MMB Název:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MMB2015000000252. Název:"

Transkript

1 MMB Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne ZM7/ $^S Název: Návrh zrušení usnesení Z6/032. zasedání Zastupitelstva města Brna, bod č Návrh prodeje pozemku p.č. 1420/39 v k.ú. Pisárky v ul. Pisárecká". Obsah: důvodová zpráva stanoviska příslušných orgánů podmínky kupní smlouvy - Příloha usnesení Z6/032. zasedání ZMB, bod č. 61 kopie dopisů i ze dne a ze dne kopie katastrální mapy, orientačního plánu, cenové mapy, fotografií a ortofotomapy Zastupitelstvo města Brna ruší Návrh usnesení: usnesení Z6/032. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne , bod č. 61, které zní: zastupitelstvo města Brna schvaluje prodej pozemku n ř. 1420/39 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 397 m vkú. Pisárky _ ; (id. V2) c (id. 'A) za dohodnutou kupní cenu ,-Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 38 těchto usnesení." Stanoviska dotčených orgánů: R7/014. schůze Rady města Brna konaná dne doporučila ZMB zrušit usnesení Z6/032. zasedání ZMB konaného dne , bod č. 61, a souhlasila se záměrem pronájmu pozemku p.č. 1420/39 v k.ú. Pisárky. Zpracoval: Majetkový odbor MMB Předkládá: Rada města Brna (^wá_ I/.?

2 Důvodová zpráva: Úvod: Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/032. zasedání konaném dne schválilo prodej pozemku p.č. 1420/39 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 397 m 2 v k.ú. Pisárky é (id. Ví) (id. Ví) za kupní cenu ,-Kč. dopise ze dne (viz. příloha) nadále neakceptují výše uvedený návrh kupní ceny za prodej pozemku p.č. 1420/39 vk.ú. Pisárky a žádají o její přehodnocení s ohledem na umístění a svažitost tohoto pozemku. Žádost:, spoluvlastníci pozemku p.č. 1420/3 zastavěná plocha a nádvoří vč. stavby bytového domu č.p. 469 (Pisárecká č.or. 14) a na základě Prohlášení vlastníka budovy o vymezení jednotek výluční vlastníci jednotek, 169/3 w (byt), č. 469/4 (byt), č. 469/6 (garáž) a č. 469/7 (garáž) a č. 469/1 (byt), č. 469/2 (byt), č. 469/5 (garáž) a č. 469/8 (garáž), žádají o prodej pozemku p.č. 1420/39 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 397 m 2 v k.ú. Pisárky, za účelem jeho užívání jako zahrady a zázemí uvedeného bytového domu. Vlastnictví: Statutární město Brno je výlučným vlastníkem pozemku p.č. 1420/39 ostatní plocha, jiná plocha, 0 výměře 397 m 2 v k.ú. Pisárky. Na uvedený pozemek nebylo prokázáno uplatnění restitučních nároků. Správce: Pozemek p.č. 1420/39 vk.ú. Pisárky je ve správě Odboru správy majetku MMB, který k odprodeji pozemku nemá námitky, přičemž vzhledem k přístupu na tento pozemek doporučuje odprodej pouze vlastníkům přilehlého bytového domu Pisárecká 14. Na pozemek p.č. 1420/39 vk.ú. Pisárky není evidována žádná nájemní smlouva, pozemek je užíván bez majetkoprávního vypořádání užívacího vztahu. Popis: Pozemek p.č. 1439/39 v k.ú. Pisárky užívají nájemníci bytového domu Pisárecká č.or. 14 jako zahradu již od vzniku domu v roce 1979, který byl postaven Jihomoravskými vodovody a kanalizacemi jako obytný dům se čtyřmi pohotovostními bytovými jednotkami, včetně garáží. 1 přes vyjmutí pozemku p.č. 1420/39 vk.ú. Pisárky z plnění funkce lesa, zůstala tato plocha v Územním plánu města Brna určena k tomuto účelu - viz. vyjádření OÚPR MMB. Okolní pozemky p.č. 1420/1, p.č. 1420/10, p.č. 1420/21, p.č. 1420/38 a p.č. 1420/27 vk.ú. Pisárky jsou ve vlastnictví statutárního města Brna. Pozemek p.č. 1420/3 vk.ú. Pisárky s bytovým domem č.p. 469 jsou ve vlastnictví navrhovatelů - LV č v k.ú. Pisárky. Pozemek p.č. 1420/1 v k.ú. Pisárky - lesní pozemek je ve správě OVLHZ MMB a je součástí nájemní smlouvy se společností Lesy města Brna, a.s. Pozemky p.č. 1410/10 a p.č. 1420/27 v k.ú. Pisárky jsou ve správě OTS MMB, pronajaty společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Místním šetřením (viz. fotografie) bylo ověřeno, že pozemek p.č. 1420/39 v k.ú. Pisárky se nachází v lokalitě vodárenských objektů, které byly vybudovány na konci 70. let minulého století. K těmto objektům byla vybudována účelová komunikace z ulice Pisárecká, vedoucí směrem k ulici Lesní. Jedním z objektů je bytový dům na pozemku p.č. 1420/3 v k.ú. Pisárky, za nímž se nachází pozemek p.č. 1420/39 v k.ú. Pisárky, který je přístupný pouze z 1. nadzemního podlaží bytového domu, neboť jej od příjezdové komunikace na pozemku 2/7

3 1420/21 vk.ú. Pisárky odděluje vysoká, opěrná, betonová zeď, která rozděluje zdejší terénní nerovnost. Pozemek p.č. 1420/39 v k.ú. Pisárky je svažitý a tvoří jej oplocená zahrada s drátěným plotem na betonové podezdívce. Část pozemku, která hraničí s domem tvoří vydlážděný chodník. Dle vyjádření OVLHZ MMB se na pozemku nacházejí ovocné stromy (jabloně) stáří 40-ti let. Na malé části pozemku u chodníku je květinový záhon. Zahrada tak tvoří spíše zelené" zázemí bytového domu, než užitkovou zahradu. Cenový návrh: Ceny realizované v okolí 2.108,-Kč/m 2,2.200,-Kč/m 2 a 3.145,-Kč/m 2. V Cenové mapě č. 10 není v daném polygonu předmětný pozemek oceněn. Administrativní cena pozemku dle současně platného cenového předpisu (vyhl. č. 199/2014 Sb.) činí 3.670,-Kč. Tato cena zohledňuje negativní dopad svažitosti a obtížné přístupnosti pozemku. Aktuální návrh kupní ceny za prodej pozemku p.č. 1420/39 o výměře 397 m 2 v k.ú. Pisárky, užívaného jako zahrada a zázemí nájemního domu č.p. 469 na ul. Pisárecká or.č. 14, rozděleného Prohlášením vlastníka na bytové a nebytové jednotky (celkem 4 byty, 4 garáže), činí nadále ,-Kč (cca 2.291,-Kč/m 2 vč. nákladů na převod), tj.: -cena předmětného pozemku 2.200,-Kč/m 2 x 397 m 2 = ,-Kč. Navrhovaná cena 2.200,-Kč/m 2 dosahuje úrovně 60 % administrativní ceny. -náklady spojené s převodem 4% na daň z nabytí nemovitých věcí = ,-Kč a 1.000,-Kč správní poplatek pro KN). Úhrada za užívání bez právního důvodu: Jelikož žadatelé doposud užívají pozemek p.č. 1420/39 o výměře 397 m 2 vk.ú. Pisárky bezesmluvně, jsou povinni zaplatit statutárnímu městu Brnu úhradu za jeho předchozí užívání v období dvou let zpětně v částce ,-Kč (66,-Kč/m 2 /rok jako 3% z jednotkové ceny). Roční nájemné tak činí ,-Kč. Majetkový odbor MMB v dopisech ze dne informoval žadatele o způsobu stanovení výše uvedeného návrhu kupní ceny za prodej pozemku p.č. 1420/39 v k.ú. Pisárky a vyzval je, aby do jednoho měsíce od obdržení předmětných výzev společně a nerozdílně vydali úhradu za bezesmluvní užívání pozemku p.č. 1420/39 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 397 m vk.ú. Pisárky v období dvou let zpětně tj. od do , ve výši ,-Kč, tj. 66,-Kč/m /rok - jednotkové nájemné jako 3% z jednotkové ceny, na účet statutárního města Brna stím, že pokud uvedená částka nebude ve stanovené lhůtě uhrazena, bude vymáhána soudní cestou. V případě soudního vymáhání výše uvedené pohledávky bude požadována rovněž úhrada zákonného úroku z prodlení, soudního poplatku a nákladů právního zastoupení. Závěr: Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je orgánům statutárního města Brna navrhováno zrušit usnesení Z6/032. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne , bod č. 61, neboť s ohledem na vyjádření žadatelů je prodej pozemku p.č. 1420/39 o výměře 397 m 2 v k.ú. Pisárky dle výše uvedeného usnesení ZMB za kupní cenu ,-Kč (2.200,-Kč/m 2 + náklady spojené s převodem) nerealizovatelný. V případě odsouhlasení záměru pronájmu, budou žadatelé osloveni ve věci majetkoprávního vypořádání jejich užívacího vztahu k předmětnému pozemku formou nájemního vztahu. Projednání v orgánech statutárního města Brna: Komise majetková RMB na R7/KM/5. nasedání konaném dne pod bodem č. 5/28: 1. bere na vědomí dopis. w ze dne /7

4 - nesouhlas s návrhem kupní ceny za prodej pozemku p.č. 1420/39 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 397 m 2 vk.ú. Pisárky v částce ,-Kč (2.200,-Kč/m 2 + náklady spojené s převodem) a žádost o její přehodnocení s ohledem na umístění a svažitost tohoto pozemku. 2. doporučuje Radě města Brna souhlasit se záměrem pronájmu pozemku p.č. 1420/39 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 397 m 2 v k.ú. Pisárky. 3. doporučuje Radě a Zastupitelstvu města Brna zrušit usnesení Z6/032. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne , bod č. 61, které zní: Zastupitelstvo města Brna schvaluje prodej pozemku p.č. 1420/39 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 397 m 2 vk.ú. Pisárky (id. V2) a. (id. V2) za dohodnutou kupní cenu ,-Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 38 těchto usnesení" Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel/z 11 členů. Usnesení bylo přijato. R7/014. schůze Rady města Brna konaná dne : 1. bere na vědomí dopis? _ se dne J - nesouhlas s návrhem kupní ceny za prodej pozemku p.č. 1420/39 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 397 m 2 v k.ú. Pisárky v částce ,-Kč (2.200,-Kč/m 2 + náklady spojené s převodem) a žádost o její přehodnocení s ohledem na umístění a svažitost tohoto pozemku. 2. doporučuje Zastupitelstvu města Brna zrušit usnesení Z6/032. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne , bod č. 61, které zní: Zastupitelstvo města Brna schvaluje prodej pozemku p.č. 1420/39 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 397 m vk.ú. Pisárky _ (id. V2) a (id. V2) za dohodnutou kupní cenu ,-Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 38 těchto usnesení." 3. souhlasí se záměrem pronájmu pozemku p.č. 1420/39 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 397 m 2 v k.ú. Pisárky. Záměr pronájmu pozemku p.č. 1420/39 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 397 m v k.ú. Pisárky byl zveřejněn zákonem stanoveným způsobem po dobu 15 dnů od , bez připomínek. 4/7

5 Historie projednání návrhu prodeje pozemku p.č. 1420/39 v k.ú. Pisárky v ul. Pisárecká. Statutární město Brno uzavřelo dne kupní smlouvu č se společností Pisárecká s.r.o. (jednatelem na prodej bytového domu Pisárecká 14, č.p. 469, vč. pozemku p.č. 1420/3 vk.ú. Pisárky a všech součástí a příslušenství vč. vodovodní a kanalizační přípojky a venkovními úpravami za kupní cenu ,-Kč, právní účinky vkladu vznikly ke dni V této souvislosti byla kupujícímu - společnosti Pisárecká s.r.o.. poskytnuta v rámci uvedené kupní ceny veřejná podpora ve výši ,-Kč na úhradu nákladů na opravy nemovitosti. Kupujícímu byla dále poskytnuta úhrada prokázaných nákladů na opravu domu ve výši 40% kupní ceny domu, tj. částka ,-Kč v rámci Programu podpory Evropské komise N 236/ Český přechodný rámec" (hrazeno v létě 2011). Společnost Pisárecká s.r.o. byla původním žadatelem o realizaci prodeje pozemku p.č. 1420/39 v k.ú. Pisárky. (Poznámka Majetkového odboru MMB: žadatelé mají rovněž zájem o prodej části pozemku p.č. 1420/21 v k.ú. Pisárky pro parkování vozidel uživatelů bytů, které by vznikly plánovanou nadstavbou domu, přičemž v rámci poslední aktualizace Územního plánu města Brna byl bytový dům č.p. 469 nově zařazen do funkční plochy bydlení v bytových domech (BB). Nyní mají žadatelé zájem o projednání návrhu prodeje užívaného pozemku p.č. 1420/39 v k.ú. Pisárky). >y Původní návrh kupní ceny za prodej pozemku p.č. 1420/39 o výměře 397 m v k.ú. Pisárky byl stanoven v r Majetkovým odborem MMB ve výši ,-Kč (Komisi majetkové RMB a Radě města Brna předloženo jako VARIANTA A) (cca 2.291,-Kč/m 2 vč. nákladů na převod), přičemž cena předmětného pozemku je ,-Kč (2.200,-Kč/m 2 ) a náklady spojené sjeho převodem (4% na daň z převodu nemovitostí a 1.000,-Kč na kolek pro KN) jsou ,-Kč. Ceny realizované v okolí 2.108,-Kč/m 2,2.200,-Kč/m 2 a 3.145,-Kč/m 2. V Cenové mapě č. 10 není v daném polygonu předmětný pozemek oceněn (stejné v CM č. 9). v dopise ze dne (viz. příloha) sdělili protinávrh kupní ceny za prodej pozemku p.č. 1420/39 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 397 m 2 v k.ú. Pisárky ve výši ,-Kč (cca 252,-Kč/m 2 vč. nákladů na převod) (Komisi majetkové RMB a Radě města Brna předloženo jako VARIANTA B), s odůvodněním, že užívání a údržba svažitého pozemku v bezprostřední blízkosti budovy bytového domu Pisárecká č.or. 14 v jejich vlastnictví je komplikována: 1/ na výše zmíněný pozemek je možný vstup pouze průchodem po schodišti přes uvedený bytový dům, 2/ na pozemek je naprosto vyloučen vjezd automobilem či technikou: z jedné strany je pozemek ohraničen předmětným bytovým domem a opěrnými zdmi (cca 6 m vysokými), z druhé pak lesem a dále jen velmi svažitým terénem vodárenských objektů, Navrhovatelé dále argumentují, že okolní pozemky nejsou oceněny (jeden sousedící je označen jako neúrodná půda) a vzhledem k uváděným skutečnostem navrhují kupní cenu ve výši ,-Kč s tím, že pozemek chtějí koupit především proto, aby zajistili kvalitní údržbu a zkulturnění okolí domu. V této oblasti je zvláště problémem náletová vegetace, která pak vzrůstá a zabraňuje průchodu světla do oken objektu. Majetkový odbor MMB trval na svém cenovém návrhu s přihlédnutím k již realizovaným kupním cenám. S ohledem na výše uvedené skutečnosti byly KM RMB a RMB předloženy dvě varianty návrhu kupní ceny za prodej pozemku p.č. 1420/39 o výměře 397 m v k.ú. Pisárky: - VARIANTA A) ,-Kč (cca 2.291,-Kč/m 2 vč. nákladů na převod) - návrh MO MMB, - VARIANTA B) ,-Kč (cca 252,-Kč/m 2 vč. nákladů na převod) - návrh žadatelů. 5/7

6 Komise majetková RMB na 70. zasedání dne pod bodem č. 70/46 vzala na vědomí dopis., ze dne t - protinávrh kupní ceny za prodej pozemku p.č. 1420/39 o výměře 397 m 2 v k.ú. Pisárky ve výši ,-Kč (cca 252,-Kč/m 2 vč. nákladů na převod), doporučila RMB souhlasit se záměrem prodeje pozemku p.č. 1420/39 o výměře 397 m 2 vk.ú. Pisárky a doporučila RMB a ZMB schválit prodej pozemku p.č. 1420/39 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 397 m 2 v k.ú. Pisárky (id. Ví) a Ir (id. Ví) za dohodnutou kupní cenu dle VARIANTY A) ,-KČ (cca 2.291,-Kč/m 2 vč. nákladů na převod) - návrh Majetkového odboru MMB, a za podmínek kupní smlouvy, které byly součástí materiálu. Hlasování: 7 pro VARIANTU A), 0 proti, 1 se zdržel/z 11 členů. R6/126. schůze Rady města Brna konaná dne vzala na vědomí dopis ze dne protinávrh kupní ceny za prodej pozemku p.č. 1420/39 o výměře 397 m 2 v k.ú. Pisárky ve výši ,-Kč (cca 252,-Kč/m vč. nákladů na převod), souhlasila se záměrem prodeje pozemku p.č. 1420/39 v k.ú. Pisárky a doporučila Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemku p.č. 1420/39 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 397 m vk.ú. Pisárky é (id. V.) (id. V 2 ) za kupní cenu ,-Kč a za podmínek kupní smlouvy. Záměr prodeje pozemku p.č. 1420/39 v k.ú. Pisárky byl zveřejněn zákonem stanoveným způsobem po dobu 15 dnů od , bez připomínek. Stanoviska příslušných orgánů: - RMČ Brno - Kohoutovice schůze Rady městské části Brno - Kohoutovice, konaná dne usnesením č. 592/37-12 písm. b) souhlasí s prodejem pozemku p.č. 1420/39 v k.ú. Pisárky. - OÚPR MMB - vyjádření ze dne : pozemek p.č. 1420/39 v k.ú. Pisárky je dle platného Územního plánu města Brna stále součástí nestavební - volné stabilizované funkční plochy určené k plnění funkce lesa (LPF). Vzhledem k aktuálním skutečnostem - doloženému rozhodnutí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB o dělení lesního pozemku a prohlášením pochybnosti č.j. MMB/ /2011 ze dne , kdy byla na základě geometrického plánu č /2011 pro k.ú. Pisárky ze dne , z lesního pozemku p.č. 1420/1 oddělena část pozemku, označena jako pozemek p.č. 1420/39 v k.ú. Pisárky a prohlášena za pozemek, který není určen k plnění funkce lesa, je prodej předmětného pozemku v souladu s ÚPmB. Využitím pozemku dle současného ÚPmB dochází k narušení logického funkčního celku navazující plochy technické vybavenosti - TV a pozemek by i vzhledem k jeho reálné funkci měl být agregován k této ploše. - OTS MMB - vyjádření ze dne : pozemek p.č. 1420/39 v k.ú. Pisárky je dle digitální technické mapy města Brna (DTMB) dotčen NTL plynovodem a jeho ochranným pásmem - správce JMP Net, s.r.o. K upřesnění uložení inženýrských sítí je nutno požádat správce o jejich vytýčení. Průběhy inženýrských sítí obsažených v DTMB jsou pouze informativní a nemusí být kompletní. Pro tuto oblast nejsou v DTMB k dispozici data o průběhu sítí Telefónica Czech Republic, a.s. 6/7

7 Jihomoravská plynárenská, a.s. - vyjádření ze dne : pozemek p.č. 1420/39 v k.ú. Pisárky je zatížen režimem ochranného pásma NTL plynárenského zařízení. V případě prodeje pozemku společnost JMP, a.s. požaduje, aby byl zatížen věcným břemenem spočívajícím: 1. ve strpění plynárenských zařízení včetně režimu ochranného pásma ve smyslu energetického zákona č. 458/2000 Sb., 68, odstavec 1) až 6), 2. v umožnění vstupu a vjezdu v souvislosti s provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek ve smyslu energetického zákona 458/2000 Sb., 59, odst. f, zejména uvádí: - ochranné pásmo plynovodů umístěných na předmětném pozemku činí jeden metr na obě strany od půdorysu v zastavěném území obce (zák. 458/2000 Sb. 68 odst. 2 a) a 4 m u ostatních případů (zák.45 8/2000 Sb. 68 odst. 2 b), - stavební činnost, umísťování konstrukcí, zemní práce, zřizování skládek a uskladňování materiálu v ochranném pásmu lze provádět pouze po předchozím písemném souhlasu držitele licence, který odpovídá za provoz příslušného plynárenského zařízení. Vysazování trvalých porostů kořenících do větší hloubky než 20 cm nad povrch plynovodu podléhá tomuto souhlasu pouze ve volném pruhu pozemků o šířce 2 m na obě strany od osy plynovodu (zák. č. 458/2000 Sb. 68 odst. 6). (Pozn. MO MMB: od se jedná o společnost RWE GasNet, s.r.o. jako provozovatele distribuční soustavy a technické infrastruktury, zastoupené společností RWE distribuční služby, s.r.o.). Dopravní podnik města Brna, a.s. - vyjádření ze dne v bezprostřední blízkosti pozemku p.č. 1420/39 v k.ú. Pisárky se nachází kabelová trasa DPmB, a.s., která napájí trolejbusovou trať. Před případným prodejem DPmB, a.s. požaduje na tuto kabelovou trasu (4 ks trakčních kabelů) zřídit věcné břemeno ve prospěch DPmB, a.s. V případě prodeje pozemku musí být v lokalitě provedeno zaměření kabelové trasy, neboť tak zatím nebylo učiněno. 7/ 7

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení:

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14. 4. 2015 11I111I1111I11111 MMB2015000000246 TMllOZSf j Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková.

Více

lllllll MMB Název:

lllllll MMB Název: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14.4.2015 lllllll MMB2015000000248 ZM7/ OáU, fo Název: Návrh prodeje pozemků p.č. 546/1, p.č. 546/2 a p.č. 546/3 v k.ú. Starý Lískovec

Více

MMB2015000000277. Název: Návrh směny části pozemku p.č. 3465/41 v ul. Karásek za pozemek p.č. 2988/4 v ul. Gromešova, vše v k.ú. Rečkovice.

MMB2015000000277. Název: Návrh směny části pozemku p.č. 3465/41 v ul. Karásek za pozemek p.č. 2988/4 v ul. Gromešova, vše v k.ú. Rečkovice. Rada města Brna MMB2015000000277 ZM7/ OM% Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna 0 konané dne 14. 4. 2015 Název: Návrh směny části pozemku p.č. 3465/41 v ul. Karásek za pozemek p.č. 2988/4 v ul. Gromešova,

Více

Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky. Obsah:

Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky. Obsah: Rada města Brna MMB2015000000395 ZM7/ o35~6 Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.5. 2015 Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky.

Více

SI IVU lili lil lili MMB2015000000375

SI IVU lili lil lili MMB2015000000375 Rada města Brna Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19. 5. 2015 SI IVU lili lil lili MMB2015000000375 ZMJIAUČ Název: v Návrh prodeje části pozemku p.č. 260 v k.ú. Medlánky při ul. Zebětínek

Více

MMB2012000000504. Návrh usnesení:

MMB2012000000504. Návrh usnesení: MMB2012000000504 tt Rada města Brna ZM6/ /$/ Z6/016. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.6.2012 Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 3630 v k.ú. Černá Pole Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Více

TMI 106% Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14.4.2015

TMI 106% Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14.4.2015 Rada města Brna MMB2015000000249 lh/1 TMI 106% Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14.4.2015 Název: Návrh prodeje částí pozemků p.č. 2031/1, p.č. 2031/2 a p.č. 2032 v k.ú. Obrany při ul.

Více

Název: Návrh prodeje pozemku p.č v k.ú. Starý Lískovec při ul. Irkutská.

Název: Návrh prodeje pozemku p.č v k.ú. Starý Lískovec při ul. Irkutská. Rada města Brna MMB201 éóóoóó 1 035 Z7/2&. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 11. 10. 2016 ZM7 íf Název: Návrh deje pozemku p.č. 1904 v k.ú. Starý Lískovec při ul. Irkutská. Obsah: podmínky

Více

I1111I11I MMB

I1111I11I MMB 11111111I1111I11I MMB2016000001036 Rada města Brna Z7/22. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 11. 10. 2016 ZM7///Vf Název: Návrh deje pozemků p.č. 1963/18 a p.č. 1987/2 v k.u. Černá Pole v ul.

Více

MMB Název:

MMB Název: Rada města Brna MMB2016000000485 Z7/18. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 17. 5. 2016 Název: Návrh deje spoluvlastnického podílu id. 245812336/39809427529 na pozemcích p.č. 885/25, p.č. 885/26,

Více

imunními III MMB Návrh prodeje pozemku p.č. 128 v k.ú. Komín Obsah: Návrh usnesení:

imunními III MMB Návrh prodeje pozemku p.č. 128 v k.ú. Komín Obsah: Návrh usnesení: imunními III MMB2017000001112 & Rada města Brna Z7/31. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 5.9.2017 Název: ZMlIŽffi Návrh deje pozemku p.č. 128 v k.ú. Komín důvodová zpráva stanoviska příslušných

Více

llllllllllllllliwillll MMB2015000000701 4*5"

llllllllllllllliwillll MMB2015000000701 4*5 Rada města rna llllllllllllllliwillll MM2015000000701 4*5" Z7/0f. zasedání Zastupitelstva města rna ZM7/ 05 32) konané dne 8.9.2015 Název: Návrh deje dvou částí pozemku p.č. 2375/376, k.ú. Žabovřeskv Obsah:

Více

III MMB

III MMB Rada města Brna Z7/24. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 13.12.2016 III MMB2016000001347 ZM7/ T AQG& Název: Návrh deje pozemku pod chatou ve vlastnictví fyzických osob v k.ú. Bystrc, lokalita

Více

MMB2015000000393. Název: v Návrh darování části pozemku p.č. 3993/1 v k.ú. Židenice do vlastnictví Jihomoravského kraje. Obsah: Návrh usnesení:

MMB2015000000393. Název: v Návrh darování části pozemku p.č. 3993/1 v k.ú. Židenice do vlastnictví Jihomoravského kraje. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19. 5. 2015 MMB2015000000393 ZMllOhU Název: v Návrh darování části pozemku p.č. 3993/1 v k.ú. Židenice do vlastnictví Jihomoravského

Více

Název: Návrh prodeje části pozemku p.č. 487 v k.u. Jehnice v ul. Lelekovická.

Název: Návrh prodeje části pozemku p.č. 487 v k.u. Jehnice v ul. Lelekovická. Radaméstarna Z7/15. zasedání Zastupitelstva města rna konané dne 2. 2. 2016 MI-I2016000000065 TMHlw5f Název: Návrh deje části pozemku p.č. 487 v k.u. Jehnice v ul. Lelekovická. Obsah: podmínky kupní smlouvy

Více

MMB2015000000755. Obsah: Návrh usnesení:

MMB2015000000755. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/09. zasedám Zastupitelstva města Brna konané dne 8.9.2015 MMB2015000000755 TMU D o Název: Návrh svěření majetku města MC Brno - Kníničky, pozemků p.č. 820,824,835.837.839,840/4,1020,821,825,836,838.840/1.840/2,840/3,

Více

MMB Název: Návrh prodeje pozemku pod chatou v k.ú. Bystrc, lokalita Mečkov. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh prodeje pozemku pod chatou v k.ú. Bystrc, lokalita Mečkov. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2017000000674 1 Z7/28. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 16.5.2017 ZM7/2vT^9 Název: Návrh deje pozemku pod chatou v k.ú. Bystrc, lokalita Mečkov Důvodová zpráva Stanoviska

Více

MMB Název Návrh prodeje pozemku p.č. 208/1 v k.ú. Slatina. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název Návrh prodeje pozemku p.č. 208/1 v k.ú. Slatina. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2017000001489 ZM7/ 'hub] Z7/33. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 7.11.2017 Název Návrh deje pozemku p.č. 208/1 v k.ú. Slatina. Důvodová zpráva Vyjádření příslušných orgánů

Více

llllllllllllllllllllllllllll MMB2015000000742

llllllllllllllllllllllllllll MMB2015000000742 Rada města Brna Z7/09. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8. 9. 2015 llllllllllllllllllllllllllll MMB2015000000742 116 ZM7/ flffž Název: Návrh směny části pozemku p.č. 2220/1 v k.ú. Řečkovice

Více

MMB2015000000479. Název:

MMB2015000000479. Název: MMB2015000000479 Rada města Brna Z7/07. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 23. 6. 2015 7MHIVW Název: Návrh prodeje pozemků p.č. 1806/5, p.č. 1806/7. p.č. 1869/2 a p.č. 1941/8 a nesouhlas s uznáním

Více

1111 MMB ZM7/ <12H

1111 MMB ZM7/ <12H Rada města Brna 1111 MMB2016000000480 ZM7/

Více

ilihlliiillll MMB ZM7/ 1FH

ilihlliiillll MMB ZM7/ 1FH Rada města Brna ilihlliiillll MMB2017000000866 ZM7/ 1FH e Z7/29. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 20.6. 2017 Název v Návrh deje části pozemku p.č. 2033 v k.u. Zebětín. Důvodová zpráva Stanoviska

Více

MMB Název Návrh prodeje části pozemku p.č. 970/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice, zřízení služebnosti. Návrh usnesení:

MMB Název Návrh prodeje části pozemku p.č. 970/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice, zřízení služebnosti. Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2015000001106 Zlili), zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8.12. 2015 #ffi W Název Návrh deje části pozemku p.č. 970/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice, zřízení služebnosti. Obsah:

Více

MMB ZMl/Zj?'?'

MMB ZMl/Zj?'?' Rada města Brna MMB2017000000236 ZMl/Zj?'?' íž Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Bma konané dne 7.3. 2017 Název v Návrh deje části pozemku p.č. 2424/1 v k.ú. Zebětín. Důvodová zpráva Vyjádření příslušných

Více

MMB Název: Návrh svěření majetku města MČ Brno - Bystrc, pozemků p.č. 67/8.67/11 v k.ú. Bystrc. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh svěření majetku města MČ Brno - Bystrc, pozemků p.č. 67/8.67/11 v k.ú. Bystrc. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/27. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 11. 4. 2017 MMB2017000000423 ZM7/. i 2_ Název: Návrh svěření majetku města MČ Brno - Bystrc, pozemků p.č. 67/8.67/11 v k.ú. Bystrc důvodová

Více

Mjk ZM7/ 292.H- MNB Rada města Brna. Z7/32. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne

Mjk ZM7/ 292.H- MNB Rada města Brna. Z7/32. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne Rada města Brna Z7/32. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 3.10.2017 MNB2017000001320 ZM7/ 292.H- Název: Návrh deje pozemku v k.ú. Bystrc, lokalita Mečkov Důvodová zpráva Stanoviska dotčených

Více

MMB Název: Návrh prodeje části pozemku p.č. 687/2. k.ú. Bystrc. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh prodeje části pozemku p.č. 687/2. k.ú. Bystrc. Obsah: Návrh usnesení: MMB2017000000868 Rada města Brna Z7/29. zasedání Zastupitelstva města Brna ZM7/Í-.2 ^_ / konané dne 20.6.2017 Název: Návrh deje části pozemku p.č.. k.ú. Bystrc Obsah: Důvodová zpráva Stanoviska dotčených

Více

č? Zlili, zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne

č? Zlili, zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne Rada města Brna MMB2016000000340 ZM7/^^f č? Zlili, zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 12.4. 2016 Název Návrh deje pozemků p.č. 2028/22, p.č. 2028/23, p.č. 2028/24. p.č. 2028/25, p.č. 2028/26

Více

Název: Návrh nabytí pozemku p.č. 590 v k.ú. Husovice v ul. Sekaninova.

Název: Návrh nabytí pozemku p.č. 590 v k.ú. Husovice v ul. Sekaninova. Rada města Brna MMB2015000000707 $1 Z7/09. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8. 9. 2015 ZM7/052H Název: Návrh nabytí pozemku p.č. 590 v k.ú. Husovice v ul. Sekaninova. Obsah: podmínky kupní

Více

iniiiiiiiiiiiiiiii Název: Návrh na zrušení části usnesení ZMB č. Z7/18, bod č. 66, ve věci prodeje pozemku p.č v k.ú.

iniiiiiiiiiiiiiiii Název: Návrh na zrušení části usnesení ZMB č. Z7/18, bod č. 66, ve věci prodeje pozemku p.č v k.ú. Rada mésta Brna iniiiiiiiiiiiiiiii IWB2017000001689 Z7/34. zasedání Zastupitelstva města Brna ZM7/ \J (JÍAQ konané dne 12.12.2017 Název: Návrh na zrušení části usnesení ZMB č. Z7/18, bod č. 66, ve věci

Více

1 MMB ZM7/Z?$" *.

1 MMB ZM7/Z?$ *. Rada města Brna 1 MMB2017000001321 ZM7/Z?$" *. Z7/32. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 3.10. 2017 Název Návrh deje částí pozemků p.č. 1901/5,1915,1950/7 v k.ú. Zebětín. Důvodová zpráva Stanoviska

Více

MMB2015000000705 ZM7. Název:

MMB2015000000705 ZM7. Název: Rada města Brna Z7/09. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8. 9. 2015 MMB2015000000705 ZM7 (f

Více

MMB Název: Návrh nabytí pozemků v areálu vodojemu Preslova v k.ú. Stranice z maietku CR - Státní pozemkový úřad.

MMB Název: Návrh nabytí pozemků v areálu vodojemu Preslova v k.ú. Stranice z maietku CR - Státní pozemkový úřad. Rada města Brna MMB2016000000352 M Zlili, zasedání Zastupitelstva města Brna ZM7/.l.V7 konané dne 12. 4. 2016 Název: Návrh nabytí pozemků v areálu vodojemu Preslova v k.ú. Stranice z maietku CR - Státní

Více

Název Návrh prodeje částí pozemku p.č. 2358 v k.ú. Slatina. Obsah: Návrh usnesení: Stanoviska dotčených orgánů

Název Návrh prodeje částí pozemku p.č. 2358 v k.ú. Slatina. Obsah: Návrh usnesení: Stanoviska dotčených orgánů Rada města Brna MMB2015000000696 ZM7/ 10 Z7/09. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8.9.2015 Název Návrh prodeje částí pozemku p.č. 2358 v k.ú. Slatina. Podmínky kupní smlouvy Důvodová zpráva

Více

MMB Název: Návrh na zrušení usnesení ZMB č. Z7/24, bod č. 61, ve věci prodeje pozemku p.č v k.ú. Bystrc. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh na zrušení usnesení ZMB č. Z7/24, bod č. 61, ve věci prodeje pozemku p.č v k.ú. Bystrc. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/31. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 5.9.2017 MMB2017000001124 lil ZM7/ r^m Název: Návrh na zrušení usnesení ZMB č. Z7/24, bod č. 61, ve věci deje pozemku p.č. 3836 v k.ú.

Více

MMB ZM7/ 2&f

MMB ZM7/ 2&f Rada města Brna MMB2017000001108 ZM7/ 2&f Z7/31. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 5.9.2017 Název: Návrh deje pozemku p.č.3090/36 v k.u. Líšeň. Důvodová zpráva Stanoviska dotčených orgánů Podmínky

Více

MMB Název:

MMB Název: MMB2017000000864,:r V Rada města Brna Z7/29. zasedání Zastupitelstva města Brna AJVL7/ (j,\ / konané dne 20.6.2017 Název: Návrh deje id. 1/6 pozemků - p.č. 1837/275, p.č. 1853/4, p.č. 1854/2, p.č. 1855/2,

Více

MMB Název: Návrh prodeje pozemků pod chatami ve vlastnictví fyzických osob v k.ú. Bystrc, lokalita Kozí Horka. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh prodeje pozemků pod chatami ve vlastnictví fyzických osob v k.ú. Bystrc, lokalita Kozí Horka. Obsah: Návrh usnesení: MMB2017000001118 Rada města Brna Z7/31. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 5.9.2017 ZM7/ 7%%) Název: Návrh deje pozemků pod chatami ve vlastnictví fyzických osob v k.ú. Bystrc, lokalita Kozí

Více

MMB2015000000065. Název: Nabídka předkupního práva - návrh na nabytí budovy bez č.p./č.e., garáž, stojící na pozemku p.č. 1717/3 k. ú.

MMB2015000000065. Název: Nabídka předkupního práva - návrh na nabytí budovy bez č.p./č.e., garáž, stojící na pozemku p.č. 1717/3 k. ú. Rada města Brna Z7/03. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 10. února 2015 MMB2015000000065 Fo ZM7/ m Název: Nabídka předkupního práva - návrh na nabytí budovy bez č.p./č.e., garáž, stojící na

Více

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 21/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 21/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty Město MILOVICE ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23 tel.a fax: 325577203 email: meu@mesto-milovice.cz Sekretariát, ul. 5. května 71 tel. a fax:325577203,325577403, email: meu@mesto-milovice.cz Zápis

Více

MMB Název Návrh prodeje části pozemku p.č. 480 v k.ú. Černovice. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název Návrh prodeje části pozemku p.č. 480 v k.ú. Černovice. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2017000001685 ZM7/ Í2.14" Z7/34. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 12.12. 2017 Název Návrh deje části pozemku p.č. 480 v k.ú. Černovice. Důvodová zpráva Vyjádření příslušných

Více

MMB2015000000058. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 5417 v k.ú. Bystrc. Návrh usnesení:

MMB2015000000058. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 5417 v k.ú. Bystrc. Návrh usnesení: MMB2015000000058 Rada města Brna ZM7/ OM 0! Z7/003. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 10.2.2015 Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 5417 v k.ú. Bystrc Obsah: Návrh kupní smlouvy Důvodová zpráva

Více

Rada města Brna MMB $ ZMl 12.18S Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne Název:

Rada města Brna MMB $ ZMl 12.18S Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne Název: Rada města Brna MMB2017000000232 $ ZMl 12.18S Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 7. 3. 2017 Název: Návrh deje pozemků p.č. 924/2 a p.č. 927/2, vše v k.ú. Lesná v ul. Seifertova. Obsah:

Více

MMB Název: Návrh nabytí pozemků p.č. 2991/33, p.č. 3010/9 v k.ú. Komín. Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh nabytí pozemků p.č. 2991/33, p.č. 3010/9 v k.ú. Komín. Návrh usnesení: MMB2015000001123 Rada města Brna ; Zlili), zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8.12.2015 Název: ZM7A % Návrh nabytí pozemků p.č. 2991/33, p.č. 3010/9 v k.ú. Komín Obsah: návrh kupní smlouvy důvodová

Více

Předmět postupu. b) které nebyly rozděleny na jednotky podle z.č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů.

Předmět postupu. b) které nebyly rozděleny na jednotky podle z.č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů. Postup při majetkoprávním vypořádání pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna zastavěných bytovými domy a způsob výpočtu náhrady za zřízení věcného břemene Podmínky majetkoprávního vypořádání pozemků

Více

Rada města Brna ( ((/ f TM1I2&0 1 / 7 - Název Návrh prodeje pozemku p.č. 3262/2 v k.ú. Líšeň. Obsah: Návrh usnesení:

Rada města Brna ( ((/ f TM1I2&0 1 / 7 - Název Návrh prodeje pozemku p.č. 3262/2 v k.ú. Líšeň. Obsah: Návrh usnesení: MMB2017000001107 / ' /Tk- Rada města Brna ( ((/ f TM1I2&0 1 / 7 - Z7/31. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 5.9. 2017 Název Návrh deje pozemku p.č. 3262/2 v k.ú. Líšeň. Důvodová zpráva Vyjádření

Více

MATERIÁL PRO RADU 80

MATERIÁL PRO RADU 80 MATERIÁL PRO RADU 80 DNE: 29. 12. 2017 1357/2017/OP NÁZEV: Majetkoprávní jednání ANOTACE: NÁVRH USNESENÍ: Odbor majetkoprávní Odbor komunálních služeb Odbor rozvoje a územního plánování Odbor stavební

Více

Zastupitelstvo města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova Pořadové číslo: 16/3.3.3. Zastupitelstvo města Přerova Přerov 11.4.2016 Návrh pro 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 18. 4. 2016 Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Více

MMB Název Návrh prodeje části pozemku p.č. 1606/1 v k.ú. Chrlice. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název Návrh prodeje části pozemku p.č. 1606/1 v k.ú. Chrlice. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2017000000379 ZM7/?^ J? Zlili, zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 11.4.2017 Název Návrh deje části pozemku p.č. 1606/1 v k.ú. Chrlice. Důvodová zpráva Vyjádření příslušných

Více

lliwllllillllllilllulllll

lliwllllillllllilllulllll Rada města Brna lliwllllillllllilllulllll MMB2015000001103 Si Z7/13- zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8. 12. 2015 Název: Návrh deje pozemku p.č. 1944/2 a části pozemku p.č. 1961/25 v k.u.

Více

MMB ZM7/

MMB ZM7/ Rada města Brna MMB2017000000233 ZM7/ fl Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 7.3.2017 Název Návrh deje pozemků p.č. 1697,1699,1701.1705.1722.1747 v k.ú. Černovice. Důvodová zpráva Vyjádření

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 14.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

MMB Název: Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14.4.2015 MMB2015000000253 ZM7/ eu> f Název: Návrh nabytí pozemků p.č. 1924/54 a 7277/22 v k.ú. Bystrc Obsah: Podmínky kupní smlouvy

Více

MMB Název: Návrh prodeje pozemků p.č. 1527/15,1527/17 v k.u. Stranice. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh prodeje pozemků p.č. 1527/15,1527/17 v k.u. Stranice. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2017000000862 ZM7/ 2 5#T if Z7/29. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 20.6. 2017 Název: Návrh deje pozemků p.č. 1527/15,1527/17 v k.u. Stranice. Důvodová zpráva Stanoviska

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Komunikace Havlíčkova ulice - majetkoprávní vztahy

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Komunikace Havlíčkova ulice - majetkoprávní vztahy MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 6. 2017 Bod programu: 21 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

61 Rada města Brna MMB Název: Návrh prodeje části pozemku p.č. 4 v k.ú. Obrany v ul. Faulhabrova.

61 Rada města Brna MMB Název: Návrh prodeje části pozemku p.č. 4 v k.ú. Obrany v ul. Faulhabrova. MMB2016000000217 61 Rada města Brna Z7/16. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 15. 3. 2016 IMlltfé''/ Název: Návrh deje části pozemku p.č. 4 v k.ú. Obrany v ul. Faulhabrova. Obsah: podmínky kupní

Více

ZM77 220$ MMB Rada města Brna. Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne

ZM77 220$ MMB Rada města Brna. Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne Rada města Brna MMB2017000000268 ZM77 220$ Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 7. 3. 2017 % Název: Návrh svěření majetku města MC Brno - Bosonohy, pozemků p.č. 2540/5.2541/20,2550/1.2551/1.2554/29.2556/52.2556/53.2559/1,

Více

Illl IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lil 11IIII

Illl IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lil 11IIII Rada města Brna Illl IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lil 11IIII MMB2015000000396 É9 ZMilOJSY Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19. 5. 2015 Název: Návrh dispozice s částmi pozemku p. č. 1522/4

Více

ZMČ 7/20. jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne

ZMČ 7/20. jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 7/20 ZMČ 7/20. jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 20.06.2018 Název: Rekonstrukce bytového domu Šámalova č. or. 87 v k. ú. Zábrdovice Obsah:

Více

ZMČ 7/20.9 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne

ZMČ 7/20.9 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 7/20 ZMČ 7/20.9 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 20.06.2018 Název: Odejmutí a prodej věci svěřené městské části bytový dům Táborská č.

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 11. 2. 2016 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P Á I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU MATERIÁL BEZ OSOBNíCH ÚDAJU MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAvou MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 DNE: 28.11.2016 JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: Dle přiložené

Více

MMB2015000000693. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 88 v k.ú. Přízřenice jehož součástí je stavba bez čp/če. Návrh usnesení:

MMB2015000000693. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 88 v k.ú. Přízřenice jehož součástí je stavba bez čp/če. Návrh usnesení: MMB2015000000693 Rada města Brna 61 Z7/0^. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8. 9. 2015 ZM7/ Název: Návrh deje pozemku p.č. 88 v k.ú. Přízřenice jehož součástí je stavba bez čp/če Obsah: Podmínky

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku. Směna pozemků v k.ú. Hranice ( lokalita Pod Bílým kamenem)

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku. Směna pozemků v k.ú. Hranice ( lokalita Pod Bílým kamenem) MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing Radomír Bradáč Bc.

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Komunikace Pod Bílým kamenem - majetkoprávní vztahy

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Komunikace Pod Bílým kamenem - majetkoprávní vztahy MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 6. 2018 Bod programu: 22 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

M1B Název: Nabídka na využití předkupního práva dle 101 stavebního zákona k ideálním 2/3 pozemku p. č v k. ú.

M1B Název: Nabídka na využití předkupního práva dle 101 stavebního zákona k ideálním 2/3 pozemku p. č v k. ú. li Rada města Brna U l l l l l l l M1B2017000001348 Z7/32. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 3. 10. 2017 ZM7/2902 Název: Nabídka na využití předkupního práva dle 101 stavebního zákona k ideálním

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 11.01.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 25.01.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry prodejů NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek, 2. místostarosta

Více

MMB2015000000702. Název:

MMB2015000000702. Název: Rada města rna Z7/09. zasedání Zastupitelstva města rna konané dne 8. 9. 2015 MM2015000000702 HQ DAVfážf ' Název: Návrh změny části usnesení Z7/02. zasedání Zastupitelstva města rna, bod č. 29 a návrh

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013 Bod programu: 4 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

MMB Název: Návrh svěření majetku města MČ Brno - Komín, pozemků p.č. 2466,2628/6,2628/21,2628/ /8.4114/2 v k,ú. Komín.

MMB Název: Návrh svěření majetku města MČ Brno - Komín, pozemků p.č. 2466,2628/6,2628/21,2628/ /8.4114/2 v k,ú. Komín. Rada města rna MM2016000000731 Z7/19. zasedání Zastupitelstva města rna konané dne 21. 6. 2016 Název: Návrh svěření majetku města MČ rno - Komín, pozemků p.č. 2466,2628/6,2628/21,2628/33.2628/8.4114/2

Více

MMB ZM7/: srn

MMB ZM7/: srn Rada města Brna Z1I4X. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 4.9.2018 MMB2018000001068 ZM7/: srn Název: Návrh deje pozemku p.č. 1688/172 vk.ú. Jundrov Důvodová zpráva Návrh kupní smlouvy Stanoviska

Více

Illlllllllllllllllll Rada město Brna MMB

Illlllllllllllllllll Rada město Brna MMB Illlllllllllllllllll Rada město Brna MMB2017000001677 ZM7/ "bfc/rl Z7/34. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 12.12. 2017 Název Návrh deje pozemku p.č. 137 v k.u. Staré Brno. Obsah: Důvodová

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 3. a) přesné určení nemovitosti: část poz.p.č.

Více

MMB2014000000163. Návrh usnesení:

MMB2014000000163. Návrh usnesení: MMB2014000000163 Rada města Brna ZM6/ 3fl 2 Z6/032 zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 18.3.2014 Název: Návrh dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě, smlouvě o poskytnutí příspěvku a smlouvě o uzavření

Více

SPISOVÁ ZN.: 8591/2013

SPISOVÁ ZN.: 8591/2013 SPISOVÁ ZN.: 8591/2013 Žadatelé: Věc: Žádost o koupi pozemků parc.č. st. 379 zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. st. 1073 zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. st. 2694 zastavěná plocha a nádvoří, část parc.č.

Více

ZM7/ "2!b\b MMB Rada města Brna. Z7/27. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne

ZM7/ 2!b\b MMB Rada města Brna. Z7/27. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne Rada města Brna MMB21742 # ZM7/ "2!b\b Z7/27. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 11. 4. 217 Název: Návrh svěření majetku města MC Brno - Bosonohy, pozemků p.č. 3177/57.3177/58.3177/74.3177/89.3177/11.3747.3781,3824,3853,

Více

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem. Návrh na prodej části obecního pozemku p.č. 2131/69 v k.ú. Lysá nad Labem, prodloužení ul.

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem. Návrh na prodej části obecního pozemku p.č. 2131/69 v k.ú. Lysá nad Labem, prodloužení ul. Zastupitelstvo města Lysá nad Labem konané dne 2. 3. 2016 Návrh na prodej části obecního pozemku p.č. 2131/69 v k.ú. Lysá nad Labem, prodloužení ul. Máchova Fibichova Zpráva se předkládá z důvodu: Usnesení

Více

MMB ZM7/ 18 _

MMB ZM7/ 18 _ Rada města Brna Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 7. 3. 2017 MMB2017000000230 ZM7/ 18 _ Název: Návrh deje pozemku p.č. 481/2 v k.ú. Kohoutovice v ul. Kopaniny. Obsah: důvodová zpráva

Více

MMB Obsah: Návrh usnesení:

MMB Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2017000000266 ZM7/ 2430 11 Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 7. 3. 2017 Název: Návrh svěření majetku města MC Brno - Bosonohy, pozemků p.č. 2227/60,2227/61.2227/93.2227/94.2227/116.2450/50.2450/51.2450/235.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

Zrušení usnesení zastupitelstva města č. 22/10/2015 ze dne odkup pozemků parc. č. 1510/8, 1510/11 a 1510/12 v k. ú.

Zrušení usnesení zastupitelstva města č. 22/10/2015 ze dne odkup pozemků parc. č. 1510/8, 1510/11 a 1510/12 v k. ú. V Odrách 24.01.2018 Návrh k projednání na 27. zasedání Zastupitelstva města Odry konaném dne 31.01.2018 Zrušení usnesení zastupitelstva města č. 22/10/2015 ze dne 16.12.2015 odkup pozemků parc. č. 1510/8,

Více

MMB Název: Návrh na upuštění od vymáhání úhrad za užívání pozemků p.č. 4609/14, 5218 a 5219 v k. ú. Královo Pole od SBD DRUŽBA.

MMB Název: Návrh na upuštění od vymáhání úhrad za užívání pozemků p.č. 4609/14, 5218 a 5219 v k. ú. Královo Pole od SBD DRUŽBA. Rada města Brna Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.5.2015 11 MMB2015000000406 ZM7/ ÚÓĚf Název: Návrh na upuštění od vymáhání úhrad za užívání pozemků p.č. 4609/14, 5218 a 5219 v k.

Více

Příloha č. 01. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: usnesení ze 05. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 26. února 2015

Příloha č. 01. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: usnesení ze 05. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 26. února 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 05. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 26. února 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: poz.p.č. 532/2 o výměře 178 m 2 ostatní plocha a část poz.p.č. 532/1 o výměře

Více

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Rada města Brna lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll MMB2017000001121 TMllžtW Z7/31. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 5.9.2017 Název v Návrh deje části pozemku p.č. 5865/2 k.ú. Židenice.

Více

MMB Návrh usnesení:

MMB Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/16. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 15. 3. 2016 MMB2016000000240 ZM7/ '..'.-. f&?-

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej a výkup pozemků v k.ú. Slavíč (Alostar, s.r.o.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej a výkup pozemků v k.ú. Slavíč (Alostar, s.r.o. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 9. 2018 Bod programu: 45 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 854/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 854/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 3. 2019 Bod programu: 19 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Daniel Vitonský Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne : 31.1. 2008 Bod pořadu jednání: Věc: Majetkoprávní operace - Odbor rozvojových projektů: Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. NÁVRH ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ:

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. NÁVRH ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ: Příloha č. 1 usnesení z 37. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 14. dubna 2014 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. NÁVRH ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ: část stav.p.č. 307 o výměře cca 90 m 2 kat.území

Více

Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření smlouvy o nájmu bytu

Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření smlouvy o nájmu bytu Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.2. 2011 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Rada MČ Brno - Starý-Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového odboru, s uzavřením

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 87

Město Broumov určeno Radě města č. 87 Město Broumov určeno Radě města č. 87 Majetkové záležitosti k jednání dne: 19.2. 2014 předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK, starosta, Mgr.Špůr dne: 3.2.,14.2.2014 předloženo RM dne: 14.2.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 5 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

Souhlasné prohlášení duplicitní zápis vlastnictví k pozemkům parc. č. 656/6 a parc. č. 656/7 v k. ú. Dobešov

Souhlasné prohlášení duplicitní zápis vlastnictví k pozemkům parc. č. 656/6 a parc. č. 656/7 v k. ú. Dobešov V Odrách 20.06.2018 Návrh k projednání na 30. zasedání Zastupitelstva města Odry konaném dne 27.06.2018k Souhlasné prohlášení duplicitní zápis vlastnictví k pozemkům parc. č. 656/6 a parc. č. 656/7 v k.

Více

Zastupitelstvo města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova Pořadové číslo: 23/4.2.8 Zastupitelstvo města Přerova Přerov 16.4.2014 Předloha pro 23. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 28. 4. 2014 Předkladatel: Zpracovatel: MICHAL ZÁCHA

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. Pravidla prodeje bytových domů č.p a 1370 na ulici Pod Bílou horou v Kopřivnici. se sídlem Štefánikova č. p.

MĚSTO KOPŘIVNICE. Pravidla prodeje bytových domů č.p a 1370 na ulici Pod Bílou horou v Kopřivnici. se sídlem Štefánikova č. p. MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Štefánikova č. p. 1163, PSČ 742 21 Pravidla prodeje bytových domů č.p. 1369 a 1370 na ulici Pod Bílou horou v Kopřivnici Tato pravidla byla schválena usnesením č. 302 na 12.

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013 Bod programu: 9 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 94

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 94 MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 94 DNE: 27. 8. 2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 1650/2018/OP NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: Dle přiložené tabulky NÁVRH USNESENÍ: Rada města po projednání schvaluje majetkoprávní

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ POZEMKU V AREÁLU STARÁ AEROVKA V K.Ú. KBELY, OBEC PRAHA

NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ POZEMKU V AREÁLU STARÁ AEROVKA V K.Ú. KBELY, OBEC PRAHA Příloha podmínek výběrového řízení č. 4 Technický prospekt NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ POZEMKU V AREÁLU STARÁ AEROVKA V K.Ú. KBELY, OBEC PRAHA Vlastnictví Předmětem prodeje je pozemek

Více