město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ"

Transkript

1 město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 37. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne R18/920 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Vydání souhlasů s přidělením bytů, užívání bytů, smlouvy (a l) 3. Odbor správy majetku ostatní a) Zastavení exekuce J H b) Odpis pohledávky F P c) Bezúplatný převod monitor 4. Prodej, pronájem, záměry zveřejnění pozemků nemovitosti a) Pronájem pozemku p. č v k.ú. Mimoň b) Záměr prodeje části pozemku v k.ú. Mimoň parc.č. 501 lokalita Horská ul. p. Š opakovaná žádost c) Záměr prodeje pozemku pč a odkoupení pozemků pč a 4631 nabídka p. B d) Záměr prodeje pozemku pč. 249/1 v k.ú. Vranov p.r. Š e) Využití části pozemku p. č. 1626, v k.ú. Mimoň lokalita Letná f) Využití předkupního práva JP-TOP s.r.o. g) Smlouva o VB na vedení elektro přípojky - garáže Pražská Mimoň h) Zpracovatelská smlouva Ulimex, spo. S r.o. zpracovatel vyúčtování tepla i) Umožnění vjezdu k zahradě rodinného domu lokalita Svébořická j) Záměr prodeje pozemku pč. 220/1 v k.ú. Mimoň 5. Veřejné zakázky, investiční akce a) Dodatek č. 2 Smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci stavby: Mimoň, Komenského, Růžová obnova povrchů komunikací b) Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky: Nové lité TERACO v budově č. p. 120 Mimoň II c) Odsouhlasení Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo Město Mimoň - Restaurování objektu Prameniště v Zámeckém parku ze dne d) Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky: Výměna sedaček kina DKR 6. Správní odbor a) Odvod prostředků do rozpočtu města ZŠ a MŠ P/Ralskem 572, Mimoň, PO b) Poskytnutí daru hasičům c) Odměny ředitelů příspěvkových organizací zřízených Městem Mimoň za II. Stránka 1 z 12

2 pololetí 2018 d) Pověření starosty města k účasti a jednání na valné hromadě SVS, a. s. 7. Rozpočtové změny, přesuny finančních prostředků a) Přesun mezi položkami b) Změna rozpočtu navýšení příjmů a snížení financování města na základě přijatého finančního příspěvku Ministerstva zemědělství na obnovu lesních porostů do 40 let věku c) Změny rozpočtu příjem dotací d) Změny rozpočtu snížení příjmů a navýšení financování dotace na restaurování objektu prameniště IV. etapa e) Změna rozpočtu navýšení příjmů a výdajů k zajištění platby školného Virtuální univerzity třetího věku 8. Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí a) Režim skleníku v roce 2019 b) Odpisový plán štěpkovač c) Zrušení provozování prodejny p.o. Zahradnictví Mimoň 9. Finanční odbor ostatní a) Směrnice o evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek b) Vydání obecně závazné vyhlášky č. X/2018, kterou se ruší obecně závazná vyhláška města Mimoň č. 10/2010, o místním poplatku z ubytovací kapacity c) odpis pohledávky J. Blümel d) Schválení rozpočtu na r e) Střednědobý výhled rozpočtu na r Odbor kultury a) Licenční smlouva OSA b) Smlouvy o výpůjčce betlémy 11. Program jednání zastupitelstva 12. Výpůjčky tabletů R18/921 Vydání souhlasu s přidělením bytu D D Rada města Mimoň schvaluje účast panu D D trvale bytem Mimoň, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č. 02/2018 max. o velikosti 1+2 z majetku města Mimoň a MK a.s. Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemní smlouvy (její vzor schválen Usnesením Rady R16/241 ze dne ) s panem D D dle výsledku výběrového řízení, a to v případě, že si nájemce vybere byt z majetku města Mimoň, a ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat. R18/922 Vydání souhlasu s přidělením bytu B Š Rada města Mimoň schvaluje účast paní B Š trvale bytem Stráž pod Ralskem, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č. 02/2018 max. o velikosti 1+1 z majetku města Mimoň a MK a.s. Stránka 2 z 12

3 Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemní smlouvy (její vzor schválen Usnesením Rady R16/241 ze dne ) s paní Bl Š výsledku výběrového řízení, a to v případě, že si nájemce vybere byt z majetku města Mimoň, a ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat. R18/923 Vydání souhlasu s přidělením bytu M T Rada města Mimoň schvaluje účast panu M T bytem Chrudim, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č. 02/2018 max. o velikosti 1+2 z majetku města Mimoň a MK a.s. Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemní smlouvy (její vzor schválen Usnesením Rady R16/241 ze dne ) s panem M T dle výsledku výběrového řízení, a to v případě, že si nájemce vybere byt z majetku města Mimoň, a ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat. R18/924 Vydání souhlasu s přidělením bytu H Z Rada města Mimoň schvaluje účast paní H Z trvale bytem Svojkov, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č. 02/2018 max. o velikosti 1+2 z majetku města Mimoň a MK a.s. Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemní smlouvy (její vzor schválen Usnesením Rady R16/241 ze dne ) s paní H Z dle výsledku výběrového řízení, a to v případě, že si nájemce vybere byt z majetku města Mimoň, a ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat. R18/925 Smlouva o nájmu bytu J G Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy uzavření nové smlouvy o nájmu bytu s panem J G, bytem Mimoň, na dobu určitou 1 měsíce od do za předpokladu uhrazení dlužného nájemného, a ukládá starostovi smlouvu podepsat. R18/926 Smlouva o nájmu bytu Z G a J B Rada města Mimoň schvaluje uzavření nových smluv o nájmu bytu na dobu určitou 1 měsíc od do s níže uvedenými nájemníky: Z G, bytem Mimoň a J B bytem Mimoň a ukládá starostovi smlouvy o nájmu bytu podepsat. R18/927 Smlouva o nájmu bytu J K Stránka 3 z 12

4 Rada města Mimoň neschvaluje uzavření nové smlouvy o nájmu bytu s p. J K bytem Mimoň. R18/928 Smlouvy o nájmu bytu na období 3 měsíců Rada města Mimoň schvaluje uzavření nových smluv o nájmu bytu na dobu určitou 3 měsíců od do s nájemníky uvedenými v příloze tohoto usnesení a ukládá starostovi smlouvy podepsat. R18/929 Smlouva o krátkodobém ubytování Rada města Mimoň schvaluje smlouvu o krátkodobém ubytování na dobu tří měsíců na období od do panu P Š trvale bytem Mimoň a ukládá starostovi smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení, podepsat. R18/930 Změna práva užívání bytu č. 4, Ralsko, Ploužnice 321, Mimoň Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy změnu práva užívání bytu č. 4, o velikosti 0+2, Ralsko, Mimoň z paní A Z na pana J Ž Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy uzavření smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou 3 měsíců, a to od do s panem J Ž bytem, Mimoň a ukládá starostovi smlouvu podepsat. R18/931 Žádost o výměnu bytu Š B Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy panu Š B bytem Mimoň, výměnu bytu č. 4 o velikosti 0+2, za byt o velikosti 1+2 v přízemí v téže lokalitě. R18/932 Ubytovací řád Ubytovna Pražská 10, Mimoň Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy Směrnici č. /2018 Ubytovací řád ubytovny města Mimoň Pražská 10, Mimoň I v předloženém znění s účinností od a ukládá starostovi města podepsat Směrnici, která je přílohou tohoto usnesení. R18/933 Zastavení exekuce J H Rada města Mimoň nesouhlasí s návrhem povinného pana J H na vyloučení vozidla značky MAZDA se SPZ ze soupisu movitých věcí povinného. Stránka 4 z 12

5 Rada města Mimoň neschvaluje zastavení exekuce č. j. 4 EX 188/11 vedené k uspokojení pohledávky v částce Kč s přísl. a exekuce č. j. 4 EX 219/13 vedené k uspokojení pohledávky v částce Kč s přísl. proti panu J H nar. bytem Mimoň. R18/934 Odpis pohledávky F P Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy odepsání pohledávky ve výši 2.488,05 Kč po panu F P posledně bytem Praha 9 Čakovice, z důvodu úmrtí. R18/935 Bezúplatný převod - monitor Rada města Mimoň dle důvodové zprávy: 1) schvaluje bezúplatný převod majetku - monitor s příslušenstvím v hodnotě Kč na příspěvkovou organizaci Sociální služby města Mimoň, sídlo Pražská 273/I, Mimoň 2) ukládá odboru správy majetku předat majetek na základě předávacího protokolu, který je přílohou tohoto materiálu 3) ukládá finančnímu odboru vyřadit majetek z evidence R18/936 Pronájem pozemku p. č v k. ú. Mimoň Rada města Mimoň schvaluje pronájem pozemku p. č. 1444, ostatní plocha, část o výměře cca 18 m 2 v k.ú. Mimoň, paní L P a panu M V bytem Mimoň za účelem užívání jako manipulační plocha k propojení pozemků v jejich vlastnictví, za cenu dle Zásad pro prodej a pronájem nemovitostí v majetku města Mimoň a ukládá starostovi města podepsat nájemní smlouvu, která je přílohou tohoto materiálu. R18/937 Záměr prodeje části pozemku v k.ú. Mimoň parc.č. 501 lokalita Horská ul. p. Š opakovaná žádost Rada města Mimoň schvaluje zveřejnění záměru prodat část pozemku pč. 501, část o výměře 74 m 2 ostatní plocha v k.ú. Mimoň za účelem užívání jako příjezdová komunikace k objektu Horská 62, Mimoň, za cenu dle Zásad pro prodej a pronájem nemovitostí v majetku města Mimoň minimálně 300 Kč za m 2 + DPH, za podmínky zřízení věcných břemen, vstupu průchodu a průjezdu pro sousední pozemky a ukládá odboru správy majetku záměr zveřejnit na úřední desce. R18/938 Záměr prodeje pozemku pč a odkoupení pozemků pč a 4631 nabídka pí B Stránka 5 z 12

6 Rada města Mimoň neschvaluje zveřejnění záměru prodat pozemek pč v k.ú. Mimoň, lesní pozemek, o výměře 3609 m 2 za účelem provedení směny (odkoupení a prodej) za pozemky pč. 4635/2 a 4631 v k.ú. Mimoň. R18/939 Záměr prodeje pozemku pč. 249/1 v k.ú. Vranov p.r. Š Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy zveřejnění záměru prodeje pozemku pč. 249/1 ostatní plocha o výměře 460 m 2 v k.ú. Vranov pod Ralskem, za cenu dle Zásad pro prodej a pronájem nemovitostí z majetku města Mimoň minimálně 200 Kč/m 2 + DPH, za účelem sjednocení přilehlých nemovitostí a ukládá odboru správy majetku zveřejnit záměr na úřední desce. R18/940 Využití části pozemku p. č. 1626, v k.ú. Mimoň lokalita Letná Rada města Mimoň nechvaluje záměr zveřejnění pronájmu pozemku p. č. 1626, ostatní plocha o výměře 4300 m 2, v k. ú. Mimoň, za účelem užívání 6 zahrad a příjezdové cesty. R18/941 Využití předkupního práva JP-TOP s.r.o. Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň přijmout toto usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy: a) využití předkupního práva a nabytí pozemku parc.č o výměře 19 m 2 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Mimoň, jehož součástí je budova bez čp./če, garáž od JP- TOP s.r.o., Kubelíkova 1224/42, Žižkov, Praha 3, IČ , za cenu ,- Kč celkem, za podmínek uvedených v předložené kupní smlouvě a b) kupní smlouvu v předloženém znění a c) ukládá starostovi města podepsat kupní smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení R18/942 Smlouva o VB na vedení elektro přípojky - garáže Pražská Mimoň Rada města Mimoň dle důvodové zprávy: a) schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV /VB/03 na zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrských sítí spočívající v právu vstupu a vjezdu přes část pozemku pč. 4064, ostatní plocha, v k.ú. Mimoň v souvislosti se zřízením, provozováním, stavebními úpravami, opravami a údržbou stavby č. IV s firmou ČEZ Distribuce, a.s., IČ , se sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, Děčín v předloženém znění s tím, že služebnost bude zřízena za jednorázovou úplatu celkem Kč + DPH za 53 m délky věcného břemene a b) ukládá starostovi města podepsat smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení. Stránka 6 z 12

7 R18/943 Zpracovatelská smlouva Ulimex, spol. s r.o. zpracovatel vyúčtování tepla Rada města Mimoň schvaluje Smlouvu o zpracování osobních údajů (zpracovatelská smlouva) se společnosti ULIMEX, spol. s r.o. se sídlem Ústí nad Labem, Za Válcovnou 1050/1, PSČ , IČ v předloženém znění a ukládá starostovi města podepsat Smlouvu o zpracování osobních údajů, která je přílohou tohoto usnesení. R18/944 Umožnění vjezdu k zahradě rodinného domu lokalita Svébořická Rada města Mimoň neschvaluje panu P Ti bytem Mimoň povolení vjezdu do zahrady k rodinnému domu č. p. 275 přes pozemky ve vlastnictví Města Mimoň p. č. 3102/3, 3102/5, 3102/8 v k. ú. Mimoň a ukládá odboru správy majetku zaslat rozhodnutí Rady města žadateli. R18/945 Záměr prodeje pozemku pč. 220/1 v k.ú. Mimoň Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města schválit toto usnesení: Zastupitelstvo města neschvaluje dle důvodové zprávy zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.č. 220/1 v k.ú. Mimoň zahrada, o výměře 227 m 2 za cenu dle Zásad pro prodej a pronájem nemovitostí v majetku města Mimoň. R18/946 Dodatek č. 2 Smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci stavby: Mimoň, Komenského, Růžová obnova povrchů komunikací Rada města Mimoň, schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci stavby: Mimoň, Komenského, Růžová obnova povrchů komunikací Severočeská vodárenská společnost a.s., Teplice, Přítkovská 1689, , IČ: a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat. R18/947 Výběr zhotovitele na realizaci VZ: Nové lité TERACO v budově č. p. 120 Mimoň II Rada města Mimoň revokuje usnesení Rady města Mimoň č. R18/552 z a na základě doporučení hodnotící komise rozhodla přidělit veřejnou zakázku: Nové lité TERACO v budově č. p II firmě COMPAG CZ s.r.o., V Lukách 95/IV, Mimoň, IČO Celková cena díla je ,95 Kč bez DPH. Rada města Mimoň schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci akce: Nové lité TERACO v budově č. p II s firmou COMPAG CZ s.r.o., V Lukách 95/IV, Mimoň, IČ R18/948 Odsouhlasení Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo Město Mimoň - Restaurování objektu Prameniště v Zámeckém parku ze dne Stránka 7 z 12

8 Rada města Mimoň schvaluje předložený Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo Město Mimoň - Restaurování objektu Prameniště v Zámeckém parku ze dne s firmou Kamenictví KYNO s.r.o., Nedaříž 9, Jilemnice, IČ , kdy upřesňuje termín dokončení zakázky do ve znění přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. R18/949 Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky: Výměna sedaček kina DKR Rada města Mimoň schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky: Výměna sedaček kina DKR dle důvodové zprávy s firmou Sekvoia s.r.o. a ukládá starostovi tento dodatek, který je přílohou usnesení, podepsat. R18/950 Odvod prostředků do rozpočtu města ZŠ a MŠ Pod Ralskem 572, Mimoň, PO Rada města Mimoň ukládá do Základní škole a Mateřské škole Pod Ralskem 572, Mimoň, příspěvková organizace odvod z investičního fondu do rozpočtu města ve výši Kč z důvodu větších investičních zdrojů příspěvkové organizace, než je jejich potřeba. R18/951 Poskytnutí daru hasičům Rada města Mimoň rozhodla poskytnout jednorázový dar občanům, za celoroční aktivitu spojenou s činností JSDH Mimoň, schvaluje vzor darovací smlouvy a ukládá starostovi města darovací smlouvu podepsat. R18/952 Odměny ředitelů PO zřízených městem Mimoň za II. pololetí 2018 Rada města Mimoň schvaluje mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem Mimoň za období II. pololetí Podklady k udělení odměny uloženy v osobních spisech ředitelů p.o. R18/953 Pověření starosty města k účasti a k jednání na valné hromadě SVS a.s. Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit následující usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň dle ustanovení 84 dost. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění (zákon o obcích) deleguje na valnou hromadu Severočeské vodárenské společnosti a.s., IČO: , se sídlem Teplice, Přítkovská čp. 1689, PSČ konanou dne starostu města Mimoň Petra Krále, nar. bytem Mimoň I. Delegovaný je oprávněn na této valné hromadě jménem obce vykonávat všechna akcionářská práva s cílem dosažení nižší ceny vody. Stránka 8 z 12

9 Delegování platí pouze pro uvedenou jednu valnou hromadu. R18/954 Přesun mezi položkami Rada města Mimoň bere na vědomí informaci o přesunu finančních prostředků mezi položkami v rámci zastupitelstvem města schválených závazných ukazatelů OdPa 5512 Požární ochrana dobrovolná část dle důvodové zprávy a přílohy důvodové zprávy. R18/955 Změna rozpočtu navýšení příjmů a snížení financování města na základě přijatého finančního příspěvku Ministerstva zemědělství na obnovu lesních porostů do 40 let věku Rada města Mimoň bere na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku ze státního rozpočtu. Rada města Mimoň schvaluje ve své kompetenci změnu rozpočtu č. R31 navýšení příjmů a snížení financování města o Kč na základě přijatého finančního příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku ze státního rozpočtu dle přílohy důvodové zprávy. R18/956 Změny rozpočtu příjem dotací Rada města Mimoň schvaluje ve své kompetenci: 1) změnu rozpočtu č. R32 navýšení příjmů a výdajů o ,12 Kč zaslání finančních prostředků z Libereckého kraje na projekt Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 3 Základní škole a Mateřské škole Mírová 81, Mimoň, příspěvkové organizaci dle přílohy důvodové zprávy; 2) změnu rozpočtu č. R33 navýšení příjmů o Kč, navýšení výdajů o Kč na nákup externí akustické sady a snížení financování o Kč zaslání finančních prostředků z Ministerstva vnitra ČR dotace za výjezdy hasičů mimo město Mimoň podle 27 zákona o požární ochraně dle přílohy důvodové zprávy. R18/957 Změny rozpočtu snížení příjmů a navýšení financování dotace na restaurování objektu prameniště IV. etapa Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit následující usnesení: 1. Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí povinnost vrátit část nevyčerpané dotace na obnovu prameniště v Zámeckém parku. Stránka 9 z 12

10 2. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č snížení příjmů a zvýšení financování o Kč vratka nevyčerpané neinvestiční dotace na výdaje spojené s úhradou nákladů na obnovu prameniště v Zámeckém parku dle přílohy důvodové zprávy. R18/958 Změna rozpočtu navýšení příjmů a výdajů k zajištění platby školného Virtuální univerzity třetího věku Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit následující usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 17 navýšení příjmů za vybrané školné o Kč, navýšení výdajů na zaplacení školného o Kč a snížení financování o Kč dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. R18/959 Režim skleníku v roce 2019 Rada města Mimoň bere na vědomí režim skleníku a jarní výsadby pro město Mimoň dle přiložené důvodové zprávy v roce 2019 v areálu zahradnictví provozovaného příspěvkovou organizací Zahradnictví Mimoň, se sídlem Široká 678, Mimoň Mimoň I, IČO: dle důvodové zprávy. R18/960 Odpisový plán štěpkovač Rada města Mimoň schvaluje Zahradnictví Mimoň, příspěvkové organizaci odpisový plán dlouhodobého movitého majetku Štěpkovač LS160PB dle přílohy důvodové zprávy. Roční odpisy budou hrazeny v rámci rozpočtu příspěvkové organizace. R18/961 Zrušení provozování prodejny p. o. Zahradnictví Mimoň Rada města Mimoň bere na vědomí zrušení provozování prodejny v roce 2019 v areálu zahradnictví příspěvkovou organizací Zahradnictví Mimoň, se sídlem Široká 678, Mimoň Mimoň I, IČO: dle důvodové zprávy. R18/962 Směrnice o evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek Rada města Mimoň schvaluje nové znění Směrnice o evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek a současně ruší Směrnici o evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek č. 1/2011 schválenou radou města dne R18/963 Vydání obecně závazné vyhlášky č. 2/2018, kterou se ruší obecně závazná vyhláška města Mimoň č. 10/2010, o místním poplatku z ubytovací kapacity Stránka 10 z 12

11 Rada města Mimoň v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, doporučuje zastupitelstvu města Mimoň vydat obecně závaznou vyhlášku č. 5/2018, kterou se zruší obecně závazná vyhláška města Mimoň č. 10/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity. R18/964 Odpis pohledávky J. B Rada města Mimoň schvaluje odpis pohledávky za J B ve výši Kč za uloženou pokutu. R18/965 Schválení rozpočtu na rok 2019 Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit následující usnesení: 1. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje schodkový rozpočet na r takto: Celkové příjmy rozpočtu ve výši: Financování ve výši: Celkové zdroje ve výši: Běžné výdaje ve výši: Kapitálové výdaje ve výši: Celkové výdaje ve výši: Kč Kč Kč Kč Kč Kč 2. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje závazné ukazatele rozpočtu dle přílohy důvodové zprávy. 3. Zastupitelstvo města Mimoň svěřuje Radě města Mimoň pravomoc stanovit v rámci schválených závazných ukazatelů rozpočtu jejich účelové použití pro příspěvkové organizace. 4. Zastupitelstvo města Mimoň stanovuje v souladu s 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci rady města k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu: a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů nebo b) jsou-li vyvolaná organizačními změnami, pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na finanční prostředky města (nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů města) nebo c) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu města, v případě havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady nebo d) rozpočtového zapojení příjmů s dopadem na snížení financování města nebo e) při změně zařazení výdajů grantového fondu (ORG 999) na paragraf. 5. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí příspěvků dle návrhu rozpočtu na rok 2019 v té výši a těm právnickým osobám jaké jsou uvedené v příloze tohoto materiálu. 6. Zastupitelstvo města schvaluje příděl do Grantového fondu ve výši tis. Kč a do Sociálního fondu ve výši 794 tis. Kč. Stránka 11 z 12

12 R18/966 Střednědobý výhled rozpočtu na r Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit následující usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na r dle přílohy důvodové zprávy. R18/967 Licenční smlouva OSA Rada města Mimoň projednala a schvaluje licenční smlouvu o veřejném provozování VP_2018_ s Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, z.s., se sídlem Čs. armády 786/20, Praha 6 - Bubeneč, IČO DIČ CZ , a ukládá starostovi města smlouvu, která je přílohou, podepsat. R18/968 Smlouvy o výpůjčce betlémy Rada města Mimoň schvaluje: Smlouvu o výpůjčce sbírkových předmětů ze sbírky VGM č. 15/2018 s Vlastivědným muzeem a galerií v České Lípě, Náměstí Osvobození 297/1, Česká Lípa, IČ: , DIČ: CZ Smlouvu o bezplatném užívání se Severočeským muzeem v Liberci, Masarykova 11, Liberec 1, IČ: , a ukládá starostovi města smlouvy, které jsou přílohou, podepsat. R18/969 Program jednání zastupitelstva Rada města Mimoň schvaluje program jednání 7. Zastupitelstva města Mimoň, které se bude konat dne v Domě kultury Ralsko v Mimoni od 16:30 hodin. R18/970 Výpůjčka tabletů Rada města Mimoň schvaluje zapůjčení tabletů pro činnost zastupitelů. Rada města Mimoň schvaluje vzor smlouvy o výpůjčce, která je přílohou tohoto usnesení a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat. Petr Král Starosta města Mimoň Jaroslava Bizoňová Místostarostka města Mimoň Stránka 12 z 12

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 21. 5. 2018 R18/395 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ město Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III R19/86 Program jednání PŘIJATÁ USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 5. 2. 2019 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 7. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 13.03.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.9.2018 R18/733 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 03. 09. 2018 R18/653 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Pronájem

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 5. 3. 2018 R18/173 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Vydání

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 19. 2. 2018 R18/147 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 4. 6. 2018 R18/434 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III R17/902 Program jednání USNESENÍ z 31. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 13. 11. 2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 23. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.09.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 24. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 11.09.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 10.07.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 20. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 22.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

PŘIJATÁ USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 26. dubna 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni

PŘIJATÁ USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 26. dubna 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 26. dubna 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni Z18/22 Volba orgánů zasedání

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09. 04. 2018 R18/259 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 26. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.11.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 11. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.04.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 25. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.10.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 14. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 14. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 14. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23. 04. 2018 R18/317 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 1. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 10. 09. 2018 R18/677 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 1. Zpráva

Více

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne město Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 7. 5. 2019 R19/353 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.10.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 15. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 15. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne město Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 15. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 4. 6. 2019 R19/420 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 5. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 5. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 5. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 05. 2. 2018 R18/118 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 29. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 28.11.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 1. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 11.01.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29. 1. 2018 R18/87 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 16. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 10.06.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 23. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 23. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 23. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 16. 7. 2018 R18/528 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 14.11.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Mírová 120, Mimoň Mimoň III P IJATÁ USNESENÍ

Mírová 120, Mimoň Mimoň III P IJATÁ USNESENÍ M STO MIMO Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III P IJATÁ USNESENÍ z 34. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 13. 11. 2018 R18/834 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 06.02.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 13. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 15.05.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 23. října 2013

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 23. října 2013 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 23. října 2013 č. 293 u p r a v e n á v e r z e 1. doporučuje Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří schválit a) změnu rozpočtu na rok 2013 rozpočtové

Více

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 u p r a v e n á v e r z e č. 351 úhradu nákladů za ušití nových sak z poskytnutého příspěvku Spolku Městské hudby Kynšperk nad

Více

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ město Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III R19/25 Program jednání PŘIJATÁ USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29. 1. 2019 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 18. mimořádného zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.07.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni:

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 29. května 2013

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 29. května 2013 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 29. května 2013 č. 150 u p r a v e n á v e r z e změnu odpisového plánu pro rok 2013 příspěvkové organizaci Základní škola Kynšperk nad Ohří,

Více

PŘIJATÁ USNESENÍ 3. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 28. června 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni

PŘIJATÁ USNESENÍ 3. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 28. června 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ 3. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 28. června 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni Z18/52 Volba orgánů zasedání

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. června 2017

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. června 2017 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. června 2017 č. RM 154/2017 u p r a v e n á v e r z e 1. uděluje Městskému kulturnímu středisku v Kynšperku nad Ohří, příspěvkové organizaci

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 22. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.09.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.09.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.03.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 75 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 75 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 75 ze dne 28. 8. 2017 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/3586/2017 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1543/2017 Rada

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 06.10.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 20. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 20. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 20. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 18. 6. 2018 R18/469 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.04.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 26. srpna 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 26. srpna 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 26. srpna 2015 č. 228 u p r a v e n á v e r z e rozpočtové opatření č. 4/2015/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové změny

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.03.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 29. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23.10.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

PŘIJATÁ USNESENÍ 4. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 13. září 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni

PŘIJATÁ USNESENÍ 4. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 13. září 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ 4. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 13. září 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni Z18/75 Volba orgánů zasedání

Více

PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 13. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne

PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 13. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 13. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne 18.5.2016 1/13/ZM/2016 - Volba návrhové komise Zastupitelstvo města-volí návrhovou komisi ve složení: Libor Duchoň. Mgr. Šárka

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 19. května 2016 od 16:30 hodin v zasedací místnosti

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 12.11.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Mgr. Zdeněk Hlinčík, Mgr. Bořivoj Malát, Martin Adam, Bc. Michaela Mašatová, DiS., Karel Jirák

Mgr. Zdeněk Hlinčík, Mgr. Bořivoj Malát, Martin Adam, Bc. Michaela Mašatová, DiS., Karel Jirák Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Město Stráž pod Ralskem U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 12. prosince 2018 Přítomní: Omluveni:

Více

Usnesení z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Peruc konaného dne

Usnesení z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Peruc konaného dne Usnesení z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Peruc konaného dne 6. 12. 2018 19/2018 Schválení programu jednání. 20/2018 Schválení ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele. 21/2018 Kontrola

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ 1. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 22. února 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni

Více

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ město Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 36. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 04. 12. 2018 R18/881 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

" # $ % % & # - 3, # 6 / 7 / 1 + * : ;

 # $ % % & # - 3, # 6 / 7 / 1 + * : ; ! " # $ % & vyřadit majetek z majetku Mateřské školy, Školní 525, Kynšperk nad Ohří, evidenční majetek ve výši 9 81,--Kč dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a # 1 / ' ( ) * +, -. / snížení ceny knižního fondu

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 30.01.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 19. 03. 2018 R18/209 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.03.2012 od 16:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

VÝPIS USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JESENICE

VÝPIS USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JESENICE číslo 07/2015 ze dne 10. 12. 2015 Usnesení číslo 052/15-Z07 ze dne 10. 12. 2015 Schvaluje zveřejněný program dnešního zasedání zastupitelstva města Jesenice: 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. srpna 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. srpna 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. srpna 2016 R 496/16 R 497/16 R 498/16 R 499/16 R 500/16 R 501/16 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 21.09.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.02.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Usnesení. přijatá na 147. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 147. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 147. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 11.9.2018 v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku 4145. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 195/2018-208/2018, 4146. Rada

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.12.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 26. října 2011

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 26. října 2011 U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 26. října 2011 u p r a v e n á v e r z e č. 334 Mateřské škole Školní 525, Kynšperk nad Ohří změnu závazných ukazatelů rozpočtu roku 2011 a vedoucí

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016 R 792/16 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek schvaluje vnitřní směrnici č. 7/2016 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek v předloženém znění.

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 31. 1. 2018 od 16:00 hod. ve

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 25. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.09.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 09. srpna 2017

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 09. srpna 2017 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 09. srpna 2017 č. RM 194/2017 u p r a v e n á v e r z e navýšení rozpočtu pro rok 2017 na zvýšení platů na základě nařízení vlády č. 168/2017

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23.11.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 26. 09. 2018 Číslo: 560/27 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 19. prosince 2011

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 19. prosince 2011 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 19. prosince 2011 R 630/11 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí zprávu o plnění usnesení rady města ke dni 19.12.2011, b) souhlasí s prodloužením

Více

Mgr. Zdeněk Hlinčík, Martin Adam, Mgr. Jiří Vaněk, Petr Marek, Jaroslav Machytka. Omluveni: Zasedání řídil:

Mgr. Zdeněk Hlinčík, Martin Adam, Mgr. Jiří Vaněk, Petr Marek, Jaroslav Machytka. Omluveni: Zasedání řídil: Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Město Stráž pod Ralskem U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 27. září 2017 Přítomní: Omluveni:

Více

Jednání Zastupitelstva města Mimoň dne

Jednání Zastupitelstva města Mimoň dne Jednání Zastupitelstva města Mimoň dne 2.11.2017 Z17/131 Zrušení Pravidel města Mimoně o použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení a infrastruktury města Mimoně a změna rozpočtu snížení na půjčky z FRBI

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ z 10. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 20. Října 2016 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne

USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne 18.11.2009 1/23/ZM/2009 - I. návrh rozpočtu na rok 2010. I. návrh rozpočtu na rok 2010. 2/23/ZM/2009 - Rozpočtová opatření č. 31-43 I. rozpočtová

Více

Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 11.3.2013 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/10/RM/2013 Hodnocení činnosti p. o. Lesy města Jirkova za rok 2012 zprávu o činnosti příspěvkové

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 25. září 2018

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 25. září 2018 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 25. září 2018 u p r a v e n á v e r z e č. RM 228/2018 rozpočtové opatření č. 5/2018/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Usnesení 94. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. srpna 2018

Usnesení 94. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. srpna 2018 Usnesení 94. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. srpna 2018 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1811/94/18 1) schvaluje program 94. schůze rady

Více

U S N E S E N Í ze 16. schůze rady města Žacléř, konané dne 10. června 2015

U S N E S E N Í ze 16. schůze rady města Žacléř, konané dne 10. června 2015 U S N E S E N Í ze 16. schůze rady města Žacléř, konané dne 10. června 2015 Program: 1. 6. zasedání zastupitelstva města. 2. Městská policie Trutnov. 3. Smlouva o dílo prodloužení kanalizace Bobr. 4. Smlouva

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

299/2016/RM 313/2016/RM)

299/2016/RM 313/2016/RM) MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í ze 44. schůze Rady města Zákupy, která se konala dne 25. 8. 2016 (č. usnesení 299/2016/RM 313/2016/RM) usnesení č. 299/2016/RM Plnění usnesení rady města bere na vědomí zprávu

Více

Výpis usnesení z 24. schůze Rady města konané dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 24. schůze Rady města konané dne anonymizovaný číslo usnesení termín zodpovídá 2016/24/752 RM schvaluje program 24. schůze RM. 2016/24/753 RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2015/9/251 do 31. 5. 2017. RM pověřuje ke dni 16. 12. 2016

Více

Usnesení. přijatá na 2. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 2. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 2. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 19.11.2018 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku 15. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 263/2018-273/2018, dle důvodové

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více