 1.2 Transformace účetního hospodářského výsledku text -4-

12 Závěr -5-

13 Seznam použité literatury a zdrojů informací: Kniha: [1] CANTÚ, MARCO: Mistrovství v Delphi 2 pro Windows 95/NT. První vydání, Praha, Computer Press, Autorizovaný překlad z originálního anglického vydání Mastering Delphi 2 for Windows 95/NT.. ISBN Seriálová publikace, která je tvořena více svazky, které jsou vydávány se záměrem trvalého pokračování (noviny, časopisy, edice sborníkù konferencí atd.): [2] KOUBSKÝ, PETR: Od DTP k pre-pressu. Softwarové noviny, ročník VI/1995, číslo 5, strany ISSN Elektronické publikace přiložené na fyzickém nosném médiu (například CD), lze doporučit obdobnou strukturu údajů, jako pro citace publikací tištěných. V citacích webových stránek je navíc nutno uvést síťovou adresu (URL): [3] POLÁCH, EDUARD: Pravidla sazby diplomových prací. České Budějovice, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, 1998 (aktualizováno ) URL: (online ) Pozn. Pro elektronický dokument je nutné uvést kompletní adresu. Pouze v případě, že jste čerpali více informací z celého webu, stačí uvést adresu úvodní stránky. Pozor: v případě, že máte ve Wordu nastaveno automatické formátování, odkaz se podtrhne a zabarví, to je nutno zrušit odebráním hypertextového odkazu. -6-

14 Seznam příloh Příloha č.1:... Příloha č.2:

15 Přílohy (Může se jednat např. o diskety, výpisy zdrojových textů programů, samostatně tištěné listy s barevnou grafikou, soubory fotografií apod. Papírové přílohy, jejichž listy mají stejné rozměry, jako běžné listy dokumentu mohou být vloženy na jeho konec. Jiné přílohy se umisťují odděleně, musí však být nějakým způsobem fixovány, aby při manipulaci s dokumentem nemohlo dojít k jejich poškození či ztrátě a označeny (popsány). Výčet všech příloh je součástí obsahu dokumentu maturitní práce, uvádí se na jeho konci. Také v úvodní kapitole je nutno veškeré přílohy vyjmenovat a popsat jejich funkci.) Např. Příloha č. 1: Příjezdy zahraničních osob čerpáno z Českého statistického úřadu Pramen: Policie České republiky Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie v osobách Ukazatel Příjezdy celkem podle druhu dopravy v tom: silniční železniční letecká podle států v tom: ze sousedních států v tom: Německo Rakousko Polsko Slovensko letiště x x ze států s vízovou povinností z ostatních států bez vízové povinnosti

16 Příloha č. 2: Okolí Moravské Třebové -9-

Pokyny pro vypracování maturitní práce

Pokyny pro vypracování maturitní práce Pokyny pro vypracování maturitní práce Při vypracování práce se řiďte následujícími pokyny. Pro lepší orientaci je v příloze tohoto dokumentu přiložen VZOR zpracování maturitní práce. Charakteristika jednotlivých

Více

Pokyny pro vypracování maturitní práce

Pokyny pro vypracování maturitní práce Pokyny pro vypracování maturitní práce Při vypracování práce se řiďte následujícími pokyny. Pro lepší orientaci je v příloze tohoto dokumentu přiložen VZOR zpracování maturitní práce. Charakteristika jednotlivých

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická

Více

Pedagogická fakulta PRAVIDLA SAZBY DIPLOMOVÝCH PRACÍ. Eduard Polách

Pedagogická fakulta PRAVIDLA SAZBY DIPLOMOVÝCH PRACÍ. Eduard Polách Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta PRAVIDLA SAZBY DIPLOMOVÝCH PRACÍ Eduard Polách České Budějovice 1998 PRAVIDLA SAZBY DIPLOMOVÝCH PRACÍ Eduard Polách Jihočeská univerzita

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce Střední prů myslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce prosinec 2006 jméno a příjmení autora FORMÁLNÍ STRÁNKA ZPRACOVÁNÍ

Více

Formální úprava maturitní práce

Formální úprava maturitní práce Formální úprava maturitní práce 2014/15 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Členění práce... 4 2.1 Úvodní část... 4 2.2 Textová část... 6 2.3 Závěrečná část... 6 3. Provedení dokumentu... 7 3.1 Formátování textu...

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

Masarykova střední škola chemická

Masarykova střední škola chemická Masarykova střední škola chemická Křemencova 12/179,116 28 Praha 1 URL: http://www.mssch.cz Tel: 222 924 444 e-mail: info@mssch.cz Formální úprava ročníkové práce Obsah 1 ÚVOD 2 POKYNY PRO DIGITÁLNÍ PODOBU

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Formální úprava bakalářské práce

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Formální úprava bakalářské práce VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Formální úprava bakalářské práce Typografická pravidla pro studenty VŠPJ RNDr. Jana Borůvková, Ph.D. Jihlava 2009 Obsah 1 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 3 1.1 ODSTAVEC... 3 1.2

Více

FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE

FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE MASARYKOVO GYMNÁZIUM, PŘÍBOR příspěvková organizace FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE Školní rok: Třída: Jméno a příjmení autora 2 odstavec textu charakterizující obsah práce. Je-li součástí práce praktická

Více

Formální úprava absolventské práce

Formální úprava absolventské práce Formální úprava absolventské práce Student by měl odevzdat i po formální stránce kvalitní práci nejen proto, že se to vyžaduje a je to součást hodnocení práce, ale též proto, že při dodržení základních

Více

Metodické pokyny ke zpracování absolventské práce

Metodické pokyny ke zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace Metodické pokyny ke zpracování absolventské

Více

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT V rámci maturity mohou studenti vykonat dobrovolnou maturitní zkoušku z informačních a komunikačních technologií (dále IKT). Součástí této maturitní

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací Příbram 2015 Vzor textu na deskách absolventské práce Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram

Více

JAK PSÁT MATURITNÍ PROJEKT

JAK PSÁT MATURITNÍ PROJEKT JAK PSÁT MATURITNÍ PROJEKT Eva Gapková RNDr. Josef Lhoťan I. Formální náležitosti práce Úvodní část 1. Titulní list není označen číslicí. Měl by být vkusně upraven. Vzor je uveden v příloze č. 1. Důležité

Více

Specifika katedry KŘ (PA) ke zpracování a odevzdání BP a DP (určeno přednostně pro vedoucí prací)

Specifika katedry KŘ (PA) ke zpracování a odevzdání BP a DP (určeno přednostně pro vedoucí prací) Specifika katedry KŘ (PA) ke zpracování a odevzdání BP a DP (určeno přednostně pro vedoucí prací) Chronologie postupu (uvedené termíny vždy zkontrolovat s aktuálními požadavky na příslušný AR, které jsou

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA JANA KAPOUNOVÁ

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA JANA KAPOUNOVÁ OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE JANA KAPOUNOVÁ OSTRAVA 2003 Obsah 1 Úvod...................................................... 2 Diplomová práce..............................................

Více

Směrnice. Směrnice ředitele č. 3/2010, kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Vyšší odborné škole SOKRATES

Směrnice. Směrnice ředitele č. 3/2010, kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Vyšší odborné škole SOKRATES Strana: 1/11 Směrnice ředitele č. 3/2010, kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Vyšší odborné škole SOKRATES Ředitel, v souladu se Studijním a zkušebním řádem stanovuje: Část I.: Společná

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE V diplomové práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního zadaného

Více

POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Možnou koncepci závěrečné práce je třeba dobře promyslet a o návrhu se poradit se svým školitelem. Práce by měla vycházet ze studia: 1. Pedagogické psychologie, zejména

Více

Tematický blok 4.2 - Metody odborné práce, tvorba textu ZP, formální podoba ZP

Tematický blok 4.2 - Metody odborné práce, tvorba textu ZP, formální podoba ZP Tematický blok 4.2 - Metody odborné práce, tvorba textu ZP, formální podoba ZP Obsah kapitoly Chyba! Chybný odkaz na záložku. Obsahem kapitoly je seznámení se základními pravidly věnujícím se formální

Více

Doporučení k psaní textů ročníkových a seminárních prací

Doporučení k psaní textů ročníkových a seminárních prací Doporučení k psaní textů ročníkových a seminárních prací Pro zpracování ročníkových a seminárních prací platí od března 1997 doporučení mezinárodní normy ČSN ISO 7144 Dokumentace - Formální úprava disertací

Více

BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS

BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS Cílem závěrečné práce je prokázat schopnost písemně formulovat výsledky samostatné odborné, resp. vědecké práce, prováděné pod dohledem vedoucího práce. Její obsah

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce Ostrava 2011 1. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

Více

Pravidla pro tvorbu ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ

Pravidla pro tvorbu ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ Pravidla pro tvorbu ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ AHOL Vyšší odborná škola Mgr. Michaela Drozdová, Ph.D. Ostrava, 2013 Obsah Zadání a téma absolventské práce... 4 Struktura absolventské práce... 4 Přední deska

Více

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce 25 45 65 50 (VZOR ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE) Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu Název práce 25 Studijní obor: Technické lyceum 78 42

Více

POKYNY A PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE NA SGJŠ

POKYNY A PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE NA SGJŠ POKYNY A PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE NA SGJŠ Smyslem maturitní práce je prokázat, že student umí pracovat s odbornou literaturou, je schopen samostatně vyhledávat a třídit informace, prokázat vlastní

Více