6 Mezní stavy únosnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6 Mezní stavy únosnosti"

Transkript

1 6 Mezní stavy únosnosti 6.1 Nosníky Nosníky pozemních staveb Typické průřezy spřažených nosníků jsou na obr. 4. Betonová deska může být kompaktní nebo žebrová, případně může mít náběhy. Ocelový nosník lze (je to vhodné zejména při požárním návrhu) obetonovat. Nosník se pak nazývá částečně obetonovaný. Deska je s nosníkem spojena smykovým spojením. U prostých nosníků je deska vždy na tlačené straně, u spojitých nosníků může být u vnitřních podpor i tažena: beton potom nepůsobí a jeho úlohu musí převzít tažená podélná výztuž. Spřažené nosníky se musí v rozhodujících průřezech zkontrolovat na únosnost a, je-li nutné, také na únosnost při ztrátě stability. Mají-li nosníky štíhlé stěny, je potřeba prověřit únosnost při boulení ve smyku či při působení soustředěně působících příčných sil. Vždy je nutné prověřit i únosnost v podélném smyku, tzn. návrh smykového spojení. Obr. 4 Typické průřezy spřažených nosníků [obr. 6.1] Nosníky navržené podle teorie plasticity lze navrhnout s tzv. úplným smykovým spojením, kdy spojení není slabým místem nosníku, anebo s tzv. částečným smykovým spojením, kdy o únosnosti nosníku rozhoduje právě smykové spojení. Důvody pro použití částečného smykového spojení mohou být ekonomické, kdy je konstrukce s úplným spojením 25

2 zbytečně únosná, nebo praktické, kdy např. při použití žebrové desky je počet spřahovacích prvků na nosníku omezen. U nás ale je dosud obvyklé používat pouze úplné spojení. U nosníků navržených podle teorie pružnosti je přípustné pouze úplné smykové spojení Účinná šířka pro ověření průřezu Zjednodušeně lze u pozemních staveb předpokládat, na rozdíl od složitějšího průběhu podle obr. 2, konstantní účinnou šířku betonové pásnice v celé oblasti kladných momentů v každém poli nosníku. Pro výpočet lze uvažovat hodnotu b eff,1 uprostřed pole a hodnotu b eff,2 na obou stranách od vnitřní podpory. 6.2 Únosnosti průřezů nosníků Únosnost v ohybu Jsou-li na nosníku pouze průřezy třídy 1 a 2 (a deska se nepředepíná), lze návrhovou únosnost určit plastickým výpočtem podle obr. 5. Již bylo řečeno, že tento výpočet pokrývá většinu praktických případů. Jinak se použije pružný výpočet nebo nelineární výpočet, jak budou popsány dále. Obr. 5 Příklady plastického rozdělení napětí pro spřažený nosník s plnou deskou a plným smykovým spojením pro kladný a záporný moment [obr. 6.2] 26

3 Při úplném smykovém spojení ocelové a betonové části spřaženého nosníku se při výpočtu M pl,rd předpokládá, že nastává plná interakce mezi ocelovým profilem, výztuží a betonem, přičemž v oceli je napětí rovné návrhové pevnosti f yd, ve výztuži f sd (často lze ale tlačenou výztuž úplně zanedbat) a v tlačeném betonu 0,85f cd, kde f cd je návrhová válcová pevnost betonu v tlaku. S taženým betonem se nepočítá. U spřažených průřezů s ocelovými prvky pevnostní třídy S420 nebo S460 není dosud plně prověřena schopnost plastifikace těchto ocelí, a proto se v případech, kdy je vzdálenost x pl mezi plastickou neutrální osou a nejvíce tlačenými vlákny betonu větší než 15 % celkové výšky prvku h, bere návrhový moment únosnosti M Rd jako β M pl,rd, kde β je redukční součinitel uvedený na obr. 6. Obr. 6 Redukční součinitel β pro M pl,rd [obr. 6.3] U pozemních staveb se profilovaný plech v tlačené oblasti zanedbá a v tažené oblasti se započítá s návrhovou pevností f yp,d. V oblastech kladných momentů se u spřažených nosníků pozemních staveb navržených podle teorie plasticity může použít již zmíněné částečné smykové spojení. Vyžaduje to použít dostatečně tažné (duktilní) spřahovací prvky (budou definovány dále, obvyklé trny k nim patří). Výpočet momentu únosnosti je stejný jako při úplném spojení, použije se ale redukovaná tlaková síla v betonové pásnici (N c místo síly N cf ). Poměr η = N c /N cf potom udává stupeň smykového spojení. Poloha plastické neutrální osy v desce odpovídá nové síle N c, viz obr. 7. Ocelovým průřezem prochází druhá neutrální osa, která se má použít při klasifikování stojiny. Obr. 7 Plastické rozdělení napětí pro kladný moment a částečné smykové spojení [obr. 6.4] 27

4 1 Plastická teorie 2 Zjednodušená metoda Obr. 8 Vztah mezi M Rd a N c (pro tažné spřahovací prvky) [obr. 6.5] Vztah mezi M Rd a N c je podle výzkumu dán křivkou ABC na obr. 8, kde M pl,a,rd a M pl,rd jsou návrhové plastické únosnosti při působení kladného momentu na samotný ocelový prvek a na spřažený průřez při úplném smykovém spojení. Popsaný postup nalezení únosnosti odpovídá hodnotě M Rd určené (bezpečně) z přímé spojnice AC na obr. 8, takže platí: 28

5 Nc MRd = Mpl,a,Rd + ( Mpl,Rd Mpl,a,Rd ) (6.1) N cf Pro spřažené průřezy třídy 1 a 2 s tlačenou betonovou pásnicí se nelineární únosnost v ohybu M Rd může určit jako funkce tlakové síly v betonu N c podle zjednodušených vzorců (6.2) a (6.3), jak ukazuje obr. 8: Nc MRd = Ma,Ed + ( Mel,Rd Ma,Ed ) pro N c N c,el (6.2) N c,el M = M + M M ( ) c c,el Rd el,rd pl,rd el,rd N N c,f N N c,el pro N c,el N c N c,f (6.3) kde M el,rd = M a,ed + km c,ed (6.4) a kde M a,ed je návrhový ohybový moment, působící na ocelový průřez před účinností spřažení; M c,ed k N c,el část návrhového ohybového momentu, působící na spřažený průřez; nejmenší součinitel určený tak, že je dosaženo návrhové pevnosti oceli, betonu nebo výztuže (nejmenší hodnota k rozhoduje); pokud se použije nepodepíraná konstrukce, musí se vzít v úvahu i postup montáže; tlaková síla v betonové pásnici odpovídající momentu M el,rd (moment, při kterém je dosaženo návrhové pevnosti oceli nebo betonu, rozhoduje co nastane dřív). Pro průřezy s ocelovými prvky pevnostní třídy S420 nebo S460, u nichž vzdálenost x pl mezi plastickou neutrální osou a nejvíce tlačenými vlákny betonu převyšuje 15 % celkové výšky prvku h, se ve výrazu (6.3) a na obr. 9 nahradí M pl,rd redukovanou hodnotou βm pl,rd. Obsahuje-li spřažený nosník štíhlé průřezy třídy 3, vypočítá se napětí při ohybu pružnou teorií. Jsou-li v nosníku i průřezy třídy 4, uplatní se ještě ČSN EN , protože se velmi štíhlé ocelové části nemohou započítat plnou hodnotou. 29

6 1 Podepíraná konstrukce 2 Nepodepíraná konstrukce Obr. 9 Zjednodušený vztah mezi M Rd a N c pro průřezy s betonovou deskou v tlaku [obr. 6.6] Největší napětí v průřezu jsou při pružném výpočtu omezena hodnotami f cd u betonu v tlaku, f yd u konstrukční oceli v tahu i tlaku a f sd ve výztuži v tahu i tlaku. Alternativně se může tlačená výztuž v betonové desce zanedbat, viz obr. 10. Jak už bylo několikrát upozorněno, napětí vzniklá v důsledku zatížení samotné ocelové konstrukce se při montáži bez podepírání (montáž bez lešení) musí přičíst k napětím od zatížení působícího na spřaženou konstrukci. Účinek dotvarování betonu lze při dlouhodobém zatížení zahrnout zavedením modifikovaného poměru modulů n. Obr. 10 Průběh poměrného protažení ε a normálového napětí δ při pružném působení 30

7 6.2.2 Únosnost ve vertikálním smyku Na únosnosti spřaženého průřezu ve vertikálním smyku se podílí ocel i beton, účinek betonu je ale malý, a proto se zpravidla zanedbá. Únosnost V pl,rd se proto určí jen jako únosnost ocelového profilu V pl,a,rd podle ČSN EN Štíhlosti stojin spřažených nosníků není vhodné volit příliš velké. Pokud se velmi štíhlá stojina vyskytne, postupuje se při stanovení únosnosti s vlivem boulení ve smyku V b,rd podle ČSN EN Vertikální smyk má vliv na únosnost průřezu v ohybu. Stejně jako u ocelových nosníků se tento vliv vyčísluje jen je-li vertikální smyková síla V Ed větší než polovina smykové únosnosti V Rd. Pokud tento případ nastane, lze pro průřezy třídy 1 a 2 vliv smyku na únosnost v ohybu započítat redukcí návrhové pevnosti oceli ve stojině na hodnotu (1 ρ)f yd. Smyková plocha je vyznačená na obr. 11, kde: ( ) 2 ρ = 2V V 1 (6.5) Ed Rd kde V Rd je příslušná únosnost ve vertikálním smyku. Pro průřezy třídy 3 a 4 je nutné použít ČSN EN Obr. 11 Plastické rozdělení napětí modifikované vlivem vertikálního smyku [obr. 6.7] 6.3 Únosnost průřezů nosníků pozemních staveb s částečným obetonováním Rozsah Typické průřezy částečně obetonovaných nosníků jsou na obr. 12. Dále uvedené výpočetní postupy lze použít na částečně obetonované průřezy třídy 1 a 2, je-li současně d/t w menší než 124ε. 31

8 Obr. 12 Typické průřezy částečně obetonovaných nosníků [obr. 6.8] Obr. 13 Příklady plastického rozdělení napětí pro účinné průřezy (nahoře a uprostřed působí kladný moment, dole působí zápozný moment) [obr. 6.9] 32

9 6.3.2 Únosnost v ohybu U průřezu s obetonovanou stojinou se předpokládá úplné smykové spojení mezi ocelovým profilem a obetonováním a počítá se plasticky podle obr. 13. Postupuje se tak, že se z rovnováhy sil nalezne poloha neutrální osy a potom se vyčíslí moment únosnosti. Vše je zřejmé z obrázku Únosnost při vertikálním smyku Obetonování poměrně značně zvyšuje únosnost ocelové stojiny ve smyku. Jsou-li třmínky u nosníku upraveny podle obr. 14, lze k únosnosti ocelové stojiny připočítat ještě plný příspěvek obetonování stojiny. Postupuje se tak, že se celkový vertikální smyk V Ed rozdělí do částí V a,ed a V c,ed, působících na ocelový profil a obetonování. Rozdělení se provede ve stejném poměru v jakém přispívají ocel a obetonování do únosnosti v ohybu M pl,rd. Vliv síly V a,ed na ocelový profil se posoudí podle ČSN EN , vliv síly V c,ed na obetonování se posoudí podle ČSN EN Uzavřené třmínky 2 Otevřené třmínky přivařené ke stojině 3 Třmínky procházejí stojinou Obr. 14 Uspořádání třmínků [obr. 6.10] Ohyb a vertikální smyk Vliv smyku na únosnost v ohybu je (stejně jako u neobetonovaných stojin) nezanedbatelný jen, je-li návrhová vertikální smyková síla V a,ed větší než polovina návrhové smykové únosnosti V pl,a,rd ocelového průřezu. Pokud tento případ nastane, nahradí se ve výrazu (6.5) poměr V Ed / V pl,rd poměrem V a,ed / V pl,a,rd. Dále se postupuje stejně jako u neobetonovaného průřezu. 33

10 6.4 Ztráta stability spřažených nosníků při ohybu Všeobecně Spřažené nosníky o jednom poli jsou zpravidla dobře zajištěny proti ztrátě stability při ohybu samotnou betonovou deskou, se kterou je ocelová tlačená pásnice prostého nosníku spojena. Jiná situace nastane u spojitého nosníku, kde tlačená pásnice ocelového profilu u vnitřních podpor s deskou spojena není. Ocelový nosník také může ztratit stabilitu v průběhu betonování, nebrání-li pohybu do stran dostatečně tuhé bednění. K posouzení stability samotného ocelového nosníku se použije ČSN EN , pro spojitý nosník lze použít následující postup Ověření stability spojitých spřažených nosníků pozemních staveb s průřezy třídy 1, 2 a 3 Postupuje se obdobně jako u ocelových nosníků, tzn. že se najde kritický moment ideálního nosníku, který poslouží k určení součinitele klopení χ LT. Návrhový moment únosnosti se u příčně nezajištěného spojitého spřaženého nosníku s průřezem třídy 1, 2 nebo 3 a s prizmatickým ocelovým průřezem stanoví podle vztahu: M b,rd = χ LT M Rd (6.6) kde χ LT je součinitel vzpěrnosti pro ztrátu stability při ohybu (klopení), závisející na poměrné štíhlosti λ LT ; M Rd návrhový moment únosnosti při působení záporného momentu v příslušné vnitřní podpoře. Hodnoty součinitele vzpěrnosti χ LT se určí podle ČSN EN Moment únosnosti M Rd se pro průřezy třídy 1 nebo 2 určí plastickou teorií. Pro průřezy třídy 3 se určí podle (6.4) jako návrhový záporný moment, který vyvolá buď napětí f sd v tažené výztuži, nebo tlakové napětí f yd ve spodním vláknu ocelového profilu (menší hodnota rozhoduje). Poměrnou štíhlost λ LT lze určit ze vztahu: λ LT = M M Rk cr (6.7) kde M Rk je M cr moment únosnosti spřaženého průřezu stanovený s použitím charakteristických vlastností materiálu; již zmíněný kritický pružný ohybový moment odpovídající ztrátě stability nosníku při ohybu, určený ve vnitřní podpoře příslušného pole, kde je záporný moment největší. 34

11 Stanovení M cr je teoreticky náročnou úlohou a norma neposkytuje podklady pro výpočet tohoto kritického momentu. Uvádí se pouze obecně, že je-li deska spřaženého průřezu spojena s jedním nebo více podpůrnými ocelovými prvky přibližně rovnoběžnými s uvažovaným spřaženým nosníkem, lze pružný kritický moment určit na modelu spojitého otočeného U- rámu. Obr. 15 naznačuje, jak tento model uvažuje příčné vychýlení dolní pásnice způsobující ohyb stojiny a natočení horní pásnice, kterému brání tuhost desky. Jedná se o výpočet kritického momentu nosníku spojitě rotačně poddajně podepřeného. V normě je dále uvedeno, jak lze tuhost tohoto rotačního podepření stanovit. Další postup je nutné vyčíst z odborné literatury (např.[7]). Tyto přesné výpočty se ovšem u pozemních konstrukcí často nahrazují přibližným postupem uvedeným dále. 1 trhliny Obr. 15 Otočený U-rám ABCD odolávající ztrátě stability při ohybu [obr. 6.11] Zjednodušené ověření pro pozemní stavby bez přímého výpočtu Spojitý nosník s průřezy třídy 1, 2 nebo 3 lze pokládat za vyhovující, jsou-li splněny následující podmínky: a) Sousední pole se neliší v délce o více než 20 % délky kratšího pole. Délka konzoly nepřevyšuje o více než 15 % délku přilehlého pole. b) Zatížení je v každém poli rovnoměrné, návrhová hodnota stálého zatížení je větší než 40 % celkového návrhového zatížení. c) Horní pásnice ocelového prvku je připojena k železobetonové nebo spřažené desce spřahovacími prvky. d) Deska je současně připojena k dalšímu podpůrnému prvku přibližně rovnoběžnému s uvažovaným spřaženým nosníkem tak, že tvoří otočený U-rám podle obr. 15. e) Je-li deska spřažená, je pnuta mezi dva rovnoběžné podpůrné prvky uvažovaného otočeného U-rámu. f) V každé podpoře ocelového prvku je dolní pásnice příčně podepřena a jeho stojina je vyztužena. Jinde může být stojina nevyztužena. 35

12 g) Má-li ocelový profil tvar IPE, HE nebo I a nosníky nejsou obetonovány, jejich výška h není větší než limitní výška z tab. 7. h) Je-li ocelový prvek částečně obetonovaný, jeho výška nepřesáhne hodnoty z tab. 7 o více než 200 mm u ocelí pevnostní třídy do S355 a 150 mm u ocelí tříd S420 a S460. Tab. 7 Největší výška (mm) neobetonovaných ocelových nosníků, na něž lze použít kap [tab. 6.1] Ocelový nosník Pevnostní třída oceli S235 S275 S355 S420 a S460 IPE HE I Příčné síly na stojiny Všeobecně Pro nespřažené pásnice spřažených nosníků a pro přilehlou část stojiny lze k určení návrhové únosnosti nevyztužených nebo vyztužených stojin při působení příčných sil v pásnicích použít pravidla uvedená v ČSN EN Stejně tak se postupuje, působí-li příčné síly v kombinaci s ohybem a osovou silou. Ve vnitřních podporách nosníků pozemních staveb navržených s použitím účinné stojiny třídy 2 má být navrženo příčné vyztužení, pokud se neprokáže, že nevyztužená stojina má dostačující únosnost při boulení a borcení Boulení stojiny vyvolané pásnicemi Jde o jev známý z ocelových konstrukcí, kdy je stojina deformací pásnice nucena k vyboulení. U spřažených konstrukcí lze tento jev posuzovat stejně jako u ocelových konstrukcí, tzn. využije se ČSN EN s tou změnou, že se jako plocha A fc uvažuje transformovaná plocha spřažené ocelové pásnice (ocelová pásnice plus betonová deska, která se převede na ocel pomocí poměru modulů pro krátkodobé zatížení). 6.6 Smykové spojení Všeobecně Smykové spojení musí přenést podélnou smykovou sílu mezi betonovou a ocelovou částí, přičemž se nepočítá se soudržností oceli a betonu. Aby se mohl použít již vysvětlený plastický návrh nosníku, musí mít spřahovací prvky dostačující deformační schopnost, umožňující redistribuci smyku mezi jednotlivé spřahovací prvky. V Příloze B se ukáže, že spřahovací prvek lze považovat za tažný v případě, že jeho charakteristická kapacita prokluzu δ uk je nejméně 6 mm. Přivařované trny s hlavou a nastřelované zarážky Hilti tuto podmínku 36

13 splňují, perforovaná lišta jen za určitých okolností. Zejména při plastickém návrhu se na jednom nosníku nemají používat spřahovací prvky s rozdílnou deformační charakteristikou, neboť to vede k přemáhání tužších prvků. Nedoporučuje se to ale ani pro pružný návrh. Spřahovací prvky mají také být schopny zabránit oddělení betonové části od oceli, což se prokazuje tak, že mají odolat tahové síle kolmé k rovině ocelové pásnice, která je rovna nejméně 0,1násobku návrhové smykové únosnosti spřahovacího prvku. Trny, zarážky Hilti i perforovaná lišta i tuto podmínku splňují. Při návrhu smykového spojení je také nutné sledovat přenos síly ze spřahovacích prvků do betonové desky, viz kap U nosníků pozemních staveb navržených plasticky má pro úplné spojení být počet spřahovacích prvků roven nejméně celkové návrhové smykové síle N cf působící v mezním stavu únosnosti mezi kritickými průřezy nosníku (to jsou místa největších momentů a místa podpor), dělené návrhovou únosností jednoho prvku P Rd. Síla N cf je dána menší hodnotou z: N cf = A a f yd (6.15) nebo N cf = A c 0,85f cd + A s f sd (6.16) U spojitého nosníku je třeba u vnitřní podpory přidat ještě sílu v tažené výztuži, jak ukazuje obr. 16. Obr. 16 Kritické průřezy a definice smykové síly při plastickém výpočtu Již bylo zmíněno, že u nosníků pozemních staveb se může také použít u nás dosud málo obvyklé částečné smykové spojení. Zjednodušeně lze říci, že ho lze u nosníků s rozpětím do 25 m a souměrným ocelovým průřezem použít vždy, použije-li se plastický výpočet a alespoň 40 % obvyklých trnů, které by byly potřeba pro úplné spojení. Podrobněji jsou podmínky specifikované v čl normy. Poměr počtu spřahovacích prvků (n) pro částečné spojení ku počtu pro úplné spojení (n f ) se označuje η a má stejný význam jako η na obr. 7 a 8. Již bylo řečeno, že smykové spřahovací prvky se po délce nosníku musí rozmístit tak, aby přenesly podélný smyk mezi ocelí a betonem a tím zabránily oddělení betonu od ocelového nosníku. Uvažuje se přitom odpovídající rozdělení návrhové smykové síly. Tažné spřahovací prvky lze (podle obr. 16) rozmístit mezi kritickými průřezy (podpory a místa největších momentů) pravidelně, pokud: všechny kritické průřezy v uvažovaném poli jsou třídy 1 nebo 2; 37

14 plastický moment únosnosti spřaženého průřezu není větší než 2,5násobek plastického momentu únosnosti samotného ocelového průřezu. Při návrhu provedeném podle teorie pružnosti se spřahovací prvky naopak rozmístí v souladu s podélným smykem, vypočítaným mezi betonovou deskou a ocelovou pásnicí obvyklým vzorcem: V l = V Ed S c /I 1 (6.17) kde V Ed je návrhová hodnota posouvající síly, S c statický moment plochy tlačené části betonové desky k neutrální ose ideálního ocelobetonového průřezu redukovaný součinitelem n, moment setrvačnosti ideálního průřezu bez trhlin. I 1 Podélná posouvající síla V l je podle tohoto vzorce přímo úměrná vertikální posouvající síle. V místech velkých posouvajících sil jsou proto prvky umístěny hustěji než v místech s malými posouvajícími silami. Na první pohled se tak před zabetonováním desky pozná, jakou metodou byl spřažený nosník navržen Podélná smyková síla nosníků pozemních staveb V tomto článku se rekapituluje vše, co bylo řečeno výše: pokud se pro posouzení průřezu použije teorie pružnosti, určí se podélný smyk stejnou teorií, zatímco při návrhu podle teorie plasticity se uváží rozdíl normálové síly v betonu (nebo v konstrukční oceli) na délce mezi kritickými průřezy. Vše bude ještě objasněno v číselných příkladech k tomuto tématu Trny s hlavou v plné desce a v obetonování Trny jsou jediným spřahovacím prostředkem, jehož únosnost je pro průměry mezi 16 a 25 mm stanovena touto normou. Pro všechny ostatní spřahovací prostředky, případně i pro trny s menším nebo naopak větším průměrem, je nutné únosnost určit zkouškami podle Přílohy B této normy. Známí výrobci spřahovacích prvků (např. Hilti) udávají právě výsledky únosnosti ověřené zkouškami. Také pro perforovanou lištu výšky 50 a 100 mm jsou k dispozici únosnosti ověřené zkouškami. V současnosti se na ČVUT zkoušejí i trny menších průměrů než 16 mm; výsledky budou publikovány v odborné literatuře. Návrhová únosnost trnu s hlavou ve smyku, přivařeného automatem, se určí ze vztahů (první vzorec odpovídá porušení trnu, druhý porušení okolního betonu): P Rd = f 2 0,8 u π d /4 γ V (6.18) nebo P Rd 2 0, 29αd fck Ecm = (6.19) γ V 38

15 kde je únosnost dána menší hodnotou. Ve vzorcích značí: α h d sc =0,2 +1 pro 3 h sc / d 4 (6.20) α = 1 pro h sc / d > 4 (6.21) a kde γ V je dílčí součinitel (v ČR = 1,25); d průměr dříku trnu, 16 mm d 25 mm; f u mez pevnosti v tahu materiálu trnu, ne větší než 500 N/mm 2 ; f ck charakteristická válcová pevnost betonu příslušného stáří v tlaku a objemové hmotnosti ne menší než 1750 kg/m 3 ; celková jmenovitá výška trnu. h sc Je-li trn v nějakém konstrukčním prvku současně se smykem namáhán též tahovou silou, určí se návrhová tahová síla na jeden trn F ten ; je-li F ten 0,1P Rd, kde P Rd je návrhová únosnost trnu ve smyku, lze tahovou sílu zanedbat. Je-li F ten > 0,1P Rd, není tento případ pokryt touto normou a je nutné získat výsledky zkouškami Návrhová únosnost trnů s hlavou použitých v pozemních stavbách spolu s profilovanými plechy Jedná se o častou kombinaci používanou u stropních konstrukcí, kde se jako bednění desky použijí trapézové (profilované) plechy. Při výpočtu únosnosti trnu je nutné rozlišit, zda žebra desky jdou rovnoběžně s nosníkem, nebo jsou umístěna kolmo k ose nosníku. V prvním případě jsou trny umístěny v betonu podle obr. 17. Únosnost trnu se oproti únosnosti v plné desce zmenšuje redukčním součinitelem k, který je dán vztahem: b 0 h sc k = 0,6 1 1,0 (6.22) h p h p kde h sc je celková výška trnu, ne větší než h p + 75 mm. Obr. 17 Nosník s profilovaným plechem rovnoběžným s nosníkem [obr. 6.12] Jsou-li žebra desky kolmá k ose nosníku podle obr. 18, redukuje se únosnost součinitelem k t určeným ze vztahu: 39

16 k t 0,7 0 sc = n r b h p h h p 1 (6.23) kde n r je počet trnů v jednom žebru v příčném řezu nosníkem, přičemž se do výpočtů uvažují nejvýše dvě řady. Obr. 18 Nosník s profilovaným plechem kolmo k nosníku [obr. 6.13] Součinitel k t nemá být větší než je hodnota k t,max v tab. 8. Součinitel lze uplatnit, pokud platí: trny jsou v žebrech výšky h p, ne větší než 85 mm a šířky b 0, ne menší než h p a při provaření trnů skrz plech není průměr trnu větší než 20 mm nebo prochází-li trny otvory v plechu, není průměr trnů větší než 22 mm. Tab. 8 Horní limitní hodnoty k t,max redukčního součinitele k t [tab. 6.2] Počet trnů v žebru Tloušťka t plechu (mm) Trny s průměrem ne větším než 20 mm a přivařené skrz plech Profilovaný plech s otvory a trny průměru 19 mm nebo 22 mm n r = 1 1,0 > 1,0 0,85 1,00 0,75 0,75 n r = 2 1,0 > 1,0 0,70 0,80 0,60 0,60 Mají-li spřahovací prvky současně zajistit spřaženou funkci nosníku i spřažené desky, jsou trny nad nosníkem namáhány ve dvou směrech a musí splnit následující podmínku: F P F t 2 2,Rd Pt,Rd 1 (6.24) kde F je návrhová podélná smyková síla způsobená spřaženým chováním nosníku; F t návrhová příčná síla způsobená spřaženým chováním desky; P,Rd a P t,rd jsou odpovídající návrhové smykové únosnosti trnu. 40

17 Jiné spřahovací prvky Již bylo řečeno, že norma obsahuje návod pro výpočet únosnosti pouze pro přivařované trny s průměrem 16 až 25 mm. Pro všechny ostatní používané prvky se musí jejich únosnost ověřit individuálně. Uvedeme zde proto ještě dva často používané spřahovací prvky: přistřelované zarážky Hilti a přivařovanou perforovanou lištu. Výhodou zarážek Hilti je, že pro jejich instalaci není potřeba elektrický proud, jsou proto vhodné např. pro menší rekonstrukce stropů. Perforovanou lištu lze snadno vyrobit a přivařit ve výrobě, nevýhodou ale je, že její použití vylučuje současné použití spojitých profilovaných plechů. Přistřelované zarážky Návrhovou únosnost přistřelovaných kotev HVB (výrobce Hilti) umístěných v plné betonové desce lze uvažovat podle tab. 9. Tab. 9 Návrhová únosnost kotev HVB Kotva Návrhová únosnost Maximální výška plechu [mm] P Rd [kn] b0 hap 1,8 0 h ap <1,8 Minimální výška betonové desky h c [mm] HVB HVB HVB HVB HVB Pro kotvy v žebrové desce je nutné dodržet omezení z tabulky a pro únosnost použít redukční součinitele podle těchto vzorců: žebra kolmo k ose nosníku: α = 0,85 b h 0 c h n h h ap ap ap ale vždy 0,5 α 1,0 n je počet kotev v žebru. 41

18 žebra ve směru osy nosníku: α = 1, 0 pro α b h b 0 h ap > 1,8 0 sc ap = 0,6 pro hap hap h ale vždy 0,5 α 1,0 b h 0 ap 1,8 Redukce platí pro kotvu jakkoli vzhledem k ose nosníku natočenou. U zarážek HVB lze počítat s dostačující tažností, spřažení provedené tímto způsobem je duktilní (tažné). Perforovaná lišta Na ČVUT se posledních deseti letech experimentuje s perforovanými lištami, vyobrazenými na následujícím obrázku. Zatím jsou prověřeny únosnosti dvou typů lišty: nízká (výška 50 mm) a vysoká (výška 100 mm). Charakteristická únosnost lišty 50 mm vysoké s otvory 30 mm je P = , 4 f A Rk ck st Charakteristická únosnost u lišty 100 mm vysoké s otvory 60 mm je P = ,1 f A Rk ck st Ve vzorcích značí: A st f ck pevnost betonu měřená na válcích [MPa], plocha výztuže provlečené otvory lišty [v mm 2 /mm]. Uvažuje se výztuž s mezí kluzu f sk = 490 MPa 42

19 Po dosazení příslušných hodnot vychází únosnost v N/mm délky lišty. Statistickým rozborem byl pro nízkou lištu zjištěn součinitel γ v = 1, 4, pro vysokou lištu γ v = 1, 25. Přitom platí obvyklý vztah pro návrhovou únosnost PRd = PRk γ v Lištu obecně nelze považovat za dostatečně tažný prvek spřažení ve smyslu ČSN EN , protože při zkouškách na vzorcích podle Přílohy B se tažnost (prokluz δ při dosažení P Rk ) pohybuje mezi 2 až 7 mm, přičemž s větším množstvím výztuže procházející otvory (A st ) tažnost vzrůstá. Protože hraniční hodnotou je prokluz 6 mm, je vhodné bezpečně navrhovat nosníky s lištou podle teorie pružnosti. Více informací o liště je v [14], [15], [16], [17] Detaily smykového spojení a vliv montáže Pro trny platí řada podmínek, jejichž splnění zajišťuje správnou funkci trnů. Tak např. vzdálenost povrchu spřahovacího prvku, který brání nadzvednutí desky (např. spodní strana hlavy spřahovacího trnu), od dolní výztuže nemá být menší než 30 mm, viz obr. 19. Povrch hlavy trnů může být zalícován s povrchem desky, častěji se ale požaduje krytí hlavy betonem, které má být alespoň 20 mm. Při rozmísťování trnů je také vždy nutné dbát na to, aby se beton dal dobře zhutnit; zejména se jedná o oblast u paty trnů, kde je namáhání betonu největší. Při betonování je nutné vyhnout se situaci, kdy by částečně zatvrdlý beton (s pevností pod 20 MPa) byl zatěžován nebo vystaven deformacím. Je-li řada trnů provedena podél okraje betonové desky, má se příčná výztuž zakotvit v betonu mezi okrajem desky a přilehlou řadou spřahovacích prvků. Je-li vzdálenost mezi okrajem desky a osou nejbližší řady spřahovacích prvků menší než 300 mm, mají se dodržet doporučení specifikovaná v normě, aby se zabránilo podélnému rozštěpení betonové pásnice, způsobenému spřahovacími prvky: Je-li použita deska s náběhy, má okraj náběhu ležet mimo linie vynesené pod úhlem 45 stupňů od vnějšího okraje spřahovacího prvku (viz obr. 19), vzdálenost okraje náběhu od spřahovacího prvku (krytí) nemá být menší než 50 mm a pruty příčné výztuže se umístí v náběhu ve vzdálenosti alespoň 40 mm pod povrchem spřahovacího prvku, který odolává nadzvednutí. 43

20 Obr. 19 Detaily [obr. 6.14] Protože spojení betonové desky s nosníkem často zajišťuje stabilitu nosníku nebo jeho částí, musí rozteče trnů splňovat určité podmínky. Tak u tlačené pásnice nemá být rozteč (osová vzdálenost) ve směru působícího tlaku větší než: pro plnou desku: 22tf 235 f y ; pro žebrovou desku s žebry napříč nosníku: 15tf 235 f y ; kde t f je tloušťka pásnice; f y jmenovitá mez kluzu pásnice v MPa. U pozemních staveb nemá být podélná rozteč trnů větší než šestinásobek celkové tloušťky desky a zároveň ne větší než 800 mm. Čistá (nikoli osová) vzdálenost od okraje tlačené pásnice ke krajní řadě spřahovacích prvků nemá být větší než 9tf 235 f y. Trny ale nemají být rozmístěny ani příliš hustě, aby se při přenášení sil nebo případném porušení navzájem neovlivňovaly: rozteč ve směru smykové síly nemá být menší než 5d; rozteč ve směru napříč ke smykové síle nemá být menší než 2,5d v plné desce a 4d v ostatních případech. Existují určité technologické požadavky pro přivařování trnů. Kromě zajištění dostatečného příkonu elektrického proudu (zdroj musí být dostatečně tvrdý ) je také nutno dbát na to, aby nedošlo k nadměrné deformaci pásnice na kterou se trny přivařují. Proto se nemá používat příliš tenká pásnice, její tloušťka musí odpovídat průměru přivařovaného trnu. Lze to definovat tak, že kromě případů kdy jsou trny umístěny přímo nad stojinou, nemá být průměr přivařeného trnu větší než 2,5násobek tloušťky pásnice. Nelze-li uvedené požadavky dodržet, je vhodné přesvědčit se zkouškami, jak bude přivařování probíhat. Trn také nemá být příliš blízko okraje pásnice, za krajní hodnotu se považuje 20 mm. Pro volbu samotného trnu platí rovněž určitá omezení. Tak např. celková výška trnu nemá být po přivaření menší než 3d, kde d je průměr dříku trnu, hlava trnu nemá mít průměr menší než 1,5d a výšku menší než 0,4d. U tažených prvků namáhaných na únavu nemá být průměr přivařeného trnu větší než 1,5násobek tloušťky pásnice, ke které se přivařuje, pokud zkoušky nepotvrdí dostatečnou únavovou únosnost trnu ve smyku. Toto pravidlo se uplatní i u trnů přivařených přímo nad stojinou. U žebrových desek vybetonovaných do profilovaného plechu má trn přesahovat nad horní hranu plechu alespoň 2d, a nejmenší šířka žeber vyplněných betonem má být alespoň 44

21 50 mm, měřeno uprostřed výšky žebra. Mají-li profilované plechy v dolní pásnici střední žebírko, umísťují se trny střídavě vlevo a vpravo od tohoto žebírka Podélný smyk v betonových deskách Je zřejmé, že sílu z trnů nebo jiných spřahovacích prvků je nutné dále roznést do betonové desky, čemuž kromě tloušťky desky musí odpovídat také příčná výztuž v desce. Plochy možného smykového porušení desky jsou naznačeny na obr. 20. Návrhové podélné smykové napětí pro kteroukoli možnou plochu smykového porušení desky ν Ed nesmí překročit návrhovou podélnou smykovou pevnost, která se určí podle ČSN EN Prochází-li smyková plocha kolem trnů (např.smyková plocha b-b na obr. 20), má se jako délka smykové plochy uvažovat rozměr h f, za který se považuje (2h sc + průměr hlavy trnu) pro trny v jedné řadě nebo trny vystřídané a (2h sc + s t + průměr hlavy trnu) pro trny umístěné v párech. Účinná příčná výztuž na jednotku délky nosníku A sf / s f se uváží podle obr. 20, kde A b, A t a A bh jsou plochy výztuže na jednotku délky nosníku a s f vzdálenost trnů v podélném směru. typ a-a b-b c-c d-d A sf /s f A b +A t 2A b 2A b 2A bh Obr. 20 Typické plochy možného smykového porušení [obr. 6.15] Pokud se použijí profilované plechy a smyková plocha prochází tloušťkou desky (např. smyková plocha a-a na obr. 21), má se rozměr h f uvažovat jako tloušťka betonu nad plechem. Použijí-li se plechy položené napříč k nosníkům a návrhová únosnost trnů se určí s použitím redukčního součinitele k t podle 6.6.4, nemusí se uvažovat smyková plocha b-b na obr. 21. Použijí-li se plechy s mechanickým nebo třecím spojením položené napříč k nosníkům spojitě přes horní pásnici nosníku, může se jejich příspěvek k příčnému vyztužení pro smykovou plochu typu a-a započítat způsobem popsaným v normě. 45

22 typ a-a b-b c-c d-d A sf /s f A t 2A b 2A b A t + A b Obr. 21 Typické plochy možného smykového porušení při použití profilovaného plechu [obr. 6.16] Příklad 6.1 Navrhněte stropní nosníky na rozpětí 7,5 m, vzájemná vzdálenost nosníků je 2,0 m. Zatížení stálé představuje pouze vlastní tíha konstrukce, proměnné užitné q k = 4,0 kn/m 2. Nosník je z oceli s mezí kluzu f y = 275 MPa, beton má válcovou pevnost v tlaku f ck = 20 MPa. Železobetonová deska má konstantní tloušťku 70 mm. Nosník není při stavbě podpírán. Jako spřahovací prvky se použijí trny a alternativně perforovaná lišta. Použije se ocel S275 a beton C20/25. Mezní stav únosnosti Stálé zatížení: g k = ,07 + 0,22 = 3,44 kn/m Proměnné zatížení: g d = 1,35 3,44 = 4,64 kn/m q k = 2 4 = 8 kn/m q d = 1,5 8 = 12 kn/m Moment uprostřed: M Ed = 0,125 16,64 7,5 2 = 117 knm Zvolíme ocelový profil IPE 200. Ocel je u prostého nosníku namáhána tahem, jedná se tedy automaticky o průřez třídy 1, tudíž se provede plastický výpočet. Návrhové pevnosti ocel f yd = 275/1,0 = 275 MPa beton f cd = 20/1,5 = 13,3 MPa Napětí při dosažení plastické únosnosti v ohybu je na obrázku. 46

23 Účinná šířka desky: b eff = 7500/4 = 1875 mm Poloha neutrální osy (z rovnováhy sil): Moment únosnosti: x= =37 mm ,85 13,3 M pl,rd = (170 37/2) = 118, Nmm = 118,6 knm > M Ed = 117 knm Spřažení Použijí se trny průměru 16 mm z oceli s mezí pevnosti f u =370 MPa. Trny budou po přivaření 50 mm vysoké (krytí betonem 20 mm). Únosnost trnu v plné desce: 2 π 16 PRk = 0,8 370 = N 4 2 P = 0, 29 0, = N Rk α = 0,2(h/d + 1) = 0,2(50/16 + 1) = 0,825 P P Rk Rd = 46,6 kn 46,6 = = 37,3 kn 1,25 Na polovině rozpětí je potřeba přenést sílu: N cf = = 783,2 103 N = 783,2 kn Potřebný počet trnů: n f 783,2 = = 21 37,3 Trny budou v jedné řadě, jejich vzdálenost v podélném směru tudíž bude 3750/21 = 180 mm. Mezní stav použitelnosti Průhyb při betonování desky: δ = 5 3, / , = 35 mm (předpokládá se, že se tento průhyb vyrovná nadvýšením ocelového nosníku) 47

24 Průhyb spřaženého nosníku (pružný výpočet): n = E a /E c = /(29000/2) = 14,5 b eff /n = 1875/14,5 = 129 mm x = ( )/( ) = 67 mm I 1 = 19, ( /12) = 62, mm 4 Napětí v mezním stavu použitelnosti v dolních vláknech oceli: Účinek čerstvého betonu: M Ed = 0,125 3,44 7,5 2 = 24,2 knm σ a = 24, / = 124,7 MPa Účinek proměnného zatížení: M Ed = 0, ,5 2 = 56,25 knm σ a = 56, /62, = 183,6 MPa Napětí v dolní pásnici celkem: σ a = 124, ,6 = 308,3 MPa > 275 MPa Ukazuje se, že v mezním stavu použitelnosti dochází k plastifikaci nosníku, což není přípustné, a navržený profil IPE 200 tedy nelze využít. Pro profil IPE 220 bude: 48

25 x = ( )/( ) = 74 mm I 1 = 27, ( /12) = 82, mm 4 σ a = 24, / , /82, = 96, ,1 = 243,1 MPa < 275 MPa σ c = 56, /82, ,5 = 3,4 MPa < 0,85 13,3 = 11,4 MPa Nosník s tímto ocelovým průřezem je v mezním stavu únosnosti pružný a pro výpočet průhybu lze použít standardní výpočet. Průhyb při betonování δ = 5 3, / , = 24 mm (lze vyrovnat nadvýšením) průhyb od proměnného zatížení δ = / , = 19 mm < L/250 návrh vyhovuje. Alternativně se nabízí použít spřažení perforovanou lištou výšky 50 mm. Při spřažení lištou ale nelze použít plastický výpočet. Zjevně proto bude nutné ještě zvětšit ocelový průřez, vyzkoušíme IPE 240. Při pružném výpočtu bude v mezním stavu únosnosti: napětí v ocelovém nosníku při působení stálého zatížení M g,ed = 0,125 4, = 32,6 knm σ a = 32, / = 100,6 MPa napětí ve spřaženém nosníku při působení proměnného zatížení M q,ed = 0, = 84,37 knm x = ( )/( ) = 82 mm I 1 = 38, ( /12) = 108, mm 4 σ a = 84, /108, = 177,8 MPa σ c = 84, /14,5 108, = 4,4 MPa 49

26 Napětí v dolním vláknu ocelového průřezu celkem: σ a = 100, ,8 = 278,4 MPa se přibližně rovná návrhové pevnosti oceli (275 MPa), a lze proto návrh považovat za vyhovující. Průběh napětí je vynesen na obrázku na předchozí stránce. Průhyb již nekontrolujeme, protože zjevně vyhoví. Únosnost spřahovací lišty bez výztuže protažené otvory (A st = 0) je P Rk = ,4f ck + 797A st = ,4 20 = 180 N/mm P Rd = 180/1,4 = 128 N/mm Posouvající síla u podpory je u spřaženého nosníku: V = 0,5 12 7,5 = 45 kn Statický moment betonové pásnice k neutrální ose: S c = = 424, mm 3 Podélná posouvající síla mezi betonovou deskou a ocelovou pásnicí u podpory je V l = V S c /I 1 = , /108, = 176 N/mm < 180 N/mm Spřažení tudíž pevnostně vyhovuje. Rekapitulace Vyhovuje IPE trnů, nebo IPE spřahovací lišta 50 mm vysoká. Příklad 6.2 Navrhněte stropní nosníky na rozpětí 6 m, vzájemná vzdálenost nosníků je 2,5 m. Zatížení stálé g k = 2,85 kn/m 2 (z toho samotná betonová deska 1,55 kn/m 2 ), proměnné užitné q k = 3,0 kn/m 2. Nosník je z oceli s mezí kluzu f y = 235 MPa, beton má válcovou pevnost v tlaku f ck = 25 MPa. Žebrová deska je vybetonována do plechů VSŽ vysokých 50 mm, tloušťka desky nad povrchem plechů je také 50 mm. Nosník není při stavbě podpírán. Mezní stav únosnosti Zatížení: q = 1,35 2,5 2,85 +1,5 2,5 3 = 20,87 kn/m d Moment uprostřed: 1 2 M Ed = 20, 87 6 = 93, 9 kn/m 8 L 6000 Účinná šířka desky: beff =2 be =2 =2 =1500mm 8 8 Zvolíme IPE 180. Ocel je v tahu, jedná se automaticky o průřez třídy 1, a tudíž se bude jednat o plastický návrh. Napětí při dosažení plastické únosnosti je na obrázku na další stránce. 50

27 Poloha neutrální osy (z rovnováhy sil): x= =26mm , 2 Moment únosnosti: Spřažení M pl,rd = (190 26/2) = 99, Nmm = 99,4 knm > M Ed = 93,9 knm Použijí se trny průměru 18 mm z oceli s mezí pevnosti f u = 340 MPa. Trny jsou rozmístěny podle obrázku, tj. 2 ks na 600 mm délky nosníku. Únosnost trnu v plné desce: 2 π 18 PRk = 0,8 340 = N (rozhoduje) 4 2 P = 0, = N Rk P =69,2kN Rk 69, 2 P Rd = = 55, 4 kn 1, 25 Redukovaná únosnost trnu v žebrové desce, žebra kolmo k ose nosníku: 0, 7 68,8 80 kt = 1 = 0, P = 0,578 55,4 = 32,0 kn Rd Na polovině rozpětí je potřeba přenést sílu: N cf 3 = = 561,6 10 N = 561,6 kn 51

28 Potřebný počet trnů: n f 561,6 = =18 32,0 Z obrázku na předchozí stránce je vidět, že na délce 600 mm lze (při jedné řadě trnů) na nosník umístit nejvýše dva trny, tudíž na polovině rozpětí (3000 mm) může být nejvýše 10 trnů, což je méně než požadovaných 18. Při tomto počtu trnů tedy půjde o částečné smykové spojení. Podmínka pro využití částečného spojení (čl normy) je splněna, neboť: n 10 η = = = 0,55> 0,4 Le = 25m > 6m n 18 f Moment únosnosti pro IPE 180: W pl = mm 3 M pl,a,rd = = 39, Nmm = 39,0 knm Moment únosnosti spřaženého nosníku při použití deseti trnů na polovině rozpětí bude: M Rd = M pl,a,rd + (M pl,rd M pl,a,rd ) η= 39,0 + (99,4 39,0) 0,55 = 72,2 knm < 93,9 knm Nosník tudíž nevyhovuje a návrh je nutné změnit. Použijeme větší ocelový profil IPE 220: Nová poloha neutrální osy: x= =37mm ,2 a momenty únosnosti: M pl,rd = (210 37/2) = 150, Nmm = 150,3 knm < 2,5 M pl,a,rd = = 2,5 67,2 = 168 knm M pl,a,rd = = 67, Nmm = 67,2 knm M Rd = 67,2 + (150,3 67,2) 0,55 = 112,9 knm > M Ed = 93,9 knm nosník vyhovuje Mezní stav použitelnosti a) Průhyb při betonování desky: zatížení ( γ f = 1,0) : vlastní tíha 0,26 kn/m beton desky 2,5 1,55 = 3,88 kn/m celkem 4,13 kn/m 52

29 Průhyb δ = 5gL 4 /384EI a = 5 4, / , = 12,0 mm Napětí σ a = 4, / = 73,7 MPa b) Průhyb spřaženého nosníku (pružný výpočet): n = E a /E c = /(30500/2) = 13,8 e = ( ( /13,8))/( ( /13,8)) = 225 mm I 1 = 27, ((1500/12) ) = 99, mm 4 zatížení: zbytek stálého 2,5 (2,85 1,55) = 3,25 kn/m proměnné zatížení 2,5 3 = 7,50 kn/m celkem 10,75 kn/m σ 4 10, = 225 = 109,3 MPa 8 99,6 10 a 6 Σ σ a = 73,7 +109,3 = 183,0 MPa < 235 MPa nosník je v mezním stavu použitelnosti pružný δ 5 10, = =8,7 mm ,6 10 c 6 4 Průhyb celkem: δ = 12,0 +8,7 = 20,7 mm Vliv částečného spojení na zvětšení průhybu lze v tomto případě zanedbat, neboť η = 0,55 > 0,5. Rekapitulace Nosník IPE 220, žebrová deska mm, 20 trnů celkem, průhyb 20,7 mm (lze případně zmenšit nadvýšením) 53

30 Příklad 6.3 Navrhněte průvlak nesoucí dva stropní nosníky z předchozího příkladu. Zatížení i materiály zůstávají stejné jako u příkladu 6.2. Žebra desky jsou rovnoběžná s osou nosníku. Průvlak nebude během montáže podepřen. Mezní stav únosnosti Zatížení: F = 20,87 6 = 125,2 kn d g d =0,4kN/m 1 2 Moment uprostřed M Ed = 125,2 2,5 + 0,4 7,5 = 315,8 knm 8 Účinná šířka betonové desky: b eff = 7500/4 = 1875 mm Zvolíme IPE 330: Spřažený nosník v řezu je na obrázku. Vzdálenost neutrální osy od povrchu desky se určí z rovnováhy sil. Ve výpočtu neuvažujeme beton v žebrech. Poloha neutrální osy x= =55mm ,2 Moment únosnosti pro úplné spojení: M pl,rd = (265 50/2) = 353, Nmm = 353,0 knm > 315,8 knm Spřažení Trny průměru 18 mm v žebrech desky podle obrázku Redukce únosnosti pro trn v podélném žebru: k Únosnost trnu: t Rd 68,8 80 =0,6 1 =0, P = 0, , 4 = 27, 4 kn 54

31 Síla k přenesení na kritické délce rovné polovině rozpětí: 3 Ncf = = 1471,1 10 N = 1471,1 kn 1471,1 To odpovídá n f = =54 trnům na polovině rozpětí 27,4 Budou-li trny v nejhustší možné rozteči 5d = 5 18 = 90 mm, umístí se jich na průvlak (na polovinu rozpětí) celkem n = = 41 a půjde tedy opět o částečné smykové spojení, neboť n 41 η = = = 0,76 n 54 f Pro IPE 330: 3 3 Wpl = mm M pl,a,rd = = 188,9 knm Moment únosnosti zpraženého průřezu snížený v důsledku částečného spojení: Rd pl,a,rd pl,rd pl,a,rd ( ) M = M + ( M M ) η = 188, ,0 188,9 0,76 = 313,6 knm 315,8 knm lze považovat za vyhovující. Mezní stav použitelnosti Zatížení čerstvým betonem a vlastní tíhou nosníku (γ f = 1,0) : nese IPE 330 F = 1,55 2,5 6 = 23,25 kn g =0,4kN/m 1 δa = 0,355 F L + 0,013 g L E I a = 0, ,013 0, = 14,7 mm δ 3 4 a 3 6 Zatížení spřaženého nosníku: ( ) F = 2,85 1,55 2,5+3 2,5 6 = 64,5 kn Průřez pro pružný výpočet (započítáme jedno žebro desky) je na obrázku. n =13, ( ,8 355) 13,8 e = = ( ,8) 13,8 = 291 mm 55

32 ,8 3 2 I1 = , , I =308,110 mm Prověříme napjatost v provozním stavu: montážní stav: spřažený nosník: 1 M 8 2 Ed = 2,5 13,25 + 0,4 7,5 = 35,6 knm M = 2,5 64,5 = 161,2 knm Ed Napětí: dolní vlákna ocelového nosníku: σ , , = + = 202, 2 MPa < f 3 6 y = 235 MPa ,1 10 horní vlákna betonové desky: 6 161, σ = = 5,3 MPa < 0,85 f 6 ck = 0,85 25 = 21,25 MPa 13,8 308,1 10 Nosník působí v provozním stavu pružně. Průhyb 3 3 0, , δc = = 14,9 mm ,1 10 Podélná posouvající síla v krajní třetině nosníku: ( , ) V S 13,8 Vl = = = 165 N / mm I 6 l 308,1 10 Síla na jeden trn (rozteče 90 mm): P = = N < P = N Protože současně η =0,76>0,5, lze vliv prokluzu ve spřažení na průhyb zanedbat. Průhyb celkem l 7500 δ = δa + δ c = 14,7 +14,9 = 29,6 mm < = = 30,0 mm Rd 56

33 Příklad 6.4 Nosníky z příkladu 6.2 navrhněte jako spojité 5 x 6 m. Zatížení i materiály jsou stejné jako v příkladu 6.2. Nosníky nebudou při betonování podepřeny. Mezní stav únosnosti Uvážíme dva zatěžovací stavy: stálé nahodilé g q d d = 1,35 2,5 2,85 = 9,62 kn / m = 1,5 2,5 3,0 = 11, 25 kn / m Zřejmě bude vyhovovat válcovaný nosník (pravděpodobně menší než IPE 220, potřebné pro prosté pole), který bude i u vnitřních podpor možno zařadit do třídy 1. Ohybové momenty pro nosník konstantního průřezu redistribuujeme podle tab. 5.1 normy. Výsledky jsou na obrázcích: Rozhodující momenty pro dimenzování: v poli: M =60,4kNm Ed v podpoře: M =51,0kNm Ed Účinná šířka desky: krajní pole: vnitřní podpora: Ohybové momenty: b b eff eff 0, = = 1200 mm 4 0, = = 750mm 4 57

34 Vyzkoušíme průřez IPE 200: Průřez v poli: x= =39mm ,2 M pl,rd ( ) 6 = /2 = 120,9 10 Nmm = 106,5 knm > M = 60, 4 knm Průřez v podpoře: výztuž 10 mm á 200 mm; f sk = 500 MPa Ed Poloha neutrální osy (viz obrázek) nalezena zkusmo. Kontrola: N a1 = N a2 + N s 3 ( ) N a1 = , ,5 5,6 = N 3 Na2 = Na1 = N Ns 2 π 10 3 = 3 434,8 = N poloha správná { ( ) } 6 = , ,5 5,6 102 = 69,2 10 Nmm = M pl,rd = 69,2 knm 51,0 knm 58

35 Kontrola zatřídění průřezu: c 50 pásnice: = 10 splněno t 8,5 stojina: d = 159 mm αd = 125 mm 125 α = =0,8 159 d = = 28 = = 45 splněno t 5,6 α 0,8 Průřez skutečně patří do třídy 1. Kontrola stability (klopení). Musí být dodrženy podmínky: stejně dlouhá pole: splněno rovnoměrné zatížení; stálé alespoň 40 % celkového: zde 8,55/19,05 = 0,44; splněno horní pásnice spojena s betonovou deskou: splněno nosník IPE 200 vyhovuje tabulce z normy: splněno Všechny podmínky jsou splněny, a nosník proto není nutno kontrolovat na klopení. Spřažení Nosník se rozdělí na úseky podle obrázku. Síly při plném smykovém spojení: úsek 1: úsek 2: 3 cf = = N cf = = N N N atd. Potřebné počty trnů (únosnost trnu v žebru podle příkladu 6.2): 670 úsek 1: n f = = 21 ks úsek 2: n f = = 24 ks 32 Použije se následující počet spřahovacích trnů (v každém žebru dvojice): 2700 Pro úsek 1: n = 2=9 jde tedy opět o částečné smykové spojení, neboť

36 9 η = = 0,43 > 0,4 21 Únosnost pro částečné spřažení: IPE 200: M pl,a,rd = = 51,7 knm M Rd = 51,7 + (120,9 51,7) 0,43 = 81,5 knm > 60,4 knm Obdobně pro úsek 2: 3300 n = 2= η =11/24=0,46 M Rd = 51,7 + (69,2 51,7) 0,46 = 59,8 knm > 51,0 knm nosník vyhovuje Mezní stav použitelnosti a) Průhyb při betonování Průhyb v krajním poli: δa = ql 0, 0625 ML E I 384 δ a = 4, , , = 8,8 mm , a 3 6 b) Průhyb spřaženého nosníku průřez v poli: ,8 e = = 206 mm ( ) 13,8 60

37 I1 = 19, = 73,0 10 mm 13,8 12 průřez v podpoře: e = = 113 mm I = 19, = 25,7 10 mm Součinitel z obr. 27: -0,35 0,35 - EI a 1 73,0 f1 = = = 0,69 EI a 2 25,7 Největší napětí v ocelovém nosníku v provozním stavu: , ,7 10 σa = + 13 = 263,0 MPa > f 3 6 y = 235 MPa ,7 10 U vnitřní podpory dochází i v provozním stavu k plastifikaci průřezu. Protože k plastifikaci dochází až po zatvrdnutí betonu, je f =0,7. 2 Redistribuce momentů: 4 Průhyb: δ = 10, , , = 8,9 mm Vliv prokluzu ve spřažení není potřeba uvažovat, neboť: η >0,5 L 6000 Průhyb celkem: δ = 8,8 + 8,9 = 17,7 mm = = 24,0 mm Rekapitulace IPE 200; žebrová deska mm, výztuž u podpor 10 mm, průhyb 17,7 mm, 20 trnů v jednom poli spojitého nosníku. 61

38 6.7 Spřažené sloupy a spřažené tlačené prvky Všeobecně Tvary vhodné pro spřažené ocelobetonové sloupy jsou na obr. 22. Poznamenává se, že dále uváděná ustanovení normy se dají použít jen pro sloupy z oceli tříd S235 až S460 a běžného betonu pevnostních tříd C20/25 až C50/60, u nichž je poměr δ vyjadřující příspěvek oceli, viz dále vzorec (6.38), v rozmezí: 0,2 δ 0,9 (6.27) Únosnost spřaženého sloupu lze stanovit obecnou metodou, která se hodí pro sloupy s nesouměrným průřezem, nebo je k dispozici zjednodušená metoda, použitelná pro v praxi nejčastěji se vyskytující sloupy s dvojose souměrným průřezem. Zde se budeme zabývat pouze touto zjednodušenou metodou. Účinky lokálního vyboulení ocelové části sloupu na jeho únosnost se obecně musí vzít v úvahu, dodrží-li se ale rozměry podle tab. 10, k vyboulení nedojde. (a) (b) (c) (d) (e) (f) Obr. 22 Typické průřezy spřažených sloupů a značení [obr. 6.17] 62

39 Tab. 10 Největší hodnoty poměrů (d/t), (h/t) a (b/t f ), kde f y je v N/mm 2 [tab. 6.3] Průřez max (d/t), max (h/t) a max (b/t) Duté kruhové ocelové průřezy max (d/t) = f y Duté pravoúhlé ocelové průřezy max (h/t) = f y Částečně obetonované průřezy max (b/t f ) = f y Obecná metoda navrhování Obecná metoda je popsána v normě, ale v praxi se obvykle vystačí se zjednodušeným postupem Zjednodušená metoda návrhu Použití této metody je omezeno na prvky s dvojose souměrným a prizmatickým průřezem a pro sloupy, jejichž poměrná štíhlost splňuje podmínku: λ 2,0 (6.28) a poměr výšky h c ku šířce b c průřezu je v rozmezí 0,2 h c / b c 5,0. 63

40 U plně obetonovaných ocelových průřezů podle obr. 22 a má tloušťka krytí betonem splnit následující omezení: max c z = 0,3 h max c y = 0,4 b (6.29) Podélná betonářská výztuž, kterou lze ve zjednodušené metodě stanovení únosnosti započítat, nemá být větší než 6 % plochy betonu. Je-li větší, započítá se bezpečně jen 6 %. Únosnost spřaženého průřezu v tlaku se určí plastickým výpočtem jako součet únosností jeho částí: N pl,rd = A a f yd + 0,85A c f cd + A s f sd (6.30) Výraz (6.30) se použije u obetonovaných a částečně obetonovaných ocelových profilů. Pro duté průřezy vybetonované uvnitř se součinitel 0,85 nahradí 1,0. Únosnost spřaženého průřezu při současném působení tlaku a ohybu lze vypočítat za předpokladu obdélníkových průběhů napětí podle obr. 23 (všechna vlákna oceli dosahují f yd, resp. f sd u výztuže, u tlačeného betonu je dosažena hodnota 0,85f cd ). Pro měnící se poměr síly a momentu lze určit interakční závislost. Za povšimnutí stojí, že největší únosnost v ohybu je spojena s určitým předpětím normálovou silou, viz bod D na obr. 24. To způsobuje beton ve spřaženém průřezu. Na obr. 23 je ještě vyznačen stav, kdy je stojina ocelového průřezu částečně vytížena smykem, jak se probíralo u nosníků. Ve skutečnosti ale je u sloupů smyk zpravidla zanedbatelný. Obr. 23 Interakční závislost při působení tlaku a ohybu v jedné rovině [obr. 6.18] Interakční křivku lze pro obvyklé průřezy najít v odborné literatuře (u nás např. [7]), případně ji lze nahradit polygonem z obr. 24, kde se vpravo ukazují příklady rozdělení napětí pro plně obetonovaný ocelový průřez a typické body A až D. Polygon lze získat výpočtem v ruce, zatímco určit plynulou křivku je pracnější, dostane se postupným posouváním polohy neutrální osy v průřezu. Závislost lze ale jednoduše zprogramovat. Již bylo zmíněno, že síla v tlačeném betonu N pm,rd uvedená na obr. 24 se stanoví jako 0,85f cd A c pro plně obetonované i pro částečně obetonované průřezy a jako f cd A c pro betonem vyplněné duté průřezy. Pro betonem vyplněné kruhové ocelové trubky lze navíc 64

9 Spřažené desky s profilovaným plechem v pozemních stavbách

9 Spřažené desky s profilovaným plechem v pozemních stavbách 9 Spřažené desky s profilovaným plechem v pozemních stavbách 9.1 Všeobecně 9.1.1 Rozsah platnosti Tato kapitola normy se zabývá spřaženými stropními deskami vybetonovanými do profilovaných plechů, které

Více

Boulení stěn při normálovém, smykovém a lokálním zatížení (podle ČSN EN 1993-1-5). Posouzení průřezů 4. třídy. Boulení ve smyku, výztuhy stěn.

Boulení stěn při normálovém, smykovém a lokálním zatížení (podle ČSN EN 1993-1-5). Posouzení průřezů 4. třídy. Boulení ve smyku, výztuhy stěn. 3. Stabilita stěn. Boulení stěn při normálovém, smykovém a lokálním zatížení (podle ČSN EN 1993-1-5). Posouzení průřezů 4. třídy. Boulení ve smyku, výztuhy stěn. Boulení stěn Štíhlé tlačené stěny boulí.

Více

9. Spřažené ocelobetonové nosníky Spřažené ocelobetonové konstrukce, návrh nosníků teorie plasticity a pružnosti.

9. Spřažené ocelobetonové nosníky Spřažené ocelobetonové konstrukce, návrh nosníků teorie plasticity a pružnosti. 9. Spřažené ocelobetonové nosníky Spřažené ocelobetonové konstrukce, návrh nosníků teorie plasticity a pružnosti. Spřažené ocelobetonové konstrukce (ČSN EN 994-) Spřažené nosníky beton (zejména lehký)

Více

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování 2 Materiály charakteristiky potřebné pro navrhování 2.1 Úvod Zdivo je vzhledem k velkému množství druhů a tvarů zdicích prvků (cihel, tvárnic) velmi různorodý stavební materiál s rozdílnými užitnými vlastnostmi,

Více

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ 7. cvičení ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ V této kapitole se probírají výpočty únosnosti průřezů (neboli posouzení prvků na prostou pevnost). K porušení materiálu v tlačených částech průřezu dochází: mezní

Více

Únosnosti stanovené níže jsou uvedeny na samostatné stránce pro každý profil.

Únosnosti stanovené níže jsou uvedeny na samostatné stránce pro každý profil. Směrnice Obsah Tato část se zabývá polyesterovými a vinylesterovými konstrukčními profily vyztuženými skleněnými vlákny. Profily splňují požadavky na kvalitu dle ČSN EN 13706. GDP KORAL s.r.o. může dodávat

Více

PROFILY S VLNITOU STOJINOU POMŮCKA PRO PROJEKTANTY A ODBĚRATELE WT PROFILŮ

PROFILY S VLNITOU STOJINOU POMŮCKA PRO PROJEKTANTY A ODBĚRATELE WT PROFILŮ Průběžná 74 100 00 Praha 10 tel: 02/67 31 42 37-8, 02/67 90 02 11 fax: 02/67 31 42 39, 02/67 31 53 67 e-mail:kovprof@ini.cz PROFILY S VLNITOU STOJINOU POMŮCKA PRO PROJEKTANTY A ODBĚRATELE WT PROFILŮ verze

Více

7 Prostý beton. 7.1 Úvod. 7.2 Mezní stavy únosnosti. Prostý beton

7 Prostý beton. 7.1 Úvod. 7.2 Mezní stavy únosnosti. Prostý beton 7 Prostý beton 7.1 Úvod Konstrukce ze slabě vyztuženého betonu mají výztuž, která nesplňuje podmínky minimálního vyztužení, požadované pro železobetonové konstrukce. Způsob porušení konstrukcí odpovídá

Více

10 Navrhování na účinky požáru

10 Navrhování na účinky požáru 10 Navrhování na účinky požáru 10.1 Úvod Zásady navrhování konstrukcí jsou uvedeny v normě ČSN EN 1990[1]; zatížení konstrukcí je uvedeno v souboru norem ČSN 1991. Na tyto základní normy navazují pak jednotlivé

Více

Obr. 1 Stavební hřebík. Hřebíky se zarážejí do dřeva ručně nebo přenosnými pneumatickými hřebíkovačkami.

Obr. 1 Stavební hřebík. Hřebíky se zarážejí do dřeva ručně nebo přenosnými pneumatickými hřebíkovačkami. cvičení Dřevěné konstrukce Hřebíkové spoje Základní pojmy. Návrh spojovacího prostředku Na hřebíkové spoje se nejčastěji používají ocelové stavební hřebíky s hladkým dříkem kruhového průřezu se zápustnou

Více

PRVKY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

PRVKY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ DOC. ING. LADISLAV ČÍRTEK, CSC PRVKY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ MODUL M05 NAVRHOVÁNÍ JEDNODUCHÝCH PRVKŮ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU

Více

4. Tenkostěnné za studena tvarované prvky. Návrh na únavu OK.

4. Tenkostěnné za studena tvarované prvky. Návrh na únavu OK. 4. Tenkostěnné za studena tvarované prvky. Návrh na únavu OK. Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, navrhování z hlediska MSÚ a MSP. Návrh na únavu: zatížení, Wöhlerův přístup a

Více

PLÁŠŤOVÉ PŮSOBENÍ TENKOSTĚNNÝCH KAZET

PLÁŠŤOVÉ PŮSOBENÍ TENKOSTĚNNÝCH KAZET ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Doktorský studijní program: STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ Studijní obor: POZEMNÍ STAVBY Ing. Jan RYBÍN THE STRESSED SKIN ACTION OF THIN-WALLED LINEAR TRAYS

Více

Řešené příklady INFASO + Obsah. Kotvení patní a kotevní deskou. Kloubový připoj. Šárka Bečková

Řešené příklady INFASO + Obsah. Kotvení patní a kotevní deskou. Kloubový připoj. Šárka Bečková Připraveno v rámci projektu Fondu uhlí a oceli Evropské unie Řešené příklady Šárka Bečková Připojení ocelových konstrukcí na betonové pomocí kotevní desky s trny Obsah Šárka Bečková František Wald Kloubový

Více

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr.

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. . cvičení Klopení nosníků Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. Ilustrace klopení Obr. Ohýbaný prut a tvar jeho ztráty

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 1. přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 1. přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 1. přednáška Program přednášek, literatura. Podstata betonu, charakteristika prvků. Zásady a metody navrhování konstrukcí. Zatížení, jeho dělení a kombinace. Idealizace

Více

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Spřažené

Více

4. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

4. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 4. přednáška OCELOVÉ KOSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger VZPĚRÁ ÚOSOST TLAČEÝCH PRUTŮ 1) Centrický tlak - Vzpěrná únosnost

Více

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE 1 TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Obsah přednášek 2 Stabilita stěn, nosníky třídy 4. Tenkostěnné za studena tvarované profily. Spřažené ocelobetonové spojité

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

10.1 Úvod. 10.2 Návrhové hodnoty vlastností materiálu. 10 Dřevo a jeho chování při požáru. Petr Kuklík

10.1 Úvod. 10.2 Návrhové hodnoty vlastností materiálu. 10 Dřevo a jeho chování při požáru. Petr Kuklík 10 10.1 Úvod Obecná představa o chování dřeva při požáru bývá často zkreslená. Dřevo lze zapálit, může vyživovat oheň a dále ho šířit pomocí prchavých plynů, vznikajících při vysoké teplotě. Proces zuhelnatění

Více

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce, E.ON ČR, Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv PNE 34 8211 3. vydání Odsouhlasení

Více

N únosnost nýtů (při 2 střižných krčních nýtech zpravidla únosnost plynoucí z podmínky otlačení) Pak platí při rozteči (nýtové vzdálenosti) e

N únosnost nýtů (při 2 střižných krčních nýtech zpravidla únosnost plynoucí z podmínky otlačení) Pak platí při rozteči (nýtové vzdálenosti) e Výpočet spojovacích prostředků a spojů (Prostý smyk) Průřez je namáhán na prostý smyk, působí-li na něj vnější síly, jejichž účinek lze ekvivalentně nahradit jedinou posouvající silou T v rovině průřezu

Více

6 Mezní stavy únosnosti

6 Mezní stavy únosnosti 6 Mezní stavy únosnosti U dřevěných onstrucí musíme ověřit jejich mezní stavy, teré se vztahují e zřícení nebo jiným způsobům pošození onstruce, při nichž může být ohrožena bezpečnost lidí. 6. Navrhování

Více

Beton. Be - ton je složkový (kompozitový) materiál

Beton. Be - ton je složkový (kompozitový) materiál Fakulta stavební VŠB TUO Be - ton je složkový (kompozitový) materiál Prvky betonových konstrukcí vlastnosti materiálů, pracovní diagramy, spolupůsobení betonu a výztuže Nejznámějším míchaným nápojem je

Více

Řešený příklad: Prostě uložená spřažená stropnice

Řešený příklad: Prostě uložená spřažená stropnice Dokument č. SX014a-CZ-EU Strana 1 z 10 Eurokód Řešený příklad: Prostě uložená spřažená stropnice V příkladu je navržen rovnoměrně zatížený prostě uložený spřažený stropní nosník. Nosník je zatížen:. vlastní

Více

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup Šroubovaný přípoj konzoly na sloup Připojení konzoly IPE 180 na sloup HEA 220 je realizováno šroubovým spojem přes čelní desku. Sloup má v místě přípoje vyztuženou stojinu plechy tloušťky 10mm. Pro sloup

Více

8 Předpjatý beton. 8.1 Úvod. 8.2 Zatížení. Předpjatý beton

8 Předpjatý beton. 8.1 Úvod. 8.2 Zatížení. Předpjatý beton 8 Předpjatý beton 8.1 Úvod Předpjatý beton se dříve považoval za zvláštní materiál, resp. předpjaté konstrukce byly považovány do jisté míry za speciální, a měly své zvláštní normové předpisy. Dnes je

Více

3. Způsoby namáhání stavebních konstrukcí

3. Způsoby namáhání stavebních konstrukcí 3. Způsoby namáhání stavebních konstrukcí Každému přetvoření stavební konstrukce odpovídá určitý druh namáhání, který poznáme podle výslednice vnitřních sil ve vyšetřovaném průřezu. Lze ji obecně nahradit

Více

ORGANIZAČNÍ A STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI

ORGANIZAČNÍ A STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 1. cvičení ORGANIZAČNÍ A STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI Podmínky pro uznání části Konstrukce aktivní účast ve cvičeních, předložení výpočtu zadaných příkladů. Pomůcky pro práci ve cvičeních psací potřeby a kalkulačka.

Více

2 Kotvení stavebních konstrukcí

2 Kotvení stavebních konstrukcí 2 Kotvení stavebních konstrukcí Kotvení stavebních konstrukcí je velmi frekventovanou metodou speciálního zakládání, která umožňuje přenos tahových sil z konstrukce do horninového prostředí, případně slouží

Více

ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD

ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD Šroubové spoje patří mezi rozebíratelné spoje s tvarovým stykem (lícovaný šroub), popřípadě silovým stykem (šroub prochází součástí volně, je zatížený pouze silou působící kolmo k

Více

Ocelobetonové konstrukce

Ocelobetonové konstrukce Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

R-05 MOST V UL. PRVOMÁJOVÁ PŘEPOČET ZATÍŽITELNOSTI MOSTU PO OPRAVĚ

R-05 MOST V UL. PRVOMÁJOVÁ PŘEPOČET ZATÍŽITELNOSTI MOSTU PO OPRAVĚ R-05 MOST V UL. PRVOMÁJOVÁ PŘEPOČET ZATÍŽITELNOSTI MOSTU PO OPRAVĚ únor 2014 Ing. P. Milek Obsah : 1. Průvodní zpráva ke statickému výpočtu... 3 1.1. Úvod... 3 1.2. Identifikační údaje stavby... 3 1.3.

Více

STATICKÝ VÝPOČET. Příloha č. 01 VYBUDOVÁNÍ FOTOLITOGRAFIE 7.NP. SO 01.2 Statika - podpurné konstrukce jednotek VZT. Investor: Zpracovatel části:

STATICKÝ VÝPOČET. Příloha č. 01 VYBUDOVÁNÍ FOTOLITOGRAFIE 7.NP. SO 01.2 Statika - podpurné konstrukce jednotek VZT. Investor: Zpracovatel části: STATICKÝ VÝPOČET K dokumentaci pro výběr dodavatele Příloha č. 01 Stavba: Část: Objednatel: Investor: Zpracovatel části: Zodpovědný projektant : Vypracoval: VYBUDOVÁNÍ FOTOLITOGRAFIE 7.NP SO 01.2 Statika

Více

χ je součinitel vzpěrnosti pro příslušný způsob vybočení.

χ je součinitel vzpěrnosti pro příslušný způsob vybočení. 6.3 Vpěrná únosnost prutů 6.3. Tlačené prut stálého průřeu 6.3.. Vpěrná únosnost () Tlačený prut se má posuovat na vpěr podle podmínk: Ed 0, (6.46),Rd Ed je návrhová hodnota tlakové síl;,rd návrhová vpěrná

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ OBSAH STATICKÉ POSOUZENÍ OCELO-DŘEVĚNÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 1.01 SCHÉMA KONSTRUKCE, POPIS ŘEŠENÍ 1.02 ZATÍŽENÍ STŘECHY, ZATĚŽOVACÍ STAVY 1.03 VÝPOČET VNITŘNÍCH SIL - DŘEVO 1.04 VÝPOČET

Více

2 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 2.1 Obecné zásady konstrukčního řešení

2 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 2.1 Obecné zásady konstrukčního řešení KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ.1 Obecné zásady konstrukčního řešení Skladbu nosné ocelové konstrukce ve smyslu vzájemného uspořádání jednotlivých konstrukčních prvků v příčném a podélném směru, a to půdorysně a výškově,

Více

Návrh žebrové desky vystavené účinku požáru (řešený příklad)

Návrh žebrové desky vystavené účinku požáru (řešený příklad) Návrh žebrové desky vystavené účinku požáru (řešený příklad) Posuďte spřaženou desku v bednění z trapézového plechu s tloušťkou 1 mm podle obr.1. Deska je spojitá přes více polí, rozpětí každého pole je

Více

Stabilita tenkostěnných za studena tvarovaných Z vaznic v oblasti nadpodporových momentů. Stability of Cold-formed Z purlins in Support Region.

Stabilita tenkostěnných za studena tvarovaných Z vaznic v oblasti nadpodporových momentů. Stability of Cold-formed Z purlins in Support Region. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Doktorský studijní program: STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ Studijní obor: Konstrukce a dopravní stavby Stabilita tenkostěnných za studena tvarovaných Z vaznic

Více

9. Spřažené ocelobetonové nosníky Spřažené ocelobetonové konstrukce, návrh nosníků teorie plasticity a pružnosti.

9. Spřažené ocelobetonové nosníky Spřažené ocelobetonové konstrukce, návrh nosníků teorie plasticity a pružnosti. 9. Spřažené ocelobetonové nosníky Spřažené ocelobetonové konstrukce, návrh nosníků teorie plasticity a pružnosti. Spřažené ocelobetonové konstrukce (ČSN EN 1994-1) Spřažené nosníky beton (zejména lehký)

Více

BO02 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

BO02 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ BO0 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ PODKLADY DO CVIČENÍ Obsah NORMY PRO NAVRHOVÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ... KONVENCE ZNAČENÍ OS PRUTŮ... 3 KONSTRUKČNÍ OCEL... 3 DÍLČÍ SOUČINITEL SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLU... 3 KATEGORIE

Více

STATICKÝ VÝPOČET: PŘESTUPNÍ UZEL HULVÁKY 1.ETAPA: obj. SO 01 Sociální zařízení MHD obj. SO 02 Veřejné WC

STATICKÝ VÝPOČET: PŘESTUPNÍ UZEL HULVÁKY 1.ETAPA: obj. SO 01 Sociální zařízení MHD obj. SO 02 Veřejné WC -1- STATICKÝ VÝPOČET: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI PŘESTUPNÍ UZEL HULVÁKY 1.ETAPA: obj. SO 01 Sociální zařízení MHD obj. SO 0 Veřejné WC A) SVISLÉ ZATÍŽENÍ STŘECHY: SKLON: 9 o ; sin 0,156; cos

Více

CVIČENÍ 1 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

CVIČENÍ 1 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ CVIČENÍ 1 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ Spoje ocelových konstrukcí Ověřování spolehlivé únosnosti spojů náleží do skupiny mezních stavů únosnosti. Posouzení je tedy nutno provádět na rozhodující kombinace

Více

Materiálové vlastnosti: Poissonův součinitel ν = 0,3. Nominální mez kluzu (ocel S350GD + Z275): Rozměry průřezu:

Materiálové vlastnosti: Poissonův součinitel ν = 0,3. Nominální mez kluzu (ocel S350GD + Z275): Rozměry průřezu: Řešený příklad: Výpočet momentové únosnosti ohýbaného tenkostěnného C-profilu dle ČSN EN 1993-1-3. Ohybová únosnost je stanovena na základě efektivního průřezového modulu. Materiálové vlastnosti: Modul

Více

4.1 Shrnutí základních poznatků

4.1 Shrnutí základních poznatků 4.1 Shrnutí základních poznatků V celé řadě konstrukcí se setkáváme s případy, kdy o nosnosti nerozhoduje pevnost materiálu, ale stabilitní stav rovnováhy. Tuto problematiku souhrnně nazýváme stabilita

Více

HALFEN STYKOVACÍ VÝZTUŽ HBT HBT 06 BETON. Typově zkoušeno podle DIN 1045-1:20001-07

HALFEN STYKOVACÍ VÝZTUŽ HBT HBT 06 BETON. Typově zkoušeno podle DIN 1045-1:20001-07 HBT 06 BETON Typově zkoušeno podle DIN 1045-1:20001-07 Popis systému HBT správné řešení pro stykovací výztuž Výhody výrobku Stykovací výztuž HALFEN HBT je typově zkoušena. Splňuje požadavky podle Merkblatt

Více

Šroubované spoje namáhané smykem Šroubované spoje namáhané tahem Třecí spoje (spoje s VP šrouby) Vůle a rozteče. Vliv páčení

Šroubované spoje namáhané smykem Šroubované spoje namáhané tahem Třecí spoje (spoje s VP šrouby) Vůle a rozteče. Vliv páčení Šroubové spoje Šroubované spoje namáhané smykem Šroubované spoje namáhané tahem Třecí spoje (spoje s VP šrouby) Vůle a rozteče Vliv páčení 1 Kategorie šroubových spojů Spoje namáhané smykem A: spoje namáhané

Více

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa Objekt: SO 201 Sanace svahu

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa Objekt: SO 201 Sanace svahu 1 Technická zpráva ke statickému výpočtu... 2 1.1 Identifikační údaje... 2 1.1.1 Stavba... 2 1.1.2 Investor... 2 1.1.3 Projektant... 2 1.1.4 Ostatní... 2 1.2 Základní údaje o zdi... 3 1.3 Technický popis

Více

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák Riegrova 44, 612 00 Brno Sdružení tel. 541 245 286, 605 323 416 email: zak.apk@arch.cz Investor : Stavba : Objekt : Jihomoravský kraj Brno, Žerotínovo nám. 3/5, PSČ

Více

Příklad 3: NÁVRH A POSUDEK TRAPÉZOVÉHO PLECHU A STROPNICE

Příklad 3: NÁVRH A POSUDEK TRAPÉZOVÉHO PLECHU A STROPNICE Příklad 3: NÁVRH A POSUDEK TRAPÉZOVÉHO PLECHU A STROPNICE Navrhněte a posuďte prostě uloženou ocelobetonovou stropnici na rozpětí 6 m včetně posouzení trapézového plechu jako ztraceného bednění. - rozteč

Více

Úloha 6 - Návrh stropu obytné budovy

Úloha 6 - Návrh stropu obytné budovy 0 V 06 7:4: - 06_Tramovy_strop.sm Úloha 6 - Návrh stropu obytné budovy Zatížení a součinitele: Třída_provozu Délka_trvání_zatížení Stálé zatížení (odhad vlastní tíhy stropu): g k Užitné zatížení: Užitné

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta stavební Ústav betonových a zděných konstrukcí. Ing. Ladislav Čírtek, CSc.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta stavební Ústav betonových a zděných konstrukcí. Ing. Ladislav Čírtek, CSc. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta stavební Ústav betonových a zděných konstrukcí Ing. Ladislav Čírtek, CSc. ŽELEZOBETONOVÉ SLOUPY S PŘEDPJATOU OCELOVOU BANDÁŽÍ RC COLUMNS WITH PRESTRESSED STEEL BANDAGE

Více

Sylabus k přednášce předmětu BK1 SCHODIŠTĚ Ing. Hana Hanzlová, CSc., Ing. Jitka Vašková, CSc.

Sylabus k přednášce předmětu BK1 SCHODIŠTĚ Ing. Hana Hanzlová, CSc., Ing. Jitka Vašková, CSc. Schodiště jsou souborem stavebních prvků (schodišťová ramena, podesty, mezipodesty, podestové nosníky, schodnice a schodišťové stěny), které umožňují komunikační spojení různých výškových úrovní. V budovách

Více

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE 1 TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Obsah přednášek 2 1. Stabilita stěn, nosníky třídy 4. 2. Tenkostěnné za studena tvarované profily: Výroba, chování průřezů,

Více

1 Pružinové klece Pokyny pro projektování

1 Pružinové klece Pokyny pro projektování Pokyny pro projektování 1.1 Použití Použití pružinových závěsů a podpěr je nutné v případech, kde pomocí pevných konstrukcí není možné zachytit svislé nebo velké vodorovné vynucené posuvy potrubí. Pružinové

Více

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM Předmět: Vypracoval: Modelování a vyztužování betonových konstrukcí ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Thákurova

Více

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 17.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 17. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 17 Lenka LAUSOVÁ 1 OSOVĚ ZATÍŽEÉ SLOUPY ZA POŽÁRU AXIALLY LOADED COLUMS DURIG

Více

5 Železobetonové sloupy a stěny

5 Železobetonové sloupy a stěny 5 Železobetonové sloupy a stěny 5.1 Úvod Z hlediska navrhování tlačenýh prvků (např. sloup, stěna, pilota, oblouk) rozlišujeme prvky masivní a štíhlé. U štíhlýh tlačenýh prvků a konstrukí je nutno respektovat

Více

Nosné překlady HELUZ 23,8 132. Keramické překlady HELUZ ploché 135. Žaluziové a roletové překlady HELUZ 139

Nosné překlady HELUZ 23,8 132. Keramické překlady HELUZ ploché 135. Žaluziové a roletové překlady HELUZ 139 PŘEKLADY HELUZ PŘEKLADY HELUZ Nosné překlady HELUZ 23,8 132 Keramické překlady HELUZ ploché 135 Žaluziové a roletové překlady HELUZ 139 2015-03-01 / Strana 131 Nosné překlady HELUZ 23,8 Použití Nosné překlady

Více

Funkce pružiny se posuzuje podle průběhu a velikosti její deformace v závislosti na působícím zatížení.

Funkce pružiny se posuzuje podle průběhu a velikosti její deformace v závislosti na působícím zatížení. Teorie - základy. Pružiny jsou konstrukční součásti určené k zachycení a akumulaci mechanické energie, pracující na principu pružné deformace materiálu. Pružiny patří mezi nejvíce zatížené strojní součásti

Více

OVMT Mechanické zkoušky

OVMT Mechanické zkoušky Mechanické zkoušky Mechanickými zkouškami zjišťujeme chování materiálu za působení vnějších sil, tzn., že zkoumáme jeho mechanické vlastnosti. Některé mechanické vlastnosti materiálu vyjadřují jeho odpor

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA STABILITA VYBRANÝCH KONFIGURACÍ KOLEJOVÉHO SVRŠKU

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA STABILITA VYBRANÝCH KONFIGURACÍ KOLEJOVÉHO SVRŠKU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ INFRAM a.s., Česká republika VÝZKUMNÁ ZPRÁVA STABILITA VYBRANÝCH KONFIGURACÍ KOLEJOVÉHO SVRŠKU Řešitel Objednatel Ing. Petr Frantík, Ph.D. Ústav stavební

Více

Nosné překlady HELUZ 23,8. Výhody. Technické údaje. Tepelný odpor. Požární odolnost. Dodávka a uskladnění. Statický návrh. Použití.

Nosné překlady HELUZ 23,8. Výhody. Technické údaje. Tepelný odpor. Požární odolnost. Dodávka a uskladnění. Statický návrh. Použití. Nosné překlady HELUZ 23,8 Nosné překlady HELUZ se používají jako překlady nad dveřními a okenními otvory ve vnitřních i vnějších stěnách. Tyto překlady lze kombinovat s izolantem pro dosažení zvýšených

Více

3. Výroba a montáž, navrhování OK Výrobky, výroba a montáž, projektová dokumentace, navrhování podle MS, klasifikace průřezů.

3. Výroba a montáž, navrhování OK Výrobky, výroba a montáž, projektová dokumentace, navrhování podle MS, klasifikace průřezů. 3. Výroba a montáž, navrhování OK Výrobky, výroba a montáž, projektová dokumentace, navrhování podle MS, klasifikace průřezů. Konstrukční prvky Výrobky válcované za tepla: Předvalky Tyče (délka 15-18 m)

Více

3. Tenkostěnné za studena tvarované OK Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu.

3. Tenkostěnné za studena tvarované OK Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu. 3. Tenkostěnné za studena tvarované O Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu. Tloušťka plechu 0,45-15 mm (ČSN EN 1993-1-3, 2007) Profily: otevřené uzavřené

Více

Cvičební texty 2003 programu celoživotního vzdělávání MŠMT ČR Požární odolnost stavebních konstrukcí podle evropských norem

Cvičební texty 2003 programu celoživotního vzdělávání MŠMT ČR Požární odolnost stavebních konstrukcí podle evropských norem 2.5 Příklady 2.5. Desky Příklad : Deska prostě uložená Zadání Posuďte prostě uloženou desku tl. 200 mm na rozpětí 5 m v suchém prostředí. Stálé zatížení je g 7 knm -2, nahodilé q 5 knm -2. Požaduje se

Více

Posouzení trapézového plechu - VUT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 2017

Posouzení trapézového plechu - VUT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 2017 Posouzení trapézového plechu - UT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 017 POSOUENÍ TAPÉOÉHO PLECHU SLOUŽÍCÍHO JAKO TACENÉ BEDNĚNÍ Úkolem je posoudit trapézový plech typu SŽ 11 001 v mezním stavu únosnosti a mezním

Více

edmluva ÍRU KA PRO NAVRHOVÁNÍ prvk stavebních konstrukcí podle SN EN stavební konstrukce Stavebnictví, Technické lyceum

edmluva ÍRU KA PRO NAVRHOVÁNÍ prvk stavebních konstrukcí podle SN EN stavební konstrukce Stavebnictví, Technické lyceum Předmluva Publikace PŘÍRUČKA PRO NAVRHOVÁNÍ prvků stavebních konstrukcí podle ČSN EN je určena pro výuku předmětu stavební konstrukce ve 4. ročníku SPŠ stavební v Havířově. Byla zpracována pro čtyřletý

Více

Tloušťka stojiny t [mm] I-OSB 08 45/200 10804520 200. I-OSB 08 58/240 10805824 58 x 38

Tloušťka stojiny t [mm] I-OSB 08 45/200 10804520 200. I-OSB 08 58/240 10805824 58 x 38 STANDARDNÍ VÝROBNÍ PROGRAM: I-OSB nosníky z programu standardní výroby Vám můžeme nabídnout k okamžité expedici v závislosti dle počtu objednaných kusů a skladových zásob. V tomto programu naleznete sortiment

Více

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení PROBLÉMY STABILITY 9. cvičení S pojmem ztráty stability tvaru prvku se posluchač zřejmě již setkal v teorii pružnosti při studiu prutů namáhaných osovým tlakem (viz obr.). Problematika je však obecnější

Více

Roznášení svěrné síly z hlav, resp. matic šroubů je zajištěno podložkami.

Roznášení svěrné síly z hlav, resp. matic šroubů je zajištěno podložkami. 4. cvičení Třecí spoje Princip třecích spojů. Návrh spojovacího prvku V třecím spoji se smyková síla F v přenáší třením F s mezi styčnými plochami spojovaných prvků, které musí být vhodně upraveny a vzájemně

Více

Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica)

Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica) Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica) Obsah: 1. Úvod 4 2. Statické tabulky 6 2.1. Vlnitý profil 6 2.1.1. Frequence 18/76 6 2.2. Trapézové profily 8 2.2.1. Hacierba 20/137,5

Více

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Ostrov - rekonstrukce VZT a úpravy kuchyně odsouzených

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Ostrov - rekonstrukce VZT a úpravy kuchyně odsouzených INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Vedoucí zakázky Pluhař Martin Ing., CSc. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Šimek Lubor Ing. ZAKÁZKA: ČÁST (SO,PS): Technická kontrola

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

Mechanika hornin. Přednáška 2. Technické vlastnosti hornin a laboratorní zkoušky

Mechanika hornin. Přednáška 2. Technické vlastnosti hornin a laboratorní zkoušky Mechanika hornin Přednáška 2 Technické vlastnosti hornin a laboratorní zkoušky Mechanika hornin - přednáška 2 1 Dělení technických vlastností hornin 1. Základní popisné fyzikální vlastnosti 2. Hydrofyzikální

Více

Hliníkové konstrukce požární návrh

Hliníkové konstrukce požární návrh Hliníkové konstrukce požární návrh František Wald Zdeněk Sokol, 17.2.25 1 2 Obsah prezentace Úvod Teplotní vlastnosti Mechanické vlastnosti Přestup tepla do konstrukce Analýza prvků Kritická teplota Tlačené

Více

Jednoduchá metoda pro návrh ocelobetonového stropu

Jednoduchá metoda pro návrh ocelobetonového stropu Jednoduchá metoda pro návrh Jan BEDNÁŘ František WALD, Tomáš JÁNA, Olivier VASSART, Bin ZHAO Software pro požární návrh konstrukcí 9. února 011 Obsah prezentace Chování za požáru Jednoduchá metoda pro

Více

Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí

Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí Marek Šorf Seminář Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí 27. září 2017 ČVUT Praha 1 Obsah 1. část Ing. Marek Šorf Rozdíl oproti navrhování konstrukcí

Více

Tepelnětechnické údaje. Použití. Výhody. Požární odolnost. Dodávka. Technické údaje. Použití

Tepelnětechnické údaje. Použití. Výhody. Požární odolnost. Dodávka. Technické údaje. Použití Žaluziové a roletové překlady HELUZ Žaluziové a roletové překlady HELUZ Použití stejná. Překlady se vyrábí v jednotné výšce mm a v délkách od 1 250 mm až do 4 250 mm v modulu po 250 mm. beton C 20/25 výztuž

Více

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: RÁMOVÝ ROH S OSAMĚLÝM BŘEMENEM V JEHO BLÍZKOSTI

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: RÁMOVÝ ROH S OSAMĚLÝM BŘEMENEM V JEHO BLÍZKOSTI VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: RÁMOVÝ ROH S OSAMĚLÝM BŘEMENEM V JEHO BLÍZKOSTI Projekt: Dílčí část: Vypracoval: Vyztužování poruchových oblastí železobetonové konstrukce Návrh

Více

České vysoké uče í te h i ké v Praze. Fakulta stave í

České vysoké uče í te h i ké v Praze. Fakulta stave í České vysoké uče í te h i ké v Praze Fakulta stave í Diplo ová prá e Želez ič í ost přes dál i i v Hodějovi í h Te h i ká zpráva 2014 Bc. Martin Macho Obsah 1. Umístění objektu a popis železniční tratě...

Více

2. Interakce namáhání. Členěné pruty. Ocelobetonové nosníky a sloupy.

2. Interakce namáhání. Členěné pruty. Ocelobetonové nosníky a sloupy. . Interakce namáhání. Členěné pruty. Ocelobetonové nosníky a sloupy. Interakce namáhání pro prostou a stabilitní únosnost. Interakce smyku a momentu. Členěné pruty s příhradovými a rámovými spojkami. Ocelobetonové

Více

2 Materiály, krytí výztuže betonem

2 Materiály, krytí výztuže betonem 2 Materiály, krytí výztuže betonem 2.1 Beton V ČSN EN 1992-1-1 jsou běžné třídy betonu (C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C30/37, C35/45, C40/50, C45/55, C50/60) rozšířeny o tzv. vysokopevnostní třídy (C55/67,

Více

VI. Zatížení mimořádná

VI. Zatížení mimořádná VI. Zatížení mimořádná 1 VŠEOBECNĚ ČSN EN 1991-1-7 uvádí strategie pro zabezpečení staveb proti identifikovaným i neidentifikovaným mimořádným zatížením. Jsou zde pravidla a hodnoty zatížení pro nárazy

Více

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA 2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA Pevnost skla reprezentující jeho mechanické vlastnosti nejčastěji bývá hlavním parametrem jeho využití. Nevýhodou skel je jejich poměrně nízká pevnost v tahu a rázu (pevnost

Více

Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny

Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny cvičení Dřevěné konstrukce Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny Úvodní poznámky Styčníkové desky s prolisovanými trny se používají pro spojování dřevěných prvků stejné tloušťky v jedné rovině,

Více

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem Stavba: Stavební úpravy skladovací haly v areálu firmy Strana: 1 Obsah: PROSTAB 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2 2. Seznam použité literatury 2 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním

Více

CO001 KOVOVÉ KONSTRUKCE II

CO001 KOVOVÉ KONSTRUKCE II CO00 KOVOVÉ KONSTRUKCE II PODKLADY DO CVIČENÍ Tento materiál slouží výhradně jako pomůcka do cvičení a v žádném případě objemem ani typem informací nenahrazuje náplň přednášek. Obsah TRAPÉZOVÉ PLECHY...

Více

ELEKTRICKÉ SVĚTLO 1 Řešené příklady

ELEKTRICKÉ SVĚTLO 1 Řešené příklady ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNCKÉ V PRAE FAKULTA ELEKTROTECHNCKÁ magisterský studijní program nteligentní budovy ELEKTRCKÉ SVĚTLO Řešené příklady Prof. ng. Jiří Habel DrSc. a kolektiv Praha Předmluva Předkládaná

Více

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Vzpěrná pevnost skutečného prutu. Obsah přednášky. Únosnost tlačeného prutu. Výsledky zkoušek tlačených prutů

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Vzpěrná pevnost skutečného prutu. Obsah přednášky. Únosnost tlačeného prutu. Výsledky zkoušek tlačených prutů Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE Studijní program: STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ pro bakalářské studium Kód předmětu: K134OK1 4 kredity (2 + 2), zápočet, zkouška Pro. Ing. František ald, CSc., místnost B 632

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Lubomír Zlámal POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I MODUL 2 VODOROVNÉ KONSTRUKCE STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Pozemní stavitelství

Více

Stěnové nosníky. Obr. 1 Stěnové nosníky - průběh σ x podle teorie lineární pružnosti.

Stěnové nosníky. Obr. 1 Stěnové nosníky - průběh σ x podle teorie lineární pružnosti. Stěnové nosníky Stěnový nosník je plošný rovinný prvek uložený na podporách tak, že prvek je namáhán v jeho rovině. Porovnáme-li chování nosníků o výškách h = 0,25 l a h = l, při uvažování lineárně pružného

Více

NEXIS 32 rel. 3.50. Generátor fází výstavby TDA mikro

NEXIS 32 rel. 3.50. Generátor fází výstavby TDA mikro SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO NMSP STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012 2013

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO NMSP STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012 2013 FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO NMSP STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012 2013 OBOR: MANAGEMENT STAVEBNICTVÍ TEST A.1 MATEMATIKA 1) Je-li F distribuční funkce spojité náhodné veličiny

Více

+23,895 +23,895 Odvětrání garáží, kuchyně, A A

+23,895 +23,895 Odvětrání garáží, kuchyně, A A s B1 B1 +24,450 +23,930 1% B2 +24,450 +23,930 +24,450 +24,450 +23,930 +24,450 +23,930 +24,450 +23,930 +24,450 +23,930 +24,450 85 1% 3845 3845 350 350 4820 5950 5 855 6 510 350 12 17730 25380 vpust PVC,

Více

Ve výrobě ocelových konstrukcí se uplatňují následující druhy svařování:

Ve výrobě ocelových konstrukcí se uplatňují následující druhy svařování: 5. cvičení Svarové spoje Obecně o svařování Svařování je technologický proces spojování kovů podmíněného vznikem meziatomových vazeb, a to za působení tepla nebo tepla a tlaku s případným použitím přídavného

Více

1 Použité značky a symboly

1 Použité značky a symboly 1 Použité značky a symboly A průřezová plocha stěny nebo pilíře A b úložná plocha soustředěného zatížení (osamělého břemene) A ef účinná průřezová plocha stěny (pilíře) A s průřezová plocha výztuže A s,req

Více

Betonové a zděné konstrukce 2 (133BK02)

Betonové a zděné konstrukce 2 (133BK02) Podklad k příkladu S ve cvičení předmětu Zpracoval: Ing. Petr Bílý, březen 2015 Návrh rozměrů Rozměry desky a trámu navrhneme podle empirických vztahů vhodných pro danou konstrukci, ověříme vhodnost návrhu

Více