Překlad původního návodu. Řídicí jednotka KEH. Návod k instalaci a použití. Superior Clamping and Gripping

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Překlad původního návodu. Řídicí jednotka KEH. Návod k instalaci a použití. Superior Clamping and Gripping"

Transkript

1 Překlad původního návodu Řídicí jednotka KEH Návod k instalaci a použití Superior Clamping and Gripping

2 Překlad původního návodu Impressum: Autorské právo: Tento návod zůstává z hlediska autorského práva vlastnictvím společnosti SCHUNK GmbH & Co. KG. Dodává se přibalen jen našim zákazníkům a provozovatelům našich výrobků a je součástí modulu. Bez našeho výslovného povolení se tyto podklady nesmí ani rozmnožovat ani zpřístupňovat třetím osobám, zvláště konkurenčním firmám. Technické změny: Změny ve smyslu technických zlepšení jsou vyhrazeny. Číslo dokumentace: Vydání: cs SCHUNK GmbH & Co. KG, Lauffen/Neckar Všechna práva vyhrazena Vážený zákazníku, gratulujeme Vám k Vašemu rozhodnutí pro společnost SCHUNK. Rozhodli jste tím pro nejvyšší preciznost, vynikající kvalitu a nejlepší servis. Zvýšíte spolehlivost procesů ve Vaší výrobě a docílíte nejlepších výsledků výsledků obrábění pro spokojenost Vašich zákazníků. Výrobky společnosti SCHUNK Vás nadchnout. Přitom Vás podpoří naše podrobné montážní provozní pokyny. Máte otázky? Jsme Vám kdykoliv k dispozici i po Vašem nákupu. S přátelskými pozdravy Vaše spol. SCHUNK GmbH & Co. KG Spann- und Greiftechnik Bahnhofstr D Lauffen/Neckar Tel Fax KEH cs

3 Obsah Obsah 1 K tomuto návodu Výstražná upozornění Signální slova Symboly Základní bezpečnostní pokyny Používání v souladu s určením Podmínky prostředí a použití Bezpečnost výrobku Ochranná zařízení Kvalifikace osob Používání osobní ochranných prostředků Upozornění na zvláštní nebezpečí Záruka Obsah dodávky Technické údaje Identifikační štítek Rozměry Popis Popis funkce Popis výrobku Popis ovládacích panelů Popis panelu dálkového ovládání a signalizace Montáž a instalace Montáž Instalace Připojení k systému pro aktivaci stroje/plc Uvedení do provozu a běžný provoz Uvedení do provozu Běžný provoz Funkční schéma Řešení problémů Oprava a údržba Přeprava a uskladnění Přeprava Uskladnění KEH cs 3

4 Obsah 12 Likvidace Náhradní díly KEH cs

5 K tomuto návodu K tomuto návodu Tento návod je nedílnou součástí výrobku a obsahuje důležité informace k bezpečné a odborné montáži, uvedení do provozu, obsluze a údržbě a rovněž k jednoduchému odstraňování poruch. Před použitím výrobku si tento návod přečtěte a dodržujte ho, zejména kapitolu Základní bezpečnostní pokyny. Výstražná upozornění Ke zřetelnému zdůraznění nebezpečí se používají ve výstražných upozorněních následující signální slova a symboly Signální slova NEBEZPEČÍ VÝSTRAHA POZOR UPOZORNĚNÍ Nebezpečí pro osoby. Nerespektování vede jistě k nevratným zraněním až ke smrti. Nebezpečí pro osoby. Nerespektování může vést k nevratným zraněním až ke smrti. Nebezpečí pro osoby. Nerespektování může vést k lehkým zraněním. Informace pro zamezení vzniku věcných škod Symboly Výstraha před nebezpečnými místy Výstraha před nebezpečným elektrickým napětím Všeobecný příkaz k zamezení vzniku věcných škod KEH cs 5

6 Základní bezpečnostní pokyny Základní bezpečnostní pokyny Používání v souladu s určením Řídicí přístroj je určen výhradně k provozu elektrických permanentních magnetů SCHUNK. Při použití elektrických permanentních magnetů dbejte na to, aby časový interval mezi dvěma cykly ZAP / VYP nebyl kratší než 3 minuty. Řídicí přístroj je konstruován pro nasazení na obráběcích strojích pro třískové obrábění obrobků a je koncipován pro provoz v suchých vnitřních prostorách při rel. vlhkosti vzduchu cca 5-15 % a teplotě prostředí cca 5-55 C. Požadavky příslušných směrnic se musí brát v úvahu a dodržovat. Řídicí přístroj se smí používat výhradně v rámci svých definovaných parametrů pro nasazení. K používání v souladu s určením patří také respektování Technických údajů a montážních a provozních pokynů v tomto návodu a rovněž dodržování intervalů údržby. NEBEZPEČÍ Nebezpečí vlivem zkratu Řídicí přístroj se musí instalovat mimo stroj a musí být v každém případě chráněn proti vodě, provozním kapalinám a rovněž kovovým třískám ze stroje. POKYN Tento řídicí přístroj se nesmí uvést do provozu dříve než stroj, pro který je řídicí přístroj určen, splňuje požadavky směrnice o strojních zařízeních! 2.2 Podmínky prostředí a použití Modul používejte jen v rámci jeho definovaných parametrů pro nasazení. Technické údaje ( 5, Strana 10). Zajistěte, aby bylo prostředí čisté a teplota prostředí odpovídala údajům KEH cs

7 Základní bezpečnostní pokyny 2.3 Bezpečnost výrobku Z modulu mohou vycházet nebezpečí, když např.: je modul používán v rozporu s určením. je modul neodborně namontován nebo udržován. nejsou dodržovány bezpečnostní a montážní pokyny. Zdržte se každého způsobu práce, který negativně ovlivňuje funkci a provozní bezpečnost modulu. Noste ochranný oděv. POKYN Bližší informace se nacházejí v příslušných kapitolách Ochranná zařízení Aplikujte ochranná zařízení podle směrnice ES o strojních zařízeních. 2.4 Kvalifikace osob Integrování, montáž, první uvedení do provozu, údržbu a opravy modulu smí provádět jen odborný personál. Každá osoba, která je provozovatelem pověřena pracemi na modulu, si musí přečíst kompletní montážní a provozní návod, zejména kapitolu Základní bezpečnosti pokyny ( 2, Strana 6), a porozumět jim. To platí zejména pro personál, který je nasazen jen příležitostně, např. personál provádějící údržbu KEH cs 7

8 Základní bezpečnostní pokyny NEBEZPEČÍ Nebezpečí vlivem magnetického pole. Protože v případě tohoto řídicího přístroje dochází k principiálnímu používání magnetického systému, nesmí s ním přijít do styku následující skupiny osob: Osoby s kardiostimulátorem. Osoby s kovovými nebo elektronickými protézami. Osoby s inzulínovými čerpadly. Osoby se svalovými stimulačními systémy. Těhotné ženy. Uvedené osoby musí stále udržovat bezpečnostní vzdálenost min. 2 m od přístroje. 2.5 Používání osobní ochranných prostředků Při používání tohoto výrobku dodržujte příslušné předpisy ochrany zdraví a bezpečnosti při práci a používejte nezbytné osobní ochranné prostředky! Použití ochranných rukavic, bezpečnostní obuvi a ochranných brýlí. Dodržování bezpečných vzdáleností. Minimální bezpečnostní požadavky pro používaní ochranných prostředků. 2.6 Upozornění na zvláštní nebezpečí Před montáží, přestavbou, údržbovými a seřizovacími pracemi odpojte přívody energie. Zajistěte, aby v systému nebyla přítomna žádná zbytková energie. Údržbu, přestavby nebo nástavby provádějte mimo nebezpečnou zónu. Modul zajistěte při všech pracích proti nežádoucímu aktivování KEH cs

9 Obsah dodávky 3 Záruka Záruka činí 12 měsíců od data dodání ze závodu za následujících podmínek: Používání v souladu s určením v jednosměnném provozu Dodržování předepsaných údržbových a mazacích intervalů Dodržování podmínek prostředí a nasazení Součásti dotýkající se obrobku a rychle opotřebitelné díly nejsou součástí záruky. Postup v případě uplatňování záruky Kupující se zavazuje předat společnosti SCHUNK detailní písemnou zprávu o zjištěných vadách řídicí jednotky, a to do 10 dnů od zjištění těchto vad. 4 Obsah dodávky Obr. 1 Rozsah dodávky zahrnuje: Elektronická řídicí jednotka (1) Panel dálkového ovládání s kabelem dlouhým 4 m (2) Konektor pro připojení bezpečného rozhraní stroje / PLC KEH cs 9

10 Technické údaje 5 Technické údaje Technické údaje Typ KEH 01 KEH 02 KEH 02-S KEH 04 KEH 04-S Napětí Frekvence Fáze Jmenovitý proud Jmenovitá zkratová schopnost Vypínací schopnost ochranné pojistky pro pomocný obvod Stupeň IP Aktivační čas ~ 1 s ~ 1 s na kanál Aktivační frekvence 220 VAC VAC VAC VAC VAC 50 Hz / 60 Hz 3 + PE pro 400 VAC VAC VAC VAC F + N + PE pro 220 VAC 32 A 6 ka 500 ma při 500 VAC IP20, jsou-li všechny konektory zapojeny ~ 4 s ~ 1 s na kanál 1 (de)magnetizace - max. každé 3 min. Hmotnost ~ 12 kg ~ 17 kg Teplota prostředí Podmínky prostředí 5-55 C Provoz v suchém prostředí s relativní vlhkostí 5-15 % Chraňte výrobek před korozivními výpary a nadměrným teplem KEH cs

11 Technické údaje 5.1 Identifikační štítek Identifikační štítek je umístěn na zadní straně řídicí jednotky: Obr. 2 Informace Id. No. Type Serial No. Work No. Voltage Frequency Channels Phases Current Lcm Year Weight Popis Identifikační kód Model Sériové číslo Číslo výrobní zakázky Jmenovité napětí (síť) Jmenovitá frekvence (síť) Počet vybíjecích kanálů Fáze (síť) Jmenovitý proud (síť) Jmenovitá zkratová schopnost Rok výroby Hmotnost Identifikační štítek nikdy neodstraňujte! V případě, že kontaktujete společnost SCHUNK kvůli technickým záležitostem, uveďte vždy sériové číslo KEH cs 11

12 Technické údaje 5.2 Rozměry KEH01, KEH02 a KEH02-S Obr. 3 Rozměry KEH01, KEH02 a KEH02-S KEH04 a KEH04-S Obr. 4 Rozměry KEH04 a KEH04-S KEH cs

13 Popis Popis Popis funkce Pomocí elektronické řídicí jednotky pro magnetické desky SCHUNK může pracovník provádět magnetizaci a demagnetizaci malých i velkých elektropermanentních magnetických desek. Modely se 2 nebo 4 kanály umožňují upnutí velkých feromagnetických dílů pomocí několika magnetických desek. Elektronické kabelové vedení je redukováno díky platformě, která kombinuje elektronický výkonový systém s elektronickým digitálním řídicím systémem. Doba magnetizace a demagnetizace je cca 1 s u modelu s 1 kanálem a 4 s u modelu se 4 kanály. Systém pro monitorování skutečného elektrického proudu signalizuje jakoukoli funkční odchylku KEH cs 13

14 Popis 6.2 Popis výrobku Obr. 5 1 Přední panel řídicí jednotky 2 Konektor pro rozhraní strojního zařízení/plc 3 Ochranná pojistka pro vnitřní pomocný obvod 4 Identifikační štítek 5 Kabel pro připojení magnetické desky 6 Kabel pro připojení k elektrické síti 7 Panel dálkového ovládání KEH cs

15 Popis 6.3 Popis ovládacích panelů KEH01, KEH02 a KEH04 3 Obr. 6 KEH01, KEH02 a KEH Hlavní vypínač O-I 2 Konektor pro panel dálkového ovládání 3 Pomocné tlačítko pro demagnetizaci (červené) 4 Pomocné tlačítko pro magnetizaci (zelené) KEH02-S Obr. 7 KEH02-S 1 Hlavní vypínač O-I 2 Konektor pro panel dálkového ovládání 3 Pomocné tlačítko pro demagnetizaci (červené) 4 Pomocné tlačítko pro magnetizaci (zelené) 5 Červená LED dioda; svítí, je-li kanál A deaktivovaný 6 Přepínač pro aktivaci/deaktivaci kanálu A 7 Zelená LED dioda; svítí, je-li kanál A aktivovaný 8 Červená LED dioda; svítí, je-li kanál B deaktivovaný 9 Přepínač pro aktivaci/deaktivaci kanálu B 10 Zelená LED dioda; svítí, je-li kanál B aktivovaný KEH cs 15

16 Popis KEH04-S Obr. 8 KEH04-S 1 Hlavní vypínač O-I 2 Konektor pro panel dálkového ovládání 3 Pomocné tlačítko pro demagnetizaci (červené) 4 Pomocné tlačítko pro magnetizaci (zelené) 5 Červená LED dioda; svítí, je-li kanál A deaktivovaný 6 Přepínač pro aktivaci/deaktivaci kanálu A 7 Zelená LED dioda; svítí, je-li kanál A aktivovaný 8 Červená LED dioda; svítí, je-li kanál B deaktivovaný 9 Přepínač pro aktivaci/deaktivaci kanálu B 10 Zelená LED dioda; svítí, je-li kanál B aktivovaný 11 Červená LED dioda; svítí, je-li kanál C deaktivovaný 12 Přepínač pro aktivaci/deaktivaci kanálu C 13 Zelená LED dioda; svítí, je-li kanál C aktivovaný 14 Červená LED dioda; svítí, je-li kanál D deaktivovaný 15 Přepínač pro aktivaci/deaktivaci kanálu D 16 Zelená LED dioda; svítí, je-li kanál D aktivovaný KEH cs

17 Popis 6.4 Popis panelu dálkového ovládání a signalizace Na ovládacím panelu jsou umístěny LED diody, které signalizují aktuální stav magnetického systému. To je však možné pouze za určitých podmínek ( 8, Strana 27). Systém neobsahuje senzory pro přímý a okamžitý záznam stavu magnetické desky. Obr. 9 Panel dálkového ovládání s tlačítky/led diodami Signál Význam Popis Systém Magnetický systém byl úspěšně demagnetizován. demagnetizován Opracovávaný díl lze odstranit. Bezpečnostní tlačítko Systém magnetizován Toto tlačítko je třeba stisknout pro spuštění cyklu (de)magnetizace. LED dioda se modře rozsvítí. Toto tlačítko brání náhodnému spuštění cyklu. Magnetický systém byl úspěšně magnetizován. Lze přistoupit k opracování dílu. VÝSTRAHA Nebezpečí způsobené chybnou signalizací magnetického stavu systému. Ujistěte se, že díl, který má být opracován, je dobře upnut k magnetické desce. Dodržujte příslušná bezpečnostní opatření! KEH cs 17

18 Montáž a instalace Montáž a instalace Montáž 1 Před přijetím řídicí jednotky zkontrolujte balení. 2 Otevřete balík a vytáhněte řídicí jednotku. 3 Zkontrolujte, zda řídicí jednotka nebyla poškozena během přepravy! 4 Zkontrolujte, zda řídicí jednotka odpovídá požadavkům zadaným v objednávce! 5 Prohlédněte spojovací kabely a zkontrolujte, zda nejsou poškozeny. (Promáčknutí? Otěr? Proříznutí?) 6 Připojte řídicí jednotku k panelu dálkového ovládání. Zasuňte konektor panelu dálkového ovládání do zdířky Keyboard, která se nachází na ovládacím panelu v přední části jednotky. Utáhněte postranní šrouby. 7 Připojte spojovací kabel k rozhraní strojního zařízení/plc, které se nachází na zadní straně řídicí jednotky ( 7.3, Strana 21). Utáhněte postranní šrouby. POKYN V případě, že kontaktujete společnost SCHUNK GmbH & Co. KG nebo asistenční centrum, uveďte vždy sériové číslo. NEBEZPEČÍ Nebezpečí v důsledku zkratu. V případě, že jste zjistili poškození, řídicí jednotku nikdy nezapínejte! V případě, že jste zjistili poškození a/nebo scházejí některé součásti, neprodleně informujte dopravce nebo společnost SCHUNK GmbH & Co. KG! (Uveďte všechny relevantní podrobnosti.) KEH cs

19 Montáž a instalace 7.2 Instalace POZOR Nebezpečí v důsledku pádu řídicí jednotky. Při upevnění řídicí jednotky pomocí plastoferitové fólie, která se nachází na zadní straně řídicí jednotky, se ujistěte, zda je fólie pevně upnuta ke kovové ploše strojního zařízení. NEBEZPEČÍ Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Dotyk částí pod napětím může způsobit smrt elektrickým šokem. Řídicí jednotku smí kvůli připojení k elektrické síti otevřít pouze elektrikář. Odstranění ochranných prvků smí provést výhradně společnost SCHUNK. Před otevřením horního krytu atd. vždy odpojte řídicí jednotku od elektrické sítě. UPOZORNĚNÍ Poškození řídicí jednotky v důsledku zkratu. Řídicí jednotka může být poškozena olejem či vodou. Během instalace a používání by se řídicí jednotka neměla nacházet v pracovním prostoru strojního zařízení. POKYN Veškerá elektrická zapojení smí provést pouze elektrikář, který disponuje nezbytnými informacemi pro danou práci. Dodržujte vždy zákony, předpisy a normy platné v místě instalace a používání KEH cs 19

20 Montáž a instalace Jsou-li všechny uvedené předpoklady splněny ( 7.1, Strana 18), proveďte dle následujících pokynů instalaci: 1 Srovnejte údaje na identifikačním štítku řídicí jednotky s údaji o elektrické síti na pracovišti. 2 Umístěte řídicí jednotku na místě, které splňuje náležitosti stupně ochrany IP ( 5, Strana 10) a na němž je řídicí jednotka snadno dostupná pro údržbu a opravu. Doporučujeme instalovat řídicí jednotku a zařízení pro přerušení přívodu elektrické energie na snadno dostupném místě; doporučujeme přibližnou vzdálenost 0,6 až 1,7 m od stanoviště obsluhy. 3 Připojte spojovací kabel řídicí jednotky k elektrické síti, přičemž postupujte podle pokynů uvedených na schématu ( 8.3, Strana 40). Z důvodu ochrany řídicí jednotky, dalších zařízení a osob je třeba instalovat následující zařízení před řídicí jednotku: 1 Ochranné zařízení proti nadproudu, např. pojistka nebo jistič. Toto zařízení musí být v souladu s údaji v návodu k použití magnetické desky a musí odpovídat předpisům a normám platným v zemi, kde je instalováno a používáno. Tato zařízení musejí odpovídat charakteristice typu am v případě pojistek a charakteristice typu C v případě jističů. 2 Proudový chránič s vysokou citlivostí, 30 ma, s charakteristikou typu A nebo B pro případ úniku proudu do země. Na konci instalace zkontrolujte automatické přerušení přívodu elektrické energie! POKYN Při použití rozbočovacích krabic si pečlivě přečtěte návod k použití daného výrobku a elektrická schémata, aby byla zajištěna správná instalace a volba ochranných prvků KEH cs

21 Montáž a instalace 7.3 Připojení k systému pro aktivaci stroje/plc Řídicí jednotku lze pomocí svorkovnice připojit ke strojnímu zařízení. Následující schéma znázorňuje zapojení pro přenos signálů mezi strojem a řídicí jednotkou, zajišťující správné přijetí přenášených signálů a řádný chod: Obr. 10 Priorita vstupů PLC Řídicí jednotka může přijímat různé příkazy z různých vstupních zdrojů. V případě, že má být zpracováno několik příkazů současně, budou zpracovány pouze příkazy s nejvyšší prioritou. POKYN Doba cyklu, tedy časové rozmezí mezi dvěma po sobě následujícími činnostmi, musí být za běžných provozních podmínek a se standardními výrobky minimálně 3 min. Toto není obsaženo ve firmwaru řídicí jednotky a je třeba provést nastavení na PLC. Toto omezení nastavte až po provedené kontrole funkčnosti PLC! KEH cs 21

22 Montáž a instalace Seznam priorit Přijatý příkaz Priorita Magnetizace z PLC 1 Magnetizace z panelu dálkového ovládání 2 Magnetizace z ovládacího panelu na řídicí jednotce Demagnetizace z PLC 4 Demagnetizace z panelu dálkového ovládání 5 Demagnetizace z ovládacího panelu na řídicí jednotce 3 6 V případě, že se současně sejdou např. tyto příkazy: Magnetizace z panelu dálkového ovládání Demagnetizace z PLC bude proveden pouze cyklus magnetizace. V průběhu provádění tohoto příkazu nebude možné provádět další příkazy (vstupy). Řídicí jednotka tedy nepřijme další příkazy magnetizace či demagnetizace, ať už z ovládacího panelu, panelu dálkového ovládání nebo PLC. Přiřazení příkazů konektoru D-sub PLC Pi Popis Typ příkazu n 1 Výstup magnetizovaného zajišťovacího Výstup systému 2 Výstup demagnetizovaného Výstup zajišťovacího systému 3 Obecný výstup Výstup 4 Magnetizační vstup Vstup 5 Demagnetizační vstup Vstup 6 Bezpečnostní kontakt 1 Bezpečnost 7 Bezpečnostní kontakt 2 Bezpečnost 8 Obecný vstup Vstup KEH cs

23 Montáž a instalace Výstupní pin Piny 1, 2 a 3 jsou výstupní. Používají se k signalizaci aktuálního provozního stavu magnetického systému: Stav systému Magnetizovaný Demagnetizovaný Stav pinů Obvod mezi piny 1 a 3 uzavřen Obvod mezi piny 2 a 3 otevřen Obvod mezi piny 1 a 3 otevřen Obvod mezi piny 2 a 3 uzavřen V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty proudu mezi piny 1 a 3, resp. 2 a 3: Proud Napětí 0,3 A 125 V AC 0,3 A 110 V DC 1 A 30 V DC Aktivační piny Piny 6 a 7 jsou aktivační kontakty. Používají se pro potvrzení příkazů ze vstupních pinů: Stav bezpečnostních pinů Obvod mezi piny 6 a 7 uzavřen Obvod mezi piny 6 a 7 otevřen Magnetizace Demagnetizace Magnetizace Demagnetizace Magnetizace Demagnetizace Žádný příkaz Žádný příkaz Aktivační kontakty lze použít výhradně pro potvrzení vstupních příkazů z PLC. Nemohou nijak ovlivnit příkazy na vstupu z panelu dálkového ovládání nebo ovládacího panelu KEH cs 23

24 Montáž a instalace V následující tabulce jsou uvedeny elektrické vlastnosti bezpečnostních kontaktů: Stav bezpečnostních kontaktů Obvod mezi piny 6 a 7 uzavřen Obvod mezi piny 6 a 7 otevřen Příkaz ze vstupních pinů I76 Magnetizace 10 ma - Demagnetizace 10 ma - Žádný příkaz 31 μa - V76 Magnetizace 31 μa ~ 15 V Demagnetizace 31 μa ~ 15 V Žádný příkaz 31 μa - Jedná se o hodnoty přímého napětí; hodnoty napětí jsou konstantní. Hodnoty elektrických odporů RON a ROFF pro otevření a uzavření elektrických obvodů: RON < 15 Ω ROFF > 500 kω Vstupní pin Piny 4, 5 a 8 jsou vstupní kontakty; používají se pro přenos příkazů řídicí jednotce (ve spojení s aktivačními kontakty). Řídicí jednotka aktivuje výstupní signály pouze v případě, že dojde k jedné z následujících změn stavu: Obvod uzavřen Obvod otevřen, kontakty 4 8 a KEH cs

25 Montáž a instalace Stav vstupních pinů 1 Obvod mezi piny 4 a 8 uzavřen 2 Čas čekání 250 ms 3 Obvod mezi piny 4 a 8 otevřen 1 Obvod mezi piny 5 a 8 uzavřen 2 Čas čekání 250 ms 3 Obvod mezi piny 5 a 8 otevřen 1 Obvod mezi piny 4 a 8 uzavřen 2 Čas čekání 250 ms 3 Obvod mezi piny 4 a 8 přerušen 1 Obvod mezi piny 5 a 8 uzavřen 2 Čas čekání 250 ms 3 Obvod mezi piny 5 a 8 přerušen V následující tabulce jsou uvedeny funkce řídicího systému: Stav bezpečnostních pinů Obvod mezi piny 6 a 7 uzavřen Obvod mezi piny 6 a 7 uzavřen Obvod mezi piny 6 a 7 otevřen Obvod mezi piny 6 a 7 otevřen Prováděný příkaz Magnetizace Demagnetizace Žádný příkaz Žádný příkaz V následující tabulce jsou uvedeny elektrické vlastnosti vstupních kontaktů: Stav pinů 4-8 Stav pinů 6-7 I48 V48 Obvod uzavřen Obvod uzavřen 10 ma - Obvod otevřen 31 μa - Obvod otevřen Obvod uzavřen 31 μa ~ 15 V Obvod otevřen 16 μa - Stav pinů 5-8 Stav pinů 6-7 I58 V58 Obvod uzavřen Obvod uzavřen 10 ma - Obvod otevřen 31 μa - Obvod otevřen Obvod uzavřen 31 μa ~ 15 V Obvod otevřen 16 μa KEH cs 25

26 Montáž a instalace Hodnoty odporu RON a ROFF pro otevření a uzavření elektrických obvodů: RON < 15 Ω ROFF > 500 kω uzavírací doba mezi piny 4-8 a 5-8 musí být alespoň 250 ms. Obecné poznámky Výstupní piny PLC se obvykle používají jako aktivační kontakty, na nichž je instalována magnetická deska (je-li požadována). Výběr pinu 3 v kombinaci s piny 1 a 2 umožňuje zjistit stav magnetického zajišťovacího systému v podobě otevřeného nebo uzavřeného obvodu (negativní nebo pozitivní logika). Pin 8 na konektoru D-sub PLC je uzemněný; je-li správně provedeno propojení (řídicí jednotka a PLC), uzemnění PLC (pin 8) bude shodné s uzemněním řídicí jednotky. Řídicí jednotka nemá vstupní pin pro zamezení činnosti; v případě potřeby je za tímto účelem třeba použít některé vstupní zařízení KEH cs

27 Uvedení do provozu a běžný provoz Uvedení do provozu a běžný provoz Uvedení do provozu Po provedení instalace řídicí jednotky ( 7.2, Strana 19) a připojení řídicí jednotky ke stroji ( 7.3, Strana 21) je třeba provést tyto funkční kontroly: 1 Ujistěte se, že magnetická deska není magnetizovaná; tuto kontrolu lze provést ocelovou špičkou šroubováku. POKYN Po dodání se může vyskytnout zbytková magnetizace způsobená např. přepravou magnetických desek spolu se zvedacími magnety. VÝSTRAHA Nebezpečí v důsledku zavěšených břemen Vyžaduje-li manipulace s dílem použití zvedacích zařízení, jeřábů atp., dodržujte příslušné bezpečné vzdálenosti! 2 Umístěte díl určený k opracování na magnetickou desku. 3 Na místě styku magnetické desky a vybíjecího kabelu (pancéřovaného) nesmí být žádný kov ani třísky a toto místo musí být čisté. Místo styku musí být zcela suché. Jsou-li přítomny nečistoty, voda nebo třísky, spojovací prvky a stykové plochy pečlivě očistěte a odstraňte možné příčiny problémů. 4 Odstraňte z konektoru magnetické desky ochrannou krytku a ujistěte se, že na konektoru nejsou třísky, nečistoty či kapaliny. V opačném případě odstraňte vše, co by mohlo negativně ovlivnit elektromechanické vlastnosti konektoru KEH cs 27

28 Uvedení do provozu a běžný provoz Obr. 11 Obr Pomocí systému pro rychlé zapojení připojte vybíjecí kabel (pancéřovaný) k magnetické desce. POZOR Nebezpečí v důsledku chybného zapojení Mohou se vyskytnout problémy spojené s neúplnou magnetizací či demagnetizací. Konektor vybíjecího kabelu musí být správně spojen s magnetickým systémem. Pro správné propojení je třeba zasunout konektor řídicí jednotky do konektoru magnetické desky a otáčením po směru hodinových ručiček utáhnout objímku až na doraz. NEBEZPEČÍ Nebezpečí úrazu elektrickým proudem v důsledku chybného zapojení. Dotyk částí pod napětím může způsobit smrt elektrickým šokem. Následující krok lze provést pouze po řádně provedené instalaci a kontrole ochranných prvků. ( 7.2, Strana 19) KEH cs

29 Uvedení do provozu a běžný provoz Obr Otočte hlavní vypínač na I. Řídicí jednotka se zapne. Obr Ujistěte se, že na panelu dálkového ovládání svítí červené tlačítko (= demagnetizováno ). POZOR Nebezpečí způsobené chybnou signalizací magnetického stavu. Jednotka provede po zapnutí reset; červené tlačítko zůstane svítit, i když připojená magnetická deska bude magnetizovaná. 8 U vícekanálové řídicí jednotky s přepínači (KEH02-S + KEH04-S) aktivujte přepínač ( 6.3, Strana 15), který odpovídá magnetické desce připojené k řídicí jednotce. Ujistěte se, že svítí zelená LED dioda, signalizující aktivaci kanálu KEH cs 29

30 Uvedení do provozu a běžný provoz Obr Magnetizace pomocí panelu dálkového ovládání: stiskněte současně modré a zelené tlačítko (modré tlačítko se rozsvítí po stisknutí, zelené a červené tlačítko se rozsvítí současně během cyklu). Obr Po uplynutí doby magnetizace zkontrolujte stav LED diod na panelu dálkového ovládání ( 5, Strana 10). ZELENÁ LED DIODA: SVÍTÍ, ČERVENÁ LED DIODA: NESVÍTÍ! POZOR Nebezpečí úrazů způsobených neupnutým opracovávaným dílem v důsledku chybné signalizace magnetického systému. Ujistěte se, že díl je správně upnut k magnetické desce. Dodržujte přitom příslušná bezpečnostní opatření! KEH cs

31 Uvedení do provozu a běžný provoz Obr Pro demagnetizaci stiskněte současně modré a červené tlačítko (modré tlačítko se rozsvítí po stisknutí, zelené a červené tlačítko se rozsvítí současně během cyklu). Obr Po uplynutí doby demagnetizace zkontrolujte stav LED diod na panelu dálkového ovládání ( 5, Strana 10). ČERVENÁ LED DIODA: SVÍTÍ, ZELENÁ LED DIODA: NESVÍTÍ! POZOR Nebezpečí úrazů způsobených neupnutým opracovávaným dílem v důsledku chybné signalizace magnetického systému. Ujistěte se, že díl je řádně oddělen od magnetické desky. Dodržujte přitom příslušná bezpečnostní opatření! KEH cs 31

32 Uvedení do provozu a běžný provoz 13 U vícekanálové řídicí jednotky s přepínači (KEH02-S + KEH04- S) zopakujte fáze 8 až 12 pro každý kanál (dva u KEH02-S, čtyři u KEH04-S). Ujistěte se, že řádně proběhla magnetizace i demagnetizace u každého kanálu a že stav LED diod odpovídá bodům Obr Otočte hlavní vypínač na O. Řídicí jednotka se vypne. 15 Na místě styku magnetické desky a vybíjecího kabelu (pancéřovaného) nesmí být žádný kov ani třísky a toto místo musí být čisté. Místo styku musí být zcela suché. Jsou-li přítomny nečistoty, voda nebo třísky, spojovací prvky a stykové plochy pečlivě očistěte a odstraňte možné příčiny problémů. 16 Vyjměte vybíjecí kabel z magnetické desky; před vytažením kabelu je třeba uvolnit objímku otáčením proti směru hodinových ručiček. 17 Nasaďte na konektor magnetické desky ochrannou krytku, která jej chrání před nečistotami, kapalinami, třískami atd. VÝSTRAHA Nebezpečí v důsledku zavěšených břemen Vyžaduje-li práce s dílem použití zvedacích zařízení, jeřábů atp., dodržujte příslušné bezpečné vzdálenosti! 18 Odstraňte díl z magnetické desky. 19 V případě, že při důsledném dodržení výše popsaného postupu nebylo dosaženo očekávaných výsledků, kontaktujte společnost SCHUNK KEH cs

33 Uvedení do provozu a běžný provoz 8.2 Běžný provoz Aby byla zajištěna řádná magnetizace a demagnetizace, je třeba postupovat podle níže uvedených kroků: 1 Ujistěte se, že magnetická deska není magnetizovaná; tuto kontrolu lze provést ocelovou špičkou šroubováku. POKYN Po dodání se může vyskytnout zbytková magnetizace způsobená např. přepravou magnetických desek spolu se zvedacími magnety. VÝSTRAHA Nebezpečí v důsledku zavěšených břemen Vyžaduje-li manipulace s dílem použití zvedacích zařízení, jeřábů atp., dodržujte příslušné bezpečné vzdálenosti! 2 Umístěte díl určený k opracování na magnetickou desku. 3 Na místě styku magnetické desky a vybíjecího kabelu (pancéřovaného) nesmí být žádný kov ani třísky a toto místo musí být čisté. Místo styku musí být zcela suché. Jsou-li přítomny nečistoty, voda nebo třísky, spojovací prvky a stykové plochy pečlivě očistěte a odstraňte možné příčiny problémů. 4 Odstraňte z konektoru magnetické desky ochrannou krytku a ujistěte se, že na konektoru nejsou třísky, nečistoty či kapaliny. V opačném případě odstraňte vše, co by mohlo negativně ovlivnit elektromechanické vlastnosti konektoru. Obr KEH cs 33

34 Uvedení do provozu a běžný provoz Obr Pomocí systému pro rychlé zapojení připojte vybíjecí kabel (pancéřovaný) k magnetické desce. POZOR Nebezpečí v důsledku chybného zapojení. Mohou se vyskytnout problémy spojené s neúplnou magnetizací či demagnetizací. Konektor vybíjecího kabelu musí být správně spojen s magnetickým systémem. Pro správné propojení je třeba zasunout konektor řídicí jednotky do konektoru magnetické desky a otáčením po směru hodinových ručiček utáhnout objímku až na doraz. Obr Otočte hlavní vypínač na I. Řídicí jednotka se zapne. Obr Ujistěte se, že na panelu dálkového ovládání svítí červené tlačítko (= demagnetizováno ) KEH cs

35 POZOR Uvedení do provozu a běžný provoz Nebezpečí způsobené chybnou signalizací magnetického stavu. Jednotka provede po zapnutí reset; červené tlačítko zůstane svítit, i když připojená magnetická deska bude magnetizovaná. 8 U vícekanálové řídicí jednotky s přepínači (KEH02-S + KEH04-S) aktivujte přepínač ( 6.3, Strana 15), který odpovídá magnetické desce připojené k řídicí jednotce. Ujistěte se, že svítí zelená LED dioda, signalizující aktivaci kanálu. Obr Magnetizace pomocí panelu dálkového ovládání: stiskněte současně modré a zelené tlačítko (modré tlačítko se rozsvítí po stisknutí, zelené a červené tlačítko se rozsvítí současně během cyklu). Obr Po uplynutí doby magnetizace zkontrolujte stav LED diod na panelu dálkového ovládání ( 5, Strana 10). ZELENÁ LED DIODA: SVÍTÍ, ČERVENÁ LED DIODA: NESVÍTÍ! KEH cs 35

36 Uvedení do provozu a běžný provoz Obr Otočte hlavní vypínač na O. Řídicí jednotka se vypne. 12 Na místě styku magnetické desky a vybíjecího kabelu (pancéřovaného) nesmí být žádný kov ani třísky a toto místo musí být čisté. Místo styku musí být zcela suché. Jsou-li přítomny nečistoty, voda nebo třísky, spojovací prvky a stykové plochy pečlivě očistěte a odstraňte možné příčiny problémů. 13 Vyjměte vybíjecí kabel z magnetické desky; před vytažením kabelu je třeba uvolnit objímku otáčením proti směru hodinových ručiček. 14 Nasaďte na konektor magnetické desky ochrannou krytku, která jej chrání před nečistotami, kapalinami, třískami atd. Ujistěte se, že krytka je zašroubovaná správně a na doraz. 15 Přistupte k opracování dílu. 16 Na místě styku magnetické desky a vybíjecího kabelu (pancéřovaného) nesmí být žádný kov ani třísky a toto místo musí být čisté. Místo styku musí být zcela suché. Jsou-li přítomny nečistoty, voda nebo třísky, spojovací prvky a stykové plochy pečlivě očistěte a odstraňte možné příčiny problémů. 17 Odstraňte z magnetické desky ochrannou krytku a znovu spojte konektor řídicí jednotky s konektorem magnetické desky KEH cs

37 Uvedení do provozu a běžný provoz Obr Otočte hlavní vypínač na I. Řídicí jednotka se zapne. Obr Pro demagnetizaci stiskněte současně modré a červené tlačítko (modré tlačítko se rozsvítí po stisknutí, zelené a červené tlačítko se rozsvítí současně během cyklu). Obr Po uplynutí doby demagnetizace zkontrolujte stav LED diod na panelu dálkového ovládání ( 5, Strana 10). ČERVENÁ LED DIODA: SVÍTÍ, ZELENÁ LED DIODA: NESVÍTÍ! KEH cs 37

38 Uvedení do provozu a běžný provoz POZOR Nebezpečí úrazů způsobených neupnutým opracovávaným dílem v důsledku chybné signalizace magnetického systému. Ujistěte se, že díl je řádně oddělen od magnetické desky. Dodržujte přitom příslušná bezpečnostní opatření! Obr Otočte hlavní vypínač na O. Řídicí jednotka se vypne. 22 Na místě styku magnetické desky a vybíjecího kabelu (pancéřovaného) nesmí být žádný kov ani třísky a toto místo musí být čisté. Místo styku musí být zcela suché. Jsou-li přítomny nečistoty, voda nebo třísky, spojovací prvky a stykové plochy pečlivě očistěte a odstraňte možné příčiny problémů. 23 Vyjměte vybíjecí kabel z magnetické desky; před vytažením kabelu je třeba uvolnit objímku otáčením proti směru hodinových ručiček. 24 Nasaďte na konektor magnetické desky ochrannou krytku, která jej chrání před nečistotami, kapalinami, třískami atd. Ujistěte se, že krytka je zašroubovaná správně a na doraz. VÝSTRAHA Nebezpečí v důsledku zavěšených břemen Vyžaduje-li práce s dílem použití zvedacích zařízení, jeřábů atp., dodržujte příslušné bezpečné vzdálenosti! 25 Odstraňte díl z magnetické desky. 26 V případě, že při důsledném dodržení výše popsaného postupu nebylo dosaženo očekávaných výsledků, kontaktujte společnost SCHUNK KEH cs

39 UPOZORNĚNÍ Uvedení do provozu a běžný provoz Poškození magnetické desky v důsledku přehřátí Řídicí jednotka byla navržena na dobu cyklu (magnetizace a demagnetizace) alespoň 3 minuty, aby se zabránilo přehřátí magnetické desky ( 5, Strana 10). Řídicí jednotka má ochranný software, aby magnetická deska byla chráněna proti přehřátí. Tento software může systém dočasně vyřadit z provozu. Nedodržení těchto pokynů může způsobit nevratné poškození magnetické desky a může vést ke zrušení platnosti záruky! KEH cs 39

40 Uvedení do provozu a běžný provoz 8.3 Funkční schéma Funkční schéma řídicí jednotky: Obr KEH cs

41 Řešení problémů 9 Řešení problémů Problém Možná příčina Nápravné opatření Žádná (de)magnetizace Řídicí jednotka je vypnutá. Otočte hlavní vypínač do polohy I (ne na O ). Červená LED dioda na panelu dálkového ovládání se nerozsvítí. Demagnetizace a magnetizace probíhají obráceně. V průběhu (de)magnetizace se aktivuje ochranné zařízení proti přehřátí. V průběhu (de)magnetizace se aktivuje ochranné zařízení proti unikajícímu proudu. Spojovací kabel není zapojen. Zkontrolujte spojení mezi řídicí jednotkou a magnetickou deskou. Špatné zapojení panelu dálkového ovládání. Porucha řídicí jednotky. Výskyt třísek v konektoru řídicí jednotky a/nebo magnetické desky. Výskyt vody/kapalin v konektoru řídicí jednotky a/nebo magnetické desky. Vypněte systém, odpojte ho od elektrické sítě a zkontrolujte spojení mezi panelem dálkového ovládání a řídicí jednotkou. Vypněte systém, odpojte ho od elektrické sítě a informujte servisní centrum společnosti Schunk. Přemístěte magnetickou desku do bezpečné polohy, protože by mohla být částečně magnetizovaná KEH cs 41

42 Oprava a údržba 10 Oprava a údržba Pravidelně kontrolujte stav napájecích kabelů a v případě potřeby je vyměňte. Kabely nestáčejte! Spojovací kabel a kabel od panelu dálkového ovládání k řídicí jednotce nepřipevňujte např. pomocí lepicí pásky nebo vázacích pásků k jiným kabelům. Pečlivá údržba je rozhodujícím faktorem pro maximální bezpečnost, funkčnost, výkon a delší životnost výrobku. NEBEZPEČÍ Údržbu smí vždy provádět výhradně elektrikář. Pracovníci pověření údržbou jsou povinni pečlivě si přečíst tento návod k použití. Práce uvnitř řídicí jednotky smějí provádět výhradně pracovníci společnosti SCHUNK. Aby byla dlouhodobě zaručena optimální použitelnost a spolehlivost řídicí jednotky, je třeba pravidelně kontrolovat části vystavené největšímu namáhání. Dodržujte pokyny k údržbě a intervaly uvedené v následující tabulce, abyste zabránili opravám a souvisejícím prostojům, poruchám a potížím KEH cs

43 Oprava a údržba Činnost Popis Frekvence Čištění konektoru Kontrola kabelu pro spojení s magnetickou deskou Kontrola kabelu panelu dálkového ovládání Kontrola identifikačního štítku na řídicí jednotce S vypnutou řídicí jednotkou: zkontrolujte, zda na konektoru nejsou nečistoty, třísky atp. a případně je odstraňte. Zkontrolujte, zda pancíř spojovacího kabelu není poškozený. Zkontrolujte, zda spojovací kabel mezi panelem dálkového ovládání a řídicí jednotkou není poškozený. Zkontrolujte, zda identifikační štítek a další štítky na řídicí jednotce nejsou poškozené nebo nečitelné. Kontrola těsnění Zkontrolujte všechna utěsnění systému (konektory, krytky atd.). Vnější čištění Kontrola napájecího kabelu Kontrola LED diod Očistěte vlhkým hadříkem a ihned suchým hadříkem osušte. Zkontrolujte, zda napájecí kabel není poškozený. Zkontrolujte funkčnost veškeré světelné signalizace instalované na systému (řídicí jednotka a ovládací panel). Před každým použitím 1x týdně 1x měsíčn ě 1x ročně KEH cs 43

44 Oprava a údržba Činnost Popis Frekvence Kontrola bezpečnostních funkcí řídicí jednotky Kontrola bezpečnostního tlačítka panelu dálkového ovládání Kontrola diferenciální ochrany Začněte s demagnetizovaným systémem. Vybíjecí kabel (pancéřovaný) NEPŘIPOJUJTE k magnetické desce. Spusťte cyklus magnetizace stisknutím zeleného + modrého tlačítka. Kontrola: Stav uvedený na panelu dálkového ovládání se nesmí změnit! Začněte s demagnetizovaným systémem. Připojte vybíjecí kabel k magnetické desce a stisknutím pouze zeleného tlačítka spusťte cyklus magnetizace. Kontrola: Stav uvedený na panelu dálkového ovládání se nesmí změnit! Pomocí vhodných testů zkontrolujte řádnou funkčnost zařízení instalovaného před systémem. Před každým použitím 1x týdně 1x měsíčn ě 1x ročně Test proveďte při frekvenci, která je doporučena výrobcem, a doporučenými metodami. Vadné elektrické a elektromechanické komponenty smějí vyměňovat výhradně pracovníci společnosti SCHUNK. Vymění-li tyto komponenty uživatel, dojde tím k automatickému zániku záruky. Po provedení údržby a před zapojením a opětovným spuštěním řídicí jednotky umístěte zpět všechny ochranné prvky KEH cs

45 Přeprava a uskladnění Přeprava a uskladnění Přeprava POZOR Nebezpečí zranění a nebezpečí poškození řídicí jednotky v případě jejího pádu v průběhu přepravy! Řídicí jednotka váží více než 10 kg a obsahuje elektronické komponenty. Může dojít ke zranění osob a poškození elektronických komponentů. Hmotnost balíku je uvedena na etiketě umístěné na vnější straně balíku; tento údaj musí být v průběhu přepravy znám. Používejte osobní ochranné prostředky požadované pro přepravu Uskladnění V případě, že řídicí jednotka je dlouhodobě skladována, dodržujte následující pokyny, aby byla zajištěna funkčnost v okamžiku instalace: Zajistěte řádné zabalení! Doporučení: uchovávejte výrobek v originálním balení. Řídicí jednotku a balení je třeba pravidelně kontrolovat. Kontrolujte balení, zda není zvnějšku poškozeno v důsledku klimatických vlivů KEH cs 45

46 Likvidace 12 Likvidace Výrobek je složen z plastových dílů, železných dílů a elektronických komponent. Je-li vyřazen z provozu, musí být zlikvidován v souladu s platnými normami. Po skončení životnosti musí být řídicí jednotka demontována tak, aby nemohla být použita k původnímu stanovenému účelu a aby bylo možné recyklovat suroviny, které obsahuje. POKYN Společnost SCHUNK GmbH & Co. KG nenese žádnou odpovědnost za poškození materiálů nebo úrazy způsobené dalším použitím jednotlivých komponent řídicí jednotky k jinému než původně stanovenému účelu! Společnost SCHUNK GmbH & Co. KG neposkytuje žádná implicitní nebo explicitní prohlášení ohledně možného využití recyklovaných komponent po demontáži řídicí jednotky. Postup při závěrečné demontáži a likvidaci řídicí jednotky: POZOR Nebezpečí zranění. Vyřazení z provozu, demontáž a rozebrání řídicí jednotky smějí provádět pouze kvalifikovaní pracovníci s použitím vhodných nástrojů. 1 Ujistěte se, že strojní zařízení je bezpečně zastaveno. Odpojte všechna elektrická, hydraulická a pneumatická připojení, která by mohla způsobit neočekávané pohyby stroje nebo jeho částí. 2 Odpojte výrobek od veškerých zařízení. Pro likvidaci řídicí jednotky se obraťte na společnost specializující se na likvidaci elektrozařízení KEH cs

47 Náhradní díly 13 Náhradní díly Kód Popis Č. ( 4, Strana 9) Panel dálkového ovládání pólový konektor KEH cs 47

48 Náhradní díly KEH cs

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 CS NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÝ PŘÍMOTOP TRT-BA-TDS-75-100-120-TC-002-CS Obsah Pokyny k návodu k obsluze... 1 Bezpečnost... 2 Informace o přístroji... 3 Transport a skladování...

Více

Compact Ice A100062V V2/0413

Compact Ice A100062V V2/0413 Compact Ice A100062V V2/0413 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! 1. Obecné informace...

Více

Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě!

Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! A120406 V5/0713 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! 1. Obecné informace... 156 1.1

Více

Mini Plus 203530 V1/0213

Mini Plus 203530 V1/0213 Mini Plus 203530 V1/0213 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Návod k obsluze by měl být vždy po ruce! 1. Obecné informace... 38 1.1 Informace k návodu k obsluze... 38 1.2 Informace týkající

Více

ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití

ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití ÚVOD Genoss ict Injection je aplikátor anestezie vytvořený pro bezpečnou a přesnou aplikaci anestezie do dané oblasti během dentální procedury. Před použitím

Více

PROTECO. svařovací INVERTOR MMA 140 PROTECO 51.11-MMA-140

PROTECO. svařovací INVERTOR MMA 140 PROTECO 51.11-MMA-140 svařovací INVERTOR MMA 140 PROTECO 51.11-MMA-140 Označení na přístroji Vysvětlení symbolů. V tomto návodu nebo na přístroji jsou použity následující symboly: Bezpečnost produktu Výstraha Příkaz Před použitím

Více

EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2

EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 EO 10 klasik EO 15 P SK Uzavretý (tlakový) malý zásobník na teplú vodu Obsluha a inštalácia 22 OBSAH ZVLÁŠTNÍ POKYNY

Více

ENA 50-60. Návod k instalaci a obsluze. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 50-60. Návod k instalaci a obsluze. Flamco www.flamcogroup.com EN 50-60 Flamco www.flamcogroup.com Obsah Strana 1. Obecné 3 1.1. O této příručce 3 1.2. Další dodávaná dokumentace 3 1.3. Používání produktů značky Flamco 3 1.4. Další pomoc a informace 3 1.5. Prohlášení

Více

5. Demontáž 6. Údržba 7. Likvidace 8. Opravy a servis

5. Demontáž 6. Údržba 7. Likvidace 8. Opravy a servis Návod k obsluze HORNET Provedení W 40 W 40 G 40/12 G 40/12 G 40/24 G 40/24 Obsah 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Pracovně-bezpečnostní pokyny 1.2 Požadavky na místo instalace 2. Obecné informace 2.1 Výrobce

Více

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Německo Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Německo Fax: +49 (0) 5258 971-120 104915 V1/0315 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Obsah 1. Bezpečnost... 156 1.1 Bezpečnostní pokyny... 156 1.2 Informace týkající se návodu k obsluze... 157 1.3 Zdroje nebezpečí... 158 1.4

Více

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 IF-91 300324 Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 CZ ČESKY Obsah 1. Bezpečnost... 156 1.1 Bezpečnostní pokyny... 156 1.2 Informace týkající se návodu k obsluze... 159 1.3 Používání v souladu s určením...

Více

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr HC-UT 204 Digitální klešťový multimetr Souhrn Manuál zahrnuje informace o bezpečnosti a výstrahy. Čtěte pozorně relevantní informace a věnujte velkou pozornost upozorněním a poznámkám.! Upozornění: Abyste

Více

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu.

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu. Obsah Úvod... 3 Bezpečnostní informace... 3 Symboly... 4 Funkce měřicího přístroje... 5 Specifikace... 6 Obecná specifikace... 7 Příslušenství... 7 Popis měřiče izolačního odporu... 8 LCD Displej... 9

Více

GKS 108 # 94077. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen. Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers

GKS 108 # 94077. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen. Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers GKS 108 # 94077 Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers GÜDE CZECH, s.r.o. Počernická 120 36017 Karlovy Vary GÜDE Slovakia s.r.o

Více

BECK-O-TRONIC 4. Provedení: Centronic. Návod na montáž a obsluhu. Řídicí jednotka vrat

BECK-O-TRONIC 4. Provedení: Centronic. Návod na montáž a obsluhu. Řídicí jednotka vrat BECK-O-TRONIC 4 Provedení: Centronic cs Návod na montáž a obsluhu Řídicí jednotka vrat Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být

Více

Invertorová svářečka BWIG180

Invertorová svářečka BWIG180 berlan Verze 1.1 Invertorová svářečka BWIG180 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 101 69 Označení výrobku: BWIG180 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903 Návod k obsluze Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Varování před potencionálním nebezpečím. Přečtěte si návod k obsluze. Upozornění! Nebezpečné napětí! Riziko úrazu elektrickým

Více

Návod k použití. Rekuperační jednotka. VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC

Návod k použití. Rekuperační jednotka. VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC Návod k použití Rekuperační jednotka VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC 2 OBSAH Úvod Použití Obsah dodávky Struktura kódu produktu Technická data Bezpečnostní

Více

DrainControl PL1 DrainControl PL1-WS

DrainControl PL1 DrainControl PL1-WS Návod k montáži a obsluze 2525833 PL1/PL1-WS / 05.12.05 DrainControl PL1 DrainControl PL1-WS Technické změny vyhrazeny! PL1 / PL1-WS 1 Obsah: 1 Všeobecné informace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Přeprava a skladování

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201

DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201 DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201 NÁVOD K OBSLUZE PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUKA Záruka v délce trvání jednoho roku se vztahuje na všechny materiálové

Více

TDS 10 M NÁVOD K OBSLUZE KERAMICKÝ TOPNÝ PŘÍSTROJ TRT-BA-TDS10M-TC-001-CS

TDS 10 M NÁVOD K OBSLUZE KERAMICKÝ TOPNÝ PŘÍSTROJ TRT-BA-TDS10M-TC-001-CS TDS 10 M CS NÁVOD K OBSLUZE KERAMICKÝ TOPNÝ PŘÍSTROJ TRT-BA-TDS10M-TC-001-CS Obsah Pokyny k návodu k obsluze... 1 Bezpečnost... 2 Informace o přístroji... 3 Technická data... 3 Transport a skladování...

Více

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ UNIVERSAL PUMP MANAGER

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ UNIVERSAL PUMP MANAGER NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ UNIVERSAL PUMP MANAGER UNIVERSAL PUMP MANAGER ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ My, společnost WaCS System s.r.l. - Via Bonanno Pisano, 1 - Bientina (PI) ITÁLIE, prohlašujeme na svou vlastní

Více

studiové zábleskové světlo VC-300 až VC-1000 NÁVOD K POUŽITÍ

studiové zábleskové světlo VC-300 až VC-1000 NÁVOD K POUŽITÍ studiové zábleskové světlo VC-300 až VC-1000 NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme vám, že jste si vybrali toto profesionální zábleskové světlo. Série WalimexPRO byla navržena tak, aby splňovala dnešní potřeby požadované

Více

Návod k obsluze pro měřič kyslíku

Návod k obsluze pro měřič kyslíku H59.0.21.6B-08 Návod k obsluze pro měřič kyslíku od V1.3 GOX 100 GREISINGER electronic GmbH H59.0.21.6B-08 strana 2 z 8 Obsah 1 Použití přístroje... 2 2 Všeobecné pokyny... 2 3 Likvidace... 2 4 Bezpečnostní

Více

Zkoušečka napětí VC-58. Obj. č.: 12 45 34. Obsah Strana. 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3

Zkoušečka napětí VC-58. Obj. č.: 12 45 34. Obsah Strana. 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3 Obsah Strana 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3 3. Bezpečnostní předpisy...4 4. Součásti zkoušečky...5 Zkoušečka napětí VC-58 5. Vložení (výměna) baterií...6 Signalizace vybitých baterií ve zkoušečce...6

Více

Překlad z originálního dokumentu jako služba firmy DT&SHOP. SYMPRO. č. 6500-0000. Návod k obsluze

Překlad z originálního dokumentu jako služba firmy DT&SHOP. SYMPRO. č. 6500-0000. Návod k obsluze Překlad z originálního dokumentu jako služba firmy DT&SHOP. SYMPRO č. 6500-0000 Návod k obsluze ČESKY SYMPRO 6500-0000 Obsah Návod.....5 Symboly......5 Pokyny pro uživatele......6 Návod k obsluze 1.

Více

Návod k obsluze napájecích zdrojů SPECLINE OBSAH

Návod k obsluze napájecích zdrojů SPECLINE OBSAH OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 3 OBECNÉ INFORMACE... 3 VYUŽITÍ NAPÁJECÍHO ZDROJE... 3 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA NAPÁJECÍCH ZDROJŮ... 4 MONTÁŽ NAPÁJECÍHO ZDROJE S MODULEM ZÁLOŽNÍ BATERIE... 5 BEZPEČNOST PRÁCE -

Více

UT20B. Návod k obsluze

UT20B. Návod k obsluze UT20B Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

Elektromotor s kontrolkou LED

Elektromotor s kontrolkou LED NÁVOD K POUŽITÍ Elektromotor s kontrolkou LED VYROBENO V JAPONSKU Tento návod k použití si před použitím produktu pečlivě prostudujte a uložte jej pro případné použití v budoucnu. Bezpečnostní opatření

Více

AC50A. Klešťový měřící přístroj. Návod k obsluze

AC50A. Klešťový měřící přístroj. Návod k obsluze AC50A Klešťový měřící přístroj Návod k obsluze Obsah Klešťový měřící přístroj AC50A Úvod... 2 Obsah balení... 2 Přeprava a skladování... 2 Bezpečnost... 2 Správná obsluha... 3 Vlastnosti měřícího přístroje...

Více

ARTEMIS. Distributor: firma Dalap

ARTEMIS. Distributor: firma Dalap ARTEMIS Distributor: firma Dalap BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 1. Tento spotřebič není určen pro užívání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem

Více

PSU-S-12V/L-2A/5/PTC-TR-MC AWZ 255 v.2.2 CZ Stabilizovaný zdroj, lineární.

PSU-S-12V/L-2A/5/PTC-TR-MC AWZ 255 v.2.2 CZ Stabilizovaný zdroj, lineární. PSU-S-12V/L-2A/5/PTC-TR-MC AWZ 255 v.2.2 CZ Stabilizovaný zdroj, lineární. Vydání: 2. ze dne 25. 5. 2009 Nahrazuje vydání: 1. ze dne 30. 11. 2007 09102009 OBSAH: 1. Technický popis. 1.1. Obecný popis 1.2.

Více

VAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

VAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. VAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. 1. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA 1-1. Před použitím zkontrolujte

Více

Deli Plus 305.053 / 305054 V2/0611

Deli Plus 305.053 / 305054 V2/0611 Deli Plus 305.053 / 305054 V2/0611 CZ 1. Obecné informace 134 1.1 Informace týkající se návodu k obsluze 134 1.2 Vysvětlivky symbolů 134 1.3 Zodpovědnost výrobce a záruka 135 1.4 Ochrana autorských práv

Více

Příručka pro Obsluhu. 1024829 Rev. 00 (02-2006) *1024829*

Příručka pro Obsluhu. 1024829 Rev. 00 (02-2006) *1024829* 2370 Příručka pro Obsluhu Č. modelu: M23702004-230V/50HZ M23702094-230V/50HZ U.K. 1010330-230V/240V/50HZ 1010331-220V/60HZ www.tennantco.com 1024829 Rev. 00 (02-2006) *1024829* OBSLUHA Tato příručka je

Více

Priux Home. Návod na instalaci oběhového čerpadla

Priux Home. Návod na instalaci oběhového čerpadla Priux Home Návod na instalaci oběhového čerpadla 1 2 3 1. základní rozměry oběhového čerpadla 1.1 Možnosti natočení vrchního ovládacího panelu 1.2 Připojení napájení s konektorem SALMSON 4 Obecné informace

Více

Návod k použití Bezpečnostní spínač TP...

Návod k použití Bezpečnostní spínač TP... Používání výrobku v souladu s jeo určením Bezpečnostní spínače konstrukční řady TP jsou blokovací zařízení s jištěním ocrannéo krytu (konstrukční provedení 2). Aktuátor má nízkou úroveň kódování. Ve spojení

Více

Při jízdě doporučujeme používání bezpečnostní přilby stejně tak, jako na klasickém jízdním kole.

Při jízdě doporučujeme používání bezpečnostní přilby stejně tak, jako na klasickém jízdním kole. Mějte, prosím, na paměti, že celý systém a především jeho baterie vyžaduje pravidelnou údržbu a vhodné skladování. Před použitím si prosím přečtěte pečlivě tento uživatelský manuál. V případě nevhodného

Více

Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě!

Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! 200054 V6/0914 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! 1. Obecné informace... 156 1.1

Více

Návod k montáži a obsluze. Wilo-TOP-S / TOP-SD TOP-Z TOP-D. Technické změny vyhrazeny!

Návod k montáži a obsluze. Wilo-TOP-S / TOP-SD TOP-Z TOP-D. Technické změny vyhrazeny! Návod k montáži a obsluze Wilo-TOP-S / TOP-SD TOP-Z TOP-D 2 048 507-D / 0402 Technické změny vyhrazeny! Návod k montáži a obsluze 1 (22) Obsah 1 Všeobecné informace...2 2 Bezpečnostní pokyny...5 3 Přeprava

Více

PROTECO. svařovací INVERTOR MMA-11-160 PROTECO 51.11-MMA-11-160

PROTECO. svařovací INVERTOR MMA-11-160 PROTECO 51.11-MMA-11-160 svařovací INVERTOR MMA-11-160 PROTECO 51.11-MMA-11-160 Označení na přístroji Vysvětlení symbolů. V tomto návodu nebo na přístroji jsou použity následující symboly: Bezpečnost produktu Výstraha Příkaz Před

Více

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Informace o bezpečnosti 1.1 Přípravy před použitím 1.2 Během používání 1.3 Bezpečnostní symboly 1.4 Údržba 2. Popis 2.1 Přední panel 2.2 Tlačítka a funkce 3. Specifikace 3.1 Obecná specifikace

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze CZ Návod k montáži a obsluze Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 5 Obr. 4 1 Všeobecné informace Montáž a uvedení do provozu smí provádět pouze autorizovaný personál! 1.1 Účel použití Elektronický řídící a kontrolní

Více

NABÍJECÍ ZDROJ STARLINE GV STCB20

NABÍJECÍ ZDROJ STARLINE GV STCB20 NÁVOD K OBSLUZE NABÍJECÍ ZDROJ STARLINE GV STCB20 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení výrobku od firmy Auto Kelly, a.s. Věříme, že budete s naším výrobkem plně spokojeni a že nám zachováte Vaši

Více

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO VENTILÁTOR Jmenovité napětí 220-240V, 50Hz PROSÍM PŘED POUŽITÍM PRODUKTU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY INSTRUKCE VAROVÁNÍ aby se snížilo riziko vzniku

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu SANItech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu RADA OUTLOOK SENZORY Koncept ekotech návod na montáž, obsluhu

Více

11047505 / 05.2014. Návod k montáži a provozu HIB-Pro ČESKY

11047505 / 05.2014. Návod k montáži a provozu HIB-Pro ČESKY 11047505 / 05.2014 CS Návod k montáži a provozu HIB-Pro ČESKY Obsah 1 K tomuto návodu...2 1.1 Použité výstražné pokyny...2 2.1 Řádné používání...2 2.2 Kvalifikace personálu...2 2.3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Návod k použití. Chladící skříň prosklené dveře RD 320 LG

Návod k použití. Chladící skříň prosklené dveře RD 320 LG Návod k použití Chladící skříň prosklené dveře RD 320 LG Vážení zákazníci, děkujeme, že jste zakoupili výrobek značky NORDline. Přejeme Vám, abyste byli se zakoupeným přístrojem plně spokojeni. Předkládáme

Více

Návod k montáži a obsluze. Spínací přístroj pro automatické ovládání čerpadel. Typ SK 530 503 045 191 / 9202. Technické změny vyhrazeny!

Návod k montáži a obsluze. Spínací přístroj pro automatické ovládání čerpadel. Typ SK 530 503 045 191 / 9202. Technické změny vyhrazeny! Spínací přístroj pro automatické ovládání čerpadel Typ SK 530 503 045 191 / 9202 Technické změny vyhrazeny! Obsah 1 Všeobecné informace 1.1 Použití 1.2 Údaje o výrobku 2 Bezpečnostní pokyny 2.1 Označování

Více

A100155 / 5,5L A100265 / 6,5L V8/1014

A100155 / 5,5L A100265 / 6,5L V8/1014 A100155 / 5,5L A100265 / 6,5L V8/1014 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! 1. Obecné

Více

Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka

Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Part. LE05261AC-11/13-01 GF Niky S 1-1.5-2-3 kva CZ CZ 3 2 Niky S 1-1.5-2-3 kva OBSAH 1 Úvod 4 2 Podmínky použití 4 3 Instalace 5 4 Ovládání

Více

Řídící tlakové jednotky HYDROSTAB a HYDROGUARD

Řídící tlakové jednotky HYDROSTAB a HYDROGUARD Řídící tlakové jednotky HYDROSTAB a HYDROGUARD Návod k montáži a obsluze PROHLÁŠENÍ O SHODĚ V souladu s nařízením následujících evropských směrnic: - Směrnice pro stroje: 2006/42/EC - Směrnice pro nízké

Více

Fademaster 16. Objednací číslo 50406

Fademaster 16. Objednací číslo 50406 Fademaster 16 Objednací číslo 50406 Gratulujeme! Koupili jste si skvělý a inovativní výrobek značky Showtec. Showtec Fademaster 16rozvášní každou akci. Ať chcete jednoduchou akci stylu "plug&play" nebo

Více

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Německo Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Německo Fax: +49 (0) 5258 971-120 200069 V1/0615 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Obsah 1. Bezpečnost... 178 1.1 Bezpečnostní pokyny... 178 1.2 Informace týkající se návodu k obsluze... 180 1.3 Zdroje nebezpečí... 181 1.4

Více

12.4.2007 1 z 16 5410.296.00

12.4.2007 1 z 16 5410.296.00 12.4.2007 1 z 16 5410.296.00 A E ROZMĚRY PŘÍSTTROJE A UMÍSTĚNÍ PŘÍVODŮ připojení vody Ø 12 mm připojovací svorka pro přívod elektrického proudu 12.4.2007 2 z 16 5410.296.00 OVLÁDACÍ KOHOUT PRO NAPLŇOVÁNÍ

Více

Návod k obsluze Technické informace o produktu TPI 650 CS Pneumaticky ovládaná kombinace spojky s brzdou Konstrukční řada 406

Návod k obsluze Technické informace o produktu TPI 650 CS Pneumaticky ovládaná kombinace spojky s brzdou Konstrukční řada 406 Návod k obsluze Technické informace o produktu Pneumaticky ovládaná kombinace spojky s brzdou Konstrukční řada 406 Obsah 1. Bezpečnostní pokyny 2 2. Technické údaje 4 3. Doprava, balení 5 4. Návod k montáži

Více

Česky. Blahopřejeme vám! Rádi bychom vám poděkovali

Česky. Blahopřejeme vám! Rádi bychom vám poděkovali Blahopřejeme vám! Rádi bychom vám poděkovali za zakoupení této tlakové myčky. Dokázali jste, že nepřijímáte kompromisy: chcete to nejlepší. Připravili jsme pro vás tento návod, který vám umožní maximálně

Více

Digitální ampérmetr s kleštěmi. číslo výrobku: 05102128

Digitální ampérmetr s kleštěmi. číslo výrobku: 05102128 Digitální ampérmetr s kleštěmi číslo výrobku: 05102128 NÁVOD K OBSLUZE 1. VŠEOBECNÉ POKYNY Tento výrobek splňuje určení dle IEC / EN 61010-1 o bezpečnosti elektronických měřících zařízení a měřících kleští

Více

Návod k obsluze Kompaktní váha

Návod k obsluze Kompaktní váha KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Návod k obsluze Kompaktní váha KERN FOB-S Verze 1.1

Více

Čerpadlo pro hluboké studny BTBP100-4-2.2

Čerpadlo pro hluboké studny BTBP100-4-2.2 Verze 1.1 česká Čerpadlo pro hluboké studny BTBP100-4-2.2 Provozní návod Číslo artiklu: 27805 OBSAH VÝKONOVÝ DIAGRAM Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Wilo-Control EC Drain 1x4,0

Wilo-Control EC Drain 1x4,0 Návod k montáži a obsluze EC Drain 1x4,0/ 21.03./27.04.05 Wilo-Control EC Drain 1x4,0 2523497 / 0503 Technické změny vyhrazeny! WILO AG Nortkirchenstraße 100 D-44263 Dortmund Tel. (0231) 41 02-0 Telex

Více

Návod k obsluze. Kod zboží: 35 900 ÚVOD :

Návod k obsluze. Kod zboží: 35 900 ÚVOD : Návod k obsluze Kod zboží: 35 900 ÚVOD : Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup nabíječky olověných akumulátorů.tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Mezní hodnoty měření... 3 2. Bezpečnostní informace... 3 3. Funkce... 5 4. Popis měřícího přístroje... 6 5. Specifikace... 7 6. Měření

Více

Sombra vestavný modul. Návod k obsluze

Sombra vestavný modul. Návod k obsluze Sombra vestavný modul cz Návod k obsluze Vážení zákazníci, děkujeme, že jste si vybrali odsavač par GUTMANN. Před prvním použitím si prosím pozorně přečtěte následující informace a vysvětlení o správném

Více

Návod k použití obsahuje 9 kapitol, kdy každá se věnuje specifickému tématu. Dodatky na závěr návodu k použití jsou doplněním těchto kapitol.

Návod k použití obsahuje 9 kapitol, kdy každá se věnuje specifickému tématu. Dodatky na závěr návodu k použití jsou doplněním těchto kapitol. KAPITOLA 1: ÚVOD 1.1 Jak pracovat s návodem k použití Návod k použití, který držíte v rukou obsahuje informace o použití, instalaci a údržbě vibrátorů A11 a A12, vyrobených firmou Zhermack S.p.A. Vibrátory

Více

Inspekční USB videosystém

Inspekční USB videosystém Inspekční USB videosystém Model: KC-361A Návod k obsluze KC361A Inspekční USB videosystém Model KC-361A Přehled Inspekční USB videosystém KC-361A je určen jako uživatelsky jednoduchý a ekonomický způsob

Více

Návod k použití. Násadce bez osvětlení HE-43 / HE-43 T. Kolénkové násadce bez osvětlení WE-56, WE-57, WE-66 WE-56 T, WE-57 T, WE-66 T

Návod k použití. Násadce bez osvětlení HE-43 / HE-43 T. Kolénkové násadce bez osvětlení WE-56, WE-57, WE-66 WE-56 T, WE-57 T, WE-66 T Návod k použití Násadce bez osvětlení HE-43 / HE-43 T Kolénkové násadce bez osvětlení WE-56, WE-57, WE-66 WE-56 T, WE-57 T, WE-66 T Obsah Symboly... 4 5 V návodu k použití (4), na násadci/kolénkovém násadci

Více

RU 24 NDT. Návod k použití 9000-608-26/30

RU 24 NDT. Návod k použití 9000-608-26/30 RU 24 NDT Návod k použití CZ 9000-608-26/30 CZ 2 9000-608-26/30 2016/06/06 Obsah Důležité informace 1. Obecné informace...4 1.1 Směrnice...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Likvidace přístroje...4 1.5 Použití

Více

SmartFan X. Návod k montáži a použití

SmartFan X. Návod k montáži a použití SmartFan X getair GmbH & Co. KG Krefelder Straße 670 41066 Mönchengladbach Německo E-mail: info@getair.eu Web: www.getair.eu V 1.1 Obsah Český 1. Všeobecné pokyny... 4 2. Příprava k montáži... 5 3. Montáž...

Více

UT50D. Návod k obsluze

UT50D. Návod k obsluze UT50D Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro uživatele

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro uživatele MIKROVLNNÁ TROUBA Model: BM1240AX Příručka pro uživatele Tyto pokyny si pečlivě přečtěte dříve, než budete mikrovlnnou troubu instalovat a používat. Do místa níže zapište VÝROBNÍ Č., které najdete na štítku

Více

GIR 230 Pt Verze 1.1

GIR 230 Pt Verze 1.1 E33.0.11.6B-00c zapojení a návod k obsluze GIR 230 Pt strana 1 z 14 Zapojení a návod k obsluze GIR 230 Pt Verze 1.1 GREISINGER electronic GmbH E33.0.11.6B-00c zapojení a návod k obsluze GIR 230 Pt strana

Více

ISIS RECOVER HR-A-03, HR-A-05. Návod CZ INSTALACE

ISIS RECOVER HR-A-03, HR-A-05. Návod CZ INSTALACE CZ ISIS RECOVER HR-A-03, HR-A-05 Návod CZ INSTALACE 3 1. NEŽ ZAČNETE 2. VYBALENÍ 1. NEŽ ZAČNETE 2. VYBALENÍ Pro lepší orientaci v návodu jsou v textu použity symboly. Následující tabulka uvádí jejich vyobrazení

Více

Číslicový multimetr AX-572. Návod k obsluze

Číslicový multimetr AX-572. Návod k obsluze Číslicový multimetr AX-572 Návod k obsluze 1. ÚVOD AX-572 je stabilní multimetr se zobrazovačem LCD 40 mm a bateriovým napájením. Umožňuje měření napětí DC a AC, proudu DC a AC, odporu, kapacity, teploty,

Více

Nabíječka akumulátorů BBLG30

Nabíječka akumulátorů BBLG30 Verze 1.1 Nabíječka akumulátorů BBLG30 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 112 93 Označení výrobku: BBLG30 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

KDR 802 odsavač pilin a třísek

KDR 802 odsavač pilin a třísek odsavač pilin a třísek Návod k používání aktualizace 7/ 2010 objednávky elektronicky, telefonem a písemně na kontaktu www.kdr.cz ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s. Masarykova 16 517 50 Častolovice Czech Republic

Více

Použité harmonizované normy:

Použité harmonizované normy: Provozní návod na brusku jádrových vrtáků KBS Kaindl Schleiftechnik REILING GmbH Remchinger Str. 4 D-75203 KÖNIGSBACH - Stein Tel.:+49 7232 / 4001-0 Fax:+49 7232 / 4001-30 e-mail: info@kaindl-schleiftechnik.de

Více

Uživatelská příručka CPS600E

Uživatelská příručka CPS600E Uživatelská příručka CPS600E CyberPower Europe CyberPower Systems B.V. Flight Forum 3545, 5657DW Eindhoven, The Netherlands Tel: +31 (0)40 2348170 Fax: +31 (0)40 2340314 Website: http://eu.cyberpowersystems.com/

Více

E-CLICK AXIS NÁVOD K OBSLUZE MDS. Pečlivě si přečtěte před uvedením do provozu! Uschovejte pro další použití!

E-CLICK AXIS NÁVOD K OBSLUZE MDS. Pečlivě si přečtěte před uvedením do provozu! Uschovejte pro další použití! NÁVOD K OBSLUZE Pečlivě si přečtěte před uvedením do provozu! Uschovejte pro další použití! Tento návod k obsluze a montáži je součástí stroje. Dodavatelé nových a použitých strojů jsou povinni písemně

Více

Návod k instalaci a údržbě. Neutralizační zařízení NE 2.0 6 720 801 566-00.1T 6 720 802 066 (2011/12) CZ

Návod k instalaci a údržbě. Neutralizační zařízení NE 2.0 6 720 801 566-00.1T 6 720 802 066 (2011/12) CZ Návod k instalaci a údržbě Neutralizační zařízení NE.0 6 70 80 566-00.T 6 70 80 066 (0/) CZ Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny... 3. Použité symboly.................... 3. Bezpečnostní

Více

Register now! For your benefit Jetzt Registrieren und Profitieren! RTAC1 19POL. www.ewm-group.com. Návody k obsluze.

Register now! For your benefit Jetzt Registrieren und Profitieren! RTAC1 19POL. www.ewm-group.com. Návody k obsluze. Návody k obsluze Dálkový ovladač RTAC1 19POL Dbejte na dodatkové systémové dokumenty! Register now! For your benefit Jetzt Registrieren und Profitieren! www.ewm-group.com * *Details for ewm-warranty www.ewm-group.com

Více

1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1. 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3

1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1. 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3 Obsah Strana Zkoušečka napětí model "2100-Beta" 1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3 3. Bezpečnostní předpisy...

Více

Návod k použití. Cooler. Servírovací chladič Typová řada 9192. Podstavný chladič / podpultový chladič Typová řada 9469

Návod k použití. Cooler. Servírovací chladič Typová řada 9192. Podstavný chladič / podpultový chladič Typová řada 9469 coffee wakes up the world Návod k použití Servírovací chladič Typová řada 9192 Podstavný chladič / podpultový chladič Typová řada 9469 Podstavný chladič Typová řada 9468 Servírovací chladič Typová řada

Více

Návod na montáž a použití regulátoru ZR10-D

Návod na montáž a použití regulátoru ZR10-D inventer jednoduše geniální větrání Návod na montáž a použití regulátoru ZR10-D Výhradní zastoupení pro ČR a SR Výrobce A-INVENT s.r.o. Öko-Haustechnik inventer GmbH Lipová 1000 Ortsstraße 4a, 07751 Löberschütz

Více

EURONAKUPY.CZ. Návod k použití

EURONAKUPY.CZ. Návod k použití Návod k použití Kávovar Fresh-Aroma-Perfect Deluxe BEEM červená Kávovar Fresh-Aroma-Perfect Superior BEEM černá Kávovar Fresh-Aroma-Perfect Deluxe BEEM stříbrná www.euronakupy.cz Strana 1 (celkem 1) www.euronakupy.cz

Více

DUSPOL digital LC. N Bruksanvisning. D Bedienungsanleitung. F Mode d emploi E Manuel de instrucciones. S Bruksanvisning

DUSPOL digital LC. N Bruksanvisning. D Bedienungsanleitung. F Mode d emploi E Manuel de instrucciones. S Bruksanvisning D Bedienungsanleitung Operating manual F Mode d emploi E Manuel de instrucciones Инструкция за експлоатация Návod k použití zkoušečky Käyttöohje Οδηγίες χρήσεως H Használati utasítás I Istruzioni per l

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS Komfortní zařízení na stahování a vytahování elektricky ovládaných markýz a rolet (žaluzií). Obj. č.: 61 81 03

Více

Návod k použití 300 / 600

Návod k použití 300 / 600 Návod k použití 300 / 600 Symboly W&H VAROVÁNÍ! (při nedodržení těchto pokynů může dojít ke zranění) POZOR! (při nedodržení těchto pokynů může dojít k poškození zařízení) Všeobecná vysvětlení, není zde

Více

KLEŠŤOVÉ MĚŘIDLO AX-7205 NÁVOD K OBSLUZE

KLEŠŤOVÉ MĚŘIDLO AX-7205 NÁVOD K OBSLUZE KLEŠŤOVÉ MĚŘIDLO AX-7205 NÁVOD K OBSLUZE Legenda k symbolům, které jsou použity v návodu k obsluze a na přístroji Varování! Potenciální nebezpečí postupujte podle návodu k obsluze. Pozor! Nebezpečné napětí.

Více

NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00

NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00 Akumulátorová vrtačka s nastavením příklepu Obj. č.: 82 76 81 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze! Jestliže

Více

St ol ní kot oučová pila

St ol ní kot oučová pila 1.1 St ol ní kot oučová pila Pr ovozní návod Čísl o artiklu: 276 02 OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Popis stroje

Více

Pinzeta R/C pro SMD NÁVOD K OBSLUZE

Pinzeta R/C pro SMD NÁVOD K OBSLUZE Pinzeta R/C pro SMD NÁVOD K OBSLUZE 1. OBECNÝ POPIS Pinzeta R/C pro SMD umožňuje rychlé přesné měření drobných součástek plošných spojů. Abyste mohli měřící přístroj využívat v plné míře, přečtěte si pozorně

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD Návod k použití model: 58271 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží

Více

Kryt s elektrickým krbem pro S 5004. Návod k použití Strana 2 Návod k montáži Strana 5. Je nutno mít při jízdě ve vozidle!

Kryt s elektrickým krbem pro S 5004. Návod k použití Strana 2 Návod k montáži Strana 5. Je nutno mít při jízdě ve vozidle! Kryt s elektrickým krbem pro S 5004 Návod k použití Strana 2 Návod k montáži Strana 5 Je nutno mít při jízdě ve vozidle! Kryt s elektrickým krbem pro S 5004 Obsah Použité symboly... 2 Dodatek k návodu

Více

VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ

VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ 547843 Datum vydání: 8.2.2013 1. OBSAH 1. OBSAH... 3 2. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2-12

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2-12 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2-12 73502_V6_11/09/2014 I II III 2 30 Nm 1 6 3 7 4 5 8 5 9 6 10 IV A Tloušťka L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H B plechu 0,3 mm 0,4 mm 0,5 mm 0,6 mm 0,7 mm 0,8 mm 0,9 mm 1 mm 1,1 mm 1,2 mm 1,3

Více

Werkzeugmaschinen. Návod k obsluze BSM 75 BSM 150

Werkzeugmaschinen. Návod k obsluze BSM 75 BSM 150 Werkzeugmaschinen Návod k obsluze BSM 75 BSM 50 Vážený zákazníku! Děkujeme, že jste se rozhodl pro tento kvalitní stroj společnosti FLOTT! Koupí tohoto výrobku společnosti FLOTT jste získali stroj, který

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. řada AOE. Vzduchová topná jednotka s elektrickým ohřívačem

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. řada AOE. Vzduchová topná jednotka s elektrickým ohřívačem UŽIVATELSKÝ MANUÁL řada AOE Vzduchová topná jednotka s elektrickým ohřívačem 2 OBSAH Bezpečnostní požadavky 3 Úvod 5 Použití 5 Obsah balení 5 Označení přístroje 5 Základní technické parametry 5 Konstrukce

Více

Uživatelská příručka a Instalační příručka. Pro instalatéra a uživatele. Uživatelská příručka a Instalační příručka VWZ MWT 150

Uživatelská příručka a Instalační příručka. Pro instalatéra a uživatele. Uživatelská příručka a Instalační příručka VWZ MWT 150 Uživatelská příručka a Instalační příručka Pro instalatéra a uživatele Uživatelská příručka a Instalační příručka VWZ MWT 50 CZ OBSH Bezpečnost... 2. Kvalifi kace uživatele...2.2 Použité symboly...2.3

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě 7 747 000 4 /000 CZ Pro odbornou firmu Návod k montáži a údržbě Neutralizační zařízení NE.0 Před zahájením montáže a údržby pozorně pročtěte Úvodem Přístroj odpovídá základním požadavkům příslušných norem

Více