BH 52 Pozemní stavitelství I

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BH 52 Pozemní stavitelství I"

Transkript

1 BH 52 Pozemní stavitelství I Svislé nosné konstrukce - stěny Zděné nosné stěny Cihelné zdivo Tvárnicové zdivo Ing. Lukáš Daněk, Ph.D.

2 Svislé nosné konstrukce - stěny

3 Základní požadavky a) mechanická odolnost a stabilita, b) požární bezpečnost c) ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí ochrana proti hluku d) bezpečnost při užívání, e) úspora energie a tepelná ochrana

4 Svislé nosné konstrukce - stěny - Tvoří jednu z hlavních konstrukčních částí budovy. Dělení dle polohy: - stěny obvodové - stěny vnitřní Dělení dle technologie: - stěny zděné - stěny monolitické - stěny montované Dělení dle funkce: Primární funkce - nosná, - ztužující, - dělící. Sekundární funkce - stavebně-fyzikální - tepelně technické - akustické - protipožární

5 Svislé nosné konstrukce - stěny Nosná funkce Hlavní funkcí je přenos zatížení ze stropních konstrukcí, schodišť a střechy prostřednictvím základů do základové spáry, kde by toto zatížení mělo být distribuováno do základové půdy. Namáhání stěnových konstrukcí - zatížení je rozloženo liniově dostředně (centricky), - vzpěrný tlak - štíhlé vysoké prvky, mimostředně (excentricky), - o způsobilosti k-ce rozhoduje možnost vybočení (ve směru menší tuhosti = menšího momentu setrvačnosti) => Ideálně volit čtvercové průřezy stejná tuhost ve všech směrech - jinou variantou je vytvoření vzpěr případně ztužujících k-cí či stěn, - vybočení závisí také na způsobu upevnění konců k-ce.

6 Svislé nosné konstrukce - stěny Ztužující funkce - jedná se o zajištění přenosu vodorovného zatížení, stěny jsou schopny přenášet toto zatížení v podélném směru (vysoká ohybová tuhost), - vodorovné zatížení působící kolmo na střednicovou rovinu stěny => nutno zajistit prostorovou tuhost k-ce = ztužující stěna, tuhá stropní deska. Dělící funkce - stěny oddělují prostory z hlediska: - dispozičního, - provozního.

7 Svislé nosné konstrukce - stěny Tepelně-izolační funkce - Stěny oddělují prostory s různou teplotou prostředí => požadavky na tepelně izolační vlastnosti k-ce (ČSN ). - Objekt musí splňovat zákon 406/2006 Sb. hospodaření energií Za účelem zajištění tepelné pohody jsou normou taktéž dány min. teploty vnitřního vzduchu a relativní vlhkosti v místnosti. - zdokonalení tepelně izolační vlastnosti - vylehčování materiálu ve hmotě, - vzduchové mezery a dutiny => snížení pevnosti, - kombinace materiálů.

8 Svislé nosné konstrukce - stěny Akustické funkce - interiér X exteriér (obvodové k-ce): požadavky na ochranu lidí před hlukem ve vnitřním prostředí dle vyhl. 148/2006Sb.: - v denní době (6:00-22:00) nesmí vážená hladina akustického tlaku zvuku LA,max uvnitř obytného prostoru překročit 40dB, - v noci max. 30dB. - interiér X interiér (vnitřní k-ce): závazné požadavky na zvuko-izolační vlastnosti konstrukcí dle ČSN = min. hodnota vážené stavební neprůzvučnosti R w db. Zlepšení akustických vlastností dosáhneme zvýšením objemové hmotnosti materiálu stěny.

9 Svislé nosné konstrukce - stěny Protipožární funkce Každá nosná konstrukce má požadovanou požární odolnost v minutách: - nosné konstrukce si uchovají po předepsanou dobu únosnost a stabilitu, - je omezen rozvoj a šíření požáru uvnitř budovy, - je zamezeno šíření požáru na sousední objekty, - osoby bezpečně opustí budovu, - je zajištěna bezpečnost záchranných jednotek. Je nezbytné posoudit délky únikových cest a požární odstupy apod.

10 Zděné nosné stěny

11 Zděné nosné stěny Dělení dle druhu použitých zdících prvků: Zdivo cihelné Zdivo tvárnicové Zdroj: Cihelna Vysoké Mýto s.r.o. Zdivo kamenné Zdroj: Porotherm Zdivo smíšené

12 Zdivo cihelné - stáří cihel 4. tis. l. př.n.l. cihly se sušily na slunci (Egypt) - v poslední třetině 18. stol. pro území Rakousko-Uherska byl sestaven Stavební řád pro zděné budovy s protipožárními požadavky. Vepřovice cihla vyrobená z jílové hlíny s příměsí plev a vepřových štětin, sušená na slunci - rozšíření v 18. a zejména v 19. století Tloušťky hlavních a středních zdí podle pražského stavebního řádu z roku 1886 Zdroj: Doc. Ing. P. Hájek Konstrukce pozemních staveb 10

13 Únosnost zdiva - konstrukce namáhaná převážně tlakem, - stavební konstrukce vzniklá záměrným skládáním prvků z přírodního nebo umělého staviva spojované maltou nebo kladené na sucho, - důležité je i uspořádání prvků vazba, - únosnost zdiva závisí na: vazba zdiva, jakosti používaného zdiva (cihel, tvárnic, kamene), jakosti spojovací malty, tloušťka a množství spár, vyplněných maltou.

14 Zdivo cihelné druhy klasických malt Malta je směsí pojivo (vápno, sádra vzdušná, cement hydraulické) plnivo (písek frakce 0-2 mm, tepelně-izolační přísady) voda Pevnost malty závisí na pojivu vápno, cement, sádra. Pevnost malty v tlaku odpovídá krychelné pevnosti a označuje se: M0,4 M1,0 M2,5 M5,0 M7,5 M10,0 M15,0 (MPa).

15 Zdivo cihelné druhy klasických malt Dělení malt dle pojiva Vápenné (MV) pevnost max. 1,0 MPa, které je dosaženo po 90 dnech, vhodná pro zdivo menších pevností, má vysoký stupeň dotvarování, je vhodnější především pro omítky. Vápenocementové (MVC) s pevností 1,0 až 2,5 MPa, má menší stupeň dotvarování méně se stlačuje, zdivo méně sedá, nejčastěji používána na zdění. Cementové (MC) s pevností 5,0 až 15,0 MPa, pro zdivo s vysokou pevností v tlaku (pilíře, suterénní zdivo), nevýhodou je značná křehkost (malá plasticita) projevuje se při nerovnoměrném zatížení trhlinami, proto se přidává malé množství vápna.

16 Zdivo cihelné malty pro zdění Malty pro zdění vnitřních nosných stěn a pilířů z maloformátových cihel - MVC o min. pevnosti v tlaku 2,5 MPa (M2,5), - pro vícepodlažní budovy se používá malta M5, M10 a vice. Malty pro zdění stěn ze svisle děrovaných tvárnic typu THERM - MVC nebo MC třídy min. M2,5 pro vnitřní stěny a M5 pro nosné pilíře, - pro vnější zdivo tepelně-izolační malty jsou vylehčeny fyzikálně (perlitem, keramzitem, agloporitem apod.) nebo chemicky (provzdušňující přísady). Malty a pěny pro zdění broušených cihel - První vrstva cihel na dokonale rovnou a souvislou vrstvu speciální MVC tl. min. 10 mm, - od druhé vrstvy speciální malty pro tenké spáry dodávané přímo s cihlami - nanášení malty namáčením cihel do malty, nanášením laty pomocí nanášecího válce - alternativou malt pro tenké spáry jsou tzv. PU zdící pěny.

17 Zdivo cihelné Rozdílné deformace při zatížení zdiva tlakem - Malta a stavivo mají rozdílné moduly pružnosti E a součinitele přetvárnosti α vznikají rozdílné deformace při zatížení tlakem

18 Zdivo cihelné - Únosnost zdiva vzroste je-li příčné deformaci zabráněno výztuží v ložných spárách tzv. zděné konstrukce vyztužené. MURFOR RND

19 Zdivo cihelné Pevnost cihelného zdiva = pevnost prvku + pevnost malty + vazba. Výsledné pevnosti zdivo dosahuje: - po zatvrdnutí malty klasický mokrý způsob zdění, - ihned metoda suchého zdění (bez malty). Zdroj: Cihlářský lexikon, Cihlářský svaz Čech a Moravy

20 Zdivo cihelné cihly pálené plné (CP) cihla plná CP mm tzv. velký formát malý formát 240x120x65, metrický formát 240x115x72, vyráběny pálením cihlářské hlíny. Mají plný střep bez otvorů (dutin), objemová hmotnost: kg/m 3, hmotnost cca 4,7 kg pevnost v tlaku: P10 - P20, Cihelna Štěrboholy: objemová hmotnost 1900 kg/m 3, P40, hmotnost 5,0 kg, tl. příčky min. 75 mm, tl. nosné stěny min. 300 mm, dozdívka, izolační přizdívka, výrobce: Cihelna Polom, Cihelna Vysoké Mýto, Cihelna Štěrboholy, Zlínské cihelny (zdroj:

21 Zdivo cihelné cihly pálené voštinové (CV) CV mm objemová hmotnost: 1300 kg/m 3 (Cihelna Polom), 960 kg/m 3 (Heluz), kg/m 3 (Zlínské cihelny), hmotnost cca 7,5 kg(cihelna Polom), 5,6 kg (Heluz), 7,2 kg (Cihelna Vysoké Mýto), pevnost v tlaku: P10(Cihelna Polom), P20 (Heluz), P8-10 (Zlínské cihelny) Součinitel prostupu tepla (Heluz): zdivo 300 mm U=0,93 W/(m 2 K), zdivo 150 mm U=1,49 W/(m 2 K) tl. nosné stěny 150 a 300 mm, dozdívka, izolační přizdívka, výrobce: Cihelna Polom, Heluz, Cihelna Štěrboholy, Zlínské cihelny, Cihelna Vysoké Mýto Cihla voštinová CV14, Cihelna Polom Heluz CV14 CV14 Cihelna Vysoké Mýto

22 Zdivo cihelné cihly děrované metrické (CDm) CDm mm CDm11,3 240 x 115 x 113 mm objemová hmotnost: 1450 kg/m 3 (Zlínské cihelny), 1300 kg/m 3 (Cihelna Štěrboholy), 990 kg/m 3 (Heluz), hmotnost cca 4,5 kg(cihelna Štěrboholy), 3,2 kg (Heluz), 4,1-4,6 kg (Cihelna Vysoké Mýto), pevnost v tlaku: P8-10(Zlínské cihelny), P25 (Cihelna Štěrboholy), P20 (Heluz), P10 (Cihelna Vysoké Mýto, Součinitel prostupu tepla (Heluz): zdivo 250 mm U=1,07 W/(m 2 K), zdivo 125 mm U=1,68 W/(m 2 K) tl. nosné stěny 125 a 250 mm, výrobce: Cihelna Vysoké Mýto, Heluz, Cihelna Štěrboholy, Zlínské cihelny, Heluz CDm14 Cihelna Vysoké Mýto Heluz CDm (2DF)

23 Zdivo cihelné cihly vápenopískové plné (VCP) - lisuj se z vápna a křemičitého písku, vytvrzují se v autoklávu, - přesné hrany vhodné pro komíny, pilíře, akumulační zdivo apod., - objemová hmotnost: kg/m 3 Vápenopísková cihla děrovaná - hmotnost cca 5,3-6 kg Sendwix 2DF-D - pevnost v tlaku: P tl. zdiva 125, 250, 375 mm - výrobce : KM BETA Vápenopísková cihla děrovaná Sendwix 2DF-LD

24 Zdivo cihelné vazby cihelného zdiva - vyžaduje se převazování styčných spár, - Tloušťka spár cca 10 mm, - Převázání styčných spár min. o ¼ cihly

25 Zdivo cihelné základní typy vazeb

26 Zdivo cihelné vazby cihelného zdiva Křížení zdí Princip: v jedné vrstvě se jedna zeď vyzdívá jako průběžná a druhá se k ní přizdí. V další vrstvě dojde k prostřídání a zároveň posunutí styčné spáry o ¼ cihly (75 mm) od líce zdi. Stejný princip je u vyvazování rohů či sloupů. Ukončení zdí

27 Vazba rohu Zdivo cihelné vazby cihelného zdiva

28 Vazba napojení zdí Zdivo cihelné vazby cihelného zdiva

29 Zdivo cihelné vazby cihelného zdiva Vazba pilíře 600 x 600 mm Vazba komínů 450 x 450, 750 x 750

30 Zdivo tvárnicové Dělení dle materiálu: - zdivo z keramických tvárnic THERM - Zdivo z tvárnic z lehčených betonů - Zdivo z vápenopískových kvádrů

31 Zdivo z keramických tvárnic THERM POROTHERM tolerance rozměrů 500 ± 6 mm 248 ± 4 mm 249 ± 1 mm 440 ± 5 mm 425 ± 5 mm 380 ± 5 mm 365 ± 5 mm 300 ± 4 mm POROTHERM T Profi / Dryfix, - Základní rozměr šířky zdiva 500, 440, 425, 380, 365, 300 mm - dutiny plněné minerální izolací, styčná spára P+D - ložná spára tl. 1 mm - hmotnost tvárnice tl. 425 mm: 16,6 kg - pevnost tvárnice tl. 425 mm: P8 - základní rozměr: 248 x 500 x 249 mm U= 0,15W/m 2 K 248 x 425 x 249 mm U= 0,17W/m 2 K 248 x 380 x 249 mm U= 0,19W/m 2 K 248 x 365 x 249 mm U= 0,20W/m 2 K 248 x 300 x 249 mm U= 0,25W/m 2 K

32 Zdivo z keramických tvárnic THERM POROTHERM tolerance rozměrů 500 ± 6 mm 248 ± 4 mm 249 ± 1 mm 440 ± 5 mm 400 ± 4 mm POROTHERM EKO+ Profi/DRYFIX, - Základní rozměr šířky zdiva 500, 440, 400 mm - dutiny vždy kolmo k ložné spáře (svisle), styčná spára P+D - ložná spára tl. 1 mm - hmotnost tvárnice tl. 500 mm: 20,1 kg - pevnost tvárnice tl. 440 mm: P8/6 - základní rozměr: 248 x 500 x 249 mm U= 0,19W/m 2 K 248 x 440 x 249 mm U= 0,21W/m 2 K 248 x 400 x 249 mm U= 0,23W/m 2 K

33 Zdivo z keramických tvárnic THERM POROTHERM POROTHERM Profi/DRYFIX, - Základní rozměr šířky zdiva 440, 400, 365, 300, 250, 240, 175, 140 mm - dutiny vždy kolmo k ložné spáře (svisle), styčná spára P+D - ložná spára tl. 1 mm - hmotnost tvárnice tl. 440 mm: 20,4 kg - pevnost tvárnice tl. 440 mm: P15/10/8 - základní rozměr: 248 x 440 x 249 mm U= 0,25W/m 2 K 248 x 400 x 249 mm U= 0,27W/m 2 K 248 x 380 x 249 mm U= 0,30W/m 2 K 248 x 365 x 249 mm U= 0,33W/m 2 K 248 x 300 x 249 mm U= 0,50W/m 2 K 248 x 250 x 249 mm U= 0,40W/m 2 K 248 x 240 x 249 mm U= 0,90W/m 2 K 248 x 175 x 249 mm U= 1,10W/m 2 K 248 x 140 x 249 mm U= 1,25W/m 2 K

34 Zdivo z keramických tvárnic THERM POROTHERM POROTHERM (P+D) - Základní rozměr šířky zdiva 440, 400, 365, 300, 240, 175, 140 mm - dutiny vždy kolmo k ložné spáře (svisle), styčná spára P+D - ložná spára tl. 12 mm - hmotnost tvárnice tl. 440 mm: 20,4 kg - pevnost tvárnice tl. 440 mm: P15/10/8 - základní rozměr: 247 x 440 x 238 mm U= 0,28-0,33 W/m 2 K 247 x 400 x 238 mm U= 0,31-0,36 W/m 2 K 247 x 365 x 238 mm U= 0,33 0,37 W/m 2 K 247 x 300 x 238 mm U= 0,70 W/m 2 K 247 x 240 x 238 mm U= 1,10 W/m 2 K 247 x 175 x 238 mm U= 1,25 W/m 2 K 247 x 140 x 238 mm U= 1,30W/m 2 K

35 Zdivo z keramických tvárnic THERM POROTHERM POROTHERM AKU - Základní rozměr šířky zdiva 365, 300, 250, 190 mm - dutiny vždy kolmo k ložné spáře (svisle), styčná spára P+D, alt. - ložná spára tl. 12 mm - hmotnost tvárnice tl. 365 mm: 18 kg - pevnost tvárnice tl. 365 mm: P15/10 - základní rozměr (vážená laboratorní neprůzvučnost): 247 x 365 x 238 mm R w = 57 db PTH 36,5 AKU 247 x 300 x 238 mm R w = 58 db(sym) 56 db (P+D) 372 x 250 x 238 mm R w = 57 db PTH 25 AKU SYM 372 x 250 x 238 mm R w = 55 db PTH 25 AKU P+D 372 x 190 x 238 mm R w = 54 db PTH 19 AKU

36 Zdivo z keramických tvárnic THERM POROTHERM

37 Zdivo z keramických tvárnic THERM POROTHERM

38 Zdivo z keramických tvárnic THERM POROTHERM

39 Zdivo z keramických tvárnic THERM POROTHERM POROTHERM T Profi / Dryfix,

40 Zdivo z keramických tvárnic THERM HELUZ HELUZ Family - Základní rozměr šířky zdiva 500, 490, 440, 380, 300, 250 mm - dutiny vždy kolmo k ložné spáře (svisle), styčná spára P+D - ložná spára tl. 1 mm - HELUZ Family 2in1 s integrovanou izolací z EPS - hmotnost tvárnice tl. 500 mm 2in1: 20,5 kg - pevnost tvárnic: P10/8 Heluz Family 50 2in1 U= 0,11 W/m 2 K Heluz Family 50 broušená U= 0,14 W/m 2 K Heluz Family 44 2in1 U= 0,13 W/m 2 K Heluz Family 44 broušená U= 0,17 W/m 2 K Heluz Family 38 2in1 U= 0,16 W/m 2 K Heluz Family 38 broušená U= 0,19 W/m 2 K Heluz Family 30 2in1 U= 0,22 W/m 2 K Heluz Family 30 broušená U= 0,25 W/m 2 K HELUZ Family 50 2in1

41 Zdivo z keramických tvárnic THERM HELUZ HELUZ STI - Základní rozměr šířky zdiva 490, 440, 400, dutiny vždy kolmo k ložné spáře (svisle), styčná spára P+D - ložná spára tl. 12/1 mm - hmotnost tvárnice tl. 440 mm: 16,2 kg - pevnost tvárnic: P10/8 Heluz STI 49 broušená Heluz STI 44 Heluz STI 44 broušená Heluz STI 40 broušená Heluz STI 38 broušená U= 0,18 W/m 2 K U= 0,20 W/m 2 K U= 0,19 W/m 2 K U= 0,21 W/m 2 K U= 0,22 W/m 2 K HELUZ STI 49 broušená

42 Zdivo z keramických tvárnic THERM HELUZ HELUZ PLUS - Základní rozměr šířky zdiva 440, 400, 380, 365, 300, 250 mm - dutiny vždy kolmo k ložné spáře (svisle), styčná spára P+D - ložná spára tl. 12/1 mm - hmotnost tvárnice tl. 440 mm: 16,2 kg - pevnost tvárnic: P12,5/10 Heluz PLUS 44 U= 0,22 W/m 2 K Heluz PLUS 44 broušená U= 0,21 W/m 2 K Heluz PLUS 40 U= 0,24 W/m 2 K Heluz PLUS 40 broušená U= 0,23 W/m 2 K Heluz PLUS 38 U= 0,25 W/m 2 K Heluz PLUS 38 broušená U= 0,24 W/m 2 K Heluz PLUS 36,5 U= 0,26 W/m 2 K Heluz PLUS 36,5 broušená U= 0,25 W/m 2 K Heluz PLUS 30 uni U= 0,57 W/m 2 K Heluz PLUS 30 uni broušená U= 0,49 W/m 2 K Heluz PLUS 25 U= 0,42 W/m 2 K Heluz PLUS 25 broušená U= 0,41 W/m 2 K HELUZ PLUS 44 broušená

43 Zdivo z keramických tvárnic THERM HELUZ HELUZ P15 - Základní rozměr šířky zdiva 300, 250 mm - dutiny vždy kolmo k ložné spáře (svisle), styčná spára P+D - ložná spára tl. 12/1 mm - hmotnost tvárnice tl. 300 mm: 13 kg - pevnost tvárnic: P15 HELUZ P15 30

44 Zdivo z keramických tvárnic THERM HELUZ HELUZ AKU 36,5 MK HELUZ AKU - Základní rozměr šířky zdiva 365, 300, 250, 200, 175 mm - dutiny vždy kolmo k ložné spáře (svisle), styčná spára P+D, - ložná spára tl. 1/3/12 mm - hmotnost tvárnice tl. 365 mm: 20,2 kg - pevnost tvárnice tl. 365 mm: P20, 15 - základní rozměr (vážená laboratorní neprůzvučnost): 238 x 365 x 247 mm R w = 58 db HELUZ AKU 36,5 MK

45 Zdivo z keramických tvárnic THERM TONDACH KERATHERM broušené - zdivo tl. 440, 380, 300, 250 mm, - dutiny vždy kolmo k ložné spáře (svisle) - styčná spára P+D - ložná spára tl. 1 mm - hmotnost tvárnice tl. 440 mm: 19,1 kg - pevnost tvárnic: P10/15 - Rozměr např. 245 x 440 x 249 mm

46 Zdivo z keramických tvárnic THERM TONDACH KERATHERM P+D - zdivo tl. 440, 380, 300, 250 mm, - dutiny vždy kolmo k ložné spáře (svisle) - styčná spára P+D - ložná spára tl. 12 mm - hmotnost tvárnice tl. 440 mm: 17,3 kg - pevnost tvárnic: P10/15 - Rozměr např. 245 x 440 x 238 mm

47 Zdivo z keramických tvárnic THERM KMB PROFIBLOK KB PROFIBLOK nebroušené/broušené (BRUS) - zdivo tl. 450, 400, 375, 300, 250 mm, - dutiny vždy kolmo k ložné spáře (svisle), styčná spára P+D - ložná spára dle druhu zdiva tl. 12 mm nebo 1 mm - hmotnost tvárnice tl. 440 mm: 18,5 kg (19,5 kg BRUS) - pevnost tvárnice tl. 440 mm: P6/8/10 - základní rozměr: 247 x 440 x 238 mm 247 x 440 x 249 mm

48 Zdivo z keramických tvárnic THERM Cihelna Chmeliště

49 Zdivo tvárnicové z lehčených betonů materiál: škvárobeton, struskobeton, pórobeton, liaporbeton, apod., plné (vylehčeny mikropóry) nebo i vylehčené dutinami dutiny mohou být vyplněny tepelně izolačními materiály, velikost do váhy 30 kg, pevnost v tlaku min. 3 MPa (pouze pro nosné zdivo nižších objektů), objemová hmotnost kolem 1500 kg.m 3, pórovitost = vyšší nasákavost vždy nutno chránit před povětrnostními vlivy povrchovou úpravou.

50 Zdivo tvárnicové z lehčených betonů LIAPOR obvodové zdivo Liapor SL a KSL - vnitřní póry vyplněny izolační hmotou na minerální bázi x 365 x 240 / 247 x 365 x tolerance rozměrů +3;-5 mm - hmotnost 11,5-16 kg - pevnost: P2/4 - U= 0,26 0,33 W/m 2 K LIATHERM 365, 425 / K365 a K x 365 x 240(248), 247 x 425 x 240 (248) - tolerance rozměrů +3;-5 mm - hmotnost 13,7 21,3 kg - pevnost: P2/4 - U= 0,30 0,43 W/m 2 K - tolerance rozměrů normální maltové lože +3;-5 mm - tolerance rozměrů tenké maltové lože +1;-3 mm, výška +1;-1 mm

51 Zdivo tvárnicové z lehčených betonů LIAPOR vnitřní nosné zdivo Liapor M/KM - tl. zdiva 200, 240, 300, 365 mm - hmotnost 9,5 26,8 kg - pevnost: P i provedení AKU - tolerance rozměrů normální maltové lože +3;-5 mm - tolerance rozměrů tenké maltové lože +1;-3 mm, výška +1;-1 mm

52 Zdivo tvárnicové z lehčených betonů plynosilkát Pórobeton - YTONG Tepelněizolační tvárnice Theta +, Lambda+ - tl. zdiva 375, 450, 499 mm - přesné zdění na tenké maltové lože 1-3 mm - provedení P+D / bez úpravy - objemová hmotnost v suchém stavu kg/m 3 - pevnost: P1,8/2 - U= 0,192 0,229 W/m 2 K - tolerance rozměrů ± 1,5 mm, výška ± 1,0 mm

53 Zdivo tvárnicové z lehčených betonů plynosilkát Pórobeton - YTONG Přesné tvárnice - tl. zdiva 200, 250, 300, 375 mm - přesné zdění na tenké maltové lože 1-3 mm - provedení P+D/ bez úpravy - objemová hmotnost v suchém stavu kg/m 3 - pevnost: P2-6 - U= 0,257 0,775 W/m 2 K - tolerance rozměrů ± 1,5 mm, výška ± 1,0 mm

54 Zdivo tvárnicové z lehčených betonů plynosilkát Pórobeton - PORFIX PORFIX Plus (P2-420) - tl. zdiva 300, 375, 500 mm - přesné zdění na tenké maltové lože 2-3 mm - provedení P+D/ bez úpravy - hmotnost 23,5 39,4 kg - pevnost: P2 - U = až 0,18W/m 2 K tl. 500 mm P2-480, P tl. zdiva 250, 300, 375 mm - přesné zdění na tenké maltové lože 2-3 mm - provedení P+D/ bez úpravy - hmotnost 22,5 40,8 kg - pevnost: P2/4 - tolerance rozměrů ± 2 mm, délka ± 2,5 mm

55 Zdivo z vápenopískových kvádrů KM BETA SENDWIX - Základní rozměr šířky zdiva 240, 175 mm - styčná spára P+D / s plně promaltovanou styčnou spárou - ložná spára tl. 12/2 mm - Tepelná vodivost λ=0,37 W/mK (0,33 W/mK THERM) - hmotnost tvárnice tl. 498 x 240 x 248 mm: 36,5 kg - objemová hmotnost: kg/m 3 - pevnost tvárnic: P10-30

56 Zdivo z vápenopískových kvádrů KALSANDSTEIN - Základní rozměr šířky zdiva 175 mm - styčná spára P+D / s plně promaltovanou styčnou spárou - ložná spára tl. 12/2 mm - Tepelná vodivost λ=0,37 W/mK (0,33 W/mK THERM) - hmotnost tvárnice tl. 498 x 175 x 498 mm: 83 kg - objemová hmotnost: kg/m 3 - pevnost tvárnic: P dobré akumulační schopnosti a ochrana proti hluku - zdění ruční/strojní

Konstrukční systémy II

Konstrukční systémy II Konstrukční systémy II Stěnové systémy Ing. Petr Suchánek, Ph.D. Svislé nosné konstrukce stěny společně s vodorovnými nosnými konstrukcemi tvoří rozhodující část konstrukčního systému Funkční požadavky

Více

STAVEBNÍ MATERIÁLY 2 1.TRADIČNÍ SORTIMENT CIHEL A TVÁRNIC 2. CIHELNÉ PRVKY PRO SVISLÉ A 3. VODOROVNÉ KONSTRUKCE

STAVEBNÍ MATERIÁLY 2 1.TRADIČNÍ SORTIMENT CIHEL A TVÁRNIC 2. CIHELNÉ PRVKY PRO SVISLÉ A 3. VODOROVNÉ KONSTRUKCE 1.TRADIČNÍ SORTIMENT CIHEL A TVÁRNIC 2. CIHELNÉ PRVKY PRO SVISLÉ A 3. VODOROVNÉ KONSTRUKCE Ing. Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 53) říjen 2013 1.1. CP - KLASICKÁ PLNÁ CIHLA, formáty CP - vf ( velký

Více

Stěnové systémy nenosné stěny PŘÍČKY

Stěnové systémy nenosné stěny PŘÍČKY Stěnové systémy nenosné stěny PŘÍČKY Stěnové systémy Svislé stěnové konstrukce se dělí dle: - statického působení: - nosné - nenosné - polohy v budově: - vnitřní - vnější (obvodové) - funkce v budově:

Více

TECHNICKÉ INFORMACE SOUVISEJÍCÍ NORMY

TECHNICKÉ INFORMACE SOUVISEJÍCÍ NORMY SOUVISEJÍCÍ NORMY STÁTNÍ NORMY ČSN 72 2600 Cihlářské výrobky. Společná ustanovení ČSN 72 2601 Skúšanie tehliarskych výrobkov. Spoločné ustanovenia ČSN 72 2602 Skúšanie tehliarskych výrobkov. Zisťovanie

Více

Pevnostní třídy Pevnostní třídy udávají nejnižší pevnost daných cihel v tlaku

Pevnostní třídy Pevnostní třídy udávají nejnižší pevnost daných cihel v tlaku 1 Pevnost v tlaku Pevnost v tlaku je zatížení na mezi pevnosti vztažené na celou ložnou plochu (tlačená plocha průřezu včetně děrování). Zkoušky a zařazení cihel do pevnostních tříd se uskutečňují na základě

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

Seskupení zdících prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených pojivem (maltou, zálivkou)

Seskupení zdících prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených pojivem (maltou, zálivkou) Seskupení zdících prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených pojivem (maltou, zálivkou) cihelné, tvárnicové, kamenné, smíšené Cihla plná (CP) rozměr: 290 140 65 mm tzv. velký formát (4:2:1)

Více

Malta je podobný materiál jako beton, liší se však velikostí horní frakce plniva (zpravidla max. 4 mm).

Malta je podobný materiál jako beton, liší se však velikostí horní frakce plniva (zpravidla max. 4 mm). Malta je podobný materiál jako beton, liší se však velikostí horní frakce plniva (zpravidla max. 4 mm). Malta je tvořena plnivem, pojivem a vodou a přísadami. Malta tvrdne hydraulicky, teplem, vysycháním

Více

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků Konstrukční řešení Katalog výrobků OBSAH Profi DRYFIX str. 4 5 Profi str. 6 7 broušené nejrychlejší technologie zdění EKO+ Profi DRYFIX str. 8 EKO+ Profi str. 9 broušené optimální volba pro nízkoenergetický

Více

DÍLENSKÉ LISTY ZEDNÍK

DÍLENSKÉ LISTY ZEDNÍK DÍLENSKÉ LISTY ZEDNÍK TECHNOLOGIE A MATERIÁLY 1 TECHNOLOGIE A MATERIÁLY 2 TECHNOLOGIE A MATERIÁLY 3 PŘESTAVBY BUDOV Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební Pardubice s. r. o., Černá za

Více

MATERIÁLY PRO ZDĚNÍ Extrudovaný polystyrén, expandovaný perlit

MATERIÁLY PRO ZDĚNÍ Extrudovaný polystyrén, expandovaný perlit MATERIÁLY PRO ZDĚNÍ Extrudovaný polystyrén, expandovaný perlit extrudovaný polystyrén XPS Při dosavadním způsobu montáže okenních rámů, nebo zárubní do zdiva, vzniká u tohoto detailu tepelný most. Pro

Více

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků. human touch. Cihly. Stvořené pro člověka.

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků. human touch. Cihly. Stvořené pro člověka. Konstrukční řešení POROTHERM Katalog výrobků human touch Cihly. Stvořené pro člověka. OBSAH POROTHERM CB str. 4 5 broušené cihly CB malty POROTHERM Si str. 6 7 superizolační cihly POROTHERM P+D str. 8

Více

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ. www.kmbeta.cz. infolinka: 800 150 200

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ. www.kmbeta.cz. infolinka: 800 150 200 KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ www.kmbeta.cz infolinka: 800 50 200 KMB BETA KMB BETA je betonová střešní krytina s charakteristickým profilem. Díky svým estetickým a funkčním vlastnostem se stala nejžádanější

Více

ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX. Technická příručka. www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200

ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX. Technická příručka. www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200 ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX Technická příručka www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200 NOSNÉ ZDIVO SENDWIX 16DF-LD 498 240 248 SENDWIX 12DF-LD 498x175x248 SENDWIX 1/2 12DF-LD 498x175x123 SENDWIX 8DF-LD 248x240x248

Více

Technická příručka ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX. www.kmbeta.cz. infolinka: 800 150 200

Technická příručka ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX. www.kmbeta.cz. infolinka: 800 150 200 Technická příručka ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200 Zdicí Zdicí prvky prvky SENDWIX 1.7 1.1 1.3 1.8, 4.17 4.20 1.10 1.9, 4.21 4.24 2.3, 2.4 1.4, 1.5 5.1 5.3 2.1, 2.2 1.6 5.2 3.10

Více

Cihelné bloky HELUZ tl. zdiva 14 až 8 cm 90

Cihelné bloky HELUZ tl. zdiva 14 až 8 cm 90 Cihelné bloky HELUZ tl. zdiva 14 až 8 cm 90 2015-03-01 / Strana 89 Cihelné bloky HELUZ pro vnitřní nosné i nenosné zdivo. Cihelné bloky HELUZ tl. zdiva 14 až 8 cm HELUZ 14 broušená nebroušená Výrobní závod

Více

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování 2 Materiály charakteristiky potřebné pro navrhování 2.1 Úvod Zdivo je vzhledem k velkému množství druhů a tvarů zdicích prvků (cihel, tvárnic) velmi různorodý stavební materiál s rozdílnými užitnými vlastnostmi,

Více

KATALOG VÝROBKŮ cihly stropy překlady komíny. Skvělé cihly pro Váš dům

KATALOG VÝROBKŮ cihly stropy překlady komíny. Skvělé cihly pro Váš dům KATALOG VÝROBKŮ cihly stropy překlady komíny Skvělé cihly pro Váš dům 1 Cihly HELUZ pro obvodové zdivo FAMILY 2in1 (50; 44; 38; 30; 25) str. 4 FAMILY (50; 44; 38; 30; 25) str. 5 STI (49; 44; 40; 38) str.

Více

YQ U PROFILY, U PROFILY

YQ U PROFILY, U PROFILY YQ U PROFILY, U PROFILY YQ U Profil s integrovanou tepelnou izolací Minimalizace tepelných mostů Jednoduché ztracené bednění monolitických konstrukcí Snadná a rychlá montáž Norma/předpis ČSN EN 771-4 Specifikace

Více

STAVEBNÍ MATERIÁLY 2 - Keramika - prvky pro svislé a vodorovné konstrukce P ÍKLADY POUŽITÍ PLNÝCH CIHEL &3 YI (velký formát)

STAVEBNÍ MATERIÁLY 2 - Keramika - prvky pro svislé a vodorovné konstrukce P ÍKLADY POUŽITÍ PLNÝCH CIHEL &3 YI (velký formát) 1.TRADI NÍ SORTIMENT CIHEL A TVÁRNIC Použití CP: YKLVWRULLXQLYHU]iOQt nosné st ny min tl. obvodové st ny min tl. sloupy GČOtFtNRQVWUXNFH p í ky VYLVOpQRVQp NRQVWUXNFH 300 mm 450 mm 300 x 300 mm tl. 100,

Více

Ceník výrobků a služeb

Ceník výrobků a služeb Ceník výrobků a služeb Platnost od 1. 7. 2015 www.porotherm.cz Obsah Přehled základních výrobků.............................. str. 4-5 Porotherm T Profi Dryfix / T Profi / EKO+ Profi Dryfix.... str. 6

Více

Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 3

Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 3 Položka Výčtový typ Hodnoty výčtového typu 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 Výška budovy do 12m přes 12m do 24m přes 24m do 36m přes 36m do 52m do 1,5t přes 1,5t do 3t přes 3t do 5t přes

Více

Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 3

Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 3 Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 3 Položka Výčtový typ Hodnoty výčtového typu 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 Výška budovy do 12m přes 12m do 24m přes 24m do 36m přes 36m do

Více

Ověřené řešení pro cihelné zdivo. Porotherm AKU Profi. broušené akustické cihly. Podklad pro navrhování Technické listy

Ověřené řešení pro cihelné zdivo. Porotherm AKU Profi. broušené akustické cihly. Podklad pro navrhování Technické listy Porotherm AKU Profi broušené akustické cihly Podklad pro navrhování Technické listy Porotherm 30 AKU Z Profi Akusticky dělicí nosná stěna Broušený akustický cihelný blok P+D pro tl. stěny 30 a 64 cm na

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

CEMENTOVÁ LEPIDLA, SAMONIVELAČNÍ HMOTY A FASÁDNÍ STĚRKY

CEMENTOVÁ LEPIDLA, SAMONIVELAČNÍ HMOTY A FASÁDNÍ STĚRKY Flexibilní lepidlo na obklady a dlažbu SUPER FLEX C2TES1 Tenkovrstvá lepicí malta na bázi cementu, odolná mrazu pro vnitřní a vnější použití. Lepidlo je určeno pro lepení keramických nebo skleněných obkladů

Více

JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY

JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Cemix WALL system JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Řešení pro omítání všech typů podkladů Jak zvolit vhodnou omítku pro interiér a exteriér JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Omítky jsou

Více

1.TRADI NÍ SORTIMENT CIHEL A TVÁRNIC 2.CIHEL. PRVKY PRO SVISLÉ KONSTRUKCE 3.CIHELNÉ PRVKY PRO VODOROVNÉ KCE. ( velký formát ) ( malý formát - n mecký)

1.TRADI NÍ SORTIMENT CIHEL A TVÁRNIC 2.CIHEL. PRVKY PRO SVISLÉ KONSTRUKCE 3.CIHELNÉ PRVKY PRO VODOROVNÉ KCE. ( velký formát ) ( malý formát - n mecký) 1.TRADI NÍ SORTIMENT CIHEL A TVÁRNIC ( velký formát ) ( malý formát - n mecký) 2.CIHEL. PRVKY PRO SVISLÉ KONSTRUKCE 3.CIHELNÉ PRVKY PRO VODOROVNÉ KCE Strana 1 (celkem 53) zá í 2014 290 x 140 x 65 mm 240

Více

Řešení pro cihelné zdivo. Navrhujeme nízkoenergetický a pasivní dům

Řešení pro cihelné zdivo. Navrhujeme nízkoenergetický a pasivní dům Řešení pro cihelné zdivo Navrhujeme nízkoenergetický a pasivní dům Řešení pro cihelné zdivo Úvod Nízkoenergetický a pasivní cihlový dům Porotherm Moderní dům s ověřenými vlastnostmi Při navrhování i realizaci

Více

C. PROVÁDĚNÍ ZDIVA Z CIHEL POROTHERM

C. PROVÁDĚNÍ ZDIVA Z CIHEL POROTHERM C. PROVÁDĚNÍ ZDIVA Z CIHEL POROTHERM Cihly POROTHERM jsou určeny pouze pro omítané zdivo. Definice zdiva podle ČSN EN 1996-1-1 Navrhování zděných konstrukcí (Eurokód 6) zní: Zdivo je sestava zdicích prvků

Více

Kámen. Dřevo. Keramika

Kámen. Dřevo. Keramika Kámen Dřevo Keramika Beton Kovy Živice Sklo Slama Polymery Dle funkce: Konstrukční Výplňové Izolační Dekorační Dle zpracovatelnosti: Sypké a tekuté směsi (kamenivo, zásypy, zálivky) Kusové (tvarovky, dílce)

Více

POROTHERM překlad VARIO

POROTHERM překlad VARIO POROTHERM překlad VARIO Použití Keramobetonové překlady se používají ve spojení s tepelněizolačními díly VARIO R nebo VARIO Z, s POROTHERM překlady 7 a případně se ztužujícím věncem jako nosné prvky nad

Více

POROTHERM pro nízkoenergetické bydlení

POROTHERM pro nízkoenergetické bydlení POROTHERM pro nízkoenergetické bydlení Petr Veleba Úvod do globálního zateplování 1 TEPELNÁ OCHRANA BUDOV NOVÁ SMĚRNICE EU, pohled do budoucnosti? PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY praxe, mýty, realita.

Více

POROTHERM překlad VARIO

POROTHERM překlad VARIO Překlady 1/12 Po uži tí Keramobetonové y se používají ve spojení s tepelněizolačním dílem VARIO, s PO ROTHERM y 7 a případně se ztužujícím věncem jako nosné prvky nad okenní a dveřní otvory ve vnějších

Více

Snadná manipulace Nízká hmotnost Vysoká únosnost při spřažení s nadezdívkou Minimalizace tepelných mostů

Snadná manipulace Nízká hmotnost Vysoká únosnost při spřažení s nadezdívkou Minimalizace tepelných mostů PLOCHÉ PŘEKLADY Snadná manipulace Nízká hmotnost Vysoká únosnost při spřažení s nadezdívkou Minimalizace tepelných mostů Vysoká přesnost Výborná požární odolnost Podklad pro povrchové úpravy shodný se

Více

Nosné překlady HELUZ 23,8. Výhody. Technické údaje. Tepelný odpor. Požární odolnost. Dodávka a uskladnění. Statický návrh. Použití.

Nosné překlady HELUZ 23,8. Výhody. Technické údaje. Tepelný odpor. Požární odolnost. Dodávka a uskladnění. Statický návrh. Použití. Nosné překlady HELUZ 23,8 Nosné překlady HELUZ se používají jako překlady nad dveřními a okenními otvory ve vnitřních i vnějších stěnách. Tyto překlady lze kombinovat s izolantem pro dosažení zvýšených

Více

Řešení pro cihelné zdivo. Ceník výrobků a služeb Porotherm

Řešení pro cihelné zdivo. Ceník výrobků a služeb Porotherm Ceník výrobků a služeb Porotherm Platnost od 1. 3. 2013 Obsah Přehled základních výrobků.............................. str. 4-5 Porotherm T Profi / EKO+ Profi Dryfix................... str. 6 Porotherm

Více

hrubá stavba Hrubá stavba www.staviva.cz

hrubá stavba Hrubá stavba www.staviva.cz 58 www.staviva.cz Hrubá stavba Pálené zdicí materiály...60 Pórobetonové zdicí materiály...85 Liaporbetonové zdicí materiály...94 Betonové zdicí materiály...98 Vápenopískové zdicí materiály...104 Šamotové

Více

TECHNICKÉ INFORMACE SCHÖCK NOVOMUR / NOVOMUR LIGHT

TECHNICKÉ INFORMACE SCHÖCK NOVOMUR / NOVOMUR LIGHT TECHNICKÉ INFORMACE SCHÖCK NOVOMUR / NOVOMUR LIGHT ZÁŘÍ 2009 SCHÖCK NOVOMUR Obsah SCHÖCK NOVOMUR Strana Zastoupení a poradenský servis............................................................ 2 Stavební

Více

FORARCH 2015 Stavba svépomocí 19.9.2015

FORARCH 2015 Stavba svépomocí 19.9.2015 Cihly plněné vatou Co se stane když do cihly naprší? FORARCH 2015 Stavba svépomocí 19.9.2015 Ing. Robert Blecha, technický poradce 724 030 468, robert.blecha@wienerberger.com Obsah: Cihla T Profi Vlastnosti

Více

Lepidla, malty a pěna HELUZ pro broušené cihly 122. Malty pro nebroušené cihly HELUZ 123. Polystyren HELUZ pro vysypávání cihel 125

Lepidla, malty a pěna HELUZ pro broušené cihly 122. Malty pro nebroušené cihly HELUZ 123. Polystyren HELUZ pro vysypávání cihel 125 Lepidla, malty a pěna HELUZ pro broušené cihly 122 Malty pro nebroušené cihly HELUZ 123 Omítky 124 Polystyren HELUZ pro vysypávání cihel 125 Extrudovaný polystyren HELUZ pro ostění s krajovými cihlami

Více

IVE. Vnitřní nosné zdivo LIVETHERM. www.betonstavby.cz. Tvárnice nosná betonová TNB 400/Lep198 P 6. Tvárnice nosná liaporová TNL 400/Lep198 P 6.

IVE. Vnitřní nosné zdivo LIVETHERM. www.betonstavby.cz. Tvárnice nosná betonová TNB 400/Lep198 P 6. Tvárnice nosná liaporová TNL 400/Lep198 P 6. 9 Vnitřní nosné zdivo LTHERM celá Tvárnice nosná betonová TNB 400/Lep198 P (půdorysný modul M = 0 mm) do dnů Tvárnice nosné betonové TNB 400/Lep198 P jsou vhodné pro masivní vnější a vnitřní nosné nezateplené

Více

INDIV. PROJEKT. 1.2.1. Technická zpráva RODINNÝ DŮM. F. Dokumentace stavby 1.2. Stavebně konstrukční část. Stavba: Místo stavby : Stavebník :

INDIV. PROJEKT. 1.2.1. Technická zpráva RODINNÝ DŮM. F. Dokumentace stavby 1.2. Stavebně konstrukční část. Stavba: Místo stavby : Stavebník : Stavba: G SERVIS CZ, s.r.o., Karlovo nám. 25, 674 01 Třebíč VÉ P ENÍ VV OVÉ PVEDE OVEDENO DINNÝ DŮM INDIV. PJEKT Místo stavby : Stavebník : Autor Vypracoval Zodp. projektant Stupeň Datum : 2012 F. Dokumentace

Více

PS01 POZEMNÍ STAVBY 1

PS01 POZEMNÍ STAVBY 1 PS01 POZEMNÍ STAVBY 1 SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 1 Funkce a požadavky Ctislav Fiala A418a_ctislav.fiala@fsv.cvut.cz Konstrukční rozdělení stěny (tlak (tah), ohyb v xz, smyk) sloupy a pilíře (tlak (tah), ohyb)

Více

Pozemní stavitelství. Nenosné stěny PŘÍČKY. Ing. Jana Pexová 01/2009

Pozemní stavitelství. Nenosné stěny PŘÍČKY. Ing. Jana Pexová 01/2009 Pozemní stavitelství Nenosné stěny PŘÍČKY Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN EN 1991-1 (73 00 35) Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 05 40-2 Tepelná ochrana budov

Více

Konstrukce doplňující Překlady

Konstrukce doplňující Překlady Konstrukce doplňující Překlady Překlady - tvoří nadpraží otvorů a výklenků ve stěnách, - roznáší zatížen ení nad otvorem do ostění a plné části svislé konstrukce. V obvodové zdi musí být překlady p tepelně

Více

Nosné překlady HELUZ 23,8 132. Keramické překlady HELUZ ploché 135. Žaluziové a roletové překlady HELUZ 139

Nosné překlady HELUZ 23,8 132. Keramické překlady HELUZ ploché 135. Žaluziové a roletové překlady HELUZ 139 PŘEKLADY HELUZ PŘEKLADY HELUZ Nosné překlady HELUZ 23,8 132 Keramické překlady HELUZ ploché 135 Žaluziové a roletové překlady HELUZ 139 2015-03-01 / Strana 131 Nosné překlady HELUZ 23,8 Použití Nosné překlady

Více

HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená

HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená broušená Použití Cihelné bloky broušená jsou určeny pro konstrukci vnitřních nenosných stěn výšky maximálně 3,5 m s vysokou přidanou hodnotou vyznačující se vysokou mírou zvukové izolace. Cihelné bloky

Více

Ceník POROTHERM. s platností od

Ceník POROTHERM. s platností od Ceník POROTHERM s platností od 6. 2. 2009 Cihly. Stvořené pro člověka. www.porotherm.cz Broušené cihly DRYFIX cihly d/š/v Pevnost v tlaku MPa Hmotnost cca kg/ks Součinitel prostupu tepla U [W/m 2 K] (Tepelný

Více

CENÍK 2016 Platnost od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2017

CENÍK 2016 Platnost od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2017 www.techtrading.cz www.liapor.cz CENÍK 0 Platnost od 1. 4. 0 do 31. 3. 0 Změny po dobu platnosti vyhrazeny. KERAMICKÉ KAMENIVO Dodávky Liaporu se měří podle objemu v m 3 nebo litrech vztažených na volně

Více

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON umělé stavivo vytvořené ze směsi drobného a hrubého kameniva a vhodného pojiva s možným obsahem různých přísad a příměsí

Více

Ceník. od 1. 1. 2013. U až 0,11 W/m 2 K R až 9,06 m 2 K/W. Cihly, které nemusíte zateplovat

Ceník. od 1. 1. 2013. U až 0,11 W/m 2 K R až 9,06 m 2 K/W. Cihly, které nemusíte zateplovat Jméno zákazníka: BROUŠENÉ Zákaznická linka: 800 212 213 SKYPE: www.heluz.cz NEBROUŠENÉ Ceník od 1. 1. 2013 JARNÍ AKCE OBJEDNÁNÍ A ZAPLACENÍ DO 15. 04. 2013 VÝVOZ DO 15. 05. 2013 Místo stavby: Okres výstavby:

Více

Energetická náročnost budov

Energetická náročnost budov Energetická náročnost budov Energetická náročnost budov - právní rámec směrnice 2002/91/EC, o energetické náročnosti budov Prováděcí dokument představuje vyhláška 148/2007 Sb., o energetické náročnosti

Více

Vnitřní stěny CZ leden 2010 Vnitřní stěny

Vnitřní stěny CZ leden 2010 Vnitřní stěny Vnitřní stěny Vnitřní stěny CZ leden 2010 Úvod Obsah Vnitřní stěny Úvod 2 Možnosti aplikace izolace Knauf Insulation 3 Zvuko-izolační vlastnosti 4 Požární odolnost 5 Tepelně-izolační vlastnosti 5 vnitřní

Více

cihly, broušené cihly, překlady cihly pro nízkoenergetické a pasívní domy

cihly, broušené cihly, překlady cihly pro nízkoenergetické a pasívní domy Kvalita z hlíny Inovace cihel... cihly, broušené cihly, překlady cihly pro nízkoenergetické a pasívní domy CÍTIT SE DOBŘE OD SKLEPA PO STŘECHU Cihla cihla od firmy GIMA přírodní stavební materiál pro zdravé

Více

SOUTOK - Stavebniny s.r.o. IČO: 62958402 účetní rok 2011

SOUTOK - Stavebniny s.r.o. IČO: 62958402 účetní rok 2011 CIHLY Cihla lehčená P35 29/14/6,5cm ks 8,00 9,60 Cihla plná P20 29/14/6,5cm ks 7,00 8,40 Cihla plná P40 29/14/6,5cm ks 7,00 8,40 Cihla šamotová 24/11,5/6,5cm ks 32,00 38,40 Cihla šamotová 29/14/6,5cm ks

Více

13. Zděné konstrukce. h min... nejmenší tloušťka prvku bez omítky

13. Zděné konstrukce. h min... nejmenší tloušťka prvku bez omítky 13. Zděné konstrukce Navrhování zděných konstrukcí Zděné konstrukce mají široké uplatnění v nejrůznějších oblastech stavebnictví. Mají dobrou pevnost, menší objemová hmotnost, dobrá tepelně izolační schopnost

Více

Ceník VÝROBKŮ. www.kmbeta.cz. infolinka: 800 150 200. platný od 1. 3. 2011

Ceník VÝROBKŮ. www.kmbeta.cz. infolinka: 800 150 200. platný od 1. 3. 2011 Ceník VÝROBKŮ platný od 1. 3. 2011 www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200 1.1 1.2 KMB BOBROVKA 2.1 2.2 5.1 5.2 5.3 5.4 7.1 8.1 1.4 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 9.1 10.1 1.1 1.5 1.3 11.3 10.1 9.4 11.4

Více

OMÍTKOVÉ SYSTÉMY PROFI

OMÍTKOVÉ SYSTÉMY PROFI OMÍTKOVÉ SYSTÉMY PROFI Profi omítky pro dokonalý vzhled Vaší stavby Omítkové směsi nejvyšší kvality Odborné poradenství a servis Spolehlivá systémová řešení Pro novostavby i renovace Omítky dle typu Vápenosádrové

Více

1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA TPROJEKT Lanžhotská 3448/2 690 02 Břeclav Tel : 530 502 440 GSM:774 03 03 30 www.tprojekt.cz IČO : 14672316 Bank.spoj: KB Břeclav č.ú.: 120149-651/ 100 e-mail atelier@tprojekt.cz

Více

HELUZ Supertherm AKU TICHO

HELUZ Supertherm AKU TICHO cihly se zvýšeným akustickým útlumem HELUZ Supertherm KU TICHO ZVUKOVĚIZOLČNÍ SYSTÉMY HELUZ KU TĚŽKÁ Ploché kotvy Zdivo SUPERTHERM SUPERTHERM KU 30 těžká Malta o objemové hmotnosti minimálně 1 750 kg/m

Více

Podklad pro provádění systému POROTHERM

Podklad pro provádění systému POROTHERM Podklad pro provádění systému POROTHERM 3. vydání Cihly. Stvořené pro člověka. Moderní systém broušených cihel na DVD Videosekvence technologie zdění broušených cihel POROTHERM CB na DVD 2008 nabízí společnost

Více

Navrhování a realizace stavebních konstrukcí ze zdiva LIAPOR

Navrhování a realizace stavebních konstrukcí ze zdiva LIAPOR zděné a smíšené konstrukce text: Micala Hubertová, Jan Štefánik foto: Lias Vintířov, LSM k.s. Sportovně kulturní a kongresové centrum Karlovy Vary (KV Aréna) poledové zdivo Liapor R195 ukázka z probíající

Více

HELUZ AKU 30 zalévaná Zdivo se zvýšeným akustickým útlumem EN 771-1

HELUZ AKU 30 zalévaná Zdivo se zvýšeným akustickým útlumem EN 771-1 HELUZ AKU 30 zalévaná se zvýšeným akustickým útlumem Šalovací cihly HELUZ AKU zalévané jsou určeny pro akustické zdivo tloušťky 300 mm. Hotové zdivo má zvýšené akustické a tepelně akumulační vlastnosti

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Sada 1 Technologie betonu

Sada 1 Technologie betonu S třední škola stavební Jihlava Sada 1 Technologie betonu 20. Zvláštní druhy betonů Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2

Více

TECHNICKÝ LIST PORIMENT CEMENTOVÉ LITÉ PĚNY. www.poriment.cz

TECHNICKÝ LIST PORIMENT CEMENTOVÉ LITÉ PĚNY. www.poriment.cz TECHNICKÝ LIST CEMENTOVÉ LITÉ PĚNY je lehký silikátový materiál, vyráběný na stavbě pomocí mobilního zařízení Aeronicer II z cementové suspenze dovezené autodomíchávačem z betonárny. Do některých typů

Více

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68 REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 470714 Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 KSO: CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum: 30.6.2015 Zadavatel: Městská část Paraha 20, Jívanská 647/10, 193

Více

Naše výrobky, sortiment str. 3-6. Zdění - vysvětlivky a postupy. str. 7-14. Tvárnice - katalogové listy. str. 15-28

Naše výrobky, sortiment str. 3-6. Zdění - vysvětlivky a postupy. str. 7-14. Tvárnice - katalogové listy. str. 15-28 Naše výrobky, sortiment str. 3 6 Zdění vysvětlivky a postupy Tvárnice katalogové listy str. 7 14 str. 15 28 Zdící a AKU tvárnice Příčkové tvárnice Ztracené bednění Stropy vysvětlivky a postupy Stropy katalogové

Více

Řešení pro cihelné zdivo. Podklad pro provádění Porotherm

Řešení pro cihelné zdivo. Podklad pro provádění Porotherm Řešení pro cihelné zdivo Podklad pro provádění Porotherm Řešení pro cihelné zdivo Autoři: Ing. Antonín Horský a kolektiv Technická podpora: Ing. Michaela Smutná Zpracoval: Petr Tham Podklad pro provádění

Více

Ceník. platnost od 17. 8. 2009. U = 0,15 W/m 2 K. Cihly, které již nemusíte zateplovat. český výrobce s tradicí od roku 1876

Ceník. platnost od 17. 8. 2009. U = 0,15 W/m 2 K. Cihly, které již nemusíte zateplovat. český výrobce s tradicí od roku 1876 NG nová generace stavebního systému Ceník platnost od 17. 8. 2009 Cihly, které již nemusíte zateplovat U = 0,15 W/m 2 K český výrobce s tradicí od roku 1876 LEPIDLO NG nová generace V CENĚ stavebního BROUŠENÝCH

Více

bez omítek λ U W/(mK) bez omítek U W/(m 2 K)

bez omítek λ U W/(mK) bez omítek U W/(m 2 K) Cihelné bloky LUZ PLUS tl. zdiva 44 až 30 cm Použití Cihelné bloky LUZ PLUS pro obvodové zdivo energeticky úsporných budov nebo nízkoenergetických budov s dodatečným zateplením. LUZ PLUS 44 broušená nebroušená

Více

Stavební technologie

Stavební technologie S třední škola stavební Jihlava Stavební technologie 08. Tvárnicové a kamenné zdivo Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2

Více

Kompletní program FERMACELL. Stav: květen 2010 nové produkty

Kompletní program FERMACELL. Stav: květen 2010 nové produkty Kompletní program FERMACELL Stav: květen 2010 nové produkty Sádrovláknité desky Varianty spár Originální nářadí FERMACELL Sádrovláknité desky Povrchová úprava Lepená spára Tmelená spára TB hrana Stahovací

Více

STAVEBNÍ SYSTÉM SENDWIX

STAVEBNÍ SYSTÉM SENDWIX STAVEBNÍ SYSTÉM SENDWIX Příručka pro provádění www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200 STAVEBNÍ SYSTÉM SENDWIX RD Milevsko RD Bruntál BD Plzeň P Ř ÍRUČ KA PRO PROVÁDĚ NÍ RD Velké Popovice Sídlo firmy, Praha

Více

Sada 1 ZÁKLADNÍ KONSTRUKČNÍ PRVKY STAVEB PS

Sada 1 ZÁKLADNÍ KONSTRUKČNÍ PRVKY STAVEB PS S t ř e d n í š k o l a s t a v e b n í J i h l a v a Sada 1 ZÁKLADNÍ KONSTRUKČNÍ PRVKY STAVEB PS 07. ROZDĚLENÍ SVISLÝCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační

Více

TECHNICKÝ LIST. AKU KOMPAKT 21 broušená. R w. =57 db

TECHNICKÝ LIST. AKU KOMPAKT 21 broušená. R w. =57 db TECHNICKÝ LIST AKU KOMPAKT 21 broušená R w =57 db broušená Použití Cihelné bloky broušená jsou určeny pro konstrukci vnitřních nenosných stěn výšky maximálně 3,5 m s vysokou přidanou hodnotou vyznačující

Více

Metodika stanovující technické požadavky pro přípravu novostaveb k provizornímu ukrytí

Metodika stanovující technické požadavky pro přípravu novostaveb k provizornímu ukrytí Metodika stanovující technické požadavky pro přípravu novostaveb k provizornímu ukrytí Název projektu: Improvizované ukrytí, varování a informování obyvatelstva v prostorech staveb pro shromažďování většího

Více

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA BETONOVÁ CIHLA DOPLŇKY BETONOVÁ CIHLA XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM XC prvky tvarovek perokresba název výrobku povrchová úprava barevné variace

Více

Ceník. platnost od 1. 4. 2011. U až 0,11 W/m 2 K R až 8,76 m 2 K/W. Cihly, které nemusíte zateplovat

Ceník. platnost od 1. 4. 2011. U až 0,11 W/m 2 K R až 8,76 m 2 K/W. Cihly, které nemusíte zateplovat Cihla - Vaše jistota && teplo && && trvanlivost && ekologie český výrobce s tradicí od roku 1876 Ceník platnost od 1. 4. 2011 Cihly, které nemusíte zateplovat U až 0,11 W/m 2 K R až 8,76 m 2 K/W Dotisk

Více

Zdroj: 1. název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2.

Zdroj: 1. název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2. Malty a beton Zdroj: 1. název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2. www.unium.cz/materialy/cvut/fsv/predna sky- svoboda-m6153-p1.html

Více

HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená nové řešení akustických stěn. Ing. Pavel Heinrich

HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená nové řešení akustických stěn. Ing. Pavel Heinrich HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená nové řešení akustických stěn 1 Smíšené konstrukční systémy (domy > 4. NP) 2 Často nenosné stěny a řešení ukončení koruny stěny pod stropem 3 Zdění v zimním období 4 Technologie

Více

K E R A M I K A POHLED A EZ TRADI NÍM ZD NÝM OBYTNÝM DOMEM

K E R A M I K A POHLED A EZ TRADI NÍM ZD NÝM OBYTNÝM DOMEM K E R A M I K A Strana 1 (celkem 30) zá í 2014 DRUHY KERAMICKÝCH VÝROBK A/ STAVEBNÍ KERAMIKA = základní stavební prvky cihlá ské výrobky pro svislé konstrukce pro vodorovné konstrukce st ešní krytina výrobky

Více

Základní vlastnosti. cementotřískových desek CETRIS 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8. Základní vlastnosti

Základní vlastnosti. cementotřískových desek CETRIS 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8. Základní vlastnosti Základní vlastnosti 3 Základní vlastnosti Lineární roztažnost Zátěžové tabulky Tepelně technické vlastnosti Zvukově izolační vlastnosti Parapropustnost Požární vlastnosti Odolnost desky vůči blokovému

Více

K E R A M I K A OZNA ENÍ MATERIÁL A VÝROBK Z HLEDISKA ASOVÉHO ZA AZENÍ

K E R A M I K A OZNA ENÍ MATERIÁL A VÝROBK Z HLEDISKA ASOVÉHO ZA AZENÍ OZNA ENÍ MATERIÁL A VÝROBK Z HLEDISKA ASOVÉHO ZA AZENÍ T R A D I N Í používané a vyráb né v pr b hu minulých století, n které typy stále (nap. CP) N O V O D O B É vzniklé na základ požadavk zpr mysln ní

Více

Cihly pro zdivo tloušťky 490 mm. Doplňkové cihly pro zdivo tloušťky 490 mm. Winklmann spol. s r.o. váš spolehlivý dodavatel cihlářských výrobků

Cihly pro zdivo tloušťky 490 mm. Doplňkové cihly pro zdivo tloušťky 490 mm. Winklmann spol. s r.o. váš spolehlivý dodavatel cihlářských výrobků Platnost od 01. 01. 2011 www.winklmann.cz Cihly pro zdivo tloušťky 490 mm cena DPH CB W-CSI 490 248/490/249 65,80 68,00 6;8 0,20 4,86 - CB W-Plus 490 248/490/249 64,00 66,10 6;8 0,24 3,96 W-CSI 490 247/490/238

Více

11. Omítání, lepení obkladů a spárování

11. Omítání, lepení obkladů a spárování 11. Omítání, lepení obkladů a spárování Omítání, lepení obkladů a spárování 11.1 Omítání ve vnitřním prostředí Pro tyto omítky platí EN 998-1 Specifikace malt pro zdivo Část 1: Malty pro vnitřní a vnější

Více

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE FUNKCE A POŽADAVKY Konstrukční rozdělení stěny (tlak (tah), ohyb v xz, smyk) sloupy a pilíře (tlak (tah), ohyb) SVISLÉ KONSTRUKCE Technologické a materiálové rozdělení zděné konstrukce

Více

D.1.1.a.02 MATERIÁLOVÉ STANDARDY

D.1.1.a.02 MATERIÁLOVÉ STANDARDY NÁSTAVBA OBJEKTU E II.ETAPA DISPOZIČNÍ ÚPRAVY 5.NP na pozemku p.č.25/2 v katastrálním území České Budějovice 7 D.1.1.a.02 MATERIÁLOVÉ STANDARDY DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY

Více

edmluva ÍRU KA PRO NAVRHOVÁNÍ prvk stavebních konstrukcí podle SN EN stavební konstrukce Stavebnictví, Technické lyceum

edmluva ÍRU KA PRO NAVRHOVÁNÍ prvk stavebních konstrukcí podle SN EN stavební konstrukce Stavebnictví, Technické lyceum Předmluva Publikace PŘÍRUČKA PRO NAVRHOVÁNÍ prvků stavebních konstrukcí podle ČSN EN je určena pro výuku předmětu stavební konstrukce ve 4. ročníku SPŠ stavební v Havířově. Byla zpracována pro čtyřletý

Více

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK DOPLŇKY KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM KB KLASIK XC www.kb-blok.cz BETONOVÁ

Více

NOSNÉ STĚNY, SLOUPY A PILÍŘE

NOSNÉ STĚNY, SLOUPY A PILÍŘE NOSNÉ STĚNY, SLOUPY A PILÍŘE KAMENNÉ STĚNY, SLOUPY A PILÍŘE Kamenné zdivo lomové zdivo haklíkové zdivo KAMENNÉ STĚNY Kamenné zdivo řádkové zdivo kyklopské zdivo kvádrové zdivo KAMENNÉ STĚNY vazba rohu

Více

Zavěšené podhledy z desek na různých nosných konstrukcích s požární odolností 30-180 minut. nehořlavé desky KL GB 01

Zavěšené podhledy z desek na různých nosných konstrukcích s požární odolností 30-180 minut. nehořlavé desky KL GB 01 Zavěšené podhledy z desek na různých nosných konstrukcích s požární odolností 30-180 minut nehořlavé desky KL GB 01 Velmi lehká a pevná nehořlavá deska vyrobena z vermikulitu a anorganického pojiva, -potažena

Více

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou určený na podklady z deskových materiálů

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou určený na podklady z deskových materiálů TECHNICKÝ LIST Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou určený na podklady z deskových materiálů CHARAKTERISTIKA: zateplovací systém z polystyrenu určený na stěny

Více

PŘEKLADY OTVORY V NOSNÝCH STĚNÁCH

PŘEKLADY OTVORY V NOSNÝCH STĚNÁCH PS01 POZEMNÍ STAVBY 1 PŘEKLADY OTVORY V NOSNÝCH STĚNÁCH Ctislav Fiala A418a_ctislav.fiala@fsv.cvut.cz OTVORY V NOSNÝCH STĚNÁCH kamenné překlady - kamenné (monolitické) nosníky - zděné klenuté překlady

Více

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce, E.ON ČR, Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv PNE 34 8211 3. vydání Odsouhlasení

Více

Strešní krytina. ceník VÝROBKU. platný od 1.1.2013. Vápenopískové cihly. Pálené cihly a stropy. www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200.

Strešní krytina. ceník VÝROBKU. platný od 1.1.2013. Vápenopískové cihly. Pálené cihly a stropy. www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200. Strešní krytina ceník VÝROBKU platný od..20 Vápenopískové cihly Pálené cihly a stropy www.kmbeta.cz infolinka: 800 50 200 Maltové smesi Přehled betonové střešní krytiny a doplňků KMB BETA KMB BOBROVKA..2

Více

PŘÍKLADY PŮSOBENÍ A VÝPOČTU ZATÍŽENÍ VLASTNÍ TÍHOU:

PŘÍKLADY PŮSOBENÍ A VÝPOČTU ZATÍŽENÍ VLASTNÍ TÍHOU: PŘÍKLADY PŮSOBENÍ A VÝPOČTU ZATÍŽENÍ VLASTNÍ TÍHOU: Vykreslete zatížení zadaných prutů od vlastní tíhy, jsou-li rozměry průřezu b,h [m], objemová hmotnost ρ [kg.m -3 ] a tíhové zrychlení a g [m.s -2 ]

Více

Rigips. Rigitherm. Systém vnitřního zateplení stěn. Vnitřní zateplení Rigitherm

Rigips. Rigitherm. Systém vnitřního zateplení stěn. Vnitřní zateplení Rigitherm Vnitřní zateplení Rigitherm Rigips Rigitherm Systém vnitřního zateplení stěn 2 O firmě Rigips, s.r.o. je dceřinnou společností nadnárodního koncernu BPB - největšího světového výrobce sádrokartonu a sádrových

Více

chrání stavební dílo před mechanickým poškozením i před nepříznivými vlivy povětrnosti zlepšují technické vlastnosti konstrukce, jako jsou odolnost

chrání stavební dílo před mechanickým poškozením i před nepříznivými vlivy povětrnosti zlepšují technické vlastnosti konstrukce, jako jsou odolnost chrání stavební dílo před mechanickým poškozením i před nepříznivými vlivy povětrnosti zlepšují technické vlastnosti konstrukce, jako jsou odolnost stavby proti vlhkosti a tepelně-izolační i zvukově-izolační

Více