Vaše uživatelský manuál OLYMPUS VN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál OLYMPUS VN-7700 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3956772"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: si je pro budoucí pouzití. získat nejnovjsí informace o názvech výrobk a císlech model, kontaktujte oddlení podpory zákazník. Obrázky displeje a diktafonu v tomto návodu se mohou od vlastního produktu lisit. Správnosti obsahu tohoto dokumentu byla vnována maximální péce. Pokud pesto naleznete nesrovnalosti, chybu nebo chybjící informaci, kontaktujte oddlení podpory zákazník. Spolecnost Olympus nenese odpovdnost za poskození nebo jakékoli skody vzniklé v dsledku ztráty dat zpsobené poruchou produktu, opravy provedené jiným subjektem nez spolecností Olympus nebo autorizovaným servisním stediskem Olympus nebo z jiných dvod. f Nebezpecí Pokud je produkt pouzíván bez uposlechnutí rad uvedených pod tímto symbolem, mze dojít k váznému zranní nebo úmrtí. f Varování Pokud je produkt pouzíván bez uposlechnutí rad uvedených pod tímto symbolem, mze dojít ke zranní nebo úmrtí. f Upozornní Vyvarujte se nahrávání nebo pehrávání v blízkosti mobilních telefon nebo jiných bezdrátových zaízení, která mohou zpsobit interferenci a sum. Zaznamenáte-li sum, pesute se jinam nebo umístte diktafon dále od tchto pístroj. K cistní pístroje nepouzívejte organická rozpoustdla, jako je alkohol nebo edidlo. Varování týkající se ztráty dat: Nahraný obsah pamti mze být znicen nebo smazán v dsledku nesprávného ovládání pístroje, poruchy nebo v prbhu opravy. Dlezitý nahraný obsah doporucujeme zapsat na jiné médium. Spolecnost Olympus nenese odpovdnost za poskození nebo jakékoliv skody vzniklé v dsledku ztráty dat zpsobené poruchou produktu, opravy provedené jiným subjektem nez spolecností Olympus nebo autorizovaným servisním stediskem Olympus, ani z jiných dvod. Pokud je produkt pouzíván bez uposlechnutí rad uvedených pod tímto symbolem, mze dojít k lehkému poranní osob, poskození zaízení ci ztrát cenných dat. Upozornní na prostedí pouzívání Abyste ochránili vysoce pesné soucásti obsazené v tomto diktafonu, nikdy jej nepouzívejte ani neskladujte na níze uvedených místech: Místa s vysokou teplotou ci vlhkostí nebo s prudkými zmnami teploty ci vlhkosti. Pímý slunecní svit, pláze, zavená vozidla nebo místa v blízkosti zdroj tepla (sporák, radiátor atd.) ci zvlhcovac. Písecná ci prasná prostedí. V blízkosti holavých materiál ci výbusnin. Vlhká místa jako koupelna ci v desti. Pi pouzívání produkt s konstrukcí odolnou vci povtrnostním vlivm si proctte také jejich pírucky. Místa se silnými vibracemi. Nikdy diktafon neupoustjte na zem ani nevystavujte silným nárazm ci vibracím. Pokud je diktafon pouzíván v místech s magnetickým/ elektromagnetickým polem, rádiovým vlnním ci vysokým naptím, napíklad v blízkosti televizoru, mikrovlnné trouby, videoherního systému, reproduktor, velkoplosného monitoru nebo televizního, rádiového ci jiného vysílace, mze dojít k jeho selhání. Udrzujte diktafon mimo dosah dtí a kojenc. Nepouzívejte ani neuchovávejte diktafon na prasných ci vlhkých místech. Nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte pístroj sami. Nepouzívejte pístroj bhem ízení vozidla (nap. jízdního kola, motocyklu nebo automobilu). Bezpecnostní zásady Ped prvním pouzitím nového diktafonu si pozorn pectte tuto pírucku, abyste se s ním naucili bezpecn a správn zacházet. Uschovejte tuto pírucku na snadno pístupném míst pro budoucí pouzití. Varovné symboly upozorují na dlezité informace týkající se bezpecnosti. Abyste ochránili sebe a ostatní ped zranním nebo vcným poskozením, je dlezité, abyste si vzdy pecetli vsechna pedlozená varování a informace. CS f Upozornní: Ihned pestate diktafon pouzívat v pípad, ze zacne vydávat neobvyklé zvuky, zápach nebo kou. Nikdy nevyjímejte baterie holýma rukama, mohlo by dojít k pozáru nebo popálení vasich rukou. Bute opatrní pi zacházení s emínkem. Pi penásení diktafonu dávejte pozor na emínek. Snadno se mze zachytit o okolní pedmty a zpsobit váznou skodu. Zacházejte s diktafonem opatrn, abyste si nezpsobili nízkoteplotní popáleniny. Pokud diktafon obsahuje kovové cásti, pehátí mze zpsobit nízkoteplotní popáleniny. Dbejte na následující upozornní: Pi delsím pouzívání dojde k zahátí diktafonu. Pokud budete v tomto stavu diktafon drzet, mzete si zpsobit nízkoteplotní popáleninu. V prostedích s extrémn nízkými teplotami mze být teplota diktafonu nizsí nez teplota okolí. Pokud je to mozné, pouzívejte pi manipulaci s diktafonem pi nízkých teplotách rukavice. Abyste zabránili vytecení obsahu baterií nebo poskození kontakt, pecliv se ite vsemi pokyny k jejich pouzívání. Nikdy se nepokousejte baterii rozebírat nebo jakýmkoli zpsobem upravovat, pájet apod. Pokud se vám kapalina z baterie dostane do ocí, ihned je vypláchnte proudem cisté studené vody a okamzit vyhledejte lékaskou pomoc.

3 f Varování: Baterie vzdy udrzujte v suchu. Nepouzívejte baterii, pokud je prasklá nebo poskozená. Nikdy baterie nevystavujte silným otesm ci dlouhodobým vibracím. Pokud baterie tece, zmnila barvu, zdeformovala se nebo bhem pouzívání doslo k jiným neobvyklým zmnám, pestate diktafon pouzívat. Pokud vám kapalina z baterie potísní odv nebo pokozku, svléknte oblecení a ihned omyjte zasazenou oblast proudem cisté studené vody. Uchovávejte baterii mimo dosah dtí. Baterie nikdy nezahívejte ani nespalujte. zmnit výbr slozky, stisknte tlacítko FOLDER/INDEX ve chvíli, kdy je diktafon zastaven. Do tchto cty slozek mzete rozdlit nahrávky podle jejich druhu. Slozka [&] mze napíklad obsahovat osobní informace a slozku ['] mzete vyhradit pro uchovávání pracovních informací. HOLD: Posuneteli pepínac POWER do polohy [OFF/HOLD], zstanou aktuální nastavení zachována a vsechna tlacítka budou vypnuta. Nastavení casu a data [date] Otvor na poutko (poutko není soucástí dodávky) Zobrazí-li se na displeji symbol [ ], vymte ce nastavení rychlosti pehrávání. Stisknutím tlacítka + nebo - upravte rychlost pehrávání. [1.0 PLAy]: Pehrávání bznou rychlostí. [0.5 PLAy] [0.9 PLAy]: Rychlost pehrávání se snízí. [1.1 PLAy] [2.0 PLAy]: Rychlost pehrávání se zvýsí. Nahrávání z externích mikrofon nebo jiných zaízení: Zvuk mzete nahrávat také z externích mikrofon nebo teli cist nahrát hlas mluvcího, nastavte polozku [MIC] na moznost [LO] a bhem nahrávání drzte vestavný mikrofon diktafonu u úst mluvcího (5 az 10 cm). " Úrove zahájení/ukoncení aktivace se lisí v závislosti na zvoleném rezimu citlivosti mikrofonu. Pokud není úrove spustní nastavena do dvou sekund, displej se vrátí k pedchozí obrazovce. Aby bylo nahrávání úspsné, doporucuje se provést pedem zkousku a dodatecnou úpravu úrovn zahájení/ukoncení aktivace. Redukce sumu [NOISE-C] Pokud je nahraný zvuk obtízn srozumitelný z dvodu hlasitých zvuk na pozadí, upravte nastavení funkce redukce sumu. [ON]: Sum bude bhem pehrávání snízen, aby bylo dosazeno vyssí kvality zvuku. [OFF]: Vypnutí funkce. Hlasová aktivace nahrávání [VCVA] Jakmile mikrofon zaznamená, ze hlasitost zvuku dosáhla pednastavenou hodnotu hlasitosti, vestavná funkce hlasové aktivace nahrávání (VCVA) automaticky zahájí nahrávání a ukoncí je, jakmile úrove hlasitosti klesne. Funkce hlasové aktivace nahrávání (VCVA) prodluzuje délku záznamu a setí pam tím, ze bhem dlouhých pauz perusuje nahrávání. Následkem toho je pehrávání efektivnjsí. [ON]: Zapnutí funkce VCVA [OFF]: Vypnutí funkce Nahrávání s casovacem [TIMER] [ON]: Zapnutí funkce nahrávání s casovacem. [OFF]: Vypnutí funkce. Nepetrzité pehrávání [ALL PLAy] (pouze u modelu VN-7700) [ON]: Pehrají se vsechny soubory v aktuální slozce a pehrávání se zastaví. [OFF]: Pehraje se aktuální soubor a pehrávání se zastaví. 1 Vyberte moznost [ON] a stisknte tlacítko `OK. Na displeji zacne blikat zpráva,,hour" (hodina). Stisknutím tlacítka + nebo - zmte nastavení. Nastavení provete pomocí tlacítek `OK nebo 9. Opakované pehrávání [REPEAT] (pouze u modelu VN-7700) [ON]: Aktuální soubor bude pehráván opakovan. [OFF]: Vypnutí funkce. Nastavení úrovn zahájení/ukoncení aktivace: Pokud je okolní zvuk hlasitý, lze upravit pocátecní citlivost automatického ízení úrovn hlasu (VCVA) s ohledem na vnjsí podmínky nahrávání. Opakováním krok 2 a 3 nastavte pocátecní minutu polozkou,,minute" a koncovou hodinu a minutu polozkami,,hour" a,,minute". Peskocení mezery [SKIP] (pouze u modelu VN-7700) Tato funkce je urcena pro rychlé peskocení do dalsí pozice pehrávání nebo k opakovanému pehrávání krátkých úsek. [ON]: Je-li diktafon v rezimu pehrávání, pi stisknutí tlacítka 9 diktafon peskocí 10 sekund dopedu, pi stisknutí tlacítka 0 se vrátí 3 sekundy dozadu. [OFF]: Diktafon peskocí na konec nebo zacátek souboru. " Pokud je indexová znacka nebo konec souboru blíze nez mezera peskocení, diktafon peskocí dopedu ci dozadu na tuto pozici. Pomocí tlacítek + nebo - vyberte z mozností [ONCE] a [DAILy]. [ONCE]: Nahrávání probhne pouze jednou ve stanovenou dobu. [DAILy]: Nahrávání probhne kazdý den ve stanovenou dobu. 1 Stisknutím tlacítka REC (s) zahájíte nahrávání. Pokud je hlasitost zvuku nizsí nez pednastavená hodnota hlasitosti, nahrávání se automaticky zastaví asi po 2 sekundách a na displeji se rozbliká symbol [STANd-By]. Indikátor nahrávání svítí, kdyz je spustno nahrávání, a bliká, kdyz je nahrávání pozastaveno. 5 Nastavení provete pomocí tlacítek `OK nebo 9. " V rámci této funkce mzete nastavit pouze cas zacátku a konce nahrávání. V pípad nastavení rezimu nahrávání, citlivosti mikrofonu, VCVA a slozek budou pouzita nastavení provedená ped casovaným nahráváním.

4 Pokud nastavíte nahrávání s casovacem, které by mohlo pekrocit zbývající kapacitu, na 2 sekundy zabliká zpráva [FULL]. Nastavení bude pouzito, ale nahrávání bude peruseno. Vymazte nepotebné soubory. nastavením casu pro tuto funkci vyberte soubor. soubor k uzamknutí. Pehrávání budíku probhne ve stanovený cas kazdý den. Soubory s pílisnou velikostí nebo dlouhými nahrávacími casy je mozné rozdlit, aby bylo snazsí s nimi pracovat. Zastavte soubor v míst, ve kterém jej chcete rozdlit, a nastavení pouzijte. [yes]: Provede rozdlení souboru. [NO]: Zrusí pouzití funkce. Rozdlování soubor [DIVIdE] Formátování diktafonu (pouze u modelu VN-7700) [FORMAT] " Pokud je cílová slozka plná (200 soubor), na displeji se zobrazí zpráva [FULL] a soubor nebude mozné do této slozky pesunout. Soubor není mozné pesunout do stejné slozky. Bhem pesunování nevyjímejte baterie. Mohlo by dojít k poskození dat. 1 Vyberte moznost [yes] a stisknte tlacítko `OK. Zahájí se rozdlování a na displeji zacne blikat zpráva [DIVIdE]. Zformátujete-li diktafon, vsechny soubory budou smazány a vsechna nastavení budou vrácena do výchozího stavu (krom data a casu). Ped formátováním diktafonu doporucujeme vytvoit pepis dlezitého zaznamenaného obsahu. [yes]: Provede formátování diktafonu. [NO]: Zrusí pouzití funkce. 5 Nastavení provete pomocí tlacítek `OK nebo 9. " Pokud bhem 5 minut po spustní budíku není stisknuto zádné tlacítko, tón budíku automaticky pestane hrát. V tomto pípad nebude soubor pehrán. Pokud jsou nastavené stejné casy spustní pro nahrávání s casovacem a pehrávání budíku, bude mít pednost nahrávání s casovacem. 1 Vyberte moznost [yes] a stisknte tlacítko `OK. [NO] zacne blikat na displeji. " Diktafon nemze rozdlit soubor, pokud pocet soubor ve slozce dosáhl 200. Zamknuté soubory není mozné rozdlit. Bhem rozdlování souboru nevyjímejte baterii. Mohlo by dojít k poskození dat. Znovu vyberte moznost [yes] a stisknte tlacítko `OK. Zahájí se formátování a na displeji zacne blikat zpráva [FORMAT]. [END] se zobrazí, az formátování skoncí. Pesun souboru [MOVE] Soubory nahrané ve slozkách [&], ['], [(] a [)] mzete pesunovat do jiných slozek. Pesunutý soubor bude pidán na konec cílové slozky. Vyberte soubor k pesunutí. [yes]: Provede pesunutí souboru. [NO]: Zrusí pouzití funkce. LED [LED] [ON]: Zapnutí svtla indikátoru LED. [OFF]: Vypnutí svtla indikátoru LED. Systémové zvuky [BEEP] Diktafon vydává zvuky jako upozornní na cinnost tlacítek nebo varování ped moznými chybami. [ON]: Zapnutí funkce zvuk. [OFF]: Vypnutí funkce. " Pokud je nastavena funkce pehrávání budíku, budík se spustí ve stanovený cas i v pípad, ze jsou systémové zvuky zakázány. 1 Vyberte moznost [yes] a stisknte tlacítko `OK. Na displeji bude blikat aktuální slozka a císlo souboru. " Baterie mohou být vybité. Baterie mohou být vlozeny nesprávn. Zkontrolujte orientaci = a -, nez vlozíte nové baterie. Nejsou svorky baterií uspinné? Pepínac POWER mze být nastaven v poloze [OFF/HOLD]. Posute pepínac POWER do polohy [ON]. Ot3: Pi pehrávání není z reproduktoru slyset zvuk nebo je zvuk velmi slabý. Od3: K diktafonu je mozná pipojeno sluchátko. Hlasitost je mozná nastavena na minimální úrove. Ot4: Není mozné nahrávat zvuk. Od4: Stisknutím tlacítka REC (s): Zkontrolujte, zda se na displeji nezobrazí zpráva [FULL]. Vyberte jinou slozku nebo ped nahráváním odstrate nepotebné soubory. Do jedné slozky je mozné nahrát maximáln 200 soubor. Ot5: Rychlost pehrávání je pílis vysoká (nízká). Zivotnost baterie je zmena spolecností Olympus. zakázáno zaznamenávat materiál podléhající autorským právm bez povolení vlastník tchto práv podle zákona o autorském právu. Technické údaje a design se mohou za úcelem zlepsení výkonu zmnit bez pedchozího upozornní. Znacka CE znamená, ze tento produkt spluje evropské pozadavky na bezpecnost, zdravotní nezávadnost, zivotní prostedí a ochranu zákazníka. Tento symbol [peskrtnutý odpadkový kos s kolecky WEEE Annex IV] znamená oddlený sbr elektrického a elektronického odpadu v zemích EU. Nevyhazujte tento pístroj do bzného domovního odpadu. Pro likvidaci pístroje pouzijte systém sbru a recyklace odpadu ve své zemi. Platí pro produkt: VN-7700/VN-7600 Tento symbol [peskrtnutá popelnice s kolecky Directive 2006/66/EC Annex II] indikuje oddlený sbr elektronického odpadu v zemích EU. Nevyhazujte baterie do bzného domovního odpadu. Baterie likvidujte pomocí systému sbru a recyklace odpadu ve své zemi. Technické údaje Záznamové médium: Vestavná pam flash VN-7700 (2 GB)/VN-7600 (1 GB) Vstupní hlasitost: 70 dbv Maximální naptí sluchátkového výstupu: 3 mw (pi zátzi 8 ) Reproduktor: Vestavný dynamický kulatý reproduktor, ø 28 mm Konektor MIC: minikonektor ø 3,5 mm, impedance 2 k Konektor EAR: minikonektor ø 3,5 mm, impedance 8 nebo více Maximální výstupní výkon: 190 mw (reproduktor 8 ) Celková frekvencní odezva: Rezim HQ: 150 Hz az 7,9 khz Rezim SP: 300 Hz az 4,7 khz Rezim LP: 300 Hz az 2,9 khz Délka záznam: VN-7700 Rezim HQ: piblizn 78 hod 30 min Rezim SP: piblizn 202 hod Rezim LP: piblizn hod Píslusenství (volitelné) s Kompaktní smrový mikrofon (jednosmrový): ME32 s Vysoce citlivý monofonní mikrofon s funkcí potlacení sumu (jednosmrový): ME52W s Mikrofon se sponou (vsesmrový): ME15 s Telefonní sluchátko: TP7 s Pipojovací kabel: KA333 CS OLYMPUS IMAGING CORP.

5 Powered by TCPDF ( Shinjuku Monolith, 3-1 Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokio , Japonsko. Tel.: +81 (0) OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH (Provozovna, zásilky zbozí) Wendenstrasse 14-18, Hamburk, Nmecko. Tel. : +49 (0) (Dopisy) Postfach Hamburk, Nmecko. OLYMPUS CZECH GROUP S.R.O. Evropská 176, Praha 6, info-linka pro technické dotazy: CS-BS AP1104.

DIKTAFON NOTE CORDER DP-20 NÁVOD K POUŽITÍ

DIKTAFON NOTE CORDER DP-20 NÁVOD K POUŽITÍ DIKTAFON NOTE CORDER DP-20 NÁVOD K POUŽITÍ CS 2 CS Úvod Děkujeme vám, že jste si zakoupili digitální diktafon Olympus. Přečtěte si tyto pokyny. Naleznete v nich důležité informace týkající se správného

Více

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP DESIGNJET 10000S http://cs.yourpdfguides.com/dref/897444

Vaše uživatelský manuál HP DESIGNJET 10000S http://cs.yourpdfguides.com/dref/897444 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV9000 CTO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV9000

Více

DIGITÁLNÍ DIKTAFON VN-7700/VN-7600 POKYNY

DIGITÁLNÍ DIKTAFON VN-7700/VN-7600 POKYNY DIGITÁLNÍ DIKTAFON VN-7700/VN-7600 POKYNY Úvod Děkujeme vám, že jste zakoupili digitální diktafon Olympus. Přečtěte si tyto pokyny. Naleznete v nich důležité informace týkající se správného a bezpečného

Více

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 MINI MAXI http://cs.yourpdfguides.com/dref/1181246

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 MINI MAXI http://cs.yourpdfguides.com/dref/1181246 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ROUTE 66 MINI MAXI. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ROUTE 66 MINI MAXI v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Váš manuál OPEL EASYSTART R PLUS http://sk.yourpdfguides.com/dref/2824930

Váš manuál OPEL EASYSTART R PLUS http://sk.yourpdfguides.com/dref/2824930 Môžete čítať odporúčnia v uživateľskej príručke, technickej príručke alebo inštalovať sprievodcu pre OPEL EASYSTART R PLUS. Odpovede na všetky vaše otázky o OPEL EASYSTART R PLUS nájdete v použivateľskej

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro CANON POWERSHOT SX10 IS. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

DIGITÁLNÍ DIKTAFON PODROBNÉ POKYNY

DIGITÁLNÍ DIKTAFON PODROBNÉ POKYNY DIGITÁLNÍ DIKTAFON PODROBNÉ POKYNY Děkujeme, že jste zakoupili digitální diktafon Olympus. Informace o správném a bezpečném používání tohoto produktu naleznete v těchto pokynech k použití. Uschovejte si

Více

Vaše uživatelský manuál HP VP6100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920706

Vaše uživatelský manuál HP VP6100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920706 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP VP6100. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP VP6100 v uživatelské příručce

Více

DIKTAFON NOTE CORDER DP-211 NÁVOD K POUŽITÍ

DIKTAFON NOTE CORDER DP-211 NÁVOD K POUŽITÍ DIKTAFON NOTE CORDER DP-211 NÁVOD K POUŽITÍ CS 2 CS Úvod Děkujeme vám, že jste si zakoupili digitální diktafon Olympus. Přečtěte si tyto pokyny. Naleznete v nich důležité informace týkající se správného

Více

Vaše uživatelský manuál OLYMPUS LS-100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4295375

Vaše uživatelský manuál OLYMPUS LS-100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4295375 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 CHICAGO HW MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1181214

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 CHICAGO HW MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1181214 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ROUTE 66 CHICAGO HW MP3. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ROUTE 66 CHICAGO

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC KXTD7590CE http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734563

Vaše uživatelský manuál PANASONIC KXTD7590CE http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734563 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC KXTD7590CE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro DYMO LABELMANAGER 420P. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se DYMO LABELMANAGER

Více

IC digitální diktafon

IC digitální diktafon 2-599-592-11 (2) IC digitální diktafon Návod k obsluze Záznam majitele Typové číslo je umístěno na zadní straně zařízení a výrobní číslo je umístěno ve vnitřním prostoru pro baterie. Zaznamenejte si výrobní

Více

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON SPIRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285376

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON SPIRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285376 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SONY NWZ-X1060 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2803770

Vaše uživatelský manuál SONY NWZ-X1060 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2803770 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Zaregistrujte svůj produkt a obdržíte podporu od www.philips.com/welcome LFH0642 LFH0646. CS Návod k použití

Zaregistrujte svůj produkt a obdržíte podporu od www.philips.com/welcome LFH0642 LFH0646. CS Návod k použití Zaregistrujte svůj produkt a obdržíte podporu od www.philips.com/welcome LFH0642 LFH0646 CS Návod k použití Obsah 1 Vítejte 3 Produkthighlights 3 2 Důležité 4 Bezpečnost 4 Ochrana sluchu 4 Likvidace starého

Více

Vaše uživatelský manuál SONY CMT-CX5BIP http://cs.yourpdfguides.com/dref/3999173

Vaše uživatelský manuál SONY CMT-CX5BIP http://cs.yourpdfguides.com/dref/3999173 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG BX2250 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380131

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG BX2250 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380131 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Bezdrátový sluchátkový stereo systém

Bezdrátový sluchátkový stereo systém 4-529-909-11(1) Bezdrátový sluchátkový stereo systém Návod k obsluze 2014 Sony Corporation MDR-RF811RK Česky Bezdrátový sluchátkový stereo systém VAROVÁNÍ Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu

Více

VN-733PC VN-732PC VN-731PC

VN-733PC VN-732PC VN-731PC DIGITÁLNÍ DIKTAFON VN-733PC VN-732PC VN-731PC Začínáme Záznam Přehrávání Menu Používání s počítačem Další informace 1 2 3 4 5 6 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Děkujeme vám, že jste zakoupili digitální diktafon Olympus.

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS GIGASET E36 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3954438

Vaše uživatelský manuál SIEMENS GIGASET E36 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3954438 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5731 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3463065

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5731 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3463065 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SHARP AR-5731. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SHARP AR-5731 v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál CANON DC320 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1082367

Vaše uživatelský manuál CANON DC320 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1082367 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Multifunkční mini-diktafon

Multifunkční mini-diktafon Multifunkční mini-diktafon Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Velká možnost nastavení jednotlivých funkcí Možnost napájení z externí baterie (prodloužení doby nahrávání až na tři dny) MP3 přehrávač

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS DTR210 http://cs.yourpdfguides.com/dref/974819

Vaše uživatelský manuál PHILIPS DTR210 http://cs.yourpdfguides.com/dref/974819 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Bezdrátová stereofonní sluchátka

Bezdrátová stereofonní sluchátka 2-684-424-11(1) Bezdrátová stereofonní sluchátka Návod k obsluze MDR-RF800RK 2007 Sony Corporation 2-698-420-01(1) Krytka antény Poznámka Při zvedání nedržte vysílač za anténu. Krytka antény se může uvolnit.

Více

Digitální MP3 záznamník DAR-101. Obj. č.: 30 53 74. Vlastnosti. Ovládací prvky a připojení

Digitální MP3 záznamník DAR-101. Obj. č.: 30 53 74. Vlastnosti. Ovládací prvky a připojení Vlastnosti Pro digitální MP3 záznamník Sangean DAR-101 jsou charakteristické následující vlastnosti: Digitální MP3 záznamník DAR-101 Obj. č.: 30 53 74 Aktivace digitálního záznamu ovládaná hlasem Podpora

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG C61RCCN/XEH http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380056

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG C61RCCN/XEH http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380056 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SAMSUNG C61RCCN/XEH. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Uživatelská píruka. Akumulátorová vrtaka /šroubovák 14,4V k. 3892AB

Uživatelská píruka. Akumulátorová vrtaka /šroubovák 14,4V k. 3892AB Uživatelská píruka tte prosím tyto instrukce peliv a dbejte na pelivé a efektivní používání tohoto výrobku Akumulátorová vrtaka /šroubovák 14,4V k. 3892AB Naptí 14,4V Volnobžné otáky 0-300 / 1000 ot./min.

Více

Vaše uživatelský manuál SONY MRW62E-T2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2804400

Vaše uživatelský manuál SONY MRW62E-T2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2804400 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SGH-E250D http://cs.yourpdfguides.com/dref/791066

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SGH-E250D http://cs.yourpdfguides.com/dref/791066 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál GENIUS D612 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2861086

Vaše uživatelský manuál GENIUS D612 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2861086 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 CZ Obsah 1. Funkce 2. Aplikace 3. Popis HW jednotky 4. Specifikace 5. Použití 5.1. Instalace SIM karty 5.2. Baterie a napájení 5.3. Upozornìní na

Více

Vaše uživatelský manuál SONY MHC-EC68USB http://cs.yourpdfguides.com/dref/3998658

Vaše uživatelský manuál SONY MHC-EC68USB http://cs.yourpdfguides.com/dref/3998658 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

SWITEL WALKIE-TALKIE PMR WTF 800 Česky

SWITEL WALKIE-TALKIE PMR WTF 800 Česky SWITEL WALKIE-TALKIE PMR WTF 800 Česky Uživatelská příručka Přečtěte si prosím tyto informace a uchovejte manuál poblíž pro budoucí doporučení. WTF 800 pracuje na 8 kanálech. Zařízení je vyrobeno dle IPX7

Více

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Znak vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité bezpečnostní a údržbové (servisní) pokyny, a je bezpodmínečně nutné je dodržovat. Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610

Více

Průvodce rychlým spuštěním

Průvodce rychlým spuštěním Průvodce rychlým spuštěním Instalace dodaného softwaru Používání přehrávače NWZ-S544 / S545 2009 Sony Corporation Dodávané položky Zkontrolujte prosím obsah balení. s Sluchátka (1) s USB kabel (1) s Držák

Více

Uživatelský manuál XF 300

Uživatelský manuál XF 300 Uživatelský manuál XF 300 Přenosný reproduktor s KARAOKE, BLUETOOTH FUNKCE Připojení a obsluha BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE Jedná se o citlivé elektronické zařízení. Vyhněte se jeho použití v následujících

Více

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5 Návod k používání radiostanice Motorola TLKR T5 OBSAH Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií...2 Vlastnosti...2 Ovládání a funkce...3 Displej...4 Obsah balení...5

Více

Stereo zesilovač Amplificador

Stereo zesilovač Amplificador 3-215-703-11 (1) Stereo zesilovač Amplificador Návod k obsluze Před připojením a použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tento návod k obsluze. XM-ZR602 2007 Sony Corporation Vytištěno v České

Více

DIKTAFON HLASOVÝ ZÁZNAMNÍK DP-311 POKYNY

DIKTAFON HLASOVÝ ZÁZNAMNÍK DP-311 POKYNY DIKTAFON HLASOVÝ ZÁZNAMNÍK DP-311 POKYNY 2 Úvod Děkujeme vám, že jste zakoupili digitální diktafon Olympus. Přečtěte si tyto pokyny. Naleznete v nich důležité informace týkající se správného a bezpečného

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Diktafon M-Voice 32. Obj. č.: 77 35 27

NÁVOD K OBSLUZE. Diktafon M-Voice 32. Obj. č.: 77 35 27 NÁVOD K OBSLUZE Diktafon M-Voice 32 Obj. č.: 77 35 27 OBSAH: 2 Str.: OBECNĚ... 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 UVEDENÍ DO PROVOZU... 4 POHLED NA PŘÍSTROJ... 4 POHLED NA DISPLEJ... 4 FUNKCE... 4 VLOŽENÍ / VÝMĚNA

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC KX-TG1311FX http://cs.yourpdfguides.com/dref/766453

Vaše uživatelský manuál PANASONIC KX-TG1311FX http://cs.yourpdfguides.com/dref/766453 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC KX- TG1311FX. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění 4-155-492-01 (2) Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění Návod k obsluze IPT-DS1 2009 Sony Corporation 2-CZ IPT-DS1 Před použitím tohoto zařízení se ujistěte, že je nasazen správný horní

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS V9980 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4191897

Vaše uživatelský manuál ASUS V9980 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4191897 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál OLYMPUS FL-50R http://cs.yourpdfguides.com/dref/4293734

Vaše uživatelský manuál OLYMPUS FL-50R http://cs.yourpdfguides.com/dref/4293734 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro OLYMPUS FL-50R. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se OLYMPUS FL-50R v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál APPLE IPOD NANO 6TH GENERATION http://cs.yourpdfguides.com/dref/4249353

Vaše uživatelský manuál APPLE IPOD NANO 6TH GENERATION http://cs.yourpdfguides.com/dref/4249353 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro APPLE IPOD NANO 6TH GENERATION. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál OMRON E5CSV http://cs.yourpdfguides.com/dref/2887883

Vaše uživatelský manuál OMRON E5CSV http://cs.yourpdfguides.com/dref/2887883 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Bezdrátová stereo sluchátka s mikrofonem Instrukční příručka

Bezdrátová stereo sluchátka s mikrofonem Instrukční příručka Bezdrátová stereo sluchátka s mikrofonem Instrukční příručka CECHYA-0080 7018062 Upozornění Než tento produkt začnete používat, pečlivě si přečtěte tuto instrukční příručku. Přečtěte si také pokyny k používání

Více

Vaše uživatelský manuál NAV N GO EVOLVE COOLTRAXX3D http://cs.yourpdfguides.com/dref/1850031

Vaše uživatelský manuál NAV N GO EVOLVE COOLTRAXX3D http://cs.yourpdfguides.com/dref/1850031 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAV N GO EVOLVE COOLTRAXX3D. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAV N GO EVOLVE

Více

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U Bezpečnostní pokyny V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U VÝSTRAHA 1. Ke snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt výrobku ani jeho zadní část.

Více

Vaše uživatelský manuál SONY SCD-X501ES http://cs.yourpdfguides.com/dref/3998452

Vaše uživatelský manuál SONY SCD-X501ES http://cs.yourpdfguides.com/dref/3998452 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod k obsluze. Kod zboží: 35 900 ÚVOD :

Návod k obsluze. Kod zboží: 35 900 ÚVOD : Návod k obsluze Kod zboží: 35 900 ÚVOD : Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup nabíječky olověných akumulátorů.tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení

Více

www.medion.cz RDS autorádio s CD, MP3 a USB konektorem pro MP3 a WMA UŽIVATELSKÝ MANUÁL - 1 -

www.medion.cz RDS autorádio s CD, MP3 a USB konektorem pro MP3 a WMA UŽIVATELSKÝ MANUÁL - 1 - RDS autorádio s CD, MP3 a USB konektorem pro MP3 a WMA UŽIVATELSKÝ MANUÁL - 1 - PEHLED FUNKCÍ: 1. OPEN sklápí ovládací panel 2. SEL aktivuje individuální funkce 3. MULTIJOG nastavuje hlasitost, basy,výšky,

Více

Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM. Obj. č.: 40 51 74. Vlastnosti a funkce. Popis a ovládací prvky

Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM. Obj. č.: 40 51 74. Vlastnosti a funkce. Popis a ovládací prvky Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM Obj. č.: 40 51 74 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup akční kamery Eagle Eye Cubicam. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny

Více

Vaše uživatelský manuál HP HD-3100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172923

Vaše uživatelský manuál HP HD-3100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172923 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP HD-3100. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP HD-3100 v uživatelské příručce

Více

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 1 Základní bezpečnostní pokyny Nevystavujte přístroj vlhkosti nebo dešti, abyste zamezili vzniku požáru nebo úrazu způsobenému elektrickým

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obj. č.: 75 06 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

Obsah. O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4

Obsah. O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4 Obsah O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4 1 Úvod... 5 1.1 Přednosti výrobku... 5 1.2 Obsah balení... 5 1.3 Souhrnný popis

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS DCB-188 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4017181

Vaše uživatelský manuál PHILIPS DCB-188 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4017181 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem. Uživatelská příručka 87250

Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem. Uživatelská příručka 87250 Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem Uživatelská příručka 87250 Parametry a stručný návod Přehled výrobku Kamera Obr. 1 Rodičovská jednotka Obr. 2 i Instalace 1 Instalace kamery 1.1 Napájení

Více

Vaše uživatelský manuál 3M MPRO110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2356310

Vaše uživatelský manuál 3M MPRO110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2356310 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál ALCATEL OT-255D http://cs.yourpdfguides.com/dref/3461605

Vaše uživatelský manuál ALCATEL OT-255D http://cs.yourpdfguides.com/dref/3461605 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Video signal copy decoder Obj..: 351 229

Video signal copy decoder Obj..: 351 229 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 35 12 29 www.conrad.sk Video signal copy decoder Obj..: 351 229 Tento návod na obsluhu je publikací firmy Conrad Electronic GmbH, Klaus-Conrad-Strasse

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG GT-S5600V http://cs.yourpdfguides.com/dref/2599663

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG GT-S5600V http://cs.yourpdfguides.com/dref/2599663 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M155 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176949

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M155 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176949 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Digitální diktafon Esonic MR-250

Digitální diktafon Esonic MR-250 Návod k obsluze Digitální diktafon Esonic MR-250 Kontakt na dodavatele SHX Trading s.r.o. V Háji 15, Praha 7, 170 00 Tel: 244 472 125, e-mail: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz 1 Rychlý průvodce 1) Ze

Více

Váhu je nutno provozovat mimo sí vysokonapových kabel, elektromotor, TV pijíma a dalších zaízení která mohou vytváet silné elektromagnetické pole.

Váhu je nutno provozovat mimo sí vysokonapových kabel, elektromotor, TV pijíma a dalších zaízení která mohou vytváet silné elektromagnetické pole. 1 Pokud chcete, aby Vám Vaše váha sloužila spolehliv a k Vaší spokojenosti, prostudujte prosím tento návod a ite se jeho pokyny. V pípad jakékoliv poruchy volejte autorizovaný servis dle doporuení Vašeho

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SGH-P520 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3584695

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SGH-P520 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3584695 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál

WDV5270 HD Lagoon Uživatelský manuál WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál 1 Části videokamery: 1. LCD obrazovka 2. Voba režimu / posun vlevo 3. Přehrávání / Posun nahoru 4. Samospoušť / posun vpravo 5. MENU/potvrzeni volby (OK) 6. volba

Více

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 9500MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/908946

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 9500MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/908946 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COLOR LASERJET 9500MFP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COLOR LASERJET

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG PS-42C96HD http://cs.yourpdfguides.com/dref/791181

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG PS-42C96HD http://cs.yourpdfguides.com/dref/791181 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS 19PFL3403 http://cs.yourpdfguides.com/dref/974514

Vaše uživatelský manuál PHILIPS 19PFL3403 http://cs.yourpdfguides.com/dref/974514 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG D880 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2599648

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG D880 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2599648 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

DVRS02WIFI. Full HD sportovní kamera, WI-FI. Uživatelská příručka

DVRS02WIFI. Full HD sportovní kamera, WI-FI. Uživatelská příručka DVRS02WIFI Full HD sportovní kamera, WI-FI Uživatelská příručka Děkujeme Vám za zakoupení tohoto zařízení. Než začnete produkt používat, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k maximalizaci jeho výkonu

Více

FM RADIOPŘIJÍMAČ S USB, MICRO SD A MP3 PŘEHRÁVAČEM

FM RADIOPŘIJÍMAČ S USB, MICRO SD A MP3 PŘEHRÁVAČEM FM RADIOPŘIJÍMAČ S USB, MICRO SD A MP3 PŘEHRÁVAČEM Model: SM 2006 NÁVOD K OBSLUZE 1. Power ON/OFF (Vypínač napájení) 2. LCD displej 3. Numerická tlačítka 4. MP3/FM (MP3/Rádio) 5. Program Store (Uložení

Více

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329 AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA Návod k použití 10007329 UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1) Ochrana před prachem 2) Ladění / SKIP UP / DOWN tlačítko 3) RECORD tlačítko 4) Otvírání

Více

Nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě

Nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě Špičkový diktafon v propisce nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Volitelná kvalita nahrávání Volitelné nahrávání detekcí zvuku Nejkvalitnější možný záznam

Více

AKTÍVNY SUBWOOFER MIVOC Obj..: 340 288

AKTÍVNY SUBWOOFER MIVOC Obj..: 340 288 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 34 02 88 www.conrad.sk Vážený zákazník, AKTÍVNY SUBWOOFER MIVOC Obj..: 340 288 zakoupením aktivního subwooferu mivocj SWW 4000 získáváte vysoce kvalitní

Více

OSOBNÍ ZESILOVAČ ZVUKU

OSOBNÍ ZESILOVAČ ZVUKU OSOBNÍ ZESILOVAČ ZVUKU Návod k použití Před prvním použitím si pečlivě přečtěte návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Popis přístroje Užití zesilovače zvuku Nastavte hlasitost na

Více

Minidiktafon EDIC mini LCD

Minidiktafon EDIC mini LCD Minidiktafon EDIC mini LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Extrémní výdrž až 250 hodin nahrávání v kuse Miniaturní rozměry Jednoduché ovládání www.spyshops.cz Stránka 1 1. Obsah balení Digitální

Více

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio 1. Obsah balení Digitální videokamera do auta Prestigio Přísavný držák Autonabíječka 3,6m napájecí kabel 15cm datový kabel Stručný návod k obsluze Záruční list 2. Přehled zařízení 1 LED osvětlení (Noční

Více

7 TFT LCD TV SWEEX TV001. Uživatelská píruka

7 TFT LCD TV SWEEX TV001. Uživatelská píruka 7 TFT LCD TV SWEEX TV001 Uživatelská píruka Vážený zákazníku Dkujeme za Váš zájem o produkty Sweex. Dodržujte prosím pozorn pokyny v této píruce a na LCD monitoru pro jeho nastavení a použití. Bezpenostní

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS 42PFL5322 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2761116

Vaše uživatelský manuál PHILIPS 42PFL5322 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2761116 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Zaregistrujte si svůj výrobek a získejte podporu na www.philips.com/welcome LFH0865 LFH0884 LFH0898. CZ Příručka uživatele

Zaregistrujte si svůj výrobek a získejte podporu na www.philips.com/welcome LFH0865 LFH0884 LFH0898. CZ Příručka uživatele Zaregistrujte si svůj výrobek a získejte podporu na www.philips.com/welcome LFH0865 LFH0884 LFH0898 CZ Příručka uživatele 3 Obsah 1 Důležité 4 1.1 Bezpečnost 4 1.2 Likvidace vašeho starého výrobku 4 2

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS F825 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2727885

Vaše uživatelský manuál PHILIPS F825 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2727885 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS F825. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS F825 v uživatelské příručce

Více

Nabíječka olověných akumulátorů. Obj. č. 20 15 40 (BC-012-15AT) Obj. č. 20 15 41 (BC-012-30AT) Obj. č. 20 15 42 (BC-012-40AT)

Nabíječka olověných akumulátorů. Obj. č. 20 15 40 (BC-012-15AT) Obj. č. 20 15 41 (BC-012-30AT) Obj. č. 20 15 42 (BC-012-40AT) ÚČEL POUŽITÍ Výrobek lze použít pro nabíjení následujících typů akumulátorů: Olověné akumulátory s tekutým elektrolytem Olověné akumulátory s vápníkovou deskou (PbCa) SLA (Sealed Lead Acid), nabité ve

Více

Vaše uživatelský manuál DAEWOO DLP-32H1 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3403269

Vaše uživatelský manuál DAEWOO DLP-32H1 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3403269 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro DAEWOO DLP-32H1. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se DAEWOO DLP-32H1 v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5316E/5320E

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5316E/5320E Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

GB Radio Instruction manual. F Radio Manuel d instructions. E Radio Manual de instrucciones DMR102

GB Radio Instruction manual. F Radio Manuel d instructions. E Radio Manual de instrucciones DMR102 GB Radio Instruction manual F Radio Manuel d instructions E Radio Manual de instrucciones DMR102 2 3 10 12 14 1 4 5 9 6 7 8 13 L K J 20 A B C D E PM I H G F 11 1 2 14 15 11 15 15 16 2 3 17 18 19 21 4 5

Více

PMR vysílačky FX-332. Návod k použití česky

PMR vysílačky FX-332. Návod k použití česky PMR vysílačky FX-332 Návod k použití česky Anténa Vypínač/hlasitost Otáčením zapínáte a vypínáte a měníte hlasitost PTT tlačítko při vysílání stiskněte a držte stisknuté CALL tlačítko vyzvánění stiskněte,

Více