MMB Název:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MMB2015000000479. Název:"

Transkript

1 MMB Rada města Brna Z7/07. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne MHIVW Název: Návrh prodeje pozemků p.č. 1806/5, p.č. 1806/7. p.č. 1869/2 a p.č. 1941/8 a nesouhlas s uznáním vlastnického práva k pozemkům p.č. 1806/4, p.č. 1806/6 a p.č. 1941/7, vše - předzahrádky rodinných domů v ul. Slezákova a Míčkova. Obsah: podmínky kupních smluv důvodová zpráva stanoviska příslušných orgánů kopie dopisu ze dne , dopisů le dne a ze dne , dopisů ze dne a dopisu ' ze dne a ze dne kopie katastrální mapy, orientačního plánu, cenové mapy, fotografií a ortofotomapy Zastupitelstvo města Brna 1. nesouhlasí: Návrh usnesení: - s uznáním vlastnického práva 2, k pozemku p.č. 1806/6 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 29 nť, - s uznáním vlastnického práva i k pozemkům p.č. 1806/4 zahrada o výměře 32 m 2 a p.č. 1941/7 zahrada o výměře 89 m schvaluje prodej: a) pozemků - p.č. 1806/7 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 28 m 2, - p.č. 1869/2 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 10 m 2, vše, o celkové výměře 38 m 2, a dohodnutou kupní cenu ,-Kč, bez úhrady za užívání za předchozí období bez právního důvodu, b) pozemku p.č. 1806/5 ostatní plocha, iiná olocha, o výměře 13 m 2 za dohodnutou kupní cenu ,-Kč, bez úhrady za užívání za předchozí období bez právního důvodu, \I4S

2 c) pozemku p.č. 1941/8 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 23 m 2 vk.ú. Husovice ía dohodnutou kupní cenu ,-Kč, s úhradou za užívání bez právního důvodu v období dvou let zpětně v částce 1.840,-Kč (40,-Kč/m 2 /rok) a za podmínek kupních smluv, které tvoří přílohu č...těchto usnesení. Stanoviska dotčených orgánů: - R7/021. schůze Rady města Brna konaná dne pro případ, že nedojde k realizaci prodeje schválila pronájem: si\ nozemků p.č. 1806/7 a p.č. 1869/2, o celkové výměře 38 m 2, za dohodnuté nájemné 1.520,-Kč/rok, bez úhrady za užívání za předchozí období bez právního důvodu, b) pozemku p.č. 1806/6 o výměře 29 m 2 za dohodnuté nájemné 1.160,-Kč/rok, bez úhrady za užívání za předchozí období bez právního důvodu, c) pozemku p.č. 1806/5 o výměře 13 m 2 manželům za dohodnuté nájemné 520,-Kč/rok, bez úhrady za užívání za předchozí období bez právního důvodu, d) pozemků p.č. 1806/4 a p.č. 1941/7, o celkové výměře 121 m 2, za dohodnuté nájemné 4.840,-Kč/rok, s úhradou za užívání bez právního důvodu v období od zpětně v částce 40,-Kč/m 2 /rok, e) pozemku p.č. 1941/8 o výměře 23 m 2 za dohodnuté nájemné 920,-Kč/rok, s úhradou za užívání bez právního důvodu v období dvou let zpětně v částce 1.840,-Kč (40,-Kč/m 2 /rok). - R7/014. schůze Rady města Brna konaná dne souhlasila se záměrem prodeje a pronájmu pozemků p.č. 1806/4, p.č. 1806/5, p.č. 1806/6, p.č. 1806/7, p.č. 1869/2, p.č. 1941/7 a p.č. 1941/8, doporučila Zastupitelstvu města Brna nesouhlasit s uznáním vlastnického práva k pozemku p.č. 1806/6 a k pozemkům p.č. 1806/4 a p.č. 1941/7 a doporučila ZMB schválit: a) prodej pozemků p.č. 1806/7 a p.č. 1869/2, o celkové výměře 38 m 2, za kupní cenu ,-Kč, bez úhrady za užívání za předchozí období bez právního důvodu, b) prodej pozemku p.č. 1806/6 o výměře 29 m 2 (id. l A) (id. Yt) za kupní cenu ,-Kč, bez úhrady za užívání za předchozí období bez právního důvodu, c) prodej pozemku p.č. 1806/5 o výměře 13 m 2 manželům t za kupní cenu ,-Kč, bez úhrady za užívání za předchozí období bez právního důvodu, d) prodej pozemků p.č. 1806/4 a p.č. 1941/7, o celkové výměře 121 m 2, o za kupní cenu ,-Kč, úhradou za užívání bez právního důvodu v období od zpětně v částce 40,-Kč/m 2 /rok, e) prodej pozemku p.č. 1941/8 o výměře 23 m 2 1 za dohodnutou kupní cenu ,-Kč, s úhradou za užívání bez právního důvodu v období dvou let zpětně v částce 1.840,-Kč (40,-Kč/m 2 /rok). -Komise majetková RMB na R7/KM/5. zasedání dne doporučila RMB a ZMB schválit prodej pozemků p.č. 1806/4, p.č. 1806/5, p.č. 1806/6, p.č. 1806/7, p.č. 1869/2 a p.č. 1941/7 vk.ú. Husovice za jednotkovou kupní cenu 2.200,-Kč/m 2 + náklady spojené

3 s převodem) a pro případ, že nedojde k realizaci prodeje doporučila RMB schválit pronájem pozemků za jednotkové nájemné 40,-Kč/m /rok. Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel/z 11 členů. Usnesení bylo přijato. -Komise majetková RMB na 87. zasedání dne doporučila RMB souhlasit se záměrem prodeje a pronájmu pozemků p.č. 1806/4, p.č. 1806/5, p.č. 1806/6, p.č. 1806/7, p.č. 1869/2 a p.č. 1941/7 vk.ú. Husovice, doporučila RMB a ZMB nesouhlasits uznáním vlastnického práva i k pozemku p.č. 1806/6 a s uznáním vlastnického práva k pozemkům p.č. 1806/4 a p.č. 1941/7 a schválit prodej pozemků za jednotkovou kupní cenu 2.200,-Kč/m + náklady spojené s převodem, pro případ, že nedojde k realizaci prodeje doporučila RMB schválit pronájem pozemků za jednotkové nájemné 40,-Kč/m /rok. Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel/z 11 členů. - RMČ Brno - sever - souhlasí s prodejem. - OÚPR MMB - prodej i pronájem jsou v souladu s ÚPmB. - OTS MMB - dotčení inž. sítěmi BVK, a.s., E.ON, Česká republika, s.r.o., UPC Česká republika, s.r.o., Technické sítě Brno, a.s. a Jihomoravská plynárenská, a.s. - OSM MMB - k prodeji/pronájmu pozemků nemá námitek. - Brněnské vodárny a kanalizace a.s. - s prodejem/pronájmem pozemků p.č. 1806/6, p.č. 1806/7 a p.č. 1869/2 vk.ú. Husovice nesouhlasí do doby předložení pravomocného dokladu o oprávněnosti stavby nad vodovodním řadem a v jeho ochranném pásmu a v ochranném pásmu kanalizační stoky. - ÚMČ Brno - sever - stavební úřad - stavby plotů nejsou nové a odpovídají stáří domů. - Technické sítě Brno, akciová společnost - s prodejem společnost souhlasí bez připomínek. - E.ON Servisní, s.r.o. - v zájmovém území se nachází podzemní vedení NN a podzemní vedení VN vlastněné a provozované společností E.ON Distribuce, a.s. - RWE GasNet, s.r.o. - pozemky zatíženy režimem ochr. pásma NTL plynárenského zařízení. - Dopravní podnik města Brna, a.s. - k prodeji nemá žádné připomínky. Zpracoval: Majetkový odbor MMB Předkládá: Rada města Brna /, 7>HS

4 Důvodová zpráva: Žádosti: Majetkový odbor MMB eviduje následující žádosti o majetkoprávní vypořádání užívacích vztahů k pozemkům p.č. 1806/4, p.č. 1806/5, p.č. 1806/6, p.č. 1806/7, p.č. 1869/2, p.č. 1941/7 a p.č. 1941/8, užívaných zvětší části jako zaplocené předzahrádky, většinou k parkování, před rodinnými domy žadatelů:, Brno, vlastník navazujících pozemků p.č zastavěná plocha a nádvoří včetně stavby RD č.p a p.č ostatní plocha, jiná plocha, vše, žádá o prodej pozemků p.č. 1806/7 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 28 m 2, p.č. 1869/2 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 10 m, vše k.ú. Husovice, o celkové výměře 38 m 2, před domem Slezákova 62, Brno. Požadované pozemky jsou obestavěny nízkou zídkou se vstupní brankou a bránou pro vjezd do garáže. Předmětné pozemky slouží jako předzahrádka k RD žadatelky (viz foto č. 1,2), - i.,»...,... ), Brno, přičemž je výlučným vlastníkem navazujících pozemků p.č zastavěná plocha a nádvoří včetně stavby bydlení č.p a p.č ostatní plocha, jiná plocha, vše vk.ú. Husovice, žádají o prodej/pronájem/věcné břemeno práva příjezdu a přístupu pozemku p.č. 1806/6 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 29 m 2 - před domem Slezákova 60, Brno. Pozemek p.č. 1806/6 je částečně opatřen nízkou zídkou a dále je veřejně přístupný. Předmětná část pozemku slouží jako předzahrádka k RD (viz foto č. 3), 7, Bílovice nad Svitavou, kteří mají v SJM navazující pozemek p.č ostatní plocha, jiná plocha,, žádají o prodej/pronájem pozemku p.č. 1806/5 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 13 m 2, navazujícího na zahradu na pozemku p.č Pozemek p.č. 1806/5 slouží jako vjezd na zahradu. Jedná se o neudržovanou travnatou plochu, předmětná část pozemku není oplocena a je veřejně přístupná. Na pozemku se nachází rozvodná skříň společnosti E.ON ČR, s.r.o. (viz foto č. 4),, Brno, vlastník navazujících pozemků p.č zastavěná plocha a nádvoří včetně stavby RD č.p. 1277, p.č. 1950/1 zahrada a p.č. 1950/2 zastavěná plocha a nádvoří, na kterém se nachází část stavby garáže bez č.p./č.e. (zbývající část na části pozemku p.č. 1950/1), vše vk.ú. Husovice, žádá o prodej pozemků p.č. 1806/4 zahrada o výměře 32 m 2 a p.č. 1941/7 zahrada o výměře 89 m 2, o celkové výměře 121 m 2, před domem Míčkova 51, které navazují na pozemek p.č. 1950/1 a jsou zaploceny vyšší zídkou a železným plotem. Požadované pozemky p.č. 1806/4 a p.č. 1941/7 společně s pozemkem p.č. 1950/1 slouží jako zahrada k rodinnému domu navrhovatelky (viz. foto č. 5 až 10),, Brno, přičemž a je vlastníkem id. 4/6 navazujících pozemků p.č. 1947/1 zahrada, p.č. 1947/2 zastavěná plocha a nádvoří včetně stavby bydlení č.p. 1547, p.č. 1947/3 zastavěná plocha a nádvoří včetně stavby garáže bez č.p./č.e. a p.č. 1947/4 zahrada, skleník, pařeniště, na kterém se nachází zemědělská stavba bez č.p./č.e., vše řzbývajícími spoluvlastníky, vždy po id. 1/6 uvedených nemovitostí jsou, žádá o prodej pozemku p.č. 1941/8 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 23 m 2 před domem Míčkova 55, Brno. Pozemek je opatřen nízkou zídkou a dřevěným plotem se vstupní brankou. Předmětná část pozemku slouží jako předzahrádka k rodinnému domu. 4I1S

5 Evidované žádosti o vydržení: dopisem ze dne (viz. příloha) uplatnili vydržení užívané části pozemku p.č. 1806/1 (nyní p.č. 1806/6). Rovněž ti. dopisem ze dne (viz. příloha) uplatnila vydržení užívané části pozemku p.č. 1806/1 (nyní 1806/4). Majetkový odbor MMB uvedeným žadatelům sdělil, že statutární město Brno nabylo předmětné pozemky do svého vlastnictví na základě zákona č. 172/1991 Sb., 5, resp. Rozhodnutím Ministerstva financí č. 124/71 376/94 ze dne Majetkový odbor MMB ze strany uvedených žadatelů neeviduje, respektive nebyly z jejich strany doloženy žádné tituly, z nichž by byl prokázán vznik jejich vlastnického práva k předmětným pozemkům, respektive nebyla prokázána oprávněná držba, která by vedla k vydržení vlastnického práva a nejsou tak dány podmínky, na základě nichž by statutární město Brno mohlo uznat vydržení vlastnického práva k uvedeným pozemkům. V návaznosti na výše uvedené Majetkový odbor MMB žadatelům doporučil, aby majetkoprávně vypořádali jejich užívací vztahy k předmětným pozemkům a upozornil je, že pokud nedoloží doklad prokazující oprávnění k užívání předmětného pozemku, bude statutární město Brno nuceno žádat vydání bezdůvodného obohacení za užívání předmětných pozemků 2 roky zpětně, a to i v budoucnu za každé následující období užívání nemovitosti bez právního důvodu. Pokud je poukazováno na rozhodnutí o dědictví sp. zn. D 466/1993 ze dne , potom na základě tohoto rozhodnutí nabyla nemovitosti, které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 1297, k.ú. Husovice, nikoliv část pozemku p.č. 1806/1 k.ú. Husovice. S odkazem na shora uvedené nejsou dány podmínky, na základě nichž by statutární město Brno mohlo uznat vydržení vlastnického práva k části pozemku p.č. 1806/1 o výměře 32 m, označeného jako p.č. 1806/4 k.ú. Husovice. Vlastnictví: Statutární město Brno je výlučným vlastníkem pozemků p.č. 1806/4 zahrada o výměře 32 m 2 (způsob ochrany zemědělský půdní fond), p.č. 1806/5 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 13 m 2, p.č. 1806/6 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 29 m 2, p.č. 1806/7 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 28 m 2, p.č. 1869/2 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 10 m 2, p.č. 1941/7 zahrada o výměře 89 m 2 (způsob ochrany zemědělský půdní fond) a p.č. 1941/8 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 23 m 2, vše. Na uvedené pozemky nebylo prokázáno uplatnění restitučních nároků. Správce: Správu uvedených pozemků zajišťuje Odbor správy majetku MMB. Popis: Majetkový odbor MMB uskutečnil v předmětné lokalitě místní šetření, kterým bylo zjištěno, že uvedené pozemky se nachází v ulicích Slezákova a Míčkova a převážně slouží jako zaplocené předzahrádky (s výjimkou pozemku p.č. 1806/6 vk.ú. Husovice před domem Slezákova 60, který je ve vlastnict\ - předzahrádka je obestavěna pouze částečně nízkou zídkou a dále pozemku p.č. 1806/5 vk.ú. Husovice, který slouží jako vjezd na jejich pozemek p.č a není oplocen). Předmětem původní dispozice s majetkem SMB byly části původních pozemků p.č. 1806/1, p.č a p.č. 1941/1, které byly v katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha, ostatní komunikace. Na část původního pozemku p.č (nyní p.č. 1941/7 ), před domem Míčkova 51 byla uzavřena Nájemní smlouva č ze dne mezi společností Brněnské komunikace a.s. a p na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, která byla následně změněna jejím dodatkem č. 1 ze dne na jednotkové nájemné 20,-Kč/m 2 /rok. r/fr

6 Při místním šetření předmětných částí pozemků bylo zjištěno, že se nejedná o komunikační plochy, ale převážně o zaplocené předzahrádky. Z uvedeného důvodu byly pozemky zaměřeny a geometrickým plánem odděleny skutečné komunikační plochy od užívaných částí předzahrádek. Oddělené pozemky p.č. 1806/4, p.č. 1806/6, p.č. 1806/7, p.č. 1869/2, p.č. 1941/7 a p.č. 1941/8 vk.ú. Husovice byly vloženy do katastru nemovitostí. Na základě těchto změn vypověděla společnost Brněnské komunikace a.s. nájemní smlouvu uzavřenou s uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty ke dni Pt nasleaně dodatečně rozšířila předmět dispozice o prodej/pronájem pozemku p.č. 1941/7. Návrh kupní ceny a ceny za pronájem a vyčíslení úhrady za užívání bez právního důvodu: Realizované prodeje v okolí r a 2011 byly 1.382,-Kč/m 2 až 2.598,-Kč/m 2. S ohledem na umístění a využití předmětných pozemků -jedná se o předzahrádky a zázemí RD žadatelů, Majetkový odbor MMB navrhuje aktuální jednotkovou cenu obvyklou pro předmětné pozemky 2.200,-Kč/m 2. Náklady pojené s převodem - 4% daň z nabytí nemovitých věcí, tj. 88,-Kč/m 2, a 1.000,-Kč správní poplatek za vkladové řízení do KN. Návrhy celkových kupních cen včetně nákladů na převod tak činí: Předmět prodeje p.č. 1806/7 p.č. 1869/2 p.č. 1806/6 p.č. 1806/5 Výměra 28 m 2 10 m 2 celkem 38 m 2 29 m 2 13 m 2 Kupující JI a manželé Kupní cena ,-KČ ,-Kč ,-Kč Jedn. cena včetně nákladů cca2.314,-kč/m 2 cca 2.322,-Kč/m 2 cca2.365,-kč/m^ p.č. 1806/4 p.č. 1941/7 p.č. 1941/8 32 m 2 89 m 2 celkem 121 m 23 m 2 manželé i a ,-Kč ,-Kč cca 2.296,-Kč/m 2 cca 2.331,-Kč/m 2 Pro informaci - v cenové mapě č. 10 činí jednotková cena uvedených pozemků 3.070,-Kč/m 2 a 2.550,-Kč/m 2. Administrativní cena bez cenové mapy činí 4.545,-Kč/m. Majetkový odbor MMB navrhuje jednotkové obvyklé nájemné 40,-Kč/m 2 /rok. Návrhy celkového nájemného tak činí: Předmět nájmu p.č. 1806/7 p.č. 1869/2 p.č. 1806/6 p.č. 1806/5 Výměra celkem 38 m 2 29 m 2 13 m 2 Nájemce a 1 Nájemné Kč/rok 1.520,- 160,- 520, Jedn. cena za měsíc cca 127,-KČ cca 97,-Kč cca43,-kč p.č. 1806/4 p.č. 1941/7 p.č. 1941/8 celkem 121 m 2 23 m 2 I 4.840,- 920,-. cca403,-kč cca 77,-Kč CI15

7 Úhrada za bezesmluvní užívání výše uvedených pozemků ze strany jednotlivých uživatelů v období dvou let zpětně činí 40,-Kč/m 2 /rok, tj. za užívání pozemků: -p.č. 1806/7 o výměře 28 m 2 a n.č 1869/2 o výměře 10 m 2, vše, o celkové výměře 38 m 2, _._..J 3.040,-Kč, -p.č. 1806/6 o výměře 29 m ,-Kč, -pozemku p.č. 1941/8 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 23 m 2 vk.ú. Husovice e( ( ) 1.840,-Kč. V případě předchozího užívání pozemků p.č. 1806/4 zahrada o výměře 32 m 2 a p.č. 1941/7 zahrada o výměře 89 m 2, vše, o celkové výměře 121 m ze strany, je požadována kompenzace za období od (do schválení prodeje nebo pronájmu v orgánech města, v opačném případě bude po dvou letech vymáháno bezdůvodné obohacení soudní cestou) ve výši 40,-Kč/m 2 /rok (viz. předchozí Nájemní smlouva č ze dne mezi společností Brněnské komunikace a.s. a ~' na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, která byla ukončena uplynutím vypoveam lhůty ke dni ). Výše navržené jednotkové ceny nájemného (bezdůvodné obohacení) považuje Majetkový odbor MMB za v daném místě a čase obvyklé. Nesouhlas společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. nesouhlasí s prodejem ani s pronájmem pozemků p.č. 1806/6, p.č. 1806/7 a p.č. 1869/2 před domy Slezákova 1270/60-1 a 1271/62 - s tím, že uvedené pozemky jsou dotčeny uložením vedení vodovodního řadu DN 80 ve. jeno ochranného pásma a dále uložením dvou vodovodních přípojek vč. jejich ochranného území, s odůvodněním, že dle terénního šetření se na výše uvedených pozemcích nachází oplocení a zídky v rozporu se zákonem. BVK, a.s. nesouhlasí s prodejem/pronájmem předmětných částí původních pozemků p.č. 1806/1 a p.č do doby předložení pravomocného dokladu o oprávněnosti stavby nad vodovodním řadem a v jeho ochranném pásmu a v ochranném pásmu kanalizační stoky. BVK, a.s. dále k návrhu prodeje/pronájmu pozemků p.č. 1806/6, p.č. 1806/7 a p.č. 1869/2 uvádí, že jako provozovatel vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu nemá oprávnění legalizovat neoprávněné stavby v ochranných pásmech vodovodních řadů a kanalizačních stok a současně je povinna postupovat vůči všem subjektům shodně a nikoho nezvýhodňovat. V případě prodeje BVK, a.s. požaduje přeložku vodovodního řadu DN 80 a kanalizační stoky DN 400. případně zbourání zídky. K výše uvedenému stanovisku BVK, a.s. Majetkový odbor MMB sděluje, že bylo jednáno s _ ve věci doložení dokladů povolujících stavbu plotů a zídek před jejich domy a dále ve věci doložení souhlasného stanoviska ke stavbě plotů a zídek od provozovatele vodovodního řadu a kanalizační stoky - BVK, a.s. Dle jejich sdělení nikdo z žadatelů žádný uvedený doklad nevlastní. ÚMČ Brno - sever - stavební úřad nedohledal žádný doklad o provedení, případně polohovém umístění plotů a zídek na prodávaných pozemcích, jedná se o stavby plotů odpovídajících stáří domu, rozhodně ne o stavby nové. S ohledem na vyjádření stavebního úřadu nelze jednoznačně konstatovat, že stavby plotů a zídek předzahrádek na pozemcích p.č. 1806/6, p.č. 1806/7 a p.č. 1869/2 jsou nelegální a neoprávněné. Tyto stavby jsou v území dlouhodobě, což potvrzuje stavební úřad. V případě prodeje pozemků p.č. 1806/6. p.č. 1806/7 a p.č. 1869/2 před domy Slezákova j /plývá ochrana?/*5

8 vodovodního řadu i kanalizačních stok přímo ze zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění. Navrhovatelé v případě oprav vodovodního řadu i kanalizačních stok mají povinnost tyto zásahy strpět s tím, že v případě nezbytnosti bourání stávajícího oplocení jim nebudou hrazeny náklady na vybudování nového oplocení, při jehož případné výstavbě musí respektovat pokyny BVK. a.s. Předchozí projednání v orgánech statutárního města Brna: Komise majetková Rady města Brna na 87. zasedání dne pod bodem č. 87/30: 1. vzala na vědomí: - dopis manželů i ze dne uplatnění vydržení pozemku p.č. 1806/6, -dopis ze dne uplatnění vydržení pozemků p.č. 1806/4 a p.č. 1941/7. 2. doporučila Radě města Brna souhlasit se záměrem prodeje a pronájmu pozemků p.č. 1806/4, p.č. 1806/5, p.č. 1806/6, p.č. 1806/7, p.č. 1869/2, p.č. 1941/7 a p.č. 1941/8, vše. 3. doporučila Radě a Zastupitelstvu města Brna nesouhlasit: - s uznáním vlastnického práva k pozemku p.č. 1806/6 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 29 m 2. - s uznáním vlastnického práva ' k pozemkům p.č. 1806/4 zahrada o výměře 32 m 2 a p.č. 1941/7 zanrada o výměře 89 m doporučila Radě a Zastupitelstvu města Brna schválit: a) prodej pozemků p.č. 1806/7 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 28 m 2 a p.č. 1869/2 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 10 m 2, vše, o celkové výměře 38 m 2, za dohodnutou kupní cenu ,-Kč (cca 2.314,-Kč/m 2 vč. nákladů na převod), b) prodej pozemku p.č. 1806/6 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 29 m 2 (id. V2) a (id. V2) za dohodnutou kupní cenu ,-Kč (cca 2.322,-Kč/m 2 vč. nákladů na převod), c) prodej pozemku p.č. 1806/5 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 13 m 2 manželům za dohodnutou kupní cenu ,-Kč (cca 2.365,-Kč/nť vč. náklaau na převod), d) prodej pozemků p.č. 1806/4 zahrada o výměře 32 m 2 a p.č. 1941/7 zahrada o výměře 89 m 2, vše, o celkové výměře 121 m 2, za dohodnutou kupní cenu ,-Kč (cca 2.296,-Kč/m 2 vč. nákladů na převod), e) prodej pozemku p.č. 1941/8 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 23 m 2 vk.ú. Husovice manželům za dohodnutou kupní cenu ,-Kč (cca 2.331,-Kč/m" vč. nákladů na převod), a za podmínek kupních smluv, které jsou součástí materiálu. 5. doporučila Radě města Brna pro případ, že nedojde k realizaci prodeje schválit: a) pronájem pozemků p.č. 1806/7 o výměře 28 m 2 a p.č. 1869/2 o výměře 10 m 2, o celkové výměře 38 m 2, za dohodnutou cenu 1.520,-Kč/rok (40,-Kč/m 2 /rok), b) pronájem pozemku p.č. 1806/6 o výměře 29 m 2 za dohodnutou cenu 1.160,-Kč/rok (40,-Kč/m 2 /rok), c) pronájem pozemku p.č. 1806/5 o výměře 13 m 2 manželům 1 za dohodnutou cenu 520,-Kč/rok (40,-Kč/m 2 /rok), d) pronájem pozemků p.č. 1806/4 o výměře 32 m 2 a p.č. 1941/7 o výměře 89 m 2, vše, o celkové výměře 121 m 2, ; za dohodnutou cenu 4.840,-Kč/rok (40,-KČ/m 2 /rok), e) pronájem pozemku p.č. 1941/8 o výměře 23 m 2 manželům a dohodnutou cenu 920,-Kč/rok (40,-Kč/m 2 /rok) </?5

9 a za podmínek nájemních smluv, které jsou součástí materiálu. Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel/z 11 členů. Vyjádření žadatelů: / dopise ze dne (viz. příloha) sdělila protinávrh kupní ceny za prodej pozemku p.č. 1941/8 o výměře 23 m 2 vk.ú. Husovice ve výši ,-Kč (cca 777,-Kč/m 2 vč. nákladů na převod) a nezájem o pronájem předmětného pozemku. Vzhledem k úmrtí manžela, žádá o prodej uvedeného pozemku samostatní vjejich dopise ze dne akceptují Komisí majetkovou RMB doporučený joručený návrh kupní ceny za prodej pozemku p.č. 1806/5 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře yýměře 13 m 2 v Částce ,-Kč (cca 2.365,-Kč/m 2 vč. nákladů na převod). v dopise ze dne (viz. příloha) sdělili nezájem o koupi a pronájem pozemku p.č. 1806/6 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 29 m 2 s prohlášením, že předmětný pozemek byl zídkou u chodníku bez jejich součinnosti přičleněn k předzahrádce jejich domu, přičemž jim není známo kým a kdy byla zídka provedena. v dopise ze dne sdělila zájem o koupi pozemků p.č. 1806/7 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 28 m 2 a p.č. 1869/2 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 10 m 2, vše, o celkové výměře 38 m 2, za dohodnutou kupní cenu ,-Kč (cca 2.314,-Kč/m 2 vč. nákladů na převod), ale bez úhrady kompenzace za předchozí období. i se k návrhům prodeje nebo pronájmu pozemků p.č. 1806/4 a p.č. 1941/7, o celkové výměře 121 m 2, vyjádřila v přípise ze dne (viz. příloha), ve kterém sdělila protinávrh kupní ceny za prodej pozemků p.č. 1806/4 a p.č. 1941/7, o celkové výměře 121 m 2, ve výši ,-Kč (cca 413,-Kč/m 2 ) a ve vztahu k předchozímu řešení jejího užívacího vztahu zdůraznila ukončenou nájemní smlouvu ze dne se společností Brněnské komunikace a.s. na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, která byla ukončena uplynutím výpovědní lhůty ke dni sděluje, že pokud jí bude stanoveno neúměrně vysoké nájemné, odstraní oplocení předmětných městských pozemků a vznikne ve výšce 120 až 150 cm nad chodníkem veřejné prostranství o ploše 113 m 2, které bude město muset obtížně udržovat" (Pozn. MO MMB: aktuálně uplatňuje vydržení 8 m 2 z p.č ). V tomto směru bude za předchozí užívání pozemků p.č. 1806/4 zahrada o výměře 32 m 2 a p.č. 1941/7 zahrada o výměře 89 m 2, vše, o celkové výměře 121 m 2, ze strany bez majetkoprávního vypořádání užívacího vztahu požadována kompenzace za období od (do schválení prodeje nebo pronájmu v orgánech města, v opačném případě bude po dvou letech vymáháno bezdůvodné obohacení soudní cestou). ZAVER: S ohledem na vyjádření výše uvedených žadatelů je majetkoprávní řešení pozemků p.č. 1806/4, p.č. 1806/6, p.č. 1806/7, p.č. 1869/2, p.č. 1941/7 a p.č. 1941/8 vk.ú. Husovice, tvořících předzahrádky RD v ul. Slezákova a Míčkova, předkládáno k novému projednání v orgánech statutárního města Brna s tím, že cenové návrhy ze strany Majetkového odboru MMB zůstávají v původní výši. Jfe

10 Jelikož navrhovatelům nelze prokázat, že realizovali stavbu nízkých zídek v ul. Slezákova (ze strany viz. sdělení stavebního úřadu), je navrhováno po těchto žadatelích úhradu za předchozí bezesmluvní užívání takto v terénu oddělených pozemků nepožadovat. Pokud nedojde k realizaci prodeje, je navrhováno uskutečnit pronájem uvedených pozemků. S přihlédnutím k historii staveb oplocení nelze předpokládat povinnost žadatelů realizovat přeložku vodovodního řadu a kanalizační stoky ani bourání stávajícího oplocení dle požadavku BVK, a.s. Aktuální projednání v orgánech statutárního města Brna: Komise majetková RMB na R7/KM/5. zasedání dne pod bodem č. 5/23: 1. bere na vědomí: dne protinávrh kupní ceny za prodej pozemku p.č. 1941/8 o výměře 23 m 2 ve výši ,-Kč (cca 777,-Kč/m 2 vč. nákladů na převod) a sdělení nezájmu o pronájem pozemku, -dopisj. ze dne a ze dne nezájem o koupi a pronájem pozemku p.č. 1806/6 o výměře 29 m 2 s prohlášením, že předmětný pozemek byl zídkou u chodníku bez jejich součinnosti přičleněn k předzahrádce jejich domu, přičemž jim není známo kým a kdy byla zídka provedena, uplatnění vydržení pozemku p.č. 1806/6, -dopis ze dne zájem o koupi pozemků p.č. 1806/7 o výměře 28 m 2 a p.č. 1869/2 o výměře 10 m 2, o celkové výměře 38 m 2, za dohodnutou kupní cenu ,-Kč (cca 2.314,-Kč/m 2 vč. nákladů na převod), bez úhrady za užívání za předchozí období bez právního důvodu, - dopisj ze dne a ze dne protinávrh kupní ceny za prodej pozemků p.č. 1806/4 a p.č. 1941/7, o celkové výměře 121 m 2, ve výši ,-Kč (cca 413,-Kč/m 2 ), aktuální uplatnění vydržení 8 m 2 z pozemku p.č vk.ú. Husovice vč. předchozího uplatnění vydržení pozemků p.č. 1806/4 a p.č. 1941/7. 2. doporučuje Radě a Zastupitelstvu města Brna schválit: a) prodej pozemků p.č. 1806/7 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 28 m 2 a p.č. 1869/2 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 10 m 2, vše, o celkové výměře 38 m 2, ta dohodnutou kupní cenu ,-Kč (2.200,-Kč/m 2 + náklady spojené s převodem), bez úhrady za užívání za předchozí období bez právního důvodu, b) prodej pozemku p.č. 1806/6 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 29 m 2 (id. V%) a (id.!4) za dohodnutou kupní cenu ,-Kč (2.200,-Kč/m 2 + náklady spojené s převodem), bez úhrady za užívání za předchozí období bez právního důvodu, c) prodej pozemku p.č. 1806/5 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 13 m 2 v k.ú. Husovicí za dohodnutou kupní cenu ,-Kč (2.200,-KČ/m 2 + náklady spojené s převodem), bez úhrady za užívání za předchozí období bez právního důvodu, d) prodej pozemků p.č. 1806/4 zahrada o výměře 32 m 2 a p.č. 1941/7 zahrada o výměře 89 m, vše, o celkové výměře 121 m 2. za dohodnutou kupní cenu ,-Kč (2.200,-Kč/m 2 + náklady spojené s převodem), s úhradou za užívání bez právního důvodu v období od zpětně v částce 40,-Kč/m 2 /rok, e) prodej pozemku p.č. 1941/8 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 23 m 2 dohodnutou kupní cenu ,-Kč (2.200,-Kč/m 2 + náklady 4>l7S

11 spojené s převodem), s úhradou za užívání bez právního důvodu v období dvou let zpětně v částce 1.840,-Kč (40,-Kč/m 2 /rok) a za podmínek kupních smluv, které jsou součástí materiálu. 3. pro případ, že nedojde k realizaci prodeje doporučuje Radě města Brna schválit: a) pronájem pozemků p.č. 1806/7 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 28 m 2, p.č. 1869/2 ostatní nlocba iiná nlnr.ha, o výměře 10 m 2, vše, o celkové výměře 38 m 2, a dohodnuté nájemné 1.520,-Kč/rok (40,-Kč/m 2 /rok), bez úhrady za užívání za předchozí období bez právního důvodu, b) pronájem pozemku p.č. 1806/6 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 29 m 2 za dohodnuté nájemné 1.160,-Kč/rok (40,-Kč/m 2 /rok), bez úhrady za užívání za předchozí období bez právního důvodu, c) pronájem pozemku p.č. 1806/5 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 13 m 2. za dohodnuté nájemné 520,-Kč/rok (40,-Kč/m 2 /rok), bez úhrady za užívání za předchozí období bez právního důvodu, d) pronájem pozemků p.č. 1806/4 zahrada o výměře 32 m a p.č. 1941/7 zahrada o výměře 89 m, vše, o celkové výměře 121 m 2, za dohodnuté nájemné 4.840,-Kč/rok (40,-Kč/m 2 /rok), s úhradou za užívání bez právního důvodu v období od zpětně v částce 40,-Kč/m 2 /rok, e) pronájem pozemku p.č. 1941/8 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 23 m 2 za dohodnuté nájemné 920,-Kč/rok (40,-Kč/m 2 /rok), s úhradou za užívání bez právního důvodu v období dvou let zpětně v částce 1.840,-Kč (40,-KČ/m 2 /rok) a za podmínek nájemních smluv, které jsou součástí materiálu. Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel/z 11 členů. Usnesení bylo přijato. Dle sčítání při jednání KM RMB Hlasování dle předaných hlasovacích listů ová Ví Ji pro proti zdrž. se JÍ B cs -> á. omluven > jalo M k 2 aa X >es > áko on a. 3 omluven *s 5 B e O c o. S X H!2 Q. Pos M B X á*ž 3 3 tg >aí B. X c= Šafař d. omluven R7/014. schůze Rady města Brna konaná dne : 1. bere na vědomí - < ze dne protinávrh kupní ceny za prodej pozemku p.č. 1941/8 o výměře 23 m 2 ve výši ,-Kč (cca 777,-Kč/m 2 vč. nákladů na převod) a sdělení nezájmu o pronájem pozemku, - dopisy. a ze dne a ze dne nezájem o koupi a pronájem pozemku p.č. 1806/6 o výměře 29 m 2 s prohlášením, že předmětný pozemek byl zídkou u chodníku bez jejich součinnosti přičleněn k předzahrádce jejich domu, přičemž jim není známo kým a kdy byla zídka provedena, uplatnění vydržení pozemku p.č. 1806/6, - dopis ; ze dne zájem o koupi pozemků p.č. 1806/7 o výměře 28 m 2 a p.č. 1869/2 o výměře 10 m 2, o celkové výměře 38 m 2, za dohodnutou kupní cenu ,-Kč (cca 2.314,-Kč/m 2 vč. nákladů na převod), bez úhrady za užívání za předchozí období bez právního důvodu, - dopisy ze dne a ze dne protinávrh kupní ceny za prodej pozemků p.č. 1806/4 a p.č. 1941/7, o celkové výměře 121 m 2, ve výši ,-Kč (cca 413,-Kč/m 2 ), aktuální uplatnění vydržení 8 m 2 z pozemku Zuzia BC B X : > jt Hla M B X 41 CS 2 M B X ff/fs

12 p.č vč. předchozího uplatnění vydržení pozemků p.č. 1806/4 a p.č. 1941/7. 2. souhlasí se záměrem prodeje a pronájmu pozemků p.č. 1806/4 zahrada o výměře 32 m 2, p.č. 1806/5 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 13 m 2, p.č. 1806/6 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 29 m 2, p.č. 1806/7 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 28 m 2, p.č. 1869/2 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 10 m 2, p.č. 1941/7 zahrada o výměře 89 m 2, p.č. 1941/8 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 23 m 2, vše. 3. doporučuje Zastupitelstvu města Brna nesouhlasit: - s uznáním vlastnického práva k pozemku p.č. 1806/6 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 29 m 2. - s uznáním vlastnického práva ' L pozemkům p.č. 1806/4 zahrada o výměře 32 m 2 a p.č. 1941/7 zanrada o výměře 89 m doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit: b) prodej pozemků p.č. 1806/7 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 28 m 2 a p.č. 1869/2 ostatní plocha, iiná plocha, o výměře 10 m 2, vše, o celkové výměře 38 m 2,, za dohodnutou kupní cenu ,-Kč, bez úhrady za užívání za předchozí období bez právního důvodu, b) prodej pozemku p.č. 1806/6 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 29 m 2 (id. Ví) a (id. Ví) za dohodnutou kupní cenu ,-Kč, bez úhrady za užívání za předchozí období bez právního důvodu, c) prodej pozemku p.č. 1806/5 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 13 m ;a dohodnutou kupní cenu ,-Kč, bez úhrady za užívání za předchozí období bez právního důvodu, d) prodej pozemků p.č. 1806/4 zahrada o výměře 32 m 2 a p.č. 1941/7 zahrada o výměře 89 m, vše, o celkové výměře 121 m 2, _ ' za dohodnutou kupní cenu ,-Kč, úhradou za užívání bez právního důvodu v období od zpětně v částce 40,-Kč/m 2 /rok, e) prodej pozemku p.č. 1941/8 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 23 m '' - za dohodnutou kupní cenu ,-Kč, s úhradou za užívání bez právního důvodu v období dvou let zpětně v částce 1.840,-Kč (40,-Kč/m 2 /rok) a za podmínek kupních smluv. Záměr prodeje a pronájmu pozemků p.č. 1806/4, p.č. 1806/5, p.č. 1806/6, p.č. 1806/7, p.č. 1869/2, p.č. 1941/7 a p.č. 1941/8, byl zveřejněn zákonem stanoveným způsobem po dobu 15 dnů od , bez připomínek. R7/021. schůze Rady města Brna konaná dne : 1. bere na vědomí skutečnost, že ze strany zájemců o prodej pozemků p.č. 1806/4, p.č. 1806/6, p.č. 1806/7, p.č. 1869/2, p.č. 1941/7 a p.č. 1941/8 doposud nedošlo k akceptaci podmínek kupních smluv dle doporučení R7/014. schůze RMB konané dne pro případ, že nedojde k realizaci prodeje schvaluje pronájem: a) pozemků p.č. 1806/7 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 28 m 2 a p.č. 1869/2 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 10 m 2, vše, o celkové výměře 38 m 2, za dohodnuté nájemné 1.520,-Kč/rok, bez úhrady za užívání za předchozí období bez právního důvodu, b) pozemku n * 1806/6 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 29 m 2 za dohodnuté nájemné 1.160,-Kč/rok, bez úhrady za užívání za předchozí období bez právního důvodu, c) pozemku p.č. 1806/5 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 13 m 2 dohodnuté nájemné

13 520,-Kč/rok, bez úhrady za užívání za předchozí období bez právního důvodu, d) pozemků p.č. 1806/4 zahrada o výměře 32 m 2 a p.č. 1941/7 zahrada o výměře 89 m 2, vše, o celkové výměře 121 m 2, za dohodnuté nájemné 4.840,-Kč/rok, s úhradou za užívání bez právního důvodu v období od zpětně v částce 40,-Kč/m 2 /rok, e) pozemku p.č. 1941/8 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 23 m 2 I za dohodnuté nájemné 920,-Kč/rok, s úhradou za užívání bez právního důvodu v období dvou let zpětně v částce 1.840,-Kč (40,-Kč/m /rok) a za podmínek nájemních smluv, které tvoří přílohu č...tohoto zápisu. Jednotliví žadatelé byli Majetkovým odborem MMB informováni o výsledku projednání jejich žádostí na R7/014. schůzi Rady města Brna konané dne s tím, že za prodej pozemků p.č. 1806/4, p.č. 1806/6, p.č. 1806/7, p.č. 1869/2, p.č. 1941/7 a p.č. 1941/8 byla RMB doporučena jednotková kupní cdena 2.200,-Kč/m 2 + náklady spojené s převodem a pro případ, že nedojde k realizaci prodeje, je navrhován pronájem předmětných pozemků za jednotkové nájemné 40,-Kč/m 2 /rok. V této souvislosti ' aplatila ke dni úhradu za bezesmluvní užívání pozemku p.č. 1941/8 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 23 m 2 vk.ú. Husovice v období posledních dvou let zpětně v částce 1.840,-Kč. i následně odmítla řešit její užívací vztah formou poronájmu a akceptuje cenový návrh města. Jelikož doporučené cenové návrhy ze strany RMB v částce 2.200,-Kč/m 2 + náklady pojené s převodem akceptují pouze (prodej pozemku p.č. 1806/5 o výměře 13 m l za kupní cenu ,-Kč), prodej pozemků p.č. 1806/7 a p.č. 1869/2, o celkové výměře 38 m z, za kupní cenu ,-Kč) a i (prodej pozemku p.č. 1941/8 o výměře 23 m za kupní cenu ,-Kč), je ZMB předkládán ke schválení návrh prodeje pouze výše uvedeným žadatelům. byla zaslána k podpisu nájemní smlouva. V případě manželů (nadále namítají vydržení) a otázky výlučného užívání pozemku p.č. 1806/6 z jejich strany, s ohledem na skutečnost, že SMB npnrnkáže, že nízkou přerušovanou zídku v minulosti v ul. Slezákova vybudovali., kteří tvrdí, že oni nikoliv, nelze vyžadovat zpětnou úhradu za bezesmluvní užívání ani uzavření smlouvy řešící majetkoprávní vztah. Stanoviska příslušných orgánů: - RMČ Brno - sever - na 6/62. schůzi konané dne souhlasí s prodejem pozemků p.č. 1806/4, p.č. 1806/5, p.č. 1806/6, p.č. 1806/7, p.č. 1869/2, p.č. 1941/7 a p.č. 1941/8 vlastníkům přilehlých rodinných domů na ulici Slezákova a Míčkova. - OÚPR MMB - vyjádření ze dne pozemky p.č. 1806/4, p.č. 1806/6, p.č. 1806/7, p.č. 1869/2, p.č. 1941/7 a p.č. 1941/8 vk.ú. Husovice jsou užívány navrhovateli jako součásti zahrad k rodinným domům v ulici Slezákova a Míčkova. Dle platného ÚPmB jsou uvedené pozemky, v rozsahu navrhované dispozice, součástí ploch komunikací a prostranství místního významu, tyto plochy se obecně z majetku města neprodávají. V ul. Slezákova a Míčkova však došlo k rekonstrukci a veřejné prostranství má zachovanou konstantní šířku vozovky a chodníku. ^is

14 Vzhledem kvýše uvedenému je z hlediska územně plánovacího prodej, příp. pronájem pozemků p.č. 1806/4, p.č. 1806/5, p.č. 1806/6, p.č. 1806/7, p.č. 1869/2, p.č /7 a p.č. 1941/8 v souladu s ÚPmB. - OTS MMB - vyjádření ze dne vyznačené části pozemků p.č. 1806/1, p.č a p.č. 1941/1 jsou dle Digitální technické mapy města Brna dotčeny vodovodem DN 80 a jednotné kanalizace DN 400 (BVK, a.s.), vedením NN (E.ON, Česká republika, a.s.), kabelové televize (UPC Česká republika, s.r.o.), veřejným osvětlením (Technické sítě Brno, a.s.) a NTL plynovodem (Jihomoravská plynárenská, a.s.). - OSM MMB - vyjádření ze dne pozemky p.č. 1806/4, p.č. 1806/5, p.č. 1806/6, p.č. 1806/7, p.č. 1869/2, p.č. 1941/7 a p.č. 1941/8 tvoří předzahrádky před domy ve vlastnictví navrhovatelů. Na pozemky OSM MMB neeviduje žádný nájemní vztah, jako jejich správce OSM MMB nemá k připravovanému záměru prodeje námitek. - Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. - vyjádření ze dne s prodejem/pronájmem částí původních pozemků p.č. 1806/1, p.č a p.č. 1941/1 vk.ú. Husovice před domy Míčkova 51 a 55 souhlasí bez připomínek. Část pozemku p.č. 1806/1 nřed nemovitostí na pozemku p.č (Slezákova 1270/ a před nemovitostí na pozemku p.č (Slezákova 1271/62 ) a části pozemku p.č před nemovitostí na pozemku p.č (Slezákova 1271/62) vše jsou dotčeny uložením vedení vodovodního řadu DN 80 vč. jeho ochranného pásma, které činí v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 1,5 m vodorovně od vnějšího líce stěny potrubí vodovodního řadu DN 80 na každou stranu a dále uložením dvou vodovodních přípojek inventární číslo 09264/58 a 09242/51 vč. jejich ochranného území, které činí 0,75 m vodorovně od osy potrubí přípojky na každou stranu a dále jsou části pozemků dotčeny ochranným pásmem jednotné kanalizační stoky DN 400, které činí v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, 2,5 m vodorovně od vnějšího líce stěny potrubí kanalizační stoky na každou stranu. Vzhledem k tomu, že bylo dle terénního šetření zjištěno, že na výše uvedených částech pozemků p.č. 1806/1 a p.č se nachází oplocení a zídky v rozporu se zákonem, BVK, a.s. s prodejem/pronájmem předmětných částí pozemků p.č. 1806/1 a p.č do doby předložení pravomocného dokladu o oprávněnosti stavby nad vodovodním řadem a v jeho ochranném pásmu a v ochranném pásmu kanalizační stoky společnost nesouhlasí. Dále BVK, a.s. žádá o doložení odsouhlasení stavby provozovatelem vodovodního řadu a kanalizační stoky. - vyjádření ze dne BVK, a.s. potvrzuje platnost vyjádření ze dne vyjádření ze dne kprodeji/pronájmu pozemků p.č. 1806/6, p.č. 1806/7 a p.č. 1869/2 BVK, a.s. - akciová společnost jako provozovatel vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu nemá oprávnění legalizovat neoprávněné stavby v ochranných pásmech vodovodních řadů a kanalizačních stok a současně je povinna postupovat vůči všem subjektům shodně a nikoho nezvýhodňovat. V případě prodeje BVK, a.s. požaduje přeložku vodovodního řadu DN 80 a kanalizační stoky DN 400, případně zbourání zídky. (Pozn. MO MMB: MC Brno - sever - stavební úřad - dle sdělení ze dne nebyl dohledán žádný doklad o provedení, případně polohovém umístění <*4l4S

15 plotů a zídek na pozemcích p.č a p.č. 1806/1. Podle fotodokumentace se jedná o stavby plotů odpovídajících stáří domu, rozhodně ne o stavby nové. -vyjádření ze dne BVK, a.s. - souhlasí bez připomínek s prodejem/pronájmem pozemků p.č. 1941/74, p.č. 1806/4 a p.č. 1941/8, neboť nedojde k dotčení inženýrských sítí, které BVK, a.s. provozuje. Technické sítě Brno, a.s. - vyjádření ze dne bez připomínek souhlasí s prodejem uvedených pozemků p.č. 1806/4, p.č. 1806/5, p.č. 1806/6, p.č. 1806/7, p.č. 1869/2, p.č. 1941/7 a p.č. 1941/8. Jedná se o pozemky ohraničené stávajícími zídkami a oplocením předzahrádek. Dopravní podnik města Brna, a.s. - vyjádření ze dne k prodeji pozemků p.č. 1806/4, p.č. 1806/5, p.č. 1806/6, p.č. 1806/7, p.č. 1869/2, p.č. 1941/7 a p.č. 1941/8 nemá z hlediska zájmů DPMB žádné připomínky. E.ON Servisní, s.r.o. - vyjádření ze dne k prodeji pozemků p.č. 1806/4, p.č. 1806/5, p.č. 1806/6, p.č. 1806/7, p.č. 1869/2, p.č. 1941/7 a p.č. 1941/8 - v zájmovém území nachází podzemní vedení NN a podzemní vedení VN, vlastněné a provozované společností E.ON Distribuce, a.s. (dále ECD), kterou v územním a stavebním řízení zastupuje na základě zmocnění společnost E.ON Česká republika, s.r.o. Vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení distribuční soustavy, provozovaném E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR) a je vyjádřením k existenci sítí. Na energetické zařízení se vztahuje omezení vyplývající z ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. 46 v platném znění pro činnosti v ochranných pásmech. V případě prodeje/pronájmu pozemků společnost požaduje, aby byl zájemce informován o existenci vedení a omezeních vyplývající z ustanovení uvedeného zákona. Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech (dále jen OP) nadzemního vedení VN, VVN, podzemního vedení nebo elektrických stanic je investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění. RWE GasNet, s.r.o. - vyjádření ze dne k prodeji pozemků p.č. 1806/4, p.č. 1806/5, p.č. 1806/6, p.č. 1806/7, p.č. 1869/2, p.č. 1941/7 a p.č. 1941/8 - uvedené pozemky jsou zatíženy režimem ochranného pásma NTL plynárenského zařízení. Část pozemku p.č. 1806/1 (nyní 1806/4 - Zápalková - 32 m 2 ) není zatížena režimem ochranného pásma plynárenského zařízení. V případě prodeje/pronájmu pozemků společnost požaduje, aby byly zatíženy věcným břemenem spočívajícím: - ve strpění plynárenských zařízení včetně režimu ochranného pásma ve smyslu energetického zákona č. 458/2000 Sb., 68, odstavec 1) až 6), - v umožnění vstupu a vjezdu v souvislosti s provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek ve smyslu energetického zákona č. 458/2000Sb., 59, odst. f), zejména uvádí: - ochranné pásmo plynovodů umístěných na předmětném pozemku činí jeden metr na obě strany od půdorysu v zastavěném území obce (zákon č. 458/2000 Sb. 68, odst. 2 a) a 4 m u ostatních případů (zák. č. 458/2000 Sb., 68 odst. 2 b), - stavební činnost, umísťování konstrukcí zemní práce, zřizování skládek a umísťování materiálu v ochranném pásmu lze provádět pouze po předchozím písemném souhlasu držitele licence, který odpovídá za provoz příslušného plynárenského zařízení. Vysazování trvalých porostů kořenících do větší hloubky než 20 cm nad povrch plynovodu podléhá tomuto souhlasu pouze ve volném pruhu pozemků o šířce 2 m na obě strany od osy plynovodu (zákon č. 458/2000 Sb., 68 odst. 6). fc/ts

SI IVU lili lil lili MMB2015000000375

SI IVU lili lil lili MMB2015000000375 Rada města Brna Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19. 5. 2015 SI IVU lili lil lili MMB2015000000375 ZMJIAUČ Název: v Návrh prodeje části pozemku p.č. 260 v k.ú. Medlánky při ul. Zebětínek

Více

llllllllllllllllllllllllllll MMB2015000000742

llllllllllllllllllllllllllll MMB2015000000742 Rada města Brna Z7/09. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8. 9. 2015 llllllllllllllllllllllllllll MMB2015000000742 116 ZM7/ flffž Název: Návrh směny části pozemku p.č. 2220/1 v k.ú. Řečkovice

Více

Název: Návrh nabytí pozemku p.č. 590 v k.ú. Husovice v ul. Sekaninova.

Název: Návrh nabytí pozemku p.č. 590 v k.ú. Husovice v ul. Sekaninova. Rada města Brna MMB2015000000707 $1 Z7/09. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8. 9. 2015 ZM7/052H Název: Návrh nabytí pozemku p.č. 590 v k.ú. Husovice v ul. Sekaninova. Obsah: podmínky kupní

Více

MMB2015000000705 ZM7. Název:

MMB2015000000705 ZM7. Název: Rada města Brna Z7/09. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8. 9. 2015 MMB2015000000705 ZM7 (f

Více

Illl IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lil 11IIII

Illl IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lil 11IIII Rada města Brna Illl IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lil 11IIII MMB2015000000396 É9 ZMilOJSY Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19. 5. 2015 Název: Návrh dispozice s částmi pozemku p. č. 1522/4

Více

MMB2015000000702. Název:

MMB2015000000702. Název: Rada města rna Z7/09. zasedání Zastupitelstva města rna konané dne 8. 9. 2015 MM2015000000702 HQ DAVfážf ' Název: Návrh změny části usnesení Z7/02. zasedání Zastupitelstva města rna, bod č. 29 a návrh

Více

lliwllllillllllilllulllll

lliwllllillllllilllulllll Rada města Brna lliwllllillllllilllulllll MMB2015000001103 Si Z7/13- zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8. 12. 2015 Název: Návrh deje pozemku p.č. 1944/2 a části pozemku p.č. 1961/25 v k.u.

Více

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení:

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14. 4. 2015 11I111I1111I11111 MMB2015000000246 TMllOZSf j Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková.

Více

lllllll MMB Název:

lllllll MMB Název: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14.4.2015 lllllll MMB2015000000248 ZM7/ OáU, fo Název: Návrh prodeje pozemků p.č. 546/1, p.č. 546/2 a p.č. 546/3 v k.ú. Starý Lískovec

Více

MMB2015000000693. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 88 v k.ú. Přízřenice jehož součástí je stavba bez čp/če. Návrh usnesení:

MMB2015000000693. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 88 v k.ú. Přízřenice jehož součástí je stavba bez čp/če. Návrh usnesení: MMB2015000000693 Rada města Brna 61 Z7/0^. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8. 9. 2015 ZM7/ Název: Návrh deje pozemku p.č. 88 v k.ú. Přízřenice jehož součástí je stavba bez čp/če Obsah: Podmínky

Více

Název: Návrh prodeje pozemku p.č v k.ú. Starý Lískovec při ul. Irkutská.

Název: Návrh prodeje pozemku p.č v k.ú. Starý Lískovec při ul. Irkutská. Rada města Brna MMB201 éóóoóó 1 035 Z7/2&. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 11. 10. 2016 ZM7 íf Název: Návrh deje pozemku p.č. 1904 v k.ú. Starý Lískovec při ul. Irkutská. Obsah: podmínky

Více

MMB2015000000277. Název: Návrh směny části pozemku p.č. 3465/41 v ul. Karásek za pozemek p.č. 2988/4 v ul. Gromešova, vše v k.ú. Rečkovice.

MMB2015000000277. Název: Návrh směny části pozemku p.č. 3465/41 v ul. Karásek za pozemek p.č. 2988/4 v ul. Gromešova, vše v k.ú. Rečkovice. Rada města Brna MMB2015000000277 ZM7/ OM% Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna 0 konané dne 14. 4. 2015 Název: Návrh směny části pozemku p.č. 3465/41 v ul. Karásek za pozemek p.č. 2988/4 v ul. Gromešova,

Více

TMI 106% Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14.4.2015

TMI 106% Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14.4.2015 Rada města Brna MMB2015000000249 lh/1 TMI 106% Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14.4.2015 Název: Návrh prodeje částí pozemků p.č. 2031/1, p.č. 2031/2 a p.č. 2032 v k.ú. Obrany při ul.

Více

iiiiiiiii MMB2012000000510

iiiiiiiii MMB2012000000510 iiiiiiiii MMB2012000000510 Hr *f\j Rada města Brna ZM6/ A^ /A Z6/016. zasedám Zastupitelstva města Brna konané dne 19. 6. 2012 Název: Návrh na zrušení usneseni ve věci budoucího prodeje části pozemku p.

Více

Obsah: o uzavření plánovací smlouvy ze dne 1.9.2014. Návrh usnesení:

Obsah: o uzavření plánovací smlouvy ze dne 1.9.2014. Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2015000000175 ty Z7/04. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 17. března 2015 JM1IU/H Název: Návrh na uzavření plánovací smlouvy - vybudování veřejné dopravní a technické infrastruktury

Více

I1111I11I MMB

I1111I11I MMB 11111111I1111I11I MMB2016000001036 Rada města Brna Z7/22. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 11. 10. 2016 ZM7///Vf Název: Návrh deje pozemků p.č. 1963/18 a p.č. 1987/2 v k.u. Černá Pole v ul.

Více

včetně přijatých usnesení č. 4 které se konalo dne 17. února 2015 Přítomni: Mgr. Pavel Svoboda Nepřítomni: Mgr. Tereza Dlouhá

včetně přijatých usnesení č. 4 které se konalo dne 17. února 2015 Přítomni: Mgr. Pavel Svoboda Nepřítomni: Mgr. Tereza Dlouhá M a g i s t r á t m ě s t a J a b l o n e c n a d N i s o u včetně přijatých usnesení z jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města č. 4 které se konalo dne 17. února 2015 Přítomni: Mgr. Pavel Svoboda

Více

MMB Název:

MMB Název: Rada města Brna MMB2016000000485 Z7/18. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 17. 5. 2016 Název: Návrh deje spoluvlastnického podílu id. 245812336/39809427529 na pozemcích p.č. 885/25, p.č. 885/26,

Více

MMB2016000000095. Návrh usnesení:

MMB2016000000095. Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2016000000095 ZM7/. Z7/15. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 2. 2. 2016 Název: Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 1450/71 v k.ú. Komín a p.č. 6282/22 v k.ú. Zabovřesky

Více

Obsah: Metodický postup při uzavírání smluv o věcných břemenech k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným stavbami inženýrských sítí

Obsah: Metodický postup při uzavírání smluv o věcných břemenech k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným stavbami inženýrských sítí Úplné znění Metodiky pro uzavírání smluv o zřizování věcných břemen k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným inženýrskými sítěmi schválené na Z3/025. zasedání ZMB konaném ode dne 6. 2.

Více

MMB2015000000252. Název:

MMB2015000000252. Název: MMB2015000000252 Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14. 4. 2015 ZM7/ $^S Název: Návrh zrušení usnesení Z6/032. zasedání Zastupitelstva města Brna, bod č. 61 - Návrh prodeje

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem. č. 14 / 2013

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem. č. 14 / 2013 M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 14 / 2013 konané dne 5.11.2013 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. ve 14:30 hodin Přítomni

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 24. zasedání 15.06.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

MMB2015000000755. Obsah: Návrh usnesení:

MMB2015000000755. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/09. zasedám Zastupitelstva města Brna konané dne 8.9.2015 MMB2015000000755 TMU D o Název: Návrh svěření majetku města MC Brno - Kníničky, pozemků p.č. 820,824,835.837.839,840/4,1020,821,825,836,838.840/1.840/2,840/3,

Více

Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky. Obsah:

Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky. Obsah: Rada města Brna MMB2015000000395 ZM7/ o35~6 Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.5. 2015 Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky.

Více

MMB2012000000504. Návrh usnesení:

MMB2012000000504. Návrh usnesení: MMB2012000000504 tt Rada města Brna ZM6/ /$/ Z6/016. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.6.2012 Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 3630 v k.ú. Černá Pole Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Více

MMB Název: Návrh svěření majetku města MČ Brno - Bystrc, pozemků p.č. 67/8.67/11 v k.ú. Bystrc. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh svěření majetku města MČ Brno - Bystrc, pozemků p.č. 67/8.67/11 v k.ú. Bystrc. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/27. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 11. 4. 2017 MMB2017000000423 ZM7/. i 2_ Název: Návrh svěření majetku města MČ Brno - Bystrc, pozemků p.č. 67/8.67/11 v k.ú. Bystrc důvodová

Více

ZÁSADY PRO UZAVÍRÁNÍ SMLUV týkajících se inženýrských sítí, drobných a jiných staveb na pozemcích města Veselí nad Moravou

ZÁSADY PRO UZAVÍRÁNÍ SMLUV týkajících se inženýrských sítí, drobných a jiných staveb na pozemcích města Veselí nad Moravou č. j. MVNM/30173/2015 ZÁSADY PRO UZAVÍRÁNÍ SMLUV týkajících se inženýrských sítí, drobných a jiných staveb na pozemcích města Veselí nad Moravou I. ÚČEL Tyto Zásady pro uzavírání smluv týkajících se inženýrských

Více

III MMB

III MMB Rada města Brna Z7/24. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 13.12.2016 III MMB2016000001347 ZM7/ T AQG& Název: Návrh deje pozemku pod chatou ve vlastnictví fyzických osob v k.ú. Bystrc, lokalita

Více

Jednání řídil předseda Výboru MUDr. Marek Zeman MBA.

Jednání řídil předseda Výboru MUDr. Marek Zeman MBA. Z á p i s z 3. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Datum konání : 2.6.2011

Více

imunními III MMB Návrh prodeje pozemku p.č. 128 v k.ú. Komín Obsah: Návrh usnesení:

imunními III MMB Návrh prodeje pozemku p.č. 128 v k.ú. Komín Obsah: Návrh usnesení: imunními III MMB2017000001112 & Rada města Brna Z7/31. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 5.9.2017 Název: ZMlIŽffi Návrh deje pozemku p.č. 128 v k.ú. Komín důvodová zpráva stanoviska příslušných

Více

MMB Název Návrh prodeje části pozemku p.č. 1606/1 v k.ú. Chrlice. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název Návrh prodeje části pozemku p.č. 1606/1 v k.ú. Chrlice. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2017000000379 ZM7/?^ J? Zlili, zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 11.4.2017 Název Návrh deje části pozemku p.č. 1606/1 v k.ú. Chrlice. Důvodová zpráva Vyjádření příslušných

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA ZASÍŤOVÁNÍ POZEMKŮ PRO BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH V UHERSKÉM BRODĚ

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA ZASÍŤOVÁNÍ POZEMKŮ PRO BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH V UHERSKÉM BRODĚ Zastupitelstvo města PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA ZASÍŤOVÁNÍ POZEMKŮ PRO BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH V UHERSKÉM BRODĚ I. Účel a důvod 1) Rozvoj zón pro bydlení je jedním z prioritních rozvojových záměrů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 23.09. 2008 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

MMB Název Návrh prodeje části pozemku p.č. 970/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice, zřízení služebnosti. Návrh usnesení:

MMB Název Návrh prodeje části pozemku p.č. 970/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice, zřízení služebnosti. Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2015000001106 Zlili), zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8.12. 2015 #ffi W Název Návrh deje části pozemku p.č. 970/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice, zřízení služebnosti. Obsah:

Více

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Rada města Brna lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll MMB2017000001121 TMllžtW Z7/31. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 5.9.2017 Název v Návrh deje části pozemku p.č. 5865/2 k.ú. Židenice.

Více

Zápis z 9. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 9. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 27 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Jana Rychtaříková, Milan Lopušan, Zbyněk Cincibus, Luboš Špindler, Ing. Alexandra Píšková,

Více

ilihlliiillll MMB ZM7/ 1FH

ilihlliiillll MMB ZM7/ 1FH Rada města Brna ilihlliiillll MMB2017000000866 ZM7/ 1FH e Z7/29. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 20.6. 2017 Název v Návrh deje části pozemku p.č. 2033 v k.u. Zebětín. Důvodová zpráva Stanoviska

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.01.2015

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.01.2015 Odbor správy majetku V Písku dne: 15.01.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.01.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry prodeje NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek,

Více

MMB Název Návrh prodeje pozemku p.č. 208/1 v k.ú. Slatina. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název Návrh prodeje pozemku p.č. 208/1 v k.ú. Slatina. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2017000001489 ZM7/ 'hub] Z7/33. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 7.11.2017 Název Návrh deje pozemku p.č. 208/1 v k.ú. Slatina. Důvodová zpráva Vyjádření příslušných orgánů

Více

Zápis. z 20. schůze Rady obce Rohatec konané dne 3. 8. 2015 v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci. Jednání bylo zahájeno v 16:00 hodin.

Zápis. z 20. schůze Rady obce Rohatec konané dne 3. 8. 2015 v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci. Jednání bylo zahájeno v 16:00 hodin. Přítomni: Ing. Jarmil Adamec, Ph.D. Ing. Vladimír Elšík Ing. Zdeněk Škromach Jiří Švanyga Vlasta Sedláková Radoslav Němeček Omluveni: - Ing. Bc. Tomáš Letocha Zápis z 20. schůze Rady obce Rohatec konané

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/2348/2012/Bi Č. J.: 3471/2012 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 10. schůze 16. 5. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 10. schůze 16. 5. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 Rada města Čelákovic: USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.6., 2,7, 4.20., 7.1., 9.1. 1. 2. 1. Jmenuje Mgr. Bodláka

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Přítomni, omluveni: dle prezenční listiny Zasedání zastupitelstva městyse bylo zahájeno v 18.00 hodin v prostorách zasedací místnosti

Více

odbor : správy majetku dne: 26.10.2015 Název bodu jednání: [>>>Žádost o prodej pozemků v majetku města v k.ú. Příbram <<<]

odbor : správy majetku dne: 26.10.2015 Název bodu jednání: [>>>Žádost o prodej pozemků v majetku města v k.ú. Příbram <<<] Město Příbram Pro jednání ZM odbor : správy majetku dne: 26.10.2015 Název bodu jednání: [>>>Žádost o prodej pozemků v majetku města v k.ú. Příbram

Více

Usnesení z 35. jednání rady města ze dne 19. září 2012 na Městském úřadě v Bučovicích

Usnesení z 35. jednání rady města ze dne 19. září 2012 na Městském úřadě v Bučovicích Usnesení z 35. jednání rady města ze dne 19. září 2012 na Městském úřadě v Bučovicích Rada města po projednání: I. schválila: 35 RM OES 01: Vnitřní rozpočtové opatření č. VI 2012. 35 RM OES 02: Pověření

Více

Rada města Brna MMB $ ZMl 12.18S Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne Název:

Rada města Brna MMB $ ZMl 12.18S Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne Název: Rada města Brna MMB2017000000232 $ ZMl 12.18S Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 7. 3. 2017 Název: Návrh deje pozemků p.č. 924/2 a p.č. 927/2, vše v k.ú. Lesná v ul. Seifertova. Obsah:

Více

MMB2015000000065. Název: Nabídka předkupního práva - návrh na nabytí budovy bez č.p./č.e., garáž, stojící na pozemku p.č. 1717/3 k. ú.

MMB2015000000065. Název: Nabídka předkupního práva - návrh na nabytí budovy bez č.p./č.e., garáž, stojící na pozemku p.č. 1717/3 k. ú. Rada města Brna Z7/03. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 10. února 2015 MMB2015000000065 Fo ZM7/ m Název: Nabídka předkupního práva - návrh na nabytí budovy bez č.p./č.e., garáž, stojící na

Více

MMB Název: Návrh prodeje pozemků pod chatami ve vlastnictví fyzických osob v k.ú. Bystrc, lokalita Kozí Horka. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh prodeje pozemků pod chatami ve vlastnictví fyzických osob v k.ú. Bystrc, lokalita Kozí Horka. Obsah: Návrh usnesení: MMB2017000001118 Rada města Brna Z7/31. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 5.9.2017 ZM7/ 7%%) Název: Návrh deje pozemků pod chatami ve vlastnictví fyzických osob v k.ú. Bystrc, lokalita Kozí

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 29. schůzi 25.04.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města bod č. 5 Číslo zasedání: 29. Termín zasedání: 19. 9. 2013 Předkládá: Jiří Částečka, starosta MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města PRODEJE - ZÁMĚRY 1. Žádost o prodej pozemku p. č. 1954/5 o výměře

Více

Zápis č.30. Omluveni: Mgr. Pavel Fencl, MUDr. Jan Kocourek, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Ivan Říha

Zápis č.30. Omluveni: Mgr. Pavel Fencl, MUDr. Jan Kocourek, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Ivan Říha Zápis č.30 z 30. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 19.9.2005, konaného od 13.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Jan Beran, Ing.

Více

MMB Název: Návrh prodeje částí pozemků p.č. 1575/ v k.u. Jundrov. Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh prodeje částí pozemků p.č. 1575/ v k.u. Jundrov. Návrh usnesení: MMB2017000000237 ^ Rada města Brna zun 2/$t Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 7.3.2017 Název: Návrh deje částí pozemků p.č. 1575/3.3116 v k.u. Jundrov Obsah: Důvodová zpráva Vyjádření

Více

MMB2016000000055. Název: Návrh usnesení: Stanoviska dotčených orgánů:

MMB2016000000055. Název: Návrh usnesení: Stanoviska dotčených orgánů: Raa města rna Z7/15. zaseání Zastupitelstva města rna konané ne 2. 2. 2016 MM2016000000055 t 7M1I i f 02 9 Název: Návrh eje pozemků p.č. 749/1 a p.č. 750 v k.ú. Starý Lískovec v ul. Soustalova. Obsah:

Více

Připomínám adresu pro vstup na internetové stránky: ftp://213.180.34.50

Připomínám adresu pro vstup na internetové stránky: ftp://213.180.34.50 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 15 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Roman Hejna, Milan Lopušan, Jana Rychtaříková, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Luboš

Více

Česká republika Ministerstvo obrany,

Česká republika Ministerstvo obrany, OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE PRO STÁT NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU Česká republika Ministerstvo obrany, zastoupená Ing. Bedřichem Šonkou, Odbor nakládání s nepotřebným

Více

61 Rada města Brna MMB Název: Návrh prodeje části pozemku p.č. 4 v k.ú. Obrany v ul. Faulhabrova.

61 Rada města Brna MMB Název: Návrh prodeje části pozemku p.č. 4 v k.ú. Obrany v ul. Faulhabrova. MMB2016000000217 61 Rada města Brna Z7/16. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 15. 3. 2016 IMlltfé''/ Název: Návrh deje části pozemku p.č. 4 v k.ú. Obrany v ul. Faulhabrova. Obsah: podmínky kupní

Více

Příloha č. 1. usnesení z 34. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 16. prosince 2013

Příloha č. 1. usnesení z 34. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 16. prosince 2013 Příloha č. 1 usnesení z 34. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 16. prosince 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. PRODEJ POZEMKŮ : 1. a) přesné určení nemovitosti: poz.p.č.2986/11 o výměře

Více

MMB ZM7/ 2&f

MMB ZM7/ 2&f Rada města Brna MMB2017000001108 ZM7/ 2&f Z7/31. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 5.9.2017 Název: Návrh deje pozemku p.č.3090/36 v k.u. Líšeň. Důvodová zpráva Stanoviska dotčených orgánů Podmínky

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍCH SMLOUVÁCH

SMLOUVA O BUDOUCÍCH SMLOUVÁCH SMLOUVA O BUDOUCÍCH SMLOUVÁCH mezi městem Prostějov a MANTHELLAN a.s. ze dne 16.7. 2010 www.ssd.com OBSAH SMLOUVY Článek 1 Definice, výklad... 2 Článek 2 Povinnosti před uzavřením Kupních smluv... 5 Článek

Více

MAGISTRÁT MESTA BRNA, MAJETKOVÝ ODBOR, MALlNOVSKEHO NÁM. 3, 601 67 BRNO

MAGISTRÁT MESTA BRNA, MAJETKOVÝ ODBOR, MALlNOVSKEHO NÁM. 3, 601 67 BRNO MAGSTRÁT MESTA BRNA, MAJETKOVÝ ODBOR, MALlNOVSKEHO NÁM. 3, 601 67 BRNO váš DOPS ČJ.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPS. ZN.: VYŘZUJE: TEL.: FAX: E-MAL: DATUM: 2011-09-06 MMB/0335898/2011 6300/MOMMB 12011 DOPORUČENĚ

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

Podmínky prodeje a regulativy výstavby

Podmínky prodeje a regulativy výstavby 1 Zastupitelstvo obce Tvarožná Lhota schválilo 17.6.2015 zveřejnění následujícího záměru obce prodat nemovitost: 12 stavebních parcel pro výstavbu rodinných domů v I.etapě ulice Za školou Obec Tvarožná

Více

MMB Název: Návrh prodeje pozemku pod chatou v k.ú. Bystrc, lokalita Mečkov. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh prodeje pozemku pod chatou v k.ú. Bystrc, lokalita Mečkov. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2017000000674 1 Z7/28. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 16.5.2017 ZM7/2vT^9 Název: Návrh deje pozemku pod chatou v k.ú. Bystrc, lokalita Mečkov Důvodová zpráva Stanoviska

Více

MMB ZMl/Zj?'?'

MMB ZMl/Zj?'?' Rada města Brna MMB2017000000236 ZMl/Zj?'?' íž Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Bma konané dne 7.3. 2017 Název v Návrh deje části pozemku p.č. 2424/1 v k.ú. Zebětín. Důvodová zpráva Vyjádření příslušných

Více

Úřad městské části města Brna, Brno - Chrlice Odbor výstavby a územního rozvoje, stavební úřad Chrlické nám. 4, 643 00 Brno

Úřad městské části města Brna, Brno - Chrlice Odbor výstavby a územního rozvoje, stavební úřad Chrlické nám. 4, 643 00 Brno SPIS. ZN.: SÚ 01421/11 Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: FAX: DATUM: 19.10.2011 Úřad městské části města Brna, Brno - Chrlice Odbor výstavby a územního rozvoje, stavební úřad Chrlické nám. 4, 643 00 Brno MCBCHR/02661/11/Kaš

Více

Usnesení z 66. jednání RM konané dne 29.10.2013. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 66. jednání RM konané dne 29.10.2013. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Odbor sociálních věcí Usnesení z 66. jednání RM konané dne 29.10.2013 Kontrola plnění usnesení 13/066/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

Ú Z E M N Í S T U D I E. Lokalita Z3 - ul. Polní k. ú. S O K O L N I C E

Ú Z E M N Í S T U D I E. Lokalita Z3 - ul. Polní k. ú. S O K O L N I C E Ú Z E M N Í S T U D I E Lokalita Z3 - ul. Polní k. ú. S O K O L N I C E Brno, 108/2015 Jarmila Haluzová, ATELIÉR PROJEKTIS, Pekařská 37, 602 00 Brno pracoviště Ponávka 2, 602 00 Brno, tel. 545213226 Textová

Více

MMB Obsah: Návrh usnesení:

MMB Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2017000000266 ZM7/ 2430 11 Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 7. 3. 2017 Název: Návrh svěření majetku města MC Brno - Bosonohy, pozemků p.č. 2227/60,2227/61.2227/93.2227/94.2227/116.2450/50.2450/51.2450/235.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 07.10.2013

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 07.10.2013 1 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 07.10.2013 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Ing. Petr Bednarčík Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Upravený zápis. z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ

Upravený zápis. z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ Č.j.: MUOS/02082/2016 Upravený zápis z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ Program: 1. Zahájení 2. Náměty a připomínky občanů 3. Kontrola úkolů 4.

Více

K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ POŘAD JEDNÁNÍ:

K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ POŘAD JEDNÁNÍ: Příloha USNESENÍ z 25. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 23. dubna 2001. POŘAD JEDNÁNÍ: 1. Zahájení, procedurální záležitosti 2. Majetkové a finanční otázky 3. Závěrečný účet

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z IX. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 22.10.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/IX/15: ZM schvaluje program dnešního

Více

Název Návrh prodeje částí pozemku p.č. 2358 v k.ú. Slatina. Obsah: Návrh usnesení: Stanoviska dotčených orgánů

Název Návrh prodeje částí pozemku p.č. 2358 v k.ú. Slatina. Obsah: Návrh usnesení: Stanoviska dotčených orgánů Rada města Brna MMB2015000000696 ZM7/ 10 Z7/09. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8.9.2015 Název Návrh prodeje částí pozemku p.č. 2358 v k.ú. Slatina. Podmínky kupní smlouvy Důvodová zpráva

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 07.09.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v

Více

MMB2015000000254. Název: Návrh nabytí pozemků p.č. 3248/4,3251/87.3251/208 a 3251/209 v k.ú. Bystrc. Návrh usnesení:

MMB2015000000254. Název: Návrh nabytí pozemků p.č. 3248/4,3251/87.3251/208 a 3251/209 v k.ú. Bystrc. Návrh usnesení: ' / Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14. 4. 2015 MMB2015000000254 ZM7/ O/Žó tt Název: Návrh nabytí pozemků p.č. 3248/4,3251/87.3251/208 a 3251/209 v k.ú. Bystrc Obsah:

Více

lllllllllllll Návrh usnesení:

lllllllllllll Návrh usnesení: lllllllllllll Rada města Brna MMB2015000001 1 42 Qf Z M 7, «Zlili), zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8. 12. 2015 Název: Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Královo Pole,

Více

1. veřejné zasedání Zastupitelstva města 14.03.2011 Příloha zápisu

1. veřejné zasedání Zastupitelstva města 14.03.2011 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 30.06.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Znalecký posudek č. 5867 97/2015 b)

Znalecký posudek č. 5867 97/2015 b) Ing. Bc. Ewa Hradil, znalec 765 02 Otrokovice, Moravní 6224 mobil: +420 603 35 45 98 Znalecký posudek č. 5867 97/2015 b) o obvyklé ceně podílu na nemovitých věcech pozemcích parcelní číslo 314, 315, 316/1,

Více

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Upravená verze ke zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Rada města: č.2167

Více

Informace z 8. schůze Rady města Milevska

Informace z 8. schůze Rady města Milevska Informace z 8. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 14.05.2012 v 16,00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, Mgr. Vlasta

Více

iniiiiiiiiiiiiiiii Název: Návrh na zrušení části usnesení ZMB č. Z7/18, bod č. 66, ve věci prodeje pozemku p.č v k.ú.

iniiiiiiiiiiiiiiii Název: Návrh na zrušení části usnesení ZMB č. Z7/18, bod č. 66, ve věci prodeje pozemku p.č v k.ú. Rada mésta Brna iniiiiiiiiiiiiiiii IWB2017000001689 Z7/34. zasedání Zastupitelstva města Brna ZM7/ \J (JÍAQ konané dne 12.12.2017 Název: Návrh na zrušení části usnesení ZMB č. Z7/18, bod č. 66, ve věci

Více

K u p n í s m l o u v a

K u p n í s m l o u v a K u p n í s m l o u v a číslo smlouvy: 9414000342/179155 uzavřena na základě smlouvy o podmínkách uzavření budoucí smlouvy č. 1108000725/104 ze dne 10. 12. 2008 Prodávající: Město Česká Lípa adresa: náměstí

Více

RM bere na vědomí. RM ukládá

RM bere na vědomí. RM ukládá Rada města Blovice usnesení č. 07/10 z jednání rady města konaného dne 07.04.2010 od 15:00 hodin v kanceláři starosty města Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 169-209 RM schvaluje 169) výstavbu schodiště

Více

Zápis. z 12. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 4. května 2015 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. z 12. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 4. května 2015 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis z 12. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 4. května 2015 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: Omluven: Přítomna: 8:00 hodin Ing. Pavel Tyralík

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 2965/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 31. ledna 2014 Zápis

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 70. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 27.dubna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín, spol. s r.o.,

Více

1. Žádost o koupi pozemku v zóně Za Podjezdem

1. Žádost o koupi pozemku v zóně Za Podjezdem Zápis č. 10 ze zasedání Výboru pro strategický rozvoj a investice, které se konalo dne 06.06.2016 v zasedací místnosti radnice na Masarykově nám. Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Adam Kalous, Ing. Pavel

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: MěÚ-R/St.1267/2015-Új. Sp. zn.: Vyřizuje: Bc. Újezdská Jana Tel.: 596 543 044 Email:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

A. P R Ů V O D N Í Z P R Á V A A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Místo stavby. A.1.1 Údaje o stavbě. Název stavby. Dokumentace pro územní řízení

A. P R Ů V O D N Í Z P R Á V A A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Místo stavby. A.1.1 Údaje o stavbě. Název stavby. Dokumentace pro územní řízení A. P R Ů V O D N Í Z P R Á V A Infrastruktura pro RD v lokalitě Za Hřbitovem - Proseč A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A.1.1 Údaje o stavbě Název stavby Infrastruktura pro RD v lokalitě Za Hřbitovem Proseč Dokumentace

Více

MMB Název: Návrh prodeje pozemků p.č. 1527/15,1527/17 v k.u. Stranice. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh prodeje pozemků p.č. 1527/15,1527/17 v k.u. Stranice. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2017000000862 ZM7/ 2 5#T if Z7/29. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 20.6. 2017 Název: Návrh deje pozemků p.č. 1527/15,1527/17 v k.u. Stranice. Důvodová zpráva Stanoviska

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

1111 MMB ZM7/ <12H

1111 MMB ZM7/ <12H Rada města Brna 1111 MMB2016000000480 ZM7/

Více

Zápis ze 77. schůze rady města konané dne 11.9.2013

Zápis ze 77. schůze rady města konané dne 11.9.2013 Město Pohořelice Zápis ze 77. schůze rady města konané dne 11.9.2013 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Ing. Kudrna, Mgr. Polák, Mgr. Janičatová, Mgr. Kejík, zapisovatelka

Více

Usnesení 26.2.1/2012: RMM schvaluje přípravu bodů programu na zasedání ZMM dne 10.12.2012. Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrţelo

Usnesení 26.2.1/2012: RMM schvaluje přípravu bodů programu na zasedání ZMM dne 10.12.2012. Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrţelo Strana 1(celkem 5) USNESENÍ Č. 26/2012 z 26. schůze Rady města Modřice (dále jen RMM ), konané dne 10.prosince 2012 v 15 hodin v zasedací síni modřické radnice Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že

Více

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 268. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j: OSU/27204/09-2 Hranice, dne: 4.12.2009 Vyřizuje: Ing. Pavla Maruštíková E-mail: pavla.marustikova@mesto-hranice.cz Telefon:

Více