TransPocket 1500 TransPocket 1500 RC TransPocket 1500 TIG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TransPocket 1500 TransPocket 1500 RC TransPocket 1500 TIG"

Transkript

1 TransPocket 1500 TransPocket 1500 RC TransPocket 1500 TIG CZ SK Navod k obsluze Seznam náhradních dílů Svařovací usměrňovač s řízením v primáru Návod na obsluhu Zoznam náhradných dielov Zvárací usmerňovač s riadením v primáre 42,0410,

2

3 VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU FIRMY FRONIUS Tento návod Vás má seznámit s obsluhou a údrïbou pfiístroje TransPocket 1500 (TP 1500) / TransPocket 1500RC / TransPocket 1500 TIG. Je ve Va em zájmu pfieãíst peãlivû cel návod a fiídit se svûdomitû v emi zde uveden mi doporuãeními. Vyhnete se tak poruchám zpûsoben m chybnou obsluhou. Zajistíte si tím stálou provozuschopnost a dlouhou Ïivotnost pfiístroje. F R O N I U S INTERNATIONAL GMBH & COKG Pozor Uvedení pfiístroje do provozu smí provést pouze kolen personál a pouze v rámci technick ch ustanovení. Pfied uvedením do provozu je nezbytné pfieãíst si kapitolu Bezpeãnostní pfiedpisy. ČESKY O B S A H str. Bezpeãnostní pfiedpisy Úvod Pfiedpisové pouïití pfiístroje Povinnosti provozovatele Povinnosti personálu Osobní ochranné vybavení Nebezpeãí vznikající pûsobením kodliv ch plynû a par Nebezpeãí, které pfiedstavují odletující jiskry Nebezpeãí, které pfiedstavuje napájecí a svafiovací proud Bezpeãnost ve zvlá tních pfiípadech Bezpeãnost a informaãní materiály Umístûní a instalace pfiístroje z hlediska bezpeãného provozu Bludné proudy Bezpeãnostní opatfiení v normálním provozu Pravidelné revize Zmûny na svafiovacím pfiístroji Náhradní a spotfiební díly Kalibrace svafiovacích pfiístrojû Certifikace CE Právo pûvodce Úvodní informace Princip Koncepce pfiístroje Oblasti pouïití Popis ovládacích prvkû Uvedení svafiovacího zdroje do provozu Pfiedpisové pouïití pfiístroje Pokyny pro umístûní Pfiipojení na síè Pfiipojení síèové vidlice str. Svafiování obalenou elektrodou Svafiování WIG Funkce TIG-Comfort-Stop Nabídka Setup Princip Nastavení parametrû Parametr dynamika (pro pracovní postup svafiování obalenou elektrodou) Parametr charakteristika (pro pracovní postup svafiování obalenou elektrodou celulózovou) Parametr TIG-Comfort-Stop (pro pracovní postup svafiování WIG) Parametr frekvence (pro pracovní postup svafiování WIG - puls) Tabulka v robního nastavení parametrû O etfiování a údrïba Provoz s elektrocentrálou Technické údaje Závady a jejich odstranûní Seznam náhradních dílû Schéma zapojení

4 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY ÚVOD Svafiovací pfiístroj je vyroben v souhlase se souãasn m stavem techniky a v souladu s uznávan mi bezpeãnostnû-technick mi pravidly. Pfiesto hrozí pfii neodborné obsluze, nebo chybném pouïívání nebezpeãí, které se t ká: - zdraví a Ïivota obsluhy, ãi dal ích osob - svafiovacího pfiístroje a ostatních vûcn ch hodnot provozovatele - efektivní práce s pfiístrojem. V echny osoby, které jsou úãastny na instalaci, obsluze, o etfiování a údrïbû svafiovacího pfiístroje musí: - mít odpovídající kvalifikaci - mít znalosti svafiovací techniky - peãlivû dodrïovat tento návod. Poruchy, které mohou ovlivnit bezpeãn provoz pfiístroje, je nutno neprodlenû odstranit. Jedná se o Va i bezpeãnost PŘEDPISOVÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE Svafiovací pfiístroj je dovoleno pouïívat v luãnû pro práce, pro které je urãen (viz kapitolu Uvedení pfiístroje do provozu ). K pfiedpisovû správnému pouïívání pfiístroje patfií rovnûï: - dodrïování v ech pokynû uveden ch v tomto návodu - provádûní pravideln ch revizí a údrïbáfisk ch úkonû. POVINNOSTI PROVOZOVATELE Provozovatel smí dovolit práci se svafiovacím pfiístrojem pouze osobám, které: - jsou seznámeny se základními pfiedpisy t kajícími se pracovní bezpeãnosti a zábrany úrazû a jsou za koleny v zacházení s pfiístrojem - pfieãetly v tomto návodu kapitolu o bezpeãnosti práce a ve kerá dal í varovná upozornûní, porozumûly v emu a stvrdily toto sv m podpisem. V pravideln ch intervalech je zapotfiebí ovûfiovat, zda pracovní ãinnost personálu odpovídá zásadám bezpeãnosti práce. POVINNOSTI PERSONÁLU V echny osoby, které jsou povûfieny pracovat s tímto svafiovacím pfiístrojem, jsou povinny pfied zahájením práce: - dodrïet v echny základní pfiedpisy o bezpeãnosti práce a zábranû úrazû - pfieãíst si kapitolu o bezpeãnosti a v echna varovná upozornûní v tomto návodu a stvrdit sv m podpisem, Ïe v emu náleïitû porozumûly. OSOBNÍ OCHRANNÉ VYBAVENÍ Pro Va i osobní bezpeãnost dodrïujte následující pokyny: - Noste pevnou obuv, která izoluje i ve vlhkém prostfiedí. - ChraÀte svoje ruce izolaãními rukavicemi. - ChraÀte zrak pfied UV záfiením ochrann m títem s pfiedepsan m sklenûn m filtrem. - Noste pouze vhodné (nesnadno hofilavé) obleãení. - Pfii zv ené hladinû hluku pouïívejte sluchové chrániãe. NEBEZPEČÍ VZNIKAJÍCÍ PŮSOBENÍM ŠKODLIVÝCH PLYNŮ A PAR Koufi a kodlivé v pary vznikající pfii práci je nutno pomocí vhodného zafiízení odsávat z pracovního prostoru. Zajistûte dostateãn pfiívod ãerstvého vzduchu. V blízkosti elektrického oblouku se nesmí vyskytovat v pary rozpou- tûdel. NEBEZPEČÍ, KTERÉ PŘEDSTAVUJÍ ODLETUJÍCÍ JISKRY Ve keré hofilavé pfiedmûty je nutno z pracovního okruhu sváfieãky odstranit. Na zásobnících ve kter ch se skladovaly/skladují plyny, paliva, minerální oleje a pod., se nesmûjí provádût Ïádné sváfieãské práce. I zbytky tûchto látek pfiedstavují nebezpeãí exploze. V prostorách s nebezpeãím poïáru a v buchu platí zvlá tní pfiedpisy - dodrïujte pfiíslu ná národní a mezinárodní ustanovení. NEBEZPEČÍ, KTERÉ PŘEDSTAVUJE NAPÁJECÍ A SVAŘOVACÍ PROUD Úraz elektrick m proudem mûïe b t smrteln. V principu je Ïivotu nebezpeãn kaïd dotyk s elektrick m proudem. Magnetické pole, které vzniká pûsobením elektrického proudu o velké intenzitû mûïe ovlivnit funkci Ïivotnû dûleïit ch elektronick ch zafiízení (na pfi. kardiostimulátorû). UÏivatelé takov chto zafiízení by se mûli poradit s lékafiem je tû pfiedtím, neï se zaãnou pohybovat v bezprostfiední blízkosti svafiovacího pracovi tû. V echny svafiovací kabely musí mít dostateãnou pevnost, b t nepo- kozené a dobfie izolované. Uvolnûné spoje a naru ené kabely dejte ihned do pofiádku. Zajistûte pravidelné ovûfiování funkãnosti ochranného vodiãe síèového rozvodu i pfiívodního kabelu pfiístroje odborn m elektrotechnikem. Pfied otevfiením pfiístroje se pfiesvûdãte, zda není pod napûtím. Vybijte souãástky, na kter ch se hromadí elektrick náboj. Pro pfiípad, Ïe se musí provádût práce pod napûtím, je nutno pfiibrat dal í osobu, která pfii vzniku kritické situace vypne hlavní vypínaã. BEZPEČNOST VE ZVLÁŠTNÍCH PŘÍPADECH Nesahejte do otáãejícího se ozubeného soukolí podavaãe drátu. V prostorách s nebezpeãím poïáru a v buchu platí zvlá tní pfiedpisy - dodrïujte pfiíslu ná národní a mezinárodní ustanovení. Svafiovací pfiístroje urãené pro práce v prostorech se zv en m elektrick m nebezpeãím (napfi. kotle) musí b t oznaãeny symbolem S (Safety). Svary, na které se kladou zvlá tní bezpeãnostní nároky, mohou provádût pouze speciálnû vy kolení sváfieãi. Pro transport jefiábem zavûste na v echna oka fietûzy, pfiíp. lana tak, aby svírala se svislou rovinou pokud moïno mal úhel. Plynovou láhev a podavaã drátu odmontujte. Pro pfiemístûní podavaãe drátu pomocí jefiábu pouïívejte pouze izolované zavû ení podavaãe. Pokud se v blízkosti nacházejí dal í osoby, musí tyto: - b t pouãeny o moïném nebezpeãí - mít k dispozici ochranné prostfiedky, pfiíp. se musí zfiídit ochranné zástûny nebo závûsy. 2

5 BEZPEČNOST A INFORMAČNÍ MATERIÁLY Návod na obsluhu musí b t umístûn vïdy v blízkosti svafiovacího pfiístroje. Jako doplnûk k návodu je nutno dát k dispozici je tû v eobecnû platné a rovnûï i místní pfiedpisy t kající se zábrany úrazû a ochrany Ïivotního prostfiedí a dbát na jejich dodrïování. V echny nápisy na pfiístroji t kající se bezpeãnosti je nutno udrïovat v ãitelném stavu. UMÍSTĚNÍ A INSTALACE PŘÍSTROJE Z HLEDISKA BEZPEČNÉHO PROVOZU Pro zaji tûní stability se musí svafiovací pfiístroj postavit na rovn a pevn podklad. Pfievrácení pfiístroje mûïe znamenat ohroïení Ïivota V prostorách s nebezpeãím poïáru a v buchu platí zvlá tní pfiedpisy - dodrïujte pfiíslu ná národní a mezinárodní ustanovení. Prostfiednictvím vnitropodnikov ch smûrnic a kontrol zajistûte, aby bylo okolí svafiovacího pracovi tû stále ãisté a pfiehledné. BLUDNÉ PROUDY Zajistûte pevné pfiipojení zemnicí svûrky na obrobek. Na elektricky vodiv ch podlahách postavte, pokud je to moïné, svafiovací pfiístroj na izolaãní podloïku. Pfii nedodrïení tûchto pokynû dochází ke vzniku bludn ch proudû, které pak mohou zpûsobit destrukci ochrann ch vodiãû, po kodit svafiovací pfiístroj a ostatní elektrická zafiízení. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ V NORMÁLNÍM PROVOZU Svafiovací pfiístroj provozujte pouze v pfiípadû, Ïe fungují v echna ochranná zafiízení. Pfied zapnutím pfiístroje se pfiesvûdãte, Ïe nemûïete nikoho ohrozit. Minimálnû jednou t dnû prohlédnûte pfiípadná vnûj í po kození a ovûfite ãinnost zabezpeãovacích zafiízení. PRAVIDELNÉ REVIZE POZOR: Pokud pfiístroj nevyhoví po bezpeãnostní stránce nûkterému z dále uveden ch bodû, ihned jej vypnûte a odstavte z provozu. Informujte servisní sluïbu Fronius. Svafiovací zdroj podléhá pravideln m revizím dle âsn : 1990 a âsn : 1993, ãl Doporuãen postup pfii provádûní pravidelné revize: 1. Kontrola prohlídkou elektrick ch ãástí. Svafiovací zdroj odpojen od napûtí odkrytovat, provést vizuální kontrolu, zda nejsou po kozeny el. ãásti, jako: pfiepínaãe, konektory, svorkovnice, el. pfiívody, prûchodky a vnitfiní rozvody zdroje. Po kozené díly dle moïnosti vymûnit, nebo se obrátit na firemní servis. 3. Izolaãní odpor. Pfied mûfiením izolaãního odporu propojit v stupní svorky (sekundár) dokrátka. Mûfiení izolaãního odporu se povoluje provádût napûtím nejv e 500 V DC. Podle EN nesmí b t namûfiené hodnoty men í, neï udává tabulka (údaje v megaohmech - M): Vstupní svorky (primár) proti v stupním svorkám ,0 M Vstupní svorky (primár) proti kostfie ,5 M V stupní svorky (sekundár) proti kostfie ,5 M ídící a regulaãní okruh (sekundární svorky transformátoru pro napájení fiídícího obvodu) proti kostfie ,5 M 4. Kontrola napûtí naprázdno. Napûtí namûfiené na v stupních svorkách (sekundáru) svafiovacího obvodu nesmí pfiekroãit hodnotu napûtí naprázdno uvedenou na v robním títku svafiovacího zdroje. ZMĚNY NA SVAŘOVACÍM PŘÍSTROJI - Bez svolení v robce neprovádûjte na pfiístroji Ïádné zmûny, ani vestavby ãi pfiedûlávky. - Souãásti, které nevykazují naprosto bezvadn stav, ihned vymûàte. NÁHRADNÍ A SPOTŘEBNÍ DÍLY - PouÏívejte pouze originální náhradní a spotfiební díly. U dílû jin ch v robcû není záruka, Ïe jsou zkonstruovány a vyrobeny tak, jak vyïadují provozní a bezpeãnostní nároky. - Pfii objednávce udejte pfiesné pojmenování dílu, jeho objednací ãíslo (Sach-Nr.) podle seznamu náhradních dílû a rovnûï sériové ãíslo pfiístroje. KALIBRACE SVAŘOVACÍCH PŘÍSTROJŮ Podle mezinárodních norem se vyïaduje pravidelná kalibrace svafiovacích pfiístrojû. Fronius doporuãuje 12-ti mûsíãní interval kalibrace. Pro získání bliï ích informací se spojte s Va ím partnerem firmy Fronius. CERTIFIKACE CE Svafiovací pfiístroj splàuje základní poïadavky smûrnic pro nízkonapûèovou a elektromagnetickou kompatibilitu a má proto udûlenou certifikaci CE. PRÁVO PŮVODCE Právo pûvodce na tento návod zûstává firmû Fronius International GmbH & Co.KG. Text a vyobrazení odpovídají technickému stavu v dobû zadání do tisku. Zmûny vyhrazeny. Obsah tohoto návodu nezakládá Ïádné nároky ze strany kupujícího. Za jakékoliv návrhy t kající se zlep ení a za poukazy na chyby budeme vdûãni. ČESKY 2. Kontrola ochranného vodiãe. Vodiã nesmí b t po kozen nebo pfieru en. Rukou vyzkou et pevnost jednotliv ch propojení na konektorech. Zmûfiit pfiechodov odpor mezi ochrann m kolíkem pfiívodu a nejvzdálenûj ím místem kovového krytu zdroje, kter nesmí pfiekroãit hodnotu 0,1 ohmu. 3

6 ÚVODNÍ INFORMACE PRINCIP Svafiovací zdroj TP 1500 je dal ím ãlenem nové generace svafiovacích usmûràovaãû. S vyuïitím vysokov konné elektroniky byl vytvofien tento originální usmûràovaã o váze pouh ch 4,7 kg. Pfiístroj TP 1500 pracuje na principu rezonanãního invertoru. Napûtí napájecí sítû se nejprve usmûrní. Pak toto stejnosmûrné napûtí pfiemûní ( rozsekání ) ve stfiídaãi pracujícím na frekvenci aï 150 khz na stfiídavé napûtí. Po úpravû napûtí svafiovacím transformátorem dostaneme poïadované svafiovací napûtí, které se usmûrní a zavede na v stupní svorky. V prûbûhu dal ího v voje invertorového principu smûrem k rezonanãnímu invertoru byla v pfiípadû zdroje TP 1500 nastoupena zcela nová cesta. Namísto jednoduchého tranzistorového spínaãe, pfiíp. pulsní ífikové modulace, byl pro získání vysokofrekvenãního primárního napûtí pouïit princip rezonanãního konvertoru. Princip rezonanãního konvertoru vyïaduje sice komplikované regulaãní obvody, av ak v pfiípadû aplikace pro svafiování, nabízí fiadu v hod: - s vyuïitím rezonanãní struktury lze realizovat témûfi ideální v stupní charakteristiku. - sníïené ztráty ve stfiídaãi dovolují pouïití vy ích spínacích frekvencí pfii optimální úãinnosti. - vynikající zapalovací a svafiovací vlastnosti pfii nejmen í moïné váze a mal ch rozmûrech. Elektronick regulátor pfiizpûsobuje charakteristiku svafiovacího zdroje pouïité elektrodû. Pfii pouïití celulózov ch elektrod (CEL) zaji Èuje speciální pracovní reïim, kter lze pro tento úãel nastavit, perfektní pracovní v sledky. Podstatné roz ífiení pracovní vyuïitelnosti tohoto pfiístroje pfiedstavuje moïnost svafiování metodou WIG s dotykov m zapalováním. KONCEPCE PŘÍSTROJE Úvodem K dostateãnû bohatému vybavení standardního typu TT 1500 nabízejí typy TP 1500 RC a TP 1500 TIG navíc je tû rozsáhlej í funkãnost. V echny tfii verze zdrojû TP 1500 mají malé rozmûry, av ak jsou konstruovány tak, Ïe pracují spolehlivû i v nároãn ch pracovních podmínkách. Prá kovû lakovan plechov kryt, stejnû tak jako chránûné umístûní ovládacích prvkû v plastovém rámu a pfiípojné svorky s bajonetov m zaji tûním splàují nejpfiísnûj í nároky. Nosn popruh umoïàuje snadn transport pfiístroje jak uvnitfi podniku, tak také pfii jeho nasazení na staveni ti. TP 1500 RC Svafiovací zdroj TP 1500 RC nabízí moïnost pfiipojení dálkového regulátoru TR 1500 a noïního dálkového regulátoru TR 1500 F. Dálkové regulátory, které lze pfiipojit na zásuvku dálkového ovládání instalovanou na pfiístroji TP 1500 RC, jsou urãeny pro nastavování svafiovacího proudu v prûbûhu svafiovacího procesu. TP 1500 TIG Pfiístroj TP 1500 TIG nabízí ve srovnání s vybavením typu TP 1500 RC navíc je tû roz ífiení pracovních funkcí na svafiování WIG. Svafiovací hofiák WIG typu AL 1500 (násuvná plynová hubice) je navrïen speciálnû pro roz ífienou funkãnost sváfieãky TP 1500 TIG. Hofiák je navíc je tû vybaven potenciometrem k nastavování svafiovacího proudu v prûbûhu svafiovacího procesu. Pfiídavn pracovní reïim: svafiování WIG - puls se hodí zejména pro pfiípady: - dokonalej ího pfiemostûní mezer - dosaïení upinkového vzhledu svaru. Podstatné roz ífiení oblasti pouïití pfiístroje umoïàují funkce svafiování WIG s dotykov m zapalováním a originální metoda TIG-Comfort-Stop. Funkce TIG-Comfort-Stop poprvé umoïnila plynul pokles svafiovacího proudu na konci svaru (Downslope), aniï by k tomu bylo zapotfiebí pouïívat komplikovanûj í typ hofiáku s tlaãítkem a fiídícím vedením. Pokles proudu se odstartuje jednoduch m oddálením a následn m pfiiblí- Ïením hofiáku. Plynul pokles svafiovacího proudu Vám zajistí spolehlivou plynovou ochranu kráteru a tedy i jeho efektivní vyplnûní. O optimální ochranu svaru plynem se stará inteligentní fiízení prûtoku plynu. Stejnû jako funkce TIG-Comfort-Stop, obejde se i tato záleïitost bez tlaãítka hofiáku a bez ovládacího vedení. Pfii zapálení oblouku se aktivuje prûtok plynu a po skonãení svaru se samoãinnû zastaví. Obr. 1 Svafiovací zdroj TP 1500 Doba dofuku plynu má délku - v závislosti na nastaveném svafiovacím proudu (10 aï 150 A) - 3 aï 10 vtefiin. 4

7 OBLASTI POUŽITÍ Obr. 2 TP 1500 vybaven ke svafiování obalenou elektrodou Obr. 3 TP 1500 vybaven ke svafiování WIG Obr. 4 TP 1500 TIG vybaven hofiákem AL 1500 ČESKY POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1 D 1 2 SíÈov spínaã Tlaãítko pracovního postupu - slouïí k volbû poïadovaného pracovního postupu: - svafiování obalenou elektrodou standardní svafiování obalenou elektrodou celulózovou svafiování WIG svafiování WIG - puls - 6 (pouze u TP 1500 TIG) E Pozn.: Nastaven pracovní postup zûstává uloïen v pamûti pfiístroje i po vytaïení síèové vidlice. B A Obr. 5 âelní a boãní pohled na TP A B C Regulátor svafiovacího proudu - plynulé nastavení svafiovacího proudu. Signalizace závady - rozsvítí se v pfiípadû tepelného pfietíïení pfiístroje. Kladná zdífika s bajonetov m zaji tûním pro pfiipojení: - kabelu elektrody, pfiípadnû uzemnûní (podle typu elektrody) pfii elektrodovém svafiování - uzemàovacího kabelu pfii svafiování WIG. Záporná zdífika s bajonetov m zaji tûním - pro pfiipojení: - kabelu elektrody, pfiípadnû uzemnûní (podle typu elektrody) pfii elektrodovém svafiování - hofiáku pfii svafiování WIG (pfiípojka svafiovacího proudu). Pfiipojovací zásuvka dálkového ovládání - pro pfiipojení: - dálkového ovládání (pouze u TP 1500 RC a TP 1500 TIG) - ovládacího vedení svafiovacího hofiáku AL 1500 (pouze u TP 1500 TIG). 3 4 D Pfiípojka ochranného plynu (pouze u TP 1500 TIG): - pro pfiipojení plynové hadice pfii pouïití hofiáku AL E Prachov filtr na sací stranû vûtráku: - zabraàuje zneãi tûní vnitfiního prostoru krytu v pra ném prostfiedí. C 2 Pozn.: Doporuãujeme provozovat pfiístroj vïdy s prachov m filtrem. Obr. 6 Ovládací panel svafiovacího zdroje TP 1500 TIG 5

8 UVEDENÍ SVAŘOVACÍHO PŘÍSTROJE DO PROVOZU Pozor Pfied prv m uvedením do provozu si nejprve pfieãtûte kapitolu Bezpeãnostní pfiedpisy PŘEDPISOVÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE Sváfieãka je urãena v luãnû pro svafiování obalenou elektrodou a WIG. Jiné, nebo tento rámec pfiekraãující pouïití neodpovídá jejímu urãení. Za kody vzniklé v takov chto pfiípadech v robce neodpovídá. K jejímu pfiedpisovému pouïití náleïí rovnûï: - dodrïování v ech doporuãení uveden ch v návodu k pouïití - provádûní pravideln ch revizí a údrïbáfisk ch úkonû. Upozornûní: Sváfieãka se nesmí pouïívat k rozmrazování potrubí. POKYNY PRO UMÍSTĚNÍ Sváfieãka je odzkou ena podle pfiedpisu na krytí IP 23, coï znamená: - ochranu proti vniknutí cizích tûles o prûmûru vût ím, neï 12 mm - ochranu proti vodû stfiíkající pod úhlem 60 o vzhledem ke svislé rovinû. Svafiovací zafiízení je tedy moïno, v souhlase s krytím IP 23, postavit a provozovat ve venkovním prostfiedí. Vestavûné elektrické ãásti je nicménû nutno chránit pfied bezprostfiedními úãinky vody. Pozor: Pro zaji tûní stability postavte svafiovací pfiístroj na rovn a pevn podklad. Pfievrácení pfiístroje mûïe znamenat ohro- Ïení Ïivota Chladicí vzduchov kanál pfiedstavuje v znamné bezpeãnostní konstrukãní opatfiení. Dbejte proto pfii volbû místa, na nûï pfiístroj postavíte na to, aby chladicí vzduch mohl vzduchov mi tûrbinami na zadní a ãelní stûnû neru enû vstupovat, resp. vystupovat. Elektricky vodiv kovov prachov spad (napfi. pfii brou ení), nesmí b t pfiímo nasáván do pfiístroje. PŘIPOJENÍ NA SÍŤ PŘIPOJENÍ SÍŤOVÉ VIDLICE Pozor Vidlice musí odpovídat síèovému napûtí a proudovému odbûru pfiístroje (viz technické údaje). Pozor Ji tûní a pfiívodní vedení je nutno dimenzovat podle proudového odbûru pfiístroje. SVAŘOVÁNÍ OBALENOU ELEKTRODOU Svafiovací kabel zasunout - podle typu elektrody - do zdífiky A nebo B a pootoãením doprava jej zajistit. Zasunout síèovou vidlici. SíÈov spínaã 1 nastavit do polohy I. Pozor Pokud je síèov spínaã v poloze I, je na elektrodû napûtí. Dbejte na to, aby se v této dobû nedot kala elektroda Ïádn ch elektricky vodiv ch, anebo uzemnûn ch ãástí, jako je obrobek, kryt sváfieãky apod. Tlaãítkem 2 - svafiování obalenou elektrodou - - rozsvítí se signalizace - Provoz nastavit jednu z následujících moïností: - svafiování obalenou elektrodou typu CEL - - rozsvítí se signalizace - intenzitu proudu nastavte regulátorem svafiovacího proudu - - mûïete zaãít svafiovat. Funkce Hot-Start Pfiednosti: - snadnûj í zapalování i v pfiípadû obtíïnû zapalovateln ch elektrod - lep í natavení základního materiálu v poãáteãní fázi a v dûsledku toho omezení vzniku neprovafien ch míst - v razné omezení vzniku struskov ch vmûstkû Svafiovací zafiízení je dimenzováno na napájecí napûtí uvedené na v konovém títku. Ji tûní síèového pfiívodu je potfieba dimenzovat podle technick ch údajû. Pfiístroj v sériovém provedení lze provozovat pfii napájecím napûtí 230 V stfiídav ch (+/-15 %). Vzhledem k toleranãnímu rozsahu +/-15 % jej lze provozovat také pfii napûtí 220V, resp. 240 V. Pozn.: Pfii zapojení na neodpovídající napájecí napûtí zanikají ve keré záruãní nároky. Obr. 7 Toleranãní rozsahy napájecího napûtí Pozor Pokud je pfiístroj dodán v provedení na zvlá tní napûtí, platí technické údaje uvedené na v konovém títku. SíÈovou vidlici, napájecí vedení a jeho ji tûní je pak nutno dimenzovat tomu odpovídajícím zpûsobem. Obr. 7a Pfiíklad prûbûhu pfii funkci Hot-Start âasov prûbûh: Po dobu první pûlvtefiiny se svafiovací proud zv í na pfiedem definovanou úroveà, která je o tfietinu vy í, neï hodnota nastaveného svafiovacího proudu. (obr. 7a). 6

9 Pfiíklad: Na regulátoru je nastavená hodnota 90 A. Proud ve fázi Hot-Start bude mít hodnotu 90 A + (90 A/3) = 120 A. Pozn.: Zku ební prûtok plynu trvá nejdéle 15 vtefiin, pokud nedojde k jeho pfiedãasnému pfieru ení tlaãítkem 2 - provoz. Pozn.: Pfii nastavení svafiovacího proudu na 120 A nebo více, bude proud ve fázi Hot-Start omezen na hodnotu 160 A. Funkce Anti-Stick Pfii zkracování oblouku mûïe svafiovací napûtí poklesnout natolik, Ïe má elektroda sklon k pfiilepení. Jejímu rozïhavení zabrání funkce Anti-Stick. Pokud se elektroda zaãne lepit, zdroj se po probûhnutí doby 1,5 vtefiiny odpojí. Po oddálení elektrody od obrobku mûïe svafiování pokraãovat neru enû dál. SVAŘOVÁNÍ WIG Pozn.: Pfii nastavení svafiovacího postupu WIG - 5 -, pfiíp. WIG - puls - 6 (TP 1500 TIG), je moïno pouïít elektrodu z ãistého wolframu (zelená barva). Platí pro svafiovací zdroj TP 1500 TIG: VyuÏití v ech funkcí svafiovacího postupu WIG je moïné pouze pfii pouïívání hofiáku AL Proudovou zástrãku hofiáku WIG zasuàte do záporné zdífiky a zajistûte ji pootoãením doprava. Zástrãku uzemàovacího kabelu zasuàte do kladné zdífiky + a zajistûte ji pootoãením doprava. Vystrojte svafiovací hofiák (viz návod k pouïití hofiáku). Do pfiipojovací zásuvky C dálkového ovládání (TP 150 RC a TP 1500 TIG) pfiipojte: - dálkové ovládání - pfiíp. ovládací vedení hofiáku AL Zfiiìte pfiipojení uzemàovacího kabelu na obrobek. Na plynovou láhev namontujte redukãní ventil. Tlaãítkem 2 - provoz nastavte jednu z následujících moïností: - svafiování WIG rozsvítí se signalizace - svafiování WIG - puls rozsvítí se signalizace - intenzitu proudu nastavte regulátorem svafiovacího proudu 7 - nasaìte plynovou hubici na zapalovací místo v takové poloze, aby mezi wolframovou piãkou a obrobkem vznikla mezera 2-3 mm (viz obr. 8a) - hofiák pomalu pfieklápûjte, aï dojde k doteku wolframové jehly s obrobkem (viz obr. 8b). Pozn.: Svafiovací hofiák AL 1500 (pouze u TP 1500 TIG): Jakmile dojde ke styku hofiáku s obrobkem, spustí se automatick pfiedfuk plynu. Pfii styku pfiesahujícím dobu 5-ti vtefiin dojde k automatickému odpojení proudu. Plynovou hubici je pak nutno nasadit na zapalovací místo znovu. Zvednûte hofiák a nastavte jej do normální pracovní polohy - dojde k zapálení oblouku (viz obr. 8c). MÛÏete zaãít svafiovat. a) nasazení plynové hubice b) zapálení pfii styku s obrobkem c) zapálen oblouk ČESKY Pfii pouïití hofiáku se stopventilem: - napojte hadici plynového pfiívodu na redukãní ventil. Pfii pouïití hofiáku AL 1500 (pouze u TP 1500 TIG): Propojte pomocí pfiívodní plynové hadice redukãní ventil s plynovou pfiípojkou. D Dotáhnûte pevnû pfievleãnou matici. Otevfiete ventil na plynové láhvi. ZasuÀte síèovou vidlici. SíÈov spínaã 1 nastavte do polohy I. Pozor Pokud je síèov spínaã 1 v poloze I, je na wolframové elektrodû napûtí. Dbejte na to, aby se v této dobû wolframová elektroda nedot kala Ïádn ch elektricky vodiv ch, anebo uzemnûn ch ãástí, jako je obrobek, kryt sváfieãky apod. Pfii pouïití hofiáku se stopventilem: Otevfiete ventil na hofiáku, pfiíp. stisknûte tlaãítko hofiáku a na redukãním ventilu nastavte poïadovan prûtok. Pfii pouïití hofiáku AL 1500 (pouze u TP 1500 TIG) je pro nastavení prûtoku plynu zapotfiebí: SíÈov spínaã 1 nastavit do polohy 0. Stisknout tlaãítko 2 - provoz a souãasnû pfiepnout síèov spínaã do polohy I. Ovládací panel se rozbliká. Zapne se vûtrák. Na redukãním ventilu nastavte poïadovan prûtok. Stisknûte tlaãítko 2 - provoz. Panel pfiestane blikat. Vûtrák se vypne (pokud to dovolí provozní teplota). Obr. 8 Polohy hofiáku FUNKCE TIG-COMFORT-STOP Funkce TIG-Comfort-Stop je k dispozici pouze u provedení TP 1500 TIG. Pozn.: Ve standardním reïimu je funkce TIG-Comfort-Stop deaktivována (viz následující kapitolu Funkce TIG-Comfort-Stop ). V pfiípadû deaktivování této funkce nedochází k vyplnûní koncového kráteru poklesem proudu, pfiíp. k ochranû kráteru plynovou atmosférou. Pfieru ení svafiovacího procesu (funkce TIG-Comfort-Stop je deaktivovaná): Oddalte hofiák od obrobku, aï dojde ke zhasnutí oblouku. Pfieru ení svafiovacího procesu (funkce TIG-Comfort-Stop je aktivovaná): Viz následující kapitolu. Pozn.: Popis aktivace a nastavení funkce TIG-Comfort-Stop je uveden v kapitole Nabídka Set-up. 7

10 Probíhá svafiování V prûbûhu svafiování zvednûte hofiák: - oblouk se znatelnû prodlouïí. PfiibliÏte hofiák: - oblouk se znatelnû zkrátí. - uvede se v ãinnost funkce TIG-Comfort-Stop. UdrÏujte v ku hofiáku: - svafiovací proud klesne pozvolna na nulu (Downslope). - oblouk zhasne. Vyãkejte po dobu dofuku plynu a oddalte hofiák od obrobku. StupeÀ 3 Pfiíklad: Svítí tfii signálky, je nastaven 3. stupeà 1 probíhá svafiování 2 zvednutí hofiáku 3 pfiiblíïení hofiáku 4 5 udrïování v ky hofiáku oddálení hofiáku Obr. 10 Pfiíklad zobrazení nastaveného stupnû NASTAVENÍ PARAMETRŮ Nastavení je popsáno na pfiíkladu parametru dynamika pro elektrodové svafiování. Tlaãítkem pro pracovní postup - 2 nastavte elektrodové svafiování a podrïte je stisknuté. Na jednu vtefiinu se zobrazí nastaven stupeà Pokud zûstává tlaãítko 2 pracovního postupu stisknuté, zvy uje se parametr dynamika kaïdou vtefiinu o jeden stupeà. Na displeji se zobrazí poïadovan stupeà: - uvolnûte tlaãítko 2 - nastaven stupeà pro parametr dynamika se uloïí do pamûti - na displeji se rozsvítí signálka pro svafiování obalenou elektrodou. Pozn.: Nastavené parametry zûstávají uloïeny v pamûti i po vytaïení síèové vidlice. Obr. 9 TIG-Comfort-Stop NABÍDKA SETUP Prostfiednictvím nabídky Setup nastavte následující parametry: - Dynamiku (pro svafiování standardní obalenou elektrodou) - Charakteristiku (pro svafiování celulózovou obalenou elektrodou) - TIG-Comfort-Stop (pro svafiování WIG - pouze u TP 1500 TIG) - Frekvenci (pro svafiování WIG-puls - pouze u TP 1500 TIG) FUNKČNÍ PRINCIP Parametry lze nastavit ve 4 stupních (TP1500/TP 1500 RC), pfiíp. v 5-ti stupních (TP 1500 TIG). Poãet rozsvícen ch signálek odpovídá nastavenému stupni Rozsvícené signálky Nastavení PARAMETR DYNAMIKA (PRO SVAŘOVÁNÍ OBALENOU ELEKTRODOU) Parametr dynamika slouïí k ovlivnûní hodnoty zkratového proudu v okamïiku pfiechodu kapky. Pokud má elektroda tendenci k lepení na obrobek, nastavte dynamiku o jeden stupeà v e. StupeÀ obzvlá tû mûkk oblouk s minimálním rozstfiikem. StupeÀ 3, resp obzvlá tû tvrd a stabilní oblouk. TP 1500 TIG TP 1500/1500 RC 40 A (nastavení v robce) - 30 A 40 A (nastavení v robce) 20 A 27 A 10 A 13 A 0 A (v echno zhasnuté) 0 A (v echno zhasnuté) Îádná stupeà 0 jedna stupeà 1 dvû stupeà 2 tfii stupeà 3 ãtyfii (pouze u TP 1500 TIG) stupeà 4 8

11 napûtí naprázdno napûtí naprázdno stupeà konstantní proud ČESKY nastaven svafiovací proud nastaven svafiovací proud +10 A +20 A +30 A +40 A stupeà: Obr. 11 Svafiování obalenou elektrodou: nastavení parametru dynamika Obr. 12 Svafiování celulózovou elektrodou: nastavení parametru charakteristika PARAMETR CHARAKTERISTIKA (PRO SVAŘOVÁNÍ CELULÓZOVOU ELEKTRODOU) Tento parametr slouïí k nastavení sklonu klesající proudové charakteristiky. Pfii svafiování celulózovou elektrodou je sklon charakteristiky urãujícím kritériem pro svafiovací vlastnosti. Pokud má celulózová elektroda tendenci k lepení, nastavte parametr charakteristika na vy í stupeà (plochá charakteristika). StupeÀ 0 mûkk oblouk s minimálním rozstfiikem (svislá charakteristika = konstantní proud) StupeÀ 3, resp. 4.. tvrd a stabilní oblouk (plochá charakteristika) TP 1500 TIG TP 1500/1500 RC 4 A/V (nastavení v robce) - 3 A/V 4 A/V (nastavení v robce) 2 A/V 2,7 A/V 1 A/V 1,3 A/V 0 A/V (v echno zhasnuté = 0 A/V (v echno zhasnuté) konstantní proud) PARAMETR TIG-COMFORT-STOP (PRO SVAŘOVACÍ POSTUP WIG) Pozn.: Parametr TIG-Comfort-Stop je k dispozici pouze u svafiovacího zdroje TP 1500 TIG. Svafiovací zdroje TP 1500 a TP 1500 RC se pfii ukonãení WIG svaru chovají stejnû, jako TP 1500 TIG pfii deaktivované funkci TIG-Comfort-Stop. Parametr TIG-Comfort-Stop SLOUÎÍ K NASTAVENÍ TÉTO FUNKCE. Pozn.: Nastavení parametru TIG-Comfort-Stop platí rovnûï pro svafiovací postup WIG-puls - 6 (pouze u TP 1500 TIG). Na nastavení parametru TIG-Comfort-Stop závisí, jak vysoko se musí hofiák krátkodobû pozvednout, aby se tato funkce rozbûhla. Pokud dochází ãasto k neúmyslnému ukonãení svafiovacího procesu, nastavte parametr TIG-Comfort-Stop na vy í hodnotu. StupeÀ 0.. Funkce ukonãení WIG je deaktivovaná. StupeÀ 1.. Funkce TIG-Comfort-Stop se spustí jiï pfii nepatrném prodlouïení oblouku. StupeÀ 3, resp. 4. Funkce TIG-Comfort-Stop se spustí aï teprve pfii znaãném prodlouïení oblouku. TP 1500 TIG - pro spu tûní funkce je zapotfiebí: velmi znaãné prodlouïení oblouku znaãné prodlouïení oblouku malé prodlouïení oblouku nepatrné prodlouïení oblouku deaktivováno (nastavení v robce) 9

12 PARAMETR FREKVENCE (PRO SVAŘOVACÍ POSTUP WIG-PULS) Pozn.: Parametr frekvence je k dispozici pouze u svafiovacího zdroje TP 1500 TIG. Tento parametr slouïí k nastavení frekvence pfii svafiování pulsním obloukem TP 1500 TIG 60 Hz 4 Hz 2 Hz 1 Hz (nastavení v robce) 0,5 Hz Frekvence pulsního oblouku je dûleïit m kritériem pro svafiovací vlastnosti pfii svafiovacím postupu WIG-puls. StupeÀ 0.. nízká frekvence StupeÀ 4.. vysoká frekvence TABULKA VÝROBNÍHO NASTAVENÍ PARAMETRŮ V následující tabulce jsou k v e popsan m parametrûm uvedeny hodnoty nastavené ve v robním závodû. Dynamika Charakteristika TIG-Comfort-Stop Frekvence TP 1500 TIG 40 A 4 A/V deaktivováno 1 Hz TP 1500/1500 RC 40 A 4 A/V OŠETŘOVÁNÍ A ÚDRŽBA Pozor Pfied otevfiením pfiístroje jej vypnûte, vytáhnûte síèovou vidlici a pfiístroj opatfiete v straïn m títkem proti opûtovnému zapnutí. Pfiípadnû téï vybijte elektrolytické kondenzátory. Pro udrïení sváfieãky v provozuschopném stavu po fiadu let, je zapotfiebí dodrïovat dále uvedené úkony: - ve stanoven ch intervalech provádût revizní prohlídky. (viz kapitolu Bezpeãnostní pfiedpisy ) - v závislosti na místû, na nûmï pfiístroj pracuje - ale nejménû dvakrát roãnû - sejmout kryt a pfiístroj vyfoukat such m, redukovan m stlaãen m vzduchem. Elektronické souãástky se nesmí ofukovat z pfiíli malé vzdálenosti - v pfiípadû silnûj ího prachového spadu vyãistit vloïku prachového filtru E a chladicí kanály. PŘIPOJENÍ NA ELEKTROCENTRÁLU Svafiovací zdroje TP 1500/TP 1500 RC a TP 1500 TIG lze bez omezení provozovat pfiipojené na elektrocentrálu, pokud tato dodává maximální zdánliv v stupní v kon alespoà 10 kva. Pozn.: V stupní napûtí elektrocentrály nesmí v Ïádném pfiípadû vyboãit z rozsahu vyznaãeného na obr. 13. Obr. 13 Toleranãní rozsah síèového napûtí TECHNICKÉ ÚDAJE Pozor Pokud je pfiístroj dodán v provedení na zvlá tní napûtí, platí technické údaje uvedené na v konovém títku. SíÈovou vidlici, napájecí vedení a jeho ji tûní je pak nutno dimenzovat tomu odpovídajícím zpûsobem. SíÈové napûtí 230 V, Hz SíÈové ji tûní, zpoïdûn typ, 16 A Úãiník (pfii 140-ti A) 0,99 Úãinnost (pfii 80-ti A) 86,8 % Rozsah svafiovacího proudu - elektroda DC A Rozsah svafiovacího proudu - WIG DC A Svafiovací proud pfii zatíïení: 10 min/40oc 25 % 150 A 10 min/40oc 35 % 140 A 10 min/40oc 100 % 90 A Zdánliv v kon pfii zatíïení: 35 % 6,9 kva 60 % 5,3 kva 100 % 4,2 kva Napûtí naprázdno 92 V Normované pracovní napûtí - elektroda 20,4-25,6 V - WIG 10,4-16 V Krytí IP 23 Chlazení AF Izolaãní tfiída B Certifikace S, CE 10

13 ZÁVADY A JEJICH ODSTRANĚNÍ Pozor Pfied otevfiením pfiístroje jej vypnûte, vytáhnûte síèovou vidlici a pfiístroj opatfiete v straïn m títkem proti opûtovnému zapnutí. Pfiípadnû téï vybijte elektrolytické kondenzátory. Závada Pfiíãina Odstranûní závady Pfiístroj nedává svafiovací proud Pfieru en síèov pfiívod Kontrola pfiívodu, pfiíp. napájecího napûtí Hlavní vypínaã je zapnut, signálka zvoleného pracovního postupu nesvítí Pfiístroj nedává svafiovací proud Pfieru ené pfiipojení svafiovacího kabelu Kontrola pfiipojení Hlavní vypínaã je zapnut, signálka zvoleného pracovního postupu svítí Nedostateãné nebo chybûjící propojení na kostru Zfiídit propojení s obrobkem Pfiístroj nedává svafiovací proud Bylo pfiekroãeno dovolené zatíïení - pfiístroj je DodrÏovat dovolené zatíïení Hlavní vypínaã je zapnut, svítí signálka pfiehfiát - bûïí ventilátor zvoleného pracovního postupu a signálka poruchy Teplotní bezpeãnostní automatika odpojila pfiístroj, Nechat pfiístroj vychladnout - po krátké dobû se opût ventilátor bûïí, závada v teplotním ãidle sám zapne. Pokud ne, dát jej do opravy ČESKY Nedostateãn pfiívod chladicího vzduchu Zneãi tûn prachov filtr Silné zneãi tûní v konového dílu Zaji tûní dostateãného pfiívodu vzduchu Vyãi tûní filtru Pfiístroj otevfiít a vyfoukat such m stlaãen m vzduchem (viz kapitolu o údrïbû) Pfiístroj nedává svafiovací proud Závada ve v konovém dílu Pfiístroj vypnout a opûtovnû zapnout. Pokud se závada Hlavní vypínaã je zapnut, svítí signálka objeví znova, pfiedat pfiístroj do opravy zvoleného pracovního postupu a bliká signálka poruchy Pfiístroj nedává svafiovací proud Zkrat (na sekundární stranû) Odstranûní zkratu (vytáhnout kabel elektrody nebo kabel Po zapnutí svítí trvale v echny signálky uzemnûní z bajonetové zdífiky). Pokud závada dále trvá, (déle, neï 2 vtefiiny) pfiedat pfiístroj do opravy Nevyhovující zapalovací vlastnosti Chybné nastavení pracovního postupu Nastavit svafiování elektrodou nebo CEL - elektrodou pfii svafiování obalenou elektrodou Obãasné odtrhávání oblouku v prûbûhu Pfii pfiepnutí na svafiování WIG byla nastavena pfiíli Nastavit v nabídce Setup parametr pro ukonãení svaru svafiování nízká hodnota parametru TIG-Comfort-Stop na vy í hodnotu Pfiíli vysoké pracovní napûtí elektrody (napfi. dráïkovací elektroda) Podpûtí napájecí sítû Byl nastaven chybn pracovní postup Zvolit pokud moïno alternativní typ elektrody nebo pouïít pfiístroj s vy ím v konem Zmûfiit napûtí sítû pfiímo na pfiístroji, zvût it prûfiez napájecího vedení Nastavit svafiování WIG nebo WIG-puls Obalená elektroda má sklon k lepení Nastavení parametru dynamika (svafiování bûïnou Nastavit v nabídce Setup parametr dynamika, elektrodou) nebo parametr charakteristika (svafiování pfiíp. charakteristika na vy í hodnotu celulózovou elektrodou) na pfiíli nízkou hodnotu. Pfieru í se síèová pojistka, Slabé ji tûní síèového pfiívodu/závada v jistiãi Správnû dimenzované ji tûní sítû (viz technické údaje) pfiíp. vypadne jistiã SíÈové ji tûní vypadává pfii bûhu naprázdno Pfiedat pfiístroj do opravy Hlasité tfiesknutí, pfii kterém mûïe téï dojít Zafungovala ochrana proti pfiepûtí (varistor) V mûna varistoru - pouze kolen odborník, k v padku ji tûní pfiíp. pfiedat do opravy Nevyhovující svafiovací vlastnosti Chybné pólování elektrody Pfiepólování elektrody - respektujte údaje v robce (znaãn rozstfiik) Nevyhovující spojení na kostru Zemnicí svûrku pfiipevnûte pfiímo na obrobek Nevhodnû nastaven Setup pro zvolen svafiovací postup Optimalizace nastavení pro zvolen svafiovací postup v nabídce Setup Svafiování WIG Chybné pólování wolframové elektrody Pfiipojení WIG hofiáku na záporn pól Odtavování wolframové elektrody - pronikání vmûstkû wolframu do základního materiálu Nevhodnû zvolen ochrann plyn, pfiíp. hofiák bez plynu PouÏití inertního plynu (argon) v prûbûhu zapalovací fáze Chybné nastavení svafiovacího postupu Nastavení sváfieãky na svafiování WIG, pfiíp. WIG-puls (TP 1500 TIG) 11

14

15 VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK FIRMY FRONIUS Tento návod vás má oboznámiè s obsluhou a údrïbou prístroja TransPocket 1500 (TP 1500) / TransPocket 1500RC / TransPocket 1500 TIG. Je vo va om záujme preãítaè si pozorne cel návod a riadiè sa svedomito v etk mi tu uveden m odporúãaniami. Vyhnete sa tak poruchám spôsoben m chybnou obsluhou. Zaistíte si t m stálu prevádzkyschopnosè a dlhú ÏivotnosÈ prístroja. F R O N I U S INTERNATIONAL GMBH & COKG Pozor Uvedenie prístroja do prevádzky smie vykonaè iba kolen personál a to len v rámci technick ch ustanovení. Pred uvedením do prevádzky je nutné preãítaè si kapitolu "Bezpeãnostné predpisy". SLOVENSKY O B S A H str. str. Bezpeãnostné predpisy Úvod Predpisové pouïitie prístroja Povinnosti prevádzkovateºa Povinnosti personálu Osobné ochranné vybavenie Nebezpeãenstvo vznikajúce pôsobením kodliv ch plynov a pár. 2 Nebezpeãenstvo vznikajúce od odletujúcich iskier Nebezpeãenstvo, ktoré predstavuje napájací a zvárací prúd... 2 BezpeãnosÈ vo zvlá tnych prípadoch BezpeãnosÈ a informaãné materiály Umiestnenie a in talácia prístroja z hºadiska bezpeãnej prevádzky 3 Bludné prúdy Bezpeãnostné opatrenia v normálnej prevádzke Pravidelné revízie Zmeny na zváracom prístroji Náhradné a spotrebné diely Kalibrácia zváracích prístrojov Certifikácia CE Právo pôvodcu Úvodné informácie Princíp Koncepcia prístroja MoÏnosti nasadenia Popis ovládacích prvkov Uvedenie zváracieho zdroja do prevádzky Predpisové pouïitie prístroja Pokyny pre umiestnenie Pripojenie na sieè Pripojenie sieèovej vidlice Zváranie obalenou elektródou Zváranie WIG Funkcia Tig-Comfort-Stop Ponuka SETUP Funkãn princíp Nastavenie parametrov Parameter dynamika (pre pracovn postup zváranie obalenou elektródou) Parameter charakteristika (pre pracovn postup zváranie obalenou elektródou celulózovou) Parameter TIG - Comfort - Stop (pre pracovn postup zváranie WIG) Parameter frekvencia (pre pracovn postup zváranie WIG - puls) Tabuºka v robného nastavenia parametrov O etrovanie a údrïba Prevádzka s elektrocentrálou Technické údaje Závady a ich odstránenie Zoznam náhradn ch dielov Schéma zapojenia

16 BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY ÚVOD Zvárací prístroj je vyroben v súhlase so súãasn m stavom techniky a v súlade s uznávan mi bezpeãnostne-technick mi pravidlami. Napriek tomu hrozí pri nesprávnom pouïívaní nebezpeãenstvo, ktoré sa t ka: - zdravia a Ïivota obsluhujúcich, príp. ìal ích osôb - zváracieho prístroja a ostatn ch vecn ch hodnôt prevádzkovateºa - efektívnej práce s prístrojom V etky osoby, ktoré sa podieºajú na in talácii, obsluhe, o etrovaní a údrïbe zváracieho prístroja musia: - maè odpovedajúcu kvalifikáciu - maè vedomosti zváracej techniky - starostlivo dodrïiavaè tento návod Poruchy, ktoré môïu ovplyvniè bezpeãnú prevádzku prístroja, je nutné ihneì odstrániè. Ide o va u bezpeãnosè PREDPISOVÉ POUŽITIE PRÍSTROJA Zvárací prístroj sa smie pouïívaè v hradne pre práce, pre ktoré je urãen (viì kapitolu Uvedenie prístroja do prevádzky ). K predpisovo správnemu pouïívaniu prístroja patrí taktieï: - dodrïiavanie v etk ch pokynov uveden ch v tomto návode - vykonávanie pravideln ch revízií a údrïbárskych úkonov. POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA Prevádzkovateº smie povoliè prácu so zváracím prístrojom v hradne osobám, ktoré: - sú oboznámené so základn mi predpismi t kajúcimi sa pracovnej bezpeãnosti a zábrany úrazov a sú za kolené v zaobchádzaní s prístrojom - preãítali si v tomto návode kapitolu o bezpeãnosti práce a v etky ìal ie varovné upozornenia, porozumeli v etkému a potvrdili toto svojím podpisom. V pravideln ch intervaloch je nutné overovaè, ãi pracovná ãinnosè personálu odpovedá zásadám bezpeãnosti práce. POVINNOSTI PERSONÁLU V etky osoby, ktoré sú poverené pracovaè s t mto zváracím prístrojom, sú povinné pred zahájením práce: - pri práci dodrïiavaè v etky základné predpisy o bezpeãnosti práce a ochrane proti úrazom - preãítaè si kapitolu o bezpeãnosti a v etky varovné upozornenia v tomto návode a potvrdiè svojím podpisom, Ïe v etkému náleïito porozumeli. OSOBNÉ OCHRANNÉ VYBAVENIE Pre va u osobnú bezpeãnosè dodrïiavajte nasledujúce pokyny: - noste pevnú obuv, ktorá izoluje aj vo vlhkom prostredí - chráàte svoje ruky izolaãn mi rukavicami - chráàte svoj zrak pred UV Ïiarením ochrann m títom s predpísan m sklenen m filtrom - noste iba vhodné (nehorºavé)obleãenie - pri zv enej hladine hluku pouïívajte sluchové chrániãe NEBEZPEČENSTVO VZNIKAJÚCE PÔSOBENÍM ŠKODLIVÝCH PLYNOV A PÁR Dym a kodlivé v pary vznikajúce pri práci je nutné pomocou vhodného zariadenia odsávaè z pracovného priestoru Zaistite dostatoãn prívod ãerstvého vzduchu V blízkosti elektrického oblúka sa nesmú vyskytovaè v pary organick- ch rozpú Èadiel NEBEZPEČENSTVO VZNIKAJÚCE OD ODLETUJÚCICH ISKIER V etky horºavé predmety je nutné z pracovného okruhu zváraãky odstrániè Na zásobníkoch, v ktor ch sa skladovali/skladujú plyny, palivá, minerálne oleje a pod. je zakázané vykonávaè akékoºvek zváraãské práce. Aj zvy ky t chto látok predstavujú nebezpeãenstvo explózie V priestoroch s nebezpeãenstvom poïiaru a v buchu platia zvlá tne predpisy - dodrïiavajte príslu né národné a medzinárodné ustanovenia NEBEZPEČENSTVO, KTORÉ PREDSTAVUJE NAPÁJACÍ A ZVÁRACÍ PRÚD Úraz elektrick m prúdom môïe byè smrteºn. V princípe je Ïivotu nebezpeãn kaïd dotyk s elektrick m prúdom Magnetické pole, ktoré vzniká pôsobením elektrického prúdu o veºkej intenzite, môïe ovplyvniè funkciu Ïivotne dôleïit ch elektronick ch zariadení (napr. kardio-stimulátorov). UÏívatelia tak chto zariadení by sa mali poradiè s lekárom e te predt m, neï sa zaãnú pohybovaè v bezprostrednej blízkosti zváracieho pracoviska. V etky zváracie káble musia byè dostatoãne pevné, nepo kodené a dobre izolované. Uvoºnené spoje a po kodené káble dajte ihneì do poriadku Zaistite pravidelné preverovanie funkãnosti ochranného vodiãa sieèového rozvodu aj prívodného kábla prístroja odborn m elektrotechnikom Pred otvorením prístroja sa presvedãite, ãi nie je pod elektrick m napätím. Vybite súãiastky, na ktor ch sa hromadí elektrick náboj. Pre prípad, Ïe sa práce musia vykonávaè pod napätím, je nutné pribraè ìal iu osobu, ktorá pri vzniku kritickej situácie vypne hlavn vypínaã BEZPEČNOSŤ VO ZVLÁŠTNYCH PRÍPADOCH Nedot kajte sa ozubeného súkolia podávaãa drôtu V priestoroch s nebezpeãenstvom poïiaru a v buchu platia zvlá tne predpisy - dodrïiavajte príslu né národné a medzinárodné ustanovenia Zváracie prístroje urãené pre práce v priestoroch so zv en m elektrick m nebezpeãenstvom (napr. kotly) musia byè oznaãené symbolom S (safety) Zvary, na ktoré sa kladú zvlá tne bezpeãnostné nároky, môïu vykonávaè iba peciálne vy kolení zváraãi Pre transport Ïeriavom zaveste na v etky oká reèaze, príp. laná tak, aby zvierali so zvislou rovinou pokiaº moïno mal uhol. Plynovú fºa u a podávaã drôtu odmontujte Pre premiesèovanie podávaãa drôtov pomocou Ïeriavu pouïívajte iba izolované zavesenie podávaãa Pokiaº sa v blízkosti nachádzajú ìal ie osoby, tieto musia: - byè pouãené o moïnom nebezpeãenstve - maè k dispozícii ochranné prostriedky - príp. sa musia zriadiè ochranné zásteny alebo závesy 2

17 BEZPEČNOSŤ A INFORMAČNÉ MATERIÁLY Návod na obsluhu musí byè umiestnen vïdy v blízkosti zváracieho prístroja Ako doplnok k návodu je nutné daè k dispozícii e te v eobecne platné a taktieï aj miestne predpisy, t kajúce sa ochrany proti úrazom a ochrany prostredia, a dbaè na ich dodrïiavanie V etky nápisy na prístroji t kajúce sa bezpeãnosti je nutné udrïiavaè v ãitateºnom stave UMIESTNENIE A INŠTALÁCIA PRÍSTROJA Z HĽADISKA BEZPEČNEJ PREVÁDZKY Pre zaistenie stability je nutné zvárací prístroj postaviè na rovn a pevn podklad. Prevrátenie prístroja môïe znamenaè ohrozenie Ïivota V priestoroch s nebezpeãenstvom poïiaru a v buchu platia zvlá tne predpisy - dodrïiavajte príslu né národné a medzinárodné ustanovenia Prostredníctvom vnútropodnikov ch pokynov a kontrol zaistite, aby okolie zváracieho pracoviska bolo stále ãisté a prehºadné BLUDNÉ PRÚDY Zaistite pevné pripojenie uzemàovacej zvierky na obrobok Na elekricky vodiv ch dláïkach postavte, pokiaº je to moïné, zvárací prístroj na izolaãnú podloïku Pri nedodrïaní t chto pokynov dochádza k vzniku bludn ch prúdov, ktoré potom môïu spôsobiè de trukciu ochrann ch vodiãov, po kodiè zvárací prístroj a ìal ie elektrické zariadenia. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE Zvárací prístroj pouïívajte len v prípade, Ïe fungujú v etky ochranné zariadenia Pred zapnutím prístroja sa presvedãite, Ïe nemôïete nikoho ohroziè Minimálne jedenkrát za t ÏdeÀ skontrolujte prípadné vonkaj ie po kodenia a overte ãinnosè zabezpeãovacích zariadení PRAVIDELNÉ REVÍZIE Pozor Ak prístroj nevyhovuje po bezpeãnostnej stránke niektorému z ìalej uveden ch bodov, ihneì ho vypnite a odstavte z prevádzky. Informujte servisnú sluïbu FRONIUS. Zvárací zdroj podlieha pravideln m revíziám podºa âsn : 1990 âsn : 1993, ãl.7.3. Odporúãan postup pri vykonávaní pravidelnej revízie: 1. Kontrola prehliadkou elektrick ch ãastí. Zvárací zdroj odpojen od napätia odkrytovaè, vykonaè vizuálnu kontrolu, ãi nie sú po kodené elektrické ãasti ako: prepínaãe, konektory, svorkovnice, elektrické prívody, priechodky a vnútorné rozvody zdroja. Po kodené diely podºa moïnosti vymenit, alebo sa obrátiè na firemn servis. 3. Izolaãn odpor Pred meraním izolaãného odporu spojte v stupné svorky (sekundár) nakrátko. Meranie izolaãného odporu sa povoºuje vykonávaè napätím najvy ie 500V DC. Podºa EN nesmú byè namerané hodnoty men ie, neï udáva tabuºka: Vstupné svorky (primár) oproti v stupn m svorkám ,0 M Vstupné svorky (primár) oproti kostre ,5 M V stupné svorky (sekundár) oproti kostre ,5 M Riadiaci a regulaãn okruh (sekundárne svorky transformátora pre napájanie riadiaceho obvodu) oproti kostre ,5 M 4. Kontrola napätia naprázdno Napätie namerané na v stupn ch svorkách (sekundáre) zváracieho obvodu nesmie prekroãiè hodnotu napätia naprázdno uvedenú na v robnom títku zváracieho zdroja. ZMENY NA ZVÁRACOM PRÍSTROJI - Bez povolenia v robcu nevykonávajte na prístroji Ïiadne zmeny, úpravy ãi prestavby - Súãasti, ktoré nevykazujú bezvadn stav, ihneì vymeàte NÁHRADNÉ A SPOTREBNÉ DIELY - PouÏívajte len originálne náhradné a spotrebné diely. U dielov in ch v robcov nie je záruka, Ïe sú skon truované a vyrobené tak, ako to vyïadujú prevádzkové a bezpeãnostné nároky - Pri objednávaní uveìte presné pomenovanie náhradného dielu, jeho objednávacie ãíslo (Sach-Nr.) podºa zoznamu náhradn ch dielov a takisto sériové ãíslo prístroja. KALIBRÁCIA ZVÁRACÍCH PRÍSTROJOV Podºa medzinárodn ch noriem sa vyïaduje pravidelná kalibrácia zváracích prístrojov. Fronius odporúãa 12-mesaãn interval kalibrácie. Pre získanie bliï ích informácií sa spojte s va ím partnerom firmy Fronius. CERTIFIKÁCIA CE Zvárací prístroj spæàa základné poïiadavky smerníc pre nízkonapäèovú a elektromagnetickú kompatibilitu a má preto udelenú certifikáciu CE. PRÁVO PÔVODCU Právo pôvodcu na tento návod zostáva firme FRONIUS International GmbH & CoKG. Text a vyobrazenia odpovedajú technickému stavu v dobe zadania do tlaãe. Zmeny vyhradené. Obsah tohto návodu nezakladá Ïiadne nároky zo strany kupujúceho. Za akékoºvek návrhy t kajúce sa zlep enia a za upozornenia na chyby budeme vìaãní. SLOVENSKY 2. Kontrola ochranného vodiãa Vodiã nesmie byè po koden alebo preru en. Rukou vyskú aè pevnosè jednotliv ch spojení na konektoroch. ZmeraÈ prechodov odpor medzi ochrann m kolíkom prívodu a najvzdialenej ím miestom kovového krytu zdroja (nesmie prekroãiè hodnotu 0,1 ohmu). 3

18 ÚVODNÉ INFORMÁCIE PRINCÍP DIGITÁLNEJ PRÍSTROJOVEJ SÉRIE Zvárací zdroj TP 1500 je ìal ím ãlenom novej generácie zváracích usmeràovaãov. S vyuïitím vysokov konnej elektroniky bol vytvoren tento originálny usmeràovaã o váhe iba 4,7 kg. Prístroj TP 1500 pracuje na princípe rezonanãného invertora. Napätie napájacej siete sa najprv usmerní. Potom toto jednosmerné napätie premení ( rozseká ) v striedaãi, ktor pracuje na frekvencii aï 150 khz na striedavé napätie. Po úprave napätia zváracím transformátorom dostaneme poïadované zváracie napätie, ktoré sa usmerní a vedie na v stupné svorky. V priebehu ìal ieho v voja invertorového princípu smerom k rezonanãnému invertoru bola v prípade zdroja TP 1500 nastúpená celkom nová cesta. Namiesto jednoduchého tranzistorového spínaãa, príp. pulznej írkovej modulácie, bol pre získanie vysokofrekvenãného primárneho napätia pouïit princíp rezonanãného konvertora. Princíp rezonanãného konvertora vyïaduje síce komplikované regulaãné obvody, av ak v prípade aplikácie pre zváranie, ponúka mnoho v hod: - S vyuïitím rezonaãnej truktúry je moïné realizovaè takmer ideálnu v stupnú charakteristiku. - ZníÏené straty v striedaãi dovoºujú pouïitie vy ích spínacích frekvencií pri optimálnej úãinnosti. - Vynikajúce zapaºovacie a zváracie vlastnosti pri najmen ej moïnej váhe a mal ch rozmeroch. Elektronick regulátor prispôsobuje charakteristiku zváracieho zdroja pouïitej elektróde. Pri pouïití celulózov ch elektród (CEL) zaisèuje peciálny pracovn reïim, ktor je moïné pre tento úãel nastaviè, perfektné pracovné v sledky. Podstatné roz írenie pracovnej vyuïiteºnosti tohto prístroja predstavuje moïnosè zvárania metódou WIG s dotykov m zapaºovaním. KONCEPCIA PRÍSTROJA Úvod K dostatoãne bohatému vybaveniu tandardného typu TT 1500 ponúkajú typy TP 1500 RC a TP 1500 TIG navy e e te rozsiahlej iu funkãnosè. V etky tri verzie zdrojov TP 1500 majú malé rozmery, av ak sú kon truované tak, Ïe pracujú spoºahlivo aj v nároãn ch pracovn ch podmienkach. Prá kovo lakovan kryt, rovnako ako aj chránené umiestnenie ovládacích prvkov v plastovom ráme a pripojovacie svorky s bajonetov m zaistením splàajú najprísnej ie nároky. Nosn popruh umoïàuje ºahk transport prístroja ako vnútri podniku, tak aj pri jeho nasadení na pracovisku. TP 1500 RC Zvárací zdroj TP 1500 RC ponúka moïnosè pripojenia diaºkového regulátora TR 1500 a noïného diaºkového regulátora TR 1500 F. Diaºkové regulátory, ktoré je moïné pripojiè na zásuvku diaºkového ovládania nain talovanú na prístroji TP 1500 RC, sú urãené pre nastavovanie zváracieho prúdu v priebehu zváracieho procesu. Prístroj TP 1500 TIG Prístroj TP 1500 TIG ponúka v porovnaní s vybavením typu TP 1500 RC naviac e te roz írenie pracovn ch funkcií o zváranie WIG. Zvárací horák WIG typu AL 1500 (násuvná plynová hubica) je navrhnut peciálne pre roz írenú funkãnosè zváraãky TP 1500 TIG. Horák je navy e e te vybaven potenciometrom k nastavovaniu zváracieho prúdu v priebehu zváracieho procesu. Prídavn pracovn reïim: zváranie WIG - pulz sa hodí najmä pre prípady: - dokonalej ieho premostenia medzier - dosiahnutie upinkového vzhºadu zvaru Podstatné roz írenie oblasti pouïitia prístroja umoïàujú funkcie zváranie WIG s dotykov m zapaºovaním a originálna metóda TIG - Comfort - Stop. Funkcia TIG - Comfort - Stop po prv raz umoïnila plynul pokles zváracieho prúdu na konci zvaru (Downslope) beztoho, aby k tomu bolo potrebné pouïívaè komplikovanej í typ horáka s tlaãítkom a riadiacim vedením. Pokles prúdu sa od tartuje jednoduch m oddialením a následn m priblíïením horáka. Plynul pokles zváracieho prúdu Vám zaistí spoºahlivú plynovú ochranu krátera a teda aj jeho efektívne vyplnenie. Optimálnu ochranu zvaru plynom zabezpeãuje inteligentné riadenie prietoku plynu. Rovnako ako funkcia TIG - Comfort - Stop, obíde sa aj táto záleïitosè bez tlaãítka horáka aj bez ovládacieho vedenia. Pri zapálení oblúka sa aktivuje prietok plynu a po skonãení zvaru sa samoãinne zastaví. Doba dofuku plynu má dæïku - v závislosti na nastavenom zváracom prúde (10 aï 150 A) - 3 aï 10 sekúnd. obr.1 Zvárací zdroj TP

19 MOŽNOSTI NASADENIA Obr. 2 TP 1500 vybaven ku zváraniu obalenou elektródou Obr. 3 TP 1500 vybaven ku zváraniu WIG Obr. 4 TP 1500 TIG vybaven horákom AL 1500 SLOVENSKY POPIS OVLÁDACÍCH PRVKOV 1 D 1 2 SieÈov vypínaã Tlaãítko pracovného postupu - slúïi k voºbe poïadovaného pracovného postupu: - zváranie obalenou elektródou tandardn zváranie obalenou elektródou celulózovou zváranie WIG zváranie WIG - pulz - 6 (iba u TP 1500 TIG) E Pozn.: Nastaven pracovn postup ostáva uloïen v pamäti prístroja aj po vytiahnutí sieèovej vidlice. B 7 8 Regulátor zváracieho prúdu - plynulé nastavenie zváracieho prúdu Signalizácia závady - rozsvieti sa v prípade tepelného preèaïenia prístroja. A A Kladná zdierka s bajonetov istením pre pripojenie: - kábla elektródy, prípadne uzemnenia (podºa typu elektródy) pri elektródovom zváraní - uzemàovacieho kábla pri zváraní WIG Obr. 5 âeln a boãn pohºad na TP B Záporná zdierka s bajonetov m istením pre pripojenie: - kábla elektródy, prípadne uzemnenia (podºa typu elektródy) pri elektródovom zváraní - horáka pri zváraní WIG (prípojka zváracieho prúdu) 3 C Pripojovacia zásuvka diaºkového ovládania - pre pripojenie: - diaºkového ovládania (iba u TP 1500 RC a TP 1500 TIG) - ovládacieho vedenia zváracieho horáka AL 1500 (iba u TP 1500 TIG) D Prípojka ochranného plynu (iba u TP 1500 TIG) - pre pripojenie plynovej hadice pri pouïití horáka AL 1500 C 2 E Prachov filter vetráka na strane nasávania - zabraàuje zneãisteniu vnútorného priestoru krytu v pra nom prostredí Pozn.: Odporúãame prevádzkovaè prístroj vïdy s prachov m filtrom. Obr. 6 Ovládací panel zváracieho zdroja TP 1500 TIG 5

20 UVEDENIE ZVÁRACIEHO ZDROJA DO PREVÁDZKY Pozor Pred prv m uvedením do prevádzky si najprv preãítajte kapitolu Bezpeãnostné predpisy. PREDPISOVÉ POUŽITIE PRÍSTROJA Zváraãka je urãená v hradne pre zváranie metódami obalená elektróda WIG. Iné, alebo tento rámec prekraãujúce pouïitie neodpovedá jej urãeniu. Za kody vzniknuté v tak chto prípadoch v robca nepreberá zodpovednosè. K jej predpisovému pouïitiu patrí taktieï: - dodrïiavanie v etk ch pokynov uveden ch v návode na pouïitie - vykonávanie pravideln ch revízií a údrïbárskych úkonov Upozornenie: Zváraãka sa nesmie pouïívaè k rozmrazovaniu potrubia POKYNY PRE UMIESTNENIE Zváraãka je odskú aná podºa predpisu na krytie IP 23, ão znaãí: - ochranu proti vniknutiu cudzích telies o priemere väã om ako 12 mm - ochranu proti vode striekajúcej pod uhlom 60 vzhºadom ku zvislej rovine Zváracie zariadenie môïete v súhlase s krytím IP 23 postaviè a prevádzkovaè vo vonkaj om prostredí. Vstavané elektrické ãasti je napriek tomu nutné chrániè pred priamymi úãinkami vody. Pozor Pre zaistenie stability postavte zvárací prístroj na rovn a pevn podklad. Prevrátenie prístroja môïe znamenaè ohrozenie Ïivota Chladiaci vzduchov kanál predstavuje v znamné bezpeãnostné kon trukãné opatrenie. Pri voºbe miesta, na ktoré prístroj postavíte, dbajte preto na to, aby chladiaci vzduch mohol vzduchov mi trbinami na prednej a zadnej stene neru ene vstupovaè, resp. vystupovaè. Elektricky vodiv kovov prachov spad (napr. pri brúsení) nesmie byè priamo nasávan do prístroja. PRIPOJENIE SIEŤOVEJ VIDLICE Pozor Vidlica musí odpovedaè sieèovému napätiu a prúdovému odberu prístroja (viì technické údaje). Pozor Istenie a prívodné vedenie je nutné dimenzovaè podºa prúdového odberu zdroja. ZVÁRANIE OBALENOU ELEKTRÓDOU - Zvárací kábel zasunúè - podºa typu elektródy - do zdierky A alebo B a pootoãením doprava ho zaistiè - ZasunúÈ sieèovú vidlicu - SieÈov vypínaã 1 nastaviè do polohy "I" Pozor Pokiaº je sieèov vypínaã v polohe "I", je na elektróde napätie. Dbajte na to, aby sa v tejto dobe nedot kala elektróda Ïiadnych elektricky vodiv ch, alebo uzemnen ch ãastí, ako je obrobok, kryt zváraãky apod. Tlaãítkom 2 - zváranie obalenou elektródou - - Rozsvieti sa signalizácia - prevádzka - nastaviè jednu z nasledujúcich moïností: - zváranie obalenou elektródou typu CEL - - Rozsvieti sa signalizácia - Intenzitu prúdu nastavte regulátorom zváracieho prúdu - - MôÏete zaãaè so zváraním Funkcia Hot-Start V hody: - ªah ie zapaºovanie aj v prípade elektród, ktoré sa obèaïne zapaºujú - Lep ie natavenie základného materiálu v poãiatoãnej fáze a v dôsledku toho obmedzenie vzniku neprevaren ch miest - V razné obmedzenie vzniku troskov ch vtrúsenín PRIPOJENIE NA SIEŤ Zváracie zariadenie je dimenzované na napájacie napätie, ktoré je uvedené na v konovom títku. SieÈov kábel a vidlica sú uï namontované. Istenie sieèového prívodu je potrebné dimenzovaè podºa technick ch údajov. Prístroj v sériovom vyhotovení je moïné prevádzkovaè pri napájacom napätí 230 V striedav ch (+/-15%). Vzhºadom k toleranãnému rozsahu +/- 15% je moïné ho prevádzkovaè tieï pri napätí 220 V, resp. 240 V. obr.7 Toleranãné rozsahy napájacieho napätia Obr. 7a Príklad priebehu pri funkcii Hot-Start Pozor Pokiaº je prístroj dodan vo vyhotovení na zvlá tne napätie, platia technické údaje uvedené na v konovom títku. SieÈovú vidlicu, napájacie vedenie a jeho istenie je potom nutné dimenzovaè tomu odpovedajúcim spôsobom. âasov priebeh: Poãas prvej polsekundy sa zvárací prúd zv i na vopred definovanú úroveà, ktorá je o tretinu vy ia, ako hodnota nastaveného zváracieho prúdu. (obr. 7a). 6

TransPocket 1100 / 1200 / 1500 / 1500 RC / 1500 TIG

TransPocket 1100 / 1200 / 1500 / 1500 RC / 1500 TIG TransPocket 1100 / 1200 / 1500 / 1500 RC / 1500 TIG Automatick dofuk plynu (v závislosti na svafiovacím proudu TIG) Dotykové zapalování (s v jimkou TP 1100) Energeticky úsporná invertorová technika TéÏ

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

8 Obouruãní ovládací pulty

8 Obouruãní ovládací pulty Obsah Obouruãní ovládací pulty b V eobecnû.................................................... strana /2 b Popis......................................................... strana / b Technické údaje................................................

Více

Imagine. Návod k obsluze Návod na obsluhu

Imagine. Návod k obsluze Návod na obsluhu ra Imagine Návod k obsluze Návod na obsluhu raha s.r.o. ra POPIS P ÍSTROJE / POPIS PRÍSTROJA PS 246 PS 252 1. Motorová jednotka / Motorová jednotka ano ano 2. Velk kartáã / Okrúhla kefa s veºk m priemerom

Více

Termostat TH-3. Návod k obsluze

Termostat TH-3. Návod k obsluze Termostat TH-3 Návod k obsluze Termostaty fiady TH-2 jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze dvou funkcí, a to b t v provozu (vytápût) nebo b t vypnut. Termostat

Více

1. Stykaãe 1.3 Stykaãe fiady C

1. Stykaãe 1.3 Stykaãe fiady C 1.3 Stykaãe fiady C 1.3.1 Tabulka ã. 8 technická data Technická data stykaãû fiady C Hlavní kontakty Jmenovité izolaãní napûtí U i [V] Impulzní v drïné napûtí U imp [kv] Jmenovit tepeln proud I th [A]

Více

Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352

Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352 Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352 Konstrukãní provedení pouïití ve strojírenství, fiídící a spínací technice spolehlivé propojovací komponenty pro silové a fiídící kabely robustní hliníkov

Více

VarioSynergic 3400 / 4000 / 5000 VarioSynergic / / Svafiování MIG/MAG KVALITA SVA OVÁNÍ

VarioSynergic 3400 / 4000 / 5000 VarioSynergic / / Svafiování MIG/MAG KVALITA SVA OVÁNÍ VarioSynergic 3400 / 4000 / 5000 VarioSynergic 3400-2 / 4000-2 / 5000-2 Svafiování MIG/MAG KVALITA SVA OVÁNÍ Velk kalibr s ve ker m komfortem NA ÚVOD PRACOVNÍ VYUÎITæ V e, co mûïete potfiebovat VarioSynergic

Více

Návod k obsluze TT 142

Návod k obsluze TT 142 Návod k obsluze svařovacího invertoru TT 14 Obsah: 1. Popis. Technické údaje 3. Bezpečnostní předpisy 4. Tepelná ochrana 5. Připojení k síti 6. Umístění svařovacího stroje 7. Údržba 8. Seznam náhradních

Více

Elektrické rozvádûãe do 630 A

Elektrické rozvádûãe do 630 A Elektrické rozvádûãe do 630 A Funkãní systém Prisma Plus Funkãní systém Prisma Plus je moïné pouïít pro v echny typy nízkonapûèov ch distribuãních rozvádûãû do 630 A instalovan ch v komerãních i v prûmyslov

Více

VarioStar 1500 VarioStar 2500 VarioStar 3100

VarioStar 1500 VarioStar 2500 VarioStar 3100 VarioStar 1500 VarioStar 2500 VarioStar 3100 CZ SK Navod k obsluze Seznam náhradních dílů Svařovací zdroje MIG/MAG Návod na obsluhu Zoznam náhradných dielov Zváracie zdroje MIG/MAG 42,0410,0996 012004

Více

Návod k obsluze. Vysavaã bez sáãku na prach MC-E8011 MC-E8013 MC-E8015

Návod k obsluze. Vysavaã bez sáãku na prach MC-E8011 MC-E8013 MC-E8015 Návod k obsluze Vysavaã bez sáãku na prach MC-E8011 MC-E8013 MC-E8015 OBSAH DÛleÏité bezpeãnostní pokyny......................................... 3 A - Popis hlavních dílû pfiístroje...........................

Více

TransPocket 1100 / 1200 TransPocket 1500 / 1500 RC / 1500 TIG. Obalená elektroda & WIG DC

TransPocket 1100 / 1200 TransPocket 1500 / 1500 RC / 1500 TIG. Obalená elektroda & WIG DC TransPocket 1100 / 1200 TransPocket 1500 / 1500 RC / 1500 TIG Obalená elektroda & WIG DC Od této doby je inteligence mírou v ech vûcí ÚVODEM Rezonanãní inteligence - Nov standard svafiovací techniky Pfiedstavte

Více

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 CZ MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 âesky Obrázek 1 MontáÏ klávesnice Obrázek 2 MontáÏ - vyhodnocovací pfiístroj Obrázek 3 Pfiipojení CTV 1 (ovládání impulzû) Obrázek 4 "2-bránov

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem BEZPEâNÉ P ÍSTROJE OD FIRMY MESSER Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem Filtr z nerezové oceli Plynov zpûtn ventil zabraàuje zpûtnému toku media Eurorychlo umoïàuje rychlé plynotûsné pfiipojení

Více

Fronius IG Plus. Nová generace fotovoltaick ch stfiídaãû urãen ch pro pfiipojení na síè.

Fronius IG Plus. Nová generace fotovoltaick ch stfiídaãû urãen ch pro pfiipojení na síè. Fronius IG Plus Nová generace fotovoltaick ch stfiídaãû urãen ch pro pfiipojení na síè. Maximální v tûïnost. Za kaïdého poãasí. První zafiízení pro v echny podmínky. Spolehlivé a s maximální jistotou v

Více

RF VKV, DV, SV, KV Pfienosn radiopfiijímaã. Návod k obsluze. Technické údaje. Dodávané pfiíslu enství SíÈov pfiívod (1 ks)

RF VKV, DV, SV, KV Pfienosn radiopfiijímaã. Návod k obsluze. Technické údaje. Dodávané pfiíslu enství SíÈov pfiívod (1 ks) Technické údaje Rozsah kmitoãtov ch pásem FM (VKV): 87,5 108,0 MHz LW (DV): 148,5 285 khz MW (SV): 520 1610 khz SW (KV): 5,9 18,0 MHz Napájení SíÈové napájení: Pfiíkon: Bateriové napájení: Reproduktor

Více

EUR 098A TERMOSTAT. s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka

EUR 098A TERMOSTAT. s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka EUR 098A TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním UÏivatelská pfiíruãka OBSAH 1 ÚVOD.............................. 2 2 INSTALCE.......................... 4 3 OVLÁDÁNÍ TEPLOTY.................. 13 4 PROVOZ P I

Více

Systémy ochrany pfied pfiepûtím Ochranná a oddělovací jiskřiště

Systémy ochrany pfied pfiepûtím Ochranná a oddělovací jiskřiště Ochranná a oddûlovací jiskfii tû OBO slouïí ke galvanickému oddûlení a pfiemostûní komponent, které nesmûjí b t z provozního hlediska propojeny pfiímo. Pomocí tûchto pfiístrojû lze zabránit napfi. vzniku

Více

Kvalitní pohon garázovych vrat

Kvalitní pohon garázovych vrat POHON GARÁÎOV CH VRAT _ Made by Hörmann Kvalitní pohon garázovych vrat 5P 5P 5P BezúdrÏbová technika s ozuben m pásem - Ïádn levn fietûz jízdního kola Pfiedmontovaná vodící kolejnice - za 90 sekund pfiipravená

Více

EUR TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka

EUR TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka EUR 1300 TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním UÏivatelská pfiíruãka OBSAH 1 ÚVOD.............................. 2 2 INSTALACE......................... 4 3 OVLÁDÁNÍ TEPLOTY.................. 13 4 PROVOZ P I

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

elero SoloTel Návod k obsluze Návod k obsluze prosím uschovejte!

elero SoloTel Návod k obsluze Návod k obsluze prosím uschovejte! SoloTel elero Návod k obsluze Návod k obsluze prosím uschovejte! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 Obsah Bezpecnostní

Více

TransTig 1600 / 1700

TransTig 1600 / 1700 TransTig 1600 / 1700 Svafiování obalenou elektrodou CrNi ocele feritické / austenitické Ocele Duplex Mûdûné materiály DC WIG Pfiepínatelné zapalování - dotykové / VF MoÏnost dálkové regulace MoÏnost pfiipojení

Více

Membránové tlakové spínaãe, 42 V

Membránové tlakové spínaãe, 42 V 0163 Membránové tlakové spínaãe, 42 V Pozinkované ocelové tûlo Pfiipojení na roubky M3 Pfietlak bezpeãn do 600 bar *) 36 S vnûj ím závitem 24 SW RovnûÏ k dispozici se spínacím bodem pfiednastaven m ve

Více

ZX2. Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu - BA 493/03 Dodatek k návodu BA 515 Dvojitá skříň vývodů

ZX2. Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu - BA 493/03 Dodatek k návodu BA 515 Dvojitá skříň vývodů ZX2 Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu - BA 493/03 Dodatek k návodu BA 515 Dvojitá skříň vývodů Va e bezpeãnost má pfiednost vïdy! Proto uvádíme tato doporučení

Více

Membránové tlakové spínaãe, 42 V

Membránové tlakové spínaãe, 42 V 0166 Membránové tlakové spínaãe, 42 V Pozinkované ocelové tûlo Pfiipojení na roubky M3 Pfietlak bezpeãn do 300 bar *) 36 S vnûj ím závitem 24 SW RovnûÏ k dispozici se spínacím bodem pfiednastaven m ve

Více

Pfied prvním zapnutím rádia si nejdfiíve prosím proãtûte cel tento návod k obsluze.

Pfied prvním zapnutím rádia si nejdfiíve prosím proãtûte cel tento návod k obsluze. VKV, DV, SV, KV Pfienosn radiopfiijímaã RF-3500 Návod k obsluze Pfied prvním zapnutím rádia si nejdfiíve prosím proãtûte cel tento návod k obsluze. Poznámka: Oznaãení EB na kartonu znamená provedení pfiístroje

Více

S S. Pohon pro rolety a mark zy VariEco-868. MontáÏ

S S. Pohon pro rolety a mark zy VariEco-868. MontáÏ CZ Pohon pro rolety a mark zy VariEco868 Tento návod uschovejte! Po zabudování trubkového motoru upevnûte pro elektrikáfie tento návod na kabelu. Funkce zafiízení: Uvedení pohonu do provozu pomocí montáïního

Více

elero VarioTel Plus-10 Nr Návod k obsluze Tento návod k obsluze si uschovejte!

elero VarioTel Plus-10 Nr Návod k obsluze Tento návod k obsluze si uschovejte! VarioTel Plus-10 Nr. 28 230.0001 elero Návod k obsluze Tento návod k obsluze si uschovejte! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309407 00 Nr. 18

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

13 DEMONTÁÎ A MONTÁÎ SPECIÁLNÍCH âástí. Ochrana proti pfietlaku Kontaktní manometr s tlakov m ãídlem G 3/4"

13 DEMONTÁÎ A MONTÁÎ SPECIÁLNÍCH âástí. Ochrana proti pfietlaku Kontaktní manometr s tlakov m ãídlem G 3/4 P U O P 13 DOTÁÎ A OTÁÎ STRAA 13.13 Ochrana proti pfietlaku Kontaktní manometr s tlakov m ãídlem G 3/4" 100 180 53 33 SW 32 G 3/4" manometr anometer tlakové Druckmittler ãidlo embrane membrána Kontrukce:

Více

Objemov vodomûr. SuchobûÏné poãítadlo Metrologická tfiída C pro v echny polohy. V znamné vlastnosti. PouÏití. Volitelná pfiíslu enství

Objemov vodomûr. SuchobûÏné poãítadlo Metrologická tfiída C pro v echny polohy. V znamné vlastnosti. PouÏití. Volitelná pfiíslu enství Objemov vodomûr SuchobûÏné poãítadlo Metrologická tfiída C pro v echny polohy V znamné vlastnosti PouÏití DN 15 aï 40, PN16, do 40 o C. Vysoká pfiesnost a spolehlivost. Nízké tlakové ztráty. Malá citlivost

Více

Vý robní katalog 2006 /2007

Vý robní katalog 2006 /2007 Vý robní katalog 2006 /2007 Divize svařovací techniky TransTig 1600 / 1700 Svafiování obalenou elektrodou Ocele Duplex Pfiepínatelné zapalování -dotykové / VF MoÏnost dálkové regulace Bezpeãnostní kód

Více

Problém: Každoroční enormní škody způsobené údery blesků

Problém: Každoroční enormní škody způsobené údery blesků Problém: Každoroční enormní škody způsobené údery blesků Boufiky jsou odedávna fascinujícím pfiírodním divadlem. ZároveÀ v ak také nezanedbateln m nebezpeãím pro ãlovûka a jeho okolí. Rozdíly elektrick

Více

Všeobecně. Schéma použití. O zdroji POWERmax

Všeobecně. Schéma použití. O zdroji POWERmax Všeobecně O zdroji POWERmax Schéma použití POWERmax je rezonanční invertor nové genarace a nahrazuje předchozí svařovací zdroje Powermax a Powermax 2. Je určen výhradně jako zdroj svařovacího proudu pro

Více

âerpadla odpadních vod MultiStream

âerpadla odpadních vod MultiStream PouÏití jsou vhodná pro ãerpání odpadních vod v komunálních a prûmyslov ch ãerpacích zafiízení jakoï i pro nádrïe na zadrïování de Èové vody. Men í typy slouïí dobfie napfi. i pfii ochranû pfied katastrofami.

Více

É P 2. NASTAVENÍ JINÉ TEPLOTY

É P 2. NASTAVENÍ JINÉ TEPLOTY MODELY FUSIO F3 CE Polyfusní sváfieãky FUSIO jsou urãeny pro polyfusní a ãelní svafiování plastov ch trubek a tvarovek s nástavci od prûmûru 16 mm do prûmûru 75 mm. Sváfieãky jsou od v robce nastaveny

Více

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ:

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: Strana: 1 Programovateln termostat TS-101 âásti balení: 1. Programovateln termostat 2. roubky 3. HmoÏdinky 4. Vrtání

Více

Návod k obsluze. Tara 180 tig. svařovacího invertoru. tnz, s.r.o., Študlov 18, Horní Lideč. tel./fax: 0657/ PULSATION HF [ % ]

Návod k obsluze. Tara 180 tig. svařovacího invertoru. tnz, s.r.o., Študlov 18, Horní Lideč. tel./fax: 0657/ PULSATION HF [ % ] 60 40 0 80 0 80 0 1 60 1 140 40 140 160 160 180 0 180 [ A ] [ A ] 40 50 60 30 70 0 80 90 0 [ % ] PULSATI HF OFF OFF OFF 3 2 4 5 6 7 8 1 0.1 [ s ] 9 GAS 4 5 6.4.5.6.4.5.6 4 5 6 8 12 3 7.3.7.3.7 3 7 6 14

Více

Vysavaã Model ã. MC-E7103/E7101

Vysavaã Model ã. MC-E7103/E7101 Návod k obsluze Spotfiebiã je vybaven pruïn m kabelem, kter musí b t v pfiípadû po kození vymûnûn firmou Panasonic, autorizovan m servisním stfiediskem nebo kvalifikovanou osobou, aby nemohlo dojít k Ïádné

Více

MagicWave 1700 / 2200 TransTig 2200. Svafiování WIG a obalenou elektrodou

MagicWave 1700 / 2200 TransTig 2200. Svafiování WIG a obalenou elektrodou MagicWave 1700 / 2200 TransTig 2200 Svafiování WIG a obalenou elektrodou O ãem se sváfieãi nikdy neodváïili ani snít NA ÚVOD Podafiilo se Sváfieãi WIG se teì mají opravdu na co tû it. Fronius vyvinul pfiístrojovou

Více

SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla

SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla Popis/PouÏití SONOMETER 1000, statick kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla s plnû elektronick m zpûsobem mûfiení, je zaloïen na principu mûfiení ultrazvuku.

Více

PRÒMYSLOVÉ ZMùKâOVAâE VODY: V BùR

PRÒMYSLOVÉ ZMùKâOVAâE VODY: V BùR PRÒMYSLOVÉ ZMùKâOVAâE VODY: V BùR VHODNÉHO TYPU S ocelov mi nádobami PrÛmyslové zmûkãovaãe vody mohou b t rozdûleny do dvou skupin: A) PRÒMYSLOV DECAL (tabulka A), kter nedodává zmûkãenou vodu bûhem B)

Více

AURATON 2000 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2000 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2000 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE Dûkujeme Vám, Ïe jste si koupili ná termostat. Bude Va í rodinû slouïit po léta a v raznû sníïí Va e náklady na energii.

Více

PROTECO. svařovací INVERTOR MMA 140 PROTECO 51.11-MMA-140

PROTECO. svařovací INVERTOR MMA 140 PROTECO 51.11-MMA-140 svařovací INVERTOR MMA 140 PROTECO 51.11-MMA-140 Označení na přístroji Vysvětlení symbolů. V tomto návodu nebo na přístroji jsou použity následující symboly: Bezpečnost produktu Výstraha Příkaz Před použitím

Více

Návod k obsluze. Pfied prvním pouïitím a zapojením spotfiebiãe do sítû si pozornû pfieãtûte návod k obsluze. Návod uschovejte pro budoucí potfiebu.

Návod k obsluze. Pfied prvním pouïitím a zapojením spotfiebiãe do sítû si pozornû pfieãtûte návod k obsluze. Návod uschovejte pro budoucí potfiebu. RW13EBBB_CZ 31.3.2005 11:50 Str nka 1 Návod k obsluze Lednička na víno Samsung MODEL RW13EBBB RW13EBSS ČESKY Pfied prvním pouïitím a zapojením spotfiebiãe do sítû si pozornû pfieãtûte návod k obsluze.

Více

13 DEMONTÁÎ A MONTÁÎ SPECIÁLNÍCH âástí

13 DEMONTÁÎ A MONTÁÎ SPECIÁLNÍCH âástí P U P O 13 DOTÁÎ A OTÁÎ SPCIÁLÍCH âástí STRAA 13.5 Stator Protector STP- 2A - ochrann pfiístroj proti bûhu na sucho Obsah Strana 1 Funkãní princip.................................................... 13.6

Více

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 2 Dûkujeme Vám, Ïe jste si koupili ná bezdrátov termostat.

Více

Návod k pouïití. Chladniãka pro komerãní pouïití. GKv 57.0, 64.0

Návod k pouïití. Chladniãka pro komerãní pouïití. GKv 57.0, 64.0 Návod k pouïití Chladniãka pro komerãní pouïití GKv 57.0, 64.0 Struãné informace o pfiístroji Informace k ochranû Ïivotního prostfiedí Ochrann obal je vyroben z recyklovateln ch materiálû. - Vlnit kartón/kartón

Více

Fronius IG. Centrální fotovoltaick stfiídaã POWERING YOUR FUTURE

Fronius IG. Centrální fotovoltaick stfiídaã POWERING YOUR FUTURE Fronius IG Centrální fotovoltaick stfiídaã POWERING YOUR FUTURE VELKOLEPOST IG VLASTNÍ SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNA Fotovoltaika je neustále na vzestupu. Pfiíroda se raduje, energetické bilance jsou v pofiádku.

Více

TERMINA TR 610 top2. TR 612 top2. Instrukcja monta u i obs ugi 1 Prze àcznik czasowy. Szerelési és kezelési útmutató 13 Kapcsolóóra

TERMINA TR 610 top2. TR 612 top2. Instrukcja monta u i obs ugi 1 Prze àcznik czasowy. Szerelési és kezelési útmutató 13 Kapcsolóóra 2 2 309 222 01 TERMINA TR 610 top2 TR 612 top2 0,5mm - 2,5mm 2 8mm 230-240V~ 50-60Hz R 10a - 30T 0,5mm - 2,5mm 2 4 5 6 C2 8mm 230-240V~ 50-60Hz R10a-30T CZ 610 0 105 612 0 105 0 6 12 18 24 top2 TR 610

Více

MCS. Komplexní fie ení pro mûnící se potfieby rozvodu elektrické energie, fiízení a automatizace. Modulární skfiíàov systém

MCS. Komplexní fie ení pro mûnící se potfieby rozvodu elektrické energie, fiízení a automatizace. Modulární skfiíàov systém Komplexní fie ení pro mûnící se potfieby rozvodu elektrické energie, fiízení a automatizace MCS Modulární skfiíàov systém Mnohostranný, dobře navržený, rychlý systém - pro lokální i celosvětové použití

Více

ECL Comfort 100M Uživatelská příručka a návod na instalaci

ECL Comfort 100M Uživatelská příručka a návod na instalaci ECL Comfort 100M Uživatelská příručka a návod na instalaci 2 Z Obsah UÏivatelská pfiíruãka Strana Pfied prvním pouïitím 3 PouÏívání regulátoru 4 Nastavování hodin 5 Individuální nastavení ãasového období

Více

AURATON 2020 TX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2020 TX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2020 TX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 2 Dûkujeme Vám, Ïe jste si koupili ná bezdrátov termostat.

Více

TransTig 1600 TransTig 1700

TransTig 1600 TransTig 1700 TransTig 1600 TransTig 1700 CZ Návod na obsluhu Seznam náhradních dílů Svařovací usměrňovače WIG 42,0426,0023,CS 012006 Vážený zákazníku Úvod Děkujeme Vám za projevenou důvěru a gratulujeme k získání

Více

Návod k obsluze. TARA 250 tig

Návod k obsluze. TARA 250 tig Návod k obsluze svařovacího invertoru TARA 250 tig Obsah: 1. Popis 2. Technické údaje 3. Připojení k síti, svařovací vedení 4. Podmínky bezvadné funkce a bezpečnostní požadavky 5. Údržba a likvidace listopad

Více

PEGAS 160 T PULSE HF PEGAS 200 T PULSE HF

PEGAS 160 T PULSE HF PEGAS 200 T PULSE HF SVAŘOVACÍ STROJ PEGAS 160 T PULSE HF PEGAS 200 T PULSE HF NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ, 2014 PEGAS 160-200 T PULSE návod CZ 12 2/15 OBSAH: 1. ÚVOD... 2 2. BEZPEČNOST PRÁCE... 3 3. PROVOZNÍ PODMÍNKY... 3 4.

Více

Katalog. Modulární rozvodnice Pragma V dokonalé harmonii

Katalog. Modulární rozvodnice Pragma V dokonalé harmonii Katalog 2007 Modulární rozvodnice Pragma V dokonalé harmonii Kompletní nabídka Rozvádûãe a rozvodnice uplíkové rozvádûãe pro motorové v vody a rozvod elektrické energie do 6 300 A Okken krytí IP 31, IP

Více

âerpadla odpadních vod MultiCut

âerpadla odpadních vod MultiCut âerpadla odpadních vod MultiCut PouÏití Ponorná ãerpadla se fiezacím systémem MultiCut se pouïívají pro samostatné domy jako zaji tûní proti zpûtnému vzdutí. Jsou vhodná pro ãerpání domovních odpadních

Více

Fronius IG Plus. Nová generace fotovoltaick ch stfiídaãû urãen ch pro pfiipojení na síè.

Fronius IG Plus. Nová generace fotovoltaick ch stfiídaãû urãen ch pro pfiipojení na síè. Fronius IG Plus Nová generace fotovoltaick ch stfiídaãû urãen ch pro pfiipojení na síè. Maximální výnos. Za kaïdého poãasí. První zafiízení pro v echny podmínky. Spolehlivé a s maximální jistotou v tûïnosti.

Více

VÝROBKY A SYSTÉMY PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY

VÝROBKY A SYSTÉMY PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY VÝROBKY A SYSTÉMY PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY Nouzové osvětlení Nouzová svítidla, komponenty adresovatelného osvětlení, invertery Str. 492 Systém adresovatelných svítidel Str. 500 Strio 2

Více

Návod k pouïití WK 2926, WK 2927 WK 4126, WK 4127. Pro klimatizované vinotéky. *dle modelu a vybavení

Návod k pouïití WK 2926, WK 2927 WK 4126, WK 4127. Pro klimatizované vinotéky. *dle modelu a vybavení Návod k pouïití Pro klimatizované vinotéky WK 2926, WK 2927 WK 4126, WK 4127 *dle modelu a vybavení Dûkujeme vám za projevenou dûvûru Dovolte, abychom vám pogratulovali ke koupi na eho v robku, vinotéky

Více

MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ

MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ Blahopfiejeme! Dûkujeme, Ïe jste se rozhodli pro zafiízení firmy Candy; kvalitní myãky nádobí, zaruãující vysok v kon a spolehlivost. Firma Candy vyrábí irok sortiment

Více

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém PODLAHY Systém Platon Stop Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy Platon Stop Optimal pro dfievûné lepené podlahy Platon Stop Original pro plovoucí podlahy n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût

Více

Návod k obsluze. TT 200 mig/mag

Návod k obsluze. TT 200 mig/mag Návod k obsluze svařovacího invertoru TT 200 mig/mag Obsah: 1. Popis 2. Technické údaje 3. Bezpečnostní předpisy 4. Tepelná ochrana 5. Uvedení do provozu 6. Připojení k síti 7. Sváření MIG/MAG 8. Sváření

Více

Vakuové stykaãe fiady VK a VM Kompaktní vakuové stykaãe fiady VK Modulární stykaãe fiady VM Pracovní podmínky:

Vakuové stykaãe fiady VK a VM Kompaktní vakuové stykaãe fiady VK Modulární stykaãe fiady VM Pracovní podmínky: Vakuové stykaãe fiady V a VM Vakuové stykaãe z fiad V a VM jsou urãeny pro spínání v silov ch ovodech stfiídavého napûtí do 1000 V, zejména pro kategorie uïití AC-1, AC-2, AC-3 neo AC-4. Jsou velmi vhodné

Více

POPIS. V robce si vyhrazuje právo na provedení zmûn na spotfiebiãích a ve vybavení pfiíslu enstvím bez pfiedchozího upozornûní.

POPIS. V robce si vyhrazuje právo na provedení zmûn na spotfiebiãích a ve vybavení pfiíslu enstvím bez pfiedchozího upozornûní. CZ POPIS A Háãek pro polohu parkování B MfiíÏka pro v stup vzduchu a filtr HEPA C Pedál vypínaãe ON/OFF D Otvor pro zasunutí spojky na hadici E Páãka pro otvírání prostoru pro sbûr prachu F. Kontrola síly

Více

elero AeroTec Návod k obsluze Tento návod k obsluze si uschovejte!

elero AeroTec Návod k obsluze Tento návod k obsluze si uschovejte! AeroTec elero Návod k obsluze Tento návod k obsluze si uschovejte! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309024 Nr. 18 100.3501/0604 Obsah Obsah Bezpeãnostní

Více

Uživatelská příručka. Monitor AL1512m

Uživatelská příručka. Monitor AL1512m Uživatelská příručka Monitor AL1512m Obsah Bezpeãnostní pravidla............................ 2 Elektrická bezpeãnost............................ 2 Bezpeãnost pfii instalaci........................... 2

Více

BPT 093 RX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE

BPT 093 RX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE BPT 093 RX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 1 BPT 093 RX DIGITÁLNÍ PROGRAMOVATELN TERMOSTAT s individuálním nastavením pro pracovní dny a víkend.

Více

Instalační návod pro vestavné myčky. šíře 60 cm řady CDI a CDS

Instalační návod pro vestavné myčky. šíře 60 cm řady CDI a CDS Instalační návod pro vestavné myčky šíře 60 cm řady CDI a CDS 2 3 4 5 TECHNICKÉ POZNÁMKY PRO V ROBCE NÁBYTKU Tento model myãky je urãen pro zabudování do komponovatelného nábytku pod horní desku nebo pod

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 32A

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 32A NÁVOD K OBSLUZE merit - 32A TOMMY HILFIGER WATCHES UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA ZÁRUKA A INFORMACE O SERVISU TOMMY HILFIGER WATCHES Hodinky mû fascinují uï od m ch dûtsk ch let. MÛj otec, kter strávil 42 let Ïivota

Více

RADIOPŘIJÍMAČ YACHT BOY 50

RADIOPŘIJÍMAČ YACHT BOY 50 RADIOPŘIJÍMAČ YACHT BOY 50 CZ POPIS Přehled ovládacích prvků Čelní pohled ON/OFF SLEEP Zapíná a vypíná zafiízení. HR. Nastavuje aktuální ãas a ãas buzení (hodiny). MIN. Nastavuje aktuální ãas a ãas buzení

Více

Lissima PH 570. Návod k obsluze

Lissima PH 570. Návod k obsluze Lissima PH 570 Návod k obsluze 1. POPIS P ÍSTROJE A. Nástavec na narovnávání vlasû B. Hfiebeny C. Narovnávací hroty systému Ultra-liss D. Tlaãítko na odejmutí nástavce E. Ovládací tlaãítko F. Tlaãítko

Více

Návod k pouïití BAS 317

Návod k pouïití BAS 317 Návod k pouïití BAS 317 U2A0366.fm 2 12. Technická data 1. Pfiehled stroje (standardní vybavení) Napûtí V 400 (3-50 Hz) 230 (1-50 Hz) Jmenovit proud A 1,8 4,1 Ji tûní A 10 (B-automat) 10 (B-automat) Druh

Více

PROTECO. svařovací INVERTOR MMA-11-160 PROTECO 51.11-MMA-11-160

PROTECO. svařovací INVERTOR MMA-11-160 PROTECO 51.11-MMA-11-160 svařovací INVERTOR MMA-11-160 PROTECO 51.11-MMA-11-160 Označení na přístroji Vysvětlení symbolů. V tomto návodu nebo na přístroji jsou použity následující symboly: Bezpečnost produktu Výstraha Příkaz Před

Více

Vítejte v TESLE Jihlava

Vítejte v TESLE Jihlava KONTAKTY HYPCON Vítejte v TESLE Jihlava Praha D1 Rozvadov (Műnchen) Jihlava Znojmo (Wien) Brno PROFIL SPOLEâNOSTI Akciová spoleãnost TESLA Jihlava se zamûfiuje na konektory a spínací prvky. Od roku 1958

Více

Katalog. Spou tûãe motorû GZ1 M

Katalog. Spou tûãe motorû GZ1 M Katalog Spou tûãe motorû Volba pfiístroje Spou tûãe motorû TeSys 0 PouÏití Ochrana motorû proti zkratûm a pfietíïení Nastavení zkratové spou tû 13 In Jmenovité v kony motorû v AC-3, 400 V Do 15 kw Do 30

Více

Série FMA-900 Pfievodníky prûtoku vzduchu

Série FMA-900 Pfievodníky prûtoku vzduchu Série FM-900 Pfievodníky prûtoku vzduchu Operaãní manuál M1893/1294 Celkov popis Pfievodník FM-900 firmy OMEG je ideální pro ekonomické monitorování prûtoku vzduchu ve vzduchovodech a potrubích, protoïe

Více

SCAME-CZ, s.r.o. Tfiídvorská Kolín

SCAME-CZ, s.r.o. Tfiídvorská Kolín SCAME-CZ, s.r.o. Tfiídvorská 388 280 00 Kolín tel.: +420 321 726758 fax.: +420 321 728525 http://www.scame.cz e-mail: scame@scame.cz MBOX Series Rozvaděče pro staveniště MBOX Série ROZVADĚČE PRO STAVENIŠTĚ

Více

MicroSpace MicroSpace Plus SCT 30

MicroSpace MicroSpace Plus SCT 30 MicroSpace MicroSpace Plus SCT 30 CZ/SK NÁVOD K POUÎITÍ NÁVOD NA OBSLUHU 1* 2 3 4 5* 2 6* 8* 7* 9* 3 10* 11* a) 4 12 13 14 5 PROSÍME O POZORNÉ P EâTENÍ INSTRUKCÍ Tento v robek je nutno sestavit a pouïívat

Více

SVÁ EâKY MMA. Strana...598 P ÍSLU ENSTVÍ KE SVA OVÁNÍ. SVÁ EâKY MIG/MAG. SVÁ EâKY TIG SVA OVÁNÍ PLYNEM. Strana...602-603. Strana...

SVÁ EâKY MMA. Strana...598 P ÍSLU ENSTVÍ KE SVA OVÁNÍ. SVÁ EâKY MIG/MAG. SVÁ EâKY TIG SVA OVÁNÍ PLYNEM. Strana...602-603. Strana... SVÁ EâKY MMA Strana...598 SVÁ EâKY MIG/MAG SVÁ EâKY TIG 885 SVA OVÁNÍ PLYNEM 885 P ÍSLU ENSTVÍ KE SVA OVÁNÍ Strana...599-600 Strana...601 Strana...602 Strana...602-603 Sekce 9 Obsah 9 Oznaãení Skupina

Více

PEGAS 160 E PFC PEGAS 160 E PFC CEL

PEGAS 160 E PFC PEGAS 160 E PFC CEL SVAŘOVACÍ STROJ PEGAS 160 E PFC PEGAS 160 E PFC CEL NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ verze 6 - 2 - OBSAH: 1. ÚVOD... - 2-2. BEZPEČNOST PRÁCE... - 3-3. PROVOZNÍ PODMÍNKY... - 3-4. TECHNICKÁ DATA... - 4-5. PŘÍSLUŠENSTVÍ

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

RF Pfienosn radiopfiijímaã VKV1, VKV2, DV, SV. Návod k obsluze E EB RQT2531-B

RF Pfienosn radiopfiijímaã VKV1, VKV2, DV, SV. Návod k obsluze E EB RQT2531-B Pfienosn radiopfiijímaã VKV1, VKV2, DV, SV RF-3700 Návod k obsluze Pfied pfiipojováním, obsluhou nebo nastavováním tohoto pfiístroje si prosím pfieãtûte cel tento návod. Poznámka: * Oznaãení EB na kartonu

Více

LiYY-BL/LiYCY-BL. Kabely do v bu ného prostfiedí, bez zeleno-ïluté Ïíly, EMC* Technická data. Konstrukce kabelu LiYY-BL. Konstrukce kabelu LiYCY-BL

LiYY-BL/LiYCY-BL. Kabely do v bu ného prostfiedí, bez zeleno-ïluté Ïíly, EMC* Technická data. Konstrukce kabelu LiYY-BL. Konstrukce kabelu LiYCY-BL LiYY-BL/LiYCY-BL Kabely do v bu ného prostfiedí, bez zeleno-ïluté Ïíly, EMC* Konstrukce LiYY-BL - Lanûné mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295 a IEC 60228 tfi. 5 (plné jádro na vyïádání) - Jádro izolováno

Více

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Jaká bude pouïita podstfie ní difúzní (paropropustná) fólie Jaké vlastnosti má pouïitá tepelná izolace Jaká a jak bude namontována parozábrana (fólie pod vnitfiním

Více

MagicWave 4000 / 5000 TransTig 4000 / Svafiování WIG a obalenou elektrodou

MagicWave 4000 / 5000 TransTig 4000 / Svafiování WIG a obalenou elektrodou MagicWave 4000 / 5000 TransTig 4000 / 5000 Svafiování WIG a obalenou elektrodou Tfii vrcholy svafiovací technologie ÚVOD POUÎITÍ Tich, siln, stabilní WIG sváfieãi se nyní mají na co tû it. Fronius vyvinul

Více

Návod k pouïití. Chladniãka pro skladování v bu n ch látek. LK(EX)v

Návod k pouïití. Chladniãka pro skladování v bu n ch látek. LK(EX)v Návod k pouïití Chladniãka pro skladování v bu n ch látek LK(EX)v Informace k ochranû Ïivotního prostfiedí Ochrann obal je vyroben z recyklovateln ch materiálû. - Vlnit kartón/kartón - Profilovan polystyren

Více

AL 2300 / 3000 / 4000 AW 2500 / 4000 / 5000 / Hořáky MIG/MAG pro ruční svařování

AL 2300 / 3000 / 4000 AW 2500 / 4000 / 5000 / Hořáky MIG/MAG pro ruční svařování AL 2300 / 3000 / 4000 AW 2500 / 4000 / 5000 / 7000 Hořáky MIG/MAG pro ruční svařování KVALITA NAB VÁ NOV CH FOREM V EOBECNÉ INFORMACE NOVÉ A OSVùDâENÉ Nová fiada hofiákû sestává jednak z úplnû nov ch v

Více

TransPocket 2500 / 3500. Obalená elektroda & WIG DC

TransPocket 2500 / 3500. Obalená elektroda & WIG DC TransPocket 2500 / 3500 Obalená elektroda & WIG DC Inteligentní hlava hledá silné a odolné tělo VŠEOBECNĚ NASAZENÍ Vývojový posun v každém ohledu Na počátku byla vytvořena téměř geniální koncepce: Systém

Více

Návod k pouïití. Chladniãka pro komerãní úãely. FKv(sl) 26.., 36..

Návod k pouïití. Chladniãka pro komerãní úãely. FKv(sl) 26.., 36.. Návod k pouïití Chladniãka pro komerãní úãely FKv(sl) 26.., 36.. Bezpeãnostní informace a upozornûní Informace k ochranû Ïivotního prostfiedí Ochrann obal je vyroben z recyklovateln ch materiálû. - Vlnit

Více

ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o.

ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o. ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o. PŘENOSNÁ SUŠÁRNA SVAŘOVACÍCH ELEKTROD PKS13 ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o., Rybářská 56, 280 35 Kolín II tel.:321724628, 321720240 fax: 321722710 e-mail: elektroteplo@elektroteplo.cz

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

ACCTIVA - LS. Nabíjecí systémy

ACCTIVA - LS. Nabíjecí systémy ACCTIVA - LS Nabíjecí systémy H L A D K Y S T A R T OPTIMÁLNÍ E ENÍ PRO KAÎD P ÍPAD Nabitá baterie ztratí v dûsledku samovybíjení jiï po 4 mûsících aï 50% svojí energie. Svûdomitá údrïba a pravidelné nabíjení

Více