NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: Obsah Strana 1. Úvod Účel použití přístroje... 3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 17 85. Obsah Strana 1. Úvod... 3. 2. Účel použití přístroje... 3"

Transkript

1 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana 1. Úvod Účel použití přístroje... 3 Verze 11/04 3. Vysvětlivky symbolů používaných v tomto návodu k obsluze Bezpečnostní předpisy... 4 Manipulace s akumulátory a bateriemi... 5 Další důležité pokyny ohledně bezpečnosti Několik informací k vnitřnímu odporu akumulátorů... 6 Obj. č.: Poznámky ke konstrukci a k nabíjení akumulátorů Obsluha měřícího přístroje a jeho funkce a) Základní vlastnosti přístroje b) Ovládací tlačítka a displej přístroje c) Vlastní provádění měření vnitřního odporu akumulátorů Nastavení vybíjecího proudu akumulátoru Postup provádění měření Provedení případné kalibrace měřícího přístroje Čištění a údržba přístroje (výměna baterie) Případná likvidace výrobku Technické údaje Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení měřícího přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze. 2

2 1. Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho měřícího přístroje na měření vnitřního odporu akumulátorů. Jsme přesvědčeni, že náš výrobek splní Vaše očekávání a bude Vám k užitku. Voltcraft - Tento název představuje nadprůměrně kvalitní výrobky z oblastí měřící techniky, techniky nabíjení akumulátorů, jakož i z oblasti síťové techniky, které se vyznačují neobvyklou výkonností a které jsou stále vylepšovány. Ať už budete pouhými kutily či profesionály, vždy naleznete ve výrobcích firmy Voltcraft optimální řešení. A ještě něco navíc: Vyzrálou techniku a spolehlivou kvalitu našich výrobků nabízíme za velice výhodné ceny. A tím jsme si absolutně jisti: Naše série měřících přístrojů vytvářejí základnu pro dlouhodobou, dobrou a úspěšnou spolupráci s Vámi. Přejeme Vám, abyste si v pohodě užili tento náš nový výrobek značky Voltcraft. Tento výrobek odpovídá současnému stavu techniky a splňuje předpisy evropských norem o elektromagnetické slučitelnosti. U výrobku byla doložena shoda s příslušnými evropskými a národními normami jakož i se směrnicemi. Doklady o této shodě jsou uloženy u výrobce. Abyste výrobek uchovali v dobrém stavu a zajistili jeho bezpečný provoz, je třeba abyste tento návod k obsluze dodržovali! Ponechte si proto tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 2. Účel použití přístroje Tento přístroj slouží k měření vnitřního odporu akumulátorů nebo akumulátorových baterií s napětím od 0 V až do 30 V. Vnitřní odpor akumulátoru (nebo akumulátorové baterie) patří vedle skutečné (jmenovité) kapacity akumulátoru k důležitým vyhodnocovacím kritériím akumulátoru. Tento speciální měřící přístroj velice rychle změří vnitřní odpor akumulátorů nebo akumulátorových baterií. Zvláště u přístrojů (spotřebičů) s vysokým odběrem proudu se projevuje negativně pokles napětí akumulátoru následkem jeho vysokého vnitřního odporu. Stáří akumulátoru poznáte podle zvyšujícího se vnitřního odporu. Tento měřící přístroj odbírá z akumulátorů impulsy (vybíjecí proud) až 10 A. Bezpečný kontakt s akumulátory zajišťují pružné hroty měřících kabelů Jiný způsob používání tohoto přístroje, než bylo uvedeno výše, by mohl vést k poškození tohoto přístroje. Kromě jiného by toto mohlo být spojeno s mnoha nebezpečími. Na výrobku nesmějí být prováděny změny nebo přestavby v jeho vnitřním zapojení! 3. Vysvětlivky symbolů používaných v tomto návodu k obsluze Symbol blesku v trojúhelníku upozorňuje na možné nebezpečí ohrožení zdraví, například úrazem elektrickým proudem. Symbol vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje na důležité pokyny, které je třeba dodržovat. Symbol ruky s ukazováčkem upozorňuje na zvláštní odkazy (tipy, informace), které se vztahují k obsluze přístroje. 4. Bezpečnostní předpisy Vzniknou-li škody nedodržením tohoto návodu k obsluze, zanikne nárok na záruku! Neručíme za následné škody, které by z toho vyplynuly. Neodpovídáme za věcné škody, úrazy osob atd., které byly způsobeny neodborným zacházením s tímto měřícím přístrojem nebo nedodržováním bezpečnostních předpisů. Tento přístroj opustil výrobní závod v bezvadném stavu a je technicky bezpečný. Aby byl tento stav zachován a abyste zajistili bezpečné používání přístroje, musíte respektovat následující bezpečnostní pokyny a varování: Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) není dovoleno provádět vlastní úpravy nebo změny v zapojení přístrojů! K napájení tohoto přístroje smíte použít pouze destičkovou baterii 9 V. Doporučujeme používat alkalické baterie, neboť déle vydrží (mají delší životnost). K napájení tohoto měřícího přístroje můžete použít i akumulátor (9 V). Avšak tento akumulátor má nižší kapacitu i nižší napětí než baterie a jeho použití by mohlo způsobit chybnou funkci přístroje (nesprávné naměřené hodnoty). Kromě toho byste museli tento akumulátor často dobíjet. Nevystavujte tento přístroj příliš vysokým teplotám, přímému slunečnímu záření, silným vibracím (otřesům) nebo příliš vysoké vlhkosti. Při měření vnitřního odporu akumulátorů dodržte bezpodmínečně správnou polaritu měřících kabelů. Nesprávná polarita by mohla způsobit zničení přístroje. Tento výrobek není žádná dětská hračka a nepatří do rukou malých dětí. Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělé hmoty, polystyrén atd. se mohou stát v dětských rukách nebezpečnou hračkou. Nezapínejte přístroj nikdy okamžité poté, co jste jej přenesli z chladného prostředí do prostředí teplého. Zkondenzovaná voda, která se přitom objeví, by mohla přístroj za určitých okolností poškodit (zničit). Nechte přístroj vypnutý tak dlouho, dokud se jeho teplota nevyrovná s teplotou okolí (místnosti). Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu k obsluze nenajdete potřebné informace, spojte se prosím s naší technickou poradnou (se svým prodejcem) nebo požádejte o radu jiného kvalifikovaného odborníka. 3 4

3 Manipulace s akumulátory a bateriemi Baterii a akumulátory nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte akumulátory a baterie volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Nebudete-li přístroj delší dobu používat, vyndejte z něho baterii, tato by mohla vytéci a způsobit poškození přístroje. Vyteklé nebo jinak poškozené baterie (akumulátory) mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Vyteklý elektrolyt může navíc poškodit přístroje. Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory. Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí! K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách! Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně! 5. Několik informací k vnitřnímu odporu akumulátorů Akumulátory a zvláště akumulátorové baterie (akumulátorové bloky) jsou označovány svojí jmenovitou kapacitou v miliampérhodinách (mah) nebo v ampérhodinách (Ah), která představuje nejdůležitější technickou informaci (např.: 7,2 V / 3000 mah). K posouzení výkonnosti akumulátoru je sice tato kapacita důležitá, ale tato kapacita neříká nic o stavu a o kvalitě akumulátoru. Jedním z rozhodujících kritériích posouzení kvality akumulátoru je velikost jeho vnitřního odporu. Toto platí zvláště pro přístroje s vysokým odběrem proudu (například modely automobilů, akumulátory poháněné elektrické nástroje atd.). Všimněte si například vysokých cenových rozdílů akumulátorů se stejnou jmenovitou kapacitou od různých výrobců. Výkonnost akumulátorů při jejich zatížení (pokud z nich odebíráte vysoký proud) může být dostatečná pouze tehdy, jestliže u nich nedochází k velkému poklesu napětí, které je přeměňováno na tepelnou energii. U akumulátorů s vysokým vnitřním odporem závisí kapacita, kterou z nich můžete odebrat na velikosti jejich zatížení. Na jedné straně se spálí bez využití určité množství energie na jeho vnitřním odporu a na druhé straně může následkem snížení (kolapsu) napětí vypadat takto potrefený akumulátor jako zcela vybitý, ačkoliv je v něm uloženo ještě dostatečné množství energie. Další důležité pokyny ohledně bezpečnosti Tímto přístrojem měřte pouze vnitřní odpor akumulátorů, nikoliv obyčejných baterií. Dejte pozor na měřící hroty. Tyto jsou velmi choulostivé. Výsledky měření může negativně ovlivnit i blízkost silných magnetických nebo elektromagnetických polí (elektromotory, reproduktory atd.). Před každým měřením zkontrolujte měřící přístroj a měřící kabely, zda nedošlo k jejich poškození. Pokud zjistíte nějaká poškození, dejte přístroj opravit do autorizovaného servisu. Netlačte nikdy na fóliová ovládací tlačítka ostrými předměty nebo nehty, mohli byste je tímto poškodit. Po dodání přístroje je jeho displej a ovládací tlačítka zakryt ochrannou fólií. Před použitím přístroje tuto fólii odstraňte. Obr. 1: Náhradní schéma zatížení akumulátoru U tohoto zjednodušeného schéma představuje R i vnitřní odpor akumulátoru a R zátěž znamená zapojení do série (k akumulátoru připojený spotřebič). Čím více akumulátor zatížíte (čím vyšší proud z něho budete odebírat), tím nižší bude i odpor zátěže (vnitřní odpor spotřebiče) a tím vyšší bude i pokles (úbytek) napětí na vnitřním odporu akumulátoru. 5 6

4 U akumulátorové baterie s více články se sčítají velikosti vnitřních odporů každého článku a vytvářejí celkový vnitřní odpor akumulátorové baterie. Porovnáte-li napětí plně nabitého akumulátoru s napětím vybitého (nikoliv však podvybitého) akumulátoru, zjistíte, že tento rozdíl bude u kvalitního akumulátoru pouze velice malý. U akumulátoru, který zatížíte, bude však tento rozdíl napětí značný. To znamená, že se během vybíjení akumulátoru sotva mění snížení jeho napětí (budete-li toto napětí měřit při odpojeném akumulátoru), zatímco se ke konci vybíjecího procesu akumulátoru značně zvýší jeho vnitřní odpor. K zjištění vnitřního odporu akumulátorů (akumulátorové baterie) musejí tyto vykazovat určitý definovaný stav nabití. Zpravidla by měly být za tímto účelem akumulátory téměř zcela nabity. Zvláště důležité je, aby byly akumulátory nabity na stejnou kapacitu, budete-li provádět porovnání různých článků. Pokud nebudeme uvažovat o zcela vadném akumulátoru (po jeho totálním výpadku), pak se opotřebení (zestárnutí) akumulátoru dá zjistit pouze podle zvýšení jeho vnitřního odporu. Podle vybíjecích charakteristik (křivek) lze zjistit, jak se změnil vnitřní odpor akumulátoru (akumulátorové baterie) během procesu vybíjení a také během stárnutí akumulátoru. K žádaným vlastnostem patří udržení vysokého napětí během procesu celkového vybití akumulátoru. Dobré články (akumulátory) vykazují až na konci procesu vybíjení strmý pokles napětí. Obr. 2: Vybíjecí charakteristiky 4 různých akumulátorů Obr. 2 znázorňuje proces vybíjení 4 různých akumulátorových baterií (9,6 V) za stejných podmínek (se stejným vybíjecím proudem). Vyskytnou-li se u akumulátorové baterie při jejím vybíjení strmé (skokové, prudké, náhlé) poklesy napětí, pak to znamená, že ne všechny články (jednotlivé akumulátory) mají stejnou kapacitu nebo že jeden nebo více článků je již poškozený nebo jsou poškozené (toto vidíte na obr. 2 například u akumulátorové baterie č. 2). Během provádění dalšího vybíjení může dokonce dojít k přepólování a tím k dalšímu poškození takovéhoto článku (takovýchto článků). Správně vybrané články (jednotlivé akumulátory) zajistí, že bude mít akumulátorová baterie nejen vysokou spolehlivost (výkonnost), ale také dlouhou životnost. Při vlastním sestavování akumulátorové baterie nepoužívejte nikdy akumulátory různých typů a od různých výrobců, v žádném případě nepoužívejte akumulátory s různou jmenovitou kapacitou (např mah mah). Pouhým změřením kapacity akumulátorů nezjistíte přesně jejich stáří (opotřebení). K přesnějšímu zjištění výkonnosti akumulátorů poslouží změření jejich vnitřního odporu při určitém definovaném stavu nabití akumulátorů. Vnitřní odpor akumulátorů (měřený v miliohmech) patří k nejdůležitějšímu kritériu vyhodnocení zatížitelnosti akumulátorů. Příklad: Akumulátory s označením Sub-C by měly vykazovat vnitřní odpor v rozmezí od 4 mω do 6 mω. Vnitřní odpor akumulátorů však nezpůsobuje jako jediný pokles (ztrátu) napětí akumulátorů. V systémech napájení, kde se používají převážně akumulátory nebo akumulátorové baterie (například bezdrátová dálková ovládání modelů vozů RC ), se vyskytují další parazitní přechodové odpory, které jsou například způsobeny vnitřním odporem propojovacích kabelů a zástrčkovými spojeními (konektory). Během doby může dojít ke zvýšení těchto přechodových odporů špatným kontaktem (ohnutými kontakty) nebo znečištěním či zoxidováním (korozí) zástrčkových nebo šroubových spojení (konektorů nebo svorek). Při vysokém odběru proudu dochází v těchto případech i ke značnému poklesu napájecího napětí. Zpravidla zůstávají tyto přechodové odpory navzájem neměnné. U zařízení, která odebírají vysoké proudy, je třeba provést jejich optimalizaci vynechat nepotřebná zástrčková spojení, použít co nejkratší propojovací kabely, a to pokud možno s velkým průřezem jejich vodičů. Zástrčky, zdířky (zásuvky) a další konektory by měly mít velkou kontaktní plochu a spolehlivý kontakt. Z tohoto důvodu Vám doporučujeme používat pozlacené kontakty. Na obr. 3 (viz následující strana) jsou znázorněny poměry systému napájení (akumulátorová baterie 9,6 V) se dvěma různě dlouhými propojovacími kabely a se dvěma konektory (zástrčkovými spojeními). Obr. 4 (viz následující strana) znázorňuje příslušné poklesy napětí (akumulátorová baterie 9,6 V) s různým zatížením (s různě velkým odběrem proudu). Čím vyšší bude vnitřní odpor akumulátoru (akumulátorové baterie), tím horší bude i napěťová charakteristika systému (se zvyšujícím se odběrem proudu) a tím větší bude i ztrátový výkon uvnitř článků (u jednotlivých akumulátorů), který se projeví na parazitních přechodových odporech přeměnou v tepelnou energii. Při vysokých proudech způsobují parazitní přechodové odpory v rozsahu několika miliohmů (mω) již značné ztráty napětí na připojeném spotřebiči! Tento měřící přístroj RIM 1000 Vám umožní bezproblémové změření vnitřního odporu i v celém systému napájení. 7 8

5 Obr. 3: Poklesy napětí 6. Poznámky ke konstrukci a k nabíjení akumulátorů Akumulátory se skládají ze dvou elektrod a elektrolytu. Uvnitř akumulátoru probíhají chemické reakce, které jsou zvratné a dokážou tak znovu nabít vybitý akumulátor. K nabíjení akumulátoru je třeba použít takzvané nabíjecí napětí, které musí být větší než jmenovité napětí akumulátoru. Kromě toho musí být při nabíjení akumulátoru použito větší množství elektrické energie (mah, Ah), než dokáže nabíjený akumulátor přijmout (než je jeho jmenovitá kapacita). Tento poměr přiváděné a odebírané energie nazýváme účinností. Kapacita (elektrická energie), kterou lze z akumulátoru odebrat a která značně závisí na odebíraném (vybíjecím) proudu, je směrodatnou charakteristikou stavu a kvality akumulátoru. Při nabíjení do akumulátoru přiváděnou energii nelze považovat za rozhodující hodnotu, která by vypovídala o stavu akumulátoru, neboť při tomto procesu se část této energie ztrácí (například přeměnou v teplenou energii následkem velkého vnitřního odporu akumulátoru). Kapacita akumulátoru, kterou uvádí jeho výrobce, je teoreticky maximální množství náboje, které může akumulátor vydat (poskytnout). To znamená, že z akumulátoru s jmenovitou kapacitou 2000 mah můžeme teoreticky odebírat po dobu dvou hodin proud o hodnotě 1000 ma (= 1 ampér). Tato hodnota však závisí na mnoha faktorech (na stavu akumulátoru, jeho stáří, na velikosti vybíjecího proudu, na teplotě atd.) U nabíječek je velmi významný pojem C rate (anglicky míra kapacity, vybíjecí proud). Tato míra kapacity (dále jen C ) představuje hodnotu elektrického proudu, která se normálně uvádí při nabíjení nebo vybíjení akumulátoru (tato takto označovaná hodnota znamená tedy nabíjecí nebo vybíjecí proud). Přitom odpovídá tato hodnota v ampérech jmenovité kapacitě akumulátoru v ampérhodinách, to znamená, že pro akumulátor s jmenovitou kapacitou 2000 mah platí 1C = 2,0 A. Dejte přitom pozor na to, že kapacita (energie), kterou můžete odebrat z akumulátoru, závisí na vybíjecím proudu (na proudu, který z akumulátoru odebíráme). Čím nižší bude hodnota vybíjecího proudu, tím vyšší bude i energie (kapacita), kterou budeme moci odebrat z akumulátoru. Míra kapacity C (vybíjecí proud) bývá uváděna u renomovaných výrobců většinou jako C/3. To znamená, že můžeme z akumulátoru s jmenovitou kapacitou 2500 mah odebírat proud o hodnotě 850 ma (= cca C/3), abychom z něho odebrali jeho plnou jmenovitou kapacitu. Uvede-li naopak výrobce akumulátoru s jmenovitou kapacitou 2500 mah vybíjecí proud C/10 (= 250 ma), pak musíme vycházet z toho, že při vybíjecím (odebíraném) proudu 850 ma neodebereme z akumulátoru jeho plnou kapacitu, tedy 2500 mah! Akumulátory s označením C/10 patří mezi akumulátory horší kvality. Dejte rovněž pozor na to, že u akumulátorů dochází časem k jejich samovybíjení. Ri akumulátoru (baterie) = 60 mω Ri kabelu 1 = 20 mω Ri kabelu 2 = 30 mω 2 x Ri konektorů 1 a 2 = 2 x 10 mω Obr. 4: Naměřená napětí 9 10

6 7. Obsluha měřícího přístroje a jeho funkce a) Základní vlastnosti přístroje Tento příruční přístroj, který je vybaven displejem z tekutých krystalů (LCD) a pevně připojenými měřícími kabely, dokáže změřit vnitřní odpory akumulátorů během několika sekund. Pevné připojení měřících kabelů k přístroji brání vzniku nežádoucích přechodných odporů. V principu je měření vnitřního odporu akumulátorů velice jednoduché. Akumulátor nebo akumulátorovou baterii začnete vybíjet vysokým definovaným (nastaveným) vybíjecím proudem a změříte napětí (porovnáte toto změřené napětí) s napětím nezatíženého akumulátoru. Rozdíl těchto napětí vydělený proudem zátěže (vybíjecím proudem) představuje vnitřní odpor akumulátoru (Ohmův zákon). V praxi nebývá toto měření zcela jednoduché. Na jedné straně se jedná o velice malé rozdíly napětí v rozsahu milivoltů (mv), na druhé straně musí měřící přístroj vydržet krátkodobě vysoké vybíjecí proudy, a tím vyrovnat i s tím spojené ztráty výkonu. K docílení spolehlivých výsledků je třeba provádět měření napětí přímo na akumulátoru, jinak vodiče (propojovací kabely) výsledek měření značně zkreslí. Dejte při měření bezpodmínečně pozor na správnou polaritu připojení měřících kabelů k akumulátorům (ke kontrolovanému propojení)! Červený měřící hrot znamená plus (+), černý měřící hrot znamená minus (-). Pokud nedodržíte správnou polaritu připojení měřících kabelů k akumulátorům, můžete tím zničit měřící přístroj. Přitlačte pevně pružné kontakty měřících hrotů na požadované místo měření (např. ke kontaktům akumulátoru) tak, že je nasunete na kontakty měřících bodů až po jejich zarážku. Nepoužívejte přitom žádné násilí! Měřící hroty jsou velmi choulostivé. Jejich poškození může znamenat zbytečné zvýšení nákladů. Na ohnuté nebo zlomené měřící hroty se nevztahuje záruka! K zajištění spolehlivosti a výše uvedených požadavků je přístroj RM 1000 vybaven speciálními měřícími kabely se 4 vodiči. Měřící kabely jsou pevně spojeny s přístrojem. Toto, jak již bylo výše uvedeno, brání nežádoucím přechodovým odporům, které se projevují u obvyklých zdířek (připojení měřících kabelů) u jiných měřících přístrojů (například u multimetrů). K měřícím hrotům každého z obou měřících kabelů jsou zavedeny dva vodiče. Jedny vodiče odebírají z akumulátoru proud (vybíjecí proud) a druhé vodiče slouží k změření vnitřního odporu akumulátoru. Měřící vodiče jsou pružně uloženy (jsou vybaveny přítlačným perem). Toto vybavení měřících kabelů pružícími hroty zajišťuje rovnoměrný tlak po připojení těchto hrotů ke kontaktům akumulátoru. Velkými kulatými kontakty těchto měřících hrotů protéká vybíjecí proud. Malé špičaté kontakty těchto měřících hrotů slouží k provádění vlastního změření vnitřního odporu akumulátorů. Pokud by propojovací kabely a zástrčková (šroubová) spojení (konektory nebo svorky) vykazovaly ztráty (a vy chcete tyto ztráty změřit), pak můžete změřit vnitřní odpor akumulátorů včetně přechodových odporů na různých místech propojení. Pružící hroty měřících kabelů Vám umožní pevný kontakt na různých místech kontrolovaného zapojení systému napájení. U některých akumulátorů (baterií) nelze změřit jejich vnitřní odpor. V tomto případě se jedná o akumulátory, které jsou vybaveny integrovanými ochrannými obvody. Toto poznáte například podle toho, že tyto akumulátory mají více než dva kontakty (některé speciální akumulátorové baterie, které slouží k napájení elektrických nástrojů, například akumulátorových šroubováků nebo vrtaček). Při provádění porovnávacích měření na různých akumulátorech (článcích) použijte vždy stejné kontaktní plochy. I pájením připevněná pájecí očka mohou negativně ovlivnit výsledky měření. Další bezpečnostní opatření při provádění měření 11 12

7 b) Ovládací tlačítka a displej přístroje Tento měřící přístroj je vybaven displejem z tekutých krystalů (LCD), na kterém po stisknutí příslušného ovládacího tlačítka zobrazíte napětí akumulátoru (V), vybíjecí proud akumulátoru (I) a samozřejmě změřený vnitřní odpor akumulátorů (mω). 8 fóliových ovládacích tlačítek má následující funkce: Ri-Anzeige Zobrazení změřeného vnitřního odporu akumulátoru. U-Anzeige I-Anzeige Zobrazení změřeného napětí akumulátoru bez zatížení a napětí akumulátoru se zatížením, automatická změna zobrazení na displeji přístroje (při zobrazení napětí zatíženého akumulátoru se na displeji přístroje objeví symbol impulsu). Zobrazení vybíjecího proudu akumulátoru. I-Vorgabe Zobrazení vybíjecího proudu akumulátoru k provedení jeho nastavení (hodnota 100 % odpovídá asi 10 A). + a + Nastavení vybíjecího proudu akumulátoru. Ein Aus Zapnutí měřícího přístroje dlouhým stisknutím tohoto tlačítka po dobu asi 3 sekundy. Krátkým stisknutím tohoto tlačítka provedete vypnutí měřícího přístroje. c) Vlastní provádění měření vnitřního odporu akumulátorů Tento měřící přístroj zatěžuje měřený akumulátor krátkými proudovými impulsy, neboť trvalé zatížení by způsobilo příliš velký ztrátový výkon uvnitř měřícího přístroje. Kromě napětí akumulátoru se na displeji přístroje zobrazí i nastavený vybíjecí proud. Velikost impulsů vybíjecího proudu lze nastavit takovým způsobem, aby velkým zatížením akumulátorů, ze kterých nelze odebírat vysoký proud (akumulátory s nižší jmenovitou kapacitou), nedošlo ke kolapsu jejich napětí. Vybíjecí proud by měl mít pouze takovou velikost, aby nedošlo k pravděpodobně předpokládanému selhání akumulátoru. Tato hodnota vybíjecího proudu nemusí být zcela přesná (například je jedno, jestliže nastavíte vybíjecí proud na 8 A, 8,05 A nebo na 8,2 A ). Nastavení vybíjecího proudu akumulátoru Podle typu měřeného akumulátoru (podle jeho jmenovité kapacity) můžete nastavit jeho vybíjecí proud stisknutím tlačítka I-Vorgabe. Na displeji přístroje začne blikat momentálně nastavená (naměřená) hodnota tohoto proudu. Postupným tisknutím tlačítka + nebo - můžete tuto hodnotu vybíjecího proudu změnit v krocích po 5 % (hodnota 100 % odpovídá asi 10 A). Měřící přístroj změří skutečný vybíjecí proud a použije jej dále ke svým výpočtům. Postup provádění měření Před měřením vyčistěte měřící body (kontakty akumulátorů). Již malá znečištění mohou zkreslit výsledky měření. Kontakty akumulátorů vyčistěte například jemným smirkovým papírem (se zrnitostí 400 nebo větší). Zapněte měřící přístroj stisknutím tlačítka Ein, které podržíte stisknuté asi dvě až tři sekundy. Zvolte požadované zobrazení na displeji přístroje stisknutím tlačítka Ri-Anzeige (vnitřní odpor akumulátoru), U-Anzeige (napětí akumulátoru) nebo I-Anzeige (vybíjecí proud akumulátoru). Dotkněte se pevně (až po doraz) měřícími hroty kontaktů kontrolovaného akumulátoru. Dejte při měření bezpodmínečně pozor na správnou polaritu připojení měřících kabelů k akumulátorům (ke kontrolovanému propojení)! Červený měřící hrot znamená plus (+), černý měřící hrot znamená minus (-). Pokud nedodržíte správnou polaritu připojení měřících kabelů k akumulátorům, můžete tím zničit měřící přístroj. Na displeji přístroje se zobrazí každých 5 sekund nová naměřená hodnota. Měřící přístroj provede maximálně 20 měření. Během provádění měření se na displeji přístroje u jeho horního okraje začne pohybovat grafická sloupcová indikace. Během provádění měření můžete též zvolit jiné požadované zobrazení na displeji přístroje stisknutím tlačítka Ri-Anzeige (vnitřní odpor akumulátoru), U-Anzeige (napětí akumulátoru) nebo I-Anzeige (vybíjecí proud akumulátoru). Po uplynutí 20 sekund ukončí přístroj měření a z jeho displeje zmizí pohybující se grafická sloupcová indikace. Odpojíte-li po 20 sekundách od kontrolovaného vzorku (objektu, akumulátoru) měřící hroty, zůstane na displeji přístroje dále zobrazena naposledy naměřená hodnota. Odpojíte-li od kontrolovaného vzorku (objektu, akumulátoru) měřící hroty dříve než po uplynutí 20 sekund, přístroj toto normálně nezaregistruje a bude toto považovat na normální průběh měření. Pokud budete chtít provést další měření, pak stiskněte krátce tlačítko Ri-Anzeige a pokračujte výše popsaným způsobem (od volby zobrazení na displeji přístroje). Pokud po ukončení měření nestisknete po určitou dobu žádné ovládací tlačítko, přístroj se automaticky vypne. Tento měřící přístroj je vybaven pamětí EEPROM, která zachová po vypnutí přístroje do ní uložené nastavené hodnoty (velikost vybíjecího proudu). Po vypnutí přístroje však dojde k vymazání naposledy naměřené hodnoty. Přístroj vypnete krátkým stisknutím tlačítka Aus

8 8. Provedení případné kalibrace měřícího přístroje Tento měřící přístroj byl již kalibrován ve výrobním závodě. V normálních případech nemusíte žádnou novou kalibraci přístroje provádět. Novou kalibraci tohoto přístroje proveďte pouze v tom případě, bude-li přístroj provádět nepřesná měření. K tomuto účelu budete potřebovat dobrý laboratorní napájecí zdroj s nastavitelným stejnosměrným napětím v rozsahu od 2 V do 25 V a s omezením proudu na 3 A. Při kalibraci přístroje postupujte následujícím způsobem: Podržte současně stisknutá tlačítka U-Anzeige a - a zapněte přístroj. Na displeji přístroje se zobrazí hlášení 0.0cal. Nezkratujte měřící hroty a stiskněte krátce tlačítko +. Na displeji přístroje se zobrazí hlášení 2.0cal. Připojte nyní měřící hroty ke zdroji s přesným (stabilizovaným) stejnosměrným napětím 2 V (dejte prosím pozor na správný kontakt, laciné krokosvorky nejsou k tomuto účelu vhodné). Stiskněte krátce tlačítko +. Na displeji přístroje se zobrazí hlášení 12.0cal. Připojte nyní měřící hroty ke zdroji s přesným (stabilizovaným) stejnosměrným napětím 12 V. Stiskněte krátce tlačítko +. Na displeji přístroje se zobrazí hlášení 25.0cal. Připojte nyní měřící hroty ke zdroji s přesným (stabilizovaným) stejnosměrným napětím 25 V a proveďte na tomto zdroji omezení proudu na 3 A. Stiskněte krátce tlačítko +. Tím kalibrace přístroje ukončena. Vypněte přístroj, počkejte několik sekund a znovu jej zapněte. Tím je tento přístroj připraven k dalšímu používání. 10. Technické údaje Napájení: 1 destičková baterie 9 V (doporučujeme alkalickou) Vnitřní odpor akumulátoru: 0,1 mω až 9,999 mω Napětí akumulátoru (baterie):: 0 V až 30 V Vybíjecí proud: Nastavitelný: 1 A až 10 A Zpoždění indikace: < 2 s Měřící kabely:: 4 vodiče s pružícími měřícími hroty Provozní teplota: 10 C až 35 C Relativní vlhkost vzduchu: Max. 95 %, nekondenzující Rozměry (š x v x h): 71 x 172 x 28 mm 9. Čištění a údržba přístroje (výměna baterie) Tento přístroj (kromě občasné výměny baterie) nevyžaduje téměř žádnou údržbu. K čištění přístroje používejte jen měkký, antistatický nebo mírně navlhčený hadřík bez chloupků a žmolků (nebo štěteček na čištění). Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla, neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro a displej přístroje. Slabou (vybitou) baterie okamžitě vyměňte, abyste zabránili jejímu vytečení a poškození přístroje. Při výměně baterie používejte jen doporučené typy. K napájení přístroje potřebujete 1 destičkovou baterii 9 V. Bateriové pouzdro se nachází na zadní straně přístroje. Jakmile se na displeji přístroje neobjeví po jeho zapnutí žádné zobrazení nebo bude-li toto zobrazení nekontrastní, proveďte v přístroji výměnu baterie. Opravy nechte provádět jen odborníkům. Přístroj přineste k prodejci a nechte jej odborně přezkoušet. Otevření pouzdra přístroje (kromě výměny baterie) nebo neodborné zacházení s přístrojem znamenají zánik záruky. Případná likvidace výrobku Pokud přestane přístroj fungovat a nebude-li možné provést jeho opravu, musí být přístroj zlikvidován podle zákonných předpisů

Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů. Obj. č.: 12 07 42. Obsah Strana

Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů. Obj. č.: 12 07 42. Obsah Strana Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů Obj. č.: 12 07 42 Obsah Strana 1. Úvod... 3 2. Účel použití kalibračního přístroje (popis jeho základních funkcí)...

Více

Zkoušečka napětí VC-58. Obj. č.: 12 45 34. Obsah Strana. 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3

Zkoušečka napětí VC-58. Obj. č.: 12 45 34. Obsah Strana. 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3 Obsah Strana 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3 3. Bezpečnostní předpisy...4 4. Součásti zkoušečky...5 Zkoušečka napětí VC-58 5. Vložení (výměna) baterií...6 Signalizace vybitých baterií ve zkoušečce...6

Více

1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1. 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3

1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1. 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3 Obsah Strana Zkoušečka napětí model "2100-Beta" 1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3 3. Bezpečnostní předpisy...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 05/04

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 05/04 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/04 Obj. č.: 51 01 72: 12 V / 2 A FSP 2/4; 51 00 39: 13,8 V / 8 A FSP 8/10; 51 01 71: 24 V / 3 A FSP 3/5; 51 00 40: 13,8 V / 12 A FSP 12/15; 51 00 36: 13,8 V / 2 A FSP 2/4; 51 01

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální pokojový a venkovní teploměr s hygrometrem (vlhkoměrem) Obj. č.: 65 00 03

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální pokojový a venkovní teploměr s hygrometrem (vlhkoměrem) Obj. č.: 65 00 03 NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 Digitální pokojový a venkovní teploměr s hygrometrem (vlhkoměrem) Obj. č.: 65 00 03 Jakmile se ráno probudíte, můžete jedním pohledem zjistit, jak se máte obléci. Tento teploměr

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 73. Obsah Strana. 1. Úvod

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 73. Obsah Strana. 1. Úvod NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Obj. č.: 64 62 73 1. Úvod... 1 2. Součásti teploměru...3 3. Součásti venkovního senzoru... 3 4. Uvedení teploměru do provozu... 4 Vložení baterií do teploměru... 4 Vložení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obj. č.: 75 06 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/04 Obj. č.: 51 00 63 Všude tam, kde potřebujete k napájení velké proudy, vysokou účinnost, nízkou hmotnost napájecího přístroje s malými rozměry a s vysokou spolehlivostí, Vám

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 85 02 65

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 85 02 65 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/05 Obj. č.: 85 02 65 Chytejte ryby pouze tam, kde se opravdu nacházejí! Tento zvukový radiolokátor neboli sonar, který pracuje na principu odrazu velmi krátkých zvukových vln,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci!

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci! NÁVOD K OBSLUZE Úvod Vážení zákazníci! Verze 10/04 Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho výkonného, kompaktního a spolehlivého napájecího zdroje v této přístrojové třídě. Věnujte prosím několik

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/01 Obj. č.: 35 02 88 Máte například hrací konzolu, DVD-přehrávač, videorekordér nebo satelitní přijímač a chtěli byste všechny tyto přístroje připojit k jednomu televiznímu přijímači

Více

Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06

Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 Verze 10/06 Bezpečnostní předpisy... 4 Součásti detektoru pohybů... 5 Obj. č.: 75 18 18 Popis funkce poplachového zařízení...

Více

Obj. č.: 57 43 70 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 07/05

Obj. č.: 57 43 70 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 07/05 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/05 Obj. č.: 57 43 70 Tuto solární svítilnu můžete použít i na místech, kam nedopadá ve dne přímé sluneční záření. Olověný akumulátor této svítilny můžete nabíjet pomocí přiloženého

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS Komfortní zařízení na stahování a vytahování elektricky ovládaných markýz a rolet (žaluzií). Obj. č.: 61 81 03

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 10 05 81

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 10 05 81 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/03 Obj. č.: 10 05 81 Ideální zkoušečka k jednoduchému zjištění (zbývající) kapacity olověných akumulátorů (autobaterií) s napětím 12 V nebo 6 V. Tento přenosný měřící přístroj

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 56 10 92

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 56 10 92 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/04 Obj. č.: 56 10 92 Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup této naší speciální zásuvky. Tato praktická mezizásuvka Vám zajistí příjemné prostředí v obytných

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 87

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 87 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/01 Obj. č.: 35 02 87 Potřebujete připojit k televizoru 6 různých zařízení audio-video? Máte například satelitní přijímač, DVD-přehrávač, videokameru, videorekordér, hrací konzolu

Více

5. Součásti měřícího přístroje

5. Součásti měřícího přístroje Obj. č.: 12 19 47 Digitální měřič délky kabelů UITEST Kabelmeter 3000 Obsah Strana 1. Úvod a účel použití měřícího přístroje...3 2. Poznámky k používání měřícího přístroje...4 3. Rozsah dodávky...4 4.

Více

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100. Obj. č.: 52 69 05. Popis a ovládací prvky. Instalace

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100. Obj. č.: 52 69 05. Popis a ovládací prvky. Instalace Popis a ovládací prvky Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100 Obj. č.: 52 69 05 1. Senzor intenzity světla 2. Tlačítko DOWN / ON/OFF 3. Tlačítko SET 4. Tlačítko UP 5. Konektor pro připojení napájení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Budík řízený časovým signálem DCF-77 287 RM. Obj. č.: 64 51 17

NÁVOD K OBSLUZE. Budík řízený časovým signálem DCF-77 287 RM. Obj. č.: 64 51 17 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/99 (nové, přepracované vydání) Budík řízený časovým signálem DCF-77 287 RM Obj. č.: 64 51 17 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 97 02 35

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 97 02 35 NÁVOD K OBSLUZE Verze 12 / 02 Box na uložení 150 kusů kompaktních disků s elektronickou archivací Obj. č.: 97 02 35 Geniální systém archivace pomocí osobního počítače (software, který dodáváme společně

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 59 02 30 (velké provedení)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 59 02 30 (velké provedení) NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/03 Obj. č.: 59 02 30 (velké provedení) Tyto takzvané světelné pohyblivé noviny můžete použít ve výkladních skříních, na výstavách, v barech, ve sklípcích nebo při pořádání různých

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 60

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 60 NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/04 Obj. č.: 75 06 60 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Ledová kostka Ice Cube

NÁVOD K OBSLUZE. Ledová kostka Ice Cube NÁVOD K OBSLUZE Verze 08/02 Ledová kostka Ice Cube Obj. č.: 59 03 20 Dekorativní svítidlo Ledová kostka Nemějte žádný strach, zima Vám nebude! Jedná se jen o poněkud zvláštní tvar svítidla v podobě ledové

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 10 44

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 10 44 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/03 Obj. č.: 30 10 44 Tento monofonní modul koncového zesilovače s ochranou proti zkratu a přehřátí, který dodáváme včetně montážních šroubů, slouží k přímému zabudování do aktivních

Více

2. Bezpečnostní předpisy. 1. Úvod + účel použití přístroje a rozsah dodávky. 3. Vložení / výměna baterie. Rozsah dodávky.

2. Bezpečnostní předpisy. 1. Úvod + účel použití přístroje a rozsah dodávky. 3. Vložení / výměna baterie. Rozsah dodávky. Kapesní multifunkční přístroj s hodinami, vlhkoměrem, výškoměrem, barometrem a s spředpovědí počasí Obj. č.: 67 14 98 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto kapesního multifunkčního

Více

Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty. Obj. č.: 75 18 18

Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty. Obj. č.: 75 18 18 Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 Bezpečnostní předpisy... 3 Součásti detektoru pohybů... 5 Obj. č.: 75 18 18 Popis funkce poplachového

Více

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/01 Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480 Obj. č.: 33 02 01 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č. 61 05 58 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení zařízení do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte

Více

4. Doplňkové vybavení měřícího přístroje na zvláštní objednávku...4. 5. Bezpečnostní předpisy...4. 6. Vysvětlení pojmu ph hodnota...

4. Doplňkové vybavení měřícího přístroje na zvláštní objednávku...4. 5. Bezpečnostní předpisy...4. 6. Vysvětlení pojmu ph hodnota... Obsah Strana Kombinovaný měřič elektrické vodivosti HI9811-5 (ph / C / EC / TDS) 1. Úvod...1 2. Základní popis a účel použití měřícího přístroje...3 3. Rozsah dodávky...3 4. Doplňkové vybavení měřícího

Více

NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/00

NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/00 NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/00 Počítač k jízdnímu kolu Digispeed 5 Obj. č.: 85 31 47 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze! Jestliže výrobek

Více

Pomůcka k parkování osobních automobilů s displejem. Obj. č.: 85 24 71. 2. Podrobný popis funkce zařízení. 1. Úvod a účel použití zařízení

Pomůcka k parkování osobních automobilů s displejem. Obj. č.: 85 24 71. 2. Podrobný popis funkce zařízení. 1. Úvod a účel použití zařízení Pomůcka k parkování osobních automobilů s displejem 2. Podrobný popis funkce zařízení Jakmile tento systém zapnete (automaticky zařazením zpátečky nebo ručně vhodným spínačem), zobrazí se jako potvrzení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 14 26

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 14 26 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obj. č.: 57 14 26 Vytvořte si na své zahradě příjemnou atmosféru. Za denního světla dochází k nabíjení do svítilny vloženého akumulátoru NiMH sluneční energií (pomocí monokrystalického

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61 Toto stolní rádio je vybaveno 2 vlnovými rozsahy VKV ( FM = velmi krátké vlny) a SV ( MW = střední vlny), budíkem (alarmem) s funkcí opakovaného buzení a ručním otočným

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 02 17

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 02 17 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/05 Obj. č.: 64 02 17 Tento budík Vám zobrazí vždy přesný čas téměř na celém světě a navíc budete vědět, jakou máte ve svém pokoji teplotu. Kromě rádiového časového signálu DCF-77

Více

RC vrtulník Space Phoenix RtF. Obj. č.: 23 89 34. Rozsah dodávky. Nástroj pro výměnu zadního rotoru. Napájení dálkového ovládání: Napájení

RC vrtulník Space Phoenix RtF. Obj. č.: 23 89 34. Rozsah dodávky. Nástroj pro výměnu zadního rotoru. Napájení dálkového ovládání: Napájení Rozsah dodávky RC vrtulník Space Phoenix RtF Obj. č.: 23 89 34 Helikoptéra Dálkové ovládání Nástroj pro výměnu zadního rotoru Náhradní zadní list rotoru Nálepky Napájení dálkového ovládání: Napájení Jmenovité

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 22 67 11

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 22 67 11 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obsah Strana Úvod...2 Účel použití modelu člunu...3 Obsah zásilky (rozsah dodávky)...3 Bezpečnostní předpisy...4 Manipulace s bateriemi a akumulátory: 5 Příprava modelu člunu

Více

Nabíječka olověných akumulátorů. Obj. č. 20 15 40 (BC-012-15AT) Obj. č. 20 15 41 (BC-012-30AT) Obj. č. 20 15 42 (BC-012-40AT)

Nabíječka olověných akumulátorů. Obj. č. 20 15 40 (BC-012-15AT) Obj. č. 20 15 41 (BC-012-30AT) Obj. č. 20 15 42 (BC-012-40AT) ÚČEL POUŽITÍ Výrobek lze použít pro nabíjení následujících typů akumulátorů: Olověné akumulátory s tekutým elektrolytem Olověné akumulátory s vápníkovou deskou (PbCa) SLA (Sealed Lead Acid), nabité ve

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 05 15. Upravené a doplněné české vydání

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 05 15. Upravené a doplněné české vydání NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 05 15 Upravené a doplněné české vydání Obsah Strana ÚVOD... 3 PROČ PROVÁDĚT ANALÝZU OBSAHU TUKU V LIDSKÉM TĚLE?... 3 VYSVĚTLENÍ POJMU PODÍL OBSAHU TUKU V LIDSKÉM TĚLE... 4 KOLÍSÁNÍ

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: 77 41 94

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: 77 41 94 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Objednací číslo: 77 41 94 Vytvořte si na svém pracovišti u svého osobního počítače uvolňující atmosféru pomocí tohoto malého akvária se 2 plovoucími rybičkami a s příjemným

Více

Mini akušroubovák Toolcraft MD6U, 6 V. Obj. č.: 82 09 21. Úvod. Obsah Strana Úvod...2 1. Účel použití šroubováku...2. 1. Účel použití šroubováku

Mini akušroubovák Toolcraft MD6U, 6 V. Obj. č.: 82 09 21. Úvod. Obsah Strana Úvod...2 1. Účel použití šroubováku...2. 1. Účel použití šroubováku Úvod Tato souprava obsahuje následující součásti: Akumulátorový šroubovák s výkonným akumulátorem Síťová a stolní nabíječka 4 oboustranné nástavce s různými šroubováky (bity) Mini akušroubovák Toolcraft

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: 64 02 19

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: 64 02 19 NÁVOD K OBSLUZE Objednací číslo: 64 02 19 Verze 11/05 Tato meteorologická stanice Vám zprostředkuje důležité informace, které se týkají počasí: Zobrazení naměřené pokojové teploty a dvou venkovních (dalších)

Více

Infračervený teploměr IR-280-4ET. Obj. č.: 10 09 61

Infračervený teploměr IR-280-4ET. Obj. č.: 10 09 61 Infračervený teploměr IR-280-4ET Obj. č.: 10 09 61 Obsah Strana 1. Úvod... 1 2. Rozsah dodávky... 3 3. Účel použití infračerveného teploměru a jeho základní funkce... 3 4. Bezpečnostní předpisy... 4 Manipulace

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/03. Obj. č.: 75 05 16

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/03. Obj. č.: 75 05 16 NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/03 Obj. č.: 75 05 16 Vyhlaste rázný boj průvanu a plýtvání drahocenným teplem! Tento mluvící gong totiž dokáže napomenout každého, kdo za sebou zapomněl zavřít dveře. Pomocí přepínače

Více

Automatická nabíječka autobaterií BAC 207 WR (12 V) Obj. č.: 84 18 69

Automatická nabíječka autobaterií BAC 207 WR (12 V) Obj. č.: 84 18 69 Automatická nabíječka autobaterií BAC 207 WR (12 V) Obj. č.: 84 18 69 Obsah Strana 1. Úvod... 1 2. Účel použití nabíječky... 3 3. Bezpečnostní předpisy (manipulace s nabíječkou a s akumulátory)... 4 4.

Více

Univerzální dálkové ovládání CV 150-2

Univerzální dálkové ovládání CV 150-2 NÁVOD K OBSLUZE Univerzální dálkové ovládání CV 150-2 Objednací číslo: 35 03 81 Toto dálkové univerzální ovládání (infračervené) nahradí dva originální dálkové ovladače: Můžete s ním ovládat televizní

Více

NÁVOD K OBSLUZE PŘESNÁ VÁHA 303 K/J

NÁVOD K OBSLUZE PŘESNÁ VÁHA 303 K/J NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/03 PŘESNÁ VÁHA 303 K/J Obj. č.: 12 40 06 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny ohledně uvedení zařízení do provozu a jeho obsluhy. Jestliže výrobek

Více

2. Účel použití měřícího přístroje a popis jeho základních funkcí

2. Účel použití měřícího přístroje a popis jeho základních funkcí Digitální multimetr VC265 Obj. č.: 12 45 22 1. Úvod Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup digitálního multimetru VC265. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny

Více

RC model vrtulníku Silverlit Sky Wiza s adaptérem smartphone. Obj. č.: 23 00 70. Rozsah dodávky. Napájení. Popis modelu

RC model vrtulníku Silverlit Sky Wiza s adaptérem smartphone. Obj. č.: 23 00 70. Rozsah dodávky. Napájení. Popis modelu Rozsah dodávky RC model vrtulníku Silverlit Sky Wiza s adaptérem smartphone Požadavky na baterie pro Smart Link Obj. č.: 23 00 70 Jmenovitá hodnota DC 4,5 V, 0,225 W Potřebujete 3 1,5V AG13 / LR44 (jsou

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE. Obj. č.: 9509000

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE. Obj. č.: 9509000 NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Bezpečnostní předpisy Vzniknou-li škody nedodržením tohoto návodu k montáži a k obsluze, zanikne nárok na záruku! Neručíme za následné škody, které by z toho vyplynuly. Obj.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Kapesní radiostanice Pocket Comm Double PMR/LPD Obj. č.: 93 03 03

NÁVOD K OBSLUZE. Kapesní radiostanice Pocket Comm Double PMR/LPD Obj. č.: 93 03 03 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/02 Kapesní radiostanice Pocket Comm Double PMR/LPD Obj. č.: 93 03 03 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 88

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 88 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 04 88 Základní charakteristiky přístroje: Ideální pomocník s dobře čitelným displejem na jeho přední straně při chůzi nebo při běhu pro všechny sportovně založené lidi. Užitečný

Více

Klešťový multimetr VC-330 AC/DC. Obj. č.: 130 75 44. Účel použití

Klešťový multimetr VC-330 AC/DC. Obj. č.: 130 75 44. Účel použití Účel použití Měření a zobrazování elektrických parametrů v rozsahu kategorie přepětí CAT II až do maximální hodnoty 600 V, resp. do 300 V v kategorii CAT III v souladu s Nařízením EN 61010-1 a ve všech

Více

Bezdrátová meteorologická stanice s USB WMRS200. Obj. č.: 67 22 43

Bezdrátová meteorologická stanice s USB WMRS200. Obj. č.: 67 22 43 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení meteorologické stanice a jejího příslušenství do provozu a k jejich obsluze. Jestliže tento výrobek předáte nebo prodáte jiným

Více

Pohon garážových vrat RolloPort S1. Obj. č.: 64 64 57. Obsah. 1. Úvod (krátký popis základních funkcí zařízení)

Pohon garážových vrat RolloPort S1. Obj. č.: 64 64 57. Obsah. 1. Úvod (krátký popis základních funkcí zařízení) Pohon garážových vrat RolloPort S1 Obj. č.: 64 64 57 1. Úvod (krátký popis základních funkcí zařízení) Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho inteligentního, mikroprocesorem řízeného

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č.: 61 05 12 (AD-2010) Obj. č.: 61 05 13 (AD-2020) Obj. č.: 61 05 14 (AD-2030) Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu

Více

Bezdrátový zvonek HX Vibra (70280) Obj. č.: 61 33 37. Obsah Strana. 1. Úvod a účel použití bezdrátového zvonku

Bezdrátový zvonek HX Vibra (70280) Obj. č.: 61 33 37. Obsah Strana. 1. Úvod a účel použití bezdrátového zvonku Bezdrátový zvonek HX Vibra (70280) Obj. č.: 61 33 37 Obsah Strana 1. Úvod a účel použití bezdrátového zvonku... 1 2. Bezpečnostní předpisy (baterie)... 3 3. Vložení (výměna) baterií... 3 Vložení (výměna)

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 23 07 69. Obsah Strana Úvod... 1. Úvod. Bezpečnostní předpisy... 3. Technické údaje... 3

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 23 07 69. Obsah Strana Úvod... 1. Úvod. Bezpečnostní předpisy... 3. Technické údaje... 3 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Úvod... 1 Bezpečnostní předpisy... 3 Technické údaje... 3 Součásti nabíječky (ovládací tlačítka)... 4 Displej nabíječky... 5 Obj. č.: 23 07 69 Popis funkce nabíječky... 5 Funkce

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Hodiny s budíkem řízené časovým signálem DCF-77 (s teploměrem a termínovými hodinami) Obj. č.: 64 03 25, 64 03 37, 64 03 73

NÁVOD K OBSLUZE. Hodiny s budíkem řízené časovým signálem DCF-77 (s teploměrem a termínovými hodinami) Obj. č.: 64 03 25, 64 03 37, 64 03 73 NÁVOD K OBSLUZE Hodiny s budíkem řízené časovým signálem DCF-77 (s teploměrem a termínovými hodinami) Obj. č.: 64 03 25, 64 03 37, 64 03 73 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Detektor kouře

NÁVOD K OBSLUZE. Detektor kouře NÁVOD K OBSLUZE Detektor kouře Obj. č.: 75 01 70 (provedení v bílé barvě) Obj. č.: 75 01 72 (provedení ve stříbrné barvě) Obj. č.: 75 01 92 (se síťovým napájením 230 V) Obj. č. 75 01 92 a 75 01 72: Tyto

Více

Domovní telefon s přístupovými kartami. Obj. č.: 61 17 61. Rozsah dodávky. Popis a ovládací prvky

Domovní telefon s přístupovými kartami. Obj. č.: 61 17 61. Rozsah dodávky. Popis a ovládací prvky Domovní telefon s přístupovými kartami Rozsah dodávky Venkovní jednotka Vnitřní jednotka Napájecí adaptér Instalační materiál 7 přístupových karet Návod k obsluze Popis a ovládací prvky a) Vnitřní jednotka

Více

Návod k obsluze. Kod zboží: 35 900 ÚVOD :

Návod k obsluze. Kod zboží: 35 900 ÚVOD : Návod k obsluze Kod zboží: 35 900 ÚVOD : Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup nabíječky olověných akumulátorů.tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č.: 37 08 41 Obj. č.: 37 08 42 Stereofonní režim provozu... 4 Připojení 4-kanálového zesilovače...4 Připojení 2-kanálového zesilovače...5 Režim s přemostěnými reproduktory

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

Obj. č.: 75 15 49 NÁVOD K OBSLUZE. Kódový zámek s kódovou kartou IDK-8206

Obj. č.: 75 15 49 NÁVOD K OBSLUZE. Kódový zámek s kódovou kartou IDK-8206 NÁVOD K OBSLUZE Kódový zámek s kódovou kartou IDK-8206 Obj. č.: 75 15 49 1. Úvod Verze 06/10 Vážení zákazníci! Koupí tohoto digitálního kódového zámku jste získali vysoce přesný systém ochrany, který odpovídá

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 13 02 02

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 13 02 02 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 13 02 02 Znáte, za jak dlouho uběhnete například jedno závodní kolo? Tato infračervená závora se stopkami Vám poslouží k optimálnímu měření času při sportovních a jiných soutěžích.

Více

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace Rozsah dodávky Centrála 2-zónového poplašného systému 2 x šroub 2 x EOL rezistor 10 kω Návod k obsluze Sada bezdrátového alarmu MA Instalace V průběhu instalace se ubezpečte, že centrála poplašného systému

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 14 66

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 14 66 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/04 Obj. č.: 12 14 66 Tento měřící přístroj byl speciálně vyvinut pro provádění různých měření v motorových vozidlech. Vedle standardních funkcí měření můžete tento přístroj použít

Více

NÁVOD K OBSLUZE. 8.Technické údaje. Obj.č. : 473 07 28. Max. zatížení. Provozní teplota 0 C až 50 C

NÁVOD K OBSLUZE. 8.Technické údaje. Obj.č. : 473 07 28. Max. zatížení. Provozní teplota 0 C až 50 C 7.Údržba Zkontrolujte přístroj v pravidelných intervalech či není poškozený! Pro čištění displeje a těla přístroje používejte jen měkčí, navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné ředidla a abrazivní čistící

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 15 17

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 15 17 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 81 15 17 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Systém pro rychlé startování automobilů 3 v 1. Obj. č.: 85 42 19

NÁVOD K OBSLUZE. Systém pro rychlé startování automobilů 3 v 1. Obj. č.: 85 42 19 NÁVOD K OBSLUZE Systém pro rychlé startování automobilů 3 v 1 Obj. č.: 85 42 19 Vážení zákazníci, Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho přístroje. Přečtete si pozorně tento návod k obsluze a bezpečnostní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 22 93 49

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 22 93 49 NÁVOD K OBSLUZE Příprava plachetnice (vložení baterií do jachty a do dálkového ovládání) K napájení vysílače dálkového ovládání budete potřebovat 8 alkalických tužkových baterií 1,5 V velikosti AA. K napájení

Více

RADIOVÁ SPÍNACÍ ZÁSUVKA FS20ST

RADIOVÁ SPÍNACÍ ZÁSUVKA FS20ST NÁVOD K OBSLUZE RADIOVÁ SPÍNACÍ ZÁSUVKA FS20ST Obj. č.: 62 30 04 Zastrčte jednoduše radiovou spínací zásuvku do stávající síťové zásuvky a připojte svítidla, ventilátory nebo jiné elektropřístroje na radiovou

Více

Digitální multimetr VC-20. Obj. č.: 12 30 20

Digitální multimetr VC-20. Obj. č.: 12 30 20 Digitální multimetr VC-20 Obj. č.: 12 30 20 Obsah Strana Úvod 1 Funkce přístoje 2 Popis součástí přístroje 3 Údaje a symboly na displeji 3 Bezpečnostní pokyny 4 Použití přístroje 5 Rozsah dodávky 5 Uvedení

Více

Solární systém do jezírka Palermo LED. Obj. č.: 57 75 64. Účel použití. Sestavení a uvedení do provozu

Solární systém do jezírka Palermo LED. Obj. č.: 57 75 64. Účel použití. Sestavení a uvedení do provozu Solární systém do jezírka Palermo LED Obj. č.: 57 75 64 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup solárního systému do jezírka Palermo LED. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 08

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 08 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/06 Obj. č.: 64 62 08 Nezáleží na tom, kde budete tento přístroj používat v obytných místnostech, ve skleníku, ve vinném sklepě, v teráriu nebo v rozvodných skříních atd. tato měřící

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Multitester MS-258 2 v 1. Obj. č.: 12 15 44

NÁVOD K OBSLUZE. Multitester MS-258 2 v 1. Obj. č.: 12 15 44 NÁVOD K OBSLUZE Multitester MS-258 2 v 1 Obj. č.: 12 15 44 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny ohledně uvedení zařízení do provozu a jeho obsluhy. Jestliže výrobek předáte

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 04 89

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 04 89 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 75 04 89 Tento kvalitní kouřový hlásič funguje na principu rozptylovaného světla. Hlasitý výstražný tón [s akustickým tlakem ve vzdálenosti 3 m od přístroje 85 db(a)] zazní okamžitě,

Více

Bezdrátová meteostanice WD 4008. Obj. č.: 67 24 23. Součásti

Bezdrátová meteostanice WD 4008. Obj. č.: 67 24 23. Součásti Součásti 2.1 Základní stanice (přijímač) Bezdrátová meteostanice WD 4008 Obj. č.: 67 24 23 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátové meteostanice WD 4008. Tento návod k obsluze

Více

Obj. č.: 25 03 38 (12 48 217)

Obj. č.: 25 03 38 (12 48 217) NÁVOD K OBSLUZE Automatická nabíječka akumulátorů AL 300pro Pro olověné akumulátory 2V, 6V, 12 V Obj. č.: 25 03 38 (12 48 217) Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení

Více

Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR. Obj. č.: 59 01 57

Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR. Obj. č.: 59 01 57 NÁVOD K OBSLUZE Verze 01/03 Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR Obj. č.: 59 01 57 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze.

Více

Gramofon s USB a s kodérem MP3 TT-RECORD. Obj. č.: 30 45 20

Gramofon s USB a s kodérem MP3 TT-RECORD. Obj. č.: 30 45 20 Gramofon s USB a s kodérem MP3 TT-RECORD Obj. č.: 30 45 20 Úvod Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho speciálního gramofonu. Uložte si sbírku svých starých gramofonových vinylových

Více

Bezdrátový zvonek Mistral 300. Obj. č.: 61 13 13. Účel použití. Popis a ovládací prvky

Bezdrátový zvonek Mistral 300. Obj. č.: 61 13 13. Účel použití. Popis a ovládací prvky Bezdrátový zvonek Mistral 300 Obj. č.: 61 13 13 Účel použití Popisovaný výrobek je určen výhradně k soukromému použití jako bezdrátový zvonek, nebo signální jednotka. Přístroj může být poškozen z celé

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Multifunkční měřicí přístroj okolního prostředí 4 v 1. Obj. č.: 12 77 00

NÁVOD K OBSLUZE. Multifunkční měřicí přístroj okolního prostředí 4 v 1. Obj. č.: 12 77 00 NÁVOD K OBSLUZE Multifunkční měřicí přístroj okolního prostředí 4 v 1 Obj. č.: 12 77 00 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny ohledně uvedení zařízení do provozu a jeho obsluhy.

Více

2. Účel použití zařízení FS20 RSU a krátký popis jeho funkcí...3. 3. Krátký přehled některých komponentů (modulů) systému FS20...3

2. Účel použití zařízení FS20 RSU a krátký popis jeho funkcí...3. 3. Krátký přehled některých komponentů (modulů) systému FS20...3 Obsah Strana 1. Úvod...1 2. Účel použití zařízení FS20 RSU a krátký popis jeho funkcí...3 Zařízení na automatické ovládání rolet FS20 RSU 3. Krátký přehled některých komponentů (modulů) systému FS20...3

Více

Bezpečnostní pokyny. přístroje nebo zařízení, které je testováno.

Bezpečnostní pokyny. přístroje nebo zařízení, které je testováno. Bezpečnostní pokyny Výstraha označuje nebezpečné podmínky a činnosti, které by mohly způsobit úraz nebo smrt osob. Varováníoznačuje nebezpečné okolnosti a činnosti, které by mohly způsobit poškození měřicího

Více

Budík s displejem LED

Budík s displejem LED Budík s displejem LED Obj.č. 64 00 36 NÁVOD K OBSLUZE Tento návod k obsluze patří k výrobku. Obsahuje důležitá upozornění ke zprovoznění a manipulaci. Na tuto skutečnost nezapomeňte, budete-li výrobek

Více

Měřič vlhkosti DampFinder Plus. Obj. č.: Vložení /výměna baterií, obr. 1. Výměna hrotů, obr. 2. Zapnutí/vypnutí přístroje (ON/OFF), obr. 3.

Měřič vlhkosti DampFinder Plus. Obj. č.: Vložení /výměna baterií, obr. 1. Výměna hrotů, obr. 2. Zapnutí/vypnutí přístroje (ON/OFF), obr. 3. Vložení /výměna baterií, obr. 1. Výměna hrotů, obr. 2. Měřič vlhkosti DampFinder Plus Obj. č.: 10 15 17 Zapnutí/vypnutí přístroje (ON/OFF), obr. 3. Přístroj se po 3 minutách přepne do úsporného režimu.

Více

Digitální multimetr AT-200. Obj. č.: 12 15 02. Úvod Vážený zákazníku,

Digitální multimetr AT-200. Obj. č.: 12 15 02. Úvod Vážený zákazníku, Digitální multimetr AT-200 Obj. č.: 12 15 02 Obsah Strana Úvod... 2 Účel použití... 3 Ovládací prvky měřícího přístroje... 3 Bezpečnostní předpisy... 4 Krátký popis funkcí měřícího přístroje... 6 Rozsah

Více

5. Umístění nabíječky...7. 6. Připojení nabíječky k akumulátoru a k síťovému napájení...7. 9. Čištění a údržba nabíječky...15

5. Umístění nabíječky...7. 6. Připojení nabíječky k akumulátoru a k síťovému napájení...7. 9. Čištění a údržba nabíječky...15 Obsah Strana 1. Úvod...1 2. Účel použití nabíječky...3 Zvláštnosti nabíječky:...3 3. Bezpečnostní předpisy...5 4. Poznámky k nabíjení akumulátorů (doplňující bezpečnostní pokyny)...6 5. Umístění nabíječky...7

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 09 39 / 30 09 49

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 09 39 / 30 09 49 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 30 09 39 / 30 09 49 PA-4000 (obj. č.: 30 09 39): Výkon (sinus) 2 x 120 W, hudební výkon 400 W PA-7000 (obj. č.: 30 09 49): Výkon (sinus) 2 x 220 W, hudební výkon 700 W Tento návod

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 61 03 77

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 61 03 77 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 61 03 77 Tento návod k obsluze zahrnuje kompletní popis zacházení se zásuvkou (samostatné obj. číslo 61 72 37), s dálkovým ručním ovladačem (sam. obj. č.: 61 72 29, zvláštní příslušenství),

Více

Měřič izolačního odporu VC 1000 + voltmetr

Měřič izolačního odporu VC 1000 + voltmetr NÁVOD K OBSLUZE Verze 08/00 Měřič izolačního odporu VC 1000 + voltmetr Obj. č.: 10 03 71 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 37 07

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 37 07 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Úvod + účel použití přístroje... 2 Součásti a ovládací tlačítka detektoru... 2 Vložení (výměna) baterie... 3 Zapnutí / vypnutí detektoru (provádění měření)... 3 Vyhledávání

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 93 04 26

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 93 04 26 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 93 04 26 Tento pár příručních kapesních radiostanic pro pásmo 446 MHz (PMR) s dosahem až 8 km představuje kompletní soupravu vysílaček v robustním provedení a v osvědčené kvalitě

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 46. Obsah

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 46. Obsah Obsah NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 62 46 Strana 1. Úvod...2 2. Rozsah dodávky...2 3. Účel použití meteorologické stanice...2 4. Bezpečnostní předpisy...2 Manipulace s bateriemi (akumulátory)...3 5. Základní

Více

Vlhkoměr MO290 s infračerveným teploměrem. Obj. č.: 12 29 95. Obsah Strana 1. Úvod...1. 1. Úvod. 2. Účel použití měřícího přístroje a rozsahy měření

Vlhkoměr MO290 s infračerveným teploměrem. Obj. č.: 12 29 95. Obsah Strana 1. Úvod...1. 1. Úvod. 2. Účel použití měřícího přístroje a rozsahy měření Vlhkoměr MO290 s infračerveným teploměrem 1. Úvod Vážený zákazníku, Obj. č.: 12 29 95 děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup vlhkoměru MO290 s IR teploměrem. Tento návod k obsluze je součástí výrobku.

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 61 81 04

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 61 81 04 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obj. č.: 61 81 04 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení zařízení do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální multimetry VC 820 a VC 840

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální multimetry VC 820 a VC 840 NÁVOD K OBSLUZE Verze 08/01 Digitální multimetry VC 820 a VC 840 Obj. č.: 12 11 11, 12 11 12 Obsah Strana ÚVOD... 3 POUŽITÍ MĚŘÍCÍCH PŘÍSTROJŮ VC 820, VC 840:... 3 OVLÁDACÍ PRVKY PŘÍSTROJE... 4 POPIS OVLÁDACÍCH

Více