RADIOVÁ SPÍNACÍ ZÁSUVKA FS20ST

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RADIOVÁ SPÍNACÍ ZÁSUVKA FS20ST"

Transkript

1 NÁVOD K OBSLUZE 2 Aby se zařízení zachovalo tomto v stavu a zajistil jeho bezpečný provoz, je třeba abyste dodržovali tento návod k obsluze! Před uvedením produktu do provozu si kompletně přečtěte návod k obsluze, dbejte všech bezpečnostní upozornění a pokynů k obsluze! Všechny obsažené firemní názvy a označení produktů jsou výrobními značkami příslušného vlastníka. Všechna práva jsou vyhrazena. Obj. č.: RADIOVÁ SPÍNACÍ ZÁSUVKA FS20ST Obj. č.: Zastrčte jednoduše radiovou spínací zásuvku do stávající síťové zásuvky a připojte svítidla, ventilátory nebo jiné elektropřístroje na radiovou spínací zásuvku - hotovo! Již můžete prostřednictvím vašeho radiového spínacího systému FS20 nebo pomocí radiové domovní centrály FHZ 1000 na dálku zapínat připojené spotřebiče. Navíc je možná i obsluha přímo na spínací zásuvce. Včetně časovací funkce se zapínací dobou od 1 s do 4,25 hodin. Spínací výkon max. 230 V/AC 16 A (3680 VA). Rozměry: (Š x V x H) 68 x 39 x 132 mm (bez konektoru). Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny ohledně uvedení zařízení do provozu a jeho obsluhy. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze. Ponechte si proto tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! ÚVOD Vážený zákazníku, Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Výrobek je testován na elektromagnetickou slučitelnost a splňuje požadavky platných evropských a národních směrnic. Shoda byla prokázána; odpovídající podklady jsou uloženy u výrobce. 1. ÚČEL POUŽITÍ Radiová spínací zásuvka FS20ST slouží výhradně pro provoz ve spojení s radiovým spínacím systémem FS20. Prostřednictvím vysílačů tohoto radiového spínacího systému může být spotřebič, připojený na radiové spínací zásuvce, rádiově (bezdrátově) zapnut nebo vypnut. Dále je integrována programovatelná časovací funkce. Jiné použití, než je v předchozím textu popsáno, vede k poškození tohoto produktu. Kromě toho je to spojené s nebezpečím, jako je např. elektrický zkrat, požár elektrický úder, apod. Celkový produkt nesmí být pozměňován popř. přestavován a kryt otevírán. Bezpodmínečně musí být dodržovány bezpečnostní a montážní upozornění tohoto návodu k obsluze. 2. ROZSAH DODÁVKY Radiová spínací zásuvka Návod k obsluze 3. CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI A TECHNICKÉ ÚDAJE Napájení prostřednictvím zásuvky síťového napětí Příkon: ca. 0,5 W Spínací výkon: max W (230 V /16 A) Programovatelný spínací čas: 1 sekunda až 270 minut (= 4 h 30 min.) Paměťová jednotka i bez napájení (např. při přepnutí radiové spínací zásuvky nebo při skladování) Vysílací frekvence: 868,35 MHz Modulace: AM Dosah: až 100 m (ve volném poli) 4. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 3 Vzniknou-li škody nedodržením tohoto návodu k obsluze, zaniká nárok na záruku! Neručíme za následné škody, které by z toho vyplynuly! Neodpovídáme za věcné škody nebo úrazy osob, které byly způsobeny neodborným zacházením nebo nedodržováním bezpečnostních předpisů. V těchto případech zaniká jakýkoliv nárok na záruku! Nepoužívejte tento produkt v nemocnicích nebo ve zdravotnických zařízeních. Ačkoliv rádiový spínací systém vysílá jen relativně slabé rádiové signály, mohly by vést k poruchám funkcí systému zajišťující životní funkce. To samé platí i v jiných oblastech. Z bezpečnostních a povolovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování přístroje. 5. OBSLUŽNÉ PRVKY, KRÁTKÝ FUNKČNÍ TEST 4 Konstrukce produktu odpovídá třídě ochrany 1. Jako zdroj napětí smí být použita pouze řádná síťová zásuvka (230 V /50 Hz) veřejné napájecí sítě. (1) Zásuvka pro spotřebič do 3680 W Přístroje, které jsou provozovány na síťové napětí, nenáleží do dětských rukou. Proto v přítomnosti dětí soustřeďte pozornost na jejich bezpečnost. Nerozebírejte produkt! hrozí nebezpečí životu nebezpečného elektrického úderu! Neponechávejte balicí materiál plastikové folie/sáčky, styroporové díly apod. volně ležet, neboť by se mohly stát dětem nebezpečnou hračkou. (2) Obslužné tlačítko pro programování a manuální provoz (3) Kontrolka (LED) Přístroj je vhodný pouze pro suché interiéry (žádné koupelny a podobné vlhké místnosti). Zamezte navlhčení namočení nebo namočení produktu. Hrozí nebezpečí životu nebezpečného elektrického úderu! V průmyslových zařízeních musí je třeba dodržovat bezpečnostní předpisy asociace průmyslových profesních sdružení pro elektrická zařízení a provozní prostředky. Obraťte se na odborníka, máte-li pochybnosti o způsobu práce, bezpečnosti nebo připojení přístroje. Zacházejte opatrně s výrobkem poškodí se nárazem, úderem nebo pádem z již jen malé výšky. Krátký funkční test: Zastrčte přístroj do síťové zásuvky. Jako zátěž připojte např. svítidlo do radiové spínací zásuvky (1). Stiskněte krátce tlačítko (2) radiové spínací zásuvky. Zátěž (např. svítidlo) musí být možno zapnout a vypnout prostřednictvím stisknutí tlačítka (1. stisknutí Ein (Zap), 2. stisknutí: Aus (Vyp), 3. stisknutí: Ein (Zap), atd.) 6. PROGRAMOVÁNÍ A OBSLUHA a) Programování Stiskněte obslužné tlačítko (2) radiové spínací zásuvky po dobu min. 15 sekund. Kontrolka/LED radiové spínací zásuvky začne blikat, přístroj se nachází v programovacím režimu.

2 5 Alternativně může být radiová spínací zásuvka zastrčena do zásuvky i s již stisknutým obslužným tlačítkem. Přitom se zásuvka ihned ocitne v programovacím režimu (bliká kontrolka/led). a) Programování časovače 6 Stiskněte nyní tlačítko jednoho z požadovaného páru tlačítek vašeho dálkového ovládání. Pokud radiová spínací zásuvka obdrží kód, přestane kontrolka/led blikat. Radiová spínací zásuvka je nyní naprogramována na toto dálkové ovládání. V případě potřeby může být programování kdykoliv nahrazeno jiným tlačítkem dálkového ovládání popř. jiným na dálku ovládaným kanálem. Přitom opět postupujte jako v předešlých případech. b) Obsluha Řízení s dálkovým ovládáním Zapnutí: Vypnutí: Přímé ovládání: Krátce stisknout pravé tlačítko programovaného páru tlačítek Krátce stisknout levé tlačítko programovaného páru tlačítek Stiskněte krátce tlačítko (2) na radiové spínací zásuvce. Při zapojeném spotřebiči svítí kontrolka/led (3) na radiové spínací zásuvce. Takto již můžete používat základní funkce pomocí radiové spínací zásuvky. Pokud chcete váš radiový spínací systém rozšířit nebo byste chtěli používat další zvláštní funkce radiové spínací zásuvky, přečtěte si prosím následující kapitolu! 7. ČASOVACÍ FUNKCE Radiovou spínací zásuvku je možno provozovat také s časovým nastavením jako časovač. To znamená, že jakmile bude naprogramována spínací doba, zůstane zásuvka zapnutá po každém spínacím příkazu pro programovaný čas a po uplynutí tohoto času se automaticky odpojí. Časovač je programovatelný na zapínací dobu mezi 1 s a 270 minutami (4 hodiny 30 min.). Pro programování časovače je zapotřebí dálkové ovládání FS20- radiového spínacího systému. 1. Stiskněte současně, krátce pár tlačítek dálkového ovládání, přiřazený radiové spínací zásuvce (po dobu kratší než 5 sekund). 2. Bliká kontrolka/led radiové spínací zásuvky. Je spuštěno měření času pro požadovanou dobu zapnutí. 3. Po uplynutí požadované doby zapnutá opět stiskněte současně obě tlačítka na dálkovém ovládání (jen krátce stisknout méně než 5 sekund!). Tímto je naprogramován spínací čas. Prosím všimněte si následujícího: Pokud nebude měření času manuálně ukončeno, bude potom měření po 270 minutách (= 4 hod. 30 min.) automaticky ukončeno. Časovač je potom naprogramován dobou zapnutí v délce 270 minut (4 hod. 30 min.). b) Provoz časovače Spuštění chodu časovače K tomu se nabízejí dvě různé možnosti: 1. Stiskněte krátce (kratší doba než 0,4 sekundy) obslužné tlačítko na radiové spínací zásuvce. Nebo: 2. Stiskněte krátce (kratší doba než 0,4 sekundy) pravé tlačítko přiřazeného páru tlačítek vašeho dálkového ovládání. Předčasné vypnutí chodu časovače Rádiová spínací zásuvka a připojený spotřebič je možno kdykoliv předčasně manuálně odpojit. K tomu se nabízejí dvě možnosti. 1. Stiskněte krátce obslužné tlačítko na rádiové spínací zásuvce. Nebo: 2. Stiskněte krátce levé tlačítko přiřazeného páru tlačítek vašeho dálkového ovládání. Deaktivace časovací funkce Stiskněte krátce, současně tlačítkový pár dálkového ovládání, přidělený radiové spínací zásuvce (po kratší dobu než 5 sekund). Bliká kontrolka/led radiové spínací zásuvky. 7 Stiskněte nyní obslužné tlačítko na radiové spínací zásuvce. Programovací režim časovače bude opuštěn a časovací funkce je zrušena. Nyní je radiová spínací zásuvka opět použitelná v normálním manuálním spínacím provozu. Dočasné přepojení na trvalý provoz: Pokud se nemá provést automatické vypnutí u časovací funkce pro aktuální chod časovače (např. když nemá být vypnuto jedno svítidlo po uplynutí časovače), může být toto následovně provedeno: Stiskněte pravé tlačítko přiřazeného páru tlačítek vašeho dálkového ovládání po delší dobu jak 0,4 sekund. Nebo: Stiskněte obslužné tlačítko na radiové spínací zásuvce po delší dobu jek 0,4 sekund, pokud se přístroj nachází právě ve stavu Aus (Vyp). Potom zůstane radiová spínací zásuvka rovněž trvale zapnuta. Po dalším manuálním vypnutí je opět k dispozici provoz časovače; radiová spínací zásuvka se automaticky vypne po uplynutí spínacího času. 8. ZAŘAZENÍ RADIOVÉ SPÍNACÍ ZÁSUVKY DO ADRESNÍHO SYSTÉMU Radiová spínací zásuvka může být přes schéma adresování FS20-radiového spínacího systému zařazena do tohoto adresního systému s jednotlivými adresami, funkčními skupinami, místními a globálními správci. Přesná struktura adresního systému je v návodu k obsluze každého vysílače/ovladače FS20-radiového spínacího systému detailně objasněna. b) Vymazání adres popř. adresních typů Pokud chcete vymazat jeden přijímací kanál z uloženého seznamu, postupujte následovně: Přepojte přístroj podle oddílu 6 a) do programovacího režimu. Na vašem dálkovém ovládání stiskněte tlačítko (déle než 0,4 sekund), které je přiřazeno přijímacímu kanálu, který má být vymazán. Potom je programovací režim automaticky opuštěn a příslušný kanál je vymazán z adresního seznamu radiové spínací zásuvky. 9. UVEDENÍ DO STAVU NASTAVENÍ VÝROBNÍM ZÁVODEM V případě potřeby můžete veškerá naprogramování a nastavení, která jsou uložena v radiové spínací zásuvce, najednou vymazat a tím přepojit radiovou spínací zásuvku do stavu nastavení výrobním závodem. Pro tento krok postupujte následovně: Stiskněte ovládací tlačítko radiové spínací zásuvky po delší dobu než min. 15 sekund. Kontrolka/LED radiové spínací zásuvky začne blikat, přístroj se nachází v programovacím režimu. Stiskněte nyní opět krátce ovládací tlačítko. Všechny naučené adresy a režim časovače jsou se svým naprogramovaným spínacím časem vymazány popř. deaktivovány. Zhasne kontrolka/led, programovací režim je opuštěn. Radiová spínací zásuvka již nyní nereaguje na žádný dálkově vysílaný příkaz a musí být pro další použití nově naprogramována! 8 a) Přiřazení dalších adres/typů adres Radiové spínací zásuvce mohou být v rámci adresního systému FS20-radiového spínacího systému přiřazeny až 4 adresní typy. Takto je možné např. dálkově ovládat radiovou spínací zásuvku z více vysílačů/ovladačů se stejnými nebo odlišnými adresními typy. Podrobné vysvětlení k adresnímu systému naleznete v návodu k obsluze každého dálkového ovládání FS20-radiového spínacího systému. Pro přiřazení více adresních typů radiové spínací zásuvce, opakujte programování, popsané v bodě 6. Radiovou spínací zásuvku je možno uložit až do čtyřech různých adres popř. adresních typů. 10. OBSLUHA Produkt smí být provozován pouze v suchých interiérech. Nikdy nepoužívejte produkt okamžitě po tom, co byl přemístěn z chladné do teplé místnosti. Kondenzát, který přitom vznikne, může za jistých okolností výrobek zničit! Nejdříve počkejte, až se teplota přístroje vyrovná pokojové teplotě. Toto může za jistých okolností trvat několik hodin. Nedotýkejte se mokrýma nebo vlhkýma rukama radiové spínací zásuvky a síťové zástrčky přístroje, který jste do zásuvky zapojili! Dbejte na to, aby se izolace celkového produktu ani poškodila, ani nezničila.

3 Před každým použitím zkontrolujte produkt, zda není jakkoliv poškozen! 9 10 stěny, pokojové stropy atd. mezi vysílačem a přijímačem, čímž se dosah příslušně redukuje. Pokud zjistíte poškození, potom NESMÍ být výrobek připojen na síťové napětí! Je to životu nebezpečné! Pokud produkt je produkt delší dobu mimo provoz, potom jej odpojte od síťového napětí, vytáhněte jej ze síťové zásuvky. Zamezte na místě instalace nebo při transportu následujícím nepříznivým vnějším vlivům: - Mokro nebo příliš vysoká vlhkost vzduchu - Extrémní chladno nebo horko - Prach nebo hořlavé plyny, páry nebo rozpouštědla - Silné vibrace - Silná magnetická pole, jako jsou v blízkosti strojů nebo reproduktorů 11. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ Produkt nevyžaduje z vaší strany žádnou údržbu. Neotvírejte kryt. Před čištěním zcela odpojte radiovou spínací zásuvku ze síťové zásuvky, popř. vyjměte připojený přístroj z radiové spínací zásuvky. Čistěte radiovou spínací zásuvku měkkou, čistou, suchou a bezvlasou textilií. Pro odstranění silných znečištění může být textilie lehce navlhčena vlažnou vodou. Nepoužívejte žádné čistící prostředky, obsahující rozpouštědla, která mohou narušit plastový kryt a označení. Než radiovou spínací zásuvku opět připojíte na síťové napětí, ponechejte ji nejdříve kompletně vyschnout. 12. EKOLOGICKÁ LIKVIDACE PŘÍSTROJE Likvidujte již nepoužitelný produkt dle platných zákonných ustanovení. 13. TIPY A UPOZORNĚNÍ Dosažitelnost ovladačů a poruchy Radiový spínací systém FS20 pracuje v oblasti 868 MHz, který je využíván také jinými radiovými službami. Proto může dojít prostřednictvím přístrojů, které pracují na stejné popř. sousední frekvenci, k omezení provozu a dosahu. Další příčiny pro sníženou dosažitelnost ovladačů: Vysokofrekvenční poruchy všeho druhu Zástavba všeho druhu a vegetace Vodivé kovové díly, které se nacházejí v přiléhajícím území přístrojů popř. v rámci nebo blízko radiové trasy, např. topná tělesa, pokovená izolační okna, železobetonové stropy atd. Vliv charakteristiky záření antén prostřednictvím vzdálenosti vysílačů nebo přijímačů k vodivým plochám nebo předmětům (také k lidskému tělu nebo zemi). Širokopásmové poruchy v městských oblastech, které snižují odstup šumu od signálu; v tomto šumu již nebude signál rozeznán. Vyzařování z nedostatečně odstíněných elektronických přístrojů, např. provozování otevřených počítačů atd. Neumísťujte více radiových přijímačů bezprostředně vedle sebe, jelikož se mohou vzájemně ovlivňovat (minimální vzdálenost 0,2 m, doporučujeme 0,5 m nebo více). 14. ZKRÁCENÝ NÁVOD K OBSLUZE Číslice v závorkách se vztahují k obrázku přístroje v kapitole 5 tohoto návodu k obsluze. 1. Zastrčte radiovou spínací zásuvku se stisknutým tlačítkem (2) do síťové zásuvky. Bliká kontrolka/led (3). 2. Stiskněte požadované tlačítko kanálu dálkového ovládání. Kontrolka přestane blikat. 3. Připojte spotřebič na radiovou spínací zásuvku (1) při vypnutém stavu. Popř. předtím opět stiskněte tlačítko dálkového ovládání. 4. Spotřebič s dálkovým ovládáním zapněte a vypněte (levé tlačítko Aus (Vyp), pravé tlačítko Ein (Zap). 5. Spotřebič je možno zapínat i přímo tlačítkem (2) na radiové spínací zásuvce (Zap-Vyp-Zap atd.). Uvedený dosah až do 100 m je dosah ve volném poli, tzn., dosah u vizuálního kontaktu mezi vysílačem a přijímačem. V praktickém provozu se však nacházejí TELEFONNÍ DÁLKOVÉ RÁDIOVÉ OVLÁDÁNÍ FS20TS Obj. č.: Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny ohledně uvedení zařízení do provozu a jeho obsluhy. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze. Ponechte si proto tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! ÚVOD Vážený zákazníku, Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Výrobek je testován na elektromagnetickou slučitelnost a splňuje požadavky platných evropských a národních směrnic. Shoda byla prokázána; odpovídající podklady jsou uloženy u výrobce. Aby se zařízení zachovalo tomto v stavu a zajistil jeho bezpečný provoz, je třeba abyste dodržovali tento návod k obsluze! Před uvedením produktu do provozu si kompletně přečtěte návod k obsluze, dbejte všech bezpečnostní upozornění a pokynů k obsluze! Všechny obsažené firemní názvy a označení produktů jsou výrobními značkami příslušného vlastníka. Všechna práva jsou vyhrazena. 2. ROZSAH DODÁVKY Telefonní dálkové radiové ovládání TAE-přípojný kabel s F-kódováním Návod k obsluze 3. CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI A TECHNICKÉ ÚDAJE Napájení proudem prostřednictvím 3 tužkových baterií (AA) Vysílací frekvence: 868,35 MHz Modulace: AM Rozsáhlé možností kódování a přiřazování adres, což zajišťuje velmi bezpečný přenos dat. Kromě toho je tím provozováno více sousedních systémů bez vzájemného ovlivnění. Připojení na analogovou telefonní síť (připojení na ISDN např. prostřednictvím telefonního zařízení) Dosah: až 100 m (ve volném poli) BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY Produkt není vhodnou hračkou pro děti. Nepoužívejte tento produkt v nemocnicích nebo ve zdravotnických zařízeních. Ačkoliv výrobek vysílá jen slabé rádiové signály, mohly by vést k poruchám funkcí systému zajišťující životní funkce. To samé platí i v jiných oblastech. Jelikož nenastává žádné zpětné hlášení spínacího procesu, nemůže být garantováno, že jsou všechny spuštěné spotřebiče skutečně vypnuty Vyp nebo zapnuty Zap. Dbejte na to zejména u spotřebičů, jejichž nestřežený nebo špatný stav Aus (Vyp) nebo Ein (Zap) může vést ke škodám. 5. VLOŽENÍ A VÝMĚNA BATERIÍ Uvolněte šrouby krytu na zadní straně telefonního dálkového rádiového ovládání. Vložte tři tužkové baterie (AA) se správnou polaritou do bateriové přihrádky. Dbejte na správnou polaritu, v bateriové přihrádce naleznete k tomu jednoznačné zobrazení. Nedotýkejte se přitom elektronických komponentů ve vnitru telefonního dálkového radiového ovládání! Nevyrovnávejte žádné součástky, nepootáčejte žádnými eventl. regulátory. Opět sestavte oba díly krytu, opatrně utáhněte šrouby krytu. Příležitostně zkontrolujte baterie. Pokud zjistíte, že nenastává již žádný spínací proces, nebo že se snižuje dosah, je třeba vyměnit baterie za nové. Vždy vyměňujte kompletní sadu baterií! 6. UPOZORNĚNÍ OHLEDNĚ BATERIÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Jako koneční spotřebitelé jste ze zákona povinni (nařízení o starých baterií) k odevzdání všech použitých baterií a aku-baterií; likvidace prostřednictvím domácího odpadu je zakázána! Baterie/aku-baterie, obsahující jedovaté látky, jsou označeny vlevo stojícím symbolem, které poukazují na zákaz likvidace prostřednictvím domácího odpadu. Označení pro směrodatné těžké kovy jsou: Cd=kadmium, Hg=rtuť, Pb=olovo (označení se nachází na baterii /aku-baterii např. pod vlevo zobrazenými symboly kontejnerů). Vaše opotřebené baterie /aku-baterie můžete bezplatně odevzdat ve sběrných dvorech vaší obce, našich poboček nebo všude tam, kde jsou baterie/aku-baterie prodávány! Tímto plníte zákonnou povinnost a přispíváte ochraně životního prostředí. 12

4 7. PŘIPOJENÍ Po vložení baterií (viz 5. Vložení a výměna baterií) spojte Western-zdířku na telefonním dálkovém radiovém ovládání prostřednictvím dodaného telefonního přípojného kabelu s F-zdířkou telefonní zásuvky. Předpokladem pro provoz telefonního dálkového radiového ovládání je volné analogové telefonické připojení (popř. ISDN-telefonické zařízení s možností připojení pro analogový telefon) nebo automatický telefonní střídavý přepínač (AWADO). Přístroj se chová k telefonní síti jako normální telefon. Toho je třeba dbát popř. při připojení na telefonní zařízení a jeho programování. Dálkové řízení musí být prováděno prostřednictvím multifrekvenčního telefonu popř. takové telefonní zařízení. Pokud není k dispozici takový telefon (starší přístroje nebo v zahraničí), mohou být spínací příkazy zprostředkovány alternativně prostřednictvím DTMF-čidla/vysílače. Tento vysílač zprostředkuje multifrekvenční oznamovací tóny přes malý reproduktor do sluchátkového mikrofonu telefonního přístroje; telefonní dálkové radiové ovládání nyní rozeznává oznamovací tóny. 8. PROGRAMOVÁNÍ Po vložení baterií a připojení na telefonní zásuvku se nachází přístroj v programovacím módu. Tento mód bude opuštěn, až bude programování úplně ukončeno. Předtím není přístroj využitelný! a) Prodlení příjmu Podobně jako telefonní záznamník nebo faxový přístroj, který pracuje společně s telefonem na jednom telefonním připojení, může telefonní dálkové radiové ovládání na přání rovněž přijmout telefonické zavolání, když např. nebude zvednuto sluchátko telefonu, pracujícího na stejném připojení, po nastavitelném počtu volacích tónů. Tím bude jednak zabráněno tomu, že ovládání okamžitě zablokuje při každém telefonickém zavolání telefonní linku a nebude již možné žádné telefonování a jednak může určitý počet volacích tónů zvýšit zabezpečení před manipulacemi prostřednictvím třetí osoby. Např. může být nastaveno, že má přístroj zvednout sluchátko teprve po 15 volacích tónech. Přirozeně může být naprogramováno i okamžité zvednutí sluchátka. 13 b) Tajné číslo Na ochranu před manipulací může být naprogramováno až 8-místné tajné číslo. Teprve po jeho zadání předává ovládání dál zadané příkazy. Je také možné nepoužívat žádné tajné číslo, např. když má být velmi rychle proveden nějaký spínací příkaz. Z bezpečnostních důvodů byste však měli vždy tajné číslo používat, aby volající účastník nedopatřením nespustil spínací procesy. c) Domácí kód a adresování Domácí kód, jakož i adresování určují příslušnost telefonního dálkového radiového ovládání ke svému rádiovému spínacímu systému. To navíc zvyšuje bezpečnost proti manipulaci a umožňuje bezporuchový, paralelní provoz více těchto radiových spínacích systémů. Všechny vysílače jednoho systému musí mít stejný domácí kód, ale mohou být podle svých úkolů různě adresovány. Po vložení baterií bude telefonnímu dálkovému radiovému ovládání přiřazen náhodný, 8-místní domácí kód, adresní skupina 11 a podadresy 11 až 32. Tato nastavení kódu a adres mohou být samozřejmě v případě potřeby změněna. Pro tento krok si přečtěte oddíly FS20-adresní systém a Zařazení telefonního dálkového radiového ovládání do adresního systému. Pro jednoduchý radiový spínací systém, který pracuje jen v rámci svého dosahu vysílače, není zpravidla zapotřebí žádného programování domácího kódu a adres, přijímače budou potom kódovány dle náhodného popř. výrobního nastavení telefonního dálkového radiového ovládání. Teprve u rozsáhlého systému nebo více sousedních systémů je zapotřebí a vhodné individuální programování kódů. Pokud však plánujete pozdější rozšíření, může být přesto výhodné, provést již programování domácího kódu a adres u malého množství komponentů. Modulární radiový spínací systém FS20 není sice prostřednictvím možného naprogramování zcela snadno obsluhovatelný / využitelný jako jednoduchá laciná řešení, ale tím nabízí nejen zvýšenou bezpečnost proti poruchám (možná má soused stejné zařízení u radiového spínacího systému FS20 žádný problém, když je domácí kód odlišný), nýbrž také více možností, jelikož mohou být různé přijímače sdruženy do různých skupin. d) Programování telefonního dálkového radiového ovládání Než začnete s programováním, měli byste si poznamenat zadávaná data. To je účelné z mnoha důvodů: 14 Pro pozdější rozšíření radiového spínacího systému budou data příp. opět zapotřebí. Telefonní dálkové radiové ovládání odpojí automaticky spojení z bezpečnostních důvodů, pokud nebudou během 10 sekund provedena žádná další zadání. Pokud provádíte zadání příliš dlouho, nebude programování správně ukončeno. Při výměně baterií je zapotřebí nové naprogramování. 15 tlačítko křížku (#). 2. Provedení vlastního nastavení Pokud má být provedeno individuální kódování/adresování, zadejte po signálním tónu kódování/adresování, které jste vašemu rádiovému spínacímu systému přiřadili (popř. chcete přiřadit, pokud ještě nebyl instalován žádný další dálkové ovládaný vysílač). Toto programování může být kdykoliv ukončeno tlačítkem křížku (#) nebo položením sluchátka. 16 Jak se provede přiřazení adres v FS20-rádiovém spínacím systému, naleznete v oddílech FS20-adresní systém a Zařazení telefonního dálkového radiového ovládání do adresního systému. S tlačítkem křížku (#) může být spojení kdykoliv přerušeno. Za účelem programování postupujte následovně: Zavolejte telefonního dálkového rádiového ovládání prostřednictvím telefonní sítě nebo telefonního zařízení. Ovládání ihned přijme zavolání a hlásí se třemi krátkými, vysokými tóny. Spusťte programovací proces s tlačítkem hvězdičky (*) na klávesnici telefonu. Příjem bude potvrzen krátkým, vysokým signálním tónem. Nastavte prodlení převzetí. Zadejte k tomu číslo mezi 0 a 15 prostřednictvím telefonní klávesnice. Toto je počet volacích tónů, po kterých má telefonní dálkové radiové ovládání přijmout telefonické zavolání. Pokud se nemá provést žádné prodlení převzetí, zadejte jen nulu (0) (nebo vůbec nestiskněte žádné číslicové tlačítko). Ukončení zadávání se provádí s tlačítkem hvězdičky (*). Příjem je potvrzen krátkým, vysokým signálním tónem. Zadejte nyní až 8-místné tajné číslo. Pokud má být spínací povel ihned převzat bez zadání tajného čísla, nezadávejte žádné číslo. Ukončení zadání se provádí s tlačítkem hvězdičky (*). Příjem bude potvrzen krátkým, vysokým signálním tónem. Zadejte požadovaný domácí kód popř. adresy. Nyní máte dvě možnosti: Nejdříve zadejte domácí kód, který se skládá z 8-místného číselného pořadí s číslicemi 1 až 4. Příklad: Potom stiskněte tlačítko hvězdičky (*). Potom následuje zadání adresní skupiny prostřednictvím 2 číslic od 1 do 4. Příklad: 12 Stiskněte potom tlačítko hvězdičky. Pokud má být jednotlivým kanálům přiřazena jiná adresní skupina nebo určitá podadresa, pokračujte potom s programování následovně: Zadejte číslice pro požadovaný kanál, provázené 2-místnou adresní skupinou, 2- místnou podadresou a tlačítkem hvězdičky. Příklad: * (=kanál 2, adresní skupina 12, podadresa 13) Toto zadání může být nyní podle počtu spínacích kanálů (0 až 9) libovolně často opakováno, pro přidělení požadovaného obsazení adres všem spínacím kanálům. Tímto je programování ukončeno. Stiskněte tlačítko křížku (#) nebo položte sluchátko. Spojení je automaticky přerušeno. Pokud se během tohoto programovacího procesu přihodí chybné zadání, budou vydány 2 dlouhé tóny. Po ukončení chybného tónu bude nové zadání jednoduše pokračovat z místa, na kterém bylo provedeno chybné zadání. Rovněž je možné kompletní nové naprogramování. Pro tento krok musí být z přístroje vyjmuty všechny baterie a ca. po 1 minutě opat vloženy. Po výměně baterií je rovněž zapotřebí nové naprogramování. 1. Používání výrobního nastavení Pokud chcete využít náhodného popř. výrobním závodem předvoleného domácího kódu a adresování, můžete zde programování ukončit tak, že položíte sluchátko nebo stisknete

5 17 18 Telefonní dálkové radiové ovládání přijme zavolání po naprogramovaném počtu volacích tónů a ohlásí se krátkým, vysokým tónem. e) Příklady pro programování 1. Má být provedeno prodlení o dva volací tóny, tedy má být přijat hovor při třetím zazvonění, tajné číslo má znít , ke kódování bude použito domácího kódu a obsazení adres, předvolené výrobním závodem. Zadání po prvním zavolání a přijetí hovoru: * 2 * * # 2. Sluchátko má být ihned sejmuto, zadání příkazu by mělo být možné bez dotazu na tajné číslo, domácí kód rádiového spínacího systému FS20 je , jako adresní skupina má být přiřazeno 23, pro kanál 9 bude přiřazena funkční skupina 11 a kanál 0 má pracovat jako globální správce: * * * * 23 * * * f) Programování přijímačů Pokud nebyl přijímač, např. rádiová spínací zásuvka řízená telefonním dálkovým rádiovým ovládáním, ještě naprogramován prostřednictvím jiného vysílače rádiového spínacího systému, potom je tomuto přijímači při prvním uvedení do provozu prostřednictvím telefonního dálkového radiového ovládání přiřazen domácí kód a adresování. Uveďte přijímač podle příslušného návodu k obsluze do programovacího módu. Zavolejte telefonní dálkové radiové ovládání a zadejte všechny data podle následujícího oddílu Obsluha prostřednictvím telefonní klávesnice. Dbejte na to, aby se přijímač v čase odeslání spínacího příkazu ještě nenacházel v programovacím módu. S odesláním spínacího příkazu bude přijímač naprogramován na odeslaný kanál a potom se nachází v normálním provozním módu. 9. OBSLUHA Předpokladem je kompletně ukončené správné programování telefonního dálkového radiového ovládání. Postupujte následovně: Zavolejte telefonní dálkové radiové ovládání. Potvrďte tlačítkem hvězdičky (*). Jako potvrzení bude vydán krátký tón. Pokud bylo při programování zadáno tajné číslo, potom musí být toto číslo zadáno, následováno tlačítkem hvězdičky (*). Pokud je tajné číslo správné, bude opět jako potvrzení vydán krátký tón. Nebude-li naprogramováno žádné tajné číslo, bude tento bod automaticky přeskočen. Zadejte nyní požadovaný spínací kanál (0 až 9) pro přijímač, který má být detekován (popř. skupinu přijímačů), a bezprostředně potom požadovanou polohu spínače (0 = Aus (Vyp), 1 = Ein (Zap)). Ukončete zadání tlačítkem hvězdičky. Příklady příkazů: V případě potřeby může být osloveno i více spínacích kanálů současně. V následujícím textu naleznete příklad. Příklad 1: Nastavené tajné číslo zní ; zapnut má být kanál 4 a vypnut kanál 6: Zadání po zavolání a přijetí: * * 41 * 60 * Příklad 2: Zavolání bez tajného čísla; zapnut má být kanál 4 a vypnut 6 a spojení má být ihned přerušeno (Tlačítko křížku, # ): Zadání po zavolání a přijetí: * 41 * 60 * # Chybné zadání a přerušení spojení Chybné zadání potvrdí telefonní dálkové radiové ovládání dvěma dlouhými, hlubokými tóny. U chybných zadání během zadávání spínacích příkazů je možné ihned po výstražném tónu odeslat nový spínací příkaz. U chybných zadání před a během zadávání tajného čísla bude telefonní spojení z bezpečnostních důvodů okamžitě přerušeno. Neponechávejte mezi jednotlivými stisky tlačítka žádnou delší pauzu než 10 sekund, neboť jinak bude provedeno automatické přerušení. Tímto bude zajištěno, že po přerušeném zadání nezůstane telefonní linka zbytečně obsazená. 19 V případě potřeby může být spojení kdykoliv přerušeno tlačítkem křížku na telefonu (#). 10. ZÁKLADY ADRESNÍHO SYSTÉMU FS20 Radiový spínací systém FS20 pracuje s domácím kódem. Takže i váš soused může používat stejný rádiový spínací systém, aniž by se oba systémy vzájemně ovlivňovaly (za předpokladu, že je domácí kód různě programován). V rámci domácího kódu je možno nastavit 256 různých adres. Tyto adresy se dělí přitom do 4 typů adres (disponibilní počet v závorkách): Jednotlivé adresy (225) Adresy funkčních skupin (15) Místní adresy správce (15) Globální adresa správce (1) Každému přijímači může být přiřazena jedna adresa každého typu. Tím může každý přijímač reagovat až do 4 různých adres, avšak vždy pouze na jednu adresu každého adresového typu. Pokud má přijímač reagovat na více vysílačů, mohou být potom vysílače naprogramovány na stejnou adresu nebo u různě nastavených adresních typů vysílače naprogramovat přijímač jednoho po druhém na tyto různé adresy. Jednotlivým adresním typům je přitom určena následující funkce: Jednotlivé adresy Každý přijímač by měl být nastaven na jednotlivou adresu, aby jej bylo možno separátně řídit. Adresy funkčních skupin Více přijímačů bude prostřednictvím přiřazení adresy funkční skupiny definováno jako funkční jednotka, takže je tak možno celý dům prostřednictvím jednoho stisknu tlačítka osvítit nebo zatemnit. Místní adresy správce Více přijímačů bude definováno prostorově jako jednotka a řízeno prostřednictvím místní adresy správce. Pokud budou např. všechny přijímače v jedné místnosti přiřazeny příslušné místní adrese správce, je potom možno při opuštění jedné místnosti vypnout jedním stiskem tlačítka všechny spotřebiče v této místnosti. Globální adresa správce Více přijímačů bude přiřazeno globální adrese správce a společně řízeno prostřednictvím této adresy. Při opuštění domu je tak možno např. jednoduše vypnout všechny spotřebiče pouze jediným stisknutím tlačítka. Tímto adresním systémem se naskýtají rozličné možnosti. Dokonce je tak možno realizovat oprávnění k přístupu tak, že např. budou přiřazeny tři garážové dveře různým jednotlivým adresám a jedné společné funkční skupině ( Garážové dveře ). Více osob může obdržet pouze jeden ruční vysílač s příslušnou jednotlivou adresou pro jedny garážové dveře, zatímco prostřednictvím ručního vysílače 20 s naprogramovanou adresou funkční skupiny mohou být otvírány všechny garážové dveře nebo prostřednictvím časovače FS20 pravidelně večer společně zavírány. Nastavení různých adresních typů a adres se provádí pouze na vysílači a je přenášeno prostřednictvím přiřazení adresy na přijímač. Přijímač se musí pro přidělení adresy nacházet v programovacím módu. 11. ZAŘAZENÍ TELEFONNÍHO DÁLKOVÉHO RÁDIOVÉHO OVLÁDÁNÍ DO ADRESNÍHO SYSTÉMU Pro kódování vysílače a jeho spínacích kanálů bude použit domácí kód, adresní skupina a podadresa. Speciálním přiřazením adresních skupin je také možné naprogramování telefonního dálkového radiového ovládání jako místního nebo globálního správce. Pro zadání 8-místného domácího kódu, 2-místných adresních skupin a 2-místných podadres bude vedle tlačítka hvězdičky a křížku použito jen čísel popř. tlačítek 1 až 4 telefonní klávesnice. Pro použití telefonního dálkového radiového ovládání je s adresováním k dispozici 225 jednotlivých adres, 15 funkčních skupin, 15 místních adres správce a 1 globální adresa správce v rámci jednoho domácího kódu. a) Jednotlivé adresy Adresa kanálu se skládá ze 2-místné adresní skupiny a 2-místné podadresy (např. 1131, adresní skupina 11, podadresa 31). Výrobním závodem je pro všechny kanály nastavena adresní skupina 11. Pokud má být více vysílačů paralelně provozováno a přitom mají být řízeny různé přijímače, musí být potom na vysílačích nastaveny odlišné adresní skupiny/podadresy. Kanálům jsou výrobním závodem přiřazeny následující podadresy: Kanál/číslice Podadresa Kanál/číslice (0) Podadresa Jak adresní skupina 44, tak i podadresa 44 mají zvláštní význam (viz. Následující kapitola)!

6 b) Funkční skupiny a adresy správců Funkční skupiny (44xx) Pokud bude jako adresní skupina zadáno 44, bude podadresa (pokud není také 44, viz. následující oddíly) definována jako funkční skupina. Obdobně je možno na každý kanál definovat 15 funkčních skupin mezi 4411 a Místní správce (xx44) Pokud bude nastavena podadresa na 44, má potom tento kanál funkci místního správce v rámci nastavené adresní skupiny. Všechny přijímače, které jsou naprogramovány s touto místní adresou správce, budou řízeny současně. Globální správce (4444) Bude-li adresní skupina a podadresa kanálu nastavena na 44, bude mít tento kanál funkci globálního správce. Všechny přijímače, které jsou naprogramovány s touto globální adresou správce, budou řízeny současně. 21 Aby bylo možno přijímače separátně řídit, musí být každý přijímač naprogramován na jednotlivou adresu. K tomu je navíc zapotřebí k již zvolené adresní skupině ještě jedna podadresa. Pro adresní skupinu je možné 15 následujících podadres: 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43 V příkladu musí být markýza naprogramována na jednotlivou adresu 1211, která se skládá z adresní skupiny 12 a její podadresy 11. U přijímačů v místnosti A byly navíc všechny přijímače naprogramovány na místní adresu správce. U místní adresy správce je jako podadresa nastaveno vždy 44, zatímco je prostřednictvím adresní skupiny zvolena jedna z 15 místních adres správce. Možné adresní skupiny jsou: 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 42, Všechna svítidla v domě jsou navíc ovladatelná prostřednictvím globální adresy správce Markýza nebyla záměrně na tuto adresu programována a proto je detekovatelná pouze prostřednictvím své jednotlivé adresy. Stropní svítidla ve všech místnostech jsou navíc sdružena do funkční skupiny a tím i společně ovladatelná. Pro zvolení jedné z 15 funkčních skupin, musí být jako adresní skupina nastaveno 44 a jako podadresa hodnota mezi 11 a 43 (11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43.). V příkladu mají stropní svítidla adresu funkční adresy OBSLUHA Chraňte produkt před vlhkostí, chladnem, horkem, prachem a silným slunečním zářením. Provoz je povolen pouze v suchých vnitřních prostorách. c) Příklad pro přiřazení adresy U rozsáhlé nadstavby systému je účelné, při výběru adres postupovat systematicky, aby se zachoval přehled nad již zadanými adresami a aby bylo možno naprogramované přijímače snadno a účelně ve skupinách společně řídit. Na zobrazeném příkladu (viz. b) bylo přitom postupováno následovně: Každé místnosti byla přidělena vlastní adresní skupina: Místnost A: 11 Místnost B: 12 Markýza je rovněž přidělena místnosti B. Místnost C: 13 Místnost D: 14 Je možné 15 následujících adresních skupin: 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43 Nikdy produkt nerozebírejte. Eventuální opravu ponechejte výhradně provést odborným servisem. Jinak zanikne schválení. Pádem již z malé výšky může být produkt poškozen. 13. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ Produkt nevyžaduje z vaší strany žádnou údržbu, až na eventl. potřebnou výměnu baterií. Čistěte produkt měkkou, čistou, suchou a bezvlasou textilií. Pro odstranění silných znečištění může být textilie lehce navlhčena vlažnou vodou. Nepoužívejte žádné čistící prostředky, obsahující rozpouštědla, která mohou narušit plastový kryt a označení. 14. EKOLOGICKÁ LIKVIDACE PŘÍSTROJE Likvidujte již nepoužitelný produkt dle platných zákonných ustanovení TIPY A UPOZORNĚNÍ Dosažitelnost ovladačů a poruchy Radiový spínací systém FS20 pracuje v oblasti 868 MHz, který je využíván také jinými radiovými službami. Proto může dojít prostřednictvím přístrojů, které pracují na stejné popř. sousední frekvenci, k omezení provozu a dosahu. Uvedený dosah až do 100 m je dosah ve volném poli, tzn., dosah u vizuálního kontaktu mezi vysílačem a přijímačem. V praktickém provozu se však nacházejí stěny, pokojové stropy atd. mezi vysílačem a přijímačem, čímž se dosah příslušně redukuje. Další příčiny pro sníženou dosažitelnost ovladačů: Vysokofrekvenční poruchy všeho druhu Zástavba všeho druhu a vegetace Vodivé kovové díly, které se nacházejí v přiléhajícím území přístrojů popř. v rámci nebo blízko radiové trasy, např. topná tělesa, pokovená izolační okna, železobetonové stropy atd. Vliv charakteristiky záření antén prostřednictvím vzdálenosti vysílačů nebo přijímačů k vodivým plochám nebo předmětům (také k lidskému tělu nebo zemi). Širokopásmové poruchy v městských oblastech, které snižují odstup šumu od signálu; v tomto šumu již nebude signál rozeznán. Vyzařování z nedostatečně odstíněných elektronických přístrojů, např. provozování otevřených počítačů atd.

RADIOVÁ SPÍNACÍ ZÁSUVKA FS20ST

RADIOVÁ SPÍNACÍ ZÁSUVKA FS20ST NÁVOD K OBSLUZE RADIOVÁ SPÍNACÍ ZÁSUVKA FS20ST Obj. č.: 62 30 04 Zastrčte jednoduše radiovou spínací zásuvku do stávající síťové zásuvky a připojte svítidla, ventilátory nebo jiné elektropřístroje na radiovou

Více

RADIOVÝ STMÍVAČ SVĚTEL FS20DI22

RADIOVÝ STMÍVAČ SVĚTEL FS20DI22 NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 RADIOVÝ STMÍVAČ SVĚTEL FS20DI22 Obj. č.: 617 243 Radiový stmívač FS20 DI22 odpovídá radiovému stmívači FS20 DI20 s objednávkovým číslem: 61 72 44-33, avšak je dimenzován výhradně

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS Komfortní zařízení na stahování a vytahování elektricky ovládaných markýz a rolet (žaluzií). Obj. č.: 61 81 03

Více

TELEFONNÍ DÁLKOVÉ RÁDIOVÉ OVLÁDÁNÍ FS20TS

TELEFONNÍ DÁLKOVÉ RÁDIOVÉ OVLÁDÁNÍ FS20TS NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/03 TELEFONNÍ DÁLKOVÉ RÁDIOVÉ OVLÁDÁNÍ FS20TS Obj. č.: 62 30 05 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny ohledně uvedení zařízení do provozu a jeho obsluhy.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 05 06

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 05 06 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 51 05 06 Tento návod k obsluze náleží k tomuto produktu. Obsahuje důležitá upozornění k uvedení do provozu a k manipulaci. Dbejte na to, i když tento produkt předáte třetí osobě.

Více

2. Účel použití zařízení FS20 RSU a krátký popis jeho funkcí...3. 3. Krátký přehled některých komponentů (modulů) systému FS20...3

2. Účel použití zařízení FS20 RSU a krátký popis jeho funkcí...3. 3. Krátký přehled některých komponentů (modulů) systému FS20...3 Obsah Strana 1. Úvod...1 2. Účel použití zařízení FS20 RSU a krátký popis jeho funkcí...3 Zařízení na automatické ovládání rolet FS20 RSU 3. Krátký přehled některých komponentů (modulů) systému FS20...3

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 64 60 34

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 64 60 34 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 64 60 34 OBSAH Strana: Úvod... 2 Charakteristické vlastnosti... 2 Základní nastavení... 3 Výměna baterií... 4 LC-displej... 4 RUČNÍ NASTAVENÍ ČASU... 5 Používání meteostanice...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 02 96 Pro zabudování do lamp nebo do instalačních krabic. Ovládání pomocí externího tlačítka, dálkového ovládání nebo senzorů systému FS20. Funkce spínacích hodin 1 s až 4,25

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 56 10 92

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 56 10 92 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/04 Obj. č.: 56 10 92 Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup této naší speciální zásuvky. Tato praktická mezizásuvka Vám zajistí příjemné prostředí v obytných

Více

NÁVOD K OBSLUZE PŘESNÁ VÁHA 303 K/J

NÁVOD K OBSLUZE PŘESNÁ VÁHA 303 K/J NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/03 PŘESNÁ VÁHA 303 K/J Obj. č.: 12 40 06 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny ohledně uvedení zařízení do provozu a jeho obsluhy. Jestliže výrobek

Více

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/01 Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480 Obj. č.: 33 02 01 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Multitester MS-258 2 v 1. Obj. č.: 12 15 44

NÁVOD K OBSLUZE. Multitester MS-258 2 v 1. Obj. č.: 12 15 44 NÁVOD K OBSLUZE Multitester MS-258 2 v 1 Obj. č.: 12 15 44 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny ohledně uvedení zařízení do provozu a jeho obsluhy. Jestliže výrobek předáte

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Multifunkční měřicí přístroj okolního prostředí 4 v 1. Obj. č.: 12 77 00

NÁVOD K OBSLUZE. Multifunkční měřicí přístroj okolního prostředí 4 v 1. Obj. č.: 12 77 00 NÁVOD K OBSLUZE Multifunkční měřicí přístroj okolního prostředí 4 v 1 Obj. č.: 12 77 00 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny ohledně uvedení zařízení do provozu a jeho obsluhy.

Více

Obj. č.: 75 15 49 NÁVOD K OBSLUZE. Kódový zámek s kódovou kartou IDK-8206

Obj. č.: 75 15 49 NÁVOD K OBSLUZE. Kódový zámek s kódovou kartou IDK-8206 NÁVOD K OBSLUZE Kódový zámek s kódovou kartou IDK-8206 Obj. č.: 75 15 49 1. Úvod Verze 06/10 Vážení zákazníci! Koupí tohoto digitálního kódového zámku jste získali vysoce přesný systém ochrany, který odpovídá

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Diktafon M-Voice 32. Obj. č.: 77 35 27

NÁVOD K OBSLUZE. Diktafon M-Voice 32. Obj. č.: 77 35 27 NÁVOD K OBSLUZE Diktafon M-Voice 32 Obj. č.: 77 35 27 OBSAH: 2 Str.: OBECNĚ... 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 UVEDENÍ DO PROVOZU... 4 POHLED NA PŘÍSTROJ... 4 POHLED NA DISPLEJ... 4 FUNKCE... 4 VLOŽENÍ / VÝMĚNA

Více

Stereofonní radiová sluchátka

Stereofonní radiová sluchátka Stereofonní radiová sluchátka Obj. č.: 35 01 15 Tento návod k obsluze náleží k produktu. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k zacházení. Dbejte na to, i když tento produkt předáte třetí osobě.

Více

10-/20-KANÁLOVÝ RADIOVÝ RUČNÍ OVLADAČ FS20S20

10-/20-KANÁLOVÝ RADIOVÝ RUČNÍ OVLADAČ FS20S20 NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 10-/20-KANÁLOVÝ RADIOVÝ RUČNÍ OVLADAČ FS20S20 Obj. č.: 61 72 24 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny ohledně uvedení zařízení do provozu a jeho

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 97 02 35

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 97 02 35 NÁVOD K OBSLUZE Verze 12 / 02 Box na uložení 150 kusů kompaktních disků s elektronickou archivací Obj. č.: 97 02 35 Geniální systém archivace pomocí osobního počítače (software, který dodáváme společně

Více

Skrytá kamera v kouřovém hlásiči

Skrytá kamera v kouřovém hlásiči NÁVOD K OBSLUZE Skrytá kamera v kouřovém hlásiči Obj. č.: 75 03 47 OBSAH: Úvod:... 2 Správné použití kamery... 2 Bezpečnostní pokyny... 3 Uvedení kamery do provozu... 4 Připojení kamery... 4 Nastavení...

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č. 61 05 58 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení zařízení do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/01 Obj. č.: 35 02 88 Máte například hrací konzolu, DVD-přehrávač, videorekordér nebo satelitní přijímač a chtěli byste všechny tyto přístroje připojit k jednomu televiznímu přijímači

Více

Univerzální dálkové ovládání CV 150-2

Univerzální dálkové ovládání CV 150-2 NÁVOD K OBSLUZE Univerzální dálkové ovládání CV 150-2 Objednací číslo: 35 03 81 Toto dálkové univerzální ovládání (infračervené) nahradí dva originální dálkové ovladače: Můžete s ním ovládat televizní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 73. Obsah Strana. 1. Úvod

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 73. Obsah Strana. 1. Úvod NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Obj. č.: 64 62 73 1. Úvod... 1 2. Součásti teploměru...3 3. Součásti venkovního senzoru... 3 4. Uvedení teploměru do provozu... 4 Vložení baterií do teploměru... 4 Vložení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 87

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 87 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/01 Obj. č.: 35 02 87 Potřebujete připojit k televizoru 6 různých zařízení audio-video? Máte například satelitní přijímač, DVD-přehrávač, videokameru, videorekordér, hrací konzolu

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 26 00 21

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 26 00 21 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 26 00 21 OBSAH Strana: 1. Úvod... 2 2. Účel použití... 2 3. Rozsah dodávky... 3 4. Vysvětlivky symbolů... 3 5. Bezpečnostní upozornění... 3 a) Obecně... 3 b) Elektromagnetické

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: Vážený zákazníku, Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu.

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: Vážený zákazníku, Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. NÁVOD K OBSLUZE ÚVOD Vážený zákazníku, Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. 2 Výrobek je testován na elektromagnetickou slučitelnost a splňuje požadavky platných evropských a národních směrnic. Shoda

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/04 Obj. č.: 51 00 63 Všude tam, kde potřebujete k napájení velké proudy, vysokou účinnost, nízkou hmotnost napájecího přístroje s malými rozměry a s vysokou spolehlivostí, Vám

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci!

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci! NÁVOD K OBSLUZE Úvod Vážení zákazníci! Verze 10/04 Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho výkonného, kompaktního a spolehlivého napájecího zdroje v této přístrojové třídě. Věnujte prosím několik

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 05/04

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 05/04 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/04 Obj. č.: 51 01 72: 12 V / 2 A FSP 2/4; 51 00 39: 13,8 V / 8 A FSP 8/10; 51 01 71: 24 V / 3 A FSP 3/5; 51 00 40: 13,8 V / 12 A FSP 12/15; 51 00 36: 13,8 V / 2 A FSP 2/4; 51 01

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Budík řízený časovým signálem DCF-77 287 RM. Obj. č.: 64 51 17

NÁVOD K OBSLUZE. Budík řízený časovým signálem DCF-77 287 RM. Obj. č.: 64 51 17 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/99 (nové, přepracované vydání) Budík řízený časovým signálem DCF-77 287 RM Obj. č.: 64 51 17 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 61 03 77

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 61 03 77 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 61 03 77 Tento návod k obsluze zahrnuje kompletní popis zacházení se zásuvkou (samostatné obj. číslo 61 72 37), s dálkovým ručním ovladačem (sam. obj. č.: 61 72 29, zvláštní příslušenství),

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 61 81 04

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 61 81 04 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obj. č.: 61 81 04 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení zařízení do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám,

Více

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté Stručný přehled Gigaset 5015 * 8 7 6 Tlačítka 1 Tlačítka cílové volby 2 Tlačítko opakování volby 3 Tlačítko zpětného dotazu 4 Tlačítko vypnutí zvuku (Mute) 5 Tlačítko Shift 6 Tlačítko snížení hlasitosti

Více

Obj. č.: 25 03 38 (12 48 217)

Obj. č.: 25 03 38 (12 48 217) NÁVOD K OBSLUZE Automatická nabíječka akumulátorů AL 300pro Pro olověné akumulátory 2V, 6V, 12 V Obj. č.: 25 03 38 (12 48 217) Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení

Více

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH Návod k použití Radiobudík s projektorem a USB nabíjením Důležité informace Uschovejte tento návod a bezpečnostní informace pro jejich použití v budoucnu. Nedovolte, aby na přístroj

Více

Bezdrátová meteorologická stanice s USB WMRS200. Obj. č.: 67 22 43

Bezdrátová meteorologická stanice s USB WMRS200. Obj. č.: 67 22 43 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení meteorologické stanice a jejího příslušenství do provozu a k jejich obsluze. Jestliže tento výrobek předáte nebo prodáte jiným

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 22 67 11

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 22 67 11 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obsah Strana Úvod...2 Účel použití modelu člunu...3 Obsah zásilky (rozsah dodávky)...3 Bezpečnostní předpisy...4 Manipulace s bateriemi a akumulátory: 5 Příprava modelu člunu

Více

Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06

Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 Verze 10/06 Bezpečnostní předpisy... 4 Součásti detektoru pohybů... 5 Obj. č.: 75 18 18 Popis funkce poplachového zařízení...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 60

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 60 NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/04 Obj. č.: 75 06 60 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

Č/B KAMERA CCIR KB-G3138 S ZOOMEM (PROMĚNLIVÁ OHNISKOVÁ VZDÁLENOST) OBJEKTIVEM 3,6 MM / 8 MM

Č/B KAMERA CCIR KB-G3138 S ZOOMEM (PROMĚNLIVÁ OHNISKOVÁ VZDÁLENOST) OBJEKTIVEM 3,6 MM / 8 MM NÁVOD K OBSLUZE Č/B KAMERA CCIR KB-G3138 S ZOOMEM (PROMĚNLIVÁ OHNISKOVÁ VZDÁLENOST) OBJEKTIVEM 3,6 MM / 8 MM Obj. č.: 750483 2 OBSAH: Strana: Úvod... 2 Účel použití... 2 Bezpečnostní upozornění... 3 Funkční

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obj. č.: 75 06 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 17 85. Obsah Strana 1. Úvod... 3. 2. Účel použití přístroje... 3

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 17 85. Obsah Strana 1. Úvod... 3. 2. Účel použití přístroje... 3 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana 1. Úvod... 3 2. Účel použití přístroje... 3 Verze 11/04 3. Vysvětlivky symbolů používaných v tomto návodu k obsluze... 4 4. Bezpečnostní předpisy... 4 Manipulace s akumulátory

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 59 02 30 (velké provedení)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 59 02 30 (velké provedení) NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/03 Obj. č.: 59 02 30 (velké provedení) Tyto takzvané světelné pohyblivé noviny můžete použít ve výkladních skříních, na výstavách, v barech, ve sklípcích nebo při pořádání různých

Více

Elektronický plašič ptáků

Elektronický plašič ptáků www.mojenakupy.cz Elektronický plašič ptáků Objednací číslo: LS-2001 Návod k obsluze náleží k tomuto produktu. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Dbejte na to, i když tento produkt

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 10 44

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 10 44 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/03 Obj. č.: 30 10 44 Tento monofonní modul koncového zesilovače s ochranou proti zkratu a přehřátí, který dodáváme včetně montážních šroubů, slouží k přímému zabudování do aktivních

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 10 05 81

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 10 05 81 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/03 Obj. č.: 10 05 81 Ideální zkoušečka k jednoduchému zjištění (zbývající) kapacity olověných akumulátorů (autobaterií) s napětím 12 V nebo 6 V. Tento přenosný měřící přístroj

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 34 01 58

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 34 01 58 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 34 01 58 2 Účel použití Digitální rádio s hodinami a multibarevným displejem LED slouží k příjmu rozhlasových stanic a jako budík v domácnosti. Zvukový signál je reprodukován

Více

NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00

NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00 Akumulátorová vrtačka s nastavením příklepu Obj. č.: 82 76 81 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze! Jestliže

Více

STC33-manual-CZ.qxd 5.12.2003 21:31 StrÆnka 1

STC33-manual-CZ.qxd 5.12.2003 21:31 StrÆnka 1 STC-manual-CZ.qxd 5..00 : StrÆnka PŘÍRUČKA UŽIVATELE Bezdrátový telefon SENCOR Digitální bezdrátový telefon se zobrazováním čísla volajícího (CLIP) Po přerušení dodávky elektřiny není telefonem možné telefonování

Více

EasyStart R+ Návod k obsluze. Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení.

EasyStart R+ Návod k obsluze. Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. EasyStart R+ Návod k obsluze. Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Zákonné

Více

Domovní telefon s přístupovými kartami. Obj. č.: 61 17 61. Rozsah dodávky. Popis a ovládací prvky

Domovní telefon s přístupovými kartami. Obj. č.: 61 17 61. Rozsah dodávky. Popis a ovládací prvky Domovní telefon s přístupovými kartami Rozsah dodávky Venkovní jednotka Vnitřní jednotka Napájecí adaptér Instalační materiál 7 přístupových karet Návod k obsluze Popis a ovládací prvky a) Vnitřní jednotka

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č.: 61 05 12 (AD-2010) Obj. č.: 61 05 13 (AD-2020) Obj. č.: 61 05 14 (AD-2030) Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu

Více

Zkoušečka napětí VC-58. Obj. č.: 12 45 34. Obsah Strana. 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3

Zkoušečka napětí VC-58. Obj. č.: 12 45 34. Obsah Strana. 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3 Obsah Strana 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3 3. Bezpečnostní předpisy...4 4. Součásti zkoušečky...5 Zkoušečka napětí VC-58 5. Vložení (výměna) baterií...6 Signalizace vybitých baterií ve zkoušečce...6

Více

Bezdrátová meteostanice WD 4008. Obj. č.: 67 24 23. Součásti

Bezdrátová meteostanice WD 4008. Obj. č.: 67 24 23. Součásti Součásti 2.1 Základní stanice (přijímač) Bezdrátová meteostanice WD 4008 Obj. č.: 67 24 23 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátové meteostanice WD 4008. Tento návod k obsluze

Více

NiceWay. Návod k montáži a důležitá upozornění. Vysílač WM080G, WM240C - 1 -

NiceWay. Návod k montáži a důležitá upozornění. Vysílač WM080G, WM240C - 1 - Litvínovská 609/3, 190 21 Praha 9 Prosek, IČO: 25351851, DIČ: CZ25351851 tel.: 284 810 498, fax: 284 818 196, e-mail: obchod@olymps-door.cz, www.olymps-door.cz NiceWay Návod k montáži a důležitá upozornění

Více

Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů. Obj. č.: 12 07 42. Obsah Strana

Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů. Obj. č.: 12 07 42. Obsah Strana Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů Obj. č.: 12 07 42 Obsah Strana 1. Úvod... 3 2. Účel použití kalibračního přístroje (popis jeho základních funkcí)...

Více

Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty. Obj. č.: 75 18 18

Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty. Obj. č.: 75 18 18 Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 Bezpečnostní předpisy... 3 Součásti detektoru pohybů... 5 Obj. č.: 75 18 18 Popis funkce poplachového

Více

Bezdrátový zvonek Mistral 300. Obj. č.: 61 13 13. Účel použití. Popis a ovládací prvky

Bezdrátový zvonek Mistral 300. Obj. č.: 61 13 13. Účel použití. Popis a ovládací prvky Bezdrátový zvonek Mistral 300 Obj. č.: 61 13 13 Účel použití Popisovaný výrobek je určen výhradně k soukromému použití jako bezdrátový zvonek, nebo signální jednotka. Přístroj může být poškozen z celé

Více

Návod k obsluze. Kod zboží: 35 900 ÚVOD :

Návod k obsluze. Kod zboží: 35 900 ÚVOD : Návod k obsluze Kod zboží: 35 900 ÚVOD : Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup nabíječky olověných akumulátorů.tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení

Více

Chuango. Vážený zákazníku,

Chuango. Vážený zákazníku, Chuango Vážený zákazníku, děkujeme vám za výběr dálkového spínače E5, vysoce moderního dálkového spínače domácích spotřebičů založeného na službách cloud serveru. K dispozici jsou dvě verze připojení:

Více

Stručný přehled Gigaset DA510

Stručný přehled Gigaset DA510 Stručný přehled Gigaset DA50 3 4 5 6 7 8 Tlačítka Tlačítka přímé volby Vkládací štítek pro popis obsazení tlačítek přímé volby 3 Tlačítko přepnutí 4 Tlačítko uložení 5 Tlačítko opakované volby / pauzy

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 02 95

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 02 95 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 02 95 Popis produktu: Alternativa k radiem řízeným vypínačům na omítku. Zabudovatelný do krabičky přímo na elektrickou síť k provozovanému vysílači, lze zapínat pomocí až 4

Více

Honeywell Honeywell. Honeywell. Bezdrátové nástěnné moduly Prostorové čidlo s korekcí HCW82 Prostorové čidlo HCF82 HCW82/HCF82

Honeywell Honeywell. Honeywell. Bezdrátové nástěnné moduly Prostorové čidlo s korekcí HCW82 Prostorové čidlo HCF82 HCW82/HCF82 Honeywell Honeywell Bezdrátové nástěnné moduly Prostorové čidlo s korekcí HCW82 Prostorové čidlo HCF82 HCW82/HCF82 Návod k montáži a obsluze Obsah Honeywell 1. Přehled... 3 1.1. Použití... 3 1.2. Rozdíly

Více

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté š anonymní volání zapnuté

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté š anonymní volání zapnuté Stručný přehled Euroset 5020 8 7 6 9 10 11 12 1 1 u tlačítko zpětného dotazu stisknuté P pauza z pamět' neobsahuje žádná data { telefon uzamčený zzzz při pokusu o spojení: telefon uzamčený 0 9 telefonní

Více

Obj. č.: 57 43 70 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 07/05

Obj. č.: 57 43 70 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 07/05 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/05 Obj. č.: 57 43 70 Tuto solární svítilnu můžete použít i na místech, kam nedopadá ve dne přímé sluneční záření. Olověný akumulátor této svítilny můžete nabíjet pomocí přiloženého

Více

SWITEL WALKIE-TALKIE PMR WTF 800 Česky

SWITEL WALKIE-TALKIE PMR WTF 800 Česky SWITEL WALKIE-TALKIE PMR WTF 800 Česky Uživatelská příručka Přečtěte si prosím tyto informace a uchovejte manuál poblíž pro budoucí doporučení. WTF 800 pracuje na 8 kanálech. Zařízení je vyrobeno dle IPX7

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě Návod k obsluze a údržbě KERAMICKÝ ZÁŘIČ KH1006 Výrobky značky PRAKTIK dodává: SOLID CZECH a.s., Na Brně 1972, 500 06 Hradec Králové, Česká republika web: www.solid-czech.cz Technická data: Typ: KH1006

Více

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Znak vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité bezpečnostní a údržbové (servisní) pokyny, a je bezpodmínečně nutné je dodržovat. Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610

Více

NÁVOD K OBSLUZE CZECH. 1 x 9 V bloková baterie. Frekvenční rozsah rádia FM

NÁVOD K OBSLUZE CZECH. 1 x 9 V bloková baterie. Frekvenční rozsah rádia FM Rádio s budíkem Model Síťové napětí Příkon Elektr. třída ochrany Baterie NÁVOD K OBSLUZE CZECH Frekvenční rozsah rádia AM Frekvenční rozsah rádia FM Netto váha CR-2747 230-240 V ~ 50 Hz 3 Watt II 1 x 9

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61 Toto stolní rádio je vybaveno 2 vlnovými rozsahy VKV ( FM = velmi krátké vlny) a SV ( MW = střední vlny), budíkem (alarmem) s funkcí opakovaného buzení a ručním otočným

Více

RC Mini E Model letadla

RC Mini E Model letadla NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Verze 01/04 RC Mini E Model letadla "Zoom" - obj. č.: 23 04 47 "C-17E" - obj. č.: 23 04 49 "PA-12" - obj. č.: 23 04 50 "Cessna" - obj. č.: 23 04 51 ÚVOD 2 Přečtěte si prosím přesně

Více

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100. Obj. č.: 52 69 05. Popis a ovládací prvky. Instalace

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100. Obj. č.: 52 69 05. Popis a ovládací prvky. Instalace Popis a ovládací prvky Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100 Obj. č.: 52 69 05 1. Senzor intenzity světla 2. Tlačítko DOWN / ON/OFF 3. Tlačítko SET 4. Tlačítko UP 5. Konektor pro připojení napájení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/04 Obj. č.: 92 20 45 Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho malého speciálního telefonu s náhlavní soupravou (se sluchátkem do ucha a s mikrofonem).

Více

WLS 909-433 používá tři baterie typu A-76 a WLS 919-433 používá dvě lithiové baterie CR2032.

WLS 909-433 používá tři baterie typu A-76 a WLS 919-433 používá dvě lithiové baterie CR2032. Kapitola 1: Úvod 1.1 Specifikace a vlastnosti Proudový odběr: 50mA (v klidu) a maximálně 200mA (oba PGM výstupy aktivovány) Frekvence: 433MHz Přijímač přijímá signál až z 8 bezdrátových ovladačů Anténa:

Více

Uvědomte si, že pácháte trestný čin, pokud pomocí kamery sledujete cizí osoby bez jejich vědomí a souhlasu. Vysvětlivky k symbolům

Uvědomte si, že pácháte trestný čin, pokud pomocí kamery sledujete cizí osoby bez jejich vědomí a souhlasu. Vysvětlivky k symbolům Účel použití Tato bezpečnostní kamera umožňuje nahrávání obrazu a zvuku. Slouží ke kontrole a zabezpečení míst, na která není dobře vidět, resp. kritických míst (např. kamerový systém v obchodech nebo

Více

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava myphone 3300 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). 4a Navigační tlačítko

Více

1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1. 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3

1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1. 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3 Obsah Strana Zkoušečka napětí model "2100-Beta" 1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3 3. Bezpečnostní předpisy...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 85 02 65

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 85 02 65 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/05 Obj. č.: 85 02 65 Chytejte ryby pouze tam, kde se opravdu nacházejí! Tento zvukový radiolokátor neboli sonar, který pracuje na principu odrazu velmi krátkých zvukových vln,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Výrobník mlhy NH30

NÁVOD K POUŽITÍ. Výrobník mlhy NH30 NÁVOD K POUŽITÍ Výrobník mlhy NH30 Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno 51701985 Eurolite NH-30 1 / 6 Návod k obsluze Pro vaši bezpečnost si prosím před použitím přístroje pečlivě prostudujte

Více

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Důležité upozornění! Přečtěte si důkladně tyto informace, abyste mohli používat telefon správným a bezpečným způsobem: mobilní telefon EVOLVE Gladiator RG300 získal

Více

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace Rozsah dodávky Centrála 2-zónového poplašného systému 2 x šroub 2 x EOL rezistor 10 kω Návod k obsluze Sada bezdrátového alarmu MA Instalace V průběhu instalace se ubezpečte, že centrála poplašného systému

Více

Budík s displejem LED

Budík s displejem LED Budík s displejem LED Obj.č. 64 00 36 NÁVOD K OBSLUZE Tento návod k obsluze patří k výrobku. Obsahuje důležitá upozornění ke zprovoznění a manipulaci. Na tuto skutečnost nezapomeňte, budete-li výrobek

Více

Soliris RTS. Sluneční a větrná automatika s dálkovým ovládáním. 1. Technické údaje

Soliris RTS. Sluneční a větrná automatika s dálkovým ovládáním. 1. Technické údaje Abyste mohli optimálně využít všech vlastností vaší sluneční automatiky Soliris RTS, přečtěte si pozorně následující návod k montáži a obsluze. Soliris RTS je sluneční a větrná automatika s bezdrátovým

Více

SPRINT 03 24V SPRINT 04 24V

SPRINT 03 24V SPRINT 04 24V SPRINT 03 24V SPRINT 04 24V řídící jednotka pro posuvné brány 24V autorizovaný prodejce DŮLEŽITÉ POZNÁMKY PRO INSTALAČNÍ TECHNIKY VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTÍ PŘEDPISY 1) POZOR! Aby byla zajištěna bezpečnost

Více

GT CASA ALARM SILVER LINE

GT CASA ALARM SILVER LINE GT CASA ALARM SILVER LINE Děkujeme Vám, že jste si koupili náš výrobek GT CASA ALARM. GT CASA ALARM ochrání Vaše domy, obchody, kanceláře, karavany i lodě. Před instalací zařízení si prosím pečlivě přečtěte

Více

programu 1.00 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Ústředna GDAŃSK versa_u_cz 03/09

programu 1.00 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Ústředna GDAŃSK versa_u_cz 03/09 programu 1.00 Ústředna VERSA Verze UŽIVATELSKÝ MANUÁL GDAŃSK versa_u_cz 03/09 VAROVÁNÍ Abyste předešli problémům s ovládáním systému, prostudujte si prosím pečlivě tento manuál před započetím ovládání

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 64 02 49 1. ÚVOD 2 Tento návod k obsluze náleží k tomuto produktu. Obsahuje důležitá upozornění k uvedení do provozu a k manipulaci. Proto na to dbejte, i když tento

Více

OSRAM GmbH Hellabrunner Str. 1 D 81536 Munich Tel.: +49 89 6213 0 Fax: +49 89 6213 2020

OSRAM GmbH Hellabrunner Str. 1 D 81536 Munich Tel.: +49 89 6213 0 Fax: +49 89 6213 2020 Návod k obsluze Systém řízení osvětlení DALI BASIC Typ: DALI RC BASIC SO OSRAM GmbH Hellabrunner Str. 1 D 81536 Munich Tel.: +49 89 6213 0 Fax: +49 89 6213 2020 Customer Service Center (KSC) Germany Albert-Schweitzer-Str.

Více

NÁVOD K OBSLUZE 1 X 10-/20-KANÁLOVÝ RADIOVÝ RUČNÍ OVLADAČ FS20 S20 5 X RADIOVÁ SPÍNACÍ ZÁSUVKA FS20ST. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE 1 X 10-/20-KANÁLOVÝ RADIOVÝ RUČNÍ OVLADAČ FS20 S20 5 X RADIOVÁ SPÍNACÍ ZÁSUVKA FS20ST. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE 1 X 10-/20-KANÁLOVÝ RADIOVÝ RUČNÍ OVLADAČ FS20 S20 5 X RADIOVÁ SPÍNACÍ ZÁSUVKA FS20ST Obj. č.: 62 03 00 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny ohledně uvedení

Více

Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR. Obj. č.: 59 01 57

Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR. Obj. č.: 59 01 57 NÁVOD K OBSLUZE Verze 01/03 Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR Obj. č.: 59 01 57 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze.

Více

Sluchátkový přijímač. Vysílací základna

Sluchátkový přijímač. Vysílací základna Sluchátkový přijímač 1. Sluchátka levé/pravé 2. Ovládání hlasitosti 3. Indikace napájení 4. Tlačítko mikrofonu 5. Spínač zapnuto/vypnuto 6. Mikrofon 7. Vyvážení úrovně zvuku ve sluchátkách 8. Baterie Vysílací

Více

WWW.TOY.CZ Příslušenství a další produkty WWW.TOY.CZ Příslušenství a další produkty WWW.TOY.CZ. Návod k použití

WWW.TOY.CZ Příslušenství a další produkty WWW.TOY.CZ Příslušenství a další produkty WWW.TOY.CZ. Návod k použití WWW.TOY.CZ Příslušenství a další produkty WWW.TOY.CZ Příslušenství a další produkty WWW.TOY.CZ GF4010 Combat GYRO Návod k použití Abyste se vyhnuli potížím a užili si létání, přečtěte si pečlivě přiložený

Více

TX4. Dálkové ovládání. Instalační instrukce a upozornění. Verze 2.0 9/08. Česky

TX4. Dálkové ovládání. Instalační instrukce a upozornění. Verze 2.0 9/08. Česky TX4 Dálkové ovládání Česky Instalační instrukce a upozornění Verze 2.0 9/08 Informace Reprodukce tohoto manuálu je povolena pouze v celém rozsahu a bez jakýchkoliv změn. Překlad do jiného jazyka, byť i

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY Rádi bychom vám poděkovali za to, že jste si zakoupili naši klimatizaci. Před použitím klimatizační jednotky se důkladně seznamte s návodem k použití.

Více

Mini akušroubovák Toolcraft MD6U, 6 V. Obj. č.: 82 09 21. Úvod. Obsah Strana Úvod...2 1. Účel použití šroubováku...2. 1. Účel použití šroubováku

Mini akušroubovák Toolcraft MD6U, 6 V. Obj. č.: 82 09 21. Úvod. Obsah Strana Úvod...2 1. Účel použití šroubováku...2. 1. Účel použití šroubováku Úvod Tato souprava obsahuje následující součásti: Akumulátorový šroubovák s výkonným akumulátorem Síťová a stolní nabíječka 4 oboustranné nástavce s různými šroubováky (bity) Mini akušroubovák Toolcraft

Více

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách Snímač tlaku a teploty v pneumatikách TPMS1209B02 Uživatelská příručka Obsah Úvod...2 Součásti systému...2 Montáž systému...4 Nastavení řídící jednotky...6 Funkce snímače tlaku...8 Doporučení k provozu

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY OBSAH Parametry dálkového ovladače... 2 Provozní tlačítka... 3 Kontrolky na LCD displeji... 6 Pokyny k práci s tlačítky... 7 Automatický provozní

Více

Noční světlo s čidlem

Noční světlo s čidlem NÁVOD K OBSLUZE Noční světlo s čidlem Obj. č. 62 00 56 Tento návod k obsluze náleží k tomuto produktu. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k manipulaci. Dbejte na to, i když se produkt dostane

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Verze 01/02 Obj. č.: 13 01 04 OBSAH Strana: 1. Úvod...2 2. Účel použití...3 3. Bezpečnostní upozornění...3 4. Popis konstrukčních součástí...4 5. Popis funkcí...5 6. Připojení...5

Více

NÁVOD K OBSLUZE. 8.Technické údaje. Obj.č. : 473 07 28. Max. zatížení. Provozní teplota 0 C až 50 C

NÁVOD K OBSLUZE. 8.Technické údaje. Obj.č. : 473 07 28. Max. zatížení. Provozní teplota 0 C až 50 C 7.Údržba Zkontrolujte přístroj v pravidelných intervalech či není poškozený! Pro čištění displeje a těla přístroje používejte jen měkčí, navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné ředidla a abrazivní čistící

Více