Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta. Bakalářská práce Hana Ulíková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta. Bakalářská práce. 2015 Hana Ulíková"

Transkript

1 Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Bakalářská práce 2015 Hana Ulíková

2

3 Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra technických předmětů Soustruhy a soustružení Bakalářská práce Autor: Studijní program: Studijní obor: Vedoucí práce: Hana Ulíková B7507 Specializace v pedagogice Základy techniky se zaměřením na vzdělávání Etická výchova se zaměřením na vzdělávání prof. Ing. Rozmarína Dubovská, DrSc. Hradec Králové 2015

4

5

6 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracovala (pod vedením vedoucí bakalářské práce) samostatně a uvedla jsem všechny použité prameny a literaturu. V Hradci Králové dne Hana Ulíková

7 Poděkování Děkuji prof. Ing. Rozmaríně Dobovské, DrSc. za odborné vedení, poskytování rad a pomoci při zpracování mé bakalářské práce. Dále bych ráda poděkovala za spolupráci panu Václavu Fišerovi, paní Magdě Kotkové, rodičům a příteli.

8 Anotace ULÍKOVÁ, Hana. Soustruhy a soustružení. Hradec Králové: Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, s. Bakalářská práce. Cílem bakalářské práce je popis strojů a nástrojů pro soustružení. Teoretická část práce bude obsahovat pohled do historie soustružnických strojů a nástrojů. V praktické části bude technologický postup výroby součásti na soustruhu včetně výkresové dokumentace. Klíčová slova: soustruh, soustružnický nástroj, soustružení, obráběný materiál.

9 Annotation ULÍKOVÁ, Hana. Lathes and turning. Hradec Králové: Faculty of Education, University of Hradec Králové, pp. Bachelor Degree Thesis. The aim of this thesis is the description of machines and tools for turning. The theoretical part will include insight into the history of turning machines and tools. The practical part of the technological process of production parts on a lathe including drawings. Keywords: lathe, lathe tool, turning, machining material.

10 Obsah Seznam použitých obrázků...11 Seznam použitých symbolů ÚVOD HISTORIE SOUSTRUŽENÍ Definice Základní pojmy Druhy soustružení Čelní soustružení Soustružení válců Zapichování a upichování Soustružení kuželů Navrtávání a vrtání Soustružení otvorů SOUSTRUHY Princip soustruhů Druhy soustruhů Univerzální hrotové soustruhy Čelní soustruhy Svislé soustruhy (karusely) Revolverové soustruhy Poloautomatické a automatické soustruhy Číslicově řízené soustruhy...38

11 4.2.7 Obráběcí centra Využití soustruhů ve výrobě DRUHY NÁSTROJŮ, UPÍNÁNÍ NÁSTROJŮ, UPÍNÁNÍ OBROBKŮ Soustružnické nože Opotřebení břitu soustružnických nožů Materiály soustružnických nožů Upínání soustružnických nožů Upínání obrobku Využití soustružnických nástrojů ve výrobních procesech NASTAVENÍ ŘEZNÝCH PODMÍNEK Určení řezných podmínek Chlazení a mazání VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE TECHNOLOGICKÝ POSTUP FOTODOKUMENTACE ZHOTOVENÉHO VÝROBKU ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ...70

12 Seznam použitých obrázků Obr. 1 Soustava stroj nástroj obrobek. Obr. 2 Obrobek základní pojmy. Obr. 3 Soustružení čelních ploch. Obr. 4 Upichovací nůž. Obr. 5 Kuželová plocha po celé délce obrobku. Obr. 6 Kuželová plocha kratší než délka obrobku. Obr. 7 Univerzální hrotový soustruh. Obr. 8 Bubnová revolverová hlava. Obr. 9 Hvězdicová revolverová hlava. Obr. 10 Vícekřivkový automat. Obr. 11 Automat s pomocnou hřídelí. Obr. 12 Upínání soustružnického nože. Obr. 13 Názvy nožů. Obr. 14 Názvy soustružnických nožů. Obr. 15 Řezná část nástroje. Obr. 16 Úhly řezné části nástroje. Obr. 17 Upínání obrobků velkých průměrů. Obr. 18 Tvary otvorů v kleštině. Obr. 19 Upínání mezi hroty. Obr. 20 Zhotovená součást. Obr. 21 Zhotovená součást. Obr. 22 Zhotovená součást. Obr. 23 Zhotovená součást. 11

13 Seznam použitých symbolů α α β γ δ π ø a p d D D D e f i K l L L n S t r v V vrcholový úhel hlavní úhel hřbetu hlavní úhel břitu hlavní úhel čela úhel řezu konstanta průměr hloubka řezu malý průměr kuželu oběžný průměr nad ložem průměr kuželu průměr obrobku příčné přesazení koníku posuv počet třísek kuželovitost délka kratší kuželové plochy délka kuželů vzdálenost hrotů počet otáček obrobku sklon kuželu čas pro vykonání úplného pracovního cyklu řezná rychlost výška hrotů nad ložem 12

14 1 ÚVOD Během mého studia na Univerzitě Hradec Králové mne velmi oslovila práce se soustruhy a jejich možnostmi obrábění různých materiálů. Dokonce jsem si i v praxi vyzkoušela, jak se soustruhy obsluhují. Bylo pro mne opravdu příjemným pocitem vidět reálný výsledek své práce. A toto vše bylo důvodem výběru tématu mé bakalářské práce. V teoretické části své bakalářské práce se budu věnovat rozdělení soustruhů, také se budu zabývat různými druhy soustružení. V následující části popíšu soustružnické nástroje a jejich způsob upínání. Na závěr teoretické části své práce se soustředím na nastavení řezných podmínek. V následující praktické části mé bakalářské práce se budu soustředit na technologický postup výroby součásti na soustruhu včetně výkresové dokumentace a fotodokumentace. Tuto bakalářskou práci lze využít pro studijní účely Katedry technických předmětů Univerzity Hradec Králové, případně pro další zájemce. 13

15 2 HISTORIE Princip soustružení je prastarý. Jeho kořeny souvisí s největšími pravěkými vynálezy lukem a hrnčířským kruhem. Luk se objevil v období mezolitu (cca 10-7 tisíc let př. n. l.), hrnčířský kruh by nyní mohl slavit asi narozeniny. Luk se stal nejen prvním zařízením schopným akumulovat energii, ale také zdrojem pohonu pro rotační pohyb. Nejstarší vyobrazení soustružníků pochází z egyptského hrobu z 3. stol. př. n. l. Jeden muž drží nástroj a druhý muž obstarává třecí pohon šňůrou, za kterou střídavě tahá [1]. Dále se také objevují soustruhy na dřevo, které se vyvinuly z hrnčířského kruhu, se svislou osou otáčení obrobku. Obrobek se roztáčel nohama a nástroj byl držen v rukách. Teprve později vznikl šlapací soustruh s vodorovnou osou otáčení vřetena a s podepřením nástroje. Tyto zásadní události se odehráli již ve starověku. Po té vývoj soustruhů dlouho stagnoval [2]. Renesanční návrh soustruhu poskytl Leonardo da Vinci, stroj je díky využití kliky schopen plynulé rotace, dokonce k tomuto účelu již obsahoval setrvačník. Ve stavitelné opoře pro obrobek lze rozpoznat zárodek koníku. Během století se vyvinula nová zařízení pro řezání závitů (k tomuto rozvoji přispěl i Leonardo da Vinci), především se rozvinula v oboru stavby hodin. U těchto strojů můžeme zaregistrovat dokonalejší suport, který již není pouhou opěrkou pro dláto [1]. Podstatná část vývoje se odehrála v době průmyslové revoluce (probíhala v 18. a 19. století) a ve 20. století došlo k jeho podstatnému zrychlení. Do 18. století bylo převážně obráběným materiálem dřevo. Do 19. století se obrábění kovů omezovalo převážně na kovářské práce. To se však změnilo s příchodem mechanických pohonů, kdy to byl nejdříve parní stroj a později elektromotor. V této době se užívalo k přenosu energie transmisí přes hřídele, řemenice a řemeny z centrální pohonné jednotky po cele délce dílny [3]. 14

16 Za autora moderního soustruhu je všeobecně pokládán britský technik Henry Maudslay ( ), mj. též autorem obrážečky, mikrometru i dalších strojů a přístrojů. Kolem roku 1797 spojil několik existujících principů a vznikl první soustruh. Ten má velký význam jak pro přesné soustružení, tak i pro soustružení závitů. To umožnil vynález křížového suportu, což znamenalo značný krok vpřed, jelikož už nebylo nutné nástroje držet v ruce, ale pomocí držáku byl nástroj bezpečně upnut. Soustruh byl vybaven odlitým kovovým ložem a vodicím šroubem, který vede suport při řezání závitů (pohyb šroubu je odvozen od hlavního pohybu - rotace vřetene a obrobku). Později byl stroj rozšířen o výměnná ozubená kola, která umožnila řezání závitů o různém stoupání. Vyvrtávačka a soustruh se staly základními stroji pro obrábění rotačních ploch, výsledkem bylo výrazný vzrůst přesnosti výroby. Pohon obráběcích strojů byl obstaráván lidmi (ruční nebo nožní pohon), při větších výkonech se využívala vodní energie. Po zdokonalení parních strojů, k němuž obráběcí stroje přispěly, se využívalo těchto motorů [1]. V průběhu 19. století došlo v Evropě a Americe k bleskovému rozvoji výroby strojového parku. Jak už bývá zvykem - za největší technické pokroky v dějinách může téměř vždy zbrojní průmysl. Výrobci zbrani konstruovali stroje exaktně podle vlastních potřeb. Zavedením standardizovaných rozměrů a vyměnitelných náhradních dílů, položily základní kámen pro hromadnou výrobu. Byly vynalezeny revolverové soustruhy z důvodu rychlé výměny nástrojů a nově se rozšířily automatické závitořezné stroje. 20. století se zaměřuje na zvyšování výkonů a zkracování pracovních časů. Soustruhy se namísto kožených řemenů vedených z centrální hřídele začaly pohánět svými vlastními elektromotory. Velké pokroky se udály na poli řezných materiálů, které uhlíkovou a Mushetovou ocelí počínaje, přes rychlořezné ocele, až po slinuté karbidy, kterými vývoj končí. Slinuté karbidy, které si svou pozici v inovované podobě drží dodnes, byly vynalezeny v Německu ve 20. letech minulého století a umožnily výrazně zkrátit výrobní časy. Soustružnická operace, která noži z uhlíkové oceli trvala v 19. století 100 minut, nyní zabírá destičce se slinutým karbidem pouhých 6 minut [3]. 15

17 3 SOUSTRUŽENÍ 3.1 Definice Soustružení je obrábění rotačních ploch, zpravidla jednobřitým nástrojem [4]. Technologie soustružení patří mezi nejrozšířenější způsob obrábění. Hlavním pohybem při soustružení je otáčivý pohyb obrobku. Nástroj koná vedlejší pohyby (podélný posuv, rovnoběžný s osou otáčení obrobku, a příčný posuv, tj. podélný posuv, kolmý k ose obrobku). Výsledkem podélného posuvu je válcová plocha, výsledkem příčného pohybu je čelní rovinná plocha. Koná-li nástroj oba posuvy současně, vzniká obecná rotační plocha [4]. Jsou to nejrůznější hřídele, čepy, šrouby, příruby, víka, kola, pouzdra, apod. Výchozí polotovar je tvořen tyčovým materiálem, odlitkem nebo výkovkem. Soustružení probíhá na soustruhu soustružnickými noži, dále také závitovacími a vrtacími nástroji [5]. 3.2 Základní pojmy Strojírenská technologie učí, jak vyrábět technologické materiály, polotovary i hotové součásti a jak z nich následně montovat celky. Polotovary získáváme zpravidla kováním, válcováním, litím, lisováním, svařováním [6]. Obrábění je technologický proces, při kterém je přebytečná část materiálu oddělována z obrobku ve formě třísky břitem řezného nástroje. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek (obr. 1), kde stroj je zastoupen pouze symbolicky univerzálním sklíčidlem a opěrným hrotem. Obrobek (obr. 2) se označuje obráběný nebo již částečně obrobený předmět. Polotovar je předmět, který se bude teprve obrábět. Výrobek je již zcela obrobený předmět. 16

18 Obr. 1 Soustava stroj - nástroj obrobek [4]. Obr. 2 Obrobek - základní pojmy [4]. Obráběná plocha je ta část povrchu obrobku, ze kterého je odebírán materiál. Obrobená plocha se označuje ta plocha, která vznikla obráběním. Řezná plocha vzniká těsně za břitem nástroje [4]. Operace je práce, provedená na součásti jedním nebo několika stroji na jednom pracovišti jedním dělníkem případně skupinou dělníků (např. zakalit, soustružit, aj.). Na operaci se vypíše samostatný úkolový lístek (je zde uvedeno kolik se za ní platí). Úsek je část operace, jejíž čas bylo třeba při úkolování rozdělit (např. operace soustružit se dělí na úsek hrubovat, hladit, leštit, aj.). Úkon je samostatná část operace, která se určuje časovou normou (např. vrtání díry se dělí na úkony: upnout, vrtat, vyjmout součást, apod.). Někdy se ještě úkony dělí na pohyby (např. rozevřít kleštinu, uchopit obrobek, vložit obrobek do kleštiny, atd.). Nářadí jsou nástroje, přípravky (upínají obrobek nebo vedou nástroj), měřidla a náčiní, potřebné přímo ke zhotovení požadovaného výrobku. 17

19 Nástroje jsou aktivní nářadí, jimiž se přímo mění tvar výrobku. Jsou řezné (oddělující třísky), tvářecí (nástroje pro lisy, aj.) a upínací. Pracovní postupy určují, jak za sebou mají následovat jednotlivé pracovní operace, aby součást byla zhotovena co nejekonomičtěji. Ke každé operaci jsou předepsány stroje, nástroje, měřidla a přípravky, které se mají použít. Obvykle se k pracovním postupům připojí i náčrt, jak se má součást upnout, náčrt musí obsahovat rozměry (kóty), jež bude dělník při práci potřebovat. Technologický postup je ta část pracovního postupu, která předepisuje, jak změnit tvar, rozměry, nebo fyzikální vlastnosti zhotovované součásti. Technologická dokumentace je soubor pracovních postupů pro určitou výrobu. Zpravidla se v ní rozlišuje výroba polotovarů (odlitků, výkovků, výlisků), práce na obráběcích strojích také montáž skupin, celků a konečná montáž celého výrobku [6]. 3.3 Druhy soustružení Čelní soustružení Příčné rovinné plochy u obrobků rotačního tvaru se nazývají čelní plochy. Tyto plochy se soustruží proto, aby měly předepsaný tvar, požadovanou drsnost povrchu a aby obrobek měl potřebnou délku. Jsou to čelní plochy obrobků (např. hřídelů) a čelní plochy vnějších osazení (nákružků) [7]. Čelní plochy jsou plochy kolmé na osu otáčení obrobku. Při soustružení čelních ploch plných (jdoucích do středu) se nástroje upínají přesně na střed. Čelní plochy s otvorem umožňují upínání obrobků na čelisti univerzálního sklíčidla nebo na trny. Jako nástroje se používají soustružnické ubírací nože. 18

20 Čelní plochy (nákružky) u usazovaných obrobků se soustruží načisto uběracími stranovými noži (obr. 3). Na obr. 3a má ubírací stranový nůž úhel nastavení 90, přičemž posuv je podélný. Tento způsob se používá pouze u malých ploch. Jsou-li čelní plochy větší, nastaví se břit podle obr. 3b, příčný posuv směřuje od středu a je ruční nebo strojní. Při čelním soustružení se zajistí poloha podélných saní, přísuv se provádí na nožových saních a na dělicím kruhu se nastaví požadovaná hodnota. Obr. 3 Soustružení čelních ploch: a - úhel nastavení 90, b - malý úhel nastavení [8]. Při hrubování se doporučuje použít směr příčného posuvu do středu, zmenšuje se tím i řezná rychlost. Velikost se volí podle hloubky řezu (přísuvu) s ohledem na příkon stroje. Otáčky při velkých čelních plochách se mění zásadně u zastaveného stroje při vypnutém posuvu, aby nůž nebyl v záběru a nepoškodil se. U soustružení načisto se volí posuv podle předepsané jakosti povrchu. Čelní plochy se měří běžnými měřidly, tj. ocelovým měřítkem, hloubkoměrem, šablonou, apod. Rovina čelní plochy se kontroluje pravítkem. Nemá-li čelní plocha rovinu při upnutí obrobku letmo, hledáme závadu u nástroje (ostření, ustavení, upnutí), u stroje (špatné ustavení na základě), u podélných saní (špatné zajištění polohy). Středy upínacích hrotů neleží na společné ose, nejsou-li čelní plochy při upínání mezi hroty kolmé na osu obrobku. 19

21 3.3.2 Soustružení válců U strojních součástí jsou velmi obvyklým tvarem válcové plochy. Protože geometricky přesné válcové plochy nelze vyrobit, povolují výrobní výkresy odchylky (tolerance). Pro každou válcovou plochu se ve výkresu uvádí stupeň opracování, jmenovitý průměr a délku s příslušnou tolerancí. Délky válcových ploch jsou ve výkresu v určitém sledu, který do jisté míry ovlivňuje výrobní postup. Po upnutí nástroje a obrobku se stanoví z tabulek příslušné otáčky a posuvy pro hrubování. Hrubováním vhodným uběracím nožem se odstraní přebytečný materiál (nejčastěji používaným je pravý uběrací nůž). Délky jednotlivých válcových ploch se nastaví podle dělicího kruhu ručním posuvem nožových saní nebo narážkami u podélných saní, mezi ně se vkládají měrky příslušných délek. Na příčných saních dělicího kruhu se nastaví hloubka řezu. Pro soustružení načisto se použije vhodný uběrací nebo hladící nůž. Podle tabulek se opět nastaví příslušné otáčky a posuv se určí podle předepsaného opracování. Jmenovitý průměr (trochu větší) se nastaví na dělicím kruhu příčných saní a zkusmo se přesoustruží část plochy. Po přeměření průměru se nastaví zbývající hodnota a válcová plocha se přesoustruží na určenou délku. Před vyjmutím i po vyjmutí součásti ze stroje se přeměří všechny její rozměry. Rovinu válce u letmo upnutých obrobků ovlivňuje souběžnost osy vřetena s podélnými nebo nožovými saněmi, záleží na tom, které saně se při soustružení použijí. Souběžnost osy vřetena s podélnými saněmi se seřídí vyrovnáním stroje na základě. Souběžnost osy vřetena s nožovými saněmi se vyrovná točnou, na které jsou saně uloženy. Na kvalitu průřezu u letmo uložených obrobků má vliv zejména uložení vřetena v ložiskách a saní ve vodících plochách. Podstatný vliv mají i vyvážení upínače s obrobkem, kvalita břitu nástroje, způsob ustavení a upnutí nástroje. Pokud je potřeba při soustružení obrobek podepřít na jednom konci ve středícím důlku upínacím hrotem nebo upínat mezi hroty, seřizuje se rovina válce příčným přestavením koníku. Při seři- 20

22 zování je možno úchylkoměr s držákem připevnit do nožové hlavy a upnout místo obrobku válcový trn. Příčným posuvem se najede měřícím dříkem úchylkoměru na válcový trn a podélným posuvem se přejíždí po celé délce trnu. Koník se ustavuje příčně tak, aby ručička úchylkoměru zůstala při přejíždění v klidu. Má-li obrobek dostatečný přídavek na opracování, je možné přesoustružit válcovou plochu obrobku zkusmo a po přeměření seřídit koník příčným přestavěním dle potřeby. Ovalitu plochy při upnutí mezi hroty ovlivňuje kromě činitelů uváděných při letmém upnutí také provedení středicích důlků a přesnost upínacích hrotů Zapichování a upichování Zapichování Drážky (zápichy) různého profilu na vnějším obvodu nebo v otvorech se soustruží zapichováním. Nejběžnější drážky jsou normalizovány. Na výkresech se nekótují, ale označují podle tvaru písmeny A až E a šířkou nože, lomenou hloubkou zápichu. Velmi často se vyskytují drážky pro pojistné kroužky, pro klínové řemenice, apod., jejichž tvary i rozměry jsou ve výkresech kótovány. Tvar ostří zapichovacího nože se přizpůsobí profilu drážky a délka ostří pak šíři drážky. Při upínání zapichovacího nože se volí co nejmenší vyložení, protože nůž je při zapichování po celé délce v závěru. Posuv je obvykle ruční. Vhodnou řeznou rychlost a posuv je účelné prakticky vyzkoušet, protože podstatně ovlivňují kvalitu obrobené plochy. Drážka se soustruží tvarově, proto je kvalita výbrusu ostří důležitá pro tvar a jakost povrchu drážky. Použitím vhodné chladicí kapaliny je možné zlepšit jakost opracované plochy a zvýšit trvanlivost ostří nástroje. Hloubka drážky se odečte na dělicím kruhu. Tvar vnější drážky se měří měrkou, hloubka posuvným měřidlem, v otvorech se měří hloubka drážky hmatadlem. 21

23 Upichování Upichováním se materiál na soustruhu dělí obdobně jako řezáním na pile. Délka řezné části musí být o něco delší, než je poloměr upichování materiálu. Čím delší je řezná část upichovacího nože, tím více se musí (z pevnostních důvodů) zvětšit délka ostří (šířka řezné části nože). Obr. 4 Upichovací nůž [8]. Při upichování je řezná část namáhána na ohyb, a pokud má nůž příliš krátké ostří, často se zlomí. Dlouhé ostří upichovacího nože odebere mnoho materiálu, tím se zvýší produktivita odpadu. Aby upichovací nůž nedřel o materiál, jsou boky řezné části zkoseny o 2 směrem k držáku. Má-li být čelo obrobku upíchnuto čistě až do středu, nastavuje se nůž na střed a ostří je šikmé (obr. 4). Příliš šikmé ostří odtlačuje nůž bočně od obrobku a čelní plocha je vydutá. Příčný posuv bývá strojní a určuje se z tabulek společně s řeznou rychlostí. K nastavení upichovacího nože pro upíchnutí obrobku na potřebnou délku je vhodné použít hloubkoměr nebo posuvku. [8] Soustružení kuželů Součásti s kuželovými plochami se využívají k různým účelům, např. k těsnění, upínání nástrojů, apod. Nejpoužívanější kuželové plochy jsou normalizovány. Výrobní výkresy uvádějí hodnoty kuželových ploch různým způsobem (kuželovitost, sklon, vrcholový úhel). 22

24 Kuželovitost 1:K udává zmenšení průměru kuželu o 1 mm na délku K (mm). Pro seřízení stroje musíme obvykle převést kuželovitost nebo sklon na úhel sklonu (nastavení). Převody těchto hodnot uvádějí tabulky technických příruček [8]. U přímého kuželu platí, že kuželovitost K se rovná průměru kuželu D dělenému délkou kuželu L: D K (1) L Pro komolý kužel je kuželovitost: D d K (2) L kde d = malý průměr kuželu. Pokud není kuželovitost určena a nejsou k dispozici tabulky, je možné vypočítat sklon a v tabulkách geometrických funkcí najít úhel sklonu kuželu. Pro komolý kužel je sklon: D d S (3) 2 L To znamená, že sklon K S (4), je tedy poloviční hodnota kuželovitosti. Totéž platí o 2 sklonu pro přímý kužel. Je-li vrcholový úhel označen α, pak úhel sklonu Funkce úhlu sklonu je tg S (6). 2 S (5). 2 Soustružení kuželových ploch Volba otáček, posuvů a nástrojů je podobná jako u válcových ploch. Při soustružení kuželů se upnou obrobky a nástroje podle stejných zásad, které platí i u válcových ploch; nástroje musí být ustaveny přesně do osy soustružení obrobku. Kuželové plochy se soustruží několika způsoby, podle tvaru a velikosti kuželu a podle vybavení stroje. 23

25 Soustružení kuželových ploch nožovými saněmi Tímto způsobem je možné soustružit vnější i vnitřní kuželové plochy. Délka kuželové plochy je omezena délkou posuvu nožových saní. Nožové saně se natočí na úhel sklonu kuželové plochy na rysku podle úhlové stupnice. Kuželová měrka (trn) se upne a v nožové hlavě je nutné upevnit úchylkoměr. Příčným posuvem se přejede měřicím dříkem úchylkoměru na kuželovou plochu měrky a ručním posuvem nožových saní operátor přejíždí celou délku měrky. Nožové saně se natáčí podle potřeby do té doby, dokud se ručička úchylkoměru při přejíždění nepřestane vychylovat. Soustružení kuželových ploch podle kopírovacího pravítka Kuželové plochy vnější i vnitřní do sklonu asi 10 se mohou soustružit pomocí kopírovacího pravítka, je-li jím soustruh vybaven. Kopírovací pravítko je umístěno na saních a je otočné kolem čepu. Saně jsou táhlem a kozlíkem pevně spojeny s ložem soustruhu. Suport soustruhu se pohybuje podélně, přičemž šikmo nastavené kopírovací pravítko uděluje příčným saním příčný posuv. Kopírovací pravítko je nutno nastavit na úhlové stupnici, která je na saních. Soustružení kuželové plochy s příčným přesazením koníku Obr. 5 Kuželová plocha po celé délce obrobku [8]. Obr. 6 Kuželová plocha kratší než délka obrobku [8]. Tímto způsobem je možné soustružit vnější kuželové plochy s malým úhlem sklonu; obrobek se upne mezi hroty. Podmínkou je, aby upínací hroty byly výškově v jedné rovině. Přesadí-li se příčně koník s upínacím hrotem, vychýlí se osa upnutého obrobku, 24

26 čímž vzniká při soustružení kuželová plocha. Příčné vychýlení upínacího hrotu v koníku nemá být větší než 1/50 délky obrobku, jinak hroty ve středících důlcích špatně dosedají a vydírají se. Aby se tato závada částečně odstranila, doporučuje se použít upínací hroty ukončené kuličkou. Při soustružení je obvykle používán podélný strojní posuv jako při soustružení válcových ploch. Na obr. 5 je znázorněna kuželová plocha po celé délce obrobku. Velikost příčného přesazení koníku se vypočítá: D d e (7) 2 Je-li délka kuželové plochy kratší než délka obrobku (obr. 6), vypočítá se přesazení koníku podle vzorce: D d e L (8) 2 l Výstružníky se obrábí vnitřní kuželové plochy u kuželů s malým vrcholovým úhlem. Vystružuje se do předvrtané nebo přesoustružené díry sadou tří výstružníků. Sadové kuželové výstružníky mají první výstružník předhrubovací, druhý hrubovací a třetí dokončovací. Řezné podmínky jsou stejné jako při vystružování válcových děr Navrtávání a vrtání Navrtávání na soustruhu se provádí před vrtáním otvoru, a to proto, aby byl vrták dobře naveden na střed nebo k navrtávání středicích důlků k upínání obrobku mezi hroty. Pro navrtávání se volí středicí vrták s jednoduchým břitem nebo navrtávákem. K navrtávání středicích důlků se běžně využívají středicí vrtáky podle předepsaného tvaru (A, B, C). Při navrtávání nesmí povrch obrobku házet. Čelní plochu obrobku je nutné předem zarovnat, aby středicí důlky byly souosé s obrobkem. Středicí důlky musí mít nejen správný tvar a velikost, ale i předepsané opracování povrchu. Řezná válcová část středicího vrtáku má velmi malý průměr. Aby se dosáhlo správné řezné rychlosti, používáme poměrně vysoké otáčky. Středicí vrták je upnut ve sklíčidle uloženém v hrotové objímce koníku. Do záběru se středicí vrták posouvá otá- 25

27 čením ručního kolečka koníku. Aby se středicí vrták nezlomil, musí být posuv malý a rovnoměrný. Během navrtávání je potřebné středicí vrták několikrát vysunout z díry, aby se odstranily třísky. Středicí vrták se chladí a maže emulzí nebo řezným olejem. Hloubka se navrtává podle rysek na hrotové objímce nebo dělicím kruhu. Vrtání otvorů na soustruhu je běžné jako jiné operace. Do obrobků se vrtají otvory průchozí i slepé. Často je vrtání otvorů přípravnou operací k dalšímu soustružení nebo vystružování. Při vrtání na soustruhu se obvykle otáčí obrobek a vrták je posouván. Vrtáky mají různé provedení (kopinatý, šroubový, dělový, apod.). Nejpoužívanější jsou vrtáky šroubovité pravořezné. Levořezné vrtáky se používají na automatech. Menší vrtáky mají válcovou stopku a upínají se do sklíčidel, která jsou upevněna kuželovou stopkou (Morse kuželem) v hrotové objímce. Větší vrtáky mají kuželovou stopku Morse a upínají se přímo do hrotové objímky. Má-li vrták menší kužel, použijí se k vyrovnání rozdílu normalizované redukční vložky. Vrták se z redukční vložky uvolňuje vyrážecím klínem. Otvory nad 30 mm je nutné předvrtat vrtákem o průměru 0,2 až 0,3 průměru otvoru. Při vrtání se musí vyjíždět z otvoru a odstraňovat třísky (nejlépe štětcem). Chlazení a mazání se řídí podle druhu obráběného materiálu. Při volbě rozměru vrtáku musíme počítat s tím, že do obrobků z měkkých materiálů jsou otvory větší, než do obrobků z materiálů tvrdých Soustružení otvorů Vnitřní soustružení se provádí u předvrtaných, předlitých nebo vykovaných otvorů. Soustružení vnitřních válcových ploch je obtížnější než soustružení válcových ploch vnějších, protože práce nože v otvoru obrobku se obvykle nedá kontrolovat zrakem. Vnitřní soustružení vyžaduje větší pozornost. Otvory se soustruží tam, kde vrták nemůže splnit požadovanou přesnost jmenovitého průměru a stupeň opracování, nebo nemá-li vrták potřebný rozměr, nebo je-li otvor příliš velký. Tvar vnitřních nožů musí být přizpůsoben nejen tvaru, ale i délce soustruženého otvoru. Také vyložení bývá velké a tím větší, čím je otvor hlubší. Při větším vyložení nože pruží, snadno se chvějí a mohou se 26

28 jimi ubírat třísky menšího průřezu. Čím menší je průměr otvoru, tím větší musí být podbroušení. Dlouhé otvory většího průměru se soustruží noži upnutými ve vyvrtávacích tyčích. Nůž má malý průřez čtvercový, kruhový nebo obdélníkový. Vnitřní soustružnické nože a vyvrtávací tyče jsou upnuty v nožové hlavě pokud možno s malým vyložením. Při hrubování je výhodné výškové ustavení pod osu soustružení. Tím se zmenší úhel hřbetu a zvětší se úhel čela. Při velkém úhlu čela se tříska snáze odděluje a odvádí. Při hlazení je naopak výhodné nastavit nůž nad osu soustružení. Výhodou je, že se nůž nezasekne a nepoškodí povrch obrobku, narazí-li na tvrdší vrstvu materiálu (např. na pecku). Nůž je možné odpružit, přičemž hřbet nedře. Výškové nastavení nože pod osu soustružení nebo nad ni nemá být větší než 2% průměru otvoru. Při vnitřním soustružení pracuje nůž za ztížených řezných podmínek. Při volbě posuvu a hloubky řezu je povinností přihlížet k průřezu nože a délce jeho vyložení. Čím menší je průřez nože a čím delší je vyložení, tím menší se volí hloubka řezu a posuv. Mazání a chlazení je podobné jako u soustružení vnějších válcových ploch. Při soustružení otvorů se dbá na to, aby třísky z otvoru odcházely plynule. Při nahromadění třísek je nebezpečí, že se ulomí nůž a poškodí obrobek. Vystružování je obvykle poslední operací při obrábění přesných otvorů na soustruhu. Po předcházejícím vyhrubování otvorů výhrubníkem nebo nožem s přídavkem 0,2 až 0,4 mm vystružíme otvor výstružníkem. Rozhodující vliv na kvalitu povrchu vystružovaného otvoru má velikost přídavku, řezná rychlost (pro ocel do pevnosti 90 kp/ mm 2 je řezná rychlost 6 m/min ) a posuv (čím větší otvor, tím větší posuv). Chlazení má podstatný vliv na trvanlivost nástroje i kvalitu vystružovaného povrchu. Řezné podmínky pro vystružování jsou uvedeny v technických příručkách [8]. 27

29 4 SOUSTRUHY Soustruhy jsou obráběcí stroje, na kterých se metodou soustružení obrábí výrobek (obrobek) do potřebného rotačně souměrného tvaru [9]. Pro tento druh obrábění je důležitý rychlejší otáčivý pohyb zpracovávaného výrobku. Obrobek je při práci upevněn v rotační části stroje. Pracovním nástrojem je soustružnický nůž, který musí být bezpečně upevněn v posuvné části soustruhu. Nástroj se pohybuje pomaleji a to podélně nebo příčně k ose výrobku (odborným názvem axiální nebo radiální pohyb). Je možné tyto pohyby provádět současně (axiálně- radiální pohyb). To se využívá při kopírovacím soustružení. Pracovní nástroj je ovládám buď manuálně (ručně) nebo strojně (počítačem). Při soustružení rotuje obrobek a soustružnický nůž z povrchu odřezává kusy materiálu. Tento odebraný materiál tvoří třísky (špony), které jsou vlastně jen odpad z procesu obrábění. Je důležité stroj chladit, protože se pří procesu obrábění velké množství energie mění na teplo a může dojít k přehřátí obrobku a nože. 4.1 Princip soustruhů Po vedení lože se pohybuje suport nebo koník, u některých druhů soustruhů to pak je vodící šroub, který se používá k odvození podélného posuvu pouze při řezání závitů nožem. Soustruhy jsou využívány k obrábění vnějších i vnitřních válcových ploch a řezání závitů. Obrábí se s nimi kužely a tvarová rotační tělesa. Obrobky se upevňují do sklíčidla, do hrotů nebo na trny. Oběžný průměr D nad ložem a největší vzdálenost hrotů L určují velikost univerzálních hrotových soustruhů. V dnešní době jsou často používány CNC soustruhy, které jsou řízeny počítačem [9]. 28

30 4.2 Druhy soustruhů Soustruh je všestranně použitelný stroj, proto se stal v mnoha případech základem pro konstrukci jiných obráběcích strojů. Rozličný tvar, velikost, množství rotujících součástek a jejich ekonomické způsoby výroby si vyžádali, aby vedle hrotových soustruhů vznikli i speciální soustruhy. Tyto soustruhy mají mnohem větší výrobnost než soustruhy hrotové. Ve zjednodušené formě se na nich najde většina ze základních částí hrotového soustruhu, některou jsou však nahrazeny jiným mechanismem [10] Univerzální hrotové soustruhy Univerzální hrotový soustruh SV18 R (obr. 7) se skládá z těchto hlavních skupin: lože soustruhu, vřeteníku, suportu, koníku a posuvného ústrojí. Obr. 5 Univerzální hrotový soustruh: 1 - lože soustruhu, 2 - vřeteník, 3 - posuvové ústrojí, 4 - suport, 5 - koník, L - vzdálenost hrotů, V - výška hrotů nad ložem [8]. 29

31 Lože soustruhu Obvykle je uloženo na dvou nohách skříňovitého tvaru. V noze pod vřeteníkem bývá uložen motor a rychlostní převodovka. Další nohy slouží jako schránky pro rozvodovou desku elektrické instalace, vypínače, apod. Pod ložem je mísa pro zachycování chladicí kapaliny a třísek vznikajících při soustružení. Horní část lože má vedení pro suport a koník. Suport se posouvá po vnějším vedení, koník naopak po vnitřním vedení. Tato vedení zajišťují do značné míry přesnost obrábění, proto jsou jejich plochy jakostně obrobeny. Při provozu se musí všechny vodicí plochy udržovat v čistotě a dostatečně mazat (pouze při obrábění šedé litiny je třeba plochy vytřít dosucha). Aby se vodicí pl o- chy nepoškodily, neodkládají se na ně žádné součástky. K tomu je určena dřevěná odkládací deska, umístěná na loži. Vřeteník Je uložen na levém konci vedení lože. Je v něm uloženo vřeteno v kluzných nebo valivých ložiskách, která zachycují radiální i axiální tlaky vznikající při obrábění. Vřeteno je dutý hřídel, který je v otvoru na přední straně ukončen kuželem pro redukční vložku a vnější část je ukončena závitem s centráží pro upínadla (sklíčidlo, upínací deska, lícní deska). Vřeteno se pohání motorem přes převodovou skříň plochými nebo klínovými řemeny. Přenáší otáčivý pohyb přes upínadlo na obrobek. Posuvové ústrojí Je poháněno od vřetena přes předlohový hřídel a výměnná kola do posuvové skříně, z níž se převádí pohyb na vodicí šroub, nebo na vodicí hřídel. Vodicí šroub se používá na posuv nože při řezání závitu. Vodicí hřídel pak zajišťuje strojní posuv příčných i podélných saní. 30

32 Suport Zajišťuje upnutí a pracovní pohyb soustružnického nože. Nástroj se může při práci posouvat s osou obrobku (při soustružení válcových ploch), kolmo k ose obrobku (při soustružení čelních ploch), šikmo k ose obrobku (při soustružení kuželových ploch). Suport má tyto části: Podélné saně, které se posouvají po vnějším vedení lože; k nim je připevněna suportová skříň. Příčné saně se posouvají po rybinovém vedení, které je vytvořeno v horní části podélných saní (příčné i podélné saně se mohou posouvat ručně nebo strojně; ruční posuv se uděluje podélným saním otáčením ručního kolečka, příčným saním otáčením kličky). Otočná část je uložena na příčných saních a lze jí dle potřeby natáčet horní část suportu, tj. nožové saně s nožovou hlavou. Na přední straně je polohová ryska, podle níž lze na úhlové stupnici nastavovat nožové saně. Nožové saně jsou uloženy na otočné části a posouvají se výhradně ručně (vodící plochy u všech saní mají podobnou funkci jako vedení na loži, a proto platí i zde stejné zásady pro údržbu). Nožová hlava zajišťuje upínání nástrojů. Koník Zajišťuje podpírání dlouhých obrobků pomocí upínacího hrotu a upínání nástrojů. Základní částí koníku je litinové těleso, které leží na spodní desce koníku. Na této desce lze těleso koníku vyosit příčným šroubem. Spodní deska koníku je uložena na vnitřním vedení lože, po němž se posouvá. V pracovní poloze se koník zajišťuje třmenem, který 31

33 se přitlačí zespodu pomocí šroubu nebo výstředníku na vedení lože. Ve válcové dutině koníku se posouvá hrotová objímka, jež je na přední straně zakončena kuželovou dutinou a používá se k upevnění upínacího hrotu nebo nástrojů s kuželovou stopkou. Posouvání hrotové objímky se dosáhne pohybovým šroubem a maticí. Poloha hrotové objímky se zajišťuje pákou. Velikost soustruhu se určuje vzdáleností hrotů L a výškou hrotů nad ložem V nebo oběžným průměrem nad ložem [8] Čelní soustruhy Vřeteník čelního soustruhu je upevněn přímo na podlaze. Vedle vřeteníku je základová deska. Po ní je možné přestavovat lůžko, které se nachází ve směru kolmém na osy soustružení vedení pro dva suporty. Suporty mají podobnou konstrukci jako u hrotových soustruhů. Nemají koník, proto se otvory vrtají vřetenovými nástroji nebo noži, které se upevní na suport Svislé soustruhy (karusely) Mezi hlavní části patří otočný stůl, stojany a příčníky se suportem. Jsou dva druhy těchto soustruhů: jednostojanové a dvoustojanové Dvoustojanový soustruh Má dva stojany spojené silnou příčkou. Po stojanech se svisle posouvá příčník. Na něm jsou dva suporty, které mají na sobě nezávislé pracovní a rychlostní posuvy. Suporty je možné přestavovat ručními kolečky nebo strojním posuvem, který se ovládá pákami, umístěnými po stranách příčníku. Suporty můžeme také řídit dálkovými tlačítky z manipulační desky. Když se suporty pohybují po příčníku, točíme čelo součástky. Válcové plochy se opracovávají svislým posuvem nožových saní, které mají tvar hranolu. Vnější i vnitřní válcové plochy se mohou soustružit současně. Jeden suport obrábí vnější a druhý vnitřní plochy. Když se nožové saně nastaví šikmo, soustruží se kužele. Na karuselu se dají řezat i závity. 32

34 Na pravém stojanu je boční suport, který má samostatnou posuvnou skříň, to znamená, že může pracovat nezávisle na ostatních suportech. Otáčky upínací desky dvoustojanového karuselu se dají plynule měnit několika rychlostními stupni, které jsou kombinované s Ward - Leonardovým převodem. Velké karusely mají upínací desku v úrovni podlaží. Ve vodicích kruhových drahách upínací desky jsou kontrolní teploměry, které včas upozorní na nepřípustné ohřátí vodicích ploch. Dvoustojanové karusely se staví do točného průměru až 22 m. Jednostojanový soustruh Používá se na soustružení lehčích součástek. Má podobnou konstrukci a ovládání jako dvoustojanový [10]. Jednostojanový soustruh má na příčníku suport s pětibokou revolverovou hlavou a další je přímo na stojanu Revolverové soustruhy Obrobky jsou obráběny při jednom upevnění, postupně i několika nástroji, které se upevňují v držácích do otvorů revolverové hlavy a nástroji na suportu. Jsou to nástroje hlavně na obrábění válcových povrchů. Obrobek se obrábí při jednom upevnění s použitím nástrojů na revolverové hlavě. Revolverové soustruhy umožňují podélné a příčné soustružení. Je také možné vrtání, vyvrtávání, vystružování a řezání závitů v ose obrobku. Při řezání závitů je nůž veden výměnnou vodící patronou, jejíž otáčení je odvozeno odpovídajícími převody od vřetena a pohybuje s čelistí propojenou s úchytem nože. Prvotním materiálem jsou tyče upevněné do kleštin nebo výkovky, výlisky a odlitky upevněné ve sklíčidlech [9]. Podle konstrukce revolverové hlavy známe: 33

35 Revolverové soustruhy s bubnovou hlavou Charakteristickou částí revolverového soustruhu je suport, který se posouvá po vedení lože roční pákou nebo strojním posuvem. V jeho horní části (obr. 8) je revolverová hlava se svým otočným mechanismem, pojistným a nárazníkovým zařízením. Obr. 6 Bubnová revolverová hlava: 1 - revolverová hlava, 2 - ozubený věnec, 3 - ozubené kolo, 4 - hřídel, 5 - šroub, 6 - šroubové kolo, 7 - kuželová spojka, 8 - sklopná páka, 9 - ruční páka, 10 - kolík, 11 - nárazníkový buben, 12 - hřídel hlavy [10]. Revolverová hlava má 8 až 16 otvorů, do kterých upínáme různé typy nožových držáků nebo vřetenové nástroje. Nástroje jsou podepřené vyčnívajícím koncem hřídele hlavy. Tím se zvýší jejich tuhost, takže je pak možné pracovat i s nástroji ze slinutých karbidů a odebrat tak velké průřezy třísek. Výšková poloha hlavy je taková, aby horní otvor na upínání nástroje v revolverové hlavě byl v ose soustružení. Revolverová hlava je vyměnitelná. Měníme ji i s upnutými nástroji tehdy, když se výroba součástky bude opakovat. Ušetří s tím nastavování nástrojů přímo na stroji, které je obtížné a při složitých součástkách zabere mnoho času. Hlavu pootočíme o jednu pracovní polohu ozubeným věncem. Do něho zabírá ozubené kolo, naklínované na hřídeli, které se otáčí klikou. Před pootočením hlavy je třeba ruční pákou vysunout kolík z polohového otvoru ve věnci. 34

36 Při čelním soustružení potřebujeme jemnější pootáčení hlavy, které se dělá šroubem a šroubovým kolem. Před tím je potřeba sklopnou pákou zasunout kuželovou spojku do šroubového kola. Na zadní části revolverové hlavy je nárazníkový buben. Na něm jsou ve žlábcích upevněny přestavitelné nárazníky, kterými se vymezuje podélný pohyb hlavy, tedy i délkové míry jednotlivých osazení na součástce s přesností 0,02 mm. Revolverové soustruhy s hvězdicovou hlavou Tento soustruh má kromě revolverového suportu i příčný suport, který se používá na čelní točení a zapichování. Obr. 9 Hvězdicová revolverová hlava: 1 - základová deska, 2 - saně, 3 - revolverová hlava, 4 - nárazníková páka, 5 - nárazník 1, 6 - západka, 7 - čep, 8 - nárazník 2, 9 - páka, 10 - pojistný věnec [10]. Revolverový suport (obr. 9) se základovou deskou se připevní podle délky součástky ve vhodné poloze na lože stroje. V základové desce je uložený mechanismus pro ruční a strojní posuv, pro otáčení a zajištění hlavy a omezení jeho podélného posuvu. Na horní části je šestihranná revolverová hlava, která je otočně uložená na saních. Při otáčení hlavy o jednu pracovní polohu uvolníme páku a vratidlem přesouváme saně revolverové hlavy do pravé krajní polohy. Při tomto pohybu nárazníková páka narazí na 35

37 nárazník 1 a vysune západku z pojistného věnce. Dalším pohybem saní narazí čep otočného kroužku na nárazník 2 a hlava se pootočí. Nárazníková páka se po čas dalšího pohybu hlavy sklouzne z nárazníku 1 a uvolní západku. Západka pod tlakem pružiny zapadne do otvoru pojistného věnce a zabezpečí stálou polohu nástroje vůči obrobku. Pootočená hlava se přitáhne na saně pákou [10] Poloautomatické a automatické soustruhy Jsou to v principu automatizované revolverové soustruhy. Poloautomatické soustruhy jsou zdokonalené předešle stroje. Jejich pracovní cyklus je automatizován, obsluha pouze vyměňuje obrobky v upínači a spoušti stroj i automatický pracovní cyklus. Automatizace je provedena pomoci čelních nebo obvodových vaček, kopírovacích systémů nebo narážkových a programovatelných řídicích systémů. Obzvláště pružné automatizace je dosaženo použitím číslicového řízení. Poloautomatické soustruhy mohou být jedno či vícevřetenové [2]. Rozdíl mezi automatem a poloautomatem spočívá ve stupni automatizace pracovních úkonů stroje. Automat vykonává všechny úkony samostatně. Na poloautomatu je třeba obrobek upnout ručně. Každý poloautomat s automatizováním podávání a upínání materiálu se mění na automat. Pohyby jednotlivých mechanismů jsou vykonávány pákami a táhly od křivkových bubnů a vaček nebo šablon. Vačky a křivkové segmenty, které se přišroubují na křivkové bubny, mají podle vyráběných součástek a rychlosti pohybu různý tvar. Rychlejšího pohybu ovládaného mechanismu dosáhneme rovnějším profilem vačky nebo větším sklonem křivky křivkového bubnu. Křivkové bubny a vačky jsou připevněné na otáčející se hřídeli. Podle způsobu ovládání pohybů známe tyto základní konstrukce automatů a poloautomatů: 36

38 Jednokřivkové automaty Jsou to starší konstrukce. Mají malou výrobnost, protože jsou všechny nástroje ovládány křivkovým bubnem s jednou křivkou. Vícekřivkové automaty Obr. 10 Vícekřivkový automat: 1 - podávací zařízení, 2 - upínací zařízení, 3 - vřeteno, 4 - suport, 5 - revolverová hlava [10]. Vícekřivkový automat (obr. 10) má na rozvodné hřídeli bubny a vačky, které ovládají podávací a upínací zařízení materiálu, mění otáčky vřetena, pohybují příčným suportem a revolverovou hlavou. Na křivkovém bubnu pro ovládání revolverové hlavy jsou křivky pro pohyb každého nástroje, takže dráha každého nože se dá přesně nastavit. Automaty s pomocnou hřídelí Tento druh automatu (obr. 11) má na hlavní hřídeli, která se pomalu otáčí, křivkové bubny a vačky, které ovládají pracovní pohyby příčného suportu a revolverové hlavy. Na něm jsou i bubny, které ovládají spojky mechanizmů pro pomocné úkony, nachází se na pomocné hřídeli. Pomocná hřídel se velmi rychle otáčí, proto úkony po zapnutí některé spojky se vykonávají ve zlomku sekundy. Křivkový buben zapíná spojku bubnu, který posouvá a upíná materiál. Spojka ovládá páky rychlostní skříně. Zpětný pohyb revolverové hlavy a její pootočení se uskuteční po zapnutí spojky přes soukolí. 37

39 Obr. 11 Automat s pomocnou hřídelí: I. - hlavní hřídel, II. - pomocná hřídel, 1 - příčný suport, 2 - revolverová hlava, 3 - křivkový buben, 4 spojka bubnu, 5 - spojka pro zpětný pohyb, 6-9 soukolí [10]. Bezkřivkový automat Pracovní cyklus se řídí narážkami, které přes stýkače zapínají a vypínají elektromagnetické spojky, přepínají zapojení motoru, elektrické obvody pracovního posuvu, zpětný rychloposuv, obvody pro změnu otáček, apod. Kontakty elektrických obvodů se mohou zapínat i děrovanou kartou. Novější stroje mají pracovní cyklus ovládaný magnetofonovými nebo filmovými pásy. Na pás se podle výrobního postupu nahrají impulzy, podle kterých stroj automaticky pracuje [10] Číslicově řízené soustruhy Tyto soustruhy se často označuji zkratkou NC (Numeric Control). Jsou řízeny pomocí papírové děrné pásky, magnetické pásky nebo vnitřní pamětí stroje [2]. NC stroje jsou dnes nahrazeny dokonalejšími stroji označovanými jako CNC (Computer Numeric Control). Řídicím systémem je malý počítač, který ovládá jednotlivé funkce stroje. Stroje jsou programovány prostřednictvím řady příkazů, které obsahuji informace o požadované poloze, rychlosti, posuvu a dalším chování stroje. Součásti jednotlivých programových vět jsou: informace určující tvar a rozměry součásti, informace charakterizující řídicí funkce (posuv, otáčky, apod.), pomocné informace (zapínání chladicí kapaliny, atd.). 38

40 U strojů došlo, důsledkem nahrazení lidské obsluhy řídicím systémem, k výraznému zvýšení přesnosti funkci jednotlivých uzlů i celého stroje. Konstrukčními znaky těchto strojů jsou jejich vysoká tuhost a přesnost provedení, navržených tak, aby docházelo k minimálnímu oteplování jednotlivých uzlů stroje. Z důvodu hospodárného řezného režimu se užívají pohony s velkým regulačním rozsahem, nazývané servo pohony. V současné době se nejčastěji používají střídavé servopohony (AC servopohony). A to jak pro pohon vřeten, tak pro pohon posuvů. Ke zvýšení výrobnosti u těchto strojů se využívá také adaptivního řízení obráběcího procesu. Ten zabezpečuje v každém okamžiku obrábění automatickou volbu optimálních řezných podmínek. Dalším charakteristickým znakem NC strojů je zásobník nástrojů, který se využívá pro výměnu nástrojů při automatickém cyklu podle sledu operaci. Stroj může být vybaven více osami než třemi, což je důležité pro přesnost výrobku. To umožňuje obrobení obrobku na jedno upnutí. Jde většinou o naklápěcí stoly či vřeteno. Podle úrovně vývoje dělíme číslicové stroje na generace, kdy 1. generace je nejstarší a vznikla v padesátých letech. Postupně přes další generace se vývoj dopracoval až k 6. generaci [11] Obráběcí centra Obráběcí centra jsou CNC obráběcí stroje, které umožňují koncentraci různých operací při jednom upnutí obráběné součásti. Využívá se na nich automatická výměna nástrojů, kontrola rozměrů obrobku či polohy nástrojů, výměna obrobků. Obráběcí centra mají zásobník nástrojů s automatickou výměnou nástroje a mohou být vybavena měřícími sondami pro měření součásti, pro kontrolu rozměrů nástroje nebo technologickými hlavicemi pro nestandardní operace. Podle typu obráběných součástí mohou být centra na obrábění nerotačních nebo rotačních součástek. Soustružnická centra jsou v podstatě soustružnické stroje, na nichž je možné provádět i další operace. Kromě soustružení, vrtání v ose obrobku a řezání závitů lze i frézovat čelní, popř. boční plochy, drážky, vrtat mimo osu i kolmo k ose obrobku. 39

41 Vývoj obráběcích center je od počátku veden snahou snížit závislost na obsluze stroje. Po etapě zabezpečení mechanické samočinné výměny nástrojů a obrobků ve výrobním procesu, realizaci komplexu kontrolních a měřících operací, je věnováno velké úsilí na vyřešení toku informací, týkajících se programů i organizačních dat, ale i poskytnutí možnosti simulace procesu obrábění na monitoru, bezpečnostní kontroly a diagnostické hlášení, které zabezpečí plné využití automatizace a produktivity stroje [12]. 4.3 Využití soustruhů ve výrobě Ve správně organizovaném podniku připravuje výrobu pro dílnu technologická kancelář. Technolog rozepisuje a kreslí technologickou dokumentaci. V dílnách se často nepracuje podle výkresů, ale podle výrobních a montážních pracovních postupů. Pracovní postupy na stejné součásti se značně liší podle toho, pro jaký počet součástí a pro jakou dílnu jsou určeny. Jsou čtyři typy výroby: Výroba kusová, při ní se každý výrobek zhotovuje samostatně, obvykle bez zvláštních pomůcek. Vyrábějí se tak velké stroje, vzorky, aj. Výroba sériová, při níž se najednou vyrábí větší množství (série) stejných výrobků. V malosériové výrobě může být série jen 20 kusů. Tento typ výroby už vyžaduje speciální nářadí, obráběcí stroje. Bývají spojeny do skupin nebo jsou jednoúčelové, atd. Roste tím výkon a klesají náklady. Výroba hromadná, při níž se najednou vyrábí největší množství výrobků, zpravidla jednoduchých, a to i několik let. Stroje a nářadí jsou sestaveny do výrobních linek (při výrobě telefonních přístrojů, bot, aj.). V přípravě práce pro hromadnou výrobu se rozpisují nejpodrobnější pracovní návodky. Výroba plynulá je vyšší typ výroby hromadné. Výroba i doprava se zpravidla mechanizuje, vrcholem jsou mechanizované závody. Socialismus zvítězil nad kapitalismem tím, že vyrábí lépe a levněji, čili snižuje vlastní náklady výroby a zvyšuje produktivitu práce. 40

42 Ukazatelem produktivity práce je množství výrobků zhotovených jedním dělníkem za jednotku času. Produktivitu práce vypočítáme, když ve vhodných jednotkách vyjádříme a spolu srovnáme celkový rozsah výroby (tj. množství výrobků zhotovených za určité období) a množství práce vynaložené na tuto výrobu [6]. Univerzální hrotový soustruh je určen pro kusovou i malosériovou výrobu součástí při vysokých požadavcích na přesnost tvaru a jakost povrchu. Velké počty otáček vřetena (2800 ot/min) umožňují plně využívat nástroje ze slinutých karbidů. Čelní soustruhy se používají na soustružení plochých součástek velkého průměru, jako setrvačníků, řemenic, apod. Dají se na nich obrábět součástky do průměru 5 m. Nevýhodou je, že váhou těžších součástek se vřeteno ohýbá (přední ložisko je přetížené a rychle se opotřebuje). Upínání a středění těžších součástek na upínací desku je obtížné. Pro tyto nevýhody se čelní soustruhy zřídka kdy používají a nahrazují se karusely [10]. Nejčastější použití karuselů je v kusové a malosériové výrobě (při výrobě středních a velkých rotačních součástí). Na tyto soustruhy jsou již pracovníci důkladně vyškoleni, jak na danou práci, obsluhu tak i na pomocné činnosti. Školení pracovníků je zaměřeno mimo jiné na ovládání a práci s jeřábem, nebo na další operace odvíjející se od této náročné a přesné práce. Na těchto soustruzích se opracovávají velké (nadměrné) součásti, při kterých je vyžadována při manipulaci zvýšená bezpečnost [13]. Revolverové soustruhy se používají při výrobě malých a středně velkých sérií, potřebujících k obrábění velké množství nástrojů. Výhodou tohoto soustruhu je přesnější nastavení nástrojů a schopnost obrábět více nástroji najednou. Revolverové soustruhy s bubnovou hlavou se používají na výrobu menších součástek, většinou z tyčového materiálu, protože prostor, ve kterém se pohybují nástroje, je malý. Revolverové soustruhy s hvězdicovou hlavou se nejčastěji používají při opracovávání kusových součástek různých velikostí a tvarů, které bývají obyčejně odlévané nebo kované. 41

43 Automaty a poloautomaty se používají ve velkosériové a hromadné výrobě. Na automatech vyrábíme součástky z tyčového materiálu nebo jednoduché kusové součástky vyráběné ve velkých sériích. Na poloautomatech obrábíme výkovky, výlisky a odlitky složitějších tvarů, neboť konstrukce vhodného automatického podávacího zařízení by byla složitá a drahá. Všechny úkony pracovního cyklu se vykonávají samostatně. Dělník pouze dohlíží na nástroj a doplňuje zásobu materiálu [10]. Vynalezením CNC obráběcích strojů se výroba rapidně změnila. Pokrok je zaznamenán v automatizaci, tzn., že obsluha má minimální vliv na výrobní proces, což přináší snížení počtu chyb, stálost pracovního cyklu a možnost obsluhy pouze zaškoleným pracovníkem (stejně jako tomu je u automatů a poloautomatů). Je zaručena přesnost každého výrobku, která závisí na kvalitě příslušného programu. Dalším parametrem je pružnost. Změna výrobního sortimentu je snadná, spočívá pouze ve změně programu a vybavení vhodnými nástroji. Použití obráběcích center nám přináší velké množství výhod, jako např. zvýšení produktivity práce, zkrácení průběžné doby výroby součástí, výrazné snížení nároků na přípravky a další výrobní pomůcky, zvýšení přesnosti obráběných součástí prováděním různých operací při jednom upnutí, zjednodušení výrobního procesu, zvýšení kultury práce a pracovního prostředí [12]. 42

44 5 DRUHY NÁSTROJŮ, UPÍNÁNÍ NÁSTROJŮ, UPÍNÁNÍ OB- ROBKŮ 5.1 Soustružnické nože Aby se soustružnický nůž při práci nechvěl, musí být sám o sobě dostatečně tuhý a pevně upnut v nožové hlavě (obr. 12). Výškově se po té nastavuje do osy rotace obrobku [5]. Obr. 12 Upínání soustružnického nože: a správné upnutí, b chybné upnutí [8]. Nůž musí být přímý, ohnutý, prohnutý nebo osazený (obr. 13). Podle polohy hlavního ostří, kterým nůž řeže, je přímý nůž pravý nebo levý. Palec přiložené ruky (A, B) pomáhá určit název. Obr. 13 Názvy nožů: 1 - těleso nože, 2 - nos nože, 3 - hlavní ostří, 4 - vedlejší ostří; A - přímý nůž levý, B - přímý nůž pravý, C - ohnutý nůž levý, D - ohnutý nůž pravý, E - zapichovací nůž pravý, F - oboustranný zapichovací nůž, G - zapichovací nůž levý, H prohnutý nůž [6]. 43

45 Nejužívanější tvary a názvy soustružnických nožů jsou na obr. 14. Menší nože jsou celistvé, tj. celé např. ze slinutých karbidů. Aby se lépe využívalo drahých nástrojových materiálů, naváří se natupo nebo je často připájíme jako destičky, roubíky i celé nosy nožů k tělesům z levnějších ocelí. Také se osvědčují nožové držáky (ramínka), do nichž upínáme malý nůž ve tvaru tyčinky, která se může téměř celé využít. Obr. 14 Názvy soustružnických nožů: a - ubírací nůž přímý pravý, b - ubírací nůž přímý levý, c - ubírací nůž ohnutý pravý, d - ubírací nůž ohnutý levý, e - hladící nůž přímý, f - rohový nůž pravý, g - nabírací nůž, h - ubírací nůž stranový pravý, i ubírací nůž přímý, čelní, j zapichovací nůž pravý, k vnitřní ubírací nůž, l vnitřní rohový nůž, m kotoučový tvarový nůž, n rovný tvarový nůž, o vnější závitový nůž ohnutý, p vnitřní závitový nůž, q široký nůž [6]. Ostří nože ubírá třísku z obráběného materiálu, který je upnut např. ve sklíčidle na vřetenu a otáčí se řeznou rychlostí v. Nůž má posuv f (do záběru) a po každé třísce má přísuv, jímž je určena hloubka řezu a p [6]. Soustružnický nůž je řezný nástroj používaný pro soustružení. Skládá se ze dvou částí, a to z tělesa, jímž se nůž upíná, a z řezné části, která vniká při obrábění do obrobku a odděluje z něho třísky. Při soustružení vznikají na obrobku tři plochy, a to obráběná, řezná (vzniká bezprostředně za břitem nože) a obrobená [8]. 44

Výrobní stroje pro obrábění. Soustruhy Vrtačky Frézy Brusky

Výrobní stroje pro obrábění. Soustruhy Vrtačky Frézy Brusky Výrobní stroje pro obrábění Soustruhy Vrtačky Frézy Brusky Typy soustruhů a práce s nimi (soustružení) Soustruhy jsou obráběcí stroje, na kterých se metodou soustružení obrábí výrobek (obrobek) do potřebného

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009. Základy soustružení

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009. Základy soustružení Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Základy soustružení Podstata soustružení při soustružení se obrobek otáčí, zatímco nástroj, tj. nůž, se obvykle

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009. Základy frézování

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009. Základy frézování Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Základy frézování Podstata frézování - při frézování se nástroj otáčí, zatímco obrobek se obvykle pohybuje

Více

SOUSTRUHY HROTOVÉ SOUSTRUHY ČELNÍ SOUSTRUHY REVOLVEROVÉ SOUSTRUHY SVISLÉ SOUSTRUHY POLOAUTOMATICKÉ SOUSTRUHY

SOUSTRUHY HROTOVÉ SOUSTRUHY ČELNÍ SOUSTRUHY REVOLVEROVÉ SOUSTRUHY SVISLÉ SOUSTRUHY POLOAUTOMATICKÉ SOUSTRUHY SOUSTRUHY (druhy, konstrukce, princip činnosti, použití) Rámcově soustruhy rozdělujeme na : hrotové, čelní, revolverové, svislé, poloautomatické, automatické, číslicově řízené (CNC). HROTOVÉ SOUSTRUHY

Více

Strojní obrábění. 1 obráběná plocha; 2 obrobená plocha; 3 řezná plocha

Strojní obrábění. 1 obráběná plocha; 2 obrobená plocha; 3 řezná plocha Strojní obrábění 1. Základy teorie třískového obrábění 1.1 Pohyby při strojním obrábění Různé části strojů, přístrojů a zařízení, ale také výrobky denní potřeby se vyrábějí obráběním na obráběcích strojích,

Více

Řezání vnějších i vnitřních závitů závitovými noži

Řezání vnějších i vnitřních závitů závitovými noži Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Řezání vnějších i vnitřních závitů závitovými noži Soustružení ostrých závitů Princip: Při soustružení musí

Více

Jakost povrchu při frézování kulovou frézou na nakloněných plochách. Bc. Lukáš Matula

Jakost povrchu při frézování kulovou frézou na nakloněných plochách. Bc. Lukáš Matula Jakost povrchu při frézování kulovou frézou na nakloněných plochách Bc. Lukáš Matula Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT V dané diplomové práci je teoreticky popsána problematika frézování, frézovacích

Více

ZÁKLA L DY Y OB O RÁBĚNÍ Te T o e r o ie e ob o r b áb á ě b n ě í n, z ák á lad a n d í n d r d uh u y h třísko k v o éh é o h o obrábění

ZÁKLA L DY Y OB O RÁBĚNÍ Te T o e r o ie e ob o r b áb á ě b n ě í n, z ák á lad a n d í n d r d uh u y h třísko k v o éh é o h o obrábění ZÁKLADY OBRÁBĚNÍ Teorie obrábění, základní druhy třískového Teorie obrábění, základní druhy třískového obrábění Z historie obrábění 5000 př.n.l. obrábění nežel. kovů (měď a její slitiny). 2000 př.n.l.

Více

Strojní, nástrojařské a brusičské práce broušení kovů. Základní metody broušení závitů

Strojní, nástrojařské a brusičské práce broušení kovů. Základní metody broušení závitů Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: PRA- NAS 3.roč Antonín Dombek 26.10.2012 Název zpracovaného celku: Strojní, nástrojařské a brusičské práce broušení kovů Základní metody broušení závitů Závity lze brousit

Více

Frézování. Rozeznáváme dva základní druhy frézovaní:

Frézování. Rozeznáváme dva základní druhy frézovaní: Frézování. Frézování patří k nejběžnějšímu způsobu třískového obrábění, kde hlavní řezný pohyb (otáčivý) koná nástroj a vedlejší pohyby (posuv nebo přísuv) koná obrobek. Stroj pro frézování je frézka,

Více

Výroba závitů. a) Vnější závit. Druhy závitů

Výroba závitů. a) Vnější závit. Druhy závitů Výroba závitů Druhy závitů Metrický - 60 [M] Whitworthův - 55 [W] Trubkový válcový - 55 [G] Lichoběžníkový - 30 [Tr] (trapézový) Oblý - 30 [Rd] Základním prvkem šroubu nebo matice je jeho šroubová plocha.

Více

Strojní, nástrojařské a brusičské práce broušení kovů. Příslušenství nástrojových brusek (brusky BN 102)

Strojní, nástrojařské a brusičské práce broušení kovů. Příslušenství nástrojových brusek (brusky BN 102) Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: PRA- NAS 3.roč Antonín Dombek 27.3.2013 Název zpracovaného celku: Strojní, nástrojařské a brusičské práce broušení kovů Příslušenství nástrojových brusek (brusky BN 102)

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Studijní program: B 2301 Strojní inženýrství Studijní zaměření: Stavba výrobních strojů a zařízení BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Upínací prostředky rotačních součástí

Více

Stavebnicové obráběcí stroje, výrobní linky, CNC obráběcí stroje

Stavebnicové obráběcí stroje, výrobní linky, CNC obráběcí stroje Stavebnicové obráběcí stroje, výrobní linky, CNC obráběcí stroje Obráběcí centra Jsou to číslicově řízené obráběcí stroje, na kterých je možné obrábět z různých stran beze změny v upnutí obrobku a různými

Více

TECHNOLOGIE VRTÁNÍ A VRTACÍ PŘÍPRAVKY

TECHNOLOGIE VRTÁNÍ A VRTACÍ PŘÍPRAVKY TECHNOLOGIE VRTÁNÍ A VRTACÍ PŘÍPRAVKY SOLUTION DRILLING TECHNOLOGIES AND CLAMPING UNITS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR JAN ADAM VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR Ing. MILAN KALIVODA BRNO

Více

SOUSTRUŽENÍ VNĚJŠÍCH VÁLCOVÝCH PLOCH S OSAZENÍM

SOUSTRUŽENÍ VNĚJŠÍCH VÁLCOVÝCH PLOCH S OSAZENÍM SOUSTRUŽENÍ VNĚJŠÍCH VÁLCOVÝCH PLOCH S OSAZENÍM 1. Význam správného upnutí materiálu při soustružení vnějších válcových ploch Pro soustružení stupňových a osazených válcových ploch je třeba volit vhodnější

Více

Frézování. Frézování válcovými frézami: Kinematika řezného pohybu:

Frézování. Frézování válcovými frézami: Kinematika řezného pohybu: Frézování Použití a kinematika řezného pohybu Používá se pro obrábění především ploch rovinných, ale frézování obrábíme i tvarové plochy jako jsou ozubená kola, závity a různé tvarové plochy. Kinematika

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Přehled metod, základní pojmy. Téma: Ing. Kubíček Miroslav.

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Přehled metod, základní pojmy. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Přehled metod, základní pojmy Ing. Kubíček

Více

Vliv koncentrace řezné kapaliny na trvanlivost nástroje. Petr Král

Vliv koncentrace řezné kapaliny na trvanlivost nástroje. Petr Král Vliv koncentrace řezné kapaliny na trvanlivost nástroje Petr Král Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Jedná se o bakalářskou práci, jejímž úkolem je ukázat, co má vliv na zvyšování produktivity výroby.

Více

Technické podmínky výběrové řízení Pořízení obráběcích strojů

Technické podmínky výběrové řízení Pořízení obráběcích strojů Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace Technické podmínky výběrové řízení Pořízení obráběcích strojů Univerzální hrotový soustruh dodávka 5 kusů Technické parametry stroje

Více

Návrh a výroba jednoručního otvíráku. Adam Ohnút

Návrh a výroba jednoručního otvíráku. Adam Ohnút Návrh a výroba jednoručního otvíráku Adam Ohnút Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Tato práce se zabývá návrhem, konstrukcí a výrobou jednoručního otvíráku na lahve. V teoretické části jsou představeny

Více

1 TÉMATICKÝ CELEK - Bezpečnost - úvod a organizace pracoviště

1 TÉMATICKÝ CELEK - Bezpečnost - úvod a organizace pracoviště 1 TÉMATICKÝ CELEK - Bezpečnost - úvod a organizace pracoviště 1.1 CÍL UČEBNÍHO DNE -seznámení s pracovištěm frézaře -organizace pracoviště frézaře -opakování zásad bezpečnosti a hygieny práce ČSN 200 700

Více

TŘÍSKOVÉ OBRÁBĚNÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

TŘÍSKOVÉ OBRÁBĚNÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích TŘÍSKOVÉ OBRÁBĚNÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Konstrukce soustružnického nože s VBD pomocí SW Catia V5 SVOČ FST 2009. Marek Urban (marekurban@seznam.cz)

Konstrukce soustružnického nože s VBD pomocí SW Catia V5 SVOČ FST 2009. Marek Urban (marekurban@seznam.cz) Konstrukce soustružnického nože s VBD pomocí SW Catia V5 SVOČ FST 2009 Marek Urban (marekurban@seznam.cz) 1 Úvod Z mnoha pohledů je soustružení nejjednodušší formou obrábění, kde pomocí jednobřitého nástroje

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 3. Soustružení TÉMA 3.1 ORGANIZACE PRACOVIŠTĚ, BOZP, OCHRANNÉ POMŮCKY Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. II. Zpracoval(a): Michael Procházka Střední odborná

Více

Vrtání a jeho následné operace

Vrtání a jeho následné operace Vrtání a jeho následné operace Vrtání je třískové obrábění válcových děr nástrojem vrtákem, který koná všechny řezné pohyby najednou. Vrtáky jsou dvoubřité nástroje z oceli na vyrábění děr kruhového průřezu.

Více

SOUSTRUŽENÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ

SOUSTRUŽENÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ SOUSTRUŽENÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ Ing. Miroslav Soukup 23-022-H-Soustružení kovových materiálů 1. ÚVODNÍ SLOVO Dostáváte do ruky pracovní sešit, který Vás seznámí s možností dalšího vzdělávání formou, která

Více

BRUSKY. a) Brusky pro postupný úběr materiálu - mnoha třískami, přičemž pracují velkým posuvem a malým přísuvem.

BRUSKY. a) Brusky pro postupný úběr materiálu - mnoha třískami, přičemž pracují velkým posuvem a malým přísuvem. BRUSKY Broušení je nejčastěji používanou dokončovací operací s ohledem geometrickou i rozměrovou přesnost a drsnost povrchu. Přídavek na opracování bývá podle velikosti obrobku a s ohledem na použitou

Více

Základy soustružení, druhy soustruhů

Základy soustružení, druhy soustruhů Podstata soustružení Základy soustružení, druhy soustruhů při soustružení se obrobek otáčí, zatímco nástroj, tj. nůž, se obvykle pohybuje přímočaře hlavní pohyb při soustružení je vždy otáčivý. Pracovní

Více

Soustružení kuželových ploch

Soustružení kuželových ploch 1 Soustružení vnějších kuželových ploch S kuželovými plochami se ve strojírenství setkáváme např. u kuželových upínacích stopek nástrojů (frézy, vrtáky, výhrubníky, výstružníky), kuželové dutiny pinoly

Více

Ruční zpracování kovů, zaškrabávání

Ruční zpracování kovů, zaškrabávání Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: PRA- NAS 3.roč Antonín Dombek 29.5.2013 Název zpracovaného celku: Ruční zpracování kovů, zaškrabávání Zaškrabávání Zaškrabávání (obr.č.208 A) je ubírání jemných třísek

Více

OBRÁBĚNÍ DŘEVA. Mgr. Jan Straka

OBRÁBĚNÍ DŘEVA. Mgr. Jan Straka OBRÁBĚNÍ DŘEVA Mgr. Jan Straka Obrábění je technologický pochod, kterým vytváříme požadovaný tvar obrobku ve stanovených rozměrech a v požadované kvalitě obrobených ploch. Obrábění se dělí podle způsobu

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO 2013 JAKUB MAIDL Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy VYUŽITÍ CNC OBRÁBĚCÍCH STROJŮ

Více

1 Tématický celek - Bezpečnost - úvod a organizace pracoviště

1 Tématický celek - Bezpečnost - úvod a organizace pracoviště Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: PRAXE 2. ročník Rybka Herbert 28.06.2013 Název zpracovaného celku: Frézování, praktické cvičení, postupy práce 1 Tématický celek - Bezpečnost - úvod a organizace pracoviště

Více

OTOČNÉ UPÍNACÍ HROTY 24 3319

OTOČNÉ UPÍNACÍ HROTY 24 3319 OTOČNÉ UPÍNACÍ HROTY 24 3319 pro upínání dutých obrobků s vrcholovým úhlem 60, 90 Hroty jsou určeny pro soustružnické operace k rychlému a jednoduchému upínání obrobků s dutinami velkých průměrů, které

Více

RTH BJ. Návod použití evidenční číslo: 2510507. závitořezné hlavy reverzační. Výrobce:

RTH BJ. Návod použití evidenční číslo: 2510507. závitořezné hlavy reverzační. Výrobce: Návod použití evidenční číslo: 2510507 RTH BJ závitořezné hlavy reverzační Výrobce: Moskevská 63 CZ-10100 Praha 10 Tel: +420 246 002 321 Fax: +420 246 002 335 E-mail: obchod@narexmte.cz www.narexmte.cz

Více

Moderní způsoby vrtání, vrtání magnetickou vrtačkou, nové typy vrtáků

Moderní způsoby vrtání, vrtání magnetickou vrtačkou, nové typy vrtáků Moderní způsoby vrtání, vrtání magnetickou vrtačkou, nové typy vrtáků Obsah... 1 Vrtání... 2 1. Moderní vrtačky... 2 1.1 Moderní stolní vrtačky... 2 1.2 Moderní sloupové vrtačky... 2 1.3 Magnetická vrtačka...

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 5 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í O S T A

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 5 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í O S T A A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 5 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í O S T A T N Í Z P Ů S O B Y _ P W P Název školy: Číslo a název

Více

Bending tool for conduit box

Bending tool for conduit box Středoškolská technika 2014 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Ohýbací nástroj na elektroinstalační krabice Bending tool for conduit box Petr Žádník, Tomáš Pařez, Richard Potůček,

Více

Strojní, nástrojařské a brusičské práce broušení kovů

Strojní, nástrojařské a brusičské práce broušení kovů Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: PRA- NAS 3.roč Antonín Dombek 29.4.2013 Název zpracovaného celku: Strojní, nástrojařské a brusičské práce broušení kovů. BROUŠENÍ ČEL KOTOUČOVÝCH FRÉZ V PŘÍPRAVKU Obr.č.

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Závěrečná práce. Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky a psychologie

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Závěrečná práce. Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky a psychologie Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky a psychologie Závěrečná práce Tvorba výrobních postupů při soustružení vypracoval Mgr. Michal Vondrášek Vedoucí práce:

Více

Základy vrtání 2.část

Základy vrtání 2.část Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Základy vrtání 2.část Zahlubování, vyhrubování, vystružování Zahlubováním obrábíme díry pro zapuštěné hlavy

Více

VÝROBA VELMI PŘESNÝCH DĚR A JEJICH VZÁJEMNÉ POUZDŘENÍ V KOMBINACI RŮZNÝCH MATERIÁLŮ SVOČ FST 2009

VÝROBA VELMI PŘESNÝCH DĚR A JEJICH VZÁJEMNÉ POUZDŘENÍ V KOMBINACI RŮZNÝCH MATERIÁLŮ SVOČ FST 2009 ABSTRAKT VÝROBA VELMI PŘESNÝCH DĚR A JEJICH VZÁJEMNÉ POUZDŘENÍ V KOMBINACI RŮZNÝCH MATERIÁLŮ SVOČ FST 2009 Pavel Motyčák, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika Hlavním

Více

TECHNOLOGIE. Obor Nástrojař. Střední škola technická Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, 747 05 Opava příspěvková organizace

TECHNOLOGIE. Obor Nástrojař. Střední škola technická Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, 747 05 Opava příspěvková organizace Střední škola technická Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, 747 05 Opava příspěvková organizace TECHNOLOGIE Obor Nástrojař Zpracovala: Ing. Marie Špinlerová 2007 Střední škola technická Opava, Kolofíkovo nábřeží

Více

Vliv volby nástroje na parametry řezného procesu. Lukáš Matula

Vliv volby nástroje na parametry řezného procesu. Lukáš Matula Vliv volby nástroje na parametry řezného procesu Lukáš Matula Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Tato práce se zaměřuje na proces frézování a testování různých frézovacích nástrojů. Zkoumá různé typy nástrojů

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV VÝROBNÍCH STROJŮ, SYSTÉMŮ A ROBOTIKY

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV VÝROBNÍCH STROJŮ, SYSTÉMŮ A ROBOTIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV VÝROBNÍCH STROJŮ, SYSTÉMŮ A ROBOTIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF PRODUCTION MACHINES,

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 2. Základy ručního zpracování kovů TÉMA 2.2 Měření a orýsování Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Miroslav Zajíček Střední odborná škola Josefa

Více

--- STROJNÍ OBRÁBĚNÍ --- STROJNí OBRÁBĚNí. (lekce 1, 1-3 hod.) Bezpečnostní práce na obráběcích strojích

--- STROJNÍ OBRÁBĚNÍ --- STROJNí OBRÁBĚNí. (lekce 1, 1-3 hod.) Bezpečnostní práce na obráběcích strojích STROJNí OBRÁBĚNí Osnova: 1. Bezpečnost práce na obráběcích strojích 2. Měřidla, nástroje a pomůcky pro soustružení 3. Druhy soustruhů 4. Základní soustružnické práce 5. Frézování - stroje a nástroje 6.

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Soustružení. Použití: pro soustružení rotačních ploch vnějších i vnitřních, k zarovnání čela, řezání závitů, tvarové soustružení.

Soustružení. Použití: pro soustružení rotačních ploch vnějších i vnitřních, k zarovnání čela, řezání závitů, tvarové soustružení. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Základy výroby druhý M. Geistová 9. března 2013 Název zpracovaného celku: Soustružení Soustružení Použití a kinematika řezného pohybu Použití: pro soustružení rotačních

Více

Katalogová novinka bruska na kulato PBK-1000. (více na straně 68). Kovo obráběcí stroje

Katalogová novinka bruska na kulato PBK-1000. (více na straně 68). Kovo obráběcí stroje Kovo obráběcí stroje Srážeč hran, univerzální frézky Univerzální frézky Nástrojářská frézka Univerzální frézka Kombi soustruh Stolní a univerzální soustruh Univerzální soustruhy Univerzální soustruhy s

Více

Vrtání je obrábění vnitřních rotačních ploch zpravidla dvoubřitým nástrojem Hlavní pohyb je rotační a vykonává jej obvykle nástroj.

Vrtání je obrábění vnitřních rotačních ploch zpravidla dvoubřitým nástrojem Hlavní pohyb je rotační a vykonává jej obvykle nástroj. Vrtání a vyvrtávání Vrtání je obrábění vnitřních rotačních ploch zpravidla dvoubřitým nástrojem Hlavní pohyb je rotační a vykonává jej obvykle nástroj. Posuv je přímočarý ve směru otáčení a vykonává jej

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY PROGRAMOVÁNÍ

Více

Poznámka: Další rozměry lze dodat na vyžádání. Poznámka: Další rozměry lze dodat na vyžádání. Poznámka: Další rozměry lze dodat na vyžádání.

Poznámka: Další rozměry lze dodat na vyžádání. Poznámka: Další rozměry lze dodat na vyžádání. Poznámka: Další rozměry lze dodat na vyžádání. ß 6005-6006 Dílenská pravítka DIN 874/2 Měřící a orýsovací nástroje, zkoušečky Přesnost podle DIN 874/2, vysoké hrany jemně broušené. S protokolem o zkoušce ze závodu. Na obecné práce. Další rozměry lze

Více

1 VRTAČKY Stroje určené pro vrtání, vyvrtávání, vyhrubování, vystružování a zahlubování. Hlavní pohyb a posuv koná vřeteno stroje s nástrojem.

1 VRTAČKY Stroje určené pro vrtání, vyvrtávání, vyhrubování, vystružování a zahlubování. Hlavní pohyb a posuv koná vřeteno stroje s nástrojem. 1 VRTAČKY Stroje určené pro vrtání, vyvrtávání, vyhrubování, vystružování a zahlubování. Hlavní pohyb a posuv koná vřeteno stroje s nástrojem. Rozdělení vrtaček podle konstrukce : stolní, sloupové, stojanové,

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.19 Strojní opracování dřeva Kapitola 13

Více

SHRNUTÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ ŠROTOVNÍKŮ

SHRNUTÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ ŠROTOVNÍKŮ SHRNUTÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ ŠROTOVNÍKŮ Šrotování (drcení krmiv) je prakticky využíváno relativně krátkou historickou dobu. Největšího rozmachu a technického zdokonalování toto odvětví zažilo až v průběhu

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 4.Frézování 4.3 TÉMA: FRÉZOVACÍ NÁSTROJE, UPÍNÁNÍ, ŘEZNÉ PODMÍNKY Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Jiří Žalmánek Střední odborná škola Josefa

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY ŘEŠENÍ TECHNOLOGIE

Více

Analýza dynamických jevů při broušení se zaměřením na vysoce pórovité brousící kotouče. Adam Baselides

Analýza dynamických jevů při broušení se zaměřením na vysoce pórovité brousící kotouče. Adam Baselides Analýza dynamických jevů při broušení se zaměřením na vysoce pórovité brousící kotouče Adam Baselides Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Ve své práci se zaměřuji na dynamické jevy při broušení u vysoce

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedry fyziky, chemie a odborného vzdělávání Rozpracovávání učiva pro odborný výcvik se zaměřením na CNC Bakalářská práce Brno 2013 Vedoucí práce: Ing. Jan Děcký

Více

Soustružení složitých vnějších válcových ploch s osazením

Soustružení složitých vnějších válcových ploch s osazením Hrubování Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Soustružení složitých vnějších válcových ploch s osazením Cílem je odebrat co nejvíce materiálu za

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Evid. č. 1510304

NÁVOD K POUŽITÍ Evid. č. 1510304 NÁVOD K POUŽITÍ Evid. č. 1510304 Výrobek: ZÁVITOŘEZNÉ HLAVY BEZPEČNOSTNÍ Typy: Zhb 21, Zhb 31, Zhb 41, Zhb 51 Zhb 21A, Zhb 31A, Zhb 41A Výrobce: NAREX MTE s.r.o. Moskevská 63 CZ-10100 Praha 10, Czech Republic

Více

HOBLOVÁNÍ A OBRÁŽENÍ

HOBLOVÁNÍ A OBRÁŽENÍ 1 HOBLOVÁNÍ A OBRÁŽENÍ Hoblování je obrábění jednobřitým nástrojem, hlavní pohyb přímočarý vratný koná obvykle obrobek. Vedlejší pohyb (posuv) přerušovaný a kolmý na hlavní pohyb koná nástroj. Obrážení

Více

1 MECHANICKÉ PŘEVODY D 1. (funkce, převodový poměr, druhy, třecí, řemenové a řetězové převody, části, použití,

1 MECHANICKÉ PŘEVODY D 1. (funkce, převodový poměr, druhy, třecí, řemenové a řetězové převody, části, použití, 1 MECHANICKÉ PŘEVODY (funkce, převodový poměr, druhy, třecí, řemenové a řetězové převody, části, použití, montáž) Mechanické převody jsou určeny : k přenosu rotačního pohybu a točivého momentu, ke změně

Více

Frézování ozubených kol

Frézování ozubených kol Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Frézování ozubených kol Zuby čelních OK, které patří k nejčastěji používaným můžeme zhotovit těmito způsoby

Více

Broušení děr na planetové brusce

Broušení děr na planetové brusce Broušení děr na planetové brusce Obrobky větších rozměrů, které se nedají dobře upnout na unášecím vřeteníku se musí brousit planetovým způsobem. Obrobek je přitom nehybný a vřeteno se otáčí nejen kolem

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Soustružení. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor: Číslo: VY_32_INOVACE_19 08 Anotace:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Soustružení. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor: Číslo: VY_32_INOVACE_19 08 Anotace: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Soustružení Ing. Kubíček Miroslav Číslo:

Více

Mendelova univerzita v Brně. Lesnická a dřevařská fakulta. Ústav základního zpracování dřeva

Mendelova univerzita v Brně. Lesnická a dřevařská fakulta. Ústav základního zpracování dřeva Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Ústav základního zpracování dřeva STROJE A NÁSTROJE PRO ŘEZÁNÍ DŘEVA Bakalářská práce 2013/2014 David Ševčík Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

technologie (z řeckého základu techné dovednost, logus - nauka) Speciální technologie Příklad: kolo Příklad: dioda obrábění břit, řezný klín

technologie (z řeckého základu techné dovednost, logus - nauka) Speciální technologie Příklad: kolo Příklad: dioda obrábění břit, řezný klín Speciální technologie Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. obrábění a technologie obrábění výrobní proces technologické dokumenty speciální technologie obrábění VUT Brno technologie (z řeckého základu techné dovednost,

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 3. Soustružení TÉMA 3.6 SOUSTRUŽENÍ ČELNÍCH A VÁLCOVÝCH PLOCH Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Michael Procházka Střední odborná škola Josefa

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Měření digitálními přístroji, posuvkami a mikrometry

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Měření digitálními přístroji, posuvkami a mikrometry Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: Měření digitálními přístroji, posuvkami a mikrometry Obor: Obráběč kovů, Nástrojař Ročník: 1. Zpracoval(a): Pavel Rožek Střední průmyslová škola Uherský Brod,

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Plošné měření a orýsování Měření Jednou ze základních operací uplatňujících se při ručním zpracování kovů je

Více

13/sv. 2 CS (73/362/EHS)

13/sv. 2 CS (73/362/EHS) 13/sv. 2 CS Úřední věstník Evropské unie 19 31973L0362 L 335/56 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 5.12.1973 SMĚRNICE RADY ze dne 19. listopadu 1973 o sbližování právních předpisůčlenských států týkajících

Více

Využití modelů v předmětu Základy konstruování a části strojů. Pavel Urban

Využití modelů v předmětu Základy konstruování a části strojů. Pavel Urban Využití modelů v předmětu Základy konstruování a části strojů Pavel Urban Bakalářská práce 2006 Zadání bakalářské práce ABSTRAKT Cílem této práce bylo vypracování literární studie na téma součásti otáčivého

Více

18. Kinematické mechanismy

18. Kinematické mechanismy zapis_kinematicke_mechanismy_108/2012 STR Cc 1 z 6 18. Kinematické mechanismy Přenáší pohyb a zároveň mění jeho a #1 #2 18.1. Hřebenové ozubení mění pohyb pastorku na #3 #4 pohyb hřebenu nebo naopak vznikne

Více

Návod k použití. ALFRA KFV zařízení k frézování hran. Příslušenství a seznam náhradních dílů pro. Č. výrobku 25260. Č. výrobku Rok výroby 25260

Návod k použití. ALFRA KFV zařízení k frézování hran. Příslušenství a seznam náhradních dílů pro. Č. výrobku 25260. Č. výrobku Rok výroby 25260 Červenec 2010 Návod k použití Příslušenství a seznam náhradních dílů pro ALFRA KFV zařízení k frézování hran Č. výrobku 25260 Č. výrobku Rok výroby 25260 Stav v červenci 2010 Změny vyhrazeny. 1 Obsah Všeobecné

Více

46010486 3-10 0,01 0,01 0,45 A 46045486 5-45 0,01 0,015 0,8 B

46010486 3-10 0,01 0,01 0,45 A 46045486 5-45 0,01 0,015 0,8 B Dutinový mikrometr Stoupání mikrošroubu 0,5 mm Bubínek s noniem i trubka se stupnicí jsou matně chromovány, pro lepší odečítání Aretační páčka Jednoduchá možnost nastavení měřící síly Rychlý posuv nebo

Více

Základní konvenční technologie obrábění SOUSTRUŽENÍ

Základní konvenční technologie obrábění SOUSTRUŽENÍ Tento materiál vznikl jako součást rojektu, který je solufinancován Evroským sociálním fondem a státním rozočtem ČR. Základní konvenční technologie obrábění SOUSTRUŽENÍ Technická univerzita v Liberci Technologie

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 3. Soustružení TÉMA 3.2 ZÁKLADNÍ DRUHY SOUSTRUHŮ A JEJICH OBSLUHA Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Michael Procházka Střední odborná škola

Více

TECHNOLOGIE SOUSTRUŽENÍ

TECHNOLOGIE SOUSTRUŽENÍ 1 TECHNOLOGIE SOUSTRUŽENÍ 1. TECHNOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA Soustružení je obráběcí metoda, která se používá při obrábění rotačních součástí, kdy se pracuje zpravidla jednobřitým nástrojem. Kinematika obráběcího

Více

Horizontální obráběcí centra

Horizontální obráběcí centra Horizontální obráběcí centra MDH 65 MDH 80 MDH 65 MDH 80 MDH 100 Jde o přesná horizontální obráběcí centra ze společné dílny našeho čínského partnera společnosti DMTG a předního světového výrobce obráběcích

Více

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST. Třemošnická technologie

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST. Třemošnická technologie Originál SOČ 2011_2012 STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Třemošnická technologie Lukáš Černý Josef Semrád Třemošnice 2012 1 Originál SOČ 2011_2012 STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ: 12 Tvorba učebních

Více

PŘESNÉ VRTÁNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město

PŘESNÉ VRTÁNÍ.  Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město PŘESNÉ VRTÁNÍ Název školy Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Autor Lubomír Petrla Název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

Výroba závitů. Řezání závitů závitníky a závitovými čelistmi

Výroba závitů. Řezání závitů závitníky a závitovými čelistmi Výroba závitů Závity se ve strojírenské výrobě používají především k vytváření rozebíratelných spojení různých součástí a dále jako pohybové šrouby strojů a zařízení či měřidel. Principem výroby závitů

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 5. Broušení TÉMA 5.4 UPÍNÁNÍ OBROBKŮ Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Pavel Fuka Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, 2010 OBSAH

Více

12. Hydraulické pohony

12. Hydraulické pohony ydraulika 07 1 z 9 12. Hydraulické pohony Rozdělení: Převádí tlakovou energii hydraulické kapaliny na pohyb Při přeměně energie dochází ke ztrátám ztrátová energie se mění na teplo a) válce výsledkem je

Více

CHCETE VÍCE NEŽ TŘMENOVÝ KALIBR NEBO MIKROMETR? POUŽIJTE MARAMETER

CHCETE VÍCE NEŽ TŘMENOVÝ KALIBR NEBO MIKROMETR? POUŽIJTE MARAMETER - MaraMeter. Ukazovací měřicí přístroje CHCETE VÍCE NEŽ TŘMENOVÝ KALIBR NEBO MIKROMETR? POUŽIJTE MARAMETER Nejaktuálnější informace k produktům MARAMETER naleznete na našich webových stránkách: www.mahr.cz,

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.19 Strojní opracování dřeva Kapitola 23

Více

NAVRŽENÍ TECHNOLOGIE PRO SOUCÁST "PRÍRUBA" VE DVOU VARIANTÁCH

NAVRŽENÍ TECHNOLOGIE PRO SOUCÁST PRÍRUBA VE DVOU VARIANTÁCH NAVRŽENÍ TECHNOLOGIE PRO SOUCÁST "PRÍRUBA" VE DVOU VARIANTÁCH DESIGNING TECHNOLOGY FOR FLANGE PART IN TWO VARIANTS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR Jan VALACH VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR

Více

Technická univerzita v Liberci

Technická univerzita v Liberci Technická univerzita v Liberci Fakulta strojní Marek Holík Měření obráběcích sil a tuhosti konstrukce prototypu CNC stroje Bakalářská práce 2010 Technická univerzita v Liberci Fakulta strojní Katedra výrobních

Více

VYVRTÁVÁNÍ. Výroba otvorů

VYVRTÁVÁNÍ. Výroba otvorů Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10; s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šíření a modifikace těchto materiálů. Děkuji Ing. D.

Více

TECHNOLOGIE FRÉZOVÁNÍ

TECHNOLOGIE FRÉZOVÁNÍ 1 TECHNOLOGIE FRÉZOVÁNÍ Frézování se využívá pro obrábění rovinných a tvarových ploch na nerotačních součástech, kdy se obráběcí proces realizuje vícebřitým nástrojem - frézou. Frézování je mladší způsob

Více

Soustružení. Třídění soustružnických nožů podle různých hledisek:

Soustružení. Třídění soustružnických nožů podle různých hledisek: Soustružení nejrozšířenější způsob obrábění (až 40%) račních součástí soustružnickým nožem (většinou jednobřitý nástroj) obrábění válcových ploch (vnějších, vnitřních) obrábění kuželových ploch (vnějších,

Více

TECHNOLOGIE SOUSTRUŽENÍ

TECHNOLOGIE SOUSTRUŽENÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Třebešíně 2299 příspěvková organizace zřízená HMP Obrábění TECHNOLOGIE SOUSTRUŽENÍ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

HQ 400-B #55422. Güde CZ, s. r.o. Počernická 120 360 05 Karlovy Vary www.guede.cz

HQ 400-B #55422. Güde CZ, s. r.o. Počernická 120 360 05 Karlovy Vary www.guede.cz HQ 400-B CZ #55422 Güde CZ, s. r.o. Počernická 120 360 05 Karlovy Vary www.guede.cz 1 Předmluva Vážený zákazníku, s víceúčelovým strojem HQ 400 B jste se rozhodl pro jeden z nejvšestrannějších strojů,

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

TECHNOLOGIE VRTÁNÍ, VYHRUBOVÁNÍ, VYSTRUŽOVÁNÍ A ZAHLUBOVÁNÍ

TECHNOLOGIE VRTÁNÍ, VYHRUBOVÁNÍ, VYSTRUŽOVÁNÍ A ZAHLUBOVÁNÍ 1 TECHNOLOGIE VRTÁNÍ, VYHRUBOVÁNÍ, VYSTRUŽOVÁNÍ A ZAHLUBOVÁNÍ Technologie vrtání, vyhrubování, vystružování a zahlubování mají mnoho společných technologických charakteristik a často bývají souhrnně označovány

Více

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy. Technologické parametry výroby ozubených kol Bakalářská práce

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy. Technologické parametry výroby ozubených kol Bakalářská práce Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Technologické parametry výroby ozubených kol Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Jiří Votava, Ph.D. Vypracoval: Tomáš

Více