DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ"

Transkript

1 GREGOR CZ PROJEKCE A INŽENÝRSKÉ PRÁCE INŽENÝRING A DOTAČNÍ MANAGEMENT REALIZACE STAVEB Tel.: , DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD C. TECHNICKÁ ZPRÁVA Datum: srpen 2014 Investor: Město Ždírec nad Doubravou Stupeň: DSP Zak. č: 144/2014

2 Dokumentace ke stavebnímu povolení S t r á n k a 1 OBSAH: A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 Označení stavby... 2 Stavebník, jeho sídlo nebo místo podnikání... 2 Projektant, jeho sídlo nebo místo podnikání... 2 B) STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ... 3 Technický popis dosavadního stavu... 3 Technické řešení stavby... 3 Zemní práce... 5 Požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě, skladování, apod Dotčení krajské silnice I/ C) VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ, VČETNĚ JEJICH UŽITÍ V DOKUMENTACI (DOPRAVNÍ ÚDAJE, GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM ATD.)... 8 D) VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY... 9 E) NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH, VČETNĚ PŘÍPADNÝCH VÝPOČTŮ... 9 F) REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ, OCHRANA POZEMNÍ KOMUNIKACE G) NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ, SVĚTELNÝCH SIGNÁLŮ, ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ INFORMACE A DOPRAVNÍ TELEMATIKU H) ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, PŘÍPADNĚ ÚDRŽBU I) VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ J) PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ O STATICKÉM OVĚŘENÍ ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ A PRŮŘEZŮ K) ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE... 11

3 Dokumentace ke stavebnímu povolení S t r á n k a 2 A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Označení stavby Název stavby: Hlavní účel stavby: Bezpečný chodník Benátky - PD Komunikace pro pěší Obec: Město Ždírec nad Doubravou, místní část Benátky Katastrální území: Benátky u Ždírce nad Doubravou; Okres: Havlíčkův Brod Kraj: Kraj Vysočina Stavební úřad: Stupeň projektu: Dodavatel: MěÚ Ždírec nad Doubravou Školní 500, Ždírec nad Doubravou Dokumentace ke stavebnímu povolení Dle výběrového řízení Stavebník, jeho sídlo nebo místo podnikání Město Ždírec nad Doubravou Školní 500, Ždírec nad Doubravou IČO: Zástupce investora: Jan Martinec, tel.: Luděk Špinar, tel.: Projektant, jeho sídlo nebo místo podnikání Název: Se sídlem: Kancelář: Horní 2299/36, Žďár nad Sázavou IČO: DIČ: CZ Řešitelé: Ing. Hlávka Zdeněk - autorizovaný inženýr pro dopravní stavby - ČKAIT Šrámek Josef projektant, koncepce Nedělka Luděk kontrola

4 Dokumentace ke stavebnímu povolení S t r á n k a 3 B) STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ Technický popis dosavadního stavu V současné době se v místě stavby nachází travní porost přilehlý ke stávající státní komunikaci č. I/34. Na navrženou trasu komunikace pro pěší navazuje stávající (chodci často využívaná) místní komunikace a zpevněné plochy podél státní komunikace č. I/34 (které budou předmětem další etapy výstavby komunikace pro pěší). Navržený chodník je ukončen místem pro přecházení na stávající stezku pro chodce a cyklisty (C9). Stávající cyklostezka propojuje Ždírec n. Doubr. a místní části (Benátky, Kohoutov) a přímo navazuje na síť komunikací pro chodce ve městě. Technické řešení stavby SO 01 Výstavba komunikace pro pěší Technické řešení vychází ze zjištěného současného stavu, z požadavků příslušných technických norem, požadavků objednatele a dalších výchozích podmínek. Rozsah nově navržené komunikace pro pěší je patrný z výkresové dokumentace. Celá stavba je situována podél státní komunikace I. třídy č. 34 mezi silničním tělesem a stávající zástavbou (ploty). Navržený chodník bude ukončen místem pro přecházení na stávající stezku pro cyklisty a chodce na konci obce. Umístěním místa pro přecházení na stávající komunikaci dojde k zúžení silničního tělesa na 7,00 m (stávající šířka 7,65 m) silniční obrubou, která bude v místě pro přecházení osazena při obou stranách komunikace. Původní šíře jízdních pruhů 3,5 m zůstane zachována. Místo pro přecházení bude opatřeno předepsanými bezbariérovými prvky, které budou nově osazeny i v prostoru cyklostezky. V místě připojení cyklostezky na místo pro přecházení, bude osazen bezpečnostní prvek (dle TP 169), a to z důvodu bezpečnosti cyklistů, kteří budou tímto nuceni sesednout z kola. Jedná se o příčnou zábranu vytvořenou osazením ocelového, dopravně bezpečnostního zábradlí výšky 1,10 m s výplňovým prutem a zarážkou pro slepeckou hůl dle TP 186 umístěnou napříč cyklostezky (zvláštní forma šikany). Zábrany se nepřekrývají a jsou od sebe vzdáleny 2,5 m. Zábrana bude umístěna tak, aby směr pohledu cyklisty byl veden do směru možného ohrožení. První zábrana bude osazena ve vzdálenosti 4,8 m od komunikace. Zábrany budou osazeny s přesahem 0,5 m za zpevněnou část komunikace pro cyklisty a chodce. Výše uvedený bezpečnostní prvek, bude doplněn optickou psychologickou brzdou (dopr. značení V18, dle TP 133). Komunikace pro pěší je navržena z betonové zámkové dlažby v pochůzné šířce 1,50 m. Celková šířka záboru stavby je 1,60 m. Navržený chodník bude mít jednotný příčný sklon 1,0% (s výjimkou vjezdů, kde příčný sklon průchozího prostoru činí 2%). V rámci stavby budou zřízeny silniční obrubníky včetně silničních krajníků podél státní komunikace (s výjimkou úseku 0,103-0,178 km, kde jsou silniční obruby stávající). Celá trasa chodníku bude lemována chodníkovými obrubníky po obou stranách (s dodržením vodící linie +0,06 m) a situována podél státní komunikace s odstupem 0,60 1,10 m, čímž dojde k vytvoření zeleného pásu mezi stávající silniční komunikací a nově navrženou komunikací pro pěší.

5 Dokumentace ke stavebnímu povolení S t r á n k a 4 Začátky a konce úseků, vjezdy k přilehlé zástavbě, místo pro přecházení, budou opatřeny předepsanými bezbariérovými prvky viz. odst.: K) Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Stávající kanalizační šachty, budou vyrovnány na niveletu chodníku. Ve staničení 0,880 km dochází ke vzniku protichůdných podélných sklonů komunikace pro pěší z důvodu přizpůsobení nově navržené stavby stávajícímu stavu přilehlé zástavby. V nejnižším místě za účelem příčného odvodnění je navržen liniový odvodňovací žlab ACO Drain N100. Jedná se o liniový systém sestavený z několika jednotlivých dílů, čelních stěn a revizního kusu o celkové délce 1,0 m. Odváděné dešťové vody budou svedeny plastovým potrubím DN 100 délky 2,5 m do stávající dešťové kanalizace, která je umístěna před RD č. p. 4 společně s vtokovým čelem. Montáž systému bude probíhat dle stanovení dodavatele. Stávající vtok do dešťové kanalizace bude zaslepen a vtokové čelo odstraněno. Součástí vestavby bude přeložka dvou sloupů veřejného osvětlení ve vlastnictví investora. Přeložka bude součástí samostatného projektu. Úprava okolního terénu bude provedena rozprostřením výkopové zeminy a ornice k niveletě nově vybudované trasy komunikace pro pěší s ohumusováním a osetím. Parametry stavby: Průchozí šířka: 1,50 m Celková šířka: 1,60 m Celková délka: 205,00 m Celková plocha stavby: 341,00 m 2 Příčný sklon: 1,0 % Konstrukční skladba komunikace pro pěší: Betonová dlažba Kladecí vrstva 4-8 mm Drcené kamenivo 8-16 mm Celkem 60 mm 30 mm 150 mm 240 mm Konstrukční skladba komunikace pro pěší v místě vjezdu: Betonová dlažba Kladecí vrstva 4-8 mm Drcené kamenivo 8-16 mm Drcené kamenivo mm Celkem 80 mm 40 mm 50 mm 200 mm 370 mm Materiály, výroba a zřizování jednotlivých konstrukčních vrstev musí odpovídat příslušným platným normám a technologickým pokynům. Tvary dílců zámkové dlažby a jejich odstín bude upřesněn investorem stavby.

6 Dokumentace ke stavebnímu povolení S t r á n k a 5 SO 02 Prodloužení stávajícího zatrubnění silničního příkopu Stávající odvodnění státní komunikace zajišťují obrubníkové vpusti a přilehlé silniční příkopy. V místech zatrubněného silničního příkopu, kde se již nachází stávající obrubníkové vpusti, včetně silničních obrubníků, zůstane odvodnění komunikace zachováno (úsek 0,103-0,178 km). V místech, kde dojde k zřízení nových silničních obrubníků, dojde ke zřízení nových obrubníkových v pustí s roztečí max. 40,0 m. Nově navržené obrubníkové vpusti, budou zaústěné do stávající dešťové kanalizace (úsek 0,000-0,098 km). V úseku 0,179-0,205 km dojde k prodloužení stávajícího zatrubnění silniční příkopy v délce 26,0 m, včetně nové obrubníkové vpusti s napojením na nově vybudované betonové kanalizační vedení DN 300. Kanalizace bude vyústěna do silniční příkopy. Pro vyústění dešťových vod do stávající silniční příkopy bude zřízeno výustní čelo. Bude se jednat o železobetonový monolitický objekt o půdorysné ploše 1,05 m 2, do kterého bude zaústěno betonové kanalizační potrubí DN 300. Čelo je navrženo železobetonové z vodostavebního betonu C25/30 XC3 s ocelovou výztuží KARI 100x100 ø8 mm s krytím 50 mm. Nátokové čelo je o rozměrech 0,5x2,10x2,20 m. Na konstrukci výtokového čela je navrženo ocelové mostní zábradlí dle ČSN a TP 186 výšky 1,10 m. Konstrukce zábradlí je navržena z uzavřených ocelových profilů na patní desce, která se kotví do betonové konstrukce. V rámci prodloužení stávajícího zatrubnění dojde k demolici stávajícího výtokového čela. Výpis trubního vedení Označení stoky materiál potrubí Dimenze potrubí Délka [m] počet Dešťová kanalizace betonové ,0 Přípojky obrub. vpustí PVC SN ,10 4 Šachty Trasa vedení kanalizace je patrná ze situace stavby. Vstupní a revizní šachta je navržena prefabrikovaná betonová DN Šachta bude provedena z dílů dodanými výrobcem. Šachta bude vybavena vstupními stupadly a opatřeny betonovým prstencem. Šachta bude osazena litinovým poklopem s třídou únosnost B 125. Celkem se jedná o jednu šachtu. Zemní práce Zemní práce budou prováděny běžnou výkopovou technikou. Při křížení stávajících podzemních sítí budou výkopové práce prováděny ručně dle příslušných předpisů a pokynů správců sítí. Přebytečný materiál ze zemních prací bude využit v rámci stavby k úpravě terénu v okolí chodníku. V době výstavby je nutno upravenou zemní pláň chránit proti rozbřídání správným odvodněním a zákazem pojíždění mokré pláně těžkými stavebními stroji. Při provádění zemních prací na úpravách pláně je nutno věnovat zvýšenou pozornost jak výškovému uspořádání, tak i požadovanému zhutnění. Zemní práce je nutno provádět v souladu s ČSN a bezpečnostními předpisy.

7 Dokumentace ke stavebnímu povolení S t r á n k a 6 Zemní pláň bude zhutněna tak, aby vykazovala hodnotu min E def,2 =30 MPa. Pokud při provedených statických zatěžkávacích zkouškách při provádění stavby nebude v některých místech dosaženo požadované hodnoty, bude přizván projektant a bude navrženo opatření dle naměřených hodnot. Protože se jedná o otevřené staveniště, bude toto řádně označeno a za snížené viditelnosti opatřeno výstražným osvětlením a zabezpečeno proti vstupu. Při výstavbě dešťové kanalizace musí být dno rýhy zbaveno ostrých kamenů, drnů apod. Volba zhutňovacího zařízení, počet zhutňovacích cyklů a tloušťka zhutňované vrstvy musí být v souladu se zhutňovaným materiálem a ukládaným potrubím. Zásyp bude hutněn na 95% PS. Pro hutněný zásyp platí kritéria zhutňování podle ČSN a ČSN Před prováděním zásypů a obsypu musí být provedeno skutečné provedení všech inženýrských sítí v souřadnicovém systému J-TSK a výškovém systému Bpv. Požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě, skladování, apod. Samostatný provoz si žádné požadavky neklade. Veškeré zboží a materiály, které mají být zabudovány do díla, budou nové, nepoužité, nejnovějšího typu a budou mít všechna poslední projektová i materiálová vylepšení, pokud nebude písemně dohodnuto jinak. Požadavky na materiálové řešení použitých při stavbě jsou definovány vládním nařízením č. 163/2002 Sb. Použité stavební materiály na stavbě musí splňovat požadavky patřičných technických návodů TN TZÚS, příslušných platných norem a technologických pokynů. Obrubníky a dlažby: Pro výstavbu budou použity obrubníky z vibrolisovaného betonu. Zhotovitel stavby doloží protokoly odolnost výrobku proti mrazu, působení vody i chemickým rozmrazovacím látkám. Kvalitativní parametry, zhotovení a zkoušení krytů vozovek, krytů nemotoristických komunikací, dopravních a jiných ploch z dlažby musí odpovídat ČSN Šířka spáry mezi čely obrubníků nesmí být větší než 10 mm a spáry budou vyplněny cementovou maltou, která musí vyhovovat požadavkům ČSN a ČSN Osazování obrubníků bude provedeno do zavlhlého betonu min. tř.c15/20. Podklad pro osazování musí být pevný, řádně zhutněný. Prvních 7 dnů po osazení se provádí ošetřování podkladního betonu a výplně spár podle ČSN Vysoce pevnostní dvouvrstvá vibrolisovaná zámková dlažba navržená k výstavbě chodníku je mrazuvzdorná a má povrch odolný proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek. Povrchy dlažby má nízkou obrusnost. Povrch dlažby bude protiskluzový s hodnotou smykového tření min. 0,5. Způsob pokládky betonové dlažby a kamenné dlažby stanoví ČSN Pokládku zámkové dlažby je vhodné provádět za příznivých klimatických podmínek, nejlépe v suchých letních měsících kdy venkovní teploty neklesají pod 5 C nad bodem mrazu. Během realizace i následného užívání je nutno chránit povrch dlažby proti otěru, náletům trav a dřevin a proti znečištění naplaveninami z okolních ploch. Materiál, vlastnosti a zkušební metody zpevněných prefabrikovaných betonových obrubníků musí být v souladu s: ČSN EN Betonové obrubníky Požadavky na zkušební metody ČSN EN Dlažební kostky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu

8 Dokumentace ke stavebnímu povolení S t r á n k a 7 Požadavky a zkušební metody ČSN EN Obrubníky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu Požadavky a zkušební metody ČSN Obrubníky a krajníky Materiál pro hmatové úpravy musí splňovat nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a TN TZÚS , kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky. Kamenivo: Betonová dlažba bude uložena do kladecí vrstvy z těženého kameniva fr. 4-8 mm. Pro podkladní vrstvu bude použito drcené kamenivo fr mm a mm. Lomový kámen použitý na stavbě musí být zdravý, nezvětralý, odpovídající vhodnému minerálního složení. Trubní vedení: Pro připojení dešťových vpustí, bude použito plastové potrubí PVC DN 200 SN 8. Pro prodloužení stávajícího kanalizačního řadu použito betonové potrubí v příslušných dimenzích dle projektové dokumentace. Obrubníkové vpusti: Za účelem odvodnění zpevněných ploch stávající komunikace, dojde k osazení nových obrubníkových vpustí, které budou napojeny do dešťové kanalizace. Jedná se o typové dešťové vpusti DN 500 (Světlost uličních vpustí je 450 mm). Jednotlivé prvky se uvažují z výrobního programu firmy např. Prefa Brno, Betonika, beta Olomouc apod. Dešťová vpusť, bude tvořena z betonových prefabrikovaných dílů a kalovým košem (A4) pro zachytávání naplavenin. V úrovni nivelety vozovky bude osazena litinová obrubníková vpusť. Obrubníková vpusť, bude zkosená s uzamykatelným víkem se zatížením B125. Manipulace s materiály: Materiálem smí být manipulováno jen dle předpisů dodávané výrobcem a ostatních předpisů, které se k manipulaci vztahují. Při manipulaci nesmí dojít k poškození materiálu. Poškozený materiál smí být opraven a použit na stavbě pouze se souhlasem objednatele. Objednatel určí způsob opravy. O poškození a způsobu opravy musí být proveden zápis do stavebního deníku. Skladování materiálu: Materiál musí být skladován tak, jak předepisuje výrobce nebo příslušný předpis. Různé druhy materiálu musí být skladovány odděleně, aby nedošlo k jejich záměně. Materiál, který byl znehodnocen špatným skladováním, nebo ošetřováním, nebo má prošlou lhůtu použití nesmí být na stavbě použit a musí být na náklady dodavatele neprodleně ze stavby odstraněn.

9 Dokumentace ke stavebnímu povolení S t r á n k a 8 Dopravní značení: Svislé dopravní značení bude osazeno tak, aby činná plocha byla svislá a kolmá na osu komunikace. Stálé značky ani jejich nosné konstrukce nesmějí zasahovat do dopravního prostoru stanovené šířkou pozemní komunikace podle ČSN Nejmenší vodorovná vzdálenost bližšího okraje svislé značky včetně jejich nosné konstrukce od vnějšího okraje zpevněné části krajnice, od hrany vozovky je 0,50 m, největší vzdálenost je 2,00 m. Značky budou osazeny na pozinkovaný sloupek -umístění SDZ v blízkosti inženýrských sítí (zejména elektrických vedení) musí být provedeno s ohledem na ochranná pásma těchto vedení a ohledem na bezpečnost práce při jejich instalaci. Dopravní značení musí být v souladu se vzorovými listy pozemních komunikací VL VL technické provedení: rozměry značek: reflexní značky - retroreflexní materiál min. třídy R1 základní velikost Dotčení krajské silnice I/34 Výstavbou chodníku pro pěší bude dotčená státní komunikace I. třídy č. 34. Výstavba bude probíhat se snahou minimálního zásahu do zpevněného tělesa komunikace. Stavební práce budou probíhat za stávajícího provozu tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost silničního provozu. V průběhu stavby nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu a nesmí dojít ke znečištění státních silnic. Při stavbě nebude výkopek ukládán na silnici. Dočasné dopravní značení bude osazeno na náklady investora dle TP 66 MDS a odsouhlaseno Policií ČR a povoleno zvláštním užíváním komunikace příslušným odborem dopravy před realizací stavby. V případě poškození silničního tělesa včetně dopravního značení, silničních vpustí a silničních příkop v důsledku výstavby bude nutno opravit na náklady investora. Případné dopravní značení porušené stavbou, bude osazeno dle TP 65 a TP 133. C) VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ, VČETNĚ JEJICH UŽITÍ V DOKUMENTACI (DOPRAVNÍ ÚDAJE, GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM ATD.) Inženýrské sítě: sítě: Dle vyjádření správců sítí se v dotčeném území a jeho blízkosti nacházejí následující - podzemní vedení dešťové kanalizace - podzemní vedení vodovodu - podzemní plynovodní vedení - podzemní vedení elektronických komunikací - podzemní a vedení NN - podzemní vedení VO Dopravní infrastruktura: Stavba bude navazovat na stávající cyklostezku.

10 Dokumentace ke stavebnímu povolení S t r á n k a 9 Geologický průzkum: Geologický průzkum nebyl proveden a ani se nepředpokládá jeho doplnění z důvodu nenáročnosti provádění prací na zakládání stavby. V případě jeho vyžádání investorem akce, bude doplněn v rámci realizace stavby. Geodetické zaměření: Pro danou lokalitu bylo provedeno výškopisné a polohopisné zaměření autorizovanou geodetickou firmou. Zaměření je provedeno v souřadném systému JTSK, výškopis je proveden v systému BPV. Technické podklady a vyhlášky: Stavba je navržena v souladu s obecnými požadavky na výstavbu, současným technickým normám a platným vyhláškám, které jsou zahrnuté zejména ve: - vyhlášce č. 269/2009 Sb. o obecných požadavcích na využívání území - vyhlášce č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby (OTP) - vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívaní staveb - vyhlášce 30/01 Sb. kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích - Zákon 13/97 Sb. o pozemních komunikacích - Zákon 361/00 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ČSN Projektování silnic a dálnic ČSN Projektování křižovatek a silničních komunikací ČSN Projektování místních komunikací D) VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY Navržený chodník začíná na křižovatce státní komunikace a místních komunikací v katastrální obci Benátky. Celá stavba je situována podél státní komunikace I. třídy č. 34. Komunikace pro pěší bude ukončena napojením na stávající cyklostezku. E) NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH, VČETNĚ PŘÍPADNÝCH VÝPOČTŮ Použité technologie výstavby jsou navrženy v souladu s předpisy výrobce použitých materiálů. Komunikace pro pěší je navržená ze zámkové dlažby.

11 Dokumentace ke stavebnímu povolení S t r á n k a 10 F) REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ, OCHRANA POZEMNÍ KOMUNIKACE Stávající odvodnění státní komunikace zajišťují obrubníkové vpusti a přilehlé silniční příkopy. V místech zatrubněného silničního příkopu, kde se již nachází stávající obrubníkové vpusti, včetně silničních obrubníků, zůstane odvodnění komunikace zachováno (úsek 0,103-0,178 km). V místech, kde dojde k zřízení nových silničních obrubníků, dojde ke zřízení nových obrubníkových v pustí Stávající dešťová kanalizace a její úpravy související s navrženou stavbou, slouží výlučně k odvádění povrchových srážkových vod z krajské komunikace a místních komunikací. Dle 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona, není stávající dešťová kanalizace vodním dílem, ale součástí komunikace. G) NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ, SVĚTELNÝCH SIGNÁLŮ, ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ INFORMACE A DOPRAVNÍ TELEMATIKU V návaznosti na výstavbu komunikace pro pěší dojde k posunutí dopravních značek 12a + 12b (začátek a konec obce) o 9,80 m za ukončení chodníku. Dále bude ze směru Ždírec n/d. ve vzdálenosti min 100 m před značením začátek obce, umístěno dopravní značení A22+dodatková tabulka E13 upozorňující na pohyb cyklistů a chodců. V místě pro přecházení bude doplněno vodorovné dopravní značení V4 (vodící čáry), které bude kontinuálně napojeno na stávající. V místě připojení stezky pro chodce a cyklisty, bude posunuta stávající dopravní značka C9b (o 3,6 m) za navrženou příčnou zábranu a bude doplněna o dopravní značku C14a na společný (stávající) sloupek. Osazení dopravního značení bude provedeno dle TP 65 a TP 133. Příčná zábrana (zpomalující prvek pro cyklisty dle TP 186) bude doplněna o vodorovné dopravní značení V18 (optická psychologická brzda), které bude provedeno dle TP 133. V průběhu výstavby dojde k dopravnímu omezení a k umístění přechodného dopravního značení. Přechodné dopravní značení a zařízení (během výstavby) je možné osadit až po vydání samostatného přípisu Stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích vydaného příslušným odborem dopravy na základě žádosti. Osazení přechodného dopravního značení bude provedeno dle TP 66 a TP 133. H) ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, PŘÍPADNĚ ÚDRŽBU Vzhledem k povaze stavby, není projektem řešeno.

12 Dokumentace ke stavebnímu povolení S t r á n k a 11 I) VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ Vzhledem k povaze stavby, není projektem řešeno. J) PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ O STATICKÉM OVĚŘENÍ ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ A PRŮŘEZŮ Použité technologie výstavby jsou navrženy v souladu s předpisy výrobce použitých materiálů. Vzhledem k povaze stavby, není projektem řešeno. K) ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE. Z hlediska přístupnosti pro potřeby této cílové skupiny je zajištěn dostatek hmatných orientačních bodů a znaků. Šířka komunikace pro pěší: Celková pochůzná šířka nově navrženého chodníku je standardně 1,50 m, což umožňuje bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu. Podélný sklon komunikace pro pěší: Komunikace pro pěší nepřesahuje podélný sklon 8,33 % (s výjimkou navazující šikmé plochy do 12,5%). Tímto řešením splňuje projekt vyhlášku 398/2009 Sb. Příčný sklon komunikace pro pěší: Aby nově navržený chodník byl bezbariérový, musí být příčný sklon maximálně 2,0%. Příčný sklon nově navrženého chodníku bude 1,0 % v celé jeho délce (s výjimkou sjezdů, kde je navržen maximální příčný sklon 2,0%), což odpovídá požadavkům norem a příslušných předpisů. Vodící linie: Vodící linie, podél které se pohybují zrakově postižený, bude tvořena přirozeně obrubníky u trávníku výšky 0,06 m (vodící linií nesmí být obrubník u vozovky!). Vodící linie bude přerušena pouze v místě sjezdů, a však délka přerušení nepřesáhne 8,0 m. Varovný pás: Varovný pás bude upozorňovat na nebezpečné nebo nepřístupné prostory (styk chodníku a jízdního pásu s obrubníkem nižším než 0,08 m) jsou označeny varovným pásem. Jedná se o začátky a konce úseků budovaného chodníku a přilehlých sjezdů. Varovný pás má šířku 0,4 m a je vytvořen z přesně definované a barevně kontrastní dlažby s výstupky dle NV č. 163/2002 Sb.

13 Dokumentace ke stavebnímu povolení S t r á n k a 12 Nepřístupný prostor vjezd: V místě, kde je umístěn stávající vjezd, bude přejezd přes chodník řešen vytvořením příčné rampové části chodníku ve sklonu max. 12,5% se zachováním minimálního průchozího prostoru šířky 900 mm s příčným sklonem 2,0%. V místě vjezdu dojde ke snížení silniční obruby na rozdíl výšek 20 mm (max. 50 mm) tak, aby byl umožněn bezproblémový přejezd vozidel. Chodníková obruba, která tvoří vodící linii, bude přerušena v délce vjezdu snížením obruby na niveletu chodníku. Délka přerušení vodící linie nesmí přesáhnout 8,0 m. V případě, kde by došlo k přerušení přirozené vodící linie v délce větší, jak 8,0 m musí být vjezd opatřen umělou vodící linií. Místo pro přecházení: Navržená komunikace pro pěší je ukončena místem pro přecházení, které chodci usnadní přecházení státní komunikace na stávající cyklostezku. Navržené místo pro přecházení délky 7,0 m (jedná se o rekonstrukci) a šířky 4,0 m je opatřeno varovným pásem šířky 0,4 m po celé délce snížené hrany obruby, až do rozdílu výšek 0,08 m a odsazeným signálním pásem šířky 0,8 m od varovného pásu 0,3 m a ukončeným u vodící linie. Umístěním místa pro přecházení na stávající komunikaci dojde k zúžení silničního tělesa na 7,00 m (stávající šířka 7,65). Původní šíře jízdních pruhů 3,5 m zůstane zachována. V místě ukončení stezky pro chodce a cyklisty bude osazen bezpečnostní prvek příčná zábrana z důvodu bezpečnosti cyklistů tak, aby byl cyklista v místě pro přecházení přinucen sesednout z kola (dle TP 179). Příčná zábrana bude doplněna vodorovným dopravním značením V18 (dle TP 133). Vedení a šířka signálních a varovných pásů se řídí ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb. a ČSN Z1. Materiál použitý na hmatové úpravy nesmí být na komunikaci použitý k jiným účelům (dle NV č. 163/200 Sb.). Hmatové prvky musí být vždy hmatově a vizuálně kontrastní vůči svému okolí. Ve Žďáře nad Sázavou srpen 2014 Vypracoval:. Josef Šrámek Tel.:

TECHNICKÁ ZPRÁVA C.1.1. AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA :

TECHNICKÁ ZPRÁVA C.1.1. AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA : TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA : C.1.1. OBSAH: 1. Identifikační údaje objektu... 3 2. Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení... 3 2.1 Zdůvodnění výběru staveniště...

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C1.1. Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky SO 100 KOMUNIKACE. TECHNICKÁ ZPRÁVA č.zak.7/15, datum 11/2015

TECHNICKÁ ZPRÁVA C1.1. Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky SO 100 KOMUNIKACE. TECHNICKÁ ZPRÁVA č.zak.7/15, datum 11/2015 TECHNICKÁ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky SO 100 KOMUNIKACE C1.1 Příloha č. Vypracoval: Daniel Kadavý Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích Stránka 1 Obsah

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. V objektu je řešena rekonstrukce ulice Dobiášova jak vlastní komunikace, tak navazujícího oboustranného chodníku vč. vjezdů.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. V objektu je řešena rekonstrukce ulice Dobiášova jak vlastní komunikace, tak navazujícího oboustranného chodníku vč. vjezdů. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba : Pelhřimov,rekonstrukce inženýrských sítí ul. Dobiášova Objekt : SO 01 Komunikace a/ Inetnifikační údaje objektu - Úvod Stavba : Pelhřimov,rekonstrukce inženýrských sítí ul. Dobiášova

Více

C.1 Technická zpráva

C.1 Technická zpráva C.1 Technická zpráva 1. Identifikační údaje : Název akce : Řež, Parkoviště u penzionu Hudec Objednatel : obec Řež Název objektu : SO 101 PARKOVACÍ MÍSTA A CHODNÍK Zhotovitel : S-Engineering s.r.o., V Křepelkách

Více

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA CHODNÍKU V ULICI PETRA BEZRUČE

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA CHODNÍKU V ULICI PETRA BEZRUČE REKONSTRUKCE A DOSTAVBA CHODNÍKU V ULICI PETRA BEZRUČE DÚR+DSP DUBEN 2014 C.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA a) Identifikační údaje stavby Název stavby: Rekonstrukce a dostavba chodníku v ulici Petra Bezruče Místo stavby:

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ. a) Označení stavby Smetanova Lhota - chodník

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ. a) Označení stavby Smetanova Lhota - chodník PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Smetanova Lhota - chodník b) Objednatel projektové dokumentace Obec Smetanova Lhota Smetanova Lhota 85 398 04 Smetanova Lhota IČO: 00250121 DIČ:

Více

Technická zpráva. 1. Identifikační údaje

Technická zpráva. 1. Identifikační údaje Technická zpráva 1. Identifikační údaje Stavba : Břeclav bez bariér I. etapa, bezpečnost v dopravě pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace SO 101 Místo stavby : Břeclav Katastrální území : Břeclav

Více

Chodník podél místní komunikace

Chodník podél místní komunikace 0 HIP: VP: WAY project s.r.o. 0 0 Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II Projektant: Kontroloval: Zodp. projektant: tel.: 384 321 494, 384 327 505 Ing. Michal Šedivý Josef Šedivý Ing. Lubomír Hlom email:

Více

Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota)

Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota) PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Identifikační údaje stavby: Název stavby: Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota) Název stavebního objektu: SO102 - km 3,810-6,875 Katastrální území:

Více

Stavební úpravy MK ulic Luční a Příčná, Ždírec nad Doubravou C.1-01 Technická zpráva SO 101

Stavební úpravy MK ulic Luční a Příčná, Ždírec nad Doubravou C.1-01 Technická zpráva SO 101 1 OBSAH 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU... 3 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 INVESTOR... 3 INVESTOR... 3 1.3 ZPRACOVATEL DOKUMENTACE... 3 1.4 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS... 4 1.4.a Současný stav... 4 1.4.b Navržený

Více

C.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje

C.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje C.2. Technická zpráva C.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje 1.1 Označení stavby Název : Místo stavby : Valtice Katastrální území : Valtice Kraj : Jihomoravský Druh: : novostavba Stupeň dokumentace

Více

ÁST C DPS-C-001 : TECHNICKÁ ZPRÁVA

ÁST C DPS-C-001 : TECHNICKÁ ZPRÁVA DPS-C-001 : TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce : Stavební úpravy chodník ul. Sklená ská, Bílovec Fáze : Dokumentace pro provád ní stavby (DPS) Vypracoval : Ing. Martin Grygar Kontroloval (schválil) : Ing. Miroslav

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva A.1. Průvodní zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby: Hrušovany nad Jevišovkou Oprava povrchu ulice Maxe Dvořáka b) Stavebník: Město Hrušovany nad Jevišovkou nám.

Více

Název: Obec Lipoltice, Lipoltice 2, 533 64 zastoupený: Ing.Liborem Černým, starostou obce IČO : 273902

Název: Obec Lipoltice, Lipoltice 2, 533 64 zastoupený: Ing.Liborem Černým, starostou obce IČO : 273902 A. PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje 1.1. Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Kraj: Oprava chodníku Lipoltice III hospoda kat.území : Lipoltice Pardubický Okres: Pardubice

Více

ČÁST A01 PRŮVODNÍ ČÁST PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Projekt pro ohlášení stavby OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI CHLUMEK

ČÁST A01 PRŮVODNÍ ČÁST PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Projekt pro ohlášení stavby OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI CHLUMEK ČÁST A01 PRŮVODNÍ ČÁST PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Projekt pro ohlášení stavby OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI CHLUMEK 11.7.2011 1 z 13 Dle Vyhl. 146/2008 Sb. o Rozsahu a obsahu projektové dokumentace

Více

Revitalizace náměstí 9.května ve Ždírci nad Doubravou 1.etapa. Technická zpráva

Revitalizace náměstí 9.května ve Ždírci nad Doubravou 1.etapa. Technická zpráva Revitalizace náměstí 9.května ve Ždírci nad Doubravou 1.etapa Technická zpráva SO 01 Zpevněné plochy a parkoviště DOKUMENTACE: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Investor, adresa: Město Ždírec

Více

Strana 1 (celkem 5) 1. Identifikační údaje. a) Stavba: Dopravní opatření I/9 a II/243 - Líbeznice. Dokumentace pro ohlášení stavby

Strana 1 (celkem 5) 1. Identifikační údaje. a) Stavba: Dopravní opatření I/9 a II/243 - Líbeznice. Dokumentace pro ohlášení stavby 1. Identifikační údaje a) Stavba: Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Charakter stavby: Stupeň dokumentace: Dopravní opatření I/9 a II/243 - Líbeznice Líbeznice Líbeznice Novostavba Dokumentace

Více

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Parkoviště za kavárnou, ul. Sídliště - Rotava DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE DOPRAVNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Parkoviště za kavárnou, ul. Sídliště - Rotava DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE DOPRAVNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Košan Jan Ing. Vedoucí zakázky Košan Jan Ing. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

1. Identifikační údaje. 2. Údaje o umístění stavby. a) označení stavby Název : Popice zpevněné plochy za kostelem

1. Identifikační údaje. 2. Údaje o umístění stavby. a) označení stavby Název : Popice zpevněné plochy za kostelem : A.Průvodní zpráva A. Průvodní zpráva. Identifikační údaje a) označení stavby Název b) stavebník Jméno / název : Obec Popice Adresa : Hlavní 62, 69 27 Popice Telefon : 725 293 c) projektant Odpovědný

Více

E. Zásady organizace výstavby

E. Zásady organizace výstavby Název stavby: Místo stavby: Investor: Projektant: Vypracoval: Stupeň: prava chodníku v Kvapilově ulici Tábor, Jihočeský kraj. k.ú. Tábor Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor Graphic PR s.r.o. Stránského

Více

A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva

A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva 1 A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva Akce Místo stavby Okres Investor : Celková oprava Lesní cesty Chyňavská - Zelená bouda : Chyňava : Beroun : Vojenské lesy a statky ČR, s.p. divize Hořovice,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. Regenerace panelového sídliště Dubina lokalita 5A(5A-K1, 5A-03, 5A-04) strana 1/7 TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 Příprava území Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Odkanalizování ZŠ Dubí - Běhánky - kanalizační přípojka splašková D1.1 technická zpráva Stupeň: US

Odkanalizování ZŠ Dubí - Běhánky - kanalizační přípojka splašková D1.1 technická zpráva Stupeň: US OBSAH: D.1.1. Architektonicko stavební řešení... 2 D.1.2. Stavebně konstrukční řešení... 2 D.1.2.1 Vytyčovací souřadnice stavby... 4 D.1.2.2 Délka potrubí... 4 D 1.2.3 Materiál a spoje potrubí... 5 D.1.2.4

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva B. Souhrnná technická zpráva Obsah B. Souhrnná technická zpráva... 1 B.1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení... 2 B.1.1 Zhodnocení staveniště... 2 B.1.2 Urbanistické a architektonické

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PARKOVIŠTĚ, MOHELNICE, NÁM. KOSMONAUTŮ. Mohelnice, nám. Kosmonautů. U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice IČ 00303038

TECHNICKÁ ZPRÁVA PARKOVIŠTĚ, MOHELNICE, NÁM. KOSMONAUTŮ. Mohelnice, nám. Kosmonautů. U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice IČ 00303038 TECHNICKÁ ZPRÁVA PARKOVIŠTĚ, MOHELNICE, NÁM. KOSMONAUTŮ 1. Identifikační údaje stavby a investora : Název akce : Místo : Parkoviště, Mohelnice, nám. Kosmonautů Mohelnice Katastrální území : Mohelnice parc.

Více

SO 182 DIO NA RYCHLOST. SILNICI R4 PS, km 9,196-11,926

SO 182 DIO NA RYCHLOST. SILNICI R4 PS, km 9,196-11,926 SO 182 DIO NA RYCHLOST. SILNICI R4 PS, km 9,196-11,926 Objednatel: ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 ŘSD ČR ZÁVOD Praha Na Pankráci 56, 145 05

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ... 3 3 VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ VČETNĚ JEJICH UŽITÍ V DOKUMENTACI... 3 4 VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM

Více

OPRAVA VNĚJŠÍCH PLOCH Mateřská škola A. Dvořáka čp. 744, Hostinné

OPRAVA VNĚJŠÍCH PLOCH Mateřská škola A. Dvořáka čp. 744, Hostinné spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY OPRAVA VNĚJŠÍCH PLOCH Mateřská škola A. Dvořáka čp. 744, Hostinné SO 01 ZPEVNĚNÉ PLOCHY TERÉNNÍ ÚPRAVY TECHNICKÁ ZPRÁVA Seznam příloh

Více

TÝNEC NAD SÁZAVOU STEZKA PRO CYKLISTY

TÝNEC NAD SÁZAVOU STEZKA PRO CYKLISTY TÝNEC NAD SÁZAVOU STEZKA PRO CYKLISTY datum vydání: změnový list č.: profese: 2014-08-28 ZADÁVACÍ LIST 1 DOPRAVNÍ název změny: strana č.: počet stran: Změna dimenze dešťové kanalizace na DN 300v úseku

Více

Místo stavby: Chrastava, Muzejní ulice

Místo stavby: Chrastava, Muzejní ulice MĚSTO CHRASTAVA Městský úřad Chrastava Odbor rozvoje, dotací a správy majetku nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava, IČ: 00262871 www.chrastava.cz Název stavby: Výtisk číslo: Seznam příloh: A. Technická zpráva

Více

ÁST OBEC MALŠOVICE I.ETAPA

ÁST OBEC MALŠOVICE I.ETAPA Akce : DOMOVNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY-NEVEŘEJNÁ ČÁST OBEC MALŠOVICE I.ETAPA Investor : Obec Malšovice Malšovice č.p.16, 405 02 Děčín Arch.č. : 1478-1/13 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Děčín, únor 2014 Vypracoval: J.

Více

Ing. Josef ŠICO Projektování dopravních staveb 763 62 Tlumačov. Stavba: REVITALIZACE ULIČNÍHO PROSTORU V ULICI TYRŠOVA VE VLČNOVĚ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Ing. Josef ŠICO Projektování dopravních staveb 763 62 Tlumačov. Stavba: REVITALIZACE ULIČNÍHO PROSTORU V ULICI TYRŠOVA VE VLČNOVĚ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Josef ŠICO Projektování dopravních staveb 763 62 Tlumačov Investor : Obec Vlčnov, Vlčnov 124, 687 61 Stavba: REVITALIZACE ULIČNÍHO PROSTORU V ULICI TYRŠOVA VE VLČNOVĚ SO 101 KOMUNIKACE SO 102 CHODNÍK

Více

Oprava místní komunikace Srlín. BUILDING-INVESTMENT, s.r.o. www.build-in.cz

Oprava místní komunikace Srlín. BUILDING-INVESTMENT, s.r.o. www.build-in.cz Zod.projektant Vypracoval Kreslil Kontroloval Jakub Jeništa, DiS. Jan Jeništa Jan Jeništa Jakub Jeništa, DiS. Stavební úřad: Milevsko Obec: Bernartice Investor: Obec Bernartice, Nám. Svobody 33, 398 43

Více

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO NÁVRH VARIANT 2 3 URČENÍ STUDIE 3 4 NÁVRHY ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTI 3

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO NÁVRH VARIANT 2 3 URČENÍ STUDIE 3 4 NÁVRHY ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTI 3 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO NÁVRH VARIANT 2 3 URČENÍ STUDIE 3 4 NÁVRHY ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTI 3 4.1 AD 1) OPATŘENÍ KE ZKLIDNĚNÍ VJEZDU DO OBCE ULICE ROZTOCKÁ... 3 4.1.1 Popis

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY na realizaci zakázky OPRAVY CHODNÍK VE STUDÉNCE

ZADÁVACÍ PODMÍNKY na realizaci zakázky OPRAVY CHODNÍK VE STUDÉNCE ZADÁVACÍ PODMÍNKY na realizaci zakázky P íloha.1 1. ZADAVATEL ZAKÁZKY OPRAVY CHODNÍK VE STUDÉNCE m sto Studénka na adrese: nám. Republiky 762, 742 13 Studénka zastoupené: Lubomírem Šobichem I : 00298441

Více

dle vyhlášky 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

dle vyhlášky 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb A. Průvodní zpráva dle vyhlášky 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ... 3 3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

Více

Terénní úpravy pro zajištění komunikace na p.p.č. 281 a 282 v k.ú. Český Dub

Terénní úpravy pro zajištění komunikace na p.p.č. 281 a 282 v k.ú. Český Dub Terénní úpravy pro zajištění komunikace na p.p.č. 281 a 282 v k.ú. Český Dub Dokumentace přikládaná k žádosti o vydání stavebního povolení Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby B. Souhrnná technická

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektové dokumentaci BŘECLAV Zpevněná plocha u kina 1.) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU Název stavby: Investor: Adresa : Katastrální území: Kraj: Zodp. projektant: Druh stavby:

Více

Rekonstrukce chodníku v ul. Dlouhá od ul. Sportovní k ZŠ Dubí Běhánky

Rekonstrukce chodníku v ul. Dlouhá od ul. Sportovní k ZŠ Dubí Běhánky Stavebník: Město Dubí Ruská 264 417 01 Dubí Rekonstrukce chodníku v ul. Dlouhá od ul. Sportovní k ZŠ Dubí Běhánky Jednostupňový projekt A. TECHNICKÁ ZPRÁVA Zakázkové číslo: 13/2014 Datum: Únor 2014 Ing.

Více

Správa a údržba silnic PK. Správa a údržba silnic PK. Ing. Petr Novotný

Správa a údržba silnic PK. Správa a údržba silnic PK. Ing. Petr Novotný 1/6 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Název stavby Oprava silnice III/34019 Chrudim - Stolany Místo stavby: Chrudim Stolany Kraj Pardubický Příslušný stavební úřad Pozemky stavby INVESTOR

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. LEMENDA TOMÁ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY a) Charakteristika stavebního pozemku Dotčené pozemky v současné době plní stejnou funkci, jako budou plnit po úpravě. Jedná se o pozemky

Více

PROJEKCE MÁŠA s.r.o. Atelier A1 - Škrdlovice 186, 59221,

PROJEKCE MÁŠA s.r.o. Atelier A1 - Škrdlovice 186, 59221, 1 PROJEKCE MÁŠA s.r.o. Atelier A1 - Škrdlovice 186, 59221, K akci: OPRAVA CHODNÍKŮ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY V AREÁLU MŠ Ulice Žďárská Nové Město na Moravě Investor: Mateřská škola Nové Město na Moravě, Drobného

Více

Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče

Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 476-3/2008-328/R V Proseči dne 29.12.2008 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Výroková část:

Více

OZNÁMENÍ. O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ (doručováno veřejnou vyhláškou)

OZNÁMENÍ. O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ (doručováno veřejnou vyhláškou) Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2014/021236/STAV/SU/BO Přerov, dne 8.4.2014 Č.j.: Oprávněná úřední osoba:

Více

1. Úvod. 2. Technické řešení

1. Úvod. 2. Technické řešení 1. Úvod Tento objekt projektové dokumentace řeší odvodnění zpevněných a nezpevněných ploch komunikací v rámci projektu výstavby chodníků v Palkovicích. Upozorňuji na skutečnost, že se v trase navržených

Více

Průvodní a technická zpráva

Průvodní a technická zpráva Průvodní a technická zpráva K PROJEKTU STAVBY Rekonstrukce přípojky jednotné kanalizace objektu Kina OKO v Šumperku p.č.st.1246, k.ú. Šumperk A/ PRŮVODNÍ ZPRÁVA a) identifikace stavby NÁZEV STAVBY: Rekonstrukce

Více

ŘEDITEL Dopravoprojektu Brno a.s.

ŘEDITEL Dopravoprojektu Brno a.s. ČÍSLO SOUPRAVY: REVIZE Č. DATUM ZMĚNA ČÍSLO OBJEKTU: AUTORIZACE: Výškový systém: Bpv Souřadnicový systém: S-JTSK OBJEDNATEL MĚSTO CHRUDIM RESSELOVO NÁMĚSTÍ 77 537 16 CHRUDIM HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ODPOVĚDNÝ

Více

ZTV průmyslové zóny Padělky. AQUA PROCON s.r.o, Projektová a inženýrská společnost TECHNICKÁ ZPRÁVA C.3.1 0 SO 0205 - VODOVOD. Ing.

ZTV průmyslové zóny Padělky. AQUA PROCON s.r.o, Projektová a inženýrská společnost TECHNICKÁ ZPRÁVA C.3.1 0 SO 0205 - VODOVOD. Ing. Revize Datum revize Schválil Vedoucí projektu Ing. Jan Polášek Podpisy: Zástupce vedoucího projektu Zodpovědný projektant Vypracoval Kontroloval Investor Objednatel Ing. Petra Uhlárová Akce Zakázkové číslo

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Příkop 6 - IBC, 602 00 Brno Tel/fax: +420 545 173 539, 3540 IČ: 48907898 e-mail: projektypo@projektypo.cz POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBA Bytový dům Loosova 13 rekonstrukce elektroinstalace ve společných

Více

Č.j.: KON 3607/2016 Vyřizuje: Ing. Roman Bečvář Konice Sp.zn.: DOP 74/2016 BEC 582 401 462, 724 374 521 27. dubna 2016 ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Č.j.: KON 3607/2016 Vyřizuje: Ing. Roman Bečvář Konice Sp.zn.: DOP 74/2016 BEC 582 401 462, 724 374 521 27. dubna 2016 ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K O N I C E odbor dopravy Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Pracoviště Masarykovo nám. 28, 798 52 Konice Č.j.: KON 3607/2016 Vyřizuje: Ing. Roman Bečvář Konice Sp.zn.: DOP 74/2016

Více

Dodatečná informace č. 2

Dodatečná informace č. 2 Dodatečná informace č. 2 Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, III. ETAPA B2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, III. ETAPA B2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, III. ETAPA B2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY Objednatel: MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN, NÁMĚSTÍ ČSA 1/1, 737 01,ČESKÝ TĚŠÍN Zhotovitel: ATRIS s.r.o Místo podnikání:

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: Víceúčelové hřiště 15x32m s umělým povrchem Místo stavby : Praha 9 - Letňany, parc.č. 600/28 Investor: Městská část Praha 18 Odbor hospodářské správy a investic Bechyňská 639 199 00 Praha 9 - Letňany

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 1.1 Charakteristika a celkové uspořádání staveniště Zájmové území se nachází v zastavěném území v prostoru dnešní ulice Věncová v jižní

Více

Příloha č. 4 vý zvy Oprava části chodníku K Nouzovu v Praze 12 technická specifikace. Stávajícístav

Příloha č. 4 vý zvy Oprava části chodníku K Nouzovu v Praze 12 technická specifikace. Stávajícístav Příloha č. 4 vý zvy Oprava části chodníku K Nouzovu v Praze 12 technická specifikace Stávajícístav Stávající chodník na již ní straně v ulici K Nouzovu je v jedné části proveden z betonový ch dlaž dic

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 7891-23 BPO 6-84600. Ostrov, 10. etapa. 13 Stupeň projektu PSP 28.07.2014 PODPIS JMÉNO DATUM INDEX. Košan. Košan Jan Ing.

TECHNICKÁ ZPRÁVA 7891-23 BPO 6-84600. Ostrov, 10. etapa. 13 Stupeň projektu PSP 28.07.2014 PODPIS JMÉNO DATUM INDEX. Košan. Košan Jan Ing. INDEX ZMĚNA ÚPRAVA POČTU BET. PATEK SUŠÁKŮ (str. 9) DATUM 7.10.2014 JMÉNO Košan PODPIS Vedoucí projektant Košan Jan Ing. Vedoucí zakázky Košan Jan Ing. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV

Více

Technická zpráva SO-05 Zastřešené jeviště - stavební část

Technická zpráva SO-05 Zastřešené jeviště - stavební část Technická zpráva SO-05 Zastřešené jeviště - stavební část Upozornění V souladu se zákonem č. 137 / 2006 Sb. v platném znění, 44, odst. 11, jsou výjimečně některé výrobky, konstrukční prvky, zařízení a

Více

VALTICE ulice Sluneční, sítě technické infrastruktury DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ D-DOKUMENTACE OBJEKTŮ D-2 SO 02 - KANALIZACE

VALTICE ulice Sluneční, sítě technické infrastruktury DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ D-DOKUMENTACE OBJEKTŮ D-2 SO 02 - KANALIZACE D-2-1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.Úvod Kanalizace je navržena, vzhledem k charakteru kanalizační sítě v obci, jako jednotná. Bude odvádět zejména splaškové odpadní vody z uvažované zástavby. Dešťové vody ze střech,

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE A2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE A2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli dokumentace:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. NÁZEV STAVBY : Parkovací pás v ulici Libušina - Teplice. OBJEKT : SO 661 Ochrana trakčního kabelového vedení

TECHNICKÁ ZPRÁVA. NÁZEV STAVBY : Parkovací pás v ulici Libušina - Teplice. OBJEKT : SO 661 Ochrana trakčního kabelového vedení TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY : Parkovací pás v ulici Libušina - Teplice MÍSTO STAVBY Adresa : Libušina ulice Teplice katastrální území : k.ú. Teplice, 766003 OBJEKT : SO 661 Ochrana trakčního kabelového

Více

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Parkoviště za kavárnou, ul. Sídliště - Rotava DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Parkoviště za kavárnou, ul. Sídliště - Rotava DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Košan Jan Ing. Vedoucí zakázky Košan Jan Ing. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

Jablonné nad Orlicí. Jablonné nad Orlicí. Ing. Mojmír Horák

Jablonné nad Orlicí. Jablonné nad Orlicí. Ing. Mojmír Horák 2/6 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Název stavby Jablonné nad Orlicí Chodník do Kolonie, II. etapa Místo stavby: Město Jablonné nad Orlicí Pardubický kraj Příslušný stavební úřad Pozemky

Více

IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE Technická zpráva OBSAH: A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.1 Identifikační údaje stavby...2 1.2 Údaje o pozemku...3 1.3 Provedené průzkumy a napojení na

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO161 ÚPRAVA HŘIŠŤ A MOBILIÁŘ

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO161 ÚPRAVA HŘIŠŤ A MOBILIÁŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA SO161 ÚPRAVA HŘIŠŤ A MOBILIÁŘ DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., Masarykovo nám. č. 5/5, 702 00 Ostrava Str. 1 / 11 PDPS 120015 Revitalizace veřejných prostranství sídliště Na Rybníku

Více

OBYTNÝ SOUBOR PANORÁMA území JJ1 A JJ3

OBYTNÝ SOUBOR PANORÁMA území JJ1 A JJ3 KOMUNIKACE OBYTNÝ SOUBOR PANORÁMA území JJ1 A JJ3 Jílové u Prahy Textové části DSP dle vyhl.146/2008-příl.8 A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby 1. stránka z 11 A. Průvodní zpráva 1) Označení stavby,

Více

Ing. Mojmír Ille, autorizovaný inženýr v oboru dopravních staveb č. autorizace 100 1975 Dillingerova 22, 621 00 Brno

Ing. Mojmír Ille, autorizovaný inženýr v oboru dopravních staveb č. autorizace 100 1975 Dillingerova 22, 621 00 Brno A. Průvodní zpráva a) Identifikační údaje: a.1. Identifikace stavby Název: Pěší komunikace hřbitov Vrbno pod Pradědem Místo: obecní hřbitov, ul. Hřbitovní Katastrální území: Vrbno pod Pradědem 786080 Parcely

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.2 ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.2 ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH A A.1.1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Akce : Regenerace hřiště ul.nová v Mohelnici Místo stavby: Mohelnice Kraj : Olomoucký Stupeň : pro výběrové řízení Druh stavby:

Více

2) Další místo napojení je ze stávajícího venkovního osvětlení a doplňuje VO u nových rodinných domů.

2) Další místo napojení je ze stávajícího venkovního osvětlení a doplňuje VO u nových rodinných domů. 1 OBSAH: 1. Rozsah projektovaného souboru... 2 2. Volba proudových soustav, napětí a způsob napájení... 2 3. Údaje o instalovaných výkonech... 2 4. Prostředí... 2 5. Stupen důležitosti dodávky el. energie...

Více

Textová část: SU 01 část A - Základní údaje část B - Řešení územní studie Vyjádření DI ÚOVS POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY HK Fotodokumentace

Textová část: SU 01 část A - Základní údaje část B - Řešení územní studie Vyjádření DI ÚOVS POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY HK Fotodokumentace SEZNAM PŘÍLOH: Textová část: SU 01 část A - Základní údaje část B - Řešení územní studie Vyjádření DI ÚOVS POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY HK Fotodokumentace Grafická část: SU 02 ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÝ NÁVRH

Více

Zklidnění dopravy Sídliště a okolí dopravní studie. Obsah:

Zklidnění dopravy Sídliště a okolí dopravní studie. Obsah: Zklidnění dopravy Sídliště a okolí dopravní studie Obsah: Obsah:... 1 1 Základní údaje... 2 1.1 Popis celkového záměru... 2 1.2 Hlavní cíle... 2 1.3 Upřesňující informace... 2 1.4 Zadavatel... 3 1.5 Zpracovatel...

Více

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F.1.1.01 Technická zpráva

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F.1.1.01 Technická zpráva Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ F.1.1.01 Technická zpráva Technická zpráva, Mateřská škola Dukelská 1 OBSAH: AGE project, s.r.o. a) Účel objektu... 3 b) Zásady architektonického,

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Obecní úřad Opatovice, stavební úřad Hlavní 170, 753 56 Opatovice Č.j: St.ú.158/733/2007-328-A/5-Bu/185-18 Opatovice, dne: 2.11.2007 E-mail: stavebni@opatovice.cz Telefon: 581 621 209 Navrhovatel: Obec

Více

D.1.1.a-1.4 Technická zpráva

D.1.1.a-1.4 Technická zpráva OBEC SKALKA ČOV A STOKOVÁ SÍŤ DPS D.1-1 ČOV Skalka D.1-1.4 Oplocení ČOV Skalka D.1.1-1.4 Architektonicko stavební řešení D.1.1.a-1.4 Technická zpráva 1/7 Obsah: a) účel objektu, funkční náplň, kapacitní

Více

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů 1. Výstavba nových,výměna,rekonstrukce nebo přeložky stávajících

Více

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/817/2011/Če Miroslav Vala č.j. : SÚ/330/1248/2011/Če Jana Valová vyřizuje: Ing. Jiřina Čermáková Krátká 648 e-mail : cermakova@brusperk-mesto.cz

Více

NÁLEŽITOSTI Projektové dokumentace

NÁLEŽITOSTI Projektové dokumentace NÁLEŽITOSTI Projektové dokumentace Součástí Pravidel je podle odstavce 5, písmeno d) Projektová dokumentace schválená ve stavebním řízení ve smyslu zákona č.183/2006 Sb. v rozsahu podle vyhlášky č.146/2008

Více

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD GREGOR CZ PROJEKCE A INŽENÝRSKÉ PRÁCE INŽENÝRING A DOTAČNÍ MANAGEMENT REALIZACE STAVEB Tel.: 566 620 215, e-mail: projekce@irgzr.cz DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD B.4. BILANCE

Více

ÁST E DPS-E-001 : TECHNICKÁ ZPRÁVA ZOV

ÁST E DPS-E-001 : TECHNICKÁ ZPRÁVA ZOV DPS-E-001 : TECHNICKÁ ZPRÁVA ZOV Název akce : Stavební úpravy chodník ul. Sklená ská, Bílovec Fáze : Dokumentace pro provád ní stavby (DPS) Vypracoval : Ing. Martin Grygar Kontroloval (schválil) : Ing.

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Kloužovická tepelná sro Teplofikace místní části Kloužovice z bioplynové stanice ZD Dolní Hořice B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B1 Popis území stavby a) Charakteristika stavebních pozemků Pozemky pro výstavbu

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Soběslav odbor výstavby a regionálního rozvoje náměstí Republiky 55/I, 392 17 Soběslav tel. č.: 381 508 111, fax: 381 508 109 e-mail: kubes@musobeslav.cz, http://www.musobeslav.cz Město Veselí

Více

Tomešova 1, 602 00 Brno tel: 543 215 577, mail: ewa@volny.cz. Rozšíření dětského hřiště v parku na Obilním trhu

Tomešova 1, 602 00 Brno tel: 543 215 577, mail: ewa@volny.cz. Rozšíření dětského hřiště v parku na Obilním trhu 1.0 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV: Rozšíření dětského hřiště v parku na Obilním trhu KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: k. ú. Veveří (610372) p. č. 504/1 a 389 INVESTOR: Statutární město Brno, zast. ÚMČ Brno Střed, Dominikánská

Více

Úprava Divadelního parku v Teplicích II. etapa. SO 01 - rekonstrukce chodníků

Úprava Divadelního parku v Teplicích II. etapa. SO 01 - rekonstrukce chodníků Objednatel: Statutární město Teplice Nám. Svobody 2/2 415 01 Teplice Úprava Divadelního parku v Teplicích II. etapa SO 01 - rekonstrukce chodníků Dokumentace pro povolení stavby D.1.1.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

kraj: Ing. Jan Fiala vypracoval: kontroloval: datum: 08 2013 Ing. Jan Fiala DSP + VD-ZDS

kraj: Ing. Jan Fiala vypracoval: kontroloval: datum: 08 2013 Ing. Jan Fiala DSP + VD-ZDS - Souřadnicový systém S-JTSK - Výškový systém Bpv 03 02 01 ZMĚNA POPIS DATUM objednatel: PARDUBICKÝ KRAJ Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice kraj: Pardubický MÚ/OU: Králíky stupeň utajení: bez utajení

Více

VYPRACOVAL DATUM 04/2015 A4 DSP+DPS 01215. Tel. 777 218 640, 734 179 168 E-mail: klasek@visso.cz

VYPRACOVAL DATUM 04/2015 A4 DSP+DPS 01215. Tel. 777 218 640, 734 179 168 E-mail: klasek@visso.cz ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. PAVEL KLÁSEK VYPRACOVAL ING. PAVEL KLÁSEK KRAJ OLOMOUCKÝ OBEC HLUBOČKY INVESTOR OBEC HLUBOČKY PRŮVODNÍ ZPRÁVA PROJEKTOVÁNÍ-INŽENÝRSKÁ ČINNOST DATUM FORMÁT STUPEŇ ZAKÁZKA MĚŘÍTKO

Více

TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ

TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ Investor : Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Stupeň : Dokumentace

Více

ŘEDITEL Dopravoprojektu Brno a.s.

ŘEDITEL Dopravoprojektu Brno a.s. ČÍSLO SOUPRAVY: REVIZE Č. DATUM ZMĚNA ČÍSLO OBJEKTU: AUTORIZACE: Výškový systém: Bpv Souřadnicový systém: S-JTSK OBJEDNATEL MĚSTO CHRUDIM RESSELOVO NÁMĚSTÍ 77 537 16 CHRUDIM HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ODPOVĚDNÝ

Více

Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu

Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu stanovené pro vodovody a kanalizace provozované Vodohospodářskou společností Vrchlice-Maleč,

Více

RODINNÉ DOMY KAMENCE TĚŠNOVICE

RODINNÉ DOMY KAMENCE TĚŠNOVICE RODINNÉ DOMY KAMENCE TĚŠNOVICE MÍSTO STAVBY : Kroměříž, m.č. Těšňovice, trať Kamence ZADAVATEL : Autoeden Zedník s.r.o Lesní 331 Vážany, Kroměříž 76701 STUPEŇ DOKUMENTACE : Územní studie Zakázkové číslo

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje DLE ROZDĚLOVNÍKU Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 31. 3. 2015 9987-2/DS/15/TI 16. 4. 2015 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail

Více

Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Datum: 6.8.2012. Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci a silnici

Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Datum: 6.8.2012. Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci a silnici M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD, oddělení silničního hospodářství nám. Svobody 32/3, 678 24 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 67801 Blansko Město Blansko, nám. Svobody

Více

Propojení zásobních vodovodních řadů A - C, A B v obci Choustníkovo Hradiště

Propojení zásobních vodovodních řadů A - C, A B v obci Choustníkovo Hradiště 1. INFORMACE O ROZSAHU A STAVU STAVENIŠTĚ 1.1 ROZSAH A POPIS STAVBY Předmětem této projektové dokumentace je propojení všech zásobních vodovodních řadů A, B, C v obci Choustníkovo Hradiště v jedno tlakové

Více

Část E - P O V. Ing. Radovan Novotný Vesecká 97, 460 06 Liberec 6, tel : 485133655, IČO 49080300. Stavba : Navýšení kapacity MŠ Husova

Část E - P O V. Ing. Radovan Novotný Vesecká 97, 460 06 Liberec 6, tel : 485133655, IČO 49080300. Stavba : Navýšení kapacity MŠ Husova Ing. Radovan Novotný Vesecká 97, 460 06 Liberec 6, tel : 485133655, IČO 49080300 Stavba : Navýšení kapacity MŠ Husova Stupeň : Dokumentace k výběru dodavatele Změně využití stávajících prostor Objednatel

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č. j.: JMK 46925/2013 S. zn.: S - JMK 46925/2013/OD Brno dne 20.06.2013 OP ATŘENÍ OB EC NÉ P OV AH Y Krajský úřad Jihomoravského

Více

Plánovací smlouva. I. Smluvní strany

Plánovací smlouva. I. Smluvní strany Plánovací smlouva dle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti uzavřená v souladu s 86, odst.

Více

VERZE: 01 DATUM: 05/2014

VERZE: 01 DATUM: 05/2014 OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NÁZEV AKCE: PŘÍSTAVEK DATACENTRUM ROUDNICE NAD LABEM ČÍSLO PROJEKTU: 14Z030 VERZE: 01 DATUM: 05/2014 Textová část: Pol. Název dokumentu Formát P. stran Č. dokumentu 1 TECHNICKÁ

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A. Město Pečky Masarykovo náměstí 78 289 11 PEČKY. Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.:

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A. Město Pečky Masarykovo náměstí 78 289 11 PEČKY. Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Městský úřad Odbor dopravy Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 720 911 e-podatelna: posta@mukolin.cz, web: http://www.mukolin.cz pracoviště: Na Valech 72, 280 12 Kolín

Více

Obecní úřad Všechovice stavební úřad

Obecní úřad Všechovice stavební úřad Obecní úřad Všechovice stavební úřad 753 53 Všechovice 17 Tel.: 581 694 161 e-mail: suvsechovice@quick.cz Č.j.: 290/11/51/Lu-3 Všechovice : 5.12.2011 ROZHODNUTÍ Výroková část: Obecní úřad Všechovice, stavební

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Rozhodnutí Stavební povolení

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Rozhodnutí Stavební povolení VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: NAŠE ZN: ČÍSLO JEDNACÍ: MV 33634/2015/OD VYŘIZUJE: TESAŘ ZDENĚK TEL: 517 301 416 E-MAIL: Z.TESAR@MEUVYSKOV.CZ Obec Radslavice IČ 00373567 Radslavice 91 683 21 Pustiměř DATUM: 10.8.2015

Více

BRNO, OPRAVA LEŽATÉ KANALIZACE VČ. ZPEVNĚNÝCH PLOCH VE DVORNÍ ČÁSTI AREÁLU SÍDLA ÚP BRNO

BRNO, OPRAVA LEŽATÉ KANALIZACE VČ. ZPEVNĚNÝCH PLOCH VE DVORNÍ ČÁSTI AREÁLU SÍDLA ÚP BRNO nahlize VHS Brno, a.s. Masná 102, 602 00 Brno VH atelier, spol. s r.o. Lidická 960/81, 602 00 Brno Korespondenční adresa: Merhautova 1066/216, 613 00 Brno BRNO, OPRAVA LEŽATÉ KANALIZACE VČ. ZPEVNĚNÝCH

Více

ROZHODNUTí. rekonstrukce místních komunikací k.ú. Ptice Ke Křížku K Lesu Úvoz Do Loužku

ROZHODNUTí. rekonstrukce místních komunikací k.ú. Ptice Ke Křížku K Lesu Úvoz Do Loužku -.. v ~ CERNOSICE v Městský úřad Černošice OSÚ - oddělení dopravy a správy komunikací Podskalská 19 120 00 Praha 2 -,lfl~f1ql~ ~45J. ll~-:-.,-_.-:'-'.. Spis. ZN. Č.j.: vyřizuje: tel./e-mail: výst. :23059/2014/Se

Více