STANDARD DÍL 23 BUDOVÁNÍ A REKONSTRUKCE ZÁKLADŮ TOČIVÝCH STROJŮ ZÁKLADOVÉ DESKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANDARD DÍL 23 BUDOVÁNÍ A REKONSTRUKCE ZÁKLADŮ TOČIVÝCH STROJŮ ZÁKLADOVÉ DESKY"

Transkript

1 STANDARD DÍL 23 BUDOVÁNÍ A REKONSTRUKCE ZÁKLADŮ TOČIVÝCH STROJŮ ZÁKLADOVÉ DESKY

2 STANDARD 23 Strana: 1/15 STANDARD DÍL 23 BUDOVÁNÍ A REKONSTRUKCE ZÁKLADŮ TOČIVÝCH STROJŮ ZÁKLADOVÉ DESKY PROVÁDĚNÍ, PODÍNKY, KVALITA, PŘEDPISY, NORY, DODÁVKY, USTANOVENÍ Zpracoval: Ověřil: Schválil: jméno: Jindřich Baroch jméno: Ing. P. Dvořák jméno: Ing. Tomáš Kala funkce: hlavní mechanik funkce: koordinátor ISO funkce: vedoucí údržby podpis: Jindřich Baroch, v. r. podpis: Ing. P. Dvořák, v. r. podpis: Ing. Tomáš Kala, v. r. Platnost od: dnem schválení

3 STANDARD 23 Strana: 2/15 OBSAH strana 1. Základní pojmy, třídění základů strojů 2 2. Přípustné úrovně vibrací základu a jeho stroje 3 3. Požadavky na dokumentaci a kontrolní měření vibrací stroje a jeho základu 4 4. Rekonstrukce základů 6 5. Navrhování nových základů 7 6. Betonáž nových základů 8 7. Rekonstrukce stávajících základů 9 8. Odstředivá čerpadla s axiálním vstupem základové desky Citované normy a předpisy 14 Přehled změn Tento díl Standardu byl zpracován za významné spolupráce pracovníků Kloknerova ústavu ČVUT doc. ing. J. Dohnálka, Csc. a doc. Ing. D. akovičky, DrSc.

4 STANDARD 23 Strana: 3/15 1. Základní pojmy, třídění základů strojů. Buzení stavebních konstrukcí od účinků točivých (rotačních) strojů má charakter periodického buzení, případně neperiodického rázového buzení. Periodické buzení je funkcí rotujícího vektoru síly, způsobeného nevyvážeností rotorů stroje a projevující se na stavební konstrukci periodicky působící budicí silou (v rovině rotace stroje) a budicím momentem. Neperiodické buzení je zpravidla považováno u těchto typů strojů za zatížení mimořádné, které vzniká při zkratu v motoru, při zadření nebo dotyku rotoru o statorovou část a nebo při utržení části rotujících hmot (u drtičů). Podle ČSN , ČSN a ČSN je velikost budicích sil a momentů povinen udávat jejich výrobce, nebo dodavatel v případě zahraničních dodávek. 1.1 Velikost amplitudy budicích sil (sil a momentů) strojů je klasifikována podle ČSN v tab.4, čl. 34 hodnotou: a) malou (0,1 kn příp. 0,01 knm), b) střední (0,1 1 kn, příp. 0,01 0,1 knm), c) velkou (1 10 kn, příp. 0,1 1 knm) d) velmi velkou (nad 10 kn, příp. nad 1 knm). 1.2 U rotačních strojů, pokud není k dispozici údaj výrobce o velikosti budicí síly lze velikost této síly orientačně stanovit z velikosti nevývažku podle ČSN V důsledku opotřebení stroje, případně jeho nekvalitního vyvážení může velikost budicí síly takto stanovené v průběhu životnosti stroje dosáhnout až 6,5 násobku výpočtové hodnoty budicí síly (příklad použití viz akovička, D. a kol.: Komentář k ČSN ) 1.3 Základy rotačních strojů a jejich pohonů jsou zpravidla uloženy na jediném základu. V případě, že tomu tak není, je potřebí prokázat, že oddělené základy vlastního stroje a jeho pohonné jednotky nejsou závadou pro bezpečný provoz soustrojí (zejména z hlediska namáhání převodovek, nejrůznějších náhonů pásových, řetězových ap.). 1.4 Doporučuje se základy strojů navrhovat v půdoryse pokud možno jednoduchého tvaru, blízké čtverci a nebo obdélníku s poměrem stran nejvýše 1 : 2. V případě členitých základů musí být prokázáno podle norem pro navrhování konstrukcí, že základ i při dynamickém zatížení si zachová svoji celistvost a je dostatečně tuhý, aby tvořil bezpečnou oporu soustrojí: stroji a jeho pohonným jednotkám. 1.5 Z hlediska omezování vibrací šířících se od strojních jednotek do okolí a zvýšení provozní spolehlivosti vlastního soustrojí se doporučuje navrhovat základy strojů jako pružně uložené.

5 STANDARD 23 Strana: 4/15 2. Přípustné úrovně vibrací základu a jeho stroje 2.1 Provozovatel stroje s ohledem na místní podmínky může podle ČSN stanovit pro projektanta zařízení mezní hodnoty přípustných chvění základů strojů. Pokud tak neučiní, platí pro mezní hodnoty periodického kmitání stroje a jeho základu, hodnoty uvedené v čl. 114 až 121 ČSN a sice jak pro rotační stroje jsou uvedeny v tab.1 Tab.1 - ezní hodnoty vibrací základů strojů z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti stroje i stavební konstrukce, na které je stroj uložen, nebo se nachází v jeho blízkosti. Přípustné mezní hodnoty kmitání stroje z hlediska jeho provozní spolehlivosti Třída citlivosti Charakteristika třídy Zrychlení pro f < 10 Hz [mm/s 2 ] Rychlost pro f > 10 Hz [mm/s] IV necitlivé > > 4.0 Přípustné mezní hodnoty kmitání budov a jejich konstrukčních částí, včetně základů strojů Třída odolnosti Zrychlení pro f < 10 Hz [mm/s 2 ] Rychlost pro f > 10 Hz [mm/s] B běžné cihelné stavby 150,0 2,5 C dobře ztužené skeletové konstrukce, základy strojů 380,0 6,0 2.2 Pokud hodnoty vibrací překročí mezní hodnoty (tab.1), je třeba aby výrobce nebo uživatel zařízení potvrdil, že tyto vibrace neohrožují spolehlivost stroje a dále aby projektant uložení stroje ve stavební konstrukci prokázal dynamickým výpočtem nebo měřením, že bezpečnost stavební konstrukce není ohrožena a že vibrace neohrožují ostatní technologické vybavení, citlivé na vibrace, v okolí osazovaného stroje. 2.3 V případě, že na základu soustrojí a nebo v jeho těsné blízkosti je stanoviště obsluhy, je třeba podle hygienických předpisů posoudit úroveň vibrací působících na člověka. Posouzení se provede podle Hygienických předpisů a nebo ČSN-ISO norem (citace viz kap.6).

6 STANDARD 23 Strana: 5/ V pasportizaci soustrojí musí být uvedeny předpokládané vibrace stroje a jeho základu a jejich posouzení podle odstavce 2.2, případně 2.3 a nebo průkaz o velikosti vibrací zjištěných měřením na stanovišti. 2.5 Velikost vibrací se prokazuje měřením nebo výpočtem a sice u strojů s malou nebo střední amplitudou budicí síly (čl. 1.2) v těžišti základu se strojem, nebo v místě ložiskových stojanů, případně v blízkosti frémy stroje na horním povrchu základu stroje u malých strojů. V případě velkých strojů a nebo strojů s velkou a velmi velkou amplitudou budicí síly se volí měřená stanoviště a nebo pro účely výpočtu vybrané body tak, aby z měřených nebo výpočtem stanovených vibrací bylo možné stanovit úroveň kmitání v blízkosti kotevních šroubů na horním povrchu základu, případně na ložiskových stojanech. U rámových základů a nebo půdorysně složitých základových konstrukcí se měřená stanoviště a nebo pro výpočet uvažované body volí tak, aby bylo možné popsat tvar kmitání základu. Takovýmito body jsou např. středy křížení podélníků a příčníků základu, středy rozpětí podélníků a příčníků, pokud jsou dostupná (nezakrytá frémou stroje), středy a vrcholy sloupů, místa nad a pod pružným uložením, pokud jsou dostupná ap. 2.6 Ověřování vibrací základu stroje se střední velkou a velmi velkou amplitudou budicí síly se provádí podrobným měřením na stanovištích podle bodu 2.5: při uvádění stroje do provozu nebo při zásadních výměnách částí stroje např. při generálních opravách ap., při závadách na stroji, vzniku otevřených trhlin na základu, nebo při podezření ze závad na soustrojí (hučení ložisek, zadření, zkrat ap.), při pravidelných periodických kontrolách u strojů s velmi velkou amplitudou budicí síly, nejméně však jedenkráte za 4 roky provozu stroje; Při pravidelných periodických kontrolách soustrojí se střední a velkou amplitudou budicí síly se ověřuje velikost vibrací základu zjednodušeně jen na vybraných stanovištích, zpravidla v blízkosti kotevních šroubů stroje. U strojů s malou amplitudou budicí síly se měření vibrací provádí jen výjimečně při podezření ze závady a nebo u technologického vybavení, pro něž porucha stroje s malou amplitudou budicí síly by mohla vést k odstavení větších výrobních celků. 3. Požadavky na dokumentaci a kontrolní měření vibrací stroje a jeho základu 3.1 U nových strojů a jejich základů se požaduje, aby součástí dokumentace základu se strojem (viz čl. 5.2) byl dynamický výpočet soustavy základ stroj podle zásad ČSN , včetně posouzení úrovně kmitání základu z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti stavební konstrukce a strojní technologie.

7 STANDARD 23 Strana: 6/15 Tento dynamický výpočet obsahuje: stanovení vlastních frekvencí a jim odpovídajících tvarů kmitání ve frekvenčním intervalu min. od 0,1 Hz do frekvence přesahující o 10 % provozní otáčkovou frekvenci rotorů, výpočet vynuceného kmitání (výchylek nebo rychlosti nebo zrychlení kmitání) na provozní otáčkové frekvenci rotorů a případně i na průchodu otáček rotorů vlastními frekvencemi soustavy při rozběhu nebo doběhu stroje, pokud amplitudy kmitání přesahují přípustné hodnoty chvění základu je třeba provést výpočet a posouzení dynamických vnitřních sil podle zásad ČSN Výsledky dynamického výpočtu základu stroje se doporučuje ověřit měřením při uvádění stroje do provozu. Opakované kontrolní měření vibrací v průběhu života stroje a jeho základu je potřebné pro stanovení prognózy dalšího využívání stroje, pro posouzení nárůstu excentricit rotorů v důsledku jejich opotřebení ap. 3.3 Ve zprávě o měření vibrací základu a jeho stroje musí být uvedeno: typové označení základu a jeho stroje podle projektové dokumentace, nebo údajů na štítku stroje, datum provádění měření vibrací, označení firmy provádějící měření a použitá aparatura, včetně údajů o frekvenčním a amplitudovém rozsahu měřících a vyhodnocovacích aparatur a zařízení, provozní režim stroje v době měření (běžný provoz, zkušební, nižší otáčky ap.) a údaje o provozu strojů v blízkém okolí, popis měřených stanovišť včetně jejich schéma u tvarově složitějších základů a nebo pokud by mohly vzniknout pochybnosti o rozmístění měřených stanovišť, popis naměřených veličin a sice jejich amplitudový, případně i frekvenční rozsah. Pro podrobné ověřování charakteristik kmitání základu se strojem se doporučuje provádět spojité záznamy časových průběhů měřené veličiny v čase. Doporučuje se provádění měření vibrací v hodnotách výchylek, nebo zrychlení nebo rychlostí kmitání ve frekvenčním intervalu od cca 1 Hz do 80 Hz, hodnocení naměřených veličin kmitání podle ČSN , nebo v porovnání s projektovou dokumentací (pokud je k dispozici) nebo v porovnání se zpřísněnými předpisy uživatele stroje (pokud jsou potřebné např. pro stanoviště v blízkosti velínů, v případě zvláštních požadavků na nízké vibrace okolí ap.), posouzení stavu stroje mezi jednotlivými kontrolními měřeními pro předpověď jeho další životnosti.

8 STANDARD 23 Strana: 7/15 4. Rekonstrukce základů (např. v důsledku změny technologie výměny pohonů či vlastního stroje) 4.1 Při změně strojů, umístěných na původních základech je třeba doložit výpočtově pro stroje s amplitudou budicí síly střední, velkou a velmi velkou, že stávající základ je pro nový stroj dostatečně spolehlivou a bezpečnou konstrukcí a to jak rozměrově, tak z hlediska degradace betonu, nebo jeho nedostatečného vyztužení. 4.2 Při osazování nového stroje na původní základ je třeba odstranit zbytky původní zálivky stroje a provést prohlídku základové konstrukce, zejména z hlediska případného výskytu trhlin v základu, velikosti zaolejování ap. Silné zaolejování má vliv na snížení pevnosti betonu základu zejména v místech kotevních šroubů, v místech předpokládaných dobetonávek základu ap. Výsledky prohlídky na konečné řešení základu je třeba zohlednit v projektové dokumentaci osazení nového stroje na základ. 4.3 Při potřebě zvětšit stávající základ půdorysně nebo výškově je třeba odstranit povrchovou zaolejovanou vrstvu, nebo jinak poškozený povrch základu až na zdravý beton. Dobetonávka musí s původním základem být zajištěna spřahovacím trny jejich dostatečnost je potřebí ve výpočtu rekonstrukce prokázat. U větších základů je možnou nové části základu spřáhnout s původními šrouby, předpínacími táhly či lany dobetonávky musí mít prostorovou výztuž ze sítí nebo tyčové měkké výztuže jejich dostatečnost je potřebí v projektu rekonstrukce prokázat. 4.4 Rozšíření železobetonových základů ocelovými konzolami je přípustné pouze v případě dostatečné ohybové tuhosti těchto konzol a jejich kvalitními propojení se stávajícím základem. Současné rozepření těchto ocelových konzol o beton podlah v okolí základu se pro nespolehlivost tohoto konstrukčního řešení nedoporučuje. 4.5 V případech, že pohonná jednotka soustrojí je umístěna na samostatný základ, je potřebí prokázat, že spolehlivost převodového soustrojí není ohrožena lze použít při převodu hnací síly pásy, řetězy ap., toto řešení není vhodné u pevných převodovek.

9 STANDARD 23 Strana: 8/15 5. Navrhování nových základů 5.1 U strojů, pro něž je požadována dlouholetá spolehlivost a nízké vibrace a nebo minimální ovlivňování vibracemi okolních technologií, nebo vlastního stroje těmito technologiemi v jeho okolí se doporučuje navrhovat základy těchto strojů odpružené. Výpočtem v projektové dokumentaci je třeba prokázat, že tuhost pružných prvků a tlumení tlumících prvků je dostatečné pro provozní otáčky rotorů stroje případně při průchodu otáček rezonančními frekvencemi uložení stroje při jeho rozběhu nebo doběhu. 5.2 Železobetonové základy strojů se doporučuje navrhovat s prostorovou výztuží zejména pro přenesení objemových změn při betonáži a těsně po ní. V blízkosti kotevních šroubů se doporučuje beton vyztužit několika vrstvami sítí. Železobetonové základy se doporučuje betonovat kontinuálně. V případě velkých základů lze přerušit betonáž na 48 hodin. Povrch pracovní spáry však musí být čistý, zajištěný spřahovací výztuží a epoxidovým adhezním můstkem (viz kap. 6). 5.3 Projektová dokumentace nového základu se strojem musí minimálně obsahovat: technickou zprávu s popisem problému a doporučeními pro provádění základu, statický a dynamický výpočet stroje na statické a dynamické účinky od stroje podle zásad ČSN , včetně posouzení statických a dynamických veličin podle materiálových norem pro navrhování, vzhledem ke spolehlivosti vlastního stroje a podle hygienických předpisů a norem vzhledem k bezpečnosti obsluhy, pokud tato musí být při provozu stroje v jeho blízkosti, výpočet a posouzení seismických účinků, které se od základu stroje šíří do jeho okolí podle ČSN , pokud by tyto účinky mohly ohrožovat konstrukci výrobní haly, jiné stroje nebo obsluhu strojů, výkresovou dokumentaci základu a jeho stroje se zakreslením velikosti a působiště budicích sil (a momentů) stroje na základ, výkresy tvaru a vyztužení základu. 5.4 Součástí projektu nového základu se strojem by mělo být doporučení projektanta na ověření úrovně vibrací kontrolním měřením při uvádění základu se strojem do trvalého provozu, sloužící k ověření správnosti stanovení velikosti budicích sil a dále i správnosti výsledků dynamického výpočtu. Podle složitosti základu a citlivosti jeho technologie na velikost vibrací, rozvážení v důsledku opotřebení rotujících částí (typické pro mlýny a kladivové drtiče) se doporučuje uvést v projektu požadovanou četnost pravidelných periodických prohlídek nebo kontrolního ověřování vibrací (pokud je kratší než jedenkrát za 4 roky), případně včetně stanovišť, na kterých velikost vibrací by měla být měřena.

10 STANDARD 23 Strana: 9/ Návrh nového základu, schéma osazení stroje na základu, způsob kotvení (např. formou vrtaných HILTI kotev), jakož i dimenzování základu se doporučuje v projekční fázi konzultovat s odborníkem na dynamiku základů strojů a technologem, znalým způsobů betonáže. 6. Betonáž nových základů Betonáž nových základů je třeba provádět v souhlase s ČSN Provádění a kontrola betonových konstrukcí nebo EN 206 Beton - vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria hodnocení. Použitá betonová směs musí mít průkazní zkoušky dokládající veškeré projektem zadané fyzikálně mechanické vlastnosti betonu, zejména pak jeho pevnostní třídu. Při výběru betonové směsi se doporučuje zejména u masivnějších základů vybírat receptury s celkově nižším vývojem hydratačního tepla, tj. receptury s použitím vhodných směsných cementů. Betonáž základu by měla být pokud možno kontinuální tak, aby v tělese základů nevznikaly pracovní spáry. V případě, že je to z konstrukčních nebo technologických důvodů nezbytné, musí být pracovní spáry předem naplánovány. Pracovní spára vzniká při jakémkoliv přerušení betonáže na více než 60 min., a to při běžných teplotách na úrovni kolem + 20 C. Jakákoliv pracovní spára musí být zajištěna spřahovací výztuží, a podle situace i adhezním můstkem. Výběr adhezního můstku je třeba provést na základě konkrétní situace, tj. přístupnosti pracovní spáry a stáří podkladního betonu v době pokračování betonáže. U masivnějších základů je třeba provést výpočet teplot betonové směsi související s postupným vývojem hydratačního tepla při reakci cementu se záměsovou vodou. Aby bylo možné eliminovat vznik teplotních trhlin, je třeba na základě výpočtu teplot provést nadimenzování přiměřené výztuže nebo provést taková technologická opatření, která zajistí, že teplota v jádře základu nebude vyšší o více než 15 C než teplota okolního prostředí. Z terénních měření vyplývá, že u masivnějších betonových a železobetonových prvků (např. stěny tloušťky 100 cm) dochází k nárůstu teplot během 48 až 72 hodin, a to do úrovně +65 C. Poté opět 48 až 72 hodin teploty klesají až do vyrovnání teploty základu s teplotou okolního prostředí. V případě, že teplotní diference překročí výše uvedenou úroveň, dojde ke vzniku teplotních trhlin, které mohou výrazně modifikovat dynamické chování základu. V případě velkoobjemových základů je tedy nezbytné, aby součástí projektu byl i projekt technologie betonáže s výpočtem teplotního pole od hydratačního tepla a s popisem všech opatření, kterými bude zajištěno, aby rozdíl teplot mezi povrchem a jádrem prvku nepřesáhl 15 C. V případě, že dojde ke vzniku teplotních trhlin, je třeba provést jejich silovou injektáž postupem popsaným v kapitole 7.

11 STANDARD 23 Strana: 10/15 Při zalévání kotevních otvorů a podlévání základových frém u nových základů je třeba vždy použít speciální materiály, u nichž je eliminováno smrštění. Jedná se o speciální prefabrikované cementové malty obsahující přísady, které eliminují běžné smršťování betonů a naopak umožňují nastavit jejich mírné rozpínání. Toto rozpínání však v žádném případě nesmí překročit hodnotu 0,5. Při zalévání kotevních otvorů a podlévání základových frém musí být zajištěno dokonalé vyčištění zalévaných prostor, jejich předběžné přiměřené provlhčení a takový technologický postup, který znemožní vytváření vzduchových kapes. To vyžaduje postupovat při podlévání vždy z jedné ze stran, případně instalovat do základů i odvzdušňovací otvory. Při expresním provádění prací je třeba počítat s tím, že při podlití ocelových základových prvků dojde k tepelnému napojení na nově zbudovaný masivní základ, jehož teplota po dvou až třech dnech může dosahovat již uvedených +65 C. V důsledku toho dojde k ohřátí ocelových prvků a k jejich teplotním dilatacím, které mohou vyvolat nežádoucí změny jejich tvaru. Čelit tomuto riziku lze oddálením odlití ocelových prvků do doby, kdy teploty nového základu klesnou na teplotu okolního prostředí. K tomu dojde, jak již bylo uvedeno, cca po šesti dnech. 7. Rekonstrukce stávajících základů Před prováděním rekonstrukce starších základů je třeba nejprve prověřit kvalitu betonu, a to jak z hlediska pevnosti v tlaku, tak pevnosti v tahu. Dále se vizuální prohlídkou přístupných míst zjistí výskyt trhlin, zakreslí jejich poloha a šířka. Pevnost v tlaku se u méně významných prvků stanoví nedestruktivně metodou Schmidtova tvrdoměru podle ČSN , u větších základů pak odběrem jádrových vývrtů o průměru 50 až 100 mm. Na těchto vývrtech je možné zároveň posoudit skladbu betonu i výskyt případných strukturních poruch. Tahové vlastnosti se určí odtrhovými zkouškami a to tak, že na mechanicky očištěný povrch se nalepí kovové kruhové nebo čtvercové odtrhové terče (průměr 50 mm nebo průřez 50 x 50 mm). Tyto terče se k povrchu přilepí speciálním dvousložkovým lepidlem a odtrhnou přenosnou hydraulickou odtrhovou aparaturou. Na základě stanovení odtrhové síly lze vypočíst pevnost v tahu povrchových vrstev. Pevnost v tlaku by měla odpovídat požadavkům statického přepočtu, stejně tak jako pevnost v tahu. Pevnost v tahu by neměla v žádném případě být nižší než 1,5 Pa. Po provedeném dynamickém přepočtu základu se v závislosti na požadované změně konfigurace a tvaru provede nejprve odstranění zdegradovaných povrchových vrstev, tj. odbourání povrchových partií. Toto odbourání by podle možností vždy mělo sestávat jednak z mechanického bourání lehkými elektrickými příklepovými kladivy s následným dočištěním bouraných povrchů vysokotlakým vodním paprskem.

12 STANDARD 23 Strana: 11/15 Tímto postupem se také dokonale odhalí veškeré trhliny v původním betonu. Na základě požadavku projektu nebo obhlídky základů po odbourání povrchových vrstev se rozhodne o způsobu sanace trhlin. Základní možností jak eliminovat trhliny je středně nebo vysokotlaká tzv. silová injektáž pomocí epoxidových pryskyřic. Injektáž je třeba provést podle zvláštních Technických podmínek -TP 88 Opravy trhlin v betonových konstrukcích, které vydalo inisterstvo dopravy a spojů v roce Po eliminaci trhlin se podle projektu doplní spřahovací výztuž a provede adhezní můstek. Cílem těchto opatření je dosáhnout maximální možnou soudržnost mezi původním podkladním betonem a novým betonem, který slouží k úpravě konfigurace a rozměrů základů. Základním problémem této operace je, že v novém betonu probíhají standardní objemové změny - smrštění, které dosahuje hodnot cca 0,3 až 0,6. Napětí, vyplývající z těchto objemových změn, mohou narušit soudržnost styčné spáry a nastolit tak diskontinuitu, která se nepříznivě projeví na dynamickém chování nově rekonstruovaného základu. Kromě spřahovací výztuže, která by měla vždy být předmětem projektu rekonstrukce, se podle možností zesílí adheze obou betonů tzv. adhezním můstkem. Za nejspolehlivější lze považovat tzv. adhezní můstek epoxidový, který se vytváří tak, že se nejprve suchý povrch staršího podkladního předupraveného betonu napenetruje nízkoviskózní epoxidovou pryskyřicí a následně se na něj nanese vrstva vhodné epoxidové pryskyřice v tloušťce 400 až 800 m. Do této čerstvě nanesené epoxidové vrstvy se vzápětí aplikuje suché monofrakční křemenné kamenivo (sklářský nebo slévárenský písek) frakce 1/2 mm. Po vytvrzení epoxidové pryskyřice, tj. cca po 48 až 72 hodinách lze provést dobetonávku. Pokud je takovýto adhezní můstek proveden kvalitně, je tahová pevnost spoje vždy vyšší než tahová pevnost původního či nového betonu. Účinnost tzv. cementopolymerních adhezních můstků, používaných v současnosti běžně v oblasti sanace železobetonových konstrukcí je výrazně méně účinná než adhezní můstky epoxidové. U cementopolymerních adhezních můstků navíc platí, že musí být vzápětí po jejich aplikaci provedena dobetonávka, tj. musí dojít k betonáži čerstvého do čerstvého. Zvlášť u větších styčných ploch se tato zásada velmi obtížně dodržuje. Pokud dojde k zatvrdnutí cementopolymerního adhezního můstku, může být jeho použití naopak škodlivé, protože vytvoří na styku obou betonů separační vrstvu. Při zalévání kotevních otvorů a podlévání základových frém je třeba se řídit u rekonstruovaných základů stejnými zásadami jako při zhotovování základů nových, tj. zásadami uvedenými v kapitole 6. Při provádění rekonstrukce základů je třeba zajistit průběžný autorský dozor či dozor jiné právnické či fyzické osoby tak, aby byly bezezbytku zajištěny výše uvedené technologické požadavky. Jakékoliv odchylky od kvality se následně projeví v nevhodném dynamickém chování rekonstruovaného základu, což souvisí i s opotřebením navazujícího technologického zařízení.

13 STANDARD 23 Strana: 12/15 Prováděná kontrola prací se musí zaměřit zejména na: posouzení kvality předúpravy betonu a ověření jeho pevnosti v tlaku a v tahu, kontrolu sanace trhlin, pokud tato operace je vyžadovaná projektem, provedení adhezního můstku a spřahující výztuže, zalévání kotevních otvorů a podlévání základových frém, především s ohledem na plnoplošné vyplnění veškerých dutin a zajištění zálivky z nesmrštivého materiálu. 8. Odstředivá čerpadla s axiálním vstupem základové desky Pro odstředivá čerpadla s axiálním vstupem jsou stanoveny rozměry základových desek a základní montážní rozměry. Variantní počty a pozice otvorů pro základové šrouby umožňují realizaci odlišných montážních instalací. Odstředivá čerpadla popsaná v tomto bodě jsou k elektromotoru, který je opatřen patkami pro usazení na základovou desku připojena spojkou. Tento Standard lze použít i po jiné druhy a typy čerpadel v případě, že je to vhodné. Rozměry základových desek a základní montážní rozměry

14 STANDARD 23 Strana: 13/15 Tabulka 2 Rozměry a referenční čísla základových desek Referenční číslo základové desky Rozměry v mm L L L L4 ± B B B hmax d*: díra pro šroub * podle ISO 273 (hrubá řada)

15 STANDARD 23 Strana: 14/15 Tabulka 3 Výběr referenčního čísla základové desky a základních připojovacích rozměrů Vel. kostry elektromotoru** S 90 L 100 L S L L 200 L 225 S S 280 Zákl. přím. rozměry Velikost čerpadla* Emax A h2 * a* * podle ISO 2858 ** podle IEC 72: část 1

16 STANDARD 23 Strana: 15/15 9. Citované normy a předpisy ČSN : Výpočet stavebních konstrukcí zatížených dynamickými účinky strojů ČSN : Zatížení stavebních konstrukcí ČSN : Zatížení stavebních objektů technickou seismicitou a jejich odezva ČSN : Navrhování základů točivých strojů ČSN : Přípustné nevývažky tuhých rotujících částí strojů Hygienické předpisy svazek 37/1977, Vyhláška č.13/1977 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ČSN ISO : Hodnocení expozice člověka celkovým vibracím. Část 1: Všeobecné požadavky ČSN ISO : Hodnocení expozice člověka celkovým vibracím. Část 2: Nepřerušované vibrace a rázy v budovách (1 až 80 Hz) ČSN ISO : Hodnocení expozice člověka celkovým vibracím. Část 3: Hodnocení expozice celkovým vertikálním vibracím, osa z, v kmitočtovém rozsahu 0,1 až 0,63 Hz ČSN ISO AD.1 a Amd.2: Vibrace a rázy Vibrace budov Směrnice pro měření vibrací a hodnocení jejich účinků na budovy ČSN ISO 8569: Vibrace a rázy ěření a hodnocení účinků rázů a vibrací na citlivé přístroje v budovách ČSN : Provádění a kontrola betonových konstrukcí EN 206: Beton - Vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria hodnocení TP88: Opravy trhlin v betonových konstrukcích, DS 1996 ČSN : Tvrdoměrné metody zkoušení betonu ČSN EN 23661: Odstředivá čerpadla s axiálním vstupem - Rozměry základových desek a montážní rozměry. ISO 273: Otvory pro metrické šrouby. ISO 2858: Odstředivá čerpadla s axiálním vstupem (předepsaný tlak 16 bar). Označení, jmenovité výkonové parametry a rozměry. IEC 72-1: Rozměry a výkony točivých elektrických strojů část 1: Velikost koster 56 až 400 a velikosti přírub F 55 až F1080.

17

VLIVY VIBRACÍ A ZPŮSOBU PROVEDENÍ PRŮMYSLOVÉ DRÁTKOBETONOVÉ PODLAHY NA JEJÍ PORUŠITELNOST

VLIVY VIBRACÍ A ZPŮSOBU PROVEDENÍ PRŮMYSLOVÉ DRÁTKOBETONOVÉ PODLAHY NA JEJÍ PORUŠITELNOST VLIVY VIBRACÍ A ZPŮSOBU PROVEDENÍ PRŮMYSLOVÉ DRÁTKOBETONOVÉ PODLAHY NA JEJÍ PORUŠITELNOST Doc. Ing. Daniel Makovička, DrSc. (1) Ing. Daniel Makovička (2) (1) České vysoké učení technické v Praze, Kloknerův

Více

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce, E.ON ČR, Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv PNE 34 8211 3. vydání Odsouhlasení

Více

11. Omítání, lepení obkladů a spárování

11. Omítání, lepení obkladů a spárování 11. Omítání, lepení obkladů a spárování Omítání, lepení obkladů a spárování 11.1 Omítání ve vnitřním prostředí Pro tyto omítky platí EN 998-1 Specifikace malt pro zdivo Část 1: Malty pro vnitřní a vnější

Více

DRIZORO CARBOMESH BIAXIÁLNÍ TKANINA Z UHLÍKOVÝCH VLÁKEN S VYSOKOU PEVNOSTÍ PRO OPRAVY A ZESILOVÁNÍ KONSTRUKCÍ POPIS: POUŽITÍ: VÝHODY: APLIKCE:

DRIZORO CARBOMESH BIAXIÁLNÍ TKANINA Z UHLÍKOVÝCH VLÁKEN S VYSOKOU PEVNOSTÍ PRO OPRAVY A ZESILOVÁNÍ KONSTRUKCÍ POPIS: POUŽITÍ: VÝHODY: APLIKCE: DRIZORO CARBOMESH BIAXIÁLNÍ TKANINA Z UHLÍKOVÝCH VLÁKEN S VYSOKOU PEVNOSTÍ PRO OPRAVY A ZESILOVÁNÍ KONSTRUKCÍ POPIS: POUŽITÍ: VÝHODY: APLIKCE: DRIZORO CARBOMESH je tkanina z uhlíkových vláken s vysokou

Více

DLAŽEBNÍ DESKY. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz

DLAŽEBNÍ DESKY. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz Betonovými dlažebními deskami jsou označovány betonové dlaždice, jejichž celková délka nepřesahuje 1000 mm a jejichž celková délka vydělená tloušťkou je větší než čtyři. Betonové dlažební desky mají delší

Více

Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh, Technické podmínky dodací. č. TP 02-07 PRAŽEC B 91S(P) ÚČINNOST OD 1.1.2008

Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh, Technické podmínky dodací. č. TP 02-07 PRAŽEC B 91S(P) ÚČINNOST OD 1.1.2008 Technické podmínky dodací č. TP 02-07 PRAŽEC B 91S(P) ÚČINNOST OD 1.1.2008 Technické podmínky schvaluje: Organizace Jméno Razítko, podpis Datum TP 02-07 1. vydání Strana 1 (celkem 16) říjen 2007 ZÁZNAM

Více

Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory AOM. 0,25-37 kw. Katalog K 13-0102 CZ

Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory AOM. 0,25-37 kw. Katalog K 13-0102 CZ Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory AOM 0,25-37 kw Katalog K 13-0102 CZ Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory Motory s kotvou nakrátko Obsah Technické informace Struèný

Více

2005, květen TECHNICKÉ PODMÍNKY TP 200501 pro poměrové indikátory s optickým snímačem. 1. Úvod 4. 2. Oblast použití a všeobecné podmínky 4

2005, květen TECHNICKÉ PODMÍNKY TP 200501 pro poměrové indikátory s optickým snímačem. 1. Úvod 4. 2. Oblast použití a všeobecné podmínky 4 2005, květen TECHNICKÉ PODMÍNKY TP 200501 pro poměrové indikátory s optickým snímačem Počet listů: 13 a elektronickým odečítáním List číslo: 1 VIPA C Obsah 1. Úvod 4 2. Oblast použití a všeobecné podmínky

Více

01 Technická zpráva D 1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ D DOKUMENTACE OBJEKTŮ DPS DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

01 Technická zpráva D 1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ D DOKUMENTACE OBJEKTŮ DPS DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 01 Technická zpráva SOUBOR STAVEBNÍ OBJEKT ČÁST STUPEŇ D 1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SO 01 HLAVNÍ OBJEKT D DOKUMENTACE OBJEKTŮ DPS NÁZEV STAVBY: REKONSTRUKCE OBJEKTU STARÁ POŠTA ROUSÍNOV - STATICKÉ

Více

PROVOZNĚ TECHNICKÝ NÁVOD pro motory s namontovanou brzdou typu HPS

PROVOZNĚ TECHNICKÝ NÁVOD pro motory s namontovanou brzdou typu HPS ELEKTROPOHONY spol. s r.o. Závodí 234, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, Czech Republic Tel.:+420 556 880 611, Fax: +420 556 880 698 http: www.epo.cz e-mail: info@epo.cz PROVOZNĚ TECHNICKÝ NÁVOD pro motory

Více

VŠEOBECNĚ NORMY A PŘEDPISY PRACOVNÍ PODMÍNKY POPIS ODPOJOVAČE QAS

VŠEOBECNĚ NORMY A PŘEDPISY PRACOVNÍ PODMÍNKY POPIS ODPOJOVAČE QAS PRŮVODNÍ DOKUMENTACE 019/06/2014 VNITŘNÍ ODPOJOVAČE SE SUVNÝM POHYBEM NOŽŮ pro napětí 25 kv ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 TYP QAS VŠEOBECNĚ Odpojovače typu QAS jsou speciální spínací přístroje. Jsou standardně

Více

Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II. Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor 2007. Sylabus tématu

Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II. Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor 2007. Sylabus tématu Stýskala, 2006 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor 2007 Sylabus tématu 1. Elektromagnetické

Více

EXPERIMETÁLNÍ OVĚŘENÍ ÚNOSNOSTI DŘEVOBETONOVÝCH SPŘAŽENÝCH TRÁMŮ ZESÍLENÝCH CFRP LAMELAMI

EXPERIMETÁLNÍ OVĚŘENÍ ÚNOSNOSTI DŘEVOBETONOVÝCH SPŘAŽENÝCH TRÁMŮ ZESÍLENÝCH CFRP LAMELAMI 19. Betonářské dny (2012) Sborník Sekce: Výzkum a technologie 2 ISBN 978-80-87158-32-6 EXPERIMETÁLNÍ OVĚŘENÍ ÚNOSNOSTI DŘEVOBETONOVÝCH SPŘAŽENÝCH TRÁMŮ ZESÍLENÝCH CFRP LAMELAMI David Horák 1 Hlavní autor

Více

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ČESKÝCH DRAH. Kapitola 17 BETON PRO KONSTRUKCE

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ČESKÝCH DRAH. Kapitola 17 BETON PRO KONSTRUKCE ČESKÉ DRÁHY, státní organizace DIVIZE DOPRAVNÍ CESTY, o.z. TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ČESKÝCH DRAH Kapitola 17 BETON PRO KONSTRUKCE Třetí aktualizované vydání Změna č. xx Schváleno VŘ DDC č.j.túdc-xxxxx/2002

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém pro akci: Datum: Technologický předpis pro provádění ETICS V případě, že nejsou v tomto technologickém postupu stanoveny odlišné

Více

nízkonapěťové Nevýbušné trojfázové asynchronní motory s rotorem nakrátko AOM, AVM, AKM osová výška 71 až 200 0,25 až 37 kw Katalog K13-0309 CZ

nízkonapěťové Nevýbušné trojfázové asynchronní motory s rotorem nakrátko AOM, AVM, AKM osová výška 71 až 200 0,25 až 37 kw Katalog K13-0309 CZ Katalog K13-0309 CZ nízkonapěťové Nevýbušné trojfázové asynchronní motory s rotorem nakrátko AOM, AVM, AKM osová výška 71 až 200 0,25 až 37 kw Katalog K 15-0308 CZ Obsah Všeobecné ůdaje Stručný popis konstrukce

Více

Pracovní postup Cemix: Samonivelační podlahové stěrky

Pracovní postup Cemix: Samonivelační podlahové stěrky Pracovní postup Cemix: Samonivelační podlahové stěrky Pracovní postup Cemix: Samonivelační podlahové stěrky Obsah 1 Materiály pro podlahové konstrukce... 3 2 Typy a parametry samonivelačních stěrek...

Více

Sika SSZ PreVIA Dur 100 Systém pro předpínání Systém SSZ/TV/S512-100 a kotvení CFK lamel

Sika SSZ PreVIA Dur 100 Systém pro předpínání Systém SSZ/TV/S512-100 a kotvení CFK lamel Technický list Sika SSZ PreVIA Dur 100 / strana 1/11 Sika SSZ PreVIA Dur 100 Systém pro předpínání Systém SSZ/TV/S512-100 a kotvení CFK lamel Druh Vysoce účinný systém posilování vodorovných konstrukcí

Více

Určeno posluchačům Fakulty stavební ČVUT v Praze

Určeno posluchačům Fakulty stavební ČVUT v Praze Strana 1 HALOVÉ KONSTRUKCE Halové konstrukce slouží nejčastěji jako objekty pro různé typy průmyslových činností nebo jako prostory pro skladování. Jsou také velice často stavěny pro provozování rozmanitých

Více

LÁVKA PRO PĚŠÍ PRSTEN

LÁVKA PRO PĚŠÍ PRSTEN LÁVKA PRO PĚŠÍ PRSTEN František Opletal, Radek Šiška 1 Úvod Pro oživení mostních objektů nad rychlostní komunikací R25,5/130 sil. I/48 Rychaltice Frýdek-Místek byla navržena lávka pro pěší s antimetrickým

Více

PROTIHLUKOVÁ STĚNA Z DŘEVOCEMENTOVÝCH ABSORBČNÍCH DESEK

PROTIHLUKOVÁ STĚNA Z DŘEVOCEMENTOVÝCH ABSORBČNÍCH DESEK PROTIHLUKOVÁ STĚNA Z DŘEVOCEMENTOVÝCH ABSORBČNÍCH DESEK Rudolf Hela, Oldřich Fiala, Jiří Zach V příspěvku je popsán systém protihlukových stěn za využití odpadu z těžby a zpracování dřeva. Pro pohltivou

Více

OBSAH: A. ÚVOD... 4. A.1. Obsah...4 A.2. Určení...4 A.3. Součásti...4 A.4. Platnost technologického předpisu...4 B. DODÁVKY OBKLADU TERMO+...

OBSAH: A. ÚVOD... 4. A.1. Obsah...4 A.2. Určení...4 A.3. Součásti...4 A.4. Platnost technologického předpisu...4 B. DODÁVKY OBKLADU TERMO+... OBSAH: A. ÚVOD... 4 A.1. Obsah...4 A.2. Určení...4 A.3. Součásti...4 A.4. Platnost technologického předpisu...4 B. DODÁVKY OBKLADU TERMO+... 5 B.1. Zaškolení realizačních firem...5 B.2. Zaškolení pracovníků...5

Více

Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému

Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému povrchové úpravy 1/2012 Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému Ing. Tomá Po ta Co se starým, poškozeným zateplovacím systémem a jak jej odstranit nebo na něj nalepit nový?

Více

Využití modální analýzy pro návrh, posouzení, opravy, kontrolu a monitorování mostů pozemních komunikací

Využití modální analýzy pro návrh, posouzení, opravy, kontrolu a monitorování mostů pozemních komunikací Ministerstvo dopravy TP 215 Odbor silniční infrastruktury Využití modální analýzy pro návrh, posouzení, opravy, kontrolu a monitorování mostů pozemních komunikací Technické podmínky Schváleno MD-OSI č.j.

Více

7 Prostý beton. 7.1 Úvod. 7.2 Mezní stavy únosnosti. Prostý beton

7 Prostý beton. 7.1 Úvod. 7.2 Mezní stavy únosnosti. Prostý beton 7 Prostý beton 7.1 Úvod Konstrukce ze slabě vyztuženého betonu mají výztuž, která nesplňuje podmínky minimálního vyztužení, požadované pro železobetonové konstrukce. Způsob porušení konstrukcí odpovídá

Více

Sachs planetové - Z M S. menší hluk - vyšší komfort. Dvouhmotové setrvaèníky Sachs pro autobusy a tìžká užitková vozidla

Sachs planetové - Z M S. menší hluk - vyšší komfort. Dvouhmotové setrvaèníky Sachs pro autobusy a tìžká užitková vozidla Sachs planetové - Z M S menší hluk - vyšší komfort Dvouhmotové setrvaèníky Sachs pro autobusy a tìžká užitková vozidla ÚLOHA: Hnací soustava motorového vozidla je nerovnomìrným rotaèním pohybem motoru

Více

Česká republika Ředitelství vodních cest ČR ŘVC TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ŘVC ČR. Kapitola 1

Česká republika Ředitelství vodních cest ČR ŘVC TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ŘVC ČR. Kapitola 1 Česká republika Ředitelství vodních cest ČR ŘV TEHNIKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ŘV ČR Kapitola 1 PROVÁDĚNÍ BETONOVÝH A ŽELEZOBETONOVÝH KONSTRUKÍ Vydání druhé Schváleno ŘV ČR č.j. ŘV/1606/09 ze dne

Více

LEŠENÍ ZÁKLADNÍ POŽADAVKY Z POHLEDU KOORDINÁTORA

LEŠENÍ ZÁKLADNÍ POŽADAVKY Z POHLEDU KOORDINÁTORA LEŠENÍ ZÁKLADNÍ POŽADAVKY Z POHLEDU KOORDINÁTORA Ing Karel Škréta vedoucí AO 235 Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1 20. 1. 2016 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 2 PŘEDPISY

Více

POUŽITÍ PRACOVNÍ PODMÍNKY PRACOVNÍ REŽIM. Třídy vnějších vlivů Základní charakteristiky - výňatek z ČSN 33 2000-3 (mod.

POUŽITÍ PRACOVNÍ PODMÍNKY PRACOVNÍ REŽIM. Třídy vnějších vlivů Základní charakteristiky - výňatek z ČSN 33 2000-3 (mod. POUŽITÍ Servomotory ODACT OK jsou určeny k přestavování ovládacích orgánů vratným otočným pohybem s úhlem natočení výstupní části do 90 včetně případů, kde se vyžaduje těsný uzávěr v koncových polohách.

Více

Technologický předpis

Technologický předpis Technologický předpis Baumit Baumacol Kompletní systém pro realizaci obkladů a dlažeb Dlouhodobě ověřené skladby Pro vnější i vnitřní použití Leden 0 Obsah: Úvod...............................................................................

Více

ROTAČNÍ VÝMĚNÍKY ZZT

ROTAČNÍ VÝMĚNÍKY ZZT KASTT spol. s r. o. projekce, výroba, montáž a servis vzduchotechniky, klimatizace, MaR, technologických celků Jižní 870, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 495 404 011 495 404 010 fax: +420 495 406 544

Více

TZB - VZDUCHOTECHNIKA

TZB - VZDUCHOTECHNIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ JIŘÍ HIRŠ, GÜNTER GEBAUER TZB - VZDUCHOTECHNIKA MODUL BT02-11 HLUK A CHVĚNÍ VE VZDUCHOTECHNICE STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU

Více

TECHNICKÝ LIST PORIMENT CEMENTOVÉ LITÉ PĚNY. www.poriment.cz

TECHNICKÝ LIST PORIMENT CEMENTOVÉ LITÉ PĚNY. www.poriment.cz TECHNICKÝ LIST CEMENTOVÉ LITÉ PĚNY je lehký silikátový materiál, vyráběný na stavbě pomocí mobilního zařízení Aeronicer II z cementové suspenze dovezené autodomíchávačem z betonárny. Do některých typů

Více

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MNSP STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2008 2009

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MNSP STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2008 2009 FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MNSP STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2008 2009 OBOR: POZEMNÍ STAVBY (S) A. MATEMATIKA TEST. Hladina významnosti testu α při testování nulové hypotézy

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 15. DIMENZOVÁNÍ A JIŠTĚNÍ ELEKTRICKÝCH VEDENÍ Obsah: 1. Úvod 2. podle přípustného oteplení 3. s ohledem na hospodárnost

Více

Základní principy navrhování konstrukcí podle EN 1990

Základní principy navrhování konstrukcí podle EN 1990 Základní principy navrhování konstrukcí podle EN 1990 Zatížení konstrukcí obecná Podle EN-1991-1-1 Přednášející: prof. Ing. Ivailo Terzijski, CSc. VUT Brno, Fakulta Stavební Zásady navrhování konstrukcí

Více

POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ

POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ Stránka 1 z 24 Tento dokument slouží jako předpis k navrhování vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému (dále jen ETICS nebo systémy) s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS) a k navrhování

Více

TP 06/08 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ PRAHOVÁ VPUSŤ A ODVODŇOVACÍ ŽLABY S MŘÍŽÍ

TP 06/08 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ PRAHOVÁ VPUSŤ A ODVODŇOVACÍ ŽLABY S MŘÍŽÍ TP 06/08 2. vydání TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ PRAHOVÁ VPUSŤ A ODVODŇOVACÍ ŽLABY S MŘÍŽÍ Datum vydání: 07/2015 Datum konce platnosti: neurčeno Tyto technické podmínky dodací jsou závazné pro všechny pracovníky

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA BETONOVÉ KONSTRUKCE. K projektu pro provedení stavby. PROSTAB s.r.o., Šámalova 748/107, 615 00 Brno

TECHNICKÁ ZPRÁVA BETONOVÉ KONSTRUKCE. K projektu pro provedení stavby. PROSTAB s.r.o., Šámalova 748/107, 615 00 Brno Strana: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA BETONOVÉ KONSTRUKCE K projektu pro provedení stavby Stavba: Část: Zpracovatel části: Zodpovědný projektant : Vypracoval: Kontroloval: Stavební úpravy skladovací haly v areálu

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY energetické hodnocení budov Plamínkové 1564/5, Praha 4, tel. 241 400 533, www.stopterm.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Oravská č.p. 1895-1896, Praha 10 září 2015 Průkaz energetické náročnosti budovy

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav stavebního zkušebnictví CI 57 Moderní stavební materiály

Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav stavebního zkušebnictví CI 57 Moderní stavební materiály Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav stavebního zkušebnictví CI 57 Moderní stavební materiály STROPNÍ KONSTRUKCE SYSTÉMU CSD HURDIS MECHANISMY PORUŠOVÁNÍ ZKOUŠKY STROPNÍCH DESEK 1 Úvod

Více

Řetězy svařované zkoušené, jakost 24 a 30 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ, MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ

Řetězy svařované zkoušené, jakost 24 a 30 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ, MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ Řetězy svařované zkoušené, jakost 24 a 30 podle TP a PN VÝROBCE Řetězárna a.s. VYDÁNÍ 11/2013 TELEFON 584 488 111 Polská 48 NAHRAZUJE 04/2010 TELEFAX 584 428194 790 81 Česká Ves E-mail: retezarna@pvtnet.cz

Více

RADIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU SILENT U, A, ECO U a ECO A

RADIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU SILENT U, A, ECO U a ECO A RADIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU SILENT U, A, ECO U a ECO A NÁVOD K POUŽITÍ, MONTÁŽI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Hendrich Martin Boleslavská 1420; 250 01 Stará Boleslav 10.4.2012 Kontakty: Stará Boleslav, Boleslavská 1420,

Více

Axiální zajištění ložisek... 199 Způsoby zajištění... 199 Připojovací rozměry... 202. Konstrukce souvisejících dílů... 204

Axiální zajištění ložisek... 199 Způsoby zajištění... 199 Připojovací rozměry... 202. Konstrukce souvisejících dílů... 204 Použití ložisek Uspořádání ložisek... 160 Uspořádání s axiálně vodícím a axiálně volným ložiskem... 160 Souměrné uspořádání ložisek... 162 Plovoucí uspořádání ložisek... 162 Radiální zajištění ložisek...

Více

Technologický předpis

Technologický předpis Technologický předpis Zdvojování zateplovacích systémů Baumit Spolehlivé a trvanlivé řešení Inovativní produkty Baumit V souladu s nejnovějšími předpisy Březen 2013 A. Úvodní a všeobecná ustanovení Obsah

Více

3 fázové asynchronní motory 1MJ7 220-313. N16-0404 CZ SEF 2790 CZ Strana A1. Obsah. Provozní návod obj. č. 35037000000097 N16 0404 CZ Vydání 0404

3 fázové asynchronní motory 1MJ7 220-313. N16-0404 CZ SEF 2790 CZ Strana A1. Obsah. Provozní návod obj. č. 35037000000097 N16 0404 CZ Vydání 0404 3 fázové asynchronní motory 1MJ7 220-313 Provozní návod obj. č. 35037000000097 N16 0404 CZ Vydání 0404 3 fázový asynchronní motor s kotvou nakrátko, základní provedení 1MJ7 (příklad) Obsah Všeobecně A

Více

Kapitola 8 LITÝ ASFALT

Kapitola 8 LITÝ ASFALT MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 8 LITÝ ASFALT Schváleno: MD-OI, č.j. 318/08-910-IPK/1 ze dne 8. 4. 2008, s účinností od 1.

Více

2 Kotvení stavebních konstrukcí

2 Kotvení stavebních konstrukcí 2 Kotvení stavebních konstrukcí Kotvení stavebních konstrukcí je velmi frekventovanou metodou speciálního zakládání, která umožňuje přenos tahových sil z konstrukce do horninového prostředí, případně slouží

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro stavební povolení

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro stavební povolení Investor stavby: Statutární město Teplice odbor dopravy a životního prostředí D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro stavební povolení Obsah: D.1. Základní údaje o stavbě... 2 D.2. Návrh technického řešení...

Více

Tab.1 Základní znaky zařízení jednotlivých tříd a opatření pro zajištění bezpečnosti

Tab.1 Základní znaky zařízení jednotlivých tříd a opatření pro zajištění bezpečnosti Všeobecně V České republice byly v platnosti téměř 30 let normy týkající se bezpečnosti při práci na elektrických zařízeních. Od té doby došlo k závažným změnám v oblasti ochrany před úrazem elektrickým

Více

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW 0. POPIS A POUŽITÍ VÝROBKU ETICS ENVART izol MW je vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní

Více

7. Stavební pøíprava. x pistole. 7.3. Skladování materiálu. 7.1. Pracovní èeta - její velikost a požadovaná kvalifikace

7. Stavební pøíprava. x pistole. 7.3. Skladování materiálu. 7.1. Pracovní èeta - její velikost a požadovaná kvalifikace 7. Stavební pøíprava 7.1. Pracovní èeta - její velikost a požadovaná kvalifikace Složení pracovní èety je vždy závislé na rozsahu realizované akce, na zpùsobu realizace a na velikosti jednotlivých pracovních

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Sanace kaple Navštívení Panny Marie, Hostišová okr. Zlín ZADAVATEL ZHOTOVITEL Obecní úřad Hostišová 100 763 01 Mysločovice ING. JOSEF KOLÁŘ PRINS Havlíčkova 1289/24, 750 02 Přerov I - Město EVIDENČNÍ ÚŘAD:

Více

TP 06/05 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ BETONOVÉ OBRUBNÍKY BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY

TP 06/05 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ BETONOVÉ OBRUBNÍKY BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY TP 06/05 3. vydání TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ BETONOVÉ OBRUBNÍKY BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY Datum vydání: 07/2015 Datum konce platnosti: neurčeno Tyto technické podmínky dodací jsou

Více

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb.

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. 2015 Rozdílová zkouška k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. OBSAH Úvod...

Více

nízkonapì ové asynchronní motory 1MJ6 18,5-200 kw Katalog K 12-0002 CZ

nízkonapì ové asynchronní motory 1MJ6 18,5-200 kw Katalog K 12-0002 CZ Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory 1MJ6 18,5-200 kw Katalog K 12-0002 CZ Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory Motory s kotvou nakrátko Siemens s.r.o. Markova 953, Frenštát

Více

Construction. SikaGrout -318. Vysoce kvalitní, expanzní zálivková hmota s nízkým smrštěním. Popis výrobku

Construction. SikaGrout -318. Vysoce kvalitní, expanzní zálivková hmota s nízkým smrštěním. Popis výrobku Technický list Vydání 26.03.2014 Identifikační č.: 02 02 01 0100 1 0000006 1180 SikaGrout -318 SikaGrout -318 Vysoce kvalitní, expanzní zálivková hmota s nízkým smrštěním Popis výrobku SikaGrout -318 je

Více

SVODIDLA. Základní informace o svodidlových systémech 1 a 3 od firmy voestalpine

SVODIDLA. Základní informace o svodidlových systémech 1 a 3 od firmy voestalpine Základní informace o svodidlových systémech 1 a 3 od firmy voestalpine Na následujících stránkách najdete výrobní program svodidel od firmy voestalpine. Svodidla voestalpine jsou v České republice povolena

Více

LEPENÉ SPOJE. 1, Podstata lepícího procesu

LEPENÉ SPOJE. 1, Podstata lepícího procesu LEPENÉ SPOJE Nárůst požadavků na technickou úroveň konstrukcí se projevuje v poslední době intenzivně i v oblasti spojování materiálů, kde lepení je často jedinou spojovací metodou, která nenarušuje vlastnosti

Více

Funkce cementobetonových krytů jsou shodné s funkcemi krytů z hutněných asfaltových směsí

Funkce cementobetonových krytů jsou shodné s funkcemi krytů z hutněných asfaltových směsí Silniční stavby 2 Funkce cementobetonových krytů jsou shodné s funkcemi krytů z hutněných asfaltových směsí Schopnost přenášet síly vyvolané účinkem dopravy Zajistit bezpečný provoz Odolávat účinkům povětrnostních

Více

Vnitřní stěny CZ leden 2010 Vnitřní stěny

Vnitřní stěny CZ leden 2010 Vnitřní stěny Vnitřní stěny Vnitřní stěny CZ leden 2010 Úvod Obsah Vnitřní stěny Úvod 2 Možnosti aplikace izolace Knauf Insulation 3 Zvuko-izolační vlastnosti 4 Požární odolnost 5 Tepelně-izolační vlastnosti 5 vnitřní

Více

1. Tlumící vložka 5. Podložný plech 2. Náběhový plech 6. Upevňovací šrouby 3. Odtokový plech 7. Trouba pro vestavbu 4.

1. Tlumící vložka 5. Podložný plech 2. Náběhový plech 6. Upevňovací šrouby 3. Odtokový plech 7. Trouba pro vestavbu 4. KATALOGOVÝ LIST KM 12 0496b VESTAVBA TLUMIČŮ HLUKU Vydání: 1/97 do čtyřhranného potrubí skupiny I I I Strana: 1 Stran: 6 Vestavba tlumičů hluku (dále jen vestavba) se používá ve vzduchotechnických zařízeních

Více

Bezpřevodové výtahové stroje řady NL4xxxx

Bezpřevodové výtahové stroje řady NL4xxxx Bezpřevodové výtahové stroje řady NL4xxxx EM Brno s.r.o. Jílkova 124, 615 32 Brno, Česká republika www.embrno.cz OBSAH 1. Všeobecně 2 1.1 Stručný popis konstrukce 2 1.2 Technický popis 3 1.3 Typové označování

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459.

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459. Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslav Zikmund Datum vytvoření: 12. 11. 2012 Ročník: II. Předmět: Motorová

Více

SMĚRNICE ČHIS 01: HYDROIZOLAČNÍ TECHNIKA - OCHRANA STAVEB A KONSTRUKCÍ PŘED NEŽÁDOUCÍM PŮSOBENÍM VODY A VLHKOSTI

SMĚRNICE ČHIS 01: HYDROIZOLAČNÍ TECHNIKA - OCHRANA STAVEB A KONSTRUKCÍ PŘED NEŽÁDOUCÍM PŮSOBENÍM VODY A VLHKOSTI ODBORNÁ SPOLEČNOST ČESKÉHO SVAZU STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ SMĚRNICE ČHIS 01: HYDROIZOLAČNÍ TECHNIKA - OCHRANA STAVEB A KONSTRUKCÍ PŘED NEŽÁDOUCÍM PŮSOBENÍM VODY A VLHKOSTI SRPEN 2013 Česká hydroizolační společnost,

Více

TP 10/04 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ

TP 10/04 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP 10/04 5. vydání TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ VSTUPNÍ A REVIZNÍ ŠACHTY Z PROSTÉHO BETONU A ŽELEZOBETONU Datum vydání: 07/2015 Datum konce platnosti: neurčeno Tyto technické podmínky dodací jsou závazné

Více

VI. Zatížení mimořádná

VI. Zatížení mimořádná VI. Zatížení mimořádná 1 VŠEOBECNĚ ČSN EN 1991-1-7 uvádí strategie pro zabezpečení staveb proti identifikovaným i neidentifikovaným mimořádným zatížením. Jsou zde pravidla a hodnoty zatížení pro nárazy

Více

ČSN 73 0821. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS xxxxxxx; xxxxxxx Červenec 2005. Požární bezpečnost staveb Požární odolnost stavebních konstrukcí

ČSN 73 0821. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS xxxxxxx; xxxxxxx Červenec 2005. Požární bezpečnost staveb Požární odolnost stavebních konstrukcí ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS xxxxxxx; xxxxxxx Červenec 2005 Požární bezpečnost staveb Požární odolnost stavebních konstrukcí ČSN 73 0821 Fire protection of buildings Fire resistance of engineering struktures

Více

Délka závitu. 27 (40) mm. 27 (44) mm. 27 (40) mm. 34 (50) mm. 34 (49) mm. 39 (60) mm. 39 (54) mm

Délka závitu. 27 (40) mm. 27 (44) mm. 27 (40) mm. 34 (50) mm. 34 (49) mm. 39 (60) mm. 39 (54) mm Válcový indukční snímač s velkým dosahem E2A Velké vzdálenosti pro vyšší ochranu a výkon čidla indukční čidla s trojnásobným dosahem, pro zapuštěnou montáž, navrženo a testováno pro dosažení dlouhé životnosti..

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TP-76 TECHNICKÉ PODMÍNKY GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM PRO POZEMNÍ KOMUNIKACE Část A Zásady geotechnického průzkumu Schváleno : MD-OSI č.j. 485/09-910-IPK/1 ze

Více

TP 08/15 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ PREFABRIKÁTY PRO VÁHY

TP 08/15 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ PREFABRIKÁTY PRO VÁHY TP 08/15 2. vydání TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ PREFABRIKÁTY PRO VÁHY Datum vydání: 07/2015 Datum konce platnosti: neurčeno Tyto technické podmínky dodací jsou závazné pro všechny pracovníky společnosti na

Více

PŘÍSPĚVEK K TORKRETACI ZTEKUCENÝCH ŽÁROBETONŮ

PŘÍSPĚVEK K TORKRETACI ZTEKUCENÝCH ŽÁROBETONŮ PŘÍSPĚVEK K TORKRETACI ZTEKUCENÝCH ŽÁROBETONŮ Ing.Milan Henek, CSc. Průmyslová keramika, spol. s r.o., Rájec-Jestřebí Ing. Miroslav Vajda RAMIRA PRAHA-ZÁPAD, Třebotov 1. ÚVOD Torkretování (stříkání) je

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

VYSPRÁVKY VOZOVEK TRYSKOVOU METODOU

VYSPRÁVKY VOZOVEK TRYSKOVOU METODOU MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací a územního plánu TP 96 VYSPRÁVKY VOZOVEK TRYSKOVOU METODOU TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD-OPK a ÚP čj.651/2011-910-ipk/1 ze dne 14. 9. 2011 s účinností

Více

Kapitola 7 HUTNĚNÉ ASFALTOVÉ VRSTVY

Kapitola 7 HUTNĚNÉ ASFALTOVÉ VRSTVY MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 7 HUTNĚNÉ ASFALTOVÉ VRSTVY Schváleno: MD-OI, č.j. 318/08-910-IPK/1 ze dne 8. 4. 2008, s účinností

Více

Souhrnná zpráva projektu

Souhrnná zpráva projektu Zpracovatelé zprávy: Fakulta stavební, ČVUT v Praze, katedra silničních staveb Thákurova 7, 166 29, Praha 6 EUROVIA Services, s.r.o. U Michelského lesa 370, 140 00, Praha 4 Krč Souhrnná zpráva projektu

Více

RESPONSE ANALYSIS OF BUILDING UNDER SEISMIC EFFECTS OF RAILWAY TRANSPORT

RESPONSE ANALYSIS OF BUILDING UNDER SEISMIC EFFECTS OF RAILWAY TRANSPORT RESPONSE ANALYSIS OF BUILDING UNDER SEISMIC EFFECTS OF RAILWAY TRANSPORT D. Makovička *, D. Makovička ** Summary: Building structure in the vicinity of railway line is loaded by vibrations excited by passages

Více

parket. Spáry a drážky vytvořené smrštěním nebo neúmyslně během pracovního procesu se uzavírají stejně jako praskliny.

parket. Spáry a drážky vytvořené smrštěním nebo neúmyslně během pracovního procesu se uzavírají stejně jako praskliny. Podklad podlahy a jeho příprava 7.1 Obecně platné podmínky pracoviště pro pokládání parket Dřevo je hygroskopický materiál a proto v závislosti na současné vlhkosti a teplotě vzduchu uvolňuje a nasává

Více

Vývoj Elektronický měnič napětí EM 50/750/3

Vývoj Elektronický měnič napětí EM 50/750/3 Elektronický měnič napětí EM 50/750/3 Úvod Elektronický měnič slouží k výrobě sinusového napětí 3x380 V (resp. 400 V), 50 Hz. Měnič je napájen ze stejnosměrného zdroje se jmenovitým napětím 24 VDC. Trvalý

Více

DELTA -MS. S vysokou pevností v tlaku pro ještě vyšší spolehlivost. STANDARD

DELTA -MS. S vysokou pevností v tlaku pro ještě vyšší spolehlivost. STANDARD DELTA chrání hodnoty. Šetří energii. Zvyšuje komfort. DELTA -MS STANDARD S vysokou pevností v tlaku pro ještě vyšší spolehlivost. Nízké bodové zatížení. Ověřená náhrada podkladního betonu. Rychlá a přesná

Více

Technologický předpis T 05

Technologický předpis T 05 Výtisk: server Technologický předpis T 05 pro technologii : Podkladní vrstvy Obsah : I. SPOLEČNÁ ČÁST 1. ÚVOD - OBLAST POUŽITÍ, BEZPEČNOST 1 2. ZKRATKY A NÁZVOSLOVÍ 2 3. ZDROJE 3 4. SYSTÉM KONTROLY KVALITY

Více

10 Navrhování na účinky požáru

10 Navrhování na účinky požáru 10 Navrhování na účinky požáru 10.1 Úvod Zásady navrhování konstrukcí jsou uvedeny v normě ČSN EN 1990[1]; zatížení konstrukcí je uvedeno v souboru norem ČSN 1991. Na tyto základní normy navazují pak jednotlivé

Více

JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY

JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Cemix WALL system JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Řešení pro omítání všech typů podkladů Jak zvolit vhodnou omítku pro interiér a exteriér JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Omítky jsou

Více

WAGU kanalizační armatury ERHARD průmyslové armatury

WAGU kanalizační armatury ERHARD průmyslové armatury WAGU kanalizační armatury ERHARD průmyslové armatury WAGU technika pro odpadní vody WAGU kanalizační armatury v bezplášťovém provedení jsou vhodné pro uzavírání a regulaci odpadních vod a při likvidaci

Více

SAMOČINNÁ PLNICÍ HUBICE SPHF 300 RK 12 1256

SAMOČINNÁ PLNICÍ HUBICE SPHF 300 RK 12 1256 Technické podmínky 1 RK 12 1256 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO SAMOČINNÁ PLNICÍ HUBICE SPHF 300 RK 12 1256 POČET STRAN 10 Revize č. 2 PLATÍ OD: 1. 6. 2015 Technické podmínky 2 RK 12 1256 Tyto technické

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Lubomír Zlámal POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I MODUL 2 VODOROVNÉ KONSTRUKCE STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Pozemní stavitelství

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře:

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře: Pracoviště zkušební laboratoře: 1. OL 123 Odborná laboratoř stavebních materiálů Thákurova 7, 166 29 Praha 6 2. OL 124 Odborná laboratoř konstrukcí pozemních staveb Thákurova 7, 166 29 Praha 6 3. OL 132

Více

Předpínací systémy VSL 0,5, 0,6

Předpínací systémy VSL 0,5, 0,6 1/64 VSL SYSTÉMY (CZ), s.r.o. VSL International Ltd. Kříženeckého náměstí 322 Industriestrasse 14 PRAHA 5 BARRANDOV CH 4553 SUBINGEN Česká republika Švýcarsko Předpínací systémy VSL 0,5, 0,6 ORGANIZACE:

Více

10.1 Úvod. 10.2 Návrhové hodnoty vlastností materiálu. 10 Dřevo a jeho chování při požáru. Petr Kuklík

10.1 Úvod. 10.2 Návrhové hodnoty vlastností materiálu. 10 Dřevo a jeho chování při požáru. Petr Kuklík 10 10.1 Úvod Obecná představa o chování dřeva při požáru bývá často zkreslená. Dřevo lze zapálit, může vyživovat oheň a dále ho šířit pomocí prchavých plynů, vznikajících při vysoké teplotě. Proces zuhelnatění

Více

Požární odolnost. sádrokartonových systémů Lafarge Gips

Požární odolnost. sádrokartonových systémů Lafarge Gips Požární odolnost sádrokartonových systémů Lafarge Gips Obsah Obsah I. Obecné informace....................................................................... 3 II. Obecné podmínky platnosti...............................................................

Více

Programy dvou školení na téma PREDIKTIVNÍ ÚDRŽBA

Programy dvou školení na téma PREDIKTIVNÍ ÚDRŽBA CMMS s.r.o. je certifikovaným školícím pracovištěm ASOCIÁCIE TECHNICKÝCH DIAGNOSTIKOV SR pro vibrační diagnostiku, vyvažování rotorů a zosování soustavy rotačních strojů podle směrnice COP-01-08. Programy

Více

ŘEŠENÍ KABELOVÝCH KANÁLŮ A KOLEKTORŮ. Kabelový nosný systém

ŘEŠENÍ KABELOVÝCH KANÁLŮ A KOLEKTORŮ. Kabelový nosný systém ŘEŠENÍ KABELOVÝCH KANÁLŮ A KOLEKTORŮ Kabelový nosný systém Obsah 1. Úvod...3 2. Životnost...4 3. Porovnání kapacity...7 4. Způsoby uchycení...8 Uchycení na rovnou stěnu...8 Uchycení na stojinu strop -

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY PŘÍLOHA 6 STANDARDY PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ K LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ Zpracovatel: Provozovatel lokální distribuční soustavy UNIPETROL RPA, s.r.o. Litvínov

Více

Profily s vlnitou stojinou WT profily rev. 4.0-11/2013 KONSTRUKČNÍ ZÁSADY

Profily s vlnitou stojinou WT profily rev. 4.0-11/2013 KONSTRUKČNÍ ZÁSADY KONSTRUKČNÍ ZÁSADY Detaily jednotlivých prvků ocelové konstrukce, které byly navrženy s použitím WT profilů, se navrhují obdobně jako detaily klasických svařovaných I profilů. Při návrhu je nutné brát

Více

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování 2 Materiály charakteristiky potřebné pro navrhování 2.1 Úvod Zdivo je vzhledem k velkému množství druhů a tvarů zdicích prvků (cihel, tvárnic) velmi různorodý stavební materiál s rozdílnými užitnými vlastnostmi,

Více

ČELNÍ AXIÁLNÍ PŘEVODOVKY

ČELNÍ AXIÁLNÍ PŘEVODOVKY ČELNÍ AXIÁLNÍ PŘEVODOVKY Typy: CV, RCV NÁVOD PRO INSTALACI, PROVOZ A ÚDRŽBU MOTOR-GEAR a.s.; Martinská čtvrť 1800; 744 01 Frenštát p.r. Tel: 556 830 660 Fax: 556 830 661 E-mail: motorgear@motorgear.cz

Více

IX. KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky Materiály příznivé pro životní prostředí POPÍLKOVÝ BETON

IX. KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky Materiály příznivé pro životní prostředí POPÍLKOVÝ BETON POPÍLKOVÝ BETON Pavel Svoboda, Josef Doležal, Kamil Dvořáček, Martin Lucuk, Milan Žamberský 1, František Škvára 2 1. Úvod Na základě několikaletého výzkumu který realizovala VŠCHT katedra skla na silikátů,

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY nádrže polypropylénové

TECHNICKÉ PODMÍNKY nádrže polypropylénové TECHNICKÉ PODMÍNKY nádrže polypropylénové Tyto technické podmínky ( dále jen TP ) platí pro firmu KELLNER cz s.r.o., jako dodavatele a jejich odběratele níže uvedených výrobků. 1. TECHNICKÝ POPIS 1.1 Všeobecně

Více

R-05 MOST V UL. PRVOMÁJOVÁ PŘEPOČET ZATÍŽITELNOSTI MOSTU PO OPRAVĚ

R-05 MOST V UL. PRVOMÁJOVÁ PŘEPOČET ZATÍŽITELNOSTI MOSTU PO OPRAVĚ R-05 MOST V UL. PRVOMÁJOVÁ PŘEPOČET ZATÍŽITELNOSTI MOSTU PO OPRAVĚ únor 2014 Ing. P. Milek Obsah : 1. Průvodní zpráva ke statickému výpočtu... 3 1.1. Úvod... 3 1.2. Identifikační údaje stavby... 3 1.3.

Více

4 Vibrodiagnostika elektrických strojů

4 Vibrodiagnostika elektrických strojů 4 Vibrodiagnostika elektrických strojů Cíle úlohy: Cílem úlohy je seznámit se s technologií měření vibrací u točivých elektrických strojů a vyhodnocováním diagnostiky jejích provozu. 4.1 Zadání Pomocí

Více