VYPRACOVAL DATUM 04/2015 A4 DSP+DPS Tel ,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYPRACOVAL DATUM 04/2015 A4 DSP+DPS 01215. Tel. 777 218 640, 734 179 168 E-mail: klasek@visso.cz"

Transkript

1 ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. PAVEL KLÁSEK VYPRACOVAL ING. PAVEL KLÁSEK KRAJ OLOMOUCKÝ OBEC HLUBOČKY INVESTOR OBEC HLUBOČKY PRŮVODNÍ ZPRÁVA PROJEKTOVÁNÍ-INŽENÝRSKÁ ČINNOST DATUM FORMÁT STUPEŇ ZAKÁZKA MĚŘÍTKO Ondřejova 8, Olomouc Tel , IČ: /2015 A4 DSP+DPS VÝKRES ČÍSLO A

2 A.PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRŮVODNÍ, SOUHRNNÁ A TECHNICKÁ ČÁST OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 3. PŘEHLED PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ 4. ČLENĚNÍ STAVBY 5. PODMÍNKY REALIZACE STAVBY 6. PŘEHLED VLASTNÍKŮ A SPRÁVCŮ 7. PŘEDÁVÁNÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ 8. SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS 9. VÝSLEDKY A ZÁVĚRY Z PODKLADŮ,PRŮZKUMŮ 10. OCHRANNÁ PÁSMA, ÚZEMÍ, KULTURNÍ PAMÁTKY, REZERVACE 11. ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ 12. NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY 13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 14. OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI 15. ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU A PODMÍNEK PRO UŽÍVÁNÍ STAVBY 16. ZOV 1

3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Akce: Místo stavby: Okres: Kraj: Hlubočky-stavební úpravy chodníků a komunikací Obec Hlubočky Olomouc Olomoucký Stavební úřad: Magistrát města Olomouce, odbor stavební, odd.státní správy na úseku pozemních komunikací Charakter stavby: Stupeň dokumentace: Investor: Projektant: stavební úpravy komunikací a chodníků Dokumentace pro stavební povolení(ohlášení stavby) a provedení stavby Obec Hlubočky Ing.Pavel Klásek, Ondřejova 409/8, Olomouc, IČ , tel Autorizace č dopravní stavby, statika a dynamika staveb 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ Předmětem projektové dokumentace je návrh stavebních úprav komunikací a chodníků v Hlubočkách-Mariánském Údolí a Hlubočkách. Ve stavebních úpravách chodníků jsou zahrnuty trasy kolem komunikace Olomoucká, Letní, Gagarinova a Kosmonautů. Stavebně upraveny budou komunikace Letní, Jabloňová a Kollárova. Chodník na ulici Olomoucká bude rekonstruován ve stávajícím rozsahu v úseku od křižovatky se silnicí III/44319 po odbočení komunikace Československé armády v celkové délce 1965m. V SO102 je řešena rekonstrukce chodníku ve stávajícím rozsahu kolem domu č.p.412 ve dvorním traktu na pozemku č.parc. 685 v délce 61m. V objektu 103 bude rekonstruován samostatný chodník kolem zástavby na ul. Letní v délce 215m. Součástí rekonstrukce jsou rovněž venkovní schodiště od jednotlivých vchodů překonávajících výškovou úroveň mezi chodníkem a komunikací Letní. Schody budou provedeny z betonových prefabrikovaných stupňů náhradou za monolitické stávající. Projekt v SO104 řeší rekonstrukci trasy chodníku ve stávajícím rozsahu od komunikace Jabloňová po ulici Kosmonautů. Dva kratší úseky v celkové délce 38,5m navazují na konec odbočení ul. Jabloňová. V objektu SO 105 jsou navrhovány rekonstrukce úseků chodníků kolem komunikace Kosmonautů v celkové délce 269m. Úseky spojují stávající již rekonstruované trasy chodníků. 2

4 Projekt v SO 106 řeší rekonstrukci úseků chodníků ve stávajícím rozsahu ulice Gagarinova v celkové délce 179m. Úseky spojují stávající rekonstruované trasy chodníků a jsou napojeny na chodníky na ulici Kosmonautů. V objektu v SO107 je řešena kompletní rekonstrukce trasy chodníku kolem ul Letní od domu č.p.410 po odbočení ul. B.Němcové a stavební úpravu krytu popř. i podkladu komunikace Letní po napojení na ul. Jabloňovou v celkové délce 590m. Projekt v SO108 řeší stavební úpravu krytu a podkladu komunikace Kollárova od napojení na ul Wolkerova po křižovatku s ulicí Letní a s odbočením ke komunikaci Olomoucká. Délka úpravy celkem 449,6m. V ulici Jabloňová je podle SO109 řešena stavební úprava krytu a podkladu komunikace od napojení ul Letní po křižovatku s ulicí Smetanova a s prodloužením ke komunikaci Kosmonautů. Délka úpravy celkem 236m. Chodníky ve všech objektech budou kompletně rekonstruovány i se stávajícími vjezdy ve stávajících šířkách. Budou vyměněny všechny lemující chodníkové obrubníky, u silničních budou vyměněny souvisle u SO 107 podle vyznačení nebo úsekově podle SO 101. Na komunikacích bude v rámci stavební úpravy odfrézován kryt a položen nový popř. s úpravou podkladu studenou recyklací podle TP 208. Kolem trasy komunikací a chodníků je stávající veřejné osvětlení, které nebude upravováno. -Předpokládané lhůty výstavby Předpokládané zahájení stavby: 07/2015 Ukončení stavby: 12/2015 -Vazby na regulační plány, územní plán Návrh stavebních úprav je v souladu s územním plánem obce Hlubočky. -Charakteristika území, dosavadní využití Stávající chodníky jsou dlážděné formátu 300/300, 500/500 nebo ze zámkové dlažby do betonových obrub v šířce 1,6-2,5m. Dlažba je rozlámaná, narušená korozí a zvlněná. Kryt z penetračního makadamu a asfaltu u komunikací Jabloňová a Kollárova je narušen výtluky zasahujícími do podkladních štěrkových vrstev, na povrchu jsou trhliny. Místně a kolem rýh pro inženýrské sítě jsou propady. Komunikace jsou lemovány betonovými obrubníky narušené slabou až velmi silnou korozí betonu. U narušených obrubníků u objektů SO 101, SO 108 a SO 109 se předpokládá jejich výměna. Stávající schody SO 103 jsou monolitické betonové narušené korozí betonu a zvlněním stupňů. 3. PŘEHLED PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ Zaměření území odpovědným geodetem v systému JTSK a výškovém Bpv Zakreslení stávajících inž. sítí podle podkladů správců Katastrální mapa ve formátu dwg 3

5 Vlastní průzkum terénu s fotodokumentací 4. ČLENĚNÍ STAVBY Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a revitalizace zelených ploch jsou dále děleny na stavební objekty. SO 101 CHODNÍKY UL. OLOMOUCKÁ Stavební úprava stávajících chodníků délky 1965m SO 102 CHODNÍK UL. LETNÍ-1.ČÁST Stavební úprava stávajícího chodníku v délce 61m SO 103 CHODNÍK UL. LETNÍ-2.ČÁST Stavební úprava stávajícího chodníku dl.215m SO 104 CHODNÍK UL.JABLOŇOVÁ Stavební úprava stávajícího chodníku dl.38,5m SO 105 CHODNÍKY UL.KOSMONAUTŮ Stavební úprava stávajících chodníků v dl.269m SO 106 CHODNÍKY UL.GAGARINOVA Stavební úprava stávajících chodníků v dl.179m SO 107 KOMUNIKACE UL.LETNÍ Stavební úprava stávající komunikace a chodníků v dl.590m SO 108 KOMUNIKACE UL.KOLLÁROVA Stavební úprava stávající komunikace v dl.449,6m SO 109 KOMUNIKACE UL.JABLOŇOVÁ Stavební úprava stávající komunikace v dl.236m 5. PODMÍNKY REALIZACE STAVBY -Věcné a časové vazby Stavba není věcně ani časově vázána na jinou související zástavbu. Při stavbě je třeba respektovat možnost dopravní obslužnosti v místě provádění. Stavební úpravy komunikací a chodníků budou prováděny po úsecích, tak, aby dopravní obslužnost byla omezena pokud možno minimálně a na nejnutnější dobu. -Uvažovaný průběh výstavby Předpokládá se kompletní realizace podle postupu a podmínek uvedených v ZOV. Pro potřebu investora a technického dozoru bude zhotovitelem vypracován harmonogram postupu prací zohledňující podmínky výběrového řízení. Pro investora bude před prováděním stavby vypracován harmonogram prací s jednotlivými termíny provádění podle objektů. -Zajištění přístupu na stavbu K nájezdu na staveniště bude využita silnice III/44317 Olomoucká a místní komunikace navazující na opravované úseky. Zvýšené dopravní zatížení uvažované pro stavbu vyhovuje třídě zatížení silnice i místních komunikací. 4

6 -Dopravní omezení Při stavebních pracích na chodnících v úseku stavební činnosti a na stávajících komunikacich a bude osazeno přechodné dopravní značení odsouhlasené PČR DI s rozhodnutím příslušného silničního správního orgánu. Postup stavebních prací je popsán v oddílu ZOV. 6. PŘEHLED VLASTNÍKÚ A SPRÁVCŮ Stavbou dotčené parcely: PARC.Č. VLASTNÍK DRUH POZEMKU Trvalý travní 2794/1 Obec Hlubočky porost 1380 Obec Hlubočky ostatní plocha Obec Hlubočky Trvalý travní 2283 porost Obec Hlubočky Trvalý travní 2285 porost 2286 Obec Hlubočky Ostatní plocha Obec Hlubočky Zastavěná plocha a 2324 nádvoří 2326 Obec Hlubočky Ostatní plocha 2327 Obec Hlubočky Ostatní plocha 2793/5 Obec Hlubočky ostatní plocha Trvalý travní 2793/6 Státní pozemkový úřad,husinecká 1024,Praha porost Trvalý travní 2793/8 Obec Hlubočky porost Trvalý travní 2793/9 Státní pozemkový úřad,husinecká 1024,Praha porost 2329/1 Obec Hlubočky Ostatní plocha 1326 Obec Hlubočky Ostatní plocha Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 2887 Nový Hradec Králové, Hradec Králové Vodní plocha 1313 Obec Hlubočky Zahrada 907 Obec Hlubočky Ostatní plocha 908 Obec Hlubočky Ostatní plocha Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Olomouc, Správa silnic Olomouckého kraje, Lipenská /120, Olomouc ostatní plocha Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Olomouc, Správa silnic Olomouckého kraje, Lipenská /120, Olomouc ostatní plocha POZN. 853 Obec Hlubočky Ostatní plocha 2928 Obec Hlubočky Ostatní plocha 2929 Obec Hlubočky Ostatní plocha 230 Obec Hlubočky Ostatní plocha 231 Obec Hlubočky Ostatní plocha 2930 Obec Hlubočky Ostatní plocha 2931 Obec Hlubočky Ostatní plocha 233 MORA MORAVIA, s.r.o., Nádražní 50, Mariánské Údolí, Hlubočky Ostatní plocha 5

7 235 Obec Hlubočky Ostatní plocha 1320 Doležalová Anežka, Olomoucká 43, Hlubočky Doležalová Ivana Bc., Olomoucká 43, Hlubočky Zastavěná plocha a nádvoří 1318 Metropolitní kapitula u svatého Václava v Olomouci, Biskupské nám. 841/2, Olomouc Zastavěná plocha a nádvoří 1316/1 Daume Petr, Olomoucká 64, Hlubočky Zastavěná plocha a nádvoří 1297 Obec Hlubočky Ostatní plocha SO Společenství vlastníků Ostatní plocha 702 Obec Hlubočky Ostatní plocha 955 SO 103 Obec Hlubočky Ostatní plocha 959 Státní pozemkový úřad,husinecká 1024,Praha Zahrada 960 Obec Hlubočky Ostatní plocha SO Obec Hlubočky Zahrada 1122 Obec Hlubočky Ostatní plocha SO Obec Hlubočky Ostatní plocha 1167 Obec Hlubočky Ostatní plocha 1175 Obec Hlubočky Ostatní plocha 1247/1 Obec Hlubočky Ostatní plocha 1181 Obec Hlubočky Ostatní plocha SO /1 Obec Hlubočky Ostatní plocha 1241/1 Obec Hlubočky Ostatní plocha 1167 Obec Hlubočky Ostatní plocha SO Obec Hlubočky Ostatní plocha 702 Obec Hlubočky Ostatní plocha 715 Obec Hlubočky Zahrada 735 Obec Hlubočky Ostatní plocha 960 Obec Hlubočky Ostatní plocha 993 Obec Hlubočky Ostatní plocha 1020 Obec Hlubočky Ostatní plocha SO /1 Obec Hlubočky Ostatní plocha 794 Obec Hlubočky Ostatní plocha 775 Obec Hlubočky Ostatní plocha SO Obec Hlubočky Ostatní plocha 1145 Obec Hlubočky Ostatní plocha 1085 Obec Hlubočky Ostatní plocha 1122 Obec Hlubočky Ostatní plocha 6

8 7. PŘEDÁVÁNÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ -postupné předávání Stavba všech objektů bude po dokončení předána jako celek. Správcem všech objektů bude obec Hlubočky. 8. SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS SO 101 CHODNÍKY UL. OLOMOUCKÁ -výčet a označení Projekt v SO101 řeší stavební úpravy trasy chodníků kolem komunikace ul. Olomoucká (silnice III/44317) od křižovatky se silnicí III/44319 po odbočení komunikace Československé armády v celkové délce 1965m. Jsou navrženy rekonstrukce chodníků a vjezdů ve stávajících šířkách. Šířkové poměry chodníků a vjezdů jsou vyznačeny v situaci stavby. Stávající dlažba bude rozebrána a na nový podklad bude vydlážděna zámková dlažba ve skladebné šířce podle formátu dlažby. Při pokládce chodníku budou vyměněny poškozené a degradované silniční obrubníky. Na trase budou místa k přecházení doplněna bezbariérovými úpravami. Polohově je stavba vymezena stávající trasou komunikace, výškově dle stávajících výšek obrubníku kolem komunikace, nebo stávající srovnanou výškou u volné trasy. -kategorie, třída, návrhové hodnoty Stavební úprava v úseku je řešena odstraněním stávající dlažby a podkladu do hloubky celkem 250mm a odstraněním stávajících chodníkových obrubníků. Silniční obrubníky budou vyměněny v případě, že jsou narušené zvýšenou korozí, nebo jsou poškozené a propadené. Podle prohlídky na trase je stanovena výměna 170ks obrubníků. Návrh konstrukce chodníků: Chodník bude na volné straně lemován obrubníkem 50/200mm osazeným do betonového lože C12/15 a vysazením 60mm nad povrch dlažby. Kolem staveb a pevných oplocení nebude lemující obrubník osazován pokud není vyznačen na situaci stavby. Skladba chodníku-kat.. D2-D-1: - Dlažba zámková (Holland) 60mm - Lože-drcené kamenivo 4/8 30mm - ŠD 0/32 150mm Chodník je projektován jako komunikace funkční skupiny D2 podle TP170 pro TDZ CH Požadovaný modul deformace na pláni Edef2 >30MPa. Konstrukce vozovky vjezdů: - Zámková dlažba šedá Holland tl 80mm - Drcený štěrk 4/8 40mm - ŠD 0/32 150mm - ŠD 0/63 150mm Požadovaný modul deformace na pláni Edef2 >30MPa. Výměňované silniční obrubníky budou odbourány od přídlažby, která nebude narušena. Nový obrubník bude uložen do betonu C12/15. 7

9 Kolem vysazených chodníkových obrubníků bude povrch dohumusován a zatravněn. -odvodnění Chodník je odvodněn příčným spádem 2% k odvodňovacímu proužku silnice. Na trase nebudou rekonstruovány uliční vpusti, parametry odvodnění nebudou měněny. -veřejné osvětlení Kolem komunikace je stávající. -dopravní značení Nové DZ není navrhováno. SO 102 CHODNÍK UL. LETNÍ-1.ČÁST -výčet a označení V SO102 je řešena rekonstrukce chodníku kolem domu č.p.412 ve dvorním traktu na pozemku č.parc. 685 v délce 61m. Stávající dlažba bude rozebrána a na nový podklad bude vydlážděna zámková dlažba ve skladebné šířce podle formátu dlažby. Polohově a šířkově je stavba vymezena stávající trasou chodníku. -kategorie, třída, návrhové hodnoty Stavební úprava v úseku 61m je řešena odstraněním stávající dlažby a podkladu do hloubky celkem 250mm s odstraněním stávajících chodníkových obrubníků. Na plání bude vybudován nový chodník s lemováním obrubníkem 50/200mm osazeným do betonového lože C12/15 a jednostranným vysazením 60mm nad povrch dlažby. Skladba chodníku-kat.. D2-D-1: - Dlažba zámková (Holland) 60mm - Lože-drcené kamenivo 4/8 30mm - ŠD 0/32 150mm Chodník je projektován jako komunikace funkční skupiny D2 podle TP170 pro TDZ CH Požadovaný modul deformace na pláni Edef2 >30MPa. Kolem chodníkových obrubníků bude povrch dohumusován a zatravněn. -odvodnění Chodník je odvodněn příčným spádem do zelené plochy. -veřejné osvětlení Je stávající -dopravní značení Není navrhováno. 8

10 SO 103 CHODNÍK UL. LETNÍ-2.ČÁST -výčet a označení Projekt v SO103 řeší kompletní rekonstrukci trasy chodníku na ul Letní od křižovatky s ulicí Wolkerovou kolem domů č.parc ke stávající trase rekonstruovaného chodníku v délce 215m. Šířkový průběh chodníku je vyznačen v situaci stavby. Na trase chodníku jsou betonové schody před jednotlivými východy z domů překonávajícími výškovou úroveň 0,6-1,2m ke komunikaci Letní. Schody budou kompletně rekonstruovány ve stejné šířce a výškové úrovni. Polohově je stavba vymezena stávající trasou chodníku, výškově dle stávající úrovně dlažby kolem domů. -kategorie, třída, návrhové hodnoty Stavební úprava v úseku je řešena odstraněním stávající dlažby a podkladu do hloubky celkem 250mm a odstraněním stávajících chodníkových obrubníků. Na pláni bude proveden chodník nový. Návrh konstrukce chodníků: Chodník bude na volné straně lemován obrubníkem 80/250mm osazeným do betonového lože C12/15 a vysazením 60mm nad povrch dlažby. Kolem staveb nebude lemující obrubník osazován. Skladba chodníku-kat.. D2-D-1: - Dlažba zámková (Holland) 60mm - Lože-drcené kamenivo 4/8 30mm - ŠD 0/32 150mm Chodník je projektován jako komunikace funkční skupiny D2 podle TP170 pro TDZ CH Požadovaný modul deformace na pláni Edef2 >30MPa. Kolem chodníkových obrubníků bude povrch dohumusován a zatravněn. Betonové schody budou vybourány a na urovnané pláni budou položeny nové stupně. Stupně betonové přímé 150/350/1600 budou ukládány do betonu na betonovou desku tl. 150mm vyztuženou oc. sítí R 6/150/150mm. Betonová deska bude lita na podkladní vrstvu štěrkodrti tl. 250mm. Spodní část desky bude opřena do základové patky šířky 500mm založené do hloubky 800mm. Kolem schodů bude instalováno oboustranně ocelové zábradlí z trubek 38/3,2mm v pozinkované úpravě. Sloupky budou zapuštěny do okraje betonové desky pod schodišťovými stupni. -odvodnění Chodník je odvodněn příčným spádem 2% k okraji chodníku, kde jsou stávající malé vpusti. Koncový úsek je odvodněn žlabovkou osazenou k okraji chodníku, voda bude odváděna do stáv.vpustí. Nad schody budou příčně uloženy liniové odvodňovací žlaby uložené do betonu C12/15. Konce žlabů budou vyvedeny do zelené plochy na okrajích. -veřejné osvětlení Kolem komunikace je stávající. -dopravní značení Nové DZ není navrhováno. 9

11 SO 104 CHODNÍK UL. JABLOŇOVÁ -výčet a označení Projekt v SO104 řeší rekonstrukci trasy chodníku od komunikace Jabloňová po ulici Kosmonautů. Dva kratší úseky v celkové délce 38,5m navazují na konec odbočení ul. Jabloňová. Stávající dlažba bude rozebrána a na nový podklad bude vydlážděna zámková dlažba ve skladebné šířce podle formátu dlažby. Šířkový průběh je vyznačen v situaci stavby. Polohově je stavba vymezena stávající trasou chodníku, výškově dle stávajících výšek obrubníku kolem komunikace, nebo stávající srovnanou výškou u volné trasy. -kategorie, třída, návrhové hodnoty Stavební úprava v úseku je řešena odstraněním stávající dlažby a podkladu do hloubky celkem 250mm a odstraněním stávajících chodníkových obrubníků. Návrh konstrukce chodníků: Chodník bude lemován obrubníky 50/200mm osazenými do betonového lože C12/15. V úseku odvodňovaném do zelené plochy bude obrubník po spádu zapuštěn na povrch dlažby. Skladba chodníku-kat.. D2-D-1: - Dlažba zámková (Holland) 60mm - Lože-drcené kamenivo 4/8 30mm - ŠD 0/32 150mm Chodník je projektován jako komunikace funkční skupiny D2 podle TP170 pro TDZ CH Požadovaný modul deformace na pláni Edef2 >30MPa. Na trase chodníku je vjezd, který bude proveden ve skladbě: - Zámková dlažba šedá Holland tl 80mm - Drcený štěrk 4/8 40mm - ŠD 0/32 150mm - ŠD 0/63 150mm Obrubníky vjezdu budou zapuštěny na úroveň dlažby. Kolem chodníkových obrubníků bude povrch dohumusován a zatravněn. -odvodnění Chodník je odvodněn příčným spádem 2% do zelené plochy a k odvodňovacímu proužku komunikace. Parametry odvodnění nebudou měněny. -veřejné osvětlení Kolem chodníků je stávající. -dopravní značení Nové DZ není navrhováno. SO 105 CHODNÍKY UL.KOSMONAUTŮ -výčet a označení Projekt řeší úseky chodníku kolem komunikace Kosmonautů v celkové délce 269m. Úseky spojují stávající rekonstruované trasy chodníků. Stávající dlažba bude rozebrána a na nový podklad bude vydlážděna zámková dlažba ve skladebné šířce podle formátu dlažby. 10

12 Polohově je stavba vymezena stávající trasou chodníku, výškově dle stávajících výšek obrubníku kolem komunikace, nebo stávající srovnanou výškou u volné trasy. -kategorie, třída, návrhové hodnoty Stavební úprava v úseku je řešena odstraněním stávající dlažby a podkladu do hloubky celkem 250mm a odstraněním stávajících chodníkových obrubníků. Silniční obrubníky budou ponechány. Návrh konstrukce chodníků: Chodník bude lemován obrubníky 50/200mm osazenými do betonového lože C12/15. Krajní obrubník po spádu do zelené plochy bude zapuštěn na povrch dlažby. Skladba chodníku-kat.. D2-D-1: - Dlažba zámková (Holland) 60mm - Lože-drcené kamenivo 4/8 30mm - ŠD 0/32 150mm Chodník je projektován jako komunikace funkční skupiny D2 podle TP170 pro TDZ CH Požadovaný modul deformace na pláni Edef2 >30MPa. -odvodnění Dlažba s příčným spádem 2,0% bude odvodněna k okraji do zelené plochy nebo k odvodňovacímu proužku komunikace, kde jsou osazeny uliční vpusti. -veřejné osvětlení Je stávající. -dopravní značení Není navrhováno. -záchytná bezpečnostní opatření Nejsou navrhována SO 106 CHODNÍKY UL. GAGARINOVA -výčet a označení Projekt řeší úseky chodníku ulice Gagarinova v celkové délce 179m. Úseky spojují stávající rekonstruované trasy chodníků a jsou napojeny na chodníky na ulici Kosmonautů. Stávající dlažba bude rozebrána a na nový podklad bude vydlážděna zámková dlažba ve skladebné šířce podle formátu dlažby. Polohově je stavba vymezena stávající trasou chodníku, výškově dle stávajících výšek obrubníku kolem komunikace, nebo stávající srovnanou výškou u volné trasy. -kategorie, třída, návrhové hodnoty Stavební úprava v úseku je řešena odstraněním stávající dlažby a podkladu do hloubky celkem 250mm a odstraněním stávajících chodníkových obrubníků. Silniční obrubníky budou ponechány. Návrh konstrukce chodníků: Chodník bude lemován obrubníky 50/200mm osazenými do betonového lože C12/15. Krajní obrubník po spádu do zelené plochy bude zapuštěn na povrch dlažby. Skladba chodníku-kat.. D2-D-1: 11

13 - Dlažba zámková (Holland) 60mm - Lože-drcené kamenivo 4/8 30mm - ŠD 0/32 150mm Chodník je projektován jako komunikace funkční skupiny D2 podle TP170 pro TDZ CH Požadovaný modul deformace na pláni Edef2 >30MPa. -odvodnění Dlažba s příčným spádem 2,0% bude odvodněna k okraji do zelené plochy nebo k odvodňovacímu proužku komunikace, kde jsou osazeny uliční vpusti. -veřejné osvětlení Je stávající. -dopravní značení Není navrhováno. -záchytná bezpečnostní opatření Nejsou navrhována SO 107 KOMUNIKACE UL.LETNÍ -výčet a označení Projekt v SO107 řeší kompletní rekonstrukci trasy chodníku kolem ul Letní od domu č.p.410 po odbočení ul. B.Němcové a stavební úpravu krytu komunikace Letní po napojení na ul. Jabloňovou v celkové délce 590m. Polohově je stavba vymezena stávajícími šířkovými poměry komunikace a chodníku, výškově dle stávající úrovně dlažby a asfaltového povrchu. -kategorie, třída, návrhové hodnoty Stavební úprava v úseku je řešena odstraněním stávající dlažby a podkladu do hloubky celkem 250mm a odstraněním stávajících chodníkových obrubníků. Silniční obrubníky kolem komunikace budou vyměněny ve vyznačeném rozsahu v celkové délce 170m. Návrh konstrukce chodníků: Chodník bude mimo zástavbu lemován obrubníky 50/200mm popř. 80/250 osazenými do betonového lože C12/15. Skladba chodníku-kat.. D2-D-1: - Dlažba zámková (Holland) 60mm - Lože-drcené kamenivo 4/8 30mm - ŠD 0/32 150mm Úsek 35,7m chodníku na začátku trasy je řešen jako nájezdový se zesílením podkladních vrstev. Skladba zesíleného chodníku: - Zámková dlažba šedá Holland tl 80mm - Drcený štěrk 4/8 30mm - SC C8/10 120mm - ŠD 0/63 150mm Požadovaný modul deformace na pláni Edef2 >30MPa. 12

14 Asfaltový povrch komunikace ul.letní bude v délce 590m odfrézován v tl. 40mm a na spojovacím postřiku 0,5kg/m 2 bude uložen nový kryt z ACO 11 v tl. 40mm. V úseku dl. 136,2m bude před položením krytu provedena studená recyklace podkladu podle TP 208. Bližší popis viz C3.4. Frézování povrchu bude provedeno podle stávajícího příčného sklonu, vždy musí být dosaženo spádu min. 1%. SO 108 KOMUNIKACE UL.KOLLÁROVA -výčet a označení Projekt v SO108 řeší stavební úpravu krytu komunikace Kollárova od napojení ul Wolkerova po křižovatku s ulicí Letní a s odbočením ke komunikaci Olomoucká. Délka úpravy celkem 449,6m. Polohově je stavba vymezena stávajícími šířkovými poměry komunikace, výškově dle stávající úrovně asfaltového povrchu. -kategorie, třída, návrhové hodnoty Stavební úprava v úseku je řešena odstraněním stávajícího povrchu odfrézováním 30mm asfaltu a položením nové obrusné vrstvy tl. 40mm na spojovacím postřiku 0,5kg/m2 aplikovaném na recyklovanem podkladu metodou studené recyklace podle TP 208. Bližší popis viz C3.4. Frézování povrchu a pokládka studené recyklace bude provedena podle stávajícího příčného sklonu, vždy musí být dosaženo spádu min. 1%. SO 109 KOMUNIKACE UL.JABLOŇOVÁ -výčet a označení Projekt v SO109 řeší stavební úpravu krytu komunikace Jabloňová od napojení ul Letní po křižovatku s ulicí Smetanova a s prodloužením ke komunikaci Kosmonautů. Délka úpravy celkem 236m. Polohově je stavba vymezena stávajícími šířkovými poměry komunikace, výškově dle stávající úrovně asfaltového povrchu. -kategorie, třída, návrhové hodnoty Stavební úprava v úseku je řešena odstraněním stávajícího povrchu odfrézováním 30mm asfaltu a položením nové obrusné vrstvy tl. 40mm na spojovacím postřiku 0,5kg/m 2 aplikovaném na recyklovaném podkladu metodou studené recyklace podle TP 208. Bližší popis viz C3.4. Jednostranně budou vyměněny silniční obrubníky, pravostranná nezpevněná krajnice s příkopem bude upravena(odebrána a spádována), aby umožňovala odtok vody. Frézování povrchu a pokládka studené recyklace bude provedena podle stávajícího příčného sklonu, vždy musí být dosaženo spádu min. 1%. Zelené plochy kolem trasy chodníků a komunikací narušené výkopem budou zpětně ohumusovány a na plochách bude znovu založen parkový trávník. 13

15 9. VÝSLEDKY A ZÁVĚRY Z PODKLADŮ,PRŮZKUMŮ Geologický a hydrogeologický průzkum Pro návrh stavebních úprav chodníků a vozovek nebyl proveden podrobný geologický a hydrogeologický průzkum ani diagnostika vozovek. Konstrukce vozovky a její podloží je ověřeno z projekčních a zaznamenaných údajů u investora. Skladby komunikací odpovídají třídě dopravního zatížení VI a návrhové úrovně porušení vozovky D2. U komunikací Letní a více na ulicích Kollárova a Jabloňová jsou podélné a příčné deformace vzniklé propady výkopů pro vedení plynovodu a vodovodu, popř při opravách přípojek. Hladina podzemní vody je podle známých měření studen v hloubce min. 2,5m pod plání. Podloží pro návrh konstrukce vozovek dle TP 170 je předpokládáno PIII, s ohledem na třídu zatížení VI je potřebný deformační parametr na pláni min.edef.2=30 MPa(ČSN ). Na odfrézované ložné vrstvě vozovky se předpokládá splnění deformačního modulu min.edef.2=80 MPa(ČSN ). Na podkladu(ložná) po aplikaci studené recyklace min.edef.2=150 MPa podle tab. 12b TP 208. Konstrukce chodníků nebyla podrobně zkoumána např. odvrtem, podle poznatků z výkopu kabelových vedení a jiných staveb se v podloží nacházejí štěrkovité a jílovité hlíny popř. recentní navážky po výkopech sítí. intenzita dopravy Pro komunikace a chodníky není podrobně prokázána ani sčítána. U komunikací se předpokládá zatížení osobní a těžkou nákladní dopravou ve stávajících intenzitách s výhledovým nárůstem max. 25%. Podle toho je volena třída dopravního zatížení VI a návrhová úroveň porušení pro návrh konstrukcí vozovky. Doprava v klidu Při stavební úpravě chodníků a komunikací nejsou navrhovány nové parkovací plochy. 10. OCHRANNÁ PÁSMA ÚZEMÍ, KULTURNÍ PAMÁTKY, REZERVACE Stavba zasahuje ochranné pásmo nadzemního VN a podzemních inženýrských sítí. -rozsah dotčení Výstavba komunikací, chodníků zasahuje do ochranných pásů nadzemních a podzemních inženýrských sítí. Jedná se o stávající kabely NN, VN, sdělovací kabely, trubní vedení plynovodu, vodovodu a kanalizace. S ohledem na hloubkové parametry prostorového uspořádání sítí technického vybavení dle ČSN se nepředpokládá kolize se sítěmi z důvodu navrhovaných hloubek stavebních úprav chodníků a vozovek. -podmínky pro zásah Zásah do ochranného pásma sítí může být podle podmínek uvedených ve vyjádřeních jednotlivých správců. Sítě musí být před zahájením stavby vytýčeny 14

16 provozovatelem/správcem sítě a viditelně vyznačeny na povrchu. Pokud budou pochybnosti o trase a poloze sítí(hloubce) musí být provedeny ručně kopané sondy. -způsob ochrany Inženýrské sítě na stavbě musí být ochráněny proti poškození. Jedná se zejména o obnažené kabely při výkopech. Konečná ochrana bude vytvořena podle požadavků jejich správců., na stavbě budou obnažené kabely dočasně chráněny obedněním. Při provádění prací strojní technikou v ochranném pásmu nadzemního VN, NN a sděl. kabelů musí být učiněna technická opatření proti dotyku (zarážky, vypnutí ). -vliv na stavebně technické řešení Návrh stavebních úprav komunikací a chodníků vychází ze stávajících šířkových poměrů a navazujících již opravených úseků chodníků a komunikaci. 11. ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ -bourání Na stavbě nebudou prováděny bourací práce nosných konstrukcí -kácení zeleně V rámci provádění se nepředpokládá kácení stromů. -rozsah zemních prací a konečná úprava Na stavbě vznikne přebytek zeminy, který bude odvezen k recyklaci. Humózní vrstva sejmutá při stavbě se použije k dorovnání terénu kolem komunikací. -ozelenění a jiné úpravy Kolem obrubníků chodníků na volné straně k zeleni bude povrch ohumusován a oset travou. -zásah do ZPF, LPF Nové zábory nejsou požadovány. -vyvolané změny staveb Návrh nevyvolává změny ani zásahy do okolních staveb. 12. NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY Navržená stavba je nevýrobní povahy, nevyžaduje přivedení nových zdrojů energie. Napájení veřejného osvětlení kolem komunikací a chodníků je stávající a nebude navyšováno. 15

17 13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ -vliv stavby na ŽP Negativní vliv stavby na životní prostředí v průběhu realizace musí dodavatel stavby minimalizovat optimální organizací výstavby a dalšími účinnými opatřeními (technický stav strojního parku, čištění vozovek, chodníků, úklid pracoviště apod.). -nakládání s odpady S odpady vzniklými na stavbě bude nakládáno podle zákona č.185/2001sb. Při stavbě budou vznikat následující odpady dle katalogu 381/2001Sb.: Likvidace: způsob odstranění recyklace Číslo odpadu Název odpadu Původ Kat.odpadu Beton Asfalt Zpevněné povrchy,dlažba,obruby Odstranění zpevněných asf. povrchů Zemina a kamení Výkopy O Papír a lepenka Obaly O Plasty Obaly O Původcem odpadu dle zákona č.185/2001 Sb. je realizační firma, která musí dodržet ustanovení tohoto zákona a vést evidenci odpadů dle vyhlášky č.383/2001 Sb s pozdějšími změnami. -Ochrana ovzduší Projekt neřeší zvláštní ochranu ovzduší. -Ochrana proti hluku Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostředí jsou určeny nařízením vlády č.502/2000sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluky a vibrací. Venkovním prostorem je prostor do vzdálenosti 2m od stavby pro bydlení nebo stavby občanského vybavení a prostor, který je užíván k rekreaci, sportu, léčení, zájmové a jiné činnosti s výjimkou komunikací a prostor vymezených jako venkovní prostředí. 14. OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI -mechanická odolnost a stabilita Na stavbu nejsou prvky vyžadující posouzení mechanické odolnosti a stability. -požární bezpečnost Stavba je navržena z nehořlavých materiálů a nezasahuje negativně do požárních úseků a prostorů jednotlivých staveb v okolí. Rekonstruované komunikace svým šířkovým uspořádáním umožňují příjezd a průjezd hasičské techniky bez omezení. -ochrana proti hluku Na stavbě není řešena speciální ochrana proti hluku. O O 16

18 -bezpečnost při užívání na stavbě jsou navrženy prvky, které odpovídají bezpečnostním předpisům a normovým požadavkům. -ochrana zdraví a bezpečnost pracovníků při výstavbě Při provádění zemních, stavebních a montážních prací je nutno dodržovat obecně platné zákony, vyhlášky a předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti práce, bezpečnostní předpisy vyplývající z norem a dále příslušné provozní a technologické postupy a nařízení o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. Staveniště nutno označit výstražnými tabulkami, otevřené výkopy se musí řádně označit a zabezpečit, musí se zabránit vstupu nepovolaných osob na staveniště. Pracovníci musí být prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy a vybaveni ochrannými pomůckami. Práce se stroji mohou provádět pouze oprávnění pracovníci. Na stavbě bude veden bezpečnostní a stavební deník. Práce v ochranných pásmech inženýrských sítí se mohou provádět jen se souhlasem jejich správců. Před výkopovými pracemi budou veškeré inženýrské sítě v prostoru stavby vytýčeny a vyznačeny na povrchu. Při provádění stavby musí zhotovitel dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy zejména zařízení vlády č.591/2006, č.362/2005 a plán BOZP. Zvláštní bezpečnostní opatření nejsou požadována. -Ochrana stavby před vniknutím nepovolaných osob Stavba bude zabezpečena před vniknutím nepovolaných osob viditelným a dostatečně dimenzovaným ohrazením popř. oplocením s označením tabulkami se zákazem vstupu na staveniště. Přes výkopy rýh budou pro případ průchodu osob osazeny lávky se zábradlím. 15. ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU A PODMÍNEK PRO UŽÍVÁNÍ STAVBY Komunikace a chodníky jsou doplněny o bezbariérové prvky dle vyhlášky č. 398/2009Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Přirozenou vodící linií chodníku jsou lemující stavby a mimo zástavbu obrubník vysazený min. 60mm nad dlažbu. Místa k přecházení budou doplněna varovným pásem šířky 400mm z dlažby slepecké u chodníků š=2m ještě se signálním pásem. Varovný pás bude uložen v délce přesahující sníženou část do výšky obrubníku 80mm nad vozovkou. Místa s varovnými pásy jsou vyznačena na jednotlivých situací stavby. 17

19 16. ZOV PROVÁDĚNÍ STAVBY Stavba bude prováděna v postupu a s podmínkami: - Vytýčení hranic pozemků, zafixování trasy a šířek stávajících chodníků - Práce postupně podle jednotlivých objektů. Objekt SO 107 bude proveden po polovinách u SO 108 a SO 109 se předpokládá úplná uzavírka. - U chodníků budou práce prováděny postupně po kratších úsecích a tam, kde je to možné s převedením pěší dopravy na protější chodník. - Úprava povrchu asfaltových vozovek - Finální úpravy zeleně - Geodetické zaměřené stavby Při příčných překopech se předpokládá postupné provádění tak, aby bylo možno provádět obsluhu území vždy z jedné strany ulice POŽADAVKY NA UVÁDĚNÍ DO PROVOZU V průběhu stavby a na závěr budou prováděny zkoušky kontrolní v rozsahu: - Kontrolní zkouška statickou zať. deskou na pláni(čsn ): SO 101 2ks SO 103 1ks SO 105-1ks SO 106 1ks Na základě zkoušek bude dále rozhodnuto o vrstvě sanace podloží. Místo zkoušky bude určeno TDI. - Na pláni u sjezdů musí být splněn deformační parametr min. Edef.2 =30 MPa. - Na podkladní(ložné) vrstvě po odfrézování krytu parametr min. Edef.2 =80 MPa pro objekty SO 107 1ks - Na podkladní(ložné) vrstvě po odfrézování a aplikaci studené recyklace parametr min. Edef.2 =150 MPa pro objekty SO 107 1ks SO 108 1ks SO 109 1ks - Pro chodníky a vjezdy se v případě neúnosné pláně předpokládá výměna podloží v tl.150mm. Rozhodnutí o sanaci provede TDI ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 4.1. Plochy ZS Pro hlavní zařízení staveniště k provádění stavby budou využity pozemky investora, které zhotoviteli určí podle dohody. Na ploše ZS bude skladován materiál v omezeném, nezbytně nutném množství. Hlavní sklad materiálu bude na stavebním dvoře zhotovitele. 18

20 Na ploše ZS bude vybudováno pro pracovníky hygienické zázemí ve smyslu 33 hyg. předpisu 39/1978 a směrnice 46 o hygienických požadavcích na pracovní prostředí. 19

Chodník podél místní komunikace

Chodník podél místní komunikace 0 HIP: VP: WAY project s.r.o. 0 0 Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II Projektant: Kontroloval: Zodp. projektant: tel.: 384 321 494, 384 327 505 Ing. Michal Šedivý Josef Šedivý Ing. Lubomír Hlom email:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PARKOVIŠTĚ, MOHELNICE, NÁM. KOSMONAUTŮ. Mohelnice, nám. Kosmonautů. U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice IČ 00303038

TECHNICKÁ ZPRÁVA PARKOVIŠTĚ, MOHELNICE, NÁM. KOSMONAUTŮ. Mohelnice, nám. Kosmonautů. U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice IČ 00303038 TECHNICKÁ ZPRÁVA PARKOVIŠTĚ, MOHELNICE, NÁM. KOSMONAUTŮ 1. Identifikační údaje stavby a investora : Název akce : Místo : Parkoviště, Mohelnice, nám. Kosmonautů Mohelnice Katastrální území : Mohelnice parc.

Více

C.1 Technická zpráva

C.1 Technická zpráva C.1 Technická zpráva 1. Identifikační údaje : Název akce : Řež, Parkoviště u penzionu Hudec Objednatel : obec Řež Název objektu : SO 101 PARKOVACÍ MÍSTA A CHODNÍK Zhotovitel : S-Engineering s.r.o., V Křepelkách

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C.1.1. AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA :

TECHNICKÁ ZPRÁVA C.1.1. AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA : TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA : C.1.1. OBSAH: 1. Identifikační údaje objektu... 3 2. Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení... 3 2.1 Zdůvodnění výběru staveniště...

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva A.1. Průvodní zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby: Hrušovany nad Jevišovkou Oprava povrchu ulice Maxe Dvořáka b) Stavebník: Město Hrušovany nad Jevišovkou nám.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. V objektu je řešena rekonstrukce ulice Dobiášova jak vlastní komunikace, tak navazujícího oboustranného chodníku vč. vjezdů.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. V objektu je řešena rekonstrukce ulice Dobiášova jak vlastní komunikace, tak navazujícího oboustranného chodníku vč. vjezdů. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba : Pelhřimov,rekonstrukce inženýrských sítí ul. Dobiášova Objekt : SO 01 Komunikace a/ Inetnifikační údaje objektu - Úvod Stavba : Pelhřimov,rekonstrukce inženýrských sítí ul. Dobiášova

Více

Název: Obec Lipoltice, Lipoltice 2, 533 64 zastoupený: Ing.Liborem Černým, starostou obce IČO : 273902

Název: Obec Lipoltice, Lipoltice 2, 533 64 zastoupený: Ing.Liborem Černým, starostou obce IČO : 273902 A. PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje 1.1. Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Kraj: Oprava chodníku Lipoltice III hospoda kat.území : Lipoltice Pardubický Okres: Pardubice

Více

Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota)

Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota) PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Identifikační údaje stavby: Název stavby: Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota) Název stavebního objektu: SO102 - km 3,810-6,875 Katastrální území:

Více

1. Identifikační údaje. 2. Údaje o umístění stavby. a) označení stavby Název : Popice zpevněné plochy za kostelem

1. Identifikační údaje. 2. Údaje o umístění stavby. a) označení stavby Název : Popice zpevněné plochy za kostelem : A.Průvodní zpráva A. Průvodní zpráva. Identifikační údaje a) označení stavby Název b) stavebník Jméno / název : Obec Popice Adresa : Hlavní 62, 69 27 Popice Telefon : 725 293 c) projektant Odpovědný

Více

Ing. Josef ŠICO Projektování dopravních staveb 763 62 Tlumačov. Stavba: REVITALIZACE ULIČNÍHO PROSTORU V ULICI TYRŠOVA VE VLČNOVĚ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Ing. Josef ŠICO Projektování dopravních staveb 763 62 Tlumačov. Stavba: REVITALIZACE ULIČNÍHO PROSTORU V ULICI TYRŠOVA VE VLČNOVĚ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Josef ŠICO Projektování dopravních staveb 763 62 Tlumačov Investor : Obec Vlčnov, Vlčnov 124, 687 61 Stavba: REVITALIZACE ULIČNÍHO PROSTORU V ULICI TYRŠOVA VE VLČNOVĚ SO 101 KOMUNIKACE SO 102 CHODNÍK

Více

Oprava místní komunikace Srlín. BUILDING-INVESTMENT, s.r.o. www.build-in.cz

Oprava místní komunikace Srlín. BUILDING-INVESTMENT, s.r.o. www.build-in.cz Zod.projektant Vypracoval Kreslil Kontroloval Jakub Jeništa, DiS. Jan Jeništa Jan Jeništa Jakub Jeništa, DiS. Stavební úřad: Milevsko Obec: Bernartice Investor: Obec Bernartice, Nám. Svobody 33, 398 43

Více

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA CHODNÍKU V ULICI PETRA BEZRUČE

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA CHODNÍKU V ULICI PETRA BEZRUČE REKONSTRUKCE A DOSTAVBA CHODNÍKU V ULICI PETRA BEZRUČE DÚR+DSP DUBEN 2014 C.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA a) Identifikační údaje stavby Název stavby: Rekonstrukce a dostavba chodníku v ulici Petra Bezruče Místo stavby:

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ. a) Označení stavby Smetanova Lhota - chodník

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ. a) Označení stavby Smetanova Lhota - chodník PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Smetanova Lhota - chodník b) Objednatel projektové dokumentace Obec Smetanova Lhota Smetanova Lhota 85 398 04 Smetanova Lhota IČO: 00250121 DIČ:

Více

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Parkoviště za kavárnou, ul. Sídliště - Rotava DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE DOPRAVNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Parkoviště za kavárnou, ul. Sídliště - Rotava DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE DOPRAVNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Košan Jan Ing. Vedoucí zakázky Košan Jan Ing. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ

TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ Investor : Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Stupeň : Dokumentace

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ... 3 3 VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ VČETNĚ JEJICH UŽITÍ V DOKUMENTACI... 3 4 VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM

Více

PROJEKCE MÁŠA s.r.o. Atelier A1 - Škrdlovice 186, 59221,

PROJEKCE MÁŠA s.r.o. Atelier A1 - Škrdlovice 186, 59221, 1 PROJEKCE MÁŠA s.r.o. Atelier A1 - Škrdlovice 186, 59221, K akci: OPRAVA CHODNÍKŮ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY V AREÁLU MŠ Ulice Žďárská Nové Město na Moravě Investor: Mateřská škola Nové Město na Moravě, Drobného

Více

SO 182 DIO NA RYCHLOST. SILNICI R4 PS, km 9,196-11,926

SO 182 DIO NA RYCHLOST. SILNICI R4 PS, km 9,196-11,926 SO 182 DIO NA RYCHLOST. SILNICI R4 PS, km 9,196-11,926 Objednatel: ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 ŘSD ČR ZÁVOD Praha Na Pankráci 56, 145 05

Více

Terénní úpravy pro zajištění komunikace na p.p.č. 281 a 282 v k.ú. Český Dub

Terénní úpravy pro zajištění komunikace na p.p.č. 281 a 282 v k.ú. Český Dub Terénní úpravy pro zajištění komunikace na p.p.č. 281 a 282 v k.ú. Český Dub Dokumentace přikládaná k žádosti o vydání stavebního povolení Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby B. Souhrnná technická

Více

1. Úvod. 2. Technické řešení

1. Úvod. 2. Technické řešení 1. Úvod Tento objekt projektové dokumentace řeší odvodnění zpevněných a nezpevněných ploch komunikací v rámci projektu výstavby chodníků v Palkovicích. Upozorňuji na skutečnost, že se v trase navržených

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. LEMENDA TOMÁ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY a) Charakteristika stavebního pozemku Dotčené pozemky v současné době plní stejnou funkci, jako budou plnit po úpravě. Jedná se o pozemky

Více

Technická zpráva. 1. Identifikační údaje

Technická zpráva. 1. Identifikační údaje Technická zpráva 1. Identifikační údaje Stavba : Břeclav bez bariér I. etapa, bezpečnost v dopravě pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace SO 101 Místo stavby : Břeclav Katastrální území : Břeclav

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C1.1. Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky SO 100 KOMUNIKACE. TECHNICKÁ ZPRÁVA č.zak.7/15, datum 11/2015

TECHNICKÁ ZPRÁVA C1.1. Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky SO 100 KOMUNIKACE. TECHNICKÁ ZPRÁVA č.zak.7/15, datum 11/2015 TECHNICKÁ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky SO 100 KOMUNIKACE C1.1 Příloha č. Vypracoval: Daniel Kadavý Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích Stránka 1 Obsah

Více

Č.j.: KON 3607/2016 Vyřizuje: Ing. Roman Bečvář Konice Sp.zn.: DOP 74/2016 BEC 582 401 462, 724 374 521 27. dubna 2016 ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Č.j.: KON 3607/2016 Vyřizuje: Ing. Roman Bečvář Konice Sp.zn.: DOP 74/2016 BEC 582 401 462, 724 374 521 27. dubna 2016 ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K O N I C E odbor dopravy Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Pracoviště Masarykovo nám. 28, 798 52 Konice Č.j.: KON 3607/2016 Vyřizuje: Ing. Roman Bečvář Konice Sp.zn.: DOP 74/2016

Více

E. Zásady organizace výstavby

E. Zásady organizace výstavby Název stavby: Místo stavby: Investor: Projektant: Vypracoval: Stupeň: prava chodníku v Kvapilově ulici Tábor, Jihočeský kraj. k.ú. Tábor Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor Graphic PR s.r.o. Stránského

Více

Správa a údržba silnic PK. Správa a údržba silnic PK. Ing. Petr Novotný

Správa a údržba silnic PK. Správa a údržba silnic PK. Ing. Petr Novotný 1/6 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Název stavby Oprava silnice III/34019 Chrudim - Stolany Místo stavby: Chrudim Stolany Kraj Pardubický Příslušný stavební úřad Pozemky stavby INVESTOR

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektové dokumentaci BŘECLAV Zpevněná plocha u kina 1.) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU Název stavby: Investor: Adresa : Katastrální území: Kraj: Zodp. projektant: Druh stavby:

Více

Stavební úpravy MK ulic Luční a Příčná, Ždírec nad Doubravou C.1-01 Technická zpráva SO 101

Stavební úpravy MK ulic Luční a Příčná, Ždírec nad Doubravou C.1-01 Technická zpráva SO 101 1 OBSAH 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU... 3 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 INVESTOR... 3 INVESTOR... 3 1.3 ZPRACOVATEL DOKUMENTACE... 3 1.4 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS... 4 1.4.a Současný stav... 4 1.4.b Navržený

Více

Průvodní a technická zpráva

Průvodní a technická zpráva Průvodní a technická zpráva K PROJEKTU STAVBY Rekonstrukce přípojky jednotné kanalizace objektu Kina OKO v Šumperku p.č.st.1246, k.ú. Šumperk A/ PRŮVODNÍ ZPRÁVA a) identifikace stavby NÁZEV STAVBY: Rekonstrukce

Více

Revitalizace náměstí 9.května ve Ždírci nad Doubravou 1.etapa. Technická zpráva

Revitalizace náměstí 9.května ve Ždírci nad Doubravou 1.etapa. Technická zpráva Revitalizace náměstí 9.května ve Ždírci nad Doubravou 1.etapa Technická zpráva SO 01 Zpevněné plochy a parkoviště DOKUMENTACE: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Investor, adresa: Město Ždírec

Více

ČÁST A01 PRŮVODNÍ ČÁST PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Projekt pro ohlášení stavby OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI CHLUMEK

ČÁST A01 PRŮVODNÍ ČÁST PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Projekt pro ohlášení stavby OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI CHLUMEK ČÁST A01 PRŮVODNÍ ČÁST PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Projekt pro ohlášení stavby OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI CHLUMEK 11.7.2011 1 z 13 Dle Vyhl. 146/2008 Sb. o Rozsahu a obsahu projektové dokumentace

Více

ÁST OBEC MALŠOVICE I.ETAPA

ÁST OBEC MALŠOVICE I.ETAPA Akce : DOMOVNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY-NEVEŘEJNÁ ČÁST OBEC MALŠOVICE I.ETAPA Investor : Obec Malšovice Malšovice č.p.16, 405 02 Děčín Arch.č. : 1478-1/13 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Děčín, únor 2014 Vypracoval: J.

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE A2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE A2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli dokumentace:

Více

OPRAVA VNĚJŠÍCH PLOCH Mateřská škola A. Dvořáka čp. 744, Hostinné

OPRAVA VNĚJŠÍCH PLOCH Mateřská škola A. Dvořáka čp. 744, Hostinné spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY OPRAVA VNĚJŠÍCH PLOCH Mateřská škola A. Dvořáka čp. 744, Hostinné SO 01 ZPEVNĚNÉ PLOCHY TERÉNNÍ ÚPRAVY TECHNICKÁ ZPRÁVA Seznam příloh

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: Víceúčelové hřiště 15x32m s umělým povrchem Místo stavby : Praha 9 - Letňany, parc.č. 600/28 Investor: Městská část Praha 18 Odbor hospodářské správy a investic Bechyňská 639 199 00 Praha 9 - Letňany

Více

Strana 1 (celkem 5) 1. Identifikační údaje. a) Stavba: Dopravní opatření I/9 a II/243 - Líbeznice. Dokumentace pro ohlášení stavby

Strana 1 (celkem 5) 1. Identifikační údaje. a) Stavba: Dopravní opatření I/9 a II/243 - Líbeznice. Dokumentace pro ohlášení stavby 1. Identifikační údaje a) Stavba: Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Charakter stavby: Stupeň dokumentace: Dopravní opatření I/9 a II/243 - Líbeznice Líbeznice Líbeznice Novostavba Dokumentace

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO161 ÚPRAVA HŘIŠŤ A MOBILIÁŘ

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO161 ÚPRAVA HŘIŠŤ A MOBILIÁŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA SO161 ÚPRAVA HŘIŠŤ A MOBILIÁŘ DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., Masarykovo nám. č. 5/5, 702 00 Ostrava Str. 1 / 11 PDPS 120015 Revitalizace veřejných prostranství sídliště Na Rybníku

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. Regenerace panelového sídliště Dubina lokalita 5A(5A-K1, 5A-03, 5A-04) strana 1/7 TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 Příprava území Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, III. ETAPA B2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, III. ETAPA B2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, III. ETAPA B2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY Objednatel: MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN, NÁMĚSTÍ ČSA 1/1, 737 01,ČESKÝ TĚŠÍN Zhotovitel: ATRIS s.r.o Místo podnikání:

Více

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA MULTIFUNKČNÍ SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST Č.P. 102 BRNIŠTĚ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY Investor : Obec Brniště Brniště 102 47129 Brniště Zodp. Projektant : Vladimír

Více

A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva

A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva 1 A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva Akce Místo stavby Okres Investor : Celková oprava Lesní cesty Chyňavská - Zelená bouda : Chyňava : Beroun : Vojenské lesy a statky ČR, s.p. divize Hořovice,

Více

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA CHODNÍKU V ULICI PETRA BEZRUČE

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA CHODNÍKU V ULICI PETRA BEZRUČE REKONSTRUKCE A DOSTAVBA CHODNÍKU V ULICI PETRA BEZRUČE DÚR+DSP DUBEN 2014 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje stavby Název stavby: Rekonstrukce a dostavba chodníku v ulici Petra Bezruče Místo stavby:

Více

C.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje

C.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje C.2. Technická zpráva C.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje 1.1 Označení stavby Název : Místo stavby : Valtice Katastrální území : Valtice Kraj : Jihomoravský Druh: : novostavba Stupeň dokumentace

Více

Ing. Mojmír Ille, autorizovaný inženýr v oboru dopravních staveb č. autorizace 100 1975 Dillingerova 22, 621 00 Brno

Ing. Mojmír Ille, autorizovaný inženýr v oboru dopravních staveb č. autorizace 100 1975 Dillingerova 22, 621 00 Brno A. Průvodní zpráva a) Identifikační údaje: a.1. Identifikace stavby Název: Pěší komunikace hřbitov Vrbno pod Pradědem Místo: obecní hřbitov, ul. Hřbitovní Katastrální území: Vrbno pod Pradědem 786080 Parcely

Více

dle vyhlášky 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

dle vyhlášky 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb A. Průvodní zpráva dle vyhlášky 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ... 3 3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

Více

Dodatečná informace č. 2

Dodatečná informace č. 2 Dodatečná informace č. 2 Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO NÁVRH VARIANT 2 3 URČENÍ STUDIE 3 4 NÁVRHY ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTI 3

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO NÁVRH VARIANT 2 3 URČENÍ STUDIE 3 4 NÁVRHY ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTI 3 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO NÁVRH VARIANT 2 3 URČENÍ STUDIE 3 4 NÁVRHY ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTI 3 4.1 AD 1) OPATŘENÍ KE ZKLIDNĚNÍ VJEZDU DO OBCE ULICE ROZTOCKÁ... 3 4.1.1 Popis

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS k.ú Oldřišov Datum: leden 2013 č. zakázky: I/2013 k.ú Oldřišov Stránka 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Označení stavby: Objednatel: Zodpovědný projektant:

Více

Parkoviště na ulici K Svaté vodě

Parkoviště na ulici K Svaté vodě Parkoviště na ulici K Svaté vodě Projektová dokumentace pro stavební řízení a provádění stavby A. Průvodní zpráva Číslo zakázky : JG-15-14 / A Zhotovitel : Ing. Jan Görner Nad Lipinou 1729 738 01 Frýdek

Více

REKONSTRUKCE PARTERU Tyršova, Vnoučkova, Husova ulice

REKONSTRUKCE PARTERU Tyršova, Vnoučkova, Husova ulice A Průvodní zpráva OBSAH A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ... 3 A.3. ÚDAJE

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva B. Souhrnná technická zpráva Obsah B. Souhrnná technická zpráva... 1 B.1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení... 2 B.1.1 Zhodnocení staveniště... 2 B.1.2 Urbanistické a architektonické

Více

ÁST C DPS-C-001 : TECHNICKÁ ZPRÁVA

ÁST C DPS-C-001 : TECHNICKÁ ZPRÁVA DPS-C-001 : TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce : Stavební úpravy chodník ul. Sklená ská, Bílovec Fáze : Dokumentace pro provád ní stavby (DPS) Vypracoval : Ing. Martin Grygar Kontroloval (schválil) : Ing. Miroslav

Více

ŘEDITEL Dopravoprojektu Brno a.s.

ŘEDITEL Dopravoprojektu Brno a.s. ČÍSLO SOUPRAVY: REVIZE Č. DATUM ZMĚNA ČÍSLO OBJEKTU: AUTORIZACE: Výškový systém: Bpv Souřadnicový systém: S-JTSK OBJEDNATEL MĚSTO CHRUDIM RESSELOVO NÁMĚSTÍ 77 537 16 CHRUDIM HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ODPOVĚDNÝ

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.2 ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.2 ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH A A.1.1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Akce : Regenerace hřiště ul.nová v Mohelnici Místo stavby: Mohelnice Kraj : Olomoucký Stupeň : pro výběrové řízení Druh stavby:

Více

IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE Technická zpráva OBSAH: A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.1 Identifikační údaje stavby...2 1.2 Údaje o pozemku...3 1.3 Provedené průzkumy a napojení na

Více

Místo stavby: Chrastava, Muzejní ulice

Místo stavby: Chrastava, Muzejní ulice MĚSTO CHRASTAVA Městský úřad Chrastava Odbor rozvoje, dotací a správy majetku nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava, IČ: 00262871 www.chrastava.cz Název stavby: Výtisk číslo: Seznam příloh: A. Technická zpráva

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Soběslav odbor výstavby a regionálního rozvoje náměstí Republiky 55/I, 392 17 Soběslav tel. č.: 381 508 111, fax: 381 508 109 e-mail: kubes@musobeslav.cz, http://www.musobeslav.cz Město Veselí

Více

D.1.1.a-1.4 Technická zpráva

D.1.1.a-1.4 Technická zpráva OBEC SKALKA ČOV A STOKOVÁ SÍŤ DPS D.1-1 ČOV Skalka D.1-1.4 Oplocení ČOV Skalka D.1.1-1.4 Architektonicko stavební řešení D.1.1.a-1.4 Technická zpráva 1/7 Obsah: a) účel objektu, funkční náplň, kapacitní

Více

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Parkoviště za kavárnou, ul. Sídliště - Rotava DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Parkoviště za kavárnou, ul. Sídliště - Rotava DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Košan Jan Ing. Vedoucí zakázky Košan Jan Ing. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje DLE ROZDĚLOVNÍKU Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 31. 3. 2015 9987-2/DS/15/TI 16. 4. 2015 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail

Více

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ. a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ. a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí 1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí Staveniště, jeho velikost a rozsah je dán velikostí stavebního pozemku. Zařízení

Více

Rekonstrukce chodníku v ul. Dlouhá od ul. Sportovní k ZŠ Dubí Běhánky

Rekonstrukce chodníku v ul. Dlouhá od ul. Sportovní k ZŠ Dubí Běhánky Stavebník: Město Dubí Ruská 264 417 01 Dubí Rekonstrukce chodníku v ul. Dlouhá od ul. Sportovní k ZŠ Dubí Běhánky Jednostupňový projekt A. TECHNICKÁ ZPRÁVA Zakázkové číslo: 13/2014 Datum: Únor 2014 Ing.

Více

Obytný soubor Klafar III - část C1, Žďár nad Sázavou. Průvodní zpráva. Katastrální území města Žďár nad Sázavou

Obytný soubor Klafar III - část C1, Žďár nad Sázavou. Průvodní zpráva. Katastrální území města Žďár nad Sázavou 1. Evidenční údaje stavby Průvodní zpráva Název stavby: Obsah: Místo stavby: Dokumentace: Obytný soubor Klafar III - část C1, Žďár nad Sázavou SO400 - Veřejné osvětlení + Místní rozhlas Katastrální území

Více

Obec Lípa nad Orlicí

Obec Lípa nad Orlicí Obec Lípa nad Orlicí Lípa nad Orlicí ÚZEMNÍ PLÁN LÍPA NAD ORLICÍ Zastupitelstvo obce Lípa nad Orlicí, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO ÚSEKU MÍSTNÍ KOMUNIKACE: PRŮSEČNÁ KŘIŽOVATKA V OBCI ŠLAPANICE

TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO ÚSEKU MÍSTNÍ KOMUNIKACE: PRŮSEČNÁ KŘIŽOVATKA V OBCI ŠLAPANICE TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO ÚSEKU MÍSTNÍ KOMUNIKACE: PRŮSEČNÁ KŘIŽOVATKA V OBCI ŠLAPANICE Název stavby: Místo stavby: Kraj: Styková křižovatka v obci Šlapanice křížení ulic Bezručova a Sušilova

Více

Propojení zásobních vodovodních řadů A - C, A B v obci Choustníkovo Hradiště

Propojení zásobních vodovodních řadů A - C, A B v obci Choustníkovo Hradiště 1. INFORMACE O ROZSAHU A STAVU STAVENIŠTĚ 1.1 ROZSAH A POPIS STAVBY Předmětem této projektové dokumentace je propojení všech zásobních vodovodních řadů A, B, C v obci Choustníkovo Hradiště v jedno tlakové

Více

ÁST E DPS-E-001 : TECHNICKÁ ZPRÁVA ZOV

ÁST E DPS-E-001 : TECHNICKÁ ZPRÁVA ZOV DPS-E-001 : TECHNICKÁ ZPRÁVA ZOV Název akce : Stavební úpravy chodník ul. Sklená ská, Bílovec Fáze : Dokumentace pro provád ní stavby (DPS) Vypracoval : Ing. Martin Grygar Kontroloval (schválil) : Ing.

Více

Textová část: SU 01 část A - Základní údaje část B - Řešení územní studie Vyjádření DI ÚOVS POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY HK Fotodokumentace

Textová část: SU 01 část A - Základní údaje část B - Řešení územní studie Vyjádření DI ÚOVS POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY HK Fotodokumentace SEZNAM PŘÍLOH: Textová část: SU 01 část A - Základní údaje část B - Řešení územní studie Vyjádření DI ÚOVS POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY HK Fotodokumentace Grafická část: SU 02 ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÝ NÁVRH

Více

BYTOVÉ DOMY VÁŽANY. Místo stavby: Územní studie

BYTOVÉ DOMY VÁŽANY. Místo stavby: Územní studie BYTOVÉ DOMY VÁŽANY Místo stavby: Lokalita: Pořizovatel: Vážany u e Josef Jarka Stupeň PD: Územní studie PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.1 Obsah Zadání územní studie v lokalitě Vážany v k.ú. 1.1 Obsah 2 1.2 Identifikační

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 7891-23 BPO 6-84600. Ostrov, 10. etapa. 13 Stupeň projektu PSP 28.07.2014 PODPIS JMÉNO DATUM INDEX. Košan. Košan Jan Ing.

TECHNICKÁ ZPRÁVA 7891-23 BPO 6-84600. Ostrov, 10. etapa. 13 Stupeň projektu PSP 28.07.2014 PODPIS JMÉNO DATUM INDEX. Košan. Košan Jan Ing. INDEX ZMĚNA ÚPRAVA POČTU BET. PATEK SUŠÁKŮ (str. 9) DATUM 7.10.2014 JMÉNO Košan PODPIS Vedoucí projektant Košan Jan Ing. Vedoucí zakázky Košan Jan Ing. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV

Více

S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL Ing. Faltys, Petr Ing. Faltys, Petr Ing. Kovář, Jiří INVESTOR : Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl MÍSTO

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Popis území stavby SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební pozemek je na většině plochy mírně svažitou parcelou přiléhající k místní komunikaci vedoucí v těsné blízkosti pozemku dobře přístupnou pro chodce

Více

OZNÁMENÍ. O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ (doručováno veřejnou vyhláškou)

OZNÁMENÍ. O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ (doručováno veřejnou vyhláškou) Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2014/021236/STAV/SU/BO Přerov, dne 8.4.2014 Č.j.: Oprávněná úřední osoba:

Více

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek Č. j.: MUPI/2015/14276/Hrn/UZ-017 V Písku dne: 09.04.2015 Vyřizuje: Ing. Jaroslav Hrneček Telefon: 382 330 603, 382 330 555 E-mail:

Více

ŘEDITEL Dopravoprojektu Brno a.s.

ŘEDITEL Dopravoprojektu Brno a.s. ČÍSLO SOUPRAVY: REVIZE Č. DATUM ZMĚNA ČÍSLO OBJEKTU: AUTORIZACE: Výškový systém: Bpv Souřadnicový systém: S-JTSK OBJEDNATEL MĚSTO CHRUDIM RESSELOVO NÁMĚSTÍ 77 537 16 CHRUDIM HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ODPOVĚDNÝ

Více

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek Č. j.: MUPI/2015/14143/Hrn/UZ-020 V Písku dne: 13.04.2015 Vyřizuje: Ing. Jaroslav Hrneček Telefon: 382 330 603, 382 330 555 E-mail:

Více

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F.1.1.01 Technická zpráva

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F.1.1.01 Technická zpráva Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ F.1.1.01 Technická zpráva Technická zpráva, Mateřská škola Dukelská 1 OBSAH: AGE project, s.r.o. a) Účel objektu... 3 b) Zásady architektonického,

Více

IČO: 00264334 Statutární zástupce: Starosta pan Vladimír Urban. A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

IČO: 00264334 Statutární zástupce: Starosta pan Vladimír Urban. A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě A.1. 1a Název stavby A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Oprava oplocení v mateřské škole Podlusky č. p. 2275. A.1. 1b Místo stavby Adresa: č. p. 2275, Roudnice n. L. Podlusky

Více

Územní studie ÚS 5-02/2015 Pro lokalitu Stará čtvrť Ostrava - Lhotka

Územní studie ÚS 5-02/2015 Pro lokalitu Stará čtvrť Ostrava - Lhotka Magistrát města Ostravy, Útvar hlavního architekta a stavebního řádu Územní studie ÚS 5-02/2015 Pro lokalitu Stará čtvrť Ostrava - Lhotka Pořizovatel: Magistrát města Ostravy Útvar hlavního architekta

Více

Odkanalizování ZŠ Dubí - Běhánky - kanalizační přípojka splašková D1.1 technická zpráva Stupeň: US

Odkanalizování ZŠ Dubí - Běhánky - kanalizační přípojka splašková D1.1 technická zpráva Stupeň: US OBSAH: D.1.1. Architektonicko stavební řešení... 2 D.1.2. Stavebně konstrukční řešení... 2 D.1.2.1 Vytyčovací souřadnice stavby... 4 D.1.2.2 Délka potrubí... 4 D 1.2.3 Materiál a spoje potrubí... 5 D.1.2.4

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : Zodp. proj.

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Příkop 6 - IBC, 602 00 Brno Tel/fax: +420 545 173 539, 3540 IČ: 48907898 e-mail: projektypo@projektypo.cz POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBA Bytový dům Loosova 13 rekonstrukce elektroinstalace ve společných

Více

VERZE: 01 DATUM: 05/2014

VERZE: 01 DATUM: 05/2014 OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NÁZEV AKCE: PŘÍSTAVEK DATACENTRUM ROUDNICE NAD LABEM ČÍSLO PROJEKTU: 14Z030 VERZE: 01 DATUM: 05/2014 Textová část: Pol. Název dokumentu Formát P. stran Č. dokumentu 1 TECHNICKÁ

Více

Obecní úřad Všechovice stavební úřad

Obecní úřad Všechovice stavební úřad Obecní úřad Všechovice stavební úřad 753 53 Všechovice 17 Tel.: 581 694 161 e-mail: suvsechovice@quick.cz Č.j.: 290/11/51/Lu-3 Všechovice : 5.12.2011 ROZHODNUTÍ Výroková část: Obecní úřad Všechovice, stavební

Více

Úvodní ustanovení. Stavba: VD Sedlice rekonstrukce koruny hráze Varianta: PDPS - Projektová dokumentace pro provádění stavby

Úvodní ustanovení. Stavba: VD Sedlice rekonstrukce koruny hráze Varianta: PDPS - Projektová dokumentace pro provádění stavby Úvodní ustanovení Stavba: VD Sedlice rekonstrukce koruny hráze Varianta: PDPS - Projektová dokumentace pro provádění stavby Zatřídění objektu dle 2 vyhlášky 230/2012: 832 Hráze a objekty na tocích, 832.12.3.3

Více

Městys Nezamyslice. Technická zpráva. Místo : Nezamyslice

Městys Nezamyslice. Technická zpráva. Místo : Nezamyslice Akce : obnova chodníku v ul. Nádražní - západní část Technická zpráva Investor : Místo : Projektant : Vláčil Jaromír Prostějov, červen 2014 Identifikační údaje Identifikační údaje o žadateli a zpracovateli

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Rozhodnutí Stavební povolení

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Rozhodnutí Stavební povolení VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: NAŠE ZN: ČÍSLO JEDNACÍ: MV 33634/2015/OD VYŘIZUJE: TESAŘ ZDENĚK TEL: 517 301 416 E-MAIL: Z.TESAR@MEUVYSKOV.CZ Obec Radslavice IČ 00373567 Radslavice 91 683 21 Pustiměř DATUM: 10.8.2015

Více

Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část

Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část Zhotovitel: Ing. arch. Dana Zákostelecká, Petra Bezruče 632, 386 01 Strakonice 1/10 2/10 TEXTOVÁ ČÁST ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE: 1. Základní identifikační údaje:

Více

Příloha č. 4 vý zvy Oprava části chodníku K Nouzovu v Praze 12 technická specifikace. Stávajícístav

Příloha č. 4 vý zvy Oprava části chodníku K Nouzovu v Praze 12 technická specifikace. Stávajícístav Příloha č. 4 vý zvy Oprava části chodníku K Nouzovu v Praze 12 technická specifikace Stávajícístav Stávající chodník na již ní straně v ulici K Nouzovu je v jedné části proveden z betonový ch dlaž dic

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 1.1 Charakteristika a celkové uspořádání staveniště Zájmové území se nachází v zastavěném území v prostoru dnešní ulice Věncová v jižní

Více

MINAS INNOVATION PARK

MINAS INNOVATION PARK G G A R C H I C O, a. s. U H E R S K É H R A D I Š T Ě Z E L E N É N Á M Ě S T Í 1291 tel.: 576 517 107 www.archico.cz DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY VYPRACOVAL GG Archico a.s., Zelené náměstí 1291,

Více

Technická zpráva SO-05 Zastřešené jeviště - stavební část

Technická zpráva SO-05 Zastřešené jeviště - stavební část Technická zpráva SO-05 Zastřešené jeviště - stavební část Upozornění V souladu se zákonem č. 137 / 2006 Sb. v platném znění, 44, odst. 11, jsou výjimečně některé výrobky, konstrukční prvky, zařízení a

Více

H. ZÁKLADY ORGANIZACE VÝSTAVBY. Číslo zakázky 13-02-003 III/1699 ČERVENÁ REJŠTEJN, OPRAVA GABIONOVÉ ZDI

H. ZÁKLADY ORGANIZACE VÝSTAVBY. Číslo zakázky 13-02-003 III/1699 ČERVENÁ REJŠTEJN, OPRAVA GABIONOVÉ ZDI H. ZÁKLADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Číslo zakázky 13-02-003 III/1699 ČERVENÁ REJŠTEJN, OPRAVA GABIONOVÉ ZDI BRNO, ČERVEN 2013 Název zakázky: Odpovědný řešitel: III/1699 Červená Rejštejn, Ing. Stanislav Štábl

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zákon č. 62/2013, Příloha č.5 k vyhlášce č. 499/2006

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zákon č. 62/2013, Příloha č.5 k vyhlášce č. 499/2006 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zákon č. 62/2013, Příloha č.5 k vyhlášce č. 499/2006 K akci: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁBRADLÍ STÁVAJÍCÍHO SCHODIŠTĚ K SV. ANTONÍNU PADUÁNSKÉMU Ke Kostelu, 353 01 Mariánské Lázně -

Více

R O Z H O D N U T Í veřejnou vyhláškou

R O Z H O D N U T Í veřejnou vyhláškou Městský úřad Moravský Krumlov odbor dopravy Náměstí Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov Sp. zn.: SMUMK 7864/2016 Moravský Krumlov 7.6.2016 Č.j.: MUMK 11993/2016 Telefon: 515300775 E mail: jarolimovav@mkrumlov.cz

Více

Příloha č. 1 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. A Průvodní zpráva

Příloha č. 1 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. A Průvodní zpráva Příloha č. 1 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy D Výkresová dokumentace

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace

TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, Příkop 11, Brno list č.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace Obsah: 1. Všeobecně 1.1 Rozsah řešení 1.2 Podklady 1.3 Použité normy a předpisy 1.4

Více

Místo stavby : k.ú. Břilice, Třeboň, parcela číslo 87

Místo stavby : k.ú. Břilice, Třeboň, parcela číslo 87 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ----------------------------------------------------------- 1.Identifikační údaje Investor : Město Třeboň Palackého nám. 46, Třeboň, Třeboň II, 379 01 Akce : OPRAVA FASÁDY, VÝMĚNA OKEN

Více

ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE A JEJÍ REGULACE...

ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE A JEJÍ REGULACE... Obsah: 1 Cíle a účel řešení územní studie... 2 2 Vymezení řešeného území... 2 3 ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE A JEJÍ REGULACE... 2 3.1 HODNOTY A LIMITY ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 2 3.2 ZPŮSOB VYUŽITÍ PLOCH V LOKALITĚ...

Více

kraj: Ing. Jan Fiala vypracoval: kontroloval: datum: 08 2013 Ing. Jan Fiala DSP + VD-ZDS

kraj: Ing. Jan Fiala vypracoval: kontroloval: datum: 08 2013 Ing. Jan Fiala DSP + VD-ZDS - Souřadnicový systém S-JTSK - Výškový systém Bpv 03 02 01 ZMĚNA POPIS DATUM objednatel: PARDUBICKÝ KRAJ Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice kraj: Pardubický MÚ/OU: Králíky stupeň utajení: bez utajení

Více