ENA 5. Návod k instalaci a obsluze. Flamco.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ENA 5. Návod k instalaci a obsluze. Flamco. www.flamcogroup.com"

Transkript

1 EN 5 Flamco Edition 2009 / EXP

2 NÁVOD K INSTLCI OBSLUZE PRODUKTŮ EN 5 Obsah Strana 1 Obecné O této příručce Další dodávaná dokumentace Používání produktů značky Flamco Další pomoc a informace 3 2 Bezpečnost Účel použití Důležité informace Značky v této příručce Specifikace Bezpečnostní zařízení Předcházení nadměrnému tlaku Předcházení nadměrné teplotě Štítky na automatu 4 3 Popis Přehled součástí Ovládací jednotka SCU Princip fungování Odvzdušňování Funkce doplňování 6 4 Přeprava a skladování Přeprava Skladování 7 5 Instalace Příprava k instalaci Podmínky prostředí Montážní rozměry Instalace hydraulických přípojek Instalace elektrických přípojek Základní elektrické přípojky 10 6 Spuštění ovládací jednotky Struktura menu ovládací jednotky Symboly v menu Princip fungování ovládací jednotky Vstupy ovládací jednotky 13 7 Údržba a odstraňování problémů Před údržbou Po výpadku proudu Interval údržby Změna automatu na úpravu vody Chybová hlášení 15 8 Likvidace 16 9 Technické specifikace 17 Poznámka: je k dispozici příloha Flamco CZ Pod Parukářkou 14 / Praha 3 Tel.:

3 NÁVOD K INSTLCI OBSLUZE PRODUKTŮ EN 5 1 Obecné 1.1 O této příručce Tato příručka obsahuje technické specifikace, pokyny a vysvětlení, jež vám pomáhají používat tento automat bezpečným způsobem. Předtím, než budete automat přepravovat, instalovat, uvádět do provozu, restartovat, provozovat nebo opravovat, byste si měli přečíst všechny pokyny a porozumět jim. 1.2 Další dodávaná dokumentace Tato příručka obsahuje všeobecné informace o dalších součástech, jako je kompresor a čidla. Pokud je přiložena další dokumentace, dodržujte i pokyny v ní obsažené. 1.3 Používání produktů značky Flamco Může být přiložena doplňková dokumentace. Dodržujte pokyny, které jsou v ní uvedeny. 1.4 Další pomoc a informace Spojte se s místním dodavatelem, který vám poskytne další služby jako: školení, smlouvy o údržbě, servisní smlouvy, opravy a vylepšení. 2 Bezpečnost 2.1 Účel použití utomat je určen k odvzdušňování a přívodu doplňkové vody v uzavřených systémech s topnou a chladicí vodou. utomat není určen k počátečnímu plnění nebo doplňování systémů. 2.2 Důležité informace utomat má bezpečnostní zařízení, která mají zabránit zranění a poškození. utomat používejte následujícím způsobem:: Instalaci nechte provést kvalifikovaným personálem. Dodržujte všechny místní předpisy a směrnice. Neprovádějte úpravy automatu bez předchozího písemného svolení společnosti Flamco. Ujistěte se, že jsou při provozování automatu uzavřeny všechny jeho kryty a dvířka. Nedotýkejte se nástrojů pod napětím. Snímací jednotky a čidla kapacitního tlaku jsou napájena velmi nízkým bezpečným napětím. Společnost Flamco není odpovědná za žádné ztráty vzniklé z nedodržování bezpečnostních podmínek nebo následkem zanedbání standardních preventivních opatření při provádění činností jako přeprava, instalace, uvedení do provozu, restartování, provozování, údržba, testování a opravy, a to i v případě, že tato opatření nejsou výslovně popsána v těchto pokynech. 2.3 Značky v této příručce Označuje riziko, které by mohlo vést ke zranění osob, včetně smrti/poškození automatu, poškození jiných zařízení a/nebo znečištění životního prostředí. Uzemnění Označuje elektrické riziko, které by mohlo vést ke zranění osob, včetně smrti/ poškození automatu, poškození jiných zařízení a/nebo znečištění životního prostředí. Důležité informace. 2.4 Specifikace Konstrukce automatu splňuje požadavky norem DIN EN 1717 a DIN Bezpečnostní zařízení utomat neobsahuje žádné bezpečnostní prvky, které brání překročení přípustného rozsahu provozního tlaku a provozní teploty nebo jejich poklesu pod určitou mez. Je tudíž nutno nainstalovat součásti k omezení tlaku a teploty v systému Předcházení nadměrnému tlaku Vhodné pojistné ventily, které brání překročení maximálního provozního tlaku: se otevírají nejpozději při dosažení maximálního přípustného provozního tlaku, mohou vést objemový průtok (včetně maximálního možného doplňovacího objemu) až do 110 % maximálního provozního tlaku, mají ověřenou spolehlivost nebo jsou certifikované. Nezužujte vstupní ani výstupní potrubí pojistného ventilu Předcházení nadměrné teplotě Vhodné bezpečnostní součásti: zaručují, že v žádném místě systému nebude překročen rozsah provozní teploty, jsou schválené a testované pro bezpečnost provozu. ktivujte tlaková a teplotní bezpečnostní zařízení a pravidelně kontrolujte, zda správně fungují. 3

4 TÜ 11 NÁVOD K INSTLCI OBSLUZE PRODUKTŮ EN Štítky na automatu Symboly na automatu jsou sou ástí bezpe nostních opat ení. Štítky nezakrývejte ani neodstra ujte. Pravideln kontrolujte, zda jsou symboly aktuální a zda jsou itelné. Ne itelné nebo poškozené štítky vym te nebo opravte. Service Germany Tel.: +49 ( 0 ) Fax.: +49 ( 0 ) Service Nederland Tel.: +31 ( 0 ) Fax.: +31 ( 0 ) Na automatu se nacházejí následující informace o výrobku: Typový štítek B Kontaktní informace Type : Type : Typ : N de nnée : Manufacturer-No. : Hersteller-Nr. : Surpression de service admissible : Permissible working overpressure : Zulässiger Betriebsüberdruck : Température de service mini. / maxi. admissible : Permissible working temperature min. / max. : Zulässige Betriebstemperatur min. / max. : N de série : Serial-No. : Serien-Nr. : bar C Flamco STG GmbH Genthin GERMNY nnée de fabrication : Year of manufacture : Herstellungsjahr : B C Entgasungsautomat EN 5 Hersteller-Nr.: Manufacturer-No.: zul. Betriebsüberdruck: Permissible working overpressure: max. Betriebstemperatur: Permissible working temperature: 6 Bar 70 C Na typovém štítku se nacházejí následující informace o výrobku: Výrobní číslo automatu B Přípustný provozní přetlak C Přípustná provozní teplota Když se specifikace na typovém štítku liší od údajů v objednávce, automat nepoužívejte. STG GmbH Genthin rt. Nr /08 4

5 NÁVOD K INSTLCI OBSLUZE PRODUKTŮ EN 5 3 Popis 3.1 Přehled součástí Č. Popis 1 Odvzdušňovací zařízení 2 Sítko 3 Regulátor průtoku 4 Ovládací jednotka SCU 5 Otvor pro přepadovou nádobu 6 Přípojka od systému G½" 7 Přípojka doplňkové vody G½" 8 Přípojka pro přepad DN40 9 Zpětná přípojka k systému G½" 10 Odvzdušňovací nádoba 11 Elektromagnetický ventil 12 Zpětný ventil 13 Čerpadlo 14 Nádrž k oddělení systému 15 Senzor běhu na sucho 16 Snímač tlaku 17 Svorkovnice čerpadla

6 NÁVOD K INSTLCI OBSLUZE PRODUKTŮ EN Ovládací jednotka SCU Č. Popis Ovládací panel pro ovládací jednotku, grafický displej, LED displej pro chyby, přepínač (umožňuje klikání a točení). 2 Vypínač, ZPNUTO: bliká červeně 3 Vnitřní pojistka F1: T V 4 Vnitřní pojistka F2: T 3,5 250 V Verze hardwaru, menu Servis E2 6 Svorky pro přívod elektřiny, čidla, pulzní průtokoměr, externí aktivaci pro proces doplňování, společnou zprávu o poruše, čerpadlo. 7 Interface RS Princip fungování utomat slouží především jako aktivní odvzdušňovací zařízení. Rovněž funguje jako doplňovací zařízení ke kompenzaci vodních ztrát v systému. R Q P O N B P C M L K J D E F G H I Odvzdušňování Pro odvzdušňování vody prochází voda ze systému odbočkou na zpětném potrubí systému (D). Voda prochází sítkem (C) a regulátorem průtoku (B) do odvzdušňovací nádoby (R). Během cyklického chodu čerpadla (L) je vystavena vakuu a prochází těsnicím kroužkem (O). Následkem sníženého tlaku a velkého povrchu těsnicího kroužku se z vody ztrácí vzduch. Když se čerpadlo vypne, doplňovací médium, které teče do nádoby, způsobí zvýšení tlaku v nádobě na úroveň systémového tlaku, takže vzduch nahromaděný nad hladinou je vypuštěn prostřednictvím odvzdušňovacího zařízení (). Když čerpadlo běží, voda dodávaná do nádoby se vrací odbočkou do zpětného potrubí (J) systému. Režim rychlého odvzdušňování: Intervaly, kdy běží čerpadlo (vytváří se vakuum), se střídají s intervaly, kdy dochází k vypouštění vzduchu (čerpadlo neběží). Režim normálního odvzdušňování: Mezi koncem vypouštěcího intervalu a spuštěním čerpadla je další pauza. Tento další interval lze zvolit prostřednictvím parametru s pevnými mezemi. Po uplynutí odvzdušňovacího intervalu se systém přepne do režimu normálního odvzdušňování, který pak probíhá nepřetržitě. Režim normálního odvzdušňování je přerušován volitelnou pauzou (ve výchozím nastavení ). Začátek dalšího odvzdušňovacího cyklu v režimu normálního odvzdušňování je signalizován odpočítáváním v menu Proces Funkce doplňování Doplňovací voda je dodávána v režimu kontroly tlaku nebo kontroly hladiny. Výchozí nastavení automatu je doplňování s kontrolou tlaku (pokud se používá expanzní nádoba s membránou). Dodávka s kontrolou tlaku: Systém je vybaven snímačem tlaku (N), který zjišťuje tlak. ktivační tlak doplňování by měl být p0+0,2 baru. Deaktivační tlak doplňování musí být alespoň o 0,1 baru vyšší než aktivační tlak doplňování. Pokud je systém vybaven průtokoměrem, lze sledovat průtok doplňovací vody nebo čas plnění. Čerpadlo (L) se musí v režimu s kontrolou tlaku pravidelně automaticky zastavovat a je nutno zkontrolovat skutečný systémový tlak a v případě potřeby dodávat další vodu, dokud nebude dosaženo deaktivačního tlaku doplňování. Dodávka s kontrolou hladiny: V tomto případě je doplňovací voda dodávána tak dlouho, dokud je aktivní externí požadavek na doplňování a funkce sledování průtoku času umožňuje, aby docházelo k doplňování. Funkci doplňování lze deaktivovat. Viz kapitola 6.1. Po = P statický + P páry Příklad integrace 6

7 NÁVOD K INSTLCI OBSLUZE PRODUKTŮ EN 5 4 Přeprava a skladování 4.1 Přeprava V přepravních dokladech je uveden seznam všech položek, jako jsou zařízení a dokumentace. Přesvědčte se, že je dodávka kompletní a nepoškozená. utomaty jsou baleny ve vodorovné poloze na jednorázových paletách a jsou zcela sestaveny. Identifikujte všechny položky, které chybí nebo nejsou správně dodány. Přečtěte si všeobecné podmínky uvedené v přepravních dokumentech. Palety přepravujte ve vodorovné poloze. utomat pouze mírně zvedněte. Ujistěte se, že zdvihací zařízení automat unese. Hmotnost a rozměry najdete v kapitole 9: Technické specifikace. 4.2 Skladování Ujistěte se, že skladovací místo splňuje stanovené podmínky prostředí. Viz část 6.2. Zajistěte, aby byla podlaha rovná. utomaty lze stavět na sebe. Nepokládejte na sebe více než 3 automaty. 7

8 NÁVOD K INSTLCI OBSLUZE PRODUKTŮ EN 5 5 Instalace 5.1 Příprava k instalaci Ujistěte se, že povrch unese maximální hmotnost automatu včetně vody. Viz kapitola 9: Technické specifikace. utomat je určen k připevnění na stěnu. Zajistěte, aby jeho fungování nerušily externí síly. Zajistěte, aby se do automatu a jeho příslušenství nedostaly žádné nečistoty. V místě instalace musí být podlahová vpusť nebo dostatek drenáže pro přepad automatu. Na místě instalujte uzavírací zařízení k systému a přívodu pitné vody. Okolo automatu naplánujte dostatek volného prostoru pro údržbu. Vezměte v úvahu obecné předpisy týkající se používání a místa instalace a v případě potřeby před uvedením systému do provozu informujte odpovědné testovací a certifi kační orgány. 5.2 Podmínky prostředí > 0 C...40 C < 80% > 1 m > 0,5 m 1,3...1,7 m Ujistěte se, že je automat instalován na uzavřeném, suchém a nemrznoucím místě, že jsou dodrženy uvedené minimální vzdálenosti, že ovzduší neobsahuje elektricky vodivé plyny nebo vysoké koncentrace prachu a výparů: v přítomnosti hořlavých plynů existuje riziko výbuchu, že okolí automatu je čisté a dobře osvětlené. - Relativní vlhkost: předcházejte kondenzaci. - Bez vibrací. - Bez tepelného a slunečního záření. že automat není ničím zatížen. 5.3 Montážní rozměry E B Použijte montážní soupravu dodávanou s automatem. Pro připevnění na zeď platí následující rozměry:. 380 mm B. 180 mm C. Ø15 mm D. 480 mm E. 700 mm C D 8

9 NÁVOD K INSTLCI OBSLUZE PRODUKTŮ EN Instalace hydraulických přípojek Na místě instalujte uzavírací zařízení před přípojkami trubek. Pracujte pouze na tlakových spojích, které nejsou pod tlakem a jsou vychladlé. Používejte instalované tlakové trubky. G1/2 G1/2 Přívodní potrubí připojte k přívodu doplňovací vody. V případě potřeby instalujte na přípojku pitné vody lapač nečistot (0,2 mm). Minimální jmenovitý průměr pro instalační potrubí systému a přívodní potrubí je DN 15. Připojte zpětné potrubí systému. G1/2 DN 40 Připojte přívodní potrubí systému. Připojte odtok/přepad. 5.5 Instalace elektrických přípojek Svorky mohou být pod napětím, i když byl odpojen hlavní přívod proudu. Ujistěte se, že jsou od automatu odpojeny i veškeré externí napájecí zdroje (např. doplňovací zařízení). Vypnuto Vypněte vypínač na ovládací jednotce SCU. Vytáhněte zástrčku nebo vypněte externí separátory, aby se nemohly automaticky restartovat. Odšroubujte ochranný kryt svorkovnice. Popisy svorek jsou na vnitřní straně ochranného krytu. 9

10 NÁVOD K INSTLCI OBSLUZE PRODUKTŮ EN Základní elektrické přípojky Jmenovitý proud [] jednotka Konektor pojistky []* Jmenovité napětí Typ ochrany 230 V: +6%; -10% 50 Hz: +1%; -1% IP54 (snímač tlaku IP65) 3 10 SELV: Bezpečné velmi nízké napětí Doporučená hodnota; bezpečnostní síťový vypínač, charakteristika C Nikdy nepropojujte svorky a současně. Způsobilo by to nenávratné poškození doplňovací jednotky, ovládací jednotky SCU nebo ovládacího prvku pro udržování tlaku. SELV RS C Snímač tlaku VOLITELNÉ RS V 50 Hz Pulzní vodoměr 1 Spol.hlášení poruchy D Čerpadlo 3 B Senzor běhu na sucho VSTUP Externí doplňování (pro potenciální volný kontakt) VSTUP Externí např. M-K/U (Doplňování 230 V) Tlakový elektromagnetický ventil B C D 10

11 NÁVOD K INSTLCI OBSLUZE PRODUKTŮ EN 5 6 Spuštění ovládací jednotky 6.1 Struktura menu ovládací jednotky Zobrazení procesu Zobrazení procesu Systém (Symboly) Porucha Systémový tlak Řídicí režim Způsob provozu Plnicí množství celkem Přehled poruch, aktivní (Potvrdit) Výběrové menu Výběrové menu 1 Ukázání Menu Hardware Zadání Menu Parametry Zpět Menu Servis Zpět Menu Kód Ku1 Ku2 FL1 FL2 KLSIFIKCE SYSTÉMU ÚDJE SYSTÉMU KONFIGURCE SYSTÉMU Menu Hardware Menu Parametry ID-číslo Menu Servis Trvání turba Jazyk Označení projektu Pozastavit normální Průtokoměr Verze softwaru odplyňování Úprava vody Odplyňování Řídicí režim Údržba Systémový tlak Způsob provozu Přehled poruch (Pasivní) Speciální systémový tlak Senzor Statistika hodnot Průtokoměr Ochrana motoru Provozní hodiny Úprava vody Spol.hlášení poruchy Statistika doplňování Plnicí množství Zpět Změna vstupního kódu Hodina, datum 10 Zpět 10 Ostatní 11 Ostatní vnitřní 12 Zpět 6.2 Symboly v menu ID Není k dispozici žádné identifikační číslo. Ovládací jednotka není nakonfigurována. Zamítnuto, není nainstalováno. Mimo meze parametrů. Čerpadlo Zadání potvrzeno. P Doplňování je řízeno tlakem. Režim programování, vstup. Je požadován kód. Testovací režim. % Doplňování je řízeno hladinou. Varování. Elektromagnetický ventil Chyba při ukládání. Nastavení nebylo uloženo. Nelze provést žádný zásah. Provozní režim, pouze zobrazení. Čekejte. Externí signál pro doplňování je připojen (pouze při provozu s kontrolou hladiny). Vypínač vakua. 11

12 NÁVOD K INSTLCI OBSLUZE PRODUKTŮ EN Princip fungování ovládací jednotky Spuštění Vypněte nainstalované doplňovací zařízení. Zavřete přítokový ventil. Zapněte ovládací jednotku (D). Displej B Chybová LED C Navigační kolečko D Vypínač ovládací jednotky Pomocí navigačního kolečka (C) procházejte menu a potvrzujte vstupy. Menu se zobrazují na displeji (). V případě chyb se rozsvítí chybová LED (B). B C D 2 sec... Stiskněte a držte navigační tlačítko po dobu dvou sekund. Bez ohledu na aktuální pozici přejdete ke zobrazení procesu. --:-- Systém -h Turbo --- bar % Liter --- Systém -h Turbo --- bar * --:-- % Porucha Liter --- -h Turbo --- bar --:-- % Liter --- * V případě chyb se zobrazení na displeji změní ze [SYSTEM] na [PORUCH] a rozsvítí se LED dioda. Chybová hlášení minimální hladina vody a alarm minimálního tlaku budou zobrazena při prvním spuštění systému. Otáčením kolečka lze přepínat mezi zobrazeními [SYSTEM] a [PORUCH]. Když je zobrazen nápis [PORUCH], stisknutím kolečka přejděte k seznamu chyb. V případě více chyb můžete mezi jednotlivými chybami přecházet. Všechny chyby jsou zobrazeny v pořadí, v jakém se vyskytly. Když je zobrazen nápis [SYSTEM], stisknutím kolečka přejděte k nabídce možností. * Turbo znamená Rychle 12

13 NÁVOD K INSTLCI OBSLUZE PRODUKTŮ EN Vstupy ovládací jednotky System Kód "000001" Jazyk Nastavení nuly Jazyk (3 sec) System View Enter B2 Hardware Parameter Service D1 ID number Language Litres counter Water treatment G2 Deutch Nederlands English Français G2 1 Ku1 Date Time E3 2 Řídicí režim Ku1 Date Time E3 1 Polski Dansk Suomi Maggar G2 17 Dansk Suomi Maggar G2 18 Language Liters counter Water treatment Control mode G5 Level controlled Press. controlled G5 3 Projekt no. Software version Maintenance E3 Level controlled Press. controlled G5 4 Sensor Motor prot. Common failure G10 Hardware Parameter Service D2 System pressure Special syst.press Litre/pulse Water treatment F4 Plnicí tlak Fillcommand on X,x bar F4 1 Hardwaremenu Parametermenu Servicemenu D3 System Fillcommand on X,x X,x bar X,x Save Fillcommand on X,x X,x bar X,x Save Fillcommand off X,x bar F4 2 Fillcommand off X,x X,x bar X,x Save menu (pouze poprvé) Fillcommand off X,x X,x bar X,x Save F4 5 System pressure Special syst.press Litre/pulse Water treatment F4 Water treatment Filling quantity Time, date Other F9 Čas a datum :15:28 Save :36:00 Save :36:00 Save :36:00 Save (3 sec) Při vstupu do režimu programování je aktivní ovládací prvek pro udržování tlaku. Kód bude aktivní 5 minut po posledním vstupu. Odstraňte ze základního automatu všechny zakázané zátěže, podporované objekty nebo vedlejší zátěže. Po dokončení programovacího postupu jsou elektrické díly kompresního expanzního automatu připraveny k provozu. Když je zařízení připraveno, na displeji je zobrazena hodnota hladiny a tlaku. 13

14 NÁVOD K INSTLCI OBSLUZE PRODUKTŮ EN 5 7 Údržba a odstraňování problémů Teplota vody a dotykových ploch může být 70 C nebo více. Používejte potřebný ochranný oděv. Podlaha může být mokrá nebo mastná. Používejte ochrannou obuv. 7.1 Před údržbou Svorky mohou být pod napětím, i když byl odpojen hlavní přívod proudu. Ujistěte se, že jsou od automatu odpojeny i všechny ostatní zdroje energie (např. externí doplňovací zařízení). Odstraňte boční kryt (), abyste získali přístup k vnitřním dílům. Lze odstranit levý i pravý kryt. Před zahájením údržby uvolněte tlak v plynové komoře a vodní komoře. 7.2 Po výpadku proudu Naprogramované parametry ovládací jednotky se po výpadku proudu nezmění. Po výpadku proudu zkontrolujte neporušenost expanzního automatu. 7.3 Interval údržby Potvrďte údržbu v menu Servis. Interval Součást Činnost Ročně EN 5 Zkontrolujte těsnost spojů, čerpadel a šroubení. V případě potřeby šroubení utěsněte nebo utáhněte. Každý rok před obdobím největšího provozu. Lapač nečistot v přívodním potrubí Vyčistěte chrániče. 7.4 Změna automatu na úpravu vody Vypněte Úpravu vody v menu Zařízení a vyměňte modul. Nastavte kapacitu v menu Parametry. Zapněte Úpravu vody v menu Zařízení. 14

15 NÁVOD K INSTLCI OBSLUZE PRODUKTŮ EN Chybová hlášení Č. Hlášení Popis Reset Možná příčina Řešení problémů 1 Velmi nízký tlak Systémový tlak je příliš nízký, je mimo rozsah provozního tlaku Únik Hodnota udržování tlaku je nesprávně Odstraňte únik Nastavte správnou hodnotu udržování B nastavena Nesprávný vstupní tlak Plnicí tlak je příliš nízký tlaku Zvyšte plnicí tlak tak, aby byl v rozsahu provozního tlaku 2 Velmi vysoký tlak Systémový tlak je příliš vysoký, je mimo rozsah provozního tlaku 3 Velmi nízký přítok Průtokoměr nedodává vodu po požadavku na doplnění 4 Elektromagnetický ventil neotevřen Tlak při plnění klesne pod 0,2 baru 5 Odstup cyklů Odstup cyklů doplňování je příliš krátký 6 Počet cyklů Byl překročen maximální počet cyklů v časovém okně 7 Chyba plnění Doplňování bez požadavku (průtokoměr vyšle signál bez doplňování) 8 Mezní hodnota množství 9 Omezovač doby běhu Bylo překročeno maximální množství v cyklu doplňování Byl překročen maximální čas cyklu doplňování 10 Vyměňte modul Změkčovací modul je vyčerpán 11 Nízký m P-senzor Přerušení proudové smyčky snímače tlaku 12 Vysoký m P- senzor Zkrat v proudové smyčce snímače tlaku 13 Chyba vakua Třikrát po sobě nedostatečné vakuum pro odvzdušňování 15 Čas vyprázdnění Na konci času vyprázdnění není tlak v provozním rozsahu 16 Senzor běhu na sucho Senzor běhu na sucho vysílá signál nebezpečí běhu na sucho 18 Příští údržba Je nutno provést další údržbu B B Čerpadlo se nevypíná Expanzní nádoba s membránou je příliš malá/nesprávný vstupní tlak Plnicí tlak je příliš vysoký Průtokoměr nevysílá žádné impulzy, protože: průtokoměr je vadný kabel není připojen Nastavená hodnota je příliš nízká pro dobu odezvy průtokoměru Chybí upnutí Elektromagnetický ventil je vadný/ neotevírá se Únik v systému Odstraňte únik Únik v systému Odstraňte únik Únik v nádrži k oddělení systému Odstraňte únik Únik Natavená hodnota pro redukci průtoku je příliš nízká Únik Natavená hodnota pro redukci průtoku je příliš nízká Kapacita modulu (pro úpravu vody) je vyčerpána Vadný senzor Vadná koncovka/kabel Vadný senzor Vadná koncovka/kabel Zkrat Teplota ve zpětném potrubí je vyšší než 70 C Čerpadlo nepracuje souvisle Únik v EN 5 Tlak v odvzdušňovací nádobě nebyl ještě obnoven na úroveň systémového tlaku (rozsah provozního tlaku) Nádrž k oddělení systému je prázdná Kabel není připojen k senzoru Zkontrolujte ovládací prvek Zkontrolujte vstupní tlak / použijte větší expanzní nádobu s membránou Snižte plnicí tlak tak, aby byl v rozsahu provozního tlaku Vyměňte průtokoměr Připojte kabel Použijte vyšší hodnotu nastavení pro čas odezvy Zkontrolujte upnutí Vyčistěte/vyměňte elektromagnetický ventil Odstraňte únik Opravte nastavenou hodnotu Odstraňte únik Opravte nastavenou hodnotu Vyměňte modul Vyměňte senzor Zkontrolujte/vyměňte koncovku/kabel Vyměňte senzor Zkontrolujte/vyměňte koncovku/kabel Učiňte opatření k zajištění toho, aby byla teplota nižší než 70 C! Vyměňte čerpadlo Najděte únik v EN 5 Vyčistěte sítko v odvzdušňovací nádobě Je uzavírací ventil zcela otevřený? Zkontrolujte přítok Připojte senzor Bylo dosaženo data údržby Proveďte údržbu a zadejte Údržba provedena (menu Servis) 20 Senzor napětí Napětí senzoru je příliš nízké B Deska s tištěnými obvody je vadná Vyměňte ovládací jednotku 21 Žádné datum/čas RTC nemá platné informace o času Nastavení času se ztratilo po dlouhém odpojení od napájení Zadejte čas a datum znovu 22 Chyba flash Chyba při čtení flash B Problém hardwaru/softwaru Kontaktujte servisní oddělení 23 Chyba flash Chyba při zápisu do flash B Problém hardwaru/softwaru Kontaktujte servisní oddělení 24 Chyba flash Chyba při přeprogramování flash B Problém hardwaru/softwaru Kontaktujte servisní oddělení : Nutný, reset lze provést při normálním používání (po resetování se znovu spustí kontrola). B: Není potřeba obsluha, automatický reset při běžném provozu. 15

16 NÁVOD K INSTLCI OBSLUZE PRODUKTŮ EN 5 8 Likvidace Dodržujte místní předpisy. Vypnuto Vypnuto V Ujistěte se, že je vypínač systému v poloze VYPNUTO. Odpojte přívod elektřiny Ujistěte se, že je hlavní vypínač v poloze VYPNUTO. Vypusťte vodu 16

17 NÁVOD K INSTLCI OBSLUZE PRODUKTŮ EN 5 9 Technické specifikace H2 H1 Hlavní rozměry (jmenovité) H1 700 mm H2 495 mm W1 490 mm W2 420 mm D1 320 mm D2 215 mm Jmenovitý průměr Maximální délka potrubí systémových instalací W2 W1 D2 D1 DN15 DN20 DN25 10 m 20 m 30 m Obecné Typ ochrany IP 54 Hmotnost cca 25 kg Systémová instalace G ½ Přívodní připojení u pulzního průtokoměru G ½ Přípojka potrubí pro odtok/přepad DN4 Objem nádoby k oddělení systému 12 litrů Údaje systému Tlak přítoku 1 10 barů Systémový tlak 1 2,5 baru Průtok cca 18 litrů/h Rozsah přívodních teplot > 0 C 70 C (systémový port pro odvzdušnění) (max průtoková teplota 90 C) > 0 C 30 C (průtokový port pro pitnou vodu) Elektrické údaje Napájecí napětí Příkon Síťová pojistka Maximální zatížení při společné zprávě o poruše Ovlivňující veličiny Teplota prostředí Relativní vlhkost 230 V, 50 Hz 0,11 kw max. 230 V, 10 (pomalá) 230 VC, 3 > 0 C 40 C při provozu, 20 C 65 C při přepravě a skladování. < 80% při provozu, přepravě a skladování -> bez kondenzace. 17

ENA 7-30. Návod k instalaci a obsluze. Flamco. www.flamcogroup.com

ENA 7-30. Návod k instalaci a obsluze. Flamco. www.flamcogroup.com EN 7-30 Flamco TP.05/25/09.EN www.flamcogroup.com NÁVOD K INSTLCI OBSLUZE JEDNOTEK FLMCO-FILL PE Obsah Strana 1 Obecné 3 1.1 O této příručce 3 1.2 Další dodávaná dokumentace 3 1.3 Používání produktů značky

Více

ENA 50-60. Návod k instalaci a obsluze. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 50-60. Návod k instalaci a obsluze. Flamco www.flamcogroup.com EN 50-60 Flamco www.flamcogroup.com Obsah Strana 1. Obecné 3 1.1. O této příručce 3 1.2. Další dodávaná dokumentace 3 1.3. Používání produktů značky Flamco 3 1.4. Další pomoc a informace 3 1.5. Prohlášení

Více

Flamco-Fill PE. Příloha. Návod k instalaci a obsluze. Flamco. www.flamcogroup.com

Flamco-Fill PE. Příloha. Návod k instalaci a obsluze. Flamco. www.flamcogroup.com Flamco-Fill PE Flamco www.flamcogroup.com NÁVO K INSTLI OSLUZE JENOTEK FLMO-FILL PE PŘÍLOH Obsah Strana 1 Uvedení do provozu 3 1.1 Uvedení jednotky Fill-PE do provozu 3 1.2 Parametry pro uvedení do provozu

Více

Flamco-Fill NFE+MVE. Návod k instalaci a obsluze. Flamco

Flamco-Fill NFE+MVE. Návod k instalaci a obsluze. Flamco Flamco-Fill NFE+MVE Flamco www.flamcogroup.com Obsah Strana 1. Obecné 3 1.1. O této příručce 3 1.2. Další dodávaná dokumentace 3 1.3. Používání produktů značky Flamco 3 1.4. Další pomoc a informace 3 2.

Více

ENA 50-60 Příloha. Návod k instalaci a obsluze. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 50-60 Příloha. Návod k instalaci a obsluze. Flamco www.flamcogroup.com ENA 50-60 Příloha a obsluze Flamco www.flamcogroup.com Obsah Strana 1. Uvedení do provozu 3 1.1. Uvedení do provozu ENA 50/60 3 1.2. Parametry pro uvedení do provozu 3 2. Položky menu Hardware a Parametry

Více

ENA 5 Příloha. Návod k instalaci a obsluze. Flamco. www.flamcogroup.com

ENA 5 Příloha. Návod k instalaci a obsluze. Flamco. www.flamcogroup.com ENA 5 Příloha a obsluze Flamco www.flamcogroup.com Obsah Strana 1 Uvedení do provozu 3 1.1 Uvedení přístroje ENA5 do provozu 3 1.2 Parametry pro uvedení do provozu 3 2 Položky menu Hardware a Parametry

Více

Řídící tlakové jednotky HYDROSTAB a HYDROGUARD

Řídící tlakové jednotky HYDROSTAB a HYDROGUARD Řídící tlakové jednotky HYDROSTAB a HYDROGUARD Návod k montáži a obsluze PROHLÁŠENÍ O SHODĚ V souladu s nařízením následujících evropských směrnic: - Směrnice pro stroje: 2006/42/EC - Směrnice pro nízké

Více

RU 24 NDT. Návod k použití 9000-608-26/30

RU 24 NDT. Návod k použití 9000-608-26/30 RU 24 NDT Návod k použití CZ 9000-608-26/30 CZ 2 9000-608-26/30 2016/06/06 Obsah Důležité informace 1. Obecné informace...4 1.1 Směrnice...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Likvidace přístroje...4 1.5 Použití

Více

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL NEOPLÁŠTĚNÁ

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL NEOPLÁŠTĚNÁ 1 NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL NEOPLÁŠTĚNÁ 4-TRUBKOVÝ SYSTÉM ACW 200H, 300H, 400H, 600H, 800H, 1000H, 1200H ABV klima s.r.o., Bakovská 6A, 197 00 Praha 9 - Kbely

Více

Manuál k instalaci a obsluze

Manuál k instalaci a obsluze Manuál k instalaci a obsluze Sušicí skříň pro 6 zásahových oděvů, (30kg) 540801 540801.doc 2 Obsah Obsah 3 Bezpečnostní předpisy 5 Specifikace 6 Rozměry 6 Technické údaje 6 Návod k montáži 7 Instalace

Více

Návod k použití. Rekuperační jednotka. VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC

Návod k použití. Rekuperační jednotka. VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC Návod k použití Rekuperační jednotka VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC 2 OBSAH Úvod Použití Obsah dodávky Struktura kódu produktu Technická data Bezpečnostní

Více

EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM NÁVOD K POUŽITÍ

EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM NÁVOD K POUŽITÍ EUROSTER 11WB NÁVOD K POUŽITÍ 1 EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM 1 POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ EUROSTER 11WB je moderní mikroprocesorový regulátor

Více

Vzduchový kompresor. Návod k použití. Bezolejový typ

Vzduchový kompresor. Návod k použití. Bezolejový typ Vzduchový kompresor Návod k použití Bezolejový typ Důležité!! Pozorně pročtěte tento návod před začátkem instalace. Informace platí pro všechny obdobné modely. El. napájení Model č. Výrobní číslo Datum

Více

Návod k instalaci a obsluze elektronické oběhové čerpadlo

Návod k instalaci a obsluze elektronické oběhové čerpadlo ISO9001 Návod k instalaci a obsluze elektronické oběhové čerpadlo Upozornění Před instalací si přečtěte tento návod k instalaci a obsluze. Instalace a obsluha musejí být prováděny v souladu s místními

Více

VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ

VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ 547843 Datum vydání: 8.2.2013 1. OBSAH 1. OBSAH... 3 2. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC Obsah Úvod... 1 Příslušenství... 1 Základní vlastnosti... 1 Základní složení/montáž... 2 Montážní postup... 2 Bezpečnost... 5 Ilustrace funkcí panelu... 7 Ilustrace funkcí zadní

Více

Priux Home. Návod na instalaci oběhového čerpadla

Priux Home. Návod na instalaci oběhového čerpadla Priux Home Návod na instalaci oběhového čerpadla 1 2 3 1. základní rozměry oběhového čerpadla 1.1 Možnosti natočení vrchního ovládacího panelu 1.2 Připojení napájení s konektorem SALMSON 4 Obecné informace

Více

Teplovodní tlaková myčka Série W

Teplovodní tlaková myčka Série W Teplovodní tlaková myčka Série W W17/250;W21/200;W25/200; W30/200;W20/300 1 1. Použití Přístroj je určen výhradně k mytí a čištění strojů, automobilů, budov, nářadí a různých omyvatelných ploch, které

Více

CHLADÍCÍ CIRKULAČNÍ JEDNOTKA COR 400

CHLADÍCÍ CIRKULAČNÍ JEDNOTKA COR 400 CHLADÍCÍ CIRKULAČNÍ JEDNOTKA COR 400 Návod k obsluze Výrobce: Dodavatel a servis: K Nouzovu 2090; 143 00 Praha 4 Tel.: + 420 225 983 400 + 420 225 983 410 Fax: + 420 244 403 051 e-mail: pristroje@ingos.cz

Více

EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2

EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 EO 10 klasik EO 15 P SK Uzavretý (tlakový) malý zásobník na teplú vodu Obsluha a inštalácia 22 OBSAH ZVLÁŠTNÍ POKYNY

Více

Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka

Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Part. LE05261AC-11/13-01 GF Niky S 1-1.5-2-3 kva CZ CZ 3 2 Niky S 1-1.5-2-3 kva OBSAH 1 Úvod 4 2 Podmínky použití 4 3 Instalace 5 4 Ovládání

Více

Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3

Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3 N Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3 CZ 1 OBSAH Úvod 3 Komu je návod určen 3 Symboly 3 Platné normy 3 Důležité poznámky 3 Uživatelská příručka 4 Použití kotle 4 Bezpečné nastavení

Více

Význam symbolů. 1.1 Obecné představení

Význam symbolů. 1.1 Obecné představení FLUKE-715 Kalibrátor proudu a napětí (ma/v) Návod k obsluze Přečtěte jako první: Bezpečnostní informace Pro zajištění bezpečného použití přístroje a jeho bezvadnou funkci dodržujte pokyny definované v

Více

MOS 0745-4 SMO 10 511882. Návod k instalaci a obsluze NIBE SMO 10

MOS 0745-4 SMO 10 511882. Návod k instalaci a obsluze NIBE SMO 10 MOS 0745-4 SMO 10 511882 Návod k instalaci a obsluze OBSAH Návod k použití Schéma zapojení...3 Princip funkce...3 Zkratky...3 Ovládací panel Displej...4 Přepínač...4 Posun topné křivky...4 Pravá tlačítka...4

Více

DrainControl PL1 DrainControl PL1-WS

DrainControl PL1 DrainControl PL1-WS Návod k montáži a obsluze 2525833 PL1/PL1-WS / 05.12.05 DrainControl PL1 DrainControl PL1-WS Technické změny vyhrazeny! PL1 / PL1-WS 1 Obsah: 1 Všeobecné informace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Přeprava a skladování

Více

Odvlhčovač D 950 S. - uživatelský návod na použití, verze 02

Odvlhčovač D 950 S. - uživatelský návod na použití, verze 02 Odvlhčovač D 950 S - uživatelský návod na použití, verze 02 Obsah 1. Popis zařízení 1.1. Všeobecné údaje 1.2. Technické údaje 2. Použití a provoz 2.1. Použití 2.2. Umístění a montáž 2.3. Příprava na spuštění

Více

Série OS Měřící zařízení

Série OS Měřící zařízení Série OS Měřící zařízení MAX PRESS: 16 BAR MAX PRESS: 16 BAR MAX PRESS: 16 BAR 2 Měřící zařízení pro stlačený vzduch Měřící zařízení pro stlačený vzduch Stlačený vzduch je jednou z nejpoužívanějších, ale

Více

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití WEST Control Solutions Regulátor MaxVU Stručný návod k použití Informace, obsažené v tomto návodu, podléhají změnám bez předchozího upozornění. Překlad z anglického originálu firmy West Control Solutions.

Více

WN 020905 11/10. Návod k montáži a obsluze T 100 DES A1 2. 182 mm. 6mm T 20 2 3. 242 mm. 1400 mm

WN 020905 11/10. Návod k montáži a obsluze T 100 DES A1 2. 182 mm. 6mm T 20 2 3. 242 mm. 1400 mm WN 0090 /0 T 00 DES Návod k montáži a obsluze A mm 8 mm T 0 0 mm 00 mm Pøehled zapojení V DC 00 ma X....... X Y G ~ - ~ + U V W N W V U T C L L L N M ~ a x 00V, N, X....... X Y U V W G ~ - ~ + U V W N

Více

INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Bazénové tepelné čerpadlo INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Děkujeme Vám, že jste si zvolili náš produkt a za projevenou důvěru. Tato příručka Vám poskytne potřebné informace pro optimální využití a údržbu.

Více

Elektronicky řízený odváděč kondenzátu Hyperdrain

Elektronicky řízený odváděč kondenzátu Hyperdrain Compressed Air Treatment Elektronicky řízený odváděč kondenzátu Hyperdrain řady HDE010 a HDE020 Návod na obsluhu, údržbu a provoz Kód: 171080230 Vydání 1. ze dne 12. 4. 2000 HDE 010 HDE 020 1 1. Úvod Prostudujte

Více

Překlad původního návodu. Řídicí jednotka KEH. Návod k instalaci a použití. Superior Clamping and Gripping

Překlad původního návodu. Řídicí jednotka KEH. Návod k instalaci a použití. Superior Clamping and Gripping Překlad původního návodu Řídicí jednotka KEH Návod k instalaci a použití Superior Clamping and Gripping Překlad původního návodu Impressum: Autorské právo: Tento návod zůstává z hlediska autorského práva

Více

Čerpadlo pro hluboké studny BTBP100-4-2.2

Čerpadlo pro hluboké studny BTBP100-4-2.2 Verze 1.1 česká Čerpadlo pro hluboké studny BTBP100-4-2.2 Provozní návod Číslo artiklu: 27805 OBSAH VÝKONOVÝ DIAGRAM Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Všeobecná doporučení Před samotnou montáží zkontrolujte, zda je regulátor kompletní (viz. seznam jednotlivých dílů na str. 5).

Všeobecná doporučení Před samotnou montáží zkontrolujte, zda je regulátor kompletní (viz. seznam jednotlivých dílů na str. 5). REGULÁTOR SIRe Basic Vodní ohřev NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Všeobecná doporučení Před samotnou montáží zkontrolujte, zda je regulátor kompletní (viz. seznam jednotlivých dílů na str. 5). Umístění

Více

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ UNIVERSAL PUMP MANAGER

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ UNIVERSAL PUMP MANAGER NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ UNIVERSAL PUMP MANAGER UNIVERSAL PUMP MANAGER ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ My, společnost WaCS System s.r.l. - Via Bonanno Pisano, 1 - Bientina (PI) ITÁLIE, prohlašujeme na svou vlastní

Více

Originál návodu. www.metabo.cz

Originál návodu. www.metabo.cz Originál návodu www.metabo.cz Vážený zákazníku, dekujeme Vám za důvěru, kterou jste nám svěřil při nákupu nového stroje značky METABO. Všechny výrobky jsou řádně testovány a podléhají přísným kontrolám

Více

Příručka pro uživatele. Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí

Příručka pro uživatele. Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí Příručka pro uživatele Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí Děkujeme Vám, že jste si vybrali řídící jednotku pro zavlažování řady DDC. Tato jednotka v sobě zahrnuje poslední technologii

Více

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ)

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ) NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ) OBSAH ČESKY 1. APLIKACE... 31 2. ČERPATELNÉ KAPALINY... 31 3. TECHNICKÉ PARAMETRY A OMEZENÍ POUŽITÍ... 32 4. SPRÁVA... 32 4.1 Skladování... 32 4.2 Přeprava... 32 4.3 Hmotnost

Více

OVLÁDACÍ JEDNOTKY EC 201i, 401i, 601i EC 401, 601. Návod k použití. Výrobce : Prodej a servis : Instalační firma :

OVLÁDACÍ JEDNOTKY EC 201i, 401i, 601i EC 401, 601. Návod k použití. Výrobce : Prodej a servis : Instalační firma : Výrobce : Prodej a servis : Hunter Industries Incorporated IRIMON, spol. s r.o. Diamond Street 1940 Obchodní zastoupení HUNTER pro ČR 92069 San Marcos Rožmberská 1272 198 00 Praha 9 California, USA tel.:

Více

Návod k obsluze VEGASWING 51 s bezkontaktním elektronickým spínačem

Návod k obsluze VEGASWING 51 s bezkontaktním elektronickým spínačem Návod k obsluze VEGASWING 51 s bezkontaktním elektronickým spínačem Obsah Obsah 1 O tomto dokumentu 1.1 Funkce... 4 1.2 Cílová skupina.... 4 1.3 Použité symboly... 4 2 Bezpečnost 2.1 Oprávněná osoba...

Více

Řídící jednotka křídlové brány ST 51

Řídící jednotka křídlové brány ST 51 Montážní návod Řídící jednotka křídlové brány ST 51 K O M P A T L I B E Obsah Všeobecné upozornění a opatření... 3 1. Všeobecné informace, řídící jednotka, technické údaje... 4 2. Svorkovnice... 5 3. Nastavení

Více

T20 PRŮMYSLOVÝ ODVLHČOVAČ - VYSOUŠEČ. Návod k používání

T20 PRŮMYSLOVÝ ODVLHČOVAČ - VYSOUŠEČ. Návod k používání PRŮMYSLOVÝ ODVLHČOVAČ - VYSOUŠEČ Návod k používání Obsah Strana Poškození během transportu Diagram výkonu Popis Funkční princip Schéma chladícího okruhu Příprava Zapnutí Indikace stavu Poruchy a jejich

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE Model: YGP20 NÁVOD K POUŽITÍ

MOBILNÍ KLIMATIZACE Model: YGP20 NÁVOD K POUŽITÍ CZ MOBILNÍ KLIMATIZACE Model: YGP20 NÁVOD K POUŽITÍ CZ -1- Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

Montážní návod, návod k obsluze a údržbě

Montážní návod, návod k obsluze a údržbě Montážní návod, návod k obsluze a údržbě Komfortní jednotka bytového větrání s rekuperací tepla CWL-300 (B) CWL-400 (B) s přídavnou deskou Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 92, 634 00 Brno, tel. +420

Více

Součásti přístroje NycoCard READER II Sada NycoCard READER II sestává z těchto součástí:

Součásti přístroje NycoCard READER II Sada NycoCard READER II sestává z těchto součástí: Účel použití přístroje NycoCard READER II NycoCard READER II je malý akumulátory napájený reflektometr navržený k měření zbarvených povrchů testů NycoCard a k výpočtu hodnot koncentrací. Barevné odezvy

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A OBSLUHU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A OBSLUHU 2006-09 NÁVOD PRO MONTÁŽ A OBSLUHU Ohřívač s trubkovým výměníkem typ: typ: Kombinovaný: OW E 60.7 OW E100.7 OW E150.7 OW E200.7 Nepřímotopný výměník: W E 60.7 W E 100.7 W E 100.74-stacionární W E 150.7

Více

SOLÁRNÍ KONVERTOR SS-800-MPPT NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ. Rev.1 OTD 38007900 - 1 -

SOLÁRNÍ KONVERTOR SS-800-MPPT NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ. Rev.1 OTD 38007900 - 1 - SOLÁRNÍ KONVERTOR SS-800-MPPT NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Rev.1 OTD 38007900-1 - Obsah 1.Upozornění...4 2.Doprava a přejímka...4 3.Přehled...4 3.1.Základní vlastnosti...5 4.Popis zařízení...5 4.1.Popis čelního

Více

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití Vinotéka Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití 1 ČÁSTI A FUNKCE 1. Ovládací panel a displej 2. Skříňka 3. Nožička k vyvážení 4. Přihrádka na víno 5. Skleněná dvířka

Více

6304 4158 06/2005 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Plynový kondenzační kotel Logano plus GB312. Před obsluhou pozorně pročtěte!

6304 4158 06/2005 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Plynový kondenzační kotel Logano plus GB312. Před obsluhou pozorně pročtěte! 6304 4158 06/2005 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Plynový kondenzační kotel Logano plus GB312 Před obsluhou pozorně pročtěte! Obsah 1 Pro Vaši bezpečnost.......................................... 3 1.1

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/04 Obj. č.: 51 00 63 Všude tam, kde potřebujete k napájení velké proudy, vysokou účinnost, nízkou hmotnost napájecího přístroje s malými rozměry a s vysokou spolehlivostí, Vám

Více

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter Návod k obsluze K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter ASD 9Ui-EK ASD 12Ui-EK (DS-9UIEK_DOS-9UIEK) (DS-12UIEK_DOS-12UIEK) Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další

Více

Compact Ice A100062V V2/0413

Compact Ice A100062V V2/0413 Compact Ice A100062V V2/0413 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! 1. Obecné informace...

Více

Register and win! www.kaercher.com BPE 4000/45 AUTO CONTROL

Register and win! www.kaercher.com BPE 4000/45 AUTO CONTROL BPE 4000/45 AUTO CONTROL Deutsch 5 Magyar 15 Čeština 25 Slovenčina 35 Slovenščina 45 Româneşte 55 Hrvatski 65 Srpski 75 Български 85 Türkçe 96 Register and win! www.kaercher.com 59631320 06/11 2 3 6.997-350.0

Více

studiové zábleskové světlo VC-300 až VC-1000 NÁVOD K POUŽITÍ

studiové zábleskové světlo VC-300 až VC-1000 NÁVOD K POUŽITÍ studiové zábleskové světlo VC-300 až VC-1000 NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme vám, že jste si vybrali toto profesionální zábleskové světlo. Série WalimexPRO byla navržena tak, aby splňovala dnešní potřeby požadované

Více

230 V~ ±10% 50/60Hz. 1x230 V~ 1500W max 25 50Hz. Sirio. Entry 230. Návod k použití

230 V~ ±10% 50/60Hz. 1x230 V~ 1500W max 25 50Hz. Sirio. Entry 230. Návod k použití 230 V~ ±10% 50/60Hz 1x230 V~ 1500W max 25 50Hz Sirio Entry 230 Návod k použití Rel. 7.42 2 VAROVÁNÍ: PŘED INSTALACÍ NEBO SPUŠTĚNÍM ZAŘÍZENÍ SI PEČLIVĚ PROSTUDUJTE TUTO PŘÍRUČKU. Výrobce poskytuje na tento

Více

MEM-4105/4205 500W 12V/24V. MEM-4105/4205 500W 12V/24V Dvojitě Izolovaný Napěťový Měnič

MEM-4105/4205 500W 12V/24V. MEM-4105/4205 500W 12V/24V Dvojitě Izolovaný Napěťový Měnič 1. Důležítá Opatření a Upozornění! MEM-4105/4205 500W 12V/24V Dvojitě Izolovaný Napěťový Měnič Nikdy nepřipojujte měnič do sítě střídavého napětí např. domácí zásuvky. Nepřipojujte měnič do jiných zdrojů

Více

Závlahové systémy profesionálů IRIMON. Ovládací jednotka PC+ a PCC+ 2014_10

Závlahové systémy profesionálů IRIMON. Ovládací jednotka PC+ a PCC+ 2014_10 Závlahové systémy profesionálů Ovládací jednotka PC+ a PCC+ 2014_10 www.irimon.cz 1 Technická charakteristika modulární ovládací jednotky PC+.... 3 Instalace a zapojení ovládací jednotky PC+.... 6 Instalace

Více

3 Ranger Pressure Infusor Model 145 Operator s Manual. Česky 307

3 Ranger Pressure Infusor Model 145 Operator s Manual. Česky 307 3 Ranger Pressure Infusor Model 145 Operator s Manual Česky 307 Obsah Část 1: Technický servis a zasílání objednávek 311 Technický servis 311 USA 311 Zasílání objednávek 311 USA 311 Správné použití a

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci!

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci! NÁVOD K OBSLUZE Úvod Vážení zákazníci! Verze 10/04 Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho výkonného, kompaktního a spolehlivého napájecího zdroje v této přístrojové třídě. Věnujte prosím několik

Více

Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek

Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek C 30 PREMIUM, C 40 PREMIUM, C 40 premium LCD 2 OBSAH OBECNÉ POKYNY...4 1 INSTALACE...5 1.1 Umístění centrální jednotky... 5 2 ÚDRŽBA... 5 2.1

Více

Malý průtokový ohřívač M 3..7

Malý průtokový ohřívač M 3..7 DE EN FR NL PL CS SK NO SV BG FI PT ES 3 19 35 52 69 85 101 117 132 148 164 180 196 Malý průtokový ohřívač M 3..7 Pokyny k instalaci a provozu Instantaneous water heater M 3..7 Operating and installation

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MICRA 150 E. Pokojová rekuperační jednotka

NÁVOD K POUŽITÍ MICRA 150 E. Pokojová rekuperační jednotka NÁVOD K POUŽITÍ MICRA 50 E Pokojová rekuperační jednotka Vyrobeno v souladu s normou ISO 900 Panuškova 30/4 40 00 PRAHA 4 ČESKÁ REPUBLIKA TEL. +40 60 36 766 +40 737 336 30 info@dospelczech.cz nabidky@dospelczech.cz

Více

Kalové čerpadlo BSTP400

Kalové čerpadlo BSTP400 Version 1.2 česky Kalové čerpadlo BSTP400 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 105 06 Art.-Bez.: BSTP400 OBSAH POZNÁMKY Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Více

2013 AUDIO PARTNER s.r.o. Uživatelský manuál

2013 AUDIO PARTNER s.r.o. Uživatelský manuál 2013 AUDIO PARTNER s.r.o. Uživatelský manuál 1. NEŽ ZAČNETE Obsah balení: # # # - Intimidator Spot LED 150# - napájecí kabel # # # - 2 ks držáků## # # - záruční list # # # - 2 ks šroubů## # # - uživatelský

Více

DeltaSol MX. Přídavný modul k regulátoru. Montáž Připojení Obsluha. Návod. v.1.0-03/2011

DeltaSol MX. Přídavný modul k regulátoru. Montáž Připojení Obsluha. Návod. v.1.0-03/2011 EM Přídavný modul k regulátoru DeltaSol MX Montáž Připojení Obsluha v.1.0-03/2011 Návod Bezpečnostní pokyny Dodržujte laskavě následující bezpečnostní pokyny, aby nedošlo ke škodám na zdraví či majetku.

Více

Invertorová svářečka BWIG180

Invertorová svářečka BWIG180 berlan Verze 1.1 Invertorová svářečka BWIG180 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 101 69 Označení výrobku: BWIG180 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Systémová jednotka HBX PREMIUM 310

Systémová jednotka HBX PREMIUM 310 tepelná čerpadla Systémová jednotka HBX PREMIUM 310 06. 2015 verze 1.00 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ : 28820614 Společnost zapsaná v obchodním

Více

Domácí vodárny s ochranou proti chodu na sucho

Domácí vodárny s ochranou proti chodu na sucho NÁVOD K OBSLUZE Domácí vodárny s ochranou proti chodu na sucho Domácí vodárna HWA 800 K Obj. číslo 94206 Domácí vodárna HWA 1200 IC Obj. číslo 94207 nářadí s.r.o. Před spuš těním je nutno si důkladně pročís

Více

32 AX3006/1 MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM NÁVOD K OBSLUZE

32 AX3006/1 MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM NÁVOD K OBSLUZE 32 AX3006/1 MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM NÁVOD K OBSLUZE Obsah Klimatizační zařízení... - 2 - Popis zařízení... - 4 - Příslušenství... - 5 - Ovládací panel... - 6 - Provozní pokyny...

Více

Před uvedením do provozu si pozorně přečtěte návod k obsluze a uschovejte jej pro další použití.

Před uvedením do provozu si pozorně přečtěte návod k obsluze a uschovejte jej pro další použití. CZ NÁVOD K OBSLUZE Horkovzdušný svařovací automat Před uvedením do provozu si pozorně přečtěte návod k obsluze a uschovejte jej pro další použití. Použití Svařování následujících materiálů přeplátováním

Více

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení Návod k obsluze Děkujeme, že jste si vybrali toto špičkové klimatizační zařízení. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte tento návod. 24 BEZPEČNOST PŘED POUŽITÍM

Více

Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Käyttöohje. Brukerhåndbok User manual 1-24 25-48 49-72 73-96 2015-01

Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Käyttöohje. Brukerhåndbok User manual 1-24 25-48 49-72 73-96 2015-01 1-24 Betjeningsvejledning 25-48 Bruksanvisning 49-72 Käyttöohje 73-96 Brukerhåndbok Uživatelská příručka97-120 User manual 2015-01 Sériové číslo: Registrační číslo: Telefonní číslo servisu: Dodavatel:

Více

Návod na instalaci termostatu devireg 850 ochrana okapů před sněhem a ledem

Návod na instalaci termostatu devireg 850 ochrana okapů před sněhem a ledem CZ Návod na instalaci termostatu devireg 850 ochrana okapů před sněhem a ledem Svensk Dansk Finsk Norsk 1 Obsah: 1. Návod na instalaci..................................... 1.a. Umístění senzoru...................................

Více

Návod k instalaci a obsluze digitálního ovládacího panelu pro parní vyvíječ-generátor řady:

Návod k instalaci a obsluze digitálního ovládacího panelu pro parní vyvíječ-generátor řady: Návod k instalaci a obsluze digitálního ovládacího panelu pro parní vyvíječ-generátor řady: 6kW 195210 9kW 195211 12kW 195212 15kW 195213 18kW 195214 SAPHO Hydro & Air s.r.o. Mělnická 87 250 65 Líbeznice

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu VENTILÁTORY CF 40 PREMIER NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Radiální odvodní ventilátor s vestavěnou přetlakovou klapkou, vhodný pro instalaci na stěnu, strop, nebo napojení na 100 mm potrubí.

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu. SMART Line SL & SLEW 100-130 - 160-210 - 240 12/2014

Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu. SMART Line SL & SLEW 100-130 - 160-210 - 240 12/2014 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu SMART Line SL & SLEW 00 30 60 20 240 2/204 OBSAH OBECNÁ DOPOČENÍ... 4 NÁVOD K OBSLUZE... 5 Ovládací panel ( SLEW )... 5 POPIS ZAŘÍZENÍ... 6 Modely SL / SLEW 00 30

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Návod k obsluze. Plnicí stanice BS01. k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/2002. 6301 7460 03/2002 CZ Pro obsluhu

Návod k obsluze. Plnicí stanice BS01. k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/2002. 6301 7460 03/2002 CZ Pro obsluhu 630 7460 03/00 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Plnicí stanice BS0 k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/00 Uschovejte prosím návod u plnicí stanice! Přečtěte prosím pečlivě

Více

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL 1 NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL 2-TRUBKOVÝ SYSTÉM ACC 10 CW, ACC 15 CW, ACC 20 CW ACC 25 CW, ACC 28 CW, ACC 38 CW ACC 40 CW, ACC 50 CW, ACC 60 CW ABV klima s.r.o.,

Více

5. Demontáž 6. Údržba 7. Likvidace 8. Opravy a servis

5. Demontáž 6. Údržba 7. Likvidace 8. Opravy a servis Návod k obsluze HORNET Provedení W 40 W 40 G 40/12 G 40/12 G 40/24 G 40/24 Obsah 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Pracovně-bezpečnostní pokyny 1.2 Požadavky na místo instalace 2. Obecné informace 2.1 Výrobce

Více

Návod k obsluze pro digitální měřič vzdušného kyslíku a teploty s poplachovou funkcí, možností zadání hodnoty tlaku a 1- nebo 2-bodovou kalibrací

Návod k obsluze pro digitální měřič vzdušného kyslíku a teploty s poplachovou funkcí, možností zadání hodnoty tlaku a 1- nebo 2-bodovou kalibrací GMH369GL Strana z 9 Návod k obsluze pro digitální měřič vzdušného kyslíku a teploty s poplachovou funkcí, možností zadání hodnoty tlaku a - nebo -bodovou kalibrací GMH 369 GL ON OFF 3 CAL Set Store Menu

Více

Benzínové vodní čerpadlo BWP80-60

Benzínové vodní čerpadlo BWP80-60 Benzínové vodní čerpadlo BWP80-60 Návod k obsluze Č.artiklu. 10087 Ozn.artiklu: BWP80-60 OBSAH Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Použití podle účelu určení 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

LIFELINE SH 905 ID GR BK

LIFELINE SH 905 ID GR BK LIFELINE SH 905 ID GR BK CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám a blahopřejeme Vám, že jste si vybral náš výrobek. Tento nový výrobek byl projektován a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a prošel důkladnými

Více

14.01.3264 Přepínač počítačů (Klávesnice, VGA, Myš) 4:1 PS/2, elektronický CS-114A 4 port KVM přepínač Uživatelský manuál

14.01.3264 Přepínač počítačů (Klávesnice, VGA, Myš) 4:1 PS/2, elektronický CS-114A 4 port KVM přepínač Uživatelský manuál 14.01.3264 Přepínač počítačů (Klávesnice, VGA, Myš) 4:1 PS/2, elektronický CS-114A 4 port KVM přepínač Uživatelský manuál Aby jste se vyhnuli poškození výrobku nebo zařízení, na které se připojujete, před

Více

Zařízení pro dezinfekci dojíren APD5

Zařízení pro dezinfekci dojíren APD5 1 z 29 Zařízení pro dezinfekci dojíren APD5 2 z 29 Návod k použití Výrobce: Telstra s.r.o Objednací číslo: SJS-APD5 - č. v - k. v - v. v (náhrada CEF) výkon vývěv počet vývěv výkon kompresoru počet kompresorů

Více

Návod na obsluhu, nastavení a přestavení řídícího panelu šroubových kompresorů EASY Tronic II. Obj. č. G 470 946 a G 471 133

Návod na obsluhu, nastavení a přestavení řídícího panelu šroubových kompresorů EASY Tronic II. Obj. č. G 470 946 a G 471 133 Návod na obsluhu, nastavení a přestavení řídícího panelu šroubových kompresorů EASY Tronic II Obj. č. G 470 946 a G 471 133 Leden 2005 Obsah 1. Všeobecné informace 1.1 Spuštění 1.2 Vypnutí 1.3 Start/stop

Více

Odvlhčovač D 950 EH. - instalační a uživatelský návod na použití, verze 03

Odvlhčovač D 950 EH. - instalační a uživatelský návod na použití, verze 03 Odvlhčovač D 950 EH - instalační a uživatelský návod na použití, verze 03 Obsah 1. Popis zařízení 1.1. Všeobecné údaje 1.2. Technické údaje 2. Použití a provoz 2.1. Použití 2.2. Umístění a montáž 2.3.

Více

Čerpadlo kondenzátu ASTRO překlad originálního návodu

Čerpadlo kondenzátu ASTRO překlad originálního návodu Čerpadlo kondenzátu ASTRO překlad originálního návodu ÚVOD Astro čerpadlo kondenzátu je navrženo pro montáž na stěnu hned pod nástěnnou jednotku AC. Snadno demontovatelný (zaklapávací) kryt, snadno přístupná

Více

Dálkové ovládání s termostatem. ecoster 200 pro regulátory ecomax

Dálkové ovládání s termostatem. ecoster 200 pro regulátory ecomax Dálkové ovládání s termostatem ecoster 200 pro regulátory ecomax Obsah: 1. Bezpečnost... 3 2. Účel... 3 3. Informace týkající se dokumentace... 3 4. Uchovávání dokumentace... 3 5. Používané symboly...

Více

Ochrana odstředivého čerpadla

Ochrana odstředivého čerpadla Ochrana odstředivého čerpadla EL-FI PM NÁVOD K OBSLUZE OBSAH: str. ÚVOD 2 BEZPEČNOST 2 POUZDRO 2 MONTÁŽ 3 POPLACHOVÉ REŽIMY 4 NASTAVENÍ HLÍDAČE 5 PROVOZ/POPLACH 5 PROBLÉMY 6 TECHNICKÉ ÚDAJE 7 PŘÍKLADY

Více

SmartFan X. Návod k montáži a použití

SmartFan X. Návod k montáži a použití SmartFan X getair GmbH & Co. KG Krefelder Straße 670 41066 Mönchengladbach Německo E-mail: info@getair.eu Web: www.getair.eu V 1.1 Obsah Český 1. Všeobecné pokyny... 4 2. Příprava k montáži... 5 3. Montáž...

Více

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ)

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ) NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ) OBSAH ČESKY 1. APLIKACE... 35 2. ČERPATELNÉ KAPALINY... 35 3. TECHNICKÉ PARAMETRY A OMEZENÍ POUŽITÍ... 36 4. SPRÁVA... 36 4.1 Skladování... 36 4.2 Přeprava... 36 4.3 Hmotnost

Více

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U Bezpečnostní pokyny V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U VÝSTRAHA 1. Ke snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt výrobku ani jeho zadní část.

Více

OSRAM GmbH Hellabrunner Str. 1 D 81536 Munich Tel.: +49 89 6213 0 Fax: +49 89 6213 2020

OSRAM GmbH Hellabrunner Str. 1 D 81536 Munich Tel.: +49 89 6213 0 Fax: +49 89 6213 2020 Návod k obsluze Systém řízení osvětlení DALI BASIC Typ: DALI RC BASIC SO OSRAM GmbH Hellabrunner Str. 1 D 81536 Munich Tel.: +49 89 6213 0 Fax: +49 89 6213 2020 Customer Service Center (KSC) Germany Albert-Schweitzer-Str.

Více

Bartscher Deli-Cool II D

Bartscher Deli-Cool II D Bartscher Deli-Cool II D 700208G V1/1114 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Obsah 1. Bezpečnost... 200 1.1 Bezpečnostní pokyny... 200 1.2 Informace týkající se návodu k obsluze... 201 1.3 Zdroje

Více

Návod k použití. Odsávačka Miniaspir T. CH-03-03-071116-Odsávačka Miniaspir T

Návod k použití. Odsávačka Miniaspir T. CH-03-03-071116-Odsávačka Miniaspir T Návod k použití Odsávačka Miniaspir T Blahopřejeme Vám k nákupu tohoto odsávacího přístroje a děkujeme Vám za Vaši důvěru. Připomínáme Vám, že na www.flaemnuova.it naleznete informace o kompletní produktové

Více

2 Návod k obsluze. Česky. 38 Bedieningsinstructies

2 Návod k obsluze. Česky. 38 Bedieningsinstructies Česky 2 Návod k obsluze 8 14 20 26 32 38 Bedieningsinstructies BK 0012500 / REV PC Robotický čistič bazénů Nettoyeur de Piscine Automatischer Schwimmbeckenreiniger Limplafondos de Piscina Aspirador Automático

Více

DMG 971 Série. Hořákové automatiky série DMG 971 INSTRUKČNÍ LISTY

DMG 971 Série. Hořákové automatiky série DMG 971 INSTRUKČNÍ LISTY A Honeywell Company DMG 971 Série Hořákové automatiky série DMG 971 INSTRUKČNÍ LISTY Konstrukční vlastnosti Mikroprocesor, elektronické součástky, výstupní relé a zesilovač signálu detektoru plamene jsou

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. řada AOE. Vzduchová topná jednotka s elektrickým ohřívačem

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. řada AOE. Vzduchová topná jednotka s elektrickým ohřívačem UŽIVATELSKÝ MANUÁL řada AOE Vzduchová topná jednotka s elektrickým ohřívačem 2 OBSAH Bezpečnostní požadavky 3 Úvod 5 Použití 5 Obsah balení 5 Označení přístroje 5 Základní technické parametry 5 Konstrukce

Více

(CS) Překlad původního návodu k používání

(CS) Překlad původního návodu k používání (CS) Překlad původního návodu k používání XK0054D1.fm Betriebsanleitung DEUTSCH DEUTSCH 1. Das Gerät im Überblick 9 10 1 8 7 6 2 5 4 3 1 Verdichter 2 Druckbehälter 3 Ablass-Schraube für Kondenswasser 4

Více