SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: Stavba: Most přes Metuji Náchod Běloves, Lázeňská ulice.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 1 3.6.1.10. Stavba: 1078-14-3. Most přes Metuji Náchod Běloves, Lázeňská ulice."

Transkript

1 ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Náchod Běloves, Lázeňská ulice Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: MDS Projekt s.r.o. Základní cena: Kč Cena celková: DPH: Cena s daní: Kč Kč Kč Měrné jednotky: Počet měrných jednotek: Náklad na měrnou jednotku: 1,00 Kč Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku: Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

2 ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 2 Náchod Běloves, Lázeňská ulice 0 Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 362,850 poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku - skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí celkem položka celkem 32,8=32,800 [A] m3 celkem položka celkem 61,05=61,050 [B] m3 celkem položka celkem 91,40=91,400 [C] m3 celkem položka ,65=531,650 [D] m3 celkem pro položku ,25*115,2*(-1)=-28,800 [E] m2 celkem pro položku ,25*129,0*(-1) =-32,250 [F] m2 celkem odečet položky ,0*(-1)=- 293,000 [G] m3 Celkem: A+B+C+D+E+F+G=362,850 [H] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 58,960 poplatky za uložení stavebních sutí a kamene - skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí. celkem položka ,2*26,8=58,960 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 40,546 poplatky za uložení materiálů se živicemi a pojivy na asfaltové bázi - skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí.u izolace nosné konstrukce případné uložení dehtové izolace s poplatkem - položka celkem položka ,43*2,2=40,546 [A] m3 Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KČ 1,000 Zahrnuje náklady na veškeré nutné ochrany a oprávněně požadovaná opatření vlastníkem dotčené inženýrské sítě a případné další související práce na obnažených nebo jiným způsobem dotčených inženýrských sítí. zajištění stávajících inženýrských sítí stávající el. nn a vodního přivaděče vytyčení, případné sondy, zajištění před stavebními pracemi po dobu výstavby, provozu a bourání (panelová rovnanina přes jejich trasu, zřízení a

3 ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 3 Náchod Běloves, Lázeňská ulice odstranění) 1=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními PROVIZORNÍ MOSTY - MONTÁŽ SOUBOR 1,000 Mostní provizorium definovanou zatížitelností min. (Vn= V-EN 21 t, Vr= V-EN 49 t). Mostní provizorium dané délky přemostění a šířky. Celkem soubor mostního proviz. daných rozměrů a zatížitelnosti - dovoz s montáží - celkem dle PDPS - v případě užití jiného provizoria se bude jednat o maximální plochu n.k. 1=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními PROVIZORNÍ MOSTY - NÁJEMNÉ SOUBOR 1,000 Mostní provizorium definovanou zatížitelností min. (Vn= V-EN 21 t, Vr= V-EN 49 t). Mostní provizorium dané délky přemostění a šířky. Celkem soubor mostního proviz. daných rozměrů a zatížitelnosti - dovoz s montáží - celkem dle PDPS - v případě užití jiného provizoria se bude jednat o maximální plochu n.k. Nájem 6-7 měsíců po dobu výstavby - celkem dle PDPS - zahrnuje celou dobu realizace (maximální doba výstavby je 6-7 měsíců. Doba osazení nad rámec této předpokládané doby se nebude uvažovat.) 1=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními PROVIZORNÍ MOSTY - DEMONTÁŽ SOUBOR 1,000 Mostní provizorium definovanou zatížitelností min. (Vn= V-EN 21 t, Vr= V-EN 49 t). Mostní provizorium dané délky přemostění a šířky. Celkem soubor mostního proviz. daných rozměrů a zatížitelnosti - dovoz s montáží - celkem dle PDPS - v případě užití jiného provizoria se bude jednat o maximální plochu n.k. 1=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KČ 1,000 vytyčovací práce + cena za vytyčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami celkem včetně ochrany vytyčovacích a vytyčovaných bodů

4 ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 4 Náchod Běloves, Lázeňská ulice cena za zaměření skutečného provedení stavby výškopisné i polohopisné ve 4 vyhotoveních (grafika + diskety) Celkem rozsah a počet dle SOD 1=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 celkem 1.HMP a pravidelné prodhlídky v denním, týdením a měsíčním sledu dle požadavku dokumentace - soubor celkem. Prohlídky prováděné oprávněnou osobou Celkem rozsah a počet dle SOD 1=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KČ 1,000 dokumentace bude požadovaná (počet výtisků, paré a CD v el. podobě dle SOD) objednatelem včetně dokumentace v elektronické podobě 1x CD cena za vypracování - RDS (realizační dokumentace stavby) včetně včetně plánu údržby mostu Celkem rozsah a počet dle SOD cena za vypracování - RDS (realizační dokumentace stavby) včetně kompletního projednání a odsouhlasení a stanovení na DIO 1=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi a OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KČ 1,000 Pasportizace nemovitostí v zájmovém území před zahájením a po dokončení prací - odvodnění, vodní tok, přilehlé pozemky a objekty inženýrských sítí (v zájmovém prostoru). Zdokumentování stávajícího stavu, dokumentace po dokončení stavby a vyhodnocení. kompletní práce včetně projednání. Celkem pasportizace včetně kompletní dokumentace v tištěné podobě a předání na CD Celkem rozsah a počet dle SOD 1=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY KČ 1,000 Komplet dodávka - pasportizace objízdných komunikace na předpolích akce. (komunikace užívaná pro DIO, jedná se pouze o navazující úseky

5 ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 5 Náchod Běloves, Lázeňská ulice komunikace). Fotodokumentace. Obsahuje vyhodnocení a projednání s dotčenými orgány (posudky, kontroly, revizní zprávy) Celkem pasportizace včetně kompletní dokumentace v tištěné podobě a předání na CD 1=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi a ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 300M2 KUS 1,000 Zatěžovací zkouška mostního provizoria dle požadavku TP daného mostního provizoria a ČSN =1,000 [A] Technická specifikace: - podklady a dokumentaci zkoušky - výrobní dokumentace potřebných zařízení - stavební práce spojené s přípravou a provedením zkoušky (zřízení a odstranění) - veškerá zkušební zařízení vč. opotřebení a nájmu - výpomoce při vlastní zkoušce - dodání zatěžovacích prostředků a hmot, manipulaci s nimi a jejich opotřebení a nájem - přeprava zatěžovacích prostředků a hmot na stavbu a zpět, včetně zajížďky k váze a vážních poplatků - provedení vlastní zkoušky a její vyhodnocení, včetně všech měření a dalších potřebných činností 0 Všeobecné konstrukce a práce 1 Zemní práce ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 10,000 komplet odstranění včetně dopravy dřevin do vzdálenosti dle určení dodavatele a spáleno nebo štěpkování celkem odstranění křovin na předmostích předpoklad před mostem 10,0=10,000 [A] m2 Technická specifikace: odstranění travin, křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM M3 18,428 včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti položka nezahrnuje poplatek za uložení a zahrnuje uložení na skládku

6 ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 6 Náchod Běloves, Lázeňská ulice konstrukce chodníku z frézovaného materiálu (0,1*(37,0+10,0))=4,700 [A] celkem vozovka (0,06*1,05*(81,0+29,0))+(0,06*1,03*(81,0+29,0))=13,728 [B] Celkem: A+B=18,428 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 32,840 včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti položka nezahrnuje poplatek za uložení a zahrnuje uložení na skládku celkem vrstvy vozovky 0,20*(129,2+35,0)=32,840 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 61,050 včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti položka nezahrnuje poplatek za uložení a nezahrnuje uložení na skládku celkem sejmutí ornice 0,25*(129,0)+1,2*0,25*(31,0+65,0)=61,050 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 91,405 Třída těžitelnosti je uvažována dle ČSN Tato třída těžitelnosti odpovídá třídě I. dle ČSN a TKP včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti uložení zahrnuto v položce vytěžení výplní rámových dílců opěr dle položky ,0=65,000 [B] m3 celkem krajnice 0,15*(1,0*13,5+0,5*(6,0+5,0+3,0+3,0))=3,300 [A] celkem odstranění ŠD pod základy fr 0/63 - opěra 01-0,3*(6,6*2,9+1,75*(5,25+8,25)+1,5*1,0+1,5*1,0)=13,730 [C]

7 ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 7 Náchod Běloves, Lázeňská ulice celkem odstranění ŠD pod základy fr 0/63 - opěra 02-0,3*(9,0*2,6+2,6*1,0+1,5*3,5)=9,375 [D] Celkem: B+A+C+D=91,405 [E] - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 592,700 Třída těžitelnosti je uvažována dle ČSN Tato třída těžitelnosti odpovídá třídě I. dle ČSN a TKP komplet včetně výběru vhodné zeminy pro dané konstrukce. Do položky nutno zahrnout i cenu za získání materiálu. celkem pro položku ,25*(1,2*(31,0+65,0))=28,800 [A]

8 ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 8 Náchod Běloves, Lázeňská ulice celkem pro položku ,25*129,0=32,250 [B] celkem pro položku ,6=238,600 [C] m3 celkem pro položku ,05=293,050 [D] m3 Celkem: A+B+C+D=592,700 [E] - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvírkou zemníku - poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice) HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 531,645 Třída těžitelnosti je uvažována dle ČSN Tato třída těžitelnosti odpovídá třídě I. dle ČSN a TKP včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

9 ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 9 Náchod Běloves, Lázeňská ulice uložení zahrnuto v položce celkem výkop pro založení opěry 01-13,5*6,0+0,5*13,5*(3,75+3,75)+10,8*1,5+0,5*10,8*1,7*2=166,185 [A] celkem výkop pro založení opěry 02-10,1*8,3+0,5*(10,1*(2,6+2,5))+3,6*2,3+0,5*3,6*(2,5+2,5)=126,865 [B] celkem odstranění násypového tělesa provizorní komunikace opěry 01-10,45*6,0+11,56*0,5*1,5+8,5*0,5*1,5+26,5*0,5*1,5+18,5*0,5*1,5+1,5*2,75*2= 119,745 [C] celkem odstranění násypového tělesa provizorní komunikace opěry 02-6,5*6,0+10,2*3,5*0,5+14,5*3,5*0,5+14,5*3,5*0,5+1,5*3,75*2= 118,850 [D] Celkem: A+B+C+D=531,645 [E] - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 238,595 komplet včetně získání vhodného materiálu z meziskládky a skládky

10 ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 10 Náchod Běloves, Lázeňská ulice celkem násyp provizorní komunikace předpolí opěry 01-10,45*6,0+11,56*0,5*1,5+8,5*0,5*1,5+26,5*0,5*1,5+18,5*0,5*1,5+1,5*2,75*2= 119,745 [A] celkem násyp provizorní komunikace předpolí opěry 02-6,5*6,0+10,2*3,5*0,5+14,5*3,5*0,5+14,5*3,5*0,5+1,5*3,75*2= 118,850 [B] Celkem: A+B=238,595 [C] - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 684,100 celkem uložení na skládky a dočasné skládky celkem položka celkem 61,05=61,050 [A] m3 celkem položka celkem 91,40=91,400 [B] m3 celkem položka celkem 531,65=531,650 [C] m3 Celkem: A+B+C=684,100 [D] - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

11 ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 11 Náchod Běloves, Lázeňská ulice - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 3,300 komplet včetně získání vhodného materiálu celkem provizorní krajnice 0,15*(1,0*13,5+0,5*(6,0+5,0+3,0+3,0))=3,300 [A] - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné

12 ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 12 Náchod Běloves, Lázeňská ulice plochy, zakrytí a pod.) ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 293,050 komplet včetně získání vhodného materiálu v položce celkem uvedení stávajícího terénu na předpolí opěry 01 do původního stavu - 13,5*6,0+0,5*13,5*(3,75+3,75)+10,8*1,5+0,5*10,8*1,7*2=166,185 [A] celkem uvedení stávajícího terénu na předpolí opěry 02 do původního stavu - 10,1*8,3+0,5*(10,1*(2,6+2,5))+3,6*2,3+0,5*3,6*(2,5+2,5)=126,865 [B] Celkem: A+B=293,050 [C] - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 244,200 uvedení dotčených ploch do původního stavu pro ohumusování - celkem (129+1,2*(31,0+65,0))=244,200 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,25M M2 115,200 celkem uložení ornice 1,2*(31,0+65,0)=115,200 [A] - komplet včetně obdělání a úpravy

13 ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 13 Náchod Běloves, Lázeňská ulice nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1: ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,25M M2 129,000 celkem uložení ornice (129,0)=129,000 [A] - komplet včetně obdělání a úpravy nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1: ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 244,200 celkem uložení ornice (129,0+1,2*(31,0+65,0))=244,200 [A] - komplet včetně obdělání a úpravy Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu B12 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 10CM, VÝŠ DO 1,7M KUS 1,000 celkem náhradní výsadba dle polohy specifikované objednatelem. Kompletní dodávka, s výsadbou, zajištěním a ošetřením dle dané položky. celkem 1=1,000 [A] ks Technická specifikace: Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí. položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením 1 Zemní práce 2 Základy POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 23,105 celkem ŠD pod základy fr 0/63 - opěra 01-0,3*(6,6*2,9+1,75*(5,25+8,25)+1,5*1,0+1,5*1,0)=13,730 [A] celkem ŠD pod základy fr 0/63 - opěra 02-0,3*(9,0*2,6+2,6*1,0+1,5*3,5)=9,375 [B] Celkem: A+B=23,105 [C]

14 ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 14 Náchod Běloves, Lázeňská ulice Technická specifikace: položka zahrnuje zahrnuje dodávku kameniva předepsané frakce, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy, rozprostření se zhutněním OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 129,000 celkem uložení ornice (129,0)=129,000 [A] - komplet včetně obdělání a úpravy dle plánu rekultivace Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu 2 Základy 3 Svislé konstrukce a MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON M3 58,900 celkem opěra 01 - rámové dílce 3,0/2,0/1,0 - (3*2*1-2,5*1,5*1)*(2*3)=13,500 [A] celkem opěra 01 - rámové dílce 3,0/1,5/1,0 - (3*1,5*1-2,5*1*1)*(6+2)=16,000 [B] celkem opěra 01 - panely 3,0/1,0/0,15 - (3,0*1,0*0,15)*( )=5,850 [C] celkem opěra 02 - rámové dílce 3,0/2,0/1,0 - (3*2*1-2,5*1,5*1)*(2+2)=9,000 [D] celkem opěra 02 - rámové dílce 3,0/1,5/1,0 - (3*1,5*1-2,5*1*1)*(3)=6,000 [E] celkem opěra 02 - panely 3,0/1,0/0,15 - (3,0*1,0*0,15)*( )=8,550 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=58,900 [G] Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

15 ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 15 Náchod Běloves, Lázeňská ulice - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.). 3 Svislé konstrukce 4 Vodorovné konstrukce a VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA M3 65,000 celkem výplň rámových dílců z kameniva celkem opěra 01 - rámové dílce 3,0/2,0/1,0 - (2,5*1,5*1,0)*(2*3)=22,500 [A] celkem opěra 01 - rámové dílce 3,0/1,5/1,0 - (2,5*1,0*1,0)*(6+2)=20,000 [B] celkem opěra 01 - panely 3,0/1,0/0,15-0=0,000 [C] celkem opěra 02 - rámové dílce 3,0/2,0/1,0 - (2,5*1,5*1,0)*(2+2)=15,000 [D] celkem opěra 02 - rámové dílce 3,0/1,5/1,0 - (2,5*1,0*1,0)*(3)=7,500 [E] celkem opěra 02 - panely 3,0/1,0/0,15-0=0,000 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=65,000 [G] - dodávku kameniva předepsané frakce a zásyp s předepsaným zhutněním včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 40,140 obnova dlažby na březích koryta toku 0,1 m podkladní beton a 0,20-0,25m dlažba celkem tl 0,3m - dle požadavku Povodí Labe s.o. s obnovou koryta do původního stavu. celkem 1,2*(51,5+60,0)*0,3=40,140 [A]

16 ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 16 Náchod Běloves, Lázeňská ulice - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45 4 Vodorovné konstrukce 5 Komunikace VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 32,840 Projektovaná frakce 0-63 mm celkem vrstvy vozovky 0,20*(129,2+35,0)=32,840 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 4,700 celkem chodníky pro pěší včetně získání materiálu celkem vrstvy vozovky (0,1*(37,0+10,0))=4,700 [A] Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 115,500 PSE - 0,4 kg/m2 celkem provizorní vozovka 1,05*(81,0+29,0)=115,500 [A]

17 ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 17 Náchod Běloves, Lázeňská ulice Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení A56 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S TL. 60MM M2 113,300 celkem obrusná vrstva ACO 16+ (nemodifikovaný) 1,03*(81,0+29,0)=113,300 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM M2 115,500 celkem ložná vrstva ACP 16+ 1,05*(81,0+29,0)=115,500 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 5 Komunikace 9 Ostatní konstrukce a práce SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 6,000 celkem na dočasné komunikaci 3*2=6,000 [A] ks

18 ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 18 Náchod Běloves, Lázeňská ulice - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 6,000 celkem odstranění na dočasné komunikaci 3*2=6,000 [A] ks Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S PŘEMÍST KUS 25,000 Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu. Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasenýc pro DIO včetně sloupku a podkladní a patní desky (komplet za kus) na objízdných trasách - dočasné svislé dopravní značení dle výkresové dokumentace - celkem 25=25,000 [A] ks - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ KUS 25,000 Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu. Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasenýc pro DIO včetně sloupku a podkladní a patní desky (komplet za kus) na objízdných trasách - dočasné svislé dopravní značení dle výkresové dokumentace - celkem 25=25,000 [A] ks Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ KSDEN 4 575,000 Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu. Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasenýc pro DIO včetně sloupku a podkladní a patní desky (komplet za kus) celkem počet značek (25) ks po dobu realizace akce 6 měsíců ( )= 183 dní

19 ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 19 Náchod Běloves, Lázeňská ulice 25*183=4 575,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 6,000 Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu. Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasenýc pro DIO včetně sloupku a podkladní a patní desky (komplet za kus) Dočasné svislé dopravní značení dle výkresové dokumentace - celkem 6=6,000 [A] ks - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS 6,000 Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu. Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasenýc pro DIO včetně sloupku a podkladní a patní desky (komplet za kus) Dočasné svislé dopravní značení dle výkresové dokumentace - celkem 6=6,000 [A] ks Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN 1 098,000 Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu. Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasenýc pro DIO včetně sloupku a podkladní a patní desky (komplet za kus) celkem počet značek 6 ks po dobu realizace akce 6 měsíců ( )= 183 dní 6*183=1 098,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ KSDEN 915,000 Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu. Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasenýc pro DIO včetně sloupku a podkladní a patní desky (komplet za kus) celkem počet značek 5 ks po dobu realizace akce 6 měsíců ( )= 183 dní 5*183=915,000 [A]

20 ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 20 Náchod Běloves, Lázeňská ulice Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 6,000 Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu. Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasenýc pro DIO včetně sloupku a podkladní a patní desky (komplet za kus) Dočasné svislé dopravní značení dle výkresové dokumentace - celkem 6=6,000 [A] ks - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 6,000 Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu. Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasenýc pro DIO včetně sloupku a podkladní a patní desky (komplet za kus) Dočasné svislé dopravní značení dle výkresové dokumentace - celkem 6=6,000 [A] ks Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN 1 098,000 Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu. Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasenýc pro DIO včetně sloupku a podkladní a patní desky (komplet za kus) celkem počet značek 6 ks po dobu realizace akce 6 měsíců ( )= 183 dní 6*183=1 098,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 5,000 Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu. Dočasné svislé dopravní značení dle výkresové dokumentace - celkem 5=5,000 [A] ks - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

21 ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 21 Náchod Běloves, Lázeňská ulice - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 5,000 Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu. Dočasné svislé dopravní značení dle výkresové dokumentace - celkem 5=5,000 [A] ks Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo C2 DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - MONTÁŽ S PŘESUNEM M 28,000 Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu. - Výška min 0,8 m včetně spojů jednotlivých dílců dle příslušného TP. Celkem zajištění staveniště 4,0*( )=28,000 [A] m - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí C3 DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - DEMONTÁŽ M 28,000 Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu. - Výška min 1,0 m včetně spojů jednotlivých dílců dle příslušného TP. Celkem zajištění staveniště 4,0*( )=28,000 [A] m Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo C9 DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - NÁJEMNÉ MDEN 5 124,000 Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu. - Výška min 1,0 m včetně spojů jednotlivých dílců dle příslušného TP. celkem 28m vodící stěny po dobu realizace akce 6 měsíců ( )= 183 dní 183*28=5 124,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin délky zařízení a počtu dní použití BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3 26,760 včetně odvozu a uložení na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti Předpokládané vybourání opevnění břehů v místě opěry 01 a 02 dle požadavku Povodí Labe s.o. opevnění břehů koryta toku 1,2*(51,5+60,0)*0,2=26,760 [A]

22 ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 22 Náchod Běloves, Lázeňská ulice - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTÍLIE M2 129,000 včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti celkemodstranění (129,0)=129,000 [A] - komplet odstranění, odvoz a likvicace 9 Ostatní konstrukce a práce Celkem:

23 ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Náchod Běloves, Lázeňská ulice Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: MDS Projekt s.r.o. Základní cena: Kč Cena celková: DPH: Cena s daní: Kč Kč Kč Měrné jednotky: Počet měrných jednotek: Náklad na měrnou jednotku: 1,00 Kč Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku: Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

24 ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 2 Náchod Běloves, Lázeňská ulice 0 Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 734,990 poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku - skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku celkem položka ,91=172,910 [A] m3 celkem položka ,98 =51,980 [B]m3 celkem položka ,7=685,700 [C] m3 celkme položka ,5 =20,500 [D]m3 celkem odečet položky (-1)*196,1=- 196,100 [E] m3 Celkem: A+B+C+D+E=734,990 [F] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 1 018,488 poplatky za uložení stavebních sutí a kamene - skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí. celkem položka ,5*13,0=32,500 [A] celkem položka ,5*4,1=10,250 [B] celkem položka ,1*0,25*46,0*2,5=2,875 [C] celkem položka ,25*0,3*79,4*2,5=14,888 [D] celkem položka ,25*0,2*79,4*2,5=9,925 [E] celkem položka ,8*76,4=137,520 [F] celkem položka ,2*259,2=570,240 [G] celkem položka ,5*88,9=222,250 [H] celkem položka ,2*8,2=18,040 [I] Zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=1 018,488 [J] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 68,692 poplatky za uložení materiálů se živicemi a pojivy na asfaltové bázi - skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí.u izolace

25 ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 3 Náchod Běloves, Lázeňská ulice nosné konstrukce případné uložení dehtové izolace s poplatkem - položka celkem položka ,2*29,7=65,340 [A] celkem položka ,01*2,2*152,36=3,352 [B] Celkem: A+B=68,692 [C] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KČ 1,000 Provedení zkoušek nad rámec smluvních KZP (zajištění všech potřebných pro zjištění kvality zemni, náspů, výkopů, tak i pro výměnu podloží) vč. další zkoušek požadovaných investorem. Nezahrnuje náklady na povinné provozní zkoušky. 1=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KČ 1,000 Zajištění inženýrských sítí - vytyčení, zajištění proti poškození - případné inženýrské sítě vyjma objektů SO 430,431 a 460 Vytyčení sondy, panelování sítí a ochrana 1=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU STÁVAJÍCÍ ZELENĚ KČ 1,000 Zajištění stávající zeleně v prostoru dočasného záboru stavby a staveniště, která není určena k odstranění a případné náhradě (obednění, ohrazení, kontrola, posudky, uvedení do původního stavu) Zajištění stromu vlevo na mostem dle požadavku Měú Náchod odboru ŽP 1=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními PRŮZKUMNÉ PRÁCE - DOPLŇKOVÝ IG PRŮZKUM KČ 1,000 Práce geotechnika na stavbě při zakládání mostního objektu. Vyhodnocení souladu s DSP, PDPS a RDS. Geotechnický průzkum na stavbě při zakládání objektu dle TKP, ČSN a PD - kompletní práce dodavatele včetně vyhodnocení, zápisů, zpráv atp. Celkem rozsah dle navrženého zajištění stavbních výkopů a založení mostu. Přejímka založení a prací s geologickým profilem.

26 ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 4 Náchod Běloves, Lázeňská ulice 1=1,000 [A] OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ HM 1,000 vytyčovací práce + cena za vytyčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami. Kompletní geodetické práce na vytyčení vytyčovaných bodů definovaného objektu v rozsahu PD a TKP. cena za zaměření skutečného provedení stavby výškopisné i polohopisné celkem včetně ochrany vytyčovacích a vytyčovaných bodů Celkem rozsah a počet dle SOD 1=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KČ 1,000 dokumentace bude požadovaná v (počet výtisků, paré a CD v el. podobě dle SOD) objednatelem včetně dokumentace v elektronické podobě cena za zpracování - DSPS (dokumentace skutečného provedení stavby) - dokumentace bude vypracována dle požadavku objednatele v aktualizovaném znění Celkem rozsah a počet dle SOD 1=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 Mostní list na objekt mostu ev.č. 2a-1 včetně zadání do el. systému správce a vlastníka (vše dle ČSN , a ) Celkem rozsah a počet dle SOD 1=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KČ 1,000 dokumentace bude požadovaná (počet výtisků, paré a CD v el. podobě dle SOD) objednatelem včetně dokumentace v elektronické podobě 1x CD cena za vypracování - RDS (realizační dokumentace stavby) včetně včetně plánu údržby mostu Celkem rozsah a počet dle SOD 1=1,000 [A]

27 ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 5 Náchod Běloves, Lázeňská ulice Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KČ 1,000 " Ostatní požadavky - geometrický oddělovací plán dle požadavku objednatele po dokončení stavby. Plán bude odpovídat záborovému elaborátu stavby dle dokumentace DSP. geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů ověřený příslušným katastrálním úřadem (počet výtisků, paré a CD v el. podobě dle SOD ) " Geometrický plán ověřený katastrálním úřadem, projednaný a odsouhlasený objednatelem akce. Celkem rozsah a počet dle SOD 1=1,000 [A] - přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného elaborátu - schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KČ 1,000 Pasportizace nemovitostí v zájmovém území před zahájením a po dokončení prací, dopravního značení, vybavení komunikace - odvodnění příkopu, vodní tok, přilehlé pozemky a objekty inženýrských sítí (v zájmovém prostoru). Projednání pasportizace provedené před zahájením prací. Následně pasportizace po dokončení akce s projednáním a prokázáním stavů konstrukcí, objektů a pozemků před a po akci. Celkem pasportizace včetně kompletní dokumentace v tištěné podobě a předání na CD 1=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1, HMP na objekt mostu ev.č. 2a-1 včetně zadání do el. systému správce a vlastníka (vše dle ČSN , a ) Celkem rozsah a počet dle SOD 1=1,000 [A]

28 ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 6 Náchod Běloves, Lázeňská ulice Technická specifikace: položka zahrnuje : - úkony dle ČSN provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou - vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE SOUBOR 1,000 1=1,000 [A] celkem předpoklad po celou dobu realizace stavby Vyznačení stavebiště informaními tabulemi + komplet pronájem (6 měsíců nebo po celou dobu výstavby akce), montáž a demontáž Ostatní požadavky celkem omluvné a informační tabule stavby dle Zadávacích obchodních podmínek akce - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti 0 Všeobecné konstrukce a práce 1 Zemní práce ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 30,000 celkem odstranění křovin na předmostích 15+15=30,000 [A] Technická specifikace: odstranění travin, křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 2,000 celkem 2=2,000 [A] ks Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

29 ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 7 Náchod Běloves, Lázeňská ulice - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM M3 29,680 Uložení je zahrnuto v položce, poplatek za uložení v samostatné položce celkem vozovka na mostě a na předmostích 0,10*(381-5,25*24,8)+0,10*(46,0)=29,680 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEB KOSTEK M3 13,020 Uložení je zahrnuto v položce, poplatek za uložení v samostatné položce celkem vozovka na mostě 0,1*(5,25*24,8)=13,020 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC M3 4,128 Uložení je zahrnuto v položce, poplatek za uložení v samostatné položce celkem chodník vlevo za mostem 0,06*(6,0*1,0+62,8)=4,128 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 172,905

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: Paceřice - oprava místní komunikace. Objekt: Předcházení živelným pohromám.

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: Paceřice - oprava místní komunikace. Objekt: Předcházení živelným pohromám. ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Základní cena: 6 106 961,38 Kč Cena celková: DPH: Cena s daní: 6 106 961,38 1 282 461,89 7 389 423,27 Kč Kč Kč Měrné jednotky: Počet

Více

REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V LOVOSICÍCH

REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V LOVOSICÍCH ASPE 9 Firma: Strana: 1 NABÍDKOVÝ ROZPOČET SO 000 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 047000 Vedlejší a ostatní náklady Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: Město Lovosice Valbek s.r.o., stř. Ústí

Více

MODERNIZACE MOSTU EV.Č. 193-004 BOREK

MODERNIZACE MOSTU EV.Č. 193-004 BOREK ASPE 9 Firma: VALBEK, SPOL. S R.O. Strana: 1 SOUPIS PRACÍ SO001 DEMOLICE MOSTU EV.Č. 193-004 012001 Demolice mostu ev.č. 193-004 Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: KSÚS KARLOVARSKÉHO KRAJE Valbek s.r.o.,

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek jednotková celkem 1 2 3 4 5 6 7 8

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek jednotková celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 Název objektu : Oprava komunikace v ul. 5. května v České Lípě Název stavby : ZŘ - Základní řešení POLOŽKOVÝ ROZPOČET Poř. Cenová Kód Měrná Počet CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek

Více

ASPE 9. Soupis objektů s DPH

ASPE 9. Soupis objektů s DPH ASPE 9 Firma: Transconsult s.r.o Soupis objektů s DPH Stavba:302 - Rekonstrukce staré lávky přes rameno Labe na Kmochův ostrov v Kolíně Varianta:I - základní varianta Sazba 1 0 Odbytová cena: 2 083 411,00

Více

specifikace 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Všeobecné konstrukce a práce 1 02911

specifikace 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Všeobecné konstrukce a práce 1 02911 ASPE 9 Příloha k formuláři pro ocenění nabídky: výkaz výměr Stavba : 13-037 Parkoviště na poz. č. p. 2767 TUL číslo a název SO: SO 101 Parkoviště číslo a název rozpočtu: SO 101 Parkoviště Poř. Kód Varianta

Více

Kateřinská - Podpolí

Kateřinská - Podpolí Lesní cesta Kateřinská - Podpolí VLS ČR, s. p. divize Plumlov ZHOTOVITEL: MSS projekt s. r. o. OBJEDNATEL: VLS ČR, s. p. divize Plumlov DATUM: 07/2013 VYHOTOVIL: Petr Jeřábek ČÍSLO PARÉ: Obsah A. Průvodní

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M15/29 Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice KSO: Místo: Helvíkovice Datum: 20.10.2015 CC-CZ: Zadavatel: Státní pozemkový úřad IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 24 0,00. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 24 0,00. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M012/006a Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice KSO: 82229 CC-CZ: 21121 Místo: k.ú. Helvíkovice Datum: 5.8.2015 Zadavatel: Obec Helvíkovice IČ: DIČ: Uchazeč: IČ:

Více

SOUPIS PRACÍ. Paceřice - oprava místní komunikace. Oprava místní komunikace po poškození povodní v červenci 2013

SOUPIS PRACÍ. Paceřice - oprava místní komunikace. Oprava místní komunikace po poškození povodní v červenci 2013 ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Základní cena: 2 073 141,76 Kč Cena celková: DPH: Cena s daní: 2 073 141,76 435 359,77 2 508 501,53 Kč Kč Kč Měrné jednotky: Počet měrných

Více

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Preambule Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko RYCÍ LIST ROZPOČTU JSO: CC-CZ: Objednatel: Statutární město Brno, MČ Tuřany Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená

Více

REKAPITULACE NÁKLADŮ V TIS. Kč Polní cesty C2,C4,C5 a C21 v k.ú. Čeperka

REKAPITULACE NÁKLADŮ V TIS. Kč Polní cesty C2,C4,C5 a C21 v k.ú. Čeperka Vedlejsší a ostatní náklady, společně pro všechny objekty Soupis prací objekty REKAPITULACE NÁKLADŮ V TIS. Kč Polní cesty C2,C4,C5 a C21 v k.ú. Čeperka náklady (tis.kč) 1. Rekonstrukce polní cesty C2,

Více

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015 Kód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 150609 JKSO: KS: Objednávateľ: MH INVEST, s.r.o. Zhotoviteľ: 43989268 AVA-stav s.r.o. SK2022539596 Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného

Více

PROJEKTANT: REVIZE: ODP.PROJEKTANT: tel. 602 76 78 77, 724 272 382 DSP+DPS OBJEDNATEL: G.2

PROJEKTANT: REVIZE: ODP.PROJEKTANT: tel. 602 76 78 77, 724 272 382 DSP+DPS OBJEDNATEL: G.2 K.ú. Svatá OBJEDNATEL: lesnická a zemědělská projekční kancelář tel. 602 76 78 77, 724 272 382 OKRES: MZe-ČR, Pozemkový úřad Beroun Projektová dokumentace na ZP1 a VPC6 v k. ú. Svatá Výkaz výměr Beroun

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ Název stavby: Rekonstrukce mostu 2931-1 Levínská Olešnice Číslo stavby: 32 Investor (objednatel): Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.7. Stavba: 236. Hradec Králové oprava chodníku na Dukelské třídě. Objekt: 0. Všeobecné a předběžné položky

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.7. Stavba: 236. Hradec Králové oprava chodníku na Dukelské třídě. Objekt: 0. Všeobecné a předběžné položky ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné jednotky: Počet měrných jednotek: Náklad na měrnou jednotku: M2 28, Vypracoval zadání:

Více

VÝKAZ VÝMĚR. ASPE 9 Firma: DiK Janák s.r.o., Trutnov Strana: 1 3.6.1.7. Stavba: 90030x 013/11-P

VÝKAZ VÝMĚR. ASPE 9 Firma: DiK Janák s.r.o., Trutnov Strana: 1 3.6.1.7. Stavba: 90030x 013/11-P ASPE 9 Firma: DiK Janák s.r.o., Trutnov Strana: 1 VÝKAZ VÝMĚR Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Město Hostinné DiK Janák, s.r.o. Základní cena: Kč Cena celková: DPH: Cena s daní: Kč Kč Kč Měrné jednotky:

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.7. Stavba: 2587 III/00811 CHVATĚRUBY, REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 00811-2. Objekt: 101. Úpravy komunikace.

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.7. Stavba: 2587 III/00811 CHVATĚRUBY, REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 00811-2. Objekt: 101. Úpravy komunikace. ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ 101 Úpravy komunikace 101 Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Středočeský kraj APIS s.r.o. Praha Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné jednotky: Počet měrných

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91.

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: POSP050-2012 - Silnice II-447-Tři Dvory 2 - SO 102- Chodníky a vjezdy 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací KSO: 822 29 Místo: Datum: 22.02.2013 Zadavatel:

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž HSV Práce a dodávky HSV 54 389.29 2 498 235.16 2 552 624.45 703.989 1 Zemní práce 2 619.17 1 630 389.60 1 633 008.77 0.045 3 001 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok

Více

Název stavby: SKALICE Zhotovitel stavby: STRABAG a.s. Datum č. pol. Popis položky SO201-AGREGOVANÝ VÝKAZ VÝMĚR SO 001 úplný odpočet částečný odpočet Výměra Jed. nová položka částečný přípočet VÝSLEDNÝ

Více

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30.

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30. REKAPITULACE STAVBY Stavba: POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory Místo: Datum: 06.03.2013 Zadavatel: IČ: 00299138 Město Litovel DIČ: CZ 00299138 Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ:

Více

SOUPIS PRACÍ Měna: Kč Poř. Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk. DPH Celkem s DPH 1 KPL 0,00 0,00 21% 0,00

SOUPIS PRACÍ Měna: Kč Poř. Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk. DPH Celkem s DPH 1 KPL 0,00 0,00 21% 0,00 SOUPIS PRACÍ Měna: Kč Poř. Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk. DPH Celkem s DPH Stavba: 114513R - Smíšená stezka pro pěší a cyklisty - Brniště Objekt: SO 101 - Smíšená stezka pro pěší a cyklisty

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4 - 1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4 -

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4 - 1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4 - OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4-1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4-2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY...- 5-2.1. Umístění stavby... - 5-2.2. Stavební pozemek...

Více

VÝKAZ VÝMĚR. Jablonec nad Nisou, Střelecká ul. - Kanalizační přípojka pro čo. 1067/14. Kanalizační přípojka pro čp. 1067/14

VÝKAZ VÝMĚR. Jablonec nad Nisou, Střelecká ul. - Kanalizační přípojka pro čo. 1067/14. Kanalizační přípojka pro čp. 1067/14 ASPE 9 Strana: 1 VÝKAZ VÝMĚR Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Městský úřad Jablonec nad Nisou GEVOS, ing. Milan Ulbrych - projektová kancelář Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné jednotky:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Sedlčany parkoviště na Severním sídlišti JKSO Název objektu Název části EČO Místo IČ DIČ Objednatel Projektant Zhotovitel Rozpočet číslo Zpracoval Dne 24.04.2014 Měrné

Více

Položkový rozpočet. Polní cesta HC 15 v k.ú. Luková JKSO 822-2 SO - 01 Polní cesta HC 15 - Úsek 1- KM 0,000-0,846.

Položkový rozpočet. Polní cesta HC 15 v k.ú. Luková JKSO 822-2 SO - 01 Polní cesta HC 15 - Úsek 1- KM 0,000-0,846. Polní cesta HC 15 v k.ú. Luková JKSO 822-2 SO - 01 Polní cesta HC 15 - Úsek 1- KM 0,000-0,846 1 112 10-1101.R00Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm kus 50,00 2 112 10-1102.R00Kácení stromů

Více

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67. SOUPIS PRACÍ Stavba: Objekt: Soupis: Místo: Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28.října SO 01 - Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28.října SO 01 - Oprava komunikace

Více

Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR. Poznámka:

Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR. Poznámka: Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR Obsah: Stavební výkaz prací a materiálů Poznámka: Uvedené požky daného výkazu výměr je nutné ocenit včetně dodávky a montáže

Více

2/460 červen 2007 zpracovatel: IBR Consulting, s.r.o.

2/460 červen 2007 zpracovatel: IBR Consulting, s.r.o. Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 1 Položka Výčtový typ Hodnoty výčtového typu Cena 11010 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ M2 96 Kč Odstraňovaný materiál uschlé traviny volné kořeny nezakořeněné

Více

VÝKAZ VÝMĚR, SOUPIS PRACÍ

VÝKAZ VÝMĚR, SOUPIS PRACÍ j Imagine the result ARCADIS CZ a.s. divize Geotechnika ČR Správa Národního parku České Švýcarsko Pražská 52 47 46 Krásná Lípa VÝKAZ VÝMĚR, SOUPIS PRACÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Zabezpečení nestabilních

Více

Kačice - ul. Masarykova - jižní část

Kačice - ul. Masarykova - jižní část Soupis stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012Sb., pro veřejnou zakázku na stavební

Více

KOMUNIKACE III/ ETAPA I.

KOMUNIKACE III/ ETAPA I. Objednatel: Město Janské Lázně nám. Svobody 273 Janské Lázně 542 25 Navrhl Vypracoval Zodp. projektant Tech. kontrola Akce M. KOŘÍNEK O. NÝČ M. KOŘÍNEK ING. T. KLIMENT CHODNÍKY V JANSKÝCH LÁZNÍCH PODÉL

Více

SOUPIS PRACÍ. Aspe Strana: Stavba: Rekonstrukce mostu ev. č Kynšperk Liboc. Objekt: SO 201

SOUPIS PRACÍ. Aspe Strana: Stavba: Rekonstrukce mostu ev. č Kynšperk Liboc. Objekt: SO 201 Aspe Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Základní cena: Kč Cena celková: DPH: Cena s daní: Kč Kč Kč Měrné jednotky: Počet měrných jednotek: Náklad na měrnou jednotku: 1,00 Kč Vypracoval

Více

KOMUNIKACE III/ ETAPA I.

KOMUNIKACE III/ ETAPA I. Objednatel: Město Janské Lázně nám. Svobody 273 Janské Lázně 542 25 Navrhl Vypracoval Zodp. projektant Tech. kontrola Akce M. KOŘÍNEK O. NÝČ M. KOŘÍNEK ING. T. KLIMENT CHODNÍKY V JANSKÝCH LÁZNÍCH PODÉL

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 8 Firma: Firma Strana: 1 3.6.1.7. Stavba: REZ_01/2012. Parkoviště u Penzionu Hudec. Objekt: SO 101. Parkovací místa a chodník

SOUPIS PRACÍ. ASPE 8 Firma: Firma Strana: 1 3.6.1.7. Stavba: REZ_01/2012. Parkoviště u Penzionu Hudec. Objekt: SO 101. Parkovací místa a chodník ASPE 8 Firma: Firma Strana: 3.6..7 Datum: 30.0.202 Čas: 0:49:4 SOUPIS PRACÍ REZ_0/202 SO 0 SO 0 Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: Obec Husinec S-Engineering s.r.o. Firma Základní cena:

Více

Místo: Praha - Trója Datum: 10.09.2015. Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 0,00 21,00% 0,00 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 0,00

Místo: Praha - Trója Datum: 10.09.2015. Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 0,00 21,00% 0,00 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 0,00 KRYCÍ LIST SOUISU Dílo: Objekt: Celková přestavba na Císařském ostrově, st. 6963, et. 0008 - kompenzační opatření Soupis: KSO: CC-CZ: Místo: raha - Trója Datum: 10.09.2015 Zadavatel: OTI MHM Uchazeč: rojektant:

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba : Zadavatel: Pojektant: Chodník směr Dubné - Čakov, Dubné Obec Dubné Dubné 60 373 84 Dubné AP2projekt s.r.o. Zátkovo nábřeží 448/7 370 01 České Budějovice

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: Firma Strana: Stavba: Rekonstrukce mostu ev.č Uhersko. Objekt: SO 000

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: Firma Strana: Stavba: Rekonstrukce mostu ev.č Uhersko. Objekt: SO 000 ASPE 9 Firma: Firma Strana: 1 SOUPIS PRACÍ SO 000 Všeobecné a ostatní náklady SO 000 Všeobecné a ostatní náklady Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: Firma Základní cena: Kč Cena celková:

Více

REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21%

REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21% REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21% P.č. Typ Kód objektu Název objektu JKSO Cena celkem DPH nízká DPH vysoká Cena celkem s DPH 1 S 716030 Rekonstrukce vybraných

Více

K ceníku poskytovaných služeb

K ceníku poskytovaných služeb K ceníku poskytovaných služeb SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Osazení nového sloupku pro instalaci DZ v zeleni ( případně rozebíratelné dlažbě) přepravu na pracoviště výkop pro patku doprava betonu včetně ceny

Více

SOUPIS PRACÍ. Oprava opěrné zídky v k.ú Litohlavy (SO 152) Oprava opěrné zídky v k.ú Litohlavy. Oprava opěrné zídky v k.

SOUPIS PRACÍ. Oprava opěrné zídky v k.ú Litohlavy (SO 152) Oprava opěrné zídky v k.ú Litohlavy. Oprava opěrné zídky v k. ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ (SO ) Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje Valbek spol. s r.o., středisko Plzeň Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné

Více

11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 0 Kč

11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 0 Kč 11010 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ M2 0 Kč zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby 11020 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PLOCH M2 0 Kč zahrnuje odstranění všech překážek pro

Více

Zodp. projektant. Vypracoval. DiK 013/11-O. Kraj. Datum TRUTNOV. Investor RDS REKONSTRUKCE KOMUNIKACE SO.101 VOZOVKA C.1.

Zodp. projektant. Vypracoval. DiK 013/11-O. Kraj. Datum TRUTNOV. Investor RDS REKONSTRUKCE KOMUNIKACE SO.101 VOZOVKA C.1. Zodp. projektant Místo Investor Ing. S. Janák Hostinné Vypracoval Kraj Bc. P. Syrovátka Královéhradecký Město Hostinné Datum VÝKAZ VÝMĚR Č. zakázky 013/11-O 05.2013 Hostinné - Ulice Okály a Ke Splavu REKONSTRUKCE

Více

SO 203 Úprava mostu ev. č

SO 203 Úprava mostu ev. č , SO 203 Úprava mostu ev. č. 37-047 , úprava mostu ev.č. 37-047 C 203 0 - Všeobecné konstrukce a práce Poplatky za skládku ( objem v m 3 ) 1 nevhodná zemina z výkopů viz položky výkazu výměr položka V

Více

Úvodní ustanovení. Stavba: VD Sedlice rekonstrukce koruny hráze Varianta: PDPS - Projektová dokumentace pro provádění stavby

Úvodní ustanovení. Stavba: VD Sedlice rekonstrukce koruny hráze Varianta: PDPS - Projektová dokumentace pro provádění stavby Úvodní ustanovení Stavba: VD Sedlice rekonstrukce koruny hráze Varianta: PDPS - Projektová dokumentace pro provádění stavby Zatřídění objektu dle 2 vyhlášky 230/2012: 832 Hráze a objekty na tocích, 832.12.3.3

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Stavba : Název stavby : SKP : Projektant : ing. Karel Kuchař Počet měrných jednotek : Objednatel : Obec Grymov Náklady na MJ : Počet listů : Zakázkové

Více

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Poř. Kód Název položky jednotka Počet CENA č.pol. položky jednotek jednotková celkem 1 2 3 4

Více

SOUPIS PRACÍ. Oprava lesní cesty v k.ú. Doubí p.p.č. 483/1 a 580. Oprava lesní cesty. Oprava lesní cesty

SOUPIS PRACÍ. Oprava lesní cesty v k.ú. Doubí p.p.č. 483/1 a 580. Oprava lesní cesty. Oprava lesní cesty Aspe Firma: Pontika s.r.o. Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: LÁZEŇSKÉ LESY KARLOVY VARY, p.o. Pontika s.r.o Pontika s.r.o. Základní cena: Cena celková: DPH: Cena

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Stavba : 0241 CHS Frýdek - Místek projekt rozšíření Objednatel : HZS MSK IČO : DIČ : Zhotovitel : Ateliér IDEA spol. s r.o. IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works Representative Condition A Condition B 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,75 33,35 001 Odstranění travin a křovin,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce ulice Slovenská, Chrudim 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce ulice Slovenská, Chrudim 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: A. Označení stavby: Název: Druh stavby: rekonstrukce Místo stavby: Chrudim Katastrální území: Chrudim Kraj: Pardubický Stupeň dokumentace: B. Objednatel dokumentace

Více

NABÍDKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

NABÍDKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NABÍDKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 101 JKSO 8.59 Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 15074 Božejov - Střeziměřice Náklady na m.j. 0 Projektant Ing.František Stráský - Atelier

Více

G. ZTKP ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY. Obsah: 1 Všeobecná ustanovení. 2 Platnost TKP a ZTKP. 3 Kapitoly ZTKP 3. 4 Závěr

G. ZTKP ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY. Obsah: 1 Všeobecná ustanovení. 2 Platnost TKP a ZTKP. 3 Kapitoly ZTKP 3. 4 Závěr G. ZTKP ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY Obsah: 1 Všeobecná ustanovení 2 Platnost TKP a ZTKP 2.1 Kapitola 1 TKP - Všeobecně 2.2 Kapitola 2 TKP - Příprava staveniště 2.3 Kapitola 3 TKP - Odvodnění

Více

Stavba č. 8560 Komunikační propojení Prahy 12 s Pražským okruhem (SO 202 DVZ zpřístupnění území) SKLADBA DOKUMENTACE. A.

Stavba č. 8560 Komunikační propojení Prahy 12 s Pražským okruhem (SO 202 DVZ zpřístupnění území) SKLADBA DOKUMENTACE. A. ATELIER PROJEKTOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH STAVEB s.r.o. DVZ Stavba č. 8560 Komunikační propojení Prahy 12 s Pražským okruhem (SO 202 DVZ zpřístupnění území) SKLADBA DOKUMENTACE A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení

Více

12 / 01 019. Investiční záměr. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

12 / 01 019. Investiční záměr. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje ARCH.Č.SÚS JMK 12 / 01 019 Investiční záměr Název příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Název stavby II/377 Rájec Jestřebí, most 377-008 Evidenční

Více

Položkový rozpočet. Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % 3 795 934,95 CZK. Snížená DPH 15 % 569 390,00 CZK

Položkový rozpočet. Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % 3 795 934,95 CZK. Snížená DPH 15 % 569 390,00 CZK Položkový rozpočet Zakázka: Novostavba RD SO01 - ARS Objednatel: IČ: DIČ: Zhotovitel: IČ: DIČ: Vypracoval: Rozpis ceny MON Vedlejší náklady Ostatní náklady Celkem Celkem 1 769 712,31 1 897 857,69 0,00

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba : Zadavatel: Pojektant: Město Český Krumlov Náměstí Svornosti 1 381 18 Český Krumlov AP2projekt s.r.o. Zátkovo nábřeží 448/7 370 01 České Budějovice Rekapitulace

Více

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68 REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 470714 Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 KSO: CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum: 30.6.2015 Zadavatel: Městská část Paraha 20, Jívanská 647/10, 193

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,64 32,55 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 43,20 34,50 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works Average s of selected Construction works Average 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 35,54 31,10 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1 ZPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT INDESING s.r.o. Jezbořice 110, 530 02 Pardubice mobil: 777 886 889 Ing. Jiří Šejnoha Ing. Jiří Šejnoha e-mail: indesing@email.cz okres: Pardubice katastrální území: Pardubice

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0.00 0.00. Cena bez DPH. 2013-AV-016 Chodník k Pazderné. Kód: Stavba: Místo: Datum: 04.11.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0.00 0.00. Cena bez DPH. 2013-AV-016 Chodník k Pazderné. Kód: Stavba: Místo: Datum: 04.11. Kód: 2013-AV-016 REKAPITULACE STAVBY KSO: CC-CZ: Zadavatel: Obec Dobrá Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 60779594 A-VITAL Ing.Zdenka Makohuzová, spol. s r.o. CZ 60779594 Poznámka: Cena bez DPH

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 ZE DNE

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 ZE DNE DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 ZE DNE 20.02.2015 ZADAVATEL: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace Sídlem: Žerotínovo nám. 3/5, 60182 Brno Jednající: Ing. Jan

Více

Slepý rozpočet stavby Datum: 25.8.2011

Slepý rozpočet stavby Datum: 25.8.2011 Slepý rozpočet stavby Datum: 25.8.2011 Stavba : 2011-11 Rekonstrukce mostu č.51 přes Sadový potok Objednatel : Město Frenštát pod Radhoštěm IČO : nám. Míru 1 DIČ : 74401 Frenštát pod Radhoštěm Zhotovitel

Více

Poplatek za uložení na skládku stavební suť a beton.

Poplatek za uložení na skládku stavební suť a beton. ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O ZMĚNĚ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Bezbariérové zpřístupnění podchodu železniční stanice Kuřim ze severní části města Evidenční č číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:

Více

CELKOVÝ PŘEHLED NÁKLADŮ SOUPISU PRACÍ

CELKOVÝ PŘEHLED NÁKLADŮ SOUPISU PRACÍ CELKOVÝ PŘEHLED NÁKLADŮ SOUPISU PRACÍ AKCE : PARKOVACÍ PLOCHY ZA BUDOVOU Č.P.801 V HEŘM. MĚSTCI A NAPOJENÍ VJEZDU NA PŘILEHLOU KOMUNIKACI Stavební objekt Základní cena DPH 21% Celková cena SO 101 KOMUNIKACE,00,-,00,-

Více

Rekonstrukce místních komunikací v obci Blato

Rekonstrukce místních komunikací v obci Blato UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA KATEDRA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Rekonstrukce místních komunikací v obci Blato Pavel Vokřál Bakalářská práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval

Více

1. POPIS STAVBY...2 2. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO DALŠÍ PŘÍPRAVU VÝSTAVBY...17

1. POPIS STAVBY...2 2. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO DALŠÍ PŘÍPRAVU VÝSTAVBY...17 1. POPIS STAVBY...2 1.1. Zdůvodnění výběru staveniště... 2 1.2. Zhodnocení staveniště... 2 1.3. Zásady urbanistického,architektonického a výtvarného řešení... 2 1.4. Zásady technického řešení... 2 1.4.1.

Více

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV ZADÁNÍ Stavba: Rozšíření parkoviště Na Drážce a v ul. Bezdíčkova v Pardubicích Objekt: SO 01 - Zpevněné plochy - 1. část Datum: Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková

Více

(PDPS) C0/ Bourání stávajících konstrukcí:

(PDPS) C0/ Bourání stávajících konstrukcí: Most ev. č. 19117-2 Kokořov 1 Most ev. č. 19117-2 Kokořov (PDPS) C0/ Bourání stávajících konstrukcí: 1 VŠEOBECNÁ ČÁST... 1 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE MOSTU... 1 1.2 ÚČEL BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ...

Více

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Rekonstrukce místní komunikace ul. Olšovecká JEDOVNICE KVĚTEN 2015 Obsah str. a) Identifikační údaje objektu......

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: R17-002 Demolice obytných domů v ulici Na Nivách JKSO: 803 51 CC-CZ: 11221 Místo: Ústí nad Labem Datum: 23.01.2017 CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 43.11 Objednatel: Statutární

Více

Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C21 v k. ú. Čeperka. NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost

Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C21 v k. ú. Čeperka. NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C v k. ú. Čeperka NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost Akce Stupeň Stavebník : Rekonstrukce a výstavba polní cesty

Více

CENÍK 800-1 ZEMNÍ PRÁCE

CENÍK 800-1 ZEMNÍ PRÁCE CENOVÉ PODMÍNKY 2015/ I. CENÍK 800-1 ZEMNÍ PRÁCE I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU 11. Členění Ceník obsahuje položky zemních prací pro: Část A - Zřízení konstrukcí stavebních objektů

Více

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Dokumentace pro provádění stavby 02. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Škroupova 18 306 13 Plzeň 03/2014

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: 4_2016 Stavba č.0196 TV Klánovice, etapa 0003 Komunikace III - 1. část JKSO: Místo: Datum: 8. 4. 2016 CC-CZ: Objednatel: IČ: DIČ: Zhotovitel: Projektant: IČ: DIČ: IČ:

Více

KAPITOLA 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

KAPITOLA 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Tabulky 2.1 Vodovod v nezastavěném území otevřená rýha (zářez 2 : 1) 2.2 Vodovod v nezastavěném území pažená rýha 2.3 Vodovod v zastavěném území pažená rýha nezpevněná 2.4 Vodovod v

Více

Aktualizace expertních cen OTSKP-SPK a ukazatelových cen pro stupně DÚR a DSP na cenovou úroveň roku 2012

Aktualizace expertních cen OTSKP-SPK a ukazatelových cen pro stupně DÚR a DSP na cenovou úroveň roku 2012 Aktualizace expertních cen OTSKP-SPK a ukazatelových cen pro stupně DÚR a DSP na cenovou úroveň roku 2012 2. etapa: Aktualizace ukazatelových cen pro ocenění stavebních prací u projektových dokumentací

Více

A.5 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

A.5 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY A.5 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY T E CH N I C K Á Z P R Á V A k projektové dokumentaci pro provádění stavby (PDPS) akce II/190 Chudenín hranice okr. KT Náležitosti dokumentu odpovídají "Vyhlášce č.146/2008

Více

Množství Cena P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem

Množství Cena P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Strana 1 z 5 ROZPOČET Stavba: Bečva pro Přerov Varianta: 2.1+2.2+4+5 Objednatel: Zhotovitel: JKSO: Datum: 4.10.2011 HSV HSV 10 058 814,30 512 249 258,17 539 465 072,47 53 002,938 01 Rozšíření koryta Bečvy

Více

Technická zpráva Dokumentace pro výběr dodavatele 1

Technická zpráva Dokumentace pro výběr dodavatele 1 Akce: Oprava 4 mostů poškozených povodněmi III. ==================================================================================================== Technická zpráva Dokumentace pro výběr dodavatele 1

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 2014-PS-001 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Objednavatel: Město Frýdek Místek Zhotovitel: 03921921 Společnost VYKRUT a BESTON - Arboretum Frýdek-Místek CZ03921921 Projektant: 28605543 Zpracovatel:

Více

Kód položky Popis MJ

Kód položky Popis MJ Stavba : Letovice - rekonstrukce propustku v k.ú. Babolky Objekt : SO 01 - Propustek P.Č. Kód položky Popis MJ Množství Cena jednotková 1 Zemní práce 1 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene

Více

Množství celkem Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m ,000 44,90 0, , ,70 4 Vodorovné konstrukce

Množství celkem Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m ,000 44,90 0, , ,70 4 Vodorovné konstrukce Strana 1 z 5 ROZPOČET Stavba: Bečva pro Přerov Varianta: 2.1+2.2+3.3 Objednatel: Zhotovitel: JKSO: Datum: 10.10.2011 Cena jednotková Dodávka Montáž Cena Hmotnost HSV HSV 157 055 857,50 371 998 771,63 542

Více

Městský úřad Turnov odbor životního prostředí Antonína Dvořáka 335 511 22 Turnov

Městský úřad Turnov odbor životního prostředí Antonína Dvořáka 335 511 22 Turnov Městský úřad Turnov odbor životního prostředí Antonína Dvořáka 335 511 22 Turnov Adr: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové IČ: 70890005 (doručeno DS dbyt8g2) Ostatní

Více

Technická zpráva Dokumentace pro výběr dodavatele 1

Technická zpráva Dokumentace pro výběr dodavatele 1 Akce: Oprava 5 mostů poškozených povodněmi IV. ==================================================================================================== Technická zpráva Dokumentace pro výběr dodavatele 1 Akce:

Více

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. "dlažba"33*2,0+20,5*2,0 107,000

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. dlažba33*2,0+20,5*2,0 107,000 Strana 1 z 5 P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Cena celkem HSV Práce a dodávky HSV 1 Zemní práce Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo 1 221 113106121 kamenných dlaždic m2 107,000 "dlažba"33*2,0+20,5*2,0

Více

CENÍK 800-2 ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ

CENÍK 800-2 ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ CENOVÉ PODMÍNKY 2016/ I. CENÍK 800-2 ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU 11. Členění Ceník obsahuje položky pro ocenění stavebních prací (dále jen položky

Více

C.5.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.5.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA C.5.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KOMUNIKACE ČERVENÁ VODA - MLÝNICKÝ DVŮR 2.ETAPA Část: : C. STAVEBNÍ ČÁST Objekt : SO 05 5.ÚSEK INVESTOR : OBEC ČERVENÁ VODA PROJEKTANT : Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto Zak.

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: Stavba: choch. Parkování ul. Hochmanova. Objekt: Přeložka VO. Rozpočet: Přeložka VO

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: Stavba: choch. Parkování ul. Hochmanova. Objekt: Přeložka VO. Rozpočet: Přeložka VO ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Statutární město Brno PROAXI s.r.o. Vyškov Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné jednotky: Počet měrných jednotek: Náklad

Více

Městský úřad Turnov odbor životního prostředí Antonína Dvořáka 335 511 22 Turnov

Městský úřad Turnov odbor životního prostředí Antonína Dvořáka 335 511 22 Turnov Městský úřad Turnov odbor životního prostředí Antonína Dvořáka 335 511 22 Turnov Číslo jednací: OZP/15/3257/HOJ R 65 Vyřizuje: Houžvička V Turnově dne 11.11.2015 Věc: Stavba Jizera, Turnov, zvýšení ochrany

Více

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Akce : Místo stavby: Kraj : Stupeň : Druh stavby: Katastrální území, parcely: Investor,majitel a provozovatel : Hřiště U Nádraží

Více

Parkoviště na ulici K Svaté vodě

Parkoviště na ulici K Svaté vodě Parkoviště na ulici K Svaté vodě Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby C 101 Parkoviště Technická zpráva Číslo zakázky : JG-15-14 / D-101-1 Zhotovitel : Ing. Jan Görner

Více

SOUPIS PRACÍ. Stavba: RTT Plzeňská II (Tomáškova - Jinonická) Objekt: SO11 Tramvajová trať. Objednatel: JKSO: 824 85 Datum: 6.3.2015.

SOUPIS PRACÍ. Stavba: RTT Plzeňská II (Tomáškova - Jinonická) Objekt: SO11 Tramvajová trať. Objednatel: JKSO: 824 85 Datum: 6.3.2015. SOUPIS PRACÍ Stavba: (Tomáškova - Jinonická) Objekt: SO11 Tramvajová trať Objednatel: Část: Zhotovitel: JKSO: 824 85 Datum: 6.3.2015 P.Č. Kód položky Popis MJ 1 Zemní práce 0,00 1 113100009 Odstranění

Více

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY O B E C D O L A N Y KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE SO 102 MÍSTNÍ KOMUNIKACE OSTATNÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB ZPRACOVATEL: STAVEBNÍK:

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY. 0 Kč CENA ZA OBJEKT CELKEM

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY. 0 Kč CENA ZA OBJEKT CELKEM SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 0 0 JKSO Objekt Název objektu SKP 05 Domov s pečovatelskou sl. Oldřichovice Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek D052 Bezpečnostní prvky v Třinci - přechody pro chodcenáklady

Více

PONTEX spol. s r. o. Bezová 1658 147 14 Praha 4 ZOV. Obsah

PONTEX spol. s r. o. Bezová 1658 147 14 Praha 4 ZOV. Obsah Obsah 1. Všeobecné údaje... 2 1.1. Identifikační údaje stavby... 2 1.2. Zdůvodnění stavby... 2 1.3. Základní údaje o křížení... 2 2. Provádění... 3 2.1. Průběh rekonstrukce mostu... 3 2.2. Harmonogram...

Více