ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ"

Transkript

1 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Studijní program: B2301 Strojní inženýrství Studijní zaměření: Strojírenská technologie-technologie obrábění BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Přesné obrábění vnějších válcových ploch z kompozitních materiálů Autor: Vedoucí práce: Ing. Miroslav Zetek, Ph.D. Akademický rok 2012/2013

2

3

4 PROHLÁŠENÍ O AUTORSTVÍ Předkládám tímto k posouzení a obhajobě bakalářskou práci zpracovanou na závěr studia na Fakultě strojní Západočeské univerzity v Plzni. Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracoval samostatně, s použitím odborné literatury a pramenů uvedených v seznamu, který je součástí této bakalářské práce. V Plzni dne: podpis autora AUTORSKÁ PRÁVA Podle Zákona o právu autorském. č.35/1965 Sb. (175/1996 Sb. ČR) 17 a Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. je využití a společenské uplatnění výsledků bakalářské práce, včetně uváděných vědeckých a výrobně-technických poznatků nebo jakékoliv nakládání s nimi možné pouze na základě autorské smlouvy za souhlasu autora a Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni.

5 PODĚKOVÁNÍ Tato bakalářská práce byla podpořena formou odborné konzultace Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci projektu č. CZ.1.07/2.3.00/ Popularizace výzkumu a vývoje ve strojním inženýrství a jeho výsledků (POPULÁR). Odborným konzultantem byl Ing. Miroslav Zetek, Ph.D., kterému děkuji za poskytnuté konzultace, kvalifikované rady a odbornou pomoc při sepisování této BP. Také bych rád poděkoval slečně Ing. Ivaně Česákové a panu Ing. Zdeňku Pošvářovi za cenné konzultace a neustálý kontakt při zpracovávání této práce.

6 ANOTAČNÍ LIST BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AUTOR Příjmení Mašek Jméno Otakar STUDIJNÍ OBOR 2301R016 - Strojírenská technologie technologie obrábění VEDOUCÍ PRÁCE PRACOVIŠTĚ Příjmení (včetně titulů) Ing. Zetek, Ph.D. ZČU - FST - KTO Jméno Miroslav DRUH PRÁCE DIPLOMOVÁ BAKALÁŘSKÁ Nehodící se škrtněte NÁZEV PRÁCE Přesné obrábění vnějších válcových ploch z kompozitních materiálů FAKULTA strojní KATEDRA KTO ROK ODEVZD POČET STRAN (A4 a ekvivalentů A4) CELKEM 72 TEXTOVÁ ČÁST 72 GRAFICKÁ ČÁST 0 STRUČNÝ POPIS KLÍČOVÁ SLOVA Tématem této bakalářské práce je rozbor současného stavu oblasti soustružení a broušení kompozitních materiálů, které mají polymerní matrici vyztuženou skelnými nebo uhlíkovými vlákny. Dále pak zvolení vhodné metodiky pro bezhroté pásové broušení. Kompozitní, matrice, CFRP, GFRP, vlákny, vyztužené, plasty, bezhroté.

7 SUMMARY OF BACHELOR SHEET AUTHOR Surname Mašek Name Otakar FIELD OF STUDY 2301R016 Manufacturing Processes Technology of Metal Cutting SUPERVISOR INSTITUTION Surname (Inclusive of Degrees) Ing. Zetek, Ph.D. ZČU - FST - KTO Name Miroslav TYPE OF WORK DIPLOMA BACHELOR Delete when not applicable TITLE OF THE WORK Precision Machining of External Cylindrical Surfaces from Composite Materiarls FACULTY Mechanical Engineering DEPARTMENT KTO SUBMITTED IN 2013 NUMBER OF PAGES (A4 and eq. A4) TOTALLY 72 TEXT PART 72 GRAPHICAL PART 0 BRIEF DESCRIPTION The subject of this bachelor thesis is to analyze the current state of turning and grinding materials from fibre reinforcement plastic. Then select appropriate methodology for centerless belt grinding. KEY WORDS Composite, matrix, CFRP, GFRP, fibre, reinforcement, plastic, centerless

8 OBSAH SEZNAM OBRÁZKŮ... 9 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ ÚVOD ROZBOR SOUČASNÉHO STAVU OBRÁBĚNÉ MATERIÁLY OBECNÁ PROBLEMATIKA OBRÁBĚNÍ Mechanismus vzniku třísky Ortogonální řezání polymerů Ortogonální řezání jednosměrných vláknových kompozitů SOUSTRUŽENÍ Úhel natočení vláken při soustružení Řezné materiály Porovnání obráběných materiálů Teploty při soustružení Kvalita povrchu Vliv orientace vláken na kvalitu povrchu Vliv řezných parametrů na kvalitu povrchu Ultrazvukové vibrační soustružení BROUŠENÍ Řezné síly Povrchová drsnost Bezhroté broušení Volba brusného nástroje NÁVRH VHODNÉ METODIKY OBRÁBĚNÍ VELIKOST ÚBĚRU MATERIÁLU KVALITA OBROBENÉHO POVRCHU ŘEZNÉ SÍLY POROVNÁNÍ BRUSNÝCH PÁSŮ GEOMETRICKÉ TOLERANCE ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ EXPERIMENTŮ ZÁVĚR ZDROJE SEZNAM PŘÍLOH

9 SEZNAM OBRÁZKŮ Obrázek 1: Synergické chování složek kompozitu [1] Obrázek 2: Úhel natočení vláken [5] Obrázek 3: Způsob oddělování materiálu: Typ I a II [5] Obrázek 4: Způsob oddělování materiálu: Typ III [5] Obrázek 5: Způsob oddělování materiálu: Typ IV a V [5] Obrázek 6: Mikrostruktura obrobeného povrchu CFRP [5] Obrázek 7: Jednotlivé typy odebrání materiálu pro různé úhly čela [5] Obrázek 8: Tvoření třísky [5] Obrázek 9: Úhel natočení vláken při soustružení Obrázek 10: Provedení řezné hrany [7] Obrázek 11: Opotřebení řezných materiálů [5] Obrázek 12: Závislost životnosti na řezné rychlosti [6] Obrázek 13: Závislost životnosti na řezné rychlosti Obrázek 14: Závislost životnosti povlakovaného a nepovlakovaného slinutého karbidu Obrázek 15: Životnost SK s povrchovou vrstvou z PCD v závislosti na řezné rychlosti při soustružení různých GFRP [6] Obrázek 16: Teplota na řezné hraně Obrázek 17: Vliv řezných parametrů na teplotu Obrázek 18: Úhel navinutí Obrázek 19: Závislost drsnosti na úhlu navinutí pro různé hodnoty posuvu Obrázek 20: Porovnání vlivu na drsnost Ra [10] Obrázek 21: Porovnání vlivu na drsnost R3z [10] Obrázek 22: Mechanismus ultrazvukového vibračního řezání - v c =řezná rychlost; f=frekvence vibrací; I T =dráha obrobku během jedné periody vibrace řezného nástroje [6] Obrázek 23: Porovnání vibračního a konvenčního soustružení [6] Obrázek 24: Mikroskopické snímky povrchu [6] Obrázek 25: Úhel natočení vláken [8] Obrázek 26: Vnikání brusného zrna do materiálu [12] Obrázek 27: Pásové broušení [12] Obrázek 28: Ukázka opotřebení [12] Obrázek 29: Závislost horizontální brusné síly na úhlu orientace vláken [11] Obrázek 30: Závislost vertikální brusné síly na úhlu orientace vláken [11] Obrázek 31: Módy zatěžování [13] Obrázek 32: Odebírání materiálu při θ = Obrázek 33: Odebírání materiálu při θ = Obrázek 34: Odebírání materiálu při θ = Obrázek 35: Vertikální brusná síla v závislosti na hloubce řezu [14] Obrázek 36: Horizontální brusná síla v závislosti na hloubce řezu [14] Obrázek 37: Vliv úhlu orientace vláken na drsnost [11] Obrázek 38: Schéma odebírání materiálu s orientací vláken θ > 90 [11] Obrázek 39: Struktura povrchu pro velmi malé hloubky řezu při θ = 90 [11] Obrázek 40: Hloubka řezu 20 μm, (a) θ = 0, (b) θ = 150 [11] Obrázek 41: θ = 90, (a) hloubka řezu 20 μm (b) hloubka řezu 50 μm [11] Obrázek 42: Broušení v různých vrstvách vicesměrného kompozitu [14] Obrázek 43: Porovnání drsnosti pro jedno a vícesměrné kompozity [14] Obrázek 44: Schéma bezhrotého broušení-boční pohled [15]

10 Obrázek 45: Schéma bezhrotého broušení- čelní pohled [15] Obrázek 46: Bezhroté obrábění pro h=0 [16] Obrázek 47: Určení zrnitosti [18] Obrázek 48: Struktura brusného kotouče [18] Obrázek 49: Pórovitost pro jednotlivé struktury kotouče [18] Obrázek 50:Porovnání značení zrnitosti SMIRKU a TRIZACTU [20] Obrázek 51: Typické pyramidy pro brusný pás Trizact [21] Obrázek 52: Typická trojúhelníková zrna brusného pásu Cubitron [22] Obrázek 53: Porovnání tepelného ovlivnění obrobku [22] Obrázek 54: Bezhrotá bruska - popis stroje Obrázek 55: Schéma měření Obrázek 56: Porovnání velikosti úběru Obrázek 57: Porovnání hodnot drsnosti Rz Obrázek 58: Porovnání řezných sil Obrázek 59: Neopotřebený pás Trizact Obrázek 60: Opotřebený brusný pás Trizact Obrázek 61: Opotřebení brusného pásu SX373 P

11 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ Zkratky použité v textu FRP GFRP CFRP VB PCD CBN SK f I T Vlákny vyztužené plasty (Fiber reinforced plastic) Plast vyztužený skelnými vlákny (Glass fiber reinforced plastic) Plast vyztužený uhlíkovými (Carbon fiber reinforced plastic) Hodnota opotřebení břitu Polykrystalický diamant Kubický nitrid bóru Slinutý karbid Frekvence vibrací Dráha obrobku během jedné periody vibrace řezného nástroje Symboly použité v textu θ Úhel orientace vláken [ ] F Síla [N] γ o Úhel čela [ ] ω Úhel navinutí [ ] Ra Střední aritmetická úchylka profilu [µm] Rsm Průměrná šířka profilu [µm] R 3 z Základní hloubka drsnosti [µm] Rz Maximální výška profilu [µm] Rt Průměrná výška profilu [µm] Rp Největší výška výstupku [µm] Rq Průměrná kvadratická úchylka posuzovaného profilu [µm] R 10 z Výška nerovností z deseti bodů [µm] h Výška [mm] a emin Minimální tloušťka třísky [mm] v c Řezná rychlost [m/min] α Úhel naklonění [ ]

12 1 Úvod V současné době můžeme pozorovat nový trend nahrazování materiálů novými moderními materiály, například právě kompozitními materiály. Jejich využití je výhodné, protože mají vynikající mechanické vlastnosti při malé hmotnosti. Dříve byly tyto materiály používány spíše pro speciální aplikace, například v leteckém průmyslu, vzhledem k vyšší ceně materiálu. Vyráběly se přímo v požadovaných tvarech a obrábění nebylo potřeba. Postupem doby je ale jejich použití čím dál častější, protože kombinace lehké a přitom velmi pevné konstrukce je velmi výhodná. Vhodné uplatnění nacházejí například jako materiál pro rámy robotů díky výborné tuhosti a opět malé hmotnosti. Směr vývoje v automobilovém průmyslu také napovídá, že se bude poměr využití kompozitních materiálů oproti jiným materiálům neustále zvyšovat. Díky tomu vzniká i požadavek na zvýšenou přesnost výrobků, kterou lze dosáhnout jedině obráběním. Existuje velké množství různých druhů kompozitních materiálů. Obrábění těchto materiálů je proto velmi rozsáhlá problematika a nelze určit obecná pravidla pro všechny materiály vzhledem k veliké odlišnosti jednotlivých materiálů. Tato práce je proto zaměřena pouze na obrábění vlákny vyztužených plastů. Konkrétně na obrábění vnějších válcových ploch těchto materiálů s důrazem na výslednou přesnost a kvalitu povrchu. Důvodem je mimo jiné spolupráce s firmou Compo Tech PLUS s.r.o., která se výrobou a obráběním těchto materiálů zabývá. Vnější válcové plochy lze obrábět především soustružením a broušením. Cílem této práce je rozbor současného stavu obrábění vláknově vyztužených plastů právě těmito technologiemi. Pro ně je porovnávána vhodnost jednotlivých nástrojů a vliv řezných a dalších parametrů na výsledek obrábění. V práci jsou rovněž sledovány různé vlastnosti kompozitních materiálů a jejich vliv na obrábění. Práce si zároveň klade za cíl určit vhodnou metodiku obrábění pro konkrétní situaci firmy Compo Tech PLUS s.r.o. Ta bude určována zejména podle zkušeností zaměstnanců této firmy a experimentálně

13 2 Rozbor současného stavu 2.1 Obráběné materiály Kompozitní materiály jsou heterogenní materiály složené ze dvou nebo více fází. Tyto fáze se od sebe liší svými mechanickými, fyzikálními a chemickými vlastnostmi. Kompozitní materiály se vyrábějí mechanickým mísením jednotlivých složek. Jsou charakteristické tím, že jejich vlastnosti jsou lepší oproti poměrnému sečtení vlastností jednotlivých složek. Tato vlastnost se označuje jako tzv. synergismus. [1] Obrázek 1: Synergické chování složek kompozitu [1] Kompozitní materiály mají obvykle jednu spojitou fázi, tu nazýváme matrice. Další fáze bývá nespojitá, tu nazýváme výztuž. Materiály používané pro matrici: [2] pryskyřice, polymery: -reaktoplasty (PET - polyestery, EP - epoxidy, PIM - polyimidy, bismaleimidy) -termoplasty (PP - polypropylény, PA - polyamidy, PEEK - polyéter éterketony, PC - polykarbonáty) -kaučuky (kordy) silikáty (sklo, cement, keramika) kovy (zejména hliník a jeho slitiny) Materiály používané pro výztuž: [2] přírodní (bavlna, sisal, juta, celulóza) anorganická (skelná, uhlíková, kovová, bórová, SiC)

14 organická (aramidy - Kevlar, polyimidy) Podle prostorového uspořádání vyztužujících vláken můžeme klasifikovat kompozitní materiály takto: [2] jednosměrné (vlákna jsou orientována v jednom směru): - krátkovláknové (poměr délky vlákna k jeho průměru je menší než 100) - dlouhovláknové (poměr vlákna k jeho průměru je větší než 100 nebo je délka stejná jako délka dílce) * prepregy (nevytvrzenou pryskyřicí proimpregnované vrstvy vláken ve tvaru tenkých pásů různé šířky) * tažené profily (tyčovina) mnohosměrné (vlákna jsou náhodně nebo pravidelně orientována dvěma či více směry): - krátkovláknové - dlouhovláknové * lamináty (střídání vrstev jednosměrných kompozitů se stejnými nebo různými vzájemnými orientacemi výztuže) * lamináty s tkanou výztuží (vlákna jsou před prosycením pryskyřicí utkána běžnými nebo speciálními textilními technologiemi) * lamináty s netkanou výztuží (vlákna jsou zpracována do roun, aniž by byla tkána) tažené profily (komplikovanější tvary s kombinací vyztužujících vláken) Tabulka 1: Porovnání vlastností vybraných kovových materiálů a vláknově vyztužených plastů [2] Materiál Modul Mez Objemový Měrný Měrná Hustota ρ pružnosti v pevnosti v podíl vláken [g/cm 3 modul pevnost ] tahu E tahu Rm V f (E/ρ) (Rm/ρ) [GPa] [GPa] Měkká ocel 7, ,45-0,83 26,9 0,058-0,106 Hliník 2024-T4 2,7 73 0, ,15 E-sklo / epoxid 57 1,97 21,5 0,57 10,9 0,29 Kevlar 59 / epoxid 60 1,4 40 0,65 28,6 0,46 Uhlík / epoxid 58 1, ,38 53,9 0,25 Bór / epoxid , ,19 Kompozitní materiály jsou specifické především pro svojí malou hmotnost a vysokou pevnost. Porovnání vlastností vybraných kovových materiálů s vlákny, která vyztužují kompozitní materiál, je vidět v tabulce 1. Protože je potřeba přistupovat ke každé skupině kompozitních materiálů odděleně, vzhledem k jejich velmi rozdílným vlastnostem, je práce zaměřena pouze na obrábění vlákny vyztužených polymerů (FRP) s dlouhými uhlíkovými nebo skelnými vlákny

15 2.2 Obecná problematika obrábění Obrábění kompozitních materiálů je velice odlišné od běžného obrábění kovů a jejich slitin díky jejich rozdílným fyzikálním vlastnostem a vzhledem k jejich nehomogenitě a silné anizotropii. Během obrábění kompozitních materiálů je nástroj velmi silně opotřebováván, zejména abrazivně. To způsobují mechanické vlastnosti výztuže. Z tohoto důvodu je doporučeno používat nástroje z tvrdých a otěruvzdorných materiálů, jako je například slinutý karbid, cermety, řezná keramika a především polykrystalický diamant, případně polykrystalický nitrid bóru. Díky různé orientaci vláken je materiál silně anizotropní. Problematický je také odvod tepla z místa řezu. Je to zapříčiněno především vlastnostmi matrice. Ta velmi špatně vede vzniklé teplo a usazuje se na nástroji. Porovnání odvádění tepla při obrábění kompozitních materiálů a oceli je vidět v tabulce 3. [2] Tabulka 2: Odvod tepla při obrábění kompozitních materiálů ve srovnání s ocelí [%] [2] Odvod tepla Ocel Termoplast Reaktoplast FRP Třískou Obrobkem Nástrojem Prostředím (3 5)% Při suchém prostředí FRP- kompozity vyztužené uhlíkovými nebo skelnými vlákny Při obrábění kompozitních materiálů nevznikají běžné plynulé třísky, ale břit odlamuje materiál, vzniká prach a jemné měkké částečky. Tento prach a částečky musí být odsáty z místa řezu. Proto musí být obráběcí stroj vybaven odsávacím zařízením. Problémem při obrábění je také to, že nelze většinou použít chladicí kapalinu. Především chlazení olejovými emulzemi je nepřípustné, z důvodu nasákavosti. Někdy je možné použít vodu nebo ve vodě rozpustné chladicí kapaliny. [4] Mechanismus vzniku třísky Základní principy tvorby třísky se zkoumají při ortogonálním řezání. Zkoumá se tvar a velikost třísky, smykové napětí, deformace třísky, třecí podmínky, řezné síly a teplota v místě řezu. Mechanismy tvoření třísky při obrábění kovů byly již dopodrobna prozkoumány. Obrábění kovů je natolik prozkoumáno, že je možnost většinu věcí předvídat. Obrábění kompozitních materiálů je ale velmi odlišné, především díky nehomogenitě materiálu. Proto se zkušenosti s obráběním kovů dají aplikovat velmi omezeně. [5] Ortogonální řezání polymerů Pro lepší představu o obrábění se zaměřím nejprve pouze na obrábění polymerů, ze kterých je vytvořena matrice. Přesto, že polymery kladou velmi malý řezný odpor, způsobují několik problémů s obráběním. Hlavní problém je zapříčiněn velmi malou tepelnou vodivostí. Proto je z místa řezu špatně odváděno teplo. Polymerní matrice může být reaktoplastická nebo termoplastická. Vlastnosti těchto dvou typů matrice je velmi odlišné. Reaktoplast se vyznačuje křehkým chováním s malým napětím lomu. Naproti tomu termoplast vykazuje

16 plastické chování. Vzhledem k viskóznímu chování je velikost deformace, při které dojde k porušení soudržnosti, velmi závislá na rychlosti působení zatížení. [5] Ortogonální řezání jednosměrných vláknových kompozitů Důležitý faktor při obrábění jednosměrných kompozitů je úhel orientace vláken, který je dán směrem vláken vzhledem ke směru řezu. Ustálený způsob určování tohoto úhlu je vidět na obrázku 2. Úhel se měří ve směru hodinových ručiček od směru řezu. Dalším faktorem ovlivňujícím tvorbu třísky je úhel čela. [5] Obrázek 2: Úhel natočení vláken [5] V závislosti na úhlu čela a na úhlu orientace vláken dochází k oddělování materiálů různým způsobem. Na obrázku 3(a) je zobrazen způsob oddělování materiálu, při kterém dochází k delaminaci vláken, tento způsob je označen jako Typ I. K oddělování třísky tímto způsobem dojde při obrábění materiálu s nulovým úhlem orientace vláken břitem s kladným úhlem čela. Pokud budeme tento materiál obrábět břitem se záporným úhlem čela, dojde k porušení materiálu vzpěrem. Tento způsob je označen jako Typ II a je ukázán na obr. 3(b). [5] Obrázek 3: Způsob oddělování materiálu: Typ I a II [5] Ke střihu vláken dojde při obrábění materiálu s úhlem orientace větším než 0 a menším než 90 pro kladný i záporný úhel čela. Lom skrz vlákna je doprovázen interlaminím lomem. K deformaci dochází i pod rovinou řezu. Poškození povrchu pod rovinou řezu bylo potvrzeno na mikroskopu. K odebírání materiálu může docházet kontinuálně - Typ III nebo nekontinuálně - Typ IV. V závislosti na množství interlaminární deformace dochází k posouvání jednotlivých vrstev po sobě a po čelu nástroje. Odebíraný materiál může držet pohromadě a díky tomu vzniká do jisté míry plynulá nebo článkovitá tříska. Míra toho, jak dlouho se bude tříska

17 plynule tvarovat před jejím odlomením, závisí na velikosti úhlu orientace vláken. Se zvětšujícím se úhlem orientace vláken se snižuje. S rostoucím úhlem orientace vláken roste napětí mezi vrstvami, což může vést k poškození vláknomatricového systému jak je vidět na obrázku 6(c). Vzhled obrobeného povrchu s typem deformace III a IV se výrazně liší od Typu I a II. Povrch je nepravidelný a konce vláken vyčnívají z povrchu. To je způsobeno tím, že k přetržení vláken dochází v různých místech - nad i pod rovinou řezu. [5] Obrázek 4: Způsob oddělování materiálu: Typ III [5] Při obrábění větších úhlů než 90 ( ) nástroj způsobí deformaci vláken vedoucí k delaminaci a interlaminární deformaci. Namáhaná vrstva je od sousední "odehnuta". Dojde k výraznému poškození vlákno-matricového systému pod rovinou řezu. Vytváří se větší elementární třísky. Tento způsob vzniku je označen jako Typ V. Tloušťka třísky je často větší než hloubka řezu, a proto může dojít k lomu pod rovinou řezu. Jakmile dojde k odlomení třísky, odehnutá předepnutá vrstva se vrátí do původní pozice. Při návratu do původní pozice je výrazně odírán hřbet nástroje. [5] Obrázek 5: Způsob oddělování materiálu: Typ IV a V [5] Na obrázku 6 jsou vidět mikroskopické snímky struktury materiálu pro jednotlivé typy odebírání materiálu. Snímky se liší úhlem orientace vláken. Pro mikroskopický snímek (a) je θ =0, pro (b) θ =90, pro (c) θ =90 a nakonec pro (d) θ =120. Tento kompozitní materiál je vyztužen uhlíkovými vlákny. Plocha byla obrobena nástrojem s úhlem čela γ =20 a hloubka řezu byla 0,1 mm. [5]

18 Obrázek 6: Mikrostruktura obrobeného povrchu CFRP [5] Tvorba třísky je tedy nejvíce ovlivněna úhlem orientace vláken a to mnohem více než úhlem čela. Na obrázku 7 je vidět účinek úhlu čela na způsob tvoření třísek pro různé orientace vláken. [5] Obrázek 7: Jednotlivé typy odebrání materiálu pro různé úhly čela [5] Pro větší kladný úhel čela bude vznik třísek plynulejší. Při obrábění materiálu s orientací vláken 90 nástrojem s větším kladným úhlem čela dojde k odebrání materiálu střihem a nedojde k výraznému lámání a ohýbání. Vlákno-matricový systém pod rovinou řezu bude méně narušen. Se zvyšujícím se úhlem čela roste celková kvalita obrobeného povrchu. Úhel hřbetu nemá vliv na tvoření třísky. Má ale vliv na výsledný povrch. Pokud je použit velký úhel hřbetu, pak stlačená vlákna "odskakují". Při malém úhlu čela dojde k zahlazení povrchu a "obroušení" vyčnívajících konců vláken. Vznikají vyšší normálové síly. Bude ale docházet k většímu opotřebení nástroje. Na obrázku 8 je vidět schéma procesu tvoření třísky. [5]

19 Obrázek 8: Tvoření třísky [5] 2.3 Soustružení Soustružení spolu s vrtáním, frézováním a řezáním patří mezi nejvýznamnějším technologie pro obrábění FRP. Soustružení se liší od frézování a řezání hlavně téměř konstantními záběrovými podmínkami. Tyto podmínky nejsou plně konstantní, protože matrice a vyztužující vlákna kladou různý odpor. Při obrábění FRP dochází ke kvazi-kontinuálnímu střihu. [6] Obrobitelnost FRP je určena fyzikálními vlastnostmi vláken a matrice, orientací vláken a poměrným zastoupením jednotlivých fází. Při obrábění skelných a uhlíkových vláken dochází ke křehkému lomu při ohybu na rozdíl od aramidových vláken. Jejich lom je houževnatý. Obrobitelnost je také rozdílná podle délky vláken výztuže. Výztuž s krátkými vlákny klade mnohem menší odpor oproti té s dlouhými vlákny. Při výběru řezného nástroje je potřeba věnovat pozornost možným mechanismům opotřebení. Pro FRP je hlavním mechanismem opotřebení abraze. Opotřebení nástrojů souvisí především s fyzikálními a mechanickými vlastnostmi kompozitních materiálů. Při obrábění skelných a uhlíkových vláken se nástroj opotřebovává především kvůli silně abrazivnímu chování. Oproti tomu při obrábění aramidových vláken je opotřebení dáno především nízkou tepelnou vodivostí a tvárným chováním. [6] K adhezivnímu opotřebení dochází, když se nanáší a usazuje na povrch nástrojů karbonizovaná nebo roztavená matrice. Mechanismy opotřebení jsou primárně závislé na fyzikálních a mechanických vlastnostech vlákno-matricových systémů. Rychlost opotřebení je výrazně závislá na obsahu vláken. Opotřebení čela je pouze menšího rozsahu oproti opotřebení hřbetu. Trhliny na hřbetu jsou hlavním výsledkem opotřebovávání. Jak bylo uvedeno dříve, je to způsobeno návratem předepnutého materiálu do původní pozice. Při

20 malém úhlu hřbetu bude docházet k velkému opotřebení, ale obrobený povrch bude mít lepší kvalitu. Je tedy třeba určit optimální úhel, který zajistí potřebnou kvalitu povrchu a zároveň nebude způsobovat přílišné opotřebení nástroje. Další omezující parametr je pevnost břitu. Velký úhel hřbetu a čela zeslabí břit. Pro hrubování lze tedy doporučit spíše větší úhel hřbetu a pro dokončení zvolit nástroj spíše s menším úhlem hřbetu. [6] Úhel natočení vláken při soustružení Úhel orientace vláken θ má velký vliv na druh třísky, řezné síly a výsledný povrch. Je definován jako úhel mezi směrem řezné rychlosti a směrem orientace vlákna ve směru hodinových ručiček, jak je vidět na obrázku 9. Při soustružení má vektor řezné rychlosti stále stejný směr. Úhel natočení vláken tedy záleží pouze na tom, jak jsou vlákna uspořádána na konkrétním obrobku. Obvyklé je navíjet vlákna ve dvou směrech. Absolutní hodnota úhlu se nemění, střídá se kladné a záporné znaménko úhlu orientace vláken pro jednotlivé vrstvy. [5] Obrázek 9: Úhel natočení vláken při soustružení

21 2.3.2 Řezné materiály Při obrábění kompozitních materiálů jsou na nástroj kladeny zvýšené nároky. Nástroj by měl mít především vysokou tvrdost, aby odolal abrazivnímu opotřebení. Musí být zároveň i pevný. V tabulce 3 jsou popsány některé vlastnosti řezných materiálů. [5] Tabulka 3: Vlastnosti řezných nástrojů [5] Materiál Ohybová pevnost [MPa] Pevnost v tlaku [MPa] Tvrdost HV30 Tvrdost Knoop [MPa] Tepelná vodivost [W/m. C] Al 2 O ,5 Al 2 O ,7 Al 2 O ,5 SiAlON SK (WC-Co, % Co) CBN PCD CVD Diamant Rychlořezné oceli Rychlořezné oceli nejsou prakticky vůbec používány, protože nemají dostatečnou tvrdost. Ta se při vysokých teplotách ještě více sníží metalurgickými změnami v materiálu. Proto nejsou při obrábění vlákny vyztužených kompozitů používány. [5] Slinuté karbidy wolframu Nástroje ze slinutého karbidu se skládají z tvrdých zrn, zejména karbidu wolframu spojených k sobě kovovým pojivem, kterým je nejčastěji kobalt. Vlastnosti výsledného materiálu závisí na podílu pojiva a tvrdé fáze. Dále také na velikosti zrn, která se pohybuje od 0,4 do 10 µm. Tato široká škála kombinací mikrostruktury poskytuje různé vlastnosti pro široký rozsah použití. Příklady chemického složení a vlastností karbidů wolframu jsou uvedeny v tabulce 4. Jedná se o slinuté karbidy s kobaltovým pojivem. Rozdílná je velikost zrna a obsah pojiva. Obecně platí, že se zvyšováním velikosti zrna se zvyšuje tvrdost a snižuje ohybová pevnost. Výjimku tvoří zrna menší než 1 μm, pro které tato závislost neplatí. Materiál se zrnitostí 0,7 μm má velmi vysokou tvrdost a zároveň největší ohybovou pevnost. Díky tomu je v porovnání s ostatními slinutými karbidy nejvhodnější pro obrábění kompozitních materiálů. [6]

22 Tabulka 4: Vlastnosti slinutých karbidů pro různé velikosti zrna [5] Klasifikace ISO rozděluje slinuté karbidy do třech skupin - P, M, K dle jejich použití. Každá skupina je dále rozdělena do podskupin, např.: K01, K10, K20 atd. Ve Spojených státech amerických je používána především C klasifikace. Ta rozděluje karbidy do skupin C1 až C8. Skupina P (C5-C8) je pro obrábění materiálů s plynulou třískou, jako jsou například uhlíkové oceli. Řezné síly jsou značně veliké, nejvíce se objevuje kráterové opotřebení čela. Skupina M (C5-C8) je používána pro obrábění materiálů s dlouhou nebo střední třískou, jako je tvárná litina nebo austenitické korozivzdorné oceli. Řezné síly jsou velké až střední. Mezi nejčastější opotřebení patří vylamování ostří. Skupina K (C1-C4) je pro obrábění neželezných kovů a nekovových materiálů, jako jsou polymery a kompozity z nich vytvořené. Obecně platí, že řezné síly jsou zde nízké a nejčastější forma opotřebení je abraze. Vzhledem k nehomogenní povaze kompozitních materiálů vykazují řezné síly značné kolísání, které způsobí, že řezný nástroj je opotřeben odštípáváním. Řezný nástroj musí být navíc ostrý, aby vytvořil kvalitní povrch. Proto jsou pro obrábění kompozitů nejvhodnější slinuté karbidy s velikostí zrna pod 1 μm. [5] Povlakované slinuté karbidy Pro zlepšení vlastností jsou slinuté karbidy povlakovány vrstvou o tloušťce několika mikrometrů. Díky tomu se zlepší odolnost proti opotřebení. Povlaky se mohou vytvořit metodou chemické depozice z plynné fáze (CVD) nebo modernější metodou fyzikální depozice z plynné fáze (PVD). Je možné vytvořit jednu nebo více vrstev povlaku například z TiC, TiN, TiCN a Al 2 O 3. Metodou CVD se nanáší povlak při vysokých teplotách ( C) oproti metodě PVD ( C). Díky menší teplotě není tolik ovlivněna struktura zrn povlakovaného slinutého karbidu. Metodou PVD je také vytvořena jemnější a houževnatější struktura. Další výhodou PVD je, že po nanesení zůstane v povlaku pnutí v tlaku oproti nevýhodnějšímu pnutí v tahu u CVD. Proto mají PVD povlaky vyšší pevnost TRS a vyšší odolnost proti vylamování než CVD. Nicméně přilnavost a odolnost proti opotřebení je lepší u CVD. Vzhledem k těmto protikladným vlastnostem jsou CVD povlaky obecně používanější při soustružení, zatímco PVD se používají tam, kde jsou velké řezné síly a je vyžadována odolnost proti vylamování. [6]

23 Tabulka 5: Vlastnosti některých řezných materiálů [5] Vlastnosti některých povlaků jsou uvedeny v tabulce 5. Na posledním řádku jsou pro porovnání uvedeny vlastnosti slinutých karbidů. Keramické povlaky mají vyšší tvrdost a jsou tepelně stabilnější než karbidy wolframu. Proto působí jako tepelná bariéra při obrábění vysokými řeznými rychlostmi. Povlaky je také výhodné použít vzhledem k tomu, že se díky nim zlepší odolnost proti opotřebení a tím životnost nástroje. Nejčastější formy opotřebení jsou vylamování a delaminace povlakové vrstvy. [5] Keramika Řezné keramické nástroje jsou obvykle založeny na slinutém korundu (Al 2 O 3 ). Ten je slinut při vysokých teplotách a tlacích. Keramické řezné nástroje mají nejvyšší tepelnou stabilitu mezi nástrojovými materiály a vykazují vynikající výkonnost při vysokorychlostním obrábění, kde jsou řezné teploty velmi vysoké. Nevýhodou je velmi malá tuhost a jsou náchylné k vylamování při vyšších řezných silách nebo při přerušovaném zatěžování. Keramické řezné nástroje jsou často vyráběny s negativní geometrií právě kvůli zvýšení pevnosti břitu. Keramické nástroje jsou také známé špatnou odolností vůči tepelnému šoku, díky jejich špatné tepelné vodivosti, což je další nevýhoda. Zlepšení pevnosti je dosaženo přidáním keramických materiálů, jako jsou TiC a ZrO 2. To má za následek zlepšení životnosti. Nicméně použití při obrábění kompozitních materiálů není příliš vhodné. Pro kvalitní povrch je dobrý pozitivní úhel čela, ale tím se u keramických nástrojů příliš sníží pevnost břitu. Dále mají nízkou odolnost proti opotřebovávání vylamováním. Při soustružení je možné jejich omezené využití, protože záběrové podmínky jsou téměř konstantní. [5] Polykrystalický diamant Diamant je nejtvrdší známý materiál. Má vysokou odolnost proti otěru. Poskytuje dobrou tepelnou vodivost a nízký koeficient tření. Aplikace monokrystalického krystalu diamantu jsou omezeny z důvodu náchylnosti k lomu a vysoké ceny. Proto je monokrystalický diamant používán jen na ultrapřesné obrábění například optických povrchů. [5] Polykrystalický diamant (PCD) je vyroben lisováním PCD a malého množství kovového pojiva, jako je například kobalt, při vysokých teplotách a tlacích. Tyto polotovary jsou poté řezány pomocí laseru nebo obrábění elektrickým výbojem na požadovaný tvar. Po zhotovení požadovaného tvaru jsou připájeny na podklad ze slinutého karbidu. Tloušťka PCD destičky tvořící ostří je menší než 1 mm. Výhodou PCD oproti monokrystalickým diamantům je vyšší

24 odolnost proti rázům a větší velikost nástroje. Oproti ostatním nástrojům jsou ovšem stále velmi drahé. Stojí běžně desetkrát více než běžné slinuté karbidy nebo keramické nástroje. Technologie slinování je drahá a řezání a broušení ostří je velmi obtížné. Proto jsou výrobní náklady tak vysoké. Pokud jsou ovšem použity za správných řezných podmínek, můžou být ekonomicky výhodné vzhledem k jejich životnosti a výkonnosti. Výkonnost je velmi závislá na velikosti zrn diamantu. Nástroje jsou vyráběny se zrny s velikostí od 2 do 30 µm. Lomová houževnatost a tvrdost se zvyšuje nárůstem velikosti zrna. Jemná zrna (2 až 5µm) poskytují dobrou odolnost proti otěru a velmi ostrou hranu ostří. Lze s nimi dosáhnout lepší kvality opracovávaného povrchu. Nástroj s jemnými zrny se používá pro středně abrazivní materiály jako je hliník a plasty. Střední třída (okolo 10µm) je univerzální variantou, která kombinuje výhody jemného a hrubého zrna. Používá se pro více abrazivní materiály, jako jsou například lamináty, keramika, hliník, skelná vlákna, guma, měď a uhlík. Nástroj s hrubými zrny (25-30µm) má vysokou rázovou houževnatost a snese větší zatížení. Vyznačuje se také delší životností. Používá se na vysoce abrazivní materiály (kompozity s podílem skelných vláken, hliníkové slitiny s podílem křemíku), přerušované řezy a hrubé obrábění. Nejlepší variantou pro soustružení kompozitních materiálů tedy bude nástroj s hrubou zrnitostí, protože se jedná o vysoce abrazivní materiál. Základní doporučení pro řeznou rychlost je m/min s provedením řezné hrany F, jak je vidět na obrázku 14. Obecně není nutné použít chlazení. Nesmí ale dojít k překročení teploty 600 C, protože při teplotách okolo 650 C dochází k přeměně diamantu na grafit. [5] [7] [8] Obrázek 10: Provedení řezné hrany [7] Polykrystalický kubický nitrid boru Polykrystalický kubický nitrid boru se vyrábí slinováním kubických krystalů bóru s keramickým či kovovým pojivem. Tvrdší řezný materiál než tento je pouze diamant. Tento materiál má velmi malou houževnatost, proto jsou nástroje z tohoto materiálu vyráběny s negativním úhlem čela. Díky tomu se zhorší kvalita obrobeného povrchu. Tyto nástroje nejsou vhodné pro obrábění nehomogenních materiálů a pro přerušované řezy. [5] Diamantem povlakované karbidy Povlaky jsou vytvořeny metodou CVD nebo PVD. Na nástroji je vytvořen film pouze PCD, to v podstatě znamená, že má lepší tvrdost a houževnatost než slinutý nástroj z PCD. Výhodou povlaků oproti slinutým PCD destičkám je nižší cena a možnost vytvořit tvarově složité nástroje. Největším problémem je špatná přilnavost povlaku na podklad. Tento problém se ještě zhoršuje u nástrojů při požadavku na ostrou hranu a malého úhlu břitu, který je

25 doporučen pro obrábění kompozitních materiálů. Při povlakování velmi ostrého břitu za vysokých teplot se snižuje jeho tuhost a zvyšuje se zbytkové tlakové pnutí v povlaku. Pro lepší přilnavost lze udělat řadu zlepšení. Například mechanické zdrsnění povrchu, chemické leptání kobaltového pojiva pro zlepšení nukleace diamantu, leptání karbidu wolframu pro zvýšení drsnosti a depozice přechodných vrstev. Tato vylepšení vedla ke značnému zlepšení životnosti diamantem povlakovaných karbidů. Přesto při obrábění dochází k delaminaci diamantové vrstvy, ovšem v omezené míře. Zároveň dochází k rovnoměrnému opotřebovávání vrstvy. [5] Porovnání řezných materiálů Na obrázku 11 jsou porovnány jednotlivé materiály a jejich opotřebení při soustružení kompozitního materiálu s polymerní matricí a uhlíkovými vlákny. Pokud u PCD nástroje nedojde k vylamování nebo k jejich prasknutí, má oproti ostatním daleko větší odolnost proti opotřebení. Po něm je materiálem s nejmenším opotřebením CBN a keramický nástroj Al 2 O 3 - ZrO 2. Slinuté karbidy povlakované i nepovlakované vykazují o hodně horší výsledky. [5] Obrázek 11: Opotřebení řezných materiálů [5] Nejčastější opotřebení je abraze a mikrotrhliny. Tvoření mikrotrhlin je zaviněno nehomogenitou materiálu, která způsobuje kolísání síly na špičce břitu. Obrobky z vláknových kompozitů jsou většinou vyráběny s minimálním přídavkem na obrábění. Proto obvykle není potřeba hrubovat. Díky tomu nevznikají tak velké řezné síly při obrábění. Při malé hloubce řezu je tedy většinou zamezeno vylamování a tvoření mikrotrhlin. Abrazivní opotřebení je zapříčiněno působením vláken. Aby se omezilo abrazivní opotřebovávání, je vhodné použít co nejtvrdší materiál. To jsou nástroje PCD a diamantem povlakované slinuté karbidy. Vývoj technologie povlakování slinutých karbidů povrchovou vrstvou, umožnil zvýšit přilnavost povrchové vrstvy k podkladu, a snížilo se tepelné ovlivnění podkladu. Ke zlepšení také dochází tříděním zrn karbidů tak, aby se snížil rozdíl v tepelné roztažnosti

26 Rozdílná tepelná roztažnost povrchové vrstvy a podkladu způsobuje po zahřátí vznik výrazného napětí v nástroji. Výrazného zlepšení je dosahováno také nanášením nanopovlaků. S postupným vývojem se povlakované karbidy stávají stále více ekonomicky výhodnější náhradou PCD nástrojů. Porovnání životnosti PCD, povlakovaných a nepovlakovaných slinutých karbidů je vidět na obrázku 12. Výhodnější použití povlakovaných SK oproti PCD může být zejména při menších řezných rychlostech, kdy rozdíl v životnosti není tak veliký. [5] Obrázek 12: Závislost životnosti na řezné rychlosti [6] Výhodnost použití PCD nástrojů s ohledem na životnost je vidět i z obrázku 13. Na něm je vidět srovnání karbidových a PCD nástrojů při soustružení CFRP s reaktoplastickou matricí. Při obrábění PCD nástroji mohou být použity opět vyšší řezné rychlosti. Při testech byla vzata v úvahu různá kritéria pro srovnání těchto dvou nástrojových materiálů. Při obrábění s karbidovým nástrojem bylo použito jako kritérium životnosti průměrné opotřebení hřbetu 0,2 mm, zatímco pro PCD nástroje byla vzata hodnota opotřebení pouze 0,1mm. Při použití stejné hodnoty opotřebení pro určení životnosti, byl celkový objem odebraný slinutým karbidem překonán PCD nástrojem 250 krát. [5]

27 Obrázek 13: Závislost životnosti na řezné rychlosti [6] Na obrázku 14 je zobrazeno porovnání mezi SK bez povlaku a SK s polykrystalickou diamantovou povrchovou vrstvou při soustružení kompozitních materiálů CFRP s termoplastickou matricí. Opotřebení během soustružení CFRP s nástrojem povlakovaným diamantem je charakteristické křehkým porušováním povlakové vrstvy. Řezná hrana se zaobluje. Vznikají ostré přechody mezi povlakovou a karbidovou vrstvou. Materiál nástroje podléhá abrazivnímu působení uhlíkových vláken. Nezávisle na řezných parametrech na nástroji zůstávají usazeniny z termoplastické matrice. Tyto usazeniny se tvoří na čele a na hřbetu nástroje, ale jsou pravidelně odstraňovány v průběhu soustružení. [5] Obrázek 14: Závislost životnosti povlakovaného a nepovlakovaného slinutého karbidu [6]

28 Životnost nástroje kromě materiálů ovlivňují také řezné podmínky. Největší vliv má řezná rychlost a posuv. Zvýšení tepelného namáhání na břitu je spojeno s nárůstem řezné rychlosti. Vzhledem k vysoké tepelné vodivosti vrstvy diamantu je možné vyšší tepelné zatížení, a proto je umožněno používat vyšší řezné rychlosti u slinutých karbidů s povrchovou vrstvou z polykrystalického diamantu oproti nepovlakovanému slinutému karbidu. [5] Dalším velice tvrdým materiálem je CBN. Ten je také oproti keramickým nástrojům daleko více tepelně vodivý, ovšem ne tolik jako PCD, jak je vidět v tabulce 3. Jak už bylo ale napsáno dříve, špatně snáší rázy způsobené nehomogenitou materiálu, a proto se většinou musí použít negativní geometrie ostří, která nevytvoří tak kvalitní povrch. [5] Nejvhodnějším materiálem je tedy slinutý diamant PCD, který je možné pro méně náročné aplikace nahradit levnějším slinutým karbidem s diamantovou povrchovou vrstvou

29 2.3.3 Porovnání obráběných materiálů Opotřebení nástroje při obrábění CFRP se výrazně liší od opotřebení nástrojů při obrábění GFRP. Při porovnání obrábění CFRP vznikají menší teploty oproti GFRP díky lepší vodivosti vláken. Proto může být využita vyšší řezná rychlost při soustružení CFRP. [5] Tabulka 6: Fyzikální a lomové charakteristiky vláken [3] Charakteristika Jednotka Skelné Uhlíkové Aramidové Hustota g/cm3 2,5 1,75 1,45 Tepelná vodivost W/mK 0,8 15 až 100 0,13 Charakter lomu Křehký křehký houževnatý Nezáleží jen na druhu vláken, ale i na objemovém podílu výztuže. Na obrázku 15 je vidět porovnání závislosti životnosti na řezné rychlosti pro GFRP s různým objemovým podílem výztuže (V f ). [6] Testované materiály: Označení Objemový podíl v % EPRU 5 55 EPR 8 45 UPM Obrázek 15: Životnost SK s povrchovou vrstvou z PCD v závislosti na řezné rychlosti při soustružení různých GFRP [6]

30 2.3.4 Teploty při soustružení Teplo se při obrábění odvádí nástrojem, třískou a obrobkem. Při zanedbání energie spotřebované na deformaci a lom materiálu je všechna energie přeměněna na tepelnou a rovná se součinu řezné rychlosti a řezné síly. Ke tření dochází na čele i na hřbetě nástroje. Teplo se zvyšuje s řeznou rychlostí, jak je zobrazeno na obrázku 16 a 17. [5] Obrázek 16: Teplota na řezné hraně [5] Řezné teploty jsou ovlivněny rovněž hloubkou řezu, rychlostí posuvu a materiálem nástroje a obrobku. Na obrázku 17 je vidět, že řezná teplota je přímo úměrná hloubce řezu a posuvu. Výraznější je ale vliv řezné rychlosti. [5] Obrázek 17: Vliv řezných parametrů na teplotu [5]

31 Podíl tepla absorbovaného třískou se zvyšuje společně s mírou rychlosti odrstraňování materiálu. Tu je výhodnější zvýšit spíše posuvem než řeznou rychlostí, protože tak se méně zvýší vznik tepla a více tepla se odvede třískou. [5] Část tepla odvedená obrobkem je závislá na materiálu obrobku, nástroje i řezných podmínkách. Uhlíková vlákna dokáží přenést větší množství tepla, jak bylo zmíněno výše. Díky tomu se více tepla odvede obrobkem než je tomu u GFRP. V případě nízké míry rychlosti odstraňování materiálu je teplo odváděné třískou stejné jako odváděné nástrojem. S narůstající mírou rychlosti odstraňování materiálu se zvyšuje podíl tepla odvedeného třískou. [5] Teploty při obrábění mohou být tak vysoké, že mohou způsobit tání nebo rozklad polymerní matrice. Vysoká teplota způsobuje i vyšší opotřebení nástrojů. Teplota nástrojů je nižší při použití řezného nástroje s vyšší tepelnou vodivostí. Porovnání je vidět na obrázku 16. [5] Pro různé nástroje byla nalezena přechodná rychlost, při které se stává nárůst teploty společně s řeznou rychlostí mnohem větší. Přechodná řezná rychlost je větší pro řezné materiály s lepší tepelnou vodivostí. To vysvětluje výbornou výkonnost PCD nástrojů. Obrobitelnost FRP je výrazně lepší při obrábění menší než přechodovou rychlostí. Tato přechodová rychlost je vyšší při obrábění CFRP než pro GFRP. Vyšší je také při použití materiálu s lepší tepelnou vodivostí, porovnání je vidět v tabulce. [5] Tabulka 7: Přechodová rychlost pro některé nástroje a materiály [5] Materiál obrobku Materiál nástroje Přechodová rychlost m/min CFRP TiC 300 GFRP TiC 60 GFRP slinutý karbid P

32 2.3.5 Kvalita povrchu Při obrábění kompozitních materiálů dochází k nežádoucím fyzikálním a chemickým jevům, které negativně ovlivňují kvalitu povrchu. Jedná se například o vytažení vláken ven z matrice, poškození vlákno-matricového systému, delaminace, tavení a dekompozice matrice. Tyto jevy závisí na řezných podmínkách, na orientaci vláken, materiálu vláken a matrice, geometrii nástroje i na tuhosti soustavy stroj-nástroj-obrobek. [5] K popsání kvality povrchu slouží parametry povrchové drsnosti Ra, Rt, Rp, Rz atd. Ty však nevypovídají o kvalitě povrchu úplně přesně. Zvláště u kompozitních materiálů je také potřeba vizuální a jiná kontrola, protože může být zničena vlákno-matricová struktura, mohou být vytažena vlákna nebo mohlo dojít k delaminaci. Parametr drsnosti je tedy základní ukazatel kvality povrchu, který je vhodný doplnit další kontrolou povrchu. Bylo zjištěno, že Ra a Rq jsou nejméně citlivé na zhoršenou kvalitu povrchu. Nejvhodnější jsou parametry Rz a R 10 z pro kontrolu plochy po obrábění nehomogenních matriálů jako jsou FRP. [5] Vliv orientace vláken na kvalitu povrchu Rotační vláknové kompozitní materiály jsou nejčastěji vyráběny navíjením vlákna prosyceného pryskyřicí na trn, ze kterého jsou následně sejmuty. Poté dojde k obrábění. Mohou být navíjeny pod různým úhlem. Úhel navíjení vlákna ω můžeme vidět na obrázku 18. V každé vrstvě je nejčastěji absolutní velikost úhlu stejná, pouze dochází ke střídání znaménka, které se pravidelně mění, tak jak je vlákno navíjeno z levého konce na pravý a opačně. Tento úhel můžeme změřit jako úhel mezi orientací vlákna a směrem osy obrobku. Hodnotu úhlu orientace vláken θ dostaneme podle následující rovnice: θ= 90 ω. [5] Obrázek 18: Úhel navinutí

33 Závislost parametru drsnosti na úhlu navíjení vlákna pro CFRP i GFRP je vidět na obrázku 19. Nejlepší drsnost je dosažena pro oba materiály při úhlu navíjení ω = 0, to znamená při úhlu orientace θ = 90. Nejhorší drsnost je pro CFRP při ω = 75 a pro GFRP při ω = 60. Drsnost povrchu je obecně lepší u CFRP než u GFRP. Je to z důvodu menší tepelné vodivosti uhlíkových vláken. Uhlíková vlákna mají také lepší přilnavost k matrici. [5] Obrázek 19: Závislost drsnosti na úhlu navinutí pro různé hodnoty posuvu [5] Vliv řezných parametrů na kvalitu povrchu Řezné parametry hrají klíčovou roli ve výsledné kvalitě povrchu. Na rozdíl od úhlu orientace vláken, který je většinou určen tak, aby co nejlépe odpovídal požadavkům kladeným na finální výrobek, mohou být řezné parametry určeny pouze tak, aby povrch byl kvalitní a obrábění bylo produktivní bez dalších omezení. V předchozí kapitole byl porovnán vliv orientace vláken na výslednou kvalitu povrchu. Na kvalitu povrchu po obrábění má ale také vliv metoda výroby obrobku. Při použití jiné metody výroby může být hodnota drsnosti odlišná i při použití stejných řezných podmínek. [10] V tabulkách 6 a 7 jsou vidět výsledky experimentu, při kterém byl porovnáván vliv řezných parametrů při obrábění kompozitních materiálů GFRP vyrobených dvěma různými metodami. Objemový podíl u obou trubek byl 65%. První obrobek byl vyroben navíjením předimpregnovaného vlákna pod úhlem ± 45 metodou "wet filament winding" (FW) - obrobek č. 1. Druhý obrobek byl vyroben metodou "hand lay-up" (HLU) - obrobek č. 2. Orientace vláken tohoto obrobku byla rovnoběžná s podélnou osou. Experimenty byly provedeny na trubkách o průměru 110 mm a 113 mm s tloušťkou stěny 4 a 6 mm. Experiment byl prováděn bez chlazení. Při testování bylo uvažováno 9 kombinací mezi třemi hodnotami řezné rychlosti a třemi hodnotami posuvu. Během experimentů byla použita konstantní hloubka řezu 0,5 mm. Experiment je navržen s použitím Taguchiho ortogonální matice L9 (2 4 ), jak je vidět v tabulce 4. Taguchiho metoda se používá pro experimentování se dvěma

34 faktory ve třech úrovních. Hodnoty posuvové a řezné rychlosti použité v experimentu jsou zobrazeny v tabulce 8. [10] Tabulka 8: Hodnoty řezné rychlosti a posuvu použitých při experimentu [10] Stupeň Řezná rychlost [m/min] Posuv [mm/ot] , , ,20 V tabulce 9 jsou uvedeny výsledky experimentu. První sloupec matice je přiřazen řezné rychlosti a druhý posuvové rychlosti. Experimentální plán se skládá z devíti testů. V experimentu byl použit soustružnický nůž s vyměnitelnou břitovou destičkou z PCD ( TPUN D-CD10-PCD) s geometrií: úhel čela 6, úhel hřbetu 11, úhel nastavení hlavního ostří 91, úhel sklonu hlavního ostří 0. Zjištěné hodnoty drsností při experimentu jsou zaznamenány v tabulkách 9 a 10. Výsledky jsou porovnány pomocí tří dimenzionálních grafů na obrázcích 21 a 22. Třídimenzionální grafy jsou více přehledné a je lépe vidět závislost všech tří faktorů. Vliv řezné rychlosti a posuvu je různý podle druhu materiálu a podle toho, který typ drsnosti měříme. Zřejmé ale je, že zvyšování řezné rychlosti nemusí nutně znamenat snížení drsnosti. Ovšem zvýšení posuvu téměř vždy způsobí zvýšení drsnosti povrchu. [10] Tabulka 9: Hodnoty drsností pro obrobek č. 1 [10] Řezná rychlost [m/min] Posuv [mm/ot] Ra[µm] Rq[µm] Rp[µm] Rt[µm] R 3 z[µm] 100 0,05 0,82 0,97 2,1 3, ,10 0,91 0,83 2,3 4,3 1, ,20 1,96 2,78 5,45 11,05 4, ,05 0,65 0,72 2,2 3, ,10 0,9 0,80 2,18 3,7 1, ,20 1,52 2,05 5,75 9,45 3, ,05 0,64 0,93 2,65 3,35 1, ,10 0,89 1,97 2,85 3,6 1, ,20 1,48 2,95 5,5 8,6 4,45 Tabulka 10: Hodnoty drsností pro obrobek č. 2 [10] Řezná rychlost [m/min] Posuv [mm/ot] Ra[µm] Rq[µm] Rp[µm] Rt[µm] R 3 z[µm] 100 0,05 0,61 0,70 2,05 3,35 0, ,10 0,89 1,99 4,7 10,4 1, ,20 1,79 3,13 7,1 13, ,05 0,53 0,59 1,6 2,85 1, ,10 0,84 1,48 3,45 6,6 2, ,20 1,64 2,28 3,9 9,4 3, ,05 0,54 0,87 2,7 2,45 0, ,10 0,76 1,11 2,4 6,1 1, ,20 1,51 2,71 4,1 9,55 3,

35 Zhodnocení měření: Graf na obrázku 20 ukazuje, že hodnota parametru drsnosti Ra se zvyšuje společně se zvyšováním posuvu pro obrobek č. 1 i č. 2. Při sledování závislosti Ra na řezné rychlosti je vidět, že hodnota prudce klesá a poté mírně stoupá pro obrobek č. 1 a mírně klesá celou dobu pro obrobek č. 2. Chování materiálu vyrobeného metodou "HLU" (hand lay-up) se mírně liší. Zvýšení řezné rychlosti nad 100 m/min má ale velmi omezený vliv pro oba materiály. [10] Obrázek 20: Porovnání vlivu na drsnost Ra [10] Vztah mezi posuvem, řeznou rychlostí a parametrem drsnosti R3z je zobrazen v grafech na obr. 21(c) a (d). Z grafů můžeme vidět, že nejlepšího povrchu dosahováno pro střední hodnoty řezné rychlosti při vyšší hodnotě posuvu. Pro malé hodnoty posuvu nemá řezná rychlost téměř žádný vliv. [10] Obrázek 21: Porovnání vlivu na drsnost R3z [10] Z porovnání obou hodnot drsnosti Ra i R3z vidíme, že největší vliv má na povrchovou drsnost hodnota posuvu. Po analýze těchto údajů můžeme snadno dojít k závěru, že povrchovou drsnost při obrábění GFRP ovlivňuje především posuv. Při vyšší hodnotě kolem 0,2 mm/ot musíme obrábět řeznou rychlostí nad 200 mm/min. [10]

36 2.3.6 Ultrazvukové vibrační soustružení Vzhledem k obtížnosti obrábění kompozitních materiálů je v některých případech výhodné zvolit metodu ultrazvukového vibračního soustružení. Soustruh je doplněn o vibrační zařízení, které přenáší vibrace na nástroj. S dobrými výsledky bylo použití ultrazvukového vibračního soustružení experimentálně testováno při obrábění CFRP nástrojem ze slinutého karbidu s povrchovou vrstvou z polykrystalického diamantu. [6] Výkonnost ultrazvukového řezání byla hodnocena z hlediska řezné síly, výskytu a velikosti otřepů a drsnosti povrchu. Ultrazvukové vibrace řezného nástroje při obrábění mají za výsledek lepší kvalitu povrchu. Použití ultrazvukových vibrací pro obrábění těžkoobrobitelných materiálů je umožněno tím, že při obrábění nedochází ke kontinuálnímu kontaktu povrchu čela s třískou. Při vyšších řezných rychlostech není čelo odděleno od třísky a to má za následek ztrátu efektivity použití ultrazvuku. Tato řezná rychlost se nazývá "kritická řezná rychlost" při vibračním obrábění a je určena rovnicí v c = 2. π. a. f, kde a je amplituda vibrací a f je jejich frekvence (například v tomto experimentu byla kritická řezná rychlost rovna 110 m/min). [6] Mechanismus ultrazvukového vibračního řezání je přiblížen na obrázku 23. Výkonnost ultrazvukového vibračního obrábění je silně závislá na tom jakou dráhu urazí obrobek ve směru řezné síly během jedné periody vibrace nástroje - IT = vc / f (v tomto experimentu byla hodnota I T rovna 7µm). Při experimentu bylo zjištěno, že tento rozměr musí být menší než průměr vlákna, aby byly využity výhody ultrazvukového obrábění. Pro rozměr I T menší než průměr vlákna je umožněno, že matrice a vlákno, které mají různé mechanické vlastnosti, jsou oddělovány samostatně. Tím je docíleno toho, že vlákna nebrání oddělování plastové matrice. Zvyšuje se kvalita povrchu, a to i v případě, že úhel orientace vláken je roven 90. [6] Obrázek 22: Mechanismus ultrazvukového vibračního řezání - v c =řezná rychlost; f=frekvence vibrací; I T =dráha obrobku během jedné periody vibrace řezného nástroje [6] Srovnání drsnosti povrchu mezi konvenčním a ultrazvukovým vibračním soustružením je znázorněno na obrázku 9. Když je I T větší, než je průměr vlákna, drsnost povrchu po ultrazvukovém vibračním soustružení je podobná jako u konvenčního obrábění. To je vidět z grafu na obrázku 9(a). Mnohem menší drsnost dosáhneme, pokud je I T menší než průměr vlákna, jak je vidět z obrázku 9(b). [6]

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Technologie třískového obrábění 1 Obsah Technologie třískového obrábění... 3 Obrábění korozivzdorných ocelí... 4 Obrábění litiny... 5 Obrábění

Více

Keramika spolu s dřevem, kostmi, kůží a kameny patřila mezi první materiály, které pravěký člověk zpracovával.

Keramika spolu s dřevem, kostmi, kůží a kameny patřila mezi první materiály, které pravěký člověk zpracovával. Keramika Keramika spolu s dřevem, kostmi, kůží a kameny patřila mezi první materiály, které pravěký člověk zpracovával. Chceme li definovat pojem keramika, můžeme říci, že je to materiál převážně krystalický,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Studijní program: N2301 Strojní inženýrství Studijní obor: 2303T004 Strojírenská technologie technologie obrábění DIPLOMOVÁ PRÁCE Vliv úpravy hlavního břitu

Více

ŘEZNÉ MATERIÁLY. SLO/UMT1 Zdeněk Baďura

ŘEZNÉ MATERIÁLY. SLO/UMT1 Zdeněk Baďura ŘEZNÉ MATERIÁLY SLO/UMT1 Zdeněk Baďura Současný poměrně široký sortiment materiálu pro řezné nástroje ( od nástrojových ocelí až po syntetický diamant) je důsledkem dlouholetého intenzivního výzkumu a

Více

ASX445 NÁSTROJE NOVINKY. Stabilní čelní frézování při vysokém zatížení B017CZ. Čelní fréza. 2014.01 Aktualizace

ASX445 NÁSTROJE NOVINKY. Stabilní čelní frézování při vysokém zatížení B017CZ. Čelní fréza. 2014.01 Aktualizace NÁSTROJE NOVINKY 2014.01 Aktualizace B017CZ Čelní fréza Stabilní čelní frézování při vysokém zatížení Mechanismus destičky AFI (Anti Fly Insert) ze slinutého karbidu. Výkonný řez pro lepší účinnost. Těleso

Více

Vliv úpravy břitu monolitních fréz před PVD povlakováním na jejich trvanlivost

Vliv úpravy břitu monolitních fréz před PVD povlakováním na jejich trvanlivost Vliv úpravy břitu monolitních fréz před PVD povlakováním na jejich trvanlivost Influence of Cutting Edge Modification on Durability of PVD Coated Monolithic Shank-Type Cutter Doc. Dr. Ing. Ivan Mrkvica,

Více

Supertvrdé řezné materiály a jejich efektivní využití. Josef Vintr

Supertvrdé řezné materiály a jejich efektivní využití. Josef Vintr Supertvrdé řezné materiály a jejich efektivní využití Josef Vintr Bakalářská práce 2006 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na supertvrdé

Více

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. Japonsko, Kajima Corp., PVA-ECC (Engineered Cementitious Composites)ohybová zkouška

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. Japonsko, Kajima Corp., PVA-ECC (Engineered Cementitious Composites)ohybová zkouška KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE KOMPOZITNÍ MATERIÁLY Japonsko, Kajima Corp., PVA-ECC (Engineered Cementitious Composites)ohybová zkouška Obsah Definice kompozitních materiálů Synergické působení

Více

NÁVRH MATERIÁLU A POVRCHOVÉ ÚPRAVY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE URČENÝCH K OBRÁBĚNÍ PRYŽOVÝCH HADIC ZPEVNĚNÝCH KEVLAREM

NÁVRH MATERIÁLU A POVRCHOVÉ ÚPRAVY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE URČENÝCH K OBRÁBĚNÍ PRYŽOVÝCH HADIC ZPEVNĚNÝCH KEVLAREM NÁVRH MATERIÁLU A POVRCHOVÉ ÚPRAVY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE URČENÝCH K OBRÁBĚNÍ PRYŽOVÝCH HADIC ZPEVNĚNÝCH KEVLAREM Bc. Jiří Hodač Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika

Více

Charakteristika. Použití VLASTNOSTI MOLDMAXXL FYZIKÁLNÍ ÚDAJE

Charakteristika. Použití VLASTNOSTI MOLDMAXXL FYZIKÁLNÍ ÚDAJE 1 MOLDMAXXL 2 Charakteristika MOLDMAX XL je vysoce pevná slitina mědi s vysokou vodivostí, vyrobená firmou Brush Wellman Inc. MOLDMAX XL se používá pro výrobu různých tvarovek z plastu. Vyznačuje se následujícími

Více

Vývoj - grafické znázornění

Vývoj - grafické znázornění Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10; s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šíření a modifikace těchto materiálů. Děkuji Ing. D.

Více

technologie (z řeckého základu techné dovednost, logus - nauka) Speciální technologie Příklad: kolo Příklad: dioda obrábění břit, řezný klín

technologie (z řeckého základu techné dovednost, logus - nauka) Speciální technologie Příklad: kolo Příklad: dioda obrábění břit, řezný klín Speciální technologie Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. obrábění a technologie obrábění výrobní proces technologické dokumenty speciální technologie obrábění VUT Brno technologie (z řeckého základu techné dovednost,

Více

VÝROBA ŘEZNÝCH NÁSTROJŮ S OTĚRUVZDORNÝMI TENKÝMI VRSTVAMI

VÝROBA ŘEZNÝCH NÁSTROJŮ S OTĚRUVZDORNÝMI TENKÝMI VRSTVAMI VÝROBA ŘEZNÝCH NÁSTROJŮ S OTĚRUVZDORNÝMI TENKÝMI VRSTVAMI Ing. Josef Fajt, CSc. PILSEN TOOLS s.r.o., Tylova 57, 316 00 Plzeň, tel.: +420 378 134 005, e-mail: fajt@pilsentools.cz ANNOTATION The paper is

Více

KONVENČNÍ FRÉZOVÁNÍ Zdeněk Zelinka

KONVENČNÍ FRÉZOVÁNÍ Zdeněk Zelinka KONVENČNÍ FRÉZOVÁNÍ Zdeněk Zelinka Frézy VY_32_INOVACE_OVZ_1_05 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět Tematický celek

Více

HSS. 44002 Technické frézy z HSS (Ø stopky 6 mm)

HSS. 44002 Technické frézy z HSS (Ø stopky 6 mm) ß Pily, pilníky, brousící nástroje a kartáče 441 Sada technických fréz z HSS (Ø stopky 6 mm) HSS Ozubení 3. 1 dílů: po 1 tech. fréze tvar válec 6 x 16 mm / 12 x 25 mm, zaoblený válec 12 x 25 mm, koule

Více

Řezné podmínky při broušení

Řezné podmínky při broušení Řezné podmínky při broušení Broušení je převážně dokončovací operace, a proto řezné podmínky z hlediska dodržení požadované přesnosti rozměrů, geometrického tvaru a drsnosti při maximálním úběru materiálu

Více

Základní informace o wolframu

Základní informace o wolframu Základní informace o wolframu 1 Wolfram objevili roku 1793 páni Fausto de Elhuyar a Juan J. de Elhuyar. Jedná se o šedobílý těžký tažný tvrdý polyvalentní kovový element s vysokým bodem tání, který se

Více

PRODUKTIVNÍ OBRÁBĚNÍ OCELI P91

PRODUKTIVNÍ OBRÁBĚNÍ OCELI P91 PRODUKTIVNÍ OBRÁBĚNÍ OCELI P91 Ing. Jan Řehoř, Ph.D. Ing. Tomáš Nikl ZČU v Plzni Fakulta strojní, Katedra technologie obrábění ZČU v Plzni, Univerzitní 22, Plzeň e-mail: rehor4@kto.zcu.cz Abstract The

Více

KATALOG NÁSTROJŮ PRO OBRÁBĚNÍ

KATALOG NÁSTROJŮ PRO OBRÁBĚNÍ 2014/01 tool design & production KATALOG NÁSTROJŮ PRO OBRÁBĚNÍ FRÉZY PRO VÝROBU FOREM Z TVRDOKOVU FRÉZY VÁLCOVÉ NÁSTROJE PRO OBRÁBĚNÍ HLINÍKU NÁSTROJE PRO OBRÁBĚNÍ GRAFITU NÁSTROJE SPECIÁLNÍ A ZAKÁZKOVÉ

Více

MODERNÍ DOKONČOVACÍ METODY OBRÁBĚNÍ VNĚJŠÍCH POVRCHŮ

MODERNÍ DOKONČOVACÍ METODY OBRÁBĚNÍ VNĚJŠÍCH POVRCHŮ MODERNÍ DOKONČOVACÍ METODY OBRÁBĚNÍ VNĚJŠÍCH POVRCHŮ MODERN CUTTING FINISHING METHODS OF OUTER SURFACES DIPLOMOVÁ PRÁCE MASTER'S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR Bc. Lubomír LAŇKA VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR prof.

Více

Konstrukce soustružnického nože s VBD pomocí SW Catia V5 SVOČ FST 2009. Marek Urban (marekurban@seznam.cz)

Konstrukce soustružnického nože s VBD pomocí SW Catia V5 SVOČ FST 2009. Marek Urban (marekurban@seznam.cz) Konstrukce soustružnického nože s VBD pomocí SW Catia V5 SVOČ FST 2009 Marek Urban (marekurban@seznam.cz) 1 Úvod Z mnoha pohledů je soustružení nejjednodušší formou obrábění, kde pomocí jednobřitého nástroje

Více

VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE

VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE 1 VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE Použití práškové metalurgie Prášková metalurgie umožňuje výrobu součástí z práškových směsí kovů navzájem neslévatelných (W-Cu, W-Ag), tj. v tekutém stavu nemísitelných nebo

Více

3.1 Druhy karbidů a povlaků od firmy Innotool

3.1 Druhy karbidů a povlaků od firmy Innotool KARBIDY A POVLAKY 3.1 Druhy karbidů a povlaků od firmy Innotool 3.1.1 Nepovlakované karbidy IN04S IN05S IN10K IN15K IN30M K10-K20 M10-M20 K10-K25 K20-K50 Jemnozrnný karbid pro obrábění Al slitin s vyšším

Více

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc.

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc. Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie Odbor obrábění Téma: 10. cvičení - Broušení Okruhy: Druhy brusek, účel a využití Základní druhy brousicích materiálů

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 3 _ N E K O V O V É T E C H N I C K É M A T

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 3 _ N E K O V O V É T E C H N I C K É M A T A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 3 _ N E K O V O V É T E C H N I C K É M A T E R I Á L Y _ P W P Název školy: Číslo a název projektu:

Více

Strojní obrábění. 1 obráběná plocha; 2 obrobená plocha; 3 řezná plocha

Strojní obrábění. 1 obráběná plocha; 2 obrobená plocha; 3 řezná plocha Strojní obrábění 1. Základy teorie třískového obrábění 1.1 Pohyby při strojním obrábění Různé části strojů, přístrojů a zařízení, ale také výrobky denní potřeby se vyrábějí obráběním na obráběcích strojích,

Více

Keramika. Technická univerzita v Liberci Nekovové materiály, 5. MI Doc. Ing. K. Daďourek 2008

Keramika. Technická univerzita v Liberci Nekovové materiály, 5. MI Doc. Ing. K. Daďourek 2008 Keramika Technická univerzita v Liberci Nekovové materiály, 5. MI Doc. Ing. K. Daďourek 2008 Tuhost a váha materiálů Keramika má největší tuhost z technických materiálů Keramika je lehčí než kovy, ale

Více

Pružnost. Pružné deformace (pružiny, podložky) Tuhost systému (nežádoucí průhyb) Kmitání systému (vlastní frekvence)

Pružnost. Pružné deformace (pružiny, podložky) Tuhost systému (nežádoucí průhyb) Kmitání systému (vlastní frekvence) Pružnost Pružné deformace (pružiny, podložky) Tuhost systému (nežádoucí průhyb) Kmitání systému (vlastní frekvence) R. Hook: ut tensio, sic vis (1676) 1 2 3 Pružnost 1) Modul pružnosti 2) Vazby mezi atomy

Více

Řezné materiály www. www t. u t n u g n a g loy o. y c. z c

Řezné materiály www. www t. u t n u g n a g loy o. y c. z c Řezné materiály www.tungaloy.cz PRODUKTY Povlakované karbidy CVD A002 Povlakované karbidy PVD A003 Keramika A005 Cermety A005 CBN (T-CBN) A006 PCD (T-DIA) A007 Nepovlakované slinuté karbidy A007 Tungaloy

Více

Vliv tepelných vlastností tenkých vrstev na třískové obrábění tvrdých těžkoobrobitelných ocelí

Vliv tepelných vlastností tenkých vrstev na třískové obrábění tvrdých těžkoobrobitelných ocelí Vliv tepelných vlastností tenkých vrstev na třískové obrábění tvrdých těžkoobrobitelných ocelí P.Beneš 1 A.Kříž 1 J.Martan 2 1 Katedra materiálu a strojírenské metalurgie, Fakulta strojní,západočeská univerzita

Více

Vliv volby nástroje na parametry řezného procesu. Lukáš Matula

Vliv volby nástroje na parametry řezného procesu. Lukáš Matula Vliv volby nástroje na parametry řezného procesu Lukáš Matula Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Tato práce se zaměřuje na proces frézování a testování různých frézovacích nástrojů. Zkoumá různé typy nástrojů

Více

Termoplastové kompozity v leteckých aplikacích

Termoplastové kompozity v leteckých aplikacích Technologie výroby leteckých dílů z kompozitu na bázi uhlíkové vlákno a termoplastická matrice Ing. Abstrakt: Přednáška pojednává o použití kompozitu uhlík/polyfenylensulfid (PPS) pro výrobu dílů v letectví.

Více

Výroba závitů. a) Vnější závit. Druhy závitů

Výroba závitů. a) Vnější závit. Druhy závitů Výroba závitů Druhy závitů Metrický - 60 [M] Whitworthův - 55 [W] Trubkový válcový - 55 [G] Lichoběžníkový - 30 [Tr] (trapézový) Oblý - 30 [Rd] Základním prvkem šroubu nebo matice je jeho šroubová plocha.

Více

DIAMANTOVÉ A CBN KOTOUČE OROVNÁVAČE

DIAMANTOVÉ A CBN KOTOUČE OROVNÁVAČE DIAMANTOVÉ A CBN KOTOUČE OROVNÁVAČE KONCENTRACE BRUSIVA Koncentrace brusiva vyjadřuje váhový obsah diamantu nebo CBN v 1cm3 brousící vrstvy, dle vzorce K = crt.cm 3 nebo K = g.cm3. Označení koncentrace:

Více

BNC100/ BNC160/ BNC200/ BNC300 Nový

BNC100/ BNC160/ BNC200/ BNC300 Nový NOVINKY NÁSTROJŮ CZ-69 Nová generace destiček pro obrábění kalené oceli / / / Nový Nový Nová řada povlakovaných VBD Vícebřité VBD Řeže rychle Řeže náklady nástroje Řada SUMIBORON Druhá generace Sumiboron

Více

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA 2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA Pevnost skla reprezentující jeho mechanické vlastnosti nejčastěji bývá hlavním parametrem jeho využití. Nevýhodou skel je jejich poměrně nízká pevnost v tahu a rázu (pevnost

Více

CZ.1.07/1.1.30/01.0038 SPŠ

CZ.1.07/1.1.30/01.0038 SPŠ Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 3 Téma: APLIKACE TENKÝCH VRSTEV NA OBRÁBĚCÍCH NÁSTROJÍCH Lektor: Ing. Jiří Hodač Třída/y:

Více

Transfer inovácií 20/2011 2011

Transfer inovácií 20/2011 2011 OBRÁBĚNÍ LASEREM KALENÉHO POVRCHU Ing. Miroslav Zetek, Ph.D. Ing. Ivana Česáková Ing. Josef Sklenička Katedra technologie obrábění Univerzitní 22, 306 14 Plzeň e-mail: mzetek@kto.zcu.cz Abstract The technology

Více

Materiály. Produkty 1-2 1-4 1-6 1-8 1-10 1-12 1-13 1-14 1-15

Materiály. Produkty 1-2 1-4 1-6 1-8 1-10 1-12 1-13 1-14 1-15 Produkty Přehled řezných materiálů... Povlakovaný karbid / CVD... Povlakovaný karbid/ PVD... Cermet... PCBN (T-CBN)... PCD (T-DIA)... Keramika... Nepovlakovaný slinutý karbid... Submikronové slinuté karbidy...

Více

pro nástroje ze slinutých karbidů, přesné broušení, broušení.

pro nástroje ze slinutých karbidů, přesné broušení, broušení. 1 RUČNÍ BROUŠENÍ NA KOTOUČOVÝCH A STOLOVÝCH BRUSKÁCH Broušení je obráběcí proces realizovaný zrny brusiva spojenými pojivem v mnohabřitý nástroj BROUSÍCÍ KOTOUČ (BK) jehož břity jsou geometricky nestejné

Více

ZÁKLA L DY Y OB O RÁBĚNÍ Te T o e r o ie e ob o r b áb á ě b n ě í n, z ák á lad a n d í n d r d uh u y h třísko k v o éh é o h o obrábění

ZÁKLA L DY Y OB O RÁBĚNÍ Te T o e r o ie e ob o r b áb á ě b n ě í n, z ák á lad a n d í n d r d uh u y h třísko k v o éh é o h o obrábění ZÁKLADY OBRÁBĚNÍ Teorie obrábění, základní druhy třískového Teorie obrábění, základní druhy třískového obrábění Z historie obrábění 5000 př.n.l. obrábění nežel. kovů (měď a její slitiny). 2000 př.n.l.

Více

Hodnocení průběhu opotřebení progresivních brousících kotoučů. Jan Liška

Hodnocení průběhu opotřebení progresivních brousících kotoučů. Jan Liška Hodnocení průběhu opotřebení progresivních brousících kotoučů Jan Liška Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá technologií broušení. Teoretická část bakalářské práce je věnována

Více

Prášková metalurgie. Výrobní operace v práškové metalurgii

Prášková metalurgie. Výrobní operace v práškové metalurgii Prášková metalurgie Výrobní operace v práškové metalurgii Prášková metalurgie - úvod Prášková metalurgie je obor zabývající se výrobou práškových materiálů a jejich dalším zpracováním (tj. lisování, slinování,

Více

Dokončovací obrábění termoplastů. Bc. Tomáš Adámek

Dokončovací obrábění termoplastů. Bc. Tomáš Adámek Dokončovací obrábění termoplastů Bc. Tomáš Adámek Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku dokončovacího obrábění termoplastů, zejména broušení, a následné měření

Více

3.3 Výroba VBD a druhy povlaků

3.3 Výroba VBD a druhy povlaků 3.3 Výroba VBD a druhy povlaků 3.3.1 Výroba výměnných břitových destiček Slinuté karbidy Slinuté karbidy jsou materiály vytvořené pomocí práškové metalurgie. Skládají se z tvrdých částic: karbidu wolframu

Více

HCR1325 Obrábění oceli zapichováním a upichováním. Nové produkty pro obráběcí techniky. Březen 2015

HCR1325 Obrábění oceli zapichováním a upichováním. Nové produkty pro obráběcí techniky. Březen 2015 New Březen 2015 Nové produkty pro obráběcí techniky Obrábění oceli zapichováním a upichováním WNT Česká republika s.r.o. Sokolovská 250 594 01 Velké Meziříčí Tel. +420 566 522 411 Fax +420 566 522 414

Více

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008. Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008. Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008 Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Práce obsahuje charakteristiku konstrukčních ocelí

Více

ZESILOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ EXTERNĚ LEPENOU KOMPOZITNÍ VÝZTUŽÍ

ZESILOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ EXTERNĚ LEPENOU KOMPOZITNÍ VÝZTUŽÍ Ing.Ondřej Šilhan, Ph.D. Minova Bohemia s.r.o, Lihovarská 10, 716 03 Ostrava Radvanice, tel.: +420 596 232 801, fax: +420 596 232 944, email: silhan@minova.cz ZESILOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ EXTERNĚ LEPENOU

Více

TECHNOLOGIE LEPENÍ V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU

TECHNOLOGIE LEPENÍ V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU TECHNOLOGIE LEPENÍ V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU Základy technologie lepení V současnosti se technologie lepení stala jednou ze základních technologií spojování kovů, plastů i kombinovaných systémů materiálů

Více

1 Moderní nástrojové materiály

1 Moderní nástrojové materiály 1 Řezné materiály jsou podle ISO 513 členěné do šesti základních skupin, podle typu namáhání břitu. - Skupina P zahrnuje nástrojové materiály určené k obrábění většiny ocelí, které dávají dlouhou třísku

Více

Karbidové vrtáky. Vrtáky SE HPG pro hluboké otvory. Primární aplikace. Vlastnosti a výhody

Karbidové vrtáky. Vrtáky SE HPG pro hluboké otvory. Primární aplikace. Vlastnosti a výhody Vrtáky SE HPG pro hluboké otvory Primární aplikace Řada karbidových vrtáků B271_HPG představuje optimální platformu pro vrtání otvorů s hloubkou až 30xD do oceli, litiny a nerezové oceli. Vrtá hluboké

Více

PMC - kompozity s plastovou matricí

PMC - kompozity s plastovou matricí PMC - kompozity s plastovou matricí Rozdělení PMC PMC částicové vláknové Matrice elastomer Matrice elastomer Matrice termoplast Matrice termoplast Matrice reaktoplast Matrice reaktoplast Částice v polymeru

Více

BRUSKY. a) Brusky pro postupný úběr materiálu - mnoha třískami, přičemž pracují velkým posuvem a malým přísuvem.

BRUSKY. a) Brusky pro postupný úběr materiálu - mnoha třískami, přičemž pracují velkým posuvem a malým přísuvem. BRUSKY Broušení je nejčastěji používanou dokončovací operací s ohledem geometrickou i rozměrovou přesnost a drsnost povrchu. Přídavek na opracování bývá podle velikosti obrobku a s ohledem na použitou

Více

OTĚRUVZDORNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY. Jan Suchánek ČVUT FS, ÚST

OTĚRUVZDORNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY. Jan Suchánek ČVUT FS, ÚST OTĚRUVZDORNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY Jan Suchánek ČVUT FS, ÚST Úvod Povrchové úpravy zlepšující tribologické charakteristiky kovových materiálů: A) Povrchové vrstvy a povlaky s vysokou tvrdostí pro podmínky adhezívního

Více

Moderní způsoby vrtání, vrtání magnetickou vrtačkou, nové typy vrtáků

Moderní způsoby vrtání, vrtání magnetickou vrtačkou, nové typy vrtáků Moderní způsoby vrtání, vrtání magnetickou vrtačkou, nové typy vrtáků Obsah... 1 Vrtání... 2 1. Moderní vrtačky... 2 1.1 Moderní stolní vrtačky... 2 1.2 Moderní sloupové vrtačky... 2 1.3 Magnetická vrtačka...

Více

8. Třískové obrábění

8. Třískové obrábění 8. Třískové obrábění Třískovým obráběním rozumíme výrobu strojních součástí z polotovarů, kdy je přebytečný materiál odebírán řezným nástrojem ve formě třísek. Dynamický vývoj technologií s sebou přinesl

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.19 Strojní opracování dřeva Kapitola 20

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Nové trendy v povrchových úpravách materiálů chromování, komaxitování

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Nové trendy v povrchových úpravách materiálů chromování, komaxitování Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: Nové trendy v povrchových úpravách materiálů chromování, komaxitování Obor: Nástrojař Ročník: 1. Zpracoval(a): Pavel Rožek Střední průmyslová škola Uherský

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ. Strojírenská technologie-technologie obrábění BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ. Strojírenská technologie-technologie obrábění BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Studijní program: Studijní zaměření: B2301 Strojní inženýrství Strojírenská technologie-technologie obrábění BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Dílenská dokumentace automaticky

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA v PLZNI FAKULTA STROJNÍ. Strojírenská technologie-technologie obrábění BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA v PLZNI FAKULTA STROJNÍ. Strojírenská technologie-technologie obrábění BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA v PLZNI FAKULTA STROJNÍ Studijní program: Studijní zaměření: B2301 Strojní inženýrství Strojírenská technologie-technologie obrábění BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Frézování rovinných ploch a

Více

TVÁŘENÍ A LISOVÁNÍ THE SURFACE ENGINEERS

TVÁŘENÍ A LISOVÁNÍ THE SURFACE ENGINEERS TVÁŘENÍ A LISOVÁNÍ THE SURFACE ENGINEERS 40 let zkušeností s povlakováním nástrojů je Vám k dispozici Řešení na míru Vašim potřebám Počet operací (tis.) 350 300 250 200 150 100 50 0 Běžný TiCN Ionbond

Více

Threadmaster s válcovými stopkami...12 Držáky Seco Capto Snap Tap...13. CBN010...14 Utvařeč třísek PCBN...15

Threadmaster s válcovými stopkami...12 Držáky Seco Capto Snap Tap...13. CBN010...14 Utvařeč třísek PCBN...15 2013.1 1 Každý hledá způsoby vylepšení svých procesů, aby mohl dosahovat vyšších rychlostí, větší spolehlivosti a vyšší účinnosti. Tato brožura obsahuje souhrn nových produktů od společnosti Seco, které

Více

Odborníci na vrtání se slinutým karbidem

Odborníci na vrtání se slinutým karbidem Produktová příručka Vrtání _ ZISKOVÁ TECHNIKA Odborníci na vrtání se slinutým karbidem 2 Všeobecný úvod do tématu 6 Přehled sortimentu 16 Informace o výrobcích 16 Vrtáky VHM 16 X treme Step 90 18 X treme

Více

C Cr V Mo W Si Mn 1,35% 4,25 % 4,00 % 4,50% 5,75% 0,30% 0,30%

C Cr V Mo W Si Mn 1,35% 4,25 % 4,00 % 4,50% 5,75% 0,30% 0,30% NÁSTROJOVÁ OCEL CPM REX M4 Certifikace dle ISO 9001 CHEMICKÉ SLOŽENÍ C Cr V Mo W Si Mn 1,35% 4,25 % 4,00 % 4,50% 5,75% 0,30% 0,30% CPM REX M4 Pro speciální aplikace vyvinutá vysokovýkonná rychlořezná ocel.

Více

V průmyslu nejužívanější technickou slitinou je ta, ve které převládá železo. Je to slitina železa s uhlíkem a jinými prvky, jenž se nazývají legury.

V průmyslu nejužívanější technickou slitinou je ta, ve které převládá železo. Je to slitina železa s uhlíkem a jinými prvky, jenž se nazývají legury. 3. TECHNICKÉ SLITINY ŽELEZA - rozdělení (oceli, litiny-šedá, tvárná, temperovaná) výroba, vlastnosti a použití - značení dle ČSN - perspektivní materiály V průmyslu nejužívanější technickou slitinou je

Více

Charakteristika. Vlastnosti. Použití FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI TEPLOTA KOROZNÍ ODOLNOST ELMAX. Kaleno a popouštěno na 58 HRC

Charakteristika. Vlastnosti. Použití FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI TEPLOTA KOROZNÍ ODOLNOST ELMAX. Kaleno a popouštěno na 58 HRC 1 ELMAX 2 Charakteristika ELMAX je Cr-Mo-V slitinová, práškovou metalurgií vyrobená ocel, s následujícími vlastnostmi: vysoká odolnost proti opotřebení vysoká pevnost v tlaku vysoká rozměrová stabilita

Více

Vliv geometrie ostří výstružníků na obrábění otvorů. Lukáš Obr

Vliv geometrie ostří výstružníků na obrábění otvorů. Lukáš Obr Vliv geometrie ostří výstružníků na obrábění otvorů Lukáš Obr Bakalářská práce 2010 1) zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění

Více

OBSAH str. B 3. Frézovací nástroje s VBD str. B 5

OBSAH str. B 3. Frézovací nástroje s VBD str. B 5 Frézování OBSAH str. B 3 Frézovací nástroje s VBD Frézovací tělesa Frézovací vyměnitelné břitové destičky Technické informace Tvrdokovové monolitické stopkové frézy Tvrdokovové monolitické stopkové frézy

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity Nauka o materiálu Úvod Technické materiály, které jsou určeny k dalšímu technologickému zpracování zahrnují širokou škálu možného chemického složení, různou vnitřní stavbu a různé vlastnosti. Je nutno

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.12 Keramické materiály a anorganická nekovová skla

Nauka o materiálu. Přednáška č.12 Keramické materiály a anorganická nekovová skla Nauka o materiálu Přednáška č.12 Keramické materiály a anorganická nekovová skla Úvod Keramika a nekovová skla jsou ve srovnání s kovy velmi křehké. Jejich pevnost v tahu je nízká a finálnímu lomu nepředchází

Více

Povlakovaný nástrojový materiál PKNB pro soustružení vysokopevnostní kalené oceli

Povlakovaný nástrojový materiál PKNB pro soustružení vysokopevnostní kalené oceli NÁSTROJE NOVINKY B215CZ Povlakovaný nástrojový materiál PKNB pro soustružení vysokopevnostní kalené oceli Technologie povlakování nové generace Vynikající odolnost proti opotřebení zajišťuje vyšší účinnost

Více

PRODUKTIVNÍ TECHNOLOGIE VÝROBY PROTOTYPOVÝCH UTVAŘEČŮ NA ŘEZNÝCH NÁSTROJÍCH SVOČ FST 2016

PRODUKTIVNÍ TECHNOLOGIE VÝROBY PROTOTYPOVÝCH UTVAŘEČŮ NA ŘEZNÝCH NÁSTROJÍCH SVOČ FST 2016 PRODUKTIVNÍ TECHNOLOGIE VÝROBY PROTOTYPOVÝCH UTVAŘEČŮ NA ŘEZNÝCH NÁSTROJÍCH SVOČ FST 2016 Bc. Filip Hofmeister e-mail: Filip.hofmeister@gmail.com ABSTRAKT Práce se zabývá tvorbou prototypových utvařečů

Více

Walter Cut pro zapichování a upichování: monoblokový nástroj G1011.

Walter Cut pro zapichování a upichování: monoblokový nástroj G1011. _BEST OF WALTER PROMOTION Walter Cut pro zapichování a upichování: monoblokový nástroj G1011. 10 destiček + 1 zapichovací držák zdarma NÁSTROJ: G1011 Walter Cut G1011 monoblokový nástroj pro zapichování

Více

Analýza ztráty stability sendvičových kompozitních panelů při zatížení tlakem

Analýza ztráty stability sendvičových kompozitních panelů při zatížení tlakem Analýza ztráty stability sendvičových kompozitních panelů při zatížení tlakem Ing. Jaromír Kučera, Ústav letadlové techniky, FS ČVUT v Praze Vedoucí práce: doc. Ing. Svatomír Slavík, CSc. Abstrakt Analýza

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV MATERIÁLOVÝCH VĚD A INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING

Více

Konstrukční řešení automobilového dílu vyráběného hybridní technologií

Konstrukční řešení automobilového dílu vyráběného hybridní technologií , Konstrukční řešení automobilového dílu vyráběného hybridní technologií Bc. David Thomke Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá konstrukčním řešením nového automobilového dílu vyráběného

Více

Strojní, nástrojařské a brusičské práce broušení kovů. Základní metody broušení závitů

Strojní, nástrojařské a brusičské práce broušení kovů. Základní metody broušení závitů Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: PRA- NAS 3.roč Antonín Dombek 26.10.2012 Název zpracovaného celku: Strojní, nástrojařské a brusičské práce broušení kovů Základní metody broušení závitů Závity lze brousit

Více

Laboratorní zařízení pro obrábění plastů s automatickou regulací otáček. Bc. Tomáš Petružela

Laboratorní zařízení pro obrábění plastů s automatickou regulací otáček. Bc. Tomáš Petružela Laboratorní zařízení pro obrábění plastů s automatickou regulací otáček Bc. Tomáš Petružela Diplomová práce 2011 Příjmení a jméno: Bc. Petruţela Tomáš Obor: KTZ P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, ţe beru

Více

KOMPOZITNÍ MATERIÁLY

KOMPOZITNÍ MATERIÁLY INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 KOMPOZITNÍ MATERIÁLY JIŘÍ ROUŠ

Více

Protahování, protlačování

Protahování, protlačování Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Protahování, protlačování Ing. Kubíček Miroslav

Více

Využití kompozitních materiálů v automobilovém průmyslu Bakalářská práce

Využití kompozitních materiálů v automobilovém průmyslu Bakalářská práce Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Využití kompozitních materiálů v automobilovém průmyslu Bakalářská práce Vedoucí práce Ing. Jiří Votava Ph.D. Vypracoval:

Více

OBRÁBĚNÍ ŽÁRUVZDORNÝCH KERAMICKÝCH MATERIÁLŮ FRÉZOVÁNÍM

OBRÁBĚNÍ ŽÁRUVZDORNÝCH KERAMICKÝCH MATERIÁLŮ FRÉZOVÁNÍM OBRÁBĚNÍ ŽÁRUVZDORNÝCH KERAMICKÝCH MATERIÁLŮ FRÉZOVÁNÍM ON THE MILLING OF REFRACTORY CERAMIC MATERIALS DIPLOMOVÁ PRÁCE MASTER'S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR Bc. MILAN REITER VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR prof.

Více

METALOGRAFIE I. 1. Úvod

METALOGRAFIE I. 1. Úvod METALOGRAFIE I 1. Úvod Metalografie je nauka, která pojednává o vnitřní stavbě kovů a slitin. Jejím cílem je zviditelnění struktury materiálu a následné studium pomocí světelného či elektronového mikroskopu.

Více

NÁVRH TECHNOLOGIE BROUŠENÍ HVOF NÁSTŘIKU NA DÍLECH LISOVACÍCH NÁSTROJŮ

NÁVRH TECHNOLOGIE BROUŠENÍ HVOF NÁSTŘIKU NA DÍLECH LISOVACÍCH NÁSTROJŮ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ Ústav technologie Obrábění, projektování a metrologie NÁVRH TECHNOLOGIE BROUŠENÍ HVOF NÁSTŘIKU NA DÍLECH LISOVACÍCH NÁSTROJŮ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor:

Více

1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ Vlastnosti kovů a jejich slitin jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou.

1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ Vlastnosti kovů a jejich slitin jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou. 1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ Vlastnosti kovů a jejich slitin jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou. Z hlediska použitelnosti kovů v technické praxi je obvyklé dělení

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Téma: Fyzikální metody obrábění 2. Ing. Kubíček Miroslav. Autor:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Téma: Fyzikální metody obrábění 2. Ing. Kubíček Miroslav. Autor: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Téma: Fyzikální metody obrábění 2 Autor: Ing. Kubíček

Více

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE PLASTY VZTAH MEZI STRUKTUROU A VLASTNOSTMI Obsah Definice Rozdělení plastů Vztah mezi strukturou a vlastnostmi chemické složení a tvar molekulárních jednotek

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY VÝROBA PŘEVODOVÉ

Více

Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci při obrábění podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ je při obrábění ovlivněna řadou parametrů řezného procesu, zejména řeznými podmínkami, geometrií

Více

Rohová fréza se šroubem upínanými břitovými destičkami. Pro stabilní rohové frézování i při vysokém zatížení.

Rohová fréza se šroubem upínanými břitovými destičkami. Pro stabilní rohové frézování i při vysokém zatížení. NÁSTROJE NOVINKY 2014.01 Update B023CZ Rohová fréza se šroubem upínanými břitovými destičkami Pro stabilní rohové frézování i při vysokém zatížení. Nyní v nabídce nové povlakované nástrojové materiály

Více

Prášková metalurgie. 1 Postup výroby slinutých materiálů. 1.1 Výroba kovových prášků. 1.2 Lisování pórovitého výlisku

Prášková metalurgie. 1 Postup výroby slinutých materiálů. 1.1 Výroba kovových prášků. 1.2 Lisování pórovitého výlisku Pomocí práškové metalurgie se vyrábí slitiny z kovů, které jsou v tekutém stavu vzájemně nerozpustné a proto netvoří slitiny nebo slitiny z vysoce tavitelných kovů (např. wolframu). 1 Postup výroby slinutých

Více

Mendelova univerzita v Brně. Lesnická a dřevařská fakulta. Ústav základního zpracování dřeva

Mendelova univerzita v Brně. Lesnická a dřevařská fakulta. Ústav základního zpracování dřeva Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Ústav základního zpracování dřeva STROJE A NÁSTROJE PRO ŘEZÁNÍ DŘEVA Bakalářská práce 2013/2014 David Ševčík Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Hodnocení opotřebení a změn tribologických vlastností brzdových kotoučů

Hodnocení opotřebení a změn tribologických vlastností brzdových kotoučů Hodnocení opotřebení a změn tribologických vlastností brzdových kotoučů Vedoucí práce: Doc. Ing. Milan Honner, Ph.D. Konzultant: Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž Bc. Roman Voch Obsah 1) Cíle diplomové práce

Více

PVD povlaky pro nástrojové oceli

PVD povlaky pro nástrojové oceli PVD povlaky pro nástrojové oceli Bc. Martin Rund Vedoucí práce: Ing. Jan Rybníček Ph.D Abstrakt Tato práce se zabývá způsoby a možnostmi depozice PVD povlaků na nástrojové oceli. Obsahuje rešerši o PVD

Více

PRASKLINY CEMENTOVANÝCH KOL

PRASKLINY CEMENTOVANÝCH KOL PRASKLINY CEMENTOVANÝCH KOL Antonín Kříž, Bohumil Dostál ZČU v Plzni - KMM, Univerzitní 22 e-mail: kriz@kmm.zcu.cz Wikov Gear s.r.o. e-mail: bdostal@wikov.com Technologie cementování Ve správně nauhličeném

Více

VLIV STŘÍDAVÉHO MAGNETICKÉHO POLE NA PLASTICKOU DEFORMACI OCELI ZA STUDENA.

VLIV STŘÍDAVÉHO MAGNETICKÉHO POLE NA PLASTICKOU DEFORMACI OCELI ZA STUDENA. VLIV STŘÍDAVÉHO MAGNETICKÉHO POLE NA PLASTICKOU DEFORMACI OCELI ZA STUDENA. Petr Tomčík a Jiří Hrubý b a) VŠB TU Ostrava, Tř. 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava, ČR b) VŠB TU Ostrava, Tř. 17. listopadu 15,

Více

2 K20 QP25 QP25C QP30P QP40. od 200. do. 1500 - - - 100-300 - - - - - - max. 800 200-800 - - - - - - max. 900 50-80 - - - -

2 K20 QP25 QP25C QP30P QP40. od 200. do. 1500 - - - 100-300 - - - - - - max. 800 200-800 - - - - - - max. 900 50-80 - - - - Doporučené řezné rychlosti a posuvy pro frézu Face Hog Konkrétní hodnoty posuvu se mohou měnit v závislosti na materiálu obrobku a stavu stroje, avšak následující údaje mohou sloužit jako vodítko. frézy

Více

D 2 KONSTUKCE PÍSTU HLAVNÍ ROZMĚRY PÍSTŮ

D 2 KONSTUKCE PÍSTU HLAVNÍ ROZMĚRY PÍSTŮ KONSTUKCE PÍSTU Namáhání pístu mechanickým a tepelným zatížením závisí především na režimu motoru, velikosti vrtání válce a zvolených konstrukčních rozměrech. HLAVNÍ ROZMĚRY PÍSTŮ Průměr Kompresní výška

Více

LEPENÉ SPOJE. 1, Podstata lepícího procesu

LEPENÉ SPOJE. 1, Podstata lepícího procesu LEPENÉ SPOJE Nárůst požadavků na technickou úroveň konstrukcí se projevuje v poslední době intenzivně i v oblasti spojování materiálů, kde lepení je často jedinou spojovací metodou, která nenarušuje vlastnosti

Více

2006/2007. Řezání / broušení. ... příslušenství k profesionálnímu použití. Diamantové řezné kotouče. Řezné kotouče. Brusné kotouče

2006/2007. Řezání / broušení. ... příslušenství k profesionálnímu použití. Diamantové řezné kotouče. Řezné kotouče. Brusné kotouče Řezání / broušení 2006/2007 Diamantové řezné kotouče Řezné kotouče Brusné kotouče Lamelové brusné kotouče Fíbrové brusné kotouče Kartáče z ocelového drátu... příslušenství k profesionálnímu použití Přehled

Více