Fakturace UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ing. Michal Mirský služby výpočetní techniky Okružní Pelhřimov. tel

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fakturace UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. 2010 ing. Michal Mirský služby výpočetní techniky Okružní 1727 393 01 Pelhřimov. tel. 777170683 mapos@pel."

Transkript

1 Fakturace UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2010 ing. Michal Mirský služby výpočetní techniky Okružní Pelhřimov tel

2 Základní informace: Program FAKTURACE slouží k vystavování a evidenci vydaných faktur. Umožňuje vystavit libovolný daňový doklad včetně výpočtu DPH, daňový doklad na přijatou platbu, fakturu (bez výpočtu DPH) nebo zálohovou fakturu. V programu je zaveden adresář odběratelů, takže opakované vystavení faktury stejnému odběrateli je podstatně ulehčeno. Dále program obsahuje vlastní ceník (materiálu, výrobků, služeb, prací apod.), ze kterého je možno vkládat položky přímo do jednotlivých fakturačních řádků. Tisk dokladu je přizpůsoben obálkám s okénkem takže není nutné nadepisovat adresy na jednotlivé obálky. Pokud je částka faktury menší než 0, program automaticky vypíše daňový dobropis. Vystavené faktury je možno přenášet přímo do modulu vydaných faktur našich programů pro vedení jednoduchého nebo podvojného účetnictví MAPOS. Program dále umožňuje vystavovat faktury v libovolné měně. Můžete si také zvolit prakticky libovolný počet fakturačních řad nebo fakturačních míst. Plná podpora síťového prostředí Vám umožní plnohodnotnou práci na více počítačích. V této distribuční verzi je možné nastavovat tvary čísla faktur a čísel evidenčních karet v ceníku. Instalace: Program je dodáván na instalačním CD včetně standardního instalačního programu. Pomocí instalačního programu SETUP.EXE snadno nainstaluje samotnou aplikaci FAKTURACE. Instalační program automaticky vytvoří na ploše zástupce (ikonu), pomocí které se pak program spouští. Systémové požadavky: Program Fakturace je určený pro operační systémy Windows XP, Windows Vista, Windows 7. Pokud tomu tak není, nespouštějte instalaci programu! Doporučená konfigurace počítače: Procesor: AMD, DURON, INTEL min.750mhz Operační paměť min. 120MB Volné místo na disku min.100mb Instalovaný datový server MySQL Postup instalace: Máte-li nainstalován odpovídající operační systém, instalační CD vložte do CD mechaniky. Na hlavním panelu klikněte na tlačítko START a vyberte položku SPUSTIT. Zobrazí se okno "SPUSTIT".Klikněte na tlačítko Procházet. V tomto okně vyberte CD. Zobrazí se obsah instalačního disku CD. Spusťte program Setup.exe. Program Setup.exe se spustí průvodce instalací, který Vás provede zbytkem instalace. 2

3 PRVNÍ SPUŠTĚNÍ PROGRAMU: Po prvním zpuštění je program připraven na vložení základních údajů potřebných pro jeho správnou činnost. Bez pečlivého zadání těchto údajů může dojít k nekorektní práci programu. Nejprve program provede kontrolu všech potřebných tabulek a zobrazí prvotní přihlášení do systému. Zde vložte prvotní přihlašovací jméno admin a heslo admin: Jméno a heslo může být vyžadováno při každém spuštění programu, nebo v menu Nastavení Lokální nastavení lze nastavit volbu, při které je přihlašovací dialog vynechán. V menu Číselníky Uživatelé lze vytvořit seznam uživatelů s jejich jmény a hesly. Je možné nastavit i různá přístupová práva. Oboje nastavení je podrobně popsáno níže. Před zahájením práce s programem je potřeba otevřít menu: Servis a postupně projít volby: Lokální nastavení: V lokálním nastavení prověřte připojení na databázový server, kam se budou ukládat všechna data. Případně potřeby upravte přihlašování do programu (změna hesla, vypuštění přihlášení přes jméno a heslo), nastavte přihlášení do skladu (bude-li se vybírat ze seznamu nebo se rovnou otevře nastavený sklad). Globální nastavení: V globálním nastavení projděte jednotlivé záložky a prověřte případně nastavte výchozí údaje pro jednotlivé části programu: Údržba dat: Údržba dat prověří všechny používané tabulky, které používá program. Pokud by obsahovaly jiné struktury než jsou předepsány, program by nepracoval správně. Import dat: Pokud jste dříve používaly jinou verzi skladové evidence (např. DOS), je možné pomocí tohoto importu a nastavení importních filtrů provést přenos dat ze staré verze do nové. Filtry lze uživatelsky upravovat a před vlastním převodem prohlédnout přenášená data. Nastavení filtrů lze uložit pro pozdější použití. Číselníky: Po nastavení lokálních a globálních parametrů nastavte další parametry v menu Číselníky. Zde nastavíte masky dokladů, číselné řady dokladů, seznam skladových dokladů, apod. 3

4 1. Nová faktura FAKTURACE Vystavení nového fakturačního dokladu: Č.Fa. - Číslo faktury: zobrazí se další pořadové číslo faktury podle nastavené číselné řady faktur. Jestliže je v parametru číselných řad faktur nastavena volba změna číselné řady je možné po odškrtnutí volby u čísla faktury, změnit nabídnuté číslo faktury. Nejprve je nutné vybrat číselnou řadu dokladů, podle které se určí další pořadové číslo dokladu. Seznam číselných řad faktur najdete v menu Fakturace řady faktur. Výběrem řady se určí další pořadové číslo z řady (faktura daňový doklad, daňový doklad na přijatou platbu, zálohová faktura ). Pokud chcete změnit číslo dokladu (např. pro doplnění číselné řady po stornu) je potřeba odškrtnout zaškrtávátko v pravém horním rohu u čísla dokladu. Pak lze číslo dokladu ručně přepsat. Načti: tlačítko slouží k vytvoření nového dokladu kopií z jiného dokladu. Lze použít doklad ze stejné číselné řady, nebo i zkopírovat doklad z jiné číselné řady (např. ze zálohové faktury vytvořit daňový doklad). Typ faktury: určuje o jaký typ dokladu jde Faktura daňový doklad, Zálohová faktura, Daňový doklad na přijatou platbu, Daňový dobropis, Faktura (nedaňová), Proforma faktura. Pokud je u zvolené číselné řady dokladů nastavený Typ faktury je automaticky přenesen do vstupu. Pokud např. využíváte pouze jednu číselnou řadu, pak lze ručně nastavit Typ faktury. Adresa: adresa se skládá z adresy Dodací a z adresy Fakturační. Adresy lze vložit buď ručně, nebo výběrem z adresáře (seznamu uložených adres), lze také využít možnosti zadat IČ odběratele a pokud v seznamu existuje adresa odběratele s tímto IČ tak se adresa (jak dodací tak fakturační) doplní automaticky. Pokud se adresy liší, je potřeba nastavit každou adresu samostatně. Záložka Úhrady slouží k pozdějšímu doplnění úhrady k dané faktuře. Lze využít k prohlížení nezaplacených faktur. Účet: bankovní spojení dodavatele číslo účtu, směrový kód banky, pobočka vystavitele dokladu. Implicitně se naplní účet nastavený v parametrech účetní jednotky. Zde je možné nastavit dva účty a při fakturaci zvolit jeden z nich. Hlavička, Patička: kód záhlaví a zápatí v tisku dokladu. Lze volit mezi několika uživatelsky nastavitelnými texty, které se budou vypisovat nad seznamem fakturačních položek u hlavičky a pod fakturovanými položkami u patičky. Seznam textů hlavičky a textů patičky jsou v menu Fakturace Číselníky Texty faktur (viz. níže). Text: tlačítko Text umožňuje ruční zadání textu, který se podobně jako text hlavičky vytiskne na doklad pře fakturovanými položkami. Pokud je text na faktuře vyplněn, je text tlačítka červený, což signalizuje zadaný text. Datum vystavení, DÚZP, splatnosti: datum vystavení dokladu, datum uskutečnění zdanitelného plnění (u daňových dokladů) a datum splatnosti. Pokud je v seznamu odběratelů doplněn počet dnů splatnosti, je přenesen do parametrů faktury kde je možné počet dnů splatnosti upravit. 4

5 Forma úhrady: forma úhrady vystavovaného dokladu. Základní formy úhrady jsou generovány programem (převodním příkazem, složenkou, hotově, šekem, dobírkou ). Ostatní formy úhrady jsou uživatelsky nastavitelné v menu Fakturace Číselníky Formy úhrady (viz. níže). Formu úhrady lze podobně jako počet dnů splatnosti nastavit v adresáři. Doprava: způsob dopravy k odběrateli. Nepovinná položka, pomocí které lze specifikovat způsob dopravy k odběrateli. Opět existuje uživatelsky nastavitelný seznam způsobů dopravy v menu Fakturace Číselníky Dopravy (viz. níže). Objednávka: doplnění označení (čísla) odběratelské objednávky pro snadnější identifikaci faktury u odběratele. Druh faktury: uživatelský číselník pomocí kterého lze rozdělovat doklady do různých skupin a podle nich pak např. provádět soupisy faktur. Seznam je možné vytvářet, doplňovat nebo opravovat v menu Fakturace Číselníky Druhy faktur (viz. níže). Středisko: doplnění čísla střediska k faktuře. Nepovinná položka, která může sloužit k dalšímu členění faktur např. Pro potřeby účetnictví. Seznam středisek naleznete v menu Číselníky Střediska. Kód účtování: důležitá položka tam, kde se faktury přenášejí do účetního systému. Pomocí tohoto kódu se při přenosu provede zaúčtování faktur. Pokud nejsou faktury přenášeny, není potřeba kód účtování vyplňovat. Faktura: bez daně, s daní: výběr v jakých cenách budou fakturované údaje. Pokud je zvoleno Bez daně zadávané ceny nebo hodnoty jsou v částkách bez DPH a daň z přidané hodnoty se vypočte směrem nahoru, což znamená, že se spočte daň z přidané hodnoty, zaokrouhlí podle nastavení programu a sečte se základem daně a získá se tak cena (hodnota) s daní. Pokud je vybráno S daní jsou ceny, částky, hodnoty vypočteny směrem dolů, tzn. Že pomocí koeficientu podle sazby daně se vypočte daň z přidané hodnoty, zaokrouhlí a odečte od fakturované ceny a získá se tak hodnota bez daně. KSY: konstantní symbol vypsaný na fakturu. Dod.list: číslo nebo označení dodacího listu, patřícího k faktuře. Jazyk: výběr jazyka ze seznamu jazyků, v jakém se vytiskne formulář s dokladem. Seznam jazyků je v menu Číselníky systémové Jazyky. Typ EU: údaj o typu odběratele má vliv na doklad typu faktura daňový doklad. Na výběr jsou tyto možnosti: Tuzemsko (vystavení dokladu v rámci tuzemsky, kdy je vystavovatel plátce DPH povinen na doklad vyčíslit daň z přidané hodnoty) Člen EU (doklad vystavovaný v rámci zení EU) Ostatní (vystavení dokladu mimo členské státy evropské unie) Měna: měna dokladu označení fakturační měny ve které bude doklad vystaven. Kurz: Kurz pro účetní přepočet dokladu z cizí měny na účetní měnu (Kč). Lze zadat buď ručně nebo výběrem z kurzového lístku. Kurzový lístek je v menu Číselníky Systémové Kurzový lístek. Vyplněním těchto údajů je zadána hlavička dokladu. Následuje vyplnění jednotlivých řádků faktury. Druh: určuje druh fakturačního řádku: F implicitní fakturační řádek zadání čísla karty z interního ceníku (možné vynechat), text fakturačního řádku, množství, měrná jednotka, cena, (vypočtená hodnota). Sazba DPH T textový řádek, fakturovaný text, který je součástí řádků faktury, u tohoto typu řádku se na dokladu nevypisují údaje o množství, ceně a hodnotě. Z řádek se zálohou D řádek s odpočtem přijaté platby, tento řádek se zadává s minusovou hodnotou a pouze na tomto řádku se DPH vypočte směrem dolů, tzn. částka odpočtu za přijatou platbu se vždy zadává včetně DPH. P podtržení při tisku se na tomto řádku vytiskne vodorovná čára. M mezisoučet fakturovaných hodnot. Karta: označení karty z fakturačního ceníku. Lze zadat buď ručně, nebo výběrem pomocí klávesy <F9>, nebo tlačítkem s otazníkem. Karta nemusí být vyplněna. Pokud nepoužíváte fakturační ceník, můžete tuto položku přeskočit. 5

6 Text: text fakturačního řádku resp. popis fakturované položky. Množství: množství fakturované položky (musí být minimálně 1, aby se vynásobila s cenou a vznikla tak hodnota řádku. Mj: pokud je zadáno množství, lze mu přiřadit měrnou jednotku. Položka není povinná, lze jí ponechat prázdnou. Cena: fakturovaná cena buď za měrnou jednotku, nebo celková hodnota, pokud je v množství 1. Hodnota: automaticky vypočtená částka jako množství krát cena. Sazba: číselná hodnota sazby daně z přidané hodnoty (základní např. 19%, snížená např.9% a osvobozená 0%) Velikost sazby závisí na aktuálních hodnotách daných zákonem a o dani z přidané hodnoty. Po zadání poslední položky v řádku faktury se automaticky přejde na nový řádek, kde lze pokračovat další fakturovanou položkou. Počet řádků faktury není nijak omezen. Do již vytvořených řádků faktury lze vkládat další prázdné řádku a upravit tak seznam fakturovaných řádků. Vložení nového řádku se provádí tlačítkem Vložit přičemž se nový řádek vloží nad řádek, na kterém je právě kurzor (je vysvícen modře). Tlačítko Přidat vloží nový řádek za poslední řádek faktury. Tlačítkem Smazat lze smazat jakýkoliv řádek faktury. Smazání řádku je vždy potřeba ještě před smazáním potvrdit. V hlavičce faktury v položce Celkem bez daně: je průběžně zobrazována celková fakturovaná hodnota bez daně. Vytvořená faktura se uloží stisknutím tlačítka Uložit a následuje dotaz na tisk faktury a po vytištění faktury se zobrazí nový formulář pro zadání dalšího dokladu. Vždy se zapamatuje naposledy použitá číselná řada dokladů a v rámci této řady se vytvoří další pořadové číslo. Pokud nechcete pokračovat dalším dokladem, případně chcete ukončit rozpracovaný doklad bez uložení použijte tlačítko Zpět. 2. Prohlížení/Oprava Menu slouží k zobrazení všech dosud vystavených dokladů. Ovládání je stejné jako u všech ostatních číselníků (viz. níže). V seznamu jsou zobrazeny všechny číselné řady, pomocí filtru z nich lze jednoduchým způsobem vybrat pouze jednu a v rámci ní dohledat požadovaný doklad. Doklad lze opravit tak, že nejprve nastavíme kurzor na opravovaný doklad a buď stisknutím klávesy F3 nebo tlačítka Upravit se otevře dříve vystavený doklad a lze v něm provést jakoukoliv změnu. 3. Tisky V této části programu lze vytisknout buď libovolný doklad z jakékoliv řady nebo soupis dokladů podle zadaných parametrů Vybraná faktura Ke zpětnému vytištění dokladu lze využít tuto část programu. Kromě toho lze doklad tisknout přímo z prohlížení pomocí tlačítka tisk (s ikonou tiskárny). Pře tiskem je třeba nejprve zadat číselnou řadu dokladů a pak vlastní číslo dokladu. Číselná řada se vybere pomocí roletky, ve které se zobrazí všechny dostupné 6

7 číselné řada dokladů. Číslo dokladu lze kromě ručního zadání také vybrat ze seznamu dokladů pomocí tlačítka výběru: 3.2. Soupis faktur Soupis dokladů (faktur) slouží k získání tiskové sestavy se seznamem dokladů. Výběr dokladů do seznamu se prování zadáním parametrů výběru do dialogového okna: Datum: pokud je zaškrtnutá volba Datum pro výběr se použije rozsah datumů od: do: a to buď podle volby: Vystav. - datum vystavení dokladu UZP - datum uskutečnění zdanitelného plnění vystaveného dokladu Úhrady - datum úhrady dokladu Typ sestavy: určuje vzhled výstupní sestavy se soupisem dokladů Přehled faktur - sestava obsahuje: číslo dokladu, název odběratele, částka dokladu včetně DPH, celkový základ daně, celková hodnota daně z přidané hodnoty, měna, datum vystavení, datum splatnosti, způsob úhrady a referent. Daňový přehled sestava pro potřeby výkazu DPH, s rozepsanými základy a daněmi podle jednotlivých sazeb. Přehled úhrad - sestava s rekapitulací úhrad dokladů Odběratel: pokud je potřeba provést tisk seznamu dokladů pouze pro konkrétního odběratele, lze zadat jeho pořadové číslo ze seznamu odběratelů. Pokud není položka vyplněna tiskne se soupis dokladů pro všechny odběratele. Třídění: nastavení třídění výstupní sestavy podle čísla dokladu, datumu vystavení dokladu, datumu uskutečnění zdanitelného plnění, měny, odběratele, způsobu úhrady, hodnoty dokladu. Řada faktur: pokud je potřeba vytisknout soupis dokladů pouze pro konkrétní číselnou řadu dokladů lze výběrem určit konkrétní řadu. Zobraz: určuje v jaké měně se provede tisk soupisu 7

8 Hodnoty v účetní měně hodnoty všech doklad se vytisknou v účetní měně (Kč). Pokud je doklad vystaven v cizí měně, je hodnota dokladu přepočtena podle zadaného kurzu na účetní měnu. Hodnoty v měně faktury do soupisu dokladů se hodnoty vytisknou v té měně, ve které byly vystaveny. Detail faktury: - za každý doklad v soupisu se vytisknou i řádky dokladu. Vybrat faktury: - podle nastavení se do seznamu vytisknou doklady: Všechny vydané: v soupisu budou všechny vystavené doklady podle výše nastavených parametrů Nezaplacené: v soupisu se vytisknou pouze nezaplacené doklady Jen po splatnosti: soupis bude obsahovat pouze nezaplacené faktury po uplynutí data splatnosti. 4. Fakturační ceník K usnadnění a urychlení vystavování dokladů lze s výhodou využít fakturační ceník. Mohou v něm být uloženy nejčastěji fakturované nebo často se opakující fakturační položky. Protože lze doklady vystavovat i v cizí měně, je ceník rozdělen na dvě části: 4.1. Tuzemský Tuzemský fakturační ceník se použije tam, kde je potřeba uchovávat jak ceny bez daně, tak i s daní:. Karta: jednoznačné určení ceníkové položky. Karta může obsahovat jak číslo, tak i alfanumerické znaky. Pokud je použito číslo, je při každé nové ceníkové položce automaticky vygenerováno další pořadové číslo. Název: Název ceníkové položky, který se přenese do řádku dokladu. Mj: měrná jednotka Dodav.kód: pokud je potřeba do řádků dokladu přenášet i kód dodavatele je možné ho zde zadat. Sazba daně: sazba daně z přidané hodnoty lze zvolit buď Základní, Snížená nebo Osvobozeno Cena bez DPH: fakturační cena bez DPH Cena s DPH: fakturační cena s DPH Cena cizí: pokud se nevyužívá zahraniční ceník, je možné zadat i cenu v cizí měně. Konkrétní měna se zadá během vytváření dokladu Zahraniční Zahraniční fakturační ceník se použije tam, kde jsou vystavovány doklady v cizí měně: 8

9 Karta: jednoznačné určení ceníkové položky. Karta může obsahovat jak číslo, tak i alfanumerické znaky. Pokud je použito číslo, je při každé nové ceníkové položce automaticky vygenerováno další pořadové číslo. Název: Název ceníkové položky, který se přenese do řádku dokladu. Mj: měrná jednotka Dodav.kód: pokud je potřeba do řádků dokladu přenášet i kód dodavatele je možné ho zde zadat. Sazba daně: sazba daně z přidané hodnoty lze zvolit buď Základní, Snížená nebo Osvobozeno Cena cizí: cena v cizí měně. Konkrétní měna se zadá během vytváření dokladu Import ceníku Pokud uživatel využíval dřívější verzi fakturace (DOS) je možné neimportovat staré ceníky přímo ze staré verze a vyhnout se tak opětovnému zadávání položek ceníku. Složka pro import: pomocí průvodce adresáři v levé části okna se zvolí cesta, ve které se nacházejí staré ceníky. 9

10 Soubor pro import: lze vybrat ze dvou druhů ceníku: Fakturační ceník tuzemsko nebo Fakturační ceník zahraničí Formát: Nastavení formátu položky Karta 5. Změna čísla faktury Pokud je potřeba po vytvoření dokladu a jeho uložení provést přečíslování dokladu je možné po zadání starého čísla zadat nové číslo dokladu. 6. Číselníky Číselníky mají pro práci důležitý význam. Obsahují celou řadu informací a nastavení, které určují chování programu. Uživatel tak má možnost nastavit si chování programu podle svých představ. Nastavují se zde číselné řady dokladů (fakturačních dokladů, faktur, dobropisů, pokladních dokladů apod.), verze skladových karet (při více skladech je možnost nastavit společný seznam skladových karet, nebo zvolit možnost kdy každý sklad má samostatný seznam skladových karet), formáty čísel (délka čísla v adresy v adresáři, čísla objednávek, čísla rezervací). Kromě toho jsou zde seznamy adres dodavatelů a odběratelů, středisek, zakázek a dalších pomocných seznamů ulehčujících práci s programem. Jedním z nejdůležitějších číselníků je seznam pohybů. V něm jsou definovány způsoby příjmů na sklad a výdejů (prodejů) ze skladu a definuje se způsob chování pohyby (vkládané údaje). Obecný popis číselníku: Většina používaných seznamů je uložena v číselnících. Číselníky mají jednotné ovládání: Posun mezi jednotlivými řádky v číselníku se provádí pomocí tlačítek a to jak v řádkovém nebo podrobném zobrazení. V řádkovém zobrazení se lze navíc pohybovat pomocí kurzorových šipek nahoru nebo dolů, nebo kláves PgDn a PgUp. Ovládání v číselníku: přesun na první položku seznamu, přesun na předchozí položku seznamu, překreslení obrazovky po změně údajů, přesun na následující položku seznamu, přesun na poslední položku seznamu, další funkce závislé na instalaci programu, tisk ze seznamu položek číselníku. zobrazí podrobnosti o vybrané položce v seznamu bez možnosti opravy. (možnost i klávesou F2) možnost opravy aktuálního záznamu, otevře se formulář pro opravu položky. (možnost i klávesou F3) založení nové položky do seznamu. Otevře prázdný formulář pro novou položku v seznamu (možnost i klávesou F4) smaže položku ze seznamu (možnost i klávesou CTRL-DEL). Pro zrušení je vyžádáno ještě potvrzení o zrušení položky ze seznamu. ukončí prohlížení číselníku. 10

11 6.1. Formy úhrady Seznam různých způsobů úhrad vystavených dokladů. Při instalaci jsou vygenerovány základní formy úhrady: Nová forma úhrady dokladu se zadá v okně: Způsob úhrady: libovolné číslo nebo zkratka, která reprezentuje příslušnou formu úhrady (např. 1 pro převodní příkaz, 2 pro složenku, 3 pro hotovost... Hotovostní úhrada: volba, která nastaví zadávanou formu úhrady jako hotovostní Jazyky: seznam použitých jazyků které lze využít CZ, EN, DE: jazyky pro zadávání popisů úhrad. Převezme se ze seznamu jazyků a pro každý jazyk lze zadat popis úhrady Texty faktur Ke každému vystavovanému dokladu lze připojit text hlavičky (vypisovaný nad řádky dokladu) nebo text patičky (vypisovaný na konci dokladu). Protože mohou být doklady vystavovány v různých jazycích, tak i texty dokladů lze zadat v různých jazycích. 11

12 Číslo textu: automaticky generované jednoznačné číslo textu dokladů, které se přiřadí v dokladu k hlavičce nebo patičce. Pokud je potřeba upravit číslo změnit, je potřeba zrušit zaškrtnutí u čísla. Popis: stručný popis pro stadnější vyhledávání a výběr textů přiřazovaných k dokladu Jazyky: seznam použitých jazyků které lze využít CZ, EN, DE: jazyky pro zadávání textů faktur. Převezme se ze seznamu jazyků a pro každý jazyk lze zadat text dokladu Dopravy Podobně jako texty úhrady lze vytvořit i seznam způsobů dopravy, které se mohou využít při tvorbě dokladu. Položka Doprava není při vytváření dokladu povinná, takže se nemusí být vyplněn ani seznam doprav. Vyplněním se však usnadní tvorba dokladů: Způsob dopravy: zkratka charakterizující zadávaný způsob dopravy, v seznamu musí být jednoznačný (např. PPL, DHL, pošta, vlastní...) Jazyky: seznam použitých jazyků které lze využít CZ, EN, DE: jazyky pro zadávání textů faktur. Převezme se ze seznamu jazyků a pro každý jazyk lze zadat text dokladu Druhy faktur Seznam druhů faktur (dokladů) lze využít k užvatelskému třídění dokladů Každý doklad může mít přiřazený svůj druh, podle kterého pak lze tvořit seznam dokladů určitého druhu. Druhy mohou být 12

13 zcela libovolné a jsou plně na potřebách uživatele. Při tvorbě dokladu položka Druh není povinná, takže ani tento seznam nemusí být vyplněn. Pokud bude zadán, má položka tyto údaje: Druh: zkratka druhu faktury, musí být v seznamu druhů jednoznačný Název: název popisující druh dokladu Pokud uživatel využíval dřívější verzi fakturace (DOS) je možné neimportovat staré ceníky přímo ze staré verze a vyhnout se tak opětovnému zadávání položek ceníku Import adresáře Pokud je potřeba pro usnadnění importovat seznam odběratelů z předchozí verze programu, lze pomocí importu adresáře přenést adresř do nové verze. Složka pro import: pomocí průvodce adresáři v levé části okna se zvolí cesta, ve které se nachází adresář staré verze. Soubor pro import: lze vybrat pouze Adresář Formát: Nastavení formátu položky Poř.číslo 13

14 6.6. Import faktur Pokud je potřeba pro usnadnění importovat seznam faktur vystavených v předchozí verzi fakturace, lze pomocí importu faktur přenést faktury do nové verze. 7. Řady faktur Doklady vytvářet v libovolném počtu číselných řad, přičemž každá řada má své vlastní číslování dokladů. Program má připravené následující číselné řady: SP_VFAKT: standardní fakturační řada daňových dokladů ZAL_FA: s fakturační řada zálohových faktur DDPP: řada daňových dokladů na přijatou platbu (pokud se používá jako samostatná číselná řada Nová číselná řada se vytvoří v následujícím editačním okně: Číselná řada: zkratka pro určení číselné řady, musí být v seznamu jednoznačná Maska číselné řady: určuje tvar pořadového čísla dokladu (např. Pokud má číslo dokladu obsahovat text, který se nemění (nejčastěji rok, který může být umístěn buď na začátku nebo na konci čísla dokladu). Začátek pevného textu musí být uvozen znakem ~ ta část čísla, která se má měnit (zbětšovat) je tvořena znaky masky # {např. pokud je maska ve tvaru ####~/2009 bude 49slov8n9 vzpadat takto: 0001/2009, 0002/2009, 0003/2009..) Poslední číslo: poslední číslo uloženého dokladu. Pokud se zadá nová číselná řada je potřeba jako první číslo 0000, aby se jako první vytvořilo číslo Změna číselné řady: umožňuje provádět změnu číselné řady při tvorbě dokladu Název: popis číselné řady Typ faktury: výběr ze seznamu typu dokladů: Faktura daňový doklad, Zálohová faktura, Daňový doklad na přijatou platbu, Daňový dobropis, Faktura (nedaňová), Proforma faktura. Při zadávání nového dokladu je toto nastavení přeneseno do vstupu. Přístupy: nastavení uživatelů, kteří mohou danou číselnou řadu používat. 14

15 8. Nastavení fakturace Nastavení parametrů fakturace umožňuje zadat nejčastěji používané hodnoty jako předvolbu pro tvorbu dokladu. Obsahuje i volby, které určují chování programu. Středisko: kód střediska, které se přenese do nového dokladu Kód účtování: kód účtování dokladu, který se použije pro zaúčtování dokladu při přenosu do účetního sytému Dnů splatnosti: nejčastěji používaný počet dnů splatnosti dokladu, pokud je v adrese odběratele uveden počet dnů splatnosti, má při tvorbě dokladu přednost. Druh faktury: nejčastěji používaný druh dokladu. KSY: konstantní symbol dokladu Forma úhrady: nejčastější způsob úhrady dokladu. Období: období používané pro přenos do účetních systémů. Všechny takto nastavené parametry lze při tvorbě dokladu změnit na aktuálně potřebné hodnoty. 15

16 ČÍSELNÍKY 1. Adresář Adresář je jedním z nejdůležitějších seznamů (číselníků) používaných ve fakturaci. Obsahuje seznam odběratelů. Ke každé adrese lze přiřadit řadu údajů důležitých např. pro fakturaci, kontaktní údaje, poznámky, členění do různých skupin podle regionů nebo referentů (prodejců). Z adresáře lze vytvořit například telefonní seznam s telefonem, faxem nebo em pro více osob k adrese. Adresy lze pro účely fakturace i vzájemně provázat, kdy jedna adresa slouží jako příjemce a druhá adresa jako fakturační (odběratelská) adresa. V řádku prohlížení adresáře jsou postupně zobrazeny následující údaje: pořadové číslo adresy v seznamu adres, vyhledávací jméno, ulice, město, typ adresy, odběratele, kontaktní osoba, telefon, IČ, DIČ,.. Protože je údajů o kontaktu celá řada, jsou uloženy v několika záložkách. Po otevření záložky se zobrazí údaje, které jsou v ní uloženy. Jako první se otevírá vždy záložka s firemními údaji, kde jsou nejdůležitější informace. V dalších záložkách jsou údaje méně důležité, které významným způsobem rozšiřují vlastnosti kontaktu (bankovní spojení, kontaktní osoby) Do adresáře se nová položka zařadí s těmito údaji: Firemní údaje: Č.adr.: pořadové číslo adresy v seznamu adres. Je přiřazováno automaticky a při změně nastavení volby nad číslem adresy je možné zapsat číslo adresy ručně (např. pro doplnění chybějícího 16

17 čísla po zrušené adrese). Velikost (formát čísla) je nastaven v číselníku automatického číslování tabulek (viz. menu Číselníky Systémové Automatické číslování tabulek). Obchodní jméno: obchodní jméno právnické nebo fyzické osoby podle obchodního rejstříku nebo podle živnostenského listu. Pokud je obchodní jméno příliš dlouhé, nebo je potřeba pro lepší formátování adresy při tisku, je možné psát obchodní jméno do více řádků. Přechod na nový řádek se provede současným stisknutím kláves SHIFT a ENTER. Vyhledávací název: vyhledávací název je určen pro hledání v adresáři. Standardně se do vyhledávacího názvu zkopíruje celé obchodní jméno. Aby bylo možné snadněji vyhledávat, je možné tento vyhledávací název upravit tak, aby byl název adresy jednoznačný a lépe charakterizoval uloženou adresu. Podle tohoto vyhledávacího názvu se pak třídí adresář. IČ: identifikační číslo organizace (právnické nebo fyzické osoby) DIČ: daňové identifikační číslo organizace (právnické nebo fyzické osoby) Adresa: pro adresu dodavatele nebo odběratele jsou určena pole v tomto pořadí: ulice, PSČ, město, země(země se nezadává ručně, ale výběrem ze seznamu viz. Číselníky Systémové Státy). Osoba: kontaktní osoba, jméno osoby která zastupuje firmu. V této položce je uložen základní kontakt, podrobnější seznam kontaktů je v záložce Ostatní Kontakty na osoby. K adrese lze přiřadit více kontaktů (osob). K osobě je možné přiřadit jméno, funkce, mobil, , telefon. Telefon: telefonní spojení na firmu. Mobil: kontaktní spojení na mobil. Fax: faxové spojení (číslo faxu). ová adresa firmy. Web: www stránky firmy. Forma: právní forma organizace. Vyberte jednu ze dvou forem: Právnická osoba nebo Fyzická osoba. Forma úhrady: forma úhrady pro fakturaci. V adresáři lze přednastavit nejčastěji používanou formu úhrady vystavovaných faktur. Z nabídky lze vybrat předdefinované formy úhrad (viz. Číselníky Fakturace Způsoby úhrady). Nastavená forma úhrady se použije vždy, když se vystavuje faktura danému odběrateli. Na konkrétní faktuře pak lze ještě tuto formu úhrady změnit. Pokud se v adresáři žádná forma úhrady nezadá, použije se standardní forma nastavená ve volbách programu. Splatnost: počet dní splatnosti faktur. Odběrateli lze přiřadit jeho vlastní (sjednaný) termín úhrady resp. počet dní splatnosti. Datum splatnosti faktury se tak určí z data vystavení faktury a tohoto počtu dnů splatnosti. Na faktuře lze tento počet dnů splatnosti ještě změnit. Pokud není počet dnů splatnosti u adresy uveden, pro výpočet data splatnosti se použije standardní splatnost nastavená v programu. Měna: fakturační měna pro odběratele. Pokud chcete vystavovat faktury v cizí měně, je možné přímo k odběrateli zadat fakturační měnu, ve které se faktura vystaví. Vybrat lze z měn, které jsou definované v menu Číselníky Systémové Měny. Standardně se nastaví korunová měna. Jazyk: volba fakturačního jazyka. K adrese lze nastavit jazyk, ve kterém se budou tisknout vystavované doklady. Vybrat lze pouze jazyky, které bylo založeny v číselníku Systémové Jazyky. Pokud požadovaný jazyk v seznamu chybí, lze ho přímo ze vstupu založit. Fakt.odběratel: číslo adresy z adresáře. V tomto poli lze nastavit takový režim fakturace, kdy se doklad (dodací list, faktura) vystaví na adresu z položky Č.adr., ale jako odběratel se na faktuře uvede adresa s číslem uloženým v položce příjemce faktury. Tímto způsobem lze vystavovat doklady (faktury) na různé odběratele, kteří mají jednu společnou odběratelskou (fakturační) adresu. V tom případě je odběratel pouze příjemcem faktury. Je-li příjemce faktury vyplněn, zobrazí se jeho adresa. Způsob dopravy: nejčastěji používaný způsob dopravy pro odběratele. Bude se přenášet do parametrů faktury a pro konkrétní fakturu ho bude možné měnit. Jako způsob dopravy se nabízejí pouze hodnoty nastavené v číselníku Fakturace Způsoby dopravy. Pokud požadovaný způsob dopravy není v seznamu uveden, lze ho přímo z adresáře doplnit do seznamu. Dodav.kód: dodavatelský kód. Tento kód mohou vyžadovat někteří odběratelé, které přiřazují svým dodavatelům identifikační kódy a poté vyžadují, aby byl tento kód uváděn na dokladech pro snadnější identifikaci dodavatele. Pokud odběratel toto vyžaduje, uležte jeho identifikační kód do tohoto pole. Uživatelské rozlišení kontaktu: kromě výše uvedených nastavení a rozlišení kontaktů lze využít i vlastní rozlišování kontaktů, kdy si uživatel sám vytvoří číselník skupin kontaktů zcela podle svých potřeb. Kontaktu se pak přiřadí výběrem ze seznamu. Seznam je vytvořen v menu Číselníky Adresář Rozlišení kontaktů. Jestliže při novém kontaktu nebo opravě staršího položka v rozlišení chybí, lze ji do seznamu doplnit přímo z kontaktu. Poznámka: záložka, ve které je možné zapsat libovolný text s poznámkou k adrese. 17

18 Ostatní: V záložce Ostatní jsou uvedeny doplňující údaje ke kontaktu. Jsou zde Kontaktní osoby a Banovní spojení. V obou seznamech se nová položka přidá pomocí tlačítka kterým založíte novou položku do seznamu. Pokud chcete položku ze seznamu zrušit použijte tlačítko Kontaktní osoby: seznam kontaktních osob přiřazených k dané adrese. Vkládají se v pořadí: jméno osoby, funkce, mobil, , telefon pevná linka. Bankovní spojení: seznam bankovních účtů dodavatele nebo odběratele. Bankovní spojení má v podstatě význam pouze pro dodavatele, kdy se bankovní spojení využije u přijatých faktur pro tvorbu úhrad pomocí převodních příkazů. U odběratelů má význam pouze pro dobropisy jako informace pro úhrady dobropisů. Údaje se vkládají v tomto pořadí: kód banky (s možností výběru ze seznamu) po zadání nebo výběru kódu banky se ze seznamu přenese název banky, doplní se pobočka banky,předčíslí čísla účtu (max.6cifer), číslo účtu, mezinárodní formát čísla účtu IBAN (důležitý pro faktury vystavené mimo ČR), mezinárodní identifikace platby BIC (swift kód) a měna účtu. 2. Střediska Číselník středisek je seznam středisek používaných ve firemní agendě. Přiřazení čísla střediska k dokladu může mít další návaznost na účetnictví. Je to jednoduchý číselník s číslem střediska a názvem střediska. Středisko se vloží nebo opraví: 18

19 Číslo střediska: číslo nebo označení střediska. Maximální počet znaků je 5. Název střediska: textový název střediska 3. Daňové sazby Pro správnou funkci programu je třeba mít správně nastavenou daňovou tabulku, ve které jsou uloženy sazby daně z přidané hodnoty (základní a snížená). Při legislativní změně některé ze sazeb daně z přidané hodnoty vložíte novou sazbu: Platné od: vložte datum, od kterého dochází ke změně sazby daně z přidané hodnoty. I když dojde ke změně jen jedné ze sazeb, vytvořte nový záznam s platností od datumu a novou sazbou. Sazba, která se nezměnila se zadá znovu ve stejné hodnotě. Datum vložíte buď ručně nebo nápovědou s výběrem ze zobrazeného kalendáře. Základní : procentní hodnota základní sazby daně z přidané hodnoty. Snížená : procentní hodnota snížené sazby daně z přidané hodnoty. 4. Měrné jednotky Seznam měrných jednotek je určen především pro jazykovou lokalizaci programu. Aby bylo možné vytvořit vícejazyčný popis skladových karet, je každé měrné jednotce přiřazeno označení (kód) a v dalším popisu se vytvoří název měrné jednotky v příslušném jazyce. Platí to i tehdy, když se vícejazyčná verze nevyužívá. V tom případě budou většinou obě hodnoty shodné. Tím se však také zajistí jednotný způsob vkládání měrných jednotek. Vytvoření nové měrné jednotky se provádí v tomto formuláři: 19

20 Měrná jednotka: označení (zkratka) měrné jednotky. Vložené označení bude reprezentovat měrnou jednotku pro všechny jazyky. Max. počet znaků pro označení měrné jednotky je šest znaků. Jazyky..: výběr ze seznamu jazyků. Pokud v seznamu jazyků chybí jazyk pro který chcete přiřadit měrnou jednotku, použijte tento výběr pro zobrazení a případné doplnění seznamu jazyků. Po zadání nového jazyku se nový jazyk objeví v novém řádku pro zadání popisu měrné jednotky. Seznam použitých jazyků: jsou zde zobrazeny všechny dosud zadané jazyky a za nimi je pole pro vložení popisu měrné jednotky v příslušném jazyce. Příklad použití: Měrná jednotka: KS, popis CZ: ks, popis EN: pcs, popis DE: st. V ceníku u karty pak bude jako měrná jednotka uloženo KS a na dokladech a jiných sestavách se podle zvoleného jazyka vypisovat ks, pcs, st. 5. Jazyky Seznam použitých jazyků vytváří jazykovou lokalizaci programu. Podle zvoleného jazyka pak lze celý program včetně popisu menu, textů ve formulářích přepnou do zvoleného jazyka. Také lze jazyk programu měnit podle přihlášeného uživatele u kterého se při zadávání parametrů přihlášení zadá i jazyk, ve které bude program fungovat. Jiným využitím seznamu jazyků je možnost vytvořit vícejazyčný popis skladových karet, v adresáři pak lze odběrateli nastavit jazyk, ve kterém se mu mají tisknout doklady. Program pak automaticky vytiskne doklad (např. vydanou fakturu) v cizím jazyce včetně názvů skladových položek a měrných jednotek. Samozřejmě pokud nechcete využívat vícejazyčnou verzi, stačí mít nastavený jeden jazyk (CZ) Nový jazyk se založí do seznamu v jednoduchém formuláři: Jazyk: zkratka jazyka, zkrácený název používaného jazyka. Přes tuto zkratku se pak bude program odkazovat na příslušný jazyk. Zkratka se skládá z maximálně dvou znaků (např. CZ, EN, DE,...) Název: popis názvu jazyka pro snadnější orientaci. 20

21 6. Měny Seznam používaných měn je seznam, ve kterém jsou uvedeny všechny měny, se kterými má program pracovat. Není to kurzový lístek, ale pouze měny v programu použité a každá měna má nastaveny vlastní parametry pro zaokrouhlování. Tento princip umožňuje nastavit individuální způsob zaokrouhlování výstupních dokladů pro jednotlivé měny. Jestliže například faktury v korunách chceme zaokrouhlovat na celé koruny, ale např. fakturu v EUR chceme nechat bez zaokrouhlení, stačí nastavit zaokrouhlení u jednotlivých měn. Zaokrouhlování je ještě možné použít jiné pro hotovostní platby (kde nejmenší hodnota je padesát haléřů zaokrouhlování na padesátníky) a jiné pro bezhotovostní platby, kde nejsou žádná omezení. Pokud se rozhodnete využívat pouze jednu měnu (např. českou) musíte do seznamu založit měnu CZ a nastavit jí příslušné parametry pro zaokrouhlování. Při zakládání jednotlivých měn postupujeme takto: Měna: označení měny, je vhodné používat oficiální označení měn používané bankami. (CZK, EUR, USD,..) Název: název měny pro snadnější určování vybrané měny (popis). Hotovostní zaokr.: zaokrouhlení dokladu při volbě hotovostní úhrady (při použití cizí měny může být i zaokrouhlování na haléře (např. centy u EUR), proto i v hotovostní úhradě je možnost ponechat na haléře. Bezhotovostní zaokr.: zaokrouhlení dokladu při volbě bezhotovostní úhrady (např. převodní příkaz pro banku). V obou případech je možné zvolit jednu ze čtyřech možností: na haléře, na desetníky,na padesátníky, na celé. V prohlížení je pak zobrazeno: 0,01 na haléře, 0,1 na desetníky, 0,5 na padesátníky a 1 na celé! Zaokrouhlení a vstup v pohybech: nastaví se počet desetinných míst pro evidenci měny. Např. u českých korun má smysl 2 max. 3 desetinná místa. U cizích měn pak může být požadavek na ještě větší počet desetinných míst. Zároveň se tím nastaví i zaokrouhlení vypočítávaných údajů. 7. Státy Seznam států je využíván v adresáři při zadávání adres dodavatelů a odběratelů. V číselníku se vytvoří seznam zkratek a názvů jednotlivých států. Seznam slouží pro jednoznačné přiřazení státu k adrese pro pozdější využití např. pro tisk přehledů pro jednotlivé státy. 21

22 Stát: tříznakové označení (zkratka) pro stát. Název: textový název státu (vypisovaný v adrese) 22

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka PC výkaznictví JASU (program pro zpracování účetního výkaznictví) březen 2012 Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 P.O.Box 36 111 21 Praha 1 telefon: 224 091 619 fax:

Více

Podvojné účetnictví DeCe ÚČTO, verze W5.40 DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, březen 2005 O B S A H

Podvojné účetnictví DeCe ÚČTO, verze W5.40 DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, březen 2005 O B S A H O B S A H I. OBECNÁ ČÁST...5 Úvodní informace...5 Základní princip...5 Použití v síti...6 Technické požadavky...6 Tisk na tiskárnu v textovém režimu...6 Ochrana systému...7 Speciální verze...7 Rady na

Více

UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013

UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013 UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013 Obsah 1 Základní popis... - 2-1.1 Popis aplikace... - 2-1.2 Zdroje obrazových dat... - 2-1.3 Uložení dat... - 2-1.4 Funkcionalita... - 2-1.4.1 Základní soubor

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Marek Klimša Úprava: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 11. května 2012 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to ADVOKÁTNÍ SPIS 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3

Více

WiFiS Uživatelská příručka Obsah

WiFiS Uživatelská příručka Obsah WiFiS Uživatelská příručka Obsah Nastavení aplikace Popis jednotlivých číselníků Agenda ISP internet service provider Obecné Nastavení Nastavení jednotlivých číselníků Skupiny číselníku Agenda, ISP a Obecné

Více

ADMINISTRAČNÍ PŘIRUČKA verze 1.1.19. Strana 2 (celkem 20) Strana 3 (celkem 20) 1. Obsah 1. Obsah...3 2. Úvod...5 2.1. Požadavky na hardware...5 2.2. Požadavky na software...5 2.3. Instalace...5 2.4. Výchozí

Více

Příručka k programu Wkasa Restaurační verze

Příručka k programu Wkasa Restaurační verze Příručka k programu Wkasa Restaurační verze Obsah : I. Instalace...3 1. Instalace...3 II. Objednávka ostré verze, licence...7 III. Příručka obsluhy...9 1. Spouštění programu, přihlášení...9 2. Základní

Více

Novinky programu POSKA. !!! Před nasazením verze nejprve ukončete všechny rozpracované objednávky!!!

Novinky programu POSKA. !!! Před nasazením verze nejprve ukončete všechny rozpracované objednávky!!! Novinky programu POSKA!!! Před nasazením verze nejprve ukončete všechny rozpracované objednávky!!! Novinky verze POS 1.00.44 k 2.2.2014 Pro prodejnu 530 ve Velkém Meziříčí je možné zakládat pohyby, které

Více

Novinky v programu MSklad 1.36

Novinky v programu MSklad 1.36 Novinky v programu MSklad 1.36 Směrnice pro sledování finanční bilance a tisk grafické FB (K13601/15S) V modulu Finanční bilance je umístěn tisk grafického znázornění finanční bilance, a současně je zde

Více

Příručka k programu Wkasa Obchodní verze

Příručka k programu Wkasa Obchodní verze Příručka k programu Wkasa Obchodní verze Obsah : I. Instalace...3 1. Instalace...3 II. Objednávka ostré verze, licence...7 III. Příručka obsluhy...9 1. Spouštění programu, přihlášení...9 2. Základní prodej...9

Více

Technologie počítačových sítí 5. cvičení

Technologie počítačových sítí 5. cvičení Technologie počítačových sítí 5. cvičení Obsah jedenáctého cvičení Active Directory Active Directory Rekonfigurace síťového rozhraní pro použití v nadřazené doméně - Vyvolání panelu Síťové připojení -

Více

Návod na obsluhu softwaru Repsale pro WM6.x objednávkový a prodejní software pro PDA a mobilní terminály.

Návod na obsluhu softwaru Repsale pro WM6.x objednávkový a prodejní software pro PDA a mobilní terminály. Návod na obsluhu softwaru Repsale pro WM6.x objednávkový a prodejní software pro PDA a mobilní terminály. Úvod popis funkcí softwaru Repsale. Nový doklad tvorba nových dokladů v PDA (Faktura / Návštěva

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1. Změnové řízení... 3 1.1. Odstěhování uživatele... 3 1.2. Nastěhování uživatele... 3 1.2.1. Nastavení parametrů pro nastěhování uživatele... 3 1.3. Založení předpisu... 3 1.4.

Více

Přenos daňové povinnosti (PDP) v Deníku a Skladu Profi

Přenos daňové povinnosti (PDP) v Deníku a Skladu Profi Přenos daňové povinnosti (PDP) v Deníku a Skladu Profi Dne 1. dubna 2011 vstoupila v účinnost novela zákona o DPH, která mimo jiné zavedla režim přenesení daňové povinnosti (PDP). Ten je nutné uplatňovat

Více

Nové funkcé programu TRIFID 2016

Nové funkcé programu TRIFID 2016 Nové funkcé programu TRIFID 2016 Nové funkce související s Kontrolním hlášením Od 1.1.2016 mají plátci DPH povinnost evidovat prodeje nad částku 10 000 Kč včetně DPH, uskutečněné dalším plátcům DPH a nahlásit

Více

Elektronická spisová služba

Elektronická spisová služba Uživatelská příručka Vytvořeno dne: 17.5.2012 Aktualizováno: 28.11.2014 2014, a.s. Obsah 1. O aplikaci... 4 1.1. 2. Obecný postup práce s Elektronickou spisovou službou... 5 2.1. Přihlášení... 5 2.2. Uspořádání

Více

Knihomol. Manuál pro verzi 1.2

Knihomol. Manuál pro verzi 1.2 Knihomol Manuál pro verzi 1.2 Strana - 2 - I. Základy práce s programem Úvod do práce s programem Knihomol: Program knihomol slouží pro vedení evidence spojené s provozem malé knihovny. Je určen především

Více

Integrovaný Ekonomický Systém Účetnictví - IES WIN 2006. Úvod...5

Integrovaný Ekonomický Systém Účetnictví - IES WIN 2006. Úvod...5 Úvod...5 Přehled funkcí modulu účetnictví...6 Účtový rozvrh...11 Výsledovka...12 Rozvaha...12 Saldokonto...12 Druh dokladu...12 Zpracování daňového dokladu...12 Nastavení zpracování DPH (období, sazeb,

Více

Helios RED a Internetový obchod

Helios RED a Internetový obchod (pracovní verze!) Helios RED a Internetový obchod Obsah dokumetace: 1. Úvod 2. Evidované údaje na skladové kartě 3. Přenos skladových karet z Helios RED do e-shopu 4. Přenos objednávek z e-shopu do Helios

Více

Kmenové údaje. Všeobecně

Kmenové údaje. Všeobecně Kmenové údaje Všeobecně V této podnabídce kmenových dat naleznete takové programy, které mají přímý vliv na účetní zpracování klienta v EURO-FIBu. Zde provedená nastavení/ zadání se projeví jak v dalších

Více

Volby a Referenda. 2013 ALIS spol. s r.o.

Volby a Referenda. 2013 ALIS spol. s r.o. 21.10.2013 2 Obsah 1 KEOX - Volby 4 2 Postup zpracování 5 3 Číselníky a parametry 9 3.1 Číselníky-přehled... 9 3.2 Číselníky-popis... 9 3.3 Parametry... 10 4 Metodika a legislativa 12 4.1 Úvod... 12 pojmy

Více

WinShop Std Dotyková pokladna

WinShop Std Dotyková pokladna Obsah Než začneme popis ovládacích prvků... - 2-1. Prodej... - 4-1.1. Pokladna... - 4-1.1.1. Možnosti vyhledávání:... - 4-1.1.2. Sleva... - 5-1.1.3. Prodej zboží typu 3 + 1 zdarma Vázané zboží... - 5-1.1.4.

Více

Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje

Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj jsou partnery pro váš rozvoj. Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje Příručka pro Informační centra Olomouckého

Více

Uživatelská příručka pro program

Uživatelská příručka pro program NEWARE Uživatelský manuál Uživatelská příručka pro program ve spojení se zabezpečovacím systémem strana 1 Uživatelský manuál NEWARE strana 2 NEWARE Uživatelský manuál Vaše zabezpečovací ústředna DIGIPLEX

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Import dat do Pohody Firmadat, s.r.o. 2015

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Import dat do Pohody Firmadat, s.r.o. 2015 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Import dat do Pohody Firmadat, s.r.o. 2015-1 - I. Popis funkcí Modul Import dat do Pohody je určený uživatelům ES Pohoda a podporuje všechny její verze, tedy MDB, SQL i E1. Zpracovává

Více

WinShop Std - Prodej

WinShop Std - Prodej Obsah 1. Prodej... - 3-1.1. Pokladna... - 3-1.1.1. Možnosti vyhledávání:... - 3-1.1.2. Sleva... - 4-1.1.3. Prodej zboží typu 3 + 1 zdarma Vázané zboží... - 4-1.1.4. Platba účtenky... - 4-1.1.5. Další funkce

Více

Ukončení roku v programu SKLAD Odpadů 8

Ukončení roku v programu SKLAD Odpadů 8 Ukončení roku v programu SKLAD Odpadů 8 Program: SKLAD Odpadů 8 Datum: 21.12.2015 Vypracoval: Radim Kopal, Tomáš Vrba Vážení uživatelé programu SKLAD Odpadů, tento dokument Vás seznámí s činnostmi a postupy,

Více

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Softwarová podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Verze 1.3 Zpracováno v rámci projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 ELEKTRONICKÁ

Více

Automatický přenos dat z terminálů BM-Finger

Automatický přenos dat z terminálů BM-Finger Automatický přenos dat z terminálů BM-Finger Tento program při normálním používání docházky nepotřebujete. V docházce se v menu Firma / Terminály BM-Finger nastavuje automatické stahování dat v položce

Více

Můj účet Uživatelský manuál

Můj účet Uživatelský manuál Můj účet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum............................................................................. 4 2 Zprávy systému..................................................................................................

Více

SPZ 2010 13.13. Uživatelská příručka

SPZ 2010 13.13. Uživatelská příručka SPZ 2010 13.13 Uživatelská příručka Listopad, 2010 Obsah Obsah ÚVOD... 2 Nápověda programu... 2 POŽADAVKY... 2 INSTALACE... 3 ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ... 5 PRVNÍ NAČTENÍ DAT... 6 Automatické načtení... 6 Doplnění

Více

Uživatelská příručka ISKP14+ pro Integrované nástroje: Žádost o podporu strategie ITI/IPRÚ

Uživatelská příručka ISKP14+ pro Integrované nástroje: Žádost o podporu strategie ITI/IPRÚ Uživatelská příručka ISKP14+ pro Integrované nástroje: Žádost o podporu strategie ITI/IPRÚ Verze: 1.0 Listopad 2015 1 Obsah 1 Přehled provedených změn... 3 2 Žádost o integrovanou strategii... 4 2.1. Registrace

Více

Metodika Portálu pohledávek ve vztahu k uživateli

Metodika Portálu pohledávek ve vztahu k uživateli Metodika Portálu pohledávek ve vztahu k uživateli Obsah Úvod 1. Základní vlastnosti a pojmy 1.1. Ikony 1.2. Vaše první přihlášení do aplikace 1.3. Přístupové údaje 2. Popis práce v aplikaci portálu pohledávek

Více

Program pro flexibilní tvorbu evidencí. VIKLAN - Evidence. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu

Program pro flexibilní tvorbu evidencí. VIKLAN - Evidence. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu Program pro flexibilní tvorbu evidencí VIKLAN - Evidence Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Vlastimil Kubínek, Ing. Josef Spilka VIKLAN - Evidence Verse 1.11.8.1 Copyright

Více

Program Montážky manuál uživatele

Program Montážky manuál uživatele Program Montážky manuál uživatele -1- v 1.0 Obsah 1. Úvod... 3 2. Technické informace... 3 2.1. Systémové požadavky... 3 2.2. Instalace programu... 3 2.3. Zkušební verze programu... 3 2.4. Přechod na plnou

Více

Uživatelský manuál. A3600 DL ( Data Download)

Uživatelský manuál. A3600 DL ( Data Download) Uživatelský manuál A3600 DL ( Data Download) Aplikace : Jednoduchý program pro přenášení dat z on line monitorovacího systému A3600 Export měřených statických dat do souboru Zobrazení grafů naměřených

Více

Založení nového účetního roku a legislativní změny od 1. 1. 2010 (Zákon 362/2009 Sb.)

Založení nového účetního roku a legislativní změny od 1. 1. 2010 (Zákon 362/2009 Sb.) Založení nového účetního roku a legislativní změny od 1. 1. 2010 (Zákon 362/2009 Sb.) Doporučené kroky pro založení nového účetního roku 2010 v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright Legislativní

Více

2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok - - převod dat do nového roku - - změna sazby DPH -

2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok - - převod dat do nového roku - - změna sazby DPH - 2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok - - převod dat do nového roku - - změna sazby DPH - Autor: Tomáš Halász pro verzi: 3.6.823 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 27.12.2009 Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice

Více

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS 2016 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 30. května 2016 Obsah Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS Obsah 3...5 Fiery

Více

Objednávky OBX. Objednávkový systém určený k instalaci na PC u zákazníka pro tvorbu offline objednávek zboží

Objednávky OBX. Objednávkový systém určený k instalaci na PC u zákazníka pro tvorbu offline objednávek zboží Objednávky OBX Objednávkový systém určený k instalaci na PC u zákazníka pro tvorbu offline objednávek zboží Obsah Úvod Instalace aplikace, spuštění Konfigurace aplikace První načtení ceníku Principy ovládání

Více

popis funkcí a nastavení (verze 2. 8) 2010-2015 MILAN PASTOR DIS., ING. MICHAL KOPECKÝ

popis funkcí a nastavení (verze 2. 8) 2010-2015 MILAN PASTOR DIS., ING. MICHAL KOPECKÝ 2010-2015 popis funkcí a nastavení (verze 2. 8) MILAN PASTOR DIS., ING. MICHAL KOPECKÝ FIRMADAT S.R.O. Havlíčkova 1280,765 02 Otrokovice, tel.: 571 112 089 Obsah 1. Nastavení... 2 1.1. První přihlášení...

Více

Veřejné. Aplikace EP2W. Uživatelská příručka pro externího uživatele

Veřejné. Aplikace EP2W. Uživatelská příručka pro externího uživatele Aplikace EP2W Uživatelská příručka pro externího uživatele Verze: 1.04 Datum: 14.8.2012 Upozornění V dokumentu bylo použito názvů firem a produktů, které mohou být chráněny patentovými a autorskými právy

Více

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Únor 2016 Podporovaná mobilní zařízení Aplikace Novell Filr je podporována v následujících mobilních zařízeních: Telefony a tablety se systémem ios 8 novějším

Více

Program je určen pro děti se specifickými poruchami učení.

Program je určen pro děti se specifickými poruchami učení. Program je určen pro děti se specifickými poruchami učení. Program byl vyvinut ve spolupráci s Okresní pedagogicko - psychologickou poradnou v Klatovech Co oceníte: Program lze velice snadno modifikovat

Více

edávky elektronické odesílání dávek Nový instalátor pro Dentist+

edávky elektronické odesílání dávek Nový instalátor pro Dentist+ červenec 2010 edávky elektronické odesílání dávek Pro letní aktualizaci jsme pro Vás připravili revoluční novinku elektronického odesílání dávek. Zkuste si vytvořit a poslat celé vyúčtování jednoduše stiskem

Více

MS WINDOWS UŽIVATELÉ

MS WINDOWS UŽIVATELÉ uživatelské účty uživatelský profil práce s uživateli Maturitní otázka z POS - č. 16 MS WINDOWS UŽIVATELÉ Úvod Pro práci s počítačem v operačním systému MS Windows musíme mít založený účet, pod kterým

Více

JAZZ RESTAURANT. Příručka uživatele 1 / 39

JAZZ RESTAURANT. Příručka uživatele 1 / 39 JAZZ RESTAURANT Příručka uživatele 1 / 39 JAZZ RESTAURANT Příručka uživatele 2009 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazz Restaurant pro Windows ve verzi 5.12 Příručka popisuje funkčnost programu

Více

PROGRAM AZA Control návod k použití

PROGRAM AZA Control návod k použití PROGRAM AZA Control návod k použití AZA Control je uživatelský program určený ke správě přístupových práv, archivaci systémových událostí a konfiguraci elektromotorických zámků CERBERIUS pracujících v

Více

EKONOMICKÉ A INFORMAČNÍ SUBSYSTÉMY PRO VODÁRENSKÉ SPOLEČNOSTI

EKONOMICKÉ A INFORMAČNÍ SUBSYSTÉMY PRO VODÁRENSKÉ SPOLEČNOSTI obsahuje úlohy, které vyžadují exclusivní přístup k datovým souborům FVS, to znamená, že ve stejný okamžik nemohou datové soubory používat ostatní uživatelé. Po zadání uživatelského hesla je provedena

Více

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress www.webdevel.cz Webdevel s.r.o. IČ 285 97 192 DIČ CZ28597192 W www.webdevel.cz E info@webdevel.cz Ostrava Obránců míru 863/7 703 00 Ostrava Vítkovice M 603

Více

Uživatelská příručka Evidence příchozí a odchozí pošty a elektronický archiv. V prostředí společnosti. Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Uživatelská příručka Evidence příchozí a odchozí pošty a elektronický archiv. V prostředí společnosti. Pražská vodohospodářská společnost a.s. Uživatelská příručka Evidence příchozí a odchozí pošty a elektronický archiv V prostředí společnosti Pražská vodohospodářská společnost a.s. Obsah 1. ÚVOD... 5 2. PROSTŘEDÍ WORKSPACE... 5 2.1 TECHNOLOGIE

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování Metodická příručka pro učitele InspIS SET modul školní testování Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice

Více

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí MLE2 a MLE8 Datalogery událostí Zapisovač počtu pulsů a událostí Návod k obsluze modelů MLE2 MLE8 Doporučujeme vytisknout tento soubor, abyste jej mohli používat, když se budete učit zacházet se zapisovačem.

Více

MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ

MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ 1 OBSAH 1.Popis... 3 2.Ovládání aplikace...3 3.Základní pojmy... 3 3.1.Karta...3 3.2.Čtečka...3 3.3.Skupina...3 3.4.Kalendář...3 3.5.Volný

Více

1. Změna sazby DPH od 1. 1. 2013

1. Změna sazby DPH od 1. 1. 2013 1. Změna sazby DPH od 1. 1. 2013 Od 1.1.2013 bude v platnosti nová základní a snížená sazba DPH. V souvislosti s novou sazbou DPH 21% a 15% zavádíme nové kódy DPH pro základní i sníženou sazbu. POSTUP

Více

Kontrolní hlášení. Pokladna

Kontrolní hlášení. Pokladna Kontrolní hlášení V číselníku kódů DPH je nejprve potřeba nastavit druh sazby DPH, pozice č. 1 platná od 1.1.2011 se potom použije pro vlastní výběr kódů DPH do jednotlivých částí kontrolního hlášení.

Více

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Office 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Seznámení se společnými postupy při práci s dokumenty Office Popis základních a pokročilejších postupů při práci s Wordem, Excelem, PowerPointem a OneNote Možnosti

Více

Návod na instalaci a popis změn

Návod na instalaci a popis změn Návod na instalaci a popis změn (popis změn je uveden v závěru dokumentu) 1. Instalace upgrade 2014.526 Upgrade je možné instalovat až po instalaci a zadání licenčního čísla (nahrání licenční diskety)

Více

Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0

Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0 Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0 postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.1 QCM, s. r. o., březen 2011 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah

Více

Jak začít s ed MARKETEM

Jak začít s ed MARKETEM Jak začít s ed MARKETEM Ostrava, 26. ledna 2016 E LINKX a.s. Novoveská 1262/95, 709 00 Ostrava tel.: +420 597 444 777 e-mail: obchod@elinkx.cz www.elinkx.cz Obsah 1. Úvod... 3 2. Jak nastavit e-shop...

Více

ALFIS 2014 komplexní ekonomický systém verze 2014.5

ALFIS 2014 komplexní ekonomický systém verze 2014.5 ALFIS 2014 komplexní ekonomický systém verze 2014.5 Návod na instalaci Fuksa Ladislav Sedlčanská 1327/65 140 00 Praha 4 Tel. 223 010 785, 603 463 137 E-mail alfis@fksoft.cz Web www.alfis.cz, www.fksoft.cz

Více

Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů. Docházka 3000 Personalistika

Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů. Docházka 3000 Personalistika BM Software, Němčičky 84, 69107 Němčičky u Břeclavi Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů Tel: 519 430 765, Mobil: 608 447 546 e-mail: bmsoft@seznam.cz web: http://www.dochazka.eu

Více

Editor formulářů Money S3

Editor formulářů Money S3 Editor formulářů Money S3 Obsah I Obsah Část I 2 1 Co je Editor formulářů... 2 Co je to formulář... 3 Struktura formuláře... 3 Nastavení tisku... v Money S3 3 Základní ovládání... 4 Svislá lišta ikon...

Více

Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití

Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití ČERNÁ SKŘÍŇKA Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití Návod na použití záznamníku teploty COMET ZT, ZT1ext Přístroj je určen pro měření a záznam teploty vzduchu, příp. teploty z externí sondy s odporovým

Více

Popis změn verze 2010.5

Popis změn verze 2010.5 2010 komplexní ekonomický systém Popis změn verze 2010.5 FUKSA s.r.o. Sedlčanská 1327/65 140 00 Praha 4 Tel. 261 264 125, 603 463 137 E-mail alfis@fksoft.cz Web www.alfis.cz, www.fksoft.cz Veškeré zde

Více

SHOPTRONIC SERVIS-ZAKÁZKA. 1995..2014 OMEGA s.r.o.

SHOPTRONIC SERVIS-ZAKÁZKA. 1995..2014 OMEGA s.r.o. SHOPTRONIC SERVIS-ZAKÁZKA I OBSAH I O programu 2 II Vstup dat 4 III Opravy s prohlížením 8 IV Tisk zakázek 12 V Export,import 17 VI Hromadné rušení dat 19 VII Číselníky 21 1 Ceník prací... 22

Více

DPH v Exact Globe Next 2013

DPH v Exact Globe Next 2013 DPH v Exact Globe Next 2013 Tento dokument obsahuje komplexní informace týkající se nastavení číselníků v software Exact Globe Next, potřebných pro správné fungování DPH a souhrnného hlášení, včetně změn,

Více

Změna sazby DPH od

Změna sazby DPH od Změna sazby DPH od 1. 1. 2013 Od 1.1.2013 bude v platnosti nová základní a snížená sazba DPH. V souvislosti s novou sazbou DPH 21% a 15% zavádíme nové kódy DPH pro základní i sníženou sazbu. 1. POSTUP

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka OM-Link Uživatelská příručka Verze: 2.1 Prosinec 2006 Copyright 2005, 2006 ORBIT MERRET, s r.o. I Nápověda k programu OM-Link Obsah Část I Úvod 3 Část II Základní pojmy a informace 3 1 Připojení... 3 2

Více

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Access 2007

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Access 2007 Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Access 2007 Microsoft pro školství 1 Autoři: Jiří Chytil & Boris Chytil Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office

Více

MAWIS. Uživatelská dokumentace

MAWIS. Uživatelská dokumentace MAWIS Uživatelská dokumentace Verze 27-11-2008 OBSAH OBSAH... 2 1) O MAPOVÉM SERVERU... 3 2) POTŘEBNÁ NASTAVENÍ... 3 Hardwarové požadavky... 3 Softwarové požadavky... 3 Nastavení Internet Exploreru:...

Více

3 Formuláře a sestavy Příklad 2 Access 2010

3 Formuláře a sestavy Příklad 2 Access 2010 TÉMA: Výpočty ve formulářích, rozhraní pro uživatele Formuláře neslouží pouze pro přístup běžného uživatele k datům uloženým v databázi. Ve formulářích se rovněž setkáme s dalšími prvky, jako jsou např.

Více

Novinky v programu Účtárna 2.05

Novinky v programu Účtárna 2.05 Novinky v programu Účtárna 2.05 Podpora pro export do CSÚIS ve výkazech lez provést export dat do účetního systému CSÚIS. Umístění: tlačítko Různé - Export do CSÚIS. Výkazy a rozpočty. kap. 8.2 Tisk a

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

INTERNET SERVIS MANUÁL

INTERNET SERVIS MANUÁL INTERNET SERVIS MANUÁL VÍTÁME VÁS! Právě jste otevřeli manuál Raiffeisen stavební spořitelny a.s. (dále jen RSTS ) pro práci s první aplikací internetového servisu s aktivními operacemi pro stavební spoření

Více

Rychlý průvodce konfigurací LAN SUITE 2002

Rychlý průvodce konfigurací LAN SUITE 2002 LAN SUITE 2002 Obsah OBSAH... 1 NASTAVENÍ PROTOKOLU TCP/IP... 2 NASTAVENÍ TCP/IP NA SERVERU... 2 NASTAVENÍ TCP/IP NA STANICÍCH V SÍTI... 3 INSTALACE LAN SUITE... 3 KONFIGURACE LAN SUITE... 4 PRŮVODCE KONFIGURACÍ...

Více

www.biovendor.cz Stručná uživatelská příručka

www.biovendor.cz Stručná uživatelská příručka www.biovendor.cz OBSAH REGISTRACE 3 PŘIHLÁŠENÍ 5 VYHLEDÁVÁNÍ PRODUKTŮ 5 VYHLEDÁNÍ POMOCÍ KATEGORICKÉHO STROMU 6 VYHLEDÁNÍ POMOCÍ VYHLEDÁVACÍHO POLE 7 USNADNĚNÍ VYHLEDÁVÁNÍ POMOCÍ FILTRU 8 VLASTNOSTÍ PRODUKTŮ

Více

ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23

ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23 ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23 OBSAH 1 Zabezpečení systému... 3 1.1 Přístup do systému... 3 1.2 První přihlášení... 3 1.3 Heslo nefunguje nebo jej uživatel

Více

FINANCE. Uživatelská příručka. DATA Software s.r.o. Opava. verze 5.00

FINANCE. Uživatelská příručka. DATA Software s.r.o. Opava. verze 5.00 FINANCE verze 5.00 Uživatelská příručka DATA Software s.r.o. Opava O B S A H 1. ÚVOD... 4 1.1. ČLENĚNÍ PŘÍRUČKY... 4 1.2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O POUŽITÍ MODULU... 5 1.3. TECHNICKÉ POŽADAVKY... 8 1.4. INSTALACE

Více

Systémový integrátor báze systému

Systémový integrátor báze systému Univerzitní informační systém Panevropská vysoká škola Systémový integrátor báze systému Svazek 10 Verze: 2.99 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 eagenda

Více

Popis změn verze 2008.51

Popis změn verze 2008.51 2008 komplexní ekonomický systém Popis změn verze 2008.51 FKsoft Fuksa Ladislav Ing. Sedlčanská 1327/65 140 00 Praha 4 Tel. 261 264 125, 603 463 137 E-mail alfis@fksoft.cz Web www.alfis.cz, www.fksoft.cz

Více

Měření odporu spouště v1.0. návod k obsluze

Měření odporu spouště v1.0. návod k obsluze Měření odporu spouště v1.0 návod k obsluze OBSAH: 1. ÚVOD A HARDWAROVÉ POŽADAVKY...3 1.1 ÚČEL PROGRAMU...3 1.2 HARDWAROVÉ A SOFTWAROVÉ POŽADAVKY...3 1.3 INSTALACE PROGRAMU...3 1.4 ODINSTALOVÁNÍ PROGRAMU...3

Více

FAKTURACE VYTVOŘENÍ OBJEDNÁVKY PŘIJATÉ

FAKTURACE VYTVOŘENÍ OBJEDNÁVKY PŘIJATÉ FAKTURACE Faktura je daňový doklad, což znamen{, že se jedn{ o z{kladní doklad ve firmě. Faktury jsou nejdůležitější souč{stí účetnictví, slouží i jako podklad k zaplacení prostřednictvím bankovních kont

Více

EKONOMICKÉ A INFORMAČNÍ SUBSYSTÉMY PRO VODÁRENSKÉ SPOLEČNOSTI

EKONOMICKÉ A INFORMAČNÍ SUBSYSTÉMY PRO VODÁRENSKÉ SPOLEČNOSTI Úvod WinFVS je hlavním modulem FVS a umožňuje v celém rozsahu současnou práci z více pracovních stanic (v síťové instalaci) Umožňuje: Údržbu kmenových souborů - odběrných míst - odběratelů - saldokonta

Více

Systémový integrátor báze systému

Systémový integrátor báze systému Akademický informační systém ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. Systémový integrátor báze systému Svazek 10 Verze: 2.99 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 eagenda

Více

a autentizovaná proxy

a autentizovaná proxy Mendelova univerzita v Brně Virtuální privátní síť a autentizovaná proxy Verze: 1.2 Datum: 5. dubna 2011 Autor: Martin Tyllich, Aleš Vincenc, Stratos Zerdaloglu 2 Obsah 1 Připojení pomocí proxy serveru

Více

Vítejte v průvodci instalace a ovládání výukového softwaru edu-learning pro českou verzi Microsoft Office 2007.

Vítejte v průvodci instalace a ovládání výukového softwaru edu-learning pro českou verzi Microsoft Office 2007. Vítejte v průvodci instalace a ovládání výukového softwaru edu-learning pro českou verzi Microsoft Office 2007. A. Požadavky před instalací... 2 Minimální konfigurace... 2 B. Postup instalace... 3 C. Spuštění

Více

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs Funkce Chytrý dotyk verze 1.4 A-61629_cs Používání funkce chytrého dotyku Obsah Přehled... 1 Spuštění funkce chytrého dotyku... 2 Používání funkce chytrého dotyku s výchozími čísly funkcí a předem definovanými

Více

CADKON/TZB verze 2007.1

CADKON/TZB verze 2007.1 Stránka č. 1 z 12 Pospis propojení programů CADKON/TZB a PROTECH (TZ, DIMOSW) CADKON/TZB verze 2007.1 Výpočet tepelných ztrát Rozmístění otopných těles Vkládání těles z databáze PROTECHu Vykreslení půdorysných

Více

Rámcový manuál pro práci s programem TopoL pro Windows

Rámcový manuál pro práci s programem TopoL pro Windows Rámcový manuál pro práci s programem TopoL pro Windows Příkazy v nabídce Předmět Volba rastru rychlá klávesa F4 Příkaz otevře vybraný rastr; tj. zobrazí ho v předmětu zájmu. Po vyvolání příkazu se objeví

Více

KOMPLEXNÍ INFORMAČNÍ SERVIS PRO KLIENTY REGIONÁLNÍ RADY MORAVSKOSLEZSKO. Příručka projektového manažera. Manuál k aplikaci Přehled účetních dokladů

KOMPLEXNÍ INFORMAČNÍ SERVIS PRO KLIENTY REGIONÁLNÍ RADY MORAVSKOSLEZSKO. Příručka projektového manažera. Manuál k aplikaci Přehled účetních dokladů KOMPLEXNÍ INFORMAČNÍ SERVIS PRO KLIENTY REGIONÁLNÍ RADY MORAVSKOSLEZSKO Příručka projektového manažera Manuál k aplikaci Přehled účetních dokladů O aplikaci Aplikace PUD (přehled účetních dokladů) slouží

Více

NÁPOVĚDA K SRM - DODAVATELÉ

NÁPOVĚDA K SRM - DODAVATELÉ NÁPOVĚDA K SRM - DODAVATELÉ TYP DOKUMENTU: NÁVOD VYHOTOVIL: MIRKA PERUTHOVÁ, MAREK NĚMEC DATUM VYHOTOVENÍ: 25. 3. 2010 PLATNOST OD: 25. 3. 2010 CÍLOVÁ SKUPINA: DODAVATELÉ VERZE DOKUMENTU: 01 DATUM POSLEDNÍ

Více

Elektronická monitorovací zpráva 1.4 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Elektronická monitorovací zpráva 1.4 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Elektronická monitorovací zpráva 1.4 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 1. Obecná pravidla aplikace Benefit7... 3 1.1 Přístup

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora krizového řízení

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora krizového řízení Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora krizového řízení Vytvořeno dne: 15. 6. 2011 Aktualizováno: 22. 10. 2014 Verze: 2.2 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

Kontrolní hlášení DPH 25.5.2016

Kontrolní hlášení DPH 25.5.2016 Kontrolní hlášení DPH 25.5.2016 Kontrolní hlá š ení DPH Obsah Zařazení dokladu do kontrolního hlášení... 3 Kódy DPH... 3 Klient... 3 Doklad protistrany... 4 Řádky plnění... 4 Část A... 5 A.1. Přenesená

Více

Změny v AdmWin ve verzi 2.20 od 2.15

Změny v AdmWin ve verzi 2.20 od 2.15 Změny v AdmWin ve verzi 2.20 od 2.15 Provádí se update datových struktur z nižších verzí. Zálohy si nelze obousměrně předávat s nižší verzí!!! Před instalací nové verze nutno provést zálohování! 1. Zálohování

Více

035 036 síťová verze - zaúčtování příjemek / výdejek POZOR! <ENTER> párování příjemek s fakturou 033 034 umazávání plachty při nízkém kreditu

035 036 síťová verze - zaúčtování příjemek / výdejek POZOR! <ENTER> párování příjemek s fakturou 033 034 umazávání plachty při nízkém kreditu novinky 13 (23).035 a 13 (23).036 síťová verze - zaúčtování příjemek / výdejek Při práci více uživatelů v síti se za určitých situací špatně zaúčtovaly příjemky resp. výdejky. Pokusili jsme se tyto problémy

Více

Uživatelská příručka pro Účetní / Vedoucí finanční účtárny. Projekt DMS modul Faktury

Uživatelská příručka pro Účetní / Vedoucí finanční účtárny. Projekt DMS modul Faktury S Y C O N I X, a. s. Freyova 12 Telefon: +420 2 83 10 90 10 190 00 Praha 9 Fax: +420 2 83 10 90 11 Česká republika w w w. s y c o n i x. c z pro Účetní / Vedoucí finanční účtárny Projekt DMS modul Faktury

Více

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA Uživatelský manuál Verze 1.6.12-1- 2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA LuxRiot je softwarový balík, určený pro sledování a ukládání dat z kamer. Umožňuje přijímat data z IP kamer a video serverů

Více