Management A TECHNOLOGICKÝ POSTUP. - Převrtávaná pilotová stěna a záporové pažení ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Management A TECHNOLOGICKÝ POSTUP. - Převrtávaná pilotová stěna a záporové pažení ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE"

Transkript

1 Management A TECHNOLOGICKÝ POSTUP - Převrtávaná pilotová stěna a záporové pažení ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Cvičící: Ing. Dana Měšťanová, CSc. ; Doc. Ing. Aleš Tomek, CSc. Vypracoval: Nikola Štochl, Jaroslav Voceďálek, Markéta Šindelářová FSv /2013

2 Obsah 1. Zadání stavby: Geologické poměry: Systém řízení IMS: Technologie provádění převrtávané pilotové stěny: Technologie provádění záporového pažení: Staveniště: Mechanizace: Pracovní plochy a vytyčení: Hloubení vrtů pro piloty: Přípravné práce před betonáží: Betonáž pilot: Osazení zápor do vrtů a betonáž: Osazování pažin: Vytahování pažnic: Geometrické výrobní tolerance: Odběr vzorků betonu a jeho zkoušení: Ochrana konstrukcí proti účinkům bludných proudů a uzemnění objektu: Předání a převzetí prací: Ochrana životního prostředí a bezpečnost práce: Odpovědní zástupci dodavatele: Seznámení pracovníků s technologickým postupem: Obrazová příloha Strana 1

3 1. Zadání stavby: Provedení zajištění stavební jámy pro podzemní podlaží objektu z převrtávaných pilot ø 880 a 1180mm kotvených v několika úrovních. K zajištění předvýkopu je použito záporové pažení kotvené v 1 úrovni lanovými kotvami. Konstrukce jsou dočasné s návrhovou životností 2 roky. Sekundární piloty celé stěny tvoří trvalý zemnič celého objektu. 2. Geologické poměry: Ve vrchní části překrývají zájmové území recentní navážky v mocnosti cca 3,1 až 7,2 m. Místy je možné najít původní zástavbu s fragmenty opukového zdiva nebo vrstvu betonu pod dlažbou o mocnosti větší jak 1 m. V nadloží terasových sedimentů byly zastiženy v některých místech holocenní náplavy o mocnosti 0,4-0,6 m z hlinitojílových písků. Kvartérní sedimenty o celkové mocnosti cca 11,8 12,4 m lze rozčlenit do tří základních vrstev: - terasové štěrky hrubé až balvanité - štěrky hrubé, písčité až s jílovotopísčitou výplní - písky s příměsí štěrku (ve svrchní části) Povrch hornin skalního podloží byl zastižen v hloubce cca 11,8 12,4 m P.T. a je mírně zvlněný. Je tvořen dobrotivskými břidlicemi a na části stavební jámy přechází do skaleckých křemenců s vložkami břidlic. Za běžnou úroveň podzemní vody je možné považovat rozmezí cca 184,50 185,50 m.n.m. 3. Systém řízení IMS: Provádění prací na této stavbě se bude řídit následující dokumenty: - projektovou dokumentací - tímto technologickým postupem Strana 2

4 - normou ČSN EN 1536 Provádění speciálních geotechnických prací vrtané piloty 4. Technologie provádění převrtávané pilotové stěny: Převrtávaná pilotová stěna se skládá z vrtaných pilot, které jsou typickým představitelem skupiny pilot typu,,non displacement,, kdy při jejich výrobě dochází k těžení zeminy z prostoru, který vrtaná pilota zaujímá. Pro výrobu, dohled, monitoring výroby a zkoušení vrtaných pilot platí evropská norma ČSN EN 1536: Provádění speciálních geotechnických prací vrtané piloty. U převrtávané pilotové stěny se postup vrtání člení na hloubení nejdříve primárních vrtů (ob jeden) a následně se hloubí sekundární vrty jako mezilehlé. Vrt pro sekundární pilotu částečně převrtává beton pilot primárních. Časový odstup pro převrtání primárních pilot bude zvolen a upřesněn na základě zkušeností po převrtání prvních primárních pilot. Předpokládá se odstup do 1 až 2 dnů. Vlastní technologický postup výroby převrtávané pilotové stěny se skládá z následujících kroků. - Vrtání a těžení primárních vrtů zapažených ocelovými pažnicemi - Přípravné práce před betonáží (čištění vrtů, osazení betonovací kolony) - Betonáž piloty a vytahování pažnic - Dokončovací práce - Vrtání a těžení sekundárních vrtů zapažených pažnicemi - Přípravné práce před betonáží (čištění vrtů, osazení armokoše a osazení betonovací kolony) - Betonáž piloty a vytahování pažnic - Dokončovací práce 5. Technologie provádění záporového pažení: Záporové pažení se skládá ze svislých nosných prvků zápor a vodorovných pažících prvků dřevěných pažin. Používá se jako dočasná konstrukce po dobu výstavby spodní stavby. Konstrukce je navržena jako kotvená. Zápory jsou ocelové válcované profily IPE 300 resp Strana 3

5 Vlastní technologický postup výroby záporového pažení se skládá z následujících kroků: - Vrtání a těžení vrtů případně částečně zapažených ocelovými pažnicemi - Přípravné práce před betonáží (čištění vrtů, osazení zápory) - Betonáž a případné vytahování pažnic - Dokončovací práce (kontrola osazení) 6. Staveniště: V prostoru staveniště se nacházejí tyto inženýrské sítě a vedení, které se doplní při předání staveniště: Stanovení ochranných pásem: - u el. Vedení do 1000V 1 m - Od 1 kv do 35kV 7 m kolmo na vedení - Od 35kV do 110kV 12 m - Od 110kV do 220kV 15 m - Od 220 kv do 400kV 20 m - Nad 400kV 30 m - podzemní vedení do 110kV: 1 m od krajního vodiče (kabelu) - vedení řídící, měřící a zabezpečovací techniky nad 110kV: 3 m po obou stranách krajního kabelu - u dráhy celostátní a regionální: 60 m od osy krajní koleje, nejméně však ve vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy - u dráhy celostátní, rychlodráhy nad 160km/hod.: 100 m od osy krajní koleje, nejméně však ve vzdálenosti 30 m od hranice obvodu dráhy - u vlečky: 30 m od osy krajní koleje Strana 4

6 - u kabelové komunikační trasy široké: 2 m - u dálnice, rychlostní silnice, rychlo. místní komunikace: 100 m - u silnice I.třídy a u ostatních místních komunikací I.tř.: 50 m - u silnice II., III. Třídy a místní komunikace tř. II: 15 m - u plynovodu do průměru 200mm: 4 m - od průměru 200mm 500mm: 8 m - nad průměr 500mm: 12 m - nízkotlaký a středotlaký v zastavěném území obce: 1 m - u technologických objektů: 4 m - vodovody a kanalizace do DN 500mm: 1,5 m - vodovody a kanalizace nad DN500mm: 2,5 m 7. Mechanizace: Pro provedení projektových a v tomto postupu popsaných prací budou nasazeny tyto hlavní mechanizmy: BG Bauer SRN max. přítlak 200kN, tažná síla 300kN, hloubka vrtání 54m, kroutící moment 233kN, hmotnost 80,1 kg. Další potřebná mechanizace je nakladač Volvo, svářecí agregát, kalové čerpadlo KDFU Pracovní plochy a vytyčení: Piloty budou vrtány z upravené pracovní plošiny, která umožní pohyb těžké mechanizace o hmotnosti, až 95 t. Současně s pracovní plošinou pro pojezd vrtné soupravy bude převzata i plocha pro uskladnění a výrobu armokošů pilot a plocha pro stroje a zařízení staveniště. Pro provádění pilot budou v úrovni hlav pilot provedeny vodící zídky, které zajistí přesné nasazení vrtného nářadí při hloubení vrtu. Vodící zídky budou o výšce 1,0 m z betonu C 16/20 vyztuženého dvojitou kari sítí 100/100/6 osazenou svisle při obou stranách. V úseku u záporového pažení, kde Strana 5

7 není možné vybudovat dvoustranné vodící zídky, bude provedena ležatá vodicí zídky o rozměru 0,5 x 0,8 m na líci pilotové stěny vyztužená dvojitou kari sítí 100/100/6 při horním a spodním povrchu. 9. Hloubení vrtů pro piloty: Vrty ø 880, 1180 mm (pro piloty) a ø 640 mm (pro zápory) budou hloubeny metodou rotačně náběrového vrtání jako pažené. Pořadí hloubení vrtů vychází z principu provádění převrtávané stěny, kdy se nejdříve provedou primární piloty bez vyztužení a následně den až dva po zabetonování primární piloty se provede mezilehlá sekundární pilota s výztuží. V místech výškových přechodů stěny bude beton primární piloty převrtán a zapažen dle požadavků projektu s následným vytažením pažnice a zasypáním. Paží se, ocelovými dvouplášťovými pažnicemi o průměru 880, 1180, 640 mm, jež jsou spojovatelné (pomocí speciálních šroubů). Rotačně náběrové vrtání se provádí pomocí speciálního nářadí, což je především vrtný hrnec (šapa) a spirál (šnek). Pažení pomocí ocelových pažnic se provádí jejich zavrtáním rotačním způsobem. Vrty ø 1180 mm musí být paženy na celou délku piloty. V prostředí stabilních hornin a dle údajů v tabulce převrtávaných pilot realizační dokumentace (délka nepažené části) budou vrty ø 880 hloubeny jako nepažené. Zároveň musí být splněna podmínka vetknutí pažnic do vrstev zvětralých břidlic (tř. R5/4) v délce min. 1,5m. V průběhu hloubení vrtů bude kontrolována svislost vrtů, při nasazení první pažnice bude kontrolována svislost dlouhou vodováhou. Při zahájení vrtání pilot je nutná přítomnost geologa, který zdokumentuje zastižený geologický profil a případné anomálie bude konzultovat s projektantem založení. 10. Přípravné práce před betonáží: Při dohloubení vrtů bude dno vrtu vyčištěno odvrtáním dvěma až třemi náběry hrncem. Výztuž sekundárních pilot je tvořena armokoši, jejichž skladbu určuje projekt. Armokoše jsou připraveny předem a do vrtů se zapouští svisle, centricky a orientovaně. Armokoše se skládají z podélné výztuže, příčné výztuže, distančních Strana 6

8 vložek. Jsou připraveny předem a do vrtů se zapouští vcelku, svisle a centricky. Po výrobě musí být zkontrolovány mistrem a převzaty objednatelem, dále opatřeny visačkou a typem piloty, pro kterou byly vyrobeny a uloženy na určené skládce, kde musí být chráněny před znečištěním a poškozením provozem stavby. Před osazením je armokoš znovu kontrolován co do délky, skladby a provedení. 11. Betonáž pilot: Vrtané piloty se betonují transportbetonem C 25/30 XA1. Konzistence betonové směsi bude na stupni S4, sednutí Abramsova kužele mm. Pro betonáž primárních pilot (vyjma pilot ø 1180 mm) bude použit beton řídy ts pomalejším nárůstem pevnosti C 16/20 XO, z důvodu umožnění převrtání primárních pilot. V případě výskytu vody ve vrtu bude použita technologie betonáže pod vodou. Betonáž pod vodou se provádí pomocí sypákové zkracovatelné roury zasahující na dno vrtu, opatřené násypkou, přičemž v průběhu betonáže (s výjimkou jejího zahájení) musí být hloubka ponoření sypákové roury v betonu 2,0 m. Betonáž musí probíhat plynule bez porušení v celé délce piloty. Zkracování betonovací kolony se zapisuje do záznamu o betonáži piloty vždy s udáním výšky hladiny betonu ve vrtu. Konzistence čerstvé betonované směsi je možno dle potřeby na stavbě upravit přidáním plastifikační přísady, která byla použita i na betonárce. O úpravě rozhodne technik stavby po dohodě s technologem betonárky, který určí maximální možné množství přídavku přísady. Po přidání plastifikátoru je nutné obsah automixu řádně promíchat při maximálních otáčkách bubnu po dobu alespoň 5 minut. Třída betonu (pevností) je dána evropskou normou ČSN EN Dodavatel betonové směsi je odpovědný za dodávanou směs a její pevnost. Beton vrtaných pilot nesmí být zhutňován vibrací! 12. Osazení zápor do vrtů a betonáž: Zápory budou do vrtů vloženy pomocí korunního vrátku vrtné soupravy a následně osazeny centricky, svisle a orientovaně dle PD. Vrt bude vyplňován v rozsahu kořene zápory betonem C 8/10 a horní část vrtu ve volné délce zápory Strana 7

9 bude zasypána materiálem umožňujícím vyplnění celého vrtu bez vzniku kaveren (sypký materiál) stabilizovaným cementem v množství 50 kg/m3. Všechny zápory budou propojeny táhlem ø R25 řivařeným p na každou záporu ve dvou výškových úrovních dle projektu. 13. Osazování pažin: Dřevěné polštáře tl. 80 mm z jehličnatého řeziva jakosti II. Budou osazeny bezprostředně po odkrytí stěny výkopu tak, aby se úložná délka na každé straně prvku rovnala min. 1/5 šířky příruby zápory, tj. 34 mm. Výška nezajištěné zeminy závisí na soudržnosti zeminy mezi záporami a pohybuje se v rozmezí až max. 1,5 m. Za osazené pažiny se provede zásyp mezi pažinou a stěnou výkopu z vhodného materiálu charakteru štěrku fr mm stabilizovaným cementem v množství 50kg/m3. Tímto se pažiny aktivují mezi stěnu výkopu a pásnice zápor. V místě kotev bude k aktivaci pažení použit beton B5 ± 0,5 m od hlavy kotvy. Prostor za spodní pažinou u jednotlivých výškových kroků pažení bude proveden ze stabilizace (hlinitopísčitá zemina smíchaná s cementem 50kg/m3) nebo osazením další pažiny do nerozrušené zeminy tak, aby při odtěžování další úrovně nedošlo k vypadávání zeminy za vrchními pažinami. 14. Vytahování pažnic: Vytahování pažnic může být zahájeno až tehdy, je-li dostatečný sloupec betonu v pažnicích, jež vyvodí dostatečný přetlak, aby se zabránilo vniku vody nebo zeminy do vrtu a aby nedošlo k povytažení armokoše. Pažnice musí být vytaženy v době, kdy má beton ještě vhodnou zpracovatelnost. Během vytahování pažnic musí v nich být dostatečné množství a výška betonu, aby byla zachována rovnováha vzhledem k okolnímu tlaku zeminy a aby mezikruží vzniklé při vytahování pažnic bylo průběžně vyplněno betonem, Povytažení dílu pažnic je třeba zkontrolovat pozici armokoše ve vrtu. Strana 8

10 15. Geometrické výrobní tolerance: Pro provádění zápor jsou předepsány následující výrobní tolerance: - Půdorysná odchylka polohy zápor + 50/-100 mm - Odklon od svislice ± 0,5 % - Odchylka natočení stojiny ± 10 - Výšková odchylka polohy zápor ± 50 mm Pro provádění pilot jsou předepsány následující výrobní tolerance: - Mezní odchylka osy piloty v úrovni hlavy 50 mm - Odklon od svislice 0,5 % Mezní odchylky v umístění výztuže a výšky betonu pilot: - Rozmístění nosných prutů 50 mm - Výšková odchylka v umístění armokoše ± 40 mm - Výšková úroveň čistého betonu hlavy piloty ± 20 mm Odběr vzorků betonu a jeho zkoušení: Piloty jsou betonovány transportbetonem, vyrobeným ve výrobně se stálou certifikovanou kontrolou jakosti. Na staveništi budou odebírány kontrolní vzorky pro zkoušky betonu v tlaku v četnosti z každých 200m3 betonu. Minimální počet zkušebních krychlí nebo válců pro jednu sadu zkoušek jsou 3 ks a budou nesmazatelně označeny. Veškeré odběry vzorků a zkoušky čerstvého betonu musí odpovídat ČSN EN Odběr vzorků a zkoušky na staveništi budou prováděny technikem stavby. Strana 9

11 17. Ochrana konstrukcí proti účinkům bludných proudů a uzemnění objektu: Konstrukce pilotové pažící stěny bude využita jako trvalá zemnící soustava celého objektu. Úpravy týkající se provedení, jakož i opatření proti účinkům bludných proudů jsou detailně popsány v projektové dokumentaci pro provádění pilot (s odvoláním na TP 124 Ministerstva dopravy a spojů Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací) a v samostatné složce. Ochrana proti účinkům bludných proudů a uzemnění. Je nutné všechna uvedená opatření důsledně dodržet. Jedná se zejména o oddělování jednotlivých úseků konstrukce, měření probíhajících bludných proudů, provaření vertikální výztuže v dolním a horním prstenci, event. v místě prodloužení prvků umístit další prstenec, nepoložit armokoš na dno vrtu, rovnoměrně vystředění armokoše nevodivými distančními podložkami, atd. Vlastní propojení svislých prutů armokošů s,,vodorovným systémem,, opatření je řešeno v rámci provádění věnce pilotové stěny - samostatný technologický postup. 18. Předání a převzetí prací: Po ukončení prací speciálního zakládání nebo jejich části, vyzve stavbyvedoucí zápisem ve stavebním deníku zástupce objednatele k jejich převzetí. Při předání prací bude předána dokumentace dle skutečného provedení. O předání a převzetí provedených prací bude sepsán zápis, ve kterém budou specifikovány předávané práce, jejich rozsah, bude posouzeno plnění závazků a termínů vyplývajících z uzavřené SoD, bude provedeno vyúčtování prací a budou specifikovány případné vady a nedodělky s termíny jejich odstranění. Tento zápis podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran. Strana 10

12 19. Ochrana životního prostředí a bezpečnost práce: Ochrana životního prostředí: - dbát na dodržení omezujících podmínek stanovených pro stavbu a nepřekročovat limity stanovené pro zachování pohody v okolí stavby. To se týká hlučnosti, prašnosti, dodržování časových omezení pro rušení prací apod. - na pracovišti a na vykázaném úseku zařízení staveniště udržovat pořádek a čistotu - evidovat odpad vzniklý a předaný k likvidaci způsobem stanoveným v,,řádu ochrany životního prostředí,, a podle platné legislativy. - udržovat čistotu a pořádek i na určených dopravních trasách. Vozidla vyjíždějící ze stavby budou čištěna od bláta a marastu, jehož vzniku se na stavbě nedá zabránit. - Emise výfukových plynů budou omezeny vypínáním motorů, pokud stroj není pracovně nasazen Při řešení mimořádných událostí se postupuje podle,,havarijního plánu pracoviště,, který vypracuje stavbyvedoucí podle skutečných podmínek stavby před zahájením prací. Pro specifické případy jednotlivých staveb a technologii lze doplnit výčet uvedených bodů, případně uvést přímo limitní hodnoty a způsoby jejich měření a dokladování. Stavba bude vybavena havarijním plánem včetně předepsaných havarijních prostředků a odpovídajícími nádobami na likvidaci odpadů včetně identifikačních listů u nebezpečných odpadů. Jedná se hlavně o komunální směsný odpad (s kódem ), tříděný odpad plasty (150102), nebezpečných odpad absorpční činidla (150202) a obaly znečištěné nebezpečnými látkami (150110). Likvidace odpadů bude zajištěna oprávněnou osobou, kterou je stavbyvedoucí povinen zajistit. Bezpečnost práce: Jedná se o technologicky náročnou stavbu a veškeré práce se musí provádět pod vedením zkušených odborníků. Kvalita materiálů a předepsané postupy prací Strana 11

13 musí být přesně dodržovány. Při všech pracích je třeba dbát na dodržování příslušných BP, zvláště pak: - Zákoník práce č. 262/2006 Sb., 101, odst. 1, 2, 3, 4a, 4b, 5, 102, odst. 1, 2, 3 prevence, požáry a povodně, jiná vážná nebezpečí a evakuace zaměstnanců včetně pokynů k zastavení práce a k okamžitému opuštění pracoviště a odchodu do bezpečí; při poskytování první pomoci. - NV 591/2006 Sb., příloha 1-5., ve smyslu zákona 309/2006 Sb. - Příloha 1 požadavky na zajištění staveniště - Příloha 2 bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi - Příloha 3 požadavky na organizaci práce a pracovní postupy - Příloha 4 náležitosti oznámení o zahájení prací - Příloha 5 práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví Odpovědní zaměstnanci vedoucí zaměstnanci jsou povinni při každé změně technologického postupu nebo při změně koordinací jednotlivých prací neprodleně seznámit se změnami všechny zaměstnance. Pracovníci musí být seznámeni též o všech dodavatelích jednotlivých prací, které jsou souběžně prováděny na staveništi a tato pracoviště sousedí s pracovištěm zaměstnance. Přístupové cesty k pracovišti musí být stanoveny tak, aby zaměstnanci nevstupovali do pracovního prostoru strojů jiných dodavatelů stavebních prací, nebo svým jednáním neohrožovali ostatní zaměstnance. Ohrožený prostor dosah pracovního stroje zvětšený o 2 m. Všechny otvory, jámy, kde hrozí nebezpečí pádu musí být zakryty nebo ohrazeny. Nezakrývají se pouze ty otvory a jámy v nichž se pracuje! Při hloubení rýhy pro podzemní stěnu nevzniká riziko pádu do hlubiny (v souladu s NV č. 362/2005), neboť rýha je po celou dobu těžby, vystrojení a betonáže vyplněna pažící suspenzí. Strana 12

14 - Jsou-li v blízkosti další pracovníci musí být jámy střeženy zaměstnancem, který upozorní na nebezpečí pádu. - Vrtné práce: - Všichni zaměstnanci musí být seznámeni s technologickým postupem před zahájením prací - Určit bezpečnostní okruh při pádu věže nebo materiálu (1,5 násobek výšky vrtné věže) - Postup ukládání betonové směsi musí být v souladu s technologickým postupem. V průběhu betonáže se musí stále sledovat stav konstrukce bednění, doprava a ukládání betonové směsi. Vždy musí být vybudovány bezpečné přístupové komunikace a zajištění fyzických osob proti pádu. Závady musí být ihned odstraňovány. Manipulace s břemeny: - Pod dopravovanými břemeny, ani v jeho blízkosti se nesmí nikdo zdržovat. - Pracovníci se smějí k břemenu přiblížit až po jeho ustálení v místě, kde bude složeno. - Vázání břemene provádí pouze osoba proškolená jako vazač, ve smyslu ČSN EN Určený pracovník se musí přesvědčit o správném osazení břemene. - Při manipulaci není dovoleno vstupovat na zavěšené dílce, ani se na ně nesmí odkládat pracovní nářadí a materiál. - Stroje a strojní zařízení: - Dodavatel stavebních prací je povinen vydat pokyny pro obsluhu a údržbu stroje, které obsahují požadavky pro zajištění bezpečnosti práce a provozu. (obsluha stroje strojník má vždy strojní průkaz u sebe). Obsluha stroje před započetím práce provede kontrolu a v provozním deníku zaznamená výsledek kontroly. Současné zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zajištěné v průběhu přechozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně seznámená střídající obsluha. Po ukončení práce nebo a při jejím přerušení musí být strojní zařízení zajištěno proti samovolnému pohybu nebo neoprávněnému užití fyzickou osobou. Nakládání a skládání a přeprava se provádí ve smyslu požadavků NV 168/202 Sb. (Interní směrnice SM VÚ Strana 13

15 10/2006 zajištění provozu, obsluhy a údržby motorových vozidel dopravně provozní řád). Ostatní související předpisy: - Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). - NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. - NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci - NV 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí - NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky - NV 201/2010 Sb., o evidenci a hlášení pracovních úrazů - Vyhl. Č. 87/2000 Sb. - stanovení požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách (interní směrnice SM PP 06/2003) - NV 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů - ČSN EN 791 vrtné soupravy bezpečnost - ČSN ISO 9244, 7130, 8152, 6750 stroje pro zemní práci - ČSN EN stroje pro zemní práci - bezpečnost - ČSN EN 996 souprava pro pilotovací práce Strana 14

16 Bezpečnostní rizika jsou předmětem dokumentace registru rizik zhotovitele, která je součástí dokumentace BOZP stavby uložené u stavbyvedoucího (viz. Registr rizik podzemní stěny). Požární ochrana na pracovišti: Je zajištěna ve smyslu zákona 133/85 Sb. V platném znění a prováděcí vyhlášky 246/2001 Sb. - Každá souprava je osazena práškovým hasícím přístrojem 6 kg, v případě výkonu nad 200 kw, jsou na soupravě osazeny 2 hasící přístroje práškové 6 kg. - Na svářecím pracovišti jsou před započetím práce umístěny 2 HP práškové 6kg a to tak, že je zachována volná přístupová cesta a nebrání nic k jejich použití - V prostoru skladovacího kontejneru je zakázáno umisťovat svářecí soupravu (autogen) společně hořlavými látkami a mazivy. (Nebezpečí výbuchu) - Stanoviště svářecí soupravy bude označeno tabulkou (NV 11/2002 Sb.) STANOVIŠTĚ SVÁŘECÍ SOUPRAVY - Sklad hořlavých kapalin bude též vybaven HP práškovým 6kg volně přístupným - Bude provedeno řádné označení příručního skladu tabulkou dle třídy hořlavosti (I,II,III,IV) a zákazem použití otevřeného ohně 20. Odpovědní zástupci dodavatele: Za dodržení technologie, geotechnice a geologický dozor odpovídají: Strana 15

17 Tito pracovníci odpovídají za soulad provádění stavebních prací s ustanovením výše uvedených podkladů a tohoto technologického postupu. Zodpovídají za dohled nad prováděním kotvících prací a vedení veškeré potřebné a předepsané dokumentace a za správné informování zástupce objednatele nebo projektanta o změnách nebo odchylkách od očekávaných podmínek na staveništi. 21. Seznámení pracovníků s technologickým postupem: Současně byly pracovníci seznámeni s Politikou IMS, Řádem ochrany ŽP, Havarijním řádem, Registrem rizik a Registrem environmentálních aspektů Obrazová příloha Obr.1 - Výkop, zemní práce a svahování stavební jámy. Strana 16

18 Obr.2 Nástavce na pilotovací soupravu. Obr.3 Pilotovací souprava, rypadlo, armokoše pro piloty, záporové pažení. Strana 17

19 Obr.4 Pilotovací soustava s formou pro vložení armokoše a nalití betonu. Strana 18

20 Obr.5 Výztuž pro vytvoření armokoše pro piloty. Obr.6 Přesahy výztuže pro navázání druhé řady pilot, záporové pažení. Strana 19

21 Obr.7 Pilotová stěna se ztužujícím věncem zakrytá stříkaným betonem. Obr.8 Zbytky ocelových armokošu ze starých pilot. Strana 20

22 Obr.9 Pilotovací souprava pro profil pilot 880 mm. Strana 21

23 Obr.10 Rampa pro příjezd mechanizace, přívoz materiálu a odvoz zeminy. Obr.11 Zařízení staveniště. Strana 22

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: A. Označení stavby: Název: Druh stavby: rekonstrukce, novostavba Místo stavby: Chrudim Katastrální území: Chrudim Kraj: Pardubický Stupeň dokumentace:

Více

C 3.1 Technická zpráva

C 3.1 Technická zpráva AKCE : Rekonstrukce ul. Masarykova, Nová, Růžová v Poličce STAVEBNÍ OBJEKT : SO 103 Komunikace ul. Růžová INVESTOR : Město Polička, Palackého náměstí 160, 572 01 Polička ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 01-01-14 C 3.1

Více

TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ VRTANÝCH PILOT

TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ VRTANÝCH PILOT TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ VRTANÝCH PILOT Technologický postup: a) vyvrtání či vyhloubení vrtu b) přípravné práce c) armování a betonáž d) odpažení a úprava hlavy AD c) zapuštění a osazení armokoše betonáž

Více

kraj: Ing. Jan Fiala vypracoval: kontroloval: datum: 08 2013 Ing. Jan Fiala DSP + VD-ZDS

kraj: Ing. Jan Fiala vypracoval: kontroloval: datum: 08 2013 Ing. Jan Fiala DSP + VD-ZDS - Souřadnicový systém S-JTSK - Výškový systém Bpv 03 02 01 ZMĚNA POPIS DATUM objednatel: PARDUBICKÝ KRAJ Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice kraj: Pardubický MÚ/OU: Králíky stupeň utajení: bez utajení

Více

Výstavba přípojky splaškové kanalizace, odkanalizování objektu PČR - Střední 154D1.1 technická zpráva Stupeň: US

Výstavba přípojky splaškové kanalizace, odkanalizování objektu PČR - Střední 154D1.1 technická zpráva Stupeň: US OBSAH D.1.1. Architektonicko stavební řešení... 2 D.1.2. Stavebně konstrukční řešení... 2 D.1.2.1 Vytyčovací souřadnice stavby.3 D.1.2.2 Délka potrubí..4 D 1.2.3 Materiál a spoje potrubí 4 D.1.2.4 Zkoušky

Více

PLASTOVÉ NÁDRŽE PODZEMNÍ PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY

PLASTOVÉ NÁDRŽE PODZEMNÍ PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY 2 PLASTOVÉ NÁDRŽE PODZEMNÍ PLASTOVÉ NÁDRŽE PODZEMNÍ PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY Platnost od 26. 6. 2013 Tel.: 548 428 111 Fax: 548 428 100 http://www.asio.cz e-mail:

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje

Obsah: 1. Identifikační údaje Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Základní údaje o stavbě a) popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění b) předpokládaný průběh stavby c) vazby na regulační plány, územní plán, případně územně

Více

Název stavby. : Splašková kanalizace obce Albrechtice - místní část Zámostí, I.etapa Zámostí sever

Název stavby. : Splašková kanalizace obce Albrechtice - místní část Zámostí, I.etapa Zámostí sever Obsah: F. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) 2 1. INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 2 A) POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU, JEHO FUNKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 2 B). POŽADAVKY NA VYBAVENÍ 2 C). NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Více

.: 7. Zodp. projektant Vypr~ov~ Kreslil

.: 7. Zodp. projektant Vypr~ov~ Kreslil pr~ (4 Ý~ ~.: 7 Zodp. projektant Vypr~ov~ Kreslil PROJEKCE DOPRAVNĺCH STAVEB PRojEkčNí k~nce[~ Roji VodNí 27, 544 0] DOM/\ŽI1CE rel. ~79 724 94~ E-MAil: ROjT@TE[ECOM.CZ Kraj Plzeňský ~~ýst5/ Klenčí pod

Více

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY: Název akce :

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY: Název akce : 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA STRANA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : Název akce : Stavební objekt: Místo stavby: ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH Chodníky Chodníky podél sil.i/43 průtah Králíky

Více

D.2.4 Kanalizace dešťová - odvodnění sportoviště

D.2.4 Kanalizace dešťová - odvodnění sportoviště TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby : DOKONČENÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU MEDLÁNKY, REVITALIZACE ŠKVÁROVÉHO HŘIŠTĚ Místo stavby : Brno-Medlánky, stávající sportovní areál FC Medlánky Investor : Statutární město Brno,

Více

T E R M I N O L O G I E

T E R M I N O L O G I E 800-2 Zvláštní zakládání objektů T E R M I N O L O G I E A Armokoš pro provázání betonových konstrukcí je výztuž, která není staticky posuzována z hlediska únosnosti vlastní piloty a slouží pro spojení

Více

CENÍK 800-1 ZEMNÍ PRÁCE

CENÍK 800-1 ZEMNÍ PRÁCE CENOVÉ PODMÍNKY 2015/ I. CENÍK 800-1 ZEMNÍ PRÁCE I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU 11. Členění Ceník obsahuje položky zemních prací pro: Část A - Zřízení konstrukcí stavebních objektů

Více

D.2. DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

D.2. DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA c ZMĚNY b a DATUM PODPIS INVESTOR: Česká republika - ČSSZ Česká republika - ČSSZ Křížová 25, 225 08 Praha 5 tel.: +420 257 061 111, fax: +420 257 062 860 e-mail: posta@cssz.cz PROJEKTANT:

Více

Město Klimkovicemos. Klimkovice. Město Klimkovice. vlastnické právo: Česká republika, Povodí Odry s.p. koryto vodního toku přirozené nebo upravené

Město Klimkovicemos. Klimkovice. Město Klimkovice. vlastnické právo: Česká republika, Povodí Odry s.p. koryto vodního toku přirozené nebo upravené - 2 - E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA a) charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění Jedná se o členité území. Staveniště je určeno základní náplní stavby a tou je úprava povrchu vozovky.

Více

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce, E.ON ČR, Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv PNE 34 8211 3. vydání Odsouhlasení

Více

Technická zpráva. Obsah

Technická zpráva. Obsah Technická zpráva Obsah 1 Základní údaje...3 1.1 Identifikační údaje stavby...3 1.2 Účastníci výstavby...3 1.2.1 Investor...3 1.2.2 Projektant...3 1.2.3 Zhotovitel stavby...3 1.3 Další údaje...3 1.3.1 Účel

Více

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY PRŮVODNÍ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: a) Označení stavby: Název stavby : Místo stavby: Kraj: BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY A OPRAVA KOMUNIKACE

Více

AS-PP SEPTIK PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY

AS-PP SEPTIK PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY AS-PP SEPTIK PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY 2 AS-PP SEPTIK AS-PP SEPTIK AS - PP SEPTIK PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY Platnost od 8. 1. 2013 Tel.: 548 428 111 Fax: 548 428 100 http://www.asio.cz e-mail:

Více

Vodovod. Identifikační údaje stavby. Revitalizace centrálního parku Město Lovosice. Školní 407/2, 410 02 Lovosice. Podklady :

Vodovod. Identifikační údaje stavby. Revitalizace centrálního parku Město Lovosice. Školní 407/2, 410 02 Lovosice. Podklady : Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Investor: Statutární zástupce: Revitalizace centrálního parku města Lovosice Lovosice Město Lovosice Školní 407/2, 410 02 Lovosice Bc. Lenka Lízlová,

Více

TP 08/15 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ PREFABRIKÁTY PRO VÁHY

TP 08/15 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ PREFABRIKÁTY PRO VÁHY TP 08/15 2. vydání TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ PREFABRIKÁTY PRO VÁHY Datum vydání: 07/2015 Datum konce platnosti: neurčeno Tyto technické podmínky dodací jsou závazné pro všechny pracovníky společnosti na

Více

Rekonstrukce kanalizační stoky Gid v ul. Jateční, Kolín v rozsahu prováděcí dokumentace

Rekonstrukce kanalizační stoky Gid v ul. Jateční, Kolín v rozsahu prováděcí dokumentace Obsah: Technická zpráva ( inženýrské objekty ) 1. Identifikační údaje stavby 2. Související stavební objekty 3. Technický popis stavebního objektu 3.1 Stavebně technické řešení 3.1.1. Úvodní informace

Více

ZÁVAZNÉ PODMÍNKY. I. Úvodní ustanovení. Kontrola a pokuty

ZÁVAZNÉ PODMÍNKY. I. Úvodní ustanovení. Kontrola a pokuty ZÁVAZNÉ PODMÍNKY pro provádění činností externích osob z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí ve společnostech holdingu VÍTKOVICE (dále jen Závazné

Více

A.5 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

A.5 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY A.5 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY T E CH N I C K Á Z P R Á V A k projektové dokumentaci pro provádění stavby (PDPS) akce II/190 Chudenín hranice okr. KT Náležitosti dokumentu odpovídají "Vyhlášce č.146/2008

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zodpovědný projektant: Ing. Zdeněk Janýr Vypracoval: Ing. Pavel Lupoměch B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - strana 1/12 Obsah: B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního

Více

PLASTOVÉ SEPTIKY ávod k provozu, pokyny pro instalaci a přepravu Obsah: 1. Všeobecné pokyny pro údržbu, bezpečnost a hygienu práce 2. Plastové septiky 2.1. Stručná charakteristika, použití a funkce 2.2.

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY nádrže polypropylénové

TECHNICKÉ PODMÍNKY nádrže polypropylénové TECHNICKÉ PODMÍNKY nádrže polypropylénové Tyto technické podmínky ( dále jen TP ) platí pro firmu KELLNER cz s.r.o., jako dodavatele a jejich odběratele níže uvedených výrobků. 1. TECHNICKÝ POPIS 1.1 Všeobecně

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva A.1. Průvodní zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby: Úprava odvodnění ul. Krhovické Hodonice b) Stavebník: Obec Hodonice, Obecní 287, 671 25 Hodonice IČ: 00292788

Více

kraj: Ing. Jan Fiala vypracoval: kontroloval: datum: 08 2013 Ing. Jan Fiala DSP + VD-ZDS

kraj: Ing. Jan Fiala vypracoval: kontroloval: datum: 08 2013 Ing. Jan Fiala DSP + VD-ZDS - Souřadnicový systém S-JTSK - Výškový systém Bpv 03 02 01 ZMĚNA POPIS DATUM objednatel: PARDUBICKÝ KRAJ Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice kraj: Pardubický MÚ/OU: Králíky stupeň utajení: bez utajení

Více

PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI

PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI strana 1/25 PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI ODSTRANĚNÍ BUDOVY AMK, ČESKÝ Zpracoval: Ing. Ladislav Zahradníček, Koordinátor BOZP na staveništi ev. číslo 442/09/AKD/BOZP/O Soběšovice 270, 739 38 Soběšovice IČ 74607464

Více

Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel.

Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel. Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel. 516 417 531-2 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh : A. Průvodní

Více

PLASTOVÉ NÁDRŽE PODZEMNÍ Návod k instalaci a pokyny pro přepravu

PLASTOVÉ NÁDRŽE PODZEMNÍ Návod k instalaci a pokyny pro přepravu PLASTOVÉ NÁDRŽE PODZEMNÍ Návod k instalaci a pokyny pro přepravu 1. Polypropylenové nádrže podzemní - jímky 1.1. Stručná charakteristika Skladovací nádrže podzemní jsou celoplastové určené ke skladování

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská D1.1 technická zpráva Stupeň: DPS OBSAH:

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská D1.1 technická zpráva Stupeň: DPS OBSAH: OBSAH: D.1.1. Architektonicko stavební řešení... 2 D.1.2. Stavebně konstrukční řešení... 2 D.1.2.1 Vytyčovací souřadnice stavby... 4 D.1.2.2 Délka potrubí... 4 D 1.2.3 Materiál a spoje potrubí... 5 D.1.2.4

Více

Manifold Group s.r.o. Mikulášské náměstí 17, 326 00 Plzeň PLÁN BOZP

Manifold Group s.r.o. Mikulášské náměstí 17, 326 00 Plzeň PLÁN BOZP Evidenční číslo: MGO140055 Číslo stavby: Manifold Group s.r.o. Mikulášské náměstí 17, 326 00 Plzeň Paré číslo: PLÁN BOZP Název stavby: Umístění stavby: Stavebník (zadavatel stavby) Projektant: Koordinátor

Více

OCHRANA VOD V POVODÍ ŘEKY DYJE

OCHRANA VOD V POVODÍ ŘEKY DYJE ČISTOPIS 27.10.2010 - - - Revize Datum Schválil AQUA PROCON s.r.o, Projektová a inženýrská společnost Divize Praha Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7 tel.: 266 109 335, fax: 266 712 140 E-mail: info@aquaprocon.cz

Více

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Úpravy veřejných prostor nám. Míru, ul. Radniční IO 01 - ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PROSTOR NÁM. MÍRU A UL.

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Úpravy veřejných prostor nám. Míru, ul. Radniční IO 01 - ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PROSTOR NÁM. MÍRU A UL. 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV AKCE: IO 01 - ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PROSTOR NÁM. MÍRU A UL. RADNIČNÍ STUPEŇ: OBJENAVATEL: DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY Jan. MĚSTO RÝMAŘOV INVESTOR: dtto ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: DATUM:

Více

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286 tel. 603 180 286 DEMOLICE UHELNY U MŠ SVOJSÍKOVA, STAVEBNÍ ÚPRAVY A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Přehledná situace 1:10000

Více

Ocelový tubusový stožár

Ocelový tubusový stožár Ocelový tubusový stožár Je v Evropě nejčastěji používaným typem stožáru pro větrnou elektrárnu. Stožáry mají výšku většinou 40 105m, výjimečně i více. V těchto délkách by je nebylo možné přepravovat a

Více

KAPITOLA 9 KRYTY Z DLAŽEB A DÍLCŮ

KAPITOLA 9 KRYTY Z DLAŽEB A DÍLCŮ MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KAPITOLA 9 KRYTY Z DLAŽEB A DÍLCŮ Schváleno: MD-OSI č. j. 692/10-910-IPK/1 ze dne 13. srpna

Více

vysoce plastické jíly, s výrazně thixotropními vlastnostmi, které jsou nepravidelně proloženy čočkami písků a siltů.

vysoce plastické jíly, s výrazně thixotropními vlastnostmi, které jsou nepravidelně proloženy čočkami písků a siltů. Ing. Pavel Šípek Geoengineering, spol.s r.o., Korunní 32, 708 00 Ostrava Mar. Hory tel.: 596 624 091, fax: 596 615 889, e mail: pavel.sipek@geoengineering.cz OPTIMALIZACE TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ VÝSTAVBY STARTOVACÍ

Více

Plán zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Plán BOZP. v etapě realizace stavby dle vyhlášky č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

Plán zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Plán BOZP. v etapě realizace stavby dle vyhlášky č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb Plán zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Plán BOZP v etapě realizace stavby dle vyhlášky č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb pro stavbu,, REZIDENCE AURUM Podle 15 zákona 309/2006 Sb. REZIDENCE

Více

VEDLEJŠÍ POLNÍ KOMUNIKACE C7 V K. Ú. VÁCLAVÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) A REALIZACI STAVBY (RDS) TECHNICKÁ ZPRÁVA

VEDLEJŠÍ POLNÍ KOMUNIKACE C7 V K. Ú. VÁCLAVÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) A REALIZACI STAVBY (RDS) TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje objektu Stavba : Místo stavby: Kraj: Obec: VEDLEJŠÍ POLNÍ KOMUNIKACE C7 lokalita se nachází v k. ú. Václaví Liberecký Rovensko pod Troskami Katastrální území : Václaví Druh stavby:

Více

01 Technická zpráva D 1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ D DOKUMENTACE OBJEKTŮ DPS DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

01 Technická zpráva D 1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ D DOKUMENTACE OBJEKTŮ DPS DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 01 Technická zpráva SOUBOR STAVEBNÍ OBJEKT ČÁST STUPEŇ D 1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SO 01 HLAVNÍ OBJEKT D DOKUMENTACE OBJEKTŮ DPS NÁZEV STAVBY: REKONSTRUKCE OBJEKTU STARÁ POŠTA ROUSÍNOV - STATICKÉ

Více

Osazení odvodňovačů. Osazení odvodňovačů do mostovky

Osazení odvodňovačů. Osazení odvodňovačů do mostovky Osazení odvodňovačů Osazení odvodňovačů do mostovky Technologický postup osazení mostních odvodňovačů je stanoven pro čtyři etapy osazení: - osazení odvodňovače do mostovky; - osazení odvodňovače do vozovkového

Více

TP 06/08 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ PRAHOVÁ VPUSŤ A ODVODŇOVACÍ ŽLABY S MŘÍŽÍ

TP 06/08 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ PRAHOVÁ VPUSŤ A ODVODŇOVACÍ ŽLABY S MŘÍŽÍ TP 06/08 2. vydání TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ PRAHOVÁ VPUSŤ A ODVODŇOVACÍ ŽLABY S MŘÍŽÍ Datum vydání: 07/2015 Datum konce platnosti: neurčeno Tyto technické podmínky dodací jsou závazné pro všechny pracovníky

Více

SVODIDLA. Základní informace o svodidlových systémech 1 a 3 od firmy voestalpine

SVODIDLA. Základní informace o svodidlových systémech 1 a 3 od firmy voestalpine Základní informace o svodidlových systémech 1 a 3 od firmy voestalpine Na následujících stránkách najdete výrobní program svodidel od firmy voestalpine. Svodidla voestalpine jsou v České republice povolena

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B.1. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část:

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B.1. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část: Investor: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové Odpovědný projektant: Ing. Jaroslav Vrzák Datum: 07/2014 Vypracoval: Ing. Kamil Borecký Změna: - Akce: Název části: Část:

Více

OBSAH: 1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY...2

OBSAH: 1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY...2 OBSAH: 1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY...2 1.A CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ...2 1.B OBVOD STAVENIŠTĚ...2 1.C ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ...2 1.D NÁVRH POSTUPU A PROVÁDĚNÍ STAVBY...2 1.E SOUVISEJÍCÍ OBJEKTY...3 1.F

Více

ZÁDLAŢBOVÉ PANELY TYP ÚRTŘ

ZÁDLAŢBOVÉ PANELY TYP ÚRTŘ TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ č. TP 01/05 2. vydání ZÁDLAŢBOVÉ PANELY TYP ÚRTŘ Technické podmínky vydává: Organizace: Jméno: Razítko, podpis: Datum: ŽPSV a.s. Třebízského 207 686 27 Uherský Ostroh Jan Eisenreich

Více

MONTÁŽNÍ A TECHNOLOGICKÝ POSTUP

MONTÁŽNÍ A TECHNOLOGICKÝ POSTUP PSB-LBC s.r.o. IČO: 25413015 Hlávkova 860 DIČ: CZ25413015 460 14 Liberec 13 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16368 MONTÁŽNÍ A TECHNOLOGICKÝ

Více

Manifold Group s.r.o. Mikulášské náměstí 17, 32600 Plzeň PLÁN BOZP. Ing. Jiří Šmíd

Manifold Group s.r.o. Mikulášské náměstí 17, 32600 Plzeň PLÁN BOZP. Ing. Jiří Šmíd Evidenční číslo: MFG 203-335 Číslo stavby: Manifold Group s.r.o. Mikulášské náměstí 17, 326 00 Plzeň PLÁN BOZP Paré číslo: Název stavby: Umístění stavby: Stavebník (zadavatel stavby) Projektant: Koordinátor

Více

A1. Technický popis záměru

A1. Technický popis záměru A1. Technický popis záměru Název zakázky: Objednatel: Plynofikace a teplofikace domu č.p.84, ul. 28.října, Klimkovice Město Klimkovice Lidická 1 742 83 Klimkovice Projektant: VAE THERM, spol. s r. o. pobočka

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU MŠ SLUNEČNÁ V ŽELEZNÉM BRODĚ na st.p.č. 883 v k.ú. Železný Brod B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY Investor:

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY E.1. Technická zpráva a) informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště,

Více

Zásady pro hodnocení jakosti dokončených staveb PK zhotovitelem. Schváleno pod č.j. 23819/2008-10431 Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zásady pro hodnocení jakosti dokončených staveb PK zhotovitelem. Schváleno pod č.j. 23819/2008-10431 Ředitelství silnic a dálnic ČR Zásady pro hodnocení jakosti dokončených staveb PK zhotovitelem Schváleno pod č.j. 23819/2008-10431 Ředitelství silnic a dálnic ČR Platnost od 1.11.2008 OBSAH 1. Úvodní ustanovení 6 1.1 Účel metodického

Více

SVAHOVÉ TVAROVKY VELKÉ

SVAHOVÉ TVAROVKY VELKÉ TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ SVAHOVÉ TVÁRNICE SVAHOVÉ TVAROVKY VELKÉ Svahová tvarovka Oktáva, Svahová tvarovka kruhová velká betonové svahové tvarovky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY HŘBITOVNÍ ZDI KOLUMBÁRIUM - DOLNÍ JIRČANY A.1 PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry

STAVEBNÍ ÚPRAVY HŘBITOVNÍ ZDI KOLUMBÁRIUM - DOLNÍ JIRČANY A.1 PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Kraj: Okres: K.Ú.: Středočeský Praha

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Zakázka číslo: 2015-010985-HecL B. Souhrnná technická zpráva OPRAVA ŠIKMÉ STŘECHY OBJEKTU POLICIE ČR Zjednodušená dokumentace pro opravu střechy Skladová hala při PČR Závodní 386/100 360 06 Karlovy Vary

Více

TPM 00 01/04 TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŢE PROTIHLUKOVÉ STĚNY

TPM 00 01/04 TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŢE PROTIHLUKOVÉ STĚNY TPM 00 01/04 3. vydání TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŢE PROTIHLUKOVÉ STĚNY Datum vydání: duben 2016 Datum konce platnosti: neurčeno Tento technologický postup je závazný pro všechny pracovníky společnosti

Více

Seznam příloh a technická zpráva D.1.4.1 ELEKTROINSTALACE_stupeň: Projekt(dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby) - 2 -

Seznam příloh a technická zpráva D.1.4.1 ELEKTROINSTALACE_stupeň: Projekt(dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby) - 2 - - Č. REVIZE DATUM VYPRACOVAL KONTROLOVAL SCHVÁLIL POZNÁMKA ZPRACOVATEL ČÁSTI - tel: +420 283 023 111 fax: +420 283 023 222 TECHNISERV spol. VYPRACOVAL P.Turek 1.4.1 ŠSCHL Kamenice zateplení - - TECHNISERV

Více

TP 01/04 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ NESPOJOVANÉ ŽELEZOBETONOVÉ SEGMENTY ŠTOL

TP 01/04 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ NESPOJOVANÉ ŽELEZOBETONOVÉ SEGMENTY ŠTOL TP 01/04 3. vydání TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ NESPOJOVANÉ ŽELEZOBETONOVÉ SEGMENTY ŠTOL Datum vydání: 07/2015 Datum konce platnosti: neurčeno Tyto technické podmínky dodací jsou závazné pro všechny pracovníky

Více

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA TŘÍDĚNÉHO ODPADU V (VZOR)

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA TŘÍDĚNÉHO ODPADU V (VZOR) PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA TŘÍDĚNÉHO ODPADU V (VZOR) SCHVALOVACÍ PROTOKOL Provozního řádu sběrného dvora v Na základě rozhodnutí o udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru, výkupu, a odstraňování

Více

Vodní dílo Mšeno: Technologie taženého bednění si vyžádala 101 hodin nepřetržité výroby a dodávky betonu

Vodní dílo Mšeno: Technologie taženého bednění si vyžádala 101 hodin nepřetržité výroby a dodávky betonu Vodní dílo Mšeno: Technologie taženého bednění si vyžádala 101 hodin nepřetržité výroby a dodávky betonu Propracovaný systém pro zachycení povodňových vod chrání od loňského roku město Jablonec nad Nisou.

Více

SVAHOVÉ TVAROVKY MALÉ

SVAHOVÉ TVAROVKY MALÉ TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ SVAHOVÉ TVÁRNICE SVAHOVÉ TVAROVKY MALÉ Svahová tvarovka hladká, Svahová tvarovka štípaná, Svahová tvarovka kruhová malá betonové svahové tvarovky na bázi cementu a plniva (kameniva)

Více

F1. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ)

F1. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) F1. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) Dokumentace objektů a provozních souborů stavby se zpracovává pro jednotlivé objekty nebo provozní soubory samostatně v členění: Stavba je členěna na tyto stavební objekty:

Více

Obchodní galerie Písek

Obchodní galerie Písek Obchodní galerie Písek prosinec 2015 Projektant: Zenkl CB, spol. s r.o. Jírovcova 2, 370 01, České Budějovice Zpracoval: Číslo zakázky: 15 075 Z1 Ing. Pavel Dvořák Vedoucí projektant: Ing. Ondřej Zenkl

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Č. REVIZE DATUM ZAPSAL REVIZE POPIS OBSAHU REVIZE Vedoucí projektant Ing. R. Konečný INTERPLAN-CZ,s.r.o. Zodpovědný projektant Ing.F.Pravec Purkyňova 79a Vypracoval Ing.L. Pilař 612 00 Brno Investor: Pardubický

Více

Betonové stropy s vložkami z recyklovaných materiálů

Betonové stropy s vložkami z recyklovaných materiálů Betonové stropy s vložkami z recyklovaných materiálů Petr Hájek Snaha o úsporu konstrukčních materiálů pocházejících z primárních surovinových zdrojů patří mezi základní principy trvale udržitelného rozvoje.

Více

C. Souhrnná technická zpráva Obsah

C. Souhrnná technická zpráva Obsah C. Souhrnná technická zpráva Obsah 1. Popis stavby... 3 a) Zdůvodnění výběru stavebního pozemku... 3 b) Zhodnocení staveniště... 3 c) Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení... 3 d)

Více

Sportovní zařízení města Rokycany. Pod Husovými sady 1160, Rokycany PROVOZNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ KOUPALIŠTĚ

Sportovní zařízení města Rokycany. Pod Husovými sady 1160, Rokycany PROVOZNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ KOUPALIŠTĚ PROVOZNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ KOUPALIŠTĚ 1. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název zařízení Adresa Provozovatel Městské koupaliště Město Rokycany prostřednictvím organizační složky Sportovní zařízení města Rokycany Masarykovo

Více

Seznam příloh. Druhé nádvoří Fasády obvodové Statický výpočet

Seznam příloh. Druhé nádvoří Fasády obvodové Statický výpočet Seznam příloh D.1.2/0 D.1.2/1 D.1.2/2 D.1.2/3 D.1.2/4 D.1.2/5 D.1.2/6 D.1.2/7 D.1.2/8 D.1.2/9 D.1.2/10 Průvodní zpráva Sanace zdiva Založení Konstrukce 2.PP Konstrukce 1.PP Konstrukce 1.NP Konstrukce 2.NP

Více

A.3 Průvodní zpráva DLE VYHLÁŠKY 146/2008 SB., O ROZSAHU A OBSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB

A.3 Průvodní zpráva DLE VYHLÁŠKY 146/2008 SB., O ROZSAHU A OBSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB A.3 Průvodní zpráva DLE VYHLÁŠKY 146/2008 SB., O ROZSAHU A OBSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 1.1 OZNAČENÍ STAVBY... 2 1.2 STAVEBNÍK NEBO OBJEDNATEL STAVBY...

Více

BD návrh a posouzení plošných základů oproti hlubinným

BD návrh a posouzení plošných základů oproti hlubinným Vysoké učení technické v Brně Stavební fakulta Studentská vědecká odborná činnost Akademický rok 2015/2016 BD návrh a posouzení plošných základů oproti hlubinným Textová část Jméno a příjmení, ročník a

Více

a) podrobný popis navrženého nosného systému stavby s rozlišením jednotlivých konstrukcí podle druhu; technologie a navržených materiálů

a) podrobný popis navrženého nosného systému stavby s rozlišením jednotlivých konstrukcí podle druhu; technologie a navržených materiálů T E C H N I C K Á Z P R Á V A STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST (dokumentace pro provádění stavby- SO 04 opěrná stěna) a) podrobný popis navrženého nosného systému stavby s rozlišením jednotlivých konstrukcí podle

Více

Jako zdroj chladu budou navrženy dvě vzduchem chlazené jednotky, každá o chladícím výkonu min. 20 kw při venkovní teplotě +35 C

Jako zdroj chladu budou navrženy dvě vzduchem chlazené jednotky, každá o chladícím výkonu min. 20 kw při venkovní teplotě +35 C Technická specifikace pro vysoce přesné chladící zařízení datového centra založené na technologii vodou chlazených mezirackových jednotek s možností budoucího zapojení prvku volného chlazení do chladícího

Více

2 Kotvení stavebních konstrukcí

2 Kotvení stavebních konstrukcí 2 Kotvení stavebních konstrukcí Kotvení stavebních konstrukcí je velmi frekventovanou metodou speciálního zakládání, která umožňuje přenos tahových sil z konstrukce do horninového prostředí, případně slouží

Více

Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. : PŘECHOD PRO PĚŠÍ HŮRKA, PARDUBICE SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. : PŘECHOD PRO PĚŠÍ HŮRKA, PARDUBICE SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY Přechod pro pěší Hůrka, Pardubice strana 1/10 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OZNAČENÍ STAVBY STAVEBNÍK OBJEDNATEL STAVBY PROJEKTANT

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o inženýrskogeologickém průzkumu

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o inženýrskogeologickém průzkumu GEOTECHNICKÝ ENGINEERING & SERVICE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o inženýrskogeologickém průzkumu Název úkolu : Krchleby, rekonstrukce mostu ev. č. 18323-1 (most přes Srbický potok) Číslo úkolu : 2014-1 - 072 Odběratel

Více

Rakvice RD v lokalitě Dílce

Rakvice RD v lokalitě Dílce DOPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE Rakvice RD v lokalitě Dílce Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, odbor rozvoje a správy, Nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Objednatel: Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 1 3.6.1.10. Stavba: 1078-14-3. Most přes Metuji Náchod Běloves, Lázeňská ulice.

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 1 3.6.1.10. Stavba: 1078-14-3. Most přes Metuji Náchod Běloves, Lázeňská ulice. ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Náchod Běloves, Lázeňská ulice Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: MDS Projekt s.r.o. Základní cena: Kč Cena celková: DPH: Cena s daní:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1 ZPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT INDESING s.r.o. Jezbořice 110, 530 02 Pardubice mobil: 777 886 889 Ing. Jiří Šejnoha Ing. Jiří Šejnoha e-mail: indesing@email.cz okres: Pardubice katastrální území: Pardubice

Více

TP 10/04 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ

TP 10/04 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP 10/04 5. vydání TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ VSTUPNÍ A REVIZNÍ ŠACHTY Z PROSTÉHO BETONU A ŽELEZOBETONU Datum vydání: 07/2015 Datum konce platnosti: neurčeno Tyto technické podmínky dodací jsou závazné

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA c ZMĚNY b a DATUM PODPIS INVESTOR: Česká republika - ČSSZ Česká republika - ČSSZ Křížová 25, 225 08 Praha 5 tel.: +420 257 061 111, fax: +420 257 062 860 e-mail: posta@cssz.cz

Více

C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960. PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960. PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 06 05 04 03 02 01 00 Dokumentace pro provedení stavby 02. 2016 Popis revize Datum Poznámka C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960 PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 Projektant

Více

Technická zpráva - stoky

Technická zpráva - stoky VŘESKOVICE SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV Dokumentace pro stavební řízení Technická zpráva - stoky Obsah a) Popis inženýrského objektu, jeho funkční a technické řešení 1 b) Požadavky na vybavení 3 c) Napojení

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k dokumentaci provedení novostavby přístřešku pro cyklisty

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k dokumentaci provedení novostavby přístřešku pro cyklisty 1 A : PRŮVODNÍ ZPRÁVA k dokumentaci provedení novostavby přístřešku pro cyklisty a) identifikace : stavba : novostavba přístřešku pro cyklisty investor - stavebník : Město Paskov Nádražní 700 73921 Paskov

Více

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY V GASTRONOMICKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ČÁSTEČNÁ OPRAVA BYTU č.p. 226/8, NA UL. NÁDRAŽNÍ VE FRENŠTÁTĚ POD RADH. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název stavby: Místo stavby:

Více

Plán bezpečnosti práce pro přípravu stavby KOORDINACE BOZP (dle 18/1 zákona č. 309/2006 Sb. a 7 NV č. 591/2006 Sb.)

Plán bezpečnosti práce pro přípravu stavby KOORDINACE BOZP (dle 18/1 zákona č. 309/2006 Sb. a 7 NV č. 591/2006 Sb.) Plán bezpečnosti práce pro přípravu stavby KOORDINACE BOZP (dle 18/1 zákona č. 309/2006 Sb. a 7 NV č. 591/2006 Sb.) k dokumentaci pro provádění stavby Veselí nad Moravou, Chodník - ul. Komenského, tř.

Více

Lapáky písku LPB. Technické a dodací podmínky. Návod k obsluze a údržbě

Lapáky písku LPB. Technické a dodací podmínky. Návod k obsluze a údržbě LPB Technické a dodací podmínky Návod k obsluze a údržbě Tyto technické a dodací podmínky (dále jen TDP) platí pro zhotovitele i kupujícího a stávají se závaznými dnem jejich převzetí. FORTEX-AGS, Rudé

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro stavební povolení

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro stavební povolení Investor stavby: Statutární město Teplice odbor dopravy a životního prostředí D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro stavební povolení Obsah: D.1. Základní údaje o stavbě... 2 D.2. Návrh technického řešení...

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2003

VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2003 Vyhláška o bezpečnosti provozu technických zařízení a požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvíhací a plynová..., účinnost od 1.1.2008 392 VYHLÁŠKA ze dne 9. září 2003 o bezpečnosti provozu

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém pro akci: Datum: Technologický předpis pro provádění ETICS V případě, že nejsou v tomto technologickém postupu stanoveny odlišné

Více

ČISTÍRNY K ZASAKOVÁNÍ (dmychadlo vždy mimo čistírnu)

ČISTÍRNY K ZASAKOVÁNÍ (dmychadlo vždy mimo čistírnu) WWW.TEROVA.CZ STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST ČISTÍREN D5 - D35 ČISTÍRNY K ZASAKOVÁNÍ (dmychadlo vždy mimo čistírnu) 1 PROVEDENÍ K OBSYPÁNÍ A K OBETONOVÁNÍ Platí pro čistírny D5 - D35 Dmychadlo uvnitř, dmychadlo

Více

Průvodní a technická zpráva

Průvodní a technická zpráva 1. Identifikační údaje Průvodní a technická zpráva Název stavby: Místo stavby: Investor: Projektant : Stupeň PD: REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ v ul. Sokolské v Komárově k.ú. Komárov, okr. Beroun Městys Komárov,

Více

SVAHOVÁ TVAROVKA QUADRA

SVAHOVÁ TVAROVKA QUADRA TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ SVAHOVÉ TVÁRNICE SVAHOVÁ TVAROVKA QUADRA Svahová tvarovka Quadra I, Svahová tvarovka Quadra II betonové svahové tvarovky jsou vyráběny na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované

Více

obchodní oddělení Nitranská 418, 460 01 Liberec 1 482712925, /fax 482712942, 724100064

obchodní oddělení Nitranská 418, 460 01 Liberec 1 482712925, /fax 482712942, 724100064 obchodní oddělení Nitranská 418, 460 01 Liberec 1 482712925, /fax 482712942, 724100064 výroba Desná č.p. 142, 468 61 Desná v Jiz. horách /fax 483 383 497, 483 383 229, 602 101 663 OBSAH OBSAH... 1 ZÁKLADNÍ

Více