12 Prostup tepla povrchem s žebry

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "12 Prostup tepla povrchem s žebry"

Transkript

1 2 Prostup tepla povrchem s žebry Lenka Schreiberová, Oldřich Holeček Základní vztahy a definice V případech, kdy je třeba sdílet teplo z média s vysokým součinitelem přestupu tepla do média s nízkým součinitelem přestupu tepla, je velikost aparátu určena nižším z obou součinitelů. Pokud by zařízení bylo vybudováno z hladkých teplosměnných ploch, muselo by být neúměrně velké. Tento problém se řeší tak, že se zvětšuje teplosměnný povrch pouze na straně s větším tepelným odporem (tj. s menším součinitelem přestupu tepla). Nejsnáze lze zvětšit povrch tím, že příslušnou stranu opatříme žebry. Typickým případem takového uspořádání jsou kalorifery, tj výměníky, ve kterých se ohřívá plyn teplem předávaným zpravidla kondenzující párou. Při navrhování kaloriferu vycházíme z rovnice Q = k Z A t ls () kde Q je tok tepla, k Z - součinitel prostupu tepla žebrovaným povrchem, A - velikost teplosměnné plochy a index ls označuje logaritmickou střední hodnotu rozdílu teplot teplejšího média t A a chladnějšího média t B na koncích výměníku, viz rovnice (9). Vztahy, pomocí kterých lze vypočítat hodnotu k Z, se liší pro různá geometrická uspořádání a podmínky toku tekutiny B. Zařízení instalované v laboratoři je tvořeno svazkem trubek s radiálními kruhovými žebry konstantní tloušt ky. Trubky jsou orientovány kolmo na směr proudění plynu (tekutiny B). Pro takový případ lze použít pro výpočet k Z vztahu k Z = A C [ α Z (A C ( Ω)A Z ) + A i ( + δ )] w α i λ w Význam jednotlivých veličin ve vztahu (2) je tento: A C je celková plocha žebrovaného povrchu trubky, A i je plocha vnitřní (hladké) stěny trubky, A Z je plocha povrchu žeber, α i je součinitel přestupu tepla na vnitřní straně trubky, α Z je součinitel na žebrované straně, δ w je tloušt ka stěny trubky, λ w je součinitel tepelné vodivosti materiálu trubky a žeber a Ω je účinnost žeber. (2) δ b φ φ φ d i d a d z δ w h Obrázek : Osový řez trubkou s kruhovými radiálními žebry Uvažujeme n žeber na trubce o vnitřním průměru d i, vnějším průměru trubky d a a vnějším průměru žebra d Z. Vzdálenost mezi žebry i koncových žeber od stěny aparátu je b, tloušt ka žebra δ a výška žebra h = (d Z d a )/2 (viz obr. ). Platí A Z = πn(d 2 Z d 2 a)/2 A C = π(n + )bd a + A Z (3) (4)

2 Je-li je délka trubky L, pak A i = πld i (5) Teplosměnná plocha A se vypočte jako součin ma C, kde m je celkový počet trubek ve svazku a A C je definováno rovnicí (4). Do plochy A Z není záměrně započtena plocha πnd Z δ, což souvisí s definicí veličiny Ω podrobnější rozbor správnosti takového postupu je pracný a není účelné ho uvádět v tomto textu. Kondenzuje-li uvnitř trubky vodní pára, lze s dostatečnou přesností brát α i za rovné 0 4 W m 2 K. Hodnotu α Z určíme na základě znalosti hodnoty α 0, což je součinitel přestupu tepla na vnějším povrchu hladké trubky o průměru d a, za jinak stejných podmínek. Protože vztahy pro přepočet α 0 na α Z jsou poměrně složité, uvádíme grafickou závislost poměru α Z /α 0 na poměru h/b (viz obr. 2). 0,9 α z / α o 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0, h / b Obrázek 2: K výpočtu koeficientu přestupu tepla na žebrovaných trubkách Pro výpočet součinitele přestupu tepla α 0 je třeba použít vztahů pro příčně obtékaný svazek trubek, o kterých se pojednává např. ve Sbírce příkladů z chemického inženýrství. V našem případě je ohřívanou tekutinou vždy vzduch a výměník je stále stejný. Obecný vztah lze proto zjednodušit na tvar Nu = CRe p (6) Nu je Nusseltovo kritérium, Nu = α 0 d a /λ, λ je součinitel tepelné vodivosti vzduchu, Re je Reynoldsovo kritérium, Re = vd a ρ/η. Dynamická viskozita a hustota vzduchu jsou η a ρ, v je střední rychlost vzduchu vztažená na minimální průtočný průřez trubkového svazku S. Fyzikální vlastnosti vzduchu je třeba do vztahu (6) dosazovat při teplotě vzduchu na vstupu t Bi. Hodnoty veličin C a p závisí na charakteru toku a jsou uvedeny v tabulce. 2

3 Re C p ,48 0, ,24 0, , ,4 0,84 Tabulka : Hodnoty C a p. Do konstanty C je zahrnuta i korekce na malý počet řad trubkového svazku. Ω d z d a =,2 0,5, ,2 0,3 0, h 2αz λ δ w Obrázek 3: Účinnost kruhových radiálních žeber obdélníkového průřezu Účinnost žeber Ω, která závisí na α Z a na geometrickém uspořádání svazku trubek, lze odečíst z obrázku 3. Zavedením účinnosti žebra do vztahu (2) se bere v úvahu skutečnost, že teplota žebra směrem od stěny trubky klesá. 2 Cíl práce ) Sestavení entalpické bilance zařízení a výpočet toku tepla. 2) Vypočítání hodnoty součinitele prostupu tepla k Z z naměřených hodnot pomocí rovnice (). 3) Výpočet hodnoty k Z z rovnice (2) a její srovnání s experimentálně nalezenou hodnotou. 4) Diskuse vlivu rychlosti vzduchu na experimentální hodnoty k Z. 3

4 9 7 2 Svazkový výměník Panel digitálních přístrojů 4 2 I t Bi t Be blok ventilátor-kalorifer 2 turbínový průtokoměr 3 kbelík 4 teploměr - vstup vzduchu 5 teploměr - výstup vzduchu 6 klapka 7 manometr - tlak páry 8 teploměr - topná pára 9 regulační ventil topné páry 0 odvaděč kondenzátu uzavírací ventil topné páry 2 spínač motoru ventilátoru 3 teploměr - kondenzát t Ap 2 t Ak 7 4 napájecí zdroj 5 teploměry pro vzduch 6 teploměry pro páru/kondenzát 7 průtokoměr Obrázek 4: Schéma aparatury boční pohled 3 Popis zařízení Schéma zařízení je na obr. 4. Rozměry zařízení potřebné k výpočtu jsou uvedeny v tabulce 2. Zařízení se skládá z bloku obsahujícího vestavěný ventilátor a kalorifer. Uspořádání žebrovaných trubek na kaloriferu je znázorněno na obrázku 5. Vzduch se přivádí na sací stranu ventilátoru potrubím o průřezu S. V potrubí je umístěn turbínový průtokoměr 2 spojený s programovatelným digitálním vyhodnocovacím zařízením (viz kap. I těchto skript). Před vstupem do ventilátoru je umístěn teploměr 4. Na výstupním potrubí je teploměr 5. Průtok vzduchu se reguluje klapkou 6. Kalorifer je vytápěn párou a na přívodu páry je umístěn manometr 7, teploměr 8, regulační ventil 9 a uzavírací ventil. Regulační ventil je natřen červeně, uzavírací černě. Uzavíracím ventilem nelze plynule regulovat, ale lze jím spolehlivě uzavřít páru. Regulační ventil (červený) se nesmí dotahovat, násilným dotažením se zasekne kuželka do sedla a ventil se zničí. Kondenzát vzniklý ve výměníku se odvádí přes odvaděč kondenzátu 0. Kondenzát jímáme po celou dobu měření do kbelíku 3, který umístíme pod trubku za odvaděčem kondenzátu. Ventilátor je poháněn asynchronním motorem, zapíná se spínačem 2. 4 Postup práce Určuje se součinitel prostupu tepla k Z při dvou různých rychlostech proudění vzduchu. Při obou měřeních je postup práce stejný. ) Ze zadané rychlosti vzduchu v přívodním potrubí a známého průřezu tohoto potrubí vypočteme objemový tok vzduchu v m 3 h. Výsledek výpočtu necháme zkontrolovat instruktorem nebo asistentem a teprve po schválení pokračujeme podle bodu 2). 2) Páčkovým spínačem nad digitálními přístroji zapojíme jejich napájení 4, vyčkáme až se údaj na hlavním displeji průtokoměru 7 ustálí. Potom zeleným tlačítkem stykače 2 zapneme elektromotor ventilátoru 4

5 s řada 2 směr proudění Obrázek 5: Uspořádání trubek v kaloriferu Symbol Název Hodnota b vzdálenost mezi žebry 4 mm d a vnější průměr trubky svazku 7 mm d i vnitřní průměr trubky svazku 5 mm d z vnější průměr žeber 32 mm L délka trubky 747 mm m počet trubek ve svazku 45 celkem (23. řada, řada) n počet žeber na trubce 65 s osová rozteč trubek svazku 36 mm S minimální průtočný průřez svazku 0,298 m 2 S průřez přívodního potrubí pro vzduch 9, m 2 δ tloušt ka žebra 0,5 mm λ w součinitel tepelné vodivosti materiálu trubky 47 W m K Tabulka 2: Geometrické parametry aparatury a klapkou 6 nastavíme správný průtok. Průtokoměr na hlavním displeji průtok neudává, číslo, které se tam zobrazuje je proteklé množství plynu od počátku instalace přístroje, přepočtené na teplotu 20 C a tlak 0,0325 MPa. K nastavení požadovaného průtoku využijeme řádkový displej nad hlavním displejem, který udává průtok v procentech, přitom 00 % odpovídá průtoku 700 m 3 h. Přístroj reaguje na pohyb klapky 6 se zpožděním 5 až 0 sekund. Takto nastavenou hodnotu můžeme zkontrolovat stisknutím tlačítka označeného nápisem Průtok a číslem 2 na panelu průtokoměru 7. Tím se na displeji zobrazí na 20 sekund okamžitý nepřepočtený průtok v m 3 h. Údaj značně kolísá, což je způsobeno vysokou citlivostí průtokoměru. Proto se k dalším výpočtům vychází z údaje o celkovém proteklém množství, které přístroj počítá integrací, čímž se fluktuace vyhladí. Tento údaj přístroj počítá nepřetržitě, i když právě zobrazuje něco jiného. Údaj řádkového displeje se během měření využívá k udržování přibližně konstantního okamžitého průtoku s pomocí klapky 6. 3) Otevřeme ventil a postupným otevíráním ventilu 9 nastavíme průtok páry potřebný k dosažení zadané výstupní teploty vzduchu měřené teploměrem 5. Odečítáme hodnoty této teploty v pětiminutových intervalech na panelu 5. Jakmile se tři po sobě následující hodnoty vzájemně liší o méně než 2 C, předpokládáme, že bylo dosaženo ustáleného stavu, a zahájíme měření. Nedosáhne-li se zadané výstupní teploty, pracujeme při naplno otevřeném ventilu 9 a zaznamenáme tuto skutečnost do protokolu. Při nastavování výstupní teploty je třeba brát v úvahu, že zařízení má nezanedbatelnou setrvačnost a na otočení 5

6 ventilem reaguje až za několik minut. Po dosažení ustáleného stavu zapíšeme hodnotu celkového proteklého množství vzduchu zobrazené na hlavním displeji průtokoměru 7. Umístíme kbelík 3 pod trubku, kterou odchází kondenzát. 4) Při měření odečítáme v pětiminutových intervalech hodnoty následujících veličin: a) čas, b) teplotu vzduchu na vstupu do kaloriferu (teploměr 4, panel 5 vlevo) t Bi, c) teplotu vzduchu na výstupu ze zařízení (teploměr 5, panel 5 vpravo) t Be, d) teplotu topné páry (teploměr 8, panel 6 vlevo) t Ap, e) teplotu kondenzátu (teploměr 3, panel 6 vpravo) t Ak. Je třeba zapsat údaj o celkovém přepočteném množství proteklého vzduchu a tlaku v aparatuře na začátku a konci ustáleného stavu. Tlak se zobrazí na 20 sekund stisknutím tlačítka s nápisem Tlak na průtokoměru 7. Dále je třeba stanovit celkové množství kondenzátu topné páry za celou dobu měření v ustáleném stavu, vážením kondenzátu jímaného do kbelíku. Manipulace s plným kbelíkem je obtížná (hrozí vylití kondenzátu), je tedy vhodné uvážit použití dvou kbelíků, pokud se jeden plní příliš rychle. Hodnotu průtoku je třeba průběžně kontrolovat po stisknutí tlačítka označeného nápisem Průtok a číslem 2 na panelu průtokoměru 7. Pokud se průtok odchýlí příliš, je potřeba jej upravit pomocí klapky 6. 5) Jakmile se podaří získat 0 hodnot každé z veličin a) až e) v ustáleném stavu a celkové množství kondenzátu, lze měření ukončit. 6) Je-li provedeno měření pro všechna zadání, uzavřeme přívod páry uzavíracím ventilem, zcela otevřeme klapku 6 a po vychladnutí zařízení (teplota vzduchu na výstupu C) vypneme ventilátor. 5 Bezpečnostní opatření ) Není dovoleno připojit zařízení k rozvodu páry, aniž by byl dříve spuštěn ventilátor. 2) Při odstavování zařízení je třeba zachovat postup uvedený v bodu 6) předchozího odstavce. 6 Zpracování naměřených hodnot ) Vypočteme aritmetický průměr ze všech naměřených hodnot pro každou sledovanou veličinu. V dalších výpočtech užíváme těchto středních hodnot označených pruhem nad symbolem příslušné veličiny. 2) Odečtením koncové a počáteční hodnoty přepočteného proteklého množství vzduchu a jeho vydělením dobou měření získáme objemový tok vzduchu V B přepočtený na 20 C a normální tlak. Objemový tok přepočteme na hmotnostní tok ṁ. Hustotu vzduchu stačí vypočítat ze stavové rovnice ideálního plynu. Dále určíme tok tepla ze vztahu Q B = ṁ B ( t Be t Bi ) c pb (7) kde c pb je měrná tepelná kapacita vzduchu při jeho střední teplotě t = ( t Be t Bi )/2. 3) Z naměřeného množství kondenzátu vypočteme znovu tepelný tok podle vztahu Q A = ṁ A (h V h k ) (8) kde h V je měrná entalpie páry při teplotě udávané teploměrem 8 a h K je měrná entalpie kondenzátu (vody) při střední teplotě kondenzátu t Ak. K dalším výpočtům užíváme hodnotu Q B z rovnice (7), hodnota Q A z rovnice (8) je méně přesná v důsledku chyby v ṁ A. Hodnota z rovnice (8) slouží jen jako kontrola pro odhalení případných hrubých chyb při měření či výpočtu. 6

7 4) Z rovnice () vypočteme experimentálně zjištěnou střední hodnotu koeficientu prostupu tepla k Z, přičemž t ls = t Be t Bi ln t A t Bi t A t Be (9) kde t A je střední teplota páry. 5) Postupem uvedeným v části vypočteme z rovnice (2) k Z a vyjádříme jeho relativní odchylku od experimentální hodnoty k Z z rovnice () v procentech, vztaženou na experimentální hodnotu. Průměrnou rychlost proudění, kterou dosazujeme do Re kritéria určíme z objemového průtoku zjištěného v bodě 2), který musíme nejdříve přepočítat na skutečný tlak v aparatuře a teplotu na vstupu do zařízení. 7 Symboly A C celková plocha žebrovaného povrchu jedné trubky m 2 A i plocha hladké stěny trubky m 2 A Z plocha povrchu žeber na jedné trubce m 2 b vzdálenost mezi žebry m d a vnější průměr trubky m d i vnitřní průměr trubky m d Z vnější průměr žeber m h výška žebra m k Z součinitel prostupu tepla žebrovaným povrchem W m 2 K L délka trubky m m celkový počet trubek ve svazku n počet žeber na trubce S min. průtočný průřez trubkového svazku kaloriferu m 2 S průřez přívodního potrubí pro vzduch m 2 v střední rychlost vzduchu v sacím potrubí m s α 0 součinitel přestupu tepla na vnějším povrchu hladké trubky W m 2 K α i součinitel přestupu tepla na vnitřním povrchu trubky W m 2 K α Z součinitel přestupu tepla na žebrované straně trubky W m 2 K δ tloušt ka žebra m Ω účinnost žeber Horní indexy: pruh nad symbolem veličiny aritmetický průměr všech hodnot veličiny naměřených v ustáleném stavu. 8 Kontrolní otázky před prací ) Při kolika průtocích plynu bude měřen součinitel prostupu tepla? 2) V jakém pořadí zapneme sít ová napájení přístrojů? 3) Kdy je možno pustit páru? 4) Jak přibližně nastavíme průtok vzduchu? 5) Jak zkontrolujeme správnost nastavení průtoku vzduchu? 6) Jaký údaj rozhoduje o správnosti nastavení průtoku páry? 7

8 7) Kde se měří teplota vzduchu vstupujícího a vystupujícího z kaloriferu? 8) Kdy je možno zahájit měření? 9) Jak posoudit dosažení ustáleného stavu? 0) Jak postupovat, pokud se nepodaří dosáhnout předepsané výstup. teploty vzduchu? ) Jak se měří spotřeba topné páry? 2) Jaké fyzikální veličiny budou přímo měřeny, ukažte umístění čidel. 8

Návrh výměníku pro využití odpadního tepla z termického čištění plynů

Návrh výměníku pro využití odpadního tepla z termického čištění plynů 1 Portál pre odborné publikovanie ISSN 1338-0087 Návrh výměníku pro využití odpadního tepla z termického čištění plynů Frodlová Miroslava Elektrotechnika 09.08.2010 Práce je zaměřena na problematiku využití

Více

5 - Stanovení teoretické a experimentální hodnoty koeficientu prostupu tepla

5 - Stanovení teoretické a experimentální hodnoty koeficientu prostupu tepla 5 - Stanovení teoretické a experimentální hodnoty koeficientu prostupu tepla I Základní vztahy a definice Sdílením tepla rozumíme převod energie z místa s vyšší teplotou na místo s nižší teplotou vlivem

Více

5 Charakteristika odstředivého čerpadla

5 Charakteristika odstředivého čerpadla 5 Charakteristika odstředivého čerpadla František Hovorka I Základní vztahy a definie K dopravě kapalin se často používá odstředivýh čerpadel Znalost harakteristiky čerpadla umožňuje posouzení hospodárnosti

Více

Návody do laboratoře procesního inženýrství I (studijní opory)

Návody do laboratoře procesního inženýrství I (studijní opory) Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Návody do laboratoře procesního inženýrství I (studijní opory) učební text prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. doc. Ing. Marek Večeř, Ph.D. doc. Ing. Kamila

Více

teplosměnná plocha Obr. 11-1 Schéma souproudu

teplosměnná plocha Obr. 11-1 Schéma souproudu 11 Sdílení tepla Lenka Schreiberová, Oldřich Holeček I Základní vztahy a definice Sdílením tepla rozumíme převod energie z místa s vyšší teplotou na místo s nižší teplotou vlivem rozdílu teplot. Zařízení

Více

4 Ztráty tlaku v trubce s výplní

4 Ztráty tlaku v trubce s výplní 4 Ztráty tlaku v trubce s výlní Miloslav Ludvík, Milan Jahoda I Základní vztahy a definice Proudění kaaliny či lynu nehybnou vrstvou částic má řadu alikací v chemické technologii. Částice tvořící vrstvu

Více

Kontrolní otázky k 1. přednášce z TM

Kontrolní otázky k 1. přednášce z TM Kontrolní otázky k 1. přednášce z TM 1. Jak závisí hodnota izobarického součinitele objemové roztažnosti ideálního plynu na teplotě a jak na tlaku? Odvoďte. 2. Jak závisí hodnota izochorického součinitele

Více

8. TLAKOMĚRY. Úkol měření. Popis přípravků a přístrojů

8. TLAKOMĚRY. Úkol měření. Popis přípravků a přístrojů Úkol měření 8. TLAKOMĚRY 1. Ověřte funkci diferenčního kapacitního tlakoměru pro měření malých tlakových rozdílů. 2. Změřte závislost obou kapacit na tlakovém rozdílu.. Údaje porovnejte s průmyslovým diferenčním

Více

Rychlostní a objemové snímače průtoku tekutin

Rychlostní a objemové snímače průtoku tekutin Rychlostní a objemové snímače průtoku tekutin Rychlostní snímače průtoku Rychlostní snímače průtoku vyhodnocují průtok nepřímo měřením střední rychlosti proudu tekutiny v STŘ. Ta závisí vzhledem k rychlostnímu

Více

Měření kinematické a dynamické viskozity kapalin

Měření kinematické a dynamické viskozity kapalin Úloha č. 2 Měření kinematické a dynamické viskozity kapalin Úkoly měření: 1. Určete dynamickou viskozitu z měření doby pádu kuličky v kapalině (glycerinu, roztoku polysacharidu ve vodě) při laboratorní

Více

Laboratorní úloha č. 4 MĚŘENÍ STATICKÝCH A DYNAMICKÝCH VLASTNOSTÍ PNEUMATICKÝCH A ODPOROVÝCH TEPLOMĚRŮ

Laboratorní úloha č. 4 MĚŘENÍ STATICKÝCH A DYNAMICKÝCH VLASTNOSTÍ PNEUMATICKÝCH A ODPOROVÝCH TEPLOMĚRŮ Laboratorní úloha č 4 MĚŘENÍ STATICKÝCH A DYNAMICKÝCH VLASTNOSTÍ PNEUMATICKÝCH A ODPOROVÝCH TEPLOMĚRŮ 1 Teoretický úvod Pro laboratorní a průmyslové měření teploty kapalných a plynných medií v rozsahu

Více

OTOPNÁ TĚLESA Rozdělení otopných těles 1. Lokální tělesa 2. Konvekční tělesa Článková otopná tělesa

OTOPNÁ TĚLESA Rozdělení otopných těles 1. Lokální tělesa 2. Konvekční tělesa Článková otopná tělesa OTOPNÁ TĚLESA Rozdělení otopných těles Stejně jako celé soustavy vytápění, tak i otopná tělesa dělíme na lokální tělesa a tělesa ústředního vytápění. Lokální tělesa přeměňují energii v teplo a toto předávají

Více

snímače využívají trvalé nebo pružné deformace měřicích členů

snímače využívají trvalé nebo pružné deformace měřicích členů MĚŘENÍ SÍLY snímače využívají trvalé nebo pružné deformace měřicích členů a) Měřiče s trvalou deformací měřicích členů Jsou málo přesné Proto se používají především pro orientační měření tvářecích sil,

Více

Univerzita obrany. Měření na výměníku tepla K-216. Laboratorní cvičení z předmětu TERMOMECHANIKA. Protokol obsahuje 13 listů. Vypracoval: Vít Havránek

Univerzita obrany. Měření na výměníku tepla K-216. Laboratorní cvičení z předmětu TERMOMECHANIKA. Protokol obsahuje 13 listů. Vypracoval: Vít Havránek Univerzita obrany K-216 Laboratorní cvičení z předmětu TERMOMECHANIKA Měření na výměníku tepla Protokol obsahuje 13 listů Vypracoval: Vít Havránek Studijní skupina: 21-3LRT-C Datum zpracování: 7.5.2011

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 15. DIMENZOVÁNÍ A JIŠTĚNÍ ELEKTRICKÝCH VEDENÍ Obsah: 1. Úvod 2. podle přípustného oteplení 3. s ohledem na hospodárnost

Více

Tepelné jevy při ostřiku okují Thermal phenomena of descalling

Tepelné jevy při ostřiku okují Thermal phenomena of descalling Tepelné jevy při ostřiku okují Thermal phenomena of descalling Toman, Z., Hajkr, Z., Marek, J., Horáček, J, Babinec, A.,VŠB TU Ostrava, Czech Republic 1. Popis problému Technický pokrok v oblasti vysokotlakých

Více

R3V REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ POPIS

R3V REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ POPIS REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ R3V Je určen pro plynulou regulaci pohonu směšovacího ventilu na základě teploty v místnosti, venkovní teploty, teploty za ventilem nebo teploty zpátečky. Podle zvoleného

Více

2005, květen TECHNICKÉ PODMÍNKY TP 200501 pro poměrové indikátory s optickým snímačem. 1. Úvod 4. 2. Oblast použití a všeobecné podmínky 4

2005, květen TECHNICKÉ PODMÍNKY TP 200501 pro poměrové indikátory s optickým snímačem. 1. Úvod 4. 2. Oblast použití a všeobecné podmínky 4 2005, květen TECHNICKÉ PODMÍNKY TP 200501 pro poměrové indikátory s optickým snímačem Počet listů: 13 a elektronickým odečítáním List číslo: 1 VIPA C Obsah 1. Úvod 4 2. Oblast použití a všeobecné podmínky

Více

3 Ztráty tlaku při proudění tekutin v přímém potrubí a v místních odporech

3 Ztráty tlaku při proudění tekutin v přímém potrubí a v místních odporech 3 Ztráty tlaku při proudění tekutin v přímém potrubí a v místních odporech Oldřich Holeček, Lenka Schreiberová, Vladislav Nevoral I Základní vztahy a definice Při popisu proudění tekutin se vychází z rovnice

Více

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Název: Charakteristiky termistoru. stud. skup.

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Název: Charakteristiky termistoru. stud. skup. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM II. Úloha č. IX Název: Charakteristiky termistoru Pracoval: Lukáš Vejmelka stud. skup. FMUZV (73) dne 17.10.2013 Odevzdal

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Mechanika tekutin návody pro laboratorní měření Milada Kozubková a kolektiv Ostrava 2007

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Mechanika tekutin návody pro laboratorní měření Milada Kozubková a kolektiv Ostrava 2007 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Mechanika tekutin návody pro laboratorní měření Milada Kozubková a kolektiv Ostrava 007 Určeno pro projekt: Operační program Rozvoj lidských zdrojů Název:

Více

REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ POPIS

REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ POPIS REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ R3V Je určen pro plynulou regulaci pohonu směšovacího ventilu na základě teploty v místnosti, venkovní teploty, teploty za ventilem nebo teploty zpátečky. Podle zvoleného

Více

ELEKTRICKÉ SVĚTLO 1 Řešené příklady

ELEKTRICKÉ SVĚTLO 1 Řešené příklady ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNCKÉ V PRAE FAKULTA ELEKTROTECHNCKÁ magisterský studijní program nteligentní budovy ELEKTRCKÉ SVĚTLO Řešené příklady Prof. ng. Jiří Habel DrSc. a kolektiv Praha Předmluva Předkládaná

Více

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Název: Měření indexu lomu Jaminovým interferometrem

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Název: Měření indexu lomu Jaminovým interferometrem Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM III. Úloha č. 19 Název: Měření indexu lomu Jaminovým interferometrem Pracoval: Lukáš Vejmelka obor (kruh) FMUZV (73) dne 17.3.2014

Více

ÚLOHA R1 REGULACE TLAKU V BRÝDOVÉM PROSTORU ODPARKY

ÚLOHA R1 REGULACE TLAKU V BRÝDOVÉM PROSTORU ODPARKY VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Ústav počítačové a řídicí techniky Ústav fyziky a měřicí techniky LABORATOŘ OBORU IIŘP ÚLOHA R1 REGULACE TLAKU V BRÝDOVÉM PROSTORU ODPARKY Zpracoval: Miloš Kmínek

Více

1977L0537 CS 30.10.1997 002.001 1

1977L0537 CS 30.10.1997 002.001 1 1977L0537 CS 30.10.1997 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY ze dne 28. června 1977 o sbližování právních

Více

Identifikátor materiálu: ICT 2 58

Identifikátor materiálu: ICT 2 58 Identifikátor materiálu: ICT 58 Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce podpory název materiálu (DUM) Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity

Více

CVIČENÍ č. 3 STATIKA TEKUTIN

CVIČENÍ č. 3 STATIKA TEKUTIN Rovnováha, Síly na rovinné stěny CVIČENÍ č. 3 STATIKA TEKUTIN Příklad č. 1: Nákladní automobil s cisternou ve tvaru kvádru o rozměrech H x L x B se pohybuje přímočarým pohybem po nakloněné rovině se zrychlením

Více

3 - Hmotnostní bilance filtrace a výpočet konstant filtrační rovnice

3 - Hmotnostní bilance filtrace a výpočet konstant filtrační rovnice 3 - Hmotnostní bilance filtrace a výpočet konstant filtrační rovnice I Základní vztahy a definice iltrace je jedna z metod dělení heterogenních směsí pevná fáze tekutina. Směs prochází pórovitým materiálem

Více

6. Střídavý proud. 6. 1. Sinusových průběh

6. Střídavý proud. 6. 1. Sinusových průběh 6. Střídavý proud - je takový proud, který mění v čase svoji velikost a smysl. Nejsnáze řešitelný střídavý proud matematicky i graficky je sinusový střídavý proud, který vyplývá z konstrukce sinusovky.

Více

Ztráty tlaku v mikrofluidních zařízeních

Ztráty tlaku v mikrofluidních zařízeních Ztráty tlaku v mikrofluidních zařízeních 1 Teoretický základ Mikrofluidní čipy jsou zařízení obsahující jeden nebo více kanálků sloužících k manipulaci a zpracování tutin nebo k detci chemických slož v

Více

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ Návod k obsluze a instalaci ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ OKH 100 NTR/HV OKH 125 NTR/HV OKH 100 NTR OKH 125 NTR OKH 160 NTR Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o. Dražice 69 294 71 Benátky

Více

POROVNÁNÍ VODNÍCH KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ Z HLEDISKA SPOTŘEBY ENERGIE

POROVNÁNÍ VODNÍCH KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ Z HLEDISKA SPOTŘEBY ENERGIE 19. Konference Klimatizace a větrání 21 OS 1 Klimatizace a větrání STP 21 POROVNÁNÍ VODNÍCH KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ Z HLEDISKA SPOTŘEBY ENERGIE Vladimír Zmrhal ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky

Více

BASPELIN CPL. Popis obsluhy regulátoru CPL CER01

BASPELIN CPL. Popis obsluhy regulátoru CPL CER01 BASPELIN CPL Popis obsluhy regulátoru CPL CER01 prosinec 2007 CER01 CPL Důležité upozornění Obsluhovat zařízení smí jen kvalifikovaná a řádně zaškolená obsluha. Nekvalifikované svévolné zásahy zejména

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ELEKTRICKÉ SVĚTLO 1 Řešené příklady

ELEKTRICKÉ SVĚTLO 1 Řešené příklady ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNCKÉ V PRAE FAKULTA ELEKTROTECHNCKÁ magisterský studijní program nteligentní budovy ELEKTRCKÉ SVĚTLO Řešené příklady Prof. ng. Jiří Habel DrSc. a kolektiv Praha Předmluva Předkládaná

Více

Praktikum I Mechanika a molekulová fyzika

Praktikum I Mechanika a molekulová fyzika Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Praktikum I Mechanika a molekulová fyzika Úloha č. III Název: Proudění viskózní kapaliny Pracoval: Matyáš Řehák stud.sk.: 16 dne: 20.3.2008

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta strojní. Semestrální práce z Matematického Modelování

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta strojní. Semestrální práce z Matematického Modelování Západočeská univerzita v Plzni Fakulta strojní Semestrální práce z Matematického Modelování Dynamika pohybu rakety v 1D Vypracoval: Pavel Roud Obor: Technologie obrábění e mail:stu85@seznam.cz 1 1.Úvod...

Více

Výtok kapaliny otvorem ve dně nádrže (výtok kapaliny z danaidy)

Výtok kapaliny otvorem ve dně nádrže (výtok kapaliny z danaidy) Výtok kapaliny otvorem ve dně nádrže (výtok kapaliny z danaidy) Úvod: Problematika výtoku kapaliny z nádrže se uplatňuje při vyprazdňování nádrží a při nejjednodušším nastavování konstantních průtoků.

Více

Návrh a výpočet cirkulačního potrubí. Energetické systémy budov I

Návrh a výpočet cirkulačního potrubí. Energetické systémy budov I Návrh a výpočet cirkulačního potrubí Energetické systémy budov I 1 CIRKULAČNÍ POTRUBÍ definice, funkce, návrh dlečsn 75 5455 -VÝPOČET VNITŘNÍCH VODOVODŮ 2 CIRKULACE TEPLÉ VODY Cirkulace teplé vody je stálý

Více

ZKUŠEBNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HODNOCENÍ SKRÁPĚNÝCH TRUBKOVÝCH SVAZKŮ

ZKUŠEBNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HODNOCENÍ SKRÁPĚNÝCH TRUBKOVÝCH SVAZKŮ ZKUŠEBNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HODNOCENÍ SKRÁPĚNÝCH TRUBKOVÝCH SVAZKŮ Rok vzniku: 29 Umístěno na: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního ženýrství, Technická 2, 616 69 Brno, Hala C3/Energetický ústav

Více

2. DOPRAVA KAPALIN. h v. h s. Obr. 2.1 Doprava kapalin čerpadlem h S sací výška čerpadla, h V výtlačná výška čerpadla 2.1 HYDROSTATICKÁ ČERPADLA

2. DOPRAVA KAPALIN. h v. h s. Obr. 2.1 Doprava kapalin čerpadlem h S sací výška čerpadla, h V výtlačná výška čerpadla 2.1 HYDROSTATICKÁ ČERPADLA 2. DOPRAVA KAPALIN Zařízení pro dopravu kapalin dodávají tekutinám energii pro transport kapaliny, pro hrazení ztrát způsobených jejich viskozitou (vnitřním třením), překonání výškových rozdílů, umožnění

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV PROCESNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV PROCESNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV PROCESNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF PROCESS AND ENVIRONMENTAL

Více

215.1.18 REOLOGICKÉ VLASTNOSTI ROPNÝCH FRAKCÍ

215.1.18 REOLOGICKÉ VLASTNOSTI ROPNÝCH FRAKCÍ 215.1.18 REOLOGICKÉ VLASTNOSTI ROPNÝCH FRAKCÍ ÚVOD Reologie se zabývá vlastnostmi látek za podmínek jejich deformace toku. Reologická měření si kladou za cíl stanovení materiálových parametrů látek při

Více

MĚŘENÍ EMISÍ A VÝPOČET TEPELNÉHO VÝMĚNÍKU

MĚŘENÍ EMISÍ A VÝPOČET TEPELNÉHO VÝMĚNÍKU MĚŘENÍ EMISÍ A VÝPOČET TEPELNÉHO VÝMĚNÍKU. Cíl práce: Roštový kotel o jmenovitém výkonu 00 kw, vybavený automatickým podáváním paliva, je určen pro spalování dřevní štěpky. Teplo z topného okruhu je předáváno

Více

NÁVODY DO LABORATOŘE PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ II studijní opora

NÁVODY DO LABORATOŘE PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ II studijní opora Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství NÁVODY DO LABORATOŘE PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ II studijní opora Lucie Obalová Marek Večeř Ostrava 2013 Recenze:

Více

1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ Vlastnosti kovů a jejich slitin jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou.

1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ Vlastnosti kovů a jejich slitin jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou. 1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ Vlastnosti kovů a jejich slitin jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou. Z hlediska použitelnosti kovů v technické praxi je obvyklé dělení

Více

10 Navrhování na účinky požáru

10 Navrhování na účinky požáru 10 Navrhování na účinky požáru 10.1 Úvod Zásady navrhování konstrukcí jsou uvedeny v normě ČSN EN 1990[1]; zatížení konstrukcí je uvedeno v souboru norem ČSN 1991. Na tyto základní normy navazují pak jednotlivé

Více

Technologický postup. Technologický postup 7.3.2015. Funkční návrh procesní technologie. Funkční návrh procesní technologie

Technologický postup. Technologický postup 7.3.2015. Funkční návrh procesní technologie. Funkční návrh procesní technologie Funkční návrh procesní technologie Technologie procesní kontinuálně zpracovávají látky a energie (elektrárny, rafinérie, chemické závody, pivovary, cukrovary apod.) jednotlivá zařízení jsou propojena potrubím

Více

POPIS. dvouřádkový LCD. indikační LED funkční tlačítka

POPIS. dvouřádkový LCD. indikační LED funkční tlačítka REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH R3V VENTILÙ Je určen pro plynulou regulaci pohonu směšovacího ventilu na základě teploty v místnosti, venkovní teploty, teploty za ventilem nebo teploty zpátečky. Podle zvoleného

Více

Stanovení dělící účinnosti rektifikační kolony

Stanovení dělící účinnosti rektifikační kolony Stanovení dělící účinnosti rektifikační kolony Destilace je jedna z nejběžnějších separačních metod v chemickém průmyslu, především v odvětví organické výroby a petrochemii. Návrh či diagnostika destilačních

Více

Filmová odparka laboratorní úlohy

Filmová odparka laboratorní úlohy VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Filmová odparka laboratorní úlohy Část 1 ÚLOHY PRO VÝUKU PŘEDMĚTU MĚŘICÍ A ŘÍDICÍ TECHNIKA Verze: 1.0 Prosinec 2004 ÚLOHA 1 Regulace tlaku v brýdovém prostoru

Více

Základy sálavého vytápění Přednáška 8

Základy sálavého vytápění Přednáška 8 Faulta strojní Ústav techniy prostředí Zálady sálavého vytápění Přednáša 8 Plynové sálavé vytápění 2.část Ing. Ondřej Hojer, Ph.D. Obsah 4. Plynové sálavé vytápění 4.1 Světlé zářiče cv. 4 4.2 Tmavé vysooteplotní

Více

Měřicí a řídicí technika Bakalářské studium 2007/2008. odezva. odhad chování procesu. formální matematický vztah s neznámými parametry

Měřicí a řídicí technika Bakalářské studium 2007/2008. odezva. odhad chování procesu. formální matematický vztah s neznámými parametry MODELOVÁNÍ základní pojmy a postupy principy vytváření deterministických matematických modelů vybrané základní vztahy používané při vytváření matematických modelů ukázkové příklady Základní pojmy matematický

Více

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 17.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 17. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 17 Lenka LAUSOVÁ 1 OSOVĚ ZATÍŽEÉ SLOUPY ZA POŽÁRU AXIALLY LOADED COLUMS DURIG

Více

Nyní u všech provedení Kompakt i u vícedeskových deskových otopných. těles Kermi. Kompletní program pro úsporu energie.

Nyní u všech provedení Kompakt i u vícedeskových deskových otopných. těles Kermi. Kompletní program pro úsporu energie. Nyní u všech provedení Kompakt i u vícedeskových deskových otopných těles Kermi. Kompletní program pro úsporu energie. Therm X2. Nový standard v otopné technice. INOVACE PRO ÚSPORU ENERGIE A Doba si žádá

Více

9. MĚŘENÍ TEPELNÉ VODIVOSTI

9. MĚŘENÍ TEPELNÉ VODIVOSTI Měřicí potřeby 9. MĚŘENÍ TEPELNÉ VODIVOSTI 1) střídavý zdroj s regulačním autotransformátorem 2) elektromagnetická míchačka 3) skleněná kádinka s olejem 4) zařízení k měření tepelné vodivosti se třemi

Více

Demonstrujeme teplotní vodivost

Demonstrujeme teplotní vodivost Demonstrujeme teplotní vodivost JIŘÍ ERHART PETR DESENSKÝ Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická TU, Liberec Úvod Mezi dvěma místy s rozdílnou teplotou dochází k předávání tepla. Omezíme-li se pouze

Více

1 Úvod... 11 2 Popis objektu a klimatických podmínek... 12

1 Úvod... 11 2 Popis objektu a klimatických podmínek... 12 Obsah 1 Úvod... 11 2 Popis objektu a klimatických podmínek... 12 2.1 Klimatická data... 12 2.2 Popis objektu... 12 2.3 Popis konstrukcí... 13 2.3.1 Tepelně technické vlastnosti konstrukcí... 13 3 Volba

Více

Voltův článek, ampérmetr, voltmetr, ohmmetr

Voltův článek, ampérmetr, voltmetr, ohmmetr Úloha č. 1b Voltův článek, ampérmetr, voltmetr, ohmmetr Úkoly měření: 1. Sestrojte Voltův článek. 2. Seznamte se s multimetry a jejich zapojováním do obvodu. 3. Sestavte obvod pro určení vnitřního odporu

Více

Snímače průtoku kapalin - objemové

Snímače průtoku kapalin - objemové Snímače průtoku kapalin - objemové Objemové snímače průtoku rotační plynoměry Dávkovací průtokoměry pracuje na principu plnění a vyprazdňování komor definovaného objemu tak, aby průtok tekutiny snímačem

Více

Závěsné elektrokotle RAY s plynulou modulací výkonu

Závěsné elektrokotle RAY s plynulou modulací výkonu Závěsné elektrokotle RAY v. Závěsné elektrokotle RAY s plynulou modulací výkonu pro vytápění s možností propojení s externím zásobníkem TV RAY K elektrokotel, výkon - kw RAY K elektrokotel, výkon - kw

Více

Únosnosti stanovené níže jsou uvedeny na samostatné stránce pro každý profil.

Únosnosti stanovené níže jsou uvedeny na samostatné stránce pro každý profil. Směrnice Obsah Tato část se zabývá polyesterovými a vinylesterovými konstrukčními profily vyztuženými skleněnými vlákny. Profily splňují požadavky na kvalitu dle ČSN EN 13706. GDP KORAL s.r.o. může dodávat

Více

Oscilace tlaku v zařízeních dálkového vytápění

Oscilace tlaku v zařízeních dálkového vytápění MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Technická dokumentace Oscilace tlaku v zařízeních dálkového vytápění Bjarne Stræde, Ing., Danfoss A/S districtenergy.danfoss.com TECHNICKÁ DOKUMENTACE Oscilace tlaku v zařízeních

Více

8 b) POLARIMETRIE. nepolarizovaná vlna

8 b) POLARIMETRIE. nepolarizovaná vlna 1. TEORETICKÝ ÚVO Rotační polarizace Světlo má zároveň povahu vlnového i korpuskulárního záření. V optických jevech se světlo chová jako příčné vlnění, přičemž světelné kmity probíhají všemi směry a směr

Více

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování 2 Materiály charakteristiky potřebné pro navrhování 2.1 Úvod Zdivo je vzhledem k velkému množství druhů a tvarů zdicích prvků (cihel, tvárnic) velmi různorodý stavební materiál s rozdílnými užitnými vlastnostmi,

Více

REDUKČNÍ VENTIL TYP 41-23 Návod k montáži a použití - typový list EB 2512

REDUKČNÍ VENTIL TYP 41-23 Návod k montáži a použití - typový list EB 2512 1 Redukční ventil 41-23 - návod k montáži Typový list EB 2512 REDUKČNÍ VENTIL TYP 41-23 Návod k montáži a použití - typový list EB 2512 2 Redukční ventil 41-23 - návod k montáži Typový list EB 2512 1.

Více

REGULOVANÉ PŘEPLŇOVÁNÍ VOZIDLOVÝCH MOTORŮ

REGULOVANÉ PŘEPLŇOVÁNÍ VOZIDLOVÝCH MOTORŮ REGULOVANÉ PŘEPLŇOVÁNÍ VOZIDLOVÝCH MOTORŮ Doc.Ing. Karel Hofmann, CSc -Ústav dopravní techniky FSI-VUT v Brně 2000 ÚVOD Současnost je dobou prudkého rozvoje elektronické regulace spalovacího motoru a tím

Více

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ Návod k obsluze a instalaci ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ OKC 80 NTR/Z OKC 100 NTR OKC 100 NTR/HV OKC 100 NTR/Z OKC 125 NTR OKC 125 NTR/HV OKC 125 NTR/Z OKCV 125 NTR OKC 160 NTR OKC 160 NTR/HV

Více

Ele 1 elektromagnetická indukce, střídavý proud, základní veličiny, RLC v obvodu střídavého proudu

Ele 1 elektromagnetická indukce, střídavý proud, základní veličiny, RLC v obvodu střídavého proudu Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ELEKTROTECHNIKA PRVNÍ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 30. 9. 203 Ele elektromagnetická indukce, střídavý proud, základní veličiny, RLC v obvodu střídavého proudu

Více

Taková vrstva suspenze je nazývána fluidní vrstvou. Její existence je vymezena přesně definovanou oblastí mimovrstvové rychlosti tekutiny,

Taková vrstva suspenze je nazývána fluidní vrstvou. Její existence je vymezena přesně definovanou oblastí mimovrstvové rychlosti tekutiny, 8 Fluidace Lenka Schreiberová I Základní vztahy a definice Fluidace je děj, při kterém tekutina proudící ve směru opačném směru zemské tíže vytváří spolu s pevnými částicemi suspenzi. Suspenze může vyplňovat

Více

PLÁŠŤOVÉ PŮSOBENÍ TENKOSTĚNNÝCH KAZET

PLÁŠŤOVÉ PŮSOBENÍ TENKOSTĚNNÝCH KAZET ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Doktorský studijní program: STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ Studijní obor: POZEMNÍ STAVBY Ing. Jan RYBÍN THE STRESSED SKIN ACTION OF THIN-WALLED LINEAR TRAYS

Více

9. Umělé osvětlení. 9.1 Základní veličiny. e. (9.1) I =. (9.6)

9. Umělé osvětlení. 9.1 Základní veličiny. e. (9.1) I =. (9.6) 9. Umělé osvětlení Umělé osvětlení vhodně doplňuje nebo cela nahrauje denní osvětlení v případě jeho nedostatku a tím přispívá ke lepšení rakové pohody člověka. Umělé osvětlení ale potřebuje droj energie,

Více

Způsoby měření elektřiny

Způsoby měření elektřiny změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 476/2012 Sb. 1.1.2013 82 VYHLÁŠKA ze dne 17. března 2011 o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce,

Více

GRACO ST, ST MAX, ST MAX II

GRACO ST, ST MAX, ST MAX II AUTORIZOVANÁ PŮJČOVNA STŘÍKACÍ TECHNIKY GRACO Obsluha a provoz elektrického VŠEOBECNÉ POKYNY, DOPORUČENÉ POSTUPY GRACO ST, ST MAX, ST MAX II 1 - Hlavní filtr 2 - Odlehčovací venil 3 - Digitální manometr/displej

Více

5 Vsádková rektifikace vícesložkové směsi. 1. Cíl práce. 2. Princip

5 Vsádková rektifikace vícesložkové směsi. 1. Cíl práce. 2. Princip 5 Vsádková rektifikace vícesložkové směsi Teoretický základ separačních metod založených na rozdílném bodu varu složek je fyzikální rovnováha mezi kapalnou a parní fází. Rovnováha je stav dosažený po nekonečné

Více

Povrchové odvodnění stavební jámy. Cvičení č. 8

Povrchové odvodnění stavební jámy. Cvičení č. 8 Povrchové odvodnění stavební jámy Cvičení č. 8 Příklad zadání Vypočtěte přítok vody do stavební jámy odvodněné povrchově. Jáma je hloubená v písčitém štěrku o mocnosti 8 m. Pod kterým je rozvětralá jílovitá

Více

Návod k instalaci a obsluze Solárního modulu S001-S002

Návod k instalaci a obsluze Solárního modulu S001-S002 Návod k instalaci a obsluze Solárního modulu S001-S002 Řada S001 a S002 jsou oběhové jednotky k použití na primární okruh solárních systémů. Zajišťují oběh média mezi kolektory a zásobníkem. Skládající

Více

RVD1xx, RVD2xx Regulátory pro dálkové vytápení a prípravu teplé užitkové vody Servisní dokumentace

RVD1xx, RVD2xx Regulátory pro dálkové vytápení a prípravu teplé užitkové vody Servisní dokumentace RVD1xx, RVD2xx Regulátory pro dálkové vytápení a prípravu teplé užitkové vody Servisní dokumentace Vydání 1.0 Série regulátoru B/C S2381cz 07.2002 Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division

Více

1 Tlaková ztráta při toku plynu výplní

1 Tlaková ztráta při toku plynu výplní I Základní vztahy a definice 1 Tlaková ztráta při toku plynu výplní Proudění plynu (nebo kapaliny) nehybnou vrstvou částic má řadu aplikací v chemické technoloii. Částice tvořící vrstvu mohou být kuličky,

Více

a) Jaká je hodnota polytropického exponentu? ( 1,5257 )

a) Jaká je hodnota polytropického exponentu? ( 1,5257 ) Ponorka se potopí do 50 m. Na dně ponorky je výstupní tunel o průměru 70 cm a délce, m. Tunel je napojen na uzavřenou komoru o objemu 4 m. Po otevření vnějšího poklopu vnikne z části voda tunelem do komory.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. JIŘÍ POKORNÝ PROJEKCE PT Beethovenova 12/234 400 01 Ústí nad Labem IČO : 650 75 200 DIČ : CZ510820017 ČKAIT 0401617

TECHNICKÁ ZPRÁVA. JIŘÍ POKORNÝ PROJEKCE PT Beethovenova 12/234 400 01 Ústí nad Labem IČO : 650 75 200 DIČ : CZ510820017 ČKAIT 0401617 JIŘÍ POKORNÝ PROJEKCE PT Beethovenova 12/234 400 01 Ústí nad Labem IČO : 650 75 200 DIČ : CZ510820017 ČKAIT 0401617 tel: +420 777 832 853 e-mail: pokorny@projekce-pt.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: REKONSTRUKCE

Více

(str. 173) Bezpečnostní armatury pro ohřívače pitné vody

(str. 173) Bezpečnostní armatury pro ohřívače pitné vody (str. 173) Bezpečnostní armatury pro ohřívače pitné vody Technické informace strana 174 Bezpečnostní sestava 4807 strana 181 SYRobloc 24 strana 185 SYRobloc 25 strana 189 Bezpečnostní sestava 322 strana

Více

Příklady k opakování TERMOMECHANIKY

Příklady k opakování TERMOMECHANIKY Příklady k opakování TERMOMECHANIKY P1) Jaký teoretický výkon musí mít elektrický vařič, aby se 12,5 litrů vody o teplotě 14 C za 15 minuty ohřálo na teplotu 65 C, jestliže hustota vody je 1000 kg.m -3

Více

1 Přesnost měření efektivní hodnoty různými typy přístrojů

1 Přesnost měření efektivní hodnoty různými typy přístrojů 1 Přesnost měření efektivní hodnoty různými typy přístrojů Cíl: Cílem této laboratorní úlohy je ověření vhodnosti použití různých typů měřicích přístrojů při měření efektivních hodnot střídavých proudů

Více

TZB - VZDUCHOTECHNIKA

TZB - VZDUCHOTECHNIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ JIŘÍ HIRŠ, GÜNTER GEBAUER TZB - VZDUCHOTECHNIKA MODUL BT02-08 KLIMATIZACE STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA TZB Vzduchotechnika,

Více

Tlumené kmitání tělesa zavěšeného na pružině

Tlumené kmitání tělesa zavěšeného na pružině Tlumené kmitání tělesa zavěšeného na pružině Kmitavé pohyby jsou důležité pro celou fyziku a její aplikace, protože umožňují relativně jednoduše modelovat řadu fyzikálních dějů a jevů. V praxi ale na pohybující

Více

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření otáček a úhlové rychlosti

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření otáček a úhlové rychlosti Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření otáček a úhlové rychlosti Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Podklady k principu měření otáček a úhlové rychlosti

Více

1. Změřte statickou charakteristiku termistoru pro proudy do 25 ma a graficky ji znázorněte.

1. Změřte statickou charakteristiku termistoru pro proudy do 25 ma a graficky ji znázorněte. 1 Pracovní úkoly 1. Změřte statickou charakteristiku termistoru pro proudy do 25 ma a graficky ji znázorněte. 2. Změřte teplotní závislost odporu termistoru v teplotním intervalu přibližně 180 až 380 K.

Více

účinnost zdroje tepla

účinnost zdroje tepla Ztráty tepelných rozvodů při rozvodu tepelné energie Ing. Roman Vavřička, Ph.D. ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí Roman.Vavricka@fs.cvut.cz www.utp.fs.cvut.cz Účinnost přeměny energie

Více

Obr. 1 Stavební hřebík. Hřebíky se zarážejí do dřeva ručně nebo přenosnými pneumatickými hřebíkovačkami.

Obr. 1 Stavební hřebík. Hřebíky se zarážejí do dřeva ručně nebo přenosnými pneumatickými hřebíkovačkami. cvičení Dřevěné konstrukce Hřebíkové spoje Základní pojmy. Návrh spojovacího prostředku Na hřebíkové spoje se nejčastěji používají ocelové stavební hřebíky s hladkým dříkem kruhového průřezu se zápustnou

Více

Čerpadlové skupiny pro otopné okruhy

Čerpadlové skupiny pro otopné okruhy Čerpadlové skupiny pro otopné okruhy oběhová čerpadla čerpadlové skupiny rozdělovače Regulus spol. s r.o. Do Koutů 897/, Praha Tel.: 7, Fax: 7 97 E-mail: obchod@regulus.cz Web: www.regulus.cz OBSAH SYSTÉM

Více

Univerzita obrany. Měření součinitele tření potrubí K-216. Laboratorní cvičení z předmětu HYDROMECHANIKA. Protokol obsahuje 14 listů

Univerzita obrany. Měření součinitele tření potrubí K-216. Laboratorní cvičení z předmětu HYDROMECHANIKA. Protokol obsahuje 14 listů Univerzita obrany K-216 Laboratorní cvičení z předmětu HYDROMECHANIKA Měření součinitele tření potrubí Protokol obsahuje 14 listů Vypracoval: Vít Havránek Studijní skupina: 21-3LRT-C Datum zpracování:5.5.2011

Více

6 NÁVRH A EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘENÍ ELEKTROMAGNETICKÉHO AKTUÁTORU. František MACH

6 NÁVRH A EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘENÍ ELEKTROMAGNETICKÉHO AKTUÁTORU. František MACH 1. Úvod do řešené problematiky 6 NÁVRH A EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘENÍ ELEKTROMAGNETICKÉHO AKTUÁTORU František MACH ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta elektrotechnická Katedra teoretické elektrotechniky Aktuátor,

Více

Regulátor zátěže MC 10. (software pro FATEK B1z + popis zapojení) Technická dokumentace

Regulátor zátěže MC 10. (software pro FATEK B1z + popis zapojení) Technická dokumentace Regulátor zátěže MC 10 verze s pevně nastavenými příkony záteží (software pro FATEK B1z + popis zapojení) Technická dokumentace EGMedical, s.r.o. Křenová 19, 602 00 Brno CZ www.strasil.net 2011 Obsah Výr.

Více

2.2 VÁLEČKOVÝ DOPRAVNÍK

2.2 VÁLEČKOVÝ DOPRAVNÍK Katedra konstruování strojů Fakulta strojní K 9 MANIPULAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HUTNÍ PRŮMYSL 2.2 VÁLEČKOVÝ DOPRAVNÍK VÝPOČTOVÁ ZPRÁVA doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY energetické hodnocení budov Plamínkové 1564/5, Praha 4, tel. 241 400 533, www.stopterm.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Oravská č.p. 1895-1896, Praha 10 září 2015 Průkaz energetické náročnosti budovy

Více

Pro zředěné roztoky za konstantní teploty T je osmotický tlak úměrný molární koncentraci

Pro zředěné roztoky za konstantní teploty T je osmotický tlak úměrný molární koncentraci TRANSPORTNÍ MECHANISMY Transport látek z vnějšího prostředí do buňky a naopak se může uskutečňovat dvěma cestami - aktivním a pasivním transportem. Pasivním transportem rozumíme přenos látek ve směru energetického

Více

Energetická náročnost budov

Energetická náročnost budov Energetická náročnost budov Energetická náročnost budov - právní rámec směrnice 2002/91/EC, o energetické náročnosti budov Prováděcí dokument představuje vyhláška 148/2007 Sb., o energetické náročnosti

Více

Obrazový slovník výkladový Komponenty pro pneumatiku a hydrauliku

Obrazový slovník výkladový Komponenty pro pneumatiku a hydrauliku Registrační číslo projektu: Název projektu: Produkt č. 10 CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Obrazový slovník výkladový Komponenty pro pneumatiku a hydrauliku Anglický jazyk Kolektiv autorů 2014

Více