Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 2. stupeň: Jazyková výchova. 6. ročník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 2. stupeň: Jazyková výchova. 6. ročník"

Transkript

1 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 2. stupeň: Jazyková výchova 6. ročník ČJL Samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, SSČ a s dalšími slovníky a příručkami. Vyhledává samostatně abecedně řazená hesla ve slovníku (v Pravidlech), orientuje se v rejstříku SSČ. Práce s jazykovými příručkami OSV1 ČJL Rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití. Rozpozná prvky nářečí a obecné češtiny v textu, převádí je do spisovné češtiny. Jazyk a jeho útvary D, Z Rozeznává samohlásky, souhlásky znělé, neznělé, dvojhlásky, spisovně vyslovuje, klade správně slovní přízvuk, správně intonuje větu. Samohlásky, dvojhlásky, souhlásky znělé a neznělé, spodoba znělosti, slovní přízvuk hlavní a vedlejší, větná melodie, důraz, tempo a pauzy Určí předponovou část, kořen a příponovou část slova. Určuje podmět a přísudek, rozvíjející větné členy. Kořen, předpona, přípona, koncovka, střídání a skupiny hlásek při odvozování, pravopis souvisící se stavbou slova Podmět vyjádřený, nevyjádřený, několikanásobný, přísudek slovesný

2 a jmenný se sponou, předmět, příslovečné určení místa, času, způsobu, přívlastek shodný, neshodný Používá správné koncovky ve shodě přísudku s podmětem (i několikanásobným). Rozezná rozdíl mezi větou jednoduchou a souvětím, určuje počet vět v souvětí. Odliší jednotlivé slovní druhy ohebné, neohebné, používá ve správných gramatických tvarech ohebné slovní druhy. Pravopis shody přísudku s podmětem (i několikanásobným) Věta jednoduchá, jednoduchá souvětí, interpunkce a spojovací výrazy v souvětí Druhy podstatných jmen, procvičování tvarů a pravopisu podstatných jmen podle vzorů, druhy přídavných jmen a jejich skloňování, přípony přídavných jmen, stupňování přídavných jmen, druhy zájmen, skloňování některých osobních, přivlastňovací a ukazovacích zájmen, druhy číslovek, jejich užití a skloňování, slovesa slovesné způsoby, časy

3 7. ročník ČJL Správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci. Odliší slovní druhy ohebné a neohebné, vhodně používá synonymní tvary neohebných slovních druhů, vhodně používá tvary činného i trpného slovesného rodu. Neohebné slovní druhy, skloňování zájmene jenž, slovesný rod činný a trpný ČJL Rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech. ČJL Rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov. Rozlišuje slova jednoznačná a mnohoznačná, vhodně používá v mluveném i písemném projevu synonyma, pracuje se SSČ a vyhledává věcné významy slov, seznamuje se s frazémy (využívá je v mluvných projevech), vhodně používá slova citově zabarvená. Rozpoznává jednotlivé způsoby tvoření slov, přechyluje podstatná jména, odvozuje přídavná jména a podstatná jména od sloves, spojuje slova s různými předponami a užívá je ve větách, užívá složeniny, rozlišuje zkratky a zkratková slova. Slovo a sousloví, frazémy, slova jednoznačná a mnohoznačná, odborné názvy, synonyma, homonyma, antonyma, slova citově zabarvená Způsoby obohacování slovní zásoby, tvoření slov odvozováním, skládáním a zkracováním, odvozování podst.jm., příd.jm. a sloves OSV1 OV D, OV, Z, F Psaní velkých písmen ve vlastních Pravopis velká/malá písmena

4 ČJL Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí. jménech. Rozlišuje větu dvojčlennou a jednočlennou, větný ekvivalent. Rozlišuje všechny typy přísudku a podmětu, rozeznává vedlejší větné členy (včetně jejich druhů), rozlišuje věty hlavní a vedlejší, seznamuje se s druhy vedlejších vět. Věta jednočlenná, dvojčlenná, větný ekvivalent Podmět, typy přísudku, rozvíjející větné členy (včetně doplňku), věta jednoduchá a souvětí, věty hlavní a vedlejší, druhy vedlejších vět Nahrazuje větný člen větou vedlejší, spojuje věty jednoduché vhodnými spojovacími výrazy v souvětí. Spojovací výrazy, nahrazování větných členů větou vedlejší a naopak 8. ročník ČJL Rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití. ČJL Spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova. Odlišuje hovorovou vrstvu jazyka od obecné češtiny. Seznámí se s obecným poučením o jazyce. Zopakuje si způsoby obohacování slovní zásoby a způsoby tvoření Útvary českého jazyka Čeština jako jazyk národní, rozvrstvení národního jazyka, jazyk a komunikace, skupiny jazyků Slovní zásoba a tvoření slov, slova přejatá, jejich výslovnost a pravopis Z, OV Z, OV OSV1

5 českých slov, seznamuje se se slovy přejatými jejich významem, pravopisem a výslovností. ČJL Správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slova a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci. ČJL Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a souvětí. Skloňuje obecná jména přejatá, cizí jména vlastní, vhodně užívá zájmeno týž, tentýž, na základě rozpoznání slovesného vidu, tříd a vzorů správně tvoří všechny slovesné tvary. Seznamuje se s významovými poměry mezi jednotlivými složkami několikanásobných větných členů a poměry mezi jednotlivými větami v souvětí, znázorňuje graficky větu jednoduchou i souvětí, odlišuje souvětí souřadné a podřadné, rozezná přístavkový vztah. Skloňování obecných jmen přejatých, cizích vlastních jmen, zájmeno týž, tentýž, slovesný vid, slovesné třídy a vzory, tvoření odpovídajících slovesných tvarů Významové poměry mezi několikanásobnými větnými členy, mezi souřadně spojenými větami vedlejšími, mezi větami hlavními (v souvětí souřadném), grafické znázornění věty jednoduché a souvětí, přístavkový vztah 9. ročník Rozeznává samohlásky, souhlásky znělé, neznělé, dvojhlásky, spisovně vyslovuje, klade správně slovní Samohlásky, dvojhlásky, souhlásky znělé a neznělé, spodoba znělosti, slovní přízvuk hlavní a vedlejší,

6 ČJL V písemném projevu zvládá pravopis slovotvorný. ČJL Rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech. ČJL V písemném projevu zvládá pravopis lexikální. ČJL Správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slova a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci. ČJL V písemném projevu zvládá pravopis morfologický. ČJL Rozlišuje významové přízvuk, správně intonuje větu. Určí předponovou část, kořen a příponovou část slova. Správně používá předpony s, z, vz, zdvojené souhlásky, skupiny souhlásek, skupiny bě/bje, mě/mně, vě/vje, pě, rozliší vyjmenovaná slova a slova s nimi příbuzná od ostatních, píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách. Rozlišuje slova jednoznačná a mnohoznačná, vhodně používá v mluveném i písemném projevu synonyma, pracuje se SSČ a vyhledává věcné významy slov, seznamuje se s frazémy (využívá je v mluvných projevech), vhodně používá slova citově zabarvená. Skloňuje slovní druhy ohebné, vhodně užívá slovní druhy neohebné, vhodně používá tvary slov, určuje všechny mluvnické významy slov. větná melodie, důraz, tempo a pauzy Kořen, předpona, přípona, koncovka, střídání a skupiny hlásek při odvozování Pravopis souvisící se stavbou slova Slovo a sousloví, frazémy, slova jednoznačná a mnohoznačná, odborné názvy, synonyma, homonyma, antonyma, slova citově zabarvená, pravopis slov přejatých Slovní druhy (shrnutí tématu) OSV1 OV

7 vztahy gramatických jednotek ve větě a souvětí. ČJL V písemném projevu zvládá pravopis syntaktický ve větě jednoduché i souvětí. ČJL Využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace. Dodržuje pravidla skladby českého jazyka v ústním i písemném projevu. Užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby je obměňuje. Tvoří souvislý text podle všech jazykových norem. Věty podle postoje mluvčího, mluvnický zápor, shoda, řízenost, přimykání, věty jednočlenné, dvojčlenné, základní větné členy, shoda podmětu s přísudkem, rozvíjející větné členy, věta hlavní a vedlejší, věta řídící a závislá, druhy vedlejších vět, souvětí souřadné a podřadné, druhy významového poměru mezi souřadně spojenými větami nebo větnými členy, řeč přímá a nepřímá, samostatný větný člen Tvoření vět, valenční teorie

8 Komunikační a slohová výchova 6. ročník ČJL Odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru. Samostatně vytváří reprodukci vybraného textu (uměleckého). Vypravování - osnova, jazykové prostředky typické pro vypravování (přímá, nepřímá řeč, užívání spisovných, hovorových, v přímé řeči obecně českých tvarů, volba sloves, vyjádření dějového napětí) OSV8 ČJL Uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování. Samostatně vytváří popis předmětu, osoby, pracovního postupu. Popis osnova, výstižnost a názornost, volba pojmenování popisovaných skutečností, výstižná slovesa v popisu pracovního postupu PČ ČJL Dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci. Samostatně vytváří zprávu, oznámení a pozvánku, odlišuje je navzájem od sebe. Zpráva důraz na hodnocení, oznámení, pozvánka použití výzvy OV MDV1 ČJL Využívá základy studijního čtení - vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, vytvoří výpisky nebo výtah z přečteného textu. Vyhledá hlavní myšlenku textu, pořídí si výpisek. Hlavní myšlenky textu klíčová slova, výpisek v heslech nebo ve větách Z, D, F, Př

9 ČJL Odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru. Vhodně stylizuje osobní a úřední dopis. Osobní dopis důraz na obsahovou i jazykovou rozmanitost (hovorové, citově zabarvené výrazy), náležitosti dopisu, úřední dopis důraz na přesně určenou formu a spisovný jazyk 7. ročník ČJL Uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování. Vytvoří charakteristiku člověka a popis uměleckého díla. Charakteristika vystižení povahy člověka, jeho schopností, zájmů a zvláštností, důraz na používání rčení, přirovnání a dalších obrazných vyjádření Popis uměleckého díla osnova, důraz na logické seřazení popisovaných částí tak, jak spolu souvisí, opakování rozdílů mezi popisem a vypravováním VV ČJL Rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru. ČJL Dorozumívá se Seznamuje se s líčením v umělecké literatuře. Pokouší se o vlastní subjektivně zabarvený popis. Subjektivně zabarvený popis ukázky z umělecké literatury

10 kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci. Výstižně formuluje ústní i písemnou žádost. Vytváří vlastní životopis. Žádost důraz na její ustálenou formu, životopis ustálená forma, souvislý i strukturovaný životopis OSV8 ČJL Využívá základy studijního čtení, vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří výtah z přečteného textu. Vyhledá hlavní myšlenku textu, pořídí si výtah z textu. Výtah hlavní myšlenky zachycující souvisle a přehledně stavbu zpracovávaného textu MDV1 Z, D, F, Př 8. ročník ČJL Uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování. Vytvoří charakteristiku literární postavy na základě přečteného uměleckého díla. Charakteristika literární postavy charakteristika vnější a vnitřní, subjektivní hodnocení lit.postavy OSV8 ČJL Samostatně připraví a s oporou o text přednese referát. nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí Zopakuje si učivo o výtahu, vytvoří jednoduchý výklad. Výtah opakování, jednoduchý výklad důraz na přehlednost textu (odstavce), užití termínů, výběr spojovacích výrazů pro vyjádření příčinných a důsledkových vztahů Z, D, F, Př

11 otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji. ČJL Odlišuje ve čteném Seznámí se s úvahou. Úvaha rozbor textů úvah, ústní úvaha MKV2 MDV1 9. ročník ČJL Využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů. Shrne si a prohloubí znalosti o vypravování, popisu (včetně charakteristiky a líčení) a výkladu. Vypravování, popis, charakteristika, líčení, výklad závěrečné shrnutí Z, D, F, Př, VV ČJL Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji. Samostatně vypracuje úvahu na dané téma. Úvaha důraz na subjektivní zaměření (srovnání s výkladem), argumentační a hodnotící prostředky (příčinné věty, příd.jm., abstraktní podst.jm., příslovce) MKV2, OSV7 OV ČJL V mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních, nonverbálních i paralingválních Samostatně vytvoří proslov na téma jemu blízké. Proslov důraz na obsahovou, jazykovou i slohovou správnost projevu, zvukovou stránku vystoupení (tempo a pauzy), OV

12 prostředků řeči. celkové vystupování mluvčího ČJL Zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu. Zapojuje se, ale i řídí diskusi na témata pro něj zajímavá. Diskuse pravidla, vedení diskuse, důraz na věcné, stručné a jasné vyjádření, společensky vhodné vystupování, naprostou nevhodnost nespisovných a vulgárních výrazů OSV8 OV ČJL Rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj. Rozezná manipulativní působení projevu, pokouší se o kritické (analytické, hodnotící) čtení, seznámí se se základními publicistickými útvary. Publicistické útvary zprávy, úvodníky, komentáře, fejeton, reportáž MDV1, MDV2, MDV3, MDV4, MDV5

13 Literární výchova 6. ročník ČJL Rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele. Seznamuje se se základními literárními druhy a žánry. Lyrika, epika, drama jejich výrazové formy Literární žánry lyriky, epiky OSV1 VV, HV, D, Z ČJL Uceleně reprodukuje přečtený text. ČJL Formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo. Seznamuje se se základními představiteli jednotlivých druhů a žánrů. Čeští a světoví autoři lyriky, epiky. Píseň, ohlasová poezie, elegie, óda, epitaf, epigram, poema, balada, romance, legenda, novela, pohádka (klasická, moderní), bajka, mýtus a báje, pověst, povídka, poezie pro děti, sci-fi, čeští ilustrátoři 7. ročník ČJL Jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla. Rozpozná v literárním díle jeho základní strukturu, základní charakteristiky jazyka literárního díla. Základy literární teorie a historie (struktura literárního díla, jazyk literárního díla). Literatura věcná, umělecká a na rozhraní těchto dvou typů OSV1 VV, HV, D, Z,

14 ČJL Uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře. Orientuje se v literární historii od počátku po literaturu období klasicismu a preromantismu (jak světové, tak české). Řecká a římská literatura, Bible a křesťanská literatura, středověká literatura (legenda, hrdinský epos, kroniky, žákovská poezie), literatura doby husitské, renesance a humanismus, baroko, klasicismus, osvícenství a preromantismus. 8. ročník ČJL Rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora. ČJL Uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře. Orientuje se v literární historii české i světové v období 19. století. Pracuje s texty významných autorů tohoto období. Národní obrození, český a světový romantismus, světový realismus a naturalismus, realismus v české literatuře, májovci, ruchovci a lumírovci, venkovská próza, historická próza, realistické drama OSV1 VV, HV, D, Z, OV

15 9. ročník Očekávané výstupy RVP školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, ČJL Uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře. ČJL Rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty. Objasňuje charakteristiku základních literárních směrů a vyjadřuje charakteristiku literární historie od počátku 20. století po současnost. Aplikuje všechny získané znalosti při rozboru ukázek literárních děl. Moderní literární směry ve světové literatuře na přelomu 19. a 20. století, česká literární moderna, anarchismus a dekadence, česká a světová poezie a próza mezi válkami, meziválečné drama, česká poválečná próza a poezie, současná próza OSV1,MKV2 VV, HV, D, Z, OV, Inf., ČJL Porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování. Diskutuje o specifikách literárního, dramatického a filmového zpracování téhož díla. Filmová, popř. dramatická zpracování literárních děl (Bohumil Hrabal, Michal Viewegh, Ota Pavel, Božena Němcová, Ivan Olbracht) OSV7 ČJL Vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích. Porovnává informace vyhledávané z různých zdrojů (katalogy, knihovny, internet) Návštěva knihovny, práce s knižními katalogy, encyklopediemi, s internetem ČJL Tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů literární teorie. Použije osvojené znalosti při tvorbě vlastního textu. Fejeton, povídka, reportáž, píseň, epigram nebo bajka

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanské

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanské RVP výstupy ŠVP výstupy

Více

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 8. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití spisovně vyslovuje česká a

Více

Vyučovací hodiny mohou probíhat v kmenové třídě, multimediální učebně, žákovské knihovně, učebnách s interaktivní tabulí.

Vyučovací hodiny mohou probíhat v kmenové třídě, multimediální učebně, žákovské knihovně, učebnách s interaktivní tabulí. Charakteristika předmětu 2. stupně Český jazyk (ČJ) Český jazyk je zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět má časovou dotaci v 6. a 7. ročníku 4 hodiny týdně, v 7.

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Český jazyk a literatura - 6. ročník Samostatně pracuje s Pravidly obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) OSV Řešení problémů a českého pravopisu, se Slovníkem rozhodovací dovednosti (práce spisovné

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

Český jazyk - Jazyková výchova

Český jazyk - Jazyková výchova Prima Zvuková stránka jazyka Stavba slova a pravopis rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu Jazyk a jeho útvary seznamuje se s jazykovou normou spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí

Více

RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. Obsah RVP ZV KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 7. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

2. stupeň Český jazyk

2. stupeň Český jazyk 2. stupeň Český jazyk Ročník Výstupy Učivo Průřezová témata VI. JAZYKOVÁ VÝCHOVA rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - komunikuje kultivovaně - moduluje souvislou řeč

ŠVP Školní očekávané výstupy. - komunikuje kultivovaně - moduluje souvislou řeč KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Z V 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 6. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

Český jazyk a literatura. 8. ročník. Komunikační a slohová výchova

Český jazyk a literatura. 8. ročník. Komunikační a slohová výchova list 1 / 7 Čj časová dotace: 4 hod / týden Český jazyk a literatura 8. ročník Komunikační a slohová výchova Subjektivně zabarvený popis (líčení) (ČJL 9 1 05) (ČJL 9 1 02) odlišuje spisovný a nespisovný

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 3. období 6. ročník Český jazyk pro 6.ročník ZŠ a primu víceletého gymnázia (Fraus 2003) Pracovní sešit pro 6.ročník ZŠ a primu

Více

Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu ESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 2. stupe: Jazyková výchova. 6. roník

Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu ESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 2. stupe: Jazyková výchova. 6. roník Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu ESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 2. stupe: Jazyková výchova 6. roník Samostatn pracuje s Pravidly eského pravopisu, SS a s dalšími slovníky a pírukami. Vyhledává samostatn

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Učební osnovy vyučovacího předmětu český jazyk a literatura se doplňují: 2. stupeň Ročník: šestý. Tematické okruhy průřezového tématu

Učební osnovy vyučovacího předmětu český jazyk a literatura se doplňují: 2. stupeň Ročník: šestý. Tematické okruhy průřezového tématu Komunikační a slohová výchova - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně i písemně

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ročník: 6.

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ročník: 6. Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ročník: 6. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT Jazyková výchova - samostatně pracuje s Pravidly českého jazyka, se Slovníkem spisovné češtiny a dalšími

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 7. ročník Český jazyk pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (Fraus 2004) Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a sekundu

Více

Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova

Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova Aktivizace učiva z 5. ročníku ( slovní druhy, vyjmenovaná slova, shoda podmětu s přísudkem) Jazyk a jeho útvary Jazykověda a její složky Jazykové

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura - Tercie Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence

Více

Český jazyk pro 7. ročník

Český jazyk pro 7. ročník 1V3, 1V5, 1V6, 1V7, 1V8 1V5, 1V10, 1V1, 1V2, 1V5, 1V9, 1V10, Komunikační a slohová výchova 1V1, 1V5, 1V7, 1V10, 1V5, 1V6, 1V7, 1V10, 1V3, 1V5, 1V6, 1V7, Český jazyk pro 7. ročník výstupy okruh učivo mezipředmětové

Více

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. TVAROSLOVÍ

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

Učební osnovy vyučovacího předmětu český jazyk a literatura se doplňují: 2. stupeň Ročník: sedmý. Tematické okruhy průřezového tématu

Učební osnovy vyučovacího předmětu český jazyk a literatura se doplňují: 2. stupeň Ročník: sedmý. Tematické okruhy průřezového tématu Komunikační a slohová výchova - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

Dodatek č. 1. Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání,

Dodatek č. 1. Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, Dodatek č. 1 Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, 1. 9. 2016 - úprava vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu český jazyk v 6. 9. ročníku Platnost: 1. 9. 2017 6. ročník Dílčí výstupy

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 2.STUPEo

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 2.STUPEo JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 2.STUPEo vyučovací předmět - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně

Více

JAZYKOVÁ VÝCHOVA. Tvarosloví. Pravopis. Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk - 7. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy)

JAZYKOVÁ VÝCHOVA. Tvarosloví. Pravopis. Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk - 7. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy) JAZYKOVÁ VÝCHOVA Tvarosloví ž. si uvědomuje rozmanitost jazyka ž. tvoří a vědomě používá spisovné tvary slov ž. pracuje s jazykovými příručkami ž. pracuje s jazykovými texty různého zaměření ž. rozlišuje

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji 15 využívá znalostí o

Více

7. ročník. Český jazyk a literatura. Komunikační a slohová výchova. Vypravování uspořádání dějových prvků

7. ročník. Český jazyk a literatura. Komunikační a slohová výchova. Vypravování uspořádání dějových prvků list 1 / 8 Čj časová dotace: 4 hod / týden Český jazyk a literatura 7. ročník (ČJL 9 1 09) sestaví vypravování v časové posloupnosti s využitím názorných jazykových prostředků sestaví vypravování s využitím

Více

větná melodie tempo a pauzy důraz Zvuková stránka jazyka

větná melodie tempo a pauzy důraz Zvuková stránka jazyka Předmět: Český jazyk a literatura Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, poznámky Mluvnice Rozlišuje spisovný jazyk a obecnou češtinu a zdůvodní jejich

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Literatura: Český jazyk - Z. Krausová, R. Teršová, Fraus 2012, pracovní sešit Český jazyk pro 6. ročník - V.

TEMATICKÝ PLÁN. Literatura: Český jazyk - Z. Krausová, R. Teršová, Fraus 2012, pracovní sešit Český jazyk pro 6. ročník - V. TEMATICKÝ PLÁN Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk - Z. Krausová, R. Teršová, Fraus 2012, pracovní sešit Český jazyk pro 6. ročník - V. Styblík, SPN 1997 UČIVO - MLUVNICE 1. Opakování látky z

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 9. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 9. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - vypravuje ústně i písemně, rozlišuje a produkuje vypravování v běžné komunikaci a umělecké vypravování; - popisuje ústně i písemně předmět, umělecké dílo, děj, sestaví odborný

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

TEMATICKÝ PLÁN 6. ročník

TEMATICKÝ PLÁN 6. ročník TEMATICKÝ PLÁN 6. ročník Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk - Z. Krausová, R. Teršová, Fraus 2012, pracovní sešit Český jazyk pro 6. ročník - V. Styblík, SPN 1997 UČIVO - MLUVNICE 1. Opakování

Více

CHARAKTERISTIKA 2. STUPEŇ

CHARAKTERISTIKA 2. STUPEŇ 5.1.1.2 CHARAKTERISTIKA 2. STUPEŇ Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávací oblasti RVP Jazyk a jazyková komunikace. Žák 2. stupně základní školy je vzděláván ve třech oblastech

Více

Jazyková výchova. Vývoj češtiny Jazykověda a její disciplíny Evropské skupiny jazyků

Jazyková výchova. Vývoj češtiny Jazykověda a její disciplíny Evropské skupiny jazyků Český jazyk a literatura 9. ročník Výstupy Učivo Průřezová témata Žák: uceluje si přehled o jednotlivých obdobích vývoje českého jazyka, uvědomuje si historické souvislosti charakterizuje jednotlivé jazykovědné

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Jazyková výchova Nauka o slovní zásobě. Nauka o tvoření slov. Slova přejatá. Tvarosloví. Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen

Jazyková výchova Nauka o slovní zásobě. Nauka o tvoření slov. Slova přejatá. Tvarosloví. Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 8. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Předmět: Český jazyk. Vypravování ústní. Popis pracovního postupu. Popis popis uměl. díla. Vypravování ústní

Předmět: Český jazyk. Vypravování ústní. Popis pracovního postupu. Popis popis uměl. díla. Vypravování ústní Komunikační a slohová výchova 1 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji 15 využívá znalostí o

Více

Učební osnovy vyučovacího předmětu český jazyk a literatura se doplňují: 2. stupeň Ročník: devátý. Tematické okruhy průřezového tématu

Učební osnovy vyučovacího předmětu český jazyk a literatura se doplňují: 2. stupeň Ročník: devátý. Tematické okruhy průřezového tématu Komunikační a slohová výchova - vypravuje ústně i písemně, rozlišuje a produkuje vypravování v běžné komunikaci a umělecké vypravování; - popisuje ústně i písemně předmět, umělecké dílo, děj, sestaví odborný

Více

Seminář z českého jazyka

Seminář z českého jazyka Seminář z českého jazyka Charakteristika předmětu Seminář z českého jazyka je vyučován v 7.-9. ročníku v časové dotaci jedné hodiny týdně. Žáci budou po celou dobu výuky systematicky vedeni k soustavnému

Více

Přípravný kurz. z českého jazyka a literatury ke státní přijímací zkoušce na SŠ. SPGŠ Futurum. Mgr. Tomáš Veselý

Přípravný kurz. z českého jazyka a literatury ke státní přijímací zkoušce na SŠ. SPGŠ Futurum. Mgr. Tomáš Veselý Přípravný kurz z českého jazyka a literatury ke státní přijímací zkoušce na SŠ 2019 SPGŠ Futurum Mgr. Tomáš Veselý Termíny přípravných kurzů ČJ Skupina A 27. 2. (středa) 15:30 13. 3. (středa) 15:30 22.

Více

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA KOMPETENCE K UČENÍ Využívá znalostí

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Skladba Druhy vět podle postoje mluvčího Věty jednočlenné, dvojčlenné, větný ekvivalent, základní a rozvíjející větné členy doplněk Souvětí, druhy vedlejších vět, praktická cvičení mluvní i psaná, soutěže,

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň

5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět od prvního do devátého ročníku, přičemž je zajištěna plynulá návaznost prvního

Více

Český jazyk a literatura pro 2. stupeň

Český jazyk a literatura pro 2. stupeň 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět od prvního do devátého ročníku, přičemž je zajištěna plynulá návaznost prvního

Více

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 2. stupeň ZŠ Charakteristika vyučovacího předmětu Škola považuje předmět Český jazyk a literatura za významný

Více

prověřovací práce kontrolní diktáty testy pravopisná cvičení jazykové rozbory ústní zkoušení Český jazyk Literární výchova

prověřovací práce kontrolní diktáty testy pravopisná cvičení jazykové rozbory ústní zkoušení Český jazyk Literární výchova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 7. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Český jazyk a literatura. 9. ročník. Komunikační a slohová výchova

Český jazyk a literatura. 9. ročník. Komunikační a slohová výchova list 1 / 11 Čj časová dotace: 4 hod / týden včetně 1 hod z disponibilní časové dotace Český jazyk a literatura 9. ročník Komunikační a slohová výchova ČJL 9 1 06 ČJL 9 1 04 dokáže se při zachování jazykové

Více

1. Jazyk a jazyková komunikace

1. Jazyk a jazyková komunikace 1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1 Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Český jazyk a literatura je rozdělen

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

návštěvy divadelních a filmových představení

návštěvy divadelních a filmových představení A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Český jazyk a literatura. 6. ročník. Komunikační a slohová výchova. Vypravování osnova

Český jazyk a literatura. 6. ročník. Komunikační a slohová výchova. Vypravování osnova list 1 / 7 Čj časová dotace: 4 hod / týden Český jazyk a literatura 6. ročník (ČJL 9 1 09) (ČJL 9 1 05) (ČJL 9 1 09) napíše kratší vypravování a dodržuje následnost dějových složek umí využívat dějových

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk: literární výchova - ročník: KVARTA

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk: literární výchova - ročník: KVARTA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk: literární výchova - ročník: KVARTA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT KK Moderna Prokletí básníci,

Více

II. 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura (ČJL)

II. 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura (ČJL) II. 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura (ČJL) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Vzdělávací obor Český jazyk a literatura

Více

5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia

5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia 5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace 4+1 4+1 4 4 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura.

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7. Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7. zopakuje si a upevní vědomosti získané v 6. ročníku rozeznává slova ohebná a neohebná, správně třídí slovní druhy tvoří

Více

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6.1 Český jazyk a literatura 6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Učební osnovy vyučovacího předmětu český jazyk a literatura se doplňují: 2. stupeň Ročník: osmý. Tematické okruhy průřezového tématu

Učební osnovy vyučovacího předmětu český jazyk a literatura se doplňují: 2. stupeň Ročník: osmý. Tematické okruhy průřezového tématu Komunikační a slohová výchova - charakterizuje literární postavy; - vylíčí svůj estetický a emocionální zážitek; - sestaví krátký odborný výklad a využitím přiměřených jazykových prostředků a formy; -

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Český jazyk pro 4. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 5.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Tematický plán: Český jazyk a literatura Ročník: 8. Svobodarová ŠVP

Tematický plán: Český jazyk a literatura Ročník: 8. Svobodarová ŠVP Tematický plán: Český jazyk a literatura Ročník: 8. Svobodarová ŠVP Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje a příklady v textu dokládá

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 9. ročník Český jazyk pro 9.ročník ZŠ a víceletá gymnázia (Fraus 2006) Pracovní sešit pro 9.ročník ZŠ a víceletá gymnázia

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 4.1.1. Český jazyk a literatura Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru český jazyk a literatura jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělání, ale jsou důležité i pro úspěšné osvojování poznatků

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník

Výstupy z RVP Učivo Ročník Komunikační a slohová výchova 9 uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování 15 využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě

Více

9.4.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.4.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník I.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. VÝZNAM SLOV

Více

- naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - respektování základních forem společenského styku.

- naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - respektování základních forem společenského styku. - plynule čte s porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. OSV (komunikace)- specifické komunikační dovednosti - porozumí písemným

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 8. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 8. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - charakterizuje literární postavy; - vylíčí svůj estetický a e emocionální zážitek; - sestaví krátký odborný výklad a využitím přiměřených jazykových prostředků a formy;

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Tvarosloví *) Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Sekunda 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Určuje slovní druhy, své tvrzení vždy

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného a podobného významu a slova vícevýznamová

Více

Cvičení z českého jazyka

Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka Charakteristika předmětu Cvičení z českého jazyka je vyučováno v 7. - 9. ročníku v časové dotaci jedné hodiny týdně. Předmět směřuje k tomu, aby se žáci naučili souvisle vyjadřovat

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

Jazyk a jazyková komunikace Seminář z českého jazyka 2. 7.

Jazyk a jazyková komunikace Seminář z českého jazyka 2. 7. VZDĚLÁVACÍ BLAT: Vzdělávací obor: tupeň: Ročník: Jazyk a jazyková komunikace eminář z českého jazyka 2. 7. čekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky určuje věcné významy slov

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Pravopis (lexikální a morfologický) Tvarosloví (ohebné slovní druhy)

Zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Pravopis (lexikální a morfologický) Tvarosloví (ohebné slovní druhy) Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Obor vzdělávací oblasti: Český jazyk a literatura (jazyková výchova) Ročník: 6. Výstupy - kompetence Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky samostatně pracuje

Více

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 4. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

5.1.2 Český jazyk a literatura - 2. stupeň

5.1.2 Český jazyk a literatura - 2. stupeň 5.1.2 Český jazyk a literatura - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Dovednosti získané v předmětu Český jazyk a literatura jsou potřebné nejen pro kvalitní

Více

1. Český jazyk a literatura

1. Český jazyk a literatura 1. Český jazyk a literatura 23 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 1. ČJL-9-1-01 P, S, T, KV: Sloh Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek

Více

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo Jazykové vyučování 6. ročník Učivo Úvod o českém jazyce Rozvrstvení národního jazyka. Nářečí. Obecná čeština. Jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka Spisovná a nespisovná výslovnost. Základní větné

Více

Český jazyk v 5. ročníku

Český jazyk v 5. ročníku Český jazyk v 5. ročníku září Jazyková Při hlasitém čtení vhodně využívá modulace souvislé řeči a různá zabarvení hlasu. Po tichém čtení samostatně reprodukuje text. Odliší podstatné a okrajové informace,

Více