Podívejte se na časový průběh harmonického napětí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podívejte se na časový průběh harmonického napětí"

Transkript

1 Střídavý proud Doteď jse se zabývali pouze proude, který obvode prochází stále stejný sěre (stejnosěrný proud). V praxi se ukázalo, že tento proud je značně nevýhodný. kázalo se, že zdroje napětí ůže být také závit nebo častěji cívka otáčející se v agnetické poli. Otáčející závit v agnetické poli Otáčí-li se závit rovnoěrně s úhlovou rychlostí ω kole osy, kolé k vektoru agnetické indukce. Díky tou se ění periodicky indukční tok závite, a proto se v závitu indukuje elektrootorické napětí, které v uzavřené obvodu vyvolává indukovaný proud. kazuje se, že indukované napětí ění běhe otáčení pravidelně svou polaritu i velikost. Podívejte se na časový průběh haronického napětí Okažitá hodnota napětí u je určena vztahe: u = sin ω t, kde - je aplituda (největší hodnota) indukovaného napětí, ω - je úhlová rychlost, u okažitá hodnota indukovaného napětí. Mění se polarita napětí a díky tou se periodicky ění i proud v připojené obvodu. Vše á haronický průběh. o je T? Doba za kterou proběhne střídavé napětí všechny ožné hodnoty jedenkrát. o je kitočet (frekvence)? Je to počet period za jednu sekundu a vypočítáe ji takto: V energetice se využívá střídavé napětí nízké frekvence 50 Hz. V dalších technických oborech, např. ve sdělovací technice, slouží pro přenos signálů zařízení s oscilátory, které kitají s různýi frekvencei, od nízkých frekvencí v akustické oboru (do 6 Khz) až po frekvence řádově 0 GHz, kterýi se přenášejí televizní signály z družitc nebo hovory v síti obilních telefonů. o je ω a jak se vypočítá? π ω = = πf ;Oega je úhlová rychlost T Jaký pohyb ná konají elektrony? Volné elektrony ve vedení konají haronický pohyb.

2 o je střídavá veličina? Střídavou veličinou rozuíe takovou periodicky se ěnící veličinu, při jejíž grafické znázornění ají plochy ohraničené časovou osou a grafe veličiny nad časovou osou a pod ní stejný obsah. Obvody střídavého proudu Děje v elektrických obvodech se střídavýi proudy ovlivňuje jak frekvence proudu, tak fyzikální vlastnosti obvodu. Proto se dále budee zabývat základníi střídavýi obvody. Jak se označuje střídavý proud? Do obvodu ůžee zařadit tyto prvky: rezistor, cívka nebo kondenzátor s paraetry: odpor, indukčnost a kapacita. Obvod střídavého proudu s odpore Nejjednodušší střídavý obvod je tvořen rezistore, který á jen odpor. Obvod připojíe ke střídavéu napětí, prochází obvode střídavý proud. Jak já hodnota okažitého proudu i? u i = = sin ωt = sinωt Z čehož plyne = - aplituda střídavého proudu. kazuje se, že pro střídavý proud s odpore platí Ohův zákon stejně jako pro obvod se stejnosěrný proude. Aplituda střídavého proudu nezávisí na jeho frekvenci. Odpor rezistoru v obvodu střídavého proudu je stejný jako v obvodu stejnosěrného proudu. Nazývá se rezistence. Jak to vypadá reálně? V praxi se děje v obvodech střídavého proudu sledují na osciloskopu nebo poocí počítače. Křivky, které při to pozorujee, jsou to grafy okažitých hodnot těchto veličin jako funkce času. Z časových diagraů napětí a proudu se určuje fázový rozdíl ϕ, kteréu též říkáe fázový posun. V obvodu s rezistancí dosahuje střídavé napětí i proud hodnoty rovné aplitudě ve stejné okažiku. Nevzniká tedy fázový rozdíl. Kroě časového diagrau se ke grafickéu znázornění veličin ve střídavých obvodech používá názorový diagra. Veličina je sybolicky znázorněna orientovanou úsečkou uístěnou v souřadnicové soustavě, tzv. fázore. Fázor á délku rovnu aplitudě veličiny a s osou x svírá patrné, úhel rovný počáteční fázi (t = 0). Poocí fázorového diagrau, v něž jsou zakresleny fázory střídavého napětí i proudu, lze snadno posoudit jejich fázový rozdíl.

3 Výkon střídavého proudu v obvodu s odpore V obvodu střídavého proudu se proud a napětí neustále ění, bude se ěnit i výkon a jeho okažitá hodnota: p = u i, p okažitý výkon, i okažitý proud, u okažité napětí. Pro obvod, který á jen odpor, platí též rovnice: p = i = sin ( t ω ) V grafu je čárkovaně naznačena okažitá hodnota proudu. Z grafu je patrné, že okažitá hodnota výkonu se ění s dvojnásobnou frekvencí než proud a jeho aplituda je: P = Z grafu určíe též střední hodnotu výkonu. K tou usíe znát celkovou práci střídavého proudu za periodu T (neboli energii, která se v rezistoru za periodu zění v teplo). Za t (veli krátkou dobu) se vykoná eleentární prácička W = p t, jejíž velikost je úěrná obsahu barevně vyznačené plochy. elková práce je součet práciček a je to obdelník na obrázku. Výsledná práce je tedy: P W = T = T W Střední hodnota výkonu: P = T = Fyzikální rozbor: Fyzikálně ůžee tento výsledek vyložit tak, že haronický střídavý proud o aplitudě á stejný střední výkon jako ustálený stejnosěrný proud takové velikosti. Odvození: = Z toho vyplývá: = 707 0, Pro napětí je odvození analogické a výsledek odvození je tento: = 707 0, Tyto hodnoty proudu a napětí nazýváe efektivní hodnota střídavého proudu a efektivní hodnota střídavého napětí. o je efektivní hodnota střídavého napětí (proudu)? Efektivní hodnoty střídavého napětí a proudu odpovídají hodnotá stejnosěrného proudu, který á v obvodu s odpore stejný výkon jako daný proud střídavý. Jak je to v našich doácnostech? Efektivní hodnoty proudu a v naši síti tudíž usíe vždy dosáhnout. Zkusíe si proto vypočítat axiální hodnotu napětí v naší síti: 3

4 Jak ěří ěřící přístroje střídavý proud a střídavé napětí? Pro ěření střídavého proudu a napětí je nutné použít takový ěřič, jehož výchylka na sěru proudu nezávisí. Efektivní hodnota střídavého proudu a napětí ná uožňuje v podstatě naěřit takové hodnoty stejnosěrného proudu a napětí, které v obvodu jen s odpore způsobí stejné tepelné účinky jako proud střídavý. Obvod střídavé proudu s indukčností Další jednoduchý střídavý obvode je obvod s cívkou, která á jen indukčnost. Střídavý proud procházející vinutí cívky vytváří ěnící se agnetické pole. To způsobí, že se v cívce indukuje napětí, které podle enzova zákona á opačnou polaritu než zdroj napětí. Následke toho proud v obvodu nabývá největší hodnoty později než napětí. Výsledke toho je, že napětí předbíhá proud. Proud dosáhne své aplitudy teprve tehdy, když indukované napětí klesne na nulu. Odpor cívky v obvodu se střídavý proude je větší než v obvodu se stejnosěrný proude. Odpor je tí větší, čí větší je vlastní indukčnost cívky a čí větší je kitočet střídavého proudu. To odpovídá fázovéu rozdílu ϕ = π. Jestliže pro okažitou hodnotu střídavého proudu platí vztah i = sin( ωt), pak pro okažitou hodnotu střídavého napětí π platí: u = sin( ω t + ) = cos( ωt) Posunutí fázoru: Fázor napětí je vzhlede k fázoru proudu posunut o úhel π v kladné sěru, tzn. proti sěru pohybu hodinových ručiček. Všiněte si, že cívka střídavého proudu zenšuje jeho aplitudu (proudu) a působí tedy obdobně jako odpor. Poněvadž tento účinek á původ ve vlastní indukci, nazývá se veličina, která ho vyjadřuje se nazývá induktance a označujee ji X. Vyjádříe ji takto: X =, případně X = ω vědote si, že cívka s v obvodu se střídavý proude chová jako odpor, ale nedochází k přeěně energie střídavého proudu v teplo (jako u rezistoru), nýbrž jen vzniká a zaniká agnetické pole. Avšak jednotkou bude jeden oh. Využití v praxi V technické praxi se k dosažení velkých induktancí používají tluivky. Tluivky pro střídavé proudy nízké frekvence ají noho závitů izolovaného drátu navinutého na ocelové uzavřené jádře. Tluivky pro vysokofrekvenční střídavé proudu ají feritové jádro v obvodech pro veli vysoké frekvence postačuje několik volně navinutých závitů drátu. POZO: Skutečné cívky ají kroě indukčnosti také odpor. Je-li odpor alý ůžee ho zanedbat a cívka á přibližně zanedbat. Jestliže odpor ve srovnání s induktancí zanedba neůřee á obvod s cívkou vlastnosti obvodu v sérii. 4

5 Obvod střídavého proudu s kapacitou je proud v obvodu nulový. Opačné účinky než cívka á kondenzátor. Ten se při připojení ke zdroji střídavého napětí, periodicky nabíjí a vybíjí. Mezi deskai kondenzátoru neprochází proud. Mění se jen intenzita elektrického pole a dielektriku se střídavě polarizuje. Jak je to s nabíjení a vybíjení? Nabíjecí proud kondenzátoru je největší v okažiku, když je kondenzátor nenabitý, tj. když napětí ezi deskai kondenzátoru je nulové. Naopak v okažiku, kdy je kondenzátor nabit na ax. napětí Experientálně bylo dokázáno, že křivka napětí je v toto případě časově posunuta o čtvrtinu T za křivkou proudu. Tzn. Napětí se za proude zpožďuje a tvoří to fázový rozdíl ϕ = π. Výpočet proudu a napětí: i = sin( ωt) u = sin( ωt π ) = cos( ωt) Zavedee poje kapacitance, která se zenšuje s rostoucí frekvencí střídavého proudu. Jednotkou je oh. Při větší kapacitě kondenzátoru je kapacitance enší a platí to i obráceně. kazuje se, že kondenzátor á jen zdánlivě vlastnosti odporu, protože se v ně elektrická energie neění v teplo jako u rezistoru. V kondenzátoru dochází pouze k periodickéu vzniku a zániku elektrického pole ezi jeho deskai (kondenzátor se neustále nabíjí a vybíjí). Výpočet kapacitance: X = Činný výkon střídavého proudu V obvodech se střídavý proude, kde se vyskytují prvky (,,) se ukazuje, že vzniklé doprovodné jevy ná snižují výkon střídavého proudu. Můžee říci, že čí enší je fázový rozdíl ezi napětí a proude v obvodu, tí větší je užitečný neboli činný výkon střídavého proudu. Činný výkon - odpovídá té části elektrické energie dodané zdroje, která se v obvodu za jednotku času ění v teplo nebo v užitečnou práci (u elektrootoru). Pro činný výkon P platí: P = cosϕ,, efektivní hodnoty střídavého napětí a proudu cos ϕ - je účiník a určuje účinnost přenosu energie ze zdroje střídavého proudu do spotřebiče účiník nabývá hodnot 0 ( ϕ = ± π ) do ( ϕ = 0 ). X = ω 5

6 Vliv fázového rozdílu ϕ na výkon střídavého proudu vidíe na následujících grafech: Činný výkon je úěrný rozdílu obsahů ploch oezenýchkladnýi a zápornýi hodnotai okažitého výhonu p=u i. Na obr. a je zachycen případ, kdy ϕ = + π. 4 Porovneje tento graf s grafe b, kde ϕ = + π. Z grafu b je patrné, že plochy odpovídající kladný a záporný hodnotá p jsou stejné a to znaená, že celková práce vykonaná střídavý proude za periodu je nulová. Čtvrtinu periody je výkon kladný a v této době energie postupuje ze zdroje ke spotřebiči.v následující čtvrtině periody je výkon záporný. Energie přenesená ke spotřebiči v předcházející čtvrtině periody se beze zěny vrací zpět do zdroje. Nekoná se tedy užitečná práce a část energie se jen ění v přívodních vodičích v teplo. To je ztrátová energie. Skutečná cívka aneb obvod eálná cívka á vedle indukčnosti také určitý odpor. To způsobuje, že fázové posunutí střídavého proudu a napětí v obvodu s cívkou není π, ale je vždy enší. eálnou cívku považujee za obvod v sérii, jehož názorový diagra vidíte na obrázku.. Z obrázku plyne, že X ω tg ϕ = = =. Z čehož dostanee vztah pro odpor π f cívky: = tgϕ Složený obvod střídavého proudu () Obvody střídavého proudu ohou ít současně odpor, indukčnost i kapacitu. Tí vznikají často složité obvody, jejichž vlastnosti se určují výpočte nebo graficky. Jak na to si přiblížíe na příkladu obvodu tvořeného sériový spojení rezistoru, cívky a kondenzátoru, tedy obvodu s rezistencí, induktancí a kapacitancí. Toto se označuje jako obvod v sérii. Při sériové spojení prochází všei prvky obvodu stejný proud i, napětí na jednotlivých prvcích se liší velikostí i vzájenou fází. Jak to vypadá u jednotlivých prvků? rezistor - napětí u á stejnou fázi jako proud (u odporu), cívka - napětí u proud předbíhá, kondenzátor napětí u se za proude zpožďuje. 6

7 Mateaticky určení fázových rozdílů je veli koplikované, proto použijee fázový diagra. Vzhlede k fázový rozdílů neůžee získat hodnotu výsledného efektivního napětí na celé obvodu jako aritetký součet jednotlivých efektivních napětí. Pro výsledné napětí platí vztah: = + ( ), kde,, jsou efektivní hodnoty napětí na prvcích obvodu. Ty vypočtee takto: =. ω =, = ω, Výsledné napětí bude: = + ω. ω Obvod charakterizuje jediný paraetr, který se nazvá ipedance Z. Z Ohova zákona pro ipedanci plyne: Z = = + ω ω rčení celkové ipedance Nejlépe se to určuje s fázového diagrau.. pedance je ěřena v ohech. Kroě poju ipedance se zavádí také poje reaktance X = X X. Tato veličina charakterizuje vlastnost té části obvodu střídavého proudu, v níž se elektroagnetická energie neění v teplo, ale jen v energii elektrického a agnetického pole. Zavedení reaktance se X zjednoduší odvozené vztahy na tvar: Z = + X a tg ϕ =. Speciální případ Speciální případ nastane pokud u obvodu v v sérii, je-li při dané frekvenci induktance obvodu stejně veliká jako jeho kapacitance. Pak ze vztahu pro ipedanci vyplývá, že Z=. Fázový rozdíl napětí a proudu je v toto případě nulový a obvod á vlastnosti rezistence. Proud v obvodu dosahuje největší hodnoty. Tento případ označujee jako rezonanci střídavého obvodu a příslušnou rezonanční frekvenci f 0 určíe z podínky: ω0 =, odtud ω Thopsonův vztah f 0 =. π 7

8 sěrňovač Slouží k přeěnění střídavého napětí na napětí stejnosěrné. Jak usěrnění funguje? sěrnění se provádí poocí polovodičové diody. Diodou prochází proud, jen když je anoda diody připojena ke kladnéu pólu zdroje napětí (v propustné sěru). Při opačné polaritě á dioda velký odpor a prochází jí jen nepatrný proud. Připojíe-li diodu do obvodu střídavého proudu, pracuje jako elektrický ventil. Prochází jí proud jen v kladných půlperiodách vstupního střídavého napětí. V záporných půlperiodách napětí obvode neprochází. Výstupní napětí na pracovní rezistoru je stejnosěrné a pulzující. Nastalo usěrnění střídavého proudu, přičež se využívá jen jedna polovina periody střídavého napětí. Dioda pracuje jako jednocestný usěrňovač a obvode prochází stejnosěrný proud. Jak oezit pulzaci? Pro praktické užití usěrňovače je důležité oezit pulzaci výstupního napětí. Toho docílíe poocí kondenzátoru o kapacitě připojeného paralelně k výstupu usěrňovače. V kladných půlperiodách se kondenzátor nabíjí a v záporných půlperiodách se přes rezistor Z vybíjí. Kondenzátore se pulzace usěrněného napětí zčásti vyhladí. Vyhlazení pulzace je tí účinnější, čí větší je kapacita kondenzátoru a odpor Z rezistoru. Když Z (usěrňovač naprázdno), á usěrněné napětí hodnotu odpovídající aplitudě střídavého napětí. jednocestného usěrňovače není využita jedna polovina usěrňovaného střídavého napětí. Z Dvoucestný usěrňovač V technické praxi používá usěrňovač se čtyři diodai. K dokonaléu usěrnění pulzujícího napětí se používají složitější filtry a s kondenzátory o velké kapacitě a s rezistory. Kde se v praxi používají? PS a její praktické využití 8

9 Zesilovač používá se k zvětšení aplitudy střídavého napětí. Tzn. k zesílení napětí. Princip: Nejpoužívanější je tranzistorový zesilovač. Tranzistor je v obvodu zapojen způsobe, který označujee jako zapojení se společný eitore (zapojení SE). Na vstup zesilovače je připojeno zesilované napětí u, které v obvodu báze vyvolá zěny proudu. S kolektore tranzistoru je spojen výstup zesilovače a ěření se snadno přesvědčíe, že výstupní napětí u á nohe větší aplitudu. Nastalo zesílení napětí, které vyjádříe veličinou A = / Vstup a výstup zesilovače oddělují od dalších obvodů kondenzátory. Pro zesilované střídavé napětí ají tyto kondenzátory alou ipedanci, avšak pro stejnosěrný proud je obvod kondenzátore přerušen. Vstup a výstup zesilovače je poocí kondenzátorů oddělen od zdroje stejnosěrného napětí. Pro správnou funkci zesilovače je nutné vhodně zvolit pracovní podínky činnosti tranzistoru. rčuje je klidový proud BO určuje odpor rezistoru B, který je spojen s kladný póle napájecího zdroje. Kolektor tranzistoru je připojen ke zdroji přes pracovní rezistor.saotný tranzistor ůžee považovat za obvodový prvek, jehož odpor se ění podle proudu báze. ezistor a tranzistor tak tvoří dvojici obvodových prvků spojených sériově. Jestliže se proud báze zvětší, zenší se odpor tranzistoru a na jeho kolektoru je enší napětí. Při zesilování střídavého napětí se proud báze ění periodicky kole hodnoty BO. Těto zěná odpovídají periodické zěny výstupního napětí. Jestliže se vstupní napětí zvětšuje, výstupní napětí se zenšuje a naopak. Vstupní a výstupní napětí ají opačnou fázi. Činnost zesilovače jse si vysvětlili na jedno zesilovací stupni. V praxi jsou tyto zesilovací stupně spojovány do složitých soustav, jiiž se dosahuje značného zesílení vstupních signálů, popř. se zvyšuje jejich výkon tak, aby bylo ožné uvést do chodu další zařízení (např. reproduktory elektroakustické aparatury). 9

Vznik střídavého proudu Obvod střídavého proudu Výkon Střídavý proud v energetice

Vznik střídavého proudu Obvod střídavého proudu Výkon Střídavý proud v energetice Střídavý proud Vznik střídavého proudu Obvod střídavého proudu Výkon Střídavý proud v energetice Vznik střídavého proudu Výroba střídavého napětí:. indukční - při otáčivé pohybu cívky v agnetické poli

Více

6. Střídavý proud. 6. 1. Sinusových průběh

6. Střídavý proud. 6. 1. Sinusových průběh 6. Střídavý proud - je takový proud, který mění v čase svoji velikost a smysl. Nejsnáze řešitelný střídavý proud matematicky i graficky je sinusový střídavý proud, který vyplývá z konstrukce sinusovky.

Více

FYZIKA 2. ROČNÍK. Příklady na obvody střídavého proudu. A1. Určete induktanci cívky o indukčnosti 500 mh v obvodu střídavého proudu o frekvenci 50 Hz.

FYZIKA 2. ROČNÍK. Příklady na obvody střídavého proudu. A1. Určete induktanci cívky o indukčnosti 500 mh v obvodu střídavého proudu o frekvenci 50 Hz. FYZKA. OČNÍK Příklady na obvody střídavého proudu A. rčete induktanci cívky o indukčnosti 500 H v obvodu střídavého proudu o frekvenci 50 Hz. = 500 0 3 H =?. = ω = π f = 57 Ω ívka á induktanci o velikosti

Více

Ele 1 elektromagnetická indukce, střídavý proud, základní veličiny, RLC v obvodu střídavého proudu

Ele 1 elektromagnetická indukce, střídavý proud, základní veličiny, RLC v obvodu střídavého proudu Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ELEKTROTECHNIKA PRVNÍ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 30. 9. 203 Ele elektromagnetická indukce, střídavý proud, základní veličiny, RLC v obvodu střídavého proudu

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS EEKTŘINA A MAGNETIZMUS XII Střídavé obvody Obsah STŘÍDAÉ OBODY ZDOJE STŘÍDAÉHO NAPĚTÍ JEDNODUHÉ STŘÍDAÉ OBODY EZISTO JAKO ZÁTĚŽ 3 ÍKA JAKO ZÁTĚŽ 5 3 KONDENZÁTO JAKO ZÁTĚŽ 6 3 SÉIOÝ OBOD 7 3 IMPEDANE 3

Více

Vznik a vlastnosti střídavých proudů

Vznik a vlastnosti střídavých proudů 3. Střídavé proudy. Naučit se odvození vztahu pro okažitý a průěrný výkon střídavého proudu, znát fyzikální význa účiníku.. ět použít fázorový diagra na vysvětlení vztahu ezi napětí a proude u jednoduchých

Více

Elektrický proud v elektrolytech

Elektrický proud v elektrolytech Elektrolytický vodič Elektrický proud v elektrolytech Vezěe nádobu s destilovanou vodou (ta nevede el. proud) a vlože do ní dvě elektrody, které připojíe do zdroje stejnosěrného napětí. Do vody nasypee

Více

FYZIKA 3. ROČNÍK. Obvod střídavého proudu s odporem. ϕ = 0. i, u. U m I m T 2

FYZIKA 3. ROČNÍK. Obvod střídavého proudu s odporem. ϕ = 0. i, u. U m I m T 2 FYZIKA 3. OČNÍK Ncené elg. ktání střídavý prod Zdroje stříd. prod generátory střídavého prod Zapojení různých prvků v obvod střídavého prod zkoáe, jaký způsobe paraetr prvk v obvod ovlvňje velkost napětí

Více

popsat princip činnosti čidel rychlosti a polohy samostatně změřit zadanou úlohu

popsat princip činnosti čidel rychlosti a polohy samostatně změřit zadanou úlohu 10. Čidla rychlosti a polohy Čas ke studiu: 15 inut Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete uět popsat princip činnosti čidel rychlosti a polohy saostatně zěřit zadanou úlohu Výklad 10. 1. Čidla rychlosti

Více

VY_32_INOVACE_06_III./1._OBVOD STŘÍDAVÉHO PROUDU

VY_32_INOVACE_06_III./1._OBVOD STŘÍDAVÉHO PROUDU VY_32_INOVACE_06_III./1._OBVOD STŘÍDAVÉHO PROUDU Střídavý proud Vznik střídavého napětí a proudu Fyzikální veličiny popisující jevy v obvodu se střídavý proude Střídavý obvod, paraetry obvodu Střídavý

Více

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. České vysoké učení technické v Praze. Fakulta elektrotechnická

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. České vysoké učení technické v Praze. Fakulta elektrotechnická Výkon v HUS Rezistor: proud, procházející rezistorem, ho zahřívá, energie, dodaná rezistoru, se tak nevratně mění na teplo Kapacitor: elektrický proud, protékající obvodem dodává kapacitoru elektrický

Více

Základy elektrotechniky

Základy elektrotechniky Základy elektrotechniky 3. přednáška Řešení obvodů napájených haronický napětí v ustálené stavu ZÁKADNÍ POJMY Časový průběh haronického napětí: kde: U u U. sin( t ϕ ) - axiální hodnota [V] - úhlový kitočet

Více

Elektřina a magnetismus Elektrostatické pole

Elektřina a magnetismus Elektrostatické pole Elektrostatické pole Elektrostatické pole je prostor (v okolí elektricky nabitých částic/těles), ve které na sebe náboje působí elektrickýi silai. Zdroje elektrostatického pole jsou elektrické náboje (vázané

Více

Impulsní LC oscilátor

Impulsní LC oscilátor 1 Impulsní LC oscilátor Ing. Ladislav Kopecký, 2002 Upozornění: Tento článek předpokládá znalost práce Rezonanční obvod jako zdroj volné energie. Při praktických pokusech s elektrickou rezonancí jsem nejdříve

Více

napájecí zdroj I 1 zesilovač Obr. 1: Zesilovač jako čtyřpól

napájecí zdroj I 1 zesilovač Obr. 1: Zesilovač jako čtyřpól . ZESILOVACÍ OBVODY (ZESILOVAČE).. Rozdělení, základní pojmy a vlastnosti ZESILOVAČ Zesilovač je elektronické zařízení, které zesiluje elektrický signál. Má vstup a výstup, tzn. je to čtyřpól na jehož

Více

Datum tvorby 15.6.2012

Datum tvorby 15.6.2012 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_01_Lineární prvky el_obvodů Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

3.1.3 Rychlost a zrychlení harmonického pohybu

3.1.3 Rychlost a zrychlení harmonického pohybu 3.1.3 Rychlost a zrychlení haronického pohybu Předpoklady: 312 Kroě dráhy (výchylky) popisujee pohyb i poocí dalších dvou veličin: rychlosti a zrychlení. Jak budou vypadat jejich rovnice? Společný graf

Více

Řešení testu 1b. Fyzika I (Mechanika a molekulová fyzika) NOFY021. 19. listopadu 2015

Řešení testu 1b. Fyzika I (Mechanika a molekulová fyzika) NOFY021. 19. listopadu 2015 Řešení testu b Fyzika I (Mechanika a olekulová fyzika) NOFY0 9. listopadu 05 Příklad Zadání: Kulička byla vystřelena vodorovně rychlostí 0 /s do válcové roury o průěru a koná pohyb naznačený na obrázku.

Více

MEG jako blokující m ni s permanentním magnetem

MEG jako blokující m ni s permanentním magnetem 1 MEG jako blokující ni s peranentní agnete (c) Ing. Ladislav Kopecký, bezen 2016 Tento lánek navazuje na lánek MEG jako dvojinný blokující ni. Pro pochopení principu je nutné chápat, jak funguje blokující

Více

Prozkoumejte chování kondenzátoru v obvodu s generátorem obdélníkového napětí a s generátorem harmonického napětí.

Prozkoumejte chování kondenzátoru v obvodu s generátorem obdélníkového napětí a s generátorem harmonického napětí. ýstup P: Klíčová slova: inforace pro učitele obvody Střídavý obvod ojtěch Beneš žák porovná účinky elektrického pole na vodič a izolant, aplikuje poznatky o echanisech vedení elektrického proudu při analýze

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Laboratorní měření 1. Seznam použitých přístrojů. Popis měřicího přípravku

Laboratorní měření 1. Seznam použitých přístrojů. Popis měřicího přípravku Laboratorní měření 1 Seznam použitých přístrojů 1. Generátor funkcí 2. Analogový osciloskop 3. Měřící přípravek na RL ČVUT FEL, katedra Teorie obvodů Popis měřicího přípravku Přípravek umožňuje jednoduchá

Více

VÝKON V HARMONICKÉM USTÁLENÉM STAVU

VÝKON V HARMONICKÉM USTÁLENÉM STAVU VÝKON V HARMONICKÉM USTÁLENÉM STAVU Základní představa: Rezistor: proud, procházející rezistorem, ho zahřívá, energie, dodaná rezistoru, se tak nevratně mění na teplo Kapacitor: pokud ke kondenzátoru připojíme

Více

STŘÍDAVÝ PROUD POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

STŘÍDAVÝ PROUD POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_3S3_D17_Z_OPAK_E_Stridavy_proud_T Člověk a příroda Fyzika Střídavý proud Opakování

Více

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Název: Studium harmonických kmitů mechanického oscilátoru

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Název: Studium harmonických kmitů mechanického oscilátoru Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM I. Úloha č. II Název: Studiu haronických kitů echanického oscilátoru Pracoval: Lukáš Vejelka stud. skup. FMUZV (73) dne 2.2.23

Více

3. D/A a A/D převodníky

3. D/A a A/D převodníky 3. D/A a A/D převodníky 3.1 D/A převodníky Digitálně/analogové (D/A) převodníky slouží k převodu číslicově vyjádřené hodnoty (např. v úrovních TTL) ve dvojkové soustavě na hodnotu nějaké analogové veličiny.

Více

MĚŘENÍ POLOVODIČOVÉHO USMĚRŇOVAČE STABILIZACE NAPĚTÍ

MĚŘENÍ POLOVODIČOVÉHO USMĚRŇOVAČE STABILIZACE NAPĚTÍ Úloha č. MĚŘENÍ POLOVODIČOVÉHO SMĚRŇOVČE STBILIZCE NPĚTÍ ÚKOL MĚŘENÍ:. Změřte charakteristiku křemíkové diody v propustném směru. Měřenou závislost zpracujte graficky formou I d = f ( ). d. Změřte závěrnou

Více

Poznámky k cvičením z termomechaniky Cvičení 9.

Poznámky k cvičením z termomechaniky Cvičení 9. Voda a vodní pára Při výpočtech příkladů, které jsou zaěřeny na výpočty vody a vodní páry je důležité si paatovat veličiny, které jsou kritické a z hlediska výpočtu i nezbytné. Jedná se o hodnoty teploty

Více

1 Elektrotechnika 1. 11:00 hod. = + Δ= = 8

1 Elektrotechnika 1. 11:00 hod. = + Δ= = 8 :00 hod. Elektrotechnika a) Metodou syčkových proudů (MSP) vypočtěte proudy všech větví uvedeného obvodu. R = Ω, R = Ω, R 3 = Ω, U = 5 V, U = 3 V. b) Uveďte obecný vztah pro výpočet počtu nezávislých syček

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í STŘÍDAVÝ POUD N V E S T E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Sřídavý prod a jeho efekvní hodnoy sejnosěrný prod (d. c.) prod eče poze v jedno sěr sřídavý prod (a. c.) elekrcký prod, jehož časový průběhe

Více

Mechatronické systémy s krokovými motory

Mechatronické systémy s krokovými motory Mechatronické systémy s krokovými motory V současné technické praxi v oblasti řídicí, výpočetní a regulační techniky se nejvíce používají krokové a synchronní motorky malých výkonů. Nejvíce máme možnost

Více

výkon střídavého proudu, kompenzace jalového výkonu

výkon střídavého proudu, kompenzace jalového výkonu , výkon střídavého proudu, kompenzace jalového výkonu Návod do měření ng. Václav Kolář, Ph.D., Doc. ng. Vítězslav týskala, Ph.D., poslední úprava 0 íl měření: Praktické ověření vlastností reálných pasivních

Více

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: Elektřina a magnetismus Autor: Název: Datum vytvoření: 20. 3. 2014

Více

Elektrická impedanční tomografie

Elektrická impedanční tomografie Biofyzikální ústav LF MU Projekt FRVŠ 911/2013 Je neinvazivní lékařská technika využívající nízkofrekvenční elektrické proudy pro zobrazení elektrických vlastností tkaní a vnitřních struktur těla. Různé

Více

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_04_Zesilovače a Oscilátory

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_04_Zesilovače a Oscilátory Číslo projektu Číslo materiálu CZ..07/.5.00/34.058 VY_3_INOVACE_ENI_.MA_04_Zesilovače a Oscilátory Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

R w I ź G w ==> E. Přij.

R w I ź G w ==> E. Přij. 1. Na baterii se napojily 2 stejné ohřívače s odporem =10 Ω každý. Jaký je vnitřní odpor w baterie, jestliže výkon vznikající na obou ohřívačích nezávisí na způsobu jejich napojení (sériově nebo paralelně)?

Více

I. STEJNOSMĚ RNÉ OBVODY

I. STEJNOSMĚ RNÉ OBVODY Řešené příklady s komentářem Ing. Vítězslav Stýskala, leden 000 Katedra obecné elektrotechniky FEI, VŠB-Technická univerzita Ostrava stýskala, 000 Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů

Více

SYMETRICKÉ ČTYŘPÓLY JAKO FILTRY

SYMETRICKÉ ČTYŘPÓLY JAKO FILTRY SYMETRICKÉ ČTYŘPÓLY JAKO FILTRY V této úloze budou řešeny symetrické čtyřpóly jako frekvenční filtry. Bude představena jejich funkce na praktickém příkladu reproduktorů. Teoretický základ Pod pojmem čtyřpól

Více

Opravné prostředky na výstupu měniče kmitočtu (LU) - Vyšetřování vlivu filtru na výstupu z měniče kmitočtu

Opravné prostředky na výstupu měniče kmitočtu (LU) - Vyšetřování vlivu filtru na výstupu z měniče kmitočtu Opravné prostředky na výstupu měniče kmitočtu (LU) - Vyšetřování vlivu filtru na výstupu z měniče kmitočtu 1. Rozbor možných opravných prostředků na výstupu z napěťového střídače vč. příkladů zapojení

Více

Ele 1 RLC v sérií a paralelně, rezonance, trojfázová soustava, trojfázové točivé pole, rozdělení elektrických strojů

Ele 1 RLC v sérií a paralelně, rezonance, trojfázová soustava, trojfázové točivé pole, rozdělení elektrických strojů Předmět: očník: Vytvořil: Datum: ELEKTOTECHNIKA PVNÍ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 3. 0. 03 Ele LC v sérií a paralelně, rezonance, trojfázová soustava, trojfázové točivé pole, rozdělení elektrických

Více

1A Impedance dvojpólu

1A Impedance dvojpólu 1A pedance dvojpólu Cíl úlohy Na praktických příkladech procvičit výpočty odulů a arguentů ipedancí různých dvojpólů. Na základních typech prakticky užívaných obvodů ověřit ěření příou souvislost ezi ipedancí

Více

sf_2014.notebook March 31, 2015 http://cs.wikipedia.org/wiki/hudebn%c3%ad_n%c3%a1stroj

sf_2014.notebook March 31, 2015 http://cs.wikipedia.org/wiki/hudebn%c3%ad_n%c3%a1stroj http://cs.wikipedia.org/wiki/hudebn%c3%ad_n%c3%a1stroj 1 2 3 4 5 6 7 8 Jakou maximální rychlostí může projíždět automobil zatáčku (o poloměru 50 m) tak, aby se navylila voda z nádoby (hrnec válec o poloměru

Více

8. Operaèní zesilovaèe

8. Operaèní zesilovaèe zl_e_new.qxd.4.005 0:34 StrÆnka 80 80 Elektronika souèástky a obvody, principy a pøíklady 8. Operaèní zesilovaèe Operaèní zesilovaèe jsou dnes nejvíce rozšíøenou skupinou analogových obvodù. Jedná se o

Více

Rezonanční elektromotor

Rezonanční elektromotor - 1 - Rezonanční elektromotor Ing. Ladislav Kopecký, 2002 Použití elektromechanického oscilátoru pro převod energie cívky v rezonanci na mechanickou práci má dvě velké nevýhody: 1) Kmitavý pohyb má menší

Více

FYZIKA 3. ROČNÍK. Vlastní kmitání oscilátoru. Kmitavý pohyb. Kinematika kmitavého pohybu. y m

FYZIKA 3. ROČNÍK. Vlastní kmitání oscilátoru. Kmitavý pohyb. Kinematika kmitavého pohybu. y m Vlastní itání oscilátoru Kitavý pohb Kitání periodicý děj zařízení oná opaovaně stejný pohb a periodic se vrací do určitého stavu. oscilátor zařízení, teré ůže volně itat (závaží na pružině, vadlo) it

Více

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/ Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: Elektřina a magnetismus Autor: Název: Datum vytvoření: 3. 4. 2014

Více

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí Laboratorní úloha KLS Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí (Multisim) (úloha pro seznámení s prostředím MULTISIM.0) Popis úlohy: Cílem úlohy je potvrdit často opomíjený, byť

Více

Zkouškové otázky z A7B31ELI

Zkouškové otázky z A7B31ELI Zkouškové otázky z A7B31ELI 1 V jakých jednotkách se vyjadřuje napětí - uveďte název a značku jednotky 2 V jakých jednotkách se vyjadřuje proud - uveďte název a značku jednotky 3 V jakých jednotkách se

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 NAPÁJECÍ ZDROJE

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 NAPÁJECÍ ZDROJE Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 NAPÁJECÍ ZDROJE Použitá literatura: Kesl, J.: Elektronika I - analogová technika, nakladatelství BEN - technická

Více

Zesilovač. Elektronický obvod zvyšující hodnotu napětí nebo proudu při zachování tvaru jeho průběhu. Princip zesilovače. Realizace zesilovačů

Zesilovač. Elektronický obvod zvyšující hodnotu napětí nebo proudu při zachování tvaru jeho průběhu. Princip zesilovače. Realizace zesilovačů Zesilovač Elektronický obvod zvyšující hodnotu napětí nebo proudu při zachování tvaru jeho průběhu Princip zesilovače Zesilovač je dvojbran který může současně zesilovat napětí i proud nebo pouze napětí

Více

1 Přesnost měření efektivní hodnoty různými typy přístrojů

1 Přesnost měření efektivní hodnoty různými typy přístrojů 1 Přesnost měření efektivní hodnoty různými typy přístrojů Cíl: Cílem této laboratorní úlohy je ověření vhodnosti použití různých typů měřicích přístrojů při měření efektivních hodnot střídavých proudů

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Univerzita omáše Bati ve Zlíně LABORAORNÍ CVIČENÍ ELEKROECHNIKY A PRŮMYSLOVÉ ELEKRONIKY Název úlohy: Měření frekvence a fázového posuvu proměnných signálů Zpracovali: Petr Luzar, Josef Moravčík Skupina:

Více

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor.

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor. FREKVENČNĚ ZÁVISLÉ OBVODY Základní pojmy: IMPEDANCE Z (Ω)- charakterizuje vlastnosti prvku pro střídavý proud. Impedance je základní vlastností, kterou potřebujeme znát pro analýzu střídavých elektrických

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Stopař pro začátečníky

Stopař pro začátečníky Stopař pro začátečníky Miroslav Sámel Před nějakou dobou se na http://letsmakerobots.com/node/8396 objevilo zajímavé a jednoduché zapojení elektroniky sledovače čáry. Zejména začínající robotáři mají problémy

Více

Osciloskopické sondy. http://www.coptkm.cz/

Osciloskopické sondy. http://www.coptkm.cz/ http://www.coptkm.cz/ Osciloskopické sondy Stejně jako u ostatních měřicích přístrojů, i u osciloskopu jde především o to, aby připojení přístroje k měřenému místu nezpůsobilo nežádoucí ovlivnění zkoumaného

Více

stránka 101 Obr. 5-12c Obr. 5-12d Obr. 5-12e

stránka 101 Obr. 5-12c Obr. 5-12d Obr. 5-12e BIPOLÁRNÍ TRANZISTOR: Polovodičová součástka se dvěma přechody PN a se třemi oblastmi s příměsovou vodivostí (NPN, popř. PNP, K kolekor, B báze, E emitor) u níž lze proudem procházejícím v propustném směru

Více

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, Nová Paka Elektronika - Zdroje SPÍNANÉ ZDROJE

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, Nová Paka Elektronika - Zdroje SPÍNANÉ ZDROJE SPÍNANÉ ZDROJE Problematika spínaných zdrojů Popularita spínaných zdrojů v poslední době velmi roste a stávají se převažující skupinou zdrojů na trhu. Umožňují vytvářet kompaktní přístroje s malou hmotností

Více

3.2.2 Rovnice postupného vlnění

3.2.2 Rovnice postupného vlnění 3.. Rovnice postupného vlnění Předpoklady: 310, 301 Chcee najít rovnici, která bude udávat výšku vlny v libovolné okažiku i libovolné bodě (v jedno okažiku je v různých ístech různá výška vlny). Veličiny

Více

Teoretické úlohy celostátního kola 53. ročníku FO

Teoretické úlohy celostátního kola 53. ročníku FO rozevřete, až se prsty narovnají, a znovu rychle tyč uchopte. Tuto dobu změříte stopkami velmi obtížně. Poměrně přesně dokážete zjistit, kam se posunulo na tyči místo úchopu. Vzdálenost obou míst, v nichž

Více

MĚŘENÍ TRANZISTOROVÉHO ZESILOVAČE

MĚŘENÍ TRANZISTOROVÉHO ZESILOVAČE Úloha č. 3 MĚŘÍ TRAZISTOROVÉHO ZSILOVAČ ÚOL MĚŘÍ:. Změřte a) charakteristiku I = f (I ) při U = konst. tranzistoru se společným emitorem a nakreslete její graf; b) zesilovací činitel β tranzistoru se společným

Více

Osnova: 1. Klopné obvody 2. Univerzálníobvod 555 3. Oscilátory

Osnova: 1. Klopné obvody 2. Univerzálníobvod 555 3. Oscilátory K620ZENT Základy elektroniky Přednáška ř č. 6 Osnova: 1. Klopné obvody 2. Univerzálníobvod 555 3. Oscilátory Bistabilní klopný obvod Po připojení ke zdroji napájecího napětí se obvod ustálí tak, že jeden

Více

10a. Měření rozptylového magnetického pole transformátoru s toroidním jádrem a jádrem EI

10a. Měření rozptylového magnetického pole transformátoru s toroidním jádrem a jádrem EI 0a. Měření rozptylového magnetického pole transformátoru s toroidním jádrem a jádrem EI Úvod: Klasický síťový transformátor transformátor s jádrem skládaným z plechů je stále běžně používanou součástí

Více

Elektromagnetický oscilátor

Elektromagnetický oscilátor Elektromagnetický oscilátor Již jsme poznali kmitání mechanického oscilátoru (závaží na pružině) - potenciální energie pružnosti se přeměňuje na kinetickou energii a naopak. T =2 m k Nejjednodušší elektromagnetický

Více

Obvod střídavého proudu s kapacitou

Obvod střídavého proudu s kapacitou Obvod střídavého proudu s kapacitou Na obrázku můžete vidět zapojení obvodu střídavého proudu s kapacitou. Pomocí programů Nové přístroje 2012 a Dvoukanálový osciloskop pro SB Audigy 2012 proveďte daná

Více

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/ Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: Elektřina a magnetismus Autor: Název: Datum vytvoření: 25. 3. 2014

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ ZESILOVAČ S OZ

NÍZKOFREKVENČNÍ ZESILOVAČ S OZ NÍZKOFREKVENČNÍ ZESILOVAČ S OZ 204-4R. Navrhněte a sestavte neinvertující nf zesilovač s OZ : 74 CN, pro napěťový přenos a u 20 db (0 x zesílení) při napájecím napětí cc ± 5 V a zatěžovacím odporu R L

Více

[ db ; - ] Obrázek č. 1: FPCH obecného zesilovače

[ db ; - ] Obrázek č. 1: FPCH obecného zesilovače Teoretický úvod Audio technika obecně je obor, zabývající se zpracováním zvuku a je poměrně silně spjat s elektroakustikou. Elektroakustika do sebe zahrnuje především elektrotechnická zařízení od akusticko-elektrických

Více

3.2.2 Rovnice postupného vlnění

3.2.2 Rovnice postupného vlnění 3.. Rovnice postupného vlnění Předpoklady: 310, 301 Chcee najít rovnici, která bude udávat výšku vlny v libovolné okažiku i libovolné bodě (v jedno okažiku je v různých ístech různá výška vlny). Veličiny

Více

VY_32_INOVACE_06_III./2._Vodivost polovodičů

VY_32_INOVACE_06_III./2._Vodivost polovodičů VY_32_INOVACE_06_III./2._Vodivost polovodičů Vodivost polovodičů pojem polovodiče čistý polovodič, vlastní vodivost příměsová vodivost polovodičová dioda tranzistor Polovodiče Polovodiče jsou látky, jejichž

Více

INFORMACE NRL č. 12/2002 Magnetická pole v okolí vodičů protékaných elektrickým proudem s frekvencí 50 Hz. I. Úvod

INFORMACE NRL č. 12/2002 Magnetická pole v okolí vodičů protékaných elektrickým proudem s frekvencí 50 Hz. I. Úvod INFORMACE NRL č. 12/2 Magnetická pole v okolí vodičů protékaných elektrickým proudem s frekvencí Hz I. Úvod V poslední době se stále častěji setkáváme s dotazy na vliv elektromagnetického pole v okolí

Více

Obrázek č. 1 : Operační zesilovač v zapojení jako neinvertující zesilovač

Obrázek č. 1 : Operační zesilovač v zapojení jako neinvertující zesilovač Teoretický úvod Nízkofrekvenční zesilovač s OZ je poměrně jednoduchý elektronický obvod, který je tvořen několika základními prvky. Základní komponentou zesilovače je operační zesilovač v neinvertujícím

Více

BEZSTYKOVÁ KOLEJ NA MOSTECH

BEZSTYKOVÁ KOLEJ NA MOSTECH 7. 9. března 01 01 BEZSTYKOVÁ KOLEJ NA MOSTECH Doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební 1. ÚVOD V současné době probíhá rozsáhlá odborná diskuze ke spolupůsobení ostní

Více

Aplikovaná elektronika pro aplikovanou fyziku

Aplikovaná elektronika pro aplikovanou fyziku Milan Vůjtek Aplikovaná elektronika pro aplikovanou fyziku Předkládaný text je určen k výuce studentů oboru Aplikovaná fyzika. Věnuje se primárně vlastnostem a aplikacím operačních zesilovačů, především

Více

Studium kladného sloupce doutnavého výboje pomocí elektrostatických sond: jednoduchá sonda

Studium kladného sloupce doutnavého výboje pomocí elektrostatických sond: jednoduchá sonda 1 Úvod Studium kladného sloupce doutnavého výboje pomocí elektrostatických sond: jednoduchá sonda V této úloze se zaměříme na měření parametrů kladného sloupce doutnavého výboje, proto je vhodné se na

Více

ZDROJE MĚŘÍCÍHO SIGNÁLU MĚŘÍCÍ GENERÁTORY

ZDROJE MĚŘÍCÍHO SIGNÁLU MĚŘÍCÍ GENERÁTORY INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 ZDROJE MĚŘÍCÍHO SIGNÁLU MĚŘÍCÍ

Více

Kirchhoffovy zákony. Kirchhoffovy zákony

Kirchhoffovy zákony. Kirchhoffovy zákony Kirchhoffovy zákony 1. Kirchhoffův zákon zákon o zachování elektrických nábojů uzel, větev obvodu... Algebraický součet všech proudů v uzlu se rovná nule Kirchhoffovy zákony 2. Kirchhoffův zákon zákon

Více

3.1.6 Dynamika kmitavého pohybu, závaží na pružině

3.1.6 Dynamika kmitavého pohybu, závaží na pružině 3..6 Dynaia itavého pohybu, závaží na pružině Předpolady: 303 Pedagogicá poznáa: Na příští hodinu by si všichni ěli do dvojice přinést etrový prováze (nebo silnější nit) a stopy. Poůcy: pružina, stojan,

Více

Voltův článek, ampérmetr, voltmetr, ohmmetr

Voltův článek, ampérmetr, voltmetr, ohmmetr Úloha č. 1b Voltův článek, ampérmetr, voltmetr, ohmmetr Úkoly měření: 1. Sestrojte Voltův článek. 2. Seznamte se s multimetry a jejich zapojováním do obvodu. 3. Sestavte obvod pro určení vnitřního odporu

Více

Operační zesilovač je integrovaný obvod se dvěma vstupy (invertujícím a neinvertujícím) a jedním výstupem.

Operační zesilovač je integrovaný obvod se dvěma vstupy (invertujícím a neinvertujícím) a jedním výstupem. Petr Novotný Úloha č. 7 Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití Operační zesilovač je integrovaný obvod se dvěma vstupy (invertujícím a neinvertujícím) a jedním výstupem. Zapojení zesilovače s invertujícím

Více

Pracovní třídy zesilovačů

Pracovní třídy zesilovačů Pracovní třídy zesilovačů Tzv. pracovní třída zesilovače je určená polohou pracovního bodu P na převodní charakteristice dobou, po kterou zesilovacím prvkem protéká proud, vzhledem ke vstupnímu zesilovanému

Více

Pohyb elektronu ve zkříženém elektrickém a magnetickém poli a stanovení měrného náboje elektronu

Pohyb elektronu ve zkříženém elektrickém a magnetickém poli a stanovení měrného náboje elektronu Úloha 1 Pohyb elektronu ve zkříženém elektrickém a magnetickém poli a stanovení měrného náboje elektronu 1.1 Úkol měření 1.Změřtezávislostanodovéhoproudu I a naindukcimagnetickéhopoleprodvěhodnotyanodovéhonapětí

Více

1.2.5 2. Newtonův zákon I

1.2.5 2. Newtonův zákon I 15 Newtonův zákon I Předpoklady: 104 Z inulé hodiny víe, že neexistuje příý vztah (typu příé nebo nepříé úěrnosti) ezi rychlostí a silou hledáe jinou veličinu popisující pohyb, která je navázána na sílu

Více

Převodníky f/u, obvod NE555

Převodníky f/u, obvod NE555 Převodníky f/u, obvod NE555 Na tomto cvičení byste se měli seznámit s funkcí jednoduchého převodníku kmitočet/napětí sestaveného z dvojice operačních zesilovačů. Dále byste se měli seznámit s obvodem NE555.

Více

13 Měření na sériovém rezonančním obvodu

13 Měření na sériovém rezonančním obvodu 13 13.1 Zadání 1) Změřte hodnotu indukčnosti cívky a kapacity kondenzátoru RC můstkem, z naměřených hodnot vypočítej rezonanční kmitočet. 2) Generátorem nastavujte frekvenci v rozsahu od 0,1 * f REZ do

Více

8,1 [9] 8 287 [9] ± ± ± ± ± ± ± ± ±

8,1 [9] 8 287 [9] ± ± ± ± ± ± ± ± ± Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

= T = 2π ω = 2π 12 s. =0,52s. =1,9Hz.

= T = 2π ω = 2π 12 s. =0,52s. =1,9Hz. XIII Mechanicé itání Příad 1 Těeso itá haronicy s periodou 0,80 s, jeho apituda je 5,0 c a počátečnífáze nuová Napište rovnici itavého pohybu /y = 0,05 sin, 5πt) / Stručné řešení: Patí T = 0,8 s = ω =

Více

Ostrovní provoz BlackOut

Ostrovní provoz BlackOut Ostrovní provoz BlackOut Ivan Petružela 2006 LS X15PES - 13. Ostrovní provoz 1 Osnova Frekvenční plán Ostrovní provoz Frekvenční kolaps v rovině (f,p) Obnovení frekvence pomocí frekvenčního odlehčování

Více

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí (Multisim) (úloha pro seznámení s prostředím MULISIM) Popis úlohy: Cílem úlohy je potvrdit často opomíjený, byť

Více

LOGIC. Stavebnice PROMOS Line 2. Technický manuál

LOGIC. Stavebnice PROMOS Line 2. Technický manuál ELSO, Jaselská 177 28000 KOLÍN, Z tel/fax +420-321-727753 http://www.elsaco.cz mail: elsaco@elsaco.cz Stavebnice PROMOS Line 2 LOGI Technický manuál 17. 04. 2014 2005 sdružení ELSO Účelová publikace ELSO

Více

Počítačové cvičení BNEZ 2. Snižující měnič

Počítačové cvičení BNEZ 2. Snižující měnič Počítačové cvičení BNEZ 2 Snižující měnič Úkol 1: Úkol 2: Úkol 3: Úkol 4: Úkol 5: Dle schématu na Obr. 2 zakreslete v programu OrCAD Capture obvod snižujícího DC-DC měniče. Měnič má mít následující parametry:

Více

Název: Téma: Autor: Číslo: Prosinec 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Název: Téma: Autor: Číslo: Prosinec 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Elektrický proud střídavý Elektronický oscilátor

Více

1. ÚVOD 2. PROPUSTNÝ MĚNIČ 2009/12 17. 3. 2009

1. ÚVOD 2. PROPUSTNÝ MĚNIČ 2009/12 17. 3. 2009 009/ 7. 3. 009 PROPSTNÝ MĚNIČ S TRANFORMÁTOREM A ŘÍDICÍM OBVODEM TOPSWITCH Ing. Petr Kejík Ústav radioelektroniky Vysoké učení technické v Brně Email: xkejik00@stud.feec.vutbr.cz Článek se zabývá návrhem

Více

Akustická měření - měření rychlosti zvuku

Akustická měření - měření rychlosti zvuku Akustická měření - měření rychlosti zvuku Úkol : 1. Pomocí přizpůsobené Kundtovy trubice určete platnost vztahu λ = v / f. 2. Určete rychlost zvuku ve vzduchu pomocí Kundtovy a Quinckeho trubice. Pomůcky

Více

Obrázek č. 7.0 a/ regulační smyčka s regulátorem, ovladačem, regulovaným systémem a měřicím členem b/ zjednodušené schéma regulace

Obrázek č. 7.0 a/ regulační smyčka s regulátorem, ovladačem, regulovaným systémem a měřicím členem b/ zjednodušené schéma regulace Automatizace 4 Ing. Jiří Vlček Soubory At1 až At4 budou od příštího vydání (podzim 2008) součástí publikace Moderní elektronika. Slouží pro výuku předmětu automatizace na SPŠE. 7. Regulace Úkolem regulace

Více

Elektromagnetické kmitání

Elektromagnetické kmitání Elektromagnetické kmitání Elektromagnetické kmity pozorujeme v paralelním LC obvodu. L C Sepneme-li spínač, kondenzátor se začne vybíjet přes cívku, která se chová jako rezistor. C L Proud roste, napětí

Více

Otázka č.4. Silnoproudé spínací polovodičové součástky tyristor, IGBT, GTO, triak struktury, vlastnosti, aplikace.

Otázka č.4. Silnoproudé spínací polovodičové součástky tyristor, IGBT, GTO, triak struktury, vlastnosti, aplikace. Otázka č.4 Silnoproudé spínací polovodičové součástky tyristor, IGBT, GTO, triak struktury, vlastnosti, aplikace. 1) Tyristor Schematická značka Struktura Tyristor má 3 PN přechody a 4 vrstvy. Jde o spínací

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. Ústav aplikované fyziky a matematiky ZÁKLADY FYZIKY II

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. Ústav aplikované fyziky a matematiky ZÁKLADY FYZIKY II UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ Ústav aplikované fyziky a matematiky ZÁKLADY FYZIKY II Sbírka příkladů pro ekonomické obory kombinovaného studia Dopravní fakulty Jana Pernera (PZF2K)

Více

Elektrotechnická měření - 2. ročník

Elektrotechnická měření - 2. ročník Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: Název sady DUM: VY_32_INOVACE_EL_7 Elektrotechnická měření pro 2. ročník Název a adresa školy: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Registrační

Více

Netlumené kmitání tělesa zavěšeného na pružině

Netlumené kmitání tělesa zavěšeného na pružině Netlumené kmitání tělesa zavěšeného na pružině Kmitavý pohyb patří k relativně jednoduchým pohybům, které lze analyzovat s použitím jednoduchých fyzikálních zákonů a matematických vztahů. Zároveň je tento

Více