Vaše uživatelský manuál GENIUS D612

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál GENIUS D612 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2861086"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: Zaízení vytváí, pouzívá a mze vyzaovat elektromagnetické záení na rádiových frekvencích a pi zanedbání pokyn pro instalaci a pouzívání mze zpsobit nezádoucí rusení rozhlasového a televizního vysílání. Nelze ovsem vyloucit, ze u konkrétní instalace k rusení nedojde. Pokud je pi vypnutí a zapnutí evidentní, ze zaízení zpsobuje nezádoucí rusení píjmu rozhlasového nebo televizního vysílání, doporucujeme uzivateli, aby se pokusil toto rusení odstranit nkterým z následujících opatení: Zmte polohu nebo orientaci píjmové antény. se takových zmn nebo úprav, mze vám být odepeno dalsí pouzívání zaízení. Informace o produktu 1. Konstrukce a specifikace výrobku podléhají zmnám bez pedchozího upozornní. Do této skupiny patí primární specifikace výrobku, software, ovladace a uzivatelská pírucka. Tato uzivatelská pírucka je obecnou píruckou k výrobku. -1- Cesky Výrobek a píslusenství dodané s fotoaparátem se mohou lisit od píslusenství popsaného v této pírucce. Je to zpsobeno tím, ze rzní obchodníci casto nabízejí mírn odlisné doplky a píslusenství, která odpovídají pozadavkm trhu, demografickému pvodu zákazník a zempisným preferencím. Výrobky se velice casto lisí mezi prodejci zejména ohledn píslusenství, jako jsou napíklad baterie, nabíjecky, napájecí adaptéry, pamové karty, kabely, pouzdra a jazyková podpora. Nkdy mze prodejce nabízet výrobek s individuální barvou, vzhledem a kapacitou vnitní pamti. Pesný popis výrobku a informace o dodávaném píslusenství vám poskytne prodejce. Zobrazení v této pírucce jsou pouze informativní a mohou se lisit od skutecného vzhledu fotoaparátu. Výrobce nenese zádnou odpovdnost za chyby nebo nesrovnalosti v této uzivatelské pírucce. Aktualizace ovladac najdete v cásti "Download" (Ke stazení) na webu www. geniusnet.com BEZPECNOSTNÍ ZÁSADY Ped pouzíváním výrobku si pozorn pectete vsechny informace v cástech Varování a Upozornní. Varování Fotoaparát nedemontujte, neupravujte ani neopravujte. Mze dojít k pozáru nebo úrazu elektrickým proudem. S opravami a vnitní kontrolou se obrate na prodejce. Nepouzívejte fotoaparát v blízkosti vody. Mze dojít k pozáru nebo úrazu elektrickým proudem. Vnujte zvýsenou opatrnost v desti, snhu, na plázi nebo pi pobezí. Neumísujte fotoaparát na nestabilní nebo nerovný povrch. Mze dojít k pádu nebo peklopení fotoaparátu a ke zranní. Uchovávejte baterie mimo dosah dtí. Pi spolknutí baterií mze dojít k otrav. V pípad náhodného spolknutí baterie okamzit vyhledejte lékae. Nepouzívejte fotoaparát za chze, pi ízení nebo jízd na motocyklu. -2- Cesky Mze dojít k pádu a k dopravní nehod. Upozornní Pi vkládání baterií dodrzujte polaritu (+ nebo ) vývod. V pípad vlození baterií s obrácenými polaritami mze dojít k pozáru nebo zranní nebo k poskození bezprostedního okolí pi výbuchu nebo vytecení baterie. Nefotografujte s bleskem v blízkosti zraku jiné osoby. Mze dojít k poskození zraku. Nevystavujte displej LCD nárazm. Mze dojít k poskození skla displeje nebo k úniku vnitní kapaliny. Dojde-li ke kontaktu vnitní kapaliny se zrakem, pokozkou nebo odvem, postizená místa opláchnte pitnou vodou. Dojde-li ke kontaktu vnitní kapaliny se zrakem, vyhledejte lékaskou pomoc. Fotoaparát je jemný pístroj. Zabrate jeho pádu, nárazu ani nemanipulujte s fotoaparátem nadmrnou silou. Mze dojít k poskození fotoaparátu. Nepouzívejte fotoaparát na vlhkých, parných, zakouených nebo prasných místech. Mze dojít k pozáru nebo úrazu elektrickým proudem. Nevyjímejte baterie ihned po delsím intenzivním pouzívání. Baterie se bhem pouzívání zahívají. Pi kontaktu s horkou baterií mze dojít k popálení. Fotoaparát nebalte do látky ani jej nevkládejte mezi odvy nebo lozní prádlo. Mze dojít k nakumulování tepla, deformaci plást a k pozáru. Fotoaparát pouzívejte na dobe vtraném míst. Neponechávejte fotoaparát na místech, na kterých se mze znacn zvýsit teplota, napíklad v automobilu. Mze dojít k poskození plást nebo vnitních cástí a ke vzniku pozáru. Ped penásením fotoaparátu odpojte vsechny kabely a vodice. V opacném pípad mze dojít k poskození kabel a vodic a následn k pozáru nebo úrazu elektrickým proudem. -3- Cesky Zásady pouzívání baterií Ped pouzíváním baterií si pecliv pectte a drazn dodrzujte informace v cásti Bezpecnostní pokyny a následující zásady: Výkonnost baterií mohou ovlivnit rzné typy a okolní teploty. Nepouzívejte baterie v nadmrn chladném prostedí, protoze nízké teploty mohou zkrátit zivotnost baterií a snízit výkonnost fotoaparátu. Pouzíváte-li novou nabíjecí baterii nebo nabíjecí baterii, která nebyla delsí dobu pouzívána (výjimkou jsou baterie s proslou zivotností), mze to omezit pocet snímk, které lze poídit.

3 Aby byla zajistna maximální výkonnost a zivotnost baterií, doporucujeme baterie ped pouzitím alespo jednou zcela nabít a vybít. Pi delsím intenzivnjsím pouzívání fotoaparátu nebo pi castém fotografování s bleskem se baterie mohou zahívat. To je normální a nejedná se o závadu. Pi delsím nebo intenzivnjsím pouzívání se mze fotoaparát zahívat. To je normální a nejedná se o závadu. Nebudete-li baterie delsí dobu pouzívat, vyjmte je z fotoaparátu, aby nedoslo k vytecení nebo korozi. Vzdy udrzujte vývody v cistém stavu. Nikdy nepouzívejte baterie obsahující mangan. Pi nahrazení baterie jinou baterií nesprávného druhu mze dojít k explozi. Pouzité baterie likvidujte v souladu s návodem. O tomto návodu Snazili jsme se zajistit, aby obsah tohoto návodu byl správný a manuální. Nemzeme vsak poskytnout záruky o správnosti obsahu, výrobce si navíc vyhrazuje právo bez dalsího upozornní provést zmny. -4- Cesky Obsah 1. Pedstavení kamery Pozadavky na systém Vlastnosti Rozbalení O kamee. 9 Pohled zepedu Pohled seshora

4 Pohled zezadu Pohled zezdola Pohled zprava Jak zacít Vkládání baterií Vlození SD karty První zapnutí Zmna rezimu...

5 Jest nez zacnete Nastavení datumu a casu Nastavení jazyka Snímání prvních fotografií Natácení vaseho prvního videa Pipojení k pocítaci Zacházení s kamerou Ovládání tlacítek kamery O LED.

6 Pouzití LCD displeje kamery Zmny LCD displeje Cesky Ikonky rezimu fotoaparátu Nastavení blesku Pouzití funkce makro Pouzití funkce zoom Rezim videa Ikonky rezimu videa Pouzití funkce zoom Pouzití funkce makro...

7 Rezim pehrávání Ikonky rezimu pehrávání Prohlízení obrázk a videí Zobrazení informací o souboru Pouzití rezimu prohlídky malých obrázk Prohlízení nkterá polozka chybí, nebo vypadá ponicená, kontaktujte prosím okamzit prodejce. -8- Cesky CD-ROM (vcetn ovladace kamery) Tasticka Tkanicka na nosení kolem ruky 2 baterie velikosti AAA O kamee USB KABEL Rychlý návod Prohlédnte si následující obrázky, abyste se seznámili s tlacítky a ovládáním kamery. Pohled zepedu Samospoust LED Blesk cocka Mikrofon Ocko na tkanicku -9- Cesky Pohled seshora Spoust Vypínac Pohled zezadu LED zapnutí Makro LED Pehrávání / zobraze Nastavení jazyka K nastavení jazyka: 1. Zapnte kameru podle návodu v 2.3,,Jak poprvé zapnout kameru" K zobrazení hlavního menu stisknte a drzte tlacítko MENU. 2. Nastavení 3. S pomocí tlacítka PREV (pedeslý) nebo NEXT (dalsí) zvolte menu nastavení (setup). Stisknte OK k potvrzení vasí volby. S pomocí tlacítka PREV (pedeslý) nebo NEXT (dalsí) zvolte volbu jazyka (Language). Stisknte OK k potvrzení. S pomocí tlacítka PREV (pedeslý) nebo NEXT (dalsí) zvolte pozadovaný jazyk. K potvrzení nového nastavení stisknte OK. fotografování. Zapnte kameru a pekontrolujte, ze je v rezimu fotoaparátu. Pouzijte LCD displej k ohranicení obrázku. K vyfotografování obrázku stisknte spous. natácení videa: 1. Zapnte kameru a zmte rezim na rezim videa. 2. Pouzijte LCD displej k ohranicení obrázku videa. 3. Zacnte natácet stisknutím spousti. 4. K ukoncení natácení opt stisknte spous. Stisknte k zapnutí nebo vypnutí. vypnutí ikonek jednou stisknte tlacítko Display. je v rezimu fotoaparátu, kdyz je zobrazena ikonka fotoaparátu. 3 Ikonky rezimu fotoaparátu K seznámení s ikonkami rezimu fotoaparátu a jeho symbol vyuzijte následující obrázek Cesky Prohlédnte si spodní tabulku, která obsahuje popis vsech ikonek a symbol. Ikonka Ukazuje stav baterie. Popis Ukazuje rezim fotoaparátu. Ukazuje datum. Indikátor pamti, SD karty nebo vnitní pamti. Pocítadlo k displeji císlo volných obrázk s vyuzitím soucasného nastavení. Ukazuje soucasné rozlisení Ukazatel rezimu blesku. Ukazuje zoom. Grafické zobrazení soucasného stavu zoomu Cesky Nastavení blesku Existují dva rzné rezimy blesku. K pepnutí mezi rezimy blesku stisknte tlacítko OK. která ukazuje, ze je kamera v rezimu makro. zoom pracuje v rezimech Fotoaparátu i Videa. Stisknte tlacítko PREV k piblízení objektu. Stisknte tlacítko NEXT k oddálení objektu. je vrezimu Videa, kdyz je zobrazena. rezim videa. spous k piblízení nebo posunutí. Cas a datum fotografie nebo videa. Rozlisení fotografie. pehrávání. soucasnou polohu videa. displeji je zobrazen nejnovjsí obrázek. tlacítka displeje odstraní informace z displeje. Opakované stisknutí tlacítka je znovu obnoví Pouzití rezimu prohlídky malých obrázk Standardní nastavení znamená, ze kazdý obrázek je pi pehrávání zobrazen v plné velikosti. Na obrazovce je ale mozno zobrazit najednou sest malých obrázk. Pracování s rezimem malých obrázk: Zapnte kameru a pekontrolujte, ze je v rezimu pehrávání. Na displeji je zobrazen nejnovjsí obrázek. K zobrazení sesti malých obrázk stisknte tlacítko OK.

8 K vybrání obrázku stisknte Prev/Next. K zobrazení vybraného obrázku v plné velikosti stisknte tlacítko OK Prohlízení slideshow Kamera má i funkci slideshow. Tak se zobrazí jeden obrázek po druhém v pedem urceném case mezi jednotlivými obrázky Cesky Prohlízení slideshow: 1. Zapnte kameru a pekontrolujte, ze je v rezimu pehrávání. Na displeji je zobrazen nejnovjsí obrázek. 2. Stisknte tlacítko menu k zobrazení menu pehrávání. 3. Pouzijte Prev/Next k volb slideshow v menu. 4. Stisknte tlacítko OK k spustní. Obrázky ulozené v pamti budou zobrazeny jeden po druhém. Zobrazování mzete kdykoli zastavit stisknutím kteréhokoli tlacítka Rezim USB Rezim USB mzete pouzít k pipojení k hostitelskému pocítaci. Ped pipojením PC si prosím pectte,,instalace software a ovladac" v kapitole 5. Kamera mze být nastavena tak, aby fungovala jako USB pam nebo webcam pipojený k pocítaci USB kabelem Rezim ukládání Kdyz je nastavena jako USB pam, kamera je v Prohlízeci Windows zobrazena jako dva odstranitelné disky. Jeden disk je vnitní pam kamery, druhý je mini SD karta. Soubory mzete táhnout a spustit z/do nových odstranitelný disk jako u jiných disk Rezim webcamu Pi nastavení ve webcamu mze být kamera s Windows XP pouzívaná k zachycení fotografií nebo spolecn se software jiných spolecností k zasílání zivých video obrázk pes Internet. Pectte si také,,pipojení k pocítaci" v 2.8 a,, USB spojení" v Cesky 4. Ovládání menu nastavení Po pectení této sekce se dozvíte, jak nastavit vasi kameru a pouzívat dalsí funkce. Tlacítko menu 4.1 Menu obrázk Menu obrázk se objeví, kdyz je kamera v rezimu Fotoaparátu a je stistno tlacítko menu. Menu obrázk je dostupné pouze v rezimech Fotoaparátu a Videa Kvalita obrázku Volbu kvality obrázku pouzívejte k nastavení velikosti obrázku. Vtsí obrázky obsahují více detail, spotebují proto více pamti. K nastavení velikosti obrázku: 1. Zapnte kameru a pekontrolujte, ze je v rezimu Fotoaparátu. Stisknte tlacítko menu. S pouzitím Prev/Next vyberte volbu kvality obrázku (Picture Quality). Stisknte OK volb nastavení: 1, 2, 3, nebo 12 M (megapixel). Stisknte tlacítko menu k opustní menu nastavení EV: Zapnte kameru a pekontrolujte, ze je v rezimu Fotoaparátu. Stisknte tlacítko menu. OK k posunu po mítku. nastavení intervalu samospoust: Zapnte kameru a pekontrolujte, ze je v rezimu Fotoaparátu. Stisknte tlacítko menu. 6. Stisknte OK volb nastavení: OFF (vypnuto), 10, 15, 20. Stisknte tlacítko menu k opustní menu. Stisknte spous k vyfotografování. nastavení rychlých snímk: Zapnte kameru a pekontrolujte, ze je v rezimu Fotoaparátu. Stisknte tlacítko menu. OK volb nastavení: Jednoduché nebo Opakované. Stisknte tlacítko menu k opustní menu Poznámka: Tato volba je pístupná pouze v rezimu Fotoaparátu Cesky Vyvázení bílé Pouzívejte volbu vyvázení bílé k úprav barvy pro rzné podmínky svtla. Pi automatickém nastavení vyvázení bílé kamera automaticky kompenzuje za rzné podmínky svtla. Vyvázení bílé mzete také nastavit na svtlo, oblacno, wolfram nebo na jeden ze dvou druh fluorescencního svtla. K nastavení vyvázení bílé: Zapnte kameru a pekontrolujte, ze je v rezimu Fotoaparátu. Stisknte tlacítko menu. S pouzitím Prev/Next vyberte volbu Vyvázení bílé (White Balance). Stisknte OK volb nastavení: AWB (automatické), slunecno, zamraceno, wolfram, fluorescencní 1 nebo fluorescencní 2. Stisknte tlacítko menu k opustní menu Oznacení casu Funkce oznacení casu tiskne datum na zachycené obrázky. Zapnte kameru a pekontrolujte, ze je v rezimu Fotoaparátu. K nastavení funkce oznacení casu: 1. Zapnte kameru a pekontrolujte, ze je v rezimu Fotoaparátu. Stisknte tlacítko menu. S pouzitím Prev/Next vyberte volbu Oznacení casem (Time Stamp) Cesky Stisknte OK volb nastavení: OFF (vypnuto), Date Only (pouze datum), nebo Datum a Cas Stisknte tlacítko menu k opustní menu. Poznámka: Tato volba je pístupná pouze v rezimu Fotoaparátu. 4.2 Menu pehrávání Menu pehrávání pouzívejte k uspoádání soubor ulozených v pamti kamery nebo na mini SD kart Vymazávání Funkce vymazání se pouzívá k vymazávání soubor. K vymazání soubor: 1. Zapnte kameru a pekontrolujte, ze je v rezimu Pehrávání. Stisknte tlacítko menu. S pouzitím Prev/Next vyberte volbu Vymazat (Delete). Stisknte OK k vymazání. Objeví se zádost o potvrzení. Stisknte OK pro ano a Menu pro ne Poznámka: Po jejich vymazání nemohou být soubory obnoveny, takze se ujistte, ze ped vymazáním máte zálohu. Soubory, které jsou chránné, nemohou být vymazané. Prohlédnte si,,ochrana" v 4.2.3, kde naleznete více informací o ochran soubor Cesky Vymazat vse Funkce Vymazat vse vymaze vsechny soubory na soucasné pamové kart nebo na vnitní pamti. K vymazání vsech soubor: Zapnte kameru a pekontrolujte, ze je v rezimu Pehrávání. Stisknte tlacítko menu. S pouzitím Prev/Next vyberte volbu Vymazat vse (Delete All). Stisknte OK k vymazání. Objeví se zádost o potvrzení. Stisknte OK pro ano a Menu pro ne. Poznámka: Po jejich vymazání nemohou být soubory obnoveny, takze se ujistte, ze ped vymazáním máte zálohu.

9 Soubory, které jsou chránné, nemohou být vymazané. Prohlédnte si,,ochrana" v 4.2.3, kde naleznete více informací o ochran soubor Ochrana Volba ochrany chrání soubory ped náhodným vymazáním. K ochran souboru ci soubor: Zapnte kameru a pekontrolujte, ze je v rezimu Pehrávání. Stisknte tlacítko menu. S pouzitím Prev/Next vyberte volbu Ochrany (Protect). Stisknte OK volb nastavení: ON (zapnuto) nebo OFF (vypnuto). Stisknte tlacítko menu k opustní menu Cesky Poznámka: Soubory, které jsou chránné, nemohou být vymazány. Ped vymazáním chránného souboru naped musíte zrusit ochranu Tisk. Pouzívejte funkci DPOF (Digital Print Order Format = Digitální formát tisku) k oznacení obrázku uschovaných v pamové kart s informacemi pro tisk. Mzete oznacit vsechny obrázky urcené pro tisk nebo pouze soucasný obrázek. Mzete si také zvolit kolik kopií chcete vytisknout a zda chcete pidat datum a cas. DPOF pozaduje pamovou kartu. Po oznacení vsech obrázk pro tisk odstrate pamovou kartu a vezmte ji k fotografické laboratoi pro tisk, popípad pouzijte tiskárnu kompatibilní s DPOF. K vytisknutí obrázk: Zapnte kameru a pekontrolujte, ze je v rezimu Pehrávání. Stisknte tlacítko menu. S pouzitím Prev/Next vyberte volbu Tisku (Print). Stisknte OK volb nastavení: ON (zapnuto) nebo OFF (vypnuto). DPOF informace jsou ulozeny. Stisknte tlacítko menu k opustní menu. Menu videa K menu nastavení je pístup z jakéhokoli rezimu kamery. Mze být pouzíváno ke konfiguraci rzných funkcí kamery Datum a cas Prohlédnte si 2.5.1,,Nastavení datumu a casu" Jazyk Viz,,Nastavení jazyka" v Cesky Formátování ukládání Formátování ukládání vymaze vsechny soubory na soucasné pamové kart nebo na vnitní pamti. Poznámka: Pi formátování pamové karty nebo vnitní pamti budou vymazány i chránné soubory. Ujistte se, ze máte uschovanou kopii soubor, které si chcete uchovat. K formátování soucasné pamové karty nebo vnitní pamti pouzitím Prev/Next vyberte volbu Formátování (Format Storage). Stisknte OK k formátování soucasné karty pamti. Stisknte OK k potvrzení nebo Menu ke zrusení. Kamera mze být nastavena tak, aby fungovala jako USB pam nebo webcam pipojený k pocítaci USB kabelem. Ke zmnám nastavení USB: USB pipojení -37- Cesky Stisknte tlacítko spínace na vrchní stran k zapnutí kamery. Ke vstupu do menu nastavení na 2 sekundy stisknte tlacítko Rezimu (Mode). k volb Mass Storage / PC Cam Pouzívejte Prev/Next (Pam/ PC Cam). Pouzívejte tlacítko Funkce (Function) k pohybu k "Pamti" a stisknte tlacítko OK k potvrzení. Po zobrazení diagramu USB pipojení prosím pipojte USB kabel ke kamee a pocítaci. Po dokoncení systémové instalace bude k mému pocítaci pidaná nová polozka odstranitelný disk.. Mzete zacít pracovat s nov pidaným diskem (SD zaízení) poskytnutým digitální kamerou Cesky Automatické vypnutí Funkce automatického vypnutí se pouzívá k automatickému vypnutí kameru po urcité dob necinnosti k setení baterií. K nastavení funkce setení baterie: 1. pouzitím Prev/Next vyberte volbu Setení baterií (Power Saving). Stisknte OK volb nastavení: 30s, 1 min, 3 min nebo 5 min Frekvence svtla Nastavení frekvence svtla umozuje prevenci kolísaní svtla zpsobeného frekvencí místní dodávka energie. Pro více informací kontaktujte dodavatele energie ve vasí oblasti. K nastavení frekvence svtla: 1. pouzitím Prev/Next vyberte volbu Frekvence svtla (Light Frequency). Stisknte OK volb nastavení: 50 nebo Cesky Standardní nastavení Volba standardního nastavení mze být pouzita k optovnému nastavení pvodního standardního nastavení. K obnovení pvodního standardního nastavení: pouzitím Prev/Next vyberte volbu Standardní nastavení (Default Setting). Stisknte OK k obnovení pvodního standardního nastavení. Budete vyzváni k potvrzení obnovení. zobrazení tchto informací: 1. digitální kamerou mzete zacházet jako s SD zaízením. Ovladac kamery budete muset instalovat pouze v pípad, ze máte operacní systém Windows 98SE. Windows XP/ME/2000 jsou operacní systémy, kde stací zaízení pipojit, a které si nevyzadují manuální instalaci ovladace. Po instalaci ovladace a pipojení kamery se pam kamery a jakékoli nainstalované mini SD karty zobrazí jako Przkumníku Windows jako Pamti. Soubory mohou být pemísovány stejným zpsobem jako u obycejných disk. Poznámka: Ovladace MAC nejsou podporovány Pocítacová kamera Pi pouzití kamery s pocítacem nebo jako webcamu budete se vsemi operacními systémy (Windows XP/ME/2000/98SE) muset nainstalovat ovladace. se následující obrazovka. Stisknte tlacítko instalace k instalaci ovladace. Postupujte podle pokyn na obrazovce. Works 6 Presto! Video Works 6 je vysplá aplikace software pro editování videa. K instalaci Presto! Video Works 6: Vlozte dodaný CD-ROM do mechaniky CD-ROMu. se následující obrazovka. 3. Stisknte tlacítko ke spustní instalace a sledujte pokyny na obrazovce. 4. Zvolte jazyk a stisknte OK Cesky 5. Pectte si právní prohlásení a stisknte Ano (Yes), jestlize souhlasíte.

10 Powered by TCPDF ( 6. Jestlize pouzíváte anglictinu, zvolte si její verzi. Poznámka: Toto okénko se zobrazí pouze v pípadech, kdy je nainstalována verze v anglictin. 7. Stisknte Pokracovat Cesky 8. Stisknte Ano k souhlasu s licencí. 9. Kliknte Pokracovat (Next) k volb standardního umístní pro instalaci nebo Prohlízet (Browse) k vlastní volb. 10. Kliknte Pokracovat (Next) k volb standardního menu nebo pidejte vase vlastní Cesky Stav instalace bude zobrazen. 11. Stisknte Ano (Yes) k pokracování. 12. Po dokoncení nastavení Windows Media Format 9 se objeví následující zpráva. Stisknte OK. 13. Stisknte Ukoncit (Finish) k dokoncení instalace. Okénko musí být zatrzené, jestlize si chcete prohlédnout soubor s informacemi Cesky 14. Presto! Video Works 6 mze být nastaveno k automatickému spustní pi aktivaci urcitých zaízení jako napíklad kamery aktivované v rezimu webcamu. V Nastavení je mozno vidt, která zaízení ovlivují Presto! Video Works 6. Více informací o Presto! Video Works 6 je mozno nalézt v souborech Pomoci po spustní aplikace. Presto! Mr. Photo 3 Presto! Mr. Photo 3 je vyvinutá aplikace pro editování fotografií. K instalaci Presto! Mr. Photo 3 Vlozte dodaný CD-ROM do mechaniky CD-ROMu. se následující obrazovka. 3. Stisknte tlacítko ke spustní instalace a sledujte pokyny na obrazovce. 4. Zvolte jazyk a stisknte OK Cesky 5. Stisknte Pokracovat (Next) ke startu instalace. 6. Stisknte Ano k souhlasu s licencí. 7. Kliknte Pokracovat (Next) k volb standardního umístní pro instalaci nebo Prohlízet (Browse) k vlastní volb Cesky 8. Kliknte Pokracovat (Next) k volb standardního menu nebo pidejte vase vlastní. Stav instalace je zobrazen. 9. Presto! Mr Photo 3 mze být nastaveno k automatickému spustní pi aktivaci urcitých zaízení jako napíklad kamery aktivované v rezimu pamti. V Nastavení je mozno vidt, která zaízení ovlivují Presto! Mr. Photo Cesky 10. Stisknte Ukoncit (Finish) k dokoncení instalace. Více informací o Presto! Mr. Photo 3 je mozno nalézt v souborech Pomoci po spustní aplikace Cesky Apendix Specifikace Obecné Senzor obrázku Aktivní pixely Pam Citlivost senzoru Cocky Rozsah zaostení Pevné fotografie 1,25 cm CMOS 3,18 mega pixel 3,1 mega pixel SD karta (az 1 GB) Auto Pevná; F3,0; f=8,341mm 1.2m ~ nekonecno 17 ~ 19 cm (makro) Formáty: JPEG (DCF, EXIF) Rozlisení: 1280 x 960, 1600 x 1200, 2048 x 1536, 4032 x 3024 (firmware interpolace) AVI (Motion JPEG), zvuk mozný Film: 320*240 max 18fps PC cam: 320*240 max 20fps nebo 640*480 max 20fps 4x digitální zoom 2,25 cm vysoká rezolucní TFT (280 x 220 pixel) Nedostupné Rozmezí 1,0 ~ 2,5 m Vypnutý/Automatický Auto/Slunecno/Zamraceno/Wolfram/Fluorescen cní -2,0 EV ~ +2,0 EV (v krocích po 0,5 EV) Vypnuta, 10s, 15s, 20s USB 1.1 pro PC kameru a pam -50- Video klipy Zoom LCD TFT obrazovka Hledácek Blesk Vyvázení bílé Kompenzace EV Samospous PC rozmezí Cesky Obecné Spous Automatické vypnutí Zdroj energie Rozmry Hmotnost Elektronická spous, 1,6 ~ 1/2000 sekundy 30s, 1 min, 3 min nebo 5 min (urcuje uzivatel) 2 alkalické baterie velikosti AAA 87x57x19 mm (bez vystupujících cástí) <75± 3 g (bez baterií a SD karty) -51-.

Vaše uživatelský manuál GENIUS P513 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3067198

Vaše uživatelský manuál GENIUS P513 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3067198 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad.

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad. Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad. Pro uživatele v evropských zemích platí následující zásady: Tento výrobek

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5731 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3463065

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5731 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3463065 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SHARP AR-5731. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SHARP AR-5731 v uživatelské

Více

Česky PROHLÁŠENÍ FCC. Informace o produktu -1-

Česky PROHLÁŠENÍ FCC. Informace o produktu -1- PROHLÁŠENÍ FCC Toto zařízení splňuje ustanovení části 15 směrnic FCC. Používání je omezeno následujícími podmínkami: (1). Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení, a (2). Zařízení musí přijímat veškeré

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro CANON POWERSHOT SX10 IS. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál

WDV5270 HD Lagoon Uživatelský manuál WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál 1 Části videokamery: 1. LCD obrazovka 2. Voba režimu / posun vlevo 3. Přehrávání / Posun nahoru 4. Samospoušť / posun vpravo 5. MENU/potvrzeni volby (OK) 6. volba

Více

DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka)

DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka) DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka) Uživatelská příručka Obsah Obsah... 1 Popis kamery... 2 Vložení SD karty... 2 Hlavní nabídka... 3 Nabídka nastavení... 3 Nahrávání

Více

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod BDVR 05 Kamera do auta Uživatelský návod Popis a funkce 1. Zapnutí Stisknutím tlačítka a podržením asi 3 sekundy kameru zapnete (nebo vypnete pokud je již zapnuta). Pokud při zapnuté kameře stisknete tlačítko

Více

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro DYMO LABELMANAGER 420P. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se DYMO LABELMANAGER

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS V9980 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4191897

Vaše uživatelský manuál ASUS V9980 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4191897 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5316E/5320E

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5316E/5320E Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad. Pro uživatele v evropských zemích platí následující zásady: Tento výrobek

Více

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Uživatelský manuál Index Index...2 Popis zařízení...2 Příprava před použitím...3 Vložení paměťové karty...3 Používání zařízení...4 Možnosti menu v režimu nahrávání...5

Více

Digitalní dalekohled s kamerou. 8.0 Mega pixel NÁVOD

Digitalní dalekohled s kamerou. 8.0 Mega pixel NÁVOD Digitalní dalekohled s kamerou 8.0 Mega pixel NÁVOD Poslední revize: 14.5.2013 Specifika produktu Kamera 1. Rozlišení 12,0MP 2. Velikost záznamů: 3. Formát záznamů: Fotografie: 0,3MP-640X480 3.0MP-2048X1536

Více

Obsah. O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4

Obsah. O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4 Obsah O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4 1 Úvod... 5 1.1 Přednosti výrobku... 5 1.2 Obsah balení... 5 1.3 Souhrnný popis

Více

Videokamera do auta X-Mini. Obj. č.: 45 54 57. Rozsah dodávky. Popis výrobku. Pokyny k instalaci. Vlastnosti. Videokamera do auta.

Videokamera do auta X-Mini. Obj. č.: 45 54 57. Rozsah dodávky. Popis výrobku. Pokyny k instalaci. Vlastnosti. Videokamera do auta. Rozsah dodávky Videokamera do auta Držák videokamery Videokamera do auta X-Mini CD-ROM Návod k obsluze Napájecí kabel do auta Obj. č.: 45 54 57 Popis výrobku Pohled shora a zespodu Pohled zepředu Vážený

Více

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD 1 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili video záznamník Defender Car vision 5015 FullHD! Než začnete zařízení používat, pozorně si přečtěte

Více

Kamera Rollei Actioncam 400 Návod k obsluze

Kamera Rollei Actioncam 400 Návod k obsluze Kamera Rollei Actioncam 400 Návod k obsluze Obsah Obsah Obsah...1 Bezpečnostní opatření...2 Obsah krabice...3 Schéma produktu...4 Popis dálkového ovládání...5 Nastavení vaší kamery Rollei Actioncam 400...6

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se

Více

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Hudební přehrávač mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Upozornění Parametry Popis displeje Základní operace Systémové menu Poslech hudby Záznam zvuku Správce souborů Prohlížeč obrázků FM rádio Elektronické

Více

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny Manuál TESCAM010 FULL HD kamera Bezpečnostní pokyny Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny. Aby se předešlo nebezpečí požáru, nebo elektrických výbojů, prosím dodržujte pozorně následující instrukce. Pokud

Více

DS-427DVR. Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. Uživatelská příručka

DS-427DVR. Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. Uživatelská příručka DS-427DVR Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka Uživatelská příručka Předmluva Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje

Více

DVR25 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka)

DVR25 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) DVR25 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Ovládací prvky kamery... 2 Před spuštěním kamery... 3 Nabíjecí baterie...3 Paměťová karta...3 Poloha

Více

Česky PROHLÁŠENÍ FCC. Informace o produktu. Poznámka: -1-

Česky PROHLÁŠENÍ FCC. Informace o produktu. Poznámka: -1- PROHLÁŠENÍ FCC Česky Toto zařízení splňuje ustanovení části 15 pravidel komise FCC. Používání je omezeno následujícími dvěma podmínkami: (1). Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení, a (2). Toto

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV9000 CTO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV9000

Více

Digitální fotoaparát DC E310 Příručka uživatele. Uvítání

Digitální fotoaparát DC E310 Příručka uživatele. Uvítání Digitální fotoaparát DC E310 Příručka uživatele Uvítání Autorská práva Copyright 2006 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, rozšiřována, přepisována,

Více

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad.

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad. Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad. Pro uživatele v evropských zemích platí následující zásady: Tento výrobek

Více

Kamera do auta HD 1080p s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-222. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje.

Kamera do auta HD 1080p s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-222. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Kamera do auta HD 1080p s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-222 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod HD kamera do auta HQS-222 je špičkové řešení pro náročné

Více

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

-=PALUBNÍ FULL HD KAMERA E08s=-

-=PALUBNÍ FULL HD KAMERA E08s=- V.2.1 (01/16) w w w. c e l - t e c. c z Strana 2 POPIS ZAŘÍZENÍ Přední pohled 1. Čočka Zadní pohled 2. Displej 3. Hlavní vypínač: Zap/Vyp 4. Nahoru 5.Menu 6. OK 7. Mode 8. Dolů. w w w. c e l - t e c. c

Více

Kamera Full-HD 1080P s WiFi ovládáním

Kamera Full-HD 1080P s WiFi ovládáním Kamera Full-HD 1080P s WiFi ovládáním Uživatelská příručka Obsah Pohled na kameru a ovládací prvky 1 LCD displej 2 Zobrazení režimů a stavu kamery 2 Před prvním použitím 3 Výchozí nastavení kamery 3 Zapnout

Více

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Specifikace přístroje: - Nahrávání ve smyčce (pokud je planá kapacity paměti, automaticky se začne přemazávat nejstarší záznam - Nahrávání videa jedním tlačítkem

Více

Návod k obsluze. Popis zařízení:

Návod k obsluze. Popis zařízení: HD 93 Návod k obsluze Úvod Děkujeme, že jste si zakoupili naši sportovní Full HD kameru HD93. Tento produkt je určen především pro sportovní účely, dokládá to celá řada speciálních úchytů a příslušenství,

Více

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

DVR28 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka)

DVR28 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) DVR28 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) Uživatelská příručka Obsah Popis kamery... 2 Tlačítka a funkce kamery... 3 Nabídka nastavení... 4 Další funkce... 5 Nahrávání videa a fotografování...

Více

Doporučení pro Kameru... 2 Technická Specifikace... 3 Popis Kamery... 3 Popis Montáže Kamery... 4

Doporučení pro Kameru... 2 Technická Specifikace... 3 Popis Kamery... 3 Popis Montáže Kamery... 4 Obsah Doporučení pro Kameru... 2 Technická Specifikace... 3 Popis Kamery... 3 Popis Montáže Kamery... 4 Instalace Baterie... 5 Zapnutí ON a Vypnutí OFF napájení Kamery... 6 Pořízení Video Záznamu... 6

Více

Reflecta DigiEndoscope

Reflecta DigiEndoscope Reflecta DigiEndoscope Digitální endoskop se záznamem Návod k použití!!! Upozornění!!! Zařízení není určeno k lékařským, ani veterinárním účelům. Obsah balení Před prvním použitím výrobku se ujistěte,

Více

DVR7VW01. Profesionální FULL HD černá skříňka do vozidel Volkswagen. Uživatelská příručka

DVR7VW01. Profesionální FULL HD černá skříňka do vozidel Volkswagen. Uživatelská příručka DVR7VW01 Profesionální FULL HD černá skříňka do vozidel Volkswagen Uživatelská příručka OEM DVR kamera je určena i instalaci ke zpětnému zrcátku - profesionální řešení. Obsah Popis výrobku...2 Technické

Více

Vaše uživatelský manuál HP VP6100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920706

Vaše uživatelský manuál HP VP6100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920706 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP VP6100. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP VP6100 v uživatelské příručce

Více

POPIS ZAŘÍZENÍ. Zadní pohled. 1. Napájení 2. Menu 3. Mode 4. Nahoru 5. OK 6. Dolů 7. Displej. Přední pohled. 12. Čočka 13. LED světlo 14.

POPIS ZAŘÍZENÍ. Zadní pohled. 1. Napájení 2. Menu 3. Mode 4. Nahoru 5. OK 6. Dolů 7. Displej. Přední pohled. 12. Čočka 13. LED světlo 14. v1.7(12/14) POPIS ZAŘÍZENÍ Zadní pohled 1. Napájení 2. Menu 3. Mode 4. Nahoru 5. OK 6. Dolů 7. Displej Přední pohled 12. Čočka 13. LED světlo 14. Reproduktor w w w. c e l - t e c. c z Strana 1 Pravý pohled

Více

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem DVR12 Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem Uživatelská příručka Obsah 1. Popis kamery a ovládací prvky...2 2. Obsah balení...2 3. Napájení a spuštění...3

Více

1. Tlačítko Režimu. Tlačítka klíčové funkce. 3. Přípojka stativu 4. TFT LCD monitor

1. Tlačítko Režimu. Tlačítka klíčové funkce. 3. Přípojka stativu 4. TFT LCD monitor INFORMACE O VÝROBKU Přední strana Zadní strana Vrchní strana. Led dioda samospouště 2. Blesk 3. Objektiv 4. Poutko pro popruh Boční strana. Tlačítko Režimu 2. Tlačítko Klíčové funkce 3. Přípojka stativu

Více

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje:

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje: Kamera Angel Eye Návod k použití Výhody přístroje: Delší výdrž při nepřetržitém nahrávání videa až 6 hodin Ideální k ukrytí do oděvu, např. do knoflíku DVR přijímač s možností použít kartu až 32GB www.spyshops.cz

Více

Česky Varovné upozornění týkající se likvidace elektrických a elektronických zařízení (WEEE)

Česky Varovné upozornění týkající se likvidace elektrických a elektronických zařízení (WEEE) Varovné upozornění týkající se likvidace elektrických a elektronických zařízení (WEEE) Symbol používaný pro tříděný odpad v zemích EU Tento symbol indikuje, že výrobek je nutné likvidovat v rámci tříděného

Více

Uživatelská příručka. HD Autokamera I8S

Uživatelská příručka. HD Autokamera I8S Uživatelská příručka HD Autokamera I8S 1 Před použitím si pečlivě přečtěte příručku, budete tak moci lépe využít veškeré funkce, které autokamera nabízí. Pozor 1. Vložte do autokamery paměťovou kartu a

Více

MiniActionDV Minikamera BRAUN. Návod k použití

MiniActionDV Minikamera BRAUN. Návod k použití MiniActionDV Minikamera BRAUN Návod k použití 1 Obsah Obsah...2 Úvod...2 Přehled...2 Vlastnosti...2 Obsah balení...4 Popis výrobku...6 Voděodolné pouzdro...7 Instalace...8 Instalace voděodolného pouzdra...8

Více

DC 2300 Uživatelská příručka

DC 2300 Uživatelská příručka DC 2300 Uživatelská příručka Autorská práva Copyright (c) 2002 Benq Corporation. Všechna práva vyhrazena Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přeposílána, přepisována, ukládána nebo překládána

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad. Pro uživatele v evropských zemích platí následující zásady: Tento výrobek

Více

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio 1. Obsah balení Digitální videokamera do auta Prestigio Přísavný držák Autonabíječka 3,6m napájecí kabel 15cm datový kabel Stručný návod k obsluze Záruční list 2. Přehled zařízení 1 LED osvětlení (Noční

Více

Než začnete používat tento výrobek, přečtěte si prosím pozorně tento návod a uschovejte jej pro budoucí potřebu,

Než začnete používat tento výrobek, přečtěte si prosím pozorně tento návod a uschovejte jej pro budoucí potřebu, Návod k použití 1 2 3 OBSAH Úvod Certifikace výrobku Přehled produktu Vlastnosti Nastavení výrobku Obsah balení a příslušenství Obsah balení Volitelné příslušenství Popis funkcí 1. Začínáme 2. Změna režimu

Více

SHARP MX-2300N/2700N/3500N/3501N/4500N/4501N

SHARP MX-2300N/2700N/3500N/3501N/4500N/4501N Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SHARP MX-2300N/2700N/3500N/3501N/4500N/4501N. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

FilmScan35 II. -Patent pending- Uživatelský manuál

FilmScan35 II. -Patent pending- Uživatelský manuál FilmScan35 II -Patent pending- Uživatelský manuál -1- Obsah I. Obsah balení FilmScan35 II... 2 II. Vložení filmu do držáků... 3 III. Začínáme... 7 IV. Průvodce funkcemi... 12 V. Specifikace... 29 -2- I.

Více

CI-204 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMEŘE DO AUTA

CI-204 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMEŘE DO AUTA CI-204 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMEŘE DO AUTA Děkujeme Vám, že jste si zakoupili CONNECT IT palubní HD kameru do auta. Ke správné manipulaci s tímto zařízením Vám doporučujeme si pozorně přečíst následující

Více

Meteostanice s 8" LCD displejem, s funkcí kalendáře a fotorámečku DPF-8004W

Meteostanice s 8 LCD displejem, s funkcí kalendáře a fotorámečku DPF-8004W Meteostanice s 8" LCD displejem, s funkcí kalendáře a fotorámečku DPF-8004W MANUÁL Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. 1 1 ÚVOD Meteorologická stanice s 8" LCD displejem

Více

ISAW EDGE. Návod pro uživatele. Čeština

ISAW EDGE. Návod pro uživatele. Čeština Návod pro uživatele Čeština ISAW EDGE Obsah: 1 Popis kamery 1 2 Popis LCD displeje 1 3 Zapnutí kamery 2 4 Režim nahrávání videa 2 5 Režim focení 2 6 Režim přehrávání 2 7 Uživatelské nastavení 3 8 Dobíjení

Více

Vaše uživatelský manuál SONY NWZ-X1060 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2803770

Vaše uživatelský manuál SONY NWZ-X1060 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2803770 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

WC004 - Nightvision Chatcam. Důležité! Nainstalujte ovladač před tím, než připojíte Sweex Nightvision Chatcam!

WC004 - Nightvision Chatcam. Důležité! Nainstalujte ovladač před tím, než připojíte Sweex Nightvision Chatcam! WC004 - Nightvision Chatcam Úvod Nevystavujte zařízení Sweex Nightvision Chatcam extrémním teplotám. Nenechávejte zařízení na přímém slunci nebo v bezprostřední blízkosti topných těles. Nepoužívejte Sweex

Více

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP001 Sweex USB Internet Phone with Display

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP001 Sweex USB Internet Phone with Display IP001 Sweex USB Internet Phone with Display Úvod Především vám mnohokrát děkujeme za zakoupení Sweex USB Internet Phone with Display. Pomocí tohoto snadno zapojitelného telefonu můžete volat přes Internet.

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. HD kamera do auta HQS-205A je špičkové řešení pro náročné uživatele

Více

Digitální dveřní kukátko

Digitální dveřní kukátko Digitální dveřní kukátko Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Snadné ovládání Velmi dobrý poměr výkon x cena Jednoduchá montáž www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Popis produktu b) Vnější strana kukátka

Více

Špionážní tužka s HD kamerou Manual. (typ - propiska)

Špionážní tužka s HD kamerou Manual. (typ - propiska) Špionážní tužka s HD kamerou Manual (typ - propiska) Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Obsah návodu PŘEČTĚTE SI LASKAVĚ TENTO NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Kamera do auta HQS-205B je zařízení pro nenáročné uživatele, kterým

Více

HD AUTOKAMERA Návod k použití

HD AUTOKAMERA Návod k použití HD AUTOKAMERA Návod k použití 87231 Před použitím si pečlivě přečtěte příručku, budete tak moci lépe využít veškeré funkce, které autokamera nabízí. Pozor 1. Vložte do autokamery paměťovou kartu a naformátujte

Více

Vaše uživatelský manuál OLYMPUS VN-7700 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3956772

Vaše uživatelský manuál OLYMPUS VN-7700 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3956772 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM. Obj. č.: 40 51 74. Vlastnosti a funkce. Popis a ovládací prvky

Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM. Obj. č.: 40 51 74. Vlastnosti a funkce. Popis a ovládací prvky Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM Obj. č.: 40 51 74 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup akční kamery Eagle Eye Cubicam. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny

Více

ČESKY. Dodává: www.infosafe.cz

ČESKY. Dodává: www.infosafe.cz Úvod Čidlo pohybu je ideální pro skryté bezpečnostní účely a pozorování. Součástí PIR je čtečka SD karty (není součástí balení) pro záznam spouštěný unikátní technologií čidla pohybu. Záznamové zařízení

Více

Česky. Úvod. Přehled funkcí

Česky. Úvod. Přehled funkcí Přehled funkcí Úvod 7 TFT LCD displej s rozlišením: 480(Š) x 234(V) Zobrazovací režim: 4:3 a 16:9 Podporované formáty: JPEG & Motion-JPEG (320x240 QVGA 15 fps; 640x480 VGA 6 fps.) Promítání fotografií

Více

U-DRIVE DVR. Návod k obsluze. Car DVR Device MT4036

U-DRIVE DVR. Návod k obsluze. Car DVR Device MT4036 U-DRIVE DVR Car DVR Device MT4036 Návod k obsluze CZ 2 Úvod Děkujeme vám za zakoupení MT4026 U-DRIVE DVR. Jedná se o speciální kameru k natáčení filmů z pohledu řidiče auta. Širokoúhlá čočka, HD video

Více

AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál

AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál Před použitím si přečtěte pečlivě tento uživatelský manuál, protože obsahuje důležité bezpečnostní informace Obsah Strana 1. Úvod...... 5 2. Vlastnosti...

Více

Palubní kamera s FULL HD

Palubní kamera s FULL HD Palubní kamera s FULL HD Návod k obsluze Výhody produktu: FULL HD kamera GPS funkce Miniaturní rozměry www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1) 6 IR diod 2) Indikátor 3) 2,7 TFT displej

Více

WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0

WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0 WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0 Úvod Nevystavujte zařízení Sweex Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0 extrémním teplotám. Nenechávejte zařízení na přímém slunci nebo v bezprostřední blízkosti

Více

MP4 ipulse 5. Uživatelský manuál

MP4 ipulse 5. Uživatelský manuál MP4 ipulse 5 Uživatelský manuál, Technické specifikace 3,8cm (1.5") CSTN displej s 65tisíci barev (128X128 pixel) Podporuje MP1, MP2, MP3, WMA, WMV, ASF, WAV formáty AMV filmový formát, AVI filmový formát

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M155 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176949

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M155 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176949 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Uživatelská příručka. Digitální dveřní kukátko s HD kamerou a zvonkem. Hlavní výhody přístroje: Snadné ovládání Větší displej Jednoduchá montáž

Uživatelská příručka. Digitální dveřní kukátko s HD kamerou a zvonkem. Hlavní výhody přístroje: Snadné ovládání Větší displej Jednoduchá montáž Uživatelská příručka Digitální dveřní kukátko s HD kamerou a zvonkem Hlavní výhody přístroje: Snadné ovládání Větší displej Jednoduchá montáž 1 1. Popis produktu 2 2. Začínáme Zazvonění na zvonek bude

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Návod na použití 2 BDVR HD IR Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor

Více

Vaše uživatelský manuál HP HD-3100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172923

Vaše uživatelský manuál HP HD-3100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172923 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP HD-3100. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP HD-3100 v uživatelské příručce

Více

Bezdrátový radiobudík s IR kamerou

Bezdrátový radiobudík s IR kamerou Bezdrátový radiobudík s IR kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Špičkové zpracování a naprosto neodhalitelnou kamerou, která vidí i ve tmě Jednoduché postup pro nastavení sledování přes internet

Více

Kamera umožňující záznam jízdy vozidla černá skříňka. po dobu několika sekund zapnete kameru, což bude potvrzeno

Kamera umožňující záznam jízdy vozidla černá skříňka. po dobu několika sekund zapnete kameru, což bude potvrzeno Kamera umožňující záznam jízdy vozidla černá skříňka DVR 09 Základní ovládání kamery Zapnutí a vypnutí kamery Stisknutím tlačítka po dobu několika sekund zapnete kameru, což bude potvrzeno rozsvícením

Více

Vaše uživatelský manuál HP 2100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172893

Vaše uživatelský manuál HP 2100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172893 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP 2100. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP 2100 v uživatelské příručce (informace,

Více

CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o.

CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o. CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o. Obsah 1. Představení... 4 2. Instalace a nastavení... 5 2.1. Nabití Wi-Fi HDD... 5 2.2. Pro uživatele MAC OS... 5 2.3. Připojení Wi-Fi HDD k počítači prostřednictvím

Více

Vaše uživatelský manuál GENIUS P850 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3067382

Vaše uživatelský manuál GENIUS P850 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3067382 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál 3M MPRO110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2356310

Vaše uživatelský manuál 3M MPRO110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2356310 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka

Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka Autorská práva Copyright (c) 2002 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti BenQ Corporation není dovoleno

Více

Vaše uživatelský manuál SONY MRW62E-T2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2804400

Vaše uživatelský manuál SONY MRW62E-T2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2804400 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

BLOW PRO4U Wifi Multifunkční sportovní kamera Stručný uživatelský návod

BLOW PRO4U Wifi Multifunkční sportovní kamera Stručný uživatelský návod INSTRUKCJA OBSŁUGI BLOW PRO4U Wifi Multifunkční sportovní kamera Stručný uživatelský návod 1 Upozornění 1. Vysoce precizní produkt, předejděte pádům a nárazům. 2. Nevystavujte přístroj silným magnetickým

Více

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem DS-X116D Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění

Více

Cesky. Obsah. Kapitola 1 Úvodní upozornení. Kapitola 5 Príprava kamery. Kapitola 2 Seznámení s kamerou. Kapitola 6 Zacínáme

Cesky. Obsah. Kapitola 1 Úvodní upozornení. Kapitola 5 Príprava kamery. Kapitola 2 Seznámení s kamerou. Kapitola 6 Zacínáme Obsah Kapitola 1 Úvodní upozornení 1-1 Upozornení 2 1-2 Pred použitím 2 1-3 Na co je treba dávat pozor pri prácis kamerou 3 1-4 Obsah balení 3-4 Kapitola 2 Seznámení s kamerou 2-1 Celní pohled, Pohled

Více

FULL HD kamera do auta s GPS a gyroskopem

FULL HD kamera do auta s GPS a gyroskopem FULL HD kamera do auta s GPS a gyroskopem Návod k obsluze Výhody produktu: FULL HD kamera GPS funkce Miniaturní rozměry www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1) Reproduktor 2) IR přísvit

Více

BDVR 04. Uživatelský návod Popis ovládacích prvků

BDVR 04. Uživatelský návod Popis ovládacích prvků BDVR 04 Uživatelský návod Popis ovládacích prvků 1. Otvor se závitem pro držák 2. USB konektor 3. NAHORU - tlačítko 4. MENU/MÓD 5. DOLŮ - tlačítko 6. Slot na SD kartu 7. Mikrofon 8. AV výstup 9. RESET

Více

Kamera do auta ECONOMY

Kamera do auta ECONOMY Kamera do auta ECONOMY Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Snadné ovládání Nízká cena www.spyshops.cz Stránka 1 (doplněk k originálnímu návodu) 1. Popis produktu strana 2 1) USB slot 2) HDMI slot 3)

Více

Černá skříňka DVR07. Kamera s automatickým záznamem videa, fotografií, Uživatelská příručka

Černá skříňka DVR07. Kamera s automatickým záznamem videa, fotografií, Uživatelská příručka Černá skříňka DVR07 Kamera s automatickým záznamem videa, fotografií, Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte

Více

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

DVR přijímač s LCD pro skryté kamery

DVR přijímač s LCD pro skryté kamery DVR přijímač s LCD pro skryté kamery Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dva nahrávací módy (nahrávání nepřetržité, detekcí pohybu) 3 LCD displej pro pohodlné ovládání Dobrý poměr výkon x cena www.spionazni-technika.cz

Více