UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/"

Transkript

1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 Zkrácená verze uživatelského manuálu.

2 BEZPEČNOST PRÁCE S PŘIJÍMAČEM Než začnete s přijímačem pracovat pozorně pročtěte návod k obsluze. Nesnímejte kryt přijímače, vystavujete se nebezpečí úrazu elektrickým proudem. K čištění používejte jemný mírně vlhký hadřík. Nebudete-li přijímač používat delší dobu (měsíc) vytáhněte síťový přívod ze zásuvky. Nepřipojujte a neodpojujte propojovací kabely je-li přijímač zapojen do síťové zásuvky. Nepoužívejte poškozené napájecí kabely, hrozí nebezpečí úrazu el. proudem nebo nebezpečí požáru. Přijímač umístěte na dobře větrané, suché místo a dostatečně daleko od zdrojů tepla. 2

3 1. Dálkové ovládání přijímače Zvukový doprovod Zapnut/vypnut Přijímač zapnut/pohot.režim Numerická tlačítka Jazyk zvukového doprovodu Posun kurzoru Nahoru/program + Posun kurzoru Vlevo / Hlasitost - Posun kurzoru Dolů / Program - Elektronický průvodce Multifunkční tlačítka 1)Potvrzovací tlačítko 2)Zobrazení seznamu programů Posun kurzoru Vpravo / Hlasitost + Exit / zpět Informace TV / Radio Zobrazení / skrytí MENU Posun kurzoru Dolů / Program - Teletext Externí STOP Volitelný význam tlačítka 3

4 2. Přední panel LED Display Zapnuto / Pohot. režim 3. Zadní panel Volba programů + / - Vstup antény pozemní DTV SCART VCR SCART TV Výstup RF Výstupy analogového zvuku Síťové napájení Síť 230 V Anténa výstup 4. Boční panel Digitální audio výstup Analogové audio výstupy RS 232 4

5 4. Propojení DVB přijímače s televizorem a videorekordérem Pozor! Před připojením DVB přijímače do sestavy ostatních přístrojů odpojte síťové kabely všech propojovaných přístrojů. Síťové napájecí kabely zapojte až nakonec. a) Koaxiální kabel antény. b) Kabel s konektory typu SCART. c) Koaxiální kabel z digitálního přijímače do analogového TV přijímače. d) Kabel s konektory typu SCART. e) Audio propojovací kabel. f) Přívodní síťový kabel. 5. První zapnutí/vypnutí přijímače Po připojení síťového kabelu stiskněte na předním panelu přijímače tlačítko s označením On/Standby. Opětovným stlačením toho samého tlačítka přijímač vypnete ( uvedete do pohotovostního režimu). Tento režim přijímač signalizuje tím, že na digitálním zobrazovači se zobrazí údaj o aktuálním času. Aktuální čas je odvozován z TV signálu, tudíž bude zobrazen pouze tehdy, když přijímač nějaký TV signál přijímá. Proto před prvním zapnutí je nejdříve potřebné nastavit (nasměrovat) anténu tak, aby na vstupu přijímače byl TV signál. Indikaci kvality přijímaného signálu si můžete zobrazit, když aktivujete položku Nastavení antény. K tomu musíte na DO stisknout tl. MENU. Pak v okně Hlavního MENU nastavíte kurzor na položku Nastavení, stisknete OK a v zobrazeném okně nastavíte kurzor na položku Nastavení antény a stisknete OK. Na obrazovce TV se Vám zobrazí informační okno v němž můžete sledovat úroveň a kvalitu přijímaného signálu. S anténou manipulujte tak, aby zobrazené proužky byly co nejdelší. 5.1 Počáteční instalace přijímače Při prvním připojení přijímače k napájecímu napětí se Vám na obrazovce TV zobrazí okno průvodce instalací. Okna, která budou po stisknutí OK následovat, Vás budou informovat o 5

6 jednotlivých úkonech. Na zobrazované pokyny budete reagovat stisknutím tlačítek na DO. Jednotlivé kroky počáteční instalace můžete kdykoliv zastavit červeným tlačítkem. Stiskneteli zelené tlačítko vrátíte se o jeden krok instalace zpět. Takto můžete korigovat případné chyby při zadávání požadovaných parametrů. Úkony počáteční instalace Jazyk MENU/OSD kurzor nastavte na požadovaný jazyk a stiskněte OK. Jazyk zvukového doprovodu - kurzor nastavte na požadovaný jazyk a stiskněte OK. Země/ Časové pásmo - kurzor nastavte na požadovanou zemi (stát) a stiskněte OK. Časové pásmo bude nastaveno automaticky podle zvolené země. Vyhledání TV vysilačů a programů (kanálů) tlačítky pro pohyb kurzoru nahoru nebo dolů zvolte položku Všechny programy nebo Všechny nekódované programy, podle toho jaké programy si přejete vyhledat. Stiskněte OK. Vyhledávání může trvat několik minut. Prosím počkejte až na obrazovce TV obdržíte seznam vyhledaných programů. Aktualizace programového vybavení- tlačítky pro pohyb kurzoru vlevo nebo vpravo zvolte položku Aktualizace (Update) pokud si přejete aktualizovat programové vybavení přijímače. Pak stiskněte OK. Aktualizace může trvat několik minut. Opuštění průvodce počáteční instalací objeví-li se červeně psaná zpráva a stisknete- li OK opustíte režim počáteční instalace a vrátíte se zpět do režimu normální obsluhy přijímače. 6. Osobní nastavení přijímače Máte-li přijímač propojený s ostatními prvky sestavy a proběhla-li úspěšně počáteční instalace, můžete parametry přijímače upravit podle Vašich požadavků a přání. K volbě jednotlivých parametrů budete využívat nabídková okna MENU, která se Vám budou zobrazovat na obrazovce televizoru a potřebné hodnoty budete zadávat tlačítky na DO. Na DO jsou i tlačítka (šipky /, / ), která použijete k pohybu kurzoru mezi jednotlivými položkami v nabídkových oknech. 6.1 Nastavení jazyku v němž budou uváděny textové informace v nabídkových oknech MENU. Stiskněte tlačítko MENU na DO. Na obrazovce obdržíte okno se šesti položkami hlavního menu. Tlačítky pro pohyb kurzoru nastavíte kurzor na poslední položku Jazyk menu a stiskněte OK. Obdržíte nové nabídkové okno v němž kurzor nastavíte na pozici Česky a stisknete OK. Volba jazyku v textu MENU tím bude uložena do paměti přijímače. Stiskněte tl. BACK a tím se vrátíte zpět do okna hlavního menu. 6

7 6.2 Základní nastavení V hlavním MENU vyberte položku Nastavení a v ní položku Základní nastavení. Po stisknutí OK obdržíte následující informační okna. Časový posun zde můžete nastavit posun času vůči nultému poledníku. Země nastavíte-li CZ bude přijímač automaticky respektovat zimní a letní čas. Kód dálkového ovladače tato volba vám umožní pracovat v jedné místnosti se dvěma sestavami přístrojů. Napájení antény 5V > - když používáte anténu se zesilovačem nebo aktivní anténu můžete koaxiálním kabelem přivádět do antény a zesilovače napětí 5V/30mA. Zap. nebo Vyp. nastavíte tlačítkem pro pohyb kurzoru vlevo nebo vpravo. Stanby clock chcete-li minimalizovat spotřebu el. energie v pohotovostním režimu můžete vypnout zobrazení údaje o času na předním panelu přijímače. Zap. nebo Vyp. nastavíte tlačítkem pro pohyb kurzoru vlevo nebo vpravo. Když stisknete tl. BACK, vrátíte se do okna Nastavení, když stisknete tl. MENU, vrátíte se do režimu normální obsluhy a Vámi provedená základní nastavení budou uložena do paměti přijímače. 6.3 Nastavení AUDIO/VIDEO V hlavním MENU vyberte položku Nastavení a v ní zvolte položku Nastavení audio/video. Obdržíte následující informační okno s položkami: Formát obrazu můžete zvolit 4 : 3, nebo 16 : 9. Jazyk (audio) z nabídky vyberete požadovaný jazyk. Jazyk ( titulky) - z nabídky vyberete jazyk v němž si přejete zobrazovat titulky. Volba je aktivní pouze tehdy jsou-li titulky vysílány. TV SCART mód z nabídky RGB, FBAS a S- video vyberte mód propojení přijímače s televizorem (běžný je FBAS mode). VCR SCART mód z nabídky FBAS a S-video vyberte mód propojení přijímače VCR. Dolby Digital (AC3) máte-li propojený digitální výstup přijímače s vaší digitální zvukovou aparaturou 5.1 můžete využít tuto nabídku a nastavit optimální podmínky pro reprodukci zvuku ve formátu Dolby Digital, nastavte zap.. Zvuk ve formátu Dolby Digital můžete vypnout, když v posledním řádku nabídky zvolíte vyp. 7

8 7. Běžná obsluha přijímače 7.1 Zapnutí a vypnutí přijímače Na DO nebo na předním panelu přijímače stiskněte tl. on/stanby. Tím je přijímač uveden do provozu. Opětovný stlačením tohoto tlačítka přijímač vypnete uvedete do pohotovostního režimu. V pohotovostním režimu je na předním panelu zobrazován aktuální čas. To platí je-li v signálu TV vysilače informace o přesném času vysílána. 7.2 Volba programů K volbě programů můžete využít několik postupů. a) Na DO stiskněte tlačítko pro pohyb kurzoru nahoru nebo dolů, tím se posunete o jeden program dopředu nebo vzad. b) Na DO stiskněte numerické tlačítko s číslem programu, který chcete sledovat. Například stisknete 2 na obrazovce obdržíte program číslo 2. Když v intervalu tři sekund stisknete 2 a 3 obdržíte program číslo 23. c) Na DO stiskněte OK. Na obrazovce TV obdržíte seznam všech programů, které jsou Vám k dispozici. Právě sledovaný program je v seznamu označen podsvícením. V seznamu se můžete pohybovat pomocí kurzorových tlačítek. Potvrdíte-li nově nastavenou polohu kurzoru tl OK, přepnete tím přijímač na program označený kurzorem. d) K dispozici jsou tři typy seznamů. Oblíbené programy, Programy poskytovatele a Úplný seznam programů. K jednotlivým typům seznamů přejdete, když v režimu zapnutého seznamu programů, stisknete na DO červenou klávesu. Pak z nabídky pomocí tl. pro pohyb kurzoru nahoru a dolů vyberete požadovaný typ seznamu. Volbu potvrdíte OK. e) Sledování uzamčených programů. Jestliže zvolíte uzamčený program, budete vyzváni k vložení PIN kódu. PIN vložíte numerickými tlačítky DO. Při každé změně programu je na krátkou dobu na obrazovce zobrazeno informační okénko v němž obdržíte informace o nově zvoleném programu: číslo programu, jméno programu, symbolové indikátory o tom zda je program kódován, v jakém formátu je k dispozici 16:9 atd. 7.3 Nastavení hlasitosti K nastavení hlasitosti zvukového doprovodu používejte tl. na DO označená Volume a Volume +. Stisknutím tl. Sound on/off, můžete zvukový doprovod dočasně vypnout a opětovným stlačením znovu zapnout. 7.4 Volba různých jazyků K některým programům je zvukový doprovod vysílán v několika jazycích. Stisknete-li na DO tl. Language Select, obdržíte na obrazovce seznam jazyků v nichž je zvukový doprovod vysílán. Tlačítky pro pohyb kurzoru nahoru a dolů si zvolíte požadovaný jazyk a stisknete tl. OK. Máte-li zapnut formát Dolby digital viz kap.6.3, tak po stisknutí tl. Language Select, obdržíte informaci, že zvukový doprovod programu je vysílán v tomto formátu a přijimač se do tohoto režimu automaticky přepne. Není-li formát Dolby digital zapnut, můžete to nyní učinit tím, že v zobrazeném okně nastavíte kurzor na položku Dolby digital a stisknete OK. 8

9 7.5 Přepínání mezi programy TV a Rádio Přijímač přepnete do režimu rádio stisknutím tl. TV/Radio. Opětovným stisknutím se vrátíte k TV programům. 7.6 Návrat k posledně sledovanému programu Stisknete-li na DO tl. Back, vrátíte se ke sledování posledně nastaveného programu. Opětovným stlačením přejdete k původně sledovanému programu. 7.7 Zobrazení doby vysílání programu a informací o programu Stisknete-li na DO tl. Info, obdržíte na obrazovce TV dobu vysílání programu a základní informace o sledovaném programu. Stisknete-li stejné tl. dvakrát po sobě, obdržíte podrobnější informace o programu. Dalším stisknutím tl. Info přejdete k informacím o dalším programu. Dalším stisknutím okno informací uzavřete. 7.8 Informace o sledovaném kanálu Stiskněte OK. V seznamu kurzor nastavte na kanál o němž chcete informace zobrazit. Pak na DO stiskněte tl. Option a obdržíte požadované informace. Barevných tl. můžete využít k zobrazení informací o nastavení zvuku a obrazu, o kódování atd. Okno opustíte, když stisknete tl. Menu. 7.9 Zmrazení obrazu Stisknete-li na DO tl. Stop, obraz bude zmrazen, opětovným stlačení přejdete k do normálního režimu sledování TV Automatické vypnutí přijímače Stisknete-li na DO tl. Sleep, opakovaným stlačováním můžete nastavit dobu (15min. - 2 hod.) za kterou se přijímač automaticky vypne Teletext K sledování teletextových informací můžete používat Váš TV. Jestliže se vyskytnou obtíže (překrývání teletextu obrazem) prověřte zda je přijímač nastaven do režimu FBAS mode, tak jak je uvedeno v kap Teletextové informace může poskytovat i přijímač digitální televize. K tomu vyberte TV program jehož teletext chcete sledovat. Pak na DO stiskněte tl. TXT. Numerickými tlačítky zvolte číslo stránky teletextu. K získání přístupu k určitým blokům teletextu použijte barevně označená tlačítka na DO. Když stisknete tl. TXT znovu prolnete teletextové informace do obrazu vysílaného programu. Opětovným stlačením se vrátíte do normálního režimu. Do stop modu se dostanete stisknutím tl. Stop. Opětovným stlačením se vrátíte do normálního režimu. Stisknete-li Back vrátíte se k normálnímu sledování TV programu Titulky Máte-li podle kap. 6.3 zapnuty titulky budou titulky automaticky zobrazovány jsou-li vysílány. K modifikaci jazyku titulků můžete použít tl. Option, tl. pro pohyb kurzoru nahoru nebo dolů a tl. OK Elektronický průvodce programy Pomocí této funkce můžete snadno a rychle získat informace nejen o právě vysílaných programech, ale i o programech vysílaných v tomto dni nebo v následujícím dni. Elektronický průvodce poskytuje následující možnosti: Zobrazí informace o sledovaném programu. 9

10 Programy, které chcete sledovat si můžete označit. V době, kdy označený program začíná, bude přijímač na tento program automaticky přepnut. Zobrazí jak dlouho programy trvají. Vyhledat a sestavit programy do skupin podle žánru. Informace o programech jsou do přijímač automaticky stahovány z vysílače digitální televize. Přijímač musí být zapnut, nebo musí být přepnut do pohotovostního režimu. Stahování informací lze inicializovat i manuálně. Během stahování informací je zobrazována zpráva SFId. Podrobnější postup nastavení přijímače pro automatické nebo manuální stahování informací o programech naleznete v kap 8. Proceduru stahování informací můžete přerušit tl. On/Standby, předchozí informace zůstanou zachovány Přepnutí do režimu Elektronický průvodce programy Přijímač a TV musí být zapnuty. Pak stiskněte na DO tl. SFI (EPG). Na obrazovce obdržíte okno Elektronického průvodce programy. K dispozici jsou tři tabulky NYNÍ, PŘÍŠTÍ a VÍCE. Tabulka NYNÍ poskytuje informace o právě vysílaných programech. Tabulka PŘÍŠTÍ o programech, které budou vysílány následující den. Aktivujete-li VÍCE obdržíte další informace o právě zobrazených programech. Sledovaný program je v seznamu programů vždy podsvícen. K pohybu mezi jednotlivými programy v tabulkách používejte tl. pro pohyb kurzoru směrem nahoru nebo dolů nebo chcete-li informace v tabulce posunout a jednu stránku, tak tl. pro pohyb kurzoru směrem vlevo a vpravo. Přepínat mezi tabulkami umožňují barevná (žluté a zelené) tl. na DO. Na spodním řádku okna jsou zobrazeny významy barevně označených tlačítek, které můžete používat k práci s tabulkami elektronického průvodce. Více informací o práci s elektronickým průvodcem naleznete v orig. návodu Automatické nahrávání programů pomocí časovače Přijímač je vybaven jak časovačem pro nahrávání (VCR), tak časovačem, který automaticky v zadané době přepne přijímač k sledování přednastaveného programu na TV (časovač upomínek). Časovač VCR automaticky ve Vaší nepřítomnosti zapne přijímač k záznamu zvoleného programu. VCR musíte naprogramovat rovněž na čas vysílání programu. Přijímač indikuje režim automatického nahrávání. Je-li přijímač zapnut zobrazí se Vám na čel. panelu rec. Je-li přijímač v pohotovostním režimu je jeho připravenost k automatickému nahrávání indikována blikáním údaj o čase na čelním panelu. Tím máte informaci o aktuálním stavu přijímače a jste tak varování před nežádoucím přerušením záznamu. Ruční programování časovače. Na DO stiskněte tl. Menu. Pomocí tlačítek pro pohyb kurzoru nahoru nebo dolů vyberte položku Uspořádání časovače. Pak stiskněte OK. Obdržíte sub menu v němž opět pomocí tl. 10

11 pro pohyb kurzoru si vyberete požadovaný typ časovač. Pak stisknete OK. Obdržíte okno v němž můžete zvolit odkud se bude nahrávat, den (datum), čas startu a čas zastavení. Volbu zdroje provedete tl. pro pohyb kurzoru. Pak OK. Podobně pomocí tl. pro pohyb kurzoru se přesunete na pozici Date a OK. Numerickými tlačítky nastavíte požadované hodnoty. V položce opakování vložíte 1x, T- denně, 1W- týdně, 1-5 v pracovních dnech týdne, 6-7 pouze ve dnech víkendu. Potvrdíte OK. Přenos údajů časovače do paměti Máte-li údaje v tabulce časovače kompletní, stiskněte žluté tlačítko (přijmout). Údaje budou uloženy do paměti přijímače. Je-li program vkládaný do časovače uzamčen, budete muset vložit PIN kód. Stisknutím tl. TV/Rádio se vrátíte k normálnímu provozu přijímače. Přehled existujících časovačů. V sub menu Uspořádání časovače zvolíte položku Přehled existujících časovačů a stisknete OK. Jestliže dochází k překrývání nastavených časovačů, budete na tuto situaci upozorněni červeně zbarveným písmem. Chcete-li některou položku časovačů změnit, nastavíte na ni kurzor a stisknete žluté tlačítko. Provedete opravy a znovu stiskněte žluté tlačítko k uložení oprav do paměti přijímače. Podobně časovač vymažete. Kurzor nastavíte na časovač, který chcete vymazat. Stisknete zelené tlačítko. Obdržíte dotaz zda si opravdu přejete označený časovač vymazat. Když přesunete kurzor na položku ANO a stisknete OK, bude označený časovač vymazán. Nový časovač vložíte tím, že kurzor v přehledu nastavíte na volnou položku, pak stisknete žluté tlačítko a dále postupujete podle již popsaného postupu. Poznámka: Správná funkce časovačů je možná pouze tehdy jsou-li nastaveny hodiny přijímače. 8. Změny základního nastavení přijímače V této kapitole jsou uvedeny postupy, které Vám dovolí rozšířit a upravit základní nastavení přijímače. Jsou to následující procedury: Uspořádání oblíbených programů, Programování funkcí elektronického průvodce, Nastavení rodičovských příkazů, Vyhledávání programů, Servisní nastavení a Informace o systém přijímače. 8.1 Uspořádání oblíbených programů V hlavním Menu vyberte a potvrďte položku Uspořádání seznamů TV nebo rádiových programů. Na obrazovce obdržíte seznam programů uspořádaný do dvou sloupců. V levé polovině jsou abecedně seřazeny všechny přijímané kanály (programy). V pravé polovině je seznam oblíbených programů (pokud byl při instalaci vytvořen). Právě přijímaný program je zbarven modře. Na dolním okraji okna jsou zobrazeny významy barevných tlačítek. Když nyní stisknete červené tlačítko přesune se kurzor do levé poloviny obrazovky. Stisknete-li červené tl. znovu obdržíte nabídku různých variant seřazení programů v levé polovině obrazovky (např. všechny programy, voně dostupné 11

12 programy, všechny nově nalezené programy, programy s anglickým zvukovým doprovodem atd.). Tl. pro pohyb kurzoru / nastavíte svoji volbu a potvrdíte ji stlačením OK. Přidání nového programu do seznamu oblíbených programů. Jde o přesun programu z levé poloviny obrazovky do pravé, kde je seznam oblíbených programů zobrazován. Přepněte kurzor do levé poloviny obrazovky. Stiskněte modré tlačítko. Obdržíte nabídku funkcí navigátoru. Z ní vyberete položku přidat a volbu potvrdíte stisknutím tl. OK. Pak tl. pro pohyb kurzoru / označíte program, který si přejete zařadit do seznamu oblíbených programů a stisknete žluté tlačítko. Označit můžete celou skupinu programů a tu pak stejným postupem přesunout do seznamu oblíbených. Vymazání programu ze seznamu oblíbených programů. Zeleným tlačítkem aktivujte seznam oblíbených programů, pak stiskněte modré tlačítko. Obdržíte nabídku funkcí, kde zvolíte vymazat. Zobrazí se dotaz: Odstranit program(y) ze seznamu? Zvolíte-li Ano a stisknete-li OK, budou označené programy ze seznamu oblíbených odstraněny. Programy, takto odstraněné ze seznamu oblíbených, zůstávají v celkovém seznamu programů uchovány. Můžete je znovu do seznamu oblíbených přidat. Vymazání programu ze seznamu všech programů Postup je stejný, pouze musí být aktivní levá polovina okna tj. seznam všech programů. Třídění programů Programy v seznamu můžete řadit podle Vašich přání. V aktivním okně seznamu stiskněte modré tlačítko. Z nabídky vyberte položku Třídění a potvrďte OK. Pak tl. pro pohyb kurzoru / označte program, který v seznamu chcete umístit jinam. Stiskněte žluté tl. a tlačítky / přemístěte program na požadovanou pozici v seznamu. K určení pozice můžete použít i numerických tlačítek na DO. Podobně můžete přemisťovat celé bloky programů. Máte-li konfiguraci seznamu hotovou stiskněte tl. Menu. Tím se vrátíte k normálnímu provozu přijímače. 8.2 Programování funkcí elektronického průvodce Tato funkce má význam, když přijímáte velké množství programů. S počtem programů narůstá i doba kterou přijímač potřebuje ke stažení informací o programech. Proto je přijímač vybaven funkcí programování EPG ve které můžete počet programů zařazených do elektronického průvodce omezit. Podrobněji viz orig. návod k obsluze. 8.3 Nastavení rodičovských příkazů Přístup k hlavnímu Menu a k programům, které nejsou vhodné pro děti můžete zakázat. Zakázané úkony jsou pak přístupné jenom tehdy zadáte-li správný PIN kód. V okně hl. Menu vyberte a potvrďte položku Nastavení. V zobrazeném okně vyberte a potvrďte položku Dětská pojistka. Obdržíte nabídku se třemi položkami. Tlačítky pro pohyb kurzoru / zvolte jakou funkci si přejete. Nastavíte-li kurzor na pozici Select channels (pokračuj) a stisknete-li OK, zobrazí se Vám seznam programů. V seznamu kurzorem označte programy, které chcete uzamknout. Stiskněte žluté tl. U uzamčených programů se Vám zobrazí malý zámek jako symbol 12

13 uzamčeného kanálu. Je-li konfigurace uzamčení kanálů(programů) dokončena, stiskněte Menu k návratu přijímače do normálního provozu. Nastavíte-li kurzor na pozici Změna PIN kódu, můžete PIN kód změnit. Ve výrobě byl nastaven PIN na hodnotu PIN kód vložte numerickými tl. na DO. Poslední řádek Vám umožňuje zapnout nebo vypnout uzamčení programů. Volbu provedete tl. / Vyhledávání programů K dispozici jsou tři varianty hledání: Automatické, Rozšířené a Manuální. Nově nalezené programy jsou vždy přidány do celkového seznamu programů. Do seznamu oblíbených programu je musíte přidat. V hl. Menu vyberte položku Kanálové vyhledávání. Obdržíte nabídku ve které si zvolíte variantu vyhledávání programů. Proces automatického vyhledávání můžete přerušit stisknutím červeného tlačítka. Zvolíte-li rozšířené vyhledávání máte dvě možnosti jak vyhledávání modifikovat. 1. podle frekvence a 2. podle kanálů. Prohlídka podle kanálů je rychlejší. Nabídkové okno rozšířeného vyhledávání Vám umožní zadat počáteční a koncový kanál prohlídky. Přijímač pak hledá nové programy pouze v zadaném intervalu kanálů. Podobně můžete zadat interval frekvencí a přijímač bude hledat nové programy pouze v tomto intervalu kmitočtů. Vyhledávací mód nastavíte buď na Všechny programy nebo pouze volně dostupné programy. Hodnoty mezí intervalů volíte tl. / nebo numerickými tl DO. Prohlídku startujete stisknutím červeného tlačítka. Prohlídka je skončená až když obdržíte na obrazovce nový seznam vyhledaných programů (muže trvat i několik minut). Prohlídku můžete přerušit opětovným stisknutím červeného tlačítka. Při volbě Manuální vyhledávání můžete specifikovat PID programu. Hodnoty PID ale musíte znát, poskytuje je poskytovatel programu nebo je lze nalézt na internetových stránkách. Hodnoty PID zadáváte numerickými tl. DO. Hledaný kanál nastavíte tl. /. Start prohlídky opět červeným tlačítkem. Když jsou Vaše varianty vyhledávání vyčerpány a nové programy jsou uloženy v seznamu všech programů, můžete přistoupit k uspořádání programů a jejich zařazení do oblíbených programů. 13

14 8.5 Servisní nastavení Někdy se Vám může stát, že jste provedli mnoho různých změn v nastavení a ztratili jste o nich přehled. Máte k dispozici jednoduchý krok, který uvede Váš přijímač do stavu, který byl nastaven při výrobě. Tímto krokem ale ztratíte všechna nastavení, která jste dosud učinili. To znamená, že i programy budete muset znovu vyhledat a roztřídit je do oblíbených skupin, nastavit u nich rodičovské pokyny atd. Proto dobře zvažte tento krok. V hlavním MENU vyberte položku Nastavení a v zobrazeném okně vyberte a potvrďte položku Servisní nastavení. Obdržíte následující informační okno. Obsahuje pět položek: Obnovení nastavení od výrobce. Když vyberete a potvrdíte tl.ok tuto položku, budou všechna Vaše nastavení zrušena, parametry přijímače se nastaví na hodnoty, které určil výrobce a nakonec se spustí proces automatické instalace přijímače po prvním zapnutí. Vymaž všechny programy. Když vyberete a potvrdíte tuto položku, budou z paměti vymazány všechny programy. Softwarový kanál pro download. Když vyberete a potvrdíte tl.ok tuto položku spustíte proceduru aktualizace programového vybavení přijímače. Nastavení kopírování. Všechny nastavené vlastnosti Vašeho přijímače můžete okopírovat do jiného přijímače. K tomu přijímače propojíte kabelem pro modem. Zapnete přijímač do kterého data přenášíte. Na zdrojovém přijímači stisknete jedno z tlačítek na čelním panelu. Tím spustíte proceduru přenosu dat z jednoho přijímače do druhého. 8.6 Informace o systém přijímače Pomocí této funkce můžete na obrazovce TV zobrazit nejdůležitější údaje o Vašem přijímači. V hlavním MENU vyberte položku Nastavení a v ní položku Konfigurace systému a potvrďte ji tl. OK. Obdržíte následující informační okno. 14

15 9. Nejčastější chyby a pokyny pro odstranění Chyba Možná příčina Odstranění Některé programy nejsou Chybná volba typu seznamu Vyberte jiný typ seznamu. zobrazeny v seznamu Zvuk je ale obraz chybí Je nastaven režim RADIO Přepněte do režimu TV. V poh.režimu není zobrazen čas Údaj o času není vysílán Přepínač úsporného provozu je Přepínač přepnout do polohy úsporný zapnut do polohy úsporný provoz vypnut. Viz.6.2 provoz Přijímač nelze ovládat Porucha v příjmu signálu Odpojte na několik sekund přijímač od napájecí sítě a znovu připojte. Na 5 sek. Stiskněte tl stand-by na Obraz se rozpadá na bloky Anténa není ve správné pozici. čel.panelu přijímače Natočte anténu. Není zvuk ani obraz Porušený kabel od ant. Anténa ve špatné poloze. Schází napájení přijímače. Prověřte koax. kabel, vyměňte jej. Nastavte polohu antény. Prověřte připojení přijímače k síti. Přijímač nelze zapnout, nebo nereaguje na pokyny z DO. Přijím ač je zablokován. Bleskový reset. Pozor! Všechna Vaše nastavení budou ztraceny. Odpojte síť přívod. Současně stiskněte tlačítko pro zapnutí přijímače a pro volbu programu na čelním panelu. Tlačítka držte stisknutá a připojte síť. Tlačítka držte stisknutá 5 sekund až se objeví zpráva FLAS. OBSAH 1. Dálkové ovládání přijímače Přední panel Zadní panel Boční panel Propojení DVB přijímače s televizorem a videorekordérem První zapnutí/vypnutí přijímače Počáteční instalace přijímače Osobní nastavení přijímače Nastavení jazyku v němž budou uváděny textové informace v nabídkových oknech MENU Základní nastavení Nastavení AUDIO/VIDEO Běžná obsluha přijímače Volba programů Nastavení hlasitosti Volba různých jazyků Přepínání mezi programy TV a Rádio Návrat k posledně sledovanému programu Zobrazení doby vysílání programu a informací o programu Informace o sledovaném kanálu Zmrazení obrazu Automatické vypnutí přijímače Teletext Titulky

16 7.13 Elektronický průvodce programy Přepnutí do režimu Elektronický průvodce programy Automatické nahrávání programů pomocí časovače Přeno s údajů časovače do paměti Změny základního nastavení přijímače Uspořádání oblíbených programů Programování funkcí elektronického průvodce Nastavení rodičovských příkazů Vyhledávání programů Servisní nastavení Informace o systém přijímače Nejčastější chyby a pokyny pro odstranění

Digit MF4-T. Přijímač digitální pozemní TV a digitálních rádiových kanálů. Návod k obsluze

Digit MF4-T. Přijímač digitální pozemní TV a digitálních rádiových kanálů. Návod k obsluze Digit MF4-T Přijímač digitální pozemní TV a digitálních rádiových kanálů Návod k obsluze 1 Obsah 1 Obsah..................................................2 2 Vyobrazení..............................................5

Více

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk)

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk) Jednoduchá příručka Číslo Popis Funkce Číslo Popis Funkce 1 Tlačítko Zap/Vyp Zapne přijímač / Vypne přijímač do Stand By 8 Mód videa Změní mód videa 2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

Návod k obsluze. S integrovaným systémem dekódování CONAX a s rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CA.

Návod k obsluze. S integrovaným systémem dekódování CONAX a s rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CA. Návod k obsluze S integrovaným systémem dekódování CONAX a s rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CA. Pro příjem volných a zakódovaných programů satelitní TV a rozhlasu TV (např. v systémech CONAX, VIACESS,

Více

Návod k obsluze. S integrovanou čtečkou Sim-karet pro vložení Sim-karty CONAX (modely S1 a S2) popř. Sim-karty CRYPTOWORKS (pouze model S2).

Návod k obsluze. S integrovanou čtečkou Sim-karet pro vložení Sim-karty CONAX (modely S1 a S2) popř. Sim-karty CRYPTOWORKS (pouze model S2). Návod k obsluze S integrovanou čtečkou Sim-karet pro vložení Sim-karty CONAX (modely S1 a S2) popř. Sim-karty CRYPTOWORKS (pouze model S2). Pro příjem volných a zakódovaných programů digitální satelitní

Více

=WOXPLW 3URJUDPÃQDKRUX. 1DEtGND. 9êE U 'RO. 6WUiQNDÃQDKRUX LQVWDODFH. 6WUiQNDÃGRO 79'79. 2EQRYLWÃÃâ,52.é 0(18 '() $%& *+, 012 -./ 345 9:; <= 7(;7 ,,,

=WOXPLW 3URJUDPÃQDKRUX. 1DEtGND. 9êE U 'RO. 6WUiQNDÃQDKRUX LQVWDODFH. 6WUiQNDÃGRO 79'79. 2EQRYLWÃÃâ,52.é 0(18 '() $%& *+, 012 -./ 345 9:; <= 7(;7 ,,, Obsah Dálkový ovladaè... 2 Tlaèítka ovládacího panelu a zadní panel... 3 Pøíprava... 4 Funkce... 4 Bezpeènostní opatøení... 4 Pøed zapnutím televizoru... 6 Pøipojení napájení... 6 Pøipojení ke vstupnímu

Více

Úvodem. Obsah. Čeština. Připojení jiných přístrojů Videorekordér...9 Další přístroje...9 Pobočná připojení...9 Volba připojeného přístroje...

Úvodem. Obsah. Čeština. Připojení jiných přístrojů Videorekordér...9 Další přístroje...9 Pobočná připojení...9 Volba připojeného přístroje... Úvodem Děkujeme vám, že jste si koupili náš televizor. Tento návod k použití vám má pomoci televizní přijímač nainstalovat a ovládat. Doporučujeme vám, abyste si jej nejprve důkladně pročetli. Věříme,

Více

DigitMod T1. Přijímač pozemní digitální TV. Návod k obsluze (překlad návodu firmy TechniSat - SRN) Vážený zákazníku,

DigitMod T1. Přijímač pozemní digitální TV. Návod k obsluze (překlad návodu firmy TechniSat - SRN) Vážený zákazníku, Přijímač pozemní digitální TV DigitMod T1 Návod k obsluze (překlad návodu firmy TechniSat - SRN) Vážený zákazníku, srdečně vám blahopřejeme k vašemu rozhodnutí k nákupu tohoto výrobku. Před jeho instalací,

Více

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka .:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka Děkujeme Vám za zakoupení výrobku společnosti UMAX a doufáme, že budete s tímto výrobkem plně spokojeni. Upozornění: Veškeré údaje a parametry obsažené v tomto

Více

DTR 540 DVB-T přijímač

DTR 540 DVB-T přijímač DTR 540 DVB-T přijímač Návod k obsluze Montážní pokyny Obsah Obsah...3 Všeobecně...4 Upozornění k bezpečnosti a instalaci...4 Ovládací prvky, indikátory a přípojky...6 Připojení přijímače...7 Dálkové

Více

1. PŘEHLED FUNKCÍ. DVB & VBI Teletext. v PŘÍJEM: 200 kanálů. DVB-T kompatibilní

1. PŘEHLED FUNKCÍ. DVB & VBI Teletext. v PŘÍJEM: 200 kanálů. DVB-T kompatibilní OBSAH OBSAH... 1 1. PŘEHLED FUNKCÍ... 2 2. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 3 3. PŘÍPRAVA... 4 3.1. DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ... 4 3.2. PŘIPOJENÍ... 4 3.2.1. PŘIPOJENÍ K TV... 4 3.2.2. PŘIPOJENÍ K VCR... 5 3.2.3. UVEDENÍ

Více

NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR MASCOM MC3733S IDTV DOPORUČENÍ

NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR MASCOM MC3733S IDTV DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ Výsledná kvalita je i při příjmu DVB-T vysílání v prvé řadě závislá na úrovni a kvalitě vstupního signálu přiváděného do přijímače. Nejlepšího výsledku samozřejmě dosáhnete při použití odpovídající

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače NÁVOD K OBSLUZE TUNER (tunery, rozhlasové přijímače) TAPE (kazetové magnetofony a tapedecky) CD (CD-přehrávače) AUX (ostatní zařízení audio / video, například zesilovače nebo HiFi-věže). Tento univerzální

Více

TELESTAR 2 STARSAT 1 Technisat DIGIT F1

TELESTAR 2 STARSAT 1 Technisat DIGIT F1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitálního přijímače TELESTAR 2 STARSAT 1 Technisat DIGIT F1 Příručka uživatele www.omko.cz OBSAH 1. Základní informace... 3 1.1 Hlavní vlastnosti... 3 1.2 Bezpečnost... 3 1.3 Složení

Více

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí O 2 TV jediná televize, která se vám přizpůsobí Vítejte ve světě O 2 TV Vítejte ve světě zábavy a odpočinku! Ve světě, kde se nemusíte nikomu a ničemu přizpůsobovat. Díky svým unikátním funkcím je O 2

Více

Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání

Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání Návod k obsluze Při práci s návodem používejte orginální návod s obrázky Obsah Bezpečnost Přední panel Zadní panel Dálkové ovládání

Více

e-mail: edera@edera.cz web: www.edera.cz

e-mail: edera@edera.cz web: www.edera.cz NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE K SET-TOP BOXU MOTOROLA 1. Vypnutí/Zapnutí set-top boxu 2. Menu, zobrazení hlavního menu STB, seznam televizních kanálů 3. Info, zobrazení informací o právě sledovaném

Více

Centronic TimeControl TC52

Centronic TimeControl TC52 Centronic TimeControl TC52 cs Návod k montáži a provozu Spínací hodiny pro světelné čidlo Důležité informace pro: montéry elektrikáře uživatele Podle potřeby předejte dalším osobám! Tento návod uschovejte

Více

OBSAH 1. OBECNÉ VLASTNOSTI...2 2. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...3 3. PŘÍPRAVA...4 3.1. DÁLKOVÝ OVLADAČ...4 3.2. PŘIPOJENÍ...5 3.2.1.

OBSAH 1. OBECNÉ VLASTNOSTI...2 2. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...3 3. PŘÍPRAVA...4 3.1. DÁLKOVÝ OVLADAČ...4 3.2. PŘIPOJENÍ...5 3.2.1. DVB 655 T2 OBSAH 1. OBECNÉ VLASTNOSTI...2 2. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...3 3. PŘÍPRAVA...4 3.1. DÁLKOVÝ OVLADAČ...4 3.2. PŘIPOJENÍ...5 3.2.1. PŘIPOJENÍ K TELEVIZORU...5 3.2.2. PŘIPOJENÍ K VIDEOREKORDÉRU...5

Více

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely Informace o výrobku Zapojení Zapojení Připojení VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Ovládací panely CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Více

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T)

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) ODE 704 Návod k obsluze Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto přístroje. Před jeho instalací, zapnutím a nastavováním si prosím přečtěte celý

Více

Přijímač pozemní digitální TV. model série TeVeMaster T1

Přijímač pozemní digitální TV. model série TeVeMaster T1 Přijímač pozemní digitální TV model série TeVeMaster T1 Návod pro uvedení přístroje do provozu Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto přístroje. Po vybalení přístroje z přepravního kartonu překontrolujte

Více

FD Trinitron Colour Television

FD Trinitron Colour Television R FD Trinitron Television Barevný televizní přijímač FD Trinitron Návod k obsluze KV-14LM1K 2000 by Sony Corporation Vytištěno v České republice K MENU Úvod Děkujeme vám, že jste si vybrali barevný televizor

Více

AV-21KJ1SEF COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR

AV-21KJ1SEF COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR AV-21KJ1SEF ENGLISH POLSKI ÈESKY MAGYAR ÁÚËÃAPCKÈ ROMANIAN COLOUR TELEVISION KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR INSTRUCTIONS INSTRUKCJA OBSLUGI

Více

Návod k použití. Koscom DTR 4000. Digitální přijímač DVBT

Návod k použití. Koscom DTR 4000. Digitální přijímač DVBT Návod k použití Koscom DTR 4000 Digitální přijímač DVBT 0 Obsah Bezpečnost...3 Předmluva...4 Obsah Slovník...5 Dálkové ovládání...6 Přední panel / Zadní panel...8 Připojení...9 Normální provoz...10 1.

Více

Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu

Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu DS1722028 1 LBT8669 Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu 2,1 Hlasové zprávy a video záznamy

Více

Návod k obsluze ORT 8812. Jenotunerový pozemní digitální přijímač. Réf : 708812 ORT 8812-10/06/10

Návod k obsluze ORT 8812. Jenotunerový pozemní digitální přijímač. Réf : 708812 ORT 8812-10/06/10 Návod k obsluze ORT 8812 Jenotunerový pozemní digitální přijímač ION FAIBL AT ION FAIBL AT ONSOMM EC ONSOMM EC Réf : 708812 ORT 8812-10/06/10 2 3 Obsah ZAČÍNÁME... 6 Bezpečnost...6 Technická charakteristika...6

Více

DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER

DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER DTR 1520 DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS SVENSKA SUOMI ESPAÑOL DANSK ČESKY OBSAH 4 Obecné informace 4 Rozsah dodávky 4 Příjem digitálních programů 4 Zvláštnosti digitálního přijímače

Více

Set Top Box Motorola VIP 1003

Set Top Box Motorola VIP 1003 Set Top Box Motorola VIP 1003 1. Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003, dálkové ovládání, baterie do dálkového ovládání, napájecí zdroj, kabel pro připojení zdroje do napájecí

Více

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Pohled zepředu: Pohled seshora: 1. stop tlačítko - stisknutím zastavíte přehrávání souborů, podržením 1sekundy vypnete přístroj 2. přehrávání a pauza - stisknutím

Více

WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900

WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900 WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900 Stručný průvodce instalací Hauppauge Computer Works, Ltd Bank Chambers 6-10 Borough High Street London SE1 9QQ tel: (+44) 0207 378 1997 fax:

Více

SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ

SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ Návod k obsluze VŠEOBECNÉ INFORMACE Děkujeme Vám za zakoupení digitálního pozemního přijímače. Abychom Vám poskytli vysokou spolehlivost a stabilitu obrazu, byly

Více

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV Set Top Box Motorola VIP1003 Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003 Dálkové ovládání Baterie do dálkového ovládání Napájecí

Více

BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE

BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE - 1 - Obsah Tipy k ovládání televizoru Zapnutí televizoru Ovládání televizoru pomocí tabulky MENU Výběr jazyka v menu Nastavení obrazu a zvuku Naladění

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 30 CD přehrávač... 47 Vstup AUX... 53 USB port... 55 Rámeček digitálního obrazu... 59 Navigace... 62 Rozpoznávání řeči... 107 Telefon... 122

Více

Obsah - 1 - 01-CEK-14438-1243UK-AK56-MN1P-50116251.P65 1

Obsah - 1 - 01-CEK-14438-1243UK-AK56-MN1P-50116251.P65 1 Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Přední panel a přípojná místa... 2 Připojení periferních zařízení... 2 Připojení antény... 2 Mapa nabídky... 3 Příprava... 3 Doplňky... 3 Bezpečnostní opatření...

Více

Úvod. Vlastnosti. Příprava

Úvod. Vlastnosti. Příprava OBSAH Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní opatření... 3 LCD Obrazovka... 3 Zapojení do televizního rozvodového systému (kabelová televize atd.) z ladiče... 4 Licenční upozornění (volitelné)...

Více

HD satelitní přijímač Optimum HD X310

HD satelitní přijímač Optimum HD X310 HD satelitní přijímač Optimum HD X310 recenze přijímače strana 1/16 Obsah: Představení přijímače... 3 Balení... 3 Přijímač... 4 Přední strana přijímače... 4 Zadní strana přijímače... 5 Dálkové ovládání...

Více

Uživatelský manuál (CZ)

Uživatelský manuál (CZ) Uživatelský manuál (CZ) - 1 - 1. Zadní panel Vstup Input Loop Audio Video Fan PSU Funkce LNB vstup 950-2050 MHz (F-konektor). LNB výstup pro další přijímač používající stejné pásmo a polarizaci (pouze

Více

Návod na použití prezentační techniky

Návod na použití prezentační techniky Laboratorní centrum Fakulty technologické Návod na použití prezentační techniky Střední posluchárna č. 113 Před použitím prezentační techniky pročtěte tento návod ApS Brno s.r.o., divize projekční techniky

Více

uživatelský manuál CZ

uživatelský manuál CZ uživatelský manuál CZ Před použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku. Technické specifikace a provozní postupy uvedené v této příručce podléhají změnám bez předchozího upozornění. V případě jakýchkoliv

Více

DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ DTR 1760 MICRO

DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ DTR 1760 MICRO DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ DTR 1760 MICRO CZ-GMM0200 OBSAH Základní informace Obsah balení Příjem digitálních stanic Zvláštnosti vašeho digitálního přijímače Umístění a zabezpečení Vnější pohled Digitální

Více

e Nápověda Česky TX-50DX780E TX-58DX780E TX-65DX780E TX-50DX750E TX-58DX750E TX-65DX750E TX-40DX730E TX-50DX730E TX-58DX730E

e Nápověda Česky TX-50DX780E TX-58DX780E TX-65DX780E TX-50DX750E TX-58DX750E TX-65DX750E TX-40DX730E TX-50DX730E TX-58DX730E TX-58DX900E TX-65DX900E TX-50DX780E TX-58DX780E TX-65DX780E TX-50DX750E TX-58DX750E TX-65DX750E TX-50DX750F TX-58DX750F TX-40DX730E TX-50DX730E TX-58DX730E TX-40DXE720 TX-50DXE720 TX-58DXE720 TX-40DXM710

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Touch R700 / Navi 900... 5 R300 Color / R400 Color... 107 Touch R700 / Navi 900 Úvod... 6 Základní funkce... 15 Rádio... 49 CD přehrávač... 55 Externí zařízení...

Více

Děkujeme vám, že jste si zakoupili přístroj The Little Black Box. Níže uvedené rady by vám měly pomoci s jeho instalací.

Děkujeme vám, že jste si zakoupili přístroj The Little Black Box. Níže uvedené rady by vám měly pomoci s jeho instalací. Děkujeme vám, že jste si zakoupili přístroj The Little Black Box. Níže uvedené rady by vám měly pomoci s jeho instalací. Prvotní instalace Přístroj nejprve správně zapojte dle dodávaného návodu. Důležité:

Více

Obsah Odpojte napájecí kabel ze zásuvky.... 18 Czech

Obsah Odpojte napájecí kabel ze zásuvky.... 18 Czech Obsah Funkce... 3 Příslušenství... 3 Úvod... 4 Příprava... 4 Bezpečnostní opatření... 4 Napájení... 4 Napájecí kabel... 4 Vlhkost a voda... 4 Čištění... 4 Ventilace... 4 Žár a plameny... 4 Blesky... 5

Více

OPEL MERIVA. Infotainment System

OPEL MERIVA. Infotainment System OPEL MERIVA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 29 Přehrávač CD disků... 45 Vstup AUX... 51 USB port... 53 Rámeček digitálního obrazu... 57 Navigace... 60 Rozpoznávání řeči... 106 Telefon...

Více

dvblink - DVB-T tuner

dvblink - DVB-T tuner dvblink - DVB-T tuner Dualní DVB-T tuner Vlastnosti produktu Dualní DVB-T tuner DVB-T MPEG2 a MPEG4 kompatibilní (HD) AFS* - automatické přepínání frekvencí USB AV port přehrávače USB zařízení až 2TB (FAT32

Více

Smart PSS dohledový systém

Smart PSS dohledový systém Smart PSS dohledový systém Uživatelský manuál OBSAH Spuštění...3 Obecné nastavení...4 Účty...5 Přidat uživatele...5 Úprava a vymazání uživatele...6 Správce zařízení...7 Přidat zařízení...7 Nastavení parametrů...9

Více

Návod k obsluze - Tschechisch - Přijímač DVB-T UFT 671si

Návod k obsluze - Tschechisch - Přijímač DVB-T UFT 671si Návod k obsluze - Tschechisch - Přijímač DVB-T UFT 671si PŘEDMLUVA Vážené zákaznice, vážení zákazníci, návod k obsluze, který máte před sebou, Vám má pomoci optimálně využívat rozsáhlé funkce nového přijímače

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

Příslušenství. Bezpečnostní opatření. Zdroj energie. Síťový kabel. Vlhkost a voda

Příslušenství. Bezpečnostní opatření. Zdroj energie. Síťový kabel. Vlhkost a voda Obsah Příslušenství... 2 Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní opatření... 2 Zdroj energie... 2 Síťový kabel... 2 Vlhkost a voda... 2 Čištění... 3 Teplo a plameny... 3 Blýskání... 3 Náhradní

Více

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner Uživatelská příručka Important Safety Instructions and Caution Instrukce k bezpečnému používání výrobku Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku je určen k varování

Více

Digital Terrestrial Receiver DI-WAY T-2200. Digitální pozemní přijímač, Set Top Box

Digital Terrestrial Receiver DI-WAY T-2200. Digitální pozemní přijímač, Set Top Box Digital Terrestrial Receiver DI-WAY T-2200 Digitální pozemní přijímač, Set Top Box České MENU, Český elektronický průvodce programy (EPG) TV modulátor pro připojení např. druhé TV Jednoduchá instalace

Více

Mobilní telefon. Návod k použití

Mobilní telefon. Návod k použití Mobilní telefon Návod k použití Obsah ČESKY... 6 Bezpečnostní pokyny... 7 Část I. Začínáme... 8 Uvedení telefonu do provozu... 8 Vložení baterie... 8 Vložení SIM karty... 9 Vyjmutí SIM karty... 9 Nabíjení

Více

40 Návod na použití AM

40 Návod na použití AM 40 Návod na použití AM Cardio 40 1 2 3 1 Světlo / napájení ( / ) 2 Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete přístroj. Stisknutím zapněte podsvícení. 2 Zpět ( ) Stisknutím se vrátíte na předchozí stránku

Více

OPEL ASTRA Příručka k informačnímu systému

OPEL ASTRA Příručka k informačnímu systému OPEL ASTRA Příručka k informačnímu systému Obsah Navi 900 IntelliLink... 5 R 4.0 IntelliLink... 87 R300 BT... 131 Držák telefonu... 163 Navi 900 IntelliLink Úvod... 6 Základní funkce... 13 Rádio... 31

Více

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava myphone 3300 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). 4a Navigační tlačítko

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 1010 CR

UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 1010 CR UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 1010 CR ÚVOD Návod k obsluze na terestriální přijímač GS 1010 Před instalací a spuštěním set top boxu si přečtěte tento manuál! Bezpečnostní informace: Abyste zabránili nebezpečí

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS PPF650E/CZB http://cs.yourpdfguides.com/dref/5558972

Vaše uživatelský manuál PHILIPS PPF650E/CZB http://cs.yourpdfguides.com/dref/5558972 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS PPF650E/CZB. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS PPF650E/CZB v

Více

JAK ZAČÍT BEZPEČNOST VYBALENÍ DIGITÁLNÍHO DEKODÉRU

JAK ZAČÍT BEZPEČNOST VYBALENÍ DIGITÁLNÍHO DEKODÉRU JAK ZAČÍT BEZPEČNOST Odstranění krytu dekodéru může vést k vážnému a potenciálně smrtelnému elektrickému šoku. Kdykoliv odpojujete dekodér od zdroje energie, vždy odpojte síťový kabel od stěnové zásuvky

Více

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM 1 Obsah Obsah O produktu 3 Schéma zapojení 4 Stručný návod k obsluze 6 Systém 8 Nastavení zvuku 10 Navigace 11 DAB 12 HDMI 14 TV 15 AV vstup 17 USB / SD 18 Přenos souborů 24

Více

Nej.cz. Uživatelská příručka k interaktivní televizi

Nej.cz. Uživatelská příručka k interaktivní televizi Nej.cz Uživatelská příručka k interaktivní televizi 1 Obsah Označení interaktivních funkcí... 4 Zobrazení TV nabídky... 5 Nabídka EPG... 6 Hledání v TV archivu změna dne... 7 TV archiv / přetáčení / pozastavení...

Více

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem DS-X116D Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění

Více

Uživatelská příručka Užívateľská príručka. Digitální satelitní přijímač Digitálny satelitný prijímač. ZIRCON ihd

Uživatelská příručka Užívateľská príručka. Digitální satelitní přijímač Digitálny satelitný prijímač. ZIRCON ihd Uživatelská příručka Užívateľská príručka Digitální satelitní přijímač Digitálny satelitný prijímač ZIRCON ihd Obsah - CZ Obecné informace - Technické parametry 4 Obecné informace - Bezpečnostní pokyny

Více

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio 1. Obsah balení Digitální videokamera do auta Prestigio Přísavný držák Autonabíječka 3,6m napájecí kabel 15cm datový kabel Stručný návod k obsluze Záruční list 2. Přehled zařízení 1 LED osvětlení (Noční

Více

Nej NET TV. Uživatelský manuál IPTV od Nej.cz. v. 1.3

Nej NET TV. Uživatelský manuál IPTV od Nej.cz. v. 1.3 Nej NET TV Uživatelský manuál IPTV od Nej.cz v. 1.3 Vážení zákazníci, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb zvolili právě naši společnost Nej.cz. Naše síť umožňuje přenos televizního

Více

Printed in Korea Code No.:GH68-10939A Czech. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-10939A Czech. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi. * V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY Rádi bychom vám poděkovali za to, že jste si zakoupili naši klimatizaci. Před použitím klimatizační jednotky se důkladně seznamte s návodem k použití.

Více

Stav: červen 2008. TRACK-Guide

Stav: červen 2008. TRACK-Guide Stav: červen 2008 TRACK-Guide Obsah TRACK-Guide... 1 1 Úvod... 3 1.1 Rozsah funkcí...3 1.2 Zadávání číslic a písmen...3 1.3 Úvodní maska...4 2 Navigace... 5 2.1 Spuštění navigace...5 2.2 Maska navigace...6

Více

dvblogic DVB-T tuner

dvblogic DVB-T tuner dvblogic DVB-T tuner DVB-E65 Určeno k montáži do vozidel BMW E65 vybavených navigačním systémem Professional s displejem 8,8 Základní vlastnosti a funkce DVB-T tuneru: Tento DVB-T tuner je určen přesně

Více

DSR 1080 CI. Digitální satelitní přijímač

DSR 1080 CI. Digitální satelitní přijímač DSR 1080 CI Digitální satelitní přijímač COMMON INTERFACE PVR Návod k použití ČESKY Christian Schwaiger GmbH Würzburger Straße 17 90579 Langenzenn Germany Hotline: +49 (0) 9101 702 299 Obsah Obsah Obsah...2

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz GotU+ 5140 CHYTRÉ DIGITÁLNÍ DVEŘNÍ KUKÁTKO NÁVOD K POUŽITÍ Všechna práva vyhrazena, včetně jakýchkoliv změn vzhledu, technické funkce a použití produktu bez předchozího oznámení uživatelům. Jiné používání

Více

STC33-manual-CZ.qxd 5.12.2003 21:31 StrÆnka 1

STC33-manual-CZ.qxd 5.12.2003 21:31 StrÆnka 1 STC-manual-CZ.qxd 5..00 : StrÆnka PŘÍRUČKA UŽIVATELE Bezdrátový telefon SENCOR Digitální bezdrátový telefon se zobrazováním čísla volajícího (CLIP) Po přerušení dodávky elektřiny není telefonem možné telefonování

Více

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV 1 Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti kanálu...5 4. Programový průvodce...6 5. Změna pořadí TV kanálů...7

Více

Návod k obsluze. Přijímač DVB-T UFT 171si

Návod k obsluze. Přijímač DVB-T UFT 171si Návod k obsluze Přijímač DVB-T UFT 171si Předmluva Vážení zákazníci, návod k obsluze, který máte před sebou, Vám má pomoci optimálně využívat rozsáhlé funkce nového přijímače DVB-T. Snažili jsme se pokyny

Více

1. Zobrazení typu telefonního přístroje. 3. Protokol LLDP Link Layer Discover Protocol. 4. Inicializace síťového připojení

1. Zobrazení typu telefonního přístroje. 3. Protokol LLDP Link Layer Discover Protocol. 4. Inicializace síťového připojení Úvodem... 3 Vlastnosti telefonu... 3 Požadavky pro použití telefonního přístroje... 3 Připojení a spuštění telefonu... 3 Zobrazení displeje v klidovém stavu... 4 Popis telefonu:... 6 Nastavení telefonu...

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV 1/11 Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 Informace o pořadu...4 Seznam TV kanálů...5 Možnosti kanálu...5 Programový průvodce...6 Změna pořadí

Více

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Uživatelský manuál Index Index...2 Popis zařízení...2 Příprava před použitím...3 Vložení paměťové karty...3 Používání zařízení...4 Možnosti menu v režimu nahrávání...5

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Digitální Pozemní Twin Tuner Přijímač SRT 5220

Digitální Pozemní Twin Tuner Přijímač SRT 5220 ZÁRUČNÍ LIST na výrobek DVB-T PŘIJÍMAČ Strong SRT 5220.. Výrobní číslo.. Datum prodeje... Razítko a podpis prodejce ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 1. ZÁRUČNÍ DOBA Na tento výrobek poskytuje firma Strong záruku po dobu

Více

Užijte si televizi Horizon od UPC

Užijte si televizi Horizon od UPC Užijte si televizi Horizon od UPC Uživatelský manuál HD Mediaboxu Hlavní nabídka Informace Do hlavní nabídky vstoupíte stisknutím tlačítka MENU na dálkovém ovladači. V hlavní nabídce a jednotlivých nabídkách

Více

CLG-03 POČÍTADLO PROVOZNÍCH HODIN

CLG-03 POČÍTADLO PROVOZNÍCH HODIN CLG-03 POČÍTADLO PROVOZNÍCH HODIN Na výrobky společnosti F&F se vztahuje záruka v délce 24 měsíců od data nákupu Určení CLG-03 je programovatelné, multifunkční elektronické počítadlo, které umožňuje sčítat

Více

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4 Návod k použití 10006320 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození,

Více

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté š anonymní volání zapnuté

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté š anonymní volání zapnuté Stručný přehled Euroset 5020 8 7 6 9 10 11 12 1 1 u tlačítko zpětného dotazu stisknuté P pauza z pamět' neobsahuje žádná data { telefon uzamčený zzzz při pokusu o spojení: telefon uzamčený 0 9 telefonní

Více

Uživatelská příručka Set-top-box WCD 1205 V. 2011/01

Uživatelská příručka Set-top-box WCD 1205 V. 2011/01 Uživatelská příručka Set-top-box WCD 1205 V. 2011/01 1 Vážený účastníci kabelové televize, Set-top-box WCD 1205 je určen pro příjem digitálních televizních a rozhlasových programů v sítích společnosti

Více

HD satelitní přijímač Optimum SLOTH Classic

HD satelitní přijímač Optimum SLOTH Classic HD satelitní přijímač Optimum SLOTH Classic recenze přijímače strana 1/27 Obsah: Představení přijímače... 4 Balení... 4 Přijímač... 5 Přední strana přijímače... 5 Zadní strana přijímače... 6 Dálkové ovládání...

Více

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté Stručný přehled Gigaset 5015 * 8 7 6 Tlačítka 1 Tlačítka cílové volby 2 Tlačítko opakování volby 3 Tlačítko zpětného dotazu 4 Tlačítko vypnutí zvuku (Mute) 5 Tlačítko Shift 6 Tlačítko snížení hlasitosti

Více

Řídící jednotka AirBasic 2

Řídící jednotka AirBasic 2 Návod k obsluze Řídící jednotka AirBasic 2 G G875589_001 2010/04/jbrg-08 Obsah 1. Představení přístroje a bezpečnost... 1 1.1 Uložení návodu k obsluze... 1 1.2 Bezpečnost... 1 2. Provoz... 2 2.1 Ovládací

Více

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů Děkujeme Vám, že jste si zakoupili naši dětskou chůvičku VBC-23. Vámi koupený přístroj byl vyroben a otestován za nejpřísnějších kontrol kvality, abychom vy i my měli jistotu, že každý kus opouští továrnu

Více

OBSAH BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...1 MODEL A SPECIFIKACE...1 TLAČÍTKA A JEJICH FUNKCE...2 INDIKÁTORY A FUNKCE...5 PROVOZNÍ POKYNY...6

OBSAH BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...1 MODEL A SPECIFIKACE...1 TLAČÍTKA A JEJICH FUNKCE...2 INDIKÁTORY A FUNKCE...5 PROVOZNÍ POKYNY...6 POZNÁMKA 1. Obrázek na obalu slouží pouze jako ukázka a může se lišit od Vámi zakoupeného produktu. 2. Před zahájením používání klimatizačního zařízení si pročtěte kapitolu BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ. 3. Tato

Více

Návod k obsluze ORT 8841. Pozemní digitální přijímač s jedním tunerem + Multimédia. Výr. č. : 708841. ORT 8841 Version2-25/02/10

Návod k obsluze ORT 8841. Pozemní digitální přijímač s jedním tunerem + Multimédia. Výr. č. : 708841. ORT 8841 Version2-25/02/10 Návod k obsluze ORT 8841 Pozemní digitální přijímač s jedním tunerem + Multimédia Výr. č. : 708841 ORT 8841 Version2-25/02/10 Obsah ZAČÍNÁME...4 Bezpečnost... 4 Technická charakteristika... 4 Obsah balení

Více

Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití

Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití ČERNÁ SKŘÍŇKA Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití Návod na použití záznamníku teploty COMET ZT, ZT1ext Přístroj je určen pro měření a záznam teploty vzduchu, příp. teploty z externí sondy s odporovým

Více

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod BDVR 05 Kamera do auta Uživatelský návod Popis a funkce 1. Zapnutí Stisknutím tlačítka a podržením asi 3 sekundy kameru zapnete (nebo vypnete pokud je již zapnuta). Pokud při zapnuté kameře stisknete tlačítko

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/welcome Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost

Více

OPEL MOKKA. Infotainment System

OPEL MOKKA. Infotainment System OPEL MOKKA Infotainment System Obsah Navi 950/650 / CD 600... 5 Navi 600... 77 Audio systém... 169 Navi 950/650 / CD 600 Úvod... 6 Základní funkce... 17 Rádio... 25 CD přehrávač... 32 Externí zařízení...

Více

Uživatelský manuál CZ. Terestriální přijímač GS 1011

Uživatelský manuál CZ. Terestriální přijímač GS 1011 Uživatelský manuál CZ Terestriální přijímač GS 1011 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Abyste předešli nebezpečí vzniku ohně nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti

Více

Příslušenství. Vlastnosti

Příslušenství. Vlastnosti Obsah Vlastnosti... 3 Příslušenství... 3 Úvod... 4 Příprava... 4 Bezpečnostní opatření... 4 Zdroj energie... 4 Síťový kabel... 4 Vlhkost a voda... 4 Čištění... 4 Větrání... 4 Teplo a plameny... 4 Blýskání...

Více

WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál

WDV5270 HD Lagoon Uživatelský manuál WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál 1 Části videokamery: 1. LCD obrazovka 2. Voba režimu / posun vlevo 3. Přehrávání / Posun nahoru 4. Samospoušť / posun vpravo 5. MENU/potvrzeni volby (OK) 6. volba

Více