ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ"

Transkript

1 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 3. Soustružení TÉMA 3.1 ORGANIZACE PRACOVIŠTĚ, BOZP, OCHRANNÉ POMŮCKY Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. II. Zpracoval(a): Michael Procházka Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, 2010

2 OBSAH 1. Základní druhy soustruhů 2. Ustrojení obsluhujícího pracovníka 3. Seřizování a údržba 4. Povinnosti obsluhy stroje 5. Doplňující požadavky pro hrotové soustruhy 6. Možná rizika při práci na soustruzích 7. Použita literatura 8. Test k ověření znalostí 9. Test k ověření znalostí; správné odpovědi

3 1. ZÁKLADNÍ DRUHY SOUSTRUHŮ Univerzální hrotové Čelní Revolverové Svislé Poloautomatické Automatické Číslicově řízené Univerzální hrotové se používají v kusové a malosériové výrobě, vyrábějí se na nich vnější a vnitřní rotační plochy, závity, kuželové a tvarové plochy. Čelní soustruh se používá pro soustružení přírubových součástí malých délek a v kusové výrobě. Obrobek se zde upíná na lícní desku. Lože se suportem tvoří samostatnou jednotku. Nemá koníka. Revolverový soustruh se používá v sériové výrobě, umožňuje provést více operací na jedno upnutí. Výměna nástrojů se provádí otočením revolverové hlavy. Svislý soustruh neboli karusel se používá k obrábění rozměrných a těžkých součástí, jejichž průměr je větší než jejich výška. Pro soustružení válcových, kuželových a čelních ploch. Velikost svislých soustruhů je charakterizována největším oběžných průměrem. Poloautomatický soustruh je zdokonalený hrotový, čelní nebo revolverový soustruh. Jeho pracovní cyklus je automatizován. Automatizace se dosahuje použitím čelních nebo obvodových vaček, kopírovacích systémů nebo programovatelných řídicích systémů, ale upínání obrobku se provádí ručně. Automatický soustruh se používá ve velkosériové a hromadné výrobě. Výchozím polotovarem jsou obvykle tyče, jejichž celý pracovní cyklus včetně podávání je automatizován. Číslicově řízený soustruh neboli zkr. NC (Numerical control), tj. číslicové řízení. Je řízen číselnými příkazy zaznamenanými děrováním na papírovou děrnou pásku, nebo uloženými do vnitřní paměti řídicího systému. Širší možnosti má systém CNC (Computer Numerical Control), jehož základem je malý počítač. Program lze upravovat i během obrábění.

4 Univerzální hrotový soustruh Lícní soustruh

5 Revolverový soustruh Svislý soustruh (karusel)

6 Poloautomatický soustruh Automatický soustruh

7 Číslicově řízený soustruh

8 2. USTROJENÍ OSLUHUJÍCÍHO PRACOVNÍKA 1) Obsluha stroje musí nosit nepoškozený pracovní oblek bez volně vlajících částí s přiléhajícími rukávy a nohavicemi. Pokud není pracovní blůza přiléhající v pase, musí být zasunuta do pracovních kalhot. Plášť se nesmí při obsluze stroje používat. Zástěry lze používat pouze ve výjimečných případech, kde to vyžaduje povaha práce, popř. je předepsána jinými předpisy. 2) Při práci na obráběcích strojích si musí obsluhující podle potřeby zajistit vlasy vhodnou pokrývkou hlavy (čepicí, šátkem apod.). Pokrývky hlavy nesmějí mít volně vlající cípy. Šátek se musí zavazovat za hlavou (nikoli pod bradou) a tak, aby vlasy nevyčnívaly. 3) Pracovník musí nosit vhodnou pracovní obuv. Není dovoleno pracovat v lehké plátěné obuvi nebo otevřených sandálech. 4) Při obsluze stroje není dovoleno nosit prstýnky, řetízky, náramkové hodinky, náhrdelníky, vázanky, šály apod. Pracovníci, kteří mají na rukou nebo prstech nevhodný obvaz (např. gázový obvaz, kožený prsteník), nesmí pracovat na strojích, u nichž jsou v dosahu obsluhy volně přístupné rotující součásti, které by mohly při neopatrném jednání pracovníků obvaz zachytit (např. na vrtačkách, hrotových soustruzích). Na strojích, u nichž rotující součásti nejsou v dosahu obsluhy, smí se s takovými obvazy pracovat. Při drobných poraněních rukou nebo prstů se proto doporučuje používat takových způsobů ošetření, u nichž je možnost zachycení buď vyloučena, nebo alespoň podstatně snížena (např. nástřiků, gumových prsteníků). 5) Ochranných rukavic se má používat pouze při upínání nebo výměně obrobků a nástrojů, hrozí-li nebezpečí pořezání nebo popálení rukou. Stroj nebo příslušná část (např. vřeteno) přitom nesmí být v chodu. Při vlastní obsluze stroje musí být rukavice sejmuty. Při vkládání nebo upínání obrobků u strojů s nepřetržitým chodem nebo na poloautomatech, u nichž v blízkosti stojícího vřetena rotuje jiné vřeteno, nesmí obsluhující používat rukavice vůbec. Ve výjimečných případech, podle povahy práce, je možno povolit rozhodnutím provozovatele použití rukavic.

9 Pracovní oděv: Pracovní obuv: Osobní ochranné pomůcky:

10 3. SEŘIZOVÁNÍ A ÚDRŽBA 1) Seřizování a údržba stroje se musí provádět podle návodu k obsluze stroje. 2) Při uvolňování strojních součástí, které je nutno ručně naklápět a jsou tak těžké, že by mohly způsobit úraz, je třeba dbát pokynů uvedených v návodu pro obsluhu stroje. 3) Při seřizování se musí dbát všech bezpečnostních opatření. Před předáním seřízeného stroje je nutno překontrolovat za přítomnosti obsluhujícího správné funkce všech bezpečnostních zařízení a předvést po náležitém poučení správný způsob práce. 4) Celková nebo částečná kontrola stroje se musí vykonat vždy, když dojde k selhání nebo přerušení některé strojní části důležité pro bezpečnost provozu. Zjištěné závady nebo závady hlášené obsluhujícím musí být bezodkladně odstraněny. Na závadném stroji se nesmí pracovat. 5) Před opravou stroje musí být provedeno takové zajištění, které znemožní spuštění stroje nebo jeho částí nepovolanou osobou. Lze to provést např. uzamčením hlavního vypínače v nulové poloze, uzamknutím spouštěcího tlačítka, vypojením elektromotoru ze sítě, sejmutím hnacích řemenů apod. Na spouštěcím zařízení musí být viditelně upevněna tabulka s nápisem NEZAPÍNAT OPRAVA STROJE (MIMO PROVOZ) zpětné uvedení stroje do provozu smí být provedeno až po dokončení opravy a kontrole všech ochranných zařízení. Ustanovení článku se nevztahuje na zkoušení a seřizování stroje v průběhu opravy nebo při uvádění stroje do chodu (oživování stroje).

11 4. POVINNOSTI OBSLUHY STROJE Povinnosti obsluhy před započetím práce: 1) Prohlédnout stroj, očistit nekryté vodicí plochy, zkontrolovat jeho části, zejména jeho ochranná, spouštěcí a vypínací zařízení, každé poškození nebo závadu musí ihned hlásit svému nadřízenému, který rozhodne, zda se na stroji smí nebo nesmí nadále pracovat. 2) Kontrolovat a doplnit stav oleje i mazadel,namazat všechna mazací místa a přesvědčit se o správné funkci mazacích zařízení. 3) Překontrolovat funkci upínacích zařízení. 4) Provést správnou volbu nástrojů a zkontrolovat jejich opotřebení a upnutí. 5) Zkontrolovat, zda ovládací páky jsou ve správných polohách. 6) Nastavit ochranná zařízení do činné polohy, pokud charakter práce vyžaduje jejich použití. Povinnosti obsluhy za provozu stroje: 1) Na stroji se musí pracovat takovým způsobem, který byl označen nebo předepsán jako bezpečný a správný, a tak, aby též pracovníci v okolí nebyli ohrožováni a obtěžováni nadměrnou hlučností. Je třeba přesně dodržovat pokyny a poučení obsažené v návodu pro bezpečnou obsluhu stroje, nebo jiném bezpečnostně provozním předpisu. Jiný pracovní způsob, nezajišťující stejný stupeň bezpečnosti, není dovoleno vyřazovat ochranná zařízení z činnosti. 2) Při ručním mazání, čištění nebo opuštění pracoviště se musí stroj zastavit hlavním vypínačem. 3) Při výměně nástrojů, kontrole jejich povrchu, při upínání a snímání obrobků a měření (není-li tato činnost prováděna automaticky), musí se zastavit vřeteno (smýkadlo) a nástroj se musí odsunout do bezpečné vzdálenosti. Ustanovení článku se nevztahuje na upínací zařízení nástrojů a obrobků konstruované pro bezpečné upínání za pohybu.

12 4) Při přerušení dodávky elektrického proudu musí obsluhující vypnout ihned hlavní vypínač stroje a všechna ostatní zařízení a ovládací součásti uvést do takové polohy, aby po obnovení dodávky elektrického proudu nedošlo k samovolnému spuštění stroje nebo k pohybu některých jeho částí. 5) Při zapnutí rychloposuvu musí obsluhující se zvýšenou pozorností sledovat přibližující se část stroje a rychloposuv v bezpečné vzdálenosti od obrobku vypnout. 6) U obrobků přečnívající obvod upínacího zařízení musí být překontrolováno, zda jejich dráhy nepřesahují největší oběžný průměr. Rovněž u obrobků, které svými rozměry přesahují upínací plochu stolu, musí být překontrolováno, zda mají dostatek prostoru pro průchod mezi stojanem, příčníkem,vřeteníkem apod. 7) Do upínacího zařízení je dovoleno upínat pouze takové předměty, pro které je konstruováno a jejichž tvar a velikost zaručuje dokonalé upnutí. 8) Obrobky, které mají nepravidelný tvar a těžiště mimo osu otáčení, jestliže by zvyšovalo chvění stroje, nebo jejich nevyváženost byla na závadu bezpečné práce, mají být před obráběním vyváženy. 9) Při upínání těžkých obrobků pomocí zdvihového zařízení, musí obrobek zůstat zavěšen na zdvihacím zařízení do té doby, dokud není spolehlivě uložen. K pokládání obrobků se musí používat správných a nepoškozených upínek, podložek atd. 10) Dosedací plochy pro upínání nástrojů musí být čisté a nepoškozené. Nástroj musí být bezpečně upnut a jeho vložení být voleno tak, aby nebyl při obrábění škodlivě namáhán a tříska mohla snadno odcházet. 11) K upnutí se musí používat pouze vhodné a nepoškozené nářadí. Není dovoleno nechávat upínací klíče zasunuty v upínacím zařízení, i když je v klidu, nebo k vyvození větší síly používat klíče s prodlouženou pákou. 12) Není-li stroj vybaven ochranným zařízením proti odlétajícím třískám, anebo není možno použít tohoto zařízení, musí obsluhující při ohrožení odlétajícími třískami použít osobních ochranných pomůcek (brýle, obličejových štítů apod.). 13) Odstraňování třísek za chodu není dovoleno obsluhující musí zastavit chod stroje. 14) Nástroje, měřidla, upínací klíče apod. se musí odkládat pouze na vymezená místa. 15) Ruční manipulace s hnacími řemeny za chodu stroje se zakazuje.

13 16) Eventuální závady na stroji musí pracovník oznámit svému nadřízenému, který je povinen zařídit opravu, popřípadě upozornit na ně pracovníka, který nastupuje na další směnu. Povinnosti obsluhy po skončení směny: 1) Po skončení práce musí obsluhující uvést pracoviště do pořádku, zejména odstranit ze stroje třísky a zbytky řezné kapaliny, očistit nekryté vodicí plochy, uklidit na určená místa měřidla, nástroje, obrobky apod. Použité čisticí materiály (čisticí vlna, hadry, koudel) se musí ukládat do vhodných nádob s víky. 2) Úklid a odstraňování třísek a za chodu stroje není dovoleno, obsluhující musí uvést stroj do klidu hlavním vypínačem. 3) Při odstraňování třísek ze stroje při úklidu se musí používat smetáky, štětce, škrabky apod. Hadry a čisticí vlny se smí používat pouze k čištění stroje za klidu, a to až po odstranění nečistot škrabkou, smetákem apod. 4) Čištění strojů stlačeným vzduchem je zakázáno. Pokud není technologickým postupem zakázáno používat stlačeného vzduchu k očištění obrobků a upínacích přípravků, má být vzduchová pistole opatřena ochranným štítkem a přetlak vzduchu snížen na 0,2 MPa. Kromě toho musí obsluhující použít průhledného obličejového štítu nebo brýlí a zabránit odlétávání částeček do okolí. Ustanovení o maximálním přetlaku vzduchu a ochranném štítu se nevztahuje na vyfukovací pistole s ochrannou vzduchovou clonou.

14 5. DOPLŇUJÍCÍ POŽADAVKY PRO HROTOVÉ SOUSTRUHY 1) Upínat sklíčidla jen čelistmi upínací desky je zakázáno. 2) Pro lepší nasazování sklíčidla na vřeteno doporučuje se použít vhodné pomůcky, např. kožený pás o šířce sklíčidla opatřený na konci okem k zavěšení nebo dřevěný přípravek, na kterém položené sklíčidlo má osu asi 2 mm pod osou vřetena. 3) Pro uvolnění sklíčidla a upínací desky z vřetena se závitem se má použít dřevěný špalík, který se vloží mezi čelist sklíčidla nebo upínací desky a potom se zapne zpětný chod vřetena o malých otáčkách. 4) Pevné upínací hroty se musí mazat, aby se zmenšilo tření ve styčných plochách. Špičky upínacích hrotů musí být čisté a nepoškozené. Vlastní hrot musí být mírně otupený a otupení se musí obnovit i po renovaci hrotu. Pevné upínací hroty s vložkou ze slinutého karbidu se nesmí používat, jsou-li obroušené až po hranici největšího dovoleného obroušení na nich vyznačenou (hrozí nebezpečí vylomení vložky). 5) Při obrábění dlouhých a tenkých součástek se musí použít opěrky. 6) Tyčový materiál pro obrábění musí být předem náležitě vyrovnaný. 7) V případě, že se pracuje s tyčovým materiálem, jehož průměr je značně menší než vrtání vřetena, musí se redukčním zařízením dosáhnout správného vedení materiálu a tím i snížení hluku. Vyčnívající materiál z konce vřetena musí být zakrytý nejlépe ochrannou trubkou po celém obvodu a jeho délce tak, aby nemohlo dojít ke zranění obsluhujícího nebo okolních pracovníků. Za účelem snížení hluku musí být trubka uvnitř vyložena gumou. 8) Před spuštěním stroje je třeba zkontrolovat: a) Zda je obrobek řádně upnut v použitém upínacím zařízení. b) Zda je obrobek řádně podepřen hrotem. c) Zda je koník pevně utažen na loži. d) Zda je nůž dostatečně upnut alespoň dvěma šrouby a vyložení jeho řezné hrany pro běžné obrábění není větší než 1,5 až 2násobná výška nože.

15 9) Pokud je třeba ve výjimečných případě upravovat povrch obrobku ručně (neupnutým) nástrojem, mají se dodržovat tyto zásady: a) Při pilování na soustruhu se má vždy držet levou rukou rukojeť a pravou rukou konec pilníku. b) Při sražení hran škrabákem má být škrabák nasazen ze spodu na straně ustupující od pracovníka (na ostré hrany škrabáku doporučuje se nastrčit izolační trubku, aby nedošlo k poranění ruky). c) Při leštění: smirkové plátno se má přitlačovat na straně ustupující od pracovníka nebo smirkové plátno se má napnout na držák nebo se mají použít lešticí kleště, v dírkách se nesmí smirkové plátno přidržovat prsty, ale je třeba použít držáku. d) Ruční pilování a leštění obrobků, které mají vystupující části, výřezy nebo drážky, je zakázáno. Při všech ručních úkonech se musí nástroj upnutý na stroji odstranit, zakrýt nebo oddálit do bezpečné vzdálenosti. 10) Není dovoleno vrtat vlečeným koníkem (spřažením se suportem).

16 6. MOŽNÁ RIZIKA PŘI PRÁCI NA SOUSTRUZÍCH Riziko poranění očí odlétávajícími třískami Riziko zasažení očí řeznou kapalinou Riziko pořezání rukou o ostřiny, které vznikly při obrábění Riziko pořezání rukou při odstraňování dlouhých třísek Riziko pořezání se o ostří nástroje Riziko popálení se o žhavé tříšky Riziko poranění při vymrštěním upínacího klíče ponechaného ve sklíčidle při zapnutí vřetene Riziko poranění vymrštěním špatně upnutého obrobku Riziko poranění vymrštěným úlomkem nástroje, při jeho destrukci, vlivem jeho špatného upnutí nebo použití Riziko uklouznutí na rozlité řezné kapalině nebo oleji Riziko zakopnutí o rošt u stroje nebo o materiál uložený kolem stroje Riziko poranění při manipulaci s obrobky a jejich skladování, přemisťování a upínání Riziko zachycení oděvu o nepodepřený tyčový materiál přečnívající přes obrys vřeteníku Riziko zachycení volně vlajících částí oděvu o rotující část stroje, příp. rotujícím obrobkem nebo táhlými třískami Riziko poranění při technologických operacích, kde musíme držet nástroj v ruce (pilník, škrabka) Riziko zachycení dlouhých nechráněných vlasů rotujícím obrobkem nebo rotující částí stroje

17 7. POUŽITÁ LITERATURA Zákon č. 185/2001 Sb. povinnosti a zásady při nakládání s odpady Metodický pokyn MŠMT k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních pod č. j / Zákoník práce oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ( ) Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a prac. prostředí Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí Svatopluk Černoch -Strojně technická příručka I. díl. Vydána v nakl. Práce v r B. Janyš, K. Raftl, A. Václavovič, V. Bíza, SNTL, Praha, 1969 Internetové zdroje

18 8. TEST K OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ 1) Před zapnutím vřetene je třeba zkontrolovat: a) bezpečné upnutí obrobku a řezného nástroje b) technologický postup c) výkresovou dokumentaci 2) Při pilování na soustruhu: a) se má vždy držet rukojeť pilníku v pravé ruce b) držení pilníku není určeno c) se má vždy držet rukojeť pilníku levou rukou a pravou rukou konec pilníku 3) Při smirkování otvorů na soustruhu: a) můžeme smirkové plátno držet volně v ruce b) musíme použít vhodného držáku c) můžeme použít jakéhokoliv předmětu pro přidržení smirkového plátna 4) Při vrtání na soustruhu: a) je dovoleno spřáhnout koníka se suportem b) není dovoleno spřáhnout koníka se suportem c) je dovoleno spřáhnout koníka se suportem jen při vrtání velkých průměrů 5) Při výměně obrobku: a) můžeme nechat klíč ve sklíčidle, pokud jsme u stroje b) musíme nechat klíč ve sklíčidle c) nesmíme nechat klíč ve sklíčidle 6) Při soustružení tyčového materiálu: a) může obrobek přesahovat okraj vřetene 1000 mm b) musí být veden v ochranné trubce podepřené stojany c) může obrobek přesahovat okraj vřetene 1000 mm konec označen červeným praporkem 7) Při soustružení materiálů menších průměrů a větších délek: a) používáme podepření koníkem nebo opěrek b) bez podpory c) přidržení rukou

19 8) Závady na stroji, které není žák oprávněn odstranit, musí: a) oznámit po ukončení směny b) oznámit tuto skutečnost údržbě o přestávce c) oznámit ihned svému učiteli odborné výchovy 9) Pracovní oblek při obsluze stroje musí být: a) bez volně vlajících částí s přiléhajícími rukávy a nohavicemi b) pracovní blůza přiléhající v pase nemusí být zasunuta do pracovních kalhot včetně pracovního pláště c) rukávy a nohavice mohou volně vlát 10) Žák na pracovišti musí mít na nohou pracovní obuv: a) pouze v případě nebezpečí poranění. b) za teplého počasí jsou vhodnější tenisky. c) vždy 11) Při obsluze stroje není dovoleno: a) pracovat b) pracovat bez rukavic c) nosit prstýnky, řetízky, náramkové hodinky, náhrdelníky, vázanky, šály apod. 12) Při obsluze stroje se mohou používat ochranné pracovní rukavice: a) pouze při upínání nástrojů nebo výměně obrobků b) při velmi špinavé práci c) kdykoliv 13) Seřizování a údržba stroje se musí provádět: a) podle vlastního uvážení b) podle návodu k obsluze stroje c) dle potřeb zákazníka 14) Ochranné brýle nebo štíty: a) nepoužíváme b) používáme jen podle uvážení c) chrání pracovníka před odlétajícími třískami a rozstřikující se chladicí kapalinou při obrábění

20 15) Žák pracuje na stroji tak, aby: a) neohrozil své zdraví b) neohrozil své zdraví, ale i zdraví jiného c) splnil zadaný úkol 16) Dojde-li k úniku řezné kapaliny nebo oleje na podlahu žák: a) dává pozor, aby neuklouzl. b) přeruší práci a odstraní vzniklý nedostatek c) pokračuje v práci 17) Při výměně nástrojů, kontrole jakosti povrchu, při upínání a snímání obrobků a při měření: a) se musí zastavit vřeteno a nástroj odsunout do bezpečné vzdálenosti. b) vřeteno stroje se může dál pohybovat. c) měřit a vyměňovat obrobek můžeme dle potřeby. 18) Nástroje, měřidla, upínací klíče apod. se mohou na stroji odkládat: a) pouze na vyhrazená místa b) tak, aby byla po ruce. c) uložíme tak, aby se zamezilo možnému poškození. 19) Na stroji se musí pracovat takovým způsobem: a) který zabezpečí rychlejší produkci b) jak si žák sám zvolí c) který byl označen nebo předepsán jako bezpečný a správný 20) Pokud stroj obrábí, nesmí žák: a) zdržovat se v blízkosti stroje b) odcházet od stroje a musí sledovat proces obrábění c) odcházet od stroje, ale nemusí sledovat proces obrábění

21 10. TEST K OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ SPRÁVNÉ ODPOVĚDI 1) Před zapnutím vřetene je třeba zkontrolovat: a) bezpečné upnutí obrobku a řezného nástroje b) technologický postup c) výkresovou dokumentaci 2) Při pilování na soustruhu: a) se má vždy držet rukojeť pilníku v pravé ruce b) držení pilníku není určeno c) se má vždy držet rukojeť pilníku levou rukou a pravou rukou konec pilníku 3) Při smirkování otvorů na soustruhu: a) můžeme smirkové plátno držet volně v ruce b) musíme použít vhodného držáku c) můžeme použít jakéhokoliv předmětu pro přidržení smirkového plátna 4) Při vrtání na soustruhu: a) je dovoleno spřáhnout koníka se suportem b) není dovoleno spřáhnout koníka se suportem c) je dovoleno spřáhnout koníka se suportem jen při vrtání velkých průměrů 5) Při výměně obrobku: a) můžeme nechat klíč ve sklíčidle, pokud jsme u stroje b) musíme nechat klíč ve sklíčidle c) nesmíme nechat klíč ve sklíčidle 6) Při soustružení tyčového materiálu: a) může obrobek přesahovat okraj vřetene 1000 mm b) musí být veden v ochranné trubce podepřené stojany c) může obrobek přesahovat okraj vřetene 1000 mm konec označen červeným praporkem 7) Při soustružení materiálů menších průměrů a větších délek: a) používáme podepření koníkem nebo opěrek b) bez podpory c) přidržení rukou

22 8) Závady na stroji, které není žák oprávněn odstranit musí: a) oznámit po ukončení směny b) oznámit tuto skutečnost údržbě o přestávce c) oznámit ihned svému učiteli odborné výchovy 9) Pracovní oblek při obsluze stroje musí být: a) bez volně vlajících částí s přiléhajícími rukávy a nohavicemi b) pracovní blůza přiléhající v pase, nemusí být zasunuta do pracovních kalhot včetně pracovního pláště c) rukávy a nohavice mohou volně vlát 10) Žák na pracovišti musí mít na nohou pracovní obuv: a) pouze v případě nebezpečí poranění b) za teplého počasí jsou vhodnější tenisky c) vždy 11) Při obsluze stroje není dovoleno: a) pracovat b) pracovat bez rukavic c) nosit prstýnky, řetízky, náramkové hodinky, náhrdelníky, vázanky, šály apod. 12) Při obsluze stroje se mohou používat ochranné pracovní rukavice: a) pouze při upínání nástrojů nebo výměně obrobků b) při velmi špinavé práci c) kdykoliv 13) Seřizování a údržba stroje se musí provádět: a) podle vlastního uvážení b) podle návodu k obsluze stroje c) dle potřeb zákazníka 14) Ochranné brýle nebo štíty: a) nepoužíváme b) používáme jen podle uvážení c) chrání pracovníka před odlétajícími třískami a rozstřikující se chladicí kapalinou při obrábění.

23 15) Žák pracuje na stroji tak, aby: a) neohrozil své zdraví b) neohrozil své zdraví, ale i zdraví nikoho jiného c) splnil zadaný úkol 16) Dojde-li k úniku řezné kapaliny nebo oleje na podlahu: a) dává žák pozor, aby neuklouzl. b) přeruší práci a odstraní vzniklý nedostatek c) pokračuje v práci 17) Při výměně nástrojů, kontrole jakosti povrchu, při upínání a snímání obrobků a při měření: a) musí zastavit vřeteno a nástroj odsunout do bezpečné vzdálenosti b) vřeteno stroje se může dál pohybovat c) měřit a vyměňovat obrobek můžeme dle potřeby 18) Nástroje, měřidla, upínací klíče apod. se mohou na stroji odkládat: a) pouze na vyhrazená místa b) tak, aby byla po ruce c) uložíme tak, aby se zamezilo možnému poškození 19) Na stroji se musí pracovat takovým způsobem: a) který zabezpečí rychlejší produkci b) jak si žák sám zvolí c) který byl označen nebo předepsán jako bezpečný a správný 20) Pokud stroj obrábí, nesmí žák: a) zdržovat se v blízkosti stroje b) odcházet od stroje a musí sledovat proces obrábění c) odcházet od stroje, ale nemusí sledovat proces obrábění

ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRÁCE U OBRÁBĚCÍCH STROJŮ NA KOVY

ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRÁCE U OBRÁBĚCÍCH STROJŮ NA KOVY Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRÁCE U OBRÁBĚCÍCH STROJŮ NA KOVY ČSN EN, univerzální obráběcí stroje a hrotové soustruhy

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 5. Broušení TÉMA 5.1 ORGANIZACE PRACOVIŠTĚ, BOZP, OCHRANNÉ POMŮCKY Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. II. Zpracoval(a): Pavel Fuka Střední odborná škola

Více

5.6.16.4. Kovoobráběcí stroje

5.6.16.4. Kovoobráběcí stroje 5.6.16.4. Kovoobráběcí stroje http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/stroje-technicka-zarizenipristroje-a-naradi/kovoobrabeci-stroje Bezpečnostní pravidla pro obsluhu kovoobráběcích strojů soustruhy,

Více

Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

10. Při čištění stroje nebo opuštění pracoviště je obsluha povinna!

10. Při čištění stroje nebo opuštění pracoviště je obsluha povinna! Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 3. Soustružení TÉMA 3.2 ZÁKLADNÍ DRUHY SOUSTRUHŮ A JEJICH OBSLUHA Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Michael Procházka Střední odborná škola

Více

KONVENČNÍ SOUSTRUŽENÍ Zdeněk Zelinka

KONVENČNÍ SOUSTRUŽENÍ Zdeněk Zelinka KONVENČNÍ SOUSTRUŽENÍ Zdeněk Zelinka BOZP soustružení VY_32_INOVACE_OVZ_2_01 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět Tematický

Více

Výrobní stroje pro obrábění. Soustruhy Vrtačky Frézy Brusky

Výrobní stroje pro obrábění. Soustruhy Vrtačky Frézy Brusky Výrobní stroje pro obrábění Soustruhy Vrtačky Frézy Brusky Typy soustruhů a práce s nimi (soustružení) Soustruhy jsou obráběcí stroje, na kterých se metodou soustružení obrábí výrobek (obrobek) do potřebného

Více

1 TÉMATICKÝ CELEK - Bezpečnost - úvod a organizace pracoviště

1 TÉMATICKÝ CELEK - Bezpečnost - úvod a organizace pracoviště 1 TÉMATICKÝ CELEK - Bezpečnost - úvod a organizace pracoviště 1.1 CÍL UČEBNÍHO DNE -seznámení s pracovištěm frézaře -organizace pracoviště frézaře -opakování zásad bezpečnosti a hygieny práce ČSN 200 700

Více

Hodnocení pracovních rizik možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců údržba

Hodnocení pracovních rizik možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců údržba Hodnocení pracovních rizik možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců údržba Pracoviště, pracovní prostor Práce na žebříku (schůdkách), zvýšeném pracovišti - nepořádek na pracovišti, zakopnutí,

Více

ARMONTIS s. r. o., Sokolovská 325/140, Praha 8. Pracovní rizika. ruční, mechanické a elektrické nářadí

ARMONTIS s. r. o., Sokolovská 325/140, Praha 8. Pracovní rizika. ruční, mechanické a elektrické nářadí , Sokolovská 325/140, Praha 8 Pracovní rizika ruční, mechanické a elektrické nářadí BD Rezidence Aurum ul. Na pláni 1430/7, Praha 5 Smíchov Zpracoval: Zdeněk Barták, SAFEA Schválil: V Praze dne 1. 12.

Více

SOUSTRUHY HROTOVÉ SOUSTRUHY ČELNÍ SOUSTRUHY REVOLVEROVÉ SOUSTRUHY SVISLÉ SOUSTRUHY POLOAUTOMATICKÉ SOUSTRUHY

SOUSTRUHY HROTOVÉ SOUSTRUHY ČELNÍ SOUSTRUHY REVOLVEROVÉ SOUSTRUHY SVISLÉ SOUSTRUHY POLOAUTOMATICKÉ SOUSTRUHY SOUSTRUHY (druhy, konstrukce, princip činnosti, použití) Rámcově soustruhy rozdělujeme na : hrotové, čelní, revolverové, svislé, poloautomatické, automatické, číslicově řízené (CNC). HROTOVÉ SOUSTRUHY

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009. Základy soustružení

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009. Základy soustružení Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Základy soustružení Podstata soustružení při soustružení se obrobek otáčí, zatímco nástroj, tj. nůž, se obvykle

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

5.6.16.2.1. Zásady používání elektromechanického nářadí

5.6.16.2.1. Zásady používání elektromechanického nářadí 5.6.16.2.1. Zásady používání elektromechanického nářadí http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/stroje-technicka-zarizenipristroje-a-naradi/elektromechanicke-naradi/zasady-pouzivanielektromechanickeho-naradi

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, Karlovy Vary Autor: LUBOŠ EHLICH Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, Karlovy Vary Autor: LUBOŠ EHLICH Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: LUBOŠ EHLICH Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._25_SM 1-3 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009. Základy frézování

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009. Základy frézování Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Základy frézování Podstata frézování - při frézování se nástroj otáčí, zatímco obrobek se obvykle pohybuje

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 5. Broušení TÉMA 5.4 UPÍNÁNÍ OBROBKŮ Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Pavel Fuka Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, 2010 OBSAH

Více

TŘÍSKOVÉ OBRÁBĚNÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

TŘÍSKOVÉ OBRÁBĚNÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích TŘÍSKOVÉ OBRÁBĚNÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASKOV, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace 739 21 Paskov, Kirilovova 330. Řád cvičné školní kuchyně

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASKOV, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace 739 21 Paskov, Kirilovova 330. Řád cvičné školní kuchyně Řád cvičné školní kuchyně 1. Žák je povinen se při práci ve cvičné kuchyni a při přípravě na vyučování řídit pokyny vyučujícího. 2. Do kuchyně žák vstupuje jen se souhlasem vyučujícího a v předepsaném

Více

48/1982 Sb. VYHLÁŠKA PRVNÍ ČÁST VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. První oddíl. Rozsah platnosti

48/1982 Sb. VYHLÁŠKA PRVNÍ ČÁST VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. První oddíl. Rozsah platnosti 48/1982 Sb. VYHLÁŠKA kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení Český úřad bezpečnosti práce stanoví podle 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Sb., o státním

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 5. Broušení TÉMA 5.2 ZÁKLADNÍ DRUHY BRUSEK, OBSLUHA A BRUSNÉ PODMÍNKY Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Pavel Fuka Střední odborná škola

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 48/1982 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 48/1982 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 48/1982 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení Ze dne 15.04.1982 Částka 9/1982

Více

1 Tématický celek - Bezpečnost - úvod a organizace pracoviště

1 Tématický celek - Bezpečnost - úvod a organizace pracoviště Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: PRAXE 2. ročník Rybka Herbert 28.06.2013 Název zpracovaného celku: Frézování, praktické cvičení, postupy práce 1 Tématický celek - Bezpečnost - úvod a organizace pracoviště

Více

Bruska mokrosuchá BT-WD 150/200 Einhell

Bruska mokrosuchá BT-WD 150/200 Einhell Návod k použití Bruska mokrosuchá BT-WD 150/200 Einhell Obj.č.: 44.172.15 I.-Nr.: 01017 Všeobecné bezpečnostní pokyny a ochrana proti úrazu Bezpečná práce bez úrazu je s nářadím zajištěna pouze tehdy,

Více

SOUSTRUH NA DŘEVO VD 1100 N

SOUSTRUH NA DŘEVO VD 1100 N NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SOUSTRUH NA DŘEVO VD 1100 N Strana 1 (celkem 14) Soustruh na dřevo Vážený zákazníku, Děkujeme Vám za zakoupení soustruhu na dřevo HOLZMANN. Dříve než uvedete soustruh do provozu, přečtěte

Více

Stavebnicové obráběcí stroje, výrobní linky, CNC obráběcí stroje

Stavebnicové obráběcí stroje, výrobní linky, CNC obráběcí stroje Stavebnicové obráběcí stroje, výrobní linky, CNC obráběcí stroje Obráběcí centra Jsou to číslicově řízené obráběcí stroje, na kterých je možné obrábět z různých stran beze změny v upnutí obrobku a různými

Více

Hodnoticí standard. Broušení kovových materiálů (kód: 23-024-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Broušení kovových materiálů (kód: 23-024-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Broušení kovových materiálů (kód: 23-024-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Obráběč kovů Kvalifikační

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická oblast Základní aranžérské nářadí a pomůcky,

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._04 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Bezpečnost práce při tváření kovů

Bezpečnost práce při tváření kovů SPRÁVNÁ PRAXE PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 19 Bezpečnost práce při tváření kovů Obsah 1 Úvod 2 2 Zásady pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2 3 Rizikové

Více

Bezpečnost práce v obchodu a veřejném stravování

Bezpečnost práce v obchodu a veřejném stravování SPRÁVNÁ PRAXE PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 11 Bezpečnost práce v obchodu a veřejném stravování Obsah 1 Úvod 2 2 Zásady pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

NÁVOD K OBSLUZE KOMBINOVANÝ STROJ CSM - 1000 CSM1000 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE KOMBINOVANÝ STROJ CSM - 1000 CSM1000 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491

Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491 Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Kód DUMu Název DUMu Autor DUMu Studijní obor Ročník Předmět Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0560

Více

SOUSTRUŽENÍ VNĚJŠÍCH VÁLCOVÝCH PLOCH S OSAZENÍM

SOUSTRUŽENÍ VNĚJŠÍCH VÁLCOVÝCH PLOCH S OSAZENÍM SOUSTRUŽENÍ VNĚJŠÍCH VÁLCOVÝCH PLOCH S OSAZENÍM 1. Význam správného upnutí materiálu při soustružení vnějších válcových ploch Pro soustružení stupňových a osazených válcových ploch je třeba volit vhodnější

Více

Bezpečnost práce při strojním obrábění dřeva

Bezpečnost práce při strojním obrábění dřeva SPRÁVNÁ PRAXE PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 9 Bezpečnost práce při strojním obrábění dřeva Obsah 1 Úvod 2 2 Zásady pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Úvod do strojírenství (2009/2010) 7/1 Stanislav Beroun

Úvod do strojírenství (2009/2010) 7/1 Stanislav Beroun Výrobní stroje Výrobní stroje jsou mechanická zařízení k usnadnění, zrychlení a zpřesnění lidské práce. Obsahují řadu mechanizačních prvků k odstranění namáhavé a především opakující se fyzické práce obsluhy

Více

Návod k obsluze Nůžky na živý plot MC H600

Návod k obsluze Nůžky na živý plot MC H600 Návod k obsluze Nůžky na živý plot MC H600 1.0 ÚVOD Tento návod k obsluze popisuje pokyny pro používání a údržbu nůžek na živý plot model MC H600. Řádná funkce a životnost nůžek na živý plot závisí na

Více

Hodnoticí standard. Soustružení kovových materiálů (kód: 23-022-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Soustružení kovových materiálů (kód: 23-022-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Soustružení kovových materiálů (kód: 23-022-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Obráběč kovů Kvalifikační

Více

Návod k obsluze. Obj. číslo: 4031610. Ident. číslo: 01021 EURO 403 / 50 D EURO 403 / 100 D

Návod k obsluze. Obj. číslo: 4031610. Ident. číslo: 01021 EURO 403 / 50 D EURO 403 / 100 D CZ Návod k obsluze Obj. číslo: 4031610 Ident. číslo: 01021 EURO 403 / 50 D EURO 403 / 100 D Všeobecné bezpečnostní pokyny Pozor: Při používání tohoto kompresoru je třeba na ochranu před úderem elektrickým

Více

PROVOZNĚ MANIPULAČNÍ ŘÁD BIOLOGICKÝ SEPTIK BS 4 EO BS 20 EO

PROVOZNĚ MANIPULAČNÍ ŘÁD BIOLOGICKÝ SEPTIK BS 4 EO BS 20 EO AQUA CONTACT www.aquacontact.cz PROVOZNĚ MANIPULAČNÍ ŘÁD BIOLOGICKÝ SEPTIK BS 4 EO BS 20 EO AQUA-CONTACT s.r.o. 5. května 287 Josefov Jaroměř mobil: 603 494 860 551 02 733 107 017 IČ: 601 10 112 tel: 491

Více

Provozní řád školní jídelny pro školní rok 2015/2016

Provozní řád školní jídelny pro školní rok 2015/2016 Provozní řád školní jídelny pro školní rok 2015/2016 Provozovatel: Jednatel: Vedoucí školní jídelny: Vedoucí kuchař: Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. Mgr. Jana Linhartová Nina

Více

Hodnoticí standard. Ostřič nástrojů (kód: 23-010-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Ostřič nástrojů (kód: 23-010-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Ostřič nástrojů (kód: 23-010-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Nástrojař Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta. Bakalářská práce. 2015 Hana Ulíková

Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta. Bakalářská práce. 2015 Hana Ulíková Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Bakalářská práce 2015 Hana Ulíková Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra technických předmětů Soustruhy a soustružení Bakalářská práce Autor:

Více

NÁVOD K OBSLUZE. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC ØEZAÈKA NA DLAŽBU RD-1200S

NÁVOD K OBSLUZE. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC ØEZAÈKA NA DLAŽBU RD-1200S NÁVOD K OBSLUZE PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC ØEZAÈKA NA DLAŽBU RD-1200S A 004-01 02/2007 1 s tran a OBSAH 1) Obsah balení 2) Úvod 3) Úèel použití 4) Technická data 5) Hodnoty

Více

ES - PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 33/04 dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších platných předpisů =================================================

ES - PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 33/04 dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších platných předpisů ================================================= ES - PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 33/04 dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších platných předpisů ================================================= Společnost: EST + a.s., Podolí 1237, 584 01 Ledeč nad

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 3. Soustružení TÉMA 3.6 SOUSTRUŽENÍ ČELNÍCH A VÁLCOVÝCH PLOCH Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Michael Procházka Střední odborná škola Josefa

Více

SOUSTRUŽENÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ

SOUSTRUŽENÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ SOUSTRUŽENÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ Ing. Miroslav Soukup 23-022-H-Soustružení kovových materiálů 1. ÚVODNÍ SLOVO Dostáváte do ruky pracovní sešit, který Vás seznámí s možností dalšího vzdělávání formou, která

Více

Základní informace... 258 Prostřed montáže... 258 Příprava k montáži a demontáži... 258 Manipulace s ložisky... 260

Základní informace... 258 Prostřed montáže... 258 Příprava k montáži a demontáži... 258 Manipulace s ložisky... 260 Montáž a demontáž Základní informace... 258 Prostřed montáže... 258 Příprava k montáži a demontáži... 258 Manipulace s ložisky... 260 Montáž... 261 Montáž ložisek s válcovou dírou... 261 Nastavení ložisek...

Více

OBRÁBĚNÍ DŘEVA. Mgr. Jan Straka

OBRÁBĚNÍ DŘEVA. Mgr. Jan Straka OBRÁBĚNÍ DŘEVA Mgr. Jan Straka Obrábění je technologický pochod, kterým vytváříme požadovaný tvar obrobku ve stanovených rozměrech a v požadované kvalitě obrobených ploch. Obrábění se dělí podle způsobu

Více

2200W elektrická motorová pila

2200W elektrická motorová pila ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ PRO ZAHRÁDKÁŘE 2200W elektrická motorová pila Strana 1 1. POPIS SYMBOLŮ Symboly jsou v tomto návodu použity, aby vás upozornily na možná rizika. Bezpečnostním symbolům a vysvětlivkám,

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 3. Soustružení TÉMA 3.4 UPÍNÁNÍ OBROBKŮ, UPÍNACÍ POMŮCKY Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Michael Procházka Střední odborná škola Josefa

Více

ORIGINÁLNÍ NÁVOD K OBSLUZE

ORIGINÁLNÍ NÁVOD K OBSLUZE ORIGINÁLNÍ NÁVOD K OBSLUZE DVOUKOTOUČOVÁ BRUSKA BKS - 2500 B 004-05 09/2014 Původní česká verze návodu k použití - druhé vydání únor 2013 1 OBSAH 1) Obsah balení 2) Úvod 3) Účel použití 4) Technická data

Více

Technické podmínky výběrové řízení Pořízení obráběcích strojů

Technické podmínky výběrové řízení Pořízení obráběcích strojů Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace Technické podmínky výběrové řízení Pořízení obráběcích strojů Univerzální hrotový soustruh dodávka 5 kusů Technické parametry stroje

Více

TOS Hostivař s.r.o. UBB 50

TOS Hostivař s.r.o.   UBB 50 UBB 50 Specifikace řady strojů UBB 50 CNC Stroj UBB 50 CNC vychází z univerzální hrotové brusky UB 50 CNC, Jedná se o brusky na kulato pro obrobky maximálního průměru 500 mm a maximální délky 3 000 mm.

Více

OTOČNÉ UPÍNACÍ HROTY 24 3319

OTOČNÉ UPÍNACÍ HROTY 24 3319 OTOČNÉ UPÍNACÍ HROTY 24 3319 pro upínání dutých obrobků s vrcholovým úhlem 60, 90 Hroty jsou určeny pro soustružnické operace k rychlému a jednoduchému upínání obrobků s dutinami velkých průměrů, které

Více

PROTECO. svařovací INVERTOR MMA 140 PROTECO 51.11-MMA-140

PROTECO. svařovací INVERTOR MMA 140 PROTECO 51.11-MMA-140 svařovací INVERTOR MMA 140 PROTECO 51.11-MMA-140 Označení na přístroji Vysvětlení symbolů. V tomto návodu nebo na přístroji jsou použity následující symboly: Bezpečnost produktu Výstraha Příkaz Před použitím

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Základy strojnictví. Kód předmětu N444005

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Základy strojnictví. Kód předmětu N444005 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Základy strojnictví Kód předmětu N444005 Modul - 6 Technologie tvarování součástí a zásady bezpečnosti práce Emil Jirák Ondřej Ekrt Základní technologie tvarování

Více

Pracovní pozice - pracovník zámečnické a strojní dílny

Pracovní pozice - pracovník zámečnické a strojní dílny f Pracovní pozice - pracovník zámečnické a strojní dílny číslo NEBEZPEČÍ PRAVDĚPODOBNOST ZÁVAŽNOST HODNOTA RIZIKA BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 1 Uklouznutí 2 Pád předmětu z výšky 3 Manipulace při zvedání břemene

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ ČISTIČKA ODPADŮ CLEARMAX

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ ČISTIČKA ODPADŮ CLEARMAX ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

S E Z N A M TECHNICKÁ DOKUMENTACE. I. I n s t a l a c e

S E Z N A M TECHNICKÁ DOKUMENTACE. I. I n s t a l a c e TECHNICKÁ DOKUMENTACE S E Z N A M I. I n s t a l a c e II. I I I. I V. P ř i p o j e n í m o t o r u P o t r u b í S a c í p o t r u b í V. V ý p u s t n é p o t r u b í V I. V I I. V I I I. S á n í a

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 02 28

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 02 28 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 81 02 28 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali

Více

122 Dělička trubek měděných i nerezových

122 Dělička trubek měděných i nerezových Dělička trubek a nůžky na závitové tyče Dělení a odhrotování trubek 122 Dělička trubek měděných i nerezových Ideální pro přípravu z nerezavé oceli a mědi pro lisované spoje. Rozsah trubek Nerez vnější

Více

OBRACEČ A SHRNOVAČ PÍCNIN OP -1, OP -1.2

OBRACEČ A SHRNOVAČ PÍCNIN OP -1, OP -1.2 OBRACEČ A SHRNOVAČ PÍCNIN OP -1, OP -1.2 K SYSTÉMU VARI TERRA NÁVOD K OBSLUZE Odbraceč a shrnovač pícnin OP-1 a OP-1.2. Je určen pro rozhození pokosených pícnin, obracení pícnin, shrnování do řádků, vyhrabávání

Více

REGISTR RIZIK 2. POHYB VE VÝROBNÍCH OBJEKTECH. 2.1 Pohyb v objektu / areálu 2.2 Specifika pohybu ve vodních elektrárnách Bezpečnostní požadavky

REGISTR RIZIK 2. POHYB VE VÝROBNÍCH OBJEKTECH. 2.1 Pohyb v objektu / areálu 2.2 Specifika pohybu ve vodních elektrárnách Bezpečnostní požadavky REGISTR RIZIK 2. POHYB VE VÝROBNÍCH OBJEKTECH 2. Pohyb v objektu / areálu 2.2 Specifika pohybu ve vodních elektrárnách Bezpečnostní požadavky 2. Pohyb ve výrobních objektech 2.. Pohyb v objektu Pozemní

Více

Návod k pouïití. Srovnávačka a tloušťkovačka HC 260

Návod k pouïití. Srovnávačka a tloušťkovačka HC 260 Návod k pouïití Srovnávačka a tloušťkovačka HC 260 2 1 podávací stůl 2 odsávací připravek 3 pojistka zpětného rázu 4 aretační páka pro podávací stůl 5 pravítko 6 plechový kryt 7 upínací páka pro přenastavení

Více

Stříhací strojek na ovce Clipper F7

Stříhací strojek na ovce Clipper F7 Stříhací strojek na ovce Clipper F7 Hana Drimlová, Dvořákova 6, 602 00 Brno tel: 733 533 332, 732 238 188 E-mail: driml.libor@seznam.cz www.driml-napajecky.cz Návod k použití Tento návod k používání je

Více

Provozní řád střelnice

Provozní řád střelnice Výtisk číslo: Počet výtisků: 3 Počet stran/listů: 10/5 Přílohy : 4 Provozní řád střelnice Malý Újezd PŘÍLOHY: Příloha č.1: Situace střelnice s vyznačením bezpečnostních prvků Příloha č.2: Vzor označení

Více

Dvoukotoučové brusky GDS 125 GDS 125 A GDS 150 GDS 150 K GDS 175 GDS 200 PDS 250 UG

Dvoukotoučové brusky GDS 125 GDS 125 A GDS 150 GDS 150 K GDS 175 GDS 200 PDS 250 UG NÁVOD K OBSLUZE Dvoukotoučové brusky GDS 125 GDS 125 A GDS 150 GDS 150 K GDS 175 GDS 200 PDS 250 UG Obj. číslo 55114 Obj. číslo 55110 Obj. číslo 55119 Obj. číslo 55108 Obj. číslo 55115 Obj. číslo 55116

Více

Bezpečnost práce při tváření plastů

Bezpečnost práce při tváření plastů SPRÁVNÁ PRAXE PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 30 Bezpečnost práce při tváření plastů Obsah 1 Úvod 2 2 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2 3 Rizikové faktory

Více

Návod na použití. Okružní pila na kov TSC 306

Návod na použití. Okružní pila na kov TSC 306 Návod na použití Okružní pila na kov TSC 306 TSC-306 RYOBI Pila na kov Návod k použití Popis 1. Spínač 2. Křídlový šroub 3. Bezpečnostní kryt 4. Zámek 5. Šroub se šestihrannou nástrčnou hlavou 6. Klíč

Více

Organizační směrnice č. 9/2011/SŘ. k výuce Základního kurzu pro obsluhu motorové řetězové pily a křovinořezu

Organizační směrnice č. 9/2011/SŘ. k výuce Základního kurzu pro obsluhu motorové řetězové pily a křovinořezu Organizační směrnice č. 9/2011/SŘ k výuce Základního kurzu pro obsluhu motorové řetězové pily a křovinořezu Čj.: SŠNM/825/2011 Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují

Více

Soustruh na dřevo HDB350. Návod k obsluze

Soustruh na dřevo HDB350. Návod k obsluze Soustruh na dřevo HDB350 Návod k obsluze OBSAH Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Použití podle účelu určení 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Popis přístroje 5 Uvedení do provozu 6 Údržba

Více

ŘEZAČSPÁR CF-12.4 B. Výrobce: CEDIMA GmbH. Larchenweg 3 D-29227 Celle Německo

ŘEZAČSPÁR CF-12.4 B. Výrobce: CEDIMA GmbH. Larchenweg 3 D-29227 Celle Německo ŘEZAČSPÁR CF-12.4 B Výrobce: CEDIMA GmbH. Larchenweg 3 D-29227 Celle Německo se jako výrobce uvedeného stroje zavazuje poskytnout servisní služby, záruční i pozáruční, po celém území České republiky. V

Více

Frézování. Rozeznáváme dva základní druhy frézovaní:

Frézování. Rozeznáváme dva základní druhy frézovaní: Frézování. Frézování patří k nejběžnějšímu způsobu třískového obrábění, kde hlavní řezný pohyb (otáčivý) koná nástroj a vedlejší pohyby (posuv nebo přísuv) koná obrobek. Stroj pro frézování je frézka,

Více

Soustružení. Třídění soustružnických nožů podle různých hledisek:

Soustružení. Třídění soustružnických nožů podle různých hledisek: Soustružení nejrozšířenější způsob obrábění (až 40%) račních součástí soustružnickým nožem (většinou jednobřitý nástroj) obrábění válcových ploch (vnějších, vnitřních) obrábění kuželových ploch (vnějších,

Více

Návod k použití pro Naviják na stlačený vzduch

Návod k použití pro Naviják na stlačený vzduch Návod k použití pro Naviják na stlačený vzduch Katalogové číslo: 508000 První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně

Více

Pneumatické olejové čerpadlo 3:1

Pneumatické olejové čerpadlo 3:1 Pneumatické olejové čerpadlo 3:1 Návod k obsluze Obsah: 1. Obecné údaje 1.1 Použití dle určení 1.2 Konstrukce a popis funkce 1.3 Technické údaje 1.4 Oblast použití 1.5 Požadavky na místo instalace 2. Obecné

Více

Evropský sociální fond PHARE 2003

Evropský sociální fond PHARE 2003 1, Evropský sociální fond PHARE 2003 Obsluha křovinořezů - křovinořezy, vyvětvovací pily, multifunkční stroje, zahradní technika Skripta jsou doplňující součástí vzdělávacího programu stejného názvu, uloženého

Více

SILOVÁ POWER CHUCKS SKLÍČIDLA A HYDRAULICKÉ VÁLCE

SILOVÁ POWER CHUCKS SKLÍČIDLA A HYDRAULICKÉ VÁLCE SILOVÁ SKLÍČIDLA A HYDRAULICKÉ UPÍNACÍ VÁLCE SILOVÁ POWER CHUCKS SKLÍČIDLA A HYDRAULICKÉ VÁLCE POWER CHUCKS http://www.zjp.cz, e-mail: zjp@zjp.cz, tel.+40 583 41 057, fax +40 583 450 364 95 SILOVÁ SKLÍČIDLA

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Autor: zev materiálu: Číslo projektu: Tematická oblast : Datum tvorby:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Autor: zev materiálu: Číslo projektu: Tematická oblast : Datum tvorby: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Pavel Kottek je určena k provedení školení žáků z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro žáky

Více

SMĚRNICE REKTORA č. 9/2001

SMĚRNICE REKTORA č. 9/2001 SMĚRNICE REKTORA č. 9/2001 Pokyny k obsluze brusek Rozdělovník: rektor, kvestor, tajemníci fakult, TPO, ředitel KMZ Zpracovala: Libuše Křesálková I Doplňující požadavky pro brusky 1. Brusky mají být pokud

Více

Strojní obrábění. 1 obráběná plocha; 2 obrobená plocha; 3 řezná plocha

Strojní obrábění. 1 obráběná plocha; 2 obrobená plocha; 3 řezná plocha Strojní obrábění 1. Základy teorie třískového obrábění 1.1 Pohyby při strojním obrábění Různé části strojů, přístrojů a zařízení, ale také výrobky denní potřeby se vyrábějí obráběním na obráběcích strojích,

Více

Blahopøejeme Vám! Komplet. Technické údaje. Popis (obrázek A) Bezpeènost z hlediska elektrické instalace

Blahopøejeme Vám! Komplet. Technické údaje. Popis (obrázek A) Bezpeènost z hlediska elektrické instalace ??CZ DW650 DW650E 2 3 4 5 PÁSOVÁ BRUSKA Blahopøejeme Vám! Zvolili jste si náøadí firmy DEWALT. Roky zkušeností, dùkladný vývoj výrobkù a inovace vytvoøily z firmy DEWALT jednoho z nejspolehlivìjších partnerù

Více

Návod k obsluze. DvoukotouČOVÁ BRUSKA. User manual. Mode d emploi. Dvoukotoučové brusky. Bruska pro broušení za mokra a za sucha.

Návod k obsluze. DvoukotouČOVÁ BRUSKA. User manual. Mode d emploi. Dvoukotoučové brusky. Bruska pro broušení za mokra a za sucha. Návod k obsluze DvoukotouČOVÁ BRUSKA GB F cz D User manual Grinding machines Mode d emploi Ponceuses Návod k obsluze Brusky Bedienungsanleitung Schleifmaschinen Dvoukotoučové brusky Bitte vor der ersten

Více

NÁVOD K OBSLUZE UNIVERZÁLNÍ SOUSTRUH SPB-550/400. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC S 024-01 02/2007

NÁVOD K OBSLUZE UNIVERZÁLNÍ SOUSTRUH SPB-550/400. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC S 024-01 02/2007 NÁVOD K OBSLUZE PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC S 024-01 02/2007 UNIVERZÁLNÍ SOUSTRUH SPB-550/400 1 strana OBSAH 1) Obsah balení 2) Úvod 3) Úèel použití 4) Technická data 5)

Více

Speciální fréza 119. Návod k použití

Speciální fréza 119. Návod k použití Speciální fréza 119 Návod k použití CE Obsah 1 Popis.. 4 2 Technické vlastnosti..5 3 Technické informace. 5 4 Obal a transport... 6 5 Instalace.. 7 6 Provoz. 7 7 Upozornění před použitím.. 8 8 Nastavení

Více

pro nástroje ze slinutých karbidů, přesné broušení, broušení.

pro nástroje ze slinutých karbidů, přesné broušení, broušení. 1 RUČNÍ BROUŠENÍ NA KOTOUČOVÝCH A STOLOVÝCH BRUSKÁCH Broušení je obráběcí proces realizovaný zrny brusiva spojenými pojivem v mnohabřitý nástroj BROUSÍCÍ KOTOUČ (BK) jehož břity jsou geometricky nestejné

Více

TECHNOLOGIE AUTOMATIZOVANÝCH VÝROB

TECHNOLOGIE AUTOMATIZOVANÝCH VÝROB Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava FS TECHNOLOGIE AUTOMATIZOVANÝCH VÝROB Jaromír Adamec Ostrava 2006 Recenzent: Doc. Ing. Imrich Lukovics, CSc. Jaromír Adamec, 2006 ISBN 80-248-0871-4 2 Předmluva

Více

Návod k obsluze. Protahovačka ADH 200 ADH 250. Uschovejte pečlivě tento návod k obsluze pro případné další použití.

Návod k obsluze. Protahovačka ADH 200 ADH 250. Uschovejte pečlivě tento návod k obsluze pro případné další použití. Návod k obsluze Protahovačka ADH 200 ADH 250 Uschovejte pečlivě tento návod k obsluze pro případné další použití. 9.2.2011 ADH 200 / ADH 250 Protahovačka Všechna práva vyhrazena Holzstar Holzbearbeitungsmaschinen

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 4. Frézování TÉMA 4.6 FRÉZOVÁNÍ ROVINNÝCH A PRAVOÚHLÝCH PLOCH Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Jiří Žalmánek Střední odborná škola Josefa

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.19 Strojní opracování dřeva Kapitola 23

Více

STOLNÍ KOTOUČOVÁ PILA S POJEZDOVÝM VOZÍKEM SKP-250-230-P

STOLNÍ KOTOUČOVÁ PILA S POJEZDOVÝM VOZÍKEM SKP-250-230-P STOLNÍ KOTOUČOVÁ PILA S POJEZDOVÝM VOZÍKEM SKP-250-230-P 51.01-SKP-250-230-P Biskupský dvůr 2095/8, 110 00 Praha 1 OBSAH Úvod Označení stroje 1.0 Popis stroje 2.0 Instalace 3.0 Obsluha stroje a postupy

Více

ěžní pravidla mistrovství České republiky v práci s motorovou pilou

ěžní pravidla mistrovství České republiky v práci s motorovou pilou ěžní pravidla mistrovství České republiky v práci s motorovou pilou ZÁKLADNÍ INFORMACE Dovednostní soutěž s motorovou pilou Soutěžní pravidla jsou upravena pro potřeby jednotek PO. Pila, kterou soutěžící

Více

VKP 70,VKP 80. Návod k používání pro vrtací kladivo ponorné. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát

VKP 70,VKP 80. Návod k používání pro vrtací kladivo ponorné. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání

Více

KDR 802 odsavač pilin a třísek

KDR 802 odsavač pilin a třísek odsavač pilin a třísek Návod k používání aktualizace 7/ 2010 objednávky elektronicky, telefonem a písemně na kontaktu www.kdr.cz ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s. Masarykova 16 517 50 Častolovice Czech Republic

Více