ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ"

Transkript

1 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 5. Broušení TÉMA 5.1 ORGANIZACE PRACOVIŠTĚ, BOZP, OCHRANNÉ POMŮCKY Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. II. Zpracoval(a): Pavel Fuka Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, 2010

2 OBSAH 1. Základní druhy brusek 2. Pracovní povinnosti obsluhy stoje 3. Povinnosti obsluhy stroje 4. Ustrojení obsluhujícího pracovníka 5. Seřizování a údržba 6. BOZP při obsluze brusek 7. Doplňující informace (ČSN EN 12415, ČSN EN 12478, ČSN EN 12840) 8. Možná rizika při práci na bruskách 9. Použitá literatura 10. Test k ověření znalostí

3 BRUSKA BPH ZÁKLADNÍ DRUHY BRUSEK

4 BRUSKA BK

5 DVOUKOTOUČOVÁ STOLNÍ BRUSKA

6 2. PRACOVNÍ POVINNOSTI OBSLUHY STROJE Před zahájením práce musí obsluhující: 1) Prohlédnout stroj, očistit nekryté vodicí plochy, zkontrolovat jeho jednotlivé části, zejména jeho ochranná spouštěcí zařízení. 2) Každé poškození nebo závadu musí ihned ohlásit svému nadřízenému, který pak rozhodne, zda smí nebo nesmí dále pracovat. 3) Zkontrolovat a doplnit stav oleje i mazadel, přesvědčit se o správné funkci mazacích zařízení. 4) Překontrolovat funkci upínacích zařízení. 5) Provést správnou volbu nástrojů a zkontrolovat jejich opotřebení a upnutí. 6) Zkontrolovat, zda ovládací páky jsou ve správných polohách. 7) Nastavit ochranná zařízení do činné polohy, pokud charakter práce vyžaduje jejich použití.

7 3. POVINNOSTI OBSLUHY STROJE 1) Na stroji se musí pracovat takovým způsobem, který byl označen nebo předepsán jako bezpečný a správný, a tak aby též pracovníci v okolí nebyli ohrožováni a obtěžováni nadměrnou hlučností. Je třeba přesně dodržovat pokyny a poučení obsažené v návodu pro bezpečnou obsluhu stroje nebo jiném bezpečnostně provozním předpisu. Jiný pracovní způsob nezajišťující stejný stupeň bezpečnosti není dovolen. Není dovoleno vyřazovat ochranná zařízení z činnosti. 2) Při ručním mazání, čištění nebo opuštění pracoviště se musí stroj zastavit hlavním vypínačem. 3) Při výměně nástrojů, kontrole jakosti povrchu, při upínání a snímání obrobků a měření (není-li tato činnost prováděna automaticky), musí se zastavit vřeteno a nástroj se musí odsunout do bezpečné vzdálenosti. Ustanovení článku se nevztahuje na upínací zařízení nástrojů a obrobků konstruované pro bezpečné upínání za pohybu. 4) Při přerušení dodávky elektrického proudu musí obsluhující vypnout ihned hlavní vypínač stroje a všechna ostatní zařízení a ovládací součásti uvést do takové polohy, aby po obnovení dodávky elektrického proudu nedošlo k samovolnému spuštění stroje nebo k pohybu některých jeho částí. 5) Není-li stroj vybaven ochranným zařízením proti odlétajícím třískám, a nebo není možno použít tohoto zařízení, musí obsluhující při ohrožení odlétajícími třískami používat osobních ochranných pomůcek, brýlí, obličejových štítů apod. 6) Nástroje, měřidla, upínací klíče apod. se musí odkládat pouze na vymezená místa. Ukládání nástrojů a měřidel do stojanů, na stoly a lože je dovoleno pouze v tom případě, je-li na stroji zvlášť pro to určeno místo. 7) Ruční manipulace s hnacími řemeny za chodu stroje je zakázána. 8) Možné závady na stroji musí pracovník oznámit svému nadřízenému, který je povinen zařídit opravu, popřípadě upozornit na ně pracovníka, který nastupuje na další směnu.

8 4. USTROJENÍ OSLUHUJÍCÍHO PRACOVNÍKA 1) Obsluha stroje musí nosit nepoškozený pracovní oblek bez volně vlajících částí s přiléhajícími rukávy a nohavicemi. Pokud není pracovní blůza přiléhající v pase, musí být zasunuta do pracovních kalhot. Plášť se nesmí při obsluze stroje používat. Zástěry lze používat pouze ve výjimečných případech, kde to vyžaduje povaha práce, popř. je předepsána jinými předpisy. 2) Při práci na obráběcích strojích si musí obsluhující podle potřeby zajistit vlasy vhodnou pokrývkou hlavy (čepicí, šátkem apod.). Pokrývky hlavy nesmějí mít volně vlající cípy. Šátek se musí zavazovat za hlavou (nikoli pod bradou), a tak aby vlasy nevyčnívaly. 3) Pracovník musí nosit vhodnou pracovní obuv. Není dovoleno pracovat v lehké plátěné obuvi nebo otevřených sandálech. 4) Při obsluze stroje není dovoleno nosit prstýnky, řetízky, náramkové hodinky, náhrdelníky, vázanky, šály apod. Pracovníci, kteří mají na rukou nebo prstech nevhodný obvaz (např. gázový obvaz, kožený prsteník), nesmí pracovat na strojích, u nichž jsou v dosahu obsluhy volně přístupné rotující součásti, které by mohly při neopatrném jednání pracovníků obvaz zachytit (např. na vrtačkách, hrotových soustruzích). Na strojích, u nichž rotující součásti nejsou v dosahu obsluhy, smí se s takovými obvazy pracovat. Při drobných poraněních rukou nebo prstů se doporučuje používat takových způsobů ošetření, u nichž je možnost zachycení buď vyloučena, nebo alespoň podstatně snížena (např. nástřiků, gumových prsteníků). 5) Ochranných rukavic se má používat pouze při upínání nebo výměně obrobků a nástrojů, hrozí-li nebezpečí pořezání nebo popálení rukou. Stroj nebo příslušná část (např. vřeteno) přitom nesmí být v chodu. Při vlastní obsluze stroje musí být rukavice sejmuty. Při vkládání nebo upínání obrobků u strojů s nepřetržitým chodem nebo na poloautomatech, u nichž v blízkosti stojícího vřetena rotuje jiné vřeteno, nesmí obsluhující používat rukavice vůbec. Ve výjimečných případech, podle povahy práce, je možno povolit rozhodnutím provozovatele použití rukavic.

9 Pracovní oděv

10 5. SEŘIZOVÁNÍ A ÚDRŽBA 1) Seřizování a údržba stroje se musí provádět podle návodu k obsluze stroje. 2) Při uvolňování strojních součástí, které je nutno ručně naklápět a jsou tak těžké, že by mohly způsobit úraz, je třeba dbát pokynů uvedených v návodu pro obsluhu stroje. 3) Při seřizování se musí dbát všech bezpečnostních opatření. Před předáním seřízeného stroje je nutno překontrolovat za přítomnosti obsluhujícího správné funkce všech bezpečnostních zařízení a předvést po náležitém poučení správný způsob práce. 4) Celková nebo částečná kontrola stroje se musí vykonat vždy, když dojde k selhání nebo přerušení některé strojní části důležité pro bezpečnost provozu. Zjištěné závady nebo závady hlášené obsluhujícím musí být bezodkladně odstraněny. Na závadném stroji se nesmí pracovat. 5) Před opravou stroje musí být provedeno takové zajištění, které znemožní spuštění stroje nebo jeho částí nepovolanou osobou. Lze to provést např. uzamčením hlavního vypínače v nulové poloze, uzamknutím spouštěcího tlačítka, vypojením elektromotoru ze sítě, sejmutím hnacích řemenů apod. Na spouštěcím zařízení musí být viditelně upevněna tabulka s nápisem NEZAPÍNAT OPRAVA STROJE (MIMO PROVOZ). Opětné uvedení stroje do provozu smí být provedeno až po dokončení opravy a kontrole všech ochranných zařízení. Ustanovení článku se nevztahuje na zkoušení a seřizování stroje v průběhu opravy nebo při uvádění stroje do chodu (oživování stroje).

11 Povinnosti obsluhy po skončení směny: 1) Po skončení práce musí obsluhující uvést pracoviště do pořádku, zejména odstranit ze stroje třísky a zbytky řezné kapaliny, očistit nekryté vodicí plochy, uklidit na určená místa měřidla, nástroje, obrobky apod. Použité čisticí materiály (čisticí vlna, hadry, koudel) se musí ukládat do vhodných nádob s víky. 2) Při odstraňování brusného prachu ze stroje při úklidu se musí používat smetáky, štětce, škrabky apod. Hadry a čistící vlny se smí používat pouze k čištění stroje za klidu a to až po odstranění nečistot škrabkou, smetákem apod. 3) Čištění strojů stlačeným vzduchem je zakázáno. Pokud není technologickým postupem zakázáno používat stlačeného vzduchu k očištění obrobků a upínacích přípravků, má být vzduchová pistole opatřena ochranným štítkem a přetlak vzduchu snížen na 0,2 MPa. Kromě toho musí obsluhující použít průhledného obličejového štítu nebo brýlí a zabránit odlétávání částeček do okolí. Ustanovení o maximálním přetlaku vzduchu a ochranném štítu se nevztahuje na vyfukovací pistole s ochrannou vzduchovou clonou. 4) Odstraňování brusného prachu za chodu je dovoleno pouze u strojů, které jsou k tomu uzpůsobeny, v opačném případě musí obsluhující zastavit chod stroje. 6. BOZP PŘI OBSLUZE BRUSEK Bruskám a brousicím kotoučům věnujeme zvýšenou pozornost, vzhledem k vyšším řezným rychlostem než u jiných obráběcích strojů, přičemž nástroj (brousicí kotouč) nemá a také nemůže mít stejné vlastnosti jako nástroj ocelový. Při roztržení brousicího kotouče je ohrožován nejen brusič, ale i okolní pracovníci. Nejčastěji dochází k úrazům u brusek, kde je obrobek ručně přisouván ke kotouči, a u brusek, jež nejsou řádně vybaveny a upraveny podle bezpečnostních předpisů. Pro každou brusičskou práci, pro příslušný druh brusky a způsob broušení musí být vhodný brousicí nástroj. Aby nedocházelo k omylům, k záměnám apod. musí být každý kotouč zřetelně označen. Neoznačené brousicí kotouče se nesmějí používat.

12 Bezpečnostní pravidla při obsluze brusek: 1) Upínat brousicí kotouč na brusku smí jen pověřený pracovník. 2) Při výměně brousicího kotouče překontrolujeme podle štítku na kotouči, zda je vhodný pro příslušnou brusku, a prohlídkou a poklepem zjišťujeme jeho neporušenost. Neoznačené brousicí kotouče se nesmějí používat. 3) Po upnutí kotouče na vřeteno brusky uvedeme kotouč do zkušebního chodu při pracovních otáčkách, s ochranným krytem, na dobu nejméně 5 minut. Při této zkoušce musí pracovník stát mimo rovinu rotace brousicího kotouče. 4) Při broušení v ruce používáme stavitelných podpěr (opěrek, stolků). Správným nastavením podpěry vůči brousicímu kotouči snižujeme nebezpečí zaklínění broušeného předmětu. 5) Neodstraňujeme ochranné kryty brousicích kotoučů! 6) Včasným přisunutím hradítka co nejblíže ke kotouči snižujeme množství odletu prachových částic na pracoviště a snižujeme nebezpečí vylétnutí úlomků roztrženého kotouče z ochranného krytu. 7) Při broušení a orovnávání brousicího kotouče používáme k ochraně zraku brýlí nebo obličejových štítků. 8) K orovnávání brousicích kotoučů používáme vhodné nástroje (kladkové orovnávače, trubkové orovnávače s rukojetí apod.). 9) Pravidelným odstraňováním prachu a nečistot u brusky a čištěním odsávacího zařízení zlepšujeme pracovní prostředí. 10) Nepoužívané brousicí kotouče uložíme do skříněk, regálů. Není dovoleno je ponechávat volně na podlaze nebo opírat o stroje.

13 7. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE (ČSN EN 12415, ČSN EN 12478, ČSN EN 12840) Značení kotoučů stanoví ČSN (staré značení) Brousicí a řezací kotouče, technické předpisy. Řezací kotouče a rychloběžné brousicí kotouče se označují navíc šikmými barevnými pruhy, a to na čele kotouče nebo na jeho papírové přírubě či štítku. Skladování brusných kotoučů podrobněji stanoví ČSN (staré značení) Brousicí kotouče se musí skladovat tak, aby byly chráněny před nárazy, vlhkem a mrazem. K uskladnění brusiva vyhradíme zvláštní místnost, do níž zamezíme přístup nepovolaným osobám. Skladovací prostory vybavíme stojany a regály pevné konstrukce, jež umožní správné uložení brusiva a snadný přístup. Brousicí kotouče se mohou skladovat na stojato nebo ve sloupcích. Nejvyšší dovolené obvodové rychlosti brousicích a řezacích kotoučů jsou stanoveny v ČSN a pro brousicí segmenty v ČSN (staré značení) Z hlediska bezpečnosti práce je důležité, aby nástroj měl při broušení správnou obvodovou rychlost a hlavně aby při práci nebyla překročena nejvyšší obvodová rychlost, která je stanovena výrobcem pro daný brousicí nástroj. Překročením této hranice hrozí nebezpečí, že se brousicí kotouč roztrhne. Zmenší-li se průměr brousicího kotouče opotřebením, může se zvýšit počet otáček kotouče, nesmí však být překročena nejvyšší dovolená obvodová rychlost pro tento kotouč. Měnit počet otáček (např. výměnou řemenic) smí jen pracovník, který je k tomu určený. Rozměry upínacích přírub jsou stanoveny v ČSN (staré značení) Brousicí a řezací kotouče se upínají na vřeteno brusky přírubami. Průměr přírub se musí rovnat nejméně 1/3 průměru brousicího kotouče. Příruby nesmějí přiléhat celou plochou, nýbrž jen dosedat plochou mezikruží. Mezi příruby a kotouč se z obou stran vkládají pružné podložky z gumy, kůže nebo měkkého papíru o tloušťce 0,5 mm až 2 mm. Podložky musí pokrývat celou upínací plochu obou přírub a musí je přesahovat po celém obvodu alespoň o 1 mm. Upínání kotoučů na brusku smí provádět pouze zkušený (školený) pracovník nebo seřizovač zvlášť k tomu pověřený. Před upínáním se musí každý kotouč pečlivě prohlédnout, nemá-li trhliny. Pak lehkým poklepem dřevěnou paličkou vyzkoušet, zda vydává jasný zvuk. Ozve-li se dutý, nezvonivý zvuk, je kotouč poškozený a musí se vyřadit. Po upnutí na vřeteno brusky se musí každý kotouč uvést do chodu naprázdno při pracovních otáčkách na dobu nejméně 5 minut s ochranným krytem. Při spouštění brousicího kotouče musí stát pracovník mimo rovinu rotace brousicího kotouče. S kotoučem se smí pracovat až po zjištění, že kotouč je nepoškozený a dobře upnutý.

14 Technické požadavky na konstrukci ochranných krytů jsou stanoveny v ČSN EN (200717). Při stanovení tloušťky stěn ochranných krytů u starších brusek podle ČSN Podle obvodové rychlosti, šířky a průměru brousicího kotouče a zvoleného materiálu krytu snadno z tabulky určíme příslušnou tloušťku stěny. Materiál krytů je zpravidla ocelový plech předepsané pevnosti v tahu nebo ocelolitina. Používání šedé litiny je zakázáno. U stolních a stojanových brusek se ochranný kryt brousicího kotouče doplňuje ještě hradítkem. Je to zpravidla přestavitelný ocelový plech, který se radiálně zasouvá do ochranného krytu a tím se zmenšuje mezera mezi vnitřní stěnou krytu a kotoučem po jeho opotřebení. Má zamezit nebo alespoň podstatně snížit nebezpečí vylétnutí úlomků roztrženého kotouče z ochranného krytu. Aby hradítko splnilo svůj úkol, musí být vždy nastaveno co nejblíže ke kotouči. Ochranné štíty: Aby byl pracovník chráněn před odlétajícími úlomky a prachem vznikajícím při broušení, jsou již nové typy stolních a stojanových brusek vybaveny průhlednými ochrannými štíty z bezpečnostního skla. Pokud na brusce není připevněno toto ochranné zařízení a také nastaveno v účinné poloze, pak musí brusič při každé, i krátkodobé práci na brusce používat vhodných ochranných brýlí nebo obličejového štítu.

15 8. MOŽNÁ RIZIKA PŘI PRÁCI NA BRUSKÁCH Nejvážnější ohrožení pracovníka vzniká v případě roztržení brousicího kotouče. Dochází k němu z různých příčin. Např. použitím nevyzkoušeného porušeného kotouče, nesprávným upnutím, špatným skladováním, nevyvážeností. K tomu přistupují další příčiny, jako nestejnoměrný tlak na kotouč při práci, nerovnoměrné opotřebování brousicího kotouče, nesprávný pracovní postup při broušení apod. Možnost ohrožení pracovníka odletujícími částmi roztrženého brousicího nástroje je u všech brusek podstatně sníženo správně navrženými a používanými ochrannými kryty. Ochranný kryt má za úkol především zamezit vylétnutí úlomků a ochránit tak brusiče a okolní osoby před vážným zraněním. Kryt má dále co nejvíce chránit před prachem a drobnými částicemi vznikajícími při broušení, před odstřikující řeznou kapalinou a před nebezpečným dotykem (náhodným stykem ruky s nástrojem). Nejčastěji jsou zastoupeny v dílnách dvoukotoučové stolní a stojanové brusky. Broušený předmět se u těchto strojů pokládá na podpěru a ručně přisouvá ke kotouči. Podpěra se musí nastavit tak, aby vzdálenost mezi okrajem podpěry a pracovní plochou kotouče byla rovna nejvýše polovině tloušťky broušeného předmětu, nejvýše však 3 mm. Při broušení je třeba zásadně používat podpěru (opěrku, stolek). Jedině u některých brusičských operací, jako je např. ostření malých vrtáků, závitníků, speciálních nožů, lamačů třísek, broušení turbinových lopatek apod., není třeba používat podpěru. Z hlediska bezpečnosti práce je žádoucí, aby bod dotyku obrobku s brousicím kotoučem byl ve vodorovné rovině procházející středem kotouče nebo nejvýše 10 mm nad ním. Brousí-li se pod osou kotouče, zvyšuje se nebezpečí, že se obrobek zaklíní mezi podpěru a kotouč. Rovněž při postupném opotřebování kotouče se zvyšuje mezera mezi podpěrou a kotoučem. Z těchto důvodů musí být podpěra přestavitelná, a to ve směru svislém i vodorovném.

16 9. POUŽITÁ LITERATURA Školní úrazy vyhl. č. 64/2005 Sb., o evidence úrazů dětí, žáků a studentů Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. vzhled a umístění bezp. značek a zavedení signálů Vyhláška č. 246/2001 Sb. požární bezpečnost Metodický pokyn MŠMT šikana Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. poskytování, používání, údržba a čištění OOPP Zákon č. 185/2001 Sb. povinnosti a zásady při nakládání s odpady Metodický pokyn MŠMT k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních pod č. j / Zákoník práce oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ( ) Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a prac. prostředí Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí Internetové zdroje

17 10. TEST K OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ 1) Před zahájením pracovní činnosti musí pracovník: a) Provést osobní hygienu b) Prohlédnout stroj, očistit nekryté vodicí plochy, zkontrolovat jeho jednotlivé části, zejména jeho ochranná spouštěcí zařízení. c) Nemusí prohlédnout stroj, stroj má na starosti údržba. 2) Před vlastním obráběním je potřeba: a) Provést správnou volbu nástrojů a zkontrolovat jejich opotřebení a upnutí. b) Nasvačit se. c) Nastudovat výkresovou dokumentaci. 3) Ochranná zařízení je pracovník povinen nastavit: a) Tak, aby ochranná zařízení nepřekážela. b) Není povinen nastavit. c) Do činné polohy, pokud charakter práce vyžaduje jejich použití. 4) Na stroji se musí pracovat takovým způsobem: a) Který byl označen, nebo předepsán jako bezpečný a správný. b) Jak si pracovník sám zvolí. c) Který zabezpečí rychlejší produkci. 5) Při výměně nástrojů, kontrole jakosti povrchu, při upínání a snímání obrobků a při měření: a) Musí zastavit vřeteno a nástroj odsunout do bezpečné vzdálenosti. b) Vřeteno stroje se může dál pohybovat. c) Měřit a vyměňovat obrobek můžeme dle potřeby. 6) Nástroje, měřidla, upínací klíče apod. se mohou na stroji odkládat: a) Tak, aby byla po ruce. b) Pouze na vyhrazená místa. c) Uložíme tak, aby se zamezilo možnému poškození. 7) Ručně manipulovat s hnacími řemeny za chodu stroje: a) Můžeme kdykoliv. b) Je povoleno s pomocí speciálních nástrojů. c) Je zakázáno.

18 8) Závady na stroji musí pracovník: a) Oznámit po ukončení směny. b) Oznámit tuto skutečnost údržbě o přestávce. c) Oznámit ihned svému nadřízenému. 9) Pracovní oblek při obsluze stroje musí být: a) Bez volně vlajících částí s přiléhajícími rukávy a nohavicemi. b) Pracovní blůza přiléhající v pase, nemusí být zasunuta do pracovních kalhot včetně pracovního pláště. c) Rukávy a nohavice mohou volně vlát. 10) Pracovník na pracovišti musí nosit pracovní obuv: a) Pouze v případě nebezpečí poranění. b) Za teplého počasí jsou vhodnější tenisky. c) Vždy. 11) Při obsluze stroje není dovoleno: a) Pracovat. b) Pracovat bez rukavic. c) Nosit prstýnky, řetízky, náramkové hodinky, náhrdelníky, vázanky, šály apod. 12) Při obsluze stroje se mohou používat ochranné pracovní rukavice: a) Pouze při upínání nebo výměně obrobků. b) Při velmi špinavé práci. c) Kdykoliv. 13) Seřizování a údržba stroje se musí provádět: a) Podle vlastního uvážení. b) Podle návodu k obsluze stroje. c) Dle potřeb zákazníka. 14) Při seřizování stroje se musí: a) Dbát všech bezpečnostních opatření. b) Kontrolovat stav akumulátoru. c) Nemusí dodržovat bezpečnostních opatření. 15) Před opravou stroje musí být provedena: a) Kontrola dopravních prostředků. b) Kontrola spolehlivého vypnutí stroje. c) Kontrola el. proudu.

19 16) Upínat brousicí kotouč na brusku smí: a) Vedoucí dílen. b) Kontrolor výroby. c) Jen pověřený pracovník. 17) Při broušení v ruce používáme: a) Stavitelné podpěry. b) Obě ruce. c) Pracovní rukavice. 18) Při broušení a orovnávání brousicího kotouče: a) Používáme ochranný plášť. b) Používáme kapesník. c) Používáme ochranné brýle nebo obličejové štíty. 19) Nepoužívané brousicí kotouče: a) Vrátíme je do výdejny nástrojů. b) Uložíme do skříněk a regálů. c) Můžeme je ponechávat volně na podlaze nebo opírat o stroje. 20) Ochranné štíty: a) Nepoužíváme. b) Chrání výhled pracovníka. c) Chrání pracovníka před odlétajícími úlomky a prachem vznikajícím při broušení.

20 10. TEST K OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ SPRÁVNÉ ODPOVĚDI 1) Před zahájením pracovní činnosti musí pracovník: a) Provést osobní hygienu b) Prohlédnout stroj, očistit nekryté vodicí plochy, zkontrolovat jeho jednotlivé části, zejména jeho ochranná spouštěcí zařízení. c) Nemusí prohlédnout stroj, stroj má na starosti údržba. 2) Před vlastním obráběním je potřeba: a) Provést správnou volbu nástrojů a zkontrolovat jejich opotřebení a upnutí. b) Nasvačit se. c) Nastudovat výkresovou dokumentaci. 3) Ochranná zařízení je pracovník povinen nastavit: a) Tak, aby ochranná zařízení nepřekážela. b) Není povinen nastavit. c) Do činné polohy, pokud charakter práce vyžaduje jejich použití. 4) Na stroji se musí pracovat takovým způsobem: a) Který byl označen, nebo předepsán jako bezpečný a správný. b) Jak si pracovník sám zvolí. c) Který zabezpečí rychlejší produkci. 5) Při výměně nástrojů, kontrole jakosti povrchu, při upínání a snímání obrobků a při měření: a) Musí zastavit vřeteno a nástroj odsunout do bezpečné vzdálenosti. b) Vřeteno stroje se může dál pohybovat. c) Měřit a vyměňovat obrobek můžeme dle potřeby. 6) Nástroje, měřidla, upínací klíče apod. se mohou na stroji odkládat: a) Tak, aby byla po ruce. b) Pouze na vyhrazená místa. c) Uložíme tak, aby se zamezilo možnému poškození. 7) Ručně manipulovat s hnacími řemeny za chodu stroje: a) Můžeme kdykoliv. b) Je povoleno s pomocí speciálních nástrojů. c) Je zakázáno.

21 8) Závady na stroji musí pracovník: a) Oznámit po ukončení směny. b) Oznámit tuto skutečnost údržbě o přestávce. c) Oznámit ihned svému nadřízenému. 9) Pracovní oblek při obsluze stroje musí být: a) Bez volně vlajících částí s přiléhajícími rukávy a nohavicemi. b) Pracovní blůza přiléhající v pase, nemusí být zasunuta do pracovních kalhot včetně pracovního pláště. c) Rukávy a nohavice mohou volně vlát. 10) Pracovník na pracovišti musí nosit pracovní obuv: a) Pouze v případě nebezpečí poranění. b) Za teplého počasí jsou vhodnější tenisky. c) Vždy. 11) Při obsluze stroje není dovoleno: a) Pracovat. b) Pracovat bez rukavic. c) Nosit prstýnky, řetízky, náramkové hodinky, náhrdelníky, vázanky, šály apod. 12) Při obsluze stroje se mohou používat ochranné pracovní rukavice: a) Pouze při upínání nebo výměně obrobků. b) Při velmi špinavé práci. c) Kdykoliv. 13) Seřizování a údržba stroje se musí provádět: a) Podle vlastního uvážení. b) Podle návodu k obsluze stroje. c) Dle potřeb zákazníka. 14) Při seřizování stroje se musí: a) Dbát všech bezpečnostních opatření. b) Kontrolovat stav akumulátoru. c) Nemusí dodržovat bezpečnostních opatření. 15) Před opravou stroje musí být provedena: a) Kontrola dopravních prostředků. b) Kontrola spolehlivého vypnutí stroje. c) Kontrola el. proudu.

22 16) Upínat brousicí kotouč na brusku smí: a) Vedoucí dílen. b) Kontrolor výroby. c) Jen pověřený pracovník. 17) Při broušení v ruce používáme: a) Stavitelné podpěry. b) Obě ruce. c) Pracovní rukavice 18) Při broušení a orovnávání brousicího kotouče: a) Používáme ochranný plášť. b) Používáme kapesník. c) Používáme ochranné brýle nebo obličejové štíty. 19) Nepoužívané brousicí kotouče: a) Vrátíme je do výdejny nástrojů. b) Uložíme do skříněk a regálů. c) Můžeme je ponechávat volně na podlaze nebo opírat o stroje. 20) Ochranné štíty: a) Nepoužíváme. b) Chrání výhled pracovníka. c) Chrání pracovníka před odlétajícími úlomky a prachem vznikajícím při broušení.

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 3. Soustružení TÉMA 3.1 ORGANIZACE PRACOVIŠTĚ, BOZP, OCHRANNÉ POMŮCKY Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. II. Zpracoval(a): Michael Procházka Střední odborná

Více

ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRÁCE U OBRÁBĚCÍCH STROJŮ NA KOVY

ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRÁCE U OBRÁBĚCÍCH STROJŮ NA KOVY Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRÁCE U OBRÁBĚCÍCH STROJŮ NA KOVY ČSN EN, univerzální obráběcí stroje a hrotové soustruhy

Více

5.6.16.4. Kovoobráběcí stroje

5.6.16.4. Kovoobráběcí stroje 5.6.16.4. Kovoobráběcí stroje http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/stroje-technicka-zarizenipristroje-a-naradi/kovoobrabeci-stroje Bezpečnostní pravidla pro obsluhu kovoobráběcích strojů soustruhy,

Více

10. Při čištění stroje nebo opuštění pracoviště je obsluha povinna!

10. Při čištění stroje nebo opuštění pracoviště je obsluha povinna! Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

1 TÉMATICKÝ CELEK - Bezpečnost - úvod a organizace pracoviště

1 TÉMATICKÝ CELEK - Bezpečnost - úvod a organizace pracoviště 1 TÉMATICKÝ CELEK - Bezpečnost - úvod a organizace pracoviště 1.1 CÍL UČEBNÍHO DNE -seznámení s pracovištěm frézaře -organizace pracoviště frézaře -opakování zásad bezpečnosti a hygieny práce ČSN 200 700

Více

Hodnocení pracovních rizik možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců údržba

Hodnocení pracovních rizik možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců údržba Hodnocení pracovních rizik možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců údržba Pracoviště, pracovní prostor Práce na žebříku (schůdkách), zvýšeném pracovišti - nepořádek na pracovišti, zakopnutí,

Více

Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

ARMONTIS s. r. o., Sokolovská 325/140, Praha 8. Pracovní rizika. ruční, mechanické a elektrické nářadí

ARMONTIS s. r. o., Sokolovská 325/140, Praha 8. Pracovní rizika. ruční, mechanické a elektrické nářadí , Sokolovská 325/140, Praha 8 Pracovní rizika ruční, mechanické a elektrické nářadí BD Rezidence Aurum ul. Na pláni 1430/7, Praha 5 Smíchov Zpracoval: Zdeněk Barták, SAFEA Schválil: V Praze dne 1. 12.

Více

KONVENČNÍ SOUSTRUŽENÍ Zdeněk Zelinka

KONVENČNÍ SOUSTRUŽENÍ Zdeněk Zelinka KONVENČNÍ SOUSTRUŽENÍ Zdeněk Zelinka BOZP soustružení VY_32_INOVACE_OVZ_2_01 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět Tematický

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._04 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 48/1982 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 48/1982 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 48/1982 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení Ze dne 15.04.1982 Částka 9/1982

Více

48/1982 Sb. VYHLÁŠKA PRVNÍ ČÁST VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. První oddíl. Rozsah platnosti

48/1982 Sb. VYHLÁŠKA PRVNÍ ČÁST VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. První oddíl. Rozsah platnosti 48/1982 Sb. VYHLÁŠKA kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení Český úřad bezpečnosti práce stanoví podle 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Sb., o státním

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009. Základy frézování

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009. Základy frézování Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Základy frézování Podstata frézování - při frézování se nástroj otáčí, zatímco obrobek se obvykle pohybuje

Více

5.6.16.2.1. Zásady používání elektromechanického nářadí

5.6.16.2.1. Zásady používání elektromechanického nářadí 5.6.16.2.1. Zásady používání elektromechanického nářadí http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/stroje-technicka-zarizenipristroje-a-naradi/elektromechanicke-naradi/zasady-pouzivanielektromechanickeho-naradi

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: LUBOŠ EHLICH Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: LUBOŠ EHLICH Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: LUBOŠ EHLICH Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._23_SM 1-3 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, Karlovy Vary Autor: LUBOŠ EHLICH Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, Karlovy Vary Autor: LUBOŠ EHLICH Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: LUBOŠ EHLICH Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._25_SM 1-3 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

1 Tématický celek - Bezpečnost - úvod a organizace pracoviště

1 Tématický celek - Bezpečnost - úvod a organizace pracoviště Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: PRAXE 2. ročník Rybka Herbert 28.06.2013 Název zpracovaného celku: Frézování, praktické cvičení, postupy práce 1 Tématický celek - Bezpečnost - úvod a organizace pracoviště

Více

Bezpečnost práce v obchodu a veřejném stravování

Bezpečnost práce v obchodu a veřejném stravování SPRÁVNÁ PRAXE PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 11 Bezpečnost práce v obchodu a veřejném stravování Obsah 1 Úvod 2 2 Zásady pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Bezpečnost práce při strojním obrábění dřeva

Bezpečnost práce při strojním obrábění dřeva SPRÁVNÁ PRAXE PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 9 Bezpečnost práce při strojním obrábění dřeva Obsah 1 Úvod 2 2 Zásady pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Více

SMĚRNICE REKTORA č. 9/2001

SMĚRNICE REKTORA č. 9/2001 SMĚRNICE REKTORA č. 9/2001 Pokyny k obsluze brusek Rozdělovník: rektor, kvestor, tajemníci fakult, TPO, ředitel KMZ Zpracovala: Libuše Křesálková I Doplňující požadavky pro brusky 1. Brusky mají být pokud

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASKOV, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace 739 21 Paskov, Kirilovova 330. Řád cvičné školní kuchyně

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASKOV, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace 739 21 Paskov, Kirilovova 330. Řád cvičné školní kuchyně Řád cvičné školní kuchyně 1. Žák je povinen se při práci ve cvičné kuchyni a při přípravě na vyučování řídit pokyny vyučujícího. 2. Do kuchyně žák vstupuje jen se souhlasem vyučujícího a v předepsaném

Více

Bruska mokrosuchá BT-WD 150/200 Einhell

Bruska mokrosuchá BT-WD 150/200 Einhell Návod k použití Bruska mokrosuchá BT-WD 150/200 Einhell Obj.č.: 44.172.15 I.-Nr.: 01017 Všeobecné bezpečnostní pokyny a ochrana proti úrazu Bezpečná práce bez úrazu je s nářadím zajištěna pouze tehdy,

Více

pro nástroje ze slinutých karbidů, přesné broušení, broušení.

pro nástroje ze slinutých karbidů, přesné broušení, broušení. 1 RUČNÍ BROUŠENÍ NA KOTOUČOVÝCH A STOLOVÝCH BRUSKÁCH Broušení je obráběcí proces realizovaný zrny brusiva spojenými pojivem v mnohabřitý nástroj BROUSÍCÍ KOTOUČ (BK) jehož břity jsou geometricky nestejné

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Bezpečnost práce při výrobě, provozu, obsluze a údržbě vyhrazených elektrických zařízení

Bezpečnost práce při výrobě, provozu, obsluze a údržbě vyhrazených elektrických zařízení SPRÁVNÁ PRAXE PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 2 Bezpečnost práce při výrobě, provozu, obsluze a údržbě vyhrazených elektrických zařízení Obsah 1 Úvod 2 2 Zásady pro zajištění

Více

Pracovní pozice - pracovník zámečnické a strojní dílny

Pracovní pozice - pracovník zámečnické a strojní dílny f Pracovní pozice - pracovník zámečnické a strojní dílny číslo NEBEZPEČÍ PRAVDĚPODOBNOST ZÁVAŽNOST HODNOTA RIZIKA BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 1 Uklouznutí 2 Pád předmětu z výšky 3 Manipulace při zvedání břemene

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 5. Broušení TÉMA 5.4 UPÍNÁNÍ OBROBKŮ Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Pavel Fuka Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, 2010 OBSAH

Více

FSBM 1020-20 S2 FSBM 1020-25 E FSBM 1270-20 E

FSBM 1020-20 S2 FSBM 1020-25 E FSBM 1270-20 E Návod k obsluze FSBM 1020-20 S2 FSBM 1020-25 E FSBM 1270-20 E Ohýbačka s výkyvným ramenem Vážený zákazníku, mnohokrát děkujeme za zakoupení výrobku firmy Metallkraft. Obráběcí stroje na kov Metallkraft

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 5. Broušení TÉMA 5.2 ZÁKLADNÍ DRUHY BRUSEK, OBSLUHA A BRUSNÉ PODMÍNKY Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Pavel Fuka Střední odborná škola

Více

IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ A OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ STOJANOVÁ VRTAČKA NA DŘEVO

IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ A OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ STOJANOVÁ VRTAČKA NA DŘEVO IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ A OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ STOJANOVÁ VRTAČKA NA DŘEVO Nezpůsobilost obsluhy Neprovádění předepsaných kontrol a revizí ohroženi nebezpečnou činností obsluhy v důsledku její nezpůsobilosti

Více

ZÁKLADNÍ ANALÝZA RIZIK

ZÁKLADNÍ ANALÝZA RIZIK Obsah: ZÁKLADNÍ ANALÝZA RIZIK Příloha č. 5 Analýza rizik 1 ÚVOD... 2 1.1 Údaje o fakultě... 2 2 KRITÉRIA K HODNOCENÍ RIZIKA R=P X N X H... 3 2.1 Pravděpodobnost vzniku a existence rizika (P)... 3 2.2 Pravděpodobnost

Více

Pracovní rizika. BD Rezidence Aurum ul. Na pláni 1430/7, Praha 5 Smíchov. kotoučové pily. ARMONTIS s. r. o., Sokolovská 325/140, Praha 8

Pracovní rizika. BD Rezidence Aurum ul. Na pláni 1430/7, Praha 5 Smíchov. kotoučové pily. ARMONTIS s. r. o., Sokolovská 325/140, Praha 8 , Sokolovská 325/140, Praha 8 Pracovní rizika kotoučové pily BD Rezidence Aurum ul. Na pláni 1430/7, Praha 5 Smíchov Zpracoval: Zdeněk Barták, SAFEA Schválil: V Praze dne 1. 6. 2010 poškození, destrukce

Více

Provozní řád školní jídelny pro školní rok 2015/2016

Provozní řád školní jídelny pro školní rok 2015/2016 Provozní řád školní jídelny pro školní rok 2015/2016 Provozovatel: Jednatel: Vedoucí školní jídelny: Vedoucí kuchař: Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. Mgr. Jana Linhartová Nina

Více

Výrobní stroje pro obrábění. Soustruhy Vrtačky Frézy Brusky

Výrobní stroje pro obrábění. Soustruhy Vrtačky Frézy Brusky Výrobní stroje pro obrábění Soustruhy Vrtačky Frézy Brusky Typy soustruhů a práce s nimi (soustružení) Soustruhy jsou obráběcí stroje, na kterých se metodou soustružení obrábí výrobek (obrobek) do potřebného

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická oblast Základní aranžérské nářadí a pomůcky,

Více

ŘEZAČSPÁR CF-12.4 B. Výrobce: CEDIMA GmbH. Larchenweg 3 D-29227 Celle Německo

ŘEZAČSPÁR CF-12.4 B. Výrobce: CEDIMA GmbH. Larchenweg 3 D-29227 Celle Německo ŘEZAČSPÁR CF-12.4 B Výrobce: CEDIMA GmbH. Larchenweg 3 D-29227 Celle Německo se jako výrobce uvedeného stroje zavazuje poskytnout servisní služby, záruční i pozáruční, po celém území České republiky. V

Více

Bezpečnost práce při tváření kovů

Bezpečnost práce při tváření kovů SPRÁVNÁ PRAXE PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 19 Bezpečnost práce při tváření kovů Obsah 1 Úvod 2 2 Zásady pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2 3 Rizikové

Více

ORIGINÁLNÍ NÁVOD K OBSLUZE

ORIGINÁLNÍ NÁVOD K OBSLUZE ORIGINÁLNÍ NÁVOD K OBSLUZE DVOUKOTOUČOVÁ BRUSKA BKS - 2500 B 004-05 09/2014 Původní česká verze návodu k použití - druhé vydání únor 2013 1 OBSAH 1) Obsah balení 2) Úvod 3) Účel použití 4) Technická data

Více

PROVOZNĚ MANIPULAČNÍ ŘÁD BIOLOGICKÝ SEPTIK BS 4 EO BS 20 EO

PROVOZNĚ MANIPULAČNÍ ŘÁD BIOLOGICKÝ SEPTIK BS 4 EO BS 20 EO AQUA CONTACT www.aquacontact.cz PROVOZNĚ MANIPULAČNÍ ŘÁD BIOLOGICKÝ SEPTIK BS 4 EO BS 20 EO AQUA-CONTACT s.r.o. 5. května 287 Josefov Jaroměř mobil: 603 494 860 551 02 733 107 017 IČ: 601 10 112 tel: 491

Více

VKP 70,VKP 80. Návod k používání pro vrtací kladivo ponorné. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát

VKP 70,VKP 80. Návod k používání pro vrtací kladivo ponorné. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání

Více

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc.

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc. Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie Odbor obrábění Téma: 10. cvičení - Broušení Okruhy: Druhy brusek, účel a využití Základní druhy brousicích materiálů

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0914 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_10 Výchovný ústav, Střední škola Název školy:

Více

SOUSTRUH NA DŘEVO VD 1100 N

SOUSTRUH NA DŘEVO VD 1100 N NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SOUSTRUH NA DŘEVO VD 1100 N Strana 1 (celkem 14) Soustruh na dřevo Vážený zákazníku, Děkujeme Vám za zakoupení soustruhu na dřevo HOLZMANN. Dříve než uvedete soustruh do provozu, přečtěte

Více

IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ A OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ PÁSOVÁ BRUSKA NA DŘEVO

IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ A OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ PÁSOVÁ BRUSKA NA DŘEVO IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ A OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ PÁSOVÁ BRUSKA NA DŘEVO Nezpůsobilost obsluhy Neprovádění předepsaných kontrol a revizí Zaměstnanci obsluhující zařízení ohroženi nebezpečnou činností

Více

Organizační směrnice č. 6/2014/SŘ. Provozní řády - pracoviště Broumov

Organizační směrnice č. 6/2014/SŘ. Provozní řády - pracoviště Broumov Organizační směrnice č. 6/2014/SŘ Provozní řády - pracoviště Broumov Provozní řád denní místnosti kuchařů Provozní řád cvičná kuchyňka Provozní řád - dílna Provozní řád sborovny Provozní řád šatny Zpracovala:

Více

Základní povinnosti v oblasti bezpečnosti práce v lesnictví

Základní povinnosti v oblasti bezpečnosti práce v lesnictví Základní povinnosti v oblasti bezpečnosti práce v lesnictví 1.1 Základní povinnosti zaměstnavatele - Nepověřovat zaměstnance pracemi, jejichž výkon by neodpovídal jejich schopnostem (pro které nesplňují

Více

Bezpečnost práce při svařování

Bezpečnost práce při svařování SPRÁVNÁ PRAXE PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 10 Bezpečnost práce při svařování Obsah 1 Úvod 2 2 Zásady pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2 3 Rizikové

Více

Hodnoticí standard. Broušení kovových materiálů (kód: 23-024-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Broušení kovových materiálů (kód: 23-024-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Broušení kovových materiálů (kód: 23-024-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Obráběč kovů Kvalifikační

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Soustruh na dřevo HDB350. Návod k obsluze

Soustruh na dřevo HDB350. Návod k obsluze Soustruh na dřevo HDB350 Návod k obsluze OBSAH Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Použití podle účelu určení 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Popis přístroje 5 Uvedení do provozu 6 Údržba

Více

DRIZORO CARBOMESH BIAXIÁLNÍ TKANINA Z UHLÍKOVÝCH VLÁKEN S VYSOKOU PEVNOSTÍ PRO OPRAVY A ZESILOVÁNÍ KONSTRUKCÍ POPIS: POUŽITÍ: VÝHODY: APLIKCE:

DRIZORO CARBOMESH BIAXIÁLNÍ TKANINA Z UHLÍKOVÝCH VLÁKEN S VYSOKOU PEVNOSTÍ PRO OPRAVY A ZESILOVÁNÍ KONSTRUKCÍ POPIS: POUŽITÍ: VÝHODY: APLIKCE: DRIZORO CARBOMESH BIAXIÁLNÍ TKANINA Z UHLÍKOVÝCH VLÁKEN S VYSOKOU PEVNOSTÍ PRO OPRAVY A ZESILOVÁNÍ KONSTRUKCÍ POPIS: POUŽITÍ: VÝHODY: APLIKCE: DRIZORO CARBOMESH je tkanina z uhlíkových vláken s vysokou

Více

Provozní řád střelnice

Provozní řád střelnice Výtisk číslo: Počet výtisků: 3 Počet stran/listů: 10/5 Přílohy : 4 Provozní řád střelnice Malý Újezd PŘÍLOHY: Příloha č.1: Situace střelnice s vyznačením bezpečnostních prvků Příloha č.2: Vzor označení

Více

Bezpečnost práce s přenosnými řetězovými pilami a křovinořezy

Bezpečnost práce s přenosnými řetězovými pilami a křovinořezy SPRÁVNÁ PRAXE PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 24 Bezpečnost práce s přenosnými řetězovými pilami a křovinořezy Obsah 1 Úvod 2 2 Zásady pro zajištění bezpečnosti a ochrany

Více

Hodnoticí standard. Ostřič nástrojů (kód: 23-010-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Ostřič nástrojů (kód: 23-010-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Ostřič nástrojů (kód: 23-010-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Nástrojař Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

NÁVOD K OBSLUZE KOMBINOVANÝ STROJ CSM - 1000 CSM1000 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE KOMBINOVANÝ STROJ CSM - 1000 CSM1000 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Základní informace... 258 Prostřed montáže... 258 Příprava k montáži a demontáži... 258 Manipulace s ložisky... 260

Základní informace... 258 Prostřed montáže... 258 Příprava k montáži a demontáži... 258 Manipulace s ložisky... 260 Montáž a demontáž Základní informace... 258 Prostřed montáže... 258 Příprava k montáži a demontáži... 258 Manipulace s ložisky... 260 Montáž... 261 Montáž ložisek s válcovou dírou... 261 Nastavení ložisek...

Více

Provozní řád střelnice

Provozní řád střelnice PS AVZO Křinec, okr. Nymburk Výtisk číslo: NÁVRH Počet výtisků : 1 Počet listů/ stran: 5/10 Přílohy : 2 TSČ - ČESKÉ AVZO REPUBLIKY Provozní řád střelnice PS AVZO Křinec okres Nymburk zpracovaný v členění

Více

- přilba, - oděv - rukavice, - obuv, - opasek. - sekyra, - svítilna, - tísňová píšťalka, (osobní bezpečnostní zařízení).

- přilba, - oděv - rukavice, - obuv, - opasek. - sekyra, - svítilna, - tísňová píšťalka, (osobní bezpečnostní zařízení). Osobní výstroj a výzbroj: je souhrn předmětů, soubor potřeb, případně oblečení k určité činnosti k vykonávání nějakého úkonu. Výstroj hasiče: Výzbroj hasiče: - přilba, - oděv - rukavice, - obuv, - opasek.

Více

Dvoukotoučové brusky GDS 125 GDS 125 A GDS 150 GDS 150 K GDS 175 GDS 200 PDS 250 UG

Dvoukotoučové brusky GDS 125 GDS 125 A GDS 150 GDS 150 K GDS 175 GDS 200 PDS 250 UG NÁVOD K OBSLUZE Dvoukotoučové brusky GDS 125 GDS 125 A GDS 150 GDS 150 K GDS 175 GDS 200 PDS 250 UG Obj. číslo 55114 Obj. číslo 55110 Obj. číslo 55119 Obj. číslo 55108 Obj. číslo 55115 Obj. číslo 55116

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. střelnice SK Přelouč PŘÍLOHY: Střelecký klub Přelouč. Výtisk číslo: Počet výtisků: 3 Počet listů/stran: 7/13 Přílohy: 4

PROVOZNÍ ŘÁD. střelnice SK Přelouč PŘÍLOHY: Střelecký klub Přelouč. Výtisk číslo: Počet výtisků: 3 Počet listů/stran: 7/13 Přílohy: 4 Střelecký klub Přelouč Výtisk číslo: Počet výtisků: 3 Počet listů/stran: 7/13 Přílohy: 4 PROVOZNÍ ŘÁD střelnice SK Přelouč PŘÍLOHY: Situace střelnice zákres do katastrální ortofotomapy v měřítku 1 : 750

Více

Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice

Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice PŘÍRUČKA BOZP A PO (dle zákona č. 262/2006 Sb. 103 odst. 2 Zákoník práce a zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb., a prováděcí

Více

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA V TROUBKÁCH

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA V TROUBKÁCH SBĚRNÉHO DVORA V TROUBKÁCH Obsah 1. Základní údaje 5 1.1 Název 5 1.2 Umístění sběrného dvora 5 1.3 Identifikační údaje vlastníka a provozovatele 5 1.4 Odpovědný pracovník a obsluha sběrného dvora 5 1.5

Více

Zásady správné výrobní a hygienické praxe v přípravnách a výrobnách potravin

Zásady správné výrobní a hygienické praxe v přípravnách a výrobnách potravin Zásady správné výrobní a hygienické praxe v přípravnách a výrobnách potravin ing. Lucie Janotová ing. Pavla Thůmová ing. Jan Kobliha ing. Jitka Kabátková ing. Marcela Bačáková ing. Hana Svobodová Úvod

Více

AV MEDIA, a.s. 2. ROZSAH PLATNOSTI

AV MEDIA, a.s. 2. ROZSAH PLATNOSTI Strana 1 z 8 REALIZACE INSTALACÍ 1. 1. PŘEDMĚT Předmětem tohoto dokumentu je popsání technologických standardů instalací AV MEDIA pro externí spolupracovníky, resp. instalační firmy. 2. ROZSAH PLATNOSTI

Více

BOZP V CHEMICKÉ LABORATOŘI A PRVNÍ POMOC V CHEMICKÉ LABORATOŘI

BOZP V CHEMICKÉ LABORATOŘI A PRVNÍ POMOC V CHEMICKÉ LABORATOŘI LABORATORNÍ PRÁCE Č. 41 BOZP V CHEMICKÉ LABORATOŘI A PRVNÍ POMOC V CHEMICKÉ LABORATOŘI ÚKOL Č. 1: NEBEZPEČÍ CHEMICKÉ LÁTKY, JEJICH KLASIFIKACE A LABORATORNÍ ŘÁD Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky

Více

NÁVOD K OBSLUZE. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC ØEZAÈKA NA DLAŽBU RD-1200S

NÁVOD K OBSLUZE. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC ØEZAÈKA NA DLAŽBU RD-1200S NÁVOD K OBSLUZE PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC ØEZAÈKA NA DLAŽBU RD-1200S A 004-01 02/2007 1 s tran a OBSAH 1) Obsah balení 2) Úvod 3) Úèel použití 4) Technická data 5) Hodnoty

Více

PROVOZNÍ ŘÁD Sběrný dvůr Pištín

PROVOZNÍ ŘÁD Sběrný dvůr Pištín PROVOZNÍ ŘÁD Sběrný dvůr Pištín Okres České Budějovice OBEC PIŠTÍN: srpen 2014 Zpracoval: Ing. Václav Pícha 1 Obsah 1. Základní údaje o zařízení... 3 1.1. Název zařízení... 3 1.2. Identifikační údaje vlastníka

Více

Příloha 2 Rizika a nebezpečí související s prácí a ochrana před nimi

Příloha 2 Rizika a nebezpečí související s prácí a ochrana před nimi Příloha 2 Rizika a nebezpečí související s prácí a ochrana před nimi INSTRUKTÁŽNÍ LIST Určeno jako pomůcka pedagogům pro metodické vedení žáků Úraz při práci může způsobit předmět (stroj, dopravní prostředek,

Více

PROVOZNĚ TECHNICKÝ NÁVOD pro motory s namontovanou brzdou typu HPS

PROVOZNĚ TECHNICKÝ NÁVOD pro motory s namontovanou brzdou typu HPS ELEKTROPOHONY spol. s r.o. Závodí 234, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, Czech Republic Tel.:+420 556 880 611, Fax: +420 556 880 698 http: www.epo.cz e-mail: info@epo.cz PROVOZNĚ TECHNICKÝ NÁVOD pro motory

Více

Řezné podmínky při broušení

Řezné podmínky při broušení Řezné podmínky při broušení Broušení je převážně dokončovací operace, a proto řezné podmínky z hlediska dodržení požadované přesnosti rozměrů, geometrického tvaru a drsnosti při maximálním úběru materiálu

Více

Národní norma zdravotní nezávadnosti potravin Správná výrobní praxe pro mléčné výrobky

Národní norma zdravotní nezávadnosti potravin Správná výrobní praxe pro mléčné výrobky Národní normy Čínské lidové republiky GB 12693 2010 Národní norma zdravotní nezávadnosti potravin Správná výrobní praxe pro mléčné výrobky Vydáno 26. 3. 2010 V platnosti od 1. 12. 2010 Vydáno Ministerstvem

Více

Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8

Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8 Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8 Provozní řád školy - část 2.: PROVOZNÍ ŘÁD ÚSEKU PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ I. Údaje o škole a úseku Název školy: Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8.

Více

Základní pokyny pro chování a k ochraně obyvatelstva ve městě při vzniku mimořádné události

Základní pokyny pro chování a k ochraně obyvatelstva ve městě při vzniku mimořádné události Základní pokyny pro chování a k ochraně obyvatelstva ve městě při vzniku mimořádné události OBECNÉ ZÁSADY Při ohrožení, o kterém můžete být vyrozuměni prostřednictvím sirén, zprávou v rozhlase, televizi,

Více

Technické parametry. Popis

Technické parametry. Popis Před instalací a používáním sporáku REKREANT 2-91 pečlivě prostudujte tento návod, zejména pak odstavce týkající se instalace, použití, bezpečnostních předpisů pro instalaci, provozu a údržby! Technické

Více

BRUSNÁ TĚLÍSKA A KOTOUČE

BRUSNÁ TĚLÍSKA A KOTOUČE BRUSNÁ TĚLÍSKA A KOTOUČE O našich firmách MEPAC CZ s.r.o. a MEPAC SK s.r.o.: Naše firmy se zabývají oblastí přesného opracování povrchu, kde v sekci prodeje přístrojů a nástrojů zastupujeme v současné

Více

Provozní řád střelnice

Provozní řád střelnice Český střelecký svaz, Sportovně střelecký klub Slaný, č. 0251 Opis výtisku číslo: 3 Počet výtisků: 3 Počet stran/listů: 9/5 Přílohy: 3/ Provozní řád střelnice SSK SLANÝ PŘÍLOHY: Příloha č. 1: Situace střelnice

Více

REGISTR RIZIK 2. POHYB VE VÝROBNÍCH OBJEKTECH. 2.1 Pohyb v objektu / areálu 2.2 Specifika pohybu ve vodních elektrárnách Bezpečnostní požadavky

REGISTR RIZIK 2. POHYB VE VÝROBNÍCH OBJEKTECH. 2.1 Pohyb v objektu / areálu 2.2 Specifika pohybu ve vodních elektrárnách Bezpečnostní požadavky REGISTR RIZIK 2. POHYB VE VÝROBNÍCH OBJEKTECH 2. Pohyb v objektu / areálu 2.2 Specifika pohybu ve vodních elektrárnách Bezpečnostní požadavky 2. Pohyb ve výrobních objektech 2.. Pohyb v objektu Pozemní

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Základy strojnictví. Kód předmětu N444005

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Základy strojnictví. Kód předmětu N444005 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Základy strojnictví Kód předmětu N444005 Modul - 6 Technologie tvarování součástí a zásady bezpečnosti práce Emil Jirák Ondřej Ekrt Základní technologie tvarování

Více

KOS8 NÁVOD K OBSLUZE UNIVERSÁLNÍ OBRUBOVACÍ STROJ KOS 8 ZÁRUČNÍ LIST

KOS8 NÁVOD K OBSLUZE UNIVERSÁLNÍ OBRUBOVACÍ STROJ KOS 8 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

Bezpečnost práce při tváření plastů

Bezpečnost práce při tváření plastů SPRÁVNÁ PRAXE PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 30 Bezpečnost práce při tváření plastů Obsah 1 Úvod 2 2 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2 3 Rizikové faktory

Více

Provozní návod *D1110284-1001* Bruska za mokra D1110284 - - 1001. Česky. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria

Provozní návod *D1110284-1001* Bruska za mokra D1110284 - - 1001. Česky. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Provozní návod Bruska za mokra D111084 - - 1001 *D111084-1001* Česky Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Výrobce Výrobce POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40 A-8430

Více

Trénink hygienické praxe v potravinářských provozech

Trénink hygienické praxe v potravinářských provozech Trénink hygienické praxe v potravinářských provozech Úvod Cíl: Výroba zdravotně nezávadných potravin Preventivní postupy k zajištění zdravotní nezávadnosti: SVHP HACCP Každý pracovník v potravinářství

Více

KDR 401 Jednovřetenová svislá stolní frézka

KDR 401 Jednovřetenová svislá stolní frézka KDR 401 Jednovřetenová svislá stolní frézka Návod k používání aktualizace 2/ 2009 objednávky elektronicky, telefonem a písemně na kontaktu www.kdr.cz ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s. Masarykova 16 cz 517

Více

Stavebnicové obráběcí stroje, výrobní linky, CNC obráběcí stroje

Stavebnicové obráběcí stroje, výrobní linky, CNC obráběcí stroje Stavebnicové obráběcí stroje, výrobní linky, CNC obráběcí stroje Obráběcí centra Jsou to číslicově řízené obráběcí stroje, na kterých je možné obrábět z různých stran beze změny v upnutí obrobku a různými

Více

Stříhací strojek na ovce Clipper F7

Stříhací strojek na ovce Clipper F7 Stříhací strojek na ovce Clipper F7 Hana Drimlová, Dvořákova 6, 602 00 Brno tel: 733 533 332, 732 238 188 E-mail: driml.libor@seznam.cz www.driml-napajecky.cz Návod k použití Tento návod k používání je

Více

Výtažek z pravidel požárního sportu Platné od 7/2007

Výtažek z pravidel požárního sportu Platné od 7/2007 Výtažek z pravidel požárního sportu Platné od 7/2007 Pravidlo 12 Protesty a odvolání 1) Při porušení pravidel požárního sportu je možno podat písemný protest a odvolání. Za podání protestu a odvolání může

Více

Soutěžní pravidla XV. mistrovství České republiky v práci s motorovou pilou

Soutěžní pravidla XV. mistrovství České republiky v práci s motorovou pilou XV. mistrovství České republiky v práci s motorovou pilou - Pohár VLS 2016 POHÁR VLS 2016 17. 18. června 2016 Skelná Huť Soutěžní pravidla XV. mistrovství České republiky v práci s motorovou pilou OBSAH

Více

TŘÍSKOVÉ OBRÁBĚNÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

TŘÍSKOVÉ OBRÁBĚNÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích TŘÍSKOVÉ OBRÁBĚNÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA TŘÍDĚNÉHO ODPADU V (VZOR)

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA TŘÍDĚNÉHO ODPADU V (VZOR) PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA TŘÍDĚNÉHO ODPADU V (VZOR) SCHVALOVACÍ PROTOKOL Provozního řádu sběrného dvora v Na základě rozhodnutí o udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru, výkupu, a odstraňování

Více

Frézování. Rozeznáváme dva základní druhy frézovaní:

Frézování. Rozeznáváme dva základní druhy frézovaní: Frézování. Frézování patří k nejběžnějšímu způsobu třískového obrábění, kde hlavní řezný pohyb (otáčivý) koná nástroj a vedlejší pohyby (posuv nebo přísuv) koná obrobek. Stroj pro frézování je frézka,

Více

Strana 1 (celkem 11) KaindlCZ spol. s r.o., Božetěchova 36, 616 00 Brno, tel./fax.: 549240443, mobil: 602766678, e-mail: kaindl@c-mail.

Strana 1 (celkem 11) KaindlCZ spol. s r.o., Božetěchova 36, 616 00 Brno, tel./fax.: 549240443, mobil: 602766678, e-mail: kaindl@c-mail. NÁVOD K OBSLUZE OSTŘIČKY VRTÁKŮ BSM 20 GmbH Germany Rozsah upínání od 1 do 20 mm - Svého druhu jedinečná, mobilní ostřička vrtáků nabízí ryzí alternativu k větším, ale především dražším přístrojům. - Svoji

Více

ArtFest 4. ročník 3. 12. 4. 12. 2016

ArtFest 4. ročník 3. 12. 4. 12. 2016 ArtFest 4. ročník 3. 12. 4. 12. 2016 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ÚČASTI PRO VYSTAVOVATELE PLATNÉ ROKU 2016 1. PŘIHLÁŠENÍ NA VÝSTAVU A PŘIDĚLENÍ PLOCHY 1.1. Na základě řádně vyplněné přihlášky provede garant výstavy

Více

1 MECHANICKÉ PŘEVODY D 1. (funkce, převodový poměr, druhy, třecí, řemenové a řetězové převody, části, použití,

1 MECHANICKÉ PŘEVODY D 1. (funkce, převodový poměr, druhy, třecí, řemenové a řetězové převody, části, použití, 1 MECHANICKÉ PŘEVODY (funkce, převodový poměr, druhy, třecí, řemenové a řetězové převody, části, použití, montáž) Mechanické převody jsou určeny : k přenosu rotačního pohybu a točivého momentu, ke změně

Více

Ruční manipulace s břemeny

Ruční manipulace s břemeny Ruční manipulace s břemeny Co je ruční manipulace s břemeny? přepravování nebo nošení břemene jedním nebo současně více zaměstnanci zvedání pokládání strkání tahání posunování přemisťování Co lze považovat

Více

Stolová pila CTS-81, L, XL

Stolová pila CTS-81, L, XL Stolová pila CTS-81, L, XL 1 Výrobce: CEDIMA GmbH Larchenweg 3 D-29227 Celle Německo se, jako výrobce uvedeného stroje zavazuje poskytnout servisní služby, záruční i pozáruční, po celém území České republiky

Více

Provozní řád střelnice

Provozní řád střelnice Pavel Céza, Jiráskova 64/13, 289 22 Lysá nad Labem Výtisk číslo: Počet výtisků : 4 Počet listů/stran: 5/9 Přílohy : 3 Provozní řád střelnice střelnice Milovice (k.ú. Jiřice) PŘÍLOHY: Příloha č.1: Situační

Více

Překlad z originálního dokumentu jako služba firmy DT&SHOP. SYMPRO. č. 6500-0000. Návod k obsluze

Překlad z originálního dokumentu jako služba firmy DT&SHOP. SYMPRO. č. 6500-0000. Návod k obsluze Překlad z originálního dokumentu jako služba firmy DT&SHOP. SYMPRO č. 6500-0000 Návod k obsluze ČESKY SYMPRO 6500-0000 Obsah Návod.....5 Symboly......5 Pokyny pro uživatele......6 Návod k obsluze 1.

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 4. Frézování TÉMA 4.6 FRÉZOVÁNÍ ROVINNÝCH A PRAVOÚHLÝCH PLOCH Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Jiří Žalmánek Střední odborná škola Josefa

Více

GKS 108 # 94077. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen. Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers

GKS 108 # 94077. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen. Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers GKS 108 # 94077 Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers GÜDE CZECH, s.r.o. Počernická 120 36017 Karlovy Vary GÜDE Slovakia s.r.o

Více

Návod k obsluze. DvoukotouČOVÁ BRUSKA. User manual. Mode d emploi. Dvoukotoučové brusky. Bruska pro broušení za mokra a za sucha.

Návod k obsluze. DvoukotouČOVÁ BRUSKA. User manual. Mode d emploi. Dvoukotoučové brusky. Bruska pro broušení za mokra a za sucha. Návod k obsluze DvoukotouČOVÁ BRUSKA GB F cz D User manual Grinding machines Mode d emploi Ponceuses Návod k obsluze Brusky Bedienungsanleitung Schleifmaschinen Dvoukotoučové brusky Bitte vor der ersten

Více