SI IVU lili lil lili MMB

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SI IVU lili lil lili MMB2015000000375"

Transkript

1 Rada města Brna Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne SI IVU lili lil lili MMB ZMJIAUČ Název: v Návrh prodeje části pozemku p.č. 260 v k.ú. Medlánky při ul. Zebětínek a zřízení služebnosti k tíži části pozemku p.č. 261 v k.ú. Medlánky. Obsah: podmínky kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti vč. geometrického plánu důvodová zpráva stanoviska příslušných orgánů kopie dopisu _ ze dne kopie katastrální mapy, orientačního plánu, cenové mapy a ortofotomapy Zastupitelstvo města Brna schvaluje Návrh usnesení: a) prodej části pozemku p.č. 260 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 105 m vk.ú. Medlánky, geometrickým plánem č /2014 pro k.ú. Medlánky nově označené jako pozemek p.č. 260/2 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 105 m 2 v k.ú. Medlánky,' za dohodnutou kupní cenu ,-Kč, b) zřízení služebnosti uložení vodovodní přípojky inventární číslo 00732/123 a vodovodních přípojek inventární číslo 06346/2 a inventární číslo 06346/3, umístěných ve vodoměrné šachtě, na části pozemku p.č. 261 zahrada v k.ú. Medlánky, geometrickým plánem č /2014 pro k.ú. Medlánky nově označené jako pozemek p.č. 261/2 ostatní plocha, jiná plocha, v k.ú. Medlánky, s omezením činnosti v jejich ochranném území, ve prospěch statutárního města Brna a společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. a za podmínek kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti, které tvoří přílohu č...těchto usnesení. Stanoviska dotčených orgánů: R7/019. schůze Rady města Brna konaná dne souhlasila se záměrem prodeje části pozemku p.č. 260 o výměře 105 m 2 v k.ú. Medlánky, GP č /2014 pro k.ú. Medlánky nově označené jako pozemek p.č. 260/2 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 105 m 2 v k.ú. Medlánky a doporučila ZMB schválit její prodej! za dohodnutou kupní cenu ,-Kč (2.840,-Kč/m + náklady spojené s převodem) a zřízení služebnosti. h Zpracoval: Majetkový odbor MMB Předkládá: Rada města Brna \I8

2 Důvodová zpráva: Žádost:, bydlištěm Svatopluka Čecha 35, Brno, vlastník navazujících pozemků p.č. 141 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bydlení č.p. 281, p.č. 142 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba garáže bez č.p./č.e., p.č. 143 zahrada a p.č. 261 zahrada, vše v k.ú. Medlánky (LV 575), žádá o prodej části pozemku p.č. 260 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 105 m 2 v k.ú. Medlánky, která je užívána jako součást zahrady uvedeného RD, za účelem scelení pozemků v jejím vlastnictví. Pozemek p.č. 261 v k.ú. Medlánky je ve vlastnictví na základě darovací smlouvy ze dne Vlastnictví: Statutární město Brno je výlučným vlastníkem pozemku p.č. 260 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 287 m 2 v k.ú. Medlánky. Na uvedený pozemek nelze předpokládat uplatnění restitučních nároků, neboť se jedná o historický majetek města. Správce: Údržbu uvedeného pozemku p.č. 260 v k.ú. Medlánky na základě Statutu města Brna - vyhlášky č. 20/ zajišťuje městská část Brno - Medlánky, pozemek však není MČ svěřen, nájemní smlouva není evidována. Popis: Pozemky p.č. 260 a p.č. 261 v k.ú. Medlánky se dle Územního plánu města Brna nachází ve stabilizované ploše čistého bydlení (BC). Místním šetřením Majetkového odboru MMB konaným dne bylo zjištěno, že se uvedené pozemky nachází při ulici Žebětínek. Předmětná část pozemku p.č. 260 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Medlánky je situována mezi pozemky ve vlastnictví a slouží jako součást zaplocené zahrady a končí slepě v poli. Při místním šetření bylo také zjištěno, že uvedená část pozemku p.č. 260 v k.ú. Medlánky je po celé délce rozkopána a dle sdělení navrhovatelky zde probíhá rekonstrukce vodovodní přípojky - stavebníkem je bytem Měříčkova 47, Brno. Na části pozemku p.č. 261 v k.ú. Medlánky, tvořícího zahradu ve vlastnictví a sousedícího s pozemkem p.č. 260 v k.ú. Medlánky, se nachází vodoměrná šachta ve vlastnictví statutárního města Brna a ve správě společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Cenový návrh: Návrh kupní ceny za prodej části pozemku p.č. 260 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 105 m 2 v k.ú. Medlánky byl stanoven Majetkovým odborem MMB ve výši ,-Kč (cca 2.963,-Kč/m 2 vč. nákladů na převod), tj. cena předmětné části pozemku ,-Kč (2.840,-Kč/m 2 ) a náklady spojené s jejím převodem ,-Kč (4% daň z nabytí nemovitých věcí a 1.000,-Kč správní poplatek za vkladové řízení do KN). Realizované prodeje v okolí vr. 2011: 2.337,-Kč/m 2, vr. 2012: 2.802,-Kč/m 2 a vr. 2013: 3.000,-Kč/m 2 V Cenové mapě č. 10 činí jednotková cena uvedeného pozemku 2.840,-Kč/m 2. Úhrada za užívání bez právního důvodu: předmětné části pozemku p.č. 260 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 105 m 2 vk.ú. Medlánky ze strany v období od (právní účinky vkladu vlastnického práva kupující kpozemku p.č. 261 vk.ú. Medlánky) do schválení prodeje předmětu koupě na zasedání Zastupitelstva města Brna (nejdéle za období posledních dvou let zpětně ,-Kč) činí 60,-Kč/m 2 /rok.

3 v dopise ze dne (viz. příloha) za prodej výše specifikované části pozemku p.č. 260 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 105 m v k.ú. Medlánky navrhuje kupní cenu ve výši ,-Kč (cca 1.905,-Kč/m 2 vč. nákladů na převod) s odůvodněním, že předmětná část pozemku je zatížena řadou inženýrských sítí a v současnosti nemá pro nikoho jiného žádný význam ani hodnotu. Historie návrhu majetkové dispozice: Mětská část Brno - Medlánky původně navrhovala realizovat směnu části pozemku p.č. 260 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Medlánky o výměře 95 m 2, ve vlastnictví statutárního města Brna za část pozemku p.č. 261 v k.ú. Medlánky zahrada o výměře 27 m 2 ve vlastnictví (Pozn. Majetkového odboru MMB: v části C, LV 575 zapsáno zástavní právo ve výši ,-Kč - hypoteční úvěr pro pozemky p.č. 141, p.č. 142, p.č. 143 a p.č. 261 v k.ú. Medlánky na základě Smlouvy o zřízení zástavního práva podle obč. z. ze dne Hypoteční banka dne udělila souhlas svýše uvedenou směnou). Dle sdělení _ >yl původně s MČ Brno - Medlánky konzultován pouze návrh na prodej části pozemku p.č. 260 v k.ú. Medlánky, MČ Brno - Medlánky však z důvodu lepšího a komfortnějšího přístupu k sousedním nemovitostem doporučila směnu části pozemku p.č. 260 za část pozemku p.č. 261 v k.ú. Medlánky a na tento návrh přistoupila s tím, že rozdíl cen pozemků doplatí. Najednání dne z úrovně MČ Brno - Medlánky bylo dohodnuto, že v případě schválení navrhované směny pozemků v orgánech statutárního města Brna, 1 _ i odstraní oplocení z předmětné části pozemku p.č. 261 v k.ú. Medlánky na vlastní náklady. Poté, co se Majetkový odbor MMB dotázal MČ Brno - Medlánky, zda po realizaci navrhované směny bude v souladu s příslušnými články Statutu města Brna souhlasit se svěřením vysměňované části pozemku p.č. 261 vk.ú. Medlánky za účelem zajištění její správy na náklady MČ, MČ Brno - Medlánky od požadavku předmětné směny ustoupila. Závěr: Je navrhováno realizovat prodej výše specifikované části pozemku p.č. 260 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 105 m 2 vk.ú. Medlánky, přičemž KM RMB a RMB byly předloženy dvě varianty návrhu kupní ceny: - VARIANTA A) ,-KČ (cca 2.963,-Kč/m 2 vč. nákladů na převod) - návrh MO MMB, - VARIANTA B) ,-Kč (cca 1.905,-Kč/m 2 vč. nákladů na převod) -navrhl. Současně je dle požadavku společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. navrhováno zřízení služebnosti uložení vodovodní přípojky inventární číslo 00732/123 a vodovodních přípojek inventární číslo 06346/2 a inventární číslo 06346/3, umístěných v šachtě, na části pozemku p.č. 261 zahrada v k.ú. Medlánky, s omezením činnosti v jejich ochranném území, ve prospěch statutárního města Brna a společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Projednání v orgánech statutárního města Brna: Komise majetková RMB na R7/KM/4. zasedání konaném dne pod bodem č. 4/38 projednala návrh usnesení: 1. bere na vědomí dopis ' " z e dne protinávrh kupní ceny za prodej části pozemku p.č. 260 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 105 m 2 v k.ú. Medlánky ve výši ,-Kč (cca 1.905,-Kč/m 2 vč. nákladů na převod). 2. doporučuje Radě města Brna souhlasit se záměrem prodeje části pozemku p.č. 260 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 105 m 2 v k.ú. Medlánky. ZJ$

4 3. doporučuje Radě a Zastupitelstvu města Brna schválit: a) prodej části pozemku p.č. 260 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 105 m vk.ú. Medlánky ) ; za dohodnutou kupní cenu dle VARIANTY A) ,-Kč (2.840,-Kč/m^ + náklady spojené s převodem) - návrh Majetkového odboru MMB, b) zřízení služebnosti uložení vodovodní přípojky inventární číslo 00732/123 a vodovodních přípojek inventární číslo 06346/2 a inventární číslo 06346/3, umístěných ve vodoměrné šachtě, na části pozemku p.č. 261 zahrada v k.ú. Medlánky, s omezením činnosti v jejich ochranném území, ve prospěch statutárního města Brna a společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. a za podmínek kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti, které jsou součástí materiálu. Hlasování: 3 pro VARIANTU A), 0 proti, 2 se zdrželi/11 členů. Usnesení nebylo přijato. R7/013. schůze Rady města Brna konaná dne : 1. bere na vědomí dopis ze dne protinávrh kupní ceny v za prodej části pozemku p.č. 260 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 105 m v k.ú. Medlánky ve výši ,-Kč (cca 1.905,-Kč/m 2 vč. nákladů na převod). 2. souhlasí se záměrem prodeje části pozemku p.č. 260 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 105 m 2 v k.ú. Medlánky. 3. doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit: a) prodej části pozemku p.č. 260 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 105 m 2 v k.ú. Medlánky a dohodnutou kupní cenu dle VARIANTY A) ,-Kč, b) zřízení služebnosti uložení vodovodní přípojky inventární číslo 00732/123 a vodovodních přípojek inventární číslo 06346/2 a inventární číslo 06346/3, umístěných ve vodoměrné šachtě, na části pozemku p.č. 261 zahrada v k.ú. Medlánky, s omezením činnosti v jejich ochranném území, ve prospěch statutárního města Brna a společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. a za podmínek kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti. Záměr prodeje části pozemku p.č. 260 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 105 m 2 v k.ú. Medlánky byl zveřejněn zákonem stanoveným způsobem po dobu 15 dnů od , bez připomínek. dodala geometrický plán č /2014 pro k.ú. Medlánky (viz. příloha), na jehož základě byla z pozemku p.č. 260 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Medlánky oddělena jeho část, uvedeným geometrickým plánem nově označená jako pozemek p.č. 260/2 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 105 m 2 v k.ú. Medlánky. Uvedený geometrický plán současně odděluje z pozemku p.č. 261 zahrada vk.ú. Medlánky ve vlastnictví jeho část, nově označenou jako pozemek p.č. 261/2 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 14 m 2 v k.ú. Medlánky, který je zatížen služebností uložení vodovodní přípojky inventární číslo 00732/123 a vodovodních přípojek inventární číslo 06346/2 a inventární číslo 06346/3, umístěných ve vodoměrné šachtě, na části pozemku p.č. 261 zahrada v k.ú. Medlánky, s omezením činnosti v jejich ochranném území. Původní zákres prodeje předmětné části pozemku p.č. 260 v k.ú. Medlánky, který byl součástí zveřejněného záměru, se nepatrně liší od faktického stavu dle GP, proto byl z důvodu právní nenapadnutelnosti navrhovaného prodeje předložen nově Radě města Brna návrh zveřejnění záměru prodeje. R7/019. schůze Rady města Brna konaná dne : 1. souhlasí se záměrem prodeje části pozemku p.č. 260 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 105 m 2 v k.ú. Medlánky, geometrickým plánem č /2014 pro k.ú. Medlánky nově označené jako pozemek p.č. 260/2 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 105 m v k.ú. Medlánky. */<ř

5 2. doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit: a) prodej části pozemku p.č. 260 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 105 m vk.ú. Medlánky, geometrickým plánem č /2014 pro k.ú. Medlánky nově označené jako pozemek p.č. 260/2 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 105 m 2 v k.ú. Medlánky, za dohodnutou kupní cenu ,-Kč, b) zřízení služebnosti uložení vodovodní přípojky inventární číslo 00732/123 a vodovodních přípojek inventární číslo 06346/2 a inventární číslo 06346/3, umístěných ve vodoměrné šachtě, na části pozemku p.č. 261 zahrada v k.ú. Medlánky, geometrickým plánem č /2014 pro k.ú. Medlánky nově označené jako pozemek p.č. 261/2 ostatní plocha, jiná plocha, v k.ú. Medlánky, s omezením činnosti v jejich ochranném území, ve prospěch statutárního města Brna a společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. a za podmínek kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti. Záměr prodeje části pozemku p.č. 260 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 105 m 2 v k.ú. Medlánky, geometrickým plánem č /2014 pro k.ú. Medlánky nově označené jako pozemek p.č. 260/2 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 105 m 2 v k.ú. Medlánky, byl zveřejněn zákonem stanoveným způsobem po dobu 15 dnů od , bez připomínek. Stanoviska příslušných orgánů: - ZMC Brno - Medlánky - na svém 5. zasedání konaném dne usnesením 15/05 souhlasí s prodejem předmětné části pozemku p.č. 260 v k.ú. Medlánky (dle vyjádření ze dne ZMČ Brno - Medlánky souhlasilo se směnou pozemku p.č. 260 vk.ú. Medlánky ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemek p.č. 261 vk.ú. Medlánky ve vlastnictví paní '. bytem Svatopluka Čecha 35, s doplatkem, přičemž dle vyjádření ze dne MČ Brno - Medlánky nemělo zájem o svěření předmětné části pozemku p.č. 261 v k.ú. Medlánky). - OÚPR MMB - vyjádření ze dne pozemky p.č. 260 a p.č. 261 v k.ú. Medlánky jsou dle Územního plánu města Brna (ÚPmB) ve znění pozdějších novel (včetně poslední rozsáhlé změny ÚPmB nazývané Aktualizace ÚPmB" vydané opatřením obecné povahy č. 3/2014, které nabylo účinnosti dne , platné od do soudně zrušeno) součástí stabilizované funkční plochy BR - bydlení v rodinných domech. Současně je území řešeno v navazující územně plánovací dokumentaci v Regulačním plánu MČ Medlánky, v níž je využití pozemků shodné s ÚPmB. Z hlediska územního plánování je prodej i směna částí výše uvedených pozemků v souladu s ÚPmB. Pozn. MO MMB: dne byla rozsudkem Krajského soudu v Brně sp. zn. 67 A 15/2014 zrušena změna Územního plánu města Brna Aktualizace ÚPmB" vydaná opatřením obecné povahy č. 3/2014 statutárního města Brna. Konzultací s OÚPR MMB ze dne bylo potvrzeno, že dle současného stavu ÚPmB před Aktualizací ÚPmB" se uvedené pozemky nachází ve stabilizované ploše bydlení čistého (BC), což na kladném stanovisku OÚPR MMB k prodeji nic nemění. - Ol MMB - vyjádření ze dne předmětná část pozemku p.č. 260 v k.ú. Medlánky je dotčena kabelovou televizí (UPC Česká republika, s.r.o.) a NTL plynovodem (RWE GasNet, s.r.o.), kabelem NN (E.ON). Předmětná část pozemku p.č. 261 v k.ú. Medlánky ve vlastnictví navrhovatelky je dotčena přípojkou vodovodu a plynovodem.

6 Podmínky prodeje/směny dotčených částí pozemků je nutno projednat se správci sítí. Průběhy inženýrských sítí, obsažených v DTMB, jsou pouze informativní a nemusí být kompletní. Pro tuto oblast nejsou v DTMB k dispozici data 0 průběhu sítí Telefónica Czech Republic, a.s. -vyjádření ze dne kpozemku p.č. 260 v k.ú. Medlánky jsou uzavřeny budoucí smlouvy: č se společností E.ON Distribuce a.s. - kabelové vedení má vést přes předmětný pozemek a smi. č se společností JMP Net, s.r.o. - ochranným pásmem by mohl být dotčen pozemek p.č. 261 k.ú. Medlánky. Uvedené smlouvy jsou součástí spisu. - dle sdělení ze dne již byla stavba kabelového vedení NN společnosti E.ON Distribuce, a.s. realizována. Pro umístění kabelového vedení NN byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č Dle sdělení společnosti E.ON Distribuce, a.s. geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene je objednán. Po obdržení podkladů bude 01 MMB připraven koncept smlouvy o zřízení služebnosti. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy vložené do katastru nemovitostí, pak budou přecházet na nového vlastníka pozemku. Stavba rekonstrukce plynovodu společnosti RWE GasNet, s.r.o. (dříve JMP Net, s.r.o.) se zahajuje. Pro umístění plynovodu byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č V případě, že prodej pozemků bude proveden dříve, než bude dokončena rekonstrukce plynovodu a do katastru nemovitostí vložena smlouva o zřízení služebnosti, lze předpokládat, že společnost RWE GasNet, s.r.o. uzavře smlouvu o zřízení služebnosti s novým vlastníkem pozemku. Ol MMB doporučuje zavázat v kupní smlouvě nového vlastníka pozemku k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti. Panu Miloši Seifertovi byla zaslána výzva k doručení podkladů pro uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, případně smlouvy o smlouvě budoucí, a to s termínem do OD MMB - vyjádření ze dne pozemky p.č. 260 a p.č. 261 v k.ú. Medlánky se dle Územního plánu města Brna nacházejí ve stabilizované ploše čistého bydlení (BC). Z hlediska koncepce dopravy OD MMB nemá námitky ke směně části pozemku p.č. 260 v k.ú. Medlánky za část pozemku p.č. 261 v k.ú. Medlánky. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. - vyjádření ze dne společnost souhlasí se směnou části pozemku p.č. 260 ve vlastnictví statutárního města Brna za část pozemku p.č. 261 ve vlastnictví vše v k.ú. Medlánky, z důvodu, že předmětná část pozemku p.č. 260 v k.ú. Medlánky není dotčena zařízením v provozování společnosti BVK, a.s. BVK, a.s. dále upozorňuje, že předmětná část pozemku p.č. 261 vk.ú. Medlánky je dotčena uložením vodovodní přípojky inventární číslo 00732/123 vč. jejího ochranného území, které je v šíři 0,75 m vodorovně od osy potrubí přípojky na každou stranu, dále uložením vodovodních přípojek inventární číslo 06346/2 a inventární číslo 06346/3, umístěných ve vodoměrné šachtě, které jsou ve vlastnictví statutárního města Brna a které mají Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. v nájmu. Pokud by došlo k převodu pozemku na jiný subjekt, než statutární město Brno, společnost požaduje kvýše uvedené části pozemku zřízení služebnosti v dotčené ploše průchodu inženýrské sítě. Dopravní podnik města Brna, a.s. - vyjádření ze dne ke směně částí pozemků p.č. 260 a p.č. 261 v k.ú. Medlánky z hlediska zájmů DPMB, a.s. nemá žádné připomínky. elf

7 RWE distribuční služby, s.r.o. - vyjádření ze dne společnost RWE GasNet, s.r.o. jako provozovatel distribuční soustavy a technické infrastruktury, zastoupený společností RWE distribuční služby, s.r.o. sděluje, že pozemky p.č. 260 a p.č. 261 v k.ú. Medlánky jsou zatíženy režimem ochranného pásma NTL plynárenského zařízení. V případě prodeje/pronájmu pozemku, který se nachází v ochranném pásmu plynárenského zařízení společnost požaduje, aby byl zatížen věcným břemenem spočívajícím: 1. ve strpění plynárenských zařízení včetně režimu ochranného pásma ve smyslu energetického zákona č. 458/2000 Sb., 68, odstavec 1) až 6). 2. v umožnění vstupu a vjezdu v souvislosti s provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek ve smyslu energetického zákona 458/2000 Sb., 59, odst. f. zejména uvádí: - ochranné pásmo plynovodů umístěných na předmětném pozemku činí jeden metr na obě strany od půdorysu v zastavěném území obce (zákon č. 458/2000 Sb., 68 odst. 2 a) a 4 m u ostatních případů (zákon č. 458/2000 Sb., 68 odst. 2 b). - stavební činnost, umísťování konstrukcí, zemní práce, zřizování skládek a uskladňování materiálu v ochranném pásmu lze provádět pouze po předchozím písemném souhlasu držitele licence, který odpovídá za provoz příslušného plynárenského zařízení. Vysazování trvalých porostů kořenících do větší hloubky než 20 cm nad povrch plynovodu podléhá tomuto souhlasu pouze ve volném pruhu pozemků o šířce 2 m na obě strany od osy plynovodu (zák. 458/2000 Sb., 68 odst. 6). E.ON Servisní, s.r.o. - vyjádření ze dne ke směně částí pozemků p.č. 260 a p.č. 261 v k.ú. Medlánky - v zájmovém území se nachází podzemní vedení NN ve vlastnictví a provozování společnosti E.ON Distribuce, a.s. Účastníkem územního a stavebního řízení zůstává provozovatel distribuční soustavy - společnost E.ON Distribuce, a.s., kterou v uvedených řízeních na základě zmocnění zastupuje společnost E.ON Česká republika, s.r.o. Na energetické zařízení se vztahuje omezení vyplývající z ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., 46, v platném znění, pro činnosti v ochranných pásmech. V případě prodeje pozemku E.ON Distribuce, a.s. požaduje, aby byl zájemce informován o existenci vedení a omezeních vyplývající z ustanovení uvedeného zákona. Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech (dále jen OP) nadzemního vedení VN, VVN, podzemního vedení nebo elektrických stanic je investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění. UPC Česká republika, s.r.o. - vyjádření ze dne ke směně částí pozemků p.č. 260 a p.č. 261 v k.ú. Medlánky - na pozemku p.č. 260 v k.ú. Medlánky existuje podzemní vedení veřejné komunikační sítě (VKS) UPC a jeho ochranné pásmo (1,5 m na každou stranu od krajního vedení). Na pozemku p.č. 261 vk.ú. Medlánky se podzemní vedení veřejné komunikační sítě (VKS) UPC nenachází, pouze jeho ochranné pásmo. K uložení vedení veřejné komunikační sítě došlo za doby platnosti zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích ve znění zák. č. 149/1971 Sb., zák. č. 150/1992 Sb., a zák. č. 253/1994 Sb. (dále jen Zákon"). Dle ust. 12, odst. 1 uvedeného Zákona společnosti UPC Česká republika s.r.o. (vč. pův. Karneval Media, s.r.o.) vzniklo oprávnění zřídit a provozovat předmětné komunikační vedení ve veřejném zájmu, včetně vstupování a vjíždění na pozemek za účelem provozu, oprav, změn nebo odstraňování 7/f

8 telekomunikačního zařízení. Dle ustanovení téhož 12, odst. 3 Zákona jsou tato oprávnění věcným břemenem váznoucím na dotčené nemovitosti a nezapisovala se do evidence nemovitostí. Společnost UPC Česká republika, s.r.o. souhlasí se směnou výše uvedených pozemků za podmínky, že pokud by v pozemku nebo v části směněné bylo uloženo vedení, budou budoucí majitelé seznámeni s věcným břemenem společnosti UPC Česká republika, s.r.o. k pozemku ve smlouvě, budou upozorněni na ustanovení 102, především odst. 3, Zákona č. 127/2005 Sb. a jedno vyhotovení smlouvy bude společnosti doručeno na adresu uvedenou v záhlaví. <f/<f

llllllllllllllllllllllllllll MMB2015000000742

llllllllllllllllllllllllllll MMB2015000000742 Rada města Brna Z7/09. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8. 9. 2015 llllllllllllllllllllllllllll MMB2015000000742 116 ZM7/ flffž Název: Návrh směny části pozemku p.č. 2220/1 v k.ú. Řečkovice

Více

Název: Návrh nabytí pozemku p.č. 590 v k.ú. Husovice v ul. Sekaninova.

Název: Návrh nabytí pozemku p.č. 590 v k.ú. Husovice v ul. Sekaninova. Rada města Brna MMB2015000000707 $1 Z7/09. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8. 9. 2015 ZM7/052H Název: Návrh nabytí pozemku p.č. 590 v k.ú. Husovice v ul. Sekaninova. Obsah: podmínky kupní

Více

MMB2015000000479. Název:

MMB2015000000479. Název: MMB2015000000479 Rada města Brna Z7/07. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 23. 6. 2015 7MHIVW Název: Návrh prodeje pozemků p.č. 1806/5, p.č. 1806/7. p.č. 1869/2 a p.č. 1941/8 a nesouhlas s uznáním

Více

Illl IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lil 11IIII

Illl IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lil 11IIII Rada města Brna Illl IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lil 11IIII MMB2015000000396 É9 ZMilOJSY Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19. 5. 2015 Název: Návrh dispozice s částmi pozemku p. č. 1522/4

Více

MMB2015000000705 ZM7. Název:

MMB2015000000705 ZM7. Název: Rada města Brna Z7/09. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8. 9. 2015 MMB2015000000705 ZM7 (f

Více

lllllll MMB Název:

lllllll MMB Název: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14.4.2015 lllllll MMB2015000000248 ZM7/ OáU, fo Název: Návrh prodeje pozemků p.č. 546/1, p.č. 546/2 a p.č. 546/3 v k.ú. Starý Lískovec

Více

lliwllllillllllilllulllll

lliwllllillllllilllulllll Rada města Brna lliwllllillllllilllulllll MMB2015000001103 Si Z7/13- zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8. 12. 2015 Název: Návrh deje pozemku p.č. 1944/2 a části pozemku p.č. 1961/25 v k.u.

Více

MMB2015000000693. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 88 v k.ú. Přízřenice jehož součástí je stavba bez čp/če. Návrh usnesení:

MMB2015000000693. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 88 v k.ú. Přízřenice jehož součástí je stavba bez čp/če. Návrh usnesení: MMB2015000000693 Rada města Brna 61 Z7/0^. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8. 9. 2015 ZM7/ Název: Návrh deje pozemku p.č. 88 v k.ú. Přízřenice jehož součástí je stavba bez čp/če Obsah: Podmínky

Více

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení:

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14. 4. 2015 11I111I1111I11111 MMB2015000000246 TMllOZSf j Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková.

Více

Název: Návrh prodeje pozemku p.č v k.ú. Starý Lískovec při ul. Irkutská.

Název: Návrh prodeje pozemku p.č v k.ú. Starý Lískovec při ul. Irkutská. Rada města Brna MMB201 éóóoóó 1 035 Z7/2&. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 11. 10. 2016 ZM7 íf Název: Návrh deje pozemku p.č. 1904 v k.ú. Starý Lískovec při ul. Irkutská. Obsah: podmínky

Více

Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky. Obsah:

Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky. Obsah: Rada města Brna MMB2015000000395 ZM7/ o35~6 Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.5. 2015 Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky.

Více

MMB2015000000277. Název: Návrh směny části pozemku p.č. 3465/41 v ul. Karásek za pozemek p.č. 2988/4 v ul. Gromešova, vše v k.ú. Rečkovice.

MMB2015000000277. Název: Návrh směny části pozemku p.č. 3465/41 v ul. Karásek za pozemek p.č. 2988/4 v ul. Gromešova, vše v k.ú. Rečkovice. Rada města Brna MMB2015000000277 ZM7/ OM% Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna 0 konané dne 14. 4. 2015 Název: Návrh směny části pozemku p.č. 3465/41 v ul. Karásek za pozemek p.č. 2988/4 v ul. Gromešova,

Více

MMB2015000000702. Název:

MMB2015000000702. Název: Rada města rna Z7/09. zasedání Zastupitelstva města rna konané dne 8. 9. 2015 MM2015000000702 HQ DAVfážf ' Název: Návrh změny části usnesení Z7/02. zasedání Zastupitelstva města rna, bod č. 29 a návrh

Více

iiiiiiiii MMB2012000000510

iiiiiiiii MMB2012000000510 iiiiiiiii MMB2012000000510 Hr *f\j Rada města Brna ZM6/ A^ /A Z6/016. zasedám Zastupitelstva města Brna konané dne 19. 6. 2012 Název: Návrh na zrušení usneseni ve věci budoucího prodeje části pozemku p.

Více

Obsah: Metodický postup při uzavírání smluv o věcných břemenech k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným stavbami inženýrských sítí

Obsah: Metodický postup při uzavírání smluv o věcných břemenech k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným stavbami inženýrských sítí Úplné znění Metodiky pro uzavírání smluv o zřizování věcných břemen k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným inženýrskými sítěmi schválené na Z3/025. zasedání ZMB konaném ode dne 6. 2.

Více

Obsah: o uzavření plánovací smlouvy ze dne 1.9.2014. Návrh usnesení:

Obsah: o uzavření plánovací smlouvy ze dne 1.9.2014. Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2015000000175 ty Z7/04. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 17. března 2015 JM1IU/H Název: Návrh na uzavření plánovací smlouvy - vybudování veřejné dopravní a technické infrastruktury

Více

MMB2015000000393. Název: v Návrh darování části pozemku p.č. 3993/1 v k.ú. Židenice do vlastnictví Jihomoravského kraje. Obsah: Návrh usnesení:

MMB2015000000393. Název: v Návrh darování části pozemku p.č. 3993/1 v k.ú. Židenice do vlastnictví Jihomoravského kraje. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19. 5. 2015 MMB2015000000393 ZMllOhU Název: v Návrh darování části pozemku p.č. 3993/1 v k.ú. Židenice do vlastnictví Jihomoravského

Více

MMB2015000000254. Název: Návrh nabytí pozemků p.č. 3248/4,3251/87.3251/208 a 3251/209 v k.ú. Bystrc. Návrh usnesení:

MMB2015000000254. Název: Návrh nabytí pozemků p.č. 3248/4,3251/87.3251/208 a 3251/209 v k.ú. Bystrc. Návrh usnesení: ' / Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14. 4. 2015 MMB2015000000254 ZM7/ O/Žó tt Název: Návrh nabytí pozemků p.č. 3248/4,3251/87.3251/208 a 3251/209 v k.ú. Bystrc Obsah:

Více

TMI 106% Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14.4.2015

TMI 106% Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14.4.2015 Rada města Brna MMB2015000000249 lh/1 TMI 106% Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14.4.2015 Název: Návrh prodeje částí pozemků p.č. 2031/1, p.č. 2031/2 a p.č. 2032 v k.ú. Obrany při ul.

Více

MMB2015000000252. Název:

MMB2015000000252. Název: MMB2015000000252 Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14. 4. 2015 ZM7/ $^S Název: Návrh zrušení usnesení Z6/032. zasedání Zastupitelstva města Brna, bod č. 61 - Návrh prodeje

Více

MMB Název:

MMB Název: Rada města Brna MMB2016000000485 Z7/18. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 17. 5. 2016 Název: Návrh deje spoluvlastnického podílu id. 245812336/39809427529 na pozemcích p.č. 885/25, p.č. 885/26,

Více

dne 9.4.2013 zahajuje výběrové řízení (VŘ) na tento prodávaný majetek,

dne 9.4.2013 zahajuje výběrové řízení (VŘ) na tento prodávaný majetek, OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ KE ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE PRO STÁT NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU Česká republika Ministerstvo obrany, Odbor pro nakládání s nepotřebným majetkem Sekce správy

Více

MMB2016000000095. Návrh usnesení:

MMB2016000000095. Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2016000000095 ZM7/. Z7/15. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 2. 2. 2016 Název: Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 1450/71 v k.ú. Komín a p.č. 6282/22 v k.ú. Zabovřesky

Více

Příloha č. 1. usnesení z 34. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 16. prosince 2013

Příloha č. 1. usnesení z 34. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 16. prosince 2013 Příloha č. 1 usnesení z 34. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 16. prosince 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. PRODEJ POZEMKŮ : 1. a) přesné určení nemovitosti: poz.p.č.2986/11 o výměře

Více

MAGISTRÁT MESTA BRNA, MAJETKOVÝ ODBOR, MALlNOVSKEHO NÁM. 3, 601 67 BRNO

MAGISTRÁT MESTA BRNA, MAJETKOVÝ ODBOR, MALlNOVSKEHO NÁM. 3, 601 67 BRNO MAGSTRÁT MESTA BRNA, MAJETKOVÝ ODBOR, MALlNOVSKEHO NÁM. 3, 601 67 BRNO váš DOPS ČJ.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPS. ZN.: VYŘZUJE: TEL.: FAX: E-MAL: DATUM: 2011-09-06 MMB/0335898/2011 6300/MOMMB 12011 DOPORUČENĚ

Více

I1111I11I MMB

I1111I11I MMB 11111111I1111I11I MMB2016000001036 Rada města Brna Z7/22. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 11. 10. 2016 ZM7///Vf Název: Návrh deje pozemků p.č. 1963/18 a p.č. 1987/2 v k.u. Černá Pole v ul.

Více

Zápis. z 20. schůze Rady obce Rohatec konané dne 3. 8. 2015 v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci. Jednání bylo zahájeno v 16:00 hodin.

Zápis. z 20. schůze Rady obce Rohatec konané dne 3. 8. 2015 v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci. Jednání bylo zahájeno v 16:00 hodin. Přítomni: Ing. Jarmil Adamec, Ph.D. Ing. Vladimír Elšík Ing. Zdeněk Škromach Jiří Švanyga Vlasta Sedláková Radoslav Němeček Omluveni: - Ing. Bc. Tomáš Letocha Zápis z 20. schůze Rady obce Rohatec konané

Více

1. veřejné zasedání Zastupitelstva města 14.03.2011 Příloha zápisu

1. veřejné zasedání Zastupitelstva města 14.03.2011 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

1111 MMB ZM7/ <12H

1111 MMB ZM7/ <12H Rada města Brna 1111 MMB2016000000480 ZM7/

Více

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ KE ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE PRO STÁT NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ KE ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE PRO STÁT NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ KE ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE PRO STÁT NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU Česká republika - Ministerstvo obrany, Agentura pro nakládání s nepotřebným majetkem, s adresou

Více

ilihlliiillll MMB ZM7/ 1FH

ilihlliiillll MMB ZM7/ 1FH Rada města Brna ilihlliiillll MMB2017000000866 ZM7/ 1FH e Z7/29. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 20.6. 2017 Název v Návrh deje části pozemku p.č. 2033 v k.u. Zebětín. Důvodová zpráva Stanoviska

Více

včetně přijatých usnesení č. 4 které se konalo dne 17. února 2015 Přítomni: Mgr. Pavel Svoboda Nepřítomni: Mgr. Tereza Dlouhá

včetně přijatých usnesení č. 4 které se konalo dne 17. února 2015 Přítomni: Mgr. Pavel Svoboda Nepřítomni: Mgr. Tereza Dlouhá M a g i s t r á t m ě s t a J a b l o n e c n a d N i s o u včetně přijatých usnesení z jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města č. 4 které se konalo dne 17. února 2015 Přítomni: Mgr. Pavel Svoboda

Více

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného dne 26. 8. 2015 v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při zahájení:

Více

MMB Název: Návrh svěření majetku města MČ Brno - Bystrc, pozemků p.č. 67/8.67/11 v k.ú. Bystrc. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh svěření majetku města MČ Brno - Bystrc, pozemků p.č. 67/8.67/11 v k.ú. Bystrc. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/27. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 11. 4. 2017 MMB2017000000423 ZM7/. i 2_ Název: Návrh svěření majetku města MČ Brno - Bystrc, pozemků p.č. 67/8.67/11 v k.ú. Bystrc důvodová

Více

imunními III MMB Návrh prodeje pozemku p.č. 128 v k.ú. Komín Obsah: Návrh usnesení:

imunními III MMB Návrh prodeje pozemku p.č. 128 v k.ú. Komín Obsah: Návrh usnesení: imunními III MMB2017000001112 & Rada města Brna Z7/31. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 5.9.2017 Název: ZMlIŽffi Návrh deje pozemku p.č. 128 v k.ú. Komín důvodová zpráva stanoviska příslušných

Více

III MMB

III MMB Rada města Brna Z7/24. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 13.12.2016 III MMB2016000001347 ZM7/ T AQG& Název: Návrh deje pozemku pod chatou ve vlastnictví fyzických osob v k.ú. Bystrc, lokalita

Více

Soubor usnesení - 7/ZM/2013

Soubor usnesení - 7/ZM/2013 Soubor usnesení - 7/ZM/2013 Konáno dne: 28.8.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 7/195/ZM/13 - Program. 7.

Více

llllllllllllllliwillll MMB2015000000701 4*5"

llllllllllllllliwillll MMB2015000000701 4*5 Rada města rna llllllllllllllliwillll MM2015000000701 4*5" Z7/0f. zasedání Zastupitelstva města rna ZM7/ 05 32) konané dne 8.9.2015 Název: Návrh deje dvou částí pozemku p.č. 2375/376, k.ú. Žabovřeskv Obsah:

Více

Zápis. z 12. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 4. května 2015 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. z 12. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 4. května 2015 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis z 12. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 4. května 2015 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: Omluven: Přítomna: 8:00 hodin Ing. Pavel Tyralík

Více

MMB2016000000055. Název: Návrh usnesení: Stanoviska dotčených orgánů:

MMB2016000000055. Název: Návrh usnesení: Stanoviska dotčených orgánů: Raa města rna Z7/15. zaseání Zastupitelstva města rna konané ne 2. 2. 2016 MM2016000000055 t 7M1I i f 02 9 Název: Návrh eje pozemků p.č. 749/1 a p.č. 750 v k.ú. Starý Lískovec v ul. Soustalova. Obsah:

Více

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města bod č. 5 Číslo zasedání: 29. Termín zasedání: 19. 9. 2013 Předkládá: Jiří Částečka, starosta MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města PRODEJE - ZÁMĚRY 1. Žádost o prodej pozemku p. č. 1954/5 o výměře

Více

MMB2012000000504. Návrh usnesení:

MMB2012000000504. Návrh usnesení: MMB2012000000504 tt Rada města Brna ZM6/ /$/ Z6/016. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.6.2012 Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 3630 v k.ú. Černá Pole Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Více

III MMB Název Návrh prodeje pozemku p.č. 3100/2 v k.ú. Židenice. Obsah: Návrh usnesení:

III MMB Název Návrh prodeje pozemku p.č. 3100/2 v k.ú. Židenice. Obsah: Návrh usnesení: Rada města rna III MM2018000000414 ZM7/ ^Qffh fr Z7/38. zasedání Zastupitelstva města rna konané dne 10.4.2018 Název Návrh deje pozemku p.č. 3100/2 v k.ú. Židenice. Důvodová zpráva Vyjádření příslušných

Více

RM bere na vědomí. RM ukládá

RM bere na vědomí. RM ukládá Rada města Blovice usnesení č. 07/10 z jednání rady města konaného dne 07.04.2010 od 15:00 hodin v kanceláři starosty města Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 169-209 RM schvaluje 169) výstavbu schodiště

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 70. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 27.dubna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín, spol. s r.o.,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Přítomni, omluveni: dle prezenční listiny Zasedání zastupitelstva městyse bylo zahájeno v 18.00 hodin v prostorách zasedací místnosti

Více

MMB Název Návrh prodeje pozemku p.č. 208/1 v k.ú. Slatina. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název Návrh prodeje pozemku p.č. 208/1 v k.ú. Slatina. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2017000001489 ZM7/ 'hub] Z7/33. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 7.11.2017 Název Návrh deje pozemku p.č. 208/1 v k.ú. Slatina. Důvodová zpráva Vyjádření příslušných orgánů

Více

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Upravená verze ke zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Rada města: č.2167

Více

Stanovisko odboru: OMH doporučuje schválit revokaci dle návrhu na usnesení a zveřejnit záměr města dle návrhu na usnesení.

Stanovisko odboru: OMH doporučuje schválit revokaci dle návrhu na usnesení a zveřejnit záměr města dle návrhu na usnesení. Konané dne: 8. 12. 2015 RM 15 21 37 23-24 Název: Převod podílu pozemku v k.ú. Pardubice - revokace Mimořádný materiál: Návrh usnesení: 1 RM 15 21 37 23 Varianta 1 Rada města projednala návrh na revokaci

Více

Směna p.p.č. 2689/8 za p.p.č. 2689/9 při ul. Nad Školou

Směna p.p.č. 2689/8 za p.p.č. 2689/9 při ul. Nad Školou Starosta 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 19. 02. 2014 Bod pořadu jednání: 09. SMĚNA POZEMKŮ PŘI UL. NAD ŠKOLOU Věc: Směna p.p.č. 2689/8 za p.p.č. 2689/9 při

Více

Zápis z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bílá Třemešná

Zápis z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bílá Třemešná Zápis z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bílá Třemešná Datum konání: 25. 03. 2015 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: Bc. Š. Čeněk, RNDr. J. Dobroruková, Ing. P. Holzhauserová, JUDr.

Více

Česká republika Ministerstvo obrany,

Česká republika Ministerstvo obrany, OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE PRO STÁT NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU Česká republika Ministerstvo obrany, zastoupená Ing. Bedřichem Šonkou, Odbor nakládání s nepotřebným

Více

MMB Název Návrh prodeje části pozemku p.č. 970/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice, zřízení služebnosti. Návrh usnesení:

MMB Název Návrh prodeje části pozemku p.č. 970/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice, zřízení služebnosti. Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2015000001106 Zlili), zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8.12. 2015 #ffi W Název Návrh deje části pozemku p.č. 970/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice, zřízení služebnosti. Obsah:

Více

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Luboš Drenčeni, Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 07.09.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v

Více

MMB ZMl/Zj?'?'

MMB ZMl/Zj?'?' Rada města Brna MMB2017000000236 ZMl/Zj?'?' íž Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Bma konané dne 7.3. 2017 Název v Návrh deje části pozemku p.č. 2424/1 v k.ú. Zebětín. Důvodová zpráva Vyjádření příslušných

Více

Příloha č. 1 usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 7. listopadu 2011

Příloha č. 1 usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 7. listopadu 2011 Příloha č. 1 usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 7. listopadu 2011 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 4. část poz.p.č. 3344/1 o výměře cca 14m 2 a část

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015 Přítomni: p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, p. Wiesner, Mgr. Mrzílková, Ing. Hrodek Za MěÚ: Ing. Svobodová

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.10.2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.10.2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.10.2008 Usnesení č. 1001 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 13.10.2008. Usnesení č. 1002 Rada města jako věcně příslušný správní orgán v souladu

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z IX. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 22.10.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/IX/15: ZM schvaluje program dnešního

Více

Podmínky prodeje a regulativy výstavby

Podmínky prodeje a regulativy výstavby 1 Zastupitelstvo obce Tvarožná Lhota schválilo 17.6.2015 zveřejnění následujícího záměru obce prodat nemovitost: 12 stavebních parcel pro výstavbu rodinných domů v I.etapě ulice Za školou Obec Tvarožná

Více

6200 Bytový odbor. 2 - vyžaduje stanoviska příslušných útvarů MMB a organizací v rámci prodeje bytového fondu

6200 Bytový odbor. 2 - vyžaduje stanoviska příslušných útvarů MMB a organizací v rámci prodeje bytového fondu 6200 Bytový odbor 1 - zpracovává koncepce bydlení ve městě a rozbory potřeb bydlení a stavu bytového fondu v majetku města, včetně svěřeného majetku MČ a zajišťuje jejich realizaci 2 - vyžaduje stanoviska

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 11.09.2014

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 11.09.2014 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 22.08.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 11.09.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu

Více

odbor : správy majetku dne: 26.10.2015 Název bodu jednání: [>>>Žádost o prodej pozemků v majetku města v k.ú. Příbram <<<]

odbor : správy majetku dne: 26.10.2015 Název bodu jednání: [>>>Žádost o prodej pozemků v majetku města v k.ú. Příbram <<<] Město Příbram Pro jednání ZM odbor : správy majetku dne: 26.10.2015 Název bodu jednání: [>>>Žádost o prodej pozemků v majetku města v k.ú. Příbram

Více

Zápis. z 13. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou. konaného dne 18. května 2012.

Zápis. z 13. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou. konaného dne 18. května 2012. Obec Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo 28, 398 07 Orlík nad Vltavou obec@orliknadvltavou.cz www.orliknadvltavou.cz 382 275 118, 382 275 113 IČ 249939 Č.ú. 0640022339/0800 Zápis z 13. veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Soubor usnesení - 5/ZM/2013

Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Konáno dne: 29.5.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 5/121/ZM/13 - Návrhová komise

Více

Usnesení ze 4. schůze Rady MO Pardubice VI

Usnesení ze 4. schůze Rady MO Pardubice VI Usnesení ze 4. schůze Rady MO Pardubice VI Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice Usnesení z 4. schůze Rady

Více

ZM77 220$ MMB Rada města Brna. Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne

ZM77 220$ MMB Rada města Brna. Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne Rada města Brna MMB2017000000268 ZM77 220$ Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 7. 3. 2017 % Název: Návrh svěření majetku města MC Brno - Bosonohy, pozemků p.č. 2540/5.2541/20,2550/1.2551/1.2554/29.2556/52.2556/53.2559/1,

Více

MMB2015000000755. Obsah: Návrh usnesení:

MMB2015000000755. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/09. zasedám Zastupitelstva města Brna konané dne 8.9.2015 MMB2015000000755 TMU D o Název: Návrh svěření majetku města MC Brno - Kníničky, pozemků p.č. 820,824,835.837.839,840/4,1020,821,825,836,838.840/1.840/2,840/3,

Více

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č.

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 07.10.2013

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 07.10.2013 1 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 07.10.2013 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Ing. Petr Bednarčík Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ POŘAD JEDNÁNÍ:

K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ POŘAD JEDNÁNÍ: Příloha USNESENÍ z 25. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 23. dubna 2001. POŘAD JEDNÁNÍ: 1. Zahájení, procedurální záležitosti 2. Majetkové a finanční otázky 3. Závěrečný účet

Více

MMB Obsah: Návrh usnesení:

MMB Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2017000000266 ZM7/ 2430 11 Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 7. 3. 2017 Název: Návrh svěření majetku města MC Brno - Bosonohy, pozemků p.č. 2227/60,2227/61.2227/93.2227/94.2227/116.2450/50.2450/51.2450/235.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.09.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.09.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.09.2014 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Mgr. Karel Střeleček Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek,

Více

Celková cena : 1,291.600,- Kč

Celková cena : 1,291.600,- Kč Starosta 5. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 19. 5. 2010 Bod pořadu jednání: 11. PRODEJ POZEMKŮ IZ TANVALDSKÁ/ŠIKMÁ Věc: Prodej pozemků IZ - Tanvaldská/Šikmá Důvod

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.1.2013

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.1.2013 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 10.1.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.1.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry směny a prodeje majetku města NÁVRH USNESENÍ Dle

Více

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 268. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

Usnesení z 31. řádného jednání rady městského obvodu Pardubice V ze dne 4.9.2008

Usnesení z 31. řádného jednání rady městského obvodu Pardubice V ze dne 4.9.2008 Usnesení z 31. řádného jednání rady městského obvodu Pardubice V ze dne 4.9.2008 Přítomni: Jaroslav Kňava, Ing. Miroslav Baťa, Ladislav Doležal, MVDr. Karel Norek Omluveni: Bc. David Matýsek Program: I.

Více

Zpráva o průběhu projednávání vypořádání pozemků pod starou skládkou Prakšická - Janíčkovi

Zpráva o průběhu projednávání vypořádání pozemků pod starou skládkou Prakšická - Janíčkovi Zpráva o průběhu projednávání vypořádání pozemků pod starou skládkou Prakšická - Janíčkovi Pan Petr Janíček a paní Stanislava Janíčková vlastnili pod skládkou pozemek p.č. 1036 o vým. 432 m2 a p.č. 1035

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem. č. 14 / 2013

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem. č. 14 / 2013 M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 14 / 2013 konané dne 5.11.2013 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. ve 14:30 hodin Přítomni

Více

Městský úřad Králův Dvůr

Městský úřad Králův Dvůr Městský úřad Králův Dvůr Stavební úřad Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr tel./fax.: 311 652 037 / 311 636 181, e-mail: paterova.su@seznam.cz Sp.zn. Č.j.: MEKD-Výst./6795/2011/Pa VYST-Pa/7806/2011

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 10/2015 ze dne 24.8.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 10/2015 ze dne 24.8.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 10/2015 ze dne 24.8.2015 Čas: 19.15-20.55 h Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu Přítomni: viz. prezenční listina, 6 členů ZO Suchodol

Více

3. veřejné zasedání Zastupitelstva města 12.08.2009 Příloha zápisu

3. veřejné zasedání Zastupitelstva města 12.08.2009 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

Upravený zápis. z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ

Upravený zápis. z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ Č.j.: MUOS/02082/2016 Upravený zápis z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ Program: 1. Zahájení 2. Náměty a připomínky občanů 3. Kontrola úkolů 4.

Více

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 27. 6. 2013 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor ekonomiky a majetku Oddělení majetkové

Více

Jednání řídil předseda Výboru MUDr. Marek Zeman MBA.

Jednání řídil předseda Výboru MUDr. Marek Zeman MBA. Z á p i s z 3. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Datum konání : 2.6.2011

Více

Přijatá usnesení z 9. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 20.4.2011

Přijatá usnesení z 9. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 20.4.2011 Přijatá usnesení z 9. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 20.4.2011 Usnesení 09/01/11R: RM vyhlašuje záměr pronájmu pozemků p.č. 499 orná půda o výměře 1774 m2, p.č. 500 ost. plocha o výměře 534

Více

MMB2015000000065. Název: Nabídka předkupního práva - návrh na nabytí budovy bez č.p./č.e., garáž, stojící na pozemku p.č. 1717/3 k. ú.

MMB2015000000065. Název: Nabídka předkupního práva - návrh na nabytí budovy bez č.p./č.e., garáž, stojící na pozemku p.č. 1717/3 k. ú. Rada města Brna Z7/03. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 10. února 2015 MMB2015000000065 Fo ZM7/ m Název: Nabídka předkupního práva - návrh na nabytí budovy bez č.p./č.e., garáž, stojící na

Více

USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015

USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015 USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015 USNESENÍ Č. 83/2015 Majetkoprávní operace MO Lbc Vratislavice n/n schvaluje majetkoprávní operace pod body: I. Záměr prodeje pozemků 1. schvaluje

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 23.09. 2008 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 Rada města Čelákovic: USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.6., 2,7, 4.20., 7.1., 9.1. 1. 2. 1. Jmenuje Mgr. Bodláka

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 10. schůze 16. 5. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 10. schůze 16. 5. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

16) Zastupitelstvo města projednalo žádost útulku Krásný Les na přesun již schváleného příspěvku na nákup odchytového vozidla do roku 2014.

16) Zastupitelstvo města projednalo žádost útulku Krásný Les na přesun již schváleného příspěvku na nákup odchytového vozidla do roku 2014. Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 16.12.2013 Čas zahájení: 19:05 Ověřitelé: ing. M. Vágner, mgr. P. Svobodová Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

ZM7/ "2!b\b MMB Rada města Brna. Z7/27. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne

ZM7/ 2!b\b MMB Rada města Brna. Z7/27. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne Rada města Brna MMB21742 # ZM7/ "2!b\b Z7/27. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 11. 4. 217 Název: Návrh svěření majetku města MC Brno - Bosonohy, pozemků p.č. 3177/57.3177/58.3177/74.3177/89.3177/11.3747.3781,3824,3853,

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze IV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 19.02.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení ZM č. 1/IV/15: ZM schvaluje program

Více

Kupní smlouva na pozemek E_/2. I. Úvodní ustanovení

Kupní smlouva na pozemek E_/2. I. Úvodní ustanovení Kupní smlouva na pozemek E_/2 Účastníci smlouvy: LANDWEALTH CZ s.r.o. IČ 26225328 se sídlem Jihlava Heroltice 65, PSČ 586 01 zastoupená Ing. Vladimírou Johnovou a Ing. Petrem Pokorným, jednateli (dále

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. - Modře vyznačeny texty připravené k definitivnímu uzavření - Červeně vyznačeny texty projednávané

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. - Modře vyznačeny texty připravené k definitivnímu uzavření - Červeně vyznačeny texty projednávané A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA - Modře vyznačeny texty připravené k definitivnímu uzavření - Červeně vyznačeny texty projednávané VEDOUCÍ PROJEKTU VYPRACOVAL KONTROLOVAL JIŘÍ STOROŽENKO JIŘÍ STOROŽENKO MILOSLAV KOMÁREK

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více