Č.j.: KON 3607/2016 Vyřizuje: Ing. Roman Bečvář Konice Sp.zn.: DOP 74/2016 BEC , dubna 2016 ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Č.j.: KON 3607/2016 Vyřizuje: Ing. Roman Bečvář Konice Sp.zn.: DOP 74/2016 BEC 582 401 462, 724 374 521 27. dubna 2016 ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ"

Transkript

1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K O N I C E odbor dopravy Masarykovo nám. 27, Konice Pracoviště Masarykovo nám. 28, Konice Č.j.: KON 3607/2016 Vyřizuje: Ing. Roman Bečvář Konice Sp.zn.: DOP 74/2016 BEC , dubna 2016 PID: S00IP004SS98 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ Výroková část: Odbor dopravy Městského úřadu v Konici, jako silniční správní úřad příslušný podle 40, odst. 1, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle 15, odst. 1, písm. c), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a podle 40, odst. 4, písm. a), zákona o pozemních komunikacích, v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve stavebním řízení přezkoumal podle 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne podala Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, Olomouc - Hodolany zastoupená: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Středisko údržby Jih, Kostelecká 55, Prostějov (dále jen "stavebník") a na základě tohoto přezkoumání vydává podle 115, stavebního zákona na stavbu: stavební povolení III/37346 Ludmírov Dětkovice - Kladky Předmětem stavebního řízení jsou tyto stavební objekty: SO 101 komunikace úsek číslo 1 (staničení km 1, ,491 00) SO 102 komunikace úsek číslo 2 (staničení km 2, ,331 75) SO 103 komunikace úsek číslo 3 (staničení km 3, ,539 54) SO 104 komunikace úsek číslo 4 (staničení km 4, ,280 00) (dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. - viz příloha číslo 1, v k.ú. Ludmírov a k.ú. Kladky.

2 Technické řešení stavby: Toto povolení se zabývá stavebními úpravami stávající komunikace III/ Stavba je rozdělena do čtyř stavebních úseků, které jsou označeny hlavními stavebními objekty SO 101, SO 102, SO 103, SO 104. Stavební úsek začíná za křižovatkou silnice III/37348 a silnice III/37346 v části zvané Na srdéčku. Navržené stavební úpravy komunikace jsou popisovány ve staničení silnice III/37346 a to ve staničení v km 1, až km 7, Stavební úpravy jsou navrženy z důvodu nevyhovujícího stavebně technického stavu zmíněné komunikace. Umístění stavby je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací obcí Ludmírov a Kladky. Po provedení stavebních úprav komunikace dojde ke zlepšení dopravní obslužnosti území, snížení hlučnosti a prašnosti na řešeném úseku komunikace. Stavební úseky jsou označeny hlavními stavebními objekty: Úsek č. 1 v délce 0,961 km SO 101 Rekonstrukce komunikace úsek číslo 1 Staničení začátku úseku 1: 1, km (křižovatka s III/37348 vlevo od Ponikve) Staničení konce úseku 1: 2, km (Ludmírov začátek obce) Komunikace je vedena v extravilánovém úseku s oboustrannými příkopy. Úsek č. 2 v délce 0, km SO 102 Rekonstrukce komunikace úsek číslo 2 Staničení začátku úseku 2: 2, km (Ludmírov začátek obce) Staničení konce úseku 2: 3, km (Ludmírov konec obce) V celé délce tohoto úseku je komunikace vedena v obci Ludmírov a tvoří průtah obcí. V části je komunikace lemována obrubníky v další části se nachází úsek s oboustrannými příkopy. Úsek č. 3 v délce 1, km SO 103 Rekonstrukce komunikace úsek číslo 3 Staničení začátku úseku 3: 3, km (Ludmírov konec obce) Staničení konce úseku 3: 4, km (Dětkovice začátek zastavění) V tomto úseku je trasa vedena v extravilánovém úseku, úsek začíná na konci obce Ludmírov a končí za směrovým obloukem na začátku zastavěného území v obci Dětkovice. Odvodnění komunikace je realizováno do příkopů. Úsek č. 4 v délce 2, km SO 104 Rekonstrukce komunikace úsek číslo 4 Staničení začátku úseku 4: 4, km (Dětkovice začátek zastavění) Staničení konce úseku 4: 7, km (Kladky konec zastavění) První část tohoto úseku je vedena v obci Dětkovice a to v délce cca 300m. Dětkovice spadají správou pod obec Ludmírov. Za tímto úsekem začíná obec Kladky. Komunikace tvoří průtah obcemi. Celková délka stavby: 5,750 km Na základě provedeného průzkumu (diagnostika vozovky) byly vybrány následující způsoby opravy: OPRAVA A Recyklace za studena: Recyklace za studena na místě stávající vrstvy penetračního makadamu (PMA) a ŠD bez přidaní pojiv v celkové tl. nové vrstvy 200mm. Po provedení recyklace budou položeny živičné vrstvy vozovky. Živičné vrstvy budou pokládány ve dvou vrstvách nejprve ložní tloušťky 70mm na kterou bude položena obrusná tloušťky 50mm. Technologický postup opravy: 1. Recyklace za studena na místě stávající vrstvy penetračního makadamu (PMA) a ŠD bez přidání pojiv v celkové tloušťce nové vrstvy 200mm dle zásad TP208 s vytvořením vrstvy rovnocenné s vrstvou ŠDB nebo ŠDA. Před prováděním recyklace je potřeba ověřit křivku zrnitosti recyklovaného kameniva a popřípadě tuto křivku upravit drcením kameniva při recyklaci nebo přidáním chybějící jemnější frakce. Křivka zrnitosti nebyla v rámci geotechnického průzkumu požadována. Označení vrstvy: RS ŠD 0/45 nebo 0/63 (na místě); 200mm ; TP Provedení infiltračního postřiku z kationaktivní asfaltové emulze v množství 1,5-2,0 kg/m2.

3 Označení vrstvy: PI-E ; 1,5-2,0kg/m2; ČSN Pokládka ložní vrstvy z asfaltového betonu ACL 16/22 v tloušťce 70mm. Označení vrstvy: ACL 16/22 70mm ; ČSN , ČSN EN Provedení spojovacího postřiku z kationaktivní asfaltové emulze v množství 0,15-0,40kg/m2 zbytkového množství asfaltového pojiva Spojovací postřik nemusí být aplikován v případě, že obrusná vrstva bude pokládána bez technologické přestávky. Označení vrstvy: PS-E 0,15-0,40 kg/m2 ; ČSN Pokládka obrusné vrstvy z asfaltového betonu ACO 11 v tloušťce 50mm. Označení vrstvy: ACO 11 50mm ; ČSN , ČSN EN Dosypání a zhutnění nezpevněných krajnic vhodným materiálem. 7. Provedení vodorovného dopravního značení dle zásad TP 133. OPRAVA C - Nová konstrukce vozovky včetně výměny podloží Provedení celkové rekonstrukce konstrukčního souvrství včetně úpravy pláně. Technologický postup opravy vozovky: 1. Rozvolnění stávajících konstrukčních vrstev rozrytím nebo frézováním (vrstvy PMA) a jejich odstranění v tloušťce 370mm resp. odvezení na dočasnou skládku. Tento materiál bude později využit zpět do konstrukce vozovky. 2. V případě neúnosného podloží se doporučuje provedení sanace aktivní zóny podloží výměnou neúnosného materiálu za vhodný materiál (např. HDK frakce 0/125, 0/150) v tloušťce mm dle zásad ČSN V případě zvýšené vlhkosti zeminy v době provádění prací je třeba počítat s tloušťkou sanace až 500mm. Ve smyslu ČSN , tabulka 6 se doporučuje upřesnit tloušťku sanace aktivní zóny dle výsledku stanovení Edef,2. Takto musí být vytvořen podklad (vrstva aktivního podloží) s únosností Edef,2 45MPa. 3. Pokládka vrstvy ŠDB nebo ŠDA v tloušťce 250mm. U dané vrstvy lze využít odebraný materiál z původní konstrukce. Před recyklací této vrstvy za studena v centru je potřeba ověřit křivku zrnitosti a popřípadě ji opravit tak, aby výsledná vrstva byla rovnocenná s vrstvou ŠDB nebo ŠDA. Křivka zrnitosti nebyla v rámci IG průzkumu požadována. Označení vrstvy: RS ŠD 0/45 nebo 0/63 ; 250mm ; TP Provedení infiltračního postřiku z kationaktivní asfaltové emulze v množství 1,5-2,0 kg/m2. Označení vrstvy: PI-E ; 1,5-2,0kg/m2; ČSN Pokládka ložní vrstvy z asfaltového betonu ACL 16/22 v tloušťce 70mm. Označení vrstvy: ACL 16/22 70mm ; ČSN , ČSN EN Provedení spojovacího postřiku z kationaktivní asfaltové emulze v množství 0,15-40kg/m2 zbytkového množství asfaltového pojiva. Spojovací postřik nemusí být aplikován v případě, že obrusná vrstva bude pokládána bez technologické přestávky. Označení vrstvy: PS-E 0,15-0,40 kg/m2 ; ČSN Pokládka obrusné vrstvy z asfaltového betonu ACO 11 v tloušťce 50mm. Označení vrstvy: ACO 11 50mm ; ČSN , ČSN EN Úprava nezpevněných krajnic vhodným materiálem. 9. Provedení vodorovného dopravního značení dle zásad TP 133. OPRAVA E - Oprava zesílením vozovky novou asfaltobetonovou vrstvou. Technologický postup opravy vozovky: 1. V místech s výskytem síťových trhlin a popř. s výrazně zkorodovaným krytem se doporučuje provést lokální opravy vrstvy PMA dohutněním kameniva s případným dosypáním a prolitím pojivem dle zásad ČSN Předpokládaná maximální plocha vysprávek stanovená na základě provedené vizuální prohlídky v roce 2011m (září) je cca 170m2. 2. Dokonalé vyčištění povrchu tlakovou vodou a kartáčováním. Provedení spojovacího postřiku z kationaktivní asfaltové emulze (ČSN ) v množství 0,250-0,600 kg/m2 zbytkového množství asfaltového pojiva. Označení vrstvy: PS-E 0,250-0,600kg/m2; ČSN Pokládka zesilovací vrstvy z asfaltového betonu ACO 11 v garantované tloušťce 50mm s možným provedením mírných vyrovnávek. Označení vrstvy: ACO 11 50mm ; ČSN , ČSN EN Dosypání a zhutnění nezpevněných krajnic vhodným materiálem. 5. Provedení vodorovného dopravního značení dle zásad TP 133. Navržené úpravy tohoto průzkumu projekt respektuje. Způsoby opravy označené písmeny A a B jsou kombinovány po délce úseků 1 až 4. Jednotlivé úseky jsou voleny s ohledem na možnost výškového napojení sousedních nemovitostí a diagnostikou vybranými úseky se sníženou únosností podloží.

4 Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby Rekonstrukce komunikace respektuje šířkové a výškové uspořádání uličního prostoru. Rekonstrukce komunikace je navržena tak, aby respektovala stávající napojení sousedních nemovitostí. Dále rekonstrukce komunikace respektuje stávající polohy inženýrských sítí. Nadzemní a podzemní vedení elektřiny Stavba si nevyžádá žádný zásah do elektrického vedení. Rekonstruovaná komunikace kříží v několika místech nadzemní vedení VN a NN. Jelikož se jedná o rekonstrukci stávající komunikace ve své stávající trase, způsob křížení komunikace a nadzemního či podzemního vedení nebude změněn. Stávající sloupy jsou v dostatečné vzdálenosti od stávající komunikace, tak aby splnily bezpečnostní odstup min. 0,5m od komunikace. V okolí sloupů VN a NN nebudou vykonávány výkopové práce, které by porušili stabilitu základů těchto sloupů. V okolí sloupů nejsou navrženy terénní úpravy, které by měli za následek snížení či navyšování stávajícího terénu. Při vykonávání stavebních prací v blízkosti stávajících sloupů NN bude dbáno zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k porušení sloupů a základů sloupů. Při vykonávání stavebních prací v místech křížení s nadzemním vedením bude dbáno zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k dotčení tohoto vedení stavebními mechanismy. Stávající podzemní vedení NN v místě křížení s komunikací bude pod komunikací osazeno do chrániček. Křížení komunikace nadzemním vedením: Úsek č. 1 Km 1,590 - křížení s VN Km 2,480 - křížení s VN Úsek č. 2 km 2,621 - křížení s NN Km 2,625 - křížení s NN Km 2,682 - křížení s NN Úsek č. 3 Km 3,382 - křížení s VN Úsek č. 4 Km 4,723 - křížení s NN Km 4,755 - křížení s NN Km 4,795 - křížení s NN Km 5,138 - křížení s NN Km 5,501 - křížení s NN Km 5,589 - křížení s NN Km 5,622 - křížení s NN Km 5,652 - křížení s NN Km 5,705 - křížení s NN Km 5,737 - křížení s NN Km 5,769 - křížení s NN Km 5,842 - křížení s NN Km 6,963 - křížení s NN Km 7,056 - křížení s NN Křížení komunikace podzemním vedením: Úsek č. 2 Km 2,549 - křížení s NN Km 3,149 - křížení s NN Úsek č. 3 Km 3,383 - křížení s NN

5 Úsek č. 4 Km 6,200 - křížení s NN Stávající plynovodní potrubí Stávající trasa plynovodního vedení nebude stavbou změněna. Plynovodní potrubí v několika místech kříží stávající komunikaci. Křížení probíhá jak samotným řadem, tak plynovodními přípojkami. V místě křížení s plynovodním vedením budou výkopové práce probíhat ručně s nejvyšší opatrností. Stavbou nebudou dotčeny uzávěry plynu ani plynovodní zařízení. V místě vedení plynovodu není navrženo významné snižování či zvyšování stávajícího terénu. Zvýšení nivelety komunikace dojde v úsecích s navrženou recyklací. Navýšení je v těchto místech minimální a s ohledem na přesnost zaměření a propadlé části vozovky budou do cca 3cm místy do 12cm, což je pro krytí plynovodu zanedbatelné navýšení. Nejsou navrženy žádné přeložky plynovodního potrubí ani plynárenských zařízení. Křížení komunikace s plynovodem: Úsek č. 1 Km 2,482 - křížení s plynovodním řádem Úsek č. 2 Km 3,148 - křížení s plynovodem Km 3,290 - křížení s plynovodním řádem Úsek č. 3 Km 4,531 - křížení s plynovodním řádem Úsek č. 4 Km 4,575 - křížení s plynovodním řádem Km 4,603 - křížení s plynovodním řádem Km 5,029 - křížení s plynovodním řádem Km 5,135 - křížení s plynovodem Km 5,227 - křížení s plynovodním řádem Km 5,559 - křížení s plynovodním řádem Km 5,735 - křížení s plynovodním řádem Km 5,784 - křížení s plynovodním řádem Km 5,800 - křížení s plynovodním řádem Km 6,085 - křížení s plynovodním řádem Km 6,171 - křížení s plynovodním řádem Km 6,380 - křížení s plynovodním řádem Km 6,614 - křížení s plynovodním řádem Stávající vedení sdělovacích kabelů: Stávající trasa sdělovacích kabelů nebude stavbou změněna. Sdělovací kabely v několika místech kříží stávající komunikaci. V místě křížení se sdělovacími kabely budou výkopové práce probíhat ručně s nejvyšší opatrností. V místě stávajícího vedení není navrženo významné snižování či zvyšování stávajícího terénu. Zvýšení nivelety komunikace dojde v úsecích s navrženou recyklací. Navýšení je v těchto místech minimální a s ohledem na přesnost zaměření a propadlé části vozovky budou do cca 3cm místy do 12cm, což je pro krytí sdělovacího vedení zanedbatelný rozdíl. Nejsou navrženy žádné přeložky sdělovacích kabelů. Stávající podzemní vedení sdělovacích kabelů v místě křížení s komunikací bude pod komunikací osazeno do chrániček. V úseku, kde je navržena pouze výměna asfaltového krytu není možné z důvodu technologie chráničky doplňovat. Křížení komunikace se sdělovacími kabely: Úsek č. 1 Km 2,395 - křížení s CETIN

6 Úsek č. 2 Km 2,620 - křížení s CETIN Km 3,135 - křížení s CETIN Km 3,215 - křížení s CETIN Úsek č. 3 Km 3,650 - křížení s CETIN Km 3,921 - křížení s CETIN Úsek č. 4 Km 5,185 - křížení s CETIN Km 5,691 - křížení s CETIN Km 5,706 - křížení s CETIN Km 5,762 - křížení s CETIN Km 5,851 - křížení s CETIN Km 6,170 - křížení s CETIN Km 6,381 - křížení s CETIN Km 6,510 - křížení s CETIN Km 6,721 - křížení s CETIN Stávající vedení vodovodu: Stávající trasa vodovodu nebude stavbou změněna. Vodovodní potrubí v několika místech kříží stávající komunikaci, v obci Kladky je pak vodovod z největší pravděpodobností umístěn v komunikaci. Křížení probíhá jak samotným řádem, tak přípojkami. Vedení ve 4. úseku je překresleno z mapových podkladů s malou přesností. Poloha tohoto vedení může vykazovat i větší nepřesnosti než u ostatních zaznačených vedení. V místě křížení s vodovodem budou výkopové práce probíhat ručně s nejvyšší opatrností. Vodovodní šoupata, poklopy a hydranty, které budou stavbou dotčeny budou výškově upraveny nebo vyměněny. V místě vodovodu není navrženo významné snižování či zvyšování stávajícího terénu. Zvýšení nivelety komunikace dojde v úsecích s navrženou recyklací. Navýšení je v těchto místech minimální a s ohledem na přesnost zaměření a propadlé části vozovky budou do cca 3cm místy do 12cm, což je pro krytí vodovodu zanedbatelné navýšení. Nejsou navrženy žádné přeložky vodovodního potrubí. Správci a vlastníci vodovodu: MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s (vodovod v obci Ludmírov 1. a 2. etapa) Zemědělské obchodní družstvo Ludmírov (vodovod v obci Kladky 4. etapa) Křížení komunikace s vodovodem: Úsek č. 1 Km 1,549 - křížení s vodovodem Úsek č. 2 Km 2,555 - křížení s vodovodem Km 2,601 - křížení s vodovodem Km 2,630 - křížení s vodovodem Km 2,761 - křížení s vodovodem Km 2,779 - křížení s vodovodem Km 2,819 - křížení s vodovodem Km 2,866 - křížení s vodovodem Km 2,976 - křížení s vodovodem Km 3,025 - křížení s vodovodem Km 3,050 - křížení s vodovodem Km 3,090 - křížení s vodovodem Úsek č. 4 Km 4,550 - křížení s vodovodem Km 4,771 - křížení s vodovodem

7 Km 5,102 - křížení s vodovodem Km 5,819 - křížení s vodovodem Km 6,993 - křížení s vodovodem Veřejné osvětlení Veřejné osvětlení se nachází na sloupech nízkého napětí. Stavbou nebude nadzemní vedení veřejného osvětlení dotčeno. Sloupy na kterých je veřejné osvětlení umístěno, nebudou stavbou dotčeny. Místní rozhlas Rozhlas je zde bezdrátový a nebude stavbou dotčen. Kanalizace Trasy kanalizací jsou neověřeny a byly zakresleny na základě zaměřených poklopů a na základě sdělení zástupců obcí. Trasy kanalizací a místa křížení s komunikací je nutno v rámci stavby ověřit. Rekonstrukce stávající kanalizace bude provedena v délce rekonstrukce komunikace. Kanalizace je v havarijním stavu a zásah do tělesa komunikace pravděpodobně bude mít za následek její poškození. Rekonstrukce kanalizace je podmíněnou investicí, kterou rekonstrukce komunikace vyvolá. Podrobně jsou stavební úpravy kanalizace popsány v kapitole odvodnění. DN rekonstruované kanalizace v místě překopů bude zachováno stávajících dimenzí. Rekonstrukce zpevněných ploch Rekonstrukce komunikace bude provedena ve stávající trase s drobnými výškovými a šířkovými korekcemi. Přesné šířkové uspořádání komunikace nelze přesně určit, kraje komunikace jsou zanesené silným nánosem nečistot a jsou prorostlé travou, nezpevněné krajnice jsou ve všech místech zarostlé travou a neudržované. Výškové vedení bude kopírovat stávající stav s drobnými výškovými korekcemi. Výškové vedení komunikace nelze přesně určit z důvodu četných propadlých míst a z četných výtluků na komunikaci. Převýšení krajů vozovky a osy je v některých místech vysoké s nepřípustnými příčnými sklony vozovky. SO 101 Rekonstrukce komunikace úsek číslo 1 Úsek č. 1 v délce 0,961 km Staničení začátku úseku 1: 1, km (křižovatka s III/37348 vlevo od Ponikve) Staničení konce úseku 1: 2, km (Ludmírov začátek obce) Komunikace je vedena v extravilánovém úseku s oboustrannými příkopy. Začátek prvního stavebního úseku je ve staničení 1,530 00, kde komunikace naváže na stávající stav. V celé délce komunikace bude provedena sanace krajů komunikace. Bude odstraněn nános na krajích komunikace. Okraj komunikace po obou stranách s krajnicí bude vytěžen a bude provedena vrstva stabilizace v tloušťce 0,37m. Sanace krajů vozovky je uvažována v průměrné šířce 1,5m. Stabilizace bude provedena vrstvou štěrkodrti, nebo recyklovaným materiálem. Vrstva bude řádně zhutněna. Stávající konstrukční vrstvy vozovky budou ponechány a bude na místě provedena recyklace za studena vrstvy stávajícího penetračního makadamu a štěrkodrti bez přidání pojiv v celkové tloušťce 200mm. K této recyklované vrstvě bude přidán vhodný materiál štěrkodrti, který byl z krajnic odebrán v rámci sanace krajů. V případě drobného rozšíření v obloucích bude tento materiál také doplněn. Dle provedené diagnostiky bylo v některých místech zastiženo podloží se sníženou únosností. Tato místa budou po provedení recyklace vybrána za účasti zástupce investora stavby. O těchto místech bude zapsán zápis do stavebního deníku. Provedená recyklace bude vytěžena. Předpokládá se, že materiál bude vhodný k použití pro výměnu podloží a společně s doplněnou štěrkodrtí bude užit pro výměnu podloží v těchto místech. Předpokládaná tloušťka vrstvy výměny podloží je 370mm. Do konstrukční vrstvy vozovky pak bude v těchto místech použita štěrkodrť. V úseku číslo 1 se předpokládá zastižení míst se sníženou únosností podloží v 10% délky úseku. Úsek č. 1 Celková délka: OPRAVA A Recyklace za studena v délce 961m 861m

8 LOKÁLNÍ OPRAVA C - Tato oprava byla odborným odhadem stanovena na 10% délky trasy. 100m - V diagnostice bylo zjištěno 6% míst s nedostatečnou únosností pláně. Na takto provedené opravy budou pokládány živičné vrstvy z asfaltového betonu ve dvou vrstvách. Krajnice budou strojně položeny vrstvou asfaltového recyklátu popřípadě vhodného kameniva. SO 102 Rekonstrukce komunikace úsek číslo 2 Úsek č. 2 v délce 0, km Staničení začátku úseku 2: 2, km (Ludmírov začátek obce) Staničení konce úseku 2: 3, km (Ludmírov konec obce) V celé délce tohoto úseku je komunikace vedena v obci Ludmírov a tvoří průtah obcí. V části je komunikace lemována obrubníky v další části se nachází úsek s oboustrannými příkopy. Začátek druhého stavebního úseku je ve staničení km 2,491 00, kde komunikace naváže na rekonstrukci první etapy výstavby. V celé délce komunikace budou střídány dva hlavní typy opravy komunikace a to recyklace na místě OPRAVA A a nová vozovka s výměnou podloží OPRAVA C. Dále bude na mostě a nevyměněném propustku užita oprava E, která obnáší frézování s obnovou asfaltových vrstev. V místech kde je navržena rekonstrukce komunikace pomocí recyklace za studena, bude nejprve provedena sanace krajů komunikace. Bude odstraněn nános na krajích komunikace. Okraj komunikace po obou stranách s krajnicí bude vytěžen a bude provedena vrstva stabilizace v tloušťce 0,37m. Sanace krajů vozovky je uvažována v průměrné šířce 1,5m. Stabilizace bude provedena vrstvou štěrkodrti, nebo recyklovaným materiálem. Vrstva bude řádně zhutněna. V místech s obrubníky bude sanace krajů spojena s uložením nových trativodů pro odvodnění pláně vozovky. Stávající konstrukční vrstvy vozovky budou ponechány a bude na místě provedena recyklace za studena vrstvy stávajícího penetračního makadamu a štěrkodrti bez přidání pojiv v celkové tloušťce 200mm. K této recyklované vrstvě bude přidán vhodný materiál štěrkodrti, který byl z krajnic odebrán v rámci sanace krajů. V případě drobného rozšíření v obloucích bude tento materiál také doplněn. Dle provedené diagnostiky bylo v některých místech zastiženo podloží se sníženou únosností. Tato místa budou po provedení recyklace vybrána za účasti zástupce investora stavby. O těchto místech bude zapsán zápis do stavebního deníku. Provedená recyklace bude vytěžena. Předpokládá se, že materiál bude vhodný k použití pro výměnu podloží a společně s doplněnou štěrkodrtí bude užit pro výměnu podloží v těchto místech. Předpokládaná tloušťka vrstvy výměny podloží je 370mm. Do konstrukční vrstvy vozovky pak bude v těchto místech použita štěrkodrť. V úseku číslo 2 se předpokládá zastižení míst se sníženou únosností podloží v 10% délky úseku. Na takto provedené opravy budou pokládány živičné vrstvy z asfaltového betonu ve dvou vrstvách. Krajnice budou strojně položeny vrstvou asfaltového recyklátu popřípadě vhodného kameniva. V úseku, ve kterém byla diagnostikou vozovky doporučena výměna podloží, nebo v místech, kde to výškové poměry neumožňují, bude vybudována nová vozovka s provedením výměny podloží. Tyto úseky jsou vyznačeny v situaci. V rámci této úpravy budou vybourány stávající konstrukční vrstvy vozovky. Materiál bude převezen k recyklaci v centru poblíž stavby. Tento recyklovaný materiál bude následně užit pro výměnu podloží. Na provedenou stabilizaci budou položeny nové konstrukční vrstvy vozovky. Na stávajícím mostě bude provedeno odfrézování stávající asfaltové vrstvy, bude provedeno případné vyrovnání z důvodu zachování výškového vedení a klopení. Na připravený poklad bude položena obrusná vrstva vozovky. Niveleta na mostě nebude významně navyšována. Úpravy na mostě musí být prováděny s opatrností, aby nedošlo k porušení stávajícího mostu. V rámci stavebních úprav na mostě bude sanován poškozený beton na římse mostu. Stávající zábradlí bude natřeno. Před most bude doplněno silniční svodidlo, tak aby došlo k ochraně převýšené části betonové římsy. Obdobné stavební úpravy budou navrženy na rámovém propustku, který nebude vyměněn. Opět dojde k sanaci betonové římsy a nátěru zábradlí. Na propustku je uvažováno s možným navýšením nivelety nabalením vyrovnávací vrstvy. Toto bude realizováno dle výškového vedení trasy. Komunikace bude v některých částech lemována silničními obrubníky. Stávající chodníky dotčené stavbou budou předlážděny ve stávající délce a ve stávajících šířkách. Dotčené vjezdy k sousedním nemovitostem budou výškově upraveny a jejich povrch bude obnoven. Stávající napojení všech přilehlých komunikací bude upraveno v nezbytné délce s drobnými výškovými úpravami. V místě nových přípojek budou provedeny překopy komunikace se zazubením jednotlivých konstrukčních vrstev vozovky.

9 Úsek č. 2 Celková délka: OPRAVA A Recyklace za studena 2,758-2,860=102m 3,120-3,332=212m LOKÁLNÍ OPRAVA C Tato oprava byla stanovena na 10% délky trasy V diagnostice bylo zjištěno 5% míst s nedostatečnou únosností pláně OPRAVA C Nová konstrukce vozovky včetně výměny podloží 2,500 2,758= 258m 2,860 3,120= 260m (úseky na mostě délky 7,5 + 7,25m) 832m 314m 30m 503m OPRAVA E 15m SO 103 Rekonstrukce komunikace úsek číslo 3 Úsek č. 3 v délce 1, km Staničení začátku úseku 3: 3, km (Ludmírov konec obce) Staničení konce úseku 3: 4, km (Dětkovice začátek zastavění) Komunikace je vedena v extravilánovém úseku s oboustrannými příkopy. Začátek třetího stavebního úseku je ve staničení km 3,331 75, kde komunikace naváže na rekonstrukci druhé etapy výstavby. Tento úsek začíná na konci obce Ludmírov a končí u směrového oblouku při začátku obce Dětkovice. V celé délce komunikace bude provedena sanace krajů komunikace. Bude odstraněn nános na krajích komunikace. Okraj komunikace po obou stranách s krajnicí bude vytěžen a bude provedena vrstva stabilizace v tloušťce 0,37m. Sanace krajů vozovky je uvažována v průměrné šířce 1,5m. Stabilizace bude provedena vrstvou štěrkodrti, nebo recyklovaným materiálem. Vrstva bude řádně zhutněna. Stávající konstrukční vrstvy vozovky budou ponechány a bude na místě provedena recyklace za studena vrstvy stávajícího penetračního makadamu a štěrkodrti bez přidání pojiv v celkové tloušťce 200mm. K této recyklované vrstvě bude přidán vhodný materiál štěrkodrti, který byl z krajnic odebrán v rámci sanace krajů. V případě drobného rozšíření v obloucích bude tento materiál také doplněn. Dle provedené diagnostiky bylo v některých místech zastiženo podloží se sníženou únosností. Tato místa budou po provedení recyklace vybrána za účasti zástupce investora stavby. O těchto místech bude zapsán zápis do stavebního deníku. Provedená recyklace bude vytěžena. Předpokládá se, že materiál bude vhodný k použití pro výměnu podloží a společně s doplněnou štěrkodrtí bude užit pro výměnu podloží v těchto místech. Předpokládaná tloušťka vrstvy výměny podloží je 370mm. Do konstrukční vrstvy vozovky pak bude v těchto místech použita štěrkodrť. V úseku číslo 1 se předpokládá zastižení míst se sníženou únosností podloží v 10% délky úseku. Úsek č. 3 Celková délka: OPRAVA A Recyklace za studena LOKÁLNÍ OPRAVA C Tato oprava byla stanovena na 10% délky trasy V diagnostice bylo zjištěno 7% míst s nedostatečnou únosností pláně 1208m 1088m 120m Na takto provedené opravy budou pokládány živičné vrstvy z asfaltového betonu ve dvou vrstvách. Krajnice budou strojně položeny vrstvou asfaltového recyklátu popřípadě vhodného kameniva. V km 4,400 až km 4,500 bude z rozhledového pole odstraněna náletová zeleň, budou ořezány nízké větve pro zajištění rozhledových poměrů.

10 SO 104 Rekonstrukce komunikace úsek číslo 4 Úsek č. 4 v délce 2, km Staničení začátku úseku 4: 4, km (Dětkovice začátek zastavění) Staničení konce úseku 4: 7, km (Kladky konec zastavění) První část tohoto úseku je vedena v obci Dětkovice a to v délce cca 300m. Dětkovice spadají správou pod obec Ludmírov. Za tímto úsekem začíná obec Kladky. Komunikace tvoří průtah obcemi. V celé délce tohoto úseku je komunikace vedena v obci a tvoří průtah obcí. V části je komunikace lemována obrubníky v další části se nachází úsek s oboustrannými příkopy. Začátek čtvrtého stavebního úseku je ve staničení km 4,539 54, kde komunikace naváže na rekonstrukci třetí etapy výstavby. V celé délce komunikace budou střídány dva hlavní typy opravy komunikace a to recyklace na místě OPRAVA A a nová vozovka s výměnou podloží OPRAVA C. Dále bude na mostě a nevyměněném propustku užita oprava E, která obnáší frézování s obnovou asfaltových vrstev. V místech kde je navržena rekonstrukce komunikace pomocí recyklace za studena, bude nejprve provedena sanace krajů komunikace. Bude odstraněn nános na krajích komunikace. Okraj komunikace po obou stranách s krajnicí bude vytěžen a bude provedena vrstva stabilizace v tloušťce 0,37m. Sanace krajů vozovky je uvažována v průměrné šířce 1,5m. Stabilizace bude provedena vrstvou štěrkodrti, nebo recyklovaným materiálem. Vrstva bude řádně zhutněna. V místech s obrubníky bude sanace krajů spojena s uložením nových trativodů pro odvodnění pláně vozovky. Stávající konstrukční vrstvy vozovky budou ponechány a bude na místě provedena recyklace za studena vrstvy stávajícího penetračního makadamu a štěrkodrti bez přidání pojiv v celkové tloušťce 200mm. K této recyklované vrstvě bude přidán vhodný materiál štěrkodrti, který byl z krajnic odebrán v rámci sanace krajů. V případě drobného rozšíření v obloucích bude tento materiál také doplněn. Dle provedené diagnostiky bylo v některých místech zastiženo podloží se sníženou únosností. Tato místa budou po provedení recyklace vybrána za účasti zástupce investora stavby. O těchto místech bude zapsán zápis do stavebního deníku. Provedená recyklace bude vytěžena. Předpokládá se, že materiál bude vhodný k použití pro výměnu podloží a společně s doplněnou štěrkodrtí bude užit pro výměnu podloží v těchto místech. Předpokládaná tloušťka vrstvy výměny podloží je 370mm. Do konstrukční vrstvy vozovky pak bude v těchto místech použita štěrkodrť. V úseku číslo 2 se předpokládá zastižení míst se sníženou únosností podloží v 10% délky úseku. Na takto provedené opravy budou pokládány živičné vrstvy z asfaltového betonu ve dvou vrstvách. Krajnice budou strojně položeny vrstvou asfaltového recyklátu popřípadě vhodného kameniva. V úseku, ve kterém byla diagnostikou vozovky doporučena výměna podloží, nebo v místech, kde to výškové poměry neumožňují, bude vybudována nová vozovka s provedením výměny podloží. Tyto úseky jsou vyznačeny v situaci. V rámci této úpravy budou vybourány stávající konstrukční vrstvy vozovky. Materiál bude převezen k recyklaci v centru poblíž stavby. Tento recyklovaný materiál bude následně užit pro výměnu podloží. Na provedenou stabilizaci budou položeny nové konstrukční vrstvy vozovky. Na stávajícím mostě bude provedeno odfrézování stávající asfaltové vrstvy, bude provedeno případné vyrovnání z důvodu zachování výškového vedení a klopení. Na připravený poklad bude položena obrusná vrstva vozovky. Niveleta na mostě nebude významně navyšována. Úpravy na mostě musí být prováděny s opatrností, aby nedošlo k porušení stávajícího mostu. V rámci stavebních úprav na mostě bude sanován poškozený beton na římse mostu. Stávající zábradlí bude natřeno. Před most bude doplněno silniční svodidlo, tak aby došlo k ochraně převýšené části betonové římsy. Obdobné stavební úpravy budou navrženy na rámovém propustku, který nebude vyměněn. Opět dojde k sanaci betonové římsy a nátěru zábradlí. Na propustku je uvažováno s možným navýšením nivelety nabalením vyrovnávací vrstvy. Toto bude realizováno dle výškového vedení trasy. Komunikace bude v některých částech lemována silničními obrubníky. Stávající chodníky dotčené stavbou budou předlážděny ve stávající délce a ve stávajících šířkách. Dotčené vjezdy k sousedním nemovitostem budou výškově upraveny a jejich povrch bude obnoven. Stávající napojení všech přilehlých komunikací bude upraveno v nezbytné délce s drobnými výškovými úpravami. V místě nových přípojek budou provedeny překopy komunikace se zazubením jednotlivých konstrukčních vrstev vozovky. Úsek č. 4 Celková délka: 2741m OPRAVA A Recyklace za studena 4, , ,23m 4, , ,16m 5, , ,0m

11 5, , ,0m 5, , ,0m 6, , ,6m Celková délka opravy A: Osa 5: 7, ,271,17 LOKÁLNÍ OPRAVA C Tato oprava byla stanovena na 30% délky trasy V diagnostice bylo zjištěno 22% míst s nedostatečnou únosností pláně 1902m 175m 625m OPRAVA C Nová konstrukce vozovky včetně výměny podloží 4, , ,07m 4, , ,0m 5, , ,0m 5, , ,0m 6, , ,0m Na mostě délky 8,1m Na mostě délky 3,8m OPRAVA E Na mostě délky 8,1m Na mostě délky 3,8m 643m 12m Šířkové uspořádání, příčný sklon: Navržené řešení vychází ze současného šířkového uspořádání s drobnými úpravami v místech, kde je stávající šířka vozovky nevyhovující. Rozšíření je minimální a vzhledem k poruchám v krajní části asfaltového krytu a s ohledem k tomu, že kraje jsou zanesené nelze rozšíření definovat. Příčný sklon je dle možností střechovitý (v obloucích jednostranný) pro odvedení srážkové vody. Základní příčný sklon vozovky je navržen 2,5% střechovitý. SO 101 Rekonstrukce komunikace úsek číslo 1 SO 103 Rekonstrukce komunikace úsek číslo 3 Šířka jízdního pruhu je navržena 2 x 2,75m asfaltového krytu Nezpevněná krajnice 2 x 0,50m recyklát, vhodné kamenivo V místě monolitického žlabu je navržena zpevněná krajnice šířky 0,5m SO 102 Rekonstrukce komunikace úsek číslo 2 SO 104 Rekonstrukce komunikace úsek číslo 4 Šířka jízdního pruhu je navržena 2 x 2,75m asfaltového krytu Odvodňovací proužek je navržen šířky 2 x 0,25m z kamenné dlažby Nezpevněná krajnice 2 x 0,50m recyklát, vhodné kamenivo - v místech absence obrubníků V km 6,440 je navrženo lokální zúžení komunikace. Komunikace bude zúžena z celkové šířky 6,00m na šířku 5,75m. Délka zúžení cca 18m a je navrženo z důvodu zachování stávajícího vybudovaného chodníku v tomto místě. Výškové vedení: Navržené řešení vychází ze současného výškového stavu komunikace. Rekonstrukce komunikace bude provedena ve stávající trase s drobnými výškovými korekcemi. Výškové vedení bude kopírovat stávající stav s drobnými výškovými korekcemi. Výškové vedení komunikace nelze přesně určit z důvodu četných propadlých míst a z četných výtluků na komunikaci. Převýšení krajů vozovky a osy je v některých místech vysoké s nepřípustnými příčnými sklony vozovky.

12 Směrové vedení komunikace: Řešení vychází ze stávajícího stavu vozovky. Trasa vozovky v nejvyšší míře respektuje vedení stávající komunikace s drobnými korekcemi. Přesné šířkové uspořádání komunikace nelze přesně určit, kraje komunikace jsou zanesené silným nánosem nečistot a jsou prorostlé travou, nezpevněné krajnice jsou ve všech místech zarostlé travou a neudržované. Trasa je tvořena přímými úseky a směrovými oblouky se symetrickými i nesymetrickými přechodnicemi. Skladby zpevněných ploch: - OPRAVA A Recyklace za studena - POUZE ÚSEKY 1 až 4 Konstrukce vozovky (Recyklace stávající PMA a ŠD za studena) Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO mm ČSN EN Spojovací asfaltový postřik PS-E 0,15-0,40 kg/m2 ČSN Asfaltový beton pro ložní vrstvu ACL 16/22 70 mm ČSN EN Infiltrační postřik PI-E 1,5-2,0 kg/m2 ČSN Recyklace stávající PMA a ŠD (na místě) RS ŠD 0/ mm TP 208 Celkem 320 mm Recyklace za studena na místě stávající vrstvy penetračního makadamu (PMA) a ŠD bez přidaní pojiv v celkové tl. nové vrstvy 200mm. Spojovací postřik nemusí být aplikován v případě, že obrusná vrstva bude pokládána bez technologické přestávky. Dosypání a zhutnění nezpevněných krajnic vhodným materiálem. - OPRAVA C - POUZE ÚSEKY 1 až 4 Konstrukce vozovky (Nová konstrukce vozovky včetně výměny podloží) Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO mm ČSN EN Spojovací asfaltový postřik PS-E 0,15-0,40 kg/m2 ČSN Asfaltový beton pro ložní vrstvu ACL 16/22 70 mm ČSN EN Infiltrační postřik PI-E 1,5-2,0 kg/m2 ČSN Štěrkodrť ŠD B 250mm ČSN Celkem 370 mm Výměna podloží za vhodný materiál Recyklace stávající PMA a ŠD (za studena) RS ŠD 0/ mm TP 208 (v centru) Celkem 370 mm Rozvolnění stávajících konstrukčních vrstev rozrytím nebo frézováním a jejich odstranění v tl. 370mm (odvezení na dočasnou skládku) později použito do konstrukce vozovky. V případě neúnosného podloží se doporučuje provedení sankce aktivní zóny podloží výměnou neúnosného materiálu za vhodný materiál. U výměny podloží lze využít odebraný materiál z původní konstrukce. Spojovací postřik nemusí být aplikován v případě, že obrusná vrstva bude pokládána bez technologické přestávky. Dosypání a zhutnění nezpevněných krajnic vhodným materiálem. - DODATEČNÁ (LOKÁLNÍ) OPRAVA C - POUZE PRO ÚSEK 1 a 3 Konstrukce vozovky (Recyklace stávající PMA a ŠD za studena) Recyklace stávající PMA a ŠD(za studena) RS ŠD 0/ mm TP 208 (na místě) Po odhalení neúnosného podloží v těchto místech bude přistoupeno k celkové opravě včetně výměny podloží v těchto místech.

13 Recyklované vrstvy budou vytěženy a přesunuty v okolí řešené lokální opravy. Lokální opravy mohou být provedeny i před zahájením recyklace na vybraných úsecích komunikace. Místa budou vybrána za přítomnosti zástupce investora, budou odsouhlasena a bude o nich učiněn zápis do stavebního deníku. Bude provedeno vytěžení nevhodné zeminy z podloží vozovky a doplněna následná skladba (konstrukce typu C): Konstrukce vozovky (Nová konstrukce vozovky včetně výměny podloží) Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO mm ČSN EN Spojovací asfaltový postřik PS-E 0,15-0,40 kg/m2 ČSN Asfaltový beton pro ložní vrstvu ACL 16/22 70 mm ČSN EN Infiltrační postřik PI-E 1,5-2,0 kg/m2 ČSN Štěrkodrť ŠD B 250mm ČSN Celkem 370 mm Výměna podloží za vhodný materiál Recyklace stávající PMA a ŠD(za studena)rs ŠD 0/ mm TP 208 (v centru) Celkem 370 mm - Způsob opravy na mostě - POUZE PRO ÚSEK 2 a 4 Frézování - dle výškových poměrů a navržené nivelety mm Nová konstrukce vozovky Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO mm ČSN EN Spojovací asfaltový postřik PS-E 0,15-0,40 kg/m2 ČSN Asfaltový beton pro ložní vrstvu pouze lokální vyrovnání nerovností Spojovací asfaltový postřik PS-E 0,15-0,40 kg/m2 ČSN Celkem 50 mm - Způsob opravy v místě ponechaného propustku - POUZE PRO ÚSEK 2 a 4 Frézování mm - dle výškových poměrů a navržené nivelety. Toto frézování může být s ohledem na výškové parametry komunikace vypuštěno. Nová konstrukce vozovky Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO mm ČSN EN Spojovací asfaltový postřik PS-E 0,15-0,40 kg/m2 ČSN Asfaltový beton pro ložní vrstvu ACL 16/22 70 mm ČSN EN dle výškových poměrů může být provedeno pouze jako lokální vyrovnávací vrstva Spojovací asfaltový postřik PS-E 0,15-0,40 kg/m2 ČSN Celkem 120 mm - Konstrukce vozovky - oprava E Frézování 20 mm až 40mm - dle výškových poměrů a navržené nivelety. Toto frézování může být s ohledem na výškové parametry v některých částech komunikace vypuštěno.

14 Nová konstrukce vozovky Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO mm ČSN EN Spojovací asfaltový postřik PS-E 0,25-0,60 kg/m2 ČSN Asfaltový beton pro ložní vrstvu pro lokální vyrovnání nerovností Spojovací asfaltový postřik PS-E 0,25-0,60 kg/m2 ČSN Celkem 50 mm - Konstrukce chodníků: Betonová dlažba DL 60mm ČSN Lože z kamenné drti fr. 4/8mm L 30mm ČSN Štěrkodrť ŠDB 150mm ČSN Celkem min. 240mm - Konstrukce chodníku v místě vjezdu k sousedním nemovitostem: Betonová dlažba DL 80 mm ČSN Lože z kamenné drti ŠD 4/8 40 mm ČSN Štěrkodrť ŠDB 250mm ČSN Celkem min. 370 mm Obnovovaný úsek komunikace bude lemován kamennou přídlažbou, která bude ukládána do betonového lože. Tato dlažba bude tvořit odvodňovací proužek komunikace. Na straně rekonstruovaného chodníku jsou tyto kamenné kostky lemovány betonovým obrubníkem s převýšením +12cm. V místě vjezdů na sousední nemovitosti a v místě přecházení chodců bude provedeno její snížení na hodnotu 0,02m. Pěší a cyklistické stezky Stávající chodníky, které budou stavbou dotčeny, budou obnoveny ve stávající šířce a stávající délce. Snížené hrany obrubníků bude lemovat reliéfní dlažba. Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace Odvodnění veškerých komunikací bude zabezpečeno jejich příčným a podélným sklonem do uličních vpustí, nebo příkopů komunikace. SO 101 Rekonstrukce komunikace úsek číslo 1 Stávající příkopy budou vyčištěny a prohloubeny. Stávající propustek v km 1,726 bude obnoven. Propustek má kolmá betonová čela. DN propustku je 400mm. V km 2,404 je navržen propustek nový délky 11m. Tímto způsobem bude vyústěn pravostranný příkop a sveden na druhou stranu komunikace. Stávající sjezd za tímto propustkem bude zachován. Za vjezdem je navržen monolitický žlab, který přilehá ke zpevněné krajnici. Délka tohoto žlabu je 93m. Žlab je vyústěn v obnoveném příkopu. Levostranný příkop je ukončen horskou vpustí v km 2,480. SO 102 Rekonstrukce komunikace úsek číslo 2 V první části tohoto úseku je navržen zatrubněný úsek od horské vpusti po nový propustek v km 2,550. Tento propustek je navržen DN 400 délky 12m. Zatrubněný úsek má délku 73m a je do něj napojena i uliční vpusť komunikace. Vody jsou tímto způsobem svedeny do stávajícího obnoveného příkopu. V další části je využíváno uličních vpustí, které jsou napojeny na stávající kanalizaci. Pro odvodnění je využívána stávající kanalizace, na kterou budou napojeny nové uliční vpusti umístěné v rámci výstavby komunikace. V km 3,035 je navržena uliční vpusť, která bude přípojkou DN 200 napojena na stávající kanalizaci, délka této přípojky je 31m. Poslední část druhého úseku je ponechána s oboustrannými příkopy. Levostranný příkop bude převeden v km 3,166 na druhou stranu pomocí nového propustku DN 400. Propustek má délku 12m. Stávající pravostranný příkop bude zakončen horskou vpustí. Stávající propustek bude rekonstruován. Všechna křížení s kanalizací budou realizována jako nová vedení. Předpokládá se, že v místě křížení s komunikací bude většina vedení kanalizace ve špatném technickém stavu.

15 SO 103 Rekonstrukce komunikace úsek číslo 3 Stávající příkopy budou vyčištěny a prohloubeny. Stávající propustek v km 3,910 bude obnoven. V km 4,255 je navržen propustek nový délky 15m. Tímto způsobem bude vyústěn pravostranný. U tohoto příkopu začíná na pravé straně umístění monolitického žlabu, kterým je řešeno odvodnění komunikace v délce 133m. Žlab je vyústěn v obnoveném příkopu. SO 104 Rekonstrukce komunikace úsek číslo 4 Odvodnění v obci Dětkovice: Komunikace bude odvodněna do uličních vpustí napojených na stávající kanalizaci. V km 4,680 je navržena nová přípojka, která bude zaústěna do stávající kanalizace. Nezastavěný úsek na konci Dětkovic a začátku obce Kladky bude realizován do příkopů, které budou obnoveny. Odvodnění v obci Kladky: V km 4,956 bude rekonstruován stávající propustek DN 600. Od km 5,100 je komunikace lemována obrubníky a odvodněna do uličních vpustí. V km 5,337 je na pravé straně komunikace navržen monolitický žlab délky 194m. Tento žlab je vyústěn v obnoveném příkopu. V km 5,705 je na levé straně komunikace navržen úsek zatrubněného příkopu, který nahradí stávající příkop. Stávající otevřený příkop má nevhodné sklony a začíná a končí zatrubněním. Délka tohoto úseku je 35m. V km 6,055 začíná monolitický žlab, který je dlouhý 74m a je napojen ve dvou místech pomocí uličních vpustí do kanalizace. V km 6,315 je navržena obnova propustku DN 500 na který budou napojeny dvě uliční vpusti. Propustek bude začínat horskou vpustí. V km 6,530 je umístěna nová horská vpusť, která je napojena na nový propustek, který bude ukončen kolmým betonovým čelem. Propustek má DN 400. V km 6,630 je navržena rekonstrukce stávajícího zatrubnění, které bude propojeno se stávající zatrubněnou částí. Kolmé čelo propustku bude zrušeno a terén domodelován. Do obnoveného zatrubněného úseku bude zaústěna uliční vpusť komunikace. V km 6,716 je navržena nová horská vpusť, kterou bude ukončen obnovený pravostranný příkop. Tato horská vpusť bude napojena na nově zatrubněný úsek, který bude napojen na stávající zatrubnění. V rámci těchto úprav bude rekonstruován i stávající věstní objekt. Ve zbývajícím úseku budou po obou stranách komunikace obnoveny stávající příkopy. Všechna křížení s kanalizací budou realizována jako nová vedení. Předpokládá se, že v místě křížení s komunikací bude většina vedení kanalizace ve špatném technickém stavu. Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku Vodorovné a svislé dopravní značení je navrženo dle TP Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích a je patrné z přiloženého výkresu situace. VDZ bude provedeno nástřikem plastickou hmotou. Bude vyznačeno VDZ zastávek autobusu. Svislé dopravní značky budou v rámci stavby vyměněny. Dopravní značky A7a upozorňující na nevhodný stav vozovky budou odstraněny bez náhrady. Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm, osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Stavba je řešena podle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. V místě ukončení stávajícího chodníku jsou navrženy varovné pásy z reliéfní dlažby, snížené hrany obrubníků budou provedeny +2cm. Ve vjezdech jsou pak navrženy obrubníky s výškou +4cm. Podél této hrany je navržen varovný pás šířky 0,4m. Příčný sklon chodníků je navržen do 2%, v rampové části přechodu max. 12,5 %. Na všech vjezdech budou navrženy 0,4m široké varovné pásy podél snížené hrany obrubníku. Varovné a signální pásy budou provedeny z výrobků a materiálů stanovených ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky. Požadovaný charakter a vlastnosti upravují Technické návody pro posuzování shody stavebních výrobků dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. Je navrhováno použití dlažby se součinitelem smykového tření 0,5 + tg α, kde α je úhel sklonu ve směru chůze. Varovné pásy šířky 0,4m a signální pásy šířky 0,8m budou provedeny v červené barvě. Varovný pás bude, pokud není chodník za místem snížení ukončen, protažen nad výškový náběh obrubníku, dokud výška hrany obrubníku nedosáhne min. 0,08m. Obrubníky tvořící nové vodicí linie jsou navrženy s výškou hrany 0,06m. Výškové rozdíly pochozích ploch nejsou větší než 20 mm. Povrch pochozích zpevněných ploch je navržen rovný, pevný a upravený proti skluzu.

16 Stanoví podmínky pro provedení stavby: 1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, zodpovědný projektant Ing. Kateřina Mičová Polesná, ČKAIT Případné stavební změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení silničního správního úřadu. 3. Stavebník oznámí silničnímu správnímu úřadu termín zahájení stavby. 4. Stavebník oznámí silničnímu správnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: - dokončení konstrukčních vrstev (před zahájením pokládky asfaltových směsí). 5. Stavba musí být zahájena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 6. Stavba bude prováděna odbornou stavební firmou, která bude určena po výběrovém řízení včetně autorizovaného stavebního dozoru. 7. Stavební firma vybraná na základě výběrového řízení včetně autorizovaného stavebního dozoru bude oznámena před zahájením stavebních prací odboru dopravy MěÚ Konice. 8. Pracovníci musí dodržovat platné předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení. 9. Všechny podzemní inženýrské sítě musí být při předávání staveniště vytyčeny a viditelně během stavby označeny. Pracovníci budou seznámeni s trasami těchto sítí, jejich hloubkou uložení a ochrannými pásmy. 10. Budou dodrženy podmínky vyjádření následujících dotčených orgánů: - Městský úřad Konice, odbor výstavby Koordinované závazné stanovisko ze dne , č.j. KON 1701/2016 Městský úřad Konice, odbor výstavby, vydává koordinované závazné stanovisko za Městský úřad Konice, podle ust. 4 odst. 7 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon). Na základě podané žádosti koordinované stanovisko "Rekonstrukce komunikace III/37346 Ludmírov- Dětkovice-Kladky", kterou podal Olomoucký kraj, Správa silnice Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IČO , Lipenská 120, Olomouc, kterou zastupuje Atelier DPK s.r.o., IČO , Žižkova 5, Brno. Součástí koordinovaného závazného stanoviska jsou závazná stanoviska vydaná těmito dotčenými orgány: - MěÚ Konice, odbor výstavby - územní plánování, Na Příhonech 405, Konice - MěÚ Konice, odbor výstavby - památková péče, Na Příhonech 405, Konice - MěÚ Konice, odbor výstavby - stavební úřad, Na Příhonech 405, Konice - MěÚ Konice, odbor životního prostředí, Na Příhonech 405, Konice - MěÚ Konice, odbor dopravy, Masarykovo nám. 27, Konice Odbor výstavby - územní plánování vydal k uvedené žádosti: Vyjádření Městský úřad Konice, odbor výstavby jako úřad územního plánování a dotčený orgán v řízení podle zvláštního právního předpisu v souladu s ustanovením 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ), posoudil předložené podklady žádosti o koordinované stanovisko ve věci Rekonstrukce komunikace III/37346 Ludmírov-Dětkovice-Kladky, pozemek parc. č. 1471/1, 1471/2, 713/18, 602, 585, 726/1, 726/2, 727, 735, 736, 743, 744, 761, 776, 1506/1, 777, 795, 799, 800, 816/1, 720/39, 1503/3, 1573/2, 1784, 1564/3, 1564/1, 1571/1, 1562/6, 1562/5, 1269/1, 1269/2, 1270/1, 267/2, 1782/1, 1782/2, 1562/1, 1263, 1266/3, 1270/2, 1557/2, 366/2, 378/7, 378/6, 378/1, 378/17, 378/12, 366/3, 1560, 1291/2, 1621/2, 1466/1, 1567/7, 366/4, 366/1, 366/5, 368/2, 1663/1, 1308, 1653/2, 1291/1, 1305/2, 1322/2, 1656, 1322/1, 1657, 1659, 1653/1, 1623/2, 1567/2, 1567/9, k. ú. Ludmírov a pozemky parc. č. 1806, 1824/8, 1651/56, 1823/6, 1824/19, 1824/10, 1824/14, 1824/15, 1827/3, 1826/5, 1826/1, 1819/2, 1827/1, 1651/54, 1651/52, 1651/53, 1651/50, 1651/51, 1232/4, 1232/3, 1646/2, 1651/29, 1651/49, 1651/1, 1651/42, 1651/36, 1651/32, 1651/34, 1651/31, 1651/41, 1651/40, 1651/27, 1651/28, 1651/39, 1651/37, 1651/38, 1651/33, 1651/30, 1651/26, 1651/25, 1526/2, 1651/23, 1651/24, 1651/5, 1651/22, 1651/21, 1493/3, 1651/10, 1651/20, 1651/19, 1651/18, 1651/17, 1651/15, 1651/4, 1651/14, 1651/13, 1451/2, 1651/11, 1651/8,

17 1651/6, 1651/9, 1651/7, 1651/12, 1651/43, 1240/11, 1240/10, 1651/55, 1651/48, 1651/47, 1651/45, 1651/44, 1240/6, 1651/46, 1651/16, 1457/2, k. ú. Kladky. Na základě tohoto posouzení za použití ustanovení 136 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ) a podle ustanovení 154 a násl. správního řádu vydává souhlasné vyjádření, týkající se realizace rekonstrukce stávající komunikace III/37346, rekonstrukce je navržena z důvodu nevyhovujícího stavebně technického stavu komunikace, stavba je rozdělena do pěti stavebních úseků, rekonstrukce se dotýká intravilánů i extravilánů obcí Ludmírov, Dětkovice a Kladky, celková délka stavby je 7,17569 km, pozemky parc. č. 1471/1, 1471/2, 713/18, 602, 585, 726/1, 726/2, 727, 735, 736, 743, 744, 761, 776, 1506/1, 777, 795, 799, 800, 816/1, 720/39, 1503/3, 1573/2, 1784, 1564/3, 1564/1, 1571/1, 1562/6, 1562/5, 1269/1, 1269/2, 1270/1, 267/2, 1782/1, 1782/2, 1562/1, 1263, 1266/3, 1270/2, 1557/2, 366/2, 378/7, 378/6, 378/1, 378/17, 378/12, 366/3, 1560, 1291/2, 1621/2, 1466/1, 1567/7, 366/4, 366/1, 366/5, 368/2, 1663/1, 1308, 1653/2, 1291/1, 1305/2, 1322/2, 1656, 1322/1, 1657, 1659, 1653/1, 1623/2, 1567/2, 1567/9, k. ú. Ludmírov a pozemky parc. č. 1806, 1824/8, 1651/56, 1823/6, 1824/19, 1824/10, 1824/14, 1824/15, 1827/3, 1826/5, 1826/1, 1819/2, 1827/1, 1651/54, 1651/52, 1651/53, 1651/50, 1651/51, 1232/4, 1232/3, 1646/2, 1651/29, 1651/49, 1651/1, 1651/42, 1651/36, 1651/32, 1651/34, 1651/31, 1651/41, 1651/40, 1651/27, 1651/28, 1651/39, 1651/37, 1651/38, 1651/33, 1651/30, 1651/26, 1651/25, 1526/2, 1651/23, 1651/24, 1651/5, 1651/22, 1651/21, 1493/3, 1651/10, 1651/20, 1651/19, 1651/18, 1651/17, 1651/15, 1651/4, 1651/14, 1651/13, 1451/2, 1651/11, 1651/8, 1651/6, 1651/9, 1651/7, 1651/12, 1651/43, 1240/11, 1240/10, 1651/55, 1651/48, 1651/47, 1651/45, 1651/44, 1240/6, 1651/46, 1651/16, 1457/2, k. ú. Kladky (dále jen záměr ). Obec Ludmírov má vydanou územně plánovací dokumentaci, kterou je Územní plán Ludmírov (vydán Zastupitelstvem obce Ludmírov dne , účinnosti nabyl dne ; dále jen územně plánovací dokumentace ). Územně plánovací dokumentace stanoví zejména funkční a prostorové uspořádání území a jeho limity, podmínky pro využití území a podmínky zastavitelnosti území. Obec Dětkovice má vydanou územně plánovací dokumentaci, kterou je Územní plán Ludmírov (vydán Zastupitelstvem obce Ludmírov dne , účinnosti nabyl dne ; dále jen územně plánovací dokumentace ). Územně plánovací dokumentace stanoví zejména funkční a prostorové uspořádání území a jeho limity, podmínky pro využití území a podmínky zastavitelnosti území. Podle územně plánovací dokumentace se pozemky parc. č. 1471/1, 1471/2, 1782/1, 1782/2, 1557/2, 378/6, 1466/1 k. ú. Ludmírov nachází částečně v zastavěném území a částečně v nezastavěném území a dále v lokalitě, která je určena pro funkční využití jako plocha dopravní infrastruktury. Územně plánovací dokumentace stanovuje pro plochu dopravní infrastruktury následující podmínky pro využití: Hlavní využití: - plochy a stavby silniční, drážní, letecké a vodní dopravy vč. součástí komunikací (mosty, náspy, opěrné zdi apod.) - pozemky staveb dopravních zařízení a vybavení (zastávky) - veřejná prostranství vč. komunikací, veřejné zeleně a drobné architektury Přípustné využití: - chodníky - doprovodná zeleň - místa pro třídění odpadu - související technická infrastruktura Podmíněně přípustné: - logistická centra - bydlení pohotovostní, správců a provozovatelů, ubytování pracovníků - jiná zařízení výroby, obchodu a služeb při vyloučení negativních vlivů na okolí Nepřípustné využití: - stavby a činnosti, nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím Podle územně plánovací dokumentace se pozemky parc. č. 713/18, 602, 585, 726/1, 726/2, 727, 735, 736, 743, 744, 761, 776, 1506/1, 777, 795, 799, 800, 816/1, 720/39, 1270/1, 1270/2, 366/2, 378/1, 378/17,

18 378/12, 366/3, 1560, 1291/1, 366/4, 366/1, 366/5, 368/2, 1663/1, 1308, 1291/2, 1305/2, 1322/2, 1322/1, 1657 k. ú. Ludmírov nachází v nezastavěném území a dále v lokalitě, která je určena pro funkční využití jako plocha zemědělská. Územně plánovací dokumentace stanovuje pro plochu zemědělskou následující podmínky pro využití: Hlavní využití: - pozemky zemědělského půdního fondu Přípustné využití: - zeleň, trvalý travní porost, louky, stepi, mokřady, drobné vodní nádrže - pěší, cyklistické a jezdecké stezky - drobná architektura (např. sakrální), studny - pozemky staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství - související dopravní a technická infrastruktura Podmíněně přípustné: - stavby a opatření vodohospodářské a podporující ekologickou stabilitu - stavby a opatření pro zlepšení podmínek rekreačního využití území Nepřípustné využití: - stavby a činnosti, nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím Podle územně plánovací dokumentace se pozemky parc. č. 1503/3, 1573/2, 1784, 1564/3, 1564/1, 1562/6, 1562/5, 1269/1, 1269/2, 267/2, 1562/1, 1266/3, 1567/7, 1567/2 k. ú. Ludmírov nachází v zastavěném území a dále v lokalitě, která je určena pro využití jako plocha veřejných prostranství. Územně plánovací dokumentace stanovuje pro plochu veřejných prostranství následující podmínky pro využití: Hlavní využití: - veřejná prostranství (ulice, náves, tržiště, hřiště, veřejná zeleň a další bez omezení přístupné plochy) - drobná architektura Přípustné využití: - místa pro třídění odpadu - související dopravní a technická infrastruktura - vodní plochy a toky - dočasné stavby drobného maloobchodu, veřejného stravování, služeb, pro kulturu, sport, apod. Podmíněně přípustné: - v odůvodněných výjimečných případech i trvalé stavby drobného maloobchodu, veřejného stravování, služeb, pro kulturu, sport, apod. Nepřípustné využití: - stavby a činnosti, nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím Podle územně plánovací dokumentace se pozemek parc. č. 1571/1 k. ú. Ludmírov nachází částečně v zastavěném území a částečně v nezastavěném území a dále v lokalitě, která je určena pro funkční využití jako plocha vodní a vodohospodářská. Územně plánovací dokumentace stanovuje pro plochu vodní a vodohospodářskou následující podmínky pro využití: Hlavní využití: - vodní plochy, koryta vodních toků a jiné pozemky určené převážně pro vodohospodářské využití Přípustné využití: - rekreace - vodohospodářské stavby - související technická infrastruktura Podmíněně přípustné: - nerušící stavby dopravní a technické infrastruktury Nepřípustné využití: - stavby a činnosti, nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím

19 Podle územně plánovací dokumentace se pozemek parc. č. 1263, 1567/9 k. ú. Ludmírov nachází v zastavitelné ploše a dále v lokalitě, která je určena pro funkční využití jako plocha smíšená obytná. Územně plánovací dokumentace stanovuje pro plochu smíšenou obytnou následující podmínky pro využití: Hlavní využití: - bydlení individuální i hromadné - rekreační bydlení v původních objektech - občanské vybavení Přípustné využití: - veřejná prostranství a související dopravní a technická infrastruktura - stavby pro drobnou nerušivou výrobu, služby, sport, rekreaci, zemědělství a chov drobného hospodářského zvířectva, jež nemají negativní účinky na životní prostředí Podmíněně přípustné: - stavby a činnosti slučitelné s bydlením a dalšími způsoby využití dané plochy (zahrádkářské chaty a garáže jako stavby vedlejší ke stavbě hlavní apod.) Nepřípustné využití: - hromadné garáže jako samostatné objekty, jakož i všechny činnosti, zařízení a stavby, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity nad přípustnou míru stanovené příslušnými právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví - stavby individuální rekreace - výroba průmyslového charakteru, skladovací haly a další stavby a činnosti, které svým provozováním snižují kvalitu prostředí Podle územně plánovací dokumentace se pozemek parc. č. 378/7 k. ú. Ludmírov nachází v nezastavěném území a dále v lokalitě, která je určena pro funkční využití jako plocha zeleně zahrad a sadů. Územně plánovací dokumentace stanovuje pro plochu zeleně zahrad a sadů následující podmínky pro využití: Hlavní využití: - zahradnictví Přípustné využití: - související provozní objekty, skleníky - veřejná prostranství a související dopravní a technická infrastruktura Podmíněně přípustné: - zahradní domky Nepřípustné využití: - stavby a činnosti, nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím Podle územně plánovací dokumentace se pozemek parc. č. 1621/2, 1653/2, 1656, 1659, 1653/1, 1623/2 k. ú. Ludmírov nachází v nezastavěném území a dále v lokalitě, která je určena pro funkční využití jako plocha lesní. Územně plánovací dokumentace stanovuje pro plochu lesní následující podmínky pro využití: Hlavní využití: - les, lesnická výroba, myslivectví Přípustné využití: - pěší, cyklistické a jezdecké stezky - drobná architektura (např. sakrální), studny - pozemky staveb, zařízení a jiných opatření lesního hospodářství - související dopravní a technická infrastruktura Podmíněně přípustné: - drobná rekreační a sportovní zařízení (viz 18 odst. 5 stavebního zákona) Nepřípustné využití:

20 - stavby a činnosti, nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím - stavby individuální rekreace Obec Kladky má vydanou územně plánovací dokumentaci, kterou je Územní plán Kladky (vydán Zastupitelstvem obce Kladky dne , účinnosti nabyl dne ) a Změna č. 1 územního plánu Kladky (vydána Zastupitelstvem obce Kladky dne , účinnosti nabyla dne ; dále jen územně plánovací dokumentace ). Územně plánovací dokumentace stanoví zejména funkční a prostorové uspořádání území a jeho limity, podmínky pro využití území a podmínky zastavitelnosti území. Podle územně plánovací dokumentace se pozemky parc. č. 1806, 1824/8, 1651/56, 1824/19, 1651/54, 1651/52, 1651/53, 1651/50, 1651/51, 1232/4, 1232/3, 1646/2, 1651/29, 1651/49, 1651/1, 1651/42, 1651/36, 1651/32, 1651/34, 1651/31, 1651/41, 1651/40, 1651/27, 1651/28, 1651/39, 1651/37, 1651/38, 1651/33, 1651/30, 1651/26, 1651/25, 1526/2, 1651/23, 1651/24, 1651/5, 1651/22, 1651/21, 1493/3, 1651/10, 1651/20, 1651/19, 1651/18, 1651/17, 1651/15, 1651/4, 1651/13, 1651/14, 1451/2, 1651/11, 1651/8, 1651/6, 1651/9, 1651/7, 1651/12, 1651/43, 1240/10, 1240/11, 1651/55, 1651/48, 1651/47, 1651/45, 1651/44, 1651/46, 1651/16, 1457/2 k. ú. Kladky nachází v nezastavěném území a dále v lokalitě, která je určena pro funkční využití jako plocha dopravní infrastruktury silniční doprava. Územně plánovací dokumentace stanovuje pro plochu dopravní infrastruktury silniční dopravy následující podmínky pro využití: Hlavní využití: - stavby silnic a místních komunikací včetně souvisejících náspů, opěrných zdí, příkopů, mostů Přípustné využití: - doprovodná izolační a okrasná zeleň - chodníky a veřejná prostranství - autobusové zastávky - informační tabule - parkovací plochy pro osobní a nákladní automobily a autobusy - čerpací stanice pohonných hmot - stavby a zařízení údržby pozemních komunikací - inženýrské sítě a související objekty technického vybavení Nepřípustné využití: - veškeré stavby a činnosti, které nesouvisí s hlavním využitím, zejména obytné a rekreační stavby - stavby, které svým provozem narušují životní prostředí sousedních ploch nad míru danou obecně platnými předpisy - stavby, které svým charakterem narušují kvalitní hodnoty místního architektonického, urbanistického a krajinného rázu Podle územně plánovací dokumentace se pozemky parc. č. 1823/6, 1824/10, 1824/14, 1824/15, 1827/3, 1826/5, 1826/1, 1819/2 k. ú. Kladky nachází v zastavěném území a dále v lokalitě, která je určena pro funkční využití jako plocha veřejných prostranství. Územně plánovací dokumentace stanovuje pro plochu veřejných prostranství následující podmínky pro využití: Hlavní využití: - ulice - náměstí náves - veřejná zeleň park, včetně související drobné architektury Přípustné využití: - místní obslužné komunikace, chodníky, cyklistické stezky a související technická zařízení (např. lavičky, stojany na kola, veřejné osvětlení) - autobusové zastávky - parkovací plochy pro osobní automobily - mobilní prodejní stánky - plochy a zařízení pro veřejné společenské, zábavní a kulturní akce (např. tribuny, houpačky, kolotoče) - informační tabule - inženýrské sítě a související objekty technického vybavení

21 Podmíněně přípustné využití: - odstavné a parkovací plochy pro nákladní automobily a autobusy a odstavné plochy pro osobní automobily, pokud to nenaruší kvalitativní hodnoty místního architektonického, urbanistického a krajinného rázu Nepřípustné využití: - veškeré stavby a činnosti, které nesouvisí s hlavním využitím - stavby, které svým provozem narušují životní prostředí sousedních ploch nad míru danou obecně platnými předpisy - stavby, které svým charakterem narušují kvalitativní hodnoty místního architektonického, urbanistického a krajinného rázu Podle územně plánovací dokumentace se pozemek parc. č. 1827/1, k. ú. Kladky nachází v zastavěném území a dále v lokalitě, která je určena pro funkční využití jako plocha vodní a vodohospodářská vodní plochy a toky. Územně plánovací dokumentace stanovuje pro plochu vodní a vodohospodářskou vodní plochy a toky následující podmínky pro využití: Hlavní využití: - vodní plochy a koryta vodních toků Přípustné využití: - související břehová a inundační zeleň - přístupové komunikace - stavby a zařízení, které slouží výhradně pro účely spojené s ochranou a využíváním vodních zdrojů, nebo ochranou proti vodě jako přírodnímu živlu a další vodohospodářské účely Podmíněně přípustné využití: - změna na travnaté a lesní pozemky, pokud je respektován krajinný ráz a další zákonné požadavky na ochranu přírody Nepřípustné využití: - veškeré stavby a činnosti, které nesouvisí s hlavním využitím, zejména obytné a rekreační stavby, občanské vybavení, administrativní a výrobní budovy, sklady Podle územně plánovací dokumentace se pozemek parc. č. 1240/6, k. ú. Kladky nachází v nezastavěném území a dále v lokalitě, která je určena pro funkční využití jako plocha smíšená nezastavěného území. Územně plánovací dokumentace stanovuje pro plochu smíšenou nezastavěného území následující podmínky pro využití: Hlavní využití: - louky a pastviny - vodní toky a plochy - krajinná zeleň včetně menších lesních pozemků Přípustné využití: - účelové komunikace lesní cesty a polní cesty sloužící k obsluze území - myslivecká účelová zařízení (seníky, krmelce, posedy, přístřešky a sruby) - oplocené obory Nepřípustné využití: - veškeré stavby a činnosti, které nesouvisí s hlavním využitím - stavby, které svým charakterem narušují životní prostředí a krajinný ráz Pozemky v katastrálním území Ludmírov a v katastrálním území Kladky dotčené výše uvedeným záměrem je možné využít jen pro činnosti v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací a s výše uvedenými podmínkami pro využití území. Poučení: Toto vyjádření úřadu územního plánování není závazným stanoviskem ve smyslu ustanovení 149 správního řádu.

22 Vydané vyjádření po stránce obsahové se týká posouzení záměru z hlediska záměrů územního plánování v rámci vydání koordinovaného závazného stanoviska. Vyjádření odboru výstavby, oddělení územního plánování jako dotčeného orgánu hájícího veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů je v případě nutnosti přezkoumatelné podle ustanovení 156 správního řádu a to správním orgánem, který ho vydal. Odbor výstavby - památková péče vydal k uvedené žádosti: Závazné stanovisko Městský úřad Konice, odbor výstavby, památková péče, obdržel dne 1. února 2016 žádost o koordinované stanovisko ve věci Rekonstrukce komunikace III/37346 Ludmírov Dětkovice Kladky na pozemcích parc. č. 1471/1, 1471/2, 713/18, 602, 585, 726/1, 726/2, 727, 735, 736, 743, 744, 761, 776, 1506/1, 777, 795, 799, 800, 816/1, 720/39, 1503/3, 1573/2, 1784, 1564/3, 1564/1, 1571/1, 1562/6, 1562/5, 1269/1, 1269/2, 1270/1, 267/2, 1782/1, 1782/2, 1562/1, 1263, 1266/3, 1270/2, 1557/2, 366/2, 378/7, 378/6, 378/1, 378/17, 378/12, 366/3, 1560, 1291/2, 1621/2, 1466/1, 1567/7, 366/4, 366/1, 366/5, 368/2, 1663/1, 1308, 1653/2, 1291/1, 1305/2, 1322/2, 1656, 1322/1, 1657, 1659, 1653/1, 1623/2, 1567/2, 1567/9 v k. ú. Ludmírov a pozemky parc. č. 1806, 1824/8, 1651/56, 1823/6, 1824/19, 1824/10, 1824/14, 1824/15, 1827/3, 1826/5, 1826/1, 1819/2, 1827/1, 1651/54, 1651/52, 1651/53, 1651/50, 1651/51, 1232/4, 1232/3, 1646/2, 1651/29, 1651/49, 1651/1, 1651/42, 1651/36, 1651/32, 1651/34, 1651/31, 1651/41, 1651/40, 1651/27, 1651/28, 1651/39, 1651/37, 1651/38, 1651/33, 1651/30, 1651/26, 1651/25, 1526/2, 1651/23, 2651/24, 1651/5, 1651/22, 1651/21, 1493/3, 1651/10, 1651/20, 1651/19, 1651/18, 1651/17, 1651/15, 1651/4, 1651/14, 1651/13, 1451/2, 1651/11, 1651/8, 1651/6, 1651/9, 1651/7, 1651/12, 1651/43, 1240/11, 1240/10, 1651/55, 1651/48, 1651/47, 1651/45, 1651/44, 1240/6, 1651/46, 1651/16, 1457/2 v k. ú. Kladky. Předmětem obdržené žádosti je rekonstrukce stávající komunikace III/37346, rekonstrukce je navržena z důvodu nevyhovujícího stavebně technického stavu komunikace, stavba je rozdělena do pěti stavebních úseků, rekonstrukce se dotýká zastavěného území i nezastavěného území obcí Ludmírov, Dětkovice a Kladky, celková délka stavby je 7,17569 km. Z hlediska zájmů státní památkové péče sdělujeme, že s výše uvedeným záměrem souhlasíme. Upozornění: výše uvedený záměr má probíhat na území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, stavebník je povinen dodržet ustanovení 22 odst. 2 zákona. Odbor výstavby stavební úřad vydal k uvedené žádosti: SOUHLAS Odbor výstavby Městského úřadu v Konici, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle ustanovení 15 odst. 2 stavebního zákona s o u h l a s í s vydáním rozhodnutí o povolení stavby: Rekonstrukce komunikace III/37346 Ludmírov Dětkovice Kladky na pozemcích parc. č. 1471/1, 1471/2, 713/18, 602, 585, 726/1, 726/2, 727, 735, 736, 743, 744, 761, 776, 1506/1, 777, 795, 799, 800, 816/1, 720/39, 1503/3, 1573/2, 1784, 1564/3, 1564/1, 1571/1, 1562/6, 1562/5, 1269/1, 1269/2, 1270/1, 267/2, 1782/1, 1782/2, 1562/1, 1263, 1266/3, 1270/2, 1557/2, 366/2, 378/7, 378/6, 378/1, 378/17, 378/12, 366/3, 1560, 1291/2, 1621/2, 1466/1, 1567/7, 366/4, 366/1, 366/5, 368/2, 1663/1, 1308, 1653/2, 1291/1, 1305/2, 1322/2, 1656, 1322/1, 1657, 1659, 1653/1, 1623/2, 1567/2, 1567/9 v k. ú. Ludmírov a pozemky parc. č. 1806, 1824/8, 1651/56, 1823/6, 1824/19, 1824/10, 1824/14, 1824/15, 1827/3, 1826/5, 1826/1, 1819/2, 1827/1, 1651/54, 1651/52, 1651/53, 1651/50, 1651/51, 1232/4, 1232/3, 1646/2, 1651/29, 1651/49, 1651/1, 1651/42, 1651/36, 1651/32, 1651/34, 1651/31, 1651/41, 1651/40, 1651/27, 1651/28, 1651/39, 1651/37, 1651/38, 1651/33, 1651/30, 1651/26, 1651/25, 1526/2, 1651/23, 2651/24, 1651/5, 1651/22, 1651/21, 1493/3, 1651/10, 1651/20, 1651/19, 1651/18, 1651/17, 1651/15, 1651/4, 1651/14, 1651/13, 1451/2, 1651/11, 1651/8, 1651/6, 1651/9, 1651/7, 1651/12, 1651/43, 1240/11, 1240/10, 1651/55, 1651/48, 1651/47, 1651/45, 1651/44, 1240/6, 1651/46, 1651/16, 1457/2 v k. ú. Kladky. Odůvodnění: Městský úřad Konice, odbor výstavby obdržel dne žádost o koordinované stanovisko Rekonstrukce komunikace III/37346 Ludmírov - Dětkovice-Kladky", kterou podala společnost

23 Olomoucký kraj, Správa silnice Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IČO , Lipenská 120, Olomouc, kterou zastupuje Atelier DPK s.r.o., IČO , Žižkova 5, Brno. K žádosti o koordinované stanovisko byla doložena projektová dokumentace zpracovaná Ing. Martinem Hedvikem řešící rekonstrukci komunikace III/ Rekonstrukce komunikace bude provedena ve stávající trase s drobnými výškovými a šířkovými korekcemi. Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci stávající komunikace, u které nedojde k rozšíření, či výškovému navýšení a nebude změněna trasa komunikace, nebude MěÚ Konice, odbor výstavby stavební úřad vydávat rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas. Poučení: Tento souhlas podle stavebního zákona nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných správních úřadů, jichž je zapotřebí pro povolení speciální stavby podle zvláštních předpisů. Odbor životního prostředí vydal k uvedené žádosti: Vyjádření k projektu na akci Rekonstrukce komunikace III Ludmírov-Dětkovice-Kladky Městskému úřadu Konice, odboru životního prostředí byla dne předložena projektová dokumentace s žádostí o vydání závazného stanoviska k Žádosti o koordinované stanovisko na akci Rekonstrukce komunikace III Ludmírov-Dětkovice-Kladky, parcelní číslo viz. PD. Žadatelem je Olomoucký kraj, Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., IČ , Lipenská 120, Olomouc. K výše uvedené akci vydává MěÚ Konice, odbor životního prostředí následující vyjádření: Orgán odpadového hospodářství Nakládání s odpady vzniklými při stavební činnosti, bude prováděno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Orgán ochrany ovzduší Bez připomínek. Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) Odnětí ze ZPF bude provedeno po dokončení stavby na základě geometrického plánu. Vodoprávní úřad Stavba se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje Hvozd Vojtěchov a v blízkosti koryt vodních toků Věžnice, Špraněk a přítoků Špraňku. Ke stavbě je třeba souhlasu vodoprávního úřadu. K žádosti o souhlas je třeba doložit stručný popis stavby, situaci, výkresy stavby v místě křížení s koryty vodních toků, vyjádření společnosti Moravská vodárenská a.s., Tovární 41, Olomouc, podniku Lesy České republiky, s.p., Správa toků oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, Detašované pracoviště Šumperk, Potoční 61, Šumperk, podniku Povodí Moravy, s.p., Závod Horní Morava, U Dětského domova 263, Olomouc. Orgán státní správy lesů Odnětí ze PUPFL bude provedeno po dokončení stavby na základě geometrického plánu. Orgán ochrany přírody a krajiny Nejsou dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny. Z hlediska ochrany životního prostředí je uvedený záměr za popsaných podmínek možný. - PČR DI Prostějov Vyjádření ze dne , č.j. KRPM-14877/ČJ Dopravní inspektorát Prostějov obdržel opravenou PD a vydává následující stanovisko: - projektant doplnil značku P4 Dej přednost v jízdě" s dodatkovou tabulí E3a Vzdálenost v metrech" na silnici III/37348 před křižovatkou s III/37348 dle našeho požadavku. - byla řešena horská vpusť v km 6,860 úpravy tak, aby nevytvořila překážku v silničním provozu.

24 - projektant musí ještě dořešit úpravu říms u stávajících propustků a malých mostků, které kříží silnici III/37346 tak, aby tyto římsy neměly ostré hrany (konzultováno osobně s Ing. Soldánem). - uvedené požadované úpravy říms mohou být předloženy v projektové dokumentaci přímo při stavebním řízení. - Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Vyjádření ze dne , č.j /15

25

26

27 - MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. Vyjádření ze dne , sp.zn. PRO/B/01/02/16/Ro

28 - E.ON Servisní, s.r.o. Vyjádření ze dne , sp.zn. L

29

30 - E.ON Česká republika, s.r.o. Vyjádření ze dne , sp.zn. D

31

32 - Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, Územní pracoviště Prostějov - Vyjádření ze dne , sp.zn. KHSOC/02048/2016 Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení na stavbu: III/37346 Ludmírov-Dětkovice-Kladky, investor: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, Olomouc. Na základě žádosti doručené Krajské hygienické stanici Olomouckého kraje, územní pracoviště Prostějov, dále jen KHS, dne č.j. KHSOC/02048/2016/PV/HOK o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení na stavbu: III/37346 Ludmírov-Dětkovice- Kladky, investor: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, Olomouc, předložené Ateliér DPK s.r.o., Žižkova 5, Brno, na základě plné moci od investora ze dne , posoudila KHS, věcně a místně příslušná podle 82 odst. 1, 2 písm. i) zákona ě. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon č. 258/2000 Sb. ), jako dotčený správní úřad ve smyslu 77 odst. 1 a 94 odst. 1 tohoto zákona, v souladu s 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon č. 183/2006 Sb. ), předloženou projektovou ke stavebnímu řízení na stavbu: III/37346 Ludmírov-Dětkovice-Kladky, investor: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace-lipenská 753/120, Olomouc (dále jen PD). Po zhodnocení souladu předložené PD, dotýkající se zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví, s požadavky stanovenými zákonem č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon č. 258/2000 Sb., nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, dále jen NV č. 272/2011 Sb., vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, dále jen vyhláška č. 252/2004 Sb., vyhláškou č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, v znění pozdějších předpisů, dále jen vyhláška č. 409/2005 Sb., vydává KHS dle 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko: s PD ke stavebnímu řízení na stavbu: III/37346 Ludmírov-Dětkovice-Kladky, investor: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, Olomouc, orgán ochrany veřejného zdraví s o u h l a s í. O d ů v o d n ě n í: Předložená PD řeší rekonstrukci stávající komunikace III/ Stavba je rozdělena do pěti stavebních úseků. Stavební úsek začíná za křižovatkou silnice III/37348 a silnice III/37346 v části zvaném Na srdéčku. Rekonstrukce je navržena z důvodu nevyhovujícího stavebně technického stavu komunikace. Celková délka stavby je 7,17569 km. Nedojde k zásahu do inženýrských sítí. Projektová dokumentace podrobněji neřeší hluk ze stavební činnosti, zejména v noční době, a proto z důvodu zajištění ochrany veřejného zdraví před hlukem ze stavební činnosti ( 82 odst. 2 písm.t zákona č. 258/2000 Sb., 30 zákona č. 258/2000 Sb., v návaznosti na 12 odst. 6 NV č. 272/2011 Sb.), s přihlédnutím k chráněným prostorám staveb definovaných v 30 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., KHS považuje provádění stavby za možné pouze v denní době, kdy stavební činnost bude probíhat pouze v období od 07,00-21,00 hod. Občané by mohli být obtěžováni hlukem během stavební činnosti, pokud se však přihlédne k hygienickým limitům hluku upravených 12 odst. 6 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., časovému období výstavby (nejedná se o celodenní dlouhodobý časový úsek) je nepravděpodobné, že veřejné zdraví by bylo stavebním hlukem ohroženo, poškozeno či zhoršeno.

33 - Hasičský záchranný sbor Olomoucké kraje, Územní odbor Prostějov Vyjádření ze dne , sp.zn. HSOL-818-2/ QUANTUM a.s. Vyjádření ze dne , sp.zn. 49/SŘ/2016 Výše uvedenou stavbou bude dotčeno naše plynárenské zařízení. S provedením stavby souhlasíme za těchto podmínek: 1. Výše uvedenou stavbou bude dotčen STL plynovod 1PE. 2. Křížení a souběh komunikačního vedení veřejné komunikační sítě s plynárenskými sítěmi musí být v souladu s ČSN tab. 1 a Výkop v ochranném pásmu 1m od plynárenského zařízení provádějte pouze ručně. 4. Před zahájením prací požádejte QUANTUM, a.s. pana Julinu, tel o přesné vytýčení plynárenských zařízení po jednotlivých částech stavby. Úhrada za vytýčení v hotovosti na místě samém. 5. V případě provádění protlaku, který kříží plynovod, požadujeme odhalení části plynovodu, aby protlakem nedošlo k jeho poškození. 6. Obnažené plynárenské zařízení zajistěte po dobu stavby před poškozením. Poškození našeho zařízení bude kvalifikováno jako porušení zákona č. 458/2000Sb. 7. Před provedením záhozu plynárenského zařízení přizvěte pracovníka QUANTUM, a.s. k provedení kontroly neporušenosti plynovodu a to po jednotlivých částech stavby.

34 8. Dodržení podmínek bude ověřeno při kolaudačním řízení, ke kterému žádáme být přizváni. 9. Zásah na plynovodu pod tlakem plynu může provádět pouze správce sítě společnost QUANTUM, a.s. Toto vyjádření platí jen pro dokumentaci ověřenou firmou QUANTUM, a.s. a pro rozsah prací v ní uvedených. Doba platnosti tohoto vyjádření končí uplynutím jednoho kalendářního roku od jeho vydání. - Zemědělské obchodní družstvo Ludmírov Vyjádření ze dne , bez č.j. - Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Prostějov Vyjádření ze dne , č.j. LČR/131/02519/2016

35 - Lesy ČR, s.p., správa toků oblast povodí Moravy, Vsetín Vyjádření ze dne , č.j. LCR957/000526/2016

36 - Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno Vyjádření ze dne , sp.zn. PM007626/ /Van - FTL, a.s. Vyjádření ze dne , bez sp.zn. - Krajský úřad Olomouckéhop kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství Vyjádření ze dne , sp.zn. KÚOK/11468/2016/ODSH-VD/7699

37 Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, Olomouc Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., Středisko údržby Jih, Kostelecká 55, Prostějov Obec Ludmírov, č. p. 56, Ludmírov Zemědělské obchodní družstvo Ludmírov, č.p. 2, Ludmírov Žák Oldřich, Boženy Němcové 1510/17, Zábřeh Kamrád Karel, Gen. Píky 230/17, Neředín, Olomouc Menšík Jaromír Ing., č. p. 206, Kladky Vyroubal Jaromír, č. p. 279, Ptení Faltýnek Milan, Dětkovice 19, Ludmírov Faltýnek Petr, Dětkovice 19, Ludmírov Koutná Alena, č. p. 182, Kladky Kopka Jindřich, Dětkovice 24, Ludmírov Kopková Jiřina, Dětkovice 24, Ludmírov Sedlák Vladislav, Pod vinohrady 1424, Bzenec Zapletal Miloslav, č.p. 78, Jesenec Komárková Jiřina, Červená Lhota 84, Bílá Lhota Křižovič Vladimír, č.p. 27, Ludmírov Obec Kladky, č. p. 19, Kladky Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové Lesy České republiky, s.p., Správa toků oblast povodí Moravy, Vsetín, U Skláren 781, Vsetín Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3 E.ON Česká republika, s.r.o, F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice E.ON Servisní, s.r.o, F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice

Ing. Josef ŠICO Projektování dopravních staveb 763 62 Tlumačov. Stavba: REVITALIZACE ULIČNÍHO PROSTORU V ULICI TYRŠOVA VE VLČNOVĚ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Ing. Josef ŠICO Projektování dopravních staveb 763 62 Tlumačov. Stavba: REVITALIZACE ULIČNÍHO PROSTORU V ULICI TYRŠOVA VE VLČNOVĚ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Josef ŠICO Projektování dopravních staveb 763 62 Tlumačov Investor : Obec Vlčnov, Vlčnov 124, 687 61 Stavba: REVITALIZACE ULIČNÍHO PROSTORU V ULICI TYRŠOVA VE VLČNOVĚ SO 101 KOMUNIKACE SO 102 CHODNÍK

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. V objektu je řešena rekonstrukce ulice Dobiášova jak vlastní komunikace, tak navazujícího oboustranného chodníku vč. vjezdů.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. V objektu je řešena rekonstrukce ulice Dobiášova jak vlastní komunikace, tak navazujícího oboustranného chodníku vč. vjezdů. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba : Pelhřimov,rekonstrukce inženýrských sítí ul. Dobiášova Objekt : SO 01 Komunikace a/ Inetnifikační údaje objektu - Úvod Stavba : Pelhřimov,rekonstrukce inženýrských sítí ul. Dobiášova

Více

Místo stavby: Chrastava, Muzejní ulice

Místo stavby: Chrastava, Muzejní ulice MĚSTO CHRASTAVA Městský úřad Chrastava Odbor rozvoje, dotací a správy majetku nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava, IČ: 00262871 www.chrastava.cz Název stavby: Výtisk číslo: Seznam příloh: A. Technická zpráva

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C.1.1. AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA :

TECHNICKÁ ZPRÁVA C.1.1. AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA : TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA : C.1.1. OBSAH: 1. Identifikační údaje objektu... 3 2. Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení... 3 2.1 Zdůvodnění výběru staveniště...

Více

Chodník podél místní komunikace

Chodník podél místní komunikace 0 HIP: VP: WAY project s.r.o. 0 0 Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II Projektant: Kontroloval: Zodp. projektant: tel.: 384 321 494, 384 327 505 Ing. Michal Šedivý Josef Šedivý Ing. Lubomír Hlom email:

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ... 3 3 VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ VČETNĚ JEJICH UŽITÍ V DOKUMENTACI... 3 4 VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM

Více

Stavební úpravy MK ulic Luční a Příčná, Ždírec nad Doubravou C.1-01 Technická zpráva SO 101

Stavební úpravy MK ulic Luční a Příčná, Ždírec nad Doubravou C.1-01 Technická zpráva SO 101 1 OBSAH 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU... 3 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 INVESTOR... 3 INVESTOR... 3 1.3 ZPRACOVATEL DOKUMENTACE... 3 1.4 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS... 4 1.4.a Současný stav... 4 1.4.b Navržený

Více

ČÁST A01 PRŮVODNÍ ČÁST PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Projekt pro ohlášení stavby OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI CHLUMEK

ČÁST A01 PRŮVODNÍ ČÁST PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Projekt pro ohlášení stavby OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI CHLUMEK ČÁST A01 PRŮVODNÍ ČÁST PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Projekt pro ohlášení stavby OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI CHLUMEK 11.7.2011 1 z 13 Dle Vyhl. 146/2008 Sb. o Rozsahu a obsahu projektové dokumentace

Více

C.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje

C.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje C.2. Technická zpráva C.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje 1.1 Označení stavby Název : Místo stavby : Valtice Katastrální území : Valtice Kraj : Jihomoravský Druh: : novostavba Stupeň dokumentace

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO ÚSEKU MÍSTNÍ KOMUNIKACE: PRŮSEČNÁ KŘIŽOVATKA V OBCI ŠLAPANICE

TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO ÚSEKU MÍSTNÍ KOMUNIKACE: PRŮSEČNÁ KŘIŽOVATKA V OBCI ŠLAPANICE TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO ÚSEKU MÍSTNÍ KOMUNIKACE: PRŮSEČNÁ KŘIŽOVATKA V OBCI ŠLAPANICE Název stavby: Místo stavby: Kraj: Styková křižovatka v obci Šlapanice křížení ulic Bezručova a Sušilova

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ. a) Označení stavby Smetanova Lhota - chodník

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ. a) Označení stavby Smetanova Lhota - chodník PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Smetanova Lhota - chodník b) Objednatel projektové dokumentace Obec Smetanova Lhota Smetanova Lhota 85 398 04 Smetanova Lhota IČO: 00250121 DIČ:

Více

Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota)

Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota) PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Identifikační údaje stavby: Název stavby: Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota) Název stavebního objektu: SO102 - km 3,810-6,875 Katastrální území:

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Soběslav odbor výstavby a regionálního rozvoje náměstí Republiky 55/I, 392 17 Soběslav tel. č.: 381 508 111, fax: 381 508 109 e-mail: kubes@musobeslav.cz, http://www.musobeslav.cz Město Veselí

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PARKOVIŠTĚ, MOHELNICE, NÁM. KOSMONAUTŮ. Mohelnice, nám. Kosmonautů. U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice IČ 00303038

TECHNICKÁ ZPRÁVA PARKOVIŠTĚ, MOHELNICE, NÁM. KOSMONAUTŮ. Mohelnice, nám. Kosmonautů. U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice IČ 00303038 TECHNICKÁ ZPRÁVA PARKOVIŠTĚ, MOHELNICE, NÁM. KOSMONAUTŮ 1. Identifikační údaje stavby a investora : Název akce : Místo : Parkoviště, Mohelnice, nám. Kosmonautů Mohelnice Katastrální území : Mohelnice parc.

Více

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO NÁVRH VARIANT 2 3 URČENÍ STUDIE 3 4 NÁVRHY ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTI 3

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO NÁVRH VARIANT 2 3 URČENÍ STUDIE 3 4 NÁVRHY ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTI 3 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO NÁVRH VARIANT 2 3 URČENÍ STUDIE 3 4 NÁVRHY ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTI 3 4.1 AD 1) OPATŘENÍ KE ZKLIDNĚNÍ VJEZDU DO OBCE ULICE ROZTOCKÁ... 3 4.1.1 Popis

Více

Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče

Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 476-3/2008-328/R V Proseči dne 29.12.2008 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Výroková část:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C1.1. Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky SO 100 KOMUNIKACE. TECHNICKÁ ZPRÁVA č.zak.7/15, datum 11/2015

TECHNICKÁ ZPRÁVA C1.1. Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky SO 100 KOMUNIKACE. TECHNICKÁ ZPRÁVA č.zak.7/15, datum 11/2015 TECHNICKÁ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky SO 100 KOMUNIKACE C1.1 Příloha č. Vypracoval: Daniel Kadavý Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích Stránka 1 Obsah

Více

C.1 Technická zpráva

C.1 Technická zpráva C.1 Technická zpráva 1. Identifikační údaje : Název akce : Řež, Parkoviště u penzionu Hudec Objednatel : obec Řež Název objektu : SO 101 PARKOVACÍ MÍSTA A CHODNÍK Zhotovitel : S-Engineering s.r.o., V Křepelkách

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO161 ÚPRAVA HŘIŠŤ A MOBILIÁŘ

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO161 ÚPRAVA HŘIŠŤ A MOBILIÁŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA SO161 ÚPRAVA HŘIŠŤ A MOBILIÁŘ DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., Masarykovo nám. č. 5/5, 702 00 Ostrava Str. 1 / 11 PDPS 120015 Revitalizace veřejných prostranství sídliště Na Rybníku

Více

SO 182 DIO NA RYCHLOST. SILNICI R4 PS, km 9,196-11,926

SO 182 DIO NA RYCHLOST. SILNICI R4 PS, km 9,196-11,926 SO 182 DIO NA RYCHLOST. SILNICI R4 PS, km 9,196-11,926 Objednatel: ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 ŘSD ČR ZÁVOD Praha Na Pankráci 56, 145 05

Více

Správa a údržba silnic PK. Správa a údržba silnic PK. Ing. Petr Novotný

Správa a údržba silnic PK. Správa a údržba silnic PK. Ing. Petr Novotný 1/6 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Název stavby Oprava silnice III/34019 Chrudim - Stolany Místo stavby: Chrudim Stolany Kraj Pardubický Příslušný stavební úřad Pozemky stavby INVESTOR

Více

Název: Obec Lipoltice, Lipoltice 2, 533 64 zastoupený: Ing.Liborem Černým, starostou obce IČO : 273902

Název: Obec Lipoltice, Lipoltice 2, 533 64 zastoupený: Ing.Liborem Černým, starostou obce IČO : 273902 A. PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje 1.1. Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Kraj: Oprava chodníku Lipoltice III hospoda kat.území : Lipoltice Pardubický Okres: Pardubice

Více

VYPRACOVAL DATUM 04/2015 A4 DSP+DPS 01215. Tel. 777 218 640, 734 179 168 E-mail: klasek@visso.cz

VYPRACOVAL DATUM 04/2015 A4 DSP+DPS 01215. Tel. 777 218 640, 734 179 168 E-mail: klasek@visso.cz ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. PAVEL KLÁSEK VYPRACOVAL ING. PAVEL KLÁSEK KRAJ OLOMOUCKÝ OBEC HLUBOČKY INVESTOR OBEC HLUBOČKY PRŮVODNÍ ZPRÁVA PROJEKTOVÁNÍ-INŽENÝRSKÁ ČINNOST DATUM FORMÁT STUPEŇ ZAKÁZKA MĚŘÍTKO

Více

OZNÁMENÍ. O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ (doručováno veřejnou vyhláškou)

OZNÁMENÍ. O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ (doručováno veřejnou vyhláškou) Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2014/021236/STAV/SU/BO Přerov, dne 8.4.2014 Č.j.: Oprávněná úřední osoba:

Více

Technická zpráva. 1. Identifikační údaje

Technická zpráva. 1. Identifikační údaje Technická zpráva 1. Identifikační údaje Stavba : Břeclav bez bariér I. etapa, bezpečnost v dopravě pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace SO 101 Místo stavby : Břeclav Katastrální území : Břeclav

Více

Revitalizace náměstí 9.května ve Ždírci nad Doubravou 1.etapa. Technická zpráva

Revitalizace náměstí 9.května ve Ždírci nad Doubravou 1.etapa. Technická zpráva Revitalizace náměstí 9.května ve Ždírci nad Doubravou 1.etapa Technická zpráva SO 01 Zpevněné plochy a parkoviště DOKUMENTACE: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Investor, adresa: Město Ždírec

Více

REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, III. ETAPA B2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, III. ETAPA B2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, III. ETAPA B2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY Objednatel: MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN, NÁMĚSTÍ ČSA 1/1, 737 01,ČESKÝ TĚŠÍN Zhotovitel: ATRIS s.r.o Místo podnikání:

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje DLE ROZDĚLOVNÍKU Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 31. 3. 2015 9987-2/DS/15/TI 16. 4. 2015 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail

Více

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Parkoviště za kavárnou, ul. Sídliště - Rotava DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE DOPRAVNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Parkoviště za kavárnou, ul. Sídliště - Rotava DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE DOPRAVNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Košan Jan Ing. Vedoucí zakázky Košan Jan Ing. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

1. Identifikační údaje. 2. Údaje o umístění stavby. a) označení stavby Název : Popice zpevněné plochy za kostelem

1. Identifikační údaje. 2. Údaje o umístění stavby. a) označení stavby Název : Popice zpevněné plochy za kostelem : A.Průvodní zpráva A. Průvodní zpráva. Identifikační údaje a) označení stavby Název b) stavebník Jméno / název : Obec Popice Adresa : Hlavní 62, 69 27 Popice Telefon : 725 293 c) projektant Odpovědný

Více

Ing. Mojmír Ille, autorizovaný inženýr v oboru dopravních staveb č. autorizace 100 1975 Dillingerova 22, 621 00 Brno

Ing. Mojmír Ille, autorizovaný inženýr v oboru dopravních staveb č. autorizace 100 1975 Dillingerova 22, 621 00 Brno A. Průvodní zpráva a) Identifikační údaje: a.1. Identifikace stavby Název: Pěší komunikace hřbitov Vrbno pod Pradědem Místo: obecní hřbitov, ul. Hřbitovní Katastrální území: Vrbno pod Pradědem 786080 Parcely

Více

Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Datum: 6.8.2012. Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci a silnici

Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Datum: 6.8.2012. Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci a silnici M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD, oddělení silničního hospodářství nám. Svobody 32/3, 678 24 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 67801 Blansko Město Blansko, nám. Svobody

Více

Dodatečná informace č. 2

Dodatečná informace č. 2 Dodatečná informace č. 2 Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

ÁST OBEC MALŠOVICE I.ETAPA

ÁST OBEC MALŠOVICE I.ETAPA Akce : DOMOVNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY-NEVEŘEJNÁ ČÁST OBEC MALŠOVICE I.ETAPA Investor : Obec Malšovice Malšovice č.p.16, 405 02 Děčín Arch.č. : 1478-1/13 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Děčín, únor 2014 Vypracoval: J.

Více

A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva

A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva 1 A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva Akce Místo stavby Okres Investor : Celková oprava Lesní cesty Chyňavská - Zelená bouda : Chyňava : Beroun : Vojenské lesy a statky ČR, s.p. divize Hořovice,

Více

Oprava místní komunikace Srlín. BUILDING-INVESTMENT, s.r.o. www.build-in.cz

Oprava místní komunikace Srlín. BUILDING-INVESTMENT, s.r.o. www.build-in.cz Zod.projektant Vypracoval Kreslil Kontroloval Jakub Jeništa, DiS. Jan Jeništa Jan Jeništa Jakub Jeništa, DiS. Stavební úřad: Milevsko Obec: Bernartice Investor: Obec Bernartice, Nám. Svobody 33, 398 43

Více

E. Zásady organizace výstavby

E. Zásady organizace výstavby Název stavby: Místo stavby: Investor: Projektant: Vypracoval: Stupeň: prava chodníku v Kvapilově ulici Tábor, Jihočeský kraj. k.ú. Tábor Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor Graphic PR s.r.o. Stránského

Více

OPRAVA VNĚJŠÍCH PLOCH Mateřská škola A. Dvořáka čp. 744, Hostinné

OPRAVA VNĚJŠÍCH PLOCH Mateřská škola A. Dvořáka čp. 744, Hostinné spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY OPRAVA VNĚJŠÍCH PLOCH Mateřská škola A. Dvořáka čp. 744, Hostinné SO 01 ZPEVNĚNÉ PLOCHY TERÉNNÍ ÚPRAVY TECHNICKÁ ZPRÁVA Seznam příloh

Více

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA CHODNÍKU V ULICI PETRA BEZRUČE

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA CHODNÍKU V ULICI PETRA BEZRUČE REKONSTRUKCE A DOSTAVBA CHODNÍKU V ULICI PETRA BEZRUČE DÚR+DSP DUBEN 2014 C.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA a) Identifikační údaje stavby Název stavby: Rekonstrukce a dostavba chodníku v ulici Petra Bezruče Místo stavby:

Více

PROJEKCE MÁŠA s.r.o. Atelier A1 - Škrdlovice 186, 59221,

PROJEKCE MÁŠA s.r.o. Atelier A1 - Škrdlovice 186, 59221, 1 PROJEKCE MÁŠA s.r.o. Atelier A1 - Škrdlovice 186, 59221, K akci: OPRAVA CHODNÍKŮ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY V AREÁLU MŠ Ulice Žďárská Nové Město na Moravě Investor: Mateřská škola Nové Město na Moravě, Drobného

Více

Územní studie ÚS 5-02/2015 Pro lokalitu Stará čtvrť Ostrava - Lhotka

Územní studie ÚS 5-02/2015 Pro lokalitu Stará čtvrť Ostrava - Lhotka Magistrát města Ostravy, Útvar hlavního architekta a stavebního řádu Územní studie ÚS 5-02/2015 Pro lokalitu Stará čtvrť Ostrava - Lhotka Pořizovatel: Magistrát města Ostravy Útvar hlavního architekta

Více

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ GREGOR CZ PROJEKCE A INŽENÝRSKÉ PRÁCE INŽENÝRING A DOTAČNÍ MANAGEMENT REALIZACE STAVEB Tel.: 566 620 215, e-mail: projekce@irgzr.cz DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD C. TECHNICKÁ

Více

Příloha č. 4 vý zvy Oprava části chodníku K Nouzovu v Praze 12 technická specifikace. Stávajícístav

Příloha č. 4 vý zvy Oprava části chodníku K Nouzovu v Praze 12 technická specifikace. Stávajícístav Příloha č. 4 vý zvy Oprava části chodníku K Nouzovu v Praze 12 technická specifikace Stávajícístav Stávající chodník na již ní straně v ulici K Nouzovu je v jedné části proveden z betonový ch dlaž dic

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. Regenerace panelového sídliště Dubina lokalita 5A(5A-K1, 5A-03, 5A-04) strana 1/7 TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 Příprava území Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE A2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE A2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli dokumentace:

Více

ÁST C DPS-C-001 : TECHNICKÁ ZPRÁVA

ÁST C DPS-C-001 : TECHNICKÁ ZPRÁVA DPS-C-001 : TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce : Stavební úpravy chodník ul. Sklená ská, Bílovec Fáze : Dokumentace pro provád ní stavby (DPS) Vypracoval : Ing. Martin Grygar Kontroloval (schválil) : Ing. Miroslav

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva A.1. Průvodní zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby: Hrušovany nad Jevišovkou Oprava povrchu ulice Maxe Dvořáka b) Stavebník: Město Hrušovany nad Jevišovkou nám.

Více

Průvodní zpráva. 1. Identifikační údaje objektu. 2. Zdůvodnění studie. a) Stavba:

Průvodní zpráva. 1. Identifikační údaje objektu. 2. Zdůvodnění studie. a) Stavba: 1. Identifikační údaje objektu a) Stavba: Název : Průvodní zpráva Zakázkové číslo : ZESA spol. s r.o. 12-13 Místo : Kat. území : Druh stavby : Technická studie II. etapy dopravního řešení třeboňského úseku

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektové dokumentaci BŘECLAV Zpevněná plocha u kina 1.) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU Název stavby: Investor: Adresa : Katastrální území: Kraj: Zodp. projektant: Druh stavby:

Více

Odkanalizování ZŠ Dubí - Běhánky - kanalizační přípojka splašková D1.1 technická zpráva Stupeň: US

Odkanalizování ZŠ Dubí - Běhánky - kanalizační přípojka splašková D1.1 technická zpráva Stupeň: US OBSAH: D.1.1. Architektonicko stavební řešení... 2 D.1.2. Stavebně konstrukční řešení... 2 D.1.2.1 Vytyčovací souřadnice stavby... 4 D.1.2.2 Délka potrubí... 4 D 1.2.3 Materiál a spoje potrubí... 5 D.1.2.4

Více

Obsah: 5 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY... 4 5.1 NÁVRH PLOŠNÉ A LINIOVÉ ZELENĚ... 4 5.2 PROSTUPNOST KRAJINY... 4 6 GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE...

Obsah: 5 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY... 4 5.1 NÁVRH PLOŠNÉ A LINIOVÉ ZELENĚ... 4 5.2 PROSTUPNOST KRAJINY... 4 6 GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE... Obsah: 1 CÍLE A ÚČEL ŘEŠENÍ ÚZEMNÍ STUDIE... 3 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 3 3 ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE A JEJÍ REGULACE... 3 3.1 HODNOTY A LIMITY ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 3 3. ZPŮSOB VYUŽITÍ PLOCH V LOKALITĚ...

Více

Zklidnění dopravy Sídliště a okolí dopravní studie. Obsah:

Zklidnění dopravy Sídliště a okolí dopravní studie. Obsah: Zklidnění dopravy Sídliště a okolí dopravní studie Obsah: Obsah:... 1 1 Základní údaje... 2 1.1 Popis celkového záměru... 2 1.2 Hlavní cíle... 2 1.3 Upřesňující informace... 2 1.4 Zadavatel... 3 1.5 Zpracovatel...

Více

1. Úvod. 2. Technické řešení

1. Úvod. 2. Technické řešení 1. Úvod Tento objekt projektové dokumentace řeší odvodnění zpevněných a nezpevněných ploch komunikací v rámci projektu výstavby chodníků v Palkovicích. Upozorňuji na skutečnost, že se v trase navržených

Více

Výkaz výměr SO 101. Veškeré rozhodující výměry byly získány planimetricky pomocí programu ACAD!!

Výkaz výměr SO 101. Veškeré rozhodující výměry byly získány planimetricky pomocí programu ACAD!! 1 Výkaz výměr SO 101 Veškeré rozhodující výměry byly získány planimetricky pomocí programu ACAD!! 1) Frézování živič. zpevnění, tl. 5-9cm: planimetricky 2.560,0 m 2 2) Bourání živič. zpevnění, tl. 10cm:

Více

Úprava Divadelního parku v Teplicích II. etapa. SO 01 - rekonstrukce chodníků

Úprava Divadelního parku v Teplicích II. etapa. SO 01 - rekonstrukce chodníků Objednatel: Statutární město Teplice Nám. Svobody 2/2 415 01 Teplice Úprava Divadelního parku v Teplicích II. etapa SO 01 - rekonstrukce chodníků Dokumentace pro povolení stavby D.1.1.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

ŘEDITEL Dopravoprojektu Brno a.s.

ŘEDITEL Dopravoprojektu Brno a.s. ČÍSLO SOUPRAVY: REVIZE Č. DATUM ZMĚNA ČÍSLO OBJEKTU: AUTORIZACE: Výškový systém: Bpv Souřadnicový systém: S-JTSK OBJEDNATEL MĚSTO CHRUDIM RESSELOVO NÁMĚSTÍ 77 537 16 CHRUDIM HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ODPOVĚDNÝ

Více

Rekonstrukce chodníku v ul. Dlouhá od ul. Sportovní k ZŠ Dubí Běhánky

Rekonstrukce chodníku v ul. Dlouhá od ul. Sportovní k ZŠ Dubí Běhánky Stavebník: Město Dubí Ruská 264 417 01 Dubí Rekonstrukce chodníku v ul. Dlouhá od ul. Sportovní k ZŠ Dubí Běhánky Jednostupňový projekt A. TECHNICKÁ ZPRÁVA Zakázkové číslo: 13/2014 Datum: Únor 2014 Ing.

Více

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Parkoviště za kavárnou, ul. Sídliště - Rotava DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Parkoviště za kavárnou, ul. Sídliště - Rotava DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Košan Jan Ing. Vedoucí zakázky Košan Jan Ing. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

T E C H N I C K É S L U Ž B Y H R A D E C K R Á L O V É

T E C H N I C K É S L U Ž B Y H R A D E C K R Á L O V É T E C H N I C K É S L U Ž B Y H R A D E C K R Á L O V É Vyřizuje: Schejbalová Tel.: 495 402 647 Fax: 495 402 655 e-mail: schejbalova@tshk.cz IČ: 64809447 DIČ: CZ64809447 Naše značka: 116046 v Hradci Králové

Více

..~ Ia~ 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, ODBOR DOPRAVY. ROZHODNUTí

..~ Ia~ 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, ODBOR DOPRAVY. ROZHODNUTí Ia~..~ HRADEC KRÁLOVÉ -- MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, ODBOR DOPRAVY 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ váš ZE DNE: SPIS. ZN.: DOPIS ZN.: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNí TEL.: E-MAIL: OSOBA: DATUM: 9.12.2015

Více

Technická zpráva SO-05 Zastřešené jeviště - stavební část

Technická zpráva SO-05 Zastřešené jeviště - stavební část Technická zpráva SO-05 Zastřešené jeviště - stavební část Upozornění V souladu se zákonem č. 137 / 2006 Sb. v platném znění, 44, odst. 11, jsou výjimečně některé výrobky, konstrukční prvky, zařízení a

Více

Průvodní a technická zpráva

Průvodní a technická zpráva Průvodní a technická zpráva K PROJEKTU STAVBY Rekonstrukce přípojky jednotné kanalizace objektu Kina OKO v Šumperku p.č.st.1246, k.ú. Šumperk A/ PRŮVODNÍ ZPRÁVA a) identifikace stavby NÁZEV STAVBY: Rekonstrukce

Více

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. 3839/2014/2060/86 Franc 4.8.2014

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. 3839/2014/2060/86 Franc 4.8.2014 MĚSTO LETOHRAD Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 3839/2014/2060/86 Franc 4.8.2014 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku č. 2014/017

Více

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY O B E C D O L A N Y KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE SO 101 MÍSTNÍ KOMUNIKACE ROP DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB ZPRACOVATEL: STAVEBNÍK:

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: Víceúčelové hřiště 15x32m s umělým povrchem Místo stavby : Praha 9 - Letňany, parc.č. 600/28 Investor: Městská část Praha 18 Odbor hospodářské správy a investic Bechyňská 639 199 00 Praha 9 - Letňany

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva B. Souhrnná technická zpráva Obsah B. Souhrnná technická zpráva... 1 B.1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení... 2 B.1.1 Zhodnocení staveniště... 2 B.1.2 Urbanistické a architektonické

Více

M ě s t s k ý ú ř a d F r ý d l a n t o d b o r d o p r a v y

M ě s t s k ý ú ř a d F r ý d l a n t o d b o r d o p r a v y M ě s t s k ý ú ř a d F r ý d l a n t o d b o r d o p r a v y Nám. T. G. Masaryka 37, 464 13 FRÝDLANT, tel. 00420 482 464 011, fax 00420 482 464 047 Město Frýdlant IČ 00262781 Nám. T. G. Masaryka 37 464

Více

Terénní úpravy pro zajištění komunikace na p.p.č. 281 a 282 v k.ú. Český Dub

Terénní úpravy pro zajištění komunikace na p.p.č. 281 a 282 v k.ú. Český Dub Terénní úpravy pro zajištění komunikace na p.p.č. 281 a 282 v k.ú. Český Dub Dokumentace přikládaná k žádosti o vydání stavebního povolení Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby B. Souhrnná technická

Více

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace sídlo: Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 04

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace sídlo: Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 04 - 1 - Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace sídlo: Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 04 vyhlašuje v souladu s 25 odst. 2), písmena a) zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných

Více

T E C H N I C K É S L U Ž B Y H R A D E C K R Á L O V É

T E C H N I C K É S L U Ž B Y H R A D E C K R Á L O V É T E C H N I C K É S L U Ž B Y H R A D E C K R Á L O V É Vyřizuje: Schejbalová Tel.: 495 402 647 Fax: 495 402 655 e-mail: schejbalova@tshk.cz IČ: 64809447 DIČ: CZ64809447 Naše značka: 115041 v Hradci Králové

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. ke studii ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ V OBCI BUKOVEC. Úprava veřejného prostranství v obci Bukovec Studie. 01.

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. ke studii ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ V OBCI BUKOVEC. Úprava veřejného prostranství v obci Bukovec Studie. 01. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ke studii ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ V OBCI BUKOVEC SHB, akciová společnost 1/6 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 a) Stavba... 3 b) Objednatel... 3 c) Zhotovitel projektové dokumentace...

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. LEMENDA TOMÁ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY a) Charakteristika stavebního pozemku Dotčené pozemky v současné době plní stejnou funkci, jako budou plnit po úpravě. Jedná se o pozemky

Více

IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE Technická zpráva OBSAH: A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.1 Identifikační údaje stavby...2 1.2 Údaje o pozemku...3 1.3 Provedené průzkumy a napojení na

Více

TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ

TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ Investor : Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Stupeň : Dokumentace

Více

VALTICE ulice Sluneční, sítě technické infrastruktury DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ D-DOKUMENTACE OBJEKTŮ D-2 SO 02 - KANALIZACE

VALTICE ulice Sluneční, sítě technické infrastruktury DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ D-DOKUMENTACE OBJEKTŮ D-2 SO 02 - KANALIZACE D-2-1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.Úvod Kanalizace je navržena, vzhledem k charakteru kanalizační sítě v obci, jako jednotná. Bude odvádět zejména splaškové odpadní vody z uvažované zástavby. Dešťové vody ze střech,

Více

Úvodní ustanovení. Stavba: VD Sedlice rekonstrukce koruny hráze Varianta: PDPS - Projektová dokumentace pro provádění stavby

Úvodní ustanovení. Stavba: VD Sedlice rekonstrukce koruny hráze Varianta: PDPS - Projektová dokumentace pro provádění stavby Úvodní ustanovení Stavba: VD Sedlice rekonstrukce koruny hráze Varianta: PDPS - Projektová dokumentace pro provádění stavby Zatřídění objektu dle 2 vyhlášky 230/2012: 832 Hráze a objekty na tocích, 832.12.3.3

Více

Sp.zn.: VÝST-10/2011/Kr Mohelnice, dne 16.3.2011 Č.j.: VÝS/7314-11/10-2011/Kree ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Sp.zn.: VÝST-10/2011/Kr Mohelnice, dne 16.3.2011 Č.j.: VÝS/7314-11/10-2011/Kree ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Mohelnice - odbor výstavby U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice telefon 583 452 111, fax 583 452 151 www.mohelnice.cz e-mail: mesto@mohelnice.cz, IDDS: 6qtbthy Vyřizuje: Eva Krejčí, samostatný

Více

Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inženýrských sítí ve městě Český Krumlov - ulice Potoční

Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inženýrských sítí ve městě Český Krumlov - ulice Potoční Popis předpokládaného rozsahu stavby Příloha č. 8 k Výzvě k podání nabídky Stavba: Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inženýrských sítí ve městě Český Krumlov - ulice Potoční Popis situace: V

Více

Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část

Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část Zhotovitel: Ing. arch. Dana Zákostelecká, Petra Bezruče 632, 386 01 Strakonice 1/10 2/10 TEXTOVÁ ČÁST ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE: 1. Základní identifikační údaje:

Více

Informace o probíhající stavbě za měsíce září až říjen 2012 (68. KD - 76. KD)

Informace o probíhající stavbě za měsíce září až říjen 2012 (68. KD - 76. KD) Informace o probíhající stavbě za měsíce září až říjen 2012 (68. KD - 76. KD) Práce na budově zámku SO 01 a práce na hlavním nádvoří a v blízkém okolí SO 02 probíhají s odchylkami některých činností oproti

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.2 ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.2 ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH A A.1.1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Akce : Regenerace hřiště ul.nová v Mohelnici Místo stavby: Mohelnice Kraj : Olomoucký Stupeň : pro výběrové řízení Druh stavby:

Více

Plánovací smlouva. I. Smluvní strany

Plánovací smlouva. I. Smluvní strany Plánovací smlouva dle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti uzavřená v souladu s 86, odst.

Více

dle vyhlášky 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

dle vyhlášky 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb A. Průvodní zpráva dle vyhlášky 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ... 3 3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

Více

01 P R V O D N Í Z P R Á V A

01 P R V O D N Í Z P R Á V A 01 P R V O D N Í Z P R Á V A ARCH..SÚS JMK 13 / 02-007 Název p ísp vkové organizace Název stavby Eviden ní íslo Funk ní t íd ní rozpo tové skladby Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, ísp vková

Více

Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena na místě

Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena na místě Příloha T1 Název akce: Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena na místě Lokalizace: silnice II/201, km 0,200-4,657 Datum provedení: 2008 Provedl: ČNES dopravní stavby, a.s. Stručný popis:

Více

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích Změny 1 vyhláška č. 294/2015 Sb. Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a která s účinností od 1. ledna 2016 nahradí vyhlášku č. 30/2001 Sb. Umístění svislých

Více

Profil potrubí DN v mm charakteristika trub

Profil potrubí DN v mm charakteristika trub 5 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM Tabulky 5.1 Trubní vedení STL 5.2 Plynovodní přípojky z trub PE délky 10 m 5.3 Plynovodní přípojky z trub PE délky 5 m 5.4 Příplatek za trasu ve vozovce 5.5 Trubní vedení STL (20 Plynovody

Více

Městský úřad Krnov odbor regionálního rozvoje Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

Městský úřad Krnov odbor regionálního rozvoje Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov Městský úřad Krnov odbor regionálního rozvoje Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: Mukrn/201142907/RR/SU/Kr VYŘIZUJE: Blanka Krištofíková TEL.: 554 697 711 E-MAIL: bkristofikova@mukrnov.cz

Více

D.1.1.a-1.4 Technická zpráva

D.1.1.a-1.4 Technická zpráva OBEC SKALKA ČOV A STOKOVÁ SÍŤ DPS D.1-1 ČOV Skalka D.1-1.4 Oplocení ČOV Skalka D.1.1-1.4 Architektonicko stavební řešení D.1.1.a-1.4 Technická zpráva 1/7 Obsah: a) účel objektu, funkční náplň, kapacitní

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A. Město Pečky Masarykovo náměstí 78 289 11 PEČKY. Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.:

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A. Město Pečky Masarykovo náměstí 78 289 11 PEČKY. Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Městský úřad Odbor dopravy Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 720 911 e-podatelna: posta@mukolin.cz, web: http://www.mukolin.cz pracoviště: Na Valech 72, 280 12 Kolín

Více

BRNO, OPRAVA LEŽATÉ KANALIZACE VČ. ZPEVNĚNÝCH PLOCH VE DVORNÍ ČÁSTI AREÁLU SÍDLA ÚP BRNO

BRNO, OPRAVA LEŽATÉ KANALIZACE VČ. ZPEVNĚNÝCH PLOCH VE DVORNÍ ČÁSTI AREÁLU SÍDLA ÚP BRNO nahlize VHS Brno, a.s. Masná 102, 602 00 Brno VH atelier, spol. s r.o. Lidická 960/81, 602 00 Brno Korespondenční adresa: Merhautova 1066/216, 613 00 Brno BRNO, OPRAVA LEŽATÉ KANALIZACE VČ. ZPEVNĚNÝCH

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Číslo jednací: KUJI 89725/2009, ODSH 1277/2009 Šed/SP VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Ředitelství

Více

Rekonstrukce pojízdné vrstvy ulice Větrné, p.p.č. 1691. Město Hrádek nad Nisou

Rekonstrukce pojízdné vrstvy ulice Větrné, p.p.č. 1691. Město Hrádek nad Nisou A. Průvodní zpráva A.1. Identifikační údaje Název stavby: Rekonstrukce pojízdné vrstvy ulice Větrné, p.p.č. 1691 Místo stavby: Dokumentace: Katastrální území: Hrádek nad Nisou DSP + DPS Hrádek nad Nisou

Více

Zásady hospodaření s nemovitostmi

Zásady hospodaření s nemovitostmi Zásady hospodaření s nemovitostmi Zastupitelstvo obce Osek nad Bečvou schválilo dne 10.7.2008 tyto zásady pro nabývání majetku obcí Osek nad Bečvou a převodu a pronájmu nemovitostí z majetku obce Osek

Více

Vlkov Letovice, oprava vodovodního přivaděče. Technická zpráva. nebylo provedeno. Stavba je vytýčena v souřadnicovém systému

Vlkov Letovice, oprava vodovodního přivaděče. Technická zpráva. nebylo provedeno. Stavba je vytýčena v souřadnicovém systému Výškové zaměření stavby JTSK. Trasa : nebylo provedeno. Stavba je vytýčena v souřadnicovém systému Potrubí HDPE, PE 100-RC, typ 2 dle PAS 1075, SDR 11, PN 16 160 / 14,6 mm Potrubí obnovy řešeného vodovod.

Více

MUUH-OD/42170/2015/Zap 7792/2015 Ing. Dana Zapletalová 572525551. Stavební povolení

MUUH-OD/42170/2015/Zap 7792/2015 Ing. Dana Zapletalová 572525551. Stavební povolení MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor stavebního ú řadu a životního prost ředí Masarykovo nám ěstí 19, 686 70 Uherské Hradišt ě, Naše zn.: spis: opr.úřed.os.: tel.: MUUH-OD/42170/2015/Zap 7792/2015 Ing.

Více

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/817/2011/Če Miroslav Vala č.j. : SÚ/330/1248/2011/Če Jana Valová vyřizuje: Ing. Jiřina Čermáková Krátká 648 e-mail : cermakova@brusperk-mesto.cz

Více

REKONSTRUKCE PARTERU Tyršova, Vnoučkova, Husova ulice

REKONSTRUKCE PARTERU Tyršova, Vnoučkova, Husova ulice A Průvodní zpráva OBSAH A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ... 3 A.3. ÚDAJE

Více

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L ÚZEMNÍ STUDIE LIPNO ZÁPAD TEXTOVÁ ČÁST NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE AKCE / JOB MÍSTO / SITE

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L ÚZEMNÍ STUDIE LIPNO ZÁPAD TEXTOVÁ ČÁST NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE AKCE / JOB MÍSTO / SITE NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE TEXTOVÁ ČÁST AKCE / JOB ÚZEMNÍ STUDIE LIPNO ZÁPAD MÍSTO / SITE k. ú. LIPNO NAD VLTAVOU KLIENT / CLIENT OBECNÍ ÚŘAD LIPNO NAD VLTAVOU Lipno n. Vltavou 83, Lipno n. Vltavou

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 1.1 Charakteristika a celkové uspořádání staveniště Zájmové území se nachází v zastavěném území v prostoru dnešní ulice Věncová v jižní

Více