Příloha 6 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha 6 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda"

Transkript

1 Příloha 6 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Charakteristika předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět ve čtyřech tematických okruzích: Lidé kolem nás; Lidé a čas; Rozmanitost přírody; Člověk a jeho zdraví. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti. Poznávají sebe i své nejbližší okolí a postupně se seznamují se složitějšími ději. Učí se vnímat krásy lidských výtvorů a přírodních jevů, soustředěně je pozorují, přemýšlí o nich a chrání je. Přínosnější pro úspěšné vzdělávání žáků v této oblasti je využívání jejich vlastních prožitků vycházejících z konkrétních nebo modelových situací. Propojením této oblasti s reálným životem a s praktickou zkušeností pomáhá žákům zvládat nové životní situace, upevňovat pracovní a režimové návyky. Na základě poznávání nejbližšího okolí, vztahů a souvislostí chápou organizaci života v rodině, ve škole, v obci a ve společnosti. Různé činnosti a úkoly by měly probudit kladný vztah k místu jejich bydliště, k utváření přímých zkušeností žáků např. v dopravní výchově, postupně rozvíjet vztah k naší zemi. Seznamují se s problémy, které provázejí soužití lidí i celé společnosti, včetně situací ohrožení. Žáci poznávají, jak se život a věci vyvíjejí a jakým změnám podléhají v čase, učí se vnímat současnost jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti. Poznávají planetu Zemi jako planetu sluneční soustavy, kde vznikl a rozvíjí se život. Poznávají velkou rozmanitost i proměnlivost živé a neživé přírody. Na základě praktického poznávání okolní krajiny a dalších informací se žáci učí hledat důkazy o proměnách přírody, učí se využívat, hodnotit svá pozorování, sledovat vliv lidské činnosti na přírodu, hledat možnosti, jak ve svém věku přispět k ochraně přírody, zlepšení životního prostředí. Dále poznávají člověka jako živou bytost, která má své biologické a fyziologické funkce a potřeby. Seznamují se, jak se člověk vyvíjí a co je pro člověka vhodné či nevhodné. Získávají základní poučení o zdraví a nemocech, poskytování první pomoci (např. hrají určené role, řeší modelové situace) i o bezpečném chování a vzájemné pomoci v různých životních situacích. Poznávají zdraví jako stav bio- psycho- sociální rovnováhy života. Uvědomují si svoji odpovědnost za své zdraví i za zdraví jiných lidí. Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, k pojmenovávání pozorovaných skutečností a k jejich zachycení ve vlastních projevech, názorech a výtvorech

2 poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, ke kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání na základě respektu a společně vytvořených a přijatých nebo obecně uplatňovaných pravidel soužití, k plnění povinností a společných úkolů samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci i v méně běžných situacích, k bezpečné komunikaci prostřednictvím elektronických médií utváření ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorům a k hledání možností aktivního uplatnění při jejich ochraně přirozenému vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí objevování a poznávání všeho, co jej zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu mohl uspět poznávání podstaty zdraví i příčin nemocí, k upevňování preventivního chování, účelného rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých poznávání podstaty zdraví i příčin jeho ohrožení, vzniku nemocí a úrazů a jejich předcházení poznávání a upevňování preventivního chování, účelného rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti druhých, včetně chování při mimořádných událostech Cíle v oblasti postojů: pozitivní vztah k ochraně přírody a životního prostředí negativní vztah ke kouření, alkoholu, drogám, násilí a bezohlednosti mezi lidmi technika musí člověku sloužit, ne ho ovládat; člověk je odpovědný za techniku při práci si uvědomuje odpovědnost za bezpečnost svou i svých spolupracovníků planeta Země je nepatrnou součástí vesmíru, která je značně ohrožena současným způsobem rozvoje civilizace Cíle v oblasti dovedností a schopností: poznávat domácí zvířata, některé typické rostliny a živočichy volně žijící poznávat nejběžnější nerosty a horniny popsat známého živočicha, nalézt jeho zobrazení v atlasu, totéž u známých rostlin změřit teplotu těla, přivolat pomoc, přiložit obvaz, uložit raněného do stabilizované polohy měřit délku, hmotnost, objem, čas, teplotu pozorovat lupou určit živočicha či rostlinu s použitím atlasu v přiměřené míře třídit informace účastnit se práce ve skupině, vyřešit dílčí úkol, spolupracovat s ostatními používat základní úkony první pomoci sestavit podle návodu jednoduchý pokus, elektrický obvod

3 1. Společné výchovné a vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí Výuka Přírodovědy společně s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka takto: Kompetence k učení: Učitel vede žáky k zakládání pokusů a tím žák pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti; žákům jsou nabízeny různé zdroje informací a tím jsou vedeni k jejich vyhledávání a třídění (encyklopedie, přírodovědné knihy a časopisy). Učitel jasně, stručně, srozumitelně a v souvislostech provádí výklad a tím vede žáka k užívání obecně platných termínů, znaků a symbolů, uvádí věci do souvislostí. Kompetence k řešení problémů: Žáci třídí, rozlišují, seskupují, přidávají i vyřazují určité pomůcky, obrázky nebo připravené pojmy s údaji vzhledem k problému a situaci, kterou mají sledovat. Učitel společně s žáky vytváří pravidla a kritéria hodnocení a tím umožňuje žákovi sledovat vlastní pokrok při zdolávání problémů. Kompetence komunikativní: Učitel nabízí různé texty, obrazové materiály a záznamy a tím umožňuje žákovi lépe porozumět učivu. V rámci aktivního učení bude žák neustále zapojován do rozhovorů, bude argumentovat, obhajovat, navrhovat a interpretovat v samostatných i týmových projevech své názory. Kompetence sociální a personální: Učitel umožňuje žákům podílet se na vytváření pravidel práce v týmu a tím se žák učí spolupracovat ve skupině a respektovat daná pravidla, učitel poskytuje žákům prostor pro skupinovou práci a kooperativní učení a tím učí žáky podílet se na příjemné atmosféře v týmu. Učitel je žákům rádcem a tím je vede k tomu, že žáci umí v případě potřeby poskytnout pomoc druhým nebo o ni požádat; umožňuje žákům klást otázky a tím žák přispívá k diskusi v malé skupině. Kompetence občanské: Učitel umožňuje žákovi rozhodovat se podle dané situace, poskytovat účinnou pomoc dle svých možností. Žáci jsou poučeni na základě modelových situací, jak řešit podle daných i vlastních možností krizové situace (poskytnutí první pomoci). Učitel dává žákům věci, jevy do souvislostí, učí je znát požadavky na kvalitní životní prostředí a rozhodovat se v zájmu podpory a ochrany zdraví. Kompetence pracovní: Učitel poskytuje žákům různé nástroje a pomůcky a tím vede žáka k používání materiálů, nástrojů a vybavení a dodržování vymezených

4 pravidel. Ke své práci využívají vědomosti získané v jiných oblastech vzdělávání. Poznávají různé obory lidské činnosti, jejich výsledky a význam pro ostatní lidi. Učitel předkládá různá rizika a následky nejen ve vztahu k lidem, ale i k přírodě a tím vede žáka k zodpovědnému přístupu z hlediska ochrany svého zdraví a zdraví druhých, i z hlediska ochrany životního prostředí. KLÍČOVÉ KOMPETENCE souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE postup k dosažení kompetencí Žák: KOMPETENCE UČENÍ Učitel: dokáže si naplánovat jednoduchý postup práce při řešení úkolu, zkouší vybrat vhodnou metodu pro získání potřebné znalosti, informace a dovednosti, ke které vede zadání úkolů, získává informace o přírodě, učí se pozorovat přírodu, zaznamenávat a hodnotit výsledky svého pozorování. pomáhá žákům osvojit si metody vedoucí k získání dovedností, informací a znalostí přiměřené jejich věku díky jejich zapojení se při řešení úkolů, které jsou takto tvořivě koncipovány, jsou zapojeny: 1. Metody slovního sdělování věcí a jevů a. monologické: vyprávění, popis, b. dialogické: dramatizace, rozhovor. 2. Metody praktických prací: pozorování, pokus, práce v koutku přírody, práce na školním pozemku nebo vybraném území, laboratorní práce. 3. Metody zprostředkovaného nazírání věcí a jevů (demonstrační): demonstrace přírodnin, všech druhů pomůcek, didaktické techniky. 4. Práce s textem: s pracovními listy a encyklopedickou učebnicí, s

5 ostatní literaturou i v elektronické podobě, umožňuje žákům používat vhodné učební pomůcky a odbornou literaturu 5. Didaktické hry. 6. Hodnocení: sebehodnocení žáků při práci v pracovním sešitě, vzájemné hodnocení ve skupinách. seznamuje se s dovedností vyhledávat a třídit informace a s jejich využitím v procesu učení pro praktický život, při práci s encyklopedickou učebnicí zkouší využít poznatky zde získané v praxi, karty s obrázky a úkoly zadané učitelem vedou žáky k samostatnému vyhledávání informací, vytváří si komplexnější pohled na svět kolem nás, samostatně pozoruje, experimentuje, zkouší vyvodit závěry pozorování. umožňuje žákům práci s literaturou odpovídající jejich čtenářským schopnostem, zařazuje práci s internetem, seznamuje žáky se základními způsoby orientace při vyhledávání informací v literatuře a na internetu, umožňuje získávat dovednosti přímou formou práce při vyhledávání informací k řešení úkolů, při samostatném vyhledávání informací, práci s rejstříkem, s abecedním pořádkem, tabulkami o shrnutí učiva, ukazuje žákům mezipředmětové vazby a propojení řešení úkolů s každodenním životem, poukazuje na souvislosti s příbuznými obory, prohlubuje u žáků jednoduché dovednosti propojování učiva mezipředmětově, které získal při práci v mezipředmětových úkolech a dovednosti vyhledávání informací příbuzných oborů, prohlubuje dovednosti pozorování z předchozích ročníků, zprostředkovává žákům projektové vyučování při praktickém pozorování nejbližšího okolí, s pomocí úkolů žákům předkládá konkrétní možnosti pozorování, encyklopedická učebnice k tomuto účelu poskytuje žákům řadu námětů k pozorování a činnostem,

6 zhodnotí výsledky svého učení, na základě informace od učitele v závěru tématu se učí posoudit vlastní pokrok. po úkoly splnění úkolu vede žáky k sebehodnocení, porovnávání výsledků s ostatními jednotlivci či skupinami. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Žák: rozpoznává problémové situace, na základě zkušeností promýšlí řešení problémů, z pomocí informací získaných z literatury objevuje možnosti řešení, zkouší zpětně zhodnotit svá rozhodnutí. Učitel: v modelových situacích navozuje různé nové problémové situace, zprostředkovává žákům poznání řešení problémů prostřednictvím literatury, směřuje žáky k samostatnému řešení problémů, vede žáky k obhájení si svých názorů na řešení problémových situací. Žák: KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ Učitel: formuluje a vyjadřuje své myšlenky přiměřeně svým rozumovým zkušenostem a jazykovým dovednostem, vyjadřuje se výstižně, souvisle,, učí se komunikovat ve skupině, spolupracovat, využívá informační a komunikační prostředky pro komunikaci s okolním světem. při práci ve skupinách vede žáky ke kooperaci a komunikaci mezi sebou, navozuje diskuze na probírané téma, hrou předkládá situační scénky z běžného života. Žák: KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ Učitel:

7 účinně spolupracuje ve skupině, podílí se na vytváření pravidel práce v týmu, pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce, učí se jednat ohleduplně. přispívá k diskusi a debatám o spolupráci a předkládá vhodné způsoby řešení úkolů, vytváří atmosféru, která podpoří sebedůvěru žáků a jejich samostatný rozvoj, aktivně se zapojuje do práce skupin žáků a pomáhá žákům přijímat své role ve skupině. KOMPETENCE OBČANSKÉ Žák: je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, vhodně odmítnout nevhodný způsob chování, chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy je si vědom svých povinností, ale také práv, pečuje o vybrané území v okolí, zapojuje se do kulturního dění a sportovních aktivit. Učitel: pomáhá žákům orientovat se ve vhodných způsobech chování k sobě navzájem, při projektových úkolech motivuje žáky k poznání svého nejbližšího okolí, k ochraně kulturního a historického dědictví, udržování čistoty životního prostředí, při společných diskusích pomáhá žákům orientovat se v jejich povinnostech a právech, připravuje pro žáky nejrůznější sportovní aktivity. KOMPETENCE PRACOVNÍ Žák: dodržuje vymezená pravidla bezpečnosti práce, dokáže posoudit možné důsledky výsledků svých činností na zdraví, životní prostředí, zhodnotí výsledky své práce a využije je k předcházení problémů při realizaci dalších činností. Učitel: dohlíží na dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel a vede žáky k uvědomění si jejich potřeby dodržování, aktivně se podílí na možnostech řešení práce žáků a předkládá jim vhodné způsoby řešení, rozvíjí diskuse o možných důsledcích práce na jejich zdraví a životní prostředí.

8 2. Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu OSV Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj OSV 1 Rozvoj schopností poznávání: cvičení smyslového vnímání, vzornosti a soustředění, řešení problémů. OSV 2 Sebepoznání a sebepojetí: moje tělo, co o sobě vím a co ne, můj vztah ke mně samému, moje vztahy k druhým lidem. OSV 3 Seberegulace a sebeorganizace: organizace vlastního času, plánování učení. OSV 4 Psychohygiena: dobrá organizace času, rozumové zpracování problému, hledání pomoci při potížích. Sociální rozvoj OSV 6 Poznávání lidí: vzájemné poznávání ve třídě. OSV 7 Mezilidské vztahy: chování podporující dobré vztahy, respektování, podpora, pomoc. OSV 8 Komunikace: řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem, pravda, lež a předstírání v komunikace, komunikace v různých situacích. OSV 9 Kooperace: rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro kooperaci. Morální rozvoj OSV 10 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti: zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětů. OSV 11 Hodnoty, postoje, praktická etika: vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlnost, pomáhající chování. VDO Výchova demokratického občana VDO 2 Občan, občanská společnost a stát: přijímat odpovědnost za své postoje a činy (zejména v ochraně životního prostředí).

9 MkV Multikulturní výchova MkV 3 Etnický původ: rovnocennost všech etnických skupin a kultur; různé způsoby života. EV Environmentální výchova EV 1 Ekosystémy: les, pole, vodní zdroje, lidské sídlo, kulturní krajina. EV 2 Základní podmínky života: voda, ovzduší, půda, ochrana biologických druhů, energie, přírodní zdroje. EV 3 Lidské aktivity a problémy životního prostředí: doprava a životní prostředí, vlivy průmyslu na prostředí, odpady a hospodaření s odpady, ochrana přírody, změny v krajině. EV 4 Vztah člověka k prostředí: naše obec, náš životní styl, prostředí a zdraví. MV Mediální výchova MV 1 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení: hledání rozdílů mezi různými druhy sdělení, chápání podstaty mediálního sdělení. MV 2 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality: ztah mediálního sdělení a sociální zkušenosti, identifikace společensky významných hodnot. MV 4 Vnímání autora mediálních sdělení: identifikování postojů a názorů autora v mediovaném sdělení, výrazové prostředky. MV 5 Fungování a vliv médií ve společnosti: vliv a role médií v každodenním životě. 3. Učební plán předmětu Přírodověda v souladu s učebním plánem školy Ročník Počet hodin Celkem: 4 hodiny 4. Vzdělávací obsah předmětu ve ročníku

10 Vyučovací předmět: Přírodověda Období ročník: 2. období 4. ročník Na konci 2. období základního vzdělávání žák: Očekávané výstupy předmětu LIDÉ KOLEM NÁS 1. rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí a odůvodní své názory, připustí svůj omyl a dohodne se na společném postupu a řešení 2. rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už tolerovat nemohou a která porušují základní lidská práva nebo demokratické principy 3. poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na změny a některé problémy a navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce (města) LIDÉ A ČAS 4. pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů 5. srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti ROZMANITOST PŘÍRODY 6. objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka 7. vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením času a střídáním ročních období 8. zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí 9. porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organizmech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy 10. zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat 11. stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných událostí, v modelové situaci prokáže schopnost se účinně chránit 12. založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu

11 ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 13. využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života 14. rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození 15. plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb 16. uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události, vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí závěry pro své chování jako chodec a cyklista 17. předvede v modelových situacích osvojené jednoduché způsoby odmítání návykových látek 18. uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou 19. rozpozná život ohrožující zranění, ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc 20. uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku Tématické okruhy Přírodovědy ve 4. ročníku: 1. Společenstva živých organizmů 2. Roční období změny v přírodě 3. Živá příroda rostliny z různého prostředí, živočichové z různého prostředí, způsob výživy a stavba těla, funkce jednotlivých částí, projevy života, význam živočichů a rostlin v přírodě a pro člověka, péče člověka o živočichy a rostliny 4. Horniny a nerosty 5. Člověk péče o zdraví (prevence), první pomoc při úrazech, krizové situace, návykové látky, partnerství, práva dítěte 6. Ekologie (nejde o ekologii jako vědu) ekosystémy v okolí školy, potravní řetězce, chráněná území, chráněné rostliny a živočichové, obecné zásady ochrany přírody a životního prostředí člověka 7. Měření a vážení délka, hmotnost, čas, teplota Cílové zaměření předmětu Přírodověda ve 4. ročníku ZV Vzdělávání v předmětu Přírodověda ve 4. ročníku směřuje k: utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové spolupráci rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, k pojmenování pozorovaných skutečností a k jejich zachycení ve vlastních projevech, názorech a výtvorech utváření ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorům a k hledání možností aktivního uplatnění při jejich ochraně přirozenému vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí objevování a poznávání všeho, co jej zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu mohl uspět poznávání podstaty zdraví i příčin nemocí, k upevňování preventivního chování

12 Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma OVO 1: rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí a odůvodní své názory, připustí svůj omyl a dohodne se na společném postupu a řešení OVO 2: rozpozná ve svém okolí jednání a chování (ve vztahu k přírodě), která se tolerovat nemohou a která porušují základní lidská práva nebo demokratické principy DV: uvědomuje si mezigenerační vztahy (nejbližší příbuzenstvo) DV: popisuje volný čas rodiny, kolik volného času tráví rodina pohromadě, kolik času má každý člen rodiny na své zájmy DV: zná zásady ochrany životního prostředí DV: začíná si uvědomovat důležitost třídění odpadu (informační zdroje) DV: posuzuje a hodnotí chování lidí ve vztahu k přírodě DV: všímá si, registruje a popisuje nevhodné chování spolužáků a spoluobčanů; navrhne opatření a řešení LIDÉ KOLEM NÁS Rodina: příbuzenské a mezigenerační vztahy, život a funkce rodiny, zaměstnání a volný čas Principy demokracie Chování lidí: vlastnosti lidí, pomoc slabším, pravidla slušného chování, ohleduplnost, etické zásady, zvládání vlastní emocionality, rizikové situace, rizikové chování, předcházení konfliktům Chování lidí: Ochrana životního prostředí Třídění odpadu Základní globální problémy problémy životního prostředí Právo a spravedlnost: základní lidská práva a práva dítěte, práva a povinnosti žáků školy, protiprávní chování a korupce, právní ochrana občanů a majetku včetně nároku na reklamaci Pomoc nemocným a slabším OSV 3 Seberegulace a sebeorganizace: plánování učení a hry, stanovování osobních cílů OSV 7 Mezilidské vztahy péče o dobré vztahy v rodině (třídě), respektování, podpora, pomoc EV 3 Lidské aktivity a problémy životního prostředí: odpady a hospodaření s odpady, ochrana přírody EV 4 Vztah člověka k prostředí: ekologický problém a způsoby řešení VDO 2 Občan, občanská společnost a stát: přijímání odpovědnosti za své postoje a činy

13 OVO 3: poukáže v nejbližším přírodním a společenském prostředí na změny a problémy, navrhne zlepšení životního prostředí obce DV: uvědomuje si odpovědnost lidí za ochranu rostlin a živočichů DV: aktivně se zapojuje při ochraně přírody ve svém okolí DV: chová se v chráněných oblastech podle zásad, které ukládá návštěvní řád DV: aplikuje jednoduché třídění odpadu DV: uvědomuje si živelné pohromy a ekologické katastrofy DV: vnímá důležitost šetření elektrickou energií a pitnou vodou DV: chápe problémy znečištěného ovzduší, nutnosti vhodného chování v případě zvýšené koncentrace zplodin DV: navrhuje opatření prováděná pro zlepšení životního prostředí obce (regionu) ŽP: ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody, chování lidí ve vztahu k přírodě, návrhy na zlepšení ŽP třídění odpadu aktuality (TV zpravodajství katastrofy) šetření energie zničené (znečištěné) ŽP a jeho negativní vliv na zdraví člověka EV 3 Lidské aktivity a problémy ŽP: význam ochrany životního prostředí, změny v krajině (krajina dříve a dnes) EV 4 Vztah člověka k prostředí: možnosti a způsoby ochrany životního prostředí, naše obec a náš životní styl MV 4 Fungování a vliv médií ve společnosti: vliv a role médií v každodenním životě OVO 4: pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů DV: pracuje s encyklopediemi, internetem DV: navštěvuje vhodné výstavy a expozice LIDÉ A ČAS Vyhledávání informací Zkušenosti dětí z výletů (skanzeny, muzea, kroniky, )

14 OVO 6: objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody OVO 8: zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionu ROZMANITOST PŘÍRODY DV: základní projevy života, podmínky života - výživa, dýchání, růst, rozmnožování, vývin (různé druhy organizmů) DV: zná základní společenstva v okolí školy, obce rozpozná vzájemné vztahy mezi organizmy, některé příčiny porušování rovnováhy DV: pozná některé druhy nerostů a hornin DV: důležitost neživé přírody (voda, vzduch) pro život člověka DV: popíše základní projevy života na konkrétních organismech DV: prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy DV: zná základní charakteristické znaky vybraných jehličnatých a listnatých stromů (plody, tvary Základní podmínky života: voda, vzduch, půda, světlo, teplo Společenstva polí, okolí lidských obydlí, vod, lesů Nerosty a horniny: hospodářsky významné horniny a nerosty Voda: výskyt, vlastnosti a formy vody oběh vody v přírodě Vzduch: vlastnosti, složení, proudění význam pro život Živočichové znaky života, životní potřeby a projevy, průběh a způsob života základní skupiny živočichů, zástupci a jejich poznávání stavba těla ptáků, savců (čtyřnohá zvířata) a funkce jednotlivých částí jejich těla základní rozdíly mezi savci, ptáky, plazy, rybami, EV 2 Základní podmínky života: voda, ovzduší (čistota ovzduší), půda zdroj výživy

15 OVO 9: porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organizmech OVO 10: zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat OVO 11: stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných událostí, v modelové situaci prokáže schopnost se účinně chránit listů a šišek, aj.) DV: pozoruje základní podmínky života ve vztahu k podnebí a počasí, zakládá jednoduché pokusy (voda, vzduch, půda, světlo tma) DV: zná konkrétní činnosti člověka v přírodě (těžba nerostů, energetické zdroje elektrárna, průmysl znečištění ovzduší) DV: zná konkrétní rizika v přírodě spojená s ročními obdobími DV: ví, jak se chovat při mimořádných událostech a ví, jaká rizika jsou s nimi spojená DV. bezpečně se pohybuje v budově i mimo budovu v případě rizikových situací obojživelníky, hmyzem význam přírody pro člověka význam chovu domácích zvířat živočichové ve volné přírodě, chov zvířat v zajetí - ZOO potravní závislosti v přírodě rostliny stavba těla, délka života, reprodukce, význam pro přírodu i člověka listnaté a jehličnaté stromy Voda a vzduch: oběh vody v přírodě, proudění vzduchu Den a noc, roční období Význam ovzduší, vodstva, půd, rostlinstva a živočišstva na Zemi Lidská činnost: - poškozující ŽP - prospívající ŽP Mimořádní události způsobené přírodními vlivy a ochrana před nimi: povodeň, lavina, zemětřesení, tornádo, bouřka Opakování a rozvíjení poznatků z předchozích ročníků (diskuze, poznatky,zkušenosti) EV 2 Základní podmínky života: přírodní zdroje a vlivy na prostředí

16 (nouzové východy, označené únikové cesty); aplikuje pravidla bezpečného chování v různých situacích DV: zvládá základní pravidla bezpečného zacházení s ohněm DV: rozezná označení uzávěrů vody a plynu DV: poskytne základní první pomoc (dezinfikuje a ošetří drobná poranění, ošetří opařeniny a popáleniny, zastaví Osobní bezpečí a prevence duševního a fyzického zdraví - vysvětlení významu pojmů: poznávání cizího prostředí, strach, stres, zbabělost, statečnost apod., příklady ze života, - evakuace (obecně), - označení uzávěrů, rozvody plynu, vody, elektřiny, označení východů (ve škole), - bezpečné chování v různých životních situacích a různých prostředích, včetně mimořádných událostí, které ohrožují zdraví jedinců i celých skupin obyvatel, - rizika letních prázdnin, - nález neznámého předmětu, látky, munice; sloupy a stožáry elektrického vedení, spadlé dráty elektrického vedení, transformátory; železniční vagony Požáry a jejich rizika - příčiny vzniku požárů, - požáry v přírodě, lesní požáry, - největší rizika požáru Péče o zdraví a poskytování první pomoci - různý obvazový materiál a

17 krvácení, zafixuje zlomenou končetinu) DV: přivolá pomoc dospělého k záchraně tonoucího technika vzhledem k poraněné části těla, nácvik, - rizika u vody (bazény, vodní plochy, horské potoky, řeky, moře, tobogany), přecenění sil, nebezpečí jezů na řekách, skok do neznámé vody, vodní víry, tonutí (pozn.: lze zařadit i do 3. ročníku ve vazbě na plavecké kurzy), záchrana tonoucího, pohyb na zamrzlých přírodních vodních plochách, - co se se mnou může dít v nebezpečných situacích OVO 12: založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu DV: zakládá pokusy, ověřuje si teoretické poznatky Pokusy a pozorování změny skupenství vody karamelizace cukru vzorky hornin a nerostů podmínky života rostlin, vážení a měření fyzikálních veličin (délka, hmotnost, čas, teplota) OSV 1 Rozvoj schopností poznávání: cvičení pro řešení problému ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ OVO 13: využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí DV: zná základní stavbu lidského těla, srovnává s ostatními živočichy (savci, Lidské tělo x živočichové: - stavba těla - smyslové vnímání

18 jednotlivých orgánových soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života OVO 14: rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození OVO 15: účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem na oprávněné nároky jiných osob; uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou ryby, plazi, ptáci) DV: ví, co je zdravý způsob života (životospráva, denní režim, odpočinek, pitný režim, nemoc - úraz, předcházení úrazům) DV: vnímá reklamní vlivy na zdravý životní styl DV: uvědomuje si etapy života po narození: Novorozenec, kojenec, batole, předškolák, školák, dospělost, DV: sestavuje svůj denní režim s účelným a efektivním využíváním času s ohledem na oprávněné nároky rodiny a školy - způsob obživy - základní funkce a projevy, životní potřeby člověka Péče o zdraví, zdravý životní styl, denní režim, správná výživa, výběr a způsoby uchování potravin, vhodná skladba stravy, pitný režim, prevence nemocí a úrazů MV 1 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení: kritický přístup k reklamnímu sdělení Lidské tělo, vývoj lidského těla OSV 6 Poznávání lidí: odlišnosti různých věkových skupin Denní režim - učení a volný čas OVO 16: uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události, vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a DV: popíše výbavu cyklisty a jízdního kola k bezpečné jízdě DV: zná způsob a pravidla bezpečné jízdy na jízdním kole DV: (při vhodných podmínkách školy) prokáže bezpečný pohyb na kole (na CYKLISTA I. Výbava jízdního kola a cyklisty Povinná a doporučená výbava jízdního kola a cyklisty (přilba, její funkce a použití; reflexní doplňky a OSV 7 Mezilidské vztahy: podpora a pomoc

19 vyvodí závěry pro své chování jako chodec a cyklista silnici, na stezkách i v terénu), chová se ohleduplně k ostatním účastníkům silničního provozu; bezpečně překoná s kolem silnici a zvládá základní manévry cyklisty DV: vybere bezpečné místo pro pohyb na kole DV: jako cyklista správně používá reflexní i ostatní doplňky a výbavu kola DV: rozeznává vybrané značky DV: naplánuje jednoduchý cyklistický výlet, včetně cesty dopravními prostředky; posoudí rizika cesty DV: v modelových situacích prokáže znalost chování v krizové situaci DV: zná bezpečné chování v silničním provozu, snaží se předcházet rizikovým situacím v dopravě a v dopravních prostředcích ostatní doplňky pro bezpečnou jízdu) Odpovědnost cyklisty a vztahy mezi účastníky silničního provozu II. Způsob jízdy na jízdním kole Technika jízdy; přeprava zavazadel III. Bezpečná cesta Místa pro jízdu na kole (stezky pro cyklisty, obytná zóna) IV. Cyklista na silnici Problematika silnice z pohledu cyklisty a značení (základní pravidla bezpečné jízdy na silnici, jízda za snížené viditelnosti a zhoršených podmínek) Znamení, zastavování, odbočování, předjíždění a objíždění Vedení kola, vyjíždění do silnice Přecházení s kolem bez přechodu a po přechodu Kde si hrát (vhodná a nevhodná místa ke hře) Značky V. Cyklista na křižovatce Druhy křižovatek a

20 OVO 17: předvede v modelových situacích jednoduché způsoby odmítání návykových látek DV: rozpozná běžná léčiva od lentilek DV: uvědomuje si, že lék může být pomocník i nepřítel DV: zahraje různé situace, ve kterých je kladen důraz na kruhový objezd (zásady přednosti v jízdě, odbočování) Vztahy mezi účastníky silničního provozu VI. Rodinný cyklistický výlet Plánování trasy a výbava na cestu Cyklista v dopravních prostředcích Způsob jízdy ve skupině (zásady ohleduplnosti k ostatním účastníkům silničního provozu) VII. V ohrožení Zásady správného chování v krizové situaci (možnosti krizových situací, jejich řešení, důležitá spojení) Prolínající téma - cesta do školy - Poslouchej, dívej se, přemýšlej (souvislosti konkrétních situací, posouzení situace, včasné vyvození bezpečného chování, nalezení správného řešení Návykové látky a zdraví: tabák, alkohol, drogy, počítače, hrací automaty, OSV 10 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti: dovednosti při řešení problémů, rozhodování z hlediska různých typů problémů

21 OVO 18: uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou OVO 19: rozpozná život ohrožující zranění, ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc odmítání návykových látek DV: uvědomuje si rizika návykových látek DV: rozlišuje a posuzuje brutalitu a jiné formy násilí (televize-realita) DV: zná rozdíl mezi nemocí a úrazem, v rámci svých možností jim umí předcházet, poskytnutí základního ošetření DV: umí přivolat pomoc v případě ohrožení fyzického a duševního zdraví, zná správný způsob volání na tísňovou linku Osobní bezpečí bezpečné chování v rizikovém prostředí, vhodná a nevhodná místa pro hru Krizové situace šikana, týrání, sexuální a jiné zneužívání Média brutalita a jiné formy násilí Nemoc (otužování, správná výživa, pitný režim,) Úraz ( poranění řezná, tržná rána a jejich ošetření), první pomoc při drobných poraněních Služby odborné pomoci, čísla tísňového volání První pomoc VDO 2 Občan, občanská společnost a stát: přijímat odpovědnost za své postoje a činy, právo říci Ne MV 2 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality: různé typy sdělení, rozdíl mezi faktickým a fiktivním obsahem EV 4 Vztah člověka k prostředí: prostředí a zdraví, způsoby ochrany zdraví OVO 20: uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku DV: ví, jak se chovat k opačnému pohlaví v kolektivu třídy a v zájmových skupinách Partnerství, manželství, rodičovství, základy sexuální výchovy- rodina, partnerské vztahy, etická stránka vztahů, etická stránka sexuality, pozitivní mezilidské vztahy OSV 7 Mezilidské vztahy: péče o dobré vztahy, lidská práva

22 DV: uvědomuje si proces dospívání DV: uvědomuje si hrozbu sexuálního zneužívání DV: pohlavní choroby x stálé partnerství Hygiena, tělesné změny, menstruace, těhotenství, porod Znásilnění, sexuální zneužívání Neúplná rodina, náhradní rodičovství Přenos a prevence AIDS

23 Na konci 2. období základního vzdělávání žák: Vyučovací předmět: Přírodověda Období ročník: 2. období 5. ročník Očekávané výstupy předmětu LIDÉ KOLEM NÁS 1. rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí a odůvodní své názory, připustí svůj omyl a dohodne se na společném postupu a řešení 2. rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už tolerovat nemohou a která porušují základní lidská práva nebo demokratické principy 3. poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na změny a některé problémy a navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce (města) LIDÉ A ČAS 4. pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů 5. srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti ROZMANITOST PŘÍRODY 6. objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka 7. vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením času a střídáním ročních období 8. zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí 9. porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organizmech, prakticky třídí organizmy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy 10. zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat 11. stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných událostí, v modelové situaci prokáže schopnost se účinně chránit 12. založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu

24 ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 13. využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života 14. rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození 15. plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb 16. uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události, vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí závěry pro své chování jako chodec a cyklista 17. předvede v modelových situacích osvojené jednoduché způsoby odmítání návykových látek 18. uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou 19. rozpozná život ohrožující zranění, ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc 20. uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku Tématické okruhy Přírodovědy ve 5. ročníku: 1. Člověk a neživá příroda nerosty a horniny, půda 2. Člověk a vesmír Slunce, souhvězdí, planety, Země 3. Člověk a živá příroda počasí, podnebné pásy, botanické a zoologické zahrady, třídění živých organizmů 4. Člověk základní ústrojí lidského těla: trávící, dýchací, oběhové, vylučovací, jejich funkce v závislosti na nezbytných podmínkách života, péče o zdraví (prevence), první pomoc při úrazech 5. Člověk a lidské výtvory průmysl, jednoduché stroje 6. Ekologie (nejde o ekologii jako vědu), chráněná území, chráněné rostliny a živočichové, obecné zásady ochrany přírody a životního prostředí člověka, šetření surovin (výroby papíru, skla, železa apod.) 7. Měření a vážení délka, hmotnost, čas, teplota, síla Cílové zaměření předmětu ve 5. ročníku ZV Vzdělávání v předmětu Přírodověda ve 5. ročníku směřuje k: utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové spolupráci rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, k pojmenování pozorovaných skutečností a k jejich zachycení ve vlastních projevech a názorech utváření ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorům a k hledání možností aktivního uplatnění při jejich ochraně přirozenému vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí objevování a poznávání všeho, co jej zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu mohl uspět poznávání podstaty zdraví i příčin nemocí, k upevňování preventivního chování

25 Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma OVO 2: rozpozná ve svém okolí jednání a chování (ve vztahu k přírodě), která se tolerovat nemohou a která porušují základní lidská práva nebo demokratické principy OVO 3: poukáže v nejbližším přírodním a společenském prostředí na změny a problémy, navrhne zlepšení životního prostředí obce DV: posuzuje a hodnotí chování lidí ve vztahu k přírodě DV: uvědomuje si odpovědnost lidí za ochranu rostlin a živočichů DV: aktivně se zapojuje při ochraně přírody ve svém okolí DV: sleduje opatření prováděná pro zlepšení životního prostředí obce (regionu) DV: důležitost šetření elektrickou energií a pitnou vodou DV: uvědomuje si důležitost třídění odpadu (informační zdroje) LIDÉ KOLEM NÁS Ochrana přírody a ŽP (ochrana ovzduší, vod a půdy, odstraňování odpadků-řízené a černé skládky) Ochrana rostlin a živočichů Den Země Výsadba, kontejnery Šetření druhotných surovin (sběry aktivní zapojení), energie EV 3 Lidské aktivity a problémy životního prostředí: odpady a hospodaření s odpady, ochrana přírody EV 4 Vztah člověka k prostředí: ekologický problém a způsoby řešení VDO 2 Občan, občanská společnost a stát: přijímání odpovědnosti za své postoje a činy EV 3 Lidské aktivity a problémy ŽP: význam ochrany životního prostředí, změny v krajině (krajina dříve a dnes) EV 4 Vztah člověka k prostředí: možnosti a způsoby ochrany životního prostředí, naše obec a náš životní styl

26 OVO 5: srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti DV: zná základní údaje o původu a vývoji člověka DV: chápe příčinu sestrojení jednoduchých strojů, umí vysvětlit jejich podstatu DV: umí vysvětlit pojem síla, měří ji a zná její jednotku LIDÉ A ČAS Člověk - původ člověka - vývoj člověka (věda o člověku antropologie, dorozumívání, rozvoj řeči, vzpřímená chůze) Jednoduché stroje a zařízení - nakloněná rovina - kladka - páka - kolo Síla (siloměr), 1N OVO 4: pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů DV: navštěvuje vhodné výstavy a expozice Zkušenosti dětí z výletů (skanzeny, muzea, kroniky, ) OSV 8 Komunikace: specifické komunikační dovednosti (monolog),dialog OVO 6: objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, podmínky života ROZMANITOST PŘÍRODY DV: umí vysvětlit význam Slunce pro život na Zemi DV: zná složení vzduchu DV: umí vysvětlit koloběh vody v přírodě, voda mořská a sladkovodní DV: rozlišuje půdy podle různých kritérií Podmínky života na Zemi - sluneční záření (zdroj světla a tepla) - vzduch (ozonová vrstva, smog ) - voda (vodní plochy - oceány, moře, jezera, řeky, potoky) - půda (vznik, složení, význam, druhy půd, humus) EV 2 Základní podmínky života: voda, ovzduší (čistota ovzduší), půda zdroj výživy

27 OVO 7: vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti vesmíru rozdělení času a střídání ročních období OVO 8: zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionu DV: zná podnebné pásy a rozdíly života v těchto oblastech DV: dokáže uvést příklady organismů žijících v jednotlivých pásech DV: umí vypozorovat odlišnost potřeby životních podmínek rostlin i zvířat (podmínky přírodní, umělé) DV: pracuje s pojmy hvězda, souhvězdí, planeta, měsíc DV: vyjmenuje planety sluneční soustavy DV: vnímá planetu Zemi jako součást vesmíru DV: uvědomuje si nutnost vesmírného bádání DV: zná základní charakteristické znaky vybraných rostlin DV: třídí rostliny podle výrazných znaků, určí některé Rozmanitost životních podmínek na Zemi - pásmo polární, mírné, subtropické, tropické (pouště, savany, pralesy, polární oblasti, tundra, tajga, stepi, tropické a subtropické ovoce) Rozmanitost životních podmínek u nás - srovnání hor a nížin (teplota, srážky, úrodnost půdy, rostliny, živočichové ) Zoologické a botanické zahrady Slunce Souhvězdí, galaxie Planety sluneční soustavy Pohyby Země střídání dne a noci, ročních období Fáze měsíce Lety do vesmíru, přínos pro civilizaci Zástupce rostlin Rozmanitost rostlin podle stavby těla (byliny-lodyha, EV 1 Ekosystémy: les (les v našem prostředí), tropický deštný les (porovnání, globální význam pro nás) OSV 9 Kooperace a kompetice: rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání soutěže

28 OVO 9: porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organizmech zástupce DV: osvojuje si základní znaky organizmů, podle kterých je dokáže bezpečně roztřídit do skupin DV: prakticky třídí organizmy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy stvol, stéblo, dřeviny-keře a stromy), třídění rostlin (nižší a vyšší) a jména rostlin (jméno rodové a druhové) Třídění živých organizmů (bakterie, houby, rostliny, živočichové) Živočichové a jejich rozmanitost, jména živočichů (rodové a druhové) - bezobratlí - obratlovci (ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci) OSV 1 Rozvoj schopnosti poznávání: cvičení dovednosti zapamatování OVO 10: zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat DV: rozlišuje horniny a nerosty patřící do skupin nerudných a rudných surovin, zná jejich využití DV: chápe rozdíl mezi obnovitelnými a neobnovitelnými zdroji surovin, uvědomuje si nutnost šetření energií i ochranu přírody DV: umí vysvětlit význam energie pro život, uvědomuje si nutnost šetření energii Nerudné suroviny Rudy: - železné rudy - drahé kovy Energetické suroviny uhlí, ropa, zemní plyn Neobnovitelné a obnovitelné přírodní zdroje Elektrická energie (elektrárny tepelné, jaderné, větrné, sluneční,vodní) Elektrické přístroje EV 2 Základní podmínky života: přírodní zdroje a vlivy na prostředí

29 OVO 11: stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných událostí, v modelové situaci prokáže schopnost se účinně chránit DV: zná konkrétní rizika v přírodě spojená s ročními obdobími DV: ví, jak se chovat při mimořádných událostech a ví, jaká rizika jsou s nimi spojená DV: rozlišuje příčiny úrazů, případně příznaky běžných nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence, případně léčby DV: v modelové situaci uplatní správný postup při zásahu jiného člověka elektrickým proudem DV: ošetři úrazy různého charakteru DV: charakterizuje základní složky, funkce a činnosti integrovaného záchranného systému DV: rozlišuje situace, kdy lze a kdy nelze uhasit požár DV: pozná zneužívající osobu (blízkou, ale i neznámou), rozezná rizikové situace, riziková místa i rizikové osoby a řekne NE na nevhodné návrhy, má základní právní povědomí, umí přivolat pomoc Mimořádní události způsobené přírodními vlivy a ochrana před nimi: povodeň, lavina, zemětřesení, tornádo, silná bouřka Opakování učiva z předchozích ročníků (diskuze, poznatky, zkušenosti) Integrovaný záchranný systém (složky, význam ve vztahu k řešení mimořádných událostí (obecně)) Požáry a jejich rizika - příčiny a prevence vzniku požárů - způsoby chování při požárech (modelové situace), varovný signál, zkouška sirén, možnosti hašení požáru, - hasicí přístroje (obecně), - ochrana a evakuace při požáru, nácvik evakuace, - evakuační plán význam, nákres evakuačního plánu (doma), požární hlásiče, - úniková cesta, druhy únikových cest, význam značek označujících únikové cesty Péče o zdraví a poskytování

30 první pomoci - resuscitace (praktická ukázka, nácvik), - přivolání pomoci, nahlášení události (praktický nácvik), - prevence rizik letních a zimních sportů (cyklistika, bruslení, výškové sporty, vodní sporty, horská turistika, lyžování, snowboarding aj. výstroj a výzbroj), - rizika otrav, jejich příčiny a příznaky (léky, houby, jedovaté rostliny, zkažené potraviny, plyn, alkohol, cigarety, drogy, čisticí prostředky, chemické látky, neznámé a nebezpečné látky ve sklepích, na skládkách odpadu), - rizika v souvislosti s provozem elektrických a plynových spotřebičů Podpora a ochrana fyzického a duševního zdraví, prevence psychického onemocnění a násilí namířenému proti sobě samému - vysvětlení pojmů: skutečné hodnoty, citová a mravní zralost, pomoc, neštěstí, přátelství, trápení, lhostejnost, diskriminace, šikana (obecně),

31 OVO 12: založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu DV: zakládá jednoduché pokusy, ověřuje si získané vědomosti a domněnky kyberšikana (obecně), násilí psychické a fyzické (obecně), linka bezpečí, dobrý příklad, ochrana slabších, dobrý skutek, síla odpouštění, ochrana identity, sebepoškozování, sebevraždy, ohrožení a poruchy duševního vývinu v dětství a dospívání, psychické újmy virtuálního světa, - rizika a možné dopady nevhodné dotyky, obtěžování, fotografování, - základy zvládání stresových stavů, - nebezpečí internetu, nebezpečí komunikace prostřednictvím elektronických médií Pokusy a pozorování magnetická síla gravitační síla složení půdy, kvalita vody klíčení a pohyb rostlin pozorování orgánových soustav lidského těla EV 2 Základní podmínky života: přírodní zdroje a vlivy na prostředí

32 OVO 13: využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života OVO 14: rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ DV: vysvětlí, jak se lidé od sebe odlišují svým vzhledem DV: zná základní stavbu lidského těla, srovnává s ostatními živočichy (savci, ryby, plazi, ptáci) DV: na základě poznání jednotlivých soustav, umí přibližně na sobě ukázat místa, kde se nacházejí jednotlivé orgány DV: umí vysvětlit funkce jednotlivých soustav DV: umí vyjmenovat jednotlivá vývojová stádia člověka, dokáže do nich zařadit podle věku cizí osoby Člověk - postavení člověka mezi organizmy - odlišnosti lidí (věk, pohlaví, rasa) Lidské tělo - kostra a svalová soustava - dýchací a oběhová soustava - vylučovací soustava - trávicí soustava - kožní soustava - smyslová soustava - nervová soustava - rozmnožovací soustava Vývoj jedince - početí, těhotenství - období dětství - puberta a dospívání - dospělost - stáří MkV 3 Etnický původ: rovnocennost všech etnických skupin a kultur; různé způsoby života. MV 1 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení: kritický přístup k reklamnímu sdělení OSV 2 Sebepoznání a sebepojetí: já jako zdroj informací o sobě, moje tělo OSV 6 Poznávání lidí: odlišnosti různých věkových skupin OVO 15: účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb OVO 16: uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích DV: ví, co je zdravý způsob života (životospráva, denní režim, odpočinek, pitný režim, nemoc - úraz, předcházení úrazům) DV: bezpečně ovládá pravidla chodce i cyklisty DV: rozeznává další dopravní značky Péče o zdraví životospráva (spánek, pohyb, odpočinek, otužování,...), úrazy, nemoci I. Na chodníku Shrnutí pravidel bezpečného a ohleduplného chování na chodníku OSV 3 Seberegulace a sebeorganizace: organizace vlastního času OSV 7 Mezilidské vztahy: podpora a pomoc MV 4 Vnímání autora mediálních sdělení:

5.4.1 Prvouka povinný předmět

5.4.1 Prvouka povinný předmět 5.4.1 Prvouka povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 2 2 2 3 3 0 0 0 0 Předmět prvouka se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti,

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín. Příloha č.

TVOŘIVÁ ŠKOLA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín. Příloha č. TVOŘIVÁ ŠKOLA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín Příloha č. 4 Změny učiva a očekávaných výstupů od 1. 9. 2013 Cizí jazyk, Člověk a jeho

Více

5.5.3. Vzdělávací obsah předmětu přírodověda

5.5.3. Vzdělávací obsah předmětu přírodověda 5.5.3. Vzdělávací obsah předmětu přírodověda Předmět: Přírodověda Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Zpracoval: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Mgr.Eva Hnízdová Vyučuje: PŘ 4/1 Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy 4.r.

Více

.5. Př írodověda 5.5.1. charakteristika vyučovacího předmětu 5.5.2. začlenění průřezových témat 5.5.3. zaměření na klíčové kompetence

.5. Př írodověda 5.5.1. charakteristika vyučovacího předmětu 5.5.2. začlenění průřezových témat 5.5.3. zaměření na klíčové kompetence 5.5. Přírodověda obsah stránka 5.5.1. charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.5.2. začlenění průřezových témat 2 5.5.3. zaměření na klíčové kompetence 2 5.5.4. formy a metody práce 3 5.5.5. způsoby, formy

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA. 5. ročník 1+1disponibilní hodina týdně

Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA. 5. ročník 1+1disponibilní hodina týdně Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Přírodověda 4. ročník 2

Více

Přírodověda 4. ročník

Přírodověda 4. ročník Přírodověda 4. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi

Více

5.7. P rvouka 5.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.7.2. Začlenění průřezových témat 5.7.3. Zaměření na klíčové kompetence

5.7. P rvouka 5.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.7.2. Začlenění průřezových témat 5.7.3. Zaměření na klíčové kompetence 5.7. Prvouka obsah stránka 5.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.7.2. Začlenění průřezových témat 2 5.7.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.7.4. Formy a metody práce 3 5.7.5. Způsoby, formy

Více

Přírodověda 4.ročník 2015/2016

Přírodověda 4.ročník 2015/2016 Tematický plán ZŠ Tichá Přírodověda 4.ročník 2015/2016 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 3.ročníku Soužití mezi lidmi modelové situace, pravidla třídy, principy demokracie Vlastnictví

Více

Začlenění problematiky v současných RVP ZV

Začlenění problematiky v současných RVP ZV Příloha č. 4 Začlenění problematiky v současných RVP ZV INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 1. stupeň Základy práce s počítačem 1. a 2. období respektuje pravidla bezpečné práce s hardware a software

Více

Předmět: Člověk a jeho svět

Předmět: Člověk a jeho svět 5.4 Oblast: Předmět: 5.4.1 Obor: Charakteristika předmětu 1. stupeň Vzdělávací oblast je jedinou vzdělávací oblastí RVP, která se vyučuje pouze na 1. stupni Obsah učiva je rozdělen do pěti tematických

Více

NÁŠ SVĚT. 3. Lidé a čas orientace v čase i ve vzdálenější minulosti

NÁŠ SVĚT. 3. Lidé a čas orientace v čase i ve vzdálenější minulosti NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Klasifikace předmětů

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 3 Přírodopis Časová dotace 6. ročník 2 hodiny 7. ročník 2 hodiny 9. ročník 2 hodiny Celková dotace na 2. stupni je 6 hodin. Charakteristika: Obsah předmětu navazuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Náš svět 1. období 3. ročník Danielovská, V., Kvasničková, D.: Prvouka pro 3. ročník ZŠ Očekávané výstupy předmětu Na konci 1. období základního vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. D. Kvasničková a kol.: Ekologický přírodopis pro 7. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, 1. a 2.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. D. Kvasničková a kol.: Ekologický přírodopis pro 7. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, 1. a 2. Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Přírodopis 3. období 7. ročník D. Kvasničková a kol.: Ekologický přírodopis pro 7. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, 1. a 2. část Očekávané

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ (6. 9. ročník)

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ (6. 9. ročník) VÝCHOVA KE ZDRAVÍ (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu Předmět VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, v návaznosti na Přírodovědu ve 4. a 5. ročníku, rozvíjí a prohlubuje daná témata o specifické poznatky a dovednosti,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Náš svět 1. období 1. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 1. období základního vzdělávání žák: MÍSTO, KDE ŽIJEME 1. vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Škola pro život

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Škola pro život Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad IČ: 71004033 Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Škola pro život Č.j.:

Více

PŘÍRODOPIS. 6. 9. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

PŘÍRODOPIS. 6. 9. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu PŘÍRODOPIS 6. 9. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., a 9., ročníku po 2 vyučovacích hodinách týdně.

Více

Člověk a příroda přírodopis volitelný předmět

Člověk a příroda přírodopis volitelný předmět Vyučovací předmět : Období ročník : Člověk a příroda přírodopis volitelný předmět 3. období 8. ročník Učební texty : Danuše Kvasničková - Základy ekologie pro základní a střední školy, nakl. Fortuna, 1997

Více

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013 5.6.3 Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOPIS I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Přírodopis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a příroda a je v některých ročnících částečně

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

5.6. Učební osnovy Přírodověda

5.6. Učební osnovy Přírodověda 5.6. Učební osnovy Přírodověda 5.4 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 5.4.1 Vzdělávací obor Člověk a jeho svět 5.4.1.2 NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: PŘÍRODOVĚDA 5.4.1.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. Časová dotace: 3 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné preventivní návyky a využitím elementárních

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA - 5.6.3 PŘÍRODOPIS - Přírodopis - 7. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA - 5.6.3 PŘÍRODOPIS - Přírodopis - 7. ročník OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA RVP ZV Obsah 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.3 PŘÍRODOPIS Přírodopis 7. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo P9101 rozliší základní projevy

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 3. Očekávané výstupy RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Přírodopis 3. období 9. ročník Danuše Kvasničková, Ekologický přírodopis pro 9. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, nakl. Fortuna Praha 1998

Více

orientuje se v přehledu vývoje organismů a rozliší základní projevy a podmínky života

orientuje se v přehledu vývoje organismů a rozliší základní projevy a podmínky života Přírodopis ZŠ Heřmánek vnímá ztrátu zájmu o přírodopis na úkor pragmatického rozhodování o budoucí profesi. Náš názor je, že přírodopis je nedílnou součástí všeobecného vzdělání, především protože vytváří

Více

Přírodověda. zná zásady poskytnutí první pomoci. zná zásady bezpečného pohybu a pobytu v přírodě. problémy konzumní společnosti

Přírodověda. zná zásady poskytnutí první pomoci. zná zásady bezpečného pohybu a pobytu v přírodě. problémy konzumní společnosti 1 Přírodověda Přírodověda Učivo ŠVP výstupy Lidské tělo péče o zdraví zná zásady bezpečného pohybu a pobytu v přírodě zná zásady poskytnutí první pomoci První pomoc zná zásady bezpečného pohybu a pobytu

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný M: Škola, cesta do školy Žák: - popíše cestu do školy, orientuje se ve škole - organizace dne ve škole - jednání s dospělými (ředitel, učitelé, vychovatelé) - bezpečná

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 2 Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 2 Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět 2 Vzdělávací obor: Člověk a svět 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence k učení vyhledává a třídí informace samostatně pozoruje

Více

5. 9 Vzdělávací oblast Člověk a svět práce

5. 9 Vzdělávací oblast Člověk a svět práce 5. 9 Vzdělávací oblast Člověk a svět práce 5. 9. 1 Charakteristika vzdělávací oblasti Člověk a svět práce - Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast je zařazena na obou stupních ZŠ. Vědomosti

Více

5.6.2 Chemie. individuální práce skupinová práce problémová výuka

5.6.2 Chemie. individuální práce skupinová práce problémová výuka 5.6.2 Chemie 5.6.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Chemie náleží dle RVP ZV do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího

Více

Cílem výuky je osvojit si tematiku dopravní výchovy v rozsahu přiměřeném věku, zkušenostem a schopnostem žáků.

Cílem výuky je osvojit si tematiku dopravní výchovy v rozsahu přiměřeném věku, zkušenostem a schopnostem žáků. Příloha č. 3 3.9 Zařazení tematiky Dopravní výchovy do výuky Cílem výuky je osvojit si tematiku dopravní výchovy v rozsahu přiměřeném věku, zkušenostem a schopnostem žáků. Tematika se zařazuje v rámci

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Místo, kde žijeme vyznačí v jednoduchém plánu místo

Více

Člověk a příroda přírodopis volitelný předmět

Člověk a příroda přírodopis volitelný předmět Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Člověk a příroda přírodopis volitelný předmět 3. období 9. ročník Jan Stoklasa a kol. : Organismy, prostředí, člověk /učebnice přírodopisu pro 9. roč.

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Ročník: 5. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Ročník: 5. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a

Více

Člověk a jeho svět - Prvouka - 3. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy) PŘEDMĚTOVÉ KOMPETENCE OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO

Člověk a jeho svět - Prvouka - 3. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy) PŘEDMĚTOVÉ KOMPETENCE OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO místním propojování zeměpisných a kulturních informací. projevech. situacích. Utváření ohleduplného vztahu ke kulturním výtvorům a k hledání možností aktivního uplatnění při jejich ochraně Poznávání podstaty

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 2. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 2. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Místo, kde žijeme vyznačí v jednoduchém plánu místo

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / P

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / P Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / P I. název vzdělávacího oboru: PŘÍRODOPIS (P) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vzdělávací

Více

Předmět:: Člověk a jeho svět

Předmět:: Člověk a jeho svět Člověk a jeho zdraví 42. uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika předmětu V předmětech Pracovní činnosti a Praktické činnosti je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období ročník: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 3. období 9. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 1. respektuje přijatá

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní a mateřská škola Tršice, okres Olomouc, příspěvková organizace Adresa školy: Tršice 183, 783 57 Tršice Ředitelka školy:

Více

Tematický plán učiva

Tematický plán učiva Tematický plán učiva Předmět Člověk a jeho svět Školní rok 2013/14 Třída-ročník 1. Vyučující Mgr. Andrea Mojžíšová Měsíc Učivo PT Výstupy Využití školní zahrady IX. Škola učitel, žák, třída, skupina, 1,3,6,7,10,11,14,24

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis. 4.6.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis. 4.6.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis 4.6.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu Přírodopis

Více

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Školní vzdělávací program Platný od 1.9.2013 Je vydán na základě zákona č.561/2004

Více

Země živá planeta Vznik Země. Vývoj Země. Organické a anorganické látky. Atmosféra Člověk mění složení atmosféry. Člověk mění podnebí planety

Země živá planeta Vznik Země. Vývoj Země. Organické a anorganické látky. Atmosféra Člověk mění složení atmosféry. Člověk mění podnebí planety Vyučovací předmět Přídopis Týdenní hodinová dotace 2 hodiny Ročník Prima Roční hodinová dotace 72 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Žák porozumí rozdělení nebeských těles ve vesmíru

Více

Vlastivěda 4. ročník Vzdělávací obsah

Vlastivěda 4. ročník Vzdělávací obsah Vlastivěda 4. ročník Časový Září Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Místo, kde žijeme Škola a život ve škole Naše škola Orientace ve školní budově, okolí školy Chování a

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Prvouka - 1. ročník MÍSTO, KDE ŽIJEME Škola Vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí - prostředí školy, činnosti ve škole,

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS Mgr. Zdeněk Kettner

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS Mgr. Zdeněk Kettner CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS Mgr. Zdeněk Kettner Vzdělávací obsah směřuje směřujeme k: - získávání a rozvíjení orientace v geografickém prostředí,

Více

Předmět:: Člověk a jeho svět

Předmět:: Člověk a jeho svět Člověk a jeho zdraví 42. uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA

Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Přírodověda 4. ročník 2

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME Prvouka - 1. ročník MÍSTO, KDE ŽIJEME Vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí Škola - prostředí školy, činnosti ve škole,

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu prvouka 2.období Prvouka ve 4.a 5.ročníku má časovou dotaci 3 hodiny týdně. Výuka je rozdělena do pěti oblastí : 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas

Více

Průřezová témata. Přesahy a vazby, mezipředmětové vztahy. Školní výstupy. Očekávané výstupy. Žák: Žák:

Průřezová témata. Přesahy a vazby, mezipředmětové vztahy. Školní výstupy. Očekávané výstupy. Žák: Žák: objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka objevuje propojenost prvků živé a neživé přírody

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Zeměpis Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Zeměpis Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu. zná státní symboly a chápe jejich význam

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu. zná státní symboly a chápe jejich význam VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA PRVOUKA 3. RNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Krajina kolem nás žák určí světové strany

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Anglický jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA ( OSV )

1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA ( OSV ) Začlenění průřezových témat Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a svým formativním charakterem vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Průřezová témata budou realizována třemi základními

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT - 5.4.1 ČLOVĚK A JEHO SVĚT Prvouka 1. období - 2.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT - 5.4.1 ČLOVĚK A JEHO SVĚT Prvouka 1. období - 2. RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo MÍSTO, KDE ŽIJEME ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší

Více

Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova

Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Charakteristika předmětu V předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti oboru umění a kultura. V počáteční

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA Mgr. Vovčičková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA Mgr. Vovčičková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA Mgr. Vovčičková Vyučovací předmět Přírodověda je součástí vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět na 1. stupni

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět PŘÍRODOVĚDA 2. OBDOBÍ

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět PŘÍRODOVĚDA 2. OBDOBÍ Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět PŘÍRODOVĚDA 2. OBDOBÍ Očekávané výstupy Učivo ročník Průřezová témata Je si vědom nutnosti kázně a dodržování pokynů v případě obecného ohrožení

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň:

Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahově, časově, organizačně: - vyučuje se ve 4.a

Více

Environmentální výchova základní podmínky života, ekosystémy, lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí

Environmentální výchova základní podmínky života, ekosystémy, lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí Předmět: PŘÍRODOPIS Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika předmětu Časové a organizační vymezení předmětu Průřezová témata Metody a formy práce Předmět vede žáky k seznámení s živou i neživou

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a svět práce / ČP

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a svět práce / ČP I. název vzdělávacího oboru: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE (ČP) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: I. stupeň základního vzdělávání: Časová dotace vzdělávacího oboru Člověk a svět práce je na

Více

Poznáváme svět přírody

Poznáváme svět přírody Mateřská škola Hodonín, Družstevní čtvrť 3149, příspěvková organizace Družstevní čtvrť 3149 695 03 Hodonín IČO 65766628 e-mail: mshod.druzstevni@centrum.cz webové stránky: www.mspestrokvitek.cz Poznáváme

Více

I. Sekaniny1804 Přírodopis

I. Sekaniny1804 Přírodopis Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Přírodopis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vzdělávání v předmětu Přírodopis směřuje

Více

Všemi smysly, rozumem a srdcem

Všemi smysly, rozumem a srdcem Základní škola sv. Augustina ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINY ADEODATUS Všemi smysly, rozumem a srdcem Motto: Povinnost učit je důsledek lásky k lidem; povinnost učit se je důsledkem lásky

Více

Minimální preventivní program ( ZŠ Ch. Masarykové, Velká Chuchle)

Minimální preventivní program ( ZŠ Ch. Masarykové, Velká Chuchle) Minimální preventivní program ( ZŠ Ch. Masarykové, Velká Chuchle) Školní rok 2014-2015 Hlavní cíle: - prosazování zdravého životního stylu dětí a potažmo jejich rodin - rozvíjení protidrogových postojů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Náš svět Charakteristika předmětu V předmětu Náš svět je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v pěti tematických

Více

DODATEK č. 2. k ŠVP ZV Do života s jedničkou, 1.9.2012. Škola: Základní škola Litoměřice, Na Valech 53

DODATEK č. 2. k ŠVP ZV Do života s jedničkou, 1.9.2012. Škola: Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 DODATEK č. 2 k ŠVP ZV Do života s jedničkou, 1.9.2012 Škola: Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 Dokument byl projednán na pedagogické radě dne 10.04.2014 Dokument byl schválen školskou radou dne 2.6.2014

Více

Náš svět 2. ročník průřezová témata

Náš svět 2. ročník průřezová témata Náš svět 2. ročník průřezová témata Průřezové téma: Environmentální výchova (EV) EV v dílčích tématech oboru : -EV 2/1 dílčí téma : Změny v přírodě na podzim Očekávané výstupy :Žák sleduje a dokáže popsat

Více

Vztahy mezi lidmi a formy soužití Změny v životě člověka a jejich

Vztahy mezi lidmi a formy soužití Změny v životě člověka a jejich 5.8 Člověk a zdraví Charakteristika vzdělávací oblasti Zdraví je základním předpokladem pro aktivní a spokojený život a pro optimální pracovní výkonnost. Proto se stává poznávání a praktické ovlivňování

Více

5. 17 Člověk, podpora a ochrana zdraví

5. 17 Člověk, podpora a ochrana zdraví Charakteristika integrovaného předmětu 5. 17 Člověk, podpora a ochrana zdraví Vyučovací předmět Člověk, podpora a ochrana zdraví je integrovaným předmětem, který je určený pro tercii. Propojuje v sobě

Více

5.6. Vlastivěda 1 / 11

5.6. Vlastivěda 1 / 11 5.6. Vlastivěda obsah stránka 5.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.6.2. Začlenění průřezových témat 2 5.6.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.6.4. Formy a metody práce 3 5.6.5. Způsoby, formy

Více

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: vyučuje se ve 4. ročníku 1 hodinu týdně a v 5. ročníku 2 hodiny týdně přírodověda je součástí vzdělávacího oboru

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola: Základní

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Vlastivěda Ročník: 4.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Vlastivěda Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Vlastivěda Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu

Více

Přírodověda - 4. ročník

Přírodověda - 4. ročník Přírodověda - 4. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy zjišťuje propojenost prvků přírody nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka prakticky třídí organismy do skupin s využitím

Více

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE Učebnice Chemie pro ročník základní školy dle Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání (schválená verze se změnami k 1.9.2005) POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE určí společné a rozdílné

Více

5.4.2 Přírodověda. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:

5.4.2 Přírodověda. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: 5.4.2 Přírodověda Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět Přírodověda ve 2. vzdělávacím období navazuje na učivo prvouky, toto učivo dále prohlubuje a rozšiřuje.

Více

Další cizí jazyk německý jazyk ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu od školního

Další cizí jazyk německý jazyk ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu od školního Další cizí jazyk německý jazyk ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací předmět

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINY DRÁČEK

ŠKOLNÍ DRUŽINY DRÁČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY DRÁČEK MASARYKOVY JUBILEJNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY a MATEŘSKÉ ŠKOLY, ČERNILOV, ŠKOLSKÁ 380 V Černilově 1. 9. 2013 razítko školy: Mgr. David Kubíček, ředitel Obsah ŠVP:

Více

Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK

Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK Školní družina při ZŠ praktické, 1. máje 59, 411 45 Úštěk Název ŠVP: Klíč Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s úpravami pro žáky s lehkým mentálním

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Pojetí základního vzdělávání ŠVP Základní vzdělávání navazuje na předškolní vzdělávání a na výchovu v rodině. Je jedinou etapou vzdělávání, kterou povinně

Více

Školní vzdělávací program ve školní družině

Školní vzdělávací program ve školní družině Školní vzdělávací program ve školní družině Identifikační údaje Adresa: Základní škola a Mateřská škola Dobrovice Komenského 46, 294 41 Dobrovice příspěvková organizace Ředitelka školy: Ing. Jana Čejková

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

Výchova ke zdraví Ročník: tercie

Výchova ke zdraví Ročník: tercie Výchova ke zdraví Ročník: tercie Učivo předmětu Očekávané kompetence žáka Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy,, projekty a Člověk rozvoj a růst jedince Dětství, puberta, dospívání (Tělesné, duševní

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Opatovice 66, 664 61 Rajhrad. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Opatovice 66, 664 61 Rajhrad. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Opatovice 66, 664 61 Rajhrad Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Škola pro život 1. Identifikační údaje Název programu:

Více

Příloha 3 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika

Příloha 3 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Příloha 3 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika předmětu V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. Mezi

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu praktické činnosti 2. stupeň Vyučovací předmět má časovou dotaci 1 hodinu týdně v šestém až devátém ročníku.výuka probíhá v kmenových učebnách, ve školní dílně, na

Více

ŠKOLA PRO BUDOUCNOST

ŠKOLA PRO BUDOUCNOST Ruská 355, 353 69 Dodatek č. 1 k ŠVP NG 1. verze Zpracovány podle: RVP ZV 2013 ŠKOLA PRO BUDOUCNOST změna učebního plánu učební osnovy AJK, NJK Razítko školy: Podpis ředitele: V Mariánských Lázních dne

Více

3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE UČEBNÍ OSNOVY

3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE UČEBNÍ OSNOVY 3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE UČEBNÍ OSNOVY 3. 1 Informační a komunikační technologie Časová dotace 4. ročník 1 hodina 5. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni je 2 hodiny. 6. ročník 1 hodina

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ DRUŽINA - důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí

Více

5.8.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

5.8.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 5.8.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) zorganizuje si

Více

Vlastivěda, Český jazyk, Výtvarná výchova, Informatika, Pracovní vyučování s následujícími předměty: Přesahy:

Vlastivěda, Český jazyk, Výtvarná výchova, Informatika, Pracovní vyučování s následujícími předměty: Přesahy: 1.1.2. PŘÍRODOVĚDA I. ST. ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího

Více

Volitelné předměty školní rok 2015/2016

Volitelné předměty školní rok 2015/2016 Volitelné předměty školní rok 2015/2016 1. stupeň Tvořivá dílna Volitelné předměty jsou dle učebního plánu školy vyučovány v rozsahu jedné vyučovací hodiny ve všech ročnících prvního stupně. Jedná se o

Více