II. 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura (ČJL)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "II. 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura (ČJL)"

Transkript

1 II. 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura (ČJL) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Vzdělávací obor Český jazyk a literatura je rozdělen do tří složek: - Jazyková výchova - Komunikační a slohová výchova - Literární a interpretační výchova V Jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Vede žáky k přesnému a srozumitelnému vyjadřování. Český jazyk se tak od počátku vzdělávání stává nejen nástrojem získávání většiny informací, ale i předmětem poznání. V Komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu, který dokáží analyzovat a kriticky posoudit. V Literární a interpretační výchově poznávají žáci prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory o přečteném díle. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky, schopnost tvořivé recepce a interpretace textu. Časové a organizační vymezení předmětu: Předmět Český jazyk a literatura je časově vymezen takto: 6. ročník - 5 hodin týdně, 7. Ročník 4 hodiny týdně, 8. Ročník - 4 hodiny týdně, 9. Ročník - 4 hodiny týdně Výuka probíhá většinou ve třídách, někdy v odborné učebně, neboť využíváme všech dostupných výukových programů. Společné strategie směřující k utváření klíčových kompetencí: Kompetence k učení - motivujeme žáky k souvislému projevu, umožňujeme jim prezentovat výsledky své práce - vedeme žáky k vyhledávání a třídění informací a na základě jejich pochopení a systematizace k jejich efektivnímu využívání v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě - učíme žáky získané poznatky porovnávat, kriticky je posuzovat a vyvozovat z nich závěry pro využití v budoucnosti - motivujeme žáky k vybírání a využívání vhodných způsobů, metod a strategií pro učení, které je dále inspirují k dalšímu studiu Kompetence k řešení problémů - učíme žáky samostatně řešit problémy, volit vhodné způsoby řešení, užívat při řešení problémů logické postupy - vedeme žáky ke kritickému myšlení, k tvorbě uvážlivých rozhodnutí, které by byli schopni obhájit - motivujeme žáky k vyhledávání informací vhodných k řešení problému, nacházení jejich shodných, podobných a odlišných znaků, využívání získaných vědomostí k různým variantám řešení - poskytujeme žákům přístup k mnoha zdrojům informací Kompetence komunikativní - vedeme žáky k formulování a vyjadřování svých myšlenek a názorů v logickém sledu, k vyjadřování se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu - učíme žáky naslouchat promluvám druhých lidí, vhodně na ně reagovat, zapojovat se do diskuse, obhajovat svůj názor - motivujeme žáky k porozumění různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, k přemýšlení o nich, reagování na ně a k jejich tvořivému využívání ke svému rozvoji Kompetence sociální a personální - učíme žáky účinně spolupracovat ve skupině - umožňujeme žákům přispívat do diskuse v malé skupině i debatovat v rámci celé třídy - podporujeme individuální rozvoj žákovy osobnosti Kompetence občanské - učíme žáky obhajovat svůj vlastní názor a zároveň poslouchat názory jiných - motivujeme žáky k respektování, ochraně a oceňování našich tradic a kulturního i historického dědictví - učíme žáky projevovat pozitivní postoj k literárním dílům, rozvíjíme v nich smysl pro kulturu a tvořivost Kompetence pracovní - vedeme žáky k využívání znalostí a zkušeností získaných ve vzdělávací oblasti k vlastnímu rozvoji Začlenění průřezových témat: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (GLO) - Evropa a svět nás zajímá Multikulturní výchova (MKV) - Kulturní diference - Multikulturalita Mediální výchova (MEV) - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - Stavba mediálních sdělení - Fungování a vliv médií ve společnosti Klasifikace vyučovacího předmětu: Tento předmět bude hodnocen ve čtyřech kategoriích: 1) mluvnice, 2) literatura, 3) sloh, 4) celkový přístup k předmětu mluvnice gramatické testy včetně jazykových rozborů budou hodnoceny v procentech pravopisná cvičení = krátké útvary týkající se procvičených gramatických jevů budeme hodnotit ( 1 chyba stupeň dolů) diktáty = souvislé texty v rozsahu maximálně 8 řádků tištěného textu budeme hodnotit známka 1 (0 1 chyba), zn 2 (2 3 chyby), zn 3 (4 5 chyb), zn 4 (6 7 chyb), zn 5 (8 a více chyb) literatura literární testy budeme hodnotit v procentech recitace hodnocení znalosti textu + umělecký přednes sloh - písemné slohové práce budou hodnoceny ve čtyřech kategoriích 1) dodržení slohového útvaru, 2) umělecký dojem, 3) stylistická obratnost, 4) pravopis samostatné ústní projevy budou hodnoceny podle přípravy projevu a schopnosti zaujmout posluchače celkový přístup k předmětu plnění domácích úkolů (DÚ) ( za 3 nesplněné DÚ nedostatečná) správně vypracovaný a od rodičů podepsaný DÚ bude hodnocen 3 body a za 9 bodů bude výborná Práce s nadanými žáky: Práce s nadanými žáky při běžné hodině spočívá v individuálním přístupu k těmto žákům. - zadávání složitějších úkolů - asistence při práci se slabšími žáky - zapojení do vedení hodiny - podpora vlastní literární tvorby - práce pro školní časopis - vedení pracovních skupin Práce s žáky se speciálními potřebami: Žákům se speciálními potřebami se snažíme poskytnout pravidelnou a individuální péči s ohledem na jejich specifickou poruchu učení. - respektování individuálního tempa - ústní osvojování a zkoušení - doplňování textů - omezení psaní diktátů (doplňovací cvičení) - čtení kratších textů a kontrola porozumění - preferování čitelnosti před úpravností 1

2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu výstupy RVP v předmětu výstupy ŠVP v předmětu učivo KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA ČJL odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji ČJL odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru pokouší se porozumět psanému projevu, klade si otázky a hledá na ně odpovědi učí se přizpůsobit dané komunikativní situaci styl prostě sdělovací spisovná a nespisovná slovní zásoba ČJL - 6. ročník průřezová témata, mezipředmětové vztahy ČJL p, ČJL p komunikuje v běžných situacích, v komunikaci ve škole užívá spisovný jazyk ČJL využívá základy studijního čtení vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o text přednese referát učí se komunikovat v běžných komunikativních situacích vytvoří výpisky z přečteného textu výpisky ČJL p, ČJL p čte plynule s porozuměním; učí se plynule číst a textu porozumět ČJL využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i dokáže na základě svých dispozic a osobních věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s zájmů vytvořit smysluplný text textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů útvary stylu publicistického ČJL p; ČJL p dokáže napsat běžné písemnosti; podle předlohy sestaví vlastní životopis a napíše žádost; popíše děje, jevy, osoby, pracovní postup; vypráví podle předem připravené osnovy; s vhodnou podporou pedagogického pracovníka písemně zpracuje zadané téma JAZYKOVÁ VÝCHOVA ČJL spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova ČJL samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami ČJL p orientuje se v Pravidlech českého pravopisu ČJL správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci ČJL p pozná a určí slovní druhy; skloňuje podstatná jména a přídavná jména; pozná osobní zájmena; časuje slovesa ČJL p; ČJL p rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk ČJL využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace ČJL p; ČJL p rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk ČJL rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí dokáže napsat text na zadané téma snaží se vybrat vhodné jazykové prostředky, průběžně užívá spisovnou výslovnost seznámí se s jednotlivými jazykovými příručkami, dokáže samostatně pracovat s Pravidly českého pravopisu s pomocí pedagoga se orientuje v Pravidlech českého pravopisu rozliší jednotlivé ohebné slovní druhy a vhodně je používá s pomůckami určí ohebné slovní druhy učí se rozlišit spisovný a nespisovný jazyk učí se volit vhodné tvary slov podle komunikace i situace učí se rozlišit spisovný a nespisovný jazyk seznamuje se s rozlišením významových vztahů gramatických jednotek ve větě a v souvětí slovní zásoba jazykové příručky tvarosloví - ohebné slovní druhy, skloňování, časování jazyk a jeho útvary jazyk a jeho útvary 2

3 ČJL p rozezná větu jednoduchou od souvětí ČJL v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí ČJL p správně píše slova s předponami a předložkami ČJL p zná vyjmenovaná slova a ovládá jejich pravopis ČJL p zná a zvládá pravopis podle shody přísudku s podmětem LITERÁRNÍ VÝCHOVA ČJL uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla učí se rozeznat větu jednoduchou od souvětí v písemném projevu se učí užívat náležité tvary se správným pravopisem učí se psát správně slova s předponami a předložkami zná vyjmenovaná slova učí se pravopis podle shody přísudku s podmětem souvisle se učí hovořit o přečteném textu, vyjadřuje své názory a pocity odvozování, tvarosloví, základy české syntaxe poezie, próza, pohádka ČJL p orientuje se v literárním textu, hledá a pokouší se najít jeho hlavní myšlenku ČJL formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo ČJL p ústně formuluje dojmy z četby, divadelního nebo filmového představení ČJL tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů literární teorie ČJL vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích učí se souvisle vyjádřit k četbě, divadelnímu či filmovému představení vypráví o svých dojmech z četby, divadla a filmu zkouší samostatně vytvořit krátký literární útvar poezie, próza seznamuje se s informačními zdroji pojednání o knize, filmu, divadelním představení MKV - Kulturní diference ČJL p dokáže vyhledat potřebné informace v oblasti literatury - má pozitivní vztah k literatuře ČJL rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele ČJL p rozezná základní literární druhy a žánry učí se vyhledávat potřebné literární informace seznamuje se s různými druhy literárních textů učí se rozeznávat základní literární druhy a žánry klasická pohádka moderní autorská pohádka pověst 3

4 výstupy RVP v předmětu výstupy ŠVP v předmětu učivo KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA ČJL odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji ČJL p, ČJL p čte plynule s porozuměním; ČJL dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci procvičuje mluvený projev, klade si otázky a hledá na ně odpovědi porozumí obsahu sdělení vhodně komunikuje v dané situaci vyhledává klíčová slova styl prostě sdělovací konverzační cvičení ČJL - 7. ročník průřezová témata, mezipředmětové vztahy ČJL p, ČJL p komunikuje v běžných situacích, v komunikaci ve škole užívá spisovný jazyk ČJL využívá základy studijního čtení vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o text přednese referát komunikuje v běžných situacích, v komunikaci ve škole používá spisovný jazyk učí se tvořit výtah z textu styl odborný ČJL využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě dokáže vytvořit zadaný slohový útvar vhodných jazykových projevů podle komunikační situace ČJL využívá základy studijního čtení vyhledá dokáže na základě svých dispozic a osobních zájmů vytvořit klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří smysluplný text otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o text přednese referát ČJL p, ČJL p čte plynule s porozuměním; porozumí obsahu sdělení a přiměřeně na něj reaguje JAZYKOVÁ VÝCHOVA pracuje s jednotlivými jazykovými příručkami, dokáže ČJL samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, samostatně pracovat s Pravidly českého pravopisu se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a Seznámí se s Pravidly českého pravopisu příručkami ČJL p orientuje se v Pravidlech českého pravopisu prostě sdělovací styl, počátky stylu informačního popis uměleckého díla jazykové příručky ČJL rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech ČJL správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci ČJL p pozná a určí slovní druhy; skloňuje podstatná jména a přídavná jména; pozná osobní zájmena; časuje slovesa ČJL p; ČJL p rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk ČJL rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí ČJL p rozezná větu jednoduchou od souvětí ČJL v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí ČJL p správně píše slova s předponami a předložkami využívá jazyka jako nástroje k ústnímu i písemnému dorozumívání jak ve škole, tak v běžném životě pokouší se rozlišovat jednotlivé ohebné i neohebné slovní druhy a vhodně je používá s pomůckami rozliší slovní druhy pozná podle tvaru slova 1. pád rozliší spisovnou češtinu od obecné pokouší se rozlišovat významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí pozná větu jednoduchou v písemném projevu se učí užívat náležité tvary se správným pravopisem správně píše slova s předponami a předložkami 4 úvod do studia jazyka - slovní zásoba tvarosloví - ohebné slovní druhy, skloňování, časování odvozování, tvarosloví, shoda přísudku s podmětem, základy interpunkce

5 ČJL p zná vyjmenovaná slova a ovládá jejich pravopis ČJL p zná a zvládá pravopis podle shody přísudku s podmětem LITERÁRNÍ VÝCHOVA ČJL uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla ČJL p orientuje se v literárním textu, hledá a pokouší se najít jeho hlavní myšlenku zná vyjmenovaná slova souvisle hovoří o přečteném či zhlédnutém díle orientuje se v krátkých jednoduchých textech vede záznamy o četbě poezie, próza, drama ČJL formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo učí se souvisle se vyjádřit k četbě, divadelnímu či filmovému představení pojednání o knize, filmu, divadelním představení ČJL p ústně formuluje dojmy z četby, divadelního nebo filmového představení ČJL tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů literární teorie ČJL rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty vypráví zážitky z divadla či filmu zkouší samostatně vytvořit krátký literární útvar dokáže si vybrat hodnotnou četbu poezie, próza, drama rozlišení literatury televizní seriály MEV - Fungování a vliv médií ve společnosti ČJL rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele ČJL p rozezná základní literární druhy a žánry seznamuje se s různými druhy literárních textů pozná veršovaný text od souvislé prózy literární žánry ČJL vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích efektivně pracuje s informačními zdroji ČJL p dokáže vyhledat potřebné informace v oblasti literatury - má pozitivní vztah k literatuře Seznámí se se základními literárními příručkami 5

6 výstupy RVP v předmětu výstupy ŠVP v předmětu učivo KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA ČJL odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji ČJL p, ČJL p čte plynule s porozuměním; ČJL využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů ČJL odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji ČJL p, ČJL p čte plynule s porozuměním; ČJL využívá základy studijního čtení vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o text přednese referát ČJL p, ČJL p čte plynule s porozuměním; JAZYKOVÁ VÝCHOVA ČJL spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova ČJL rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech ČJL využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace ČJL rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí ČJL p rozezná větu jednoduchou od souvětí ČJL v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí ČJL p správně píše slova s předponami a předložkami ČJL p zná vyjmenovaná slova a ovládá jejich pravopis ČJL p zná a zvládá pravopis podle shody přísudku s podmětem LITERÁRNÍ VÝCHOVA ČJL uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše vytvoří smysluplný text snaží se porozumět čtenému textu a pomocí jednoduchých formulací ho reprodukovat na základě vlastních schopností a znalostí a zájmů vytvoří souvislý text ovládá psaný a mluvený projevu, klade si otázky a hledá na ně odpovědi snaží se porozumět čtenému textu a pomocí jednoduchých formulací ho reprodukovat vyloží danou problematiku 6 vybrané stylistické útvary vybrané stylistické útvary odborný styl publicistický styl vybrané stylistické útvary odborný styl styl vědecký a naučný snaží se porozumět čtenému textu a vybrané stylistické útvary pomocí jednoduchých formulací ho reprodukovat průběžně užívá spisovnou výslovnost tvarosloví využívá jazyka jako nástroje k ústnímu i písemnému dorozumívání jak ve škole, tak v běžném životě frazeologie užívá průběžně spisovnou výslovnost a jazyk a jeho útvary volí vhodné jazykové prostředky podle situace rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí rozezná větu jednoduchou a souvětí spojí větné členy ve větě do skladebních dvojic v písemném projevu užívá náležité tvary odvozování, tvarosloví, shoda přísudku s podmětem se správným pravopisem rozlišuje předpony a předložky zná vyjmenovaná slova a ovládá jejich pravopis zná a zvládá pravopis shody přísudku s podmětem souvisle hovoří o přečteném textu, vyjadřuje své názory a pocity odvozování, tvarosloví, shoda přísudku s podmětem poezie, próza, drama ČJL - 8. ročník průřezová témata, mezipředmětové vztahy MEV - Stavba mediálních sdělení - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

7 popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla ČJL p orientuje se v literárním textu, hledá a pokouší se najít jeho hlavní myšlenku orientuje se v krátkých jednoduchých textech ČJL formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo ČJL p ústně formuluje dojmy z četby, divadelního nebo filmového představení ČJL tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů literární teorie ČJL vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích ČJL p dokáže vyhledat potřebné informace v oblasti literatury - má pozitivní vztah k literatuře ČJL rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele ČJL p rozezná základní literární druhy a žánry vede si čtenářský deník dokáže se souvisle vyjádřit k četbě, divadelnímu či filmovému představení poezie, próza pojednání o knize, filmu, divadelním představení na základě přečteného textu vyjádří svůj pojednání o knize, filmu, divadelním představení dojem dokáže se jednoduše vyjádřit k filmovému nebo divadelnímu představení samostatně vytvoří krátký literární útvar poezie, próza, drama efektivně pracuje s informačními zdroji dokáže po nácviku vyhledat informace z jednoho zdroje orientuje se v různých druzích literárních textů uvede základní znaky několika běžných žánrů, doloží svůj názor několika příklady, nejlépe z vlastní četby navrhne, ke kterému literárnímu druhu by mohl patřit čtený text literární druhy vybrané literární žánry literatura faktu literární druhy vybrané literární žánry GLO - Evropa a svět nás zajímá MKV - Kulturní diference 7

8 výstupy RVP v předmětu výstupy ŠVP v předmětu učivo KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA ČJL zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu diskuse a její zásady ČJL - 9. ročník průřezová témata, mezipředmětové vztahy ČJL rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru ČJL rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj ČJL v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků řeči rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru samostatně vyjadřuje svůj postoj k reklamě a masmédiím dokáže se samostatně vyjadřovat a užívá při tom vhodné verbální a neverbální prostředky mluvený projev a jeho zásady útvary administrativního stylu reklama útvary publicistického stylu verbální a neverbální komunikace MEV - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality VV návrh bilboardu MKV - Kulturní diference JAZYKOVÁ VÝCHOVA ČJL rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití rozlišuje spisovný jazyk od ostatních útvarů jazyka vývoj českého jazyka a jeho útvary slovanské jazyky MKV - Multikulturalita ČJL spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova průběžně užívá spisovnou výslovnost slovní zásoba, tvarosloví ČJL rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech ČJL samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami využívá jazyka jako nástroje k ústnímu i písemnému dorozumívání jak ve škole, tak v běžném životě pracuje s jednotlivými jazykovými příručkami slovní zásoba význam slov jazykové příručky ČJL p orientuje se v Pravidlech českého pravopisu s pomocí pravidel ověří správný pravopis ČJL správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci rozlišuje jednotlivé slovní druhy a vhodně je používá tvarosloví ČJL p pozná a určí slovní druhy; skloňuje podstatná jména a přídavná jména; pozná osobní zájmena; časuje slovesa ČJL p; ČJL p rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk pozná a určí slovní druhy; skloňuje podstatná jména a přídavná jména; pozná osobní zájmena; časuje slovesa 8

9 ČJL využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace užívá průběžně spisovnou výslovnost a volí vhodné jazykové prostředky podle situace jazyková kultura styl projevů mluvených a písemných ČJL rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí ČJL p rozezná větu jednoduchou od souvětí ČJL p správně píše slova s předponami a předložkami ČJL p zná vyjmenovaná slova a ovládá jejich pravopis ČJL p zná a zvládá pravopis podle shody přísudku s podmětem ČJL v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí ovládá a procvičuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí a vhodně je užívá rozezná větu jednoduchou od souvětí pozná slova příbuzná zná pravidla shody přísudku s podmětem v písemném projevu užívá náležité tvary se správným pravopisem odvozování, tvarosloví, shoda přísudku s podmětem interpunkce LITERÁRNÍ VÝCHOVA ČJL rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora dle svých teoretických znalostí a četby se pokusí přiřadit autora ke konkrétní otázce literární žánry ČJL formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo dokáže se souvisle vyjádřit k četbě, divadelnímu či filmovému představení pojednání o knize, filmu, divadelním představení MEV - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality ČJL p ústně formuluje dojmy z četby, divadelního nebo filmového představení ústně formuluje dojmy z četby, divadelního nebo filmového představení ČJL tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů literární teorie samostatně vytvoří daný literární útvar poezie, próza, drama ČJL vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích efektivně pracuje s informačními zdroji ČJL p dokáže vyhledat potřebné informace v oblasti literatury - má pozitivní vztah k literatuře sám si vybírá četbu ČJL rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele dokáže se orientovat v jednotlivých literárních druzích a žánrech na konkrétních příkladech literární druhy vybrané literární žánry ČJL p rozezná základní literární druhy a žánry rozezná základní literární druhy a žánry ČJL uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře. literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře. 9

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanské

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití spisovně vyslovuje česká a

Více

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 8. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Český jazyk a literatura - 6. ročník Samostatně pracuje s Pravidly obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) OSV Řešení problémů a českého pravopisu, se Slovníkem rozhodovací dovednosti (práce spisovné

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - komunikuje kultivovaně - moduluje souvislou řeč

ŠVP Školní očekávané výstupy. - komunikuje kultivovaně - moduluje souvislou řeč KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Z V 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 6. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanské RVP výstupy ŠVP výstupy

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

CHARAKTERISTIKA 2. STUPEŇ

CHARAKTERISTIKA 2. STUPEŇ 5.1.1.2 CHARAKTERISTIKA 2. STUPEŇ Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávací oblasti RVP Jazyk a jazyková komunikace. Žák 2. stupně základní školy je vzděláván ve třech oblastech

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 3. období 6. ročník Český jazyk pro 6.ročník ZŠ a primu víceletého gymnázia (Fraus 2003) Pracovní sešit pro 6.ročník ZŠ a primu

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. Obsah RVP ZV KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 7. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy

Více

Jazyková výchova Nauka o slovní zásobě. Nauka o tvoření slov. Slova přejatá. Tvarosloví. Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen

Jazyková výchova Nauka o slovní zásobě. Nauka o tvoření slov. Slova přejatá. Tvarosloví. Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 8. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

Vyučovací hodiny mohou probíhat v kmenové třídě, multimediální učebně, žákovské knihovně, učebnách s interaktivní tabulí.

Vyučovací hodiny mohou probíhat v kmenové třídě, multimediální učebně, žákovské knihovně, učebnách s interaktivní tabulí. Charakteristika předmětu 2. stupně Český jazyk (ČJ) Český jazyk je zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět má časovou dotaci v 6. a 7. ročníku 4 hodiny týdně, v 7.

Více

Jazyková výchova. Vývoj češtiny Jazykověda a její disciplíny Evropské skupiny jazyků

Jazyková výchova. Vývoj češtiny Jazykověda a její disciplíny Evropské skupiny jazyků Český jazyk a literatura 9. ročník Výstupy Učivo Průřezová témata Žák: uceluje si přehled o jednotlivých obdobích vývoje českého jazyka, uvědomuje si historické souvislosti charakterizuje jednotlivé jazykovědné

Více

1. Jazyk a jazyková komunikace

1. Jazyk a jazyková komunikace 1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1 Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Český jazyk a literatura je rozdělen

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 6. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Český jazyk pro 7. ročník

Český jazyk pro 7. ročník 1V3, 1V5, 1V6, 1V7, 1V8 1V5, 1V10, 1V1, 1V2, 1V5, 1V9, 1V10, Komunikační a slohová výchova 1V1, 1V5, 1V7, 1V10, 1V5, 1V6, 1V7, 1V10, 1V3, 1V5, 1V6, 1V7, Český jazyk pro 7. ročník výstupy okruh učivo mezipředmětové

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura - Tercie Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji 15 využívá znalostí o

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

7 UČEBNÍ OSNOVY 7.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Český jazyk (ČJ) Charakteristika předmětu 1. stupně

7 UČEBNÍ OSNOVY 7.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Český jazyk (ČJ) Charakteristika předmětu 1. stupně 7 UČEBNÍ OSNOVY 7.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 7.1.1 Český jazyk (ČJ) Charakteristika předmětu 1. stupně Vyučovací předmět se vyučuje ve všech ročnících 1. stupně. V 1. ročníku má časovou dotaci 8 hodin

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova Tvarosloví

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova Tvarosloví A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 6. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

návštěvy divadelních a filmových představení

návštěvy divadelních a filmových představení A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

JAZYKOVÁ VÝCHOVA. Tvarosloví. Pravopis. Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk - 7. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy)

JAZYKOVÁ VÝCHOVA. Tvarosloví. Pravopis. Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk - 7. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy) JAZYKOVÁ VÝCHOVA Tvarosloví ž. si uvědomuje rozmanitost jazyka ž. tvoří a vědomě používá spisovné tvary slov ž. pracuje s jazykovými příručkami ž. pracuje s jazykovými texty různého zaměření ž. rozlišuje

Více

Cvičení z českého jazyka

Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka Charakteristika předmětu Cvičení z českého jazyka je vyučováno v 7. - 9. ročníku v časové dotaci jedné hodiny týdně. Předmět směřuje k tomu, aby se žáci naučili souvisle vyjadřovat

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Předmět: Český jazyk. Vypravování ústní. Popis pracovního postupu. Popis popis uměl. díla. Vypravování ústní

Předmět: Český jazyk. Vypravování ústní. Popis pracovního postupu. Popis popis uměl. díla. Vypravování ústní Komunikační a slohová výchova 1 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji 15 využívá znalostí o

Více

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 4. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

ČESKÝ JAZYK. Oddíl E učební osnovy I.1.C

ČESKÝ JAZYK. Oddíl E učební osnovy I.1.C ČESKÝ JAZYK Oddíl E učební osnovy I.1.C Charakteristika předmětu: ČESKÝ JAZYK ve čtyřletém gymnáziu Obsah předmětu Předmět český jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. V jazykové

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ročník: 6.

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ročník: 6. Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ročník: 6. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT Jazyková výchova - samostatně pracuje s Pravidly českého jazyka, se Slovníkem spisovné češtiny a dalšími

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Skladba Druhy vět podle postoje mluvčího Věty jednočlenné, dvojčlenné, větný ekvivalent, základní a rozvíjející větné členy doplněk Souvětí, druhy vedlejších vět, praktická cvičení mluvní i psaná, soutěže,

Více

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. TVAROSLOVÍ

Více

STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 1. ČJL-9-1-01 P, S, T, KV: Sloh Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

prověřovací práce kontrolní diktáty testy pravopisná cvičení jazykové rozbory ústní zkoušení Český jazyk Literární výchova

prověřovací práce kontrolní diktáty testy pravopisná cvičení jazykové rozbory ústní zkoušení Český jazyk Literární výchova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 7. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 7. ročník Český jazyk pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (Fraus 2004) Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a sekundu

Více

SEMINÁŘ Z ČESKÉHO JAZYKA. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu

SEMINÁŘ Z ČESKÉHO JAZYKA. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu SEMINÁŘ Z ČESKÉHO JAZYKA Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu Charakteristika vzdělávacího oboru Seminář z českého jazyka Dovednost užívat češtiny jako mateřského jazyka v jeho mluvené i

Více

Seminář z českého jazyka

Seminář z českého jazyka Seminář z českého jazyka Charakteristika předmětu Seminář z českého jazyka je vyučován v 7.-9. ročníku v časové dotaci jedné hodiny týdně. Žáci budou po celou dobu výuky systematicky vedeni k soustavnému

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

INDIVIDUÁLNÍ PÉČE - ČJ. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu

INDIVIDUÁLNÍ PÉČE - ČJ. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu INDIVIDUÁLNÍ PÉČE - ČJ Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu Charakteristika vzdělávacího oboru Individuální péče český jazyk Kvalitní osvojení a užívání mateřského jazyka v jeho mluvené

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník

Výstupy z RVP Učivo Ročník Komunikační a slohová výchova 9 uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování 15 využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA KOMPETENCE K UČENÍ Využívá znalostí

Více

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 2. stupeň ZŠ Charakteristika vyučovacího předmětu Škola považuje předmět Český jazyk a literatura za významný

Více

Oddíl E učební osnovy I.1.A ČESKÝ JAZYK A KOMUNIKACE

Oddíl E učební osnovy I.1.A ČESKÝ JAZYK A KOMUNIKACE Oddíl E učební osnovy I.1.A ČESKÝ JAZYK A KOMUNIKACE Charakteristika předmětu: ČESKÝ JAZYK A KOMUNIKACE v nižším stupni osmiletého studia Obsah předmětu Předmět český jazyk a komunikace vychází ze vzdělávací

Více

Učební osnovy vyučovacího předmětu český jazyk a literatura se doplňují: 2. stupeň Ročník: osmý. Tematické okruhy průřezového tématu

Učební osnovy vyučovacího předmětu český jazyk a literatura se doplňují: 2. stupeň Ročník: osmý. Tematické okruhy průřezového tématu Komunikační a slohová výchova - charakterizuje literární postavy; - vylíčí svůj estetický a emocionální zážitek; - sestaví krátký odborný výklad a využitím přiměřených jazykových prostředků a formy; -

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanské RVP výstupy ŠVP výstupy

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 4.1.1. Český jazyk a literatura Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru český jazyk a literatura jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělání, ale jsou důležité i pro úspěšné osvojování poznatků

Více

větná melodie tempo a pauzy důraz Zvuková stránka jazyka

větná melodie tempo a pauzy důraz Zvuková stránka jazyka Předmět: Český jazyk a literatura Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, poznámky Mluvnice Rozlišuje spisovný jazyk a obecnou češtinu a zdůvodní jejich

Více

Český jazyk a literatura. 8. ročník. Komunikační a slohová výchova

Český jazyk a literatura. 8. ročník. Komunikační a slohová výchova list 1 / 7 Čj časová dotace: 4 hod / týden Český jazyk a literatura 8. ročník Komunikační a slohová výchova Subjektivně zabarvený popis (líčení) (ČJL 9 1 05) (ČJL 9 1 02) odlišuje spisovný a nespisovný

Více

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu pro tříleté obory ukončené závěrečnou učňovskou zkouškou Platnost: od 1.9.2014 Podpis předsedy

Více

Přehled očekávaných výstupů

Přehled očekávaných výstupů školní vzdělávací program Škola pro život - 2018 ZV Základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

JAZYKOVÁ VÝCHOVA. Skladba a pravopis. Nauka o tvoření slov. Tvarosloví. Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk - 8. ročník

JAZYKOVÁ VÝCHOVA. Skladba a pravopis. Nauka o tvoření slov. Tvarosloví. Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk - 8. ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA Skladba a pravopis ž. si osvojuje pravidla pro vytváření psaných textů ž je veden k logickému myšlení, volí vlastní způsoby řešení, aplikuje osvědčené postupy ž. chápe a využívá znalostí

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk: literární výchova - ročník: KVARTA

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk: literární výchova - ročník: KVARTA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk: literární výchova - ročník: KVARTA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT KK Moderna Prokletí básníci,

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Český jazyk pro 4. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 5.

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk a literatura: Komunikační a slohová výchova - ročník: PRIMA

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk a literatura: Komunikační a slohová výchova - ročník: PRIMA Písemný projev Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk a literatura: Komunikační a slohová výchova - ročník: PRIMA Téma Výtah Učivo Charakteristika literární

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská Volitelný předmět Jazyková komunikace vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Přehled očekávaných výstupů

Přehled očekávaných výstupů školní vzdělávací program Škola pro život ZV Základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE

Více

5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté

5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté 5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace 4 4 4 4 Realizuje se obsah vzdělávacího oboru

Více

2. stupeň Český jazyk

2. stupeň Český jazyk 2. stupeň Český jazyk Ročník Výstupy Učivo Průřezová témata VI. JAZYKOVÁ VÝCHOVA rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 Mezipředmětové vztahy --> - 2. ročník Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA září Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová. Žák dokáže rozlišit mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod), rozliší větu jednoduchou

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Český jazyk a literatura pro 2. stupeň

Český jazyk a literatura pro 2. stupeň 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět od prvního do devátého ročníku, přičemž je zajištěna plynulá návaznost prvního

Více

Předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 5. RVP - ZV Výstup Učivo Průřezová témata

Předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 5. RVP - ZV Výstup Učivo Průřezová témata Předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 5. čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy

Více

Učební osnovy vyučovacího předmětu český jazyk a literatura se doplňují: 2. stupeň Ročník: šestý. Tematické okruhy průřezového tématu

Učební osnovy vyučovacího předmětu český jazyk a literatura se doplňují: 2. stupeň Ročník: šestý. Tematické okruhy průřezového tématu Komunikační a slohová výchova - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně i písemně

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 8. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 8. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - charakterizuje literární postavy; - vylíčí svůj estetický a e emocionální zážitek; - sestaví krátký odborný výklad a využitím přiměřených jazykových prostředků a formy;

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

Předmět: Konverzace v ruském jazyce

Předmět: Konverzace v ruském jazyce Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Konverzace v ruském jazyce Vyučovací předmět Konverzace v ruském jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk (pro nedoslýchavé) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk (pro nedoslýchavé) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk (pro nedoslýchavé) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. ČESKÝ JAZYK (5. ročník Český jazyk a informatika) Obsahové, časové a organizační

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník

Výstupy z RVP Učivo Ročník Komunikační a slohová výchova 8 Využívá základy studijního čtení vyhledává klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytváří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; samostatně

Více

5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň

5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět od prvního do devátého ročníku, přičemž je zajištěna plynulá návaznost prvního

Více

Výpisky a výtah. Vypravování ústní. Výpisky a výtah. Vypravování ústní. 1. slohová práce - výtah. Charakteristika.

Výpisky a výtah. Vypravování ústní. Výpisky a výtah. Vypravování ústní. 1. slohová práce - výtah. Charakteristika. Komunikační a slohová výchova 8 Využívá základy studijního čtení vyhledává klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytváří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu, Samostatně

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník

Výstupy z RVP Učivo Ročník Komunikační a slohová výchova 15 využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace prostředky vhodnými pro danou komunikační Situaci 15 využívá znalostí

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více