2.2 VÁLEČKOVÝ DOPRAVNÍK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2.2 VÁLEČKOVÝ DOPRAVNÍK"

Transkript

1 Katedra konstruování strojů Fakulta strojní K 9 MANIPULAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HUTNÍ PRŮMYSL 2.2 VÁLEČKOVÝ DOPRAVNÍK VÝPOČTOVÁ ZPRÁVA doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

2 Hledáte kvalitní studium? Nabízíme vám jej na Katedře konstruování strojů Katedra konstruování strojů je jednou ze šesti kateder Fakulty strojní na Západočeské univerzitě v Plzni a patří na fakultě k největším. Fakulta strojní je moderní otevřenou vzdělávací institucí uznávanou i v oblasti vědy a výzkumu uplatňovaného v praxi. Katedra konstruování strojů disponuje moderně vybavenými laboratořemi s počítačovou technikou, na které jsou např. studentům pro studijní účely neomezeně k dispozici nové verze předních CAD (Pro/Engineer, Catia, NX ) a CAE (MSC Marc, Ansys) systémů. Laboratoře katedry jsou ve všední dny studentům plně k dispozici např. pro práci na semestrálních, bakalářských či diplomových pracích, i na dalších projektech v rámci univerzity apod. Kvalita výuky na katedře je úzce propojena s celouniverzitním systémem hodnocení kvality výuky, na kterém se průběžně, zejména po absolvování jednotlivých semestrů, podílejí všichni studenti. V současné době probíhá na katedře konstruování strojů významná komplexní inovace výuky, v rámci které mj. vznikají i nové kvalitní učební materiály, které budou v nadcházejících letech využívány pro podporu výuky. Jeden z výsledků této snahy máte nyní ve svých rukou. V rámci výuky i mimo ni mají studenti možnost zapojit se na katedře také do spolupráce s předními strojírenskými podniky v plzeňském regionu i mimo něj. Řada studentů rovněž vyjíždí na studijní stáže a praxe do zahraničí. Nabídka studia na katedře konstruování strojů: Bakalářské studium (3roky, titul Bc.) Studijní program Zaměření B2301: strojní inženýrství ( zaměřený univerzitně ) Stavba výrobních strojů a zařízení Dopravní a manipulační technika B2341: strojírenství (zaměřený profesně ) Design průmyslové techniky Diagnostika a servis silničních vozidel Servis zdravotnické techniky Studijní program Zaměření Magisterské studium (2roky, titul Ing.) N2301: Strojní inženýrství Stavba výrobních strojů a zařízení Dopravní a manipulační technika Více informací naleznete na webech a Západočeská univerzita v Plzni, 2014 ISBN doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D. Ing. Petr Votápek, Ph.D. Ing. Zdeněk Raab, Ph.D. Bc. Michal Švamberk

3 Obsah 1. Technická specifikace 4 2. Hnací rolna Technická specifikace Návrh pohonu rolen Kontrola pera Kontrola ložisek pro uložení rolny Kontrola pružné spojky Periflex typ Podávací kola Technická specifikace Návrh pohonu podávacích kol Kontrola řetězového převodu Kontrola měrného tlaku v kloubu řetězu Kontrola pera spojení hřídele podávacího kola a řetězového kola Kontrola pera spojení podávacího kola a hřídele Kontrola korýtkové spojky GB Výpočet utahovacího momentu na osovou sílu Kontrola svěrného spoje na otlačení Kontrola ložisek uložení podávacích kol Páky vykládání Technická specifikace Kontrola hydraulického válce vykládání Kontrola korýtkové spojky GB Výpočet utahovacího momentu na osovou sílu Kontrola svěrného spoje na otlačení Kontrola ložisek uložení hřídele pák vykládání 34 2

4 Layout výstupního úseku rovnací tratě 3

5 1. Technická specifikace Válečkový dopravnik slouží pro přepravu trubek ve výstupním úseku rovnací trati. Z hlediska funkce je tvořen třemi částmi: - podávacími koly, která dopraví trubku z předřazeného řetězového dopravníku do prostoru válečkového dopravníku, kde je položena na rolny - sestavami rolen (9 hnacích + 1 opěrná), které tvoří vlastní válečkovou trať, po které je trubka dopravována ve směru její osy do/z technologické jednotky úpravy trubek - pákami vykládání, pomocí kterých je hotová trubka zvednuta z rolen válečkového dopravníku a odložena na svody, po kterých se svalí do zásobníku (muldy). Popis technického řešení Technické řešení válečkového dopravníku bude vysvětleno pomocí obrázku níže. Na základním rámu (1) je umístěno devět hnacích rolen (2) a jedna opěrná rolna (7). Konstrukčně se opěrná rolna (7) liší od hnací rolny (2) jen tím, že není poháněna. Na základním rámu (1) na straně zakládání je v ložiscích otočně uložena sestava hřídelů podávacích kol (3) poháněných přes řetěz převodovým motorem (8). Mezi podávacími koly (3) a rolnami (2,7) jsou přišroubovány k rámu (1) svody (5). Na straně vykládání je v ložiscích otočně uložena sestava hřídelů pák (4) ovládaných dvěma hydraulickými válci (9). Nad hřídeli pák (4) jsou k základnímu rámu (1) přišroubovány svody (6). Obr. 1 Válečkový dopravník: 1-Základní rám, 2-Hnací rolna, 3-Podávací kola, 4-Páky, 5-Svody, 6-Svody, 7-Opěrná rolna, 8-Převodový motor, 9-Hydraulický válec 4

6 2. Hnací rolna 2.1 Technická specifikace Válečkový dopravník je tvořen devíti hnacími rolnami, pomocí nichž je trubka unášena do/z pracovního prostoru technologické jednotky úpravy trubek. Každá hnací rolna je poháněna vlastní elektropřevodovkou. Popis technického řešení Technické řešení hnací rolny bude vysvětleno pomocí obrázků níže. K základnímu rámu jsou přišroubovány dva ložiskové domky (10) v nichž je uložen hřídel s nalisovanou rolnou (11). K pohonu rolny slouží převodový motor SEW R17 DRS 71M4 (12), který je spojen s hřídelí přes pružnou spojku Periflex typu 125 (13). Obr. 2 Hnací rolna: 10-Ložiskový domek, 11-Hřídel s nalisovanou rolnou, 12-Převodový motor, 13-Pružná spojka Periflex 5

7 2.2 Návrh pohonu rolen Obr. 3 Detail rolny s trubkou Při návrhu pohonu rolny bude uvážován stav, kdy trubka leží v klidovém stavu jen na třech rolnách (předpokládaný mezní stav). Poté dojde roztočením těchto tří rolen k rozpohybování trubky na maximální přepravní rychlost v čase 0,5 s. Vstupní hodnoty: D 89 mm maximální vnější průměr trubky t s 14 mm maximální tloušťka stěny trubky L 10 m délka trubky ρ 7850 kg m 3 hustota oceli trubky v přep 65 m min rychlost přepravy trubek t roz 0.5 s čas rozběhu na max. rychlost D přep 153 mm průměr rolny, na kterém je unášena trubka J rol kg mm 2 moment setrvačnosti rolny (odměřeno z modelu) k dyn 2 koeficient bezpečnosti (zahrnuje zanedbané dynamické účinky při přepravě trubek, pasivní odpory atd.) 6

8 Výstupní hodnoty d D 2 t s = 61 mm vnitřní průměr největší dopravované trubky π S T d 2 = m 2 průřez největší dopravované trubky 4 D 2 V S T L= m 3 objem největší dopravované trubky m T V ρ = kg hmotnost největší dopravované trubky v přep a roz = m zrychlení trubky t roz s 2 m T F roz a roz = N potřebná pohybová síla pro rozběh 3 D přep M roz k dyn F roz = N m 2 v přep n přep = π D přep s 2 π n α přep = t roz s 2 M roz_rol J rol α = N m potřebný moment pro rozběh výstupní otáčky pohonu úhlové zrychlení potřebný moment pro rozběh rolny P M roz + M roz_rol 2 π n přep = kw potřebný výkon pohonu Na základě vypočtených hodnot byl zvolen motor SEW R17 DRS 71M4 [3]. Parametry motoru: Výkon motoru Výstupní otáčky Maximální točivý moment Převodový poměr P mr 0.55 kw n mr M m i r min 39 N m 7

9 2.3 Kontrola pera Obr. 4 Převodový motor SEW R17 DRS 71M4 [3] Obr. 5 Kontrolovaný spoj příruby pružné spojky s hřídelem rolny 8

10 Obr. 6 Spojení příruby spojky s hřídelem rolny perem těsným (ČSN ) Vstupní hodnoty: b 8 mm šířka pera h 7 mm výška pera l 30.5 mm funkční délka pera d 25 mm průměr hřidele Materiál pera - ocel R e 320 MPa mez kluzu materiálu ČSN k e 2 keoficient bezpečnosti (zvolená hodnota) p d R e = 160 MPa dovolený měrný tlak k e Výstupní hodnoty: S p = 2 h mm 2 2 styková plocha pera 2 M m F = 3.12 kn d přenášená síla p F = MPa měrný tlak ve styku pera s nábojem S p 9

11 Porovnání dovoleného měrného tlaku s vypočtenou hodnotou: if p d p = vyhovuje vyhovuje else nevyhovuje 2.4 Kontrola ložisek pro uložení rolny Obr. 7 Parametry ložiska uložení rolny [7] Obr. 8 Hřídel s nalisovanou rolnou na ložiscích 10

12 Při kontrole ložisek rolny bude uvážován stav, kdy trubka leží jen na třech rolnách (viz. kap. 2.2) Vstupní hodnoty: m T F 1 g = N tíhová síla od hmotnosti trubky 3 jednu rolnu m r kg hmotnost rolny s hřídelem C 0 6kN statická únosnost ložiska C 19 kn dynamická únosnost ložiska X 1 Radiální součinitel V 1 Rotační součinitel l 125 mm vzdálenost mezi ložiskem a zatěžující sílou S 1 1 směrný součinitel statické bezpečnosti m 3 exponent rovnice trvanlivosti pro kuličkové ložisko = n mr min otáčky Výstupní hodnoty: F rol m r g= N tíhová síla od hmotnosti rolny F G F 1 + F rol = N celková tíhová síla F R F G + F R =0 podmínka rovnováhy sil ve svislém směru F G l F R 2 l=0 momentová podmínka F R G l = N 2 l reakce v ložiscích F e V X F R = N ekvivalentní dynamické zatížení S 0 C 0 = součinitel bezpečnosti ložiska při F e statickém namáhání 11

13 if S 0 S 1 = vyhovuje vyhovuje else nevyhovuje m L 10 = C F trvanlivost ložiska při 90% e spolehlivosti v milionech otáček L 10h 106 L = hr trvanlivost ložiska při 90% n mr spolehlivosti v hodinách Provozní trvanlivost ložiskového uložení závisí na mnoha dalších faktorech, jako je mazání, stupeň znečištění, nesouosost, správná montáž, okolní podmínky atd. Proto se předpokládaná trvanlivost ložisek může výrazně lišit od skutečné provozní trvanlivosti v dané oblasti použití. V tomto případě spočítaná trvanlivost spolehlivě dosáhne na teoretickou základní hodnotu otáček i se zohledněním výše zmíněných faktorů a proto lze konstatovat, že navržené uložení. 2.5 Kontrola pružné spojky Periflex typ technické parametry zvolené spojky viz. katalogový list v příloze 1 M t1 63 N m jmenovitý točivý moment spojky (viz. příloha 1) M m = 39 N m maximální točivý moment motoru if M t1 M m = vyhovuje vyhovuje else nevyhovuje 12

14 3. Podávací kola 3.1 Technická specifikace Podávací kola slouží pro dopravu trubek z předřazeného řetězového dopravníku na rolny válečkového dopravníku. Podávací kola na hřídeli jsou otočně uložena v ložiskových domcích na základnímu rámu. Přepravovaná trubka je podebrána zubem podávacího kola a rotačním pohybem tohoto podávacího kola je přemístěna na svody (nakloněnou rovinu), po kterých se odvalí na rolny. Pohon podávacích kol je řešen přes řetězový převod jedním převodovým motorem. Popis technického zařízeni Technické řešení sestavy podávacích kol bude vysvětleno pomocí obrázku níže. Na základním rámu (1) jsou namontovány ložiskové domky (21). V ložiskových domcích (21) jsou otočně uloženy tři hřídele (22) propojené korýtkovými spojkami (23). Na každé hřídeli (22) jsou přes pera uložena podávací kola (3). Prostřední z hřídelí (22) je poháněna přes řetěz (24) převodovým motorem (8). Obr. 9 Sestava zakladače: 1-Základní rám, 3- Podávací kolo, 8-Převodový motor, 21-Ložiskový domek, 22-Hřídel, 23-Korýtková spojka, 24-Řetěz 13

15 3.2 Návrh pohonu podávacích kol Při výpočtu pohonu je uvažován mezní stav, kdy trubka není podebrána "ideálně", ale koncovou částí zubu podávacího kola. Tento stav je schématicky zobrazen na obrázku níže. Vstupní hodnoty: Obr. 10 Návrh pohonu podávacích kol m T = kg hmotnost trubky r 238 mm vzdálenost středu trubky od středu otáčení α úhel mezi nositelkou tíhové síly (Fg) a nositelkou normálové síly (Fn) J kg mm 2 moment setrvačnosti zakladače s trubkou (odměřeno z modelu) t zr 0.1 s čas zrychlení v 14 m min rychlost přepravy trubek 14

16 Výstupní hodnoty: F G m T g = N síla od hmotnosti trubky F n F G cos α 1 = N normálná síla působící na podávací kolo M n F n r = N m moment od hmotnosti trubky l p 2 π r= m dráha jedné otáčky trubky n v = l p min n 12 1 min otáčky podávacího kola otáčky podávacího kola (zaokrouhlené na celé číslo) t 1 = 5s čas jedné otáčky ramene n ω 2 π n = rad s α ω = rad t zr s 2 M roz J α = N m úhlová rychlost podávacího kola úhlové zrychlení podávacího kola po nabrání trubky rozběhový moment M M n + M roz = N m výsledný moment P M ω= kw potřebný výkon pohonu Na základě vypočtených hodnot byl zvolen motor SEW R87 DRE 90L4 [3]. Parametry motoru: Výkon motoru Výstupní otáčky Maximální točivý moment Převodový poměr P mz 1.5 kw n mz M mz 12 1 min i z N m 15

17 Obr. 11 Motor SEW R87 DRE 90L4 [3] 16

18 3.3 Kontrola řetězového převodu Při výpočtu je uvažován stav popsaný v kap Ve výpočtu jsou dále zanedbány dynamické účinky při nabírání trubek, odstředivé síly řetězu (z důvodu nízkých otáček řetězového kola) a vlastní hmotnost řetězu. Vstupní hodnoty: Obr. 12 Výpočet řetezu M ř M = N m výsledný moment na řetězovém kole (viz kapitola 3.2) r= 238 mm vzdálenost síly od středu řetězového kola D mm roztečný průměr řetězového kola Výstupní hodnoty: F ř 2 M ř = N síla v řetězu D 2 17

19 3.3.1 Kontrola měrného tlaku v kloubu řetězu Řetěz byl navržen válečkový dvouřadý ISO 20B-2 Vstupní hodnoty: Směrný tlak v kloubu řetězu Činitel tření řetězu Činitel rázů Plocha kloubu Součinitel rázů Dovolená síla v řetězu p s MPa [2] λ i 0.83 [2] Y 2 [2] S ř 590 mm 2 [2] y 0.73 [2] F dov 178 kn [2] Výstupní hodnoty: p ř F ř = MPa tlak v kloubu řetězu S ř p d p s λ i y = MPa dovolený tlak v kloubu řetězu if p d > p ř = vyhovuje vyhovuje else nevyhovuje F dov k s = 21.3 bezpečnost proti přetržení při F ř statickém zatížení if k s 7 = vyhovuje vyhovuje else nevyhovuje F dov k d = 10.6 bezpečnost proti přetržení při F ř Y dynamickém zatížení if k d 5 = vyhovuje vyhovuje else nevyhovuje 18

20 3.4 Kontrola pera spojení hřídele podávacího kola a řetězového kola Obr.13 Spojení řetězového kola s hřídelem podávacího kola perem těsným Vstupní hodnoty: b 20 mm šířka pera h 12 mm výška pera l 90.5 mm funkční délka pera d 70 mm průměr hřidele Materiál pera - ocel R e 320 MPa mez kluzu materiálu ČSN k e 2 bezpečnost (zvolená hodnota) p d R e = 160 MPa dovolený měrný tlak k e Výstupní hodnoty: S p = 2 h 483 mm 2 2 styková plocha pera 2 M mz F = kn d přenášená síla p F = MPa měrný tlak ve styku pera s nábojem S p 19

21 Porovnání dovoleného měrného tlaku s vypočtenou hodnotou: if p d p = vyhovuje vyhovuje else nevyhovuje 3.5 Kontrola pera spojení podávacího kola a hřídele Vstupní hodnoty: Obr. 14 Spojení nosiče s hřídelem zakladače perem těsným b 20 mm šířka pera h 12 mm výška pera l 80.5 mm funkční délka pera d 70 mm průměr hřidele Materiál pera - ocel R e 320 MPa mez kluzu materiálu ČSN k e 2 bezpečnost (zvolená hodnota) p d R e = 160 MPa dovolený měrný tlak k e 20

22 Výstupní hodnoty: S p = 2 h 423 mm 2 2 styková plocha pera 2 M F mz = kn d přenášená síla p F = MPa měrný tlak ve styku pera s nábojem S p Porovnání dovoleného měrného tlaku s vypočtenou hodnotou: if p d p = vyhovuje vyhovuje else nevyhovuje 3.6 Kontrola korýtkové spojky GB70 Kroutící moment převodového motoru je přenášen pouze svěrným spojem, pera slouží pouze pro synchronizaci pohybu mezi jednotlivými hřídeli. Vstupní hodnoty: Obr. 15 Výpočtové schéma svěrného spoje M mz = N m maximální točivý moment d 70 mm průměr spojovaných hřídelí L s 260 mm délka korýtkové spojky 21

23 L m 5mm mezera mezi spojovaními hřídeli i 6 počet šroubů ve spoji k s 1.5 bezpečnost proti skluzu f t 0.14 součinitel tření ocel - litina - materiál spojky: šedá litina EN-GJL-250 R m 250 MPa mez pevnosti materiálu spojky k 4 součinitel bezpečnosti (zvolená hodnota) F oš 71.5 kn dovolená osová síla pro šroub M14, ISO 10.9 R m p d = 62.5 MPa dovolený měrný tlak spojky k Výstupní hodnoty: M sv k s M mz = N m svěrný moment 2 M sv F sv = kn svěrná síla (přenášená obvodová síla) d F L min sv = mm minimální délka spojky π d p d f t if L s L m L min = vyhovuje vyhovuje else nevyhovuje F o 2 M mz k s = kn potřebná osová síla na jeden šroub π i d f t if F oš F o = vyhovuje vyhovuje else nevyhovuje 22

24 3.6.1 Výpočet utahovacího momentu na osovou sílu Vstupní hodnoty: F o = kn osová síla v jednom šroubu P 1.5 mm stoupání závitu d š mm střední průměr závitu šroubu s 21 mm průměr hlavy šroubu d d 14.5 mm průměr vrtané díry pro šroub β 60 deg vrcholový úhel závitu f součinitel tření v závitu šroubu f součinitel tření mezi hlavou šroubu a spojovanou částí M U_dop 135 N m doporučený utahovací moment Výstupní hodnoty: D r d = mm 2 roztečný průměr třecí plochy hlavy šroubu α atan = π d deg š2 úhel stoupání závitu f 2 f e = cos β efektivní součinitel tření 2 M u1 F o f 3 D r = N m 2 d š2 M u2 F o f e = N m 2 d š2 M u3 F o tan (α) = N m 2 třecí moment mezi hlavou šroubu a spojkou třecí moment v závitu moment převedený na osovou sílu M uc M u1 + M u2 + M u3 = N m potřebný utahovací moment 23

25 if M U_dop M uc = vyhovuje vyhovuje else nevyhovuje Aby bylo zajištěno, že šrouby budou plnit svou funkci a nedojde k jejich uvolnění nebo selhání, je dobré se při montáži řídit doporučenými utahovacími momenty Kontrola svěrného spoje na otlačení p d = 62.5 MPa dovolený měrný tlak spojky i F p p o = MPa tlak ve svěrném spoji d L m L s if p p p d = vyhovuje vyhovuje else nevyhovuje 24

26 3.7 Kontrola ložisek pro uložení podávacích kol Obr. 16 Parametry zvoleného ložiska EK [7] Vstupní hodnoty: Obr. 17 Zatížení ložisek uložení podávacích kol m T = kg hmotnost trubky m n kg hmotnost pod. kol s hřídelem C kn statická únosnost ložiska C 236 kn dynamická únosnost ložiska 25

27 X 1 radiální součinitel V 1 rotační součinitel l mm vzdálenost mezi ložiskem A a prvním pod. kolem l mm vzdálenost mezi ložiskem A a těžištěm sestavy l mm vzdálenost mezi ložiskem A a druhým pod. kolem l mm vzdálenost mezi ložiskem A a ložiskem B l mm vzdálenost mezi ložiskem A a třetím pod. kolem l mm vzdálenost mezi ložiskem A a ložiskem C S 1 1 směrný součinitel statické bezpečnosti m 10 = exponent rovnice trvanlivosti 3 pro soudečkové ložisko = n mz 12 1 min otáčky Výstupní hodnoty: m T F 1 g = N tíhová síla od hmotnosti trubky 3 jeden nosič F 2 m n1 g = N tíhová síla od hmotnosti sestavy Síly působící na ložiska, byly vypočítány pomocí programu Mitcalc (viz. příloha 3) F RA N síla působící na ložisko A F RB N síla působící na ložisko B F RC N síla působící na ložisko C F e V X F RB = N ekvivalentní dynamické zatížení S 0 C 0 = součinitel bezpečnosti ložiska při F e statickém namáhání 26

28 if S 0 S 1 = vyhovuje vyhovuje else nevyhovuje m L 10 = C F trvanlivost ložiska při 90% e spolehlivosti v milionech otáček L 10h 106 L = hr trvanlivost ložiska při 90% n mz spolehlivosti v hodinách 27

29 4. Páky vykládání 4.1 Technická specifikace Hotová trubka položená na rolnách ve žlabu je zvednuta z rolen dopravníku pákami vykládání, které jsou ovládány hydraulickým válcem. Před úplným vysunutím hydraulického válce jsou páky nakloněny v takovém úhlu, že se trubka po nich svalí na svody (nakloněné roviny), po kterých pokračuje v pohybu až do zásobníku (muldy). Popis technického řešení Technické řešení pák vykládání bude vysvětleno pomocí obrázku níže. Sestava vykládání je tvořena ze tří částí. Na základním rámu (1) jsou namontovány stojaté ložiskové jednotky (31). V ložiskových jednotkách (31) jsou otočně uloženy tři hřídele (32) propojené korýtkovými spojkami (33). Na každé hřídeli (32) jsou přes pera uloženy páky (4). Na dvou hřídelích (32) jsou přes pera připojeny páky (34) řízené dvěma hydraulickými válci (9). Obr. 18 Sestava vykládání: 1-Základní rám, 4- Páka, 9-Hydromotor, 31-Stojatá ložisková jednotka, 32-Hřídel, 33-Korýtková spojka, 34-Páka 28

30 4.2 Kontrola hydraulického válce vykládání Vykládání trubek z válečkového dopravníku je realizováno pákami ovládanými dvěma hydraulickými válci firmy Rexroth typ CDH1MP A3X-B22CLDMW. Při kontrolním výpočtu těchto hydraulických válců je uvažován stav, kdy začne zvedání trubky. Byly zanedbány pasivní odpory, setrvačné účinky pohybujících se hmot atd., což bylo zohledněno při návrhu hydromotoru zahrnutím koeficientu bezpečnosti k. Vstupní hodnoty: Obr. 19 Zatížení vykládacích ramen m T = kg hmotnost trubky m rv 103 kg hmotnost ramen vykládání l mm vzdálenost těžiště ramen vykládání od osy rotace l mm vzdálenost těžiště trubky od osy rotace l mm vzdálenost osy hydromotoru od osy rotace 29

31 i 2 počet hydromotorů S mm 2 plocha pístu p 100 bar provozní tlak válce k 1.5 koeficient bezpečnosti (zvolená hodnota) Výstupní hodnoty: F Gt m T g = N tíhová síla od hmotnosti trubky F Gr m rv g = N tíhová síla od ramen vykládání y F v1 = F Gt l 2 + F Gr l 1 k N síla potřebná pro vyložení trubky F v1 l 3 F v = N potřebná síla v hydraulickém válci i F vmax p S 3 = N síla v hydraulickém válci při tlaku 100 bar if F vmax F v = vyhovuje vyhovuje else nevyhovuje M k F Gt l 2 + F Gr l 1 = N m potřebný točivý moment 30

32 4.3 Kontrola korýtkové spojky GB70 Kroutící moment převodového motoru je přenášen pouze svěrným spojem, pera slouží pouze pro synchronizaci pohybu mezi jednotlivými hřídeli. Vstupní hodnoty: Obr. 20 Výpočtové schéma svěrného spoje M k = N m maximální točivý moment d 70 mm průměr spojovaných hřídelí L s 260 mm délka korýtkové spojky L m 5mm mezera mezi spojovaními hřídeli i 6 počet šroubů ve spoji k s 1.5 bezpečnost proti skluzu f t 0.14 součinitel tření ocel - litina - materiál spojky: šedá litina EN-GJL-250 R m 250 MPa mez pevnosti materiálu spojky k 4 součinitel bezpečnosti (zvolená hodnota) F oš 71.5 kn dovolená osová síla pro šroub M14, ISO 10.9 R m p d = 62.5 MPa dovolený měrný tlak spojky k 31

33 Výstupní hodnoty: M sv k s M k = N m svěrný moment 2 M F sv sv = 48.6 kn svěrná síla (přenášená obvodová síla) d F sv L min = mm minimální délka spojky π d p d f t if L s L m L min = vyhovuje vyhovuje else nevyhovuje 2 M k k s F o = kn potřebná osová síla na jeden šroub π i d f t if F oš F o = vyhovuje vyhovuje else nevyhovuje Výpočet utahovacího momentu na osovou sílu Vstupní hodnoty: F o = kn osová síla v jednom šroubu P 1.5 mm stoupání závitu d š mm střední průměr závitu šroubu s 21 mm průměr hlavy šroubu d d 14.5 mm průměr vrtané díry pro šroub β 60 deg vrcholový úhel závitu f součinitel tření v závitu šroubu f součinitel tření mezi hlavou šroubu a spojovanou částí 32

34 M U_dop 135 N m doporučený utahovací moment Výstupní hodnoty: D r d = mm 2 roztečný průměr třecí plochy hlavy šroubu α atan = π d deg š2 úhel stoupání závitu f 2 f e = cos β efektivní součinitel tření 2 M u1 F o f 3 D r = N m 2 d š2 M u2 F o f e = N m 2 d š2 M u3 F o tan (α) = N m 2 třecí moment mezi hlavou šroubu a spojkou třecí moment v závitu moment převedený na osovou sílu M uc M u1 + M u2 + M u3 = N m potřebný utahovací moment if M U_dop M uc = vyhovuje vyhovuje else nevyhovuje Aby bylo zajištěno, že šrouby budou plnit svou funkci a nedojde k jejich uvolnění nebo selhání, je dobré se při montáži řídit doporučenými utahovacími momenty Kontrola svěrného spoje na otlačení p d = 62.5 MPa dovolený měrný tlak spojky i F o p p = 6.19 MPa tlak ve svěrném spoji d L m L s if p p p d = vyhovuje vyhovuje else nevyhovuje 33

35 4.4 Kontrola ložisek pro uložení hřídelí pák vykládání Obr. 21 Parametry zvolené ložiskové jednotky [7] Vstupní hodnoty: Obr. 22 Zatížení ložisek uložení vykládacích ramen m T = kg hmotnost trubky m r1 114 kg hmotnost ramen s hřídelem C 0 45 kn statická únosnost ložiska 34

36 C 62.4 kn dynamická únosnost ložiska X 1 radiální součinitel V 1 rotační součinitel l 1 94 mm vzdálenost mezi ložiskem A a prvním nosičem l mm vzdálenost mezi ložiskem A a těžištěm sestavy l mm vzdálenost mezi ložiskem A a druhým nosičem l mm vzdálenost mezi ložiskem A a ložiskem B l mm vzdálenost mezi ložiskem A a třetím nosičem l mm vzdálenost mezi ložiskem A a ložiskem C S 1 1 směrný součinitel statické bezpečnosti Výstupní hodnoty: m T F 1 g = N tíhová síla od hmotnosti trubky 3 jedno rameno F 2 m r1 g = N tíhová síla od hmotnosti sestavy Síly působící na ložiska, byly vypočítány pomocí programu Mitcalc (viz. příloha 4) F RA N síla působící na ložisko A F RB N síla působící na ložisko B F RC N síla působící na ložisko C F e V X F RB = N ekvivalentní dynamické zatížení S 0 C 0 = součinitel bezpečnosti ložiska při F e statickém namáhání if S 0 S 1 = vyhovuje vyhovuje else nevyhovuje 35

37 Použitá literatura [1] LEINVEBER, J., RASA, J., VÁVRA, P. Strojnické tabulky. Praha: Scienta, spol. s.r.o [2] KRÁTKÝ, J., HOSNEDL, S. Obecné strojní části 1, Brno: Computer Press, 1999 [3] Katalog převodových motorů od firmy SEW EURODRIVE webová stránka firmy: vybrané stránky katalogu jsou příloze této zprávy [4] Katalog obručových spojek Periflex od firmy RUBENA webová stránka firmy: vybrané stránky katalogu jsou v příloze této zprávy [5] Katalog korýtkových spojek od firmy HABERKORN ULMER webová stránka firmy: vybrané stránky katalogu jsou v příloze této zprávy [6] Katalog válečkových řetězů od firmy MAEDLER webová stránka firmy: webová stránka katalogu: [7] Katalog ložisek od firmy SKF webová stránka firmy: vybrané stránky katalogu jsou součástí této zprávy [8] Katalog hydraulických válců od firmy REXROTH webová stránka firmy: vybrané stránky katalogu jsou příloze této zprávy 36

38 Příloha č. 1 Katalogový list pružné spojky Periflex typ 125 od společnosti RUBENA 37

39 38

40 Příloha č. 2 Výpočet sil působících na ložiska zakládání v programu Mitcalc 39

41 40

42 Příloha č. 3 Výpočet sil působících na ložiska vykládání v programu Mitcalc 41

43 42

44 doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D., Ing. Zdeněk Raab, Ph.D., Ing. Petr Votápek, Ph.D., Bc. Michal Švamberk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci projektu č. CZ.1.07/2.2.00/ Ukázkové vývojové projekty z praxe pro posílení praktických znalostí budoucích strojních inženýrů.

K 9 MANIPULAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HUTNÍ PRŮMYSL

K 9 MANIPULAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HUTNÍ PRŮMYSL Katedra konstruování strojů Fakulta strojní K 9 MANIPULAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HUTNÍ PRŮMYSL 2. VÝPOČTOVÁ ZPRÁVA doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

1.1 ŘETĚZOVÝ DOPRAVNÍK

1.1 ŘETĚZOVÝ DOPRAVNÍK Katedra konstruování strojů Fakulta strojní K 9 MANIPULAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HUTNÍ PRŮMYSL 1.1 ŘETĚZOVÝ DOPRAVNÍK doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

KA 19 - UKÁZKOVÝ PROJEKT 2.3 VÝSTUPNÍ ŽLAB VÝPOČTOVÁ ZPRÁVA

KA 19 - UKÁZKOVÝ PROJEKT 2.3 VÝSTUPNÍ ŽLAB VÝPOČTOVÁ ZPRÁVA KA 19 - UKÁZKOVÝ PROJEKT 2.3 VÝSTUPNÍ ŽLAB VÝPOČTOVÁ ZPRÁVA Ing. Zdeněk Raab, Ph.D. Tyto podklady jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Obsah 1. Výstupní

Více

07-TECHNICKÉ SPECIFIKACE

07-TECHNICKÉ SPECIFIKACE Katedra konstruování strojů Fakulta strojní K 8 HYDRAULICKÝ LIS 07-TECHNICKÉ SPECIFIKACE doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

1.2 VÁLEČKOVÝ DOPRAVNÍK

1.2 VÁLEČKOVÝ DOPRAVNÍK Katedra konstruování strojů Fakulta strojní K 9 MANIPULAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HUTNÍ PRŮMYSL 1.2 VÁLEČKOVÝ DOPRAVNÍK doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

OBECNÉ INFORMACE KA 04 - PLECHOVÉ DÍLY. doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv. verze - 1.0

OBECNÉ INFORMACE KA 04 - PLECHOVÉ DÍLY. doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv. verze - 1.0 Katedra konstruování strojů Fakulta strojní KA 04 - PLECHOVÉ DÍLY OBECNÉ INFORMACE doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

ODVZDUŠNĚNÍ K 5 PLASTOVÉ. doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D. a kolektiv. verze - 1.0

ODVZDUŠNĚNÍ K 5 PLASTOVÉ. doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D. a kolektiv. verze - 1.0 Katedra konstruování stroj Fakulta strojní K 5 PLASTOVÉ ODVZDUŠNĚNÍ doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo tem

Více

STUDENÉ A ŽIVÉ VTOKOVÉ SYSTÉMY

STUDENÉ A ŽIVÉ VTOKOVÉ SYSTÉMY Katedra konstruování stroj Fakulta strojní K 5 PLASTOVÉ STUDENÉ A ŽIVÉ VTOKOVÉ SYSTÉMY doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a

Více

VSTUPNÍ DATA NUMERICKÉ SIMULACE

VSTUPNÍ DATA NUMERICKÉ SIMULACE Katedra konstruování strojů Fakulta strojní KA 01 - ODLITKY, VÝKOVKY KA01.02 VSTUPNÍ DATA NUMERICKÉ SIMULACE doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

KINEMATICKÉ ELEMENTY K 5 PLASTOVÉ. doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D. a kolektiv. verze - 1.0

KINEMATICKÉ ELEMENTY K 5 PLASTOVÉ. doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D. a kolektiv. verze - 1.0 Katedra konstruování stroj Fakulta strojní K 5 PLASTOVÉ KINEMATICKÉ ELEMENTY doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

doc. Ing. Martin Hynek, Ph D. a kolektiv verze Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo tem eské republiky

doc. Ing. Martin Hynek, Ph D. a kolektiv verze Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo tem eské republiky Katedra konstruování stroj Fakulta strojní K doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpotem eské republiky KA01.08 stranka

Více

ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD

ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD Šroubové spoje patří mezi rozebíratelné spoje s tvarovým stykem (lícovaný šroub), popřípadě silovým stykem (šroub prochází součástí volně, je zatížený pouze silou působící kolmo k

Více

KONSTRUKČNÍ NÁVRH HYDRAULICKÉHO LISOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO VÝUKOVÉ ÚČELY SVOČ FST 20010

KONSTRUKČNÍ NÁVRH HYDRAULICKÉHO LISOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO VÝUKOVÉ ÚČELY SVOČ FST 20010 KONSTRUKČNÍ NÁVRH HYDRAULICKÉHO LISOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO VÝUKOVÉ ÚČELY SVOČ FST 20010 Tomáš Drexler, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Cílem této práce

Více

Obr. 1 Stavební hřebík. Hřebíky se zarážejí do dřeva ručně nebo přenosnými pneumatickými hřebíkovačkami.

Obr. 1 Stavební hřebík. Hřebíky se zarážejí do dřeva ručně nebo přenosnými pneumatickými hřebíkovačkami. cvičení Dřevěné konstrukce Hřebíkové spoje Základní pojmy. Návrh spojovacího prostředku Na hřebíkové spoje se nejčastěji používají ocelové stavební hřebíky s hladkým dříkem kruhového průřezu se zápustnou

Více

Tuhost obráběcích strojů

Tuhost obráběcích strojů Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní Katedra konstruování strojů Podklady pro: KKS/ KVS,KOS Katedra konstruování strojů Fakulta strojní KKS/KVS, KOS Tuhost obráběcích strojů Zdeněk Hudec verze

Více

1.3 MULDA K 9 MANIPULAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HUTNÍ PRŮMYSL ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv. verze - 1.0

1.3 MULDA K 9 MANIPULAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HUTNÍ PRŮMYSL ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv. verze - 1.0 Katedra konstruování strojů Fakulta strojní K 9 MANIPULAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HUTNÍ PRŮMYSL 1.3 MULDA doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

CVIČENÍ 1 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

CVIČENÍ 1 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ CVIČENÍ 1 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ Spoje ocelových konstrukcí Ověřování spolehlivé únosnosti spojů náleží do skupiny mezních stavů únosnosti. Posouzení je tedy nutno provádět na rozhodující kombinace

Více

Axiální soudečková ložiska

Axiální soudečková ložiska Axiální soudečková ložiska Konstrukce 878 Ložiska třídy SKF Explorer 878 Základní údaje 879 Rozměry 879 Tolerance 879 Nesouosost 879 Vliv provozních teplot na materiál ložiska 879 Minimální zatížení 880

Více

Návrh krmného závěsného valníku

Návrh krmného závěsného valníku Česká zemědělská univerzita Technická fakulta Návrh krmného závěsného valníku Semestrální práce Konstruování s podporou počítačů I 1. Úvod... 2 2. Krmný valník... 2 2.1 Popis... 2 2.2 Základní požadavky...

Více

Soustruh na dřevo. Technická fakulta ČZU Praha Autor: Václav Číhal Školní rok: 2008/2009 (letní semestr) Popis:

Soustruh na dřevo. Technická fakulta ČZU Praha Autor: Václav Číhal Školní rok: 2008/2009 (letní semestr) Popis: Technická fakulta ČZU Praha Autor: Václav Číhal Školní rok: 008/009 (letní semestr) Soustruh na dřevo Popis: Jednoduchý soustruh na dřevo s použítím běžně dostupných materiálů. Soustruh by měl být vzhledem

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

10.1 Úvod. 10.2 Návrhové hodnoty vlastností materiálu. 10 Dřevo a jeho chování při požáru. Petr Kuklík

10.1 Úvod. 10.2 Návrhové hodnoty vlastností materiálu. 10 Dřevo a jeho chování při požáru. Petr Kuklík 10 10.1 Úvod Obecná představa o chování dřeva při požáru bývá často zkreslená. Dřevo lze zapálit, může vyživovat oheň a dále ho šířit pomocí prchavých plynů, vznikajících při vysoké teplotě. Proces zuhelnatění

Více

FAMILY TABLE KKS/KPP. doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv. verze - 1.0

FAMILY TABLE KKS/KPP. doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv. verze - 1.0 Katedra konstruování strojů Fakulta strojní KKS/KPP FAMILY TABLE doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 15. DIMENZOVÁNÍ A JIŠTĚNÍ ELEKTRICKÝCH VEDENÍ Obsah: 1. Úvod 2. podle přípustného oteplení 3. s ohledem na hospodárnost

Více

OZNAČENÍ A POPIS FORMY A VSTŘIKOVANÉHO DILU

OZNAČENÍ A POPIS FORMY A VSTŘIKOVANÉHO DILU Katedra konstruování stroj Fakulta strojní K 5 PLASTOVÉ OZNAČENÍ A POPIS FORMY A VSTŘIKOVANÉHO DILU doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

SŠPU Opava. PROGRAM č. 5 ULOŽENÍ HŘÍDELE PŘEVODOVKY

SŠPU Opava. PROGRAM č. 5 ULOŽENÍ HŘÍDELE PŘEVODOVKY SŠPU Opava Třída: SVB Školní rok: 007/008 PROGRA č. 5 ULOŽENÍ HŘÍDELE PŘEVODOVKY Zadání: Navrhněte uložení hnaného (výstupního) hřídele jednostupňové převodovky ve valivých ložiscích, která jsou mazána

Více

Témata pro přípravu k praktické maturitní zkoušce z odborných předmětů obor strojírenství, zaměření počítačová grafika

Témata pro přípravu k praktické maturitní zkoušce z odborných předmětů obor strojírenství, zaměření počítačová grafika Témata pro přípravu k praktické maturitní zkoušce z odborných předmětů obor strojírenství, zaměření počítačová grafika Práce budou provedeny na PC pomocí CAD, CAM, Word a vytištěny. Součástí práce může

Více

Šnekové soukolí nekorigované se šnekem válcovým a globoidním kolem.

Šnekové soukolí nekorigované se šnekem válcovým a globoidním kolem. .. Zadání. Program: Konstrukce převodové skříně převodového motoru Zadání: xxx Navrhněte, vypočtěte a zkonstruujte převodovou skříň jako součást jednotky převodového motoru. Převodová skříň bude řešena

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PÁSOVÝ DOPRAVNÍK FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PÁSOVÝ DOPRAVNÍK FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.

Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter. Úvod Kuželové převodovky UNIMEC jsou vyvíjeny a vyráběny již 25 let. Díky nejmodernějším technologiím a mechanickým řešením splňují výrobky nejnáročnější a stále rostoucí požadavky trhu. UNIMEC vyrábí

Více

4 Spojovací a kloubové hřídele

4 Spojovací a kloubové hřídele 4 Spojovací a kloubové hřídele Spojovací a kloubové hřídele jsou určeny ke stálému přenosu točivého momentu mezi jednotlivými částmi převodného ústrojí. 4.1 Spojovací hřídele Spojovací hřídele zajišťují

Více

Identifikátor materiálu: ICT 1 16

Identifikátor materiálu: ICT 1 16 Identifikátor materiálu: ICT 1 16 Registrační číslo projektu Náze projektu Náze příjemce podpory náze materiálu (DUM) Anotace Autor Jazyk Očekáaný ýstup Klíčoá sloa Druh učebního materiálu Druh interaktiity

Více

Hřídelové spojky. Spojky přenáší krouticí moment mezi hnacím a hnaným strojem nebo mezi jednotlivými částmi stroje či mechanismu.

Hřídelové spojky. Spojky přenáší krouticí moment mezi hnacím a hnaným strojem nebo mezi jednotlivými částmi stroje či mechanismu. Hřídelové spojky Spojky přenáší krouticí moment mezi hnacím a hnaným strojem nebo mezi jednotlivými částmi stroje či mechanismu. Další funkce spojek přerušení nebo omezení přenosu M k jako ochrana před

Více

I. ÚVOD... 3 II. CHARAKTERISTIKA MOTORU... 3 III. STÁVAJÍCÍ NATÁ

I. ÚVOD... 3 II. CHARAKTERISTIKA MOTORU... 3 III. STÁVAJÍCÍ NATÁ O B S A H str. I. ÚVOD... 3 II. CHARAKTERISTIKA MOTORU...... 3 III. STÁVAJÍCÍ NATÁČECÍ ZAŘÍZENÍ MOTORU.... 5 IV. ZADÁVACÍ PODMÍNKY PRO NOVÉ NATÁČECÍ ZAŘÍZENÍ... 6 V. KONCEPCE ŘEŠENÍ NOVÉHO NATÁČECÍHO ZAŘÍZENÍ

Více

Pevnostní výpočty náprav pro běžný a hnací podvozek vozu M 27.0

Pevnostní výpočty náprav pro běžný a hnací podvozek vozu M 27.0 Strana: 1 /8 Výtisk č.:.../... ZKV s.r.o. Zkušebna kolejových vozidel a strojů Wolkerova 2766, 272 01 Kladno ZPRÁVA č. : Z11-065-12 Pevnostní výpočty náprav pro běžný a hnací podvozek vozu M 27.0 Vypracoval:

Více

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa Objekt: SO 201 Sanace svahu

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa Objekt: SO 201 Sanace svahu 1 Technická zpráva ke statickému výpočtu... 2 1.1 Identifikační údaje... 2 1.1.1 Stavba... 2 1.1.2 Investor... 2 1.1.3 Projektant... 2 1.1.4 Ostatní... 2 1.2 Základní údaje o zdi... 3 1.3 Technický popis

Více

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. VZPĚR VZPĚR

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. VZPĚR VZPĚR Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MECHANIKA DRUHÝ ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. 8. ZÁŘÍ 2013 Název zpracovaného celku: VZPĚR VZPĚR U všech předcházejících druhů namáhání byla funkce součásti ohroţena překročením

Více

VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVI/2 1600 až 2500 oboustranně sací

VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVI/2 1600 až 2500 oboustranně sací Katalogový list Strana: 1/9 VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVI/2 1600 až 2500 oboustranně sací Hlavní části: 1. Spirální skříň 6. Spojka 2. Oběžné kolo 7. Chladící kotouč 3. Sací komora 8. Elektromotor 4. Hřídel

Více

VY_32_INOVACE_C 08 09

VY_32_INOVACE_C 08 09 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa Strojírenské výpočty http://michal.kolesa.zde.cz michal.kolesa@seznam.cz Předmluva Publikace je určena jako pomocná kniha při konstrukčních cvičeních, ale v žádném případě nemá nahrazovat publikace typu

Více

Axiální válečková ložiska

Axiální válečková ložiska Axiální válečková ložiska Konstrukce... 864 Díly... 865 Obousměrná axiální ložiska... 866 Základní údaje... 867 Rozměry... 867 Tolerance... 867 Nesouosost... 868 Klece... 868 Minimální zatížení... 868

Více

1 MECHANICKÉ PŘEVODY D 1. (funkce, převodový poměr, druhy, třecí, řemenové a řetězové převody, části, použití,

1 MECHANICKÉ PŘEVODY D 1. (funkce, převodový poměr, druhy, třecí, řemenové a řetězové převody, části, použití, 1 MECHANICKÉ PŘEVODY (funkce, převodový poměr, druhy, třecí, řemenové a řetězové převody, části, použití, montáž) Mechanické převody jsou určeny : k přenosu rotačního pohybu a točivého momentu, ke změně

Více

Únosnosti stanovené níže jsou uvedeny na samostatné stránce pro každý profil.

Únosnosti stanovené níže jsou uvedeny na samostatné stránce pro každý profil. Směrnice Obsah Tato část se zabývá polyesterovými a vinylesterovými konstrukčními profily vyztuženými skleněnými vlákny. Profily splňují požadavky na kvalitu dle ČSN EN 13706. GDP KORAL s.r.o. může dodávat

Více

VYCHYSTÁVACÍ JEDNOTKA SKLADOVACÍHO SYSTÉMU MULTI TOWER

VYCHYSTÁVACÍ JEDNOTKA SKLADOVACÍHO SYSTÉMU MULTI TOWER VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

9 Spřažené desky s profilovaným plechem v pozemních stavbách

9 Spřažené desky s profilovaným plechem v pozemních stavbách 9 Spřažené desky s profilovaným plechem v pozemních stavbách 9.1 Všeobecně 9.1.1 Rozsah platnosti Tato kapitola normy se zabývá spřaženými stropními deskami vybetonovanými do profilovaných plechů, které

Více

Třetí Dušan Hložanka 16. 12. 2013. Název zpracovaného celku: Řetězové převody. Řetězové převody

Třetí Dušan Hložanka 16. 12. 2013. Název zpracovaného celku: Řetězové převody. Řetězové převody Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Stavba a rovoz strojů Třetí Dušan Hložanka 6.. 03 Název zracovaného celku: Řetězové řevody Řetězové řevody A. Pois řevodů Převody jsou mechanismy s tuhými členy, které

Více

Části a mechanismy strojů 1 KKS/CMS1

Části a mechanismy strojů 1 KKS/CMS1 Katedra konstruování strojů Fakulta strojní Části a mechanismy strojů 1 KKS/CMS1 Podklady k přednáškám část F3 Prof. Ing. Stanislav Hosnedl, CSc. a kol. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2. 10 Základní části strojů Kapitola 14

Více

Hřídelové spojky a klouby

Hřídelové spojky a klouby Hřídelové spojky a klouby Hřídelové spojky a klouby Obsah Hřídelové klouby typ G - s kluzným uložením 187 Hřídelové klouby typ H - s jehličkovým uložením 188 Hřídelové klouby nerezové typ X 189 Ochranné

Více

Zabezpečovací pohon výrobního zařízení s planetovou převodovkou a pojistnou spojkou. Tomáš Adámek

Zabezpečovací pohon výrobního zařízení s planetovou převodovkou a pojistnou spojkou. Tomáš Adámek Zabezpečovací pohon výrobního zařízení s planetovou převodovkou a pojistnou spojkou Tomáš Adámek Bakalářská práce 2006 Vložit oficiální zadání bakalářské práce PODĚKOVÁNÍ Na tomto místě bych rád chtěl

Více

ŠROUBOVÝ A PROSTOROVÝ POHYB ROTAČNĚ SYMETRICKÉHO TĚLESA

ŠROUBOVÝ A PROSTOROVÝ POHYB ROTAČNĚ SYMETRICKÉHO TĚLESA ŠROUBOVÝ A PROSTOROVÝ POHYB ROTAČNĚ SYMETRICKÉHO TĚLESA Zpracoval Doc. RNDr. Zdeněk Hlaváč, CSc Pojem šroubového pohybu Šroubový pohyb je definován jako pohyb, jejž lze ve vhodném referenčním bodě rozložit

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Návrh rozměru čelních ozubených kol je proveden podle ČSN ČÁST 4 PEVNOSTNÍ VÝPOČET ČELNÍCH A OZUBENÝCH KOL.

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Návrh rozměru čelních ozubených kol je proveden podle ČSN ČÁST 4 PEVNOSTNÍ VÝPOČET ČELNÍCH A OZUBENÝCH KOL. Příloha č.1.: Výpočtová zpráva - převodovka I Návrh čelních ozubených kol Návrh rozměru čelních ozubených kol je proveden podle ČSN 01 4686 ČÁST 4 PEVNOSTNÍ VÝPOČET ČELNÍCH A OZUBENÝCH KOL. Návrhovým výpočtem

Více

DOPRAVNÍKOVÝ STŘÍDAČ - NÁVRH ZVEDACÍHO MECHANISMU.

DOPRAVNÍKOVÝ STŘÍDAČ - NÁVRH ZVEDACÍHO MECHANISMU. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2. 10 Základní části strojů Kapitola 16

Více

Hřídelové spojky a klouby

Hřídelové spojky a klouby Hřídelové spojky a klouby Hřídelové spojky a klouby Obsah Hřídelové klouby typ G - s kluzným uložením 153 Hřídelové klouby typ H - s jehličkovým uložením 154 Hřídelové klouby nerezové typ X 155 Ochranné

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2. 10 Základní části strojů Kapitola 1 Stroje

Více

Petr Macher Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika

Petr Macher Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika KONSTRUKČNÍ NÁVRH PŘEVODOVKY PRO POHON DVOJKOLÍ REGIONÁLNÍHO VOZIDLA S ELEKTRICKÝM MOTOREM SVOČ FST 2014 Petr Macher Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT

Více

2 Kotvení stavebních konstrukcí

2 Kotvení stavebních konstrukcí 2 Kotvení stavebních konstrukcí Kotvení stavebních konstrukcí je velmi frekventovanou metodou speciálního zakládání, která umožňuje přenos tahových sil z konstrukce do horninového prostředí, případně slouží

Více

Vzájemně působící pomocný rám. Popis PGRT

Vzájemně působící pomocný rám. Popis PGRT Popis Popis je konstrukce, v níž díky ukotvení mohou rámy, které ji tvoří, působit nikoli jako dva samostatné rámy, ale jako jeden rám podvozku. vykazuje mnohem větší odpor proti průhybu než pomocný rám

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV VÝROBNÍCH STROJŮ, SYSTÉMŮ A ROBOTIKY

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV VÝROBNÍCH STROJŮ, SYSTÉMŮ A ROBOTIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV VÝROBNÍCH STROJŮ, SYSTÉMŮ A ROBOTIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF PRODUCTION MACHINES,

Více

Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka 2. kolokvium Josefa Božka, Praha 31. 1. 1. 2. 2007

Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka 2. kolokvium Josefa Božka, Praha 31. 1. 1. 2. 2007 Obecné cíle Zlepšení parametrů: Mechanická převodná ústrojí: Výzkum vlastností čelních ozubených kol automobilových převodů. Vývoj metodiky predikce pittingu na čelním ozubení automobilových převodovek.

Více

CVE. SIGMA GROUP a. s. Divize průmyslová čerpadla HORIZONTÁLNÍ ČLÁNKOVÁ VODÁRENSKÁ ČERPADLA

CVE. SIGMA GROUP a. s. Divize průmyslová čerpadla HORIZONTÁLNÍ ČLÁNKOVÁ VODÁRENSKÁ ČERPADLA SIGMA GROUP a. s. Divize průmyslová čerpadla HORIZONTÁLNÍ ČLÁNKOVÁ VODÁRNSKÁ ČRPADLA SIGMA GROUP a. s. Divize průmyslová čerpadla Jana Sigmunda 9, 01 TÍN CV Tel.: +0 101, +0 011, +0 10 Fax: +0 0, +0 9

Více

Pastorek Kolo ii? 1.0. i Výpočet bez chyb.

Pastorek Kolo ii? 1.0. i Výpočet bez chyb. Čelní ozubení Čelní ozubení s přímými s přímými a šikmými a šikmými zuby [mm/iso] zuby [mm/iso] i Výpočet bez chyb. Pastorek Kolo ii? 1. Informace o projektu Kapitola vstupních parametrů Volba základních

Více

Horské kolo (Downhill, freeride) Downhill (neboli sjezd) je cyklistická MTB disciplína. Historie

Horské kolo (Downhill, freeride) Downhill (neboli sjezd) je cyklistická MTB disciplína. Historie Horské kolo (Downhill, freeride) Horské kolo bylo zkonstruováno na přelomu 70-80 let,často též označované zkratkou MTB (z anglického mountain bike), je bicykl navržený pro jízdu v horských oblastech, jízdu

Více

Kap. 8.2 Lepené spoje

Kap. 8.2 Lepené spoje Kap. 8. Lepené spoje Informační a vzdělávací centrum kompozitních technologií & Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky FS ČVUT v Praze.. 007-6.. 007 Úvod Proč spojovat? Obtížná výroba funkčních celků

Více

Program: Analýza kinematiky a dynamiky klikového mechanismu čtyřdobého spalovacího motoru

Program: Analýza kinematiky a dynamiky klikového mechanismu čtyřdobého spalovacího motoru Program: Analýza kinematiky a dynamiky klikového mechanismu čtyřdobého spalovacího motoru Zadání: Pro předložený čtyřdobý jednoválcový zážehový motor proveďte výpočet silového zatížení klikového mechanismu

Více

VZDĚLÁVACÍ KURZ SE ZAMĚŘENÍM NA PŘÍPRAVU NA PROFESNÍ KVALIFIKACI PROJEKTANT LEŠENÍ INFORMACE

VZDĚLÁVACÍ KURZ SE ZAMĚŘENÍM NA PŘÍPRAVU NA PROFESNÍ KVALIFIKACI PROJEKTANT LEŠENÍ INFORMACE INFORMACE MÍSTO KONÁNÍ: HOTEL SLAVIA, VLADIVOSTOCKÁ 1460/10, PRAHA 10. Organizace kurzu Kurz je rozdělen do 8 seminářů pátek sobota vždy po 6-ti vyučovacích hodinách v kombinované formě studia prezenční

Více

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2006 2007

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2006 2007 TEST Z FYZIKY PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ČÍSLO FAST-F-2006-01 1. Převeďte 37 mm 3 na m 3. a) 37 10-9 m 3 b) 37 10-6 m 3 c) 37 10 9 m 3 d) 37 10 3 m 3 e) 37 10-3 m 3 2. Voda v řece proudí rychlostí 4 m/s. Kolmo

Více

Rychlostní a objemové snímače průtoku tekutin

Rychlostní a objemové snímače průtoku tekutin Rychlostní a objemové snímače průtoku tekutin Rychlostní snímače průtoku Rychlostní snímače průtoku vyhodnocují průtok nepřímo měřením střední rychlosti proudu tekutiny v STŘ. Ta závisí vzhledem k rychlostnímu

Více

Obr. 1 Schéma pohonu řezného kotouče

Obr. 1 Schéma pohonu řezného kotouče Předmět: 347502/01 Konstrukční cvičení I. Garant předmětu : doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Ročník : 1.navazující, prezenční i kombinované Školní rok : 2016 2017 Semestr : zimní Zadání konstrukčního cvičení.

Více

Planetové převodovky Rotační aktuátory

Planetové převodovky Rotační aktuátory Planetové převodovky Rotační aktuátory Komplexní dodávky a zprovoznění servopohonů, dodávky řídicích systémů. Česká společnost TG Drives dodává již od roku 1995 servopohony pro stroje a zařízení v průmyslové

Více

8 Spojovací části. Přehled tříd únosnosti je uveden v tabulce A.5 na straně A.11 katalogu.

8 Spojovací části. Přehled tříd únosnosti je uveden v tabulce A.5 na straně A.11 katalogu. Spojovací části táhel závěsů slouží k přenosu a regulaci sil z prvku upevnění na potrubí (objímka, nosník) do částí upevnění k nosné konstrukci (oka, podložky, konzoly). Táhlo závěsu je tvořeno tyčí, dvěma

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanizmy Řemenové převody Ing. Magdalena Svobodová Číslo: VY_32_INOVACE_ 15 09 Anotace:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanizmy Řemenové převody Ing. Magdalena Svobodová Číslo: VY_32_INOVACE_ 15 09 Anotace: Stření průmyslová škola a Vyšší oborná škola technická Brno, Sokolská Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřenictvím ICT řevoy a mechanizmy Řemenové převoy Ing. Magalena Svoboová

Více

Obr.94. Tečná reakce T r musí být menší nebo rovna třecí síle F t

Obr.94. Tečná reakce T r musí být menší nebo rovna třecí síle F t 7.3 Odpory při valení Valení je definováno tak, že dotykové body valícího se tělesa a podložky jsou v relativním klidu. Je zaručeno příkladně tak, že těleso omotáme dvěma vlákny, která jsou upevněna na

Více

Výfukové svody 4 do 1 pro Kawasaki GPZ 600R

Výfukové svody 4 do 1 pro Kawasaki GPZ 600R Výfukové svody 4 do 1 pro Kawasaki GPZ 600R Kawasaki GPZ 600R (ZX 600A): "GPZ600R.jpg" Jedná se o sportovní typ motocyklu druhé poloviny 80.let vybaveného řadovým zážehovým čtyřválcem o objemu 598 ccm,

Více

QJB - MÍCHADLA. Při výběru typu je třeba dbát na následující

QJB - MÍCHADLA. Při výběru typu je třeba dbát na následující Použití Míchadla typu QJB se rozdělují na řadu rychloběžných míchadel a řadu pomaloběžných vrtulových míchadel. Míchadla z řady rychloběžných míchadel (obr. 1 a 2) se používají v čistírnách odpadních vod

Více

Plán přednášek a úkolů z předmětu /01

Plán přednášek a úkolů z předmětu /01 Plán přednášek a úkolů z předmětu 347-0304/01 ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ Rozsah... 20, zápočet, kombinovaná zkouška, 6 kreditů Ročník... 2. ročník kombinovaného bakalářského studia Studijní program... B2341

Více

ABSTRAKT ABSTRACT. Dále bude vytvořen postup pro mechanicko-pevnostní analýzu v programu Cosmos/DesignSTAR.

ABSTRAKT ABSTRACT. Dále bude vytvořen postup pro mechanicko-pevnostní analýzu v programu Cosmos/DesignSTAR. Modernizace výuky předmětu " Základy konstruování a části strojů " využitím software Inventor, Catia, DesignSTAR Upgrade of Subject Machine Parts Tutorial by software Inventor, Catia, DesignStar using

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 1. přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 1. přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 1. přednáška Program přednášek, literatura. Podstata betonu, charakteristika prvků. Zásady a metody navrhování konstrukcí. Zatížení, jeho dělení a kombinace. Idealizace

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459.

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459. Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslav Zikmund Datum vytvoření: 12. 11. 2012 Ročník: II. Předmět: Motorová

Více

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody. Přednáška 6

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody. Přednáška 6 Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody Přednáška 6 Pevnostní výpočet čelních ozubených kol Don t force it! Use a bigger hammer. ANONYM Kontrolní výpočet

Více

Šnek Kolo ii Informace o projektu?

Šnek Kolo ii Informace o projektu? Šnekové Šnekové ozubení ozubení i Výpočet bez chyb. Šnek Kolo ii Informace o projektu? Kapitola vstupních parametrů 1.0 1.1 Volba základních vstupních parametrů Jednotky výpočtu SI Units (N, mm, kw ) 1.2

Více

Přehled potravinářských strojů a užívaných prvků

Přehled potravinářských strojů a užívaných prvků Přehled potravinářských strojů a užívaných prvků V tomto přehledu budou představeny různé typy hnětacích strojů. Hnětací stroje neboli hnětače, lze rozdělit mimo jiné na stroje s vodorovnou nebo svislou

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV VÝROBNÍCH STROJŮ, SYSTÉMŮ A ROBOTIKY

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV VÝROBNÍCH STROJŮ, SYSTÉMŮ A ROBOTIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV VÝROBNÍCH STROJŮ, SYSTÉMŮ A ROBOTIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF PRODUCTION MACHINES,

Více

VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVI 1600 až 2500 jednostranně sací

VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVI 1600 až 2500 jednostranně sací Katalogový list KP 12 3339 Strana: 1/9 VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVI 1600 až 2500 jednostranně sací Hlavní části: 1. Oběžné kolo 6. Elektromotor 2. Spirální skříň 7. Rám elektromotoru 3. Hřídel 8. Chladící

Více

CVIČENÍ č. 3 STATIKA TEKUTIN

CVIČENÍ č. 3 STATIKA TEKUTIN Rovnováha, Síly na rovinné stěny CVIČENÍ č. 3 STATIKA TEKUTIN Příklad č. 1: Nákladní automobil s cisternou ve tvaru kvádru o rozměrech H x L x B se pohybuje přímočarým pohybem po nakloněné rovině se zrychlením

Více

Měrná jednotka Rok 2004 Rok 2003 Index

Měrná jednotka Rok 2004 Rok 2003 Index Oddíl 29 - Výroba a opravy strojů a zařízení jinde neuvedená 2911000011 Práce výrobní povahy ve skupině 2911(kromě 2911910011 a 2911920011) tis. Kč 122 423 138 365 88,5 2911000012 Práce ve mzdě ve skupině

Více

VI. BUBNOVÉ MOTORY VÁLEČKY SE ZABUDOVANÝM MOTOREM. Stránka. Bubnový motor TM 114 1. Válečky se zabudovaným motorem Typ 840 50 2 4

VI. BUBNOVÉ MOTORY VÁLEČKY SE ZABUDOVANÝM MOTOREM. Stránka. Bubnový motor TM 114 1. Válečky se zabudovaným motorem Typ 840 50 2 4 VI. BUBNOVÉ MOTORY VÁLEČKY SE ZABUDOVANÝM MOTOREM Stránka Bubnový motor TM 114 1 Válečky se zabudovaným motorem Typ 840 50 2 4 Bubnový motor Typ 850 89 5-6 Typová řada TM 114 Bubnové motory typové řady

Více

Hnací jednotka s převodovkou s kuželovými koly a pojistnou spojkou. Petr Metela

Hnací jednotka s převodovkou s kuželovými koly a pojistnou spojkou. Petr Metela Hnací jednotka s převodovkou s kuželovými koly a pojistnou spojkou Petr Metela Bakalářská práce 0 Příjmení a jméno: Metela Petr Obor: Technologická zařízení P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na

Více

12 Prostup tepla povrchem s žebry

12 Prostup tepla povrchem s žebry 2 Prostup tepla povrchem s žebry Lenka Schreiberová, Oldřich Holeček Základní vztahy a definice V případech, kdy je třeba sdílet teplo z média s vysokým součinitelem přestupu tepla do média s nízkým součinitelem

Více

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc.

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc. Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie Odbor obrábění Téma: 11. cvičení - Výpočty při výrobě ozubení Okruhy: Základní parametry ozubených kol Určení

Více

Je-li poměr střední Ø pružiny k Ø drátu roven 5 10% od kroutícího momentu. Šroub zvedáku je při zvedání namáhán kombinací tlak, krut, případně vzpěr

Je-li poměr střední Ø pružiny k Ø drátu roven 5 10% od kroutícího momentu. Šroub zvedáku je při zvedání namáhán kombinací tlak, krut, případně vzpěr PRUŽINY Která pružina může být zatížena silou kolmou k ose vinutí zkrutná Výpočet tuhosti trojúhelníkové lisové pružiny k=f/y K čemu se používá šroubová zkrutná pružina kolíček na prádlo Lisová pružina

Více

Radek Knoflíček 45. KLÍČOVÁ SLOVA: Hydraulický lis, hydropneumatický akumulátor, mezní stav konstrukce, porucha stroje.

Radek Knoflíček 45. KLÍČOVÁ SLOVA: Hydraulický lis, hydropneumatický akumulátor, mezní stav konstrukce, porucha stroje. STANOVENÍ PŘÍČIN ROZTRŽENÍ HYDROPNEUMATICKÉHO AKUMULÁTORU HYDRAULICKÉHO LISU LISOVACÍ LINKY CAUSE EXPLOSION DETERMINATION OF HYDROPNEUMATIC ACCUMULATOR OF COACHWORK PRESS MACHINE OF MOLDING LINE ABSTRAKT:

Více

R-05 MOST V UL. PRVOMÁJOVÁ PŘEPOČET ZATÍŽITELNOSTI MOSTU PO OPRAVĚ

R-05 MOST V UL. PRVOMÁJOVÁ PŘEPOČET ZATÍŽITELNOSTI MOSTU PO OPRAVĚ R-05 MOST V UL. PRVOMÁJOVÁ PŘEPOČET ZATÍŽITELNOSTI MOSTU PO OPRAVĚ únor 2014 Ing. P. Milek Obsah : 1. Průvodní zpráva ke statickému výpočtu... 3 1.1. Úvod... 3 1.2. Identifikační údaje stavby... 3 1.3.

Více

Výpočet únosnosti šnekového soukolí (Výukový text výběr z normy DIN 3996)

Výpočet únosnosti šnekového soukolí (Výukový text výběr z normy DIN 3996) Technická univerzita v Liberci Fakulta strojní Katedra částí a mechanismů strojů Výpočet únosnosti šnekového soukolí (Výukový text výběr z normy DIN 3996) Zpracoval: doc. Ing. Ludvík Prášil, CSc. Liberec

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ OBSAH STATICKÉ POSOUZENÍ OCELO-DŘEVĚNÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 1.01 SCHÉMA KONSTRUKCE, POPIS ŘEŠENÍ 1.02 ZATÍŽENÍ STŘECHY, ZATĚŽOVACÍ STAVY 1.03 VÝPOČET VNITŘNÍCH SIL - DŘEVO 1.04 VÝPOČET

Více

7 Prostý beton. 7.1 Úvod. 7.2 Mezní stavy únosnosti. Prostý beton

7 Prostý beton. 7.1 Úvod. 7.2 Mezní stavy únosnosti. Prostý beton 7 Prostý beton 7.1 Úvod Konstrukce ze slabě vyztuženého betonu mají výztuž, která nesplňuje podmínky minimálního vyztužení, požadované pro železobetonové konstrukce. Způsob porušení konstrukcí odpovídá

Více

580 KLÍČE MATICOVÉ, RÁZOVÉ, HÁKOVÉ

580 KLÍČE MATICOVÉ, RÁZOVÉ, HÁKOVÉ 580 KLÍČE MATICOVÉ, RÁZOVÉ, HÁKOVÉ Klíče maticové Klíče ráčnové lešenářské ploché Jsou vyrobeny z chrom-vanadiové oceli. Jsou vyrobeny z chrom-vanadiové oceli a Jsou určeny pro stavební aplikace. Ráčna

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRŮMYSLOVÁ VJEZDOVÁ VRATA ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRŮMYSLOVÁ VJEZDOVÁ VRATA ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGIENEERING

Více