edmluva ÍRU KA PRO NAVRHOVÁNÍ prvk stavebních konstrukcí podle SN EN stavební konstrukce Stavebnictví, Technické lyceum

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "edmluva ÍRU KA PRO NAVRHOVÁNÍ prvk stavebních konstrukcí podle SN EN stavební konstrukce Stavebnictví, Technické lyceum"

Transkript

1

2 Předmluva Publikace PŘÍRUČKA PRO NAVRHOVÁNÍ prvků stavebních konstrukcí podle ČSN EN je určena pro výuku předmětu stavební konstrukce ve 4. ročníku SPŠ stavební v Havířově. Byla zpracována pro čtyřletý studijní obor Stavebnictví, ale je použitelná i pro studijní obor Technické lyceum. Příručka obsahuje tabulky nezbytné pro výpočet jednoduchých příkladů zatížení konstrukcí pozemních staveb, vzorové příklady výpočtu zatížení, materiálové tabulky pro navrhování a vzorové příklady výpočtu základních konstrukčních prvků z prostého betonu, železového betonu, dřeva a oceli podle příslušných norem ČSN EN. V úvodu každé početní kapitoly je uveden stručný princip výpočtu a obecný postup výpočtu příslušného prvku z daného materiálu. V kapitole Prvky stavebních konstrukcí namáhané ohybem je zařazen přehled základních případů deskových prvků a trámových prvků z železového betonu s důrazem na zásady statického řešení a zásady vyztužování každého prvku. Jednotlivé praktické příklady výpočtu obsahují zadání, návrh a posouzení daného prvku (příslušně zjednodušené pro středoškolské účely). Smyslem publikace je především systematizace a zpřehlednění učiva s cílem usnadnit výuku předmětu stavební konstrukce v průběhu školního roku. Jednotlivé početní příklady jsou předlohou možného uspořádání a úpravy statického výpočtu z hlediska jeho správnosti, přehlednosti, úplnosti a srozumitelnosti. Publikace může zároveň sloužit učitelům jako inspirace a studentům jako podklad pro samostudium a opakování k praktické i ústní maturitní zkoušce. Problematice navrhování stavebních konstrukcí je věnována na SPŠ stavební v Havířově značná pozornost. Důkazem toho jsou vysoké hodinové dotace příslušných vyučovacích předmětů, a také skutečnost, že znalosti této problematiky jsou podstatnou součástí praktické maturitní zkoušky i ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

3 Obsah 1) Úvod ) Zatížení stavebních konstrukcí TAB. Z.1 Hmotnosti stavebních materiálů, výrobků a zemin TAB. Z.2 Užitná zatížení ploch pozemních staveb TAB. Z.3 Zatížení stropů přemístitelnými příčkami TAB. Z.4 Vodorovná zatížení zábradlí a dělících konstrukcí TAB. Z.5 Zatížení sněhem na zemi ZA. 01 Příklad výpočtu zatížení střešní konstrukce ZA. 02 Příklad výpočtu zatížení stropní konstrukce ZA. 03 Příklad výpočtu zatížení balkónové konstrukce ) Tabulky materiálů TAB. B.1 Pevnostní třídy betonu TAB. B.2 Pevnostní třídy oceli TAB. B.3 Dimenzování ŽB. obdélníkového průřezu namáhaného ohybem TAB. B.4 Průřezová plocha výztuže podle vzdálenosti prutů TAB. B.5 Průřezová plocha výztuže podle počtu prutů TAB. B.6 Předběžný návrh rozměrů desky TAB. B.7 Předběžný návrh rozměrů trámy TAB. D.1 Třídy pevnosti rostlého dřeva TAB. D.2 Třídy pevnosti lepeného dřeva TAB. D.3 Hodnoty součinitele k mod pro rostlé a lepené dřevo TAB. D.4 Hodnoty součinitele vzpěrnosti k c pro dřevo TAB. O.1 Třídy pevnosti konstrukční oceli TAB. O.2 Přiřazení křivek vzpěrné pevnosti TAB. O.3 Hodnoty součinitele vzpěrnosti k c pro ocel TAB. O.4 Válcované průřezy I, U, L, О ) Prvky stavebních konstrukcí namáhané tlakem Princip výpočtu tlačených prvků z prostého betonu PS.00 Postup výpočtu tlačených prvků z prostého betonu PS.01 Příklad výpočtu sloup (obdélníkový průřez) PS.02 Příklad výpočtu sloup (čtvercový průřez) PS.03 Příklad výpočtu stěna (obdélníkový průřez) Princip výpočtu tlačených prvků z železového betonu ŽS.00 Postup výpočtu tlačených prvků z železového betonu ŽS.01 Příklad výpočtu sloup (čtvercový průřez) ŽS.02 Příklad výpočtu sloup (obdélníkový průřez) ŽS.03 Příklad výpočtu stěna (obdélníkový průřez) Princip výpočtu tlačených prvků ze dřeva DS.00 Postup výpočtu tlačených prvků ze dřeva DS.01 Příklad výpočtu sloup celistvého průřezu DS.02 Příklad výpočtu sloup složeného průřezu DS.03 Příklad výpočtu sloup členěného průřezu Princip výpočtu tlačených prvků z oceli OS.00 Postup výpočtu tlačených prvků z oceli OS.01 Příklad výpočtu sloup celistvého průřezu OS.02 Příklad výpočtu sloup složeného průřezu OS.03 Příklad výpočtu sloup členěného průřezu

4 4) Prvky stavebních konstrukcí namáhané ohybem DP.01 Deska prostě podepřená zásady vyztužování DP.02 Deska konzolová zásady vyztužování DP.03 Deska s převislým koncem zásady vyztužování DP.04 Deska oboustranně vetknutá zásady vyztužování DP.05 Deska spojitá zásady vyztužování TP.01 Trám prostě podepřený zásady vyztužování TP.02 Trám konzolový zásady vyztužování TP.03 Trám s převislým koncem zásady vyztužování TP.04 Trám oboustranně vetknutý zásady vyztužování TP.05 Trám spojitý zásady vyztužování Princip výpočtu ohýbaných prvků z železového betonu ŽD.00 Postup výpočtu ohýbaných prvků z železového betonu ŽD.01 Příklad výpočtu deska prostě podepřená ŽD.02 Příklad výpočtu deska konzolová ŽD.03 Příklad výpočtu deska vetknutá ŽT.01 Příklad výpočtu trám prostě podepřený ŽT.02 Příklad výpočtu trám konzolový ŽT.03 Příklad výpočtu trám (vetknutý) Princip výpočtu ohýbaných prvků ze dřeva DN.00 Postup výpočtu ohýbaných prvků ze dřeva DN.01 Příklad výpočtu nosník celistvý (obdélníkový) průřez DN.02 Příklad výpočtu nosník složený (lepený) průřez DN.03 Příklad výpočtu nosník složený (lepený) průřez Princip výpočtu ohýbaných prvků z oceli ON.00 Postup výpočtu tlačených prvků z oceli ON.01 Příklad výpočtu nosník celistvý průřez ON.02 Příklad výpočtu nosník složený průřez ON.03 Příklad výpočtu nosník svařovaný průřez Literatura

5 1) Úvod Jedním ze základních obecných požadavků na bezpečnost a užitné vlastnosti staveb podle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a souvisejících předpisů (nařízení vlády č. 163/2002 Sb. o technických požadavcích na vybrané stavební výrobky, nařízení vlády č. 190/2002 Sb. o technických požadavcích na stavební výrobky označované CE a vyhlášky č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu) je mechanická odolnost a stabilita. Stavební konstrukce a stavební prvky musí být navrženy tak, aby po dobu předpokládané existence stavby vyhověly požadovanému účelu a odolaly všem zatížením a vlivům, které se mohou vyskytnout při provádění i užívání stavby a také škodlivému působení prostředí, v němž se stavba nachází. Při projektování staveb nelze spoléhat pouze na empirické zásady a předpoklady, i když byly ověřeny dlouhodobými zkušenostmi. Každá stavba je svým způsobem naprosto jedinečné dílo, které se vyskytuje ve specifických podmínkách. Návrhu nosné konstrukce musí předcházet podrobná analýza vstupních údajů a výsledky musí být podloženy a ověřeny objektivním výpočtem. Tento požadavek nabývá na významu zejména v souvislosti s vývojem nových konstrukčních materiálů, používáním nových spojovacích prostředků a uplatňováním novodobých technologií. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro stavební řízení stanovuje Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Pro každý stavební objekt musí být mj. zpracována také část F.1.2 Stavebně konstrukční řešení ( F Technická zpráva, F Výkresová část a F Statické posouzení statický výpočet). Statický výpočet je dokument, který věcným způsobem, ve shodě s příslušnými předpisy a na základě současného stavu poznání prokazuje, že účinky zatížení působícího na vyšetřovanou konstrukci nepřekročí předepsané mezní stavy (mezní stavy únosnosti a mezní stavy použitelnosti). Formální úprava a obsahová náplň statického výpočtu musí splňovat zcela konkrétní požadavky a zásady. V dohledné době (březen 2010) budou původní ČSN pro navrhování stavebních konstrukcí nahrazeny ucelenou soustavou EN, které jsou v ČR zaváděny jako ČSN EN. Lze oprávněně očekávat, že převážná většina statických výpočtů bude v praxi prováděna dle soustavy ČSN EN. Vlastní výpočet každého prvku a konstrukce obsahuje: - grafickou část (organizační schéma konstrukce s označením jednotlivých prvků, výpočtový model řešené konstrukce s vyznačení velikosti, polohy a směru uvažovaných druhů zatížení, průběhy účinků zatížení, schematické zobrazení průřezu prvku nebo schematické zobrazení spoje). - textovou část (výpočet zatížení a jejich kombinace, rozbor možných zatěžovacích stavů a výpočet účinků zatížení, druh, kvalita a mechanické vlastnosti materiálu, návrh a posouzení průřezu prvku, spojů a celé konstrukce) Veškeré uvedené údaje musí být popsány takovým způsobem, aby statický výpočet byl úplný, jednoznačný, přehledný a srozumitelný jiným příslušně kvalifikovaným osobám (kontrolovatelný). Účelem správného návrhu konstrukce není pouze splnění požadované mechanické odolnosti a stability, ale také hospodárnost (přiměřená ekonomická náročnost) v souladu se stupněm poznání a technické vyspělosti stavebnictví

6 TAB. Z.1 Hmotnosti stavebních materiálů, výrobků a zemin (výběr) 1/2 Materiál Objemová hmotnost [kg.m -3 ] A. Betony A.1 prostý beton nevyztužený 2400 A.2 železový beton vyztužený 2500 A.3 předpjatý beton 2600 A.4 cihlobeton 1600 A.5 škvárobeton 1500 A.6 struskobeton 1500 A.6 liaporbeton (keramzitbeton) 1200 A.7 agloporitbeton 1700 A.8 perlitbeton 500 A.9 polystyrenbeton 300 A.10 pórobeton 600 Plošná hmotnost [kg.m -2 ] B. Zdivo, kusová staviva B.1 cihly keramické plné 1800 B.2 cihly keramické děrované/dutinové 1400 B.3 stropní vložky keramické 800 B.4 cihly vápenopískové plné 2000 B.5 cihly šamotové plné 1900 B.6 tvárnice (dle použitého materiálu) viz A. B.7 stavební kámen viz G. C. Malty - omítky C.1 malta vápenná 1800 C.2 malta vápenocementová 2000 C.3 malta cementová 2100 C.4 malta sádrová 1600 C.5 malta perlitová 400 D. Dřevo přírodní a aglomerované D.1 dřevo měkké (jehličnaté) 500 (600) D.2 dřevo tvrdé (listnaté) 700 (800) D.3 dřevotřískové desky 800 D.4 dřevovláknité desky měkké (Hobra) 400 D.5 dřevovláknité desky tvrdé (Sololit) 800 D.6 cementovláknité desky (Heraklit) 700 D.7 cementotřískové desky (Cetris) 1500 D.8 překližky 600 D.9 laťovky 500 D.10 dřevoštěpkové desky (OSB) 600 E. Kovy E.1 ocel 7850 E.2 litina 7200 E.3 hliník 2700 E.4 měď 8900 F. Ostatní materiály F.1 azbestocement desky 1800 F.2 sádrokarton desky 800 F.3 polyvinylchlorid (PVC) desky 1400 F.4 skelný laminát desky 1400 F.5 plexisklo - desky 1200 F.6 sklo stavební - tabule 2600 F.7 tmely, lepidla

7 2/2 Materiál Obj. hmotnost [kg.m -3 ] G. Zeminy, horniny G.1 soudržné zeminy (hlinité, jílovité) 2100 G.2 nesoudržné zeminy (písčité) 2000 G.3 nesoudržné zeminy (štěrkovité) 1900 G.4 žula, diorit, syenit 2800 G.5 čedič 3000 G.6 pískovec, opuka 2400 G.7 vápenec, dolomit, travertin 2200 G.8 břidlice 2700 G.9 mramor 2800 Ploš. hmotnost [kg.m -2 ] H. Sypké materiály H.1 cihelná drť 1200 H.2 škvára 900 H.3 struska 900 H.4 liapor (keramzit) 500 H.5 agloporit 900 H.6 perlit (expandovaný) 200 H.7 štěrkopísek 1900 H.8 písek 1800 H.9 štěrk 1700 I. Izolační materiály I.1 polystyren pěnový, vypěňovaný PPS 20 I.2 polystyren pěnový, vytlačovaný EXP 40 I.3 polyuretan pěnový 30 I.4 vlákna minerální rohože 150 I.5 vlákna minerální desky 300 I.6 pryž pěnová 200 I.7 korek 200 I.8 sklo pěnové 200 J. Hydroizolační materiály J.1 folie plastová (PVC) 1200 J.2 folie plastové (PE) 1400 J.3 folie pryžová 1200 J.4 pásy asfaltové 1300 K. Podlahoviny, dlažby K.1 povlak PVC 4 K.2 povlak textilní (koberec) 3 K.3 stěrka 5 K.4 dlažba betonová 2400 K.5 dlažba teracová 2400 K.6 dlažba kamenná 2600 K.7 dlažba keramická 2200 L. Střešní krytiny L.1 šablony vláknocementové + bednění 40 L.2 desky vláknocementové + laťování 30 L.3 šablony břidlicové + bednění 60 L.4 tabule plechové + bednění 30 L.5 tašky betonové + laťování 60 L.6 tašky keramické + laťování 50 L.7 šindel asfaltový + bednění

8 TAB. Z.2 Užitná zatížení ploch pozemních staveb Kat. Stanovené použití Příklad A plochy pro domácí a obytné činnosti q k [kn/m 2 ] Q k [kn] místnosti obytných budov a domů; stropy 1,5 2,0 místnosti a čekárny v nemocnicích; schodiště 3,0 2,0 ložnice hotelů a ubytoven; kuchyně a toalety balkóny 3,0 2,0 B kancelářské plochy místnosti admin. budov, věd. ústavů; laboratoře 2,5 4,0 C D E F G plochy, kde dochází ke shromažďování lidí, kromě ploch kat. A,B,D obchodní prostory C1: plochy se stoly nebo lavicemi, např. plochy ve školách, kavárnách, restauracích, jídelnách, čítárnách, recepcích C2: plochy se zabudovanými sedadly, např. plochy v kostelech, divadlech nebo kinech, přednáškových nebo zasedacích místnostech, nádražních a jiných čekárnách C3: plochy bez překážek pro pohyb osob, např. plochy v muzeích, ve výstavních síních; přístupové plochy veřejných a administrativních budov, hotelů, nemocnic, nádražních hal C4: plochy určené k pohybovým aktivitám např. taneční sály, tělocvičny, scény atd. C5: plochy, kde může dojít ke koncentraci lidí např. budovy pro veřejné akce (koncertní a sportovní haly, včetně tribun, teras a přístupových ploch), železniční nástupiště atd. 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 4,0 5,0 7,0 5,0 4,5 D1: plochy v malých obchodech 5,0 5,0 D2: plochy v obchodních domech 5,0 7,0 skladovací prostory, E1: plochy pro skladovací účely, knihovny, 7,5 7,0 včetně přístupových archívy ploch, kde může dojít k nahromadění zboží E2: plochy pro průmyslové využití individuálně dopravní a parkovací plochy pro lehká vozidla (tíha 30kN) dopravní a parkovací plochy pro středně těžká vozidla (30kN < tíha 160kN) garáže, parkovací místa, parkovací haly 2,5 20 přístupové cesty; zásobovací oblasti; oblasti přístupné protipožární technice (vozidla tíhy 160kN) 5,0 120 H nepřístupně střechy s výjimkou běžné údržby a oprav 0,75 1,0 I přístupné střechy v souladu s kategorií A až D dle A D dle A D TAB. Z.3 Zatížení stropů přemístitelnými příčkami skutečná vlastní tíha přemístitelné příčky (tloušťka výška objem. tíha materiálu) náhradní rovnoměrné zatížení stropu 1 g k 1,0 kn.m -1 q k = 0,50 kn.m -2 celkové rovnoměrné zatížení stropu 2 g k 2,0 kn.m -1 q k = 0,80 kn.m -2 Σq k = q k + q k 3 g k 3,0 kn.m -1 q k = 1,20 kn.m -2 TAB. Z.4 Vodorovná zatížení zábradlí a dělících konstrukcí Kat. Stanovené použití q k (svislé) q k (vodorovné) A plochy obytné 1,5 až 3,0 kn.m -2 0,5 kn.m -1 B,C,D plochy kancelářské, shromažďovací, obchodní 4,0 až 5,0 kn.m -2 1,0 kn.m -1 C 5 plochy shromažďovací (koncentrace lidí) 5,0 kn.m -2 5,0 kn.m

9 TAB. Z.5 Zatížení sněhem na zemi (dle mapy sněhových oblastí na území ČR) sněhová oblast I II III IV V VI VII VIII barevné označení v mapě charakteristická hodnota s kz [kn.m -2 ] 0,7 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 >4,0 hmotnost sněhu [kg.m -2 ] >400 vrstva čerstvého sněhu 100 kg.m -3 [cm] >400 vrstva ulehlého sněhu 200 kg.m -3 [cm] >200 vrstva starého sněhu 300 kg.m -3 [cm] >133 vrstva mokrého sněhu 400 kg.m -3 [cm] 17, , , >100 charakteristická hodnota s ks = µ i.c e.c t.s kz zatížení sněhem na střeše TAB. Z.6 Tvarový součinitel střechy úhel sklonu střešní plochy - α µ i = 0,800.(60 α)/30 0,800 0,667 0,533 0,400 0,267 0,133 0 c e... součinitel expozice c e = 0,80 otevřená krajina c e = 1,00 normální krajina c e = 1,20 chráněná krajina c t... součinitel teploty c t = 1,00 v obvyklých případech návrhová hodnota s d = s k.γ F součinitel zatížení γ F = 1,50 pro MSÚ - 9 -

10 ZATÍŽENÍ STK STŘEŠNÍ KONSTRUKCE ZA.01 Zadání příkladu: Vypočtěte zatížení připadající na 1 m 2 plochy střešní konstrukce. Střecha je nepřístupná (kat. H), objekt se nachází ve III. sněhové oblasti (s kz = 1,5 kn.m -2 ), sklon střechy je 5%. ZATÍŽENÍ PLOŠNÉ STÁLÉ - SKLADBA KONSTRUKCE [kn.m -2 ] Vrstva - materiál tl. (m) (kn.m -3 ) g k Krytina (IPA) - - 0,050 Cementový potěr (PB) 0, ,960 Tepelná izolace (PPS) 0,150 0,20 0,030 Parotěsná folie (PVC) 0, ,012 Omítka (MVC) 0, ,300 Mezisoučet 1,352 Střešní deska (ŽB) 0, ,500 Celkem 3,852 PROMĚNNÉ KLIMATICKÉ [kn.m -2 ] Sníh na střeše (s ks = µ 1.c e.c t.s kz ) s k III.sněhová oblast (0,8 1,0 1,0 1,5) 1,200 Celkem 1,200 PROMĚNNÉ UŽITNÉ [kn.m -2 ] Účel q k Nepřístupné střechy (kat. H) 0,750 Celkem 0,750 Z proměnných zatížení je rozhodující zatížení klimatické: s k = 1,200 kn.m -2 > q k = 0,750 kn.m -2 KOMBINACE ZATÍŽENÍ Charakteristická hodnota zatížení f k = g k + s k = 3, ,200 = 5,052 kn.m -2 Návrhová hodnota zatížení (γ G = 1,35; γ Q = 1,50) f d = g d + s d = (g k.γ G ) + (s k.γ Q ) = = (3,852.1,35)+(1,200.1,50) = 5, ,800 = 7,000 kn.m

11 ZATÍŽENÍ STK STROPNÍ KONSTRUKCE ZA.02 Zadání příkladu: Vypočtěte zatížení připadající na 1 m 2 plochy stropní kontrukce. Místnost nad stropem bude sloužit jako kavárna (kat. C1) s přemístitelnými příčkami (g k = 2,60 kn.m -1 ). ZATÍŽENÍ PLOŠNÉ STÁLÉ - SKLADBA KONSTRUKCE [kn.m -2 ] Vrstva - materiál tl.(m) (kn.m -3 ) g k Parkety (tvrdé dřevo) 0, ,105 Dřevovláknitá deska (Hobra) 0, ,060 Mazanina (Liaporbeton) 0, ,840 Podhled (SDK) 0,250 Mezisoučet 1,255 Stropní deska (ŽB) 0, ,750 Celkem 5,005 PROMĚNNÉ UŽITNÉ [kn.m -2 ] Účel - kategorie q k Kavárna (kat. C1) 3,000 Přemístitelné příčky (g k = 2,60 kn.m -1 ) 1,200 Celkem 4,200 KOMBINACE ZATÍŽENÍ Charakteristická hodnota zatížení f k = g k + q k = 5, ,200 = 9,205 kn.m -2 Návrhová hodnota zatížení (γ G = 1,35; γ Q = 1,50) f d = g d + q d = (g k.γ G ) + (q k.γ Q ) = = (5,005.1,35)+(4,200.1,50) = 6, ,300 = 13,057 kn.m

12 ZATÍŽENÍ STK BALKÓNOVÁ KONSTRUKCE ZA.03 Zadání příkladu: Vypočtěte zatížení připadající na 1 m 2 plochy balkónu. Balkón je přístupný z obytné místnosti (kat. A). Objekt se nachází ve II. sněhové oblasti (s kz = 1,0 kn.m -2 ). Z A T Í Ž E N Í P L O Š N É STÁLÉ - SKLADBA KONSTRUKCE [kn.m -2 ] Vrstva - materiál tl.(m) (knm -3 ) g k Keramická dlažba + tmel 0, ,220 Cementový potěr (PB) 0, ,960 Hydroizolace (Sklobit) 0, ,065 Omítka (MVC) 0, ,300 Mezisoučet 1,545 Stropní deska (ŽB) 0, ,000 Celkem 3,545 PROMĚNNÉ KLIMATICKÉ [kn.m -2 ] Sníh na střeše (s ks = µ 1.c e.c t.s kz ) s k II.sněhová oblast (0,8 1,0 1,0 1,0) 0,800 Celkem 0,800 PROMĚNNÉ UŽITNÉ [kn.m -2 ] Účel - kategorie q k Balkony (kat. A) 3,000 Celkem 3,000 Z proměnných zatížení je rozhodující zatížení užitné: q k = 3,000 kn.m -2 > s k = 0,800 kn.m -2 KOMBINACE ZATÍŽENÍ Charakteristická hodnota zatížení f k = g k + q k = 3, ,000 = 6,545 kn.m -2 Návrhová hodnota zatížení (γ G = 1,35; γ Q = 1,50) f d = g d + q d = (g k.γ G ) + (q k.γ Q ) = = (3,545.1,35)+(3,000.1,50) = 4, ,500 = 9,286 kn.m

13 TAB. B.1 Pevnostní třídy betonu podle ČSN EN Vlastnost betonu Značk a Jedn. C 12/15 C 16/20 C 20/25 C 25/30 C 30/37 C 35/45 C 40/50 C 45/55 C 50/60 Pevnost f ck,cyl [MPa] betonu f ck,cub [MPa] v tlaku f cm,cyl [MPa] Pevnost f ctm [MPa] 1,6 1,9 2,2 2,6 2,9 3,2 3,5 3,8 4,1 betonu f ctk;0,05 [MPa] 1,1 1,3 1,5 1,8 2,0 2,2 2,5 2,7 2,9 v tahu f ctk;0,95 [MPa] 2,0 2,5 2,9 3,3 3,8 4,2 4,6 4,9 5,3 Modul pružn. E cm [GPa] poměrné přetvoření (stlačení) betonu ε c1 [ ] 1,80 1,90 2,00 2,10 2,20 2,20 2,30 2,40 2,45 ε cu1 [ ] 3,50 ε c2 [ ] 2,00 ε cu2 [ ] 3,50 ε c3 [ ] 1,75 ε cu3 [ ] 3,50 návrhové hodnoty f d = f k /γ M (součinitel spolehlivosti materiálu - betonu γ M = 1,50 pro MSÚ) TAB.B.2 Pevnostní třídy betonářské oceli vyráběné v ČR Označení dle EN B 206 B 245 B 325 B 420 B 500 Označení dle ČSN Vlastnost oceli Značka Jedn. E K J V R Mez kluzu f yk (f 0,2k ) [MPa] Mez pevnosti f tk [MPa] Modul pružn. E s [GPa] 200 Povrch hladký žebírka žebírka žebírka žebírka návrhové hodnoty f d = f k /γ M (součinitel spolehlivosti materiálu - oceli γ M = 1,15 pro MSÚ)

14 TAB. B.3 Dimenzování ŽB. obdélníkového průřezu namáhaného ohybem µ ω ξ ζ ε s1 ε c 0,010 0,0101 0,013 0, ,093 3,500 0,020 0,0202 0,025 0, ,086 3,500 0,030 0,0305 0,038 0,985 88,412 3,500 0,040 0,0408 0,051 0,980 65,071 3,500 0,050 0,0513 0,064 0,974 51,063 3,500 0,060 0,0619 0,077 0,969 41,722 3,500 0,070 0,0726 0,091 0,964 35,047 3,500 0,080 0,0835 0,104 0,958 30,039 3,500 0,090 0,0945 0,118 0,953 26,142 3,500 0,100 0,1056 0,132 0,947 23,022 3,500 0,110 0,1168 0,146 0,942 20,468 3,500 0,120 0,1282 0,160 0,936 18,337 3,500 0,130 0,1398 0,175 0,930 16,533 3,500 0,140 0,1515 0,189 0,924 14,985 3,500 0,150 0,1633 0,204 0,918 13,642 3,500 0,160 0,1754 0,219 0,912 12,465 3,500 0,170 0,1876 0,234 0,906 11,426 3,500 0,180 0,2000 0,250 0,900 10,500 3,500 0,190 0,2126 0,266 0,894 9,670 3,500 0,200 0,2254 0,282 0,887 8,922 3,500 0,210 0,2384 0,298 0,881 8,244 3,500 0,220 0,2517 0,315 0,874 7,626 3,500 0,230 0,2652 0,331 0,867 7,060 3,500 0,240 0,2789 0,349 0,861 6,540 3,500 0,250 0,2929 0,366 0,854 6,060 3,500 0,260 0,3072 0,384 0,846 5,615 3,500 0,270 0,3218 0,402 0,839 5,202 3,500 0,280 0,3367 0,421 0,832 4,817 3,500 0,290 0,3519 0,440 0,824 4,456 3,500 0,300 0,3675 0,459 0,816 4,118 3,500 0,310 0,3836 0,479 0,808 3,800 3,500 0,320 0,4000 0,500 0,800 3,500 3,500 0,330 0,4169 0,521 0,792 3,216 3,500 0,340 0,4343 0,543 0,783 2,947 3,500 0,350 0,4523 0,565 0,774 2,691 3,500 0,360 0,4708 0,589 0,765 2,447 3,500 0,370 0,4901 0,613 0,755 2,213 3,500 0,380 0,5101 0,638 0,745 1,989 3,500 0,390 0,5310 0,664 0,735 1,773 3,500 0,400 0,5528 0,691 0,724 1,565 3,500 0,410 0,5757 0,720 0,712 1,363 3,500 0,420 0,6000 0,750 0,700 1,167 3,500 0,430 0,6258 0,782 0,687 0,974 3,500 0,440 0,6536 0,817 0,673 0,784 3,500 0,450 0,6838 0,855 0,658 0,595 3,500 0,460 0,7172 0,896 0,641 0,404 3,500 0,470 0,7551 0,944 0,622 0,208 3,

15 TAB. B.4 Průřezová plocha výztuže podle vzdálenosti prutů Vzdálenost Průřezová plocha výztuže A s připadající na šířku b = 1,00 m [cm 2 ] prutů Průměr prutů d s [mm] [mm] ,04 5,50 7,18 11,22 16,16 21,99 28,72 36,35 44,88 54,30 70, ,77 5,13 6,70 10,47 15,08 20,53 26,81 33,93 41,89 50,68 65, ,53 4,81 6,28 9,82 14,14 19,24 25,13 31,81 39,27 47,52 61, ,33 4,53 5,91 9,24 13,31 18,11 23,65 29,94 36,96 44,72 57, ,14 4,28 5,59 8,73 12,57 17,10 22,34 28,27 34,91 42,24 54, ,98 4,05 5,29 8,27 11,90 16,20 21,16 26,79 33,07 40,01 51, ,83 3,85 5,03 7,85 11,31 15,39 20,11 25,45 31,42 38,01 49, ,69 3,67 4,79 7,48 10,77 14,66 19,15 24,24 29,92 36,20 46, ,57 3,50 4,57 7,14 10,28 13,99 18,28 23,13 28,56 34,56 44, ,46 3,35 4,37 6,83 9,83 13,39 17,48 22,13 27,32 33,06 42, ,36 3,21 4,19 6,54 9,42 12,83 16,76 21,21 26,18 31,68 40, ,26 3,08 4,02 6,28 9,05 12,32 16,08 20,36 25,13 30,41 39, ,17 2,96 3,87 6,04 8,70 11,84 15,47 19,57 24,17 29,24 37, ,09 2,85 3,72 5,82 8,38 11,40 14,89 18,85 23,27 28,16 36, ,02 2,75 3,59 5,61 8,08 11,00 14,36 18,18 22,44 27,15 35, ,95 2,65 3,47 5,42 7,80 10,62 13,87 17,55 21,67 26,22 33, ,88 2,57 3,35 5,24 7,54 10,26 13,40 16,96 20,94 25,34 32, ,82 2,48 3,24 5,07 7,30 9,93 12,97 16,42 20,27 24,52 31, ,77 2,41 3,14 4,91 7,07 9,62 12,57 15,90 19,63 23,76 30, ,71 2,33 3,05 4,76 6,85 9,33 12,19 15,42 19,04 23,04 29, ,66 2,26 2,96 4,62 6,65 9,06 11,83 14,97 18,48 22,36 28, ,62 2,20 2,87 4,49 6,46 8,80 11,49 14,54 17,95 21,72 28, ,57 2,14 2,79 4,36 6,28 8,55 11,17 14,14 17,45 21,12 27, ,53 2,08 2,72 4,25 6,11 8,32 10,87 13,76 16,98 20,55 26, ,49 2,03 2,65 4,13 5,95 8,10 10,58 13,39 16,53 20,01 25, ,45 1,97 2,58 4,03 5,80 7,89 10,31 13,05 16,11 19,49 25, ,41 1,92 2,51 3,93 5,65 7,70 10,05 12,72 15,71 19,01 24, ,35 1,83 2,39 3,74 5,39 7,33 9,57 12,12 14,96 18,10 23, ,29 1,75 2,28 3,57 5,14 7,00 9,14 11,57 14,28 17,28 22, ,23 1,67 2,19 3,41 4,92 6,69 8,74 11,06 13,66 16,53 21, ,18 1,60 2,09 3,27 4,71 6,41 8,38 10,60 13,09 15,84 20, ,13 1,54 2,01 3,14 4,52 6,16 8,04 10,18 12,57 15,21 19, ,09 1,48 1,93 3,02 4,35 5,92 7,73 9,79 12,08 14,62 18, ,05 1,43 1,86 2,91 4,19 5,70 7,45 9,42 11,64 14,08 18, ,01 1,37 1,80 2,80 4,04 5,50 7,18 9,09 11,22 13,58 17, ,97 1,33 1,73 2,71 3,90 5,31 6,93 8,77 10,83 13,11 16, ,94 1,28 1,68 2,62 3,77 5,13 6,70 8,48 10,47 12,67 16, ,81 1,10 1,44 2,24 3,23 4,40 5,74 7,27 8,98 10,86 14, ,71 0,96 1,26 1,96 2,83 3,85 5,03 6,36 7,85 9,50 12,

16 TAB. B.5 Průřezová plocha výztuže podle počtu prutů Obvod Hmotn. Průměr Průřezová plocha výztuže A s [cm 2 ] průřezu prutu prutu Počet prutů [mm] [kg/m] [mm] ,6 0, ,13 0,25 0,38 0,50 0,63 0,75 0,88 1,01 1,13 1,26 14,1 0,125 4,5 0,16 0,32 0,48 0,64 0,80 0,95 1,11 1,27 1,43 1,59 15,7 0, ,20 0,39 0,59 0,79 0,98 1,18 1,37 1,57 1,77 1,96 17,3 0,187 5,5 0,24 0,48 0,71 0,95 1,19 1,43 1,66 1,90 2,14 2,38 18,8 0, ,28 0,57 0,85 1,13 1,41 1,70 1,98 2,26 2,54 2,83 22,0 0, ,38 0,77 1,15 1,54 1,92 2,31 2,69 3,08 3,46 3,85 25,1 0, ,50 1,01 1,51 2,01 2,51 3,02 3,52 4,02 4,52 5,03 31,4 0, ,79 1,57 2,36 3,14 3,93 4,71 5,50 6,28 7,07 7,85 37,7 0, ,13 2,26 3,39 4,52 5,65 6,79 7,92 9,05 10,18 11,31 44,0 1, ,54 3,08 4,62 6,16 7,70 9,24 10,78 12,32 13,85 15,39 50,3 1, ,01 4,02 6,03 8,04 10,05 12,06 14,07 16,08 18,10 20,11 56,5 1, ,54 5,09 7,63 10,18 12,72 15,27 17,81 20,36 22,90 25,45 62,8 2, ,14 6,28 9,42 12,57 15,71 18,85 21,99 25,13 28,27 31,42 69,1 2, ,80 7,60 11,40 15,21 19,01 22,81 26,61 30,41 34,21 38,01 78,5 3, ,91 9,82 14,73 19,63 24,54 29,45 34,36 39,27 44,18 49,09 88,0 4, ,16 12,32 18,47 24,63 30,79 36,95 43,10 49,26 55,42 61,58 100,5 6, ,04 16,08 24,13 32,17 40,21 48,25 56,30 64,34 72,38 80,

17 TAB. B.6 Předběžný návrh rozměrů průřezu a hodnoty účinků zatížení DESKY D E S K A výška h [m] šířka b [m] V Ed [kn] M Ed [knm] D1) prostě podepřená ( 1 / 25 až 1 / 20 ) l n 1,0 m D2) konzolová ( 1 / 14 až 1 / 10 ) l n 1,0 m (g d +q d ).l ef + G zd D3) s převislým ( 1 / 25 až 1 / 20 ) l n1 1,0 m reakce v koncem ( 1 / 14 až 1 / 10 ) l n2 podpoře D4) vetknutá ( 1 / 33 až 1 / 30 ) l n 1,0 m D5) spojitá (3 a více polí) ( 1 / 33 až 1 / 30 ) l n1 1,0 m ( 3 / 8 nebo 5 / 8 ) 4 / 8.(g d +q d ).l ef1 1 / 2.(g d +q d ).l ef + 1 / 8.(g d +q d ).l ef / 2.(g d +q d ).l ef - G zd.l ef - M zd min.m viz D2 max.m=r a.x a /2 1 / 2.(g d +q d ).l ef + 1 / 16.(g d +q d ).l ef / 12. (g d +q d ).l ef ± 1 2 / 11. (g d +q d ).l ef1 ± 1 2 / 16.(g d +q d ).l ef1 TAB. B.7 Předběžný návrh rozměrů průřezu a hodnoty účinků zatížení - TRÁMY T R Á M výška h [m] šířka b [m] V Ed [kn] M Ed [knm] T1) prostě podepřený ( 1 / 15 až 1 / 12 ) l n (0,33 ~ 0,50).h T2) konzolový ( 1 / 10 až 1 / 5 ) l n (0,33 ~ 0,50).h (g d +q d ).l ef + G zd T3) s převislým ( 1 / 15 až 1 / 12 ) l n1 (0,33 ~ 0,50).h reakce v koncem ( 1 / 10 až 1 / 5 ) l n2 podpoře T4) vetknutý ( 1 / 17 až 1 / 14 ) l n (0,33 ~ 0,50).h T5) spojitý (3 a více polí) ( 1 / 17 až 1 / 14 ) l n1 (0,33 ~ 0,50).h ( 3 / 8 nebo 5 / 8 ) 4 / 8.(g d +q d ).l ef1 1 / 2.(g d +q d ).l ef + 1 / 8.(g d +q d ).l ef / 2.(g d +q d ).l ef - G zd.l ef - M zd min.m viz T2 max.m=r a.x a /2 1 / 2.(g d +q d ).l ef + 1 / 16.(g d +q d ).l ef / 12. (g d +q d ).l ef ± 1 2 / 11. (g d +q d ).l ef1 ± 1 2 / 16.(g d +q d ).l ef1 ŽELEZOVÝ BETON ( T průřez) 1 b 1 = (l 1 b w )/2, l 0 = 1,00.l ef l 0 = 0,85.l ef l 0 = 0,70.l ef 2 b ef,1 = 0,2.b 1 + 0,1.l 0 0,2 l 0 3 b ef = b w + 2.b ef,1 l

18 TAB. D.1 Třídy pevnosti rostlého dřeva podle ČSN EN 338 Způsob Jehličnaté Listnaté Značka Jednotka namáhání C16 C22 C27 D30 Pevnost v ohybu f m,k [MPa] 16,0 22,0 27,0 30,0 Pevnost v tahu - rovnoběžně f t,0,k [MPa] 10,0 13,0 16,0 18,0 - kolmo f t,90,k [MPa] 0,5 0,5 0,6 0,6 Pevnost v tlaku - rovnoběžně f c,0,k [MPa] 17,0 20,0 22,0 23,0 - kolmo f c,90,k [MPa] 2,2 2,4 2,6 8,0 Pevnost ve smyku f v,k [MPa] 1,8 2,4 2,8 3,0 Modul pružnosti E 0,mean [MPa] G mean [MPa] Hustota ρ mean [kg.m -3 ] návrhové hodnoty f d = f k /γ M (součinitel spolehlivosti materiálu - dřeva γ M = 1,30 pro MSÚ) TAB. D.2 Třídy pevnosti lepeného dřeva podle ČSN EN 1194 Homogenní (z lamel jedné Způsob Značka Jednotka dřeviny stejné třídy) namáhání GL24h GL28h GL32h GL36h Pevnost v ohybu f m,k [MPa] 24,0 28,0 32,0 36,0 Pevnost v tahu - rovnoběžně f t,0,k [MPa] 16,5 19,5 22,5 26,0 - kolmo f t,90,k [MPa] 0,40 0,45 0,50 0,60 Pevnost v tlaku - rovnoběžně f c,0,k [MPa] 24,0 26,5 29,0 31,0 - kolmo f c,90,k [MPa] 2,7 3,0 3,3 3,6 Pevnost ve smyku f v,k [MPa] 2,7 3,2 3,8 4,3 Modul pružnosti E 0,mean [MPa] G mean [MPa] Hustota ρ mean [kg.m -3 ] návrhové hodnoty f d = f k /γ M (součinitel spolehlivosti materiálu - dřeva γ M = 1,25 pro MSÚ) TAB. D.3 Hodnoty součinitele k mod pro rostlé a lepené lamelové dřevo Třídy trvání zatížení Třída vlhkosti trvání zatížení doba trvání například stálé déle než 10 let vlastní tíha 0,60 0,60 0,50 dlouhodobé 0,5 až 10 let skladové 0,70 0,70 0,55 střednědobé 1 týden - 0,5 roku užitné 0,80 0,80 0,65 krátkodobé méně než 1 týden sníh a vítr 0,90 0,90 0,

19 TAB. D.4.1 Hodnoty součinitele vzpěrnosti k c pro dřevo pevnostní třídy C16 (jehličnaté) λ ,0000 0, ,9901 0,9849 0,9794 0,9737 0,9677 0,9615 0,9549 0,9480 0,9407 0, ,9249 0,9163 0,9073 0,8977 0,8877 0,8771 0,8660 0,8543 0,8421 0, ,8162 0,8026 0,7886 0,7742 0,7596 0,7447 0,7297 0,7146 0,6994 0, ,6693 0,6544 0,6397 0,6251 0,6108 0,5968 0,5830 0,5696 0,5564 0, ,5311 0,5189 0,5070 0,4954 0,4842 0,4732 0,4626 0,4523 0,4423 0, ,4231 0,4139 0,4050 0,3963 0,3879 0,3798 0,3719 0,3642 0,3567 0, ,3424 0,3355 0,3289 0,3224 0,3161 0,3100 0,3040 0,2983 0,2926 0, ,2818 0,2767 0,2716 0,2667 0,2619 0,2572 0,2527 0,2483 0,2440 0, ,2357 0,2317 0,2278 0,2240 0,2203 0,2167 0,2132 0,2097 0,2063 0, ,1998 0,1967 0,1936 0,1906 0,1877 0,1849 0,1821 0,1793 0,1767 0, ,1715 0,1690 0,1666 0,1642 0,1618 0,1595 0,1573 0,1551 0,1529 0, ,1488 0,1467 0,1448 0,1428 0,1409 0,1390 0,1372 0,1354 0,1337 0, ,1302 0,1286 0,1269 0,1253 0,1238 0,1222 0,1207 0,1192 0,1178 0, ,1150 0,1136 0,1122 0,1109 0,1096 0,1083 0,1070 0,1058 0,1046 0, ,1022 0,1010 0,0999 0,0988 0,0977 0,0966 0,0955 0,0945 0,0935 0, ,0915 0,0905 0,0895 0,0886 0,0876 0,0867 0,0858 0,0849 0,0840 0, ,0823 0,0815 0,0807 0,0799 0,0791 0,0783 0,0775 0,0767 0,0760 0, ,0745 0,0738 0,0731 0,0724 0,0717 0,0710 0,0703 0,0697 0,0690 0, ,0677 0,0671 0,0665 0,0659 0,0653 0,0647 0,0641 0,0635 0,0630 0, , TAB. D.4.2 Hodnoty součinitele vzpěrnosti k c pro dřevo pevnostní třídy C22 (jehličnaté) λ , ,9940 0,9891 0,9839 0,9786 0,9773 0,9671 0,9610 0,9546 0,9479 0, ,9333 0,9254 0,9171 0,9084 0,8991 0,8894 0,8792 0,8685 0,8573 0, ,8333 0,8206 0,8075 0,7940 0,7802 0,7660 0,7517 0,7371 0,7224 0, ,6930 0,6783 0,6637 0,6493 0,6350 0,6209 0,6071 0,5935 0,5801 0, ,5543 0,5419 0,5297 0,5179 0,5063 0,4951 0,4841 0,4735 0,4631 0, ,4433 0,4338 0,4245 0,4156 0,4068 0,3984 0,3901 0,3821 0,3743 0, ,3594 0,3523 0,3453 0,3386 0,3320 0,3256 0,3194 0,3134 0,3075 0, ,2962 0,2908 0,2855 0,2803 0,2753 0,2704 0,2657 0,2610 0,2565 0, ,2478 0,2436 0,2396 0,2356 0,2317 0,2279 0,2242 0,2206 0,2170 0, ,2102 0,2069 0,2037 0,2006 0,1975 0,1945 0,1916 0,1887 0,1859 0, ,1805 0,1779 0,1753 0,1728 0,1703 0,1679 0,1655 0,1632 0,1610 0, ,1566 0,1545 0,1524 0,1503 0,1483 0,1464 0,1444 0,1426 0,1407 0, ,1371 0,1354 0,1337 0,1320 0,1303 0,1287 0,1271 0,1256 0,1240 0, ,1210 0,1196 0,1182 0,1168 0,1154 0,1140 0,1127 0,1114 0,1101 0, ,1076 0,1064 0,1052 0,1040 0,1029 0,1018 0,1006 0,0995 0,0985 0, ,0963 0,0953 0,0943 0,0933 0,0923 0,0913 0,0904 0,0894 0,0885 0, ,0867 0,0858 0,0850 0,0841 0,0833 0,0824 0,0816 0,0808 0,0800 0, ,0785 0,0777 0,0770 0,0762 0,0755 0,0748 0,0741 0,0734 0,0727 0, ,0714 0,0707 0,0700 0,0694 0,0688 0,0681 0,0675 0,0669 0,0663 0, , TAB. D.4.3 Hodnoty součinitele vzpěrnosti k c pro dřevo pevnostní třídy D30 (listnaté) λ ,9457 0,9363 0,9268 0,9170 0, ,8968 0,8864 0,8758 0,8649 0,8539 0,8427 0,8314 0,8199 0,8082 0, ,7846 0,7726 0,7605 0,7484 0,7362 0,7240 0,7118 0,6995 0,6874 0, ,6631 0,6511 0,6391 0,6273 0,6155 0,6039 0,5924 0,5811 0,5699 0, ,5480 0,5373 0,5268 0,5165 0,5064 0,4964 0,4867 0,4771 0,4678 0, ,4496 0,4409 0,4323 0,4239 0,4156 0,4076 0,3998 0,3921 0,3846 0, ,3702 0,3632 0,3564 0,3498 0,3433 0,3369 0,3307 0,3247 0,3188 0, ,3075 0,3020 0,2966 0,2914 0,2863 0,2813 0,2765 0,2717 0,2671 0, ,2581 0,2538 0,2496 0,2455 0,2414 0,2375 0,2336 0,2299 0,2262 0, ,2191 0,2157 0,2123 0,2090 0,2058 0,2027 0,1996 0,1966 0,1936 0, ,1879 0,1852 0,1825 0,1798 0,1772 0,1747 0,1722 0,1698 0,1674 0, ,1627 0,1605 0,1583 0,1561 0,1540 0,1519 0,1499 0,1479 0,1460 0, ,1422 0,1403 0,1385 0,1367 0,1350 0,1333 0,1316 0,1300 0,1283 0, ,1252 0,1237 0,1222 0,1207 0,1192 0,1178 0,1164 0,1150 0,1137 0, ,1110 0,1097 0,1085 0,1072 0,1060 0,1048 0,1036 0,1025 0,1013 0, ,0991 0,0980 0,0969 0,0959 0,0949 0,0938 0,0928 0,0918 0,0909 0, ,0890 0,0881 0,0871 0,0562 0,0854 0,0845 0,0836 0,0825 0,0819 0, ,0803 0,0795 0,0787 0,0780 0,0772 0,0764 0,0757 0,0750 0,0743 0, ,0728 0,0722 0,0715 0,0708 0,0701 0,0695 0,0689 0,0682 0,0676 0, ,0664 0,0658 0,0652 0,0646 0,0640 0,0634 0,0629 0,0623 0,0618 0, ,

20 TAB. O.1 Třídy pevnosti konstrukční oceli podle EN Značka Jednotka Tloušťka Pevnostní třída oceli t [mm] S 235 S 275 S 355 Mez f y,k [MPa] t kluzu f y,k [MPa] 40 < t Mez f u,k [MPa] t pevnosti f u,k [MPa] 40 < t Modul E s [MPa] - 2, , , pružnosti G s [MPa] - návrhové hodnoty f yd = f yk /γ M (součinitel spolehlivosti materiálu - oceli γ M = 1,00 pro MSÚ) TAB. O.2 Přiřazení křivek vzpěrné pevnosti zjednodušeno pro školní účely Typ průřezu Zobrazení Omezení vybočení kolmo k ose křivka vzpěrné pevnosti h/b>1,2 t 40 x a Válcované mm y b I průřezy h/b 1,2 t 100 x b mm y c x b t 40 mm Svařované y c I průřezy x c t > 40 mm y d Duté válcované za tepla libovolné a uzavřené tvar. za studena - a libovolné b průřezy tvar. za studena - b libovolné c všechny kromě Svařované libovolné a násled. vyjímek truhlíkové tl. svary a b/t f < 30 libovolné b průřezy tl.svary a h/t w < 30 libovolné c Otevřené a plné průřezy libovolné c

21 TAB. O.3.1 Hodnoty součinitele vzpěrnosti pro křivku vzpěrné pevnosti a λ p 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,20 1,00 1,00 1,00 0,99 0,99 0,99 0,99 0,98 0,98 0,98 0,30 0,98 0,98 0,98 0,97 0,97 0,97 0,96 0,96 0,96 0,96 0,40 0,95 0,95 0,95 0,94 0,94 0,94 0,94 0,93 0,93 0,93 0,50 0,92 0,92 0,92 0,91 0,91 0,91 0,90 0,90 0,90 0,89 0,60 0,89 0,89 0,88 0,88 0,87 0,87 0,87 0,86 0,86 0,85 0,70 0,85 0,84 0,84 0,83 0,83 0,82 0,82 0,81 0,81 0,80 0,80 0,80 0,79 0,78 0,78 0,77 0,77 0,76 0,75 0,75 0,74 0,90 0,73 0,73 0,72 0,71 0,71 0,70 0,69 0,69 0,68 0,67 1,00 0,67 0,67 0,66 0,65 0,64 0,63 0,62 0,62 0,61 0,60 1,10 0,60 0,59 0,58 0,58 0,57 0,56 0,56 0,55 0,54 0,54 1,20 0,53 0,52 0,52 0,51 0,51 0,50 0,49 0,49 0,48 0,48 1,30 0,47 0,47 0,46 0,45 0,45 0,44 0,44 0,43 0,43 0,42 1,40 0,42 0,41 0,41 0,40 0,40 0,39 0,39 0,39 0,38 0,38 1,50 0,37 0,37 0,36 0,36 0,36 0,35 0,35 0,34 0,34 0,34 1,60 0,33 0,33 0,33 0,32 0,32 0,32 0,31 0,31 0,31 0,30 1,70 0,30 0,30 0,29 0,29 0,29 0,28 0,28 0,28 0,28 0,27 1,80 0,27 0,27 0,26 0,26 0,26 0,26 0,25 0,25 0,25 0,25 1,90 0,25 0,24 0,24 0,24 0,24 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 2,00 0,22 0,22 0,22 0,22 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 TAB. O.3.2 Hodnoty součinitele vzpěrnosti pro křivku vzpěrné pevnosti b λ p 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,20 1,00 0,99 0,99 0,99 0,99 0,98 0,98 0,96 0,97 0,97 0,30 0,96 0,96 0,96 0,95 0,95 0,95 0,94 0,94 0,93 0,93 0,40 0,93 0,92 0,92 0,91 0,91 0,91 0,90 0,90 0,89 0,89 0,50 0,88 0,88 0,88 0,87 0,87 0,86 0,88 0,85 0,85 0,84 0,60 0,84 0,83 0,83 0,82 0,82 0,81 0,81 0,80 0,79 0,79 0,70 0,78 0,78 0,77 0,77 0,76 0,75 0,75 0,74 0,74 0,73 0,80 0,72 0,72 0,71 0,71 0,70 0,70 0,69 0,68 0,67 0,67 0,90 0,66 0,65 0,65 0,64 0,64 0,63 0,62 0,62 0,61 0,60 1,00 0,60 0,59 0,58 0,58 0,57 0,57 0,56 0,55 0,55 0,54 1,10 0,54 0,53 0,52 0,52 0,51 0,51 0,50 0,49 0,49 0,48 1,20 0,48 0,47 0,47 0,46 0,46 0,45 0,45 0,44 0,44 0,43 1,30 0,43 0,42 0,42 0,41 0,41 0,40 0,40 0,39 0,39 0,39 1,40 0,38 0,38 0,37 0,37 0,37 0,36 0,36 0,35 0,35 0,35 1,50 0,34 0,34 0,34 0,33 0,33 0,32 0,32 0,32 0,31 0,31 1,60 0,31 0,30 0,30 0,30 0,30 0,29 0,29 0,29 0,28 0,28 1,70 0,28 0,28 0,27 0,27 0,27 0,26 0,26 0,26 0,26 0,25 1,80 0,25 0,25 0,25 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,23 0,23 1,90 0,23 0,23 0,23 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,21 0,21 2,00 0,21 0,21 0,21 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,19 TAB. O.3.3 Hodnoty součinitele vzpěrnosti pro křivku vzpěrné pevnosti c λ p 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,20 1,00 0,99 0,99 0,98 0,98 0,97 0,97 0,96 0,96 0,95 0,30 0,95 0,94 0,94 0,93 0,93 0,92 0,91 0,91 0,91 0,90 0,40 0,90 0,89 0,89 0,88 0,88 0,87 0,87 0,86 0,85 0,85 0,50 0,84 0,84 0,83 0,83 0,82 0,81 0,81 0,80 0,80 0,79 0,60 0,79 0,78 0,77 0,77 0,76 0,76 0,75 0,74 0,74 0,73 0,70 0,72 0,72 0,71 0,71 0,70 0,69 0,69 0,68 0,67 0,67 0,80 0,66 0,65 0,65 0,64 0,64 0,63 0,62 0,62 0,61 0,61 0,90 0,60 0,59 0,56 0,58 0,58 0,57 0,56 0,56 0,55 0,55 1,00 0,54 0,53 0,53 0,52 0,52 0,51 0,51 0,50 0,50 0,49 1,10 0,48 0,48 0,57 0,47 0,46 0,46 0,45 0,45 0,44 0,44 1,20 0,43 0,43 0,42 0,42 0,42 0,41 0,41 0,40 0,40 0,39 1,30 0,39 0,38 0,35 0,38 0,37 0,37 0,36 0,36 0,36 0,35 1,40 0,35 0,35 0,34 0,34 0,33 0,33 0,33 0,32 0,32 0,32 1,50 0,31 0,31 0,31 0,31 0,30 0,30 0,30 0,29 0,29 0,29 1,60 0,28 0,28 0,28 0,28 0,27 0,27 0,27 0,27 0,26 0,26 1,70 0,26 0,26 0,25 0,25 0,25 0,25 0,24 0,24 0,24 0,24 1,80 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 1,90 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 2,00 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,18 0,18 0,

22 h b t 1 t 2 G A I W i výška průřezu šířka průřezu tloušťka stěny tloušťka pásnice hmotnost plocha průřezu moment setrvačnosti modul průřezu poloměr setrvačnosti TAB.O.4.1 Válcované průřezy I (výběr) b h t 1 t 2 G A l x W x i x l y W y i I y mm mm mm mm kg.m -1 cm 2 cm 4 cm 3 cm cm 4 cm 3 cm ,9 5,9 5,94 7, ,4 3,20 6,3 3,0 0, ,5 6,8 8,32 10, ,0 4,01 12,2 4,9 1, ,1 7,7 11,10 14, ,5 4,81 21,4 7,4 1, ,7 8,6 14,30 18, ,7 5,61 35,1 10,6 1, ,3 9,5 17,90 22, ,0 6,40 54,6 14,8 1, ,9 10,4 21,90 27, ,0 7,20 81,2 19,8 1, ,5 11,3 26,20 33, ,0 8,00 116,0 25,8 18, ,1 12,2 31,00 39, ,0 8,80 162,0 33,1 2, ,7 13,1 36,20 46, ,0 9,60 220,0 41,5 2, ,4 14,1 41,80 53, ,0 10,40 287,0 50,8 2, ,1 15,2 47,90 61, ,0 11,10 363,0 61,0 2, ,8 16,2 54,20 61, ,0 11,90 449,0 71,8 2, ,5 17,3 61,00 77, ,0 12,70 554,0 84,6 2, ,2 18,3 68,10 86, ,0 13,50 672,0 98,1 2, ,0 19,5 76,10 97, ,0 14,20 817,0 114,0 2, ,7 20,5 84,00 107, ,0 15,00 972,0 130,0 3, ,4 21,6 92,60 118, ,0 15,70 114,0 147,0 3,11 h b t 1 t 2 G A I W i e výška průřezu šířka průřezu tloušťka stěny tloušťka pásnice hmotnost plocha průřezu moment setrvačnosti modul průřezu poloměr setrvačnosti poloha těžiště TAB.O.4.2 Válcované průřezy U (výběr) b h t 1 t 2 G A l x W x i x l y W ymin i y e U -1 mm mm mm mm kg.m cm 2 cm 4 cm 3 cm cm 4 cm 3 cm cm ,0 8 8,64 11, ,5 3,10 19,4 6,4 1,33 1, ,0 8,5 10,60 13, ,0 3,90 29,1 8,4 1,47 1, ,0 9 13,30 17, ,7 4,63 43,1 11,1 1,59 1, , ,00 20, ,4 5,45 62,5 14,7 1,75 1, ,5 10,5 18,80 24, ,0 6,21 85,0 18,2 1,88 1, , ,00 28, ,0 6,94 113,0 22,3 2,01 1, ,5 11,5 25,30 32, ,0 7,70 148,0 27,0 2,14 2, ,0 12,5 29,40 37, ,0 8,48 196,0 33,4 2,29 2, , ,20 42, ,0 9,23 247,0 39,5 2,42 2, , ,90 48, ,0 10,00 317,0 47,8 2,56 2, , ,90 53, ,0 10,80 398,0 57,1 2,73 2, , ,20 58, ,0 11,70 493,0 67,5 2,90 2,

23 h b t G A I W i e výška průřezu šířka průřezu tloušťka stěny hmotnost plocha průřezu moment setrvačnosti modul průřezu poloměr setrvačnosti poloha těžiště TAB.O.4.3 Válcované průřezy L rovnoramenný (výběr) L b h t 1 G A l x W x i x e x I min W min i min e max mm mm mm kg.m -1 cm 2 cm 4 cm 3 cm cm cm 4 cm 3 cm cm L ,37 1,74 1,41 0,65 0,90 0,83 0,61 0,51 0,59 1,18 L ,78 2,27 1,81 0,85 0,89 0,88 0,77 0,62 0,58 1,24 L ,60 2,04 2,30 0,90 1,06 0,96 0,98 0,72 0,69 1,35 L ,10 2,67 2,97 1,19 1,05 1,00 1,25 0,88 0,68 1,42 L ,84 2,35 3,47 1,18 1,22 1,07 1,48 0,98 0,79 1,51 L ,42 3,08 4,50 1,56 1,21 1,12 1,90 1,20 0,78 1,58 L ,98 3,79 5,45 1,92 1,20 1,16 2,31 1,41 0,78 1,64 L ,09 2,66 4,96 1,49 1,37 1,18 2,15 1,29 0,90 1,67 L ,74 3,49 6,47 1,98 1,36 1,23 2,76 1,59 0,89 1,74 L ,38 4,30 7,88 2,45 1,35 1,28 3,35 1,86 0,88 1,80 L ,05 3,89 9,02 2,47 1,52 1,35 3,82 1,99 0,99 1,92 L ,77 4,80 11,00 3,06 1,51 1,40 4,64 2,34 0,98 1,98 L ,47 5,69 12,90 3,62 1,51 1,44 5,43 2,66 0,98 2,04 L ,42 6,91 22,90 5,30 1,82 1,68 9,61 4,04 1,18 2,38 L ,09 9,03 29,20 6,90 1,80 1,77 12,30 4,92 1,17 2,50 L ,40 8,15 36,80 7,23 2,12 1,91 15,60 5,76 1,38 2,71 L ,39 9,42 42,30 8,39 2,12 1,96 17,80 6,43 1,37 2,77 L ,40 10,70 47,50 9,50 2,11 2,00 20,00 7,07 1,37 2,83 L ,34 9,35 56,00 9,59 2,45 2,16 23,50 7,68 1,59 3,06 L ,66 12,30 72,50 12,60 2,43 2,25 30,30 9,53 1,57 3,18 L ,90 15,10 87,70 15,50 2,41 2,33 36,80 11,20 1,56 3,30 L ,24 10,50 81,00 12,30 2,78 2,41 33,80 9,91 1,79 3,41 L ,90 13,90 105,00 16,20 2,75 2,50 43,70 12,30 1,77 3,54 L ,40 17,10 128,00 19,90 2,74 2,58 53,10 14,50 1,76 3,65 L ,20 15,50 145,00 19,90 3,06 2,73 60,80 15,80 1,98 3,86 L ,10 19,20 177,00 24,70 3,04 2,82 73,90 18,50 1,96 3,99 L ,80 22,70 207,00 29,20 3,02 2,90 86,70 21,10 1,95 4,10 L ,70 18,70 256,00 29,20 3,70 3,22 107,00 23,50 2,39 4,55 L ,20 23,20 314,00 36,10 3,68 3,31 130,00 27,80 2,37 4,68 L ,60 27,50 368,00 42,70 3,66 3,39 153,00 31,90 2,36 4,80 L ,10 24,30 360,00 39,80 3,85 3,44 150,00 30,90 2,49 4,86 L ,70 38,90 423,00 47,10 3,82 3,52 176,00 35,40 2,47 4,98 L ,20 43,36 482,00 54,20 3,80 3,60 202,00 39,60 2,46 5,10 L ,40 27,20 506,00 49,60 4,31 3,79 210,00 39,20 2,78 5,36 L ,40 32,40 596,00 58,90 4,29 3,88 247,00 45,10 2,76 5,48 L ,40 37,50 683,00 68,00 4,27 3,96 283,00 50,50 2,75 5,60 L ,30 37,30 902,00 77,50 4,92 4,36 375,00 60,90 3,17 6,16 L ,90 43, ,0 90,00 4,91 4,44 430,00 68,50 3,15 6,28 L ,50 49, ,0 101,00 4,87 4,53 484,00 75,60 3,14 6,40 L ,00 42, ,0 98,90 5,56 4,85 540,00 78,80 3,58 6,85 L ,30 48, ,0 115,00 5,54 4,93 619,00 88,70 3,56 6,98 L ,70 54, ,0 143,00 6,18 5,43 857,00 111,00 3,97 7,69 L ,50 61, ,0 162,00 6,15 5,52 966,00 124,00 3,95 7,80 L ,90 76, ,0 199,00 6,11 5, ,0 147,00 3,93 8,

24 D vnější průměr průřezu d vnitřní průměr průřezu t tloušťka stěny G hmotnost A plocha průřezu I moment setrvačnosti W modul průřezu i poloměr setrvačnosti TAB.O Bezešvé trubky kruhového průřezu (výběr) D t G A I W i D t G A I W i mm mm kg.m -1 cm 2 cm 4 cm 3 cm mm mm kg.m -1 cm 2 cm 4 cm 3 cm 28 2, ,57 1,85 2,37 2,84 2,00 2,39 3,02 3,61 1,64 1,87 2,23 2,50 1,17 1,33 1,59 1,79 0,91 0,89 0,86 0, , ,82 2,15 2,76 3,33 3,85 2,32 2,73 3,52 4,24 4,90 2,54 2,90 3,52 4,00 4,36 1,59 1,82 2,20 2,50 2,73 1,05 1,03 1,00 0,97 0, , ,00 2,37 3,06 3,70 4,29 2,55 3,02 3,90 4,71 5,47 3,39 3,89 4,76 5,45 5,99 1,94 2,23 2,72 3,11 3,42 1,15 1,14 1,11 1,08 1, ,59 3,35 4,07 4,74 5,92 3,30 4,27 5,18 6,03 7,54 5,09 6,26 7,22 7,99 9,09 2,68 3,29 3,80 4,21 4,78 1,24 1,21 1,18 1,15 1,10 44, ,07 4,00 4,87 5,70 7,20 3,91 5,09 6,20 7,26 9,17 8,46 10,50 12,30 13,80 16,02 3,80 4,74 5,53 6,19 7,20 1,47 1,44 1,41 1,38 1, ,55 4,64 5,67 6,66 8,48 4,52 5,91 7,23 8,84 10,80 13,1 16,4 19,3 21,9 25,8 5,13 6,44 7,58 8,57 10,1 1,70 1,67 1,64 1,61 1, ,77 4,93 6,04 7,10 9,08 4,81 6,28 7,70 9,05 11,6 15,7 19,8 23,3 26,5 31,5 5,81 7,32 8,65 9,80 11,7 1,81 1,77 1,74 1,71 1, ,0 5,23 6,41 7,55 9,67 5,09 6,66 8,17 9,61 12,30 18,6 23,5 27,9 31,7 37,9 6,53 8,25 9,78 11,1 13,3 1,91 1,88 1,85 1,82 1, ,22 5,52 6,78 7,99 10,3 12,3 14,2 5,37 7,04 8,64 10,2 13,1 15,7 18,1 21,9 27,9 32,9 37,6 45,2 51,0 55,4 7,29 9,24 11,0 12,5 15,1 17,0 18,5 2,02 1,99 1,95 1,92 1,86 1,80 1, ,96 6,51 8,01 9,47 12,2 14,8 17,2 6,31 8,29 10,2 12,1 15,6 18,8 21,9 35,5 45,3 54,2 62,3 76,1 87,2 95,9 10,1 13,0 15,5 17,8 21,7 24,9 27,4 2,37 2,34 2,31 2,27 2,21 2,15 2, ,40 7,1 8,75 10,4 13,4 16,3 18,9 6,88 9,05 11,2 13,2 17,1 20,7 24,1 45,9 58,8 70,6 81,4 100,0 115,0 128,0 12,1 15,5 18,6 21,4 26,4 30,4 33,7 2,58 2,55 2,52 2,48 2,42 2,36 2, ,79 9,62 11,4 14,8 18,1 21,0 23,8 9,93 12,3 14,5 18,8 22,9 26,8 30,4 77,6 93, ,7 22,5 26,1 32,3 37,5 41,8 45,3 2,80 2,76 2,78 2,67 2,61 2,55 2, ,38 10,4 12,3 16,0 19,5 22,8 28,8 10,7 13,2 15,6 20,4 24,8 29,0 36,7 96, ,7 26,2 30,4 37,9 44,2 49,5 57,6 3,01 2,98 2,94 2,88 2,82 2,76 2, ,98 11,1 13,2 17,2 21,0 24,6 31,2 11,4 14,1 16,2 21,9 26,7 31,2 39, ,0 30,2 35,1 43,9 51,5 57,9 67,9 3,22 3,19 3,15 3,09 3,03 2,97 2, ,67 12,0 14,2 18,5 22,7 26,6 23,9 12,3 15,2 18,1 23,6 28,9 33,9 43, ,0 35,2 41,0 51,5 60,7 68,6 81,1 3,47 3,43 3,40 3,34 3,27 3,21 3, ,9 13,4 16,0 20,9 25,7 30,2 38,7 13,8 17,1 20,4 26,6 32,7 38,5 49, ,7 44,7 52,2 66,0 78,2 89, ,89 3,86 3,82 3,76 3,69 3,63 3,51

25 D vnější průměr průřezu d vnitřní průměr průřezu t tloušťka stěny G hmotnost A plocha průřezu I moment setrvačnosti W modul průřezu i poloměr setrvačnosti TAB.O Bezešvé trubky kruhového průřezu (výběr) D t G A I W i D t G A I W i mm mm kg.m -1 cm 2 cm 4 cm 3 cm mm mm kg.m -1 cm 2 cm 4 cm 3 cm ,5 14,3 17,0 22,3 27,4 32,3 36,9 41,4 45,7 14,7 18,2 21,7 28,4 34,9 41,4 47,1 52,7 58, ,6 50,8 59,4 75,3 89, ,14 4,11 4,07 4,01 3,94 3,88 3,82 3,75 3, ,7 15,8 18,8 24,7 30,3 35,8 41,1 46,2 51,1 16,2 20,1 23,9 31,4 38,6 45,6 52,3 58,8 65, ,8 62,0 72,7 92, ,56 4,53 4,50 4,43 4,36 4,30 4,24 4,18 4, ,1 21,6 28,4 35,0 41,4 47,7 53,7 59,5 65,1 23,1 27,5 36,2 44,6 52,8 60,7 68,4 75,8 83, ,2 96, ,20 5,17 5,10 5,03 4,97 4,90 4,84 4,78 4, ,0 22,6 29,8 36,7 43,5 50,1 56,4 62,6 68,6 24,2 28,8 38,0 46,8 55,4 63,8 71,9 7,97 87, , ,45 5,41 5,35 5,28 5,21 5,15 5,09 5,03 4, ,6 31,6 39,0 46,2 53,2 60,0 66,6 73,0 79,2 30,5 40,2 49,6 58,8 67,7 76,4 84,8 93,0 111, ,73 5,67 5,60 5,53 5,48 5,40 5,34 5,28 5, ,7 45,4 53,9 62,2 70,2 78,1 85,8 93, ,7 57,8 68,6 79,2 89,5 99, ,59 6,53 6,90 6,75 6,33 6,26 6,20 6,13 6, ,6 51,5 61,3 70,8 80,1 89,2 98, ,0 65,7 78,0 90, ,46 7,40 7,32 7,25 7,20 7,13 7,07 7,01 6, ,8 57,9 68,9 79,8 90, ,6 73,8 87, , ,37 8,32 8,25 8,17 8,12 8,05 8,00 7,92 7, ,5 64,9 77,2 89, ,6 82,6 98, ,37 9,30 9,24 9,17 9,10 90,4 8,97 8,91 8,82 8,71 8, ,4 92, , ,11 11,03 10,96 10,90 10,80 10,76 10,70 10,60 10,50 10,40 10,30

26 PROSTÝ BETON PRINCIP VÝPOČTU TLAK

27 PROSTÝ BETON TLAK POSTUP VÝPOČTU PS.00 Výchozí údaje: Tvar průřezu, způsob uchycení konců prvku, délka prvku, třída betonu, účinky zatížení (N Ed, M Ed nebo výstřednost e o ). 1) CHARAKTERISTIKY MATERIÁLU Třída betonu: charakter. hodnota pevnosti betonu v tlaku: f ck (tab.b.1) [MPa] součinitel spolehlivosti materiálu (betonu): γ M = 1,50 návrh. hodnota pevnosti betonu v tlaku: f cd = α cc.f ck /γ M [MPa] Prostý beton tlak: redukční součinitel pevnosti (pro PB): α cc = 0,80 2) NÁVRH ROZMĚRŮ PRŮŘEZU Nutná plocha průřezu: A id =N Ed /(f cd.φ) [m 2 ] Součinitel vzpěru (odhad): φ 0,80 Rozměry průřezu pro čtvercový průřez: h = b = A id [m] pro obdélník. průřez: h = A id / b [m] Rozměry zaokrouhlit na násobek 50 mm. 3) VÝSTŘEDNOST NORMÁLOVÉ SÍLY Statická výstřednost: e o = M Ed / N Ed Přídavná výstřednost: e i = l / 400 Celková výstřednost: e d = e o + e i Musí platit: e d h/30 a zároveň e d 20 mm 4) ŠTÍHLOST PRVKU Účinná délka prvku: Účinná délka prvku: Štíhlostní poměr: l o 7.h (1 2.e d /h) prvek nevybočí - pro výpočet únosnosti použít vztah 5.A l o > 7.h (1 2.e d /h) prvek vybočí λ = l o / i min < 86 zjednod. posouzení - pro výpočet únosnosti použít vztah 5.B l o = β l [m] podle způsobu uchycení konců i = 0,289.b [m] Účinná délka prvku: Součinitel β: Poloměr setrvačnosti: Součinitel vlivu výstřednosti a vzpěru: φ (1 2.e d /h) nebo φ 1,14.(1 2.e d /h) 0,02.l o /h vlastní tíha sloupu G k = b h l γ G d = G k γ G [kn] 5) POSOUZENÍ ÚNOSNOSTI V TLAKU (MSÚ) Mezní únosnost v tlaku: A) N Rd = f cd b h(1 2.e d /h) [MN] B) N Rd = f cd b h φ [MN] Podmínka spolehlivosti (MSÚ - tlak) Pokud N Rd N Ed + G d (vyhovuje)

28 PROSTÝ BETON SLOUP obdélníkový průřez PS.01 Zadání příkladu: Navrhněte a posuďte sloup obdélníkového průřezu z betonu třídy C12/15. Sloup délky l = 2,00 m bude kloubově uchycený v hlavě i v patě, zatížený silou N Ed = 600 kn, (M Ed = 0 kn.m). 1) CHARAKTERISTIKY MATERIÁLU Třída betonu C12/15: charakter. hodnota pevnosti : f ck =12 MPa součinitel spolehlivosti materiálu: γ M =1,50 návrhová hodnota pevnosti: f cd =0,80.12/1,50=6,4 MPa Prostý beton tlak: redukční součinitel pevnosti: α cc =0,80 2) NÁVRH ROZMĚRŮ PRŮŘEZU Nutná plocha průřezu: (φ 0,80 odhad) A id = N Ed / (f cd.φ) = 0,600/(6,400 0,80) = 0,1172 m 2 Rozměry průřezu: (zvoleno b = 0,30 m) h = A id / b = 0,1172/0,30 = 0,391 m Navrženo: h = 400 mm, b = 300 mm, A = 0,120 m 2 3) VÝSTŘEDNOST NORMÁLOVÉ SÍLY Statická výstřednost: e o = M Ed / N Ed = 0/600 = 0 m = 0 mm Přídavná výstřednost: e i = l / 400 = 2000/400 = 5 mm Celková výstřednost: e d = e o + e i = = 5 mm e d h / 30 = 400/30 = 13,3 mm a zároveň e d 20 mm 4) ŠTÍHLOST PRVKU Účinná délka prvku: l o = β l = 1,0 2,00 = 2,00 m l o =2,00 m < 7.h.(1 2.e d /h) = 7.0,40.(1 2.0,02/0,40) = 2,52 m prvek nevybočí pro výpočet únosnosti použít vztah 5.A Štíhlostní poměr: není nutné počítat Součinitel vlivu výstřednosti a vzpěru: není nutné počítat 5) POSOUZENÍ ÚNOSNOSTI V TLAKU (MSÚ) vlastní tíha sloupu Mezní únosnost v tlaku: G k = b h l γ = 0,30 0,40 2,0 24 N Rd = f cd b h(1 2.e d /h) = 6,4 0,30 0,40 (1 2.0,02/0,40) G k = 5,76 kn N Rd = 0,6912 MN = 691,2 kn G d = G k γ G = 5,76 1,35 Podmínka spolehlivosti (MSÚ - tlak) G d = 7,8 kn N Rd = 691,2 kn > N Ed + G d = 607,8 kn (vyhovuje)

29 PROSTÝ BETON SPLOUP čtvercový průřez PS.02 Zadání příkladu: Navrhněte a posuďte sloup čtvercového průřezu z betonu třídy C12/15. Sloup délky l = 3,80 m bude kloubově uchycený v hlavě i v patě, zatížený silou N d = 680 kn a momentem M Ed = 10 kn.m. 1) CHARAKTERISTIKY MATERIÁLU Třída betonu C12/15: charakter. hodnota pevnosti : f ck =12 MPa součinitel spolehlivosti materiálu: γ M =1,50 návrhová hodnota pevnosti: f cd =0,80.12/1,50=6,4 MPa Prostý beton tlak: redukční součinitel pevnosti: α cc =0,80 2) NÁVRH ROZMĚRŮ PRŮŘEZU (φ 0,80 odhad) A id = N Ed / (f cd.φ) = 0,680/(6,400 0,80) = 0,1328 m 2 h = b = A id = 0,1328 = 0,364 m Navrženo: h = 400 mm, b = 400 mm, A = 0,160 m 2 3) VÝSTŘEDNOST NORMÁLOVÉ SÍLY e o = M Ed / N Ed = 10/680 = 0,0147 m = 14,7 mm e i = l / 400 = 3800/400 = 9,5 mm e d = e o + e i = 14,7 + 9,5 = 24,2 mm = 0,024 m e d h / 30 = 400/30 = 13,3 mm a zároveň e d 20 mm 4) ŠTÍHLOST PRVKU l o = β l = 1,0 3,80 = 3,80 m l o =3,80 m >7.h.(1 2.e d /h) = 7.0,40.(1 2.0,024/0,40) = 2,46 m prvek vybočí pro výpočet únosnosti použít vztah 5.B Štíhlostní poměr: λ = l o / i min = 3,80/(0,289.0,40) = 32,9 < 86 (zjednodušeně) Součinitel vlivu výstřednosti a vzpěru: φ = (1 2.e d /h) = (1 2.0,024/0,40) = 0,880 φ = 1,14.(1 2.e d /h) 0,02.l o /h = = 1,14.(1 2.0,024/0,40)-0,02.3,80/0,40 = 0,812 5) POSOUZENÍ ÚNOSNOSTI V TLAKU (MSÚ) vlastní tíha sloupu Mezní únosnost v tlaku: G k = b h l γ = 0,40 0,40 3,8 24 N Rd = f cd b h φ = 6,4 0,40 0,40 0,812 G k = 14,6 kn N Rd = 0,8315 MN = 831,5 kn G d = G k γ G = 14,6 1,35 Podmínka spolehlivosti (MSÚ - tlak) G d =19,7 kn N Rd = 831,5 kn > N Ed + G d = 699,7 kn (vyhovuje)

30 PROSTÝ BETON STĚNA obdélníkový průřez PS.03 Zadání příkladu: Navrhněte a posuďte stěnu z prostého betonu třídy C16/20. Stěna výšky l = 3,20 m bude kloubově uchycená v hlavě i v patě, zatížená spojitým břemenem n d = 1250 knm -1. 1) CHARAKTERISTIKY MATERIÁLU Třída betonu C16/20: charakter. hodnota pevnosti : f ck =16 MPa součinitel spolehlivosti materiálu: γ M =1,50 návrhová hodnota pevnosti: f cd =0,80.16/1,50=8,5 MPa Prostý beton tlak: redukční součinitel pevnosti: α cc =0,80 2) NÁVRH ROZMĚRŮ PRŮŘEZU (φ 0,60 odhad) A id = (N Ed ) / (f cd.φ) = 1,250/(8,50 0,60) = 0,2451 m 2 Rozměry průřezu: (b = 1,00 m) h = A id /b = 0,2451/1,00 = 0,245 m Navrženo: h = 250 mm, b = 1000 mm, A = 0,250 m 2 3) VÝSTŘEDNOST NORMÁLOVÉ SÍLY e o = (M Ed )/(N Ed ) = 0/(1250) = 0 m = 0 mm e i = l / 400 = 3200/400 = 8,0 mm e d = e o + e i = 0 + 8,0 = 8,0 mm = 0,008 m e d h / 30 = 250/30 = 8,3 mm a zároveň e d 20 mm 4) ŠTÍHLOST PRVKU Účinná délka prvku: l o = β l = 1,0 3,20 = 3,20 m l o =3,20 m >7.h.(1 2.e d /h) = 7.0,25.(1 2.0,020/0,25) = 1,47 m prvek vybočí pro výpočet únosnosti použít vztah 5.B Štíhlostní poměr: λ = l o / i min = 3,20/(0,289.0,25) = 44,3 < 86 (zjednodušeně) Součinitel vlivu výstřednosti a vzpěru: φ = (1 2.e d /h) = (1 2.0,020/0,25) = 0,840 φ = 1,14.(1 2.e d /h) 0,02.l o /h = = 1,14.(1 2.0,020/0,25) 0,02.3,20/0,25 = 0,702 5) POSOUZENÍ ÚNOSNOSTI V TLAKU (MSÚ - tlak) vlastní tíha stěny Mezní únosnost v tlaku: (G k )= b h l γ=1,00 0,25 3,2 24 (N Rd ) = f cd b h φ = 8,5 1,00 0,25 0,702 (G k )= (19,2) kn (N Rd ) = (1,4918) MN = (1491,2) kn (G d )= (G k γ G ) = (19,2) 1,35 Podmínka spolehlivosti (MSÚ - tlak) (G d )= (25,9) kn (N Rd )=(1491,2) kn > (N Ed ) + (G d ) = (1275,9) kn (vyhovuje)

31 ŽELEZOVÝ BETON PRINCIP VÝPOČTU TLAK

32 ŽELEZOVÝ BETON TLAK POSTUP VÝPOČTU ŽS.00 Výchozí údaje: Tvar průřezu, způsob uchycení konců, délka prvku, stupeň vlivu prostředí, třída oceli, třída betonu, účinky zatížení (N Ed, M Ed nebo výstřednost e o ). 1) CHARAKTERISTIKY MATERIÁLU Třída betonu: charakter. hodnota pevnosti betonu v tlaku: f ck (tab.b.1) [MPa] součinitel spolehlivosti materiálu (betonu): γ M = 1,50 návrhová hodnota pevnosti betonu v tlaku: f cd = α cc.f ck /γ c [MPa] Železový beton tlak: redukční součinitel pevnosti (pro ŽB): α cc = 1,00 Třída oceli: charakter. hodnota meze kluzu (meze 0,2): f yk (tab.b.2) [MPa] součinitel spolehlivosti materiálu (oceli): γ M = 1,15 návrhová hodnota pevnosti oceli: f yd = f yk /γ s [MPa] 2.a) NÁVRH PRŮŘEZU Nutná plocha průřezu: A cd = N Ed /(0,8.f cd + ρ s.σ s ) [m 2 ] Stupeň vyztužení (odhad): ρ s = A s / A c = 0,01 = 1,0 % Napětí ve výztuži: σ s = ε c2.e s = 400 MPa Pozor! pokud σ s > f yd, dosadit místo σ s f yd (dle třídy oceli) Poměrné přetvoření betonu: ε c2 = 0,002 = 2,0 (tab. B.1) Modul pružnosti oceli: E s = MPa (tab. B.2) Srovnávací rozměr průřezu: h d = (A cd ) [m] 3) VÝSTŘEDNOST NORMÁLOVÉ SÍLY Statická výstřednost: e o = M Ed / N Ed Přídavná výstřednost: e i = l / 400 Celková výstřednost: e d = e o + e i e d h d /30 a zároveň e d 20 mm 2.b) NÁVRH ROZMĚRŮ PRŮŘEZU Když e d 0,1h d čtvercový průřez: h = b = (A cd ) Když 0,1h d < e d 0,5h d obdélník. průřez: h = (3A cd /2) b = 2h/3 Rozměry zaokrouhlit na násobek 50 mm! 4) ŠTÍHLOST PRVKU Štíhlostní poměr: λ = l o / i min Účinná délka prvku: l o = β l [m] Součinitel β: podle způsobu uchycení konců Poloměr setrvačnosti: i = 0,289.h [m] Limitní štíhlost: λ lim = 20.A.B.C/ n Poměrná normálová síla: n = N Ed / (A c.f cd )

33 Skutečná plocha průřezu: A c = b h [m 2 ] Součinitele A = 0,7; B = 1,1; C = 1,7 až 2,7 Pokud λ λ lim moment II.řádu není nutno uvažovat 5) NÁVRH VÝZTUŽE Nutná plocha výztuže: A sd = ( N Ed -0,8.A c.f cd ) / σ s [m 2 ] Návrh počtu, průměru a rozmístění prutů nosné výztuže Skutečná plocha výztuže: A s [m 2 ] (tab. B.5) Symetrická výztuž: A s1 = A s2 = A s /2 [m 2 ] Parametry průřezu: SVP XC2, konstrukční třída 4 d 1 = d 2 = c + Ø/2 [mm], d = h d 1 [mm], z 1 = z 2 = 0,5.h d 1 [mm] c = 25 mm (krytí výztuže betonem) 6) NÁVRH POMOCNÉ (NENOSNÉ)VÝZTUŽE Sloup třmínky Průměr třmínků : Ø t 1 / 4 Ø a zároveň Ø t 6 mm Vzdálenost třmínků: s t 20 Ø, s t 400 mm, s t b,h 7) KONTROLA VYZTUŽENÍ Minimální vyztužení: A s,min = 0,10. N Ed / f yd [m 2 ] A s,min = 0,002.A c [m 2 ] Maximální vyztužení: A s,max = 0,040.A c [m 2 ] Podmínka: A s,min A s A s,max (vyhovuje) 8) POSOUZENÍ ÚNOSNOSTI vlastní tíha sloupu Součinitele: ξ bal,1 = ε cu /(ε cu +ε yd ) a ξ bal,2 = ε cu /(ε cu ε yd ) G k = b h l γ G d = G k γ G [kn] Poměrná přetvoření:ε cu = 3,5 (tab.b.1), ε yd = f yd /E s Balanční síla: N Rd,bal =0,8.ξ bal,1.b.d.f cd +A s2.σ s2 A s1.f yd [MN] Napětí ve výztuži 2:σ s2 [MPa] Když ξ bal,2.d 2 < ξ bal,1.d σ s2 = f yd Když ξ bal,2.d 2 ξ bal,1.d σ s2 = ε cu.e s.(ξ bal,1.d d 2 )/(ξ bal,1.d) Rozhodnutí: pokud N Rd,bal < N Ed převládá tlak poloha bodu (N Ed, M Ed ) v interakčním diagramu poloha bodu (N Ed, M Ed ) v interakčním diagramu A) Pokud N Rd,1 < N Ed < N Rd,0 výpočet M Rd,1 a M Rd,0 Moment únosnosti průřezu: M Rd [MN.m] M Rd = M Rd,0 +[(M Rd,1 M Rd,0 ) (N Rd,0 N Ed )/(N Rd,0 N Rd,1 )] Podmínka spolehlivosti (MSÚ kombinace M+N) Pokud M Rd M Ed (vyhovuje) B) Pokud N Rd,bal < N Ed < N Rd,1 výpočet M Rd,bal, a M Rd,1 Moment únosnosti průřezu: M Rd [MN.m] M Rd = M Rd,1 +[(M Rd,bal M Rd,1 ) (N Rd,1 N Ed )/(N Rd,1 N Rd,bal )] Podmínka spolehlivosti (MSÚ kombinace M+N) Pokud M Rd M Ed (vyhovuje)

34 INTERAKČNÍ DIAGRAM N + M Hlavní body Bod 0 [M Rd,0 = 0; N Rd,0 ] dostředný tlak N Rd,0 = b.h.f cd + A s2.σ s + A s1.σ s [MN] M Rd,0 = (A s2.z 2 A s1.z 1 ). σ s = 0 [MN.m] Pokud ε c2 ε yd = f yd /E s dosadit za σ s hodnotu f yd Pokud ε c2 < ε yd = f yd /E s dosadit za σ s = ε c2.e s Bod 1 [M Rd,1 ; N Rd,1 ] mimostředný tlak N Rd,1 = 0,8.b.d.f cd + A s2.f yd [MN] M Rd,1 = 0,8.b.d.f cd.0,5(h 0,8.d) + A s2.f yd.z 2 [MN.m] Bod 2 [M Rd,bal ; N Rd,bal ] mimostředný tlak (balanční) N Rd,bal = 0,8.ξ bal,1.b.d.f cd + A s2.σ s2 A s1.f yd [MN] M Rd,bal = 0,8.b.ξ bal,1.d.f cd.0,5(h 0,8.ξ bal,1.d) + + A s2.σ s2.z 2 + A s1.f yd.z 1 [MN.m] Pokud ξ bal,2.d 2 < ξ bal,1.d dosadit za σ s2 hodnotu f yd [MPa] Pokud ξ bal,2.d 2 ξ bal,1.d dosadit za σ s2 σ s2 = ε cu.e s.(ξ bal,1.d d 2 )/(ξ bal,1.d) [MPa] Bod 3 [M Rd,3 ; N Rd,3 =0] prostý ohyb N Rd,3 = 0 [MN] M Rd,3 = 0,8.b.x.f cd.(d 0,5.0,8.x) + A s2.σ s2.z s [MN.m] Interakční diagram N + M

35 ŽELEZOVÝ BETON SLOUP čtvercový průřez ŽS.01 Zadání příkladu: Navrhněte a posuďte sloup obdélníkového průřezu z betonu třídy C20/25, vyztužený betonářskou ocelí třídy B420. Sloup délky l = 3,00 m bude vetknutý v hlavě i v patě, zatížený silou N Ed = 1400 kn. 1) CHARAKTERISTIKY MATERIÁLU Třída betonu C20/25: charakter. hodnota pevnosti: f ck =20 MPa součinitel spolehlivosti betonu: γ M =1,50 návrhová hodnota pevnosti: f cd =1,00.20/1,50 = 13,3 MPa Železový beton tlak: redukční součinitel pevnosti: α cc =1,00 Třída oceli: B420 charakter. hodnota meze 0,2: f yk =420 MPa součinitel spolehlivosti oceli: γ M =1,15 návrhová hodnota pevnosti: f yd =420/1,15 = 365,2 MPa 2.a) NÁVRH PRŮŘEZU Nutná plocha průřezu: (stupeň vyztužení ρ s = 0,01 = 1,0 %) A cd = N Ed / (0,8.f cd + ρ s.σ s ) = 1,4/(0,8 13,3+0,01 365,2) = A cd = 0,098 m 2 Napětí ve výztuži: σ s = ε c2.e s = 0, = 400 MPa Pokud σ s = 400 MPa > f yd = 365,2 MPa σ s = 365,2 MPa Srovnávací rozměr průřezu: h d = (A cd ) = (0,098) = 0,313 m 3) VÝSTŘEDNOST NORMÁLOVÉ SÍLY Statická výstřednost: e o = M Ed / N Ed = 0/1400 = 0 m = 0 mm Přídavná výstřednost: e i = l / 400 = 3000/400 = 7,5 mm Celková výstřednost: e d = e o + e i = 0 + 7,5 = 7,5 mm e d h d / 30 = 313/30 = 10,4 mm a zároveň e d 20 mm 2.b) NÁVRH ROZMĚRŮ PRŮŘEZU Srovnávací rozměr průřezu: h d = 0,313 m = 313 mm e d = 20 mm 0,1.h d = 0,1.313 = 31,3 mm čtverc. průřez Rozměry průřezu: h = b = (A cd ) = (0,098) = 0,313 m Navrženo: h = b = 300 mm, A = 0,30 0,30 = 0,090 m

36 4) ŠTÍHLOST PRVKU Štíhlostní poměr: (β = 0,5 pro vetknutí v hlavě i patě sloupu) λ = l o / i = (0,5 3,00)/(0,289 0,300) = 17,3 Limitní štíhlost: (A = 0,7; B = 1,1; C = 2,7 pro V-V) λ lim = 20.A.B.C/ n = 20.0,7.1,1.2,7/ 1,170 = 38,4 Poměrná normálová síla: n = N Ed / (A c.f cd ) = 1,4/(0,090.13,3) = 1,170 λ = 17,3 λ lim = 38,4 moment II.řádu není nutno uvažovat 5) NÁVRH NOSNÉ VÝZTUŽE Nutná plocha výztuže: A sd = ( N Ed 0,8.A c.f cd ) / σ s = (1,4 0,8.0,090.13,3)/365,2 = A sd = 12, m 2 = 12,11 cm 2 = 1211 mm 2 Navrženo: např. 4ØV20 (A s = 12,57 cm 2 = 12, m 2 ) Symetrická výztuž: A s1 =A s2 =A s /2 = 6,28 cm 2 = 6, m 2 Krytí výztuže betonem: (prostředí XC2, konstrukční třída 4) c = 25 mm d 1 = d 2 = c + Ø/2 = /2 = 35 mm = 0,035 m d = h d 1 = 0,300 0,035 = 0,265 m z 1 = z 2 = 0,5.h d 1 = 0,5.0,300 0,035 = 0,115 m 6) NÁVRH POMOCNÉ (NENOSNÉ) VÝZTUŽE Průměr třmínků: ø t 1 / 4 Ø = 1 / = 5 mm a zároveň ø t 6 mm Vzdálenost třmínků: s t = 400mm, s t 400 mm, s t b = h = 300 mm Navrženo: øv6/300 mm 7) KONTROLA VYZTUŽENÍ Minimální vyztužení: A s,min = 0,10. N Ed / f yd = 0,10.1,4/365,2 = 3, m 2 A s,min = 0,002.A c = 0,002.0,090 = 1, m 2 Maximální vyztužení: A s,max = 0,040.A c = 0,040.0,090 = 36, m 2 Podmínka: A s,min = 3,83 cm 2 < A s = 12,57 cm 2 < A s,max = 36,00 cm 2 (vyhovuje) 8) POSOUZENÍ ÚNOSNOSTI Poměrné přetvoření oceli: ε yd = f yd /E s = 365,2/ = 1, = 1,83 Součinitel balanční 1: (ε cu3 = 3,50, ε yd = 1,83 ) ξ bal,1 = ε cu3 /(ε cu3 +ε yd ) = 3,50/(3,50+1,83) = 0,657 Součinitel balanční 2: (ε cu3 = 3,50, ε yd = 1,83 ) ξ bal,2 = ε cu3 /(ε cu3 ε yd ) = 3,50/(3,50 1,83) = 2,

37 Balanční normálová síla: N Rd,bal = 0,8.ξ bal,1.b.d.f cd + A s2.σ s2 A s1.f yd = N Rd,bal = 0,8.0,657.0,30.0,265.13, , ,2 6, ,2 = 0,5557 MN Napětí v přilehlé výztuži: ξ bal,2.d 2 = 2,096.0,035 = 0,073 < ξ bal,1.d = 0,657.0,265 = 0,174 σ s2 = f yd = 365,2 MPa vlastní tíha sloupu Rozhodnutí o způsobu namáhání: G k = b h l γ = 0,30 0,30 3,0 25 N Rd,bal = 555,7 kn < N Ed + G d = 1409 kn převládá tlak G k = 6,75 kn Určení polohy bodu (N Ed ; M Ed ) v interakčním diagramu G d = G k γ G = 6,75 1,35 N Rd,1 = 0,8.b.d.f cd + A s2.f yd = G d = 9,1 kn N Rd,1 = 0,8.0,30.0,265.13,3 + 6, ,2 = 1,0752 MN N Rd,1 = 1075 kn < N Ed + G d = 1409 kn (bod 1 a 0) ε c2 = 2 ε yd = f yd /E s = 1,83 N Rd,0 = b.h.f cd + A s.σ s = za σ s dosadit f yd = 365,2 MPa N Rd,0 = 0,30.0,30.13,3 + 12, ,2 = 1,656 MN N Ed + G d = 1409 kn < N Rd,0 = 1656 kn M Rd,0 = (A s2.z 2 A s1.z 1 ). σ s = M Rd,0 = (6, ,115 6, ,115).365,2 = 0 MN.m M Rd,1 = 0,8.b.d.f cd.0,5(h 0,8.d) + A s2.f yd.z 2 = M Rd,1 = 0,8.0,30.0,265.13,3.0,5.(0,30 0,8.0,265) + + 6, ,2.0,115 = 0,0636 MN.m = 63,6 kn.m Moment únosnosti průřezu: M Rd = M Rd,0 +[(M Rd,1 M Rd,0 ) (N Rd,0 N Ed )/(N Rd,0 N Rd,1 )] = M Rd = 0+[(63,6 0) ( )/( )] = 28,0 kn.m Podmínka spolehlivosti (MSÚ kombinace M+N) M Rd = 28,0 kn.m = M Ed = N Ed.e d = ,020 = 28,0 kn.m Navržený průřez vyhovuje

38 - 38 -

39 ŽELEZOVÝ BETON SLOUP obdélníkový průřez ŽS.02 Zadání příkladu: Navrhněte a posuďte sloup obdélníkového průřezu z betonu třídy C25/30, vyztužený betonářskou ocelí třídy B325. Sloup délky l = 3,20 m bude vetknutý v hlavě i v patě, zatížený silou N Ed = 1500 kn a momemtem M Ed = 36 kn.m. 1) CHARAKTERISTIKY MATERIÁLU Třída betonu C25/30: charakter. hodnota pevnosti: f ck =25 MPa součinitel spolehlivosti betonu: γ M =1,50 návrhová hodnota pevnosti: f cd =1,00.25/1,50 = 16,7 MPa Železový beton tlak: redukční součinitel pevnosti: α cc =1,00 Třída oceli: B325 charakter. hodnota meze 0,2: f yk =325 MPa součinitel spolehlivosti oceli: γ M =1,15 návrhová hodnota pevnosti: f yd =325/1,15 = 282,6 MPa 2.a) NÁVRH PRŮŘEZU Nutná plocha průřezu: (stupeň vyztužení ρ s = 0,01 = 1,0 %) A cd = N Ed / (0,8.f cd + ρ s.σ s ) = 1,5/(0,8 16,7+0,01 282,6) = A cd = 0,093 m 2 Napětí ve výztuži: σ s = ε c2.e s = 0, = 400 MPa Pokud σ s = 400 MPa > f yd = 282,6 MPa σ s = 282,6 MPa Srovnávací rozměr průřezu: h d = (A cd ) = (0,093) = 0,304 m 3) VÝSTŘEDNOST NORMÁLOVÉ SÍLY Statická výstřednost: e o = M Ed / N Ed = 36/1500 = 0,024 m = 24 mm Přídavná výstřednost: e i = l / 400 = 3200/400 = 8,0 mm Celková výstřednost: e d = e o + e i = = 32 mm e d h d / 30 = 304/30 = 10,1 mm a zároveň e d 20 mm 2.b) NÁVRH ROZMĚRŮ PRŮŘEZU Srovnávací rozměr průřezu: h d = 0,304 m = 304 mm e d = 32 mm > 0,1.h d = 0,1.304 = 30,4 mm obdélník. průřez Rozměry průřezu: h = (3A cd /2) = (3.0,093/2) = 0,374 m b = 2h/3 = 2.0,374/3 = 0,249 m Navrženo: h = 400 mm, b = 250 mm, A = 0,40 0,25 = 0,1000 m

40 4) ŠTÍHLOST PRVKU Štíhlostní poměr: (β = 0,5 pro vetknutí v hlavě i patě sloupu) λ = l o / i = (0,5 3,20)/(0,289 0,400) = 13,8 Limitní štíhlost: (A = 0,7; B = 1,1; C = 2,7 pro V-V) λ lim = 20.A.B.C/ n = 20.0,7.1,1.2,7/ 0,8982 = 43,87 Poměrná normálová síla: n = N Ed / (A c.f cd ) = 1,5/(0, ,7) = 0,8982 λ = 13,8 λ lim = 43,9 moment II.řádu není nutno uvažovat 5) NÁVRH NOSNÉ VÝZTUŽE Nutná plocha výztuže: A sd = ( N Ed 0,8.A c.f cd ) / σ s = (1,5 0,8.0, ,7)/282,6 = A sd = 05, m 2 = 05,80 cm 2 = 580 mm 2 Navrženo: např. 4ØJ14 (A s = 6,16 cm 2 = 6, m 2 ) Symetrická výztuž: A s1 =A s2 =A s /2 = 3,08 cm 2 = 3, m 2 Krytí výztuže betonem: (prostředí XC2, konstrukční třída 4) c = 25 mm d 1 = d 2 = c + Ø/2 = /2 = 32 mm = 0,032 m d = h d 1 = 0,400 0,032 = 0,368 m z 1 = z 2 = 0,5.h d 1 = 0,5.0,400 0,032 = 0,168 m 6) NÁVRH POMOCNÉ (NENOSNÉ) VÝZTUŽE Průměr třmínků: ø t 1 / 4 Ø = 1 / = 3,5 mm a zároveň ø t 6 mm Vzdálenost třmínků: s t = 280mm, s t 400 mm, s t b = h = 250 mm Navrženo: øj6/250 mm 7) KONTROLA VYZTUŽENÍ Minimální vyztužení: A s,min = 0,10. N Ed / f yd = 0,10.1,5/282,6 = 5, m 2 A s,min = 0,002.A c = 0,002.0,1000 = 2, m 2 Maximální vyztužení: A s,max = 0,040.A c = 0,040.0,1000 = 40, m 2 Podmínka: A s,min = 5,31 cm 2 <A s = 6,16 cm 2 <A s,max = 40,00 cm 2 (vyhovuje) 8) POSOUZENÍ ÚNOSNOSTI Poměrné přetvoření oceli: ε yd = f yd /E s = 282,6/ = 1, = 1,41 Součinitel balanční 1: (ε cu3 = 3,50, ε yd = 1,41 ) ξ bal,1 = ε cu3 /(ε cu3 +ε yd ) = 3,50/(3,50+1,41) = 0,713 Součinitel balanční 2: (ε cu3 = 3,50, ε yd = 1,41 ) ξ bal,2 = ε cu3 /(ε cu3 ε yd ) = 3,50/(3,50 1,41) = 1,

41 Balanční normálová síla: N Rd,bal = 0,8.ξ bal,1.b.d.f cd + A s2.σ s2 A s1.f yd = N Rd,bal = 0,8.0,713.0,25.0,368.16, , ,6 3, ,6 = 0,8764 MN Napětí v přilehlé výztuži: ξ bal,2.d 2 = 1,675.0,032 = 0,054 < ξ bal,1.d = 0,713.0,368 = 0,262 σ s2 = f yd = 282,6 MPa vlastní tíha sloupu Rozhodnutí o způsobu namáhání: G k = b h l γ = 0,25 0,40 3,2 25 N Rd,bal = 876,4 kn < N Ed + G d = 1511 kn převládá tlak G k = 8,00 kn Určení polohy bodu (N Ed ; M Ed ) v interakčním diagramu G d = G k γ G = 8,00 1,35 N Rd,1 = 0,8.b.d.f cd + A s2.f yd = G d = 10,8 kn N Rd,1 = 0,8.0,25.0,368.16,7 + 3, ,6 = 1,316 MN N Rd,1 = 1316 kn < N Ed + G d = 1511 kn (bod 1 a 0) ε c2 = 2 ε yd = f yd /E s = 1,41 N Rd,0 = b.h.f cd + A s.σ s = za σ s dosadit f yd = 282,6 MPa N Rd,0 = 0,25.0,40.16,7 + 6, ,6 = 1,844 MN N Ed + G d = 1511 kn < N Rd,0 = 1844 kn M Rd,0 = (A s2.z 2 A s1.z 1 ). σ s = M Rd,0 = (3, ,168 3, ,168).282,6 = 0 MN.m M Rd,1 = 0,8.b.d.f cd.0,5(h 0,8.d) + A s2.f yd.z 2 = M Rd,1 = 0,8.0,25.0,368.16,7.0,5.(0,40 0,8.0,368) + + 3, ,6.0,168 = 0,0795 MN.m = 79,5 kn.m Moment únosnosti průřezu: M Rd = M Rd,0 +[(M Rd,1 M Rd,0 ) (N Rd,0 N Ed )/(N Rd,0 N Rd,1 )] = M Rd = 0+[(79,5 0) ( )/( )] = 51,8 kn.m Podmínka spolehlivosti (MSÚ kombinace M+N) M Rd = 51,8 kn.m > M Ed = N Ed.e d = ,032 = 48,0 kn.m Navržený průřez vyhovuje

42 - 42 -

43 ŽELEZOVÝ BETON STĚNA obdélníkový průřez ŽS.03 Zadání příkladu: Navrhněte a posuďte stěnu z betonu třídy C16/20, vyztuženou betonářskou ocelí třídy B325. Stěna výšky l = 2,80 m bude vetknutá v hlavě i v patě, zatížená spojitým břemenem n Ed = 2850 kn.m -1 a spojitým momentem m Ed = 23 kn.m/m. 1) CHARAKTERISTIKY MATERIÁLU Třída betonu C16/20: charakter. hodnota pevnosti: f ck =16 MPa součinitel spolehlivosti betonu: γ M =1,50 návrhová hodnota pevnosti: f cd =1,00.16/1,50 = 10,6 MPa Železový beton tlak: redukční součinitel pevnosti: α cc =1,00 Třída oceli: B325 charakter. hodnota meze 0,2: f yk =325 MPa součinitel spolehlivosti oceli: γ M =1,15 návrhová hodnota pevnosti: f yd =325/1,15 = 282,6 MPa 2. NÁVRH PRŮŘEZU Nutná plocha průřezu: (stupeň vyztužení ρ s = 0,01 = 1,0 %) A cd = N Ed / (0,8.f cd + ρ s.σ s ) = 2,85/(0,8 10,6+0,01 282,6) = A cd = 0,252 m 2 Rozměry průřezu: (b = 1,000 m) h = A cd /b = 0,252/1,000 = 0,252 m Napětí ve výztuži: σ s = ε c2.e s = 0, = 400 MPa Pokud σ s = 400 MPa > f yd = 282,6 MPa σ s = 282,6 MPa Navrženo: h = 250 mm, b = 1000 mm, A = 0,250 m 2 3) VÝSTŘEDNOST NORMÁLOVÉ SÍLY Statická výstřednost: e o = (M Ed ) / (N Ed ) = (23)/(2850) = 0,008 m = 8 mm Přídavná výstřednost: e i = l / 400 = 2800/400 = 7,0 mm Celková výstřednost: e d = e o + e i = = 15 mm e d h d / 30 = 250/30 = 8,3 mm 4) ŠTÍHLOST PRVKU Štíhlostní poměr: (β = 0,5 pro vetknutí v hlavě i patě sloupu) λ = l o / i = (0,5 2,80)/(0,289 0,250) = 19,4 Limitní štíhlost: (A = 0,7; B = 1,1; C = 2,7 pro V-V) λ lim = 20.A.B.C/ n = 20.0,7.1,1.2,7/ 1,0755 = 40,09 Poměrná normálová síla: n = N Ed / (A c.f cd ) = 2,85/(0,250.10,6) = 1,0755 λ = 19,4 λ lim = 40,1 moment II.řádu není nutno uvažovat

44 5) NÁVRH NOSNÉ VÝZTUŽE Nutná plocha výztuže: A sd = ( N Ed 0,8.A c.f cd ) / σ s = (2,85 0,8.0,250.10,6)/282,6 = A sd = 25, m 2 = 25,83 cm 2 = 2583 mm 2 Navrženo: 2(ØJ16/150) (A s = 2.13,40 cm 2 = 26, m 2 ) Symetrická výztuž: A s1 =A s2 =A s /2 = 13,40 cm 2 = 13, m 2 Krytí výztuže betonem: (prostředí XC2, konstrukční třída 4) c = 25 mm d 1 = d 2 = c + Ø/2 = /2 = 33 mm = 0,033 m d = h d 1 = 0,250 0,033 = 0,217 mm z 1 = z 2 = 0,5.h d 1 = 0,5.0,250 0,033 = 0,092 m 6) NÁVRH POMOCNÉ (NENOSNÉ)VÝZTUŽE Nutná plocha rozděl. výztuže a sd = 0,20.A s = 0,20.13, = 2, m 2 (tab. B.4) Navrženo: např. ØJ8/185 mm (a s = 2,72 cm 2 > 2,68 cm 2 ) 7) KONTROLA VYZTUŽENÍ Minimální vyztužení: A s,min = 0,10. N Ed / f yd = 0,10.2,85/282,6 = 10, m 2 A s,min = 0,002.A c = 0,002.0,2500 = 5, m 2 Maximální vyztužení: A s,max = 0,040.A c = 0,040.0,2500 = 100, m 2 Podmínka: A s,min = 10,08 cm 2 <A s = 26,80 cm 2 <A s,max = 100,0 cm 2 (vyhovuje) 8) POSOUZENÍ ÚNOSNOSTI Poměrné přetvoření oceli: ε yd = f yd /E s = 282,6/ = 1, = 1,41 Součinitel balanční 1: (ε cu3 = 3,50, ε yd = 1,41 ) ξ bal,1 = ε cu3 /(ε cu3 +ε yd ) = 3,50/(3,50+1,41) = 0,713 Součinitel balanční 2: (ε cu3 = 3,50, ε yd = 1,41 ) ξ bal,2 = ε cu3 /(ε cu3 ε yd ) = 3,50/(3,50 1,41) = 1,675 Balanční normálová síla: N Rd,bal = 0,8.ξ bal,1.b.d.f cd + A s2.σ s2 A s1.f yd = N Rd,bal = 0,8.0,713.1,00.0,217.10, , ,6 13, ,6 = 1,3120 MN Napětí v přilehlé výztuži: ξ bal,2.d 2 = 1,675.0,033 = 0,055 < ξ bal,1.d = 0,713.0,217 = 0,155 σ s2 = f yd = 282,6 MPa

45 vlastní tíha stěny Rozhodnutí o způsobu namáhání: (G k )=b h l γ=1,00 0,25 2,8 25 N Rd,bal = 1312,0 kn < N Ed + G d = 2873,6 kn převládá tlak (G k )=(17,50) kn Určení polohy bodu (N Ed ; M Ed ) v interakčním diagramu (G d )=G k γ G = (17,50) 1,35 N Rd,1 = 0,8.b.d.f cd + A s2.f yd = (G d )=23,6 kn N Rd,1 = 0,8.1,00.0,217.10,6 + 13, ,6 = 2,219 MN N Rd,1 = 2219 kn < N Ed + G d = 2873,6 kn (bod 1 a 0) ε c2 = 2 ε yd = f yd /E s = 1,41 N Rd,0 = b.h.f cd + A s.σ s = za σ s dosadit f yd = 282,6 MPa N Rd,0 = 1,00.0,25.10,6 + 26, ,6 = 3,407 MN N Ed + G d = 2873,6 kn < N Rd,0 = 3407 kn M Rd,0 = (A s2.z 2 A s1.z 1 ). σ s = M Rd,0 = (13, ,092 13, ,092).282,6 = 0 MN.m M Rd,1 = 0,8.b.d.f cd.0,5(h 0,8.d) + A s2.f yd.z 2 = M Rd,1 = 0,8.1,00.0,217.10,6.0,5.(0,25 0,8.0,217) , ,6.0,092 = 0,1051 MN.m = 105,1 kn.m Moment únosnosti průřezu: M Rd = M Rd,0 +[(M Rd,1 M Rd,0 ) (N Rd,0 N Ed )/(N Rd,0 N Rd,1 )] = M Rd = 0+[(105,1 0) ( )/( )] = 49,3 kn.m Podmínka spolehlivosti (MSÚ kombinace M+N) M Rd = 49,3 kn.m > M Ed = N Ed.e d = ,015 = 42,8 kn.m Navržený průřez vyhovuje

46 - 46 -

47 DŘEVO PRINCIP VÝPOČTU TLAK

48 DŘEVO TLAK POSTUP VÝPOČTU DS.00 Výchozí údaje: Tvar průřezu, způsob uchycení konců prvku, délka prvku, druh a třída řeziva, účinky zatížení (N Ed ), třída vlhkosti. 1) CHARAKTERISTIKY MATERIÁLU Druh a pevnostní třída dřeva: charakter. hodnota pevnosti dřeva v tlaku: f c0k (tab.d.1, D.2) součinitel spolehlivosti materiálu (dřeva): γ M = 1,30 (1,25) návrhová hodnota pevnosti dřeva v ohybu: f c0d = f c0k /γ M [MPa] Třída vlhkosti, třída trvání zat.: modifikační součinitel k mod = 0,80 (tab.d.3) 2) NÁVRH ROZMĚRŮ PRŮŘEZU Nutná plocha průřezu: A id = N Ed /(k c.k mod.f c0d )[m 2 ] Součinitel vzpěru (odhad): k c 0,60 až 0,90 Rozměry průřezu pro čtvercový průřez: h = b = (A id ) [m] pro obdélník. průřez: h = A id /b [m] pro kruhový průřez: d = (4.A id /π) [m] Rozměry vhodně zaokrouhlit na celé cm. Skutečná plocha průřezu: A = b h [m 2 ] A = π d 2 /4 [m 2 ] 3) ŠTÍHLOST PRVKU Štíhlostní poměr: λ = L e / i min Součinitel vzpěrnosti: λ k c (tab.d.4...) Vzpěrná délka prvku: L e = β L [m] Součinitel β: uchycení konců Poloměr setrvačnosti průřezu: i = 0,289.b [m] i = 0,250.d [m] i min = (I min /A) [m] Moment setrvačnosti průřezu: I x nebo I y [m 4 ] 4) POSOUZENÍ ÚNOSNOSTI V TLAKU (MSÚ) modifikační součinitel Plocha průřezu: A s = ΣA i [m 2 ] k mod =0,80 (pro školní případy) Mezní únosnost v tlaku: N Rd = k c A s k mod f c0d [MN] vlastní tíha sloupu G k = A s L γ G d = G k γ G [kn] Podmínka spolehlivosti (MSÚ vzpěrný tlak) Pokud N Rd N Ed + G d (vyhovuje)

49 DŘEVO SLOUP celistvý průřez DS.01 Zadání příkladu: Navrhněte a posuďte sloup čtvercového průřezu ze smrkového dřeva C22. Sloup délky l = 2,50 m bude kloubově uchycený v hlavě i v patě, zatížený silou N Ed = 140 kn, (třída vlhkosti 1). 1) CHARAKTERISTIKY MATERIÁLU Jehličnaté dřevo C22: charakter. hodnota pevnosti: f c0k = 20 MPa Rostlé dřevo součinitel spolehlivosti materiálu: γ M = 1,30 návrhová hodnota pevnosti: f c0d = 20/1,30 = 15,4 MPa Třída vlhkosti 1, užitné zatížení modifikační součinitel: k mod =0,80 2) NÁVRH ROZMĚRŮ PRŮŘEZU Nutná plocha průřezu: (k c 0,60 odhad) A id = N Ed /(k c.k mod.f c0d ) = 0,140/(0,60 0,80 15,4) = 0,0189 m 2 Rozměry průřezu: h = b = (A id ) = (0,0189) = 0,138 m Navrženo: h = 0,140 m, b = 0,140 m, A = 0,0196 m 2 3) POSOUZENÍ ŠTÍHLOSTI PRVKU Štíhlostní poměr: (β = 1,0 pro kloub v hlavě i patě sloupu) λ = L e / i min = (1,0 2,50)/(0,289 0,140) = 61,8 k c = 0,666 Jedná se o vzpěrný tlak, hodnota k c (tab. D.4.2) 4) POSOUZENÍ ÚNOSNOSTI V TLAKU (MSÚ) modifikační součinitel Plocha průřezu: k mod =0,80 A s = 0,140 0,140 = 0,0196 m 2 vlastní tíha sloupu Mezní únosnost ve vzpěrném tlaku G k = 0,0196 2,50 5 N Rd = k c A s k mod f c0d = 0,666 0,0196 0,80 15,4 = 0,1608 MN G k = 0,245 kn N Rd = 0,1608 MN = 160,8 kn G d = G k γ G = 0,245 1,35 Podmínka spolehlivosti (MSÚ vzpěrný tlak) G d = 0,331 kn N Rd = 160,8 kn > N Ed + G d = 140,3 kn (vyhovuje)

50 DŘEVO SLOUP složený průřez DS.02 Zadání příkladu: Navrhněte a posuďte sloup průřezu T z lepeného lamelového dřeva GL24h. Sloup délky l = 3,60 m bude kloubově uchycený v hlavě i v patě, zatížený silou N Ed = 280 kn, (třída vlhkosti 1). 1) CHARAKTERISTIKY MATERIÁLU Lamelové dřevo GL24h: charakter. hodnota pevnosti: f c0k =24 MPa Lepené dřevo součinitel spolehlivosti materiálu: γ M =1,25 návrhová hodnota pevnosti: f c0d =24/1,25 = 19,2 MPa Třída vlhkosti 1, užitné zatížení modifikační součinitel: k mod =0,80 2) NÁVRH ROZMĚRŮ PRŮŘEZU Nutná plocha průřezu: (k c 0,60 odhad) A id = N Ed /(k c.k mod.f c0d ) = 0,280/(0,60 0,80 19,2) = 0,0304 m 2 Rozměry průřezu: (5 stejných čtvercových částí o velikosti h o b o ) h o = b o = (A id / 5) = (0,0304/5) = 0,078 m Navrženo: h o = b o = 0,080 m, A 0 = 0,0064 m 2 Rozměry: b 1 = 0,080 m, h 1 = 0,160 m, b 2 = 0,240 m, h 2 = 0,080 m Plocha průřezu, poloha těžiště průřezu: A s = A 1 + A 2 = = = 320 cm 2 y T = ( )/320 = 15,20 cm, x T = 12 cm Momenty setrvačnosti průřezu: I x = I 1 + I 2 = ( 1 / ,2 2 ) + ( 1 / ,8 2 ) = I x = cm 4 I y = I 1 + I 2 = ( 1 / ) + ( 1 / )= I y = cm 4 = I min Poloměry setrvačnosti průřezu: i x = (I x /A) = (14814/320) = 6,80 cm i y = (I y /A) = (9899/320) = 5,56 cm = i min 3) POSOUZENÍ ŠTÍHLOSTI PRVKU Štíhlostní poměr: (β = 1,0 pro kloub v hlavě i patě sloupu) λ = L e / i min = (1,0 3,60)/0,0556 = 64,7 k c = 0,625 Jedná se o vzpěrný tlak, hodnota k c (tab. D.4.2) 4) POSOUZENÍ ÚNOSNOSTI V TLAKU (MSÚ) modifikační součinitel Plocha průřezu: k mod =0,80 A s = 0,0320 m 2 vlastní tíha sloupu Mezní únosnost ve vzpěrném tlaku G k = 0,0320 3,60 5 N Rd = k c A s k mod f c0d = 0,625 0,0320 0,80 19,2 = 0,3072 MN G k = 0,576 kn N Rd = 0,3072 MN = 307,2 kn G d = G k γ G = 0,576 1,35 Podmínka spolehlivosti (MSÚ vzpěrný tlak) G d = 0,778 kn N Rd = 307,2 kn > N Ed + G d = 280,8 kn (vyhovuje)

51 DŘEVO SLOUP členěný průřez DS.03 Zadání příkladu: Navrhněte a posuďte sloup ze čtyř stejných hranolů čtercového průřezu ze dřeva C22. Sloup délky l = 4,50 m bude kloubově uchycený, zatížený silou N Ed = 390 kn, (třída vlhkosti 1). 1) CHARAKTERISTIKY MATERIÁLU Jehličnaté dřevo C22: charakter. hodnota pevnosti: f c0k =20 MPa Rostlé dřevo součinitel spolehlivosti materiálu: γ M =1,30 návrhová hodnota pevnosti: f c0d =20/1,30 = 15,4 MPa Třída vlhkosti 1, užitné zatížení modifikační součinitel: k mod =0,80 2) NÁVRH ROZMĚRŮ PRŮŘEZU Nutná plocha průřezu: (k c 0,90 odhad) A id = N Ed /(k c.k mod.f c0d ) = 0,390/(0,90 0,80 15,4) = 0,0352 m 2 Rozměry průřezu: (4 stejné čtvercové části o velikosti h o b o ) h 1 = b 1 = (A id / 4) = (0,0352/4) = 0,094 m Navrženo: h 1 = b 1 = 0,100 m, A 1 = 0,0100 m 2 = 100 cm 2 Plocha průřezu, poloha těžiště průřezu: A s = 4.A 1 = = 400 cm 2 x T = 15,00 cm, y T = 15,00 cm Momenty setrvačnosti průřezu: I x1 = I y1 = 1 / = 833 cm 4 I x = I y = 4.I 1 = 4.( 1 / ,00 2 ) = cm 4 Poloměry setrvačnosti průřezu: i x1 = i y1 = (I 1 /A s1 ) = (833/100) = 2,89 cm i x = i y = (I s /A s ) = (43333/400) = 10,41 cm 3) POSOUZENÍ ŠTÍHLOSTI PRVKU (celý sloup) Délka sloupu: l = 4,50 m Štíhlostní poměr: (β = 1,0 pro kloub v hlavě i patě sloupu) λ = L e / i min = (1,0 4,50)/0,1041 = 43,2 k c = 0,906 vlastní tíha sloupu G k = 0,0400 4,50 5 = 0,900 kn G d = 0,900 1,35 = 1,215 kn 4) POSOUZENÍ ÚNOSNOSTI V TLAKU (celý sloup) Plocha průřezu: A s = 0,0400 m 2 Mezní únosnost ve vzpěrném tlaku N Rd = k c A s k mod f c0d = 0,906 0,0400 0,80 15,4= 0,4465 MN Podmínka spolehlivosti (MSÚ vzpěrný tlak) N Rd = 446,5 kn > N Ed + G d = 391,2 kn (vyhovuje)

52 5) POSOUZENÍ ŠTÍHLOSTI PRVKU (dílčí prut 1) Dílčí prut (vzdálenost spojovacích prostředků l 1 = 1,40 m) Štíhlostní poměr: (β 1 = 1,0 pro kloub v hlavě i patě prutu) λ 1 = L e1 /i min1 = (1,0 1,40)/0,0289 = 48,4 k c1 = 0,852 6) POSOUZENÍ ÚNOSNOSTI V TLAKU (dílčí prut 1) Plocha průřezu: A 1 = 0,0100 m 2 Mezní únosnost ve vzpěrném tlaku N Rd1 =k c1 A 1 k mod f c0d =0,852 0,0100 0,80 15,4 = 0,1050 MN Podmínka spolehlivosti (MSÚ vzpěrný tlak) N Rd1 = 105,0 kn > N Ed /4 = 390/4 = 97,5 kn (vyhovuje)

53 OCEL PRINCIP VÝPOČTU TLAK

54 OCEL TLAK POSTUP VÝPOČTU OS.00 Výchozí údaje: Tvar průřezu, způsob uchycení konců, délka prvku, účinky zatížení (N ed ), druh a třída oceli. 1) CHARAKTERISTIKY MATERIÁLU Druh a pevnostní třída oceli: charakter. hodnota meze kluzu oceli: f yk (tab.o.1) [MPa] součinitel spolehlivosti materiálu (oceli): γ M = 1,00 návrhová hodnota pevnosti oceli: f yd = f yk /γ M [MPa] 2) NÁVRH ROZMĚRŮ PRŮŘEZU Nutná plocha průřezu: A id = N Ed /(k c.f yd ) [m 2 ] Součinitel vzpěru (odhad): k c 0,60 až 0,80 Návrh průřezu: výběr z tabulek Skutečná plocha průřezu: A s = ΣA i [m 2 ] Průřezové charakteristiky: výpis z tabulek 3) ŠTÍHLOST PRVKU Základní štíhlost prutu: λ z = L e / i min Srovnávací štíhlost prutu: λ 1 = 93,5 (235/f yk ) Poměrná štíhlost prutu: λ p = λ z / λ 1 Součinitel vzpěrnosti (dle tvaru průřezu): λ p k c (tab.o.3...) Vzpěrná délka prvku: L e = β L [m] Součinitel β: uchycení konců Poloměr setrvačnosti: i min = (I min /A s ) [m] Moment setrvačnosti: I min = Σ(I i + A i d 2 i )[m 4 ] 4) POSOUZENÍ ÚNOSNOSTI V TLAKU (MSÚ) Plocha průřezu: A s = ΣA i [m 2 ] Mezní únosnost v tlaku: N Rd = k c A s f yd [MN] vlastní tíha sloupu G k = g s L G d = G k γ G [kn] Podmínka spolehlivosti (MSÚ vzpěrný tlak) Pokud N Rd N Ed + G d (vyhovuje)

55 OCEL SLOUP celistvý průřez OS.1 Zadání příkladu: Navrhněte a posuďte sloupek z trubky kruhového průřezu z oceli S235. Sloup délky l = 2,40 m bude kloubově uchycený, v hlavě i v patě zatížený silou N Ed = 140 kn. 1) CHARAKTERISTIKY MATERIÁLU Konstrukční ocel S235: charakter. hodnota meze kluzu: f yk = 235 MPa součinitel spolehlivosti materiálu: γ M = 1,00 návrhová hodnota pevnosti: f yd = 235/1,00 = 235 MPa 2) NÁVRH PRŮŘEZU Nutná plocha průřezu: (k c 0,60 odhad) A id = N Ed /(k c.f yd ) = 0,140/(0,60 235) = 9, m 2 = 9,93 cm 2 Navrženo: trubka D = 60 mm, t = 6 mm, křivka a A = 10,2 cm 2, I = 37,6 cm 4, i = 1,92 cm 3) POSOUZENÍ ŠTÍHLOSTI PRVKU Základní štíhlost: (β = 1,0 pro kloub v hlavě i patě sloupu) λ z = L e / i min = (1,0 2,40)/0,0192 = 125,0 Srovnávací štíhlost: λ 1 = 93,5 (235/f yk ) = 93,5 (235/235) = 93,5 Poměrná štíhlost: λ p = λ z / λ 1 = 125,0 / 93,5 = 1,34 k c = 0,45 (křivka a) Jedná se o vzpěrný tlak, k c (tab. O.3.1) vlastní tíha sloupu G k = 0,0799 kn.m -1 2,40 m G k = 0,192 kn G d = G k γ G = 0,192 1,35 G d = 0,259 kn 4) POSOUZENÍ ÚNOSNOSTI V TLAKU (MSÚ) Plocha průřezu: A s = 10,2 cm 2 = 10, m 2 Mezní únosnost ve vzpěrném tlaku N Rd = k c A s f yd = 0,45 10, = 0,1079 MN N Rd = 0,1079 MN = 107,9 kn Podmínka spolehlivosti (MSÚ vzpěrný tlak) N Rd = 107,9 kn < N Ed + G d = 140,3 kn (nevyhovuje)

56 Nový návrh: Navrženo: trubka D = 70 mm, t = 5 mm, křivka a A = 10,2 cm 2, I = 54,2 cm 4, i = 2,31 cm 3) POSOUZENÍ ŠTÍHLOSTI PRVKU Základní štíhlost: (β = 1,0 pro kloub v hlavě i patě sloupu) λ z = L e / i min = (1,0 2,40)/0,0231 = 103,9 Srovnávací štíhlost: λ 1 = 93,5 (235/f yk ) = 93,5 (235/235) = 93,5 Poměrná štíhlost: λ p = λ z / λ 1 = 103,9 / 93,5 = 1,11 k c = 0,59 (křivka a) Jedná se o vzpěrný tlak, k c (tab. O.3.1) vlastní tíha sloupu G k = 0,0801 kn.m -1 2,40 m G k = 0,192 kn G d = G k γ G = 0,192 1,35 G d = 0,259 kn 4) POSOUZENÍ ÚNOSNOSTI V TLAKU (MSÚ) A s = 10,2 cm 2 = 10, m 2 Mezní únosnost ve vzpěrném tlaku N Rd = k c A s f yd = 0,59 10, = 0,1414 MN N Rd = 0,1414 MN = 141,4 kn Podmínka spolehlivosti (MSÚ vzpěrný tlak) N Rd = 141,4 kn > N Ed + G d = 140,3 kn (vyhovuje)

57 OCEL SLOUP složený průřez OS.02 Zadání příkladu: Navrhněte a posuďte sloup, který bude svařovaný ze dvou stejných válcovaných profilů tvaru U z oceli S275. Sloup délky l = 4,80 m bude v hlavě kloubově uchycený, v patě vetknutý, zatížený silou N d = 1400 kn. 1) CHARAKTERISTIKY MATERIÁLU Konstrukční ocel S275: charakter. hodnota meze kluzu: f yk = 275 MPa součinitel spolehlivosti materiálu: γ M = 1,00 návrhová hodnota pevnosti: f yd = 275/1,00 = 275 MPa 2) NÁVRH PRŮŘEZU Nutná plocha průřezu: (k c 0,80 odhad) A id = N Ed /(k c.f yd ) = 1,400/(0,80 275) = 6, m 2 = 63,6 cm 2 A 1d = A id /2 = 63,6/2 = 31,8 cm 2 Navrženo: 2 U 200, h 1 = 200 mm, b 1 = 75 mm, křivka a A 1 = 32,2 cm 2, I x1 = 1910 cm 4, I y1 = 148 cm 4, e=2,01 cm 3) POSOUZENÍ ŠTÍHLOSTI PRVKU Plocha průřezu: A s = 2 A 1 = 2 32,2 = 64,4 cm 2 Momenty setrvačnosti celého průřezu: I x = 2 I x1 = = 3820 cm 4 I y = 2.(I y1 +A 1 d y 2 ) = 2.( ,2 5,49 2 ) = 2237 cm 4 = I min Poloměry setrvačnosti celého průřezu: i x = (I x /A c ) = (3820/64,4) = 7,70 cm i y = (I y /A c ) = (2237/64,4) = 5,89 cm = i min Základní štíhlost: (β = 0,7 pro kombinaci vetknutí - kloub) λ z = L e / i min = (0,7 4,80)/0,0589 = 57,0 Srovnávací štíhlost: λ 1 = 93,5 (235/f yk ) = 93,5 (235/275) = 86,4 Poměrná štíhlost: λ p = λ z / λ 1 = 57,0/86,4 = 0,66 k c = 0,87 (křivka a) Jedná se o vzpěrný tlak, k c (tab. O.3.1) vlastní tíha sloupu G k = 2 0,253 4,80 G k = 2,429 kn G d = G k γ G = 2,429 1,35 G d = 3,279 kn 4) POSOUZENÍ ÚNOSNOSTI V TLAKU (MSÚ) Plocha průřezu: A s = 64,4 cm 2 = 64, m 2 Mezní únosnost ve vzpěrném tlaku N Rd = k c A s f yd = 0,87 64, = 1,5408 MN N Rd = 1,5408 MN = 1540,8 kn Podmínka spolehlivosti (MSÚ vzpěrný tlak) N Rd = 1540,8 kn > N Ed + G d = 1400,3 kn (vyhovuje)

58 OCEL SLOUP členěný průřez OS.03 Zadání příkladu: Navrhněte a posuďte sloup ze čtyř stejných válcovaných profilů tvaru L rovnoramenný z oceli S235. Sloup délky l = 2,80 m bude v hlavě neuchycený, v patě vetknutý zatížený silou N Ed = 850 kn. 1) CHARAKTERISTIKY MATERIÁLU Konstrukční ocel S235: charakter. hodnota meze kluzu: f yk = 235 MPa součinitel spolehlivosti materiálu: γ M = 1,00 návrhová hodnota pevnosti: f yd = 235/1,00 = 235 MPa 2) NÁVRH PRŮŘEZU Nutná plocha průřezu: (k c 0,80 odhad) A id = N Ed /(k c.f yd ) = 0,850/(0,80 235) = 4, m 2 = 45,2 cm 2 A 1d = A id /4 = 45,2/4 = 11,3 cm 2 Navrženo: 4 L 80/80/8, h 1 = 80 mm, b 1 = 80 mm, křivka c A 1 = 12,3 cm 2, I x1 = 72,5 cm 4, i 1min = 1,57 cm, e=2,25 cm 3) POSOUZENÍ ŠTÍHLOSTI PRVKU (celý sloup) Plocha průřezu: A s = 4 A 1 = 4 12,3 = 49,2 cm 2 Momenty setrvačnosti celého průřezu: I x = I y = 4.I 1 = 4.(72,5+12,3 9,75 2 ) = 4967 cm 4 Poloměry setrvačnosti celého průřezu: i x = i y = (I s /A s ) = (4967/49,2) = 10,10 cm Základní štíhlost: (β = 2,0 pro jednostranné vetknutí) λ z = L e / i min = (2,0 2,80)/0,1010 = 55,4 Srovnávací štíhlost: λ 1 = 93,5 (235/f yk ) = 93,5 (235/235) = 93,5 Poměrná štíhlost: λ p = λ z / λ 1 = 55,4/93,5 = 0,59 k c = 0,79 (křivka c) Jedná se o vzpěrný tlak, k c (tab. O.3.3) vlastní tíha sloupu G k = 4 0,0966 2,80 G k = 1,082 kn G d = G k γ G = 1,082 1,35 G d = 1,461 kn 4) POSOUZENÍ ÚNOSNOSTI V TLAKU (celý sloup) Plocha průřezu: A s = 49,2 cm 2 = 49, m 2 Mezní únosnost ve vzpěrném tlaku N Rd = k c A s f yd = 0,79 49, = 0,9134 MN N Rd = 0,9134 MN = 913,4 kn Podmínka spolehlivosti (MSÚ vzpěrný tlak) N Rd = 913,4 kn > N Ed + G d = 851,5 kn (vyhovuje)

59 5) POSOUZENÍ ŠTÍHLOSTI PRVKU (dílčí prut 1) Dílčí prut (vzdálenost spojovacích prostředků l 1 = 0,900 m) Plocha průřezu: A 1 = 12,3 cm 2 Moment setrvačnosti průřezu dílčího prutu: I 1min = 30,3 cm 4 Poloměr setrvačnosti průřezu dílčího prutu: i 1min = (I 1min /A 1 ) = (30,3/12,3) = 1,57 cm Základní štíhlost: (β = 1,0 pro kloub v hlavě i patě prutu) λ z = L e / i min = (1,0 0,90)/0,0157 = 57,3 Srovnávací štíhlost: λ 1 = 93,5 (235/f yk ) = 93,5 (235/235) = 93,5 Poměrná štíhlost: λ p = λ z / λ 1 = 57,3/93,5 = 0,61 k c1 = 0,78 (křivka c) Jedná se o vzpěrný tlak, k c (tab. O.3.3) 6) POSOUZENÍ ÚNOSNOSTI V TLAKU (dílčí prut 1) Plocha průřezu: A 1 = 12,3 cm 2 = 12, m 2 Mezní únosnost ve vzpěrném tlaku N Rd1 = k c1 A 1 f yd = 0,78 12, = 0,2255 MN N Rd1 = 0,2255 MN = 225,5 kn Podmínka spolehlivosti (MSÚ vzpěrný tlak) N Rd1 = 225,5 kn > N Ed /4 = 850/4 = 212,5 kn (vyhovuje)

60 ŽELEZOVÝ BETON DESKA PROSTĚ PODEPŘENÁ DP.01 Definice Použití : deska na obou koncích volně uložená na podporách tak, že není zabráněno volnému pootočení konců : stropní a střešní konstrukce do rozpětí 3,0 až 4,0 m podestové a mezipodestové desky schodišť Předběžný návrh rozměrů : výška průřezu h = ( 1 / 25 až 1 / 20 ) l n uložení t 1 / 2 h t 100 mm teoretické rozpětí l ef = a + l n + a a = 1 / 2 t Silové účinky zatížení : Nejnepříznivější zatěžovací stav nastane při působení kombinace stálého a proměnného zatížení v plném rozsahu po celé délce nosníku. tečné síly - podpora max.v Ed = 1 / 2 (g d +q d ).l ef ohybové momenty - podpora min. M Ed = 0 - pole max.m Ed = / 8 (g d +q d ).l ef Předpoklady podmínky V ostatních případech Zásady vyztužování : - deska je zatížena rovnoměrným spojitým břemenem : podrobnější (přesnější) výpočet pomocí výpočetní techniky, statických tabulek nebo obecnou metodou řešení nosníku : 1) nosná výztuž desky v poli se skládá z prutů přímých 1 a z prutů s ohyby 2 při spodním okraji 2) minimálně jedna polovina z celkového počtu prutů v poli musí být dovedena za líce podpor při spodním okraji = 1 3) ostatní pruty se pomocí ohybů převedou v blízkosti podpor k hornímu okraji =

61 - 61 -

62 ŽELEZOVÝ BETON DESKA KONZOLOVÁ DP.02 Definice Použití : deska na jednom konci vetknutá do podpory, na druhém konci volná (nepodepřená) : převislé konstrukce do vyložení 1,5 až 2,0 m - určené k pobytu osob (balkóny, pavlače, galerie...) - neurčené k pobytu osob (římsy, markýzy...) Předběžný návrh rozměrů : výška průřezu h = ( 1 / 14 až 1 / 10 ) l n uložení t = šířka podpory t 300 mm teoretické vyložení l ef = a + l n a = 1 / 2 t Silové účinky zatížení : Nejnepříznivější zatěžovací stav nastane při působení kombinace stálého a proměnného zatížení v plném rozsahu po celé délce nosníku. Konstrukce určené k pobytu osob musí být na volných koncích ohrazeny zábradlím (je nutno uvažovat působení břemen G Z a Q Z na rameni h Z = výška zábradlí) tečné síly - podpora max.v Ed = (g d +q d ).l ef + G dz - volný konec V Ed0 = 0 - vliv zábradlí V EdZ = G dz ohybové momenty - podpora min. M Ed = - 1 / 2.(g d +q d ).l 2 ef - G dz.l ef - M EdZ - volný konec M Ed0 = 0 - vliv zábradlí M EdZ = - Q dz.h Z Předpoklady podmínky V ostatních případech Zásady vyztužování Stabilita : - deska je zatížena rovnoměrným spojitým břemenem - okraj desky je zatížen svislou tíhou zábradlí G Z - madlo zábradlí je zatíženo vodorovnou silou Q Z : podrobnější (přesnější) výpočet pomocí výpočetní techniky, statických tabulek nebo obecnou metodou řešení nosníku : 1) nosná výztuž desky v podpoře se skládá z prutů přímých 1 a případně z prutů s ohyby 2 při horním okraji 2) minimálně 5Ø/m musí být dovedeno do volného konce při horním okraji = 1 3) ostatní pruty lze případně pomocí ohybů převést ke spodnímu okraji = 2 a ukotvit v tlačené oblasti průřezu : Musí být splněna momentová podmínka spolehlivosti M ST 1,5.M DST M ST stabilizující moment M DST destabilizující moment (= min.m Ed )

63 - 63 -

64 ŽELEZOVÝ BETON DESKA S PŘEVISLÝM KONCEM DP.03 Definice Použití : deska prostě podepřená přesahující na jednom konci (nebo na obou koncích) za podporu (za podpory) : stropní a střešní konstrukce o rozpětí 3,0 až 6,0 m vytvářející zároveň převislou konstrukci - určenou k pobytu osob (balkóny, pavlače, galerie...) - neurčenou k pobytu osob (římsy, markýzy...) Předběžný návrh rozměrů : výška průřezu pole h 1 = ( 1 / 30 až 1 / 25 ) l n1 výška průřezu podpora h 2 = ( 1 / 14 až 1 / 10 ) l n2 uložení t 1 / 2 h t 100 mm teoretické rozpětí pole l ef1 = a 1 + l n1 + a 2 teoretické vyložení p.k. l ef2 = a 2 + l n2 Silové účinky zatížení : Řešení musí zohledňovat možné zatěžovací stavy, které mohou vzniknout v důsledku nepřítomnosti proměnného zatížení v některých částech desky. tečné síly výpočet reakcí v podporách obecně z MPRa, MPRb ohybové momenty I. ZS : min. M Ed = - 1 / 2.(g d2 +q d2 ).l ef2 2 - G dz.l ef2 - M dz II.ZS : max.m Ed = + 1 / 2.V a.x a nebo max.m Ed = + 1 / 2.V b.x b Předpoklady podmínky V ostatních případech Zásady vyztužování : - deska je zatížena rovnoměrnými spojitými břemeny - okraj desky je zatížen svislou tíhou zábradlí G Z - madlo zábradlí je zatíženo vodorovnou silou Q Z : podrobnější (přesnější) výpočet pomocí výpočetní techniky, statických tabulek nebo obecnou metodou řešení nosníku : 1) nosná výztuž desky v poli se skládá z prutů přímých 1 a z prutů s ohyby 2 při spodním okraji 2) minimálně jedna polovina z celkového počtu prutů v poli musí být dovedena za líce podpor při spodním okraji = 1 3) ostatní pruty se pomocí ohybů převedou v blízkosti podpor k hornímu okraji = 2 (pokračují do převislého konce). 4) nosná výztuž desky v podpoře (v převislém konci) se skládá z prutů s ohyby 2 a případně z příložek 3 při horním okraji

65 - 65 -

66 ŽELEZOVÝ BETON DESKA OBOUSTRANNĚ VETKNUTÁ DP.04 Definice Použití : deska na obou koncích pevně vetknutá do podpor tak, že je zabráněno volnému pootočení konců : stropní a střešní konstrukce do rozpětí 6,0 až 7,0 m Předběžný návrh rozměrů : výška průřezu h = ( 1 / 33 až 1 / 30 ) l n uložení t = šířka podpory t 300 mm teoretické rozpětí l ef = a + l n + a a = 1 / 2 t Silové účinky zatížení : Nejnepříznivější zatěžovací stav nastane při působení kombinace stálého a proměnného zatížení v plném rozsahu po celé délce nosníku. Řešení musí zohledňovat různé stupně tuhosti vetknutí (dokonalé nebo částečné) desky do podpory (věnce, průvlaku, stěny). tečné síly - podpora max.v Ed = 1 / 2 (g d +q d ).l ef ohybové momenty - podpora (dokonalé v.) min. M Ed = - 1 / 12 (g d +q d ).l ef 2 - pole (částečné v.) max.m Ed = + 1 / 16 (g d +q d ).l ef 2 Předpoklady podmínky V ostatních případech Zásady vyztužování : - deska je zatížena rovnoměrným spojitým břemenem : podrobnější (přesnější) výpočet pomocí výpočetní techniky, statických tabulek nebo obecnou metodou řešení nosníku : 1) nosná výztuž desky v poli se skládá z prutů přímých 1 a z prutů s ohyby 2 při spodním okraji 2) minimálně jedna polovina z celkového počtu prutů v poli musí být dovedena za líce podpor při spodním okraji = 1 3) ostatní pruty se pomocí ohybů převedou v blízkosti podpor k hornímu okraji = 2 4) nosná výztuž desky v podporách se skládá z prutů s ohyby 2 a příložek 3 při horním okraji

67 - 67 -

68 ŽELEZOVÝ BETON DESKA SPOJITÁ DP.05 Definice Použití : deska souvisle procházející přes 3 nebo více podpor Podporami mohou být: - nosné stěny (ve vzdálenostech cca 3,00 až 6,00 m) - průvlaky (ve vzdálenostech cca 3,00 až 6,00 m) - trámy, žebra (ve vzdálenostech cca 0,60 až 3,00 m) Podpory zpravidla považujeme za posuvné klouby. : stropní a střešní konstrukce vícetraktových budov stropní a střešní konstrukce nad rozsáhlými půdorysy Předběžný návrh rozměrů : výška průřezu h = ( 1 / 33 až 1 / 30 ) l n1 uložení t 1 / 2 h t 100 mm teoretické rozpětí l ef1 = a 1 + l n1 + a 2 l ef2 = a 2 + l n2 + a 2 Silové účinky zatížení : Řešení musí zohledňovat možné zatěžovací stavy, které mohou vzniknout v důsledku nepřítomnosti proměnného zatížení v některých polích desky extrémní hodnoty účinků zatížení v jednotlivých průřezech desky tečné síly - krajní podpora V Ed = 3 / 8 (g d +q d ).l ef1 - první vnitřní podpora V Ed = 5 / 8 (g d +q d ).l ef1 - ostatní vnitřní podpory V Ed = 4 / 8 (g d +q d ).l ef2 ohybové momenty - krajní pole M Ed = / 11 (g d +q d ).l ef1-1. vnitřní podpora M Ed = 1 2 / 11 (g d +q d ).l ef1 - vnitřní pole M Ed = / 16 (g d +q d ).l ef2 - vnitřní podpora M Ed = 1 2 / 16 (g d +q d ).l ef2 Předpoklady podmínky V ostatních případech Zásady vyztužování : - deska je zatížena rovnoměrným spojitým břemenem - hodnota spojitého zatížení f d 10,00 kn.m -2 - rozpětí jednotlivých polí desky jsou přibližně stejná nebo se liší max. o 20 % největšího z nich : podrobnější (přesnější) výpočet pomocí výpočetní techniky, statických tabulek nebo obecnou metodou řešení nosníku : 1) nosná výztuž desky v polích se skládá z prutů přímých 1 a z prutů s ohyby 2 při spodním okraji 2) minimálně jedna polovina z celkového počtu prutů v poli musí být dovedena za líce podpor při spodního okraji= 1 3) ostatní pruty se pomocí ohybů převedou v blízkosti podpor k hornímu okraji = 2 a ukotví v sousedním poli v tlačené oblasti průřezu 4) nosná výztuž desky nad podporami se skládá z prutů s ohyby 2 (zleva + zprava) a případně z příložek 3 při horním okraji

69 - 69 -

70 ŽELEZOVÝ BETON TRÁM PROSTĚ PODEPŘENÝ TP.01 Definice Použití : trám na obou koncích volně uložený na podporách tak že není zabráněno volnému pootočení konců : stropní a střešní konstrukce do rozpětí 4,5 až 6,0 m podestové nosníky schodišť Předběžný návrh rozměrů : výška průřezu h = ( 1 / 15 až 1 / 12 ) l n šířka průřezu b = ( 1 / 3 až 1 / 2 ) h uložení t 1 / 2 h t 200 mm teoretické rozpětí l ef = a + l n + a a = 1 / 2 t Silové účinky zatížení : Nejnepříznivější zatěžovací stav nastane při působení kombinace stálého a proměnného zatížení v plném rozsahu po celé délce nosníku tečné síly - podpora max.v Ed = 1 / 2 (g d +q d ).l ef ohybové momenty - podpora min. M Ed = 0 - pole max.m Ed = / 8 (g d +q d ).l ef Předpoklady podmínky V ostatních případech Zásady vyztužování : - trám je zatížen rovnoměrným spojitým břemenem : podrobnější (přesnější) výpočet pomocí výpočetní techniky, statických tabulek nebo obecnou metodou řešení nosníku : 1) nosná výztuž trámu v poli se skládá z prutů přímých 1 a z prutů s ohyby 2 při spodním okraji 2) minimálně 2Ø v poli (v rozích průřezu) musí být dovedeny za líce podpor při spodním okraji = 1 3) ostatní pruty se pomocí ohybů převedou v blízkosti podpor k hornímu okraji = 2 4) V nevyztužených rozích průřezu musí být umístěny 2Ø10 montážní výztuže =

71 - 71 -

72 ŽELEZOVÝ BETON TRÁM KONZOLOVÝ TP.02 Definice Použití : trám na jednom konci vetknutý do podpory, na druhém konci volný (nepodepřený) : převislé konstrukce do vyložení 2,0 až 3,0 m - určené k pobytu osob (balkóny, galerie, arkýře...) - neurčené k pobytu osob (převislé střechy...) Předběžný návrh rozměrů : výška průřezu h = ( 1 / 10 až 1 / 5 ) l n šířka průřezu b = ( 1 / 3 až 1 / 2 ) h uložení t = šířka podpory t 300 mm teoretické vyložení l ef = a + l n a = 1 / 2 t Silové účinky zatížení : Nejnepříznivější zatěžovací stav nastane při působení kombinace stálého a proměnného zatížení v plném rozsahu po celé délce nosníku. Konstrukce určené k pobytu osob musí být na volných koncích ohrazeny zábradlím (je nutno uvažovat působení břemen G Z a Q Z na rameni h Z = výška zábradlí) tečné síly - podpora max.v Ed = (g d +q d ).l ef + G dz - volný konec V Ed0 = 0 - vliv zábradlí V EdZ = G dz ohybové momenty - podpora min. M Ed = - 1 / 2.(g d +q d ).l 2 ef - G dz.l ef - M EdZ - volný konec M Ed0 = 0 - vliv zábradlí M EdZ = - Q dz.h Z Předpoklady podmínky V ostatních případech Zásady vyztužování Stabilita : - trám je zatížen rovnoměrným spojitým břemenem - okraj trámu zatížen svislou tíhou zábradlí (G Z ) - madlo zábradlí je zatíženo vodorovnou silou (Q Z ) : podrobnější (přesnější) výpočet pomocí výpočetní techniky, statických tabulek nebo obecnou metodou řešení nosníku : 1) nosná výztuž trámu v podpoře se skládá z prutů přímých 1 a případně z prutů s ohyby ( při horním okraji 2) minimálně 2Ø (v rozích průřezu) musí být dovedeny do volného konce při horním okraji = ( 3) ostatní pruty lze případně pomocí ohybů převést ke spodnímu okraji = ( a ukotvit v tlačené oblasti průřezu 4) V nevyztužených rozích průřezu musí být umístěny 2Ø10 montážní výztuže = ( : Musí být splněna momentová podmínka spolehlivosti M ST 1,5.M DST M ST stabilizující moment M DST destabilizující moment (= min.m Ed )

73 - 73 -

74 ŽELEZOVÝ BETON TRÁM S PŘEVISLÝM KONCEM TP.03 Definice Použití : trám prostě podepřený přesahující na jednom konci (nebo na obou koncích) za podporu (za podpory) : stropní a střešní konstrukce o rozpětí 4,5 až 6,0 m vytvářející zároveň převislou konstrukci - určenou k pobytu osob (balkóny, galerie, arkýře...) - neurčenou k pobytu osob (převislé střechy...) Předběžný návrh rozměrů : výška průřezu pole h 1 = ( 1 / 15 až 1 / 14 ) l n1 výška průřezu podpora h 2 = ( 1 / 10 až 1 / 5 ) l n2 uložení t 1 / 2 h t 200 mm teoretické rozpětí pole l ef1 = a 1 + l n1 + a 2 teoretické vyložení p.k. l ef2 = a 2 + l n2 Silové účinky zatížení : Řešení musí zohledňovat možné zatěžovací stavy, které mohou vzniknout v důsledku nepřítomnosti proměnného zatížení v některých částech trámu. tečné síly výpočet reakcí v podporách obecně z MPRa, MPRb ohybové momenty I. ZS : min. M Ed = - 1 / 2.(g d2 +q d2 ).l ef2 2 - G dz.l ef2 - M dz II.ZS : max.m Ed = + 1 / 2.V a.x a nebo max.m Ed = + 1 / 2.V b.x b Předpoklady podmínky V ostatních případech Zásady vyztužování : - trám je zatížen rovnoměrnými spojitými břemeny - okraj trámu je zatížen svislou tíhou zábradlí (G Z ) - madlo zábradlí je zatíženo vodorovnou silou (Q Z ) : podrobnější (přesnější) výpočet pomocí výpočetní techniky, statických tabulek nebo obecnou metodou řešení nosníku : 1) nosná výztuž trámu v poli se skládá z prutů přímých 1 a z prutů s ohyby 2 při spodním okraji 2) minimálně 2Ø v poli (v rozích průřezu) musí být dovedeny za líce podpor při spodním okraji = 1 3) ostatní pruty se pomocí ohybů převedou v blízkosti podpor k hornímu okraji = 2 (pokračují do převislého konce) 4) nosná výztuž trámu v podpoře (v převislém konci) se skládá z prutů s ohyby 2 a z příložek 3 (min. 2Ø) při horním okraji 5) V nevyztužených rozích průřezu musí být umístěny 2Ø10 montážní výztuže =

75 - 75 -

76 ŽELEZOVÝ BETON TRÁM OBOUSTRANNĚ VETKNUTÝ TP.04 Definice Použití : trám na obou koncích pevně vetknutý do podpor tak, že je zabráněno volnému pootočení konců : stropní a střešní konstrukce do rozpětí 6,0 až 9,0 m Předběžný návrh rozměrů : výška průřezu h = ( 1 / 17 až 1 / 14 ) l n uložení t = šířka podpory t 300 mm teoretické rozpětí l ef = a + l n + a a = 1 / 2 t Silové účinky zatížení : Nejnepříznivější zatěžovací stav nastane při působení kombinace stálého a proměnného zatížení v plném rozsahu po celé délce nosníku. Řešení musí zohledňovat různé stupně tuhosti vetknutí (dokonalé nebo částečné) trámu do podpory (věnce, průvlaku, sloupu). tečné síly - podpora max.v Ed = 1 / 2 (g d +q d ).l ef ohybové momenty - podpora (dokonalé v.) min. M Ed = - 1 / 12 (g d +q d ).l ef 2 - pole (částečné v.) max.m Ed = + 1 / 16 (g d +q d ).l ef 2 Předpoklady podmínky V ostatních případech Zásady vyztužování : - trám je zatížen rovnoměrným spojitým břemenem : podrobnější (přesnější) výpočet pomocí výpočetní techniky, statických tabulek nebo obecnou metodou řešení nosníku : 1) nosná výztuž trámu v poli se skládá z prutů přímých 1 a z prutů s ohyby 2 při spodním okraji 2) minimálně 2Ø v poli (v rozích průřezu) musí být dovedeny za líce podpor při spodním okraji = 1 3) ostatní pruty se pomocí ohybů převedou v blízkosti podpor k hornímu okraji = 2 4) nosná výztuž trámu v podporách se skládá z prutů s ohyby 2 a příložek 3 (min. 2Ø) při horním okraji 5) V nevyztužených rozích průřezu musí být umístěny 2Ø10 montážní výztuže =

77 - 77 -

78 ŽELEZOVÝ BETON TRÁM SPOJITÝ TP.05 Definice Použití : trám souvisle procházející přes 3 nebo více podpor Podporami mohou být: - nosné stěny (ve vzdálenostech cca 3,00 až 6,00 m) - průvlaky (ve vzdálenostech cca 3,00 až 6,00 m) Podpory zpravidla považujeme za posuvné klouby. : stropní a střešní konstrukce vícetraktových budov stropní a střešní konstrukce nad rozsáhlými půdorysy Předběžný návrh rozměrů : výška průřezu h = ( 1 / 17 až 1 / 14 ) l n1 uložení t 1 / 2 h t 200 mm teoretické rozpětí l ef1 = a 1 + l n1 + a 2 l ef2 = a 2 + l n2 + a 2 Silové účinky zatížení : Řešení musí zohledňovat možné zatěžovací stavy, které mohou vzniknout v důsledku nepřítomnosti proměnného zatížení v některých polích trámu extrémní hodnoty účinků zatížení v jednotlivých průřezech trámu tečné síly - krajní podpora V Ed = 3 / 8 (g d +q d ).l ef1 - první vnitřní podpora V Ed = 5 / 8 (g d +q d ).l ef1 - ostatní vnitřní podpory V Ed = 4 / 8 (g d +q d ).l ef2 ohybové momenty - krajní pole M Ed = / 11 (g d +q d ).l ef1-1. vnitřní podpora M Ed = 1 2 / 11 (g d +q d ).l ef1 - vnitřní pole M Ed = / 16 (g d +q d ).l ef2 - vnitřní podpora M Ed = 1 2 / 16 (g d +q d ).l ef2 Předpoklady podmínky V ostatních případech Zásady vyztužování : - deska je zatížena rovnoměrným spojitým břemenem - hodnota spojitého zatížení f d 10,00 kn.m -2 - rozpětí jednotlivých polí desky jsou přibližně stejná nebo se liší max. o 20 % největšího z nich : podrobnější (přesnější) výpočet pomocí výpočetní techniky, statických tabulek nebo obecnou metodou řešení nosníku : 1) nosná výztuž trámu v polích se skládá z prutů přímých 1 a z prutů s ohyby 2 při spodním okraji 2) minimálně 2Ø v poli (v rozích průřezu) musí být dovedeny za líce podpor při spodním okraji = 1 3) ostatní pruty se pomocí ohybů převedou v blízkosti podpor k hornímu okraji = 2 a ukotví v sousedním poli v tlačené oblasti průřezu 4) nosná výztuž trámu v podporách se skládá z prutů s ohyby 2 (zleva + zprava) a příložek 3 (min. 2Ø) při horním okraji 5) V nevyztužených rozích průřezu musí být umístěny 2Ø10 montážní výztuže =

79 - 79 -

80 ŽELEZOVÝ BETON PRINCIP VÝPOČTU OHYB

81 ŽELEZOVÝ BETON OHYB POSTUP VÝPOČTU ŽD.00 Výchozí údaje: Třída betonu: Zatížení (skladba konstrukce, účel místnosti, klimat. oblast), typ průřezu, způsob podepření, rozpětí (osové vzdálenosti), stupeň vlivu prostředí, třída oceli, třída betonu. 1) CHARAKTERISTIKY MATERIÁLU charakter. hodnota pevnosti betonu v tlaku: f ck (tab.b.1) [MPa] součinitel spolehlivosti materiálu (betonu): γ M = 1,50 návrhová hodnota pevnosti betonu v tlaku: f cd = f ck /γ M [MPa] Třída oceli: charakter. hodnota meze kluzu (meze 0,2): f yk (tab.b.2) [MPa] součinitel spolehlivosti materiálu (oceli): γ M = 1,15 návrhová hodnota pevnosti oceli: f yd = f yk /γ M [MPa] 2) PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH ROZMĚRŮ PRŮŘEZU Výška průřezu: h (tab. B.6 nebo B.7) [m] Šířka průřezu: b (tab. B.6 nebo B.7) [m] Rozměry průřezu vhodně zaokrouhlit. Uložení: t h (desky), t h/2 (trámy) [m] Teoretické rozpětí: l ef = a + l n + a, a = t/2 [m] 3) ZATÍŽENÍ PLOŠNÉ / LINIOVÉ Základní kombinace zatížení v pruhu l 1 (zatěžovací šířka) Liniové zatížení = plošné zatížení zatěžovací šířka + vl.tíha charakteristická hodnota zatížení: Σf k = Σg k + Σq k [kn.m -1 ] návrhová hodnota zatížení: Σf d = Σg d + Σq d [kn.m -1 ] 4) ÚČINKY ZATÍŽENÍ Reakce v podporách (maximální tečná síla) max.v Ed [kn] Maximální ohybový moment max.m Ed [kn.m] 5) NÁVRH NOSNÉ VÝZTUŽE Účinná výška průřezu: d = h d 1 [m] SVP XC2, XC3 konstr. třída 4 Krytí výztuže betonem: c = 20 deska 30 trám mm Předpoklad Ø výztuže: Ø = 10 deska 20 trám mm Odhad d 1 = c + Ø/2: d 1 = 25 deska 40 trám mm Poměrný ohybový moment: µ = M ed / (b d 2 f cd ) Součinitelé ξ (ksí), ζ (dzéta): (tab.b.3) Nutná plocha výztuže: A sd = M Ed / (ζ d f yd ) [m 2 ] Návrh počtu, průměru a rozmístění prutů nosné výztuže Skutečná plocha výztuže: A s A sd (tab. B.4 nebo B.5) [m 2 ]

82 6) KONTROLA VYZTUŽENÍ Minimální vyztužení: A s,min = 0,26.f ctm.b.d / f yk [m 2 ] A s,min = 0,0013.b.d [m 2 ] Maximální vyztužení: A s,max = 0,040.b.h [m 2 ] Podmínka: A s,min A s A s,max (vyhovuje) 7) POSOUZENÍ ÚNOSNOSTI Účinná výška průřezu: d = h d 1 [mm] Poloha těžiště plochy výztuže: d 1 = c + Ø/2 [mm] Výška tlačené oblasti průřezu: x = (A s f yd ) / (0,8 b f cd ) [m] Rameno vnitřních sil průřezu: z = d (0,5.0,8.x) [m] Moment únosnosti průřezu: M Rd = A s f yd z [MN.m] Podmínka spolehlivosti (MSÚ ohyb) Pokud M Rd max.m Ed (vyhovuje) 8) NÁVRH POMOCNÉ (NENOSNÉ)VÝZTUŽE Deska rozdělovací výztuž Nutná plocha rozděl. výztuže: a sd = 0,20.A s [m 2 ] Návrh počtu, průměru a rozmístění prutů rozdělovací výztuže Skutečná plocha výztuže: a s a sd (tab. B.4) [m 2 ] Trám třmínky Průměr třmínků : Ø t 1 / 4 Ø, Ø t 6 mm Vzdálenost třmínků: s t 0,75.d, s t 400 mm,

83 ŽELEZOVÝ BETON DESKA prostě podepřená ŽD.01 Zadání příkladu: Navrhněte a posuďte monolitickou stropní desku z betonu třídy C20/25 vyztuženou betonářskou ocelí B 325, SVP XC2. Deska o rozpětí l n = 3,000 m bude prostě podepřená. Místnost nad stropem - kancelář (kat. B), příčky (g k 2,0 kn.m -1 ). 1) CHARAKTERISTIKY MATERIÁLU Třída betonu C20/25: charakter. hodnota pevnosti: f ck =20 MPa součinitel spolehlivosti betonu: γ M =1,50 návrhová hodnota pevnosti: f cd =20/1,50 = 13,3 MPa Třída oceli B325: charakter. hodnota meze 0,2: f yk = 325 MPa součinitel spolehlivosti oceli: γ M =1,15 návrhová hodnota pevnosti: f yd =325/1,15 = 282,6 MPa 2) PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH ROZMĚRŮ PRŮŘEZU Rozměry průřezu: h = ( 1 / 25 až 1 / 20 ) l n = ( 1 / 25 až 1 / 20 ) 3,00 = 0,120 až 0,150 m Navrženo: h = 0,150 m, b = 1,000 m Teoretické rozpětí: (t = 0,150 m, a = t/2 = 0,150/2 = 0,075 m) l ef = a + l n + a = 0, , ,075 = 3,150 m 3a) ZATÍŽENÍ PLOŠNÉ STÁLÉ - SKLADBA KONSTRUKCE [kn.m -2 ] Vrstva - materiál tl.(m) (kn.m -3 ) g k Laminátová podlaha 0, ,080 Cementový potěr (PB) 0, ,920 Minerální desky (Isover) 0, ,060 Stropní deska (ŽB) 0, ,750 Omítka (MVC) 0, ,300 Celkem 5,110 PROMĚNNÉ UŽITNÉ [kn.m -2 ] Účel - kategorie q k Kancelář (kat. B) 2,500 Přemístitelné příčky (g k 2,0 kn.m -1 ) 0,800 Celkem 3,300 3b) ZATÍŽENÍ LINIOVÉ STÁLÉ - SKLADBA KONSTRUKCE [kn.m -1 ] Vrstva - materiál g k Skladba konstrukce pruhu 1,00 m 5,110 Celkem 5,

84 PROMĚNNÉ UŽITNÉ [kn.m -1 ] Účel q k Kancelář + příčky v pruhu 1,00 m 3,300 Celkem 3,300 KOMBINACE ZATÍŽENÍ (pruh 1,00 m) f k = g k + q k = 5, ,300 = 8,410 kn.m -1 f d = g d + q d = (g k.γ G ) + (q k.γ Q ) = = (5,110.1,35)+(3,300.1,50) = 6, ,950 = 11,849 kn.m -1 4) ÚČINKY ZATÍŽENÍ Reakce v podporách (maximální tečná síla) max.v Ed = 1 / 2 f d l ef = 1 / 2 11,849 3,150 = 18,662 kn Maximální ohybový moment (uprostřed rozpětí) max.m Ed = 1 / 8 f d l ef 2 = 1 / 8 11,849 3,150 2 = 14,696 kn.m 5) NÁVRH NOSNÉ VÝZTUŽE Účinná výška průřezu (SVP XC2 c = 20 mm, Ø d = 10 mm) d 1 = c + Ø/2 = /2 = 25 mm = 0,025 m (předpoklad) d = h d 1 = 0,150 0,025 = 0,125 m (předpoklad) Poměrný ohybový moment µ = M ed / (b d 2 f cd ) = 0,014696/(1,00.0, ,3) = 0,0707 µ = 0,0707 ζ = 0,964 (tab. B.3) Nutná plocha výztuže A sd = M Ed /(ζ d f yd ) = 0,014696/(0,964.0, ,6) = 4, m 2 A sd = 4, m 2 = 4,32 cm 2 = 432 mm 2 (tab. B.4) Navrženo: např. ØJ10/150 mm (A s = 5,24 cm 2 = 5, m 2 ) 6) KONTROLA VYZTUŽENÍ Minimální vyztužení: A s,min = 0,26.f ctm.b.d/f yk = 0,26.2,2.1,00.0,125/325 = 2, m 2 A s,min = 0,0013.b.d = 0,0013.1,00.0,125 = 1, m 2 Maximální vyztužení: A s,max = 0,040.b.h = 0,040.1,00.0,150 = 60, m 2 Podmínka: A s,min = 2,20 cm 2 < A s = 5,24 cm 2 < A s,max = 60,00 cm 2 (vyhovuje) 7) POSOUZENÍ ÚNOSNOSTI Účinná výška průřezu (SVP XC2 c = 20 mm, Ø = 10 mm) d 1 = c + Ø/2 = /2 = 25 mm = 0,025 m d = h d 1 = 0,150 0,025 = 0,125 m

85 Výška tlačené oblasti průřezu x = (A s f yd )/(0,8 b f cd ) = (5, ,6)/(0,8.1,00.13,3) x = 0,014 m Rameno vnitřních sil průřezu z = d (0,5.0,8.x) = 0,125 (0,5.0,8.0,014) = 0,119 m Moment únosnosti průřezu M Rd = A s f yd z = 5, ,6.0,119 = 17, MN.m Podmínka spolehlivosti (MSÚ ohyb) M Rd = 17,622 kn.m > max.m Ed = 14,696 kn.m (vyhovuje) 8) NÁVRH POMOCNÉ (NENOSNÉ)VÝZTUŽE Nutná plocha rozděl. výztuže a sd = 0,20.A s = 0,20.5, = 1, m 2 (tab. B.4) Navrženo: např. ØJ6/270 mm (a s = 1,05 cm 2 = 1, m 2 )

86 ŽELEZOVÝ BETON DESKA konzolová ŽD.02 Zadání příkladu: Navrhněte a posuďte monolitickou stropní desku z betonu třídy C25/30 vyztuženou betonářskou ocelí B 420, SVP XC4. Deska o vyložení l n = 1,800 m bude konzolová. Účel - balkón (kat. A), sněhová oblast III. (s kz = 1,50 kn.m -2 ). 1) CHARAKTERISTIKY MATERIÁLU Třída betonu C25/30: charakter. hodnota pevnosti: f ck =25 MPa součinitel spolehlivosti betonu: γ M =1,50 návrhová hodnota pevnosti: f cd =25/1,50 = 16,7 MPa Třída oceli B420: charakter. hodnota meze 0,2: f yk =420 MPa součinitel spolehlivosti oceli: γ M =1,15 návrhová hodnota pevnosti: f yd =420/1,15 = 365,2 MPa 2) PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH ROZMĚRŮ PRŮŘEZU Rozměry průřezu: h = ( 1 / 14 až 1 / 10 ) l n = ( 1 / 14 až 1 / 10 ) 1,80 = 0,129 až 0,180 m Navrženo: h = 0,140 m, b = 1,000 m Teoretické rozpětí: (t = 0,400 m, a = t/2 = 0,400/2 = 0,200 m) l ef = a + l n = 0, ,800 = 2,000 m 3a) ZATÍŽENÍ PLOŠNÉ STÁLÉ - SKLADBA KONSTRUKCE [kn.m -2 ] Vrstva - materiál tl.(m) (kn.m -3 ) g k Keramická dlažba + tmel 0, ,220 Cementový potěr (PB) 0, ,960 Hydroizolace (Sklobit) 0, ,065 Stropní deska (ŽB) 0, ,500 Omítka (MVC) 0, ,200 Celkem 4,945 PROMĚNNÉ UŽITNÉ [kn.m -2 ] Účel - kategorie q k Balkón (kat. A) 3,000 Celkem 3,000 PROMĚNNÉ KLIMATICKÉ [kn.m -2 ] Sníh na střeše (s ks = µ 1. c e. c t. s kz ) S k III.sněhová oblast (0,8.1,0.1,0.1,5) 1,200 Celkem 1,200 rozhoduje zatížení užitné: q k = 3,000 kn.m -2 > s k = 1,200 kn.m

87 3b) ZATÍŽENÍ LINIOVÉ STÁLÉ - SKLADBA KONSTRUKCE [kn.m -1 ] Vrstva - materiál g k Skladba konstrukce pruhu 1,00 m 4,945 Celkem 4,945 STÁLÉ - ZÁBRADLÍ [kn.m -1 ] Konstrukce - materiál g zk Rám + výplň zábradlí 0,250 Celkem 0,250 PROMĚNNÉ UŽITNÉ svislé [kn.m -1 ] Účel - kategorie q k Balkón v pruhu 1,00 m 3,000 Celkem 3,000 PROMĚNNÉ UŽITNÉ vodorovné [kn.m -1 ] Účel - kategorie q zk Zatížení na madlo zábradlí (kat.a) 0,500 Celkem 0,500 KOMBINACE ZATÍŽENÍ (pruh 1,00 m) f k = g k + q k = 4, ,000 = 7,945 kn.m -1 f d = g d + q d = (g k.γ G ) + (q k.γ Q ) = = (4,945.1,35)+(3,000.1,50) = 6, ,500 = 11,176 kn.m -1 ZATÍŽENÍ BODOVÉ (náhradní břemeno v pruhu 1,00 m) (G zk ) = g zk.1,000 = 0,250.1,000 = (0,250) kn (svislé) (G zd ) = (G zk ). γ G = (0,250).1,35 = (0,338) kn (svislé) (Q zk ) = q zk.1,000 = 0,500.1,000 = (0,500) kn (vodorovné) (Q zd ) = (Q zk ). γ Q = (0,500).1,50 = (0,750) kn (vodorovné) 4) ÚČINKY ZATÍŽENÍ Reakce v podporách (maximální tečná síla) max.v Ed = (g d +q d ).l ef + (G zd ) = 11,176 2,000+0,338 = 22,690 kn Maximální ohybový moment (ve vetknutí) min.m Ed = - 1 / 2 (g d +q d ) l ef 2 - (G zd ) l ef (M zd ) = = - 1 / 2 11,176 2, (0,338) 2,000 - (0,825) = -23,853 kn.m Ohybový moment od zábradlí (na volném konci) M zd = -(Q zd ) h z = -(0,750) 1,100 = -(0,825) kn.m

88 5) NÁVRH NOSNÉ VÝZTUŽE Účinná výška průřezu (SVP XC4 c = 25 mm, Ø d = 10 mm) d 1 = c + Ø/2 = /2 = 30 mm = 0,030 m (předpoklad) d = h d 1 = 0,140 0,030 = 0,110 m (předpoklad) Poměrný ohybový moment µ = M ed / (b d 2 f cd ) = 0,023853/(1,00.0, ,7) = 0,1180 µ = 0,1180 ζ = 0,937 (tab. B.3) Nutná plocha výztuže A sd = M Ed /(ζ d f yd ) = 0,023853/(0,937.0, ,2) = 6, m 2 A sd = 6, m 2 = 6,34 cm 2 = 634 mm 2 (tab. B.4) Navrženo: např. ØV12/175 mm (A s = 6,46 cm 2 = 6, m 2 ) 6) KONTROLA VYZTUŽENÍ Minimální vyztužení: A s,min = 0,26.f ctm.b.d/f yk = 0,26.2,6.1,00.0,109/420 = 1, m 2 A s,min = 0,0013.b.d = 0,0013.1,00.0,109 = 1, m 2 Maximální vyztužení: A s,max = 0,040.b.h = 0,040.1,00.0,140 = 56, m 2 Podmínka: A s,min = 1,75 cm 2 < A s = 6,46 cm 2 < A s,max = 56,00 cm 2 (vyhovuje) 7) POSOUZENÍ ÚNOSNOSTI Účinná výška průřezu (SVP XC4 c = 25 mm, Ø = 12 mm) d 1 = c + Ø/2 = /2 = 31 mm = 0,031 m d = h d 1 = 0,140 0,031 = 0,109 m Výška tlačené oblasti průřezu x = (A s f yd )/(0,8 b f cd ) = (6, ,2)/(0,8.1,00.16,7) x = 0,018 m Rameno vnitřních sil průřezu z = d (0,5.0,8.x) = 0,109 (0,5.0,8.0,018) = 0,102 m Moment únosnosti průřezu M Rd = A s f yd z = 6, ,2.0,102 = 24, MN.m Podmínka spolehlivosti (MSÚ ohyb) M Rd = 24,064 kn.m > min.m Ed = 23,853 kn.m (vyhovuje) 8) NÁVRH POMOCNÉ (NENOSNÉ)VÝZTUŽE Nutná plocha rozděl. výztuže a sd = 0,20.A s = 0,20.6, = 1, m 2 (tab. B.4) Navrženo: např. ØV8/350 mm (a s = 1,44 cm 2 > 1, m 2 )

89 ŽELEZOVÝ BETON DESKA vetknutá ŽD.03 Zadání příkladu: Navrhněte a posuďte monolitickou stropní desku z betonu třídy C25/30 vyztuženou betonářskou ocelí B 500, SVP XC2. Deska o rozpětí l n = 6,600 m bude vetknutá. Místnost nad stropem - prodejna (kat. D1). 1) CHARAKTERISTIKY MATERIÁLU Třída betonu C25/30: charakter. hodnota pevnosti: f ck =25 MPa součinitel spolehlivosti betonu: γ M =1,50 návrhová hodnota pevnosti: f cd =25/1,50 = 16,7 MPa Třída oceli B500: charakter. hodnota meze 0,2: f yk =500 MPa součinitel spolehlivosti oceli: γ M =1,15 návrhová hodnota pevnosti: f yd =500/1,15 = 434,8 MPa 2) PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH ROZMĚRŮ PRŮŘEZU Rozměry průřezu: h = ( 1 / 33 až 1 / 30 ) l n = ( 1 / 33 až 1 / 30 ) 6,60 = 0,200 až 0,220 m Navrženo: h = 0,200 m, b = 1,000 m Teoretické rozpětí: (t = 0,300 m, a = t/2 = 0,300/2 = 0,150 m) l ef = a + l n + a = 0, , ,150 = 6,900 m 3a) ZATÍŽENÍ PLOŠNÉ STÁLÉ - SKLADBA KONSTRUKCE [kn.m -2 ] Vrstva - materiál tl.(m) (kn.m -3 ) g k Keramická dlažba + tmel 0, ,220 Anhyment. potěr (PB) 0, ,150 Minerální desky (Steprock) 0, ,050 Stropní deska (ŽB) 0, ,000 Podhled (SDK) 0,200 Celkem 6,620 PROMĚNNÉ UŽITNÉ [kn.m -2 ] Účel - kategorie q k Prodejna (kat. D1) 5,000 Celkem 5,000 3b) ZATÍŽENÍ LINIOVÉ STÁLÉ - SKLADBA KONSTRUKCE [kn.m -1 ] Vrstva - materiál g k Skladba konstrukce pruhu 1,00 m 6,620 Celkem 6,

90 PROMĚNNÉ UŽITNÉ [kn.m -1 ] Účel - kategorie q k Prodejna v pruhu 1,00 m 5,000 Celkem 5,000 KOMBINACE ZATÍŽENÍ (pruh 1,00 m) f k = g k + q k = 6, ,000 = 11,620 kn.m -1 f d = g d + q d = (g k.γ G ) + (q k.γ Q ) = = (6,620.1,35)+(5,000.1,50) = 8, ,500 = 16,437 kn.m -1 4) ÚČINKY ZATÍŽENÍ Reakce v podporách (maximální tečná síla) max.v Ed = 1 / 2 f d l ef = 1 / 2 16,437 6,900 = 56,708 kn Maximální ohybový moment (uprostřed rozpětí) max.m Ed = 1 / 16 f d l ef 2 = 1 / 16 16,437 6,900 2 = 48,910 kn.m Minimální ohybový moment (v podpoře) min.m Ed = 1 / 12 f d l ef 2 = 1 / 12 16,437 6,900 2 = 65,214 kn.m 5a) NÁVRH NOSNÉ VÝZTUŽE v poli Účinná výška průřezu (SVP XC2 c = 20 mm, Ø d = 10 mm) d 1 = c + Ø/2 = /2 = 25 mm = 0,025 m (předpoklad) d = h d 1 = 0,200 0,025 = 0,175 m (předpoklad) Poměrný ohybový moment µ = M ed / (b d 2 f cd ) = 0,048910/(1,00.0, ,7) = 0,0956 µ = 0,0956 ζ = 0,950 (tab. B.3) Nutná plocha výztuže A sd = M Ed /(ζ d f yd ) = 0,048910/(0,950.0, ,8) = 6, m 2 A sd = 6, m 2 = 6,77 cm 2 = 677 mm 2 (tab. B.4) Navrženo: např. ØR12/160 mm (A s = 7,07 cm 2 = 7, m 2 ) 5b) NÁVRH NOSNÉ VÝZTUŽE v podpoře Účinná výška průřezu (SVP XC2 c = 20 mm, Ø d = 10 mm) d 1 = c + Ø/2 = /2 = 25 mm = 0,025 m (předpoklad) d = h d 1 = 0,200 0,025 = 0,175 m (předpoklad) Poměrný ohybový moment µ = M ed / (b d 2 f cd ) = 0,065214/(1,00.0, ,7) = 0,1275 µ = 0,1275 ζ = 0,932 (tab. B.3) Nutná plocha výztuže A sd = M Ed /(ζ d f yd ) = 0,065214/(0,932.0, ,8) = 9, m 2 A sd = 9, m 2 = 9,20 cm 2 = 920 mm 2 (tab. B.4) Navrženo: např. ØR12/120 mm (A s = 9,42 cm 2 = 9, m 2 )

91 6) KONTROLA VYZTUŽENÍ Minimální vyztužení: A s,min = 0,26.f ctm.b.d/f yk = 0,26.2,6.1,00.0,174/500,6 = 2, m 2 A s,min = 0,0013.b.d = 0,0013.1,00.0,174 = 2, m 2 Maximální vyztužení: A s,max = 0,040.b.h = 0,040.1,00.0,200 = 80, m 2 Podmínka: A s,min = 2,35 cm 2 < A s = 7,07 cm 2 < A s,max = 80,00 cm 2 (vyhovuje) A s,min = 2,35 cm 2 < A s = 9,42 cm 2 < A s,max = 80,00 cm 2 (vyhovuje) 7a) POSOUZENÍ ÚNOSNOSTI v poli Účinná výška průřezu (SVP XC2 c = 20 mm, Ø = 12 mm) d 1 = c + Ø/2 = /2 = 26 mm = 0,026 m d = h d 1 = 0,200 0,026 = 0,174 m Výška tlačené oblasti průřezu x = (A s f yd )/(0,8 b f cd ) = (7, ,8)/(0,8.1,00.16,7) x = 0,023 m Rameno vnitřních sil průřezu z = d (0,5.0,8.x) = 0,174 (0,5.0,8.0,023) = 0,165 m Moment únosnosti průřezu M Rd = A s f yd z = 7, ,8.0,165 = 50, MN.m Podmínka spolehlivosti (MSÚ ohyb) M Rd = 50,722 kn.m > max.m Ed = 48,910 kn.m (vyhovuje) 7b) POSOUZENÍ ÚNOSNOSTI v podpoře Účinná výška průřezu (SVP XC2 c = 20 mm, Ø = 12 mm) d 1 = c + Ø/2 = /2 = 26 mm = 0,026 m d = h d 1 = 0,200 0,026 = 0,174 m Výška tlačené oblasti průřezu x = (A s f yd )/(0,8 b f cd ) = (9, ,8)/(0,8.1,00.16,7) x = 0,031 m Rameno vnitřních sil průřezu z = d (0,5.0,8.x) = 0,174 (0,5.0,8.0,031) = 0,162 m Moment únosnosti průřezu M Rd = A s f yd z = 9, ,8.0,162 = 66, MN.m Podmínka spolehlivosti (MSÚ ohyb) M Rd = 66,352 kn.m > min.m Ed = 65,214 kn.m (vyhovuje) 8) NÁVRH POMOCNÉ (NENOSNÉ)VÝZTUŽE Nutná plocha rozděl. výztuže pole: a sd = 0,20.A s = 0,20.7, = 1, m 2 (tab. B.4) podp.: a sd = 0,20.A s = 0,20.9, = 1, m 2 (tab. B.4) Navrženo: pole: ØR6/200 mm (a s = 1,41 cm 2 = 1, m 2 ) Navrženo: podp.: ØR6/150 mm (a s = 1,88 cm 2 = 1, m 2 )

92 ŽELEZOVÝ BETON TRÁM prostě podepřený ŽT.01 Zadání příkladu: Navrhněte a posuďte monolitický stropní trám z betonu třídy C20/25 vyztužený betonářskou ocelí B 420, SVP XC2. Trám o rozpětí l n = 5,00 m, v osových vzdálenostech l 1 = 2,40 m bude prostě podepřený. Místnost nad stropem - učebna (kat. C1). 1) CHARAKTERISTIKY MATERIÁLU Třída betonu C20/25: charakter. hodnota pevnosti: f ck =20 MPa součinitel spolehlivosti betonu: γ M =1,50 návrhová hodnota pevnosti: f cd =20/1,50 = 13,3 MPa Třída oceli B325: charakter. hodnota meze 0,2: f yk =420 MPa součinitel spolehlivosti oceli: γ M =1,15 návrhová hodnota pevnosti: f yd =420/1,15 = 365,2 MPa 2) PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH ROZMĚRŮ PRŮŘEZU Rozměry průřezu: h = ( 1 / 15 až 1 / 12 ) l n = ( 1 / 15 až 1 / 12 ) 5,00 = 0,333 až 0,417 m Navrženo: h = 0,400 m, b = 0,200 m Teoretické rozpětí: (t = 0,200 m, a = t/2 = 0,200/2 = 0,100 m) l ef = a + l n + a = 0, , ,100 = 5,200 m 3a) ZATÍŽENÍ PLOŠNÉ STÁLÉ - SKLADBA KONSTRUKCE [kn.m -2 ] Vrstva - materiál tl.(m) (kn.m -3 ) g k Povlak (PVC) 0,040 Cementový potěr (PB) 0, ,080 Minerální desky (Isover) 0, ,075 Stropní deska (ŽB) 0, ,500 Omítka (MVC) 0, ,200 Celkem 3,895 PROMĚNNÉ UŽITNÉ [kn.m -2 ] Účel - kategorie q k Učebna (kat. C1) 3,000 Celkem 3,000 3b) ZATÍŽENÍ LINIOVÉ STÁLÉ - SKLADBA KONSTRUKCE [kn.m -1 ] Vrstva - materiál g k Skladba konstrukce pruhu 2,400 m (3,895.2,400) 9,348 Vlastní tíha trámu - ŽB (0,400-0,100).0, ,500 Celkem 10,

93 PROMĚNNÉ UŽITNÉ [kn.m -1 ] Účel - kategorie q k Učebna v pruhu 2,400 m (3,000.2,400) 7,200 Celkem 7,200 KOMBINACE ZATÍŽENÍ (pruh 2,40 m) f k = g k + q k = 10, ,200 = 18,048 kn.m -1 f d = g d + q d = (g k.γ G ) + (q k.γ Q ) = = (10,848.1,35) + (7,200.1,50) = 14, ,800 = 25,445 kn.m -1 4) ÚČINKY ZATÍŽENÍ Reakce v podporách (maximální tečná síla) max.v Ed = 1 / 2 f d l ef = 1 / 2 25,445 5,200 = 67,157 kn Maximální ohybový moment (uprostřed rozpětí) max.m Ed = 1 / 8 f d l ef 2 = 1 / 8 25,445 5,200 2 = 86,004 kn.m 5) NÁVRH NOSNÉ VÝZTUŽE Trám je namáhán kladným ohybovým momentem, tlačená oblast je u horního okraje (v desce) je deskový trám ( T-průřez )! Spolupůsobící šířka T- průřezu b 1 = (l 1 b w )/2 = (2,40 0,20)/2 = 1,100 m l 0 = 1,00.l ef = 1,00.5,200 = 5,200 m b ef,1 = 0,2.b 1 + 0,1.l 0 = 0,2.1,10 + 0,1.5,20 = 0,740 m b ef = b w + 2.b ef,1 = 0, ,740 = 1,680 m l 1 = 2,400 m Účinná výška průřezu (SVP XC2 c = 30 mm, Ø d = 20 mm) d 1 = c + Ø/2 = /2 = 40 mm = 0,040 m (předpoklad) d = h d 1 = 0,400 0,040 = 0,360 m (předpoklad) Poměrný ohybový moment µ = M ed / (b ef d 2 f cd ) = 0,086004/(1,680.0, ,3) = 0,0297 µ = 0,0297 ζ = 0,985 (tab. B.3) Nutná plocha výztuže A sd = M Ed /(ζ d f yd ) = 0,086004/(0,985.0, ,2) = 6, m 2 A sd = 6, m 2 = 6,64 cm 2 = 664 mm 2 (tab. B.5) Navrženo: např. 3ØV18 (A s = 7,63 cm 2 = 7, m 2 ) 6) KONTROLA VYZTUŽENÍ Minimální vyztužení: A s,min = 0,26.f ctm.b w.d/f yk = 0,26.2,2.0,20.0,361/420 = 0, m 2 A s,min = 0,0013.b w.d = 0,0013.0,20.0,361 = 0, m 2 Maximální vyztužení: A s,max = 0,040.b w.h = 0,040.0,20.0,400 = 32, m 2 Podmínka: A s,min = 0,98 cm 2 < A s = 7,63 cm 2 < A s,max = 32,00 cm 2 (vyhovuje)

94 7) POSOUZENÍ ÚNOSNOSTI Spolupůsobící šířka T- průřezu b ef = 1,680 m Účinná výška průřezu (SVP XC2 c = 30 mm, Ø = 18 mm) d 1 = c + Ø/2 = /2 = 39 mm = 0,039 m d = h d 1 = 0,400 0,039 = 0,361 m Výška tlačené oblasti průřezu x = (A s f yd )/(0,8 b ef f cd ) = (7, ,2)/(0,8.1,680.13,3) x = 0,016 m Rameno vnitřních sil průřezu z = d (0,5.0,8.x) = 0,361 (0,5.0,8.0,016) = 0,354 m Moment únosnosti průřezu M Rd = A s f yd z = 7, ,2.0,354 = 98, MN.m Podmínka spolehlivosti (MSÚ ohyb) M Rd = 98,641 kn.m > max.m Ed = 86,004 kn.m (vyhovuje) 8) NÁVRH POMOCNÉ (PŘÍČNÉ) VÝZTUŽE Průměr třmínků Ø t 1 / 4 Ø = 1 / 4.18 = 4,5 mm, Ø t 6 mm Vzdálenost třmínků s t 0,75.d = 0,75.0,361 = 0, mm Navrženo: ØV6/250 mm

95 ŽELEZOVÝ BETON TRÁM konzolový ŽT.02 Zadání příkladu: Navrhněte a posuďte monolitický stropní trám z betonu třídy C30/37 vyztužený betonářskou ocelí B 420, SVP XC4. Trám o vyložení l n = 1,80 m, v osových vzdálenostech l 1 = 1,80 m bude konzolový. Účel nepřístupná střecha (kat. H), sněhová oblast IV. (s k = 2,00 kn.m -2 ). 1) CHARAKTERISTIKY MATERIÁLU Třída betonu C30/37: charakter. hodnota pevnosti: f ck =30 MPa součinitel spolehlivosti betonu: γ M =1,50 návrhová hodnota pevnosti: f cd =30/1,50 = 20,0 MPa Třída oceli B420: charakter. hodnota meze 0,2: f yk =420 MPa součinitel spolehlivosti oceli: γ M =1,15 návrhová hodnota pevnosti: f yd =420/1,15 = 365,2 MPa 2) PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH ROZMĚRŮ PRŮŘEZU Rozměry průřezu: h = ( 1 / 10 až 1 / 5 ) l n = ( 1 / 10 až 1 / 5 ) 1,80 = 0,180 až 0,360 m Navrženo: h = 0,250 m, b = 0,150 m Teoretické rozpětí: (t = 0,300 m, a = t/2 = 0,300/2 = 0,150 m) l ef = a + l n = 0, ,800 = 1,950 m 3a) ZATÍŽENÍ PLOŠNÉ STÁLÉ - SKLADBA KONSTRUKCE [kn.m -2 ] Vrstva - materiál tl.(m) (kn.m -3 ) g k Krytina (plech ocelový) 0,100 Asfaltový pás (IPA) 0, ,065 Cementový potěr (PB) , ,440 Stropní deska (ŽB) 0, ,000 Omítka (MVC) 0, ,300 Celkem 3,905 PROMĚNNÉ UŽITNÉ [kn.m -2 ] Účel - kategorie q k Nepřístupné střechy (kat. H) 0,750 Celkem 0,750 PROMĚNNÉ KLIMATICKÉ [kn.m -2 ] Sníh na střeše (s ks = µ 1. c e. c t. s kz ) S k IV.sněhová oblast (1,0.1,0.1,0.2,0) 2,000 Celkem 2,

96 3b) ZATÍŽENÍ LINIOVÉ STÁLÉ - SKLADBA KONSTRUKCE [kn.m -1 ] Vrstva - materiál g k Skladba konstrukce pruhu 1,80 m (3,905.1,800) 7,029 Vlastní tíha trámu (0,250-0,080).0, ,638 Celkem 7,667 PROMĚNNÉ KLIMATICKÉ je rozhodující [kn.m -1 ] Sníh na střeše s k Sníh v pruhu 1,80 m (2,000.1,800) 3,600 Celkem 3,600 KOMBINACE ZATÍŽENÍ (pruh 1,80 m) f k = g k + s k = 7, ,600 = 11,267 kn.m -1 f d = g d + s d = (g k.γ G ) + (s k.γ Q ) = = (7,667.1,35)+(3,600.1,50) = 10, ,400 = 15,751 kn.m -1 4) ÚČINKY ZATÍŽENÍ Reakce v podporách (maximální tečná síla) max.v Ed = (g d +s d ).l ef = 15,751 1,950 = 30,715 kn Maximální ohybový moment (ve vetknutí) min.m Ed = - 1 / 2 (g d +q d ) l ef 2 = = - 1 / 2 15,751 1,950 2 = -29,947 kn.m 5) NÁVRH NOSNÉ VÝZTUŽE Trám je namáhán záporným ohybovým momentem, tlačená oblast je u spodního okraje není deskový trám ( T-průřez )! Účinná výška průřezu (SVP XC4 c = 35 mm, Ø d = 20 mm) d 1 = c + Ø/2 = /2 = 45 mm = 0,045 m (předpoklad) d = h d 1 = 0,250 0,045 = 0,205 m (předpoklad) Poměrný ohybový moment µ = M ed / (b w d 2 f cd ) = 0,029947/(0,15.0, ,0) = 0,2375 µ = 0,2375 ζ = 0,862 (tab. B.3) Nutná plocha výztuže A sd = M Ed /(ζ d f yd ) = 0,029947/(0,862.0, ,2) = 4, m 2 A sd = 4, m 2 = 4,64 cm 2 = 464 mm 2 (tab. B.5) Navrženo: např. 2ØV18 (A s = 5,09 cm 2 = 5, m 2 ) 6) KONTROLA VYZTUŽENÍ Minimální vyztužení: A s,min = 0,26.f ctm.b w.d/f yk = 0,26.2,9.0,15.0,206/420 = 0, m 2 A s,min = 0,0013.b w.d = 0,0013.0,15.0,206 = 0, m

97 Maximální vyztužení: A s,max = 0,040.b w.h = 0,040.0,15.0,250 = 15, m 2 Podmínka: A s,min = 0,55 cm 2 < A s = 5,09 cm 2 < A s,max = 15,00 cm 2 (vyhovuje) 7) POSOUZENÍ ÚNOSNOSTI Účinná výška průřezu (SVP XC4 c = 35 mm, Ø = 18 mm) d 1 = c + Ø/2 = /2 = 44 mm = 0,044 m d = h d 1 = 0,250 0,044 = 0,206 m Výška tlačené oblasti průřezu x = (A s f yd )/(0,8 b w f cd ) = (5, ,2)/(0,8.0,15.20,0) x = 0,077 m Rameno vnitřních sil průřezu z = d (0,5.0,8.x) = 0,206 (0,5.0,8.0,077) = 0,175 m Moment únosnosti průřezu M Rd = A s f yd z = 5, ,2.0,175 = 32, MN.m Podmínka spolehlivosti (MSÚ ohyb) M Rd = 32,530 kn.m > min.m Ed = 29,947 kn.m (vyhovuje) 8) NÁVRH POMOCNÉ (PŘÍČNÉ) VÝZTUŽE Průměr třmínků Ø t 1 / 4 Ø = 1 / 4.18 = 4,5 mm, Ø t 6 mm Vzdálenost třmínků s t 0,75.d = 0,75.0,206 = 0, mm Navrženo: ØV6/150 mm

98 ŽELEZOVÝ BETON TRÁM vetknutý ŽT.03 Zadání příkladu: Navrhněte a posuďte monolitický stropní trám z betonu třídy C30/37 vyztužený betonářskou ocelí B 500, SVP XC2. Trám o rozpětí l n = 6,90 m, v osových vzdálenostech l 1 = 2,30 m bude vetknutý. Místnost nad stropem taneční sál (kat. C4). 1) CHARAKTERISTIKY MATERIÁLU Třída betonu C30/37: charakter. hodnota pevnosti: f ck =30 MPa součinitel spolehlivosti betonu: γ M =1,50 návrhová hodnota pevnosti: f cd =30/1,50 = 20,0 MPa Třída oceli B500: charakter. hodnota meze 0,2: f yk =500 MPa součinitel spolehlivosti oceli: γ M =1,15 návrhová hodnota pevnosti: f yd =500/1,15 = 434,8 MPa 2) PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH ROZMĚRŮ PRŮŘEZU Rozměry průřezu: h = ( 1 / 17 až 1 / 14 ) l n = ( 1 / 17 až 1 / 14 ) 6,90 = 0,406 až 0,193 m Navrženo: h = 0,450 m, b = 0,250 m Teoretické rozpětí: (t = 0,300 m, a = t/2 = 0,300/2 = 0,150 m) l ef = a + l n + a = 0, , ,150 = 7,200 m 3a) ZATÍŽENÍ PLOŠNÉ STÁLÉ - SKLADBA KONSTRUKCE [kn.m -2 ] Vrstva - materiál tl.(m) (kn.m -3 ) g k Parkety (tvrdé dřevo) 0, ,105 Dřevovláknitá deska (Hobra) 0, ,060 Mazanina (Liaporbeton) 0, ,840 Stropní deska (ŽB) 0, ,750 Podhled (SDK) 0,250 Celkem 5,005 PROMĚNNÉ UŽITNÉ [kn.m -2 ] Účel - kategorie q k Taneční sál (kat. C4) 5,000 Celkem 5,000 3b) ZATÍŽENÍ LINIOVÉ STÁLÉ - SKLADBA KONSTRUKCE [kn.m -1 ] Vrstva - materiál g k Skladba konstrukce pruhu 2,300 m (5,005.2,300) 11,512 Vlastní tíha trámu (0,450-0,150).0, ,875 Celkem 13,

99 PROMĚNNÉ UŽITNÉ [kn.m -1 ] Účel místnosti q k Taneční sál v pruhu 2,300 m (5,000.2,300) 11,500 Celkem 11,500 KOMBINACE ZATÍŽENÍ (pruh 2,50 m) f k = g k + q k = 13, ,500 = 24,887 kn.m -1 f d = g d + q d = (g k.γ G ) + (q k.γ Q ) = = (13,387.1,35) + (11,50.1,50) = 18, ,250 = 35,322 kn.m -1 4) ÚČINKY ZATÍŽENÍ Reakce v podporách (maximální tečná síla) max.v Ed = 1 / 2 f d l ef = 1 / 2 35,322 7,200 = 127,161 kn Maximální ohybový moment (uprostřed rozpětí) max.m Ed = 1 / 16 f d l ef 2 = 1 / 16 35,322 7,200 2 = 114,445 kn.m Minimální ohybový moment (v podpoře) min.m Ed = 1 / 12 f d l ef 2 = 1 / 12 35,322 7,200 2 = 152,593 kn.m 5a) NÁVRH NOSNÉ VÝZTUŽE v poli Trám je namáhán kladným ohybovým momentem, tlačená oblast je u horního okraje (v desce) je deskový trám ( T-průřez )! Spolupůsobící šířka T- průřezu b 1 = (l 1 b w )/2 = (2,30 0,25)/2 = 1,025 m l 0 = 0,70.l ef = 0,70.7,200 = 5,040 m b ef,1 = 0,2.b 1 + 0,1.l 0 = 0,2.1, ,1.5,040 = 0,709 m b ef = b w + 2.b ef,1 = 0, ,709 = 1,668 m l 1 = 2,300 m Účinná výška průřezu (SVP XC2 c = 30 mm, Ø d = 20 mm) d 1 = c + Ø/2 = /2 = 40 mm = 0,040 m (předpoklad) d = h d 1 = 0,450 0,040 = 0,410 m (předpoklad) Poměrný ohybový moment µ = M ed / (b ef d 2 f cd ) = 0,114445/(1,668.0, ,0) = 0,0204 µ = 0,0204 ζ = 0,990 (tab. B.3) Nutná plocha výztuže A sd = M Ed /(ζ d f yd ) = 0,114445/(0,990.0, ,8) = 6, m 2 A sd = 6, m 2 = 6,48 cm 2 = 648 mm 2 (tab. B.5) Navrženo: 3ØR18 (A s = 7,63 cm 2 = 7, m 2 ) 5b) NÁVRH NOSNÉ VÝZTUŽE v podpoře Trám je namáhán záporným ohybovým momentem, tlačená oblast je u spodního okraje není deskový trám ( T-průřez )! Účinná výška průřezu (SVP XC2 c = 30 mm, Ø d = 20 mm) d 1 = c + Ø/2 = /2 = 40 mm = 0,040 m (předpoklad) d = h d 1 = 0,450 0,040 = 0,410 m (předpoklad)

100 Poměrný ohybový moment µ = M ed / (b w d 2 f cd ) = 0,152593/(0,25.0, ,0) = 0,1816 µ = 0,1860 ζ = 0,899 (tab. B.3) Nutná plocha výztuže A sd = M Ed /(ζ d f yd ) = 0,152593/(0,899.0, ,8) = 9, m 2 A sd = 9, m 2 = 9,52 cm 2 = 952 mm 2 (tab. B.5) Navrženo: 1ØR18+2ØR22 (A s = 2,54 + 7,60 cm 2 = 10, m 2 ) 6) KONTROLA VYZTUŽENÍ Minimální vyztužení: A s,min = 0,26.f ctm.b w.d/f yk = 0,26.2,9.0,25.0,411/500 = 1, m 2 A s,min = 0,0013.b w.d = 0,0013.0,25.0,411 = 1, m 2 Maximální vyztužení: A s,max = 0,040.b w.h = 0,040.0,250.0,450 = 45, m 2 Podmínka: A s,min = 1,55 cm 2 < A s = 7,63 cm 2 < A s,max = 45,00 cm 2 (vyhovuje) A s,min = 1,55 cm 2 < A s = 10,14 cm 2 < A s,max = 45,00 cm 2 (vyhovuje) 7a) POSOUZENÍ ÚNOSNOSTI v poli Spolupůsobící šířka T- průřezu b ef = 1,668 m Účinná výška průřezu (SVP XC2 c = 30 mm, Ø = 18 mm) d 1 = c + Ø/2 = /2 = 39 mm = 0,039 m d = h d 1 = 0,450 0,039 = 0,411 m Výška tlačené oblasti průřezu x = (A s f yd )/(0,8 b ef f cd ) = (7, ,8)/(0,8.1,668.20,0) x = 0,012 m Rameno vnitřních sil průřezu z = d (0,5.0,8.x) = 0,411 (0,5.0,8.0,012) = 0,406 m Moment únosnosti průřezu M Rd = A s f yd z = 7, ,8.0,406 = 134, MN.m Podmínka spolehlivosti (MSÚ ohyb) M Rd = 134,691 kn.m > max.m Ed = 114,445 kn.m (vyhovuje) 7b) POSOUZENÍ ÚNOSNOSTI v podpoře Šířka průřezu b w = 0,250 m Účinná výška průřezu (SVP XC4 c = 30 mm, Ø = 18 a 22 mm) d 1 = ( )/( ) = 40,5 mm = 0,0405 mm d = h d 1 = 0,450 0,0405 = 0,4095 m Výška tlačené oblasti průřezu x = (A s f yd )/(0,8 b w f cd ) = (10, ,8)/(0,8.0,25.20,0) x = 0,110 m

101 Rameno vnitřních sil průřezu z = d (0,5.0,8.x) = 0,4095 (0,5.0,8.0,110) = 0,365m Moment únosnosti průřezu M Rd = A s f yd z = 10, ,8.0,365 = 160, MN.m Podmínka spolehlivosti (MSÚ ohyb) M Rd = 160,924 kn.m > min.m Ed = 152,593 kn.m (vyhovuje) 8) NÁVRH POMOCNÉ (PŘÍČNÉ) VÝZTUŽE Průměr třmínků Ø t 1 / 4 Ø = 1 / 4.22 = 5,5 mm, Ø t 6 mm Vzdálenost třmínků s t 0,75.d = 0,75.0,4095 = 0, mm Navrženo: ØR6/300 mm

102 DŘEVO PRINCIP VÝPOČTU OHYB

103 DŘEVO OHYB POSTUP VÝPOČTU DN.00 Výchozí údaje: Zatížení (skladba konstrukce, účel místnosti, klimat. oblast), tvar průřezu, způsob podepření, rozpětí a osové vzdálenosti nosníku, druh a třída řeziva, třída vlhkosti. 1) CHARAKTERISTIKY MATERIÁLU Druh a pevnostní třída dřeva: charakter. hodnota pevnosti dřeva v ohybu: f mk (tab.d.1, D.2) součinitel spolehlivosti materiálu (dřeva): γ M = 1,30 nebo 1,25 návrhová hodnota pevnosti dřeva v ohybu: f md = f mk /γ M [MPa] Třída vlhkosti, třída trvání zat.: modifikační součinitel k mod =0,80 (tab.d.3) 2) ZATÍŽENÍ PLOŠNÉ / LINIOVÉ Základní kombinace zatížení v pruhu l 1 (zatěžovací šířka) Liniové zatížení = plošné zatížení zatěžovací šířka + vl.tíha charakteristická hodnota zatížení: Σf k = Σg k + Σq k [kn.m -1 ] návrhová hodnota zatížení: Σf d = Σg d + Σq d [kn.m -1 ] 3) ÚČINKY ZATÍŽENÍ Reakce v podporách (maximální tečná síla) max.v Ed [kn] Maximální ohybový moment max.m Ed [kn.m] 4) NÁVRH ROZMĚRŮ PRŮŘEZU (obdélník) Nutný modul průřezu: W xd = M Ed /( f md.k mod ) [m 3 ] Rozměry průřezu (obdélník): šířka b... zvolit [m] výška h = (6.W xd / b) [m] Rozměry průřezu vhodně zaokrouhlit na celé cm. 5) POSOUZENÍ ÚNOSNOSTI V OHYBU (MSÚ) Moment setrvačnosti průřezu : I x = 1 / 12 b h 3 [m 4 ] Moment setrvačnosti průřezu (obecně):i x = Σ(I 1x + A 1 d 2 1x ) [m 4 ] Modul průřezu : W x = 1 / 6 b h 2 [m 3 ] Modul průřezu (obecně): W x = I x /e x [m 3 ] Mezní únosnost v ohybu: M Rd = W x.f md.k mod [MN.m] Podmínka spolehlivosti (MSÚ ohyb) Pokud M Rd max.m Ed (vyhovuje) 6) POSOUZENÍ POUŽITELNOSTI (MSP) Druh a pevnostní třída dřeva: modul pružnosti dřeva: E 0,mean (tab.d.1,d.2) [MPa] Nosník prostě podepřený: Maximální průhyb nosníku: δ k = 5 / 384.[(f k l 4 ef )/(E 0 I x )] [m] Podmínka spolehlivosti (MSP průhyb) Pokud δ k δ lim. (vyhovuje)

104 DŘEVO NOSNÍK celistvý (obdélníkový) průřez DN.01 Zadání příkladu: Navrhněte a posuďte stropní nosník obdélníkového průřezu ze smrkového dřeva třídy C22. Nosník o rozpětí l n = 4,30 m bude prostě podepřený (o.v. l 1 = 0,75 m, třída vlhkosti 1). Místnost nad stropem pokoj (kat. A). 1) CHARAKTERISTIKY MATERIÁLU Jehličnaté dřevo C22: charakter. hodnota pevnosti: f mk = 22 MPa Rostlé dřevo součinitel spolehlivosti materiálu: γ M = 1,30 návrhová hodnota pevnosti: f md = 22/1,30 = 16,9 MPa Třída vlhkosti 1, užitné zatížení: modifikační součinitel k mod =0,80 2a) ZATÍŽENÍ PLOŠNÉ STÁLÉ - SKLADBA KONSTRUKCE [kn.m -2 ] Vrstva - materiál tl.(m) (kn.m -3 ) g k Laminátová podlaha 0, ,080 Minerální desky (Isover) 0, ,060 Desky (Cetris) 0, ,450 Minerální rohož (Isover) 0,080 1,5 0,120 Podhled (SDK) 20 kg.m ,200 Celkem 0,910 PROMĚNNÉ UŽITNÉ [kn.m -2 ] Účel - kategorie q k Obytné místnosti (kat. A) 1,500 Celkem 1,500 2b) ZATÍŽENÍ LINIOVÉ STÁLÉ - SKLADBA KONSTRUKCE [kn.m -1 ] Vrstva - materiál g k Podlaha + podhled v pruhu 0,750 m (0,910.0,750) 0,683 Vlastní tíha nosníku 0,100 0, ,100 Celkem 0,783 PROMĚNNÉ UŽITNÉ [kn.m -1 ] Účel - kategorie q k Obytné místnosti v pruhu 0,750 m (1,500.0,750) 1,125 Celkem 1,125 KOMBINACE ZATÍŽENÍ (pruh 0,75 m) f k = g k + q k = 0, ,125 = 1,908 kn.m -1 f d = g d + q d = (g k.γ G ) + (q k.γ Q )

105 f d = (0,783.1,35)+(1,125.1,50) = 1, ,688 = 2,745 kn.m -1 3) ÚČINKY ZATÍŽENÍ Reakce v podporách (maximální tečná síla) max.v Ed = 1 / 2 f d l ef = 1 / 2 2,745 4,515 = 6,20 kn Maximální ohybový moment (uprostřed rozpětí) max.m Ed = 1 / 8 f d l ef 2 = 1 / 8 2,745 4,515 2 = 7,00 kn.m 4) NÁVRH ROZMĚRŮ PRŮŘEZU (obdélník) Nutný modul průřezu: W xd = M Ed /(f md k mod ) = 7, /(16,9 0,80) = 5, m 3 Rozměry průřezu: (zvolíme b = 0,100 m) h d = (6.W xd / b) = (6.5, / 0,100) = 0,176 m Navrženo: h = 200 mm, b = 100 mm 5) POSOUZENÍ ÚNOSNOSTI V OHYBU (MSÚ) Modul průřezu: W x = 1 / 6 b h 2 = 1 / 6 0,100 0,200 2 = 6, m 3 Mezní únosnost v ohybu M Rd = W x f md k mod = 6, ,9 0,80 = 9, MN.m Podmínka spolehlivosti (MSÚ ohyb) M Rd = 9,02 kn.m > max.m Ed = 7,00 kn.m (vyhovuje) 6) POSOUZENÍ PRŮHYBU (MSP) Jehličnaté dřevo C22: modul pružnosti: E 0,mean = MPa Moment setrvačnosti průřezu: I x = 1 / 12 b h 3 = 1 / 12 0,100 0,200 3 = 6, m 4 Maximální průhyb nosníku: δ k = 5 / 384.[(f k l ef 4 )/(E 0 I x )] = = 5 / 384. [(1, ,515 4 )/(10 4 6, )] = 0,015 m Podmínka spolehlivosti (MSP průhyb) δ k = 0,015 m = δ lim. = 1 / 300 4,515 = 0,015 m (vyhovuje)

106 DŘEVO NOSNÍK složený (lepený) průřez DN.02 Zadání příkladu: Navrhněte a posuďte stropní nosník průřezu tvaru I z lepeného lamelového dřeva třídy GL24h. Nosník o rozpětí l n = 5,00 m bude prostě podepřený (o.v. l 1 = 0,60 m, třída vlhkosti 1). Místnost nad stropem pokoj (kat. A). 1) CHARAKTERISTIKY MATERIÁLU Lepené lamelové dřevo GL24h: charakter. hodnota pevnosti: f mk = 24 MPa Aglomerované dřevo součinitel spolehlivosti materiálu: γ M = 1,25 návrhová hodnota pevnosti: f md = 24/1,25 = 19,2 MPa Třída vlhkosti 1, užitné zatížení: modifikační součinitel: k mod =0,80 2a) ZATÍŽENÍ PLOŠNÉ STÁLÉ - SKLADBA KONSTRUKCE [kn.m -2 ] Vrstva - materiál tl.(m) (kn.m -3 ) g k Laminátová podlaha 0, ,080 Desky (Kronoply OSB) 0, ,108 Minerální desky (Isover) 0, ,060 Desky (Kronoply OSB) 0, ,132 Minerální rohož (Isover) 0,080 1,5 0,120 Podhled (SDK) 20 kg.m ,200 Celkem 0,700 PROMĚNNÉ UŽITNÉ [kn.m -2 ] Účel - kategorie q k Obytné místnosti (kat. A) 1,500 Přemístitelné příčky (g 2,00 kn.m -1 ) 0,800 Celkem 2,300 2b) ZATÍŽENÍ LINIOVÉ STÁLÉ - SKLADBA KONSTRUKCE [kn.m -1 ] Vrstva - materiál g k Podlaha + podhled v pruhu 0,600 m (0,700.0,600) 0,420 Vlastní tíha nosníku (odhad) 0,100 Celkem 0,520 PROMĚNNÉ UŽITNÉ [kn.m -1 ] Účel - kategorie q k Obytné místnosti+příčky v pruhu 0,60 m (2,30.0,60) 1,380 Celkem 1,

107 KOMBINACE ZATÍŽENÍ (pruh 0,60 m) f k = g k + q k = 0, ,380 = 1,900 kn.m -1 f d = g d + q d = (g k.γ G ) + (q k.γ Q ) = = (0,520.1,35)+(1,380.1,50) = 0, ,070 = 2,772 kn.m -1 3) ÚČINKY ZATÍŽENÍ Reakce v podporách (maximální tečná síla) max.v Ed = 1 / 2 f d l ef = 1 / 2 2,772 5,25 = 7,28 kn Maximální ohybový moment (uprostřed rozpětí) max.m Ed = 1 / 8 f d l ef 2 = 1 / 8 2,772 5,25 2 = 9,55 kn.m 4) NÁVRH PRŮŘEZU (lepený profil tvaru I) Nutný modul průřezu: W xd = M Ed /(f md.k mod ) = 9, / (19,2 0,80) = 6, m 3 Rozměry průřezu (zadáno): výška nosníku h, výška stěny h 1 = 3 / 5 h, výška pásnice h 2 = 1 / 5 h šířka nosníku (pásnice) b = b 2 = 3 / 5 h, šířka stěny b 1 = 1 / 5 h Moment setrvačnosti průřezu (obecně): Stěna: I x1 = 1 / 12 b 1 h 3 1 = 1 / 12 1 / 5.h ( 3 / 5.h) 3 =...= 9 / 2500.h 4 Pásnice: I x2 = 1 / 12 b 2 h 3 2 +A 2 d 2 2 = = 1 / 12 3 / 5.h ( 1 / 5.h) 3 +( 3 / 5.h 1 / 5.h) ( 2 / 5.h) 2 =...= 49 / 2500.h 4 I-průřez: I xi = I x1 +2.I x2 = 9 / 2500.h / 2500.h 4 = 107 / 2500.h 4 Modul průřezu (obecně): W xi = I xi / e x = ( 107 / 2500.h 4 ) / ( 1 / 2.h) = 107 / 1250.h 3 Nutná výška průřezu: h d = 3 (1250.W xd /107) = 3 (1250.6, /107) = 0,194 m Navrženo: h = 200 mm, b = 3 / 5 h = 120 mm h 1 = 3 / 5 h = 120 mm, b 1 = 1 / 5 h = 40 mm h 2 = 1 / 5 h = 40 mm, b 2 = 3 / 5 h = 120 mm Plocha průřezu: A I = A A 2 = (12 4) = 144 cm 2 Moment setrvačnosti průřezu: I xi = 1 / 12 b 1 h [ 1 / 12 b 2 h 3 2 +A 2 d 2 2 ] = = 1 / [ 1 / ] = 6848 cm 4 I xi = I x -2.I ox = 1 / ( 1 / ) = = 6848 cm 4 I xi = 6848 cm 4 = 6, m 4 Modul průřezu: W xi = I xi / e x = 6848 / 10 = 684,8 cm 3 = 6, m 3 5) POSOUZENÍ ÚNOSNOSTI V OHYBU (MSÚ) Mezní únosnost v ohybu M Rd = W xi f md.k mod = 6, ,2 0,80 = 10, MN.m Podmínka spolehlivosti (MSÚ ohyb) M Rd = 10,52 kn.m > max.m Ed = 9,55 kn.m (vyhovuje)

108 6) POSOUZENÍ PRŮHYBU (MSP) Lepené lamelové dřevo GL24h: modul pružnosti: E 0,mean = MPa Maximální průhyb nosníku: δ k = 5 / 384.[(f k l 4 ef )/(E 0 I xi )] = = 5 / 384. [(1, ,25 4 )/(1, , )] = 0,024 m Podmínka spolehlivosti (MSP průhyb) δ k = 0,024 m > δ lim. = 1 / 300 5,250 = 0,018 m (nevyhovuje) Nový návrh: Navrženo: h = 250 mm, b = 3 / 5 h = 150 mm h 1 = 3 / 5 h = 150 mm, b 1 = 1 / 5 h = 50 mm h 2 = 1 / 5 h = 50 mm, b 2 = 3 / 5 h = 150 mm Plocha průřezu: A I = A A 2 = (15 5) = 225 cm 2 Moment setrvačnosti průřezu: I xi = 1 / 12 b 1 h [ 1 / 12 b 2 h 3 2 +A 2 d 2 2 ] = = 1 / [ 1 / ] = cm 4 I xi = I x -2.I x0 = 1 / ( 1 / )= = cm 4 I xi = cm 4 = 16, m 4 Modul průřezu: W xi = I xi /e x = 16718/12,5 = 1337,4 cm 3 = 13, m 3 5) POSOUZENÍ ÚNOSNOSTI V OHYBU (MSÚ) Mezní únosnost v ohybu M Rd = W xi f md.k mod = 13, ,2 0,80 = 20, MN.m Podmínka spolehlivosti (MSÚ ohyb) M Rd = 20,54 kn.m > max.m d = 9,55 kn.m (vyhovuje) 6) POSOUZENÍ PRŮHYBU (MSP) Lepené lamelové dřevo GL24h: modul pružnosti: E 0,mean = MPa Maximální průhyb nosníku: δ k = 5 / 384.[(f k l 4 ef )/(E 0 I xi )] = = 5 / 384. [(1, ,25 4 )/(1, , )] = 0,010 m Podmínka spolehlivosti (MSP průhyb) δ k = 0,010 m < δ lim. = 1 / 300 5,250 = 0,018 m (vyhovuje)

109 DŘEVO NOSNÍK složený (lepený) průřez DN.03 Zadání příkladu: Navrhněte a posuďte lepený střešní nosník truhlíkového průřezu z du-bového dřeva třídy D30. Nosník o rpzpětí l n = 6,00 m bude prostě podepřený (o.v. l 1 = 1,50 m, třída. vlhkosti 1). Nepřístupná střecha (kat. H), sněhová oblast III. 1) CHARAKTERISTIKY MATERIÁLU Listnaté dřevo D30: charakter. hodnota pevnosti: f mk = 30 MPa Rostlé dřevo součinitel spolehlivosti materiálu: γ M = 1,30 návrhová hodnota pevnosti: f md = 30/1,30 = 23,1 MPa Třída vlhkosti 1, klimat. zatížení: modifikační součinitel: k mod =0,90 2a) ZATÍŽENÍ PLOŠNÉ STÁLÉ - SKLADBA KONSTRUKCE [kn.m -2 ] Vrstva - materiál tl.(m) (kn.m -3 ) g k Povlaková krytina (IPA) 0, ,130 Vodovzdorná překližka 0, ,090 Pěnový polyuretan 0,170 0,3 0,051 Vodovzdorná překližka 0, ,090 Minerální rohož (Isover) 0,100 1,5 0,150 Dřevěný rošt (10 kg.m -2 ) - - 0,100 Cementotřískové desky 0, ,225 Celkem 0,836 PROMĚNNÉ UŽITNÉ [kn.m -2 ] Účel - kategorie q k Nepřístupné střechy (kat. H) 0,750 Celkem 0,750 PROMĚNNÉ KLIMATICKÉ [kn.m -2 ] Sníh na střeše (s ks = µ 1. c e. c t. s kz ) s k III. sněhová oblast (s ks = 0,8 1,0 1,0 1,5) 1,200 Celkem 1,200 rozhoduje zatížení klimat.: s k = 1,200 kn.m -2 > q k = 0,750 kn.m -2 2b) ZATÍŽENÍ LINIOVÉ STÁLÉ - SKLADBA KONSTRUKCE [kn.m -1 ] Vrstva - materiál g k Střešní plášť v pruhu 1,500 m (0,836.1,500) 1,254 Vlastní tíha nosníku (odhad) 0,100 Celkem 1,

110 PROMĚNNÉ KLIMATICKÉ [kn.m -1 ] Sníh na střeše s k Sníh v pruhu 1,500 m (1,200.1,500) 1,800 Celkem 1,800 KOMBINACE ZATÍŽENÍ (pruh 1,50 m) f k = g k + s k = 1, ,800 = 3,154 kn.m -1 f d = g d + s d = (1,354.1,35)+(1,800.1,50) = 4,528 kn.m -1 3) ÚČINKY ZATÍŽENÍ Reakce v podporách (maximální tečná síla) max.v Ed = 1 / 2 f d l ef = 1 / 2 4,528 6,30 = 14,26 kn Maximální ohybový moment (uprostřed rozpětí) max.m Ed = 1 / 8 f d l ef 2 = 1 / 8 4,528 6,30 2 = 22,46 kn.m 4) NÁVRH PRŮŘEZU (lepený truhlíkový průřez) Nutný modul průřezu: W xd = M Ed /(f md.k mod ) = 22, / (23,1 0,90) = 10, m 3 Rozměry průřezu (zadáno): výška nosníku = výška stěny h=h 2, výška pásnice h 1 = 1 / 8 h šířka nosníku b= 3 / 8 h, šířka pásnice b 1 = 2 / 8 h, šířka stěny b 1 = 1 / 16 h Moment setrvačnosti průřezu (obecně): I x = I xc -I x0 = 1 / 12 b h 3-1 / 12 b 0 h 3 0 = = 1 / 12 3 / 8.h h 3-1 / 12 2 / 8.h ( 6 / 8 h) 3 =... = 23 / 1024.h 4 Modul průřezu (obecně): W x = I x / e x = ( 23 / 1024.h 4 ) / ( 1 / 2.h) = 23 / 512.h 3 Nutná výška průřezu: h d = 3 (512.W xd /23) = 3 (512 10, /23) = 0,289 m Navrženo: h = 320 mm, b = 3 / 8 h = 120 mm h 1 = 1 / 8 h = 40 mm, b 1 = 2 / 8 h = 80 mm h 2 = h = 320 mm, b 2 = 1 / 16 h = 20 mm Plocha průřezu: A [] = A c A 0 = b h b 0 h 0 = = 192 cm 2 Moment setrvačnosti průřezu: I x = 1 / / = cm 4 = 23, m 4 Modul průřezu: W x = I x / e x = / 16 = 1472 cm 3 = 14, m 3 5) POSOUZENÍ ÚNOSNOSTI V OHYBU (MSÚ) Mezní únosnost v ohybu M Rd = W x f md.k mod = 14, ,1 0,90 = 30, MN.m Podmínka spolehlivosti (MSÚ ohyb) M Rd = 30,60 kn.m > max.m Ed = 22,46 kn.m (vyhovuje)

111 6) POSOUZENÍ PRŮHYBU (MSP) Listnaté dřevo D30: modul pružnosti: E 0,mean = MPa Maximální průhyb nosníku: δ k = 5 / 384.[(f k l 4 ef )/(E 0 I xi )] = = 5 / 384. [(3, ,30 4 )/(1, , )] = 0,027 m Podmínka spolehlivosti (MSP průhyb) δ k = 0,027 m > δ lim. = 1 / 250 6,300 = 0,025 m (nevyhovuje) Nový návrh: Navrženo: h = 400 mm, b = 3 / 8 h = 150 mm h 1 = 1 / 8 h = 50 mm, b 1 = 2 / 8 h = 100 mm h 2 = h = 400 mm, b 2 = 1 / 16 h = 25 mm Plocha průřezu: A [] = A c A 0 = b h b 0 h 0 = = 300 cm 2 Moment setrvačnosti průřezu: I x = 1 / / = cm 4 = 57, m 4 Modul průřezu: W x = I x / e x = / 20 = 2875 cm 3 = 28, m 3 5) POSOUZENÍ ÚNOSNOSTI V OHYBU (MSÚ) Mezní únosnost v ohybu M Rd = W x f md.k mod = 28, ,1 0,90 = 59, MN.m Podmínka spolehlivosti (MSÚ ohyb) M Rd = 59,77 kn.m > max.m Ed = 22,46 kn.m (vyhovuje) 6) POSOUZENÍ PRŮHYBU (MSP) Listnaté dřevo D30: modul pružnosti: E 0,mean = MPa Maximální průhyb nosníku: δ k = 5 / 384.[(f k l 4 ef )/(E 0 I xi )] = = 5 / 384. [(3, ,30 4 )/(1, , )] = 0,011 m Podmínka spolehlivosti (MSP průhyb) δ k = 0,011 m < δ lim. = 1 / 250 6,300 = 0,025 m (vyhovuje)

112 OCEL PRINCIP VÝPOČTU OHYB

113 OCEL OHYB POSTUP VÝPOČTU ON.00 Výchozí údaje: Zatížení (skladba konstrukce, účel místnosti, klimat. oblast), tvar průřezu, způsob podepření, rozpětí a osové vzdálenosti nosníku, druh a třída oceli. 1) CHARAKTERISTIKY MATERIÁLU Druh a pevnostní třída oceli: charakter. hodnota meze kluzu oceli: f yk (tab.o.1) [MPa] součinitel spolehlivosti materiálu (oceli): γ M = 1,00 návrhová hodnota pevnosti oceli: f yd = f yk /γ M [MPa] 2) ZATÍŽENÍ PLOŠNÉ / LINIOVÉ Základní kombinace zatížení v pruhu l 1 (zatěžovací šířka) Liniové zatížení = plošné zatížení zatěžovací šířka + vl.tíha charakteristická hodnota zatížení: Σf k = Σg k + Σq k [kn.m -1 ] návrhová hodnota zatížení: Σf d = Σg d + Σq d [kn.m -1 ] 3) ÚČINKY ZATÍŽENÍ Reakce v podporách (maximální tečná síla) max.v Ed [kn] Maximální ohybový moment max.m Ed [kn.m] 4) NÁVRH ROZMĚRŮ PRŮŘEZU (obdélník) Nutný modul průřezu: W xd = M Ed /( f yd.k mod ) [m 3 ] Návrh průřezu: výběr z tabulek Skutečný modul průřezu: W x W xd [m 3 ] Průřezové charakteristiky: výpis z tabulek 5) POSOUZENÍ ÚNOSNOSTI V OHYBU (MSÚ) Moment setrvačnosti průřezu: I x = Σ(I 1x + A 1 d 2 1x ) [m 4 ] Modul průřezu (obecně): W x = I x /e x [m 3 ] Mezní únosnost v ohybu: M Rd = W x.f yd [MN.m] Podmínka spolehlivosti (MSÚ ohyb) Pokud M Rd max.m Ed (vyhovuje) 6) POSOUZENÍ POUŽITELNOSTI (MSP) Druh a pevnostní třída oceli: modul pružnosti oceli: E s (tab.o.1) [MPa] Nosník prostě podepřený: Maximální průhyb nosníku: δ k = 5 / 384.[(f k l 4 ef )/(E s I x )] [m] Podmínka spolehlivosti (MSP průhyb) Pokud δ k δ lim. (vyhovuje)

114 OCEL NOSNÍK celistvý průřez ON.01 Zadání příkladu: Navrhněte a posuďte stropní nosník z válcovaného profilu tvaru I z oceli třídy S235. Nosník o rozpětí l n = 5,50 m bude prostě podepřený (o.v. l 1 = 1,20 m). Místnost nad stropem pokoj (kat. A). 1) CHARAKTERISTIKY MATERIÁLU Konstrukční ocel S235: charakter. hodnota meze kluzu: f yk = 235 MPa součinitel spolehlivosti materiálu: γ M = 1,00 návrhová hodnota pevnosti: f yd = 235/1,00 = 235 MPa 2a) ZATÍŽENÍ PLOŠNÉ STÁLÉ - SKLADBA KONSTRUKCE [kn.m -2 ] Vrstva - materiál tl.(m) (knm -3 ) g k Keramická dlažba + tmel 0, ,220 Cementový potěr (PB) 0, ,720 Minerální desky (Isover) 0, ,060 Omítka (MVC) 0, ,300 Mezisoučet 1 1,300 Betonová mazanina 0, ,960 Pěnový polystyren 0,080 0,2 0,016 Maltový potěr (MV) 0, ,190 CSD Hurdis 0, ,640 Mezisoučet 2 1,806 PROMĚNNÉ UŽITNÉ [kn.m -2 ] Účel - kategorie q k Obytné místnosti (kat. A) 1,500 Celkem 1,500 2b) ZATÍŽENÍ LINIOVÉ STÁLÉ - SKLADBA KONSTRUKCE [kn.m -1 ] Vrstva - materiál g k Mezisoučet 1 v pruhu 1,20 m (1,300.1,200) 1,560 Mezisoučet 2 v pruhu 1,10 m (1,806.1,100) 1,987 Vlastní tíha nosníku (ŽB) 0,100 0, ,550 Celkem 4,097 PROMĚNNÉ UŽITNÉ [kn.m -1 ] Účel - kategorie q k Obytné místnosti v pruhu 1,20 m (1,500.1,200) 1,800 Celkem 1,

115 KOMBINACE ZATÍŽENÍ (pruh 1,20 m) f k = g k + q k = 4, ,800 = 5,897 kn.m -1 f d = g d + q d = (g k.γ G ) + (q k.γ Q ) = = (4,097 1,35)+(1,800 1,50) = 5, ,700 = 8,231 kn.m -1 3) ÚČINKY ZATÍŽENÍ Reakce v podporách (maximální tečná síla) max.v Ed = 1 / 2 f d l ef = 1 / 2 8,231 5,775 = 23,77 kn Maximální ohybový moment (uprostřed rozpětí) max.m Ed = 1 / 8 f d l ef 2 = 1 / 8 8,231 5,775 2 = 34,31 kn.m 4) NÁVRH PRŮŘEZU (válcovaný profil tvaru I) Nutný modul průřezu: W xd = M Ed / f yd = 34, / 235 = 1, m 3 = 146 cm 3 Navrženo: I 180, h = 180 mm, b = 82 mm W x = 160 cm 3, I x = 1440 cm 4 5) POSOUZENÍ ÚNOSNOSTI V OHYBU (MSÚ) Modul průřezu: W x = 160 cm 3 = 1, m 3 Mezní únosnost v ohybu M Rd = W x f yd = 1, = 37, MN.m Podmínka spolehlivosti (MSÚ ohyb) M Rd = 37,60 kn.m > max.m Ed = 34,31 kn.m (vyhovuje) 6) POSOUZENÍ PRŮHYBU (MSP) Konstrukční ocel S235: modul pružnosti: E s = MPa Moment setrvačnosti průřezu: I x = 1440 cm 4 = 1, m 4 Maximální průhyb nosníku: δ k = 5 / 384.[(f k l ef 4 )/(E s I x )] = = 5 / 384. [(5, ,775 4 )/(2, , )] = 0,028 m Podmínka spolehlivosti (MSP průhyb) δ k = 0,028 m > δ lim. = 1 / 300 5,755 = 0,019 m (nevyhovuje) Nový návrh: Navrženo: I 200, h = 200 mm, b = 90 mm W x = 214 cm 3, I x = 2140 cm 4 5) POSOUZENÍ ÚNOSNOSTI V OHYBU (MSÚ) Modul průřezu: W x = 214 cm 3 = 2, m 3 Mezní únosnost v ohybu M Rd = W x f yd = 2, = 50, MN.m

116 Podmínka spolehlivosti (MSÚ ohyb) M Rd = 50,29 kn.m > max.m Ed = 34,31 kn.m (vyhovuje) 6) POSOUZENÍ PRŮHYBU (MSP) Konstrukční ocel S235: modul pružnosti: E s = MPa Moment setrvačnosti průřezu: I x = 2140 cm 4 = 2, m 4 Maximální průhyb nosníku: δ k = 5 / 384.[(f k l ef 4 )/(E s I x )] = = 5 / 384. [(5, ,775 4 )/(2, , )] = 0,019 m Podmínka spolehlivosti (MSP průhyb) δ k = 0,019 m = δ lim. = 1 / 300 5,755 = 0,019 m (vyhovuje)

117 OCEL NOSNÍK složený průřez ON.02 Zadání příkladu: Navrhněte a posuďte střešní nosník svařený ze dvou válcovaných profilů tvaru U z oceli S275. Nosník o rozpětí l n = 6,00 m bude prostě podepřený (o.v. l 1 = 3,00 m). Nepřístupná střecha (kat. H), sněhová oblast II. 1) CHARAKTERISTIKY MATERIÁLU Konstrukční ocel S275: charakter. hodnota meze kluzu: f yk = 275 MPa součinitel spolehlivosti materiálu: γ M = 1,00 návrhová hodnota pevnosti: f yd = 275/1,00 = 275 MPa 2a) ZATÍŽENÍ PLOŠNÉ STÁLÉ - SKLADBA KONSTRUKCE [kn.m -2 ] Vrstva - materiál tl.(m) (kn.m -3 ) g k Štěrkový násyp , ,850 Povlaková krytina (PVC) 0, ,120 Pěnové sklo 0, ,200 Střešní deska (ŽB) 0, ,500 Minerální rohož (Isover) 0,080 1,5 0,120 Minerální deska (Isover) 0, ,120 Parotěsná folie (1 kg.m -2 ) - - 0,010 Cementotřískové desky 0, ,225 Celkem 4,145 PROMĚNNÉ UŽITNÉ [kn.m -2 ] Účel - kategorie q k Nepřístupné střechy (kat. H) 0,750 Celkem 0,750 PROMĚNNÉ KLIMATICKÉ [kn.m -2 ] Sníh na střeše (s ks = µ 1. c e. c t. s kz ) s k II. sněhová oblast (s ks = 0,8 1,0 1,0 1,0) 0,800 Celkem 0,800 rozhoduje zatížení sněhem: s k = 0,800 kn.m -2 > q k = 0,750 kn.m -2 2b) ZATÍŽENÍ LINIOVÉ STÁLÉ - SKLADBA KONSTRUKCE [kn.m -1 ] Vrstva - materiál g k Střešní plášť v pruhu 3,000 m (4,145.3,000) 12,44 Vlastní tíha nosníku (odhad) 0,50 Celkem 12,

118 PROMĚNNÉ KLIMATICKÉ [kn.m -1 ] Sníh na střeše s k Sníh v pruhu 3,000 m (0,800.3,000) 2,400 Celkem 2,400 KOMBINACE ZATÍŽENÍ (pruh 3,00 m) f k = g k + q k = 12,94 + 2,40 = 15,34 kn.m -1 f d = g d + q d = (g k.γ G ) + (q k.γ Q ) = = (12,94 1,35)+(2,40 1,50) = 17,47 + 3,60 = 21,07 kn.m -1 3) ÚČINKY ZATÍŽENÍ Reakce v podporách (maximální tečná síla) max.v Ed = 1 / 2 f d l ef = 1 / 2 21,07 6,300 = 66,37 kn Maximální ohybový moment (uprostřed rozpětí) max.m Ed = 1 / 8 f d l ef 2 = 1 / 8 21,07 6,300 2 = 104,53 kn.m 4) NÁVRH PRŮŘEZU (válcovaný profil tvaru U) Nutný modul průřezu: W xd = M Ed / f yd = 104, / 275 = 3, m 3 = 380,1 cm 3 W x1 = W xd / 2 = 380,1/2 = 190,1 cm 3 Navrženo: 2 U 220, h = 220 mm, b 1 = 80 mm W xu = 245 cm 3, I xu = 2690 cm 4 5) POSOUZENÍ ÚNOSNOSTI V OHYBU (MSÚ) Modul průřezu: W x = cm 3 = 490 cm 3 = 4, m 3 Mezní únosnost v ohybu M Rd = W x f yd = 4, = 134, MN.m Podmínka spolehlivosti (MSÚ ohyb) M Rd = 134,80 kn.m > max.m Ed = 104,53 kn.m (vyhovuje) 6) POSOUZENÍ PRŮHYBU (MSP) Konstrukční ocel S275: modul pružnosti: E s = MPa Moment setrvačnosti průřezu: I x = = 5380 cm 4 = 5, m 4 Maximální průhyb nosníku: δ k = 5 / 384.[(f k l ef 4 )/(E s I x )] = = 5 / 384. [(15, ,300 4 )/(2, , )] = 0,028 m Podmínka spolehlivosti (MSP průhyb) δ k = 0,028 m > δ lim. = 1 / 250 6,300 = 0,025 m (nevyhovuje)

119 Nový návrh: Navrženo: 2 U 240, h = 240 mm, b 1 = 85 mm W xu = 300 cm 3, I xu = 3600 cm 4 5) POSOUZENÍ ÚNOSNOSTI V OHYBU (MSÚ) Modul průřezu: W x = cm 3 = 600 cm 3 = 6, m 3 Mezní únosnost v ohybu M Rd = W x f yd = 6, = 165, MN.m Podmínka spolehlivosti (MSÚ ohyb) M Rd = 165,00 kn.m > max.m Ed = 104,63 kn.m (vyhovuje) 6) POSOUZENÍ PRŮHYBU (MSP) Konstrukční ocel S275: modul pružnosti: E s = MPa Moment setrvačnosti průřezu: I x = = 7200 cm 4 = 7, m 4 Maximální průhyb nosníku: δ k = 5 / 384.[(f k l ef 4 )/(E s I x )] = = 5 / 384. [(15, ,300 4 )/(2, , )] = 0,021 m Podmínka spolehlivosti (MSP průhyb) δ k = 0,021 m < δ lim. = 1 / 250 6,300 = 0,025 m (vyhovuje)

120 OCEL NOSNÍK svařovaný průřez ON.03 Zadání příkladu: Navrhněte a posuďte svařovaný střešní nosník průřezu tvaru I z oceli třídy S235. Nosník o rozpětí l n = 7,20 m bude prostě podepřený (o. v. l 1 = 3,60 m). Terasa (kat. C1), sněhová oblast II. 1) CHARAKTERISTIKY MATERIÁLU Konstrukční ocel S235: charakter. hodnota meze kluzu: f yk = 235 MPa součinitel spolehlivosti materiálu: γ M = 1,00 návrhová hodnota pevnosti: f yd = 235/1,00 = 235 MPa 2a) ZATÍŽENÍ PLOŠNÉ STÁLÉ - SKLADBA KONSTRUKCE [kn.m -2 ] Vrstva - materiál tl.(m) (kn.m -3 ) g k Betonová dlažba 0, ,200 Povlaková krytina (IPA) 0, ,130 Střešní deska (ŽB) 0, ,000 Trapézový plech (22,0 kg.m -2 ) 0,220 Minerální rohož (Isover) 0,240 1,5 0,360 Parotěsná folie (1 kg.m -2 ) 0,010 Lamelový podhled (Al) 0,150 Celkem 5,070 PROMĚNNÉ UŽITNÉ [kn.m -2 ] Účel - kategorie q k Terasa (kat. C1) 3,000 Celkem 3,000 PROMĚNNÉ KLIMATICKÉ [kn.m -2 ] Sníh na střeše (s ks = µ 1. c e. c t. s kz ) s k II. sněhová oblast (s ks = 0,8 1,0 1,0 1,0) 0,800 Celkem 0,800 rozhoduje zatížení užitné.: q k = 3,000 kn.m -2 > s k = 0,800 kn.m -2 2b) ZATÍŽENÍ LINIOVÉ STÁLÉ - SKLADBA KONSTRUKCE [kn.m -1 ] Vrstva - materiál g k Střešní plášť v pruhu 3,600 m (5,070.3,600) 18,25 Vlastní tíha nosníku (odhad) 1,00 Celkem 19,

121 PROMĚNNÉ UŽITNÉ [kn.m -1 ] Účel - kategorie q k Terasa v pruhu 3,600 m (3,000.3,600) 10,80 Celkem 10,80 KOMBINACE ZATÍŽENÍ (pruh 2,50 m) f k = g k + q k = 19, ,80 = 30,05 kn.m -1 f d = g d + q d = (g k.γ G ) + (q k.γ Q ) = = (19,25 1,35)+(10,80 1,50) = 25, ,20 = 42,19 kn.m -1 3) ÚČINKY ZATÍŽENÍ Reakce v podporách (maximální tečná síla) max.v Ed = 1 / 2 f d l ef = 1 / 2 42,19 7,560 = 159,48 kn Maximální ohybový moment (uprostřed rozpětí) max.m Ed = 1 / 8 f d l ef 2 = 1 / 8 42,19 7,560 2 = 301,41 kn.m 4) NÁVRH PRŮŘEZU (svařovaný profil tvaru I) Nutný modul průřezu: W xd = M Ed / f yd = 301, / 235 = 12, m 3 = 1282,6 cm 3 Rozměry průřezu (zadáno): výška nosníku = h, výška pásnice h 1 = 1 / 20 h, výška stěny h 2 = 18 / 20 h šířka nosníku b= šířka pásnice b 1 = 1 / 2 h, šířka stěny b 2 = 16 mm Moment setrvačnosti průřezu (pouze pásnice): I xp = I xc -I x0 = 1 / 12 b h 3-1 / 12 b 0 h 3 0 = = 1 / 12 1 / 2.h h 3-1 / 12 1 / 2.h ( 18 / 20 h) 3 =... = 271 / h 4 Modul průřezu (obecně): W xp = I xp / e x = ( 271 / h 4 ) / ( 1 / 2.h) = 271 / h 3 Nutná výška průřezu: h d = 3 (12000.W xd /271) = 3 ( , /271) = 0,384 m Navrženo: h = 400 mm, b = 1 / 2 h = 200 mm h 1 = 1 / 20 h = 20 mm, b 1 = 1 / 2 h = 200 mm h 2 = 18 / 20 h = 360 mm, b 2 = 16 mm Plocha průřezu: A I = 2.A 1 + A 2 = 2.(20 2)+(1,6 36) = 137,6 cm 2 Moment setrvačnosti průřezu (pouze pásnice): I xp = 2.[ 1 / 12 b 1 h 3 1 +A 1 d 2 1 ] = 2.[ 1 / ] = cm 4 I xp = I x -2.I ox = 1 / / = = cm 4 I xp = cm 4 = 28, m 4 Modul průřezu: W xp = I xp / e x = / 20 = 1445,3 cm 3 = 14, m 3 W xp = 271 / h 3 = 271 / = 1445,3 cm 3 = 14, m

STATICKÉ POSOUZENÍ. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ OBSAH STATICKÉ POSOUZENÍ OCELO-DŘEVĚNÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 1.01 SCHÉMA KONSTRUKCE, POPIS ŘEŠENÍ 1.02 ZATÍŽENÍ STŘECHY, ZATĚŽOVACÍ STAVY 1.03 VÝPOČET VNITŘNÍCH SIL - DŘEVO 1.04 VÝPOČET

Více

STATICKÝ VÝPOČET: PŘESTUPNÍ UZEL HULVÁKY 1.ETAPA: obj. SO 01 Sociální zařízení MHD obj. SO 02 Veřejné WC

STATICKÝ VÝPOČET: PŘESTUPNÍ UZEL HULVÁKY 1.ETAPA: obj. SO 01 Sociální zařízení MHD obj. SO 02 Veřejné WC -1- STATICKÝ VÝPOČET: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI PŘESTUPNÍ UZEL HULVÁKY 1.ETAPA: obj. SO 01 Sociální zařízení MHD obj. SO 0 Veřejné WC A) SVISLÉ ZATÍŽENÍ STŘECHY: SKLON: 9 o ; sin 0,156; cos

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování 2 Materiály charakteristiky potřebné pro navrhování 2.1 Úvod Zdivo je vzhledem k velkému množství druhů a tvarů zdicích prvků (cihel, tvárnic) velmi různorodý stavební materiál s rozdílnými užitnými vlastnostmi,

Více

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa Objekt: SO 201 Sanace svahu

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa Objekt: SO 201 Sanace svahu 1 Technická zpráva ke statickému výpočtu... 2 1.1 Identifikační údaje... 2 1.1.1 Stavba... 2 1.1.2 Investor... 2 1.1.3 Projektant... 2 1.1.4 Ostatní... 2 1.2 Základní údaje o zdi... 3 1.3 Technický popis

Více

Úloha 6 - Návrh stropu obytné budovy

Úloha 6 - Návrh stropu obytné budovy 0 V 06 7:4: - 06_Tramovy_strop.sm Úloha 6 - Návrh stropu obytné budovy Zatížení a součinitele: Třída_provozu Délka_trvání_zatížení Stálé zatížení (odhad vlastní tíhy stropu): g k Užitné zatížení: Užitné

Více

10.1 Úvod. 10.2 Návrhové hodnoty vlastností materiálu. 10 Dřevo a jeho chování při požáru. Petr Kuklík

10.1 Úvod. 10.2 Návrhové hodnoty vlastností materiálu. 10 Dřevo a jeho chování při požáru. Petr Kuklík 10 10.1 Úvod Obecná představa o chování dřeva při požáru bývá často zkreslená. Dřevo lze zapálit, může vyživovat oheň a dále ho šířit pomocí prchavých plynů, vznikajících při vysoké teplotě. Proces zuhelnatění

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení stavby

Více

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB 1 Obsah: 1. statické posouzení dřevěného krovu osazeného na ocelové vaznice 1.01 schema konstrukce 1.02 určení zatížení na krokve 1.03 zatížení kleštin (zatížení od 7.NP) 1.04 vnitřní síly - krokev, kleština,

Více

PŘÍKLADY PŮSOBENÍ A VÝPOČTU ZATÍŽENÍ VLASTNÍ TÍHOU:

PŘÍKLADY PŮSOBENÍ A VÝPOČTU ZATÍŽENÍ VLASTNÍ TÍHOU: PŘÍKLADY PŮSOBENÍ A VÝPOČTU ZATÍŽENÍ VLASTNÍ TÍHOU: Vykreslete zatížení zadaných prutů od vlastní tíhy, jsou-li rozměry průřezu b,h [m], objemová hmotnost ρ [kg.m -3 ] a tíhové zrychlení a g [m.s -2 ]

Více

PS III. 2015-2016 6.cvičení PODLAHY PODLAHY

PS III. 2015-2016 6.cvičení PODLAHY PODLAHY PODLAHY ing. Bedřiška Vaňková str.1 /29 28.11..2015 PODLAHA - POVRCHOVÁ (horní) ČÁST STROPU, HRUBÉ STAVBY - se stropem spolupůsobí (statika, izolace: akustická, tepelná, požární) - zpravidla VÍCEVRSTVÁ

Více

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák Riegrova 44, 612 00 Brno Sdružení tel. 541 245 286, 605 323 416 email: zak.apk@arch.cz Investor : Stavba : Objekt : Jihomoravský kraj Brno, Žerotínovo nám. 3/5, PSČ

Více

1 Kombinace zatížení EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí

1 Kombinace zatížení EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí 1 Kombinace zatížení EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí 1.1 Mezní stav únosnosti (STR/GEO) Základní kombinace zatížení (EN 1990, rce 6.10) j 1 G, j Gk, j " + " P P " + " Q, 1 Qk, 1" + " Q,iψ 0,i i> 1

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 7. PODLAHY I. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení

Více

Beton. Be - ton je složkový (kompozitový) materiál

Beton. Be - ton je složkový (kompozitový) materiál Fakulta stavební VŠB TUO Be - ton je složkový (kompozitový) materiál Prvky betonových konstrukcí vlastnosti materiálů, pracovní diagramy, spolupůsobení betonu a výztuže Nejznámějším míchaným nápojem je

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA SADA 3 NAVRHOVÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH PRVKŮ 12. DESKA JEDNOSTRANNĚ VETKNUTÁ - KONZOLA + OSAMĚLÉ BŘEMENO DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL PROJEKTU: SŠS JIHLAVA ŠABLONY REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Více

YQ U PROFILY, U PROFILY

YQ U PROFILY, U PROFILY YQ U PROFILY, U PROFILY YQ U Profil s integrovanou tepelnou izolací Minimalizace tepelných mostů Jednoduché ztracené bednění monolitických konstrukcí Snadná a rychlá montáž Norma/předpis ČSN EN 771-4 Specifikace

Více

Hodnoty fyzikálních veličin vybraných stavebních materiálů

Hodnoty fyzikálních veličin vybraných stavebních materiálů Hodnoty fyzikálních veličin vybraných stavebních materiálů Hodnoty Normové Výpočtové Měrná Objemová Součinitel tepelná Faktor Součinitel hmotnost difuze kapacita v difuzního tepelné v suchém vodní Položka

Více

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Č Ž Í Ř Í Ď ý á ÍÚ ř á á č É č á ě ň é Č ř é ě á ř á Š ř á áí ř áž Í í á á ě á á á é á á Í ř é á Ťř é á ář Í á Í é Í é í Ž Ýý č č ú Í ž éí á é é ý Í ú ýé Í í ě ř í Í š č č Í Ž č ééí ý ž á ř ýú á á ří é

Více

10 Navrhování na účinky požáru

10 Navrhování na účinky požáru 10 Navrhování na účinky požáru 10.1 Úvod Zásady navrhování konstrukcí jsou uvedeny v normě ČSN EN 1990[1]; zatížení konstrukcí je uvedeno v souboru norem ČSN 1991. Na tyto základní normy navazují pak jednotlivé

Více

ORGANIZAČNÍ A STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI

ORGANIZAČNÍ A STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 1. cvičení ORGANIZAČNÍ A STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI Podmínky pro uznání části Konstrukce aktivní účast ve cvičeních, předložení výpočtu zadaných příkladů. Pomůcky pro práci ve cvičeních psací potřeby a kalkulačka.

Více

Tloušťka stojiny t [mm] I-OSB 08 45/200 10804520 200. I-OSB 08 58/240 10805824 58 x 38

Tloušťka stojiny t [mm] I-OSB 08 45/200 10804520 200. I-OSB 08 58/240 10805824 58 x 38 STANDARDNÍ VÝROBNÍ PROGRAM: I-OSB nosníky z programu standardní výroby Vám můžeme nabídnout k okamžité expedici v závislosti dle počtu objednaných kusů a skladových zásob. V tomto programu naleznete sortiment

Více

BH 52 Pozemní stavitelství I

BH 52 Pozemní stavitelství I BH 52 Pozemní stavitelství I Svislé nosné konstrukce - stěny Zděné nosné stěny Cihelné zdivo Tvárnicové zdivo Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. Svislé nosné konstrukce - stěny Základní požadavky a) mechanická odolnost

Více

170.01 Skladby konstrukcí. Skladby podlahových konstrukcí. Podlahové konstrukce 1.NP. tloušťka prvku rozvinutá šířka (mm)

170.01 Skladby konstrukcí. Skladby podlahových konstrukcí. Podlahové konstrukce 1.NP. tloušťka prvku rozvinutá šířka (mm) Skladby podlahových konstrukcí Podlahové konstrukce 1.NP PO/101 PO/102 Vyrovnávací vrstva v betonových jádrech Vyrovnávací vrstva v betonových jádrech Vyrovnávací vrstva z lehčeného betonu (např. Liaporbeton)

Více

D.1.1.a.02 MATERIÁLOVÉ STANDARDY

D.1.1.a.02 MATERIÁLOVÉ STANDARDY NÁSTAVBA OBJEKTU E II.ETAPA DISPOZIČNÍ ÚPRAVY 5.NP na pozemku p.č.25/2 v katastrálním území České Budějovice 7 D.1.1.a.02 MATERIÁLOVÉ STANDARDY DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY

Více

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků. human touch. Cihly. Stvořené pro člověka.

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků. human touch. Cihly. Stvořené pro člověka. Konstrukční řešení POROTHERM Katalog výrobků human touch Cihly. Stvořené pro člověka. OBSAH POROTHERM CB str. 4 5 broušené cihly CB malty POROTHERM Si str. 6 7 superizolační cihly POROTHERM P+D str. 8

Více

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2016

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2016 Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2016 Seznam-skupinapodskup. Název skupiny výrobků Název podskupiny výrobků přešlo pod CPR zcela / částečně 01_01_01 Cement

Více

Cihelné bloky HELUZ tl. zdiva 14 až 8 cm 90

Cihelné bloky HELUZ tl. zdiva 14 až 8 cm 90 Cihelné bloky HELUZ tl. zdiva 14 až 8 cm 90 2015-03-01 / Strana 89 Cihelné bloky HELUZ pro vnitřní nosné i nenosné zdivo. Cihelné bloky HELUZ tl. zdiva 14 až 8 cm HELUZ 14 broušená nebroušená Výrobní závod

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 06.05.2015

KRYCÍ LIST SOUPISU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 06.05.2015 č É č á č ě ř í ř á á á ř ě č š í ř ř ě áž í á í í á í ě č é á í í á á ř é á ě č š í ř č é ě čí á ě ě ěř é č ř á í ž čí á í í í čí á ížá á ů á č é á ě čá í á á í é áž č í ář í á éí ě ě á í ž č ž š á í

Více

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2015

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2015 Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2015 Seznam-skupina-podskup. zcela / částečně Název skupiny výrobků Název podskupiny výrobků přešlo pod CPR 01_01_01

Více

2 Materiály, krytí výztuže betonem

2 Materiály, krytí výztuže betonem 2 Materiály, krytí výztuže betonem 2.1 Beton V ČSN EN 1992-1-1 jsou běžné třídy betonu (C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C30/37, C35/45, C40/50, C45/55, C50/60) rozšířeny o tzv. vysokopevnostní třídy (C55/67,

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Diplomová práce BYTOVÝ DŮM D.1.2.3. STATICKÝ VÝPOČET Vypracovala: Vedoucí práce K134: Ing. Anna Kuklíková,

Více

Obr. 1 Stavební hřebík. Hřebíky se zarážejí do dřeva ručně nebo přenosnými pneumatickými hřebíkovačkami.

Obr. 1 Stavební hřebík. Hřebíky se zarážejí do dřeva ručně nebo přenosnými pneumatickými hřebíkovačkami. cvičení Dřevěné konstrukce Hřebíkové spoje Základní pojmy. Návrh spojovacího prostředku Na hřebíkové spoje se nejčastěji používají ocelové stavební hřebíky s hladkým dříkem kruhového průřezu se zápustnou

Více

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 25.6.2010 Úřední věstník Evropské unie C 167/1 IV (Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 89/106/EHS ze dne

Více

STATICKÝ VÝPOČET. Příloha č. 01 VYBUDOVÁNÍ FOTOLITOGRAFIE 7.NP. SO 01.2 Statika - podpurné konstrukce jednotek VZT. Investor: Zpracovatel části:

STATICKÝ VÝPOČET. Příloha č. 01 VYBUDOVÁNÍ FOTOLITOGRAFIE 7.NP. SO 01.2 Statika - podpurné konstrukce jednotek VZT. Investor: Zpracovatel části: STATICKÝ VÝPOČET K dokumentaci pro výběr dodavatele Příloha č. 01 Stavba: Část: Objednatel: Investor: Zpracovatel části: Zodpovědný projektant : Vypracoval: VYBUDOVÁNÍ FOTOLITOGRAFIE 7.NP SO 01.2 Statika

Více

Malta je podobný materiál jako beton, liší se však velikostí horní frakce plniva (zpravidla max. 4 mm).

Malta je podobný materiál jako beton, liší se však velikostí horní frakce plniva (zpravidla max. 4 mm). Malta je podobný materiál jako beton, liší se však velikostí horní frakce plniva (zpravidla max. 4 mm). Malta je tvořena plnivem, pojivem a vodou a přísadami. Malta tvrdne hydraulicky, teplem, vysycháním

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ CZK 0,00. Cena s DPH. Stránka 1 z 45 0,00. Cena bez DPH. 15-SO141 Rekonstrukce dojírny

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ CZK 0,00. Cena s DPH. Stránka 1 z 45 0,00. Cena bez DPH. 15-SO141 Rekonstrukce dojírny REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 15-SO141 Rekonstrukce dojírny KSO: CC-CZ: Místo: Vysoké Studnice Datum: 15.4.2016 Zadavatel: LUKA, a.s., Vysoké Studnice IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ:

Více

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 24.8.2011 Úřední věstník Evropské unie C 246/1 IV (Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 89/106/EHS ze dne

Více

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU Vypracoval: Zodp. statik: Datum: Projekt: Objednatel: Marek Lokvenc Ing.Robert Fiala 07.01.2016 Zastínění expozice gibonů ARW pb, s.r.o. Posudek proveden dle: ČSN EN

Více

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: KSO: CC-CZ: Místo: Černošice Datum: 16.3.2016 Zadavatel: IČ: 00241121 Město Černošice, Riegerova 1209, 25228 Černošice Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Více

NÁVRH OPĚRNÉ ZDI V ULICI HUSOVA PŘED Č.P.40. Pozemky p.č. 557 KÚ Dobrovice (627470) D. D O K U M E N T A C E O B J E K T Ů A T E C H N I C K Ý C H A

NÁVRH OPĚRNÉ ZDI V ULICI HUSOVA PŘED Č.P.40. Pozemky p.č. 557 KÚ Dobrovice (627470) D. D O K U M E N T A C E O B J E K T Ů A T E C H N I C K Ý C H A D.1.2. Akce: NÁVRH OPĚRNÉ ZDI V ULICI HUSOVA PŘED Č.P.40 Místo stavby: Město Dobrovice Pozemky p.č. 557 KÚ Dobrovice (627470) Investor: Město Dobrovice Palacké náměstí 28 294 41, Dobrovice IČ: 00237663

Více

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ Vypracoval: Zodp. statik: Datum: Projekt: Objednatel: Marek Lokvenc Ing.Robert Fiala 07.01.2016 Zastínění expozice gibonů ARW pb, s.r.o. Posudek proveden dle: ČSN EN

Více

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 011 311231114 Podezdění trap.plechů plnými cihlami m3 5,200

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 011 311231114 Podezdění trap.plechů plnými cihlami m3 5,200 ZADÁNÍ Stavba: Výměna krovu-vyuřití podkroví Objekt: Datum: 7.12.2008 Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 HSV Práce a dodávky

Více

Jihomoravský kraj Hejtman Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Jihomoravský kraj Hejtman Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Jihomoravský kraj Hejtman Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 113403/2012 Sp. zn.: S-JMK 114131/2010 OINV Vyřizuje: Mgr. Rumlová Telefon: 541 651 245 Počet listů: 8 Počet

Více

Šumperáček Vinný sklep e.č. 17 Úvaly u Valtic

Šumperáček Vinný sklep e.č. 17 Úvaly u Valtic LEGENDA POVRCHŮ: a hlazená tepelně izolační omítka 7, 430 b c TiZn plech střešní krytina PVC folie DEKPlan 76 tl. 1,5 mm d okenice c 5,110 1600 4,860 posuvná okenice 910 d 910 d kovová síť na vnější straně

Více

z a pravidly platnými pro konkrétn

z a pravidly platnými pro konkrétn Úvod Dodávka Izolační prvky LINITHERM se dodávají na paletách. Při vykládce a transportu na staveniti je nutno s nimi zacházet s náležitou opatrností. Při vech pracích (pokládka ap.) se musí dbát na to,

Více

Základní funkce a požadavky

Základní funkce a požadavky PODLAHY Základní funkce a požadavky Podlahy jsou jedno nebo vícevrstvé konstrukce uložené na vrchní ploše podkladu (stropní konstrukce apod.) za účelem dosažení žádoucích technických vlastností podle požadovaného

Více

Produktový list BSH CECO

Produktový list BSH CECO Produktový list BSH CECO Základní popis Vrstvený lepený hranol v dřevině smrk (Picea abies), přímý, vyrobeno na zakázku v SRN firmou NORDLAM GmbH dle EN 386/14080 jako výrobek certifikovaný prodávajícím

Více

PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE

PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE Vodorovné nosné konstrukce Rozdělení z funkčního hlediska na konstrukce: A/ Stropní rozdělují budovu po výšce, B/ Převislé - římsy, balkony, arkýře, apsidy, pavlače apod.,

Více

11. Omítání, lepení obkladů a spárování

11. Omítání, lepení obkladů a spárování 11. Omítání, lepení obkladů a spárování Omítání, lepení obkladů a spárování 11.1 Omítání ve vnitřním prostředí Pro tyto omítky platí EN 998-1 Specifikace malt pro zdivo Část 1: Malty pro vnitřní a vnější

Více

MONTÁŽNÍ A KONSTRUKČNÍ LEPIDLA

MONTÁŽNÍ A KONSTRUKČNÍ LEPIDLA 37 38 MONTÁŽNÍ A KONSTRUKČNÍ PUROCOL Vysoce kvalitní polyuretanové lepidlo s velmi vysokou lepicí silou. Po vytvrzení je transparentní a vysoce vodovzdorné D4 (ČSN EN 204). Nezanechává skvrny a lze použít

Více

Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně "

Harmonogram postupu prací stavby:  Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně " Objekt Rok,měsíc, týden 08/2012 09/2012 10/2012 11/2012 12/2012 01/2013 02/2013 03/2013 Název 31 32 33 34 35 36 37 38

Více

STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK

STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: FYZIKA PRVNÍ MGR. JÜTTNEROVÁ 21. 4. 2013 Název zpracovaného celku: STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK Pevné látky dělíme na látky: a) krystalické b) amorfní

Více

Evropské technické schválení ETA-07/0087

Evropské technické schválení ETA-07/0087 Německý institut pro stavební techniku Veřejnoprávní instituce Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Deutschland Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Z m

Více

R-05 MOST V UL. PRVOMÁJOVÁ PŘEPOČET ZATÍŽITELNOSTI MOSTU PO OPRAVĚ

R-05 MOST V UL. PRVOMÁJOVÁ PŘEPOČET ZATÍŽITELNOSTI MOSTU PO OPRAVĚ R-05 MOST V UL. PRVOMÁJOVÁ PŘEPOČET ZATÍŽITELNOSTI MOSTU PO OPRAVĚ únor 2014 Ing. P. Milek Obsah : 1. Průvodní zpráva ke statickému výpočtu... 3 1.1. Úvod... 3 1.2. Identifikační údaje stavby... 3 1.3.

Více

1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA TPROJEKT Lanžhotská 3448/2 690 02 Břeclav Tel : 530 502 440 GSM:774 03 03 30 www.tprojekt.cz IČO : 14672316 Bank.spoj: KB Břeclav č.ú.: 120149-651/ 100 e-mail atelier@tprojekt.cz

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ MECHANIKY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL MECHANICS STATICKÉ ŘEŠENÍ KONSTRUKCÍ DŘEVĚNÝCH

Více

PLÁŠŤOVÉ PŮSOBENÍ TENKOSTĚNNÝCH KAZET

PLÁŠŤOVÉ PŮSOBENÍ TENKOSTĚNNÝCH KAZET ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Doktorský studijní program: STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ Studijní obor: POZEMNÍ STAVBY Ing. Jan RYBÍN THE STRESSED SKIN ACTION OF THIN-WALLED LINEAR TRAYS

Více

Suché podlahy Knauf 06/2010. Suchá podlaha Knauf F 146 Rychlá, jednoduchá podlaha pro každého

Suché podlahy Knauf 06/2010. Suchá podlaha Knauf F 146 Rychlá, jednoduchá podlaha pro každého Suché podlahy Knauf 06/2010 Suchá podlaha Knauf F 146 Rychlá, jednoduchá podlaha pro každého Suchá podlaha Knauf F 146 charakteristika Rozsah použití /praktické rady Rozměry elementů Knauf F 146 suchá

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu JKSO: CC-CZ: Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: 20.07.2015 Objednavatel: Obec Starý Vestec Zhotovitel: Projektant:

Více

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa do 15.2.2016

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa do 15.2.2016 List obsahuje: 1) Rekapitulace zakázky 2) Rekapitulace objektů zakázky a soupisů prací REKAITULACE ZAKÁZKY Kód: Zakázka: O--120 Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1.

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

Snadná manipulace Nízká hmotnost Vysoká únosnost při spřažení s nadezdívkou Minimalizace tepelných mostů

Snadná manipulace Nízká hmotnost Vysoká únosnost při spřažení s nadezdívkou Minimalizace tepelných mostů PLOCHÉ PŘEKLADY Snadná manipulace Nízká hmotnost Vysoká únosnost při spřažení s nadezdívkou Minimalizace tepelných mostů Vysoká přesnost Výborná požární odolnost Podklad pro povrchové úpravy shodný se

Více

AO 212 Centrum stavebního inženýrství, a.s

AO 212 Centrum stavebního inženýrství, a.s AO 212 Centrum stavebního inženýrství, a.s (Autorizace podle 163/2002 Sb. ve znění 312/2005 Sb., číslo rozhodnutí o autorizaci 4/2003+20/2003+35/2006) Žadateli Centrum stavebního inženýrství a. s., Pražská

Více

FATRAFOL TRADICE - KVALITA - ZKUŠENOSTI HYDROIZOLAČNÍ FÓLIOVÉ SYSTÉMY STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM

FATRAFOL TRADICE - KVALITA - ZKUŠENOSTI HYDROIZOLAČNÍ FÓLIOVÉ SYSTÉMY STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM 1 FATRAFOL HYDROIZOLAČNÍ FÓLIOVÉ SYSTÉMY ZEMNÍ HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM HYDROIZOLACE PRO PLAVECKÉ BAZÉNY a FÓLIE PRO ZAHRADNÍ JEZÍRKA TRADICE - KVALITA - ZKUŠENOSTI 2 TRADICE -

Více

Centrum stavebního inženýrství a.s. certifikační orgán na výrobky Pražská 16, 102 21 Praha 10 Hostivař

Centrum stavebního inženýrství a.s. certifikační orgán na výrobky Pražská 16, 102 21 Praha 10 Hostivař Akreditovaný subjekt podle ČSN EN 17065:2013: List 1 z 35 Pracoviště certifikačního orgánu: pořadové název pracoviště adresa pracoviště 1 Pracoviště Praha Pražská 16, 102 00 Praha 10- Hostivař 2 Pracoviště

Více

Hliníkové konstrukce požární návrh

Hliníkové konstrukce požární návrh Hliníkové konstrukce požární návrh František Wald Zdeněk Sokol, 17.2.25 1 2 Obsah prezentace Úvod Teplotní vlastnosti Mechanické vlastnosti Přestup tepla do konstrukce Analýza prvků Kritická teplota Tlačené

Více

POUŽITÍ OSB SUPERFINISH VE STAVEBNICTVÍ

POUŽITÍ OSB SUPERFINISH VE STAVEBNICTVÍ POUŽITÍ OSB SUPERFINISH VE STAVEBNICTVÍ 6 6 A1/ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ A2/ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ 6 6 B1/ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ B2/ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ 6 6 C/ KONSTRUKCE OBVODOVÉ

Více

S01. OZN. NÁZEV TL. [mm] PO Rw [db] U [W/m 2 K] - 0,152

S01. OZN. NÁZEV TL. [mm] PO Rw [db] U [W/m 2 K] - 0,152 S01 PODLAHA NA TERÉNU DLAŽBA ZÁDVĚŘÍ, CHODBA, SKLAD, TECHNICKÁ MÍSTNOST 220 KERAMICKÁ DLAŽBA LEPIDLO LITÝ POTĚR Samonivelační anhydritový potěr (rovinatost vrstvy ± 2 mm na 2 m lati), např. Cemix C20 PODLAHOVÉHO

Více

PROFILY S VLNITOU STOJINOU POMŮCKA PRO PROJEKTANTY A ODBĚRATELE WT PROFILŮ

PROFILY S VLNITOU STOJINOU POMŮCKA PRO PROJEKTANTY A ODBĚRATELE WT PROFILŮ Průběžná 74 100 00 Praha 10 tel: 02/67 31 42 37-8, 02/67 90 02 11 fax: 02/67 31 42 39, 02/67 31 53 67 e-mail:kovprof@ini.cz PROFILY S VLNITOU STOJINOU POMŮCKA PRO PROJEKTANTY A ODBĚRATELE WT PROFILŮ verze

Více

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY P R O J E K Č N Í K A N C E L Á Ř I N G. P A V E L Š E D I V Ý A N T. D V O Ř Á K A 8 9, 6 7 5 7 1 N Á M Ě Š Ť N A D O S L A V O U e - m a i l : s e d i v y. p a v e l @ s e z n a m. c z t e l. 5 6 8 6

Více

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68 REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 470714 Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 KSO: CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum: 30.6.2015 Zadavatel: Městská část Paraha 20, Jívanská 647/10, 193

Více

Stavební hmoty. Přednáška 9

Stavební hmoty. Přednáška 9 Stavební hmoty Přednáška 9 Autoklávované výrobky Autoklávování propařování za zvýšeného tlaku a teploty (nad 100 C) ve speciálních nádobách = autoklávech hydrotermální vytvrzování silikátových výrobků

Více

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: Název stavby : Bytový (Rodinný) dům Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 Okres Charakter stavby Účel stavby : Ostrava : Novostavba (Rekonstrukce) : Stavba

Více

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace Název zakázky: Zateplení sportovní haly, Petřivalského 3 v Přerově Název dokumentace Zodpovědný projektant Ing. Volek Petr D.1.1 Architektonicko

Více

3. Způsoby namáhání stavebních konstrukcí

3. Způsoby namáhání stavebních konstrukcí 3. Způsoby namáhání stavebních konstrukcí Každému přetvoření stavební konstrukce odpovídá určitý druh namáhání, který poznáme podle výslednice vnitřních sil ve vyšetřovaném průřezu. Lze ji obecně nahradit

Více

+23,895 +23,895 Odvětrání garáží, kuchyně, A A

+23,895 +23,895 Odvětrání garáží, kuchyně, A A s B1 B1 +24,450 +23,930 1% B2 +24,450 +23,930 +24,450 +24,450 +23,930 +24,450 +23,930 +24,450 +23,930 +24,450 +23,930 +24,450 85 1% 3845 3845 350 350 4820 5950 5 855 6 510 350 12 17730 25380 vpust PVC,

Více

Konstrukční systémy II

Konstrukční systémy II Konstrukční systémy II Stěnové systémy Ing. Petr Suchánek, Ph.D. Svislé nosné konstrukce stěny společně s vodorovnými nosnými konstrukcemi tvoří rozhodující část konstrukčního systému Funkční požadavky

Více

OBJEKT: STAVEBNÍ ÚPRAVY HOTEL SLAVIE DUBÁ, OPRAVA SÁLU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ, STAVEBNÍ ČÁST II. ETAPA OBSAH: STAVEBNÍ ÚPRAVY SÁLU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKT: STAVEBNÍ ÚPRAVY HOTEL SLAVIE DUBÁ, OPRAVA SÁLU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ, STAVEBNÍ ČÁST II. ETAPA OBSAH: STAVEBNÍ ÚPRAVY SÁLU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT VYPRACOVAL SPOLUPRÁCE INVESTOR MARTIN VOLEJNÍK MARTIN VOLEJNÍK ING. RADKA VALÁŠKOVÁ MĚSTO DUBÁ MARTIN VOLEJNÍK PROJEKCE PLZEŇSKÁ 215/445B, PRAHA 5 : +420 607 627 180 E-mail : martin.volejnik@seznam.cz

Více

Strana: 1/7 Nahrazuje: FK 008 ze dne 01.02.2015 Vypracoval: Jiří Hoffmann Vydání: 5 Schválil dne: 01.08.2015 František Klípa

Strana: 1/7 Nahrazuje: FK 008 ze dne 01.02.2015 Vypracoval: Jiří Hoffmann Vydání: 5 Schválil dne: 01.08.2015 František Klípa Strana: 1/7 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah platnosti (1) Tato technická specifikace platí pro výrobu, kontrolu, dopravu, skladování a objednávání za studena tvářených drátů pro výztuž do betonu ozn. B500A-G,

Více

Zavěšené podhledy z desek na různých nosných konstrukcích s požární odolností 30-180 minut. nehořlavé desky KL GB 01

Zavěšené podhledy z desek na různých nosných konstrukcích s požární odolností 30-180 minut. nehořlavé desky KL GB 01 Zavěšené podhledy z desek na různých nosných konstrukcích s požární odolností 30-180 minut nehořlavé desky KL GB 01 Velmi lehká a pevná nehořlavá deska vyrobena z vermikulitu a anorganického pojiva, -potažena

Více

4. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

4. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 4. přednáška OCELOVÉ KOSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger VZPĚRÁ ÚOSOST TLAČEÝCH PRUTŮ 1) Centrický tlak - Vzpěrná únosnost

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES PROJEKT ZASTŘEŠENÍ

Více

Předběžný Statický výpočet

Předběžný Statický výpočet ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Předběžný Statický výpočet Stomatologická klinika s bytovou částí v Praze 5 Bakalářská práce Jan Karban Praha,

Více

ČSN 73 0821. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS xxxxxxx; xxxxxxx Červenec 2005. Požární bezpečnost staveb Požární odolnost stavebních konstrukcí

ČSN 73 0821. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS xxxxxxx; xxxxxxx Červenec 2005. Požární bezpečnost staveb Požární odolnost stavebních konstrukcí ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS xxxxxxx; xxxxxxx Červenec 2005 Požární bezpečnost staveb Požární odolnost stavebních konstrukcí ČSN 73 0821 Fire protection of buildings Fire resistance of engineering struktures

Více

9 Spřažené desky s profilovaným plechem v pozemních stavbách

9 Spřažené desky s profilovaným plechem v pozemních stavbách 9 Spřažené desky s profilovaným plechem v pozemních stavbách 9.1 Všeobecně 9.1.1 Rozsah platnosti Tato kapitola normy se zabývá spřaženými stropními deskami vybetonovanými do profilovaných plechů, které

Více

Mn max. P max. Mezní úchylky pro rozbor hotového výrobku % hmot. Označení oceli Pevnostní vlastnosti Zkouška rázem v ohybu

Mn max. P max. Mezní úchylky pro rozbor hotového výrobku % hmot. Označení oceli Pevnostní vlastnosti Zkouška rázem v ohybu Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - technické dodací podmínky. Část 1 - Trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při okolní teplotě. Způsob výroby a dodávaný stav Chemické

Více

7 Prostý beton. 7.1 Úvod. 7.2 Mezní stavy únosnosti. Prostý beton

7 Prostý beton. 7.1 Úvod. 7.2 Mezní stavy únosnosti. Prostý beton 7 Prostý beton 7.1 Úvod Konstrukce ze slabě vyztuženého betonu mají výztuž, která nesplňuje podmínky minimálního vyztužení, požadované pro železobetonové konstrukce. Způsob porušení konstrukcí odpovídá

Více

Kovy a kovové výrobky pro stavebnictví

Kovy a kovové výrobky pro stavebnictví Kovy a kovové výrobky pro stavebnictví Rozdělení kovů kovy železné železo, litina, ocel kovy neželezné hliník, měď, zinek, olovo, cín a jejich slitiny 1. Železo a jeho slitiny výroba železa se provádí

Více

Slepý rozpočet. zřízení hydroizolace - boční stěny:(0,95+0,75)/2*(1,55-0,23)*(1,0+2,0)

Slepý rozpočet. zřízení hydroizolace - boční stěny:(0,95+0,75)/2*(1,55-0,23)*(1,0+2,0) Díl: 1 Zemní práce 1 1396112R Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 odebrání v celé ploše sálu (vč. 13,14), hl. 23cm: m3 66,11 *,23 + 1/2 hloubky "niky" do m.č. 17:2,55*,25*4*,23 *,23,59,36 odkop

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY. S Y K Y a S Y K F Y. č. TP 31.30.13 - KD - 02/97. Kabely pro vnitřní instalace a propojení typu

TECHNICKÉ PODMÍNKY. S Y K Y a S Y K F Y. č. TP 31.30.13 - KD - 02/97. Kabely pro vnitřní instalace a propojení typu TECHNICKÉ PODMÍNKY č. TP 31.30.13 - KD - 02/97 Kabely pro vnitřní instalace a propojení typu S Y K Y a S Y K F Y Děčín, září 1997 O B S A H ÚVOD...1 1. všeobecně...1 strana 1.1 Značení kabelů...1 1.2

Více

TEMA KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ S.R.O. STATICKÉ PARAMETRY

TEMA KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ S.R.O. STATICKÉ PARAMETRY TEMA KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ S.R.O. STATICKÉ PARAMETRY 1.ČÁST NIL 16, 18, 20, 22, NIL EX 16, 18, 20, 22,25 NIL EX R 18, 20, 22, NIL EX Y-G 20,24, NIL EX SM 16,18,20,22,25 Vypracoval: Ing. Antonín Stejskal Datum:

Více

Únosnosti stanovené níže jsou uvedeny na samostatné stránce pro každý profil.

Únosnosti stanovené níže jsou uvedeny na samostatné stránce pro každý profil. Směrnice Obsah Tato část se zabývá polyesterovými a vinylesterovými konstrukčními profily vyztuženými skleněnými vlákny. Profily splňují požadavky na kvalitu dle ČSN EN 13706. GDP KORAL s.r.o. může dodávat

Více

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015 KRYCÍ LIST SOUHRNU Název stavby V. ZŠ TŘINEC, KOPERNÍKOVA 969 - REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY JKSO 801 32 Název objektu SOUHRNNÁ REKAPITULACE STAVBY EČO Název části Místo Třinec IČ DIČ Objednatel Projektant

Více

4. Tenkostěnné za studena tvarované prvky. Návrh na únavu OK.

4. Tenkostěnné za studena tvarované prvky. Návrh na únavu OK. 4. Tenkostěnné za studena tvarované prvky. Návrh na únavu OK. Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, navrhování z hlediska MSÚ a MSP. Návrh na únavu: zatížení, Wöhlerův přístup a

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Stavba: Stavebník: Rodinný dům RD19z Plutos stavba na parc. 647/30 a 647/74, k.ú. Sluštice novostavba Rudolf Neumann a Jana Neumannová, Konstantinova 34, Praha 4 - Chodov,

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

I. TECHNICKÁ ZPRÁVA. a) Seznam použitých podkladů

I. TECHNICKÁ ZPRÁVA. a) Seznam použitých podkladů I. TECHNICKÁ ZPRÁVA a) Seznam použitých podkladů Pro vypracování požárně bezpečnostního řešení stavby byly použity následující podklady: Zadávací podklady: 1. Požárně bezpečnostní řešení - Ing. Pavel Šebesta,

Více