MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne"

Transkript

1 MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne R18/209 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva o kontrole plnění usnesení 3. Vydání souhlasů s přidělením bytů, užívání bytů, smlouvy (a l) 4. Prodej, pronájem nemovitosti a) Záměr prodeje pozemku pč. 1498/1, k.ú. Mimoň, pod Letnou pan H. b) Prodej pozemku pč. 659/5 v k.ú. Mimoň, Zahradní manž. K. c) Prodej domu Nová 257, Mimoň d) SVB smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti k.ú. Vranov, ČEZ e) Vyklizení pozemku lokalita Vranovská f) Pronájem pozemků pro zřízení staveniště žadatel Mimoňská komunální a.s. g) Pronájem pozemku paní P. 5. Investiční akce a) Kupní smlouva se SVS a.s. vodovod Svébořická b) Odsouhlasení záměru ČEZ a.s. na vymístění NN z cizí TS v lokalitě MITEXU c) Informace havarijní stav objektu v Lužické ul. 102 d) Informace oprava prosakování vlhkosti a vody do suterénu a zateplení střechy nad prostorem tělocvičny na ZŠ v ul. Letná č. p. 236 e) Výběr zhotovitele na realizaci VZ: Humanizace Nádražní ulice v Mimoni 6. Dotace a) Smlouva o poskytnutí účelové dotace z lesnického fondu LbK-hospodaření v lese b) Návrh na ukončení dotačního projektu Úpravy Zámeckého rybníka v Mimoni c) Odsouhlasení podání žádosti v rámci výzvy č. 93 z OPŽP na projekt Úpravy ZR d) Návrh na řešení dodávky projektové dokumentace pro výběr zhotovitele na akci Rekonstrukce vytápění a regulace ZŠ Mírová 7. Rezervační garanční smlouva na dodávky náhradního plnění v r Vypuštění požadavku prověření územní studií celé plochy přestavby P2 ÚP Mimoň 9. Záležitosti odboru kultury a) Smlouva o zajištění uměleckého výkonu b) Smlouva o výpůjčce T.Brejník 10. Schválení podání žádosti o organizování veřejné služby 11. Konkurs na ředitele PO 12. Dodatek smlouvy č. 9 ke Smlouvě o spolupráci při zajištění požární ochrany 13. Žádost o dar na projekt sociální automobil Dacia pro Sociální služby Mimoň 14. Žádost o dar pro Hospic sv. Zdislavy, o.p.s. 15. Poskytnutí daru zlatá svatba manželé H. 16. Nabídka na uzavření smlouvy na právní služby při zastupování města Mimoň v řízení ve věci výplaty přiznané dotace 17. Informace o přípravě Hejtmanského dne 18. Změna rozpočtu navýšení příjmů a výdajů o dotaci pro Sociální služby Města Mimoň 19. Nájemní smlouva na nebytové prostory sloužící k podnikání - Sídliště p/r 636/1 Stránka 1 z 8

2 20. Záměr pronájmu (případně prodeje) části pozemku pč. 1530/1, k.ú. Mimoň Letná R18/210 Zpráva o kontrole plnění usnesení Rada města Mimoň schvaluje Zprávu o kontrole plnění usnesení, která je přílohou tohoto usnesení. R18/211 Smlouvy o nájmu bytů na dobu 2 měsíců Rada města Mimoň schvaluje uzavření nových smluv o nájmu bytů na dobu určitou 2 měsíců od do s těmito nájemníky: Pan E.F., Ralsko, Ploužnice, Mimoň Paní I.Z., Ralsko, Ploužnice, Mimoň Paní M.Š., Ralsko, Ploužnice, Mimoň Pan T.G., Ralsko, Ploužnice, Mimoň Pan M.Č., Ralsko, Ploužnice, Mimoň a ukládá starostovi smlouvy, které jsou přílohou tohoto usnesení, podepsat. R18/212 Smlouvy o nájmu bytů na dobu 2 měsíců Rada města Mimoň schvaluje uzavření nových smluv o nájmu bytů na dobu určitou pouze 2 měsíců od do s těmito nájemníky: Pan F.B., Ralsko, Ploužnice, Mimoň Paní D.H., Ralsko, Ploužnice, Mimoň Paní A.F., Ralsko, Ploužnice, Mimoň Pan J.K., Ralsko, Ploužnice, Mimoň a ukládá starostovi smlouvy, které jsou přílohou tohoto usnesení, podepsat. R18/213 Vydání souhlasu s přidělením bytu bez výběrového řízení pan V.G. Rada města Mimoň neschvaluje přidělení bytu z majetku města Mimoň bez výběrového řízení panu V.G., trvale bytem Nižná Maša, SR, dle směrnice č.13/2014, odst. IV., šestá odrážka. R 18/214 Vydání souhlasu s přidělením bytu pí A.Č. Rada města Mimoň neschvaluje účast paní A.Č., bytem Sídliště pod Ralskem 562, Mimoň, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014. R18/215 Vydání souhlasu s přidělením bytu M.F. 1. Rada města Mimoň schvaluje účast panu M.F., bytem Pertoltice p/ralskem, Mimoň, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014 max. o velikosti 1+2 z majetku města Mimoň a MK a.s. 2. Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemní smlouvy (její vzor schválen Usnesením Rady R16/241 ze dne ) s panem M.F. dle výsledku výběrového řízení, a to v případě, že si nájemce vybere byt z majetku města Mimoň, a ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat. R 18/216 Vydání souhlasu s přidělením bytu pí H.K. Stránka 2 z 8

3 1. Rada města Mimoň schvaluje účast paní H.K., trvale bytem Letná, Mimoň, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014 max. o velikosti 1+2 z majetku města Mimoň a MK a.s. 2. Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemní smlouvy (její vzor schválen Usnesením Rady R16/241 ze dne ) s paní H.K. dle výsledku výběrového řízení, a to v případě, že si nájemce vybere byt z majetku města Mimoň, a ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat. R 18/217 Vydání souhlasu s přidělením bytu pí D.N. 1. Rada města Mimoň schvaluje účast paní D.N., trvale bytem Hvězdovská, Mimoň, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014 max. o velikosti 1+3 z majetku města Mimoň a MK a.s. 2. Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemní smlouvy (její vzor schválen Usnesením Rady R16/241 ze dne ) s paní D.N. dle výsledku výběrového řízení, a to v případě, že si nájemce vybere byt z majetku města Mimoň, a ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat. R18/218 Vydání souhlasu s přidělením bytu pí M.K. Rada města Mimoň neschvaluje účast paní M.K., trvale bytem Ralsko, Ploužnice, Mimoň, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014. R18/219 Dodatek č. 11 ke Smlouvě o nájmu bytu pí J.V. Rada města Mimoň schvaluje Dodatek č. 11 ke smlouvě o nájmu bytu č. 17, Letná, Mimoň paní J.V., trvale bytem U 4. baterie, Praha 6 na dobu určitou od do a ukládá starostovi dodatek, který je přílohou tohoto usnesení, podepsat. R18/220 Odvolání proti usnesení R18/15 - žádost o výměnu bytu pí S.L. Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy paní L.S., bytem Letná, Mimoň, výměnu bytu č. 21 o velikosti 1+2 za byt o velikosti 1+3 v Mimoni. R18/221 Výpověď z nájmu bytů JOBmaster s.r.o. Rada města Mimoň neschvaluje Výpověď z nájmu těchto 8 bytů: Ralsko, Ploužnice 347, byt č. 8 o velikosti 1+2 Ralsko, Ploužnice 347, byt č. 9 o velikosti 1+2 Ralsko, Ploužnice 347, byt č. 12 o velikosti 1+2 Ralsko, Ploužnice 347, byt č. 13 o velikosti 1+2 Ralsko, Ploužnice 347, byt č. 14 o velikosti 1+2 Ralsko, Ploužnice 347, byt č. 15 o velikosti 1+2 Ralsko, Ploužnice 348, byt č. 11 o velikosti 1+1 Ralsko, Ploužnice 348, byt č. 15 o velikosti 1+2 společnosti JOBmaster s.r.o., se sídlem U Dívčích hradů 3289/22, Praha 5 -Smíchov, IČ: R18/222 Schválení nového vzoru nájemní smlouvy 1. Rada města Mimoň bere na vědomí změnu názvu a sídla společnosti JOBmaster s.r.o., které nově zní: BH Jobs s.r.o., Pod pekárnami 152/5, Vysočany, Praha 9, IČ: Stránka 3 z 8

4 2. Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy vzor Smlouvy o nájmu bytu, která bude uzavírána se společností BH Jobs s.r.o., Pod pekárnami 152/5, Vysočany, Praha 9, IČ: , s účinností od R18/223 Záměr prodeje pozemku pč. 1498/1, k.ú. Mimoň - lokalita pod Letnou p. H. Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy zveřejnění záměru prodat pozemek pč. 1498/1, ostatní plocha, o výměře 1695 m2 vkatastrálním území Mimoň, za cenu dle Zásad pro prodej a pronájem nemovitostí v majetku města Mimoň minimálně 300,- Kč + DPH za 1 m2 a ukládá odboru správy majetku záměr zveřejnit na úřední desce. R18/224 Prodej pozemku pč. 659/5 v k.ú. Mimoň lokalita Zahradní ul. manž. K. Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy zveřejnění záměru prodat pozemek pč.659/5, zahrada, v k.ú. Mimoň, o výměře 50 m2, za účelem užívání jako zahrada, za cenu minimálně 300,- Kč/m2 + DPH ukládá odboru správy majetku zveřejnit záměr na úřední desce. R18/225 Prodej Domu Nová 257 Mimoň Rada města Mimoň po projednání odkládá doporučení Zastupitelstvu města Mimoň prodat pozemek pč v k.ú. Mimoň, o výměře 553 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na němž se nachází budova čp. 257 obytný dům na adrese Nová 257, Mimoň I, Mimoň. Ukládá vedoucí OSM pozvat na další jednání rady města pana J.K. R18/226 SVB - Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti -k.ú. Vranov p.r. pč. 383,384,385,389 ČEZ Distribuce Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti - spočívajícího v právu vstupu a vjezdu přes části pozemků v k.ú. Vranov pod Ralskem pč. 383 a 385, 384 a 389, v souvislosti se zřízením, provozováním, stavebními úpravami, opravami a údržbou stavby zařízení distribuční soustavy č. IE /VB/004 s názvem CL_Mimoň, Srní potok, rekonstrukce NN, s firmou ČEZ Distribuce, a.s., IČ , se sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, Děčín a ukládá starostovi města podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti, která je přílohou tohoto usnesení. R18/227 Vyklizení pozemku lokalita Vranovská Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy vyklizení pozemku p. č. 1991/1, část o výměře cca 119 a p. č. 2017, část o výměře cca 478 v k.ú. Mimoň po nájemci p. J.Z., bytem Vranovská, Mimoň a ukládá odboru správy majetku zajistit vyklizení pozemku a přihlásit pohledávku za vyklizení do dědického řízení. R18/228 Pronájem pozemků pro zařízení staveniště žadatel Mimoňská komunální a.s. Rada města Mimoň dle důvodové zprávy schvaluje 1. pronájem pozemků v k. ú. Mimoň: p. č. 2250/1,ostatní plocha část o výměře 642 m 2 za účelem umístění zařízení staveniště výměna technologického zařízení výtahů v domech čp. 582 /589 p.č. 2250/1,ostatní plocha, část o výměře 210 m 2 za účelem umístění zařízení staveniště ke stavebním úpravám stávající rovné střešní konstrukce včetně zateplení v domech 573,574,575,576. p.č. 2410, ostatní plocha, část o výměře 924 m 2 za účelem umístění zařízení staveniště ke stavebním úpravám stávající rovné střešní konstrukce včetně zateplení v domech 567/571, 561,562,563,564,565,566 Stránka 4 z 8

5 p.č. 1959,ostatní plocha, část o výměře 106 m 2 za účelem umístění zařízení staveniště ke stavebním úpravám opravy ploché střechy v domě čp nájemní smlouvu a ukládá starostovi města podepsat nájemní smlouvu, která je přílohou tohoto materiálu. R18/229 Pronájem pozemku pí P. Rada města Mimoň schvaluje: pronájem pozemku p. č. 30, ostatní plocha, o výměře 35 m2 v k. ú. Mimoň, za účelem užívání jako manipulační plocha paní P.P., bytem Nádražní, Mimoň na dobu neurčitou, za cenu dle Zásad pro prodej a pronájem nemovitostí v majetku města Mimoň nájemní smlouvu a ukládá starostovi města podepsat nájemní smlouvu, která je přílohou tohoto materiálu. R18/230 Kupní smlouva se SVS a.s. - vodovod Svébořická Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit následující usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje znění kupní smlouvy Mimoň-ul. Svébořická, vodovodní řád DN 90, vodovodní přípojka k čp. 146, vodovodní přípojka k ppč. 3102/4 a domovní přípojka k č. 146 se Severočeskou vodárenskou společností a.s., která je nedílnou součástí tohoto usnesení. Zastupitelstvo města Mimoň ukládá starostovi kupní smlouvu podepsat po doplnění všech náležitostí smlouvy. R18/231 Odsouhlasení záměru ČEZ a.s. na vymístění NN z cizí TS CL_0481 v lokalitě u MITEXU Rada města Mimoň vydává souhlas se záměrem ČEZ a.s. na vymístění NN z cizí TS CL_0481 v lokalitě u MITEXU dle důvodové zprávy. R18/232 Informace havarijní stav objektu v Lužické ulici č. p. 102 Rada města Mimoň bere na vědomí informaci o havarijním stavu objektu v Lužické ulici č. p. 102 v Mimoni včetně zprávy statika a ukládá odboru rozvoje města zabezpečit objekt proti spadu střešní krytiny a zabránit dalšímu zatékání, do doby rozhodnutí o přidělení dotace. R18/233 Informace oprava prosakování vlhkosti a vody do suterénu a zateplení střechy nad prostorem tělocvičny na ZŠ v ulici Letná č. p. 236 Rada města Mimoň bere na vědomí informaci o stavu prosakování vlhkosti a vody do suterénu a nedostatečném zateplení střechy nad prostorem tělocvičny na ZŠ v ulici Letná č. p. 236 a ukládá odboru rozvoje města zadat zpracování projektové dokumentace na řešení problému. R18/234 Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky: Humanizace Nádražní ulice v Mimoni 1. Rada města Mimoň, schvaluje výběr zhotovitele na veřejnou zakázku: Humanizace Nádražní ulice v Mimoni. Vybraný účastník veřejné zakázky: HANTYCH s.r.o., Janská 111, Janská 111, IČO Celková cena díla je ,- Kč bez DPH. 2. Rada města Mimoň schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci akce: Humanizace Nádražní ulice v Mimoni s firmou HANTYCH s.r.o., Janská 111, Janská 111, IČO a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat po uplynutí zákonné lhůty pro podání námitek. R18/235 Stránka 5 z 8

6 Smlouva o poskytnutí účelové Dotace z lesnického fondu LbK hospodaření v lese a Změna rozpočtu navýšení příjmů a snížení financování města na základě přijaté dotace na hospodaření v lesích 1. Rada města Mimoň schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Lesnického fondu Libereckého kraje s Libereckým krajem, U jezu 642/2a, Liberec 2, IČ a ukládá starostovi města podepsat smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení. 2. Rada města Mimoň schvaluje ve své kompetenci změnu rozpočtu č. R04 navýšení příjmů a snížení financování města o ,- Kč na základě přijaté dotace na hospodaření v lesích dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. R18/236 Návrh ukončení dotačního projektu Úpravy Zámeckého rybníka v Mimoni Rada města Mimoň schvaluje ukončení dotačního projektu Úpravy Zámeckého rybníka v Mimoni, registrační číslo projektu CZ /0.0/0.0/16_029/ R18/237 Odsouhlasení podání žádosti v rámci výzvy č. 93 z OPŽP do na projekt - Úpravy Zámeckého rybníka v Mimoni Rada města Mimoň schvaluje podání žádosti o dotaci na Úpravu Zámeckého rybníka v Mimoni ve výzvě č. 93 z programu OPŽP. R18/238 Návrh řešení dodávky projektové dokumentace pro výběr zhotovitele na akci Rekonstrukce vytápění a regulace ZŠ Mírová 1. Rada města Mimoň schvaluje výběr na dodavatele projektové dokumentace k akci: Rekonstrukce vytápění a regulace ZŠ Mírová s firmou WILKOP trade, spol. s.r.o., Hlavní 823, Zubří, IČ: za částku ,- Kč včetně DPH na dodávku dle znění důvodové zprávy. 2. Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy předloženou Smlouvu o dílo na dodávku projektové dokumentace na akci: Rekonstrukce vytápění a regulace ZŠ Mírová s firmou WILKOP trade, spol. s.r.o., Hlavní 823, Zubří, IČ: za částku ,- Kč včetně DPH, ve znění přílohy č. 5, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat. R18/239 Rezervační garanční smlouva na dodávky náhradního plnění v roce 2018 Rada města Mimoň schvaluje Rezervační garanční smlouvu na dodávky náhradního plnění v roce 2018 s firmou HENIG security servis, s.r.o., se sídlem 5. května 797, Česká Lípa, IČ: a ukládá starostovi smlouvu podepsat. R18/240 Vypuštění požadavku prověření územní studií plochu přestavby P2 z Územního plánu Mimoň Rada města Mimoň vydává souhlas se zahrnutím vypuštění požadavku prověření územní studií celé plochy přestavby P2 do pořízení změny č. 5 Územního plánu Mimoň, dle důvodové zprávy. R18/241 Smlouva o zajištění uměleckého výkonu Rada města Mimoň a schvaluje Smlouvu o zajištění uměleckého výkonu s ARBOR spolek pro duchovní kulturu, zastoupené Martin Prokeš, se sídlem Žižkova 528/6, Česká Lípa, IČO: , DIČ: a ukládá starostovi města smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení, podepsat. Stránka 6 z 8

7 R18/242 Smlouva o výpůjčce Tomáš Brejník Rada města Mimoň schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce s Tomášem Brejníkem, se sídlem Vančurova 3, Litoměřice, a ukládá starostovi města smlouvu, která je přílohou, podepsat. R18/243 Schválení podání žádosti o organizování veřejné služby Rada města Mimoň schvaluje podání žádosti o organizování veřejné služby v letech 2018 až Žádost je přílohou tohoto materiálu. R18/244 Dodatek smlouvy č. 9 ke Smlouvě o spolupráci při zajištění požární ochrany ze dne Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města schválit tento návrh usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje uzavření Dodatku č. 9 Smlouvy o spolupráci při zajištění požární ochrany ze dne s městem Ralsko. Dodatek smlouvy a výpočet příspěvku je přílohou tohoto usnesení. R18/245 Žádost o dar na projekt sociální automobil Dacia Dokker pro Sociální služby města Mimoně Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města schválit usnesení v tomto znění: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje: a) poskytnutí daru ve výši 50 tis. Kč na projekt sociální automobil společnosti Kompakt spol. s r. o., Opletalova 683, Poděbrady, IČ ; b) darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru ve výši 50 tis. Kč dle přílohy důvodové zprávy a ukládá starostovi smlouvu podepsat. Dar bude hrazen z 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče, položka 5213 Neinvestiční transfery nein. podnik. subj. práv. osobám, org R18/246 Žádost o dar pro Hospic sv. Zdislavy, o.p.s. na lůžkový a terénní hospic Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města schválit usnesení v tomto znění: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje poskytnutí daru ve výši ,- Kč pro Hospic sv. Zdislavy, o.p.s., IČ: , sídlo: Pod Perštýnem 321/1, Liberec IV Perštýn za účelem pomáhání těžce a nevyléčitelně nemocným lidem prožit důstojný způsob, v rodinném kruhu či lůžkovém hospici, poslední období života, a schvaluje uzavření darovací smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení a ukládá starostovi města smlouvu podepsat. Dar bude hrazen z finančních prostředků Dotačního fondu města Mimoň. R18/247 Poskytnutí daru zlatá svatba, manželé H. Rada města Mimoň schvaluje poskytnutí věcného daru ve výši 1.000,- Kč + květina manželům H., bytem Křížová, Mimoň z 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, položka 5194 dary, org. 869 SPOZ k výročí zlaté svatby, dle důvodové zprávy a pověřuje správní odbor města nákupem tohoto daru. R18/248 Nabídka na uzavření smlouvy na právní služby při zastupování města Mimoň v řízení ve věci výplaty přiznané dotace Stránka 7 z 8

8 Rada města Mimoň schvaluje využít nabídku služeb Advokátní kanceláře Mgr. Jany Zwyrtek Hamplové, Olomoucká 36, Mohelnice, č. evidence ČAK 3049, IČ , při zastupování města Mimoň ve věci dosáhnout výplaty přiznané dotace Mimoň-digitalizace kina Domu kultury Ralsko nebo její podstatné části a ukládá starostovi města smlouvu podepsat. R18/249 Informace o přípravě Hejtmanského dne Rada města Mimoň bere na vědomí informaci o přípravě Hejtmanského dne v Mimoni a pověřuje starostu města nákupem upomínkových dárků do celkové výše 3000,- Kč. Nákup darů se bude čerpat v rámci schváleného rozpočtu 6112, položka 5194 Věcné dary. R18/250 Změna rozpočtu navýšení příjmů a výdajů o dotaci pro Sociální služby Města Mimoň Rada města Mimoně schvaluje ve své kompetenci změnu rozpočtu č. R05 navýšení příjmů a výdajů o Kč dotace pro Sociální služby Města Mimoň ze státního rozpočtu dle přílohy důvodové zprávy. R18/251 Nájemní smlouva na nebytové prostory sloužící k podnikání - Sídliště p/r 636/1 Rada města Mimoň schvaluje nájem prostorů určených k podnikání, za účelem provozování cukrárny, v objektu budovy Sídliště pod Ralskem 636, Mimoň, objekt občanské vybavenosti, nacházejících se na pozemku pč v k.ú. Mimoň, zastavěná plocha a nádvoří, zapsaných na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj o celkové výměře prostoru určeného pro podnikání (ev. č. 001) 298 m 2, na dobu neurčitou paní I.J., se sídlem Stráž pod Ralskem, IČ: , za cenu 300,-Kč/m2/rok u hlavních prostorů a za cenu 120,-Kč/m2/rok u vedlejších prostorů + zvýšení o každoroční inflaci a za podmínek uvedených v předložené nájemní smlouvě a ukládá starostovi města podepsat smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení. R18/252 Záměr pronájmu (případně prodeje) části pozemku pč. 1530/1, k.ú. Mimoň BD Letná Mimoň Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy řešení záboru částí pozemku pč. 1530/1 v k.ú. Mimoň pod zavěšenými balkony stavební akce Bytový dům Letná , Mimoň formou dlouhodobého pronájmu pozemku a schvaluje dle důvodové zprávy zveřejnění záměru pronajmout část pozemku pč. 1530/1 v k.ú. Mimoň o výměře cca 25 m2, kdy celková výměra pozemku je m2, ostatní plocha, za účelem zajištění záboru pozemku pod zavěšenými balkony na domě Letná 210 až 2012 Mimoň za cenu dle Zásad pro prodej a pronájem nemovitostí v majetku města Mimoň a ukládá odboru správy majetku záměr zveřejnit na úřední desce. František Kaiser, v.r. Ing. Stanislav Baloun Starosta města Mimoň Místostarosta města Mimoň Stránka 8 z 8

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 21. 5. 2018 R18/395 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 10.07.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 19. 2. 2018 R18/147 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29. 1. 2018 R18/87 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.9.2018 R18/733 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 24. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 11.09.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

PŘIJATÁ USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 26. dubna 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni

PŘIJATÁ USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 26. dubna 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 26. dubna 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni Z18/22 Volba orgánů zasedání

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 7. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 13.03.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ město Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III R19/86 Program jednání PŘIJATÁ USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 5. 2. 2019 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 03. 09. 2018 R18/653 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Pronájem

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 14. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 14. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 14. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23. 04. 2018 R18/317 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 5. 3. 2018 R18/173 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Vydání

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.10.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 4. 6. 2018 R18/434 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 11. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.04.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09. 04. 2018 R18/259 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 13. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 15.05.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 23. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.09.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 20. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 22.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 06.02.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 1. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 23. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 23. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 23. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 16. 7. 2018 R18/528 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 5. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 5. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 5. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 05. 2. 2018 R18/118 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 1. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 11.01.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ město Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 37. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 11.12. 2018 R18/920 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Vydání

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III R17/902 Program jednání USNESENÍ z 31. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 13. 11. 2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 25. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.10.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 10. 09. 2018 R18/677 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 1. Zpráva

Více

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne město Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 7. 5. 2019 R19/353 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 06.10.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 25. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.09.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 21.09.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.02.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 26. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.11.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

U S N E S E N Í. 6. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:00 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. 6. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:00 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í 6. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 11. 02. 2019 od 16:00 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: pan Karel Jungbauer, Ing. Hana Šlechtová, Ing. Jan Fiala, paní Zuzana

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23.04.2012 od 16:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

PŘIJATÁ USNESENÍ 4. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 13. září 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni

PŘIJATÁ USNESENÍ 4. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 13. září 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ 4. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 13. září 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni Z18/75 Volba orgánů zasedání

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 20. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 20. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 20. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 18. 6. 2018 R18/469 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 22. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.09.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ ze 7. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 18. září 2014 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 14.11.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.09.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 u p r a v e n á v e r z e č. 351 úhradu nákladů za ušití nových sak z poskytnutého příspěvku Spolku Městské hudby Kynšperk nad

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 18. mimořádného zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.07.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni:

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ ze 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 2. listopadu 2017 od 16:30 hodin v Domě kultury

Více

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 21. dubna 2016 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

Město Mimoň USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 19. května 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň

Město Mimoň USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 19. května 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 8. února 2017

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 8. února 2017 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 8. února 2017 u p r a v e n á v e r z e č. RM 21/2017 při výkonu funkce jediného společníka společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří, spol.

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 14.08.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. června 2017

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. června 2017 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. června 2017 č. RM 154/2017 u p r a v e n á v e r z e 1. uděluje Městskému kulturnímu středisku v Kynšperku nad Ohří, příspěvkové organizaci

Více

U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína (tisk R/24)

U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína (tisk R/24) U S N E S E N Í z 2. schůze Rady města Kojetína, konané dne 3. prosince 2014, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 80 ze dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 80 ze dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 80 ze dne 1. 11. 2017 od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4376/2017 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1647/2017 Rada

Více

Mgr. Zdeněk Hlinčík, Martin Adam, Mgr. Jiří Vaněk, Petr Marek, Jaroslav Machytka. Omluveni: Zasedání řídil:

Mgr. Zdeněk Hlinčík, Martin Adam, Mgr. Jiří Vaněk, Petr Marek, Jaroslav Machytka. Omluveni: Zasedání řídil: Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Město Stráž pod Ralskem U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 27. září 2017 Přítomní: Omluveni:

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23.11.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

PŘIJATÁ USNESENÍ 3. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 28. června 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni

PŘIJATÁ USNESENÍ 3. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 28. června 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ 3. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 28. června 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni Z18/52 Volba orgánů zasedání

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů. Informace o přijatých USNESENÍCH z 24. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA konané dne 17. června 2019

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 26. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.10.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ z 10. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 20. Října 2016 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í 70. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 18. 6. 2018 od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: Mgr. Michal Kulhánek, Ing. Mgr. Michal Šidák, PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 16. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 10.06.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.04.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 5. září /2016/ZM

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 5. září /2016/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 5. září 2016 07/2016/ZM I. ZM bere na vědomí: 07.2016/16ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.01.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne 13. 1. 2016 od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení RM č. 636/2016 Rada města Jablonné v Podještědí po projednání schvaluje program

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ ze 17. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ ze 17. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ ze 17. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 14. 5. 2018 R18/351 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 15. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 27.06.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.03.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Usnesení 62. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 62. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 62. schůze Rady města Šternberka ze dne 4.3.2013 Číslo 1659 Zodpovídá: OdPVV Termín: 4.3.2013 program schůze dne 04.03.2013 Číslo 1660 Zodpovídá: FO Termín: 4.3.2013 Inventarizační zprávu o inventarizaci

Více

Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 75 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 75 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 75 ze dne 28. 8. 2017 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/3586/2017 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1543/2017 Rada

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ ze 7. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 17. září 2015 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 15. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 15. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne město Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 15. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 4. 6. 2019 R19/420 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Č. j. MK 945/2019 ST/Dan Spis č. 1437/2018 USNESENÍ ze 4. schůze Rady města Kojetína, konané dne 29. ledna 2019, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 29. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23.10.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.12.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 31. srpna 2011

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 31. srpna 2011 U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 31. srpna 2011 č. 266 u p r a v e n á v e r z e 1. doporučuje zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří schválit a) změnu rozpočtu na rok 2011 rozpočtové

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 05. dubna 2017

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 05. dubna 2017 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 05. dubna 2017 u p r a v e n á v e r z e č. RM 88/2017 1. bere na vědomí informaci k usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří č. RM 58/2017 ze dne

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 26. srpna 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 26. srpna 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 26. srpna 2015 č. 228 u p r a v e n á v e r z e rozpočtové opatření č. 4/2015/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové změny

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne 16. 12. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/ 4246/2015 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 600/2015 Rada města Jablonné

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 16. dubna 2014

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 16. dubna 2014 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 16. dubna 2014 č. 105 u p r a v e n á v e r z e vyřazení zmařené investice Multifunkční centrum XXX. č. 106 změnu přílohy č. 1 - přehled investičních

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 7. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 12.03.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Usnesení přijatá na 43. schůzi Rady obce Doubrava konané dne /43/16 s c h v a l u j e 459/43/16 s c h v a l u j e 460/43/16

Usnesení přijatá na 43. schůzi Rady obce Doubrava konané dne /43/16 s c h v a l u j e 459/43/16 s c h v a l u j e 460/43/16 Usnesení přijatá na 43. schůzi Rady obce Doubrava konané dne 31. 08. 2016 458/43/16 Rada obce Doubrava program 43. schůze Rady obce Doubrava konané dne 31. 08. 2016 1. Zahájení a procesní záležitosti 2.

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 29. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 28.11.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Usnesení z 42. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 19.září 2018 od 17:00 hodin

Usnesení z 42. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 19.září 2018 od 17:00 hodin Usnesení z 42. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 19.září 2018 od 17:00 hodin Usn.č. 86/2018 ZO schvaluje předložený program jednání bez výhrad Pro 8 Kadrnka.,Ing.Jediný,Mgr.Kuchařová,Majerech,Ing.Myška,Nekola,Ing.Pastorek,Rychnovský

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 82 ze dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 82 ze dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 82 ze dne 29. 11. 2017 od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4698/2017 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1708/2017 Rada

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20.03.2018 u p r a v e n á v e r z e č. RM 54/2018 1. doporučuje Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří stanovit v souladu s ust. 67 a 68 zákona

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané 13. června 2018, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III R17/1008 Program jednání USNESENÍ z 34. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 11. 12. 2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 23. října 2013

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 23. října 2013 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 23. října 2013 č. 293 u p r a v e n á v e r z e 1. doporučuje Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří schválit a) změnu rozpočtu na rok 2013 rozpočtové

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 30. mimořádného zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 27. 10. 2017 od 12:30 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni:

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 17. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 18.07.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. dubna 2019

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. dubna 2019 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. dubna 2019 u p r a v e n á v e r z e č. RM 86/2019 1. projednala Závěrečný účet města Kynšperk nad Ohří včetně zprávy o přezkoumání hospodaření

Více